‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬

‫מאנטאג פר’ נצו”י כ’ אלול תשע”ג לפ”ק ולמס’ ‪August 26 ‘13‬‬
‫עלות השחר‪5:05 :‬‬
‫‪6:17‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪9:01‬‬

‫סוזק"ש גר"א ‪9:37‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:20 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:44 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫ך‬

‫‪1363‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫מאנטאג‬

‫‪°85 - °70‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:57‬‬
‫‪7:35‬‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫פארוואלקענט‬

‫דינסטאג‬

‫‪°87 - °72‬‬
‫זוניג‬

‫מיטוואך‬

‫‪°81 - °70‬‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫פארוואלקענט‬

‫זוניג‬

‫‪°83 - °67‬‬

‫רעגן‬

‫‪°82 - °68‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°80 - °68‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה מאיר לאנדא‬
‫מו"ה משה יעקב שטערנבערגער הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה מאיר יערמיאש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה גרשון מענדל פעלדמאן הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫הבה"ח כמר אברהם יצחק‬
‫הבה"ח כמר מאיר יוסף נ"י‬
‫הבה"ח כמר הערשל נ"י‬
‫הבה"ח כמר יואל נ"י‬

‫מו"ה ישעי' מייזעלס‬
‫מו"ה אליעזר ראפאפארט הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יצחק אליעזר יאקאב הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה יוחנן כ"ץ הי"ו ‪ -‬ק"י‬

‫נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫וואך נאכט‬
‫הרב נפתלי הירצקא הורוויץ‬
‫הרב שלמה דוב סטעמפעל‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מספינקא שליט"א‬
‫חתן הרה"ג נפתלי הורוויץ שליט"א‪ ,‬אב"ד זכרון נפתלי הברי"מלמחרתובביהמ"דתולדותצביספינקא‪,‬תפלתשחריתבשעה‪8:00‬‬

‫בביהמ"ד של מו"ח שליט"א‪ 175‬פרענקלין עוו‪.‬‬

‫שליט"א‬

‫בן הרה״ג בן ציון חיים שליט"א‪ ,‬לאנדאן‬
‫חתן הרה״ג שלמה עזרא מאשקאוויטש שליט"א‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה חיים הערש סעגעדין‬
‫מו"ה מנחם מענדל פעלבערבוים‬

‫בבית מו"ח ‪185 Hooper St.‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד נייטרא שחרית ‪ ,8:00‬הברי"מ ‪8:45‬‬

‫ב״ר גדלי' יקותיאל הי"ו‬
‫הי"ו‬
‫חתן מו"ה בנציון אהרן ווערצבערגער הי"ו הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר‪ 13‬הופפער סט‪ .‬שחרית‪8:30‬‬

‫הי"ו‬

‫בבית מו"ח ‪26 Wilson St.‬‬

‫ב"ר משה שמעון הי"ו‬
‫חתן מו"ה יחיאל בוים הי"ו‬

‫‪620 Bedford Ave.‬‬
‫אריינגאנג פון בעדפארד עוו‪ .‬עד שעה ‪11:15‬‬

‫חתונות‬
‫מו"ה אליעזר שלום באדאנסקי‬
‫מו"ה שלום אליעזר זארגער‬
‫מו"ה משה צבי שווארטץ‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר שלמה ני“ו‬
‫באולם ויואל משה‬
‫החתן כמר ישראל חיים ני“ו‬
‫באולם פרדס צבי‬
‫החתן כמר יחיאל עזריאל ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬

‫מו"ה דוד בר"י אבערלאנדער‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה מרדכי כהנא‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אביגדור שפיטצער‬

‫הי"ו‬

‫היות שהרבה הזמנות חזרו‪ ,‬נא לקבל זאת כהזמנה פרטית‬

‫מו"ה חיים הערש וועכטער‬

‫החתן כמר ליפא ני“ו‬
‫באולם ראוז קעסל‬

‫הי"ו‬

‫פרייליכע מעלדונג!‬

‫לכבוד די ימים נוראים הבעל"ט‬
‫ספעציעל פאר‬
‫די מתפללי‬
‫ביהמ"ד הגדול‬
‫דקהל יטב לב‬
‫דסאטמאר‬
‫‪ 14‬הופער סט‪- .‬‬
‫וויליאמסבורג יצ"ו‬

‫מו"ה זלמן לייב מארקאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫מיר ווילן מודיע זיין אז עס איז שוין דא צו באקומען די ספעציעלע‬

‫מעטאלענע קעסטלעך‬
‫וואס איז געאייגנט צו קענען האלטן דערין‬

‫אייערע סידורים‪ ,‬מחזורים‪ ,‬און אנדערע חפצי קודש‬
‫די קעסטלעך זענען צוגעפאסט צו ווערן‬
‫אינסטאלירט אונטער די שטענדערס פון די בענק‬
‫באזונדער ביי די מענער זיצן און ביי די פרויען זיצן‬

‫איר קענט דאס באשטעלן דורכן טעלעפאן‬
‫מיט א קרעדיט קארד אויפן נומער‬

‫‪347.788.0473‬‬

‫פארן פרייז פון ‪$15.99‬‬

‫אויך טוען מיר דאס אינסטאלירן‬
‫פאר אייך פאר א צוגאב פון בלויז ‪$5‬‬
‫וכל הקודם זכה!‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬מיר נעמען אן באשטעלונגען פאר‬
‫אינסטאלעישאנס נאר ביז א' סליחות הבעל"ט‬
‫פאסיגסטע צייט צו אינסטאלירן‬
‫יעצט לכ' די ימים נוראים הבעל"ט‬

‫אדער קענט איר דאס באשטעלן‬
‫ביים מקוה איד אין ביהמ"ד הגדול‬

‫‪²‡À°‬‬

‫‪+H\ZDUG6WWKÁRRU‬‬

‫‪(718)243-2495‬‬

‫·¸¸‪´¸¶¸ÈÇÁ²¿¸ÆÁÇÁ‬‬
‫‪ýÁƸǷ¿¯Æ¸²¾¸¯¾Á½´¿Á±½¯ÅÀ·¯³Ä·ÁÀ¯´´·»Á±»ÆÁµ¸²¾¸¸Ç¯·±¿ÁÇ°‬‬
‫‪ ¼¸½´ºÀ¸²·¸´»¾²¿¯´´Á±·¸¸Ç±Á±¿¯¾Á¿ÁµÉ´¿É½Áº¸»ÇÁ³‬‬
‫‪¾Á¿ÁµÉ´¿É½¸²¾Á½´Æ¯°¾´¯·»Á±¸²¾±¿ÁÇ°´Å¿¸¸Ç¯¼¸¿½µ¸²¾´ÃDzÀ¸²‬‬
‫½¯¿·¯‪¼¸¿½µÁ·½¸·È¯°¸²¾¸¯¾Á½´Æ´Åǯ¿ÇÁ²¿¸Æ¸²¾·Á°Ǹ½pmÉ´¶¸»À„¯±¯·¿´µapm¹»¸´¼¸°Å¿±¸·¸¸ÇÃapm¹»¸´¼¸°Å¿±¯·ÈÇÁ¿¯²µ¸°±‬‬

‫¸‪É´´Å½»´ºµÉ´¶ºÇÈ‬‬

‫הופיע! עוד מסכת משניות מהפ"י המבוקש "סייעתא דשמיא" על מס' נזיר‪ .‬וגם הודפס עוד פעם המשניות שכבר אזלו מן השוק‪ .‬להשיגם בחניות הספרים‬

‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום ‪ -‬איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‪ .‬אדער ביי מיר אין שטוב אויף ‪ 190‬ווילסאן סט‪#8A .‬‬
‫פון ‪ 9:00‬צופרי‪ ,‬אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‪ ,‬נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם ‪917-817-0185‬‬

‫‪ 2‬אינגעלייט זוכן א קאר‪-‬רייד קיין קווינס צו זיין דארט ‪ 8:00‬אינדערפרי‪ ,‬פאר גוט באצאלט‪ ,‬ביטע רופט ‪347-263-0139‬‬
‫‪ R & R Lumber‬זוכט טיכטיגע אינגעלייט פאר די סוכה ‪ , season‬ביטע רופט ‪845-537-6111‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬ר"ה ‪ -‬צו פארדינגען א גרויסע דירה פון ‪ 12‬בעטן אויף ראש השנה‪ ,‬ליע‪/‬הופער‪ ,‬ביטע רופט ‪917-553-8627‬‬
‫וומ"ס ‪ -‬ברענד‪-‬ניו ‪ 3‬בעדרום פורנישד דירה‪ ,‬מיט א פארטש‪ ,‬צו פארדינגען פאר ‪ 6-8‬חדשים אין הארץ פון וומ"ס‪ ,‬ביטע רופט ‪347-628-9629‬‬
‫ק״י ‪ -‬סוכות ‪ -‬צו פארדינגען א ‪ 6‬רומיגע דירה‪ ,‬מיט א סוכה‪ ,‬אויף גאנץ סוכות‪ ,‬ביטע רופט ‪347-359-8985‬‬
‫אינגערמאן מיט ‪ 15‬פעסענדזשער עיר‪-‬קאנדישנד ווען‪ ,‬נעמט אן אלע ערליי טריפס‪ ,‬רופט נאר ביז ‪ 8‬ביינאכט ‪718-782-2737 - 917-860-5919‬‬
‫זוכט איר א דירה אין א"י? ירושלים ‪ -‬גאולה ‪ -‬בעלז ‪ -‬מאה שערים פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬
‫פאר בין הזמנים‪ ,‬ימים טובים‪ ,‬ר"ה‪ ,‬יו"כ‪ ,‬סוכות א‪.‬ד‪.‬ג‪ ,‬מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגענטער ‪011-972-52-715-6761‬‬

‫‪ - Excellent Mice Proofing‬מיר נעמען אן דזשאבס אין די קעטסקילס ‪347-432-3562‬‬
‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ ,diamonds-platinum‬צופרידנהייט גאראנטירט! ‪718-782-0285‬‬

‫‪ELECTRIC Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬

‫האט איר א ‪ ?Bank Of America Home Equity‬סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‪718-306-9314 .‬‬

‫‪ Plumbing‬פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט ‪Plumbing 347-403-9933‬‬
‫‪We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300‬‬

‫‪Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫‪HANDYMAN‬‬

‫‪4000 sq. Store plus Basement, for rent on broadway-wallabout.16000 sq. warehouse-to-store‬‬
‫‪available for rent, on Park ave-Nostrand ave, will divide. Email TBZLLC@Gmail.com for more info‬‬

‫ברוכים הבאים!‬

‫מארסי )קליין׳ס(‬

‫גראסערי‬

‫מיר טוען מעלדן פאר אלע אונזערע חשובע קאסטומער'ס‪,‬‬
‫אז פאר אייער באקוועמליכקייט‪ ,‬האבן מיר‬

‫‪287 Marcy Ave.‬‬

‫פארברייטערט אונזער פלאץ‬
‫פאר אלע אייערע‪:‬‬

‫גראסערי פראדוקטן‪.‬‬
‫פרוכט און ‪.Vegetables‬‬

‫רופט פאר אייערע ארדער'ס‬

‫מיט פרייע דעליווערי‪.‬‬

‫‪718.387.8078‬‬

‫צו פארזיכערן בעז״ה דאס בעסטע סערוויס‪.‬‬

‫אדער פעקסט צו ‪718.387.1595‬‬

‫‪Discount‬‬

‫דורכברוך!‬

‫‪Cellular Plus‬‬

‫פאר ‪PagePlus Customers‬‬
‫איר קענט שוין אנפילן אייער ‪ 24 PagePlus phone‬שעה א טאג!‬

‫רופט אריין אונזער ‪ 24‬שעה האטליין‪718-285-0476 :‬‬
‫‪For reservation call:‬‬

‫‪718-782-7272‬‬

‫תנאים ספעשל ‪$1,350‬‬
‫‪Regular Price $1,550‬‬

‫‡•˜‬
‫˜’‡Š‡‬
‫Œ„ƒ„ƒ˜‬
‫ƒ‬
‫‡‬

‫Œ‡~ŠƒŠ‬

‫‚~’–‡‹‬
‫’–Œ†‬
‫Œƒ~–‬
‫‰‬

‫‪777 Kent Ave. #233‬‬

‫‪718.233.4009‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful