TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM MÁY TÍNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha trang, ngày 5 tháng 5 .năm 2011

BIÊN BẢN
Vv. bàn giao thiết bị.
Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2011, tại Trường Đại học Nha Trang chúng tôi
gồm có:
BÊN GIAO :
1. Ông Trần Văn Thi

: Kỹ thuật viên tin học

2. Ông Ngô Quốc Hoàng

: Kỹ thuật viên tin học

3. Ông Đặng Văn Thư

: Giám đốc Trung tâm Máy tính

BÊN NHẬN:
1. Ông/bà.................................................................................................................
Trung tâm máy tính cho bàn giáo số thiết bị sau:

Stt

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,
Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1.
2.
3.

Trung tâm máy tính giao cho Ông/bà:…………. Để làm nhiệm vụ sửa chữa hạ tầng
mạng, sửa chữa máy tính cho toàn Trường, trong thời gian…………, nếu không có nhu
cầu sử dụng hoặc không làm công việc này nữa có trách nhiệm bàn giao lại cho Trung
tâm, mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng ông/bà:……….hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản
Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương
nhau.
Bên giao

Bên nhận

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful