නරමාල පසපස එනේන සද වෑන රයක ේනාේව.

(ේගාෝඨාභයත දපත වේගම
නසා අනතරක නැත.)

''වාසේදේවේග මැනීමට අනුව නරමාල ට තරජනය
කරනේන ජීවිත අනතරක කිරීමට ේනාව බය කිරීම
සඳහා පමණ. වාසේදේව ප්‍රගීත එකනැලිගේගාඩ
සම්බනධයේයනද මැනේන ේම් විදහටම ය. ප්‍රගීත
අදටත නැත.''
මේතව - 2.1.3. IV
දපතේග ත්‍රිමාන ේවබ අඩවිේය ජූන 26 වන දා පළව
ලිගපියක නම "නනදා මාලනී රත කැකුල සහ
ේයාෝගට මිළද ගැනීම යනනය. එම ලිගපිය ලිගයා ඇත

ේම් සිදවීම ලිගයුම්කරේග ෆැනටසි යථාරතය අවල කිරීමට ේහේත වී ඇත. ේම් යුගේය ේමවන අවල ජාලාවනට ආකරශනය වනේනාෝ සළු ේකාටසක ද ේවත. ඉහත සඳහන කළ ලිගපිේය ලිගයුම්කර යථාරතය තල තමනද සිටින බව ේපනවීම සඳහා අපූර ජීවමාන උදදාහරණයක ේගන ඇත. බණන කෑලල ට එනකම් ේමානවා ේහාෝ ලිගයත. ඒ කාරණා වල ගැටළුක නසා ේනාව. ේම් නසා ඔහුේග ෆැනටසියට අනුව ඇය බඩ මිළද ගත යුතේත අත විශාල සපර මාරකට එකකින. නමුත ඇය බඩ මිළද ේගන තබුනේන කුඩා කඩයකින. ඔහුට අනුව. ේම් අදහස සිහිමේමාළ ඇත අේයතේග සිහිමබුනදේධිය අවල කිරීමට ේහේතවනවා නසැක ය. ඔවනේග සංවිධයානගත අභ්‍යයනතර මානසික ව්‍යුහේය අවල නසා ය.අරමුණ කුමකද? අන කිසිවක ේනාව නරමාල හෑලලවට ලක කිරීමය. නනදාමාලනී යනු විේරාෝධයාකලප ගැය ේශ්‍රේෂ්ඨ ගායකාවකි. පවතන ක්‍රමයට . සාමාන්‍යයේයන දපත ලා තමනේග සතේරකුට බණනන ට ඕනෑ ව විට. ඔවන විසින අතශය සාමාන්‍යය කාරණා මළ අවලක බවට පත කරනේන. ේම් ේලාෝේකට සම්බනධයයක නැත විකාර කතා ේගාඩක කියා ඇතේත ඒ උදේදසා ය.

විශ්වවිද්‍යයාල ආචාරය වරනේග අරගලය පිළිබඳ අපේග කියවීම ේවනත මානයක ගනු ලබනේන ය. එම අදහස එේලසම තබියද. දපතලා පවසනා පරද ලංකාේව විශ්වවිද්‍යයාල වල ගනන ේදයක නැත. එය අපේග ද අදහස වනේන ය.එේරහිමව විේරාෝධයාකලප ගී ගැය අේයක බඩ මිළද ගත යුතේත සාමාන්‍යය මිනසන බඩ මිළද ගනනා කුඩා කඩයකින විනා අන කවර තැනකින ද? අප දනනා ආකාරයට නනදා මාලනීේග ඉහත අතීතය සමග සම්බනධයයක ඇත අේයකුේග සිතීම නැතනම් ප්‍රාරථනාව වනේන එයය. එය දැනගැනීමට අජිත ේග පාට පාට ලස්සන ේලාෝකය පිළිබඳ ලිගයා ඇත ලිගපිය කියවනන. අප ඉහත සඳහන කල ලිගයුම්කරේග උදදාහරණය ආපස්සට කියවමු. එේස්ම ේම් යුගේය සමාජ ක්‍රමය පිළිබඳ අවේබාෝධයයක ද ලැේබනේන ය. ේමය අභ්‍යයාසයක ේලස සිදකිරීම ඔබට බාර කරමි. . ේම් නසා නනදා මාලනී සපර මාරකට එකකින බඩ මිළද ගනනා විට එවැන අේයකුේග සිතීම අවල විය හැක. ලිගයුම්කර තළ නනදා මාලනී පිළිබඳ ේම් ෆැනටසිය ේගාඩනැගී ඇතේත මක නසා ද? ේමම ගැටළුවට ලැේබන පිළිතර තළ ඔහුේග සමාජ හැසිරීමත. ඒ තළ ඔහුේග ෆැනටසිය නරමාණ වන අයුරත සංගෘහිමත වී ඇත.

එහිමද ඔහු. ඒක ‍එ ේහම නම් අපිට පිස්සද සද වෑන වලිගනම මිනස්ස පැහැර ගනන.ේමානම විශ්වවිද්‍යයාලයකවත ගනන ේදයක නැත වවත. දපතලාේග ලිගපිේය සඳහන වන පවසා ඇතේත. ඉහත සඳහන ලිගපිේය දපතලා ේගාෝඨාභය පවසන ේදේ විශ්වාස කරන පරදම අපිත ේගාෝඨාභය කිය ේදය පිළිගනමු. ඊෂ්‍යයා සහගත කතා" යනු‍ේවන පැවස ය. එහිම පීඨාධිපතවනේන ලංකාේව ජනප්‍රියම ේටලිගවිෂන වැඩසටහන වන අටපටටම ේමේහයවන දඩිබිඩිස් ය. ඔහු ේම් සිදවීම පරද ේගාෝඨාභය පමණක ේනාව . 'ේදාරමඩලාව' නම් රූපවාහිමනී සරසවිය අපට ේනාසලකා හළ ේනාහැක. එම සරසවිය ේමේහයවනේන. ේවන පාට වාහනයක ේයාදා ගනනවේන. ඒ අනුව නරමාල පස පස එනේන සද වෑන රයක ේනාවන බව අපේග ද අදහස ය. ේදාරමඩලාේව එක වැඩසටහනකට වරක ේගාෝඨාභය මහතා පැමිණ සිටිේය ය. ේම්වා මහා විකාර. "අපිත එකක තරහට හැේමාෝම කියනවා සද වෑන වලිගන මිනස්ස පැහැර ගනනවය කියලා.

අපි ේදවියන වහනේස් ඉදරේය විනශ්චයට භාජනය වීමට කැමැතේතමු. ඉතං දපත =ේගාෝඨාභය ේකායතරම් අපූරද? ේකාේහාම වනත දපත. දපත විසින නරමාල විනාශ කිරීමට දඟලනවා යනුේවන පවසා ඇතේත ේබාරවට ය. ේකේස් ේහාෝ දපතලාට අනුව නරමාල විසින කරනේන තමා විනාශ කිරීමට එන බව පවසමින ේබාර රකුේසක මවා ේපනවීමය. එපමණක ේනාව ේගාෝඨාභය. එපමණක ේනාව ේමය අමූලිගක ේබාරවක වන බවය. ේම් යුගේය ේදේශපාලනය ගැන 'අ' යනන දනනා අේයක පවා ේනාදනනා කාරණයක ද ේමය. ඔහු දැනගතතත නැතත අපට ඇත වැේඩ ේමාකකද? එය අපට අදාල නැත. නරමාල ේග ජීවිතය ේභෞතකව විනාශ කිරීමට දඟලන බවක කිසිම කේලක ප්‍රකාශ කර නැත. ේගාෝඨාභය නරමාලව ේනාදනනවාද යනන අපට ඇත ගැටළුවක නැත. එේහම ලිගයවනු. එදා දපත ේමනම අද ේගාෝඨාභයත තතවය නවැරදව පහදා ඇත. ේමය නරමාල ේග ේබාරවකි. දපත ේමනම අහිමංසක මිනේසකි.නරමාලව පවා ේනාදනනා බවය. කියවනු බවට පුංච ේහාෝ සාකෂියක ඇතනම් ඉදරපත කරනන. 2004 ද දපතට කේළ ද ේමයය. දපතලා විසින එම කාලේයද විවිධය මාධය්‍යය ඔස්ේස් කල මඩ ප්‍රචාර .

ඒ යුගේය "ඊනයා සමාජය" හැසිරණ ආකාරයට ම අද දපතලා හැසිේරමින සිටින අතර ේදේශපාලන සදාචාරය බිඳ දැමීමේම් ප්‍රතවිපාක බූමරංගයක ේමන තමන පසපස ද පැනනීමට ඇත ඉඩකඩ ගැන සවිඥාණක වීම යහපත ‍ේනාේවද? දපතලාේග ඉහත ලිගපිේයන පස "විසිල නෑ බලටි විතරය" යනුේවන තවත ලිගපියක ජූන 28 වන දා පල කර ඇත. එේතක ඔබට තවත අභ්‍යයාසයක ේයාෝජනා කරමි.පිළිබඳව නම් අප සඳහන කළා පමණක ේනාව ඒ ගැන සමාජයට ද පැවැසූවේවමු.. එම මිනසන හඳුනවන නම කුමකද? පිළිතර ේසායාගැනීේම් කීපයක ඉදරපත කරමු. ඒ ගැන සමාවනන. . 1. අපේග ේයාෝජනාව ේමයය. එම ලිගපිය පිළිබඳව අපේග ේදේශපාලන කියවීම ේවනත ලිගපියකින පැහැදලිග කරමු. අරගල කිරීම සඳහා වනේන කුමක ද? සදසම ව වෘතතය/රැකියාව 2. පහසව ේවනුේවන ඉඟ ß එම රැකියාවඅඩම වැටුපක ේහාෝ ෛදනක කුලිගයක ලබන එකක විය යුත ය.

ඊට අභියේයාෝග කළ යුත නම් ඔහු පව සමා කළ අේයකු විය යුත ය. ඊළඟට සදසකම් ලබනේනාෝ ඔවනේගන පසව අරගල කළ යුතය. එ නසාම පළමු ගල ගැසමට අප ඔහු ට ආරාධයනය කරමු. ේමම සදසකම් ඉකම ව කිසිේවක පළමු අදයේර අරගලයට සදසකම් ේනාලබනේනාෝ ේවත. ß ඔවන අනවාරයේයනම බද ේගවනනන විය යුත ය. (අරගලය සඳහා පිරසිද අයතය ඇත ශුදේධයවනතේයක ේතාෝරා ගැනීේම් අවසාන අයතය ේදවියන වහනේස් සතවන අතර.ß ඔවනකිසිේස්තම රජේය බද මුදල වලිගන කිසිම ප්‍රතලාභයක ේනාලබනනනවිය යුත ය. ) . ඊට කිසිේවකු‍ටවත අභියේයාෝග කල ේනාහැක.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful