΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ΢ ΗΡΑΚΛΗ΢
ΒΟΛΟ΢ 2013 – ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ

8. ΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ΢ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΖΟΤΝ
Λζξεισ κλειδιά: προβληματική ςυμπεριφορά, αντικοινωνικότητα, περιθωριοποίηςη, πρότυπα
Τποενότητεσ:
8.1. Ανυπάκουα παιδιά, επικετικότθτα
8.2. Πρότυπα
8.3. ΢υνείδθςθ και όχι υπακοι λόγω φόβου
8.4. «Ανζντιμθ» ςυμπεριφορά (ψζματα, κλοπζσ)
Χρόνοσ υλοποίηςησ: 4 ϊρεσ
Περίληψη:

Οι προβλθματικζσ ςυμπεριφορζσ πολλζσ φορζσ δυναμιτίηουν το ςχολικό κλίμα, αποδομοφν τισ ομάδεσ και
δθμιουργοφν ςυνκικεσ αντικοινωνικότθτασ και περικωριοποίθςθσ. ΢θμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι
κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ που ςυνδζονται με τα άτομα, που ενιςχφουν τθν παραβατικότθτα και
τθν κακιςτοφν αναγκαία ςυνκικθ για τθν προβολι του ατόμου.
Η προβλθματικι ςυμπεριφορά ςυνδζεται με τθ χαμθλι αυτοεκτίμθςθ του ατόμου, τθν επιλογι λανκαςμζνων
προτφπων, τισ τραυματικζσ εμπειρίεσ, τισ ςυςςωρευμζνεσ τιμωρίεσ και ποινζσ. Δθλαδι θ προβλθματικι
ςυμπεριφορά δεν αποτελεί παρά τον κακρζφτθ όλων των αρνθτικϊν ςυνκθκϊν που ζχει δεχκεί το άτομο κατά
τθν ανάπτυξι του.
Βαςικό ρόλο ζχουν και οι εκπαιδευτικοί που προςπερνοφν κάκε προβλθματικι ςυμπεριφορά χωρίσ να
πρoχωροφν ςτθν ανίχνευςθ των αιτίων, τθν παρζμβαςθ, τθν ενίςχυςθ κετικϊν προτφπων, τθν τόνωςθ τθσ
αυτοεκτίμθςθσ.

΢υμπεριφορά

Η ΢υμπεριφορά κατθγοριοποιείται ςε άτομα και υλικά,
αλλά αναφζρεται γενικότερα ςε οργανιςμοφσ, ςυςτιματα
ι τεχνθτζσ οντότθτεσ και ςτο τρόπο με τον οποίο
αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλον τουσ ι άλλα αντικείμενα
ι οργανιςμοφσ. Με τον όρο εννοοφμε τον τρόπο
αντιμετϊπιςθσ προςϊπων καταςτάςεων και γεγονότων
από το ζνα άτομο προσ το άλλο.
ΠΗΓΗ: http://el.wikipedia.org/wiki

Από τα ςθμαντικότερα κζματα που ενδιαφζρουν τον άνκρωπο είναι θ ςυμπεριφορά του·
και πολλοί ρωτοφν αν ακόμθ και κάποια μικροςυμπεριφορικά χαρακτθριςτικά τουσ
κλθρονομοφνται ι όχι, κακϊσ ανακαλφπτουν τζτοια ςυγγενικά πρότυπα ςτουσ εαυτοφσ
τουσ. Η ςυμπεριφορικι διεργαςία είναι εξίςου ςθμαντικι και για άλλα ηωικά είδθ, κακϊσ
μζςω τθσ ςυμπεριφοράσ το ηϊο κα βρει και κα πάρει τθν τροφι του, κα διαφφγει
κινδφνουσ, κα βρει ταίρι και κα αναπαραχκεί. Ανάλογα όμωσ δεν ιςχφουν και για τον Homo
sapiens;
Γι' αυτό κα πρζπει να τονίςουμε από τθν αρχι δφο ςθμεία: ότι θ βαςικι ςυμπεριφορά μασ
ζχει ωσ ζναν βακμό εξελικτικι προζλευςθ και ότι διαφοροποιείται δραματικά από εκείνθ
των άλλων ηωικϊν ειδϊν λόγω του μοναδικοφ εγκεφάλου μασ. Ενα άλλο ςθμείο που πρζπει
να τονιςτεί είναι πωσ υπάρχουν πρότυπα ςυμπεριφοράσ που είναι ενςτικτϊδθ, όπωσ τα
αντανακλαςτικά δθλαδι, τα οποία δεν ζχουν διδαχκεί και ζχουν κακαρι γενετικι βάςθ·
αλλά και πρότυπα που είναι αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ/εμπειρίασ, θ οποία επίςθσ
επθρεάηεται ωσ ζναν βακμό από τον γενετικό οπλιςμό του ατόμου, τθ γενετικι προδιάκεςθ.
Αυτόσ ο δυϊςμόσ, ζνςτικτο ι ανατροφι δθλαδι, υπιρξε μζτωπο ζντονων αντιπαρακζςεων
παλαιότερα, με τουσ ςυμπεριφοριςτζσ λ.χ. να αποδίδουν τα πάντα ςτθν ανατροφι,
καλλιεργϊντασ τθν αντίλθψθ του χυδαίου περιβαλλοντικοφ ντετερμινιςμοφ, και άλλουσ,
ακόμθ και ςιμερα, ςτα γονίδιά μασ, μζςω του χυδαίου γενετικοφ ντετερμινιςμοφ· και
επειδι θ αλικεια δεν είναι οφτε μαφρθ οφτε άςπρθ, ασ τθν αναηθτιςουμε ςτο
μεςοδιάςτθμα.
ΠΗΓΗ: Σου ΢.Ν. ΑΛΑΧΙΩΣΗ http://www.tovima.gr/science/article

Η αιτιοκρατία (ντετερμινιςμόσ)
(Determinism)
είναι
θ
φιλοςοφικι τάςθ που επθρζαςε
ιδιαιτζρωσ τθν επιςτθμονικι
ςκζψθ από τθν αρχαιότθτα
μζχρι και ςιμερα. Απόδζχεται
τθν φπαρξθ τθσ αιτιότθτασ, τθν
κακολικι
αιτιϊδθ
και
νομοτελειακι ςυνάφεια όλων
των φαινομζνων. Σο ευκζωσ
αντίκετο
τθσ
αιτιοκρατίασ
πρεςβεφει θ αναιτιοκρατία ι
ιντετερμινιςμόσ. Οι αρχικζσ
ιδζεσ που διαμόρφωςαν τθν
αιτιοκρατία ωσ ιδεολόγθμα
απαντϊνται ςτουσ ατομικοφσ
φιλόςοφουσ (βλ. Αριςτ., Περί
ζώων γενέσεως, 789β 2) τουσ
Επικοφρειουσ και τον Λουκριτιο
(De rerum naturae). ΢τθ
ςφγχρονθ φιλοςοφικι ςκζψθ θ
αιτιοκρατία ςυνδζεται με τθ
ςκζψθ διανοθτϊν όπωσ ο
Φράνςισ Μπζικον, ο Γαλιλαίοσ,
ο Καρτζςιοσ, ο Νεφτων, ο
Μιχαιλ Λομονόςοφ, ο Λαπλάσ,
ο ΢πινόηα και οι Γάλλοι υλιςτζσ
του 18ου αι.. Ο μθχανιςτικόσ και
αφθρθμζνοσ χαρακτιρασ των εν
λόγω
περί
αιτιοκρατίασ
αντιλιψεων εκφράηεται με τθν
απολυτοποίθςθ τθσ μορφισ τθσ
αιτιοκρατίασ, τθν ταφτιςθ τθσ
αιτιοκρατίασ
με
τθν
αναγκαιότθτα και τθν απόρριψθ
του αντικειμενικοφ χαρακτιρα
τθσ τυχαιότθτασ.

Παραβατικι ςυμπεριφορά ςτθν εκπαίδευςθ
ΝΟΜΟ΢ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3699 : Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ
1. Μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κεωροφνται όςοι για ολόκλθρθ ι οριςμζνθ περίοδο τθσ ςχολικισ τουσ
ηωισ εμφανίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ εξαιτίασ αιςκθτθριακϊν, νοθτικϊν, γνωςτικϊν, αναπτυξιακϊν προβλθμάτων,
ψυχικϊν και νευροψυχικϊν διαταραχϊν οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθ διεπιςτθμονικι αξιολόγθςθ, επθρεάηουν τθ διαδικαςία τθσ
ςχολικισ προςαρμογισ και μάκθςθσ. ΢τουσ μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςυγκαταλζγονται ιδίωσ όςοι
παρουςιάηουν νοθτικι αναπθρία, αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ όραςθσ (τυφλοί, αμβλφωπεσ με χαμθλι όραςθ), αιςκθτθριακζσ
αναπθρίεσ ακοισ (κωφοί, βαρικοοι), κινθτικζσ αναπθρίεσ, χρόνια μθ ιάςιμα νοςιματα, διαταραχζσ ομιλίασ − λόγου, ειδικζσ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, ςφνδρομο ελλειμματικισ
προςοχισ με ι χωρίσ υπερκινθτικότθτα, διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ (φάςμα αυτιςμοφ),ψυχικζσ διαταραχζσ και πολλαπλζσ
αναπθρίεσ. ΢τθν κατθγορία μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεν εμπίπτουν οι μακθτζσ με χαμθλι ςχολικι
επίδοςθ που ςυνδζεται αιτιωδϊσ με εξωγενείσ παράγοντεσ, όπωσ γλωςςικζσ ι πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ.
2. Οι μακθτζσ με ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ, παραβατικι ςυμπεριφορά λόγω κακοποίθςθσ,
γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι λόγω ενδοοικογενειακισ βίασ, ανικουν ςτα άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
3. Μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι και οι μακθτζσ που ζχουν μία ι περιςςότερεσ νοθτικζσ ικανότθτεσ και ταλζντα
ανεπτυγμζνα ςε βακμό που υπερβαίνει κατά πολφ τα προςδοκϊμενα για τθν θλικιακι τουσ ομάδα. Με απόφαςθ του Τπουργοφ
Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων κατόπιν ειςιγθςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου, ανατίκεται θ ανάπτυξθ προτφπων
αξιολόγθςθσ και ειδικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τουσ μακθτζσ αυτοφσ ςε ΢χολζσ ι Σμιματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν
πρόςκλθςθσ που τουσ απευκφνει το Τπουργείο Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, εκδθλϊνουν ενδιαφζρον. ΢τουσ μακθτζσ
αυτοφσ δεν ζχουν εφαρμογι οι λοιπζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
Διαβάςτε τον νόμο ακολουκϊντασ το link
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-102008.pdf

Παραβατικι ςυμπεριφορά ςτθν εκπαίδευςθ:
προςεγγίςεισ

Διαχείριςη ΢χολικήσ Σάξησ: Προβληματική, ανεπιθφμητη ςυμπεριφορά και τρόποι αντιμετϊπιςήσ τησ
http://www.chemeng.ntua.gr/courses/ped2/files

΢τρατηγικζσ διαχείριςησ προβλημάτων ςυμπεριφοράσ ςτο ςχολείο και ςτην τάξη
pek-kaval.kav.sch.gr/.../diaxeirisi_provlimaton_sympe...

Παραβατικι ςυμπεριφορά ςτθν εκπαίδευςθ:
ςφγχρονεσ κοινωνικζσ αιτίεσ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful