You are on page 1of 3

UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Mechanical Engineering Faculty

Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike :

fim@uni-pr.edu

PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE


numri rendor semestri Shifra e lnds E vjetr Emrtimi i lnds E re Afatet e provimeve Janar, Qershor, Shtator Java Viti i par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1101 1002 1105 1004 1109 1104 1121 1115 1122 1119 111_ 1106 1108 1210 1124 1363 1405 1102 1113 1123 120_ 100 101 102 103 107 108 109 110 111 112 10_ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 11_ Matematika I Grafika inxhinierike Fizika Informatike dhe programim Vizatim teknik me gjeom. deskri. Statika Softuart aplikativ Sociologjia Fonderit Bazat e komunikacionit Gjuha e huaj I (0-anglisht,1-frngji.2-gjerman.) Matematika II Kinematika Vizatimi me kompjuter Mekanika teknike I Bazat e automjeteve Bazat e teknologjise s komunikacion Materialet mekanike Materiet e repartit Burimet e energjis Gjuha e huaj II (0-anglisht,1-frngjisht,2-gjerman.) Viti i dyt 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1227 1219 1211 1118 1225 1202 1125 1226 1117 1107 Detalet e makinave Detalet e makinave I Elektroteknika Mbrojtja e ambientit Mekanika e aplikuar e fluideve Mekanika e fluideve Mekanika teknike II Provat e materialeve Psikologjia e komunikacionit Rezistenca e materialeve 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 E mart E mart E enjte E mart E hn E premte E premte E hn E hn E mrkur KO PA, TT, KD T gjith T gjith TT PA, TT, KD KO PA KO PA, TT, KD 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 E premte E mart E hn E mrkur E mart E premte E mrkur E hn E enjte E enjte E mrkur E premte E premte E hn E mrkur E hn E mrkur E mrkur E enjte E enjte E mart T gjith KO T gjith KO PA, TT, KD PA, TT, KD PA, TT, KD T gjith PA KD T gjith T gjith PA, TT, KD T gjith KO KO KO PA, TT, KD PA, KD TT T gjith Dita Vrejtje

II

III

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1221 1223 1220 1204 1229 1231 1367 1214 1206 1359 1362 1224 1205 1222 1230

Statistika matematikore Bazat e ekonomis Detalet e makinave II Dinamika Informimet dhe komunikimet n komunikacion Krkimet operacionale n komunikacion Planifikimi i komunikacionit Polimeret Programimi Rrugt dhe objektet n rrug Shpedicioni ndrkombtar Standardizimi Termodinamika Termodinamika e aplikuar Vetit transportuese t mallrave n komunikacion Viti III (semestri V dhe VI)

IV

1 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3

E mrkur E mart E premte E hn E hn E mart E hn E enjte E mrkur E mrkur E premte E hn E mrkur E enjte E premte

T gjith PA, TT, KD PA, TT, KD PA, TT, KD KO KO KO PA PA, TT, KD KO KO PA, TT, KD PA, TT, KD TT KO

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

1212 1213 1217 1302 1304 1305 1306 1307 1312 1321 1326 1336 1338 1342 1346 1347 1352 1357 1366 1369 1370 1372 1373 1374 1375 1378 1380 1382 1383 1301

Organizimi i prodhimtaris Organizimi dhe ekonomika e komunikacionit Mjetet transportuese n komunikacion Prpunimi me deformim I Prpunimi me prerje I Prpunimi termik Makinat termike Sistemet CAD/CAM Mbrojtja nga korrozioni Kaldajat e avullit I Transmetimi i nxehtsis dhe i mass Dinamika e proceseve Transmetuesit e fuqis Konstruktimi me kompjuter Motort me djegie t brendshme Automjetet motorike Teoria e lkundjeve Teoria e qark. n kom. dhe kap. i rrug. Dinamika e automjeteve Prpunimi me prerje Prpunimi me deformim Analiza dhe sinteza e mekanizmave Gazrat teknike Makinat rrymore Ngrohja Teoria e konstruktimit Faktoret e sigurise n komunikacion Transporti urban Motoret pr ngasjen e mjeteve n komunikacion Saldimi I

1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3

E mart E mart E premte E hn E enjte E enjte E mart E enjte E enjte E hn E premte E hn E premte E hn E enjte E mrkur E mart E premte E enjte E enjte E hn E premte E enjte E mrkur E enjte E enjte E mrkur E enjte E hn E mrkur

PA, TT, KD KO KO PA PA PA PA, TT, KD PA, KD PA TT TT TT KD KD KD KD KD KO KD PA PA PA, TT, KD TT TT TT KD KO KO KO PA

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

1303 1309 1313 1314 1315 1316 1317 1324 1325 1328 1340 1341 1343 1344 1348 1349 1358 1361 1364 1368 1376 1377 1379 1381 1384 1385

Teknikat matse Mjetet transportuese Teknologjia e prpunimit Sistemet hidraulike dhe pneumatike Automatizimi i proceseve prodhuese Automatizimi i prodhimtaris Saldimi Stabilimentet termoenergjetike Tubacionet Teknikat e matjes n energjetik Konstruksionet metalike Siguria e sistemeve makinerike Metodat eksperimentale Rregullimi automatik Eksploatimi dhe mirmbajtja e automjeteve Shqyrtimi i automjeteve Rregullimi i qarkullimit n komunikacion Teknologjia e transportit n komunikacion Komunikacioni stacionar Prpunimi me prerje II Ventilimi dhe klimatizimi Makinat rrymore termike Dinamika e makinave Teknika e sigurise n komunikacion Infrastruktura n komunikacion Transporti hekurudhor

VI

3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3

E enjte E hn E premte E hn E enjte E mart E mrkur E mart E enjte E mart E hn E enjte E enjte E premte E mart E enjte E hn E premte E mrkur E mart E enjte E hn E mart E premte E hn E enjte

PA PA, TT, KD PA, TT, KD PA, KD PA PA PA TT TT TT KD KD KD PA, TT, KD KD KD KO KO KO PA TT TT KD KO KO KO

Maj 2013

Prodekani pr shtje msimore Prof.dr.sc. Sadullah Avdiu