มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง

- ระบบและวิธีการเชิงระบบ
- ระบบสารสนเทศ
- องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
- ขัน้ ตอนการจัดระบบสารสนเทศ
- ข้อมู ลและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง

1. ระบบและวิธีการเชิงระบบ
ระบบ (System) หมายถึง การทางานขององค์ประกอบย่อยๆอย่างอิสระ
แต่มีปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ ของแต่ละงาน
วิธีเชิงระบบ (System Approach) วิธีเชิงระบบหรือวิธีระบบคือคาๆ
เดียวกัน เป็นกระบวนการคิดหรือการทางานอย่างมีแบบแผนชัดเจนในการนา
เนื้อหาความรด้ ู า้ นต่างๆซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรือผลผลิตมาประย ุกต์ใช้อย่าง
เป็นขัน้ ตอนเพื่อให้การดาเนินงานบรรล ุวัตถ ุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง

องค์ประกอบของวิธีระบบ
มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง วัตถุสิ่งของต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ สถานการณ์
วัตถุประสงค์ ปั ญหา ความต้องการ ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ อันเป็ นต้นเหตุของประเด็นปั ญหา
2) กระบวนการ(Process)หมายถึง วิธีการ ขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน การสร้างสรรค์
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเนือ้ หาและปั จจัยนาเข้าให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ
3) ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง ผลงานที่ได้จากกระบวนการจัดการวัตถุดบิ หรือปั จจัย
นาเข้าผลงานที่ได้รบั อาจจะเป็ นวิธีการหรือชิน้ งานก็ได้ซึ่งสามารถประเมินผลและตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึ ง

2.ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือการ
ประมวลผลข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นขัน้ ตอนและเป็น
กระบวนการเพื่อให้ขอ้ มูลในร ูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์
สูงส ุด และเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้สนับสน ุนการบริหาร
และการตัดสินใจทัง้ ในระดับปฏิบตั ิการ ระดับกลาง ระดับสูง
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

3. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
สามารถจาแนกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ
3.1 องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศ มีระบบการคิด และ ระบบของเครื่องมือ

ระบบการคิด หมายถึง กระบวนการและขัน้ ตอนในการจัดลาดับ จาแนก แจก
แจง และจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลต่างๆเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและเผยแพร่
ระบบเครื่องมือ หมายถึง วัสดุอปุ กรณ์หรือเครื่องมือที่นามาใช้ในการรวบรวม
จัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

3.2 องค์ประกอบด้านต่างๆของระบบสารสนเทศ
เนือ่ งจากสารสนเทศเป็ นวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับงานต่างๆ
3.2.1 องค์ประกอบของสารสนเทศด้านจุดมุง่ หมาย ในการแก้ปัญหามี 4 ประการ
ได้แก่ ข้อมูล(Data) สารสนเทศ(Information) ความรู(้ Knowledge) ปั ญญา(Wisdom)ที่ชว่ ย
แก้ปัญหาในการดาเนินงาน
Wisdom
Knowledge

Information
Data

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

3.2.2 องค์ประกอบของสารสนเทศด้านขัน้ ตอน ในการดาเนินงานมี 3
ประการ คือ ข้อมูลนาเข้า(Input) กระบวนการ(Process) และผลลัพธ์(Output)

Input

Process

Output

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

3.2.3 องค์ประกอบของสารสนเทศในหน่วยงาน ได้แก่ บุคคล
หรือองค์กร เทคโนโลยี ข้อมูล และระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ข้อมูล

บุคคล/องค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

3.2.4 องค์ประกอบระบบสารสนเทศทั่วไป(Information Process System)
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังนี้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สื่อสารข้อมูล(Hardware)ข้อมูล(Data)สารสนเทศ(Information)โปรแกรมหรือ
ซอฟต์แวร์(Sofware)บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์(Peopleware)

Hardware
Data

Peopleware

Information

Software
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

4.ขัน้ ตอนการจัดระบบสารสนเทศ
ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์ระบบ(System Analysis)
ขัน้ ที่ 2 การสังเคราะห์ระบบ(System Synthesis)ช่วยเกลี่ยนา้ หนักหรือภาระ
งานของขัน้ ตอนต่างๆให้มคี วามสมดุลในการแก้ปัญหา
ขัน้ ที่ 3 การสร้างแบบจาลอง(Construct a Model)เป็ นการถ่ายทอด
ความรูส้ ึกนึกคิดออกมาเป็ นภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

5.ประเภทของระบบสารสนเทศ
จาแนกสารสนเทศตามจานวนคนที่เกีย่ วข้องในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระบบสารสนเทศ
ระดับบุคคล ระบบสารสนเทศระดับกลุม่ และระบบสารสนเทศระดับองค์กร
1.ระบบสารสนเทศระดับบ ุคคล คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลงานให้แต่ละ
บุคคลในหน้าที่รบั ผิดชอบ
2.ระบบสารสนเทศระดับกลมุ่ คือ ระบบสารสนเทศที่ชว่ ยเสริมการทางานของกลุม่ บุคคล
ที่มเี ป้าหมายการทางานร่วมกันให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3.ระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กรในภาพรวมเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านร่วมกันของหลายแผนก

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

6.ข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศมีประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบุคคลและหน่วยงาน
6.1 ข้อมูล(Data)
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ปรากฎให้เห็นเป็ นประจักษ์สามารถรับรูไ้ ด้
ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ ห้าที่สามารถนับได้และนับไม่ได้
6.2 สารสนเทศ(Information)
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผา่ นการกลัน่ กรองโดยการจาแนกแจกแจง
จัดหมวดหมู่ การคานวณ ประมวลผลแล้ว สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

6.3 ความร(้ ู Knowledge)
ความรูเ้ ป็ นสภาวะทางสติปัญญาของมนุษย์ในการตีความสิ่งเร้าทัง้ ที่อยู่
ภายในและภายนอกด้วยความเข้าใจสาระของเนือ้ หา กระบวนการ และขัน้ ตอน
6.4 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
6.4.1 ขัน้ ตอนการประมวลผลข้อมู ล
- การรวบรวมข้อมู ล
- การบารุงรักษาและประมวลผลข้อมู ล
- การจัดการข้อมู ล
- การควบคุมข้อมู ล
- การสร้างสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

6.4.2 วิธีการเก็บข้อมูล
ข้อมูลอาจเกิดขึน้ ได้เองหรือเกิดจากการสร้าง การทดลอง และการ
ประมวลผลก็ได้ วิธีการเก็บข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การสารวจ
ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผทู้ ี่เกีย่ วข้องหรือเป็ นเจ้าของข้อมูล การ
นับจานวน หรือวัดขนาดด้วยตนเอง หรือโดยใช้อปุ กรณ์อตั โนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

จบการนาเสนอค่ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

ผูจ้ ดั ทา
นางสาวประภากรณ์ ทองหล่อ
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา
รหัส 564179051 ปี 1

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บา้ นจอมบึ ง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful