You are on page 1of 3
SLC lH STi) 4 _’ MENUNTUT CITIGROUP ein = irr Video llusi Negara Islam, Pemilu, dan Masa aT ier tt ey ee roa FS ai p Peperangan Pandawa Melawan Kurawa ‘Buku yang memaparkan sebuah penelitian tentang gerakan islam garis keras yang merasuki komunitas muslim ai pedalaman. Salah satu parta slam yang sedang berkibar dituding sebagai penggerak Islam garis keras cjomah tokoh Mutamm- Given ion Tenmsnanadfadeesin, Mari. Kehaanya herperdapat babs ‘diya dan Nabdltul Ulam Pelancuran buku ini heelangwing phan Islam gatis keras bukan sais (RU) dihantal sebuah ge- di owe! Gran Mela, Jalan FER Rasuna akan membunt NU dan Mubaromadivah rakan yang mereka sebut Said, Jakarta Selatan, 16 Mei ale. Acar hubar, juga akan mengoyak kerukcunan geralan transiasionalisme —inimenghadirkan dus pembieara wana, —_ersgaadi indonesia, Islam. Kini mereka herkoalis_yakni tokoh NU yang juga mantan Pre ‘Scbab Indonesia tei dai bora ‘wenghadapi gerakan itu, Koalist ini siden REKH Abdurrahman °Gus Dur’ gaisulbudaya, dan ana, “Para pnd ATwajudkan dalam benvuk penerbitan Wahid dan mantan Rerwa Pinpinan Pu- —tineget int ssh men bala negara tuk berjual lat Negura dem Esponsi sat Muharnmadiyab, Prof, Ahmad Syahiimenghormati kehebasan’eragama, 38 nina sine Jew sulah melalui dislog yang panjang ancara slam dan kau astonalise tatur Gus Dur Buke Tiny Negara line intmerupalan hs pene pagan dan Konus selama ds tabu. Gos DDurbertndakscbga dor buku yan diterbitan ants kerja sama Gerakan Tinga kn The Wahi ost an Maan insicin Sedanglam Spa Mearif mcmbex rik Kata penganor KET Masta Bis yang sarah aeapa Gas Mis nel slognye, Buk i idk menyebuan peng ssh Adan pes hak ntletua bur ada Tiiorall Foundation, Patan aval penta densa bein adi Sanya fake twa gersan pears am fodah menysbar be berbagat pelos inlonsin Motor penggsrakay, ienury bul in adalah alican Wahab dan Tuhvwanul Maslimin yang bercia-cita rmeatangun sebuah kethalfaan ‘ok Gerakan in ga ers perpecaban cu Inoderat. lus Dur dalam editorial bok int menglstlahkan pertentangan antare kaurn moderate dan fundamen itu scbagal perarangon jive yng tenang mlawan vane yang Tes Pern Puna melawan Ke Schapai sebuah bu, proses po- ayusunannya bisa dikaakan se Schab dilakkan dengan mengadakan penelitien, obserase dan wawancara ment hepa para respon yang menjadi anggota geralan Islan arts tera Responennys bern dari 24a yang bea di 17 prov. Ta Rinbern 391 og ‘ds dua dm a ena bun Th pres dsc ert Yona yang dpipin Prot. bal ‘Munir Malkin, gu tar Universitas ism Negeri Sunan Kala, Yoga Sclama lth dart ora exengah ean, tin Yogys tuemuranan 27m yang bergelar master dan dalton Mereka me srawancaralrespondennya jang teri dant agen-agen sa aks ang eat