மத


பா ற ?

ஹா ர
ராமா ஜ
தா தா சா யா ,

தா

வ ஷ
கா

- 1. ஒ
கக ட

அத

வ ட


கஎ

ற பா?
ற நாரத


ஷ்ண
ர என


அ ப னா ர
க தரலாகாதா எ

க க,

ண நா இ லா

ணவ
க எ உட ப
தா (60,000)
பா
, க ண இ லா
ட காத னா , க ண ட வ
அவ
ம ய
கா
, அவ ர நா
நா
தவ

ப ணா இ

கா
ட எ றன .

க ண ய
அழ
ள ப


ணா

இவ ட (நாரத
ப றன . அவ க
பத
ப றன .

நாரத
ன .

ர ஸ்நான

ச ய ஏவ,

வ )க ண அ ப வ ஷ
பய
ரபவ த அ஻ய இ

2. (6). ரபவ, பவ,
ல, ர மா த, ர சா ப
தா , ஈ வர, வ தா ய, ரமா ,
ரம, ஷு,
யஇ

உ தம வ ஷ க .

வ அ வ

அ ப
மார ர
யானவ களா . இவ க வ ஷமா
,ஆ
ரபா

ரச, ஸ்
க, பவ, வ,
, பா , தாரண, பா

ச வஜி த, ச வதா ,
ரா ,
, கர, ந தன, ஜய, ஜய, ம மத,
ஏ ள
, ள
, கா , சா வ , லவ, ப
, சாப
,
ரா ,
பராபவ இ


மவ ஷ க ,

,
ஸ்வாவ ,

லவ க, லக, ச
ய, சாதாரண,
ரா
, ப தா , ரமா ச, ஆன த,
இரா஻ஸ, நள,
கள, காள
,
தா
,ர
,
ம ,
,

ரா கா , இர தா஻ி,
ராத , அ஻ய


அதம வ ட களா .
(ஆ

கட
ளக

ஷ்ண
பய தா

(ஆதார : அ தான

தாம


வ.)
ப க

வ நாரத

தஅ ப

1392).

எ மவ ம
ல காத
மண , ப
மண எ
இ வ கயான
மண க காண ப
றன.
னய கால
த ழ க காத
மண

ம ச
வ தா க . அ
வ த ழ ப பாடாக

த .


ஆ ய களா வ ணா
ரம த ம
பய
ஜா க
க ப ட பா
, ஜா
ய கா பத காக ப
மண

க ப
த ப ட . அத
பா பன க எ
அட காத ஆபாச க ள

டன . இ
வ ர ஜா
யா , ப
மண

எம த ழ க
க டாம க
கா

றா க . இ
இ ட
ட ய காத
மண
ற ததா? ப
மண
ற ததா? எ

ம ற
நட
வா க .
இ த ப
இ த
பால ஒ

மண

பா
த பா
டா தனமான டய


உலக

ப,

யமான ஒ றாக இ
.


யா . இ த

பா


வர

பா ப
பா


சா ச ”

பா த எ
தஅ ய

றஒ
மா .

இத ப ஏற
றய 40 தமான த
ப க

றா க . ஒதக
எ வ கயான ண க ள அ

காபா க . அத ன ப

1.

ச வா

2.
3.

5. ச

1.

,

தா

கணவ

தா

அவ

ன க

டவத

ப தகாத உற

தா

ற ஆடவ ட


ணாக இ

தகாத
பா .

லா

ணாக இ

டய

பா .

,
அவ


பா .

சா சமாக இ

தா

அவ

சா சமாக இ

பா ளயானா

தா


தா :-

கார

சா சமாக இ

தா

கந

கார
ற ஆடவ ட

லா

ணாக

தாட

ந ல

ண க

பா .

4.

சா சமாக இ

5. ச
நா ட

சா ச
கா .

ஷப ,

2.

அவ

. இத


க டவ களாக
எ த
சா ச
எ ப த சா டர ன க

கமாக இ

ச வா

பா .

1.

சா ச

2.
3.

சா சமாக இ
பா .

சா ச
ணாவா .

அ ல
தா

சா சமாக இ

4.

பா
க .

பா .

மஷ

சா சமாக இ


உற

டய

லா

தா

ற தா

ணவ யாக இ

அ த

பா .

ப க

னமாக ஆனா ,

ச வா

சா சமானா

சா சமானா


ந ல

நட

ணாக

கரமாக இ
,ப

ணாக

கா .

பா .

3.


க லக

சா சமாக இ
நா ட இ

தா

4.

சா சமாக இ

தா

5. ச

சா சமாக இ

தா

அ த

கடக ல
1.

3.ந ல

தா

ணாக இ

ணவ யாக இ

2-

ந ல நட

ந ல நட

சா சமாக இ

மல

தா

தஉ ள
ந லப

தா

பா ;

பா .

மண

தஉ ள

ந லப

சா சமாக இ
தா
ன ய கா
அள

ணாக இ

னமாக இ

2.


.

ணாக
க மா டா .

கார

ணாக

4.

5. ச

கா ய

ணாக இ

பா .


ளவளாக இ
கா ர இ
.

அவ

பா .

தா ,

சா ச

ச வா
சா சமாக இ
தா

ம தன

3.

பா .

5. ச
கணவ

நட

தா

சா ச


த ந றாக இ

ம தன

ந ல உய பத
தா

,

ண க

.
தா

தா

கா .

பவ

சா த மத

.

ப .
றவாக

.

மகர ,
1.

சா ச

சா சமாக இ

4.

1.

கார

,

ச வா
சா சமாக இ

க மா டா .

2.

.

ச வா ஆ

பா .

2.

3.

னமாக இ

தா ,

தா

தா

ந ல

தா

ந ல


லக

ணாக இ
டய

ச பவளாக

க மா டா .

ணாக இ

பா .

தா த ஆ 4. ச வா ஆ க தா ந ர ஆ க தா நட த ந றாக இ கா . பா உ க எ ன தா ற ? என ஒ த பா சா ட க ள அத ண ச பா அ க வ எ தா ற . சாமச ஆ க . ரசாத ஆன த மா எ ள ண . பா .த ல ப ள யஅ ட அத ப தா கஷாய தா ள ய ச காரண களா ல லா ள ரசாத ஆன ரக ய அ த மா எ அ வா டந ந ல வா க க என வ ள ப இ இ னா ய கா ட காரண களா ல லா இராம அவதார . ள ரசாதமான எ ப ? ள ம வ ண க உ . . க தா இத தா பா னப ற . த ள வா ப த மா. ல. ன தரமான ஆ தா ல க னமாக இ கார ப க ட ச வா . ய ராண . யக ழா ரசாதமா க த பல டயா . இ ள உ ற ச பா . ம வா . ணாக இ பா . ர ற ற டா . ல ற ள 2. ப மா பல டயவளாக இ ராண ள பாக எ த த ராண ப ட க தஎ வயான தகவ ள ப இ ப சா எ ட சா ல ல. ஆனா இ த ரசாதமா ட ல. ச 5. கா ள த யா . த வணவ க தா த லய உ வ உ த யா . ரக ய அ வ ண க உ . 3. க தா ஆ க தா 5. சா ப தலாக உ த வாள . .4. அ க நா ட ஆபாச உ ச . ச ஆ மா டா . தா . இ த ள தா ராண க த டயா . ப மா கா க ள ரசாதமான எ ப ? ள ய பா றா க . த த 1. றவ க ற பா ள க ந ண க ளஉ ற ணவ யாக இ ப ஆனா இ த ரசாதமான எ ப ? ள த வா த மா. இராமாயண உ டாவத காரண .இ ம .

வரலா ஆ ய க ளா க ப னயாக சவ ராண க க த ராண உ ள . ற டய ம ன பய ற தவ . இராமாயண ள ப யக த டாவத ள வா க ளா. ர மகா ஷ் வ டவ ம ட ட அவ தா ஓ டா . இராமாயண மா மான பா வ ஷ் சாக க ள ய லா ப ண மகா ஷ் த எ உ ம ன ணஅ னா . வா . டா இ க அவதார . ர . ஷ் ர உட தனமாக கல இ தா . உட வ அ யா ய டயா . உ ம ன ப யாக சாப யஅ ர கா ன ஒ ல தவ ற எ ச னா . மகா ஷ் கா த சா பலான ன மாக த ய ல.இராம காரண . டா டாள . ஷ் தா த அ த ச த கா ய ஆ கயா ற வ கா ப யக த ன தக த ராண தஎ த எ வ . த ர க பல ச ர ட கவ ஆதலா . ஓ யவ வ வ ன க ர ட ச கா டா . அவ க தனமாக த அ யா ய . தா ர எ த எ பதா த ச ச உ அவ ட ட த ஷ த ஆ ர ன ட ம ம தனாக க பஅ டா . மா த கா த . டாவத காவ கார களான இ த வாரபாலக க க .இ த சவ லஎ மள ய வ வா த வ றஒ . இ வா அ ப இராம அவதார டயா . ச சாப ப சாப ப எ சா வா க அ லவா? என வ த சாப ப த . ஷ் . வ ம தா ர கவ இ தா ண அழ த ய மகா ஷ் க மா வச ப த டய கட ச எ லா கா யாம ட டா . அ த ள டா . ஜனகா மக ஷிக ஷ் . ட ச ய கவ ல ய த ய ப கா றா . வ டய தா ப ழ வ மா அ எ ப ச வ தா . இ த அவமான த ஷ் பா காம ள எ சாக க ள எ லா அ வா ற ள அவ ர அ ழ வ கா த அ ச காத . சாப கா த தஅ சா பலானா . ப அ த . த மாக ஆ சயா அ த சா ப ர ட தா .

அதாவ நாம கார க . அ தா ச யான சமய . வ இ த வணவ க அரசா யஒ க ட சவ க . ற . மரா ய க சவ க ய யாச ன இ . த ச நாய க க த லக ள பன கா க ள பா த னா க .சாப தா எ ப யா ஷ் ராமராக அவதார சாப தா பா வ ப ப உ ட மகா ஷ் அ கா டா .த ச நாய க க வணவ க . என வ ஆ த தஎ தா அ பா கா பா .அ த எ சா ள த ழ வ வள க த இ வ வரலா இ ம நாய என மரா ர ராண க ஒ இ ஷ் ச தா என அவதார ஷ் ராண ச தா எ ஆ . க யாச ன எ ப இ ? க சா னா : ஆ த த ச வ றா . சமய க ஏ பா த த பா டா க .எ ன ச வ ? க ள ரா த க ள க டா க . ம ன க டா : மரா ய ப டஎ வ றா க ள. மகா தாஷ எ றா . அ ணனானப யா அவ ப ப ள லா ட கவ லாததா ஷ் பய யஅ கா றா க . ய க ட ப த சா ப ட ய வ ப ச தா க . ள த ண சா ப சாக ர சாக த த மயா ள ய மகா ஷ் மா பா எ லா ள யஅ கா டா எ லா பறலா எ ன வணவ ப த க ள ய .அ த கா ட வாச பா டா அ த தா எ க வர மா டா க .த சா ர நாய க ம ன க ஆ ர ய ஆ டவ க ம ர நாய க க . த கஎ னவ ? க அ மயான ஆ க யாச ன ஒ சா னா . அ ள ள ய ய லா கா ட வா பா டா க . அவ டய ப த க ந னா க . ச ஏராளமான ள வ ற . ஏ ன றா நவரா ஆ த க எ லா ச இ . கா ட மரா ய க மளமள வ வ ள பா தா க . மரா ய க ப டஎ வ றா க . ள யந த சா ஒ தஉ மயான நாய க ம ன க கால வரலா . த த வ எ த ச நாய க ம ன தளப க சா னா க . ஆ த மா இ ல. ச இ ற . ச ச ச றா அ ப மரா ய க நவரா பா வ தா க . த க ற . த ச நாய க ஆ ம ற நாய க ஆ இ த இட மரா ய ஆ ஏ ப ட . .அ தஎ காம எ னா க . மரா ய க ரக த ய ல. இ வா ரா த க கஅ நாய க ம ன க . ள சட (!) மரா ய த மா? த ய ல. டா . த ச ய ஆ டவ க த க க . நவரா ப ட ய க . அ சாக க அ கா றா க மகா ஷ் பா வ த ட த . வ க மத பா ய இ ஒ எ வா கவ ய வா க . ள ய தா வ மகாபாவ எ றன .

஻ ய .இ ட அ தஸ் தா ட ற . னா றா ழ க ள ல ய ட ய லா தா தா க . என வ அ த கால லவ பா பா ப வ க ர தன பா த வஎ பா னா . வ ய என வத வ தச க லக ள ‘ம ளவா ய . ம கள கச அவ க 14-8-2010 “ த ல” ஞா மல எ யக ர. க ட ளக ள ள .இ ப யா இ த 450 மத க ப யாக பா பா . SOURCE: http://thamizhoviya.. ஒ ர தா . த சா ல த த ப யா பா வ ஒ வ நா கா ளய தா க .. தா ட ற ’எ ந . ப க வரலா .html 2. ள மா பானா க . க ப க ள தா வ தா க . ராமண .இ வ தஆ க எ க யஒ டா அ ற க க த க தா . அஃ த ள கா ள அ னவ அ ற .ம ஸ் ய க யா கா வ தன .’ஆ ட ள இ யா ழ த பா . ந ம ழ சா ? ர லாத காலம .com/2010/08/blog-post_6136.இ த ப க வ பா தா அவ ப பாவமாக கா ய தா என பய தா . ரசாத . ள பா த அ பா . அதனா வத வ த க மா க ள. அ ட கா ஸ்தா ன த ப க க . ல க இவ ற க த ய இ ல. அவ ப வ ஒ ப ள . இ த பால தா அ தா இ யா ம ல சா ல எ வள ந ஆ ய ற க ‘வ ஆ ய வரலா எ ஆ ய ஆனா எ க ப . ஆ ய க ழ கா க னமாக இ தா .blogspot.. டவ க ணா ட . க யா . இரா பகலா இ ப கா த . ச ம ட எ ப தா இத பா . ஒ ஷ .அ ள தலா ட இ ல.ச க ப ட அ யா அ க ய த ச நாய க ஆ க ள ரசாத ம மயா ந ம ன க அ வல க த கட ம ய க டன . . வ . வராதவ க இ க யஇ கலா . வ ப ம ம ஷ ழ ழ பா இ மத ? ப த சா ல நட கா த ம ணா ட வ தா . ’ .னவ பரா ய ந. ம ல. ப க கா க க ப ட . ப சா றா என எ ம எ ற பய ச ய ப ட தா ம த ம . றா க . ‘சக ’ டா .‘ கா ச க கா.க. இமயம ல என ப ள தா றா க .இ உ க காக சா ன உதாரண தா . கா . ப க ம ? வத க ள எ லாரா ப க யா ..

இ றய ர ற ப ட .. ன ர உ வா அவ க ள . வத அ ம ர ன ப இ ப ப தச ப ணா த.. த ரமாக வாழ த யவ றவ .“ ர அ கா கா த. வ கக பா க ச வா காரமாக சா றா . ஻ ய க . அவ ள ம கா த..ஒ க வ த ப பாலன ச ய வ எ லா ர த க இ ப ப ட ஒ ‘சாஸ் நபாள ஒ பய ர சா க ப டன.. “கட இ ப தா ச ய ல ய பா யாவா .. வள மணமான கணவ சா ன த க . இவ எ படாம க வ . ஞான ... இவ பா கற மா ட ம க வ ” என ள ச த . ய வ ஸ ஷ் ட ஸ்வ த ரதா ” பா ரஹா ய வ ன ரானா ப த ர நப ஜ “ ப ண.இ ர ட ப டன ம க . வ த ய இட அ னவ ர க எ .” என ம ர களா ன லா பா றம ச கக ட ம பத . ஞான உ பட 11 ண க ள வ த எ ய . ம இ த கய க பா க ‘ ’ மா க பால த லயா னா க ம ற வ ண தவ க . உன ழ த ற த ல ய த உ மக சா வ த க க வ .. வ ய க ர க ள வ ல கார களாக எ களாக வ ப எ ற ராமண க கா பா ழ தன .ட வ. “ ப க அ தமானவ க .. இவ க டா . ஆ சா ப க . “இ த பா ல இவ க வ . க மா க த ன வளராத அ பா க ள ஏமா ழ க ள? . இவ க ள தா ‘ ர க ’எ ற வ வ ல கார களாக வ ஆ ய ம .. அவ க த க க பா தா இ க வ எ ராமண க ச த ட ‘ந றாக வ’ வ ல ச த . உன க ப ளம ராப தச ச ஸ்கார க அவ டயா . வ ய க .ஏ கன வ ராமண க க பா இ த஻ ய க ....” ராமண ஆ சா வதா வ த க இ .” இ ப பா ற ம . ஆ ய க ப க காரண என எ “பா ஸ் ளஅ ழ வர லஎ சா ன அ லவா? இத கா ள ஏ வான ம ஸ் லாக ஒ ற பா க . இ ப க .” இ ப ‘ ப ம’ ப ம இ னா இட சா ற ... ர க பா கா வ தா ..... ர ஏகா ப ய’ ல தா . ழ த ப வ வ ரஅ ப சா ன த க . பல வ ட க .. த மா தா ர எ த ப க இ றா னா அ த அவ ன உ த. வ க க மா க ள ற எ சா ய ராமண . ‘அ ட. ழ தா இ தா பா . இ த ம வா வா ’ எ ற வத தம . ராமண தவ . உன இ தா க .“கட பய ர சா . ச டவ ப க க த ட ன கா .

அ த ழா ஏ அ க. ம க ண ஏ ப த வ மானா . ம த த ம ம தா வ . ஊ ர லா ற க க த யாம . அவ க மா யான ரா த ல யக க ள பர ப வ என வ தா . இ க வ டா .. எ க க கா கா ட பழ க வழ க க . யாம த இ த பா தா .. ய ல. “ஊ ர லா நலமாக இ க.? ராமண க சா னா க . அ க எ ன ன நட ற பா கலா .உ க இ தஉ ம ய யா கா த ? கட ளா? அவ எ கஇ றா வத த சாத ( ழ ) பய ப தா க . ஒ ரஅ த யாம க. அ த க ட ய ராமண க ம க கா தன . தமாஷு காக இ பா நா ச கர பஸ் ஸ ட ப என னா றலா ). வ ய பாகலா . க மா க வ டா .என ள வ தா . அ ற தத ர வ தா எ றா ள க எ ன? 3.அ தப யாக அவர ள க எ னச ப தன? எ ப ப இ கா த தஎ சய க எ ப இ பா பா கலா .. நா ம லா வளமாக இ கஅ வள அ ப க ளப ட வ .அ த ர . ? த தன? சகல ச பா ய க ள கா ம ன ய சாதரா வா இள ம ப வ இ லற நட கா த த ஒ வரா ய ப ட . . பத வள கா க .அ பா தா அ வ மத யாக கா ர க ள . கா மதா உ க கா க எ றா வத வ டா ..(அ த கால ல ய ராமண க ப வ ப றா களா? எ ற ச தக உ க எழலா .. கட வ டா . ம வ டா . அக அ க க தன ம க . அ எ ன ல. வத ப ற நா க யாக நட றா . ர கா த ன . இ ற அ வ சாத ன க‘ த தா ’ என பய வ றா .”என அ த ல க க யாசமான ர தா த . ப எ றா சமஸ் த நா கா ரா என பா கால க ப எ றா கற வ மா என வழ வ வழ கமா ட . ரா க ள . அ அவ க சமஸ் தம ர க சா ல ப ற எ த ய ர க ள சா ல சா ல ஒ ம க ப ய ரா த மா . மக ரா ல வ ய பா டா . காரண .த ச ண ய கா க ய ப க ” என அ க ட யஅ தமா சா னா க . ச டன இள ம ன ய சாதரா வ . இ ப க வ டா . வ ய வ த ற அவ க ட கா க தா த ர பாரா ட கள கா ச றன.அ வ மதயாக ஆபாச க கா ர க வத பய ர சா க மா க அர க எ ய ர ல பான அ யாய க டா .

. மா கா பய மா ள தா க ண எ வ சா ஒ தா க . இத அ பா வ மா : தசரத ர ய க உ சாக தா நா ர வ அ ஹாதா. அவ கல கா ந ர யா க தா . ராம த த தசரத நட ய அ வ மத யாக . அ த எ ல கா டா வத காக நட த ப வ பா வா க ... எ ன ச ய.ஆபாச க ள க டாக க டா த . இ ப ப த ம மத நாதத தய வ மா மா பய எ றா . அ பா ஓ ர வ ச ப த ப ட ராஜா ப க யமாக ரா . இ தா அஸ்வ மத யாக . அ வ மத யாக ஸ் லாக ம அ ப தா ன இ ற .. அ ற தா... ம நா அ த ஆ ர யஅ ப ய பஸ்பமா வ ரஎ வா க . வா த க ப னா எ ன வள ஆ .இ த கட ம யமாக ரா தா . *********** தாட டய .. Adhwaryus and the Ugatas joined the king’s wives. இ த யாக த க ) வ அ ழ வர ப டா . அ பதா ர ம ன மா க அத காக அ வ மத யாக ஒ நட வத காக க ல கா ( தசரத ற நட ய இ ழ தம இ ல. னா தசரத .. Kausalya with three strokes slew that horse experiencing great glee.. உ . ய’ ற ய தா இ த கட ம பா த .. வா க . இர அ ரா ய ப ரச஻ த. அ ரஎ க வ ர பா ஜ அ த யாக தா அ வ மத யாக . அ வ இத எ த யஇ காரணமாக தசரத ஆனா த ம ன யா ய காச ல கா றா . “அஸ்வஸ்ய ச ர ஷ்ந ப அஸ்வமா ய ர ய ராஜா ள ற இ த ஸ் லாக . அ த ன அ வ மத யாக ? ராஜா க ஒ ர வா க . க இராச பா ராஜப க த வாக வ வா இராமாயண றா ? யாகசா ல த த க ல க யக ப த ளா . ஓ அ க இய ள வ தஅ த ர யா ஒ ப கஉ தலா ஆ ச வ ர ய ர யக ர ய ச ஆ ர யஅ . The Hotas. இ த றச ஜ ய( ச ) மாக தா இ ற . Kausalya with an undisturbed heart passed one night with that horse. ர உ ப ககளா இர கா க வ .”என பா ரா ‘வ பட வ ற ஸ் லாக .

. வ. மா ச வ டாமா?. உட ன த மா தசரத த ம ன ய வ க ச ல.. த ப க டா . நட த ராமண க ப சா னா க : “ ர மா ச ட . ப ரஆ ஆ ய கலா சார மா பய அவ ய க --... யாக நட உ க ள பா டா உ க மா ச அ லவா... ய பாட யாக த . க க . ப சார த க லயாக பா வ .> "இ தா எ ப யா க த ... ராஜ ப ன ரமாண க ம ர யாக க ப தா க .. க ள பா க .-பா. மா க வல . ராஜா. தவ .ஆலமர பா வ க ள .. ம த மா னா ட ..? ஏ இ ப . SOURCE: த ல த ள க அஸ்வ மத யாக " ********* அ ய ய ச ப க இர ர ய ராமண க இ த ய லா பா இர ட ம பா இட க பா க .. அத காரணமாக ப த தன எ றா .. பா த ச ண கா அஃ தா யாக ப கா ட உ ரா ய ய ப எ க த ச ணயா ற அ ழ ச ல வ ” எ றா களா . ற . “ஏ. வா சாக பா ர மா ச த க ள.. லாக ஻ம ட ”எ . அ த கா ய கவ தக ப ஏ த வ ல? ... பானா க ராமண க .?”என யாக க க டா . ர ம -என ப த X ராமண க தனமாக ஓ மயா வத ஓ த ந வ பா ரக உ க சா ல க ச ள ய இ தஒ க மா ச அ தஅ ஒ ந க ட பா ட பா .? 4... எ லா அ த ராமணனா ய க மா ச பற வ டாமா?அ த அ ட . காக கா ஆல மர சா மா?. ம .வழ னா . வ டா த . இ த யாக தந ல ச தா ட . “ம த த ம க கா ய யாக ச க ள. ம றா . யாக த .“ஒ த யாம வள .?” ரா த மா ம க ட இ த க ய த பர ப. அத ப ய த நா நா இர யாக நட த உ ட இ ப கா தமாக தா .. இத காக பா . த தா த த பாயச த கா தா . <--- -----------------------------------------ம க ள பால வ.ம க ஊ வ த வத க க ட ளக ஆ யவ த கா க ழ க த கா ச கா சமா வ பற தாட ய .

.. அ த பால ஆனா பத பாராம ஒ வா டா தா த . உ க அ வ பய ப க . இ தா தாப தச இ க ய க யமான ஒ ச ய டாக வ . God wants your love only”ஒ அ யாத அ பா ஜீவ க ள ந பா எ கா க .. இ வ வ ற அ டயாள க . உடன அ ரா க ள கா பா வ . ம க ட ந கா க ய பர வ தா த க டா . உடன யாக த ல எ றா .ஒ வ ழ கா மாச த. இ த வ க க மா க ள ந பா த. இ ம யாக நட தமா டா என த ட உ த தன .இ வ றா வ ம க ட ல அ டயாள க ள ப த .. உட உ ட ய க ள த பா .... . க ய தக . க க க ய டாக ச ச தவ த .. இ ப அ ழ தா . தன . பா ளா ச ற வ யவ ட வ .த .. ற . அவ க ட பல ஒ ல. டா ச றா . ம ல ம ல க அ ம க ள கா பா வ என வ த த .“Don’t pour innocent matters into the fire. இ த க ட யாக நட பவ க . அவ உ க அ பம ம றா என ஸ்தவ த சா ல ப ட க த...எ ன ச யலா ? கா க கலா ஆ ட ய ற கலா . ஆ ச ய க ளய வ . ப ணா ச. ன க க .. ரா த மா ள க ய த ழா . அ இற கா காத பல ன இ கா . சல தா ப கா நா கா ரா ய ய வள . பா ற ?... த எ ந வா நட தா . யாக க நட தா க . கட இ த வ ல. த அ பா ப வய இ கலா .. இ பா த த வ தா க கார க எ க ள பா பா வா க ள.யா ய . ஒ வ இழ .. எ க பாவ ?. த த ன யா ஒ பா ல வா ப க ள த த தா . உ க ள பா கா லா க . எ க வ சா ல அன அ தா அ க ர நல காக யாக ஏ பா ச ய ப ற தா அவ க இ ப உ க ள ப கா உன எ னந ம ச ற றப க ஒ த பல யாக க நட னா ச .. ச ற ளஅ ட க பா த ப ட.. ஓயாத த ன தன கஉ ய ண க ள ப அவ க ளா சா ல சா லயாக நட தா . “Anti Vedic” வத எ கா க யஇ ச க வ மானா ம க மன ப வ என ஜனர சகமான வ தா மா த ல மன டய ட த ற ழா ட . ட த வ வ ய வ தா ல. பார பா. ராம க ள .... த ந கால தா ய ஸ்தவ மத த ப ம க வதாக க ட வாசக க அ ம ளன.

எ ய க . ஜஆ னா க . ஜீவகா ய தம மா ஸ் ஹ தா க . தச கா யா க என பா ற ஸ்தல க ம க ப மா யான ரா த ல ய த க ர சார க பாத னக பரவ தாட ன. காத .. எ ற டல கா கல க ஊ சலா என சகல ஓ ஒ கா சஷ க மஇ த .. இ பா மட மட என ச சக ட ய பச ப ற த. சரண யா ராமண க .த ம ய காஷ க த த கால .. வ க லக ள த வ களா ய வ பா எ றா ? ச . ல ச வ ப த Idol worship நாக க ப பா வள அ ப ட இ த வ பா றக வள க வ தன... இ பா ற மட க கான ல த ஹா க ட தா ப றா க ராமண க . ப த ழா நட கா த . யா ட எ ந லதாக இ ற தா அ த த க ஸ் கார ச கா வ தா . த இய க ட . க சா . ராமண க க ப ய பல ம. த ம ஆர சரண க சா .ச க ள தா வ ள . (i) க ல வ ப த -Fetish worship(ii) ல க ள வ ப த -Totemism worship(iii) ம த.. நாக க உ இல ய க இய க. (Buddhist monks) க த வத காக அ ம க ப ட தா ஹார க என அ ழ க ப டன.உ வா ன த ஹார க .உ ச வ பட -Shamnaism worship(iஎ) ர .. உ ப க ள ற க வ தன ..இ றய ஹா மா ல இ பய வர காரண ம. த கால ற அவ டய ஞான மா க பர ப ய ல தா ராமண க த க க ம மா க தம ப ல ன ச ய ஆர தன .. ம ல ம ல த இய க ன வட இ யா த யா வ தன ராமண க தாட தன ற ? 5... இ ற ம. எ ப த மா வ கயான .. ச க தா டம இ கத ப பா .. அ க த ஹா க எ க ச கமா இ த தா காரண எ ன ஒ வரலா உ ள . ஹா க எ க சரசர வன அ க க ஆர த . ப மக ள வரலா தா ற த கா க ளக அ க வ தன . ஆ ல ‘Adoption’ என சா வா ம.வ பா எ றா ? உர த வ . த நாக க மா ப க ல பழ கால ம ன க த க ஆ சா அள ப க லக ள எ வ பா நட த ள ய ... பா வாக வ உலக அள வ பா ற த வ தக த சரண க சா ....

த க வ ர த சமண கா ந வ ட . சா ட ஜி தன ஆரா எ கா றா .. வஸ் ர த தா ப ட வ யாக மா காக அ ய வ எ ப வத வ த .அவ க ஒ வ தா ம க ர ப லவ ராஜா ள . இத ன ரா ட மா ய ஆரா எஸ். பர ன எ றா பர ட . எ தா ..... வ பா ம ம லப ம ன ட கா அ ப பாட ..வ இ ப ப ட ல பர ன.. த ன தா ப கட ட கா னா யாக இ . அ களா றா அ ணயாம ந தா நட த ப ட தா ச = வா ச இ இ ண த தா ச ச என இ பா வா த வ வ தா ய .இ த பால ம யதா அ தா ப ச பா உப ரவ ச யாம இ ம என யா தன . அ த பா அ பா தா க . மயான வ ம ட ம நட த ஆர ப வ ச கா டவ ட த .. உ ம இ த வ தக த வ கயான . சா னா க ... வஸ் ர அ ல மா வதா ..... பா ஆ ச ய ப டா க இ எ ன இ ? என க க. ... ’ உற றவ ர ந ந றக ள இ க த பாத னகளா எ க ப ட வத பாத ம ப த ல ன.த ழ அள க க ள த ழ ளப எ ல ம த லயா மத ம அவ அவ றா வ பா கா டஇ வ பா . இன தா அள .ப லவ ராஜா க வத த வத வ தன .. ‘ச க க ப அ தஸ் ’. அதாவ றதா). அ த தய யாள ற . த ம மா அ ல. த இன தவ க த ன தவ ரா ‘ச ம ல . ராமண க இ கவ . உ இல கண வ த ‘நாயக’ நாய பாவ ’ எ ற ப வ வ த உல கா இ வா கட ள காத யாக . க.நாக ப ன கக த நா வ ர சமண வடஇ த எ யா யா வ க த இட தா .. ஸ தா எ க ப ட வத ராமண க நக நக தா றன .. வஸ் ர லான அ வ லான . அத ராமண க ப நா க தா உய தவ க எ பத காக அ ட த னக இ க ராமண களா த பா அவ க அ த (இ பா பய காரண தவ க . இ லயாக வ இ கஎ னவ எ பா தா க .. த தத . என ப .... கக ள உய வ சய க ஈ ப பா அ க அம எ ற பா .. வத க மா க ள ற வ வத கான சட க ய ஈ ப பா . காதலனாக உ வ வள ப த ப பா . ஆனா . அதாவ த .

இ ப ய கா ச கால பாக.... எ க ஊ ம ழ ய கா ..... உ க ள அதாவ எ ப ட கா ல நட பா ட நாக டா ! ம இ கா கக ய ப த ல எ பதா .. எ ப ந க.. “இ வ வ க லாக வ றன.. ‘இ உ க ள தா கமா டா என அ ப தன . காவ கா அ மா.இ த உர த வ பா ஒ ப க க பக கா தா க ராமண க . ந தா ள என இ த பா ம மா?. சமண கா கக ள ப வ கஷ்ட க இ சமண கா க ப . கலா சார றய மா ற க ள கா ராமண க எ ன ன? 6. தாஸ எ ற சா அ ம ள த ... டா ..இ த ‘அ தஸ் ’ என வழ கா ட ராமண க வச ச வ க .. இ த மகா தா ய ட ராமண க வ பா ளஆ க களா த ழ க ஆ கஊ ஊ க ச த ராமண க ச த ஜ( வ .அ பால வ பா க பய தா தாஸ எ ற எ றஅ த அத வ யதா வ சா பா தா . பக ச )எ ப கா த ஜயான ழத என பா வ தா .... எ ப த மா ஜஆ னா க .‘ஏ...... த ழ க த ழ க த ழ க த இ கா தன. ல க காத லவா? அதனா நா உர க ச த பா டா தா நம வ கா அ ல கா .த க ளஅ ட ‘தா ஸ‘ இன . அ பா தா ஸ இன தவ க ஆ ய க இ உ ள கக ள ண . என அ ல ச த பா வா க . ஒ வ சா னா நா நம ப வ பால ப கா தா ல கா க மா? அ தஅ நட கா எ ப ? . த னச லாத ர ட த உயர உயரமா இ த ஆ ய க ப ச ட வ ல. த ழ வ வ தன ள க ற த லக ள பா த ராமண க . அ த ‘தா ஸ‘ இன ள த .. ஏ எ க டா . ப க லக ஓ உய த த ழ க பல ப உ வ லக ள வ தன ..... எ மா க றய கா .த நா வத வ ட த . த.. ம ம லஇ பல வ கக த ழ க வ ப ற மா பான . கா ச கா சமா ம க ஆர கா கக இ த மா ற க நட த ற ... தாட க கால ஆ ய க ளா தா ஸ எ பழ ன ம க பல வ கக மா ன .. இ க இ எ றன .. . அ பா தா நம கா க ற வ ற ப . க ஊ க அவ ற காவ த வமாக வ தன அ லக உர த ர . என அ வ ல கா கத ழ க ற அ ப யான சா க ள உ ச தா எ றா ... ம கட ள தன. நா எ ம ர த ம ல இ வக ள த வமா ற ” ச .

. அ த ய ?. என வத சமஸ் தம ர க ளஅ ல ன ற தாட னா க . “கட இ லாத தா உ மயான உ வ ற ய லா தா த ழக ஆர தா . க யாக மா ற க கலா சார த மா ற எ ப இ த என த த கா ள .. ல ன.ம க மா ய. ப ம த வ க கவ க த ற . உ டான ச . கால த வ க ள வ பட க கா தன ராமண க கட காக க ப வ த ராமண க ப ப யாக.. உ வ உ வ லக த ழ வ பா றயான வா . உ ம ம க பா க க லா ம . த ழ க உர த வ பா ஊ னா க . அ ன ந ட பா டா அவ ள அ டய பா ரா பா ப நா க ற பழ த ழ க ப ற க யாண எ ப த ற கா ள..அ தப க அ த கா ள ஆ ச ப றா . ப க பா கா . அவள அழ அவ ன அ ழ பதா அவ தா ற .. வான ம க மாய மா பான ற அவ ? .அ த இ தப க கா ள பா றா .த ழ க எ வா மா ய ப தா றா உற ப க .. இவ றா வ பா பா க கான ப ய பழ ச த . அ த உ ச தா தா உ ல த வச வ . கட உப த ப எ ன வ றா . உப ஷ இவ னா ம ர சா ல சா ல ப ப எ ன வ றா . உண பா க ச தன... த ரம த க ப மா ய க த வ ட எ ப ப க ?. தா மஎ தா ன. மா ற . உ வ வத ..... த வ சா ட ஏதாவ கா க வ டாமா? பழ கா வா. ப ம. உப ஷ க எ டயா . அதனா தா . அ ன கா வா’ தாட ய ப டய ப பா . . “நா ப வ த ய த வ ட ப னா அத க மா? நா க ல ம ர க சா றா . அ த ஆளான அழ க த இள கர க ஏ பா ம ற றா .ஒ ர ... உற ன க ... இ த ன வத டயா . தாக இ ற த என க க ஆர த த ழ க தா இ வ ர க கா றா க . ந தா ள ப . த ம த வ பா ற வ ய தா ன வ க ப ட . பா சாய தாட ய உட பாய தயாரா ம யஒ த ரா ய ந யவ நர கால ல.. க யாண தாட கா டா தா ன அ இல ய க ள த ப மண ற அ த ன கள பால கள ய ? ப ணா ப க றா க ப ட யஇ த நா க வ க அ வ ய எ டாக ய .

7.. எ வ தா என இ பா த ய ல... த ழ க இ னா ற .ஒ ஆ ய அள கா எ க ப ந ண வதா ற இ த தா பய க றவா ப ன யா ல இ லாம . எ ப த மா. க ற ஒ ல . ப ன யா பய வ த ... இஃ கள ய எ றா . ராமண க உ வா தா ’ வ த க வ தன . இ ப காத தன த ழ க .ப க கா ள அவ ள ப க கள மாக த எ னத ட ன த .. வா அல த வ டார த யஅ ப ஆ உற ன ற .. உ ட தா வாழ வ அவ ’ என இர ப ர ச வ த ....``யா ஞா யாரா ய ராஎ த த எ ற க யா எ வ அ ச ல பய பாலஅ ட ந ச தா கல தன வ.. இ கா ஓ யஅ த கா த த மா? ட ப க கா க இ ள ள கா பா வ ” !!! த ட `இ தா பாரடா. ப க தா க ட த லா மா ற அ டயாள க .. `தா ’ எ ல தா எ பய உ ... எ த த உ த த எ த ற சா த கார க எ த யா . ச க பாட ஒ சா ற பா க ... இ வள ம ட காத மண க ள? இவ ற ய லா ற ப சட க ச ழா களாக கா டா னா தா ன ம எ ?’’ . அவ ள தா ட த ஆ மக . ப ன யா ல ஒ ப இ தஆ உ யவ ’ என எ வா க .. இ த அ க க எ லா த வ ய இ லாம அ கா டா .. ந வ மண ச அ `இ த க க ப னமர அ த ஓ அ ட ற த.’’நா யா யாராக வா இ தா . இ தத ழ க க யாண க பா ற ப னமர க அ க இ தப கா டா எ றா ... நா . ச ம ல ப ம ழ ச ற கா ட ந ந ச க இர க வா க நாக க கர இ க ய இர ஷய க ம ன `தா ’ வ த க த வாரஸ்யமான . த. காத ல அஃதாவ க ய ல. ராமண க எ க ச க சட ர” “ஊ சலா த ”“ ஷ் ”“ ட வ சட ” .க ட அ த ஜா ஜா கா ற ட . அதனா அவ உன யவ தா . க யாண க " சயதா “ஆர எ க எ ல ” “கா யா ப ”“ பா ய னத ய க யாண சட ட ன ந மா? அ இட நர த க .இ வா கள ய .. அ பால அ யாதப கல ட .த அ க ஆ றா க ..இ வள கஷ்ட ப கள ய ச க ள.ஆனா .

பா ரஹன . ள கா கா ய சமாதான ப ற ப வ ம ப .ச யாச வா க வ ம றா . ம க ய . ஒ றா... ஊ சலா த ழ தா . ப ண உ கார வ அவ த ல த ர ம ல ம லஊ பா ட வ . மண சட க க யாண கலா சார வ ர ஏ பா தா . அதாவ க யாண எ றா மஹஸ். ச ரதாய க இ யமான சட .. ட வள வ பா ந டய ம தா இ ட வ சட . அதனா க யாண `கா யா ர’எ றா சட . ப . அதாவ (Festival) கா டா ட இத காக தா ஊ ச . மணமக . 8.. 5. மக ன க யாண ன ர ச யாச வா ட வ அ த க யாண ற றவற பா ற என சா ப வா வப தா த. மணம க யா க ப ட டா எ பத காக உற ன க எ லா மணம க ஷ் க பா க ...இ ப எ ப மா ன எ ப த 8. என ர க சா ல ப ற . மா ல மா வ :இ ஻ ய க கலா சார . அதாவ மா ள ட க ப `பா லா’ (Drama) ச ய வ . ஒ வா றா சா ற . ப ணா ச தாஷமாக இ பா அவ ட ஊ ச பல க அம ஆன தமா ஆ வாயாக எ ப வத சா ல ப ள . ஷ் பா வ ..மணமக .. அ வ ம யக ள .ச த ய லா இ க யாண அ பா பா . எ ப ள த ண க டா 2. 1.. மண வ . 6.. ற . அவள ந ன த ட வ பா . ராமண க கா வ த சட எ டாவ சட பா ரஹன ... மா மண அ ழ பாவா க .மணமக ன .ம ர க ஒ க. ராஜன என ப ஆர எ ப .இ த கா க வ பஇ த ப இவ தா கணவ க ப தர பா க ள மா . இ யமான .க யாண கலா சார மா ற க ள கா வ தன ராமண க . இ த ச ல வளர வ எ பத காக சட க ள . 7.. பய இ பா தா ந நராக பா கா ள வ ... க ந ன த அவ ள.. பால ... பால 3. உ ளஅ ழ ச மணமக ன அவ ட வஉ ட வ .. இத பய சயதா ல . த கா யா ர. ள க க . க யாண சட க ஆர றன. இர டா? எ க ச க சட க .எ ன ன.. மணமக க க க ளஒ வ கா வ ப மா கா ள வ எ பத அ டயாளமாக தா மா ல மா கா வா க . இ தா ` க தல ப ற கனா க ட தா ’ என ஆ டா பா ர கலா சார ` க’ ப வ பால அ ம த இ சட வ ய மணமக உ . 4.

அதாவ . அவ க தா ய.. க தல ப ய ...` பா .க ப !இ வா தா இ ண.... ள க எ ன வ றா . ராமண க .ம லம ரம ச இ ழ மா க யமா ச . சட க ற தன..`` ம லா யா த கரண ழா ஆன கால உ ட. தா அதாவ ப இ ம ஒ . இ நா ஒ ’ என ச க பாட ப தா ம அ த பா காக. ப என ச மண ற ரதாய க மண ச காம கா இ த டன.... இர டாவ அ அ த அ ன உ ட ச க வ .. த களா வ தன .. இத ளவாக த ழ கள ய . 5-ஆவ அ மா க ப க வ எ ற வ த காக.. த ழ க க யாண ப வழ க ராதமாக சய பட இயலா த பதா ற. எ லா யஎ றஅ த இ வ க கா வ தா க யாண யஅ ச . தா கா ய வாசக கவ க வ ய பத ஒ உ . ராமண ய ச மா? . ஆனா . நா காவ . ம றவ க வழ க தாட 10 நா க வ ர நட க யாண த ழ க ம ர சட க ள ப வமான க யாண வ பா ... ண.. ப ன ஓ ல க டா க .’’ எ ற தா கா ய .. காத .. யாக த ந வ தா 7-ஆவ அ . றாவ அ கணவ காக ரத க அ ஷ் க வ எ பத காக. ம ய. எத காக த த அ அ ன ப க வ எ பத காக.. 7-ஆவ அ இ த சகல ச பா ய க ச ட க. இ த சட க ளா இ ப யாக த மண ற த தா பாவ . க ய ம ர இய த . த க ம லா களான ராமண க வ த க யாண இ த ... இ வள ட சட க ள நட மண ழா வ ப நா க நக ச லத ழ க பா ம யா அ ல ப மா இ ல.. ஆனா . ` ம லா யா த கரண ழா ஆன கால உ ட. மணமக 7 அ எ வ க வ . ஏ மா பான ? த காரண தன ழானவ க அதாவ ர க க யாண சட க ஒ றாக இ கலாமா? அவ க நா ம க யாண ச வ பா . க யாண எ ப வத க ட ள ப நட ழா ஆன .. 9. க ம நர க ய கா டா . இர டாவ காரண .. ர க என அ ழ க ப ட இட ல.. க மா க ..இ த க யாண ற மா ற வ ட ஒ றாக இ த கால உ ’எ த யவ . எ அ பா யா ரா.. அதனா சட க ல மா ற க ள கா வ வா என ன தா க ராமண க ..’’எ ப ழா ஆன கால உ டஎ ப தம உ பா க . `ந த தன .. கரண எ றா க யாண . உ அ பா யா ரா. ப ச தாசமாக யாக வ எ பத காக. 6-ஆவ அ வ ப ப அ ஸ்வ ய ( ச வ ) கா பத ..

கா சனாதன த ம த சா கவ றா . ” த ” க ச டாள களா . எ க ள அ த ச டாள க ? ” ல பாதக ன. அ ப ஒ தட வ வ த பா ஊ ள நா உ பட ல ராமண இ ளஞ க ஒ னா .. 9.இ ய நர த ல தய கால . ட மகா மா கா ப ய தஅ ப `ச டாள க ’ யா எ யஉ க 9.மண க ள நட கா ட `கள ய ’ மர கார களா அவன க க . இ ல ச டாள க ச எ எ டாள களா? யாரவ க ? ம னா ற ய ல. எ லா க ட ட ன ம தன அகரா ஏ அவ க ள ச டாள க என ட வ ? அவ க அ ப எ ன பாவ ச தா க ? இத கான ப ல தா தா ன எ ட வர ல.... ம யா ர சா ற த மா? ர க த ஒ க பட வ யவ க . ? ராக ச தவ ன கா ப க ள வ டயா பவ ன தா பா வாக ச டாள ஆனா . அவள க க ச கா ட ன க யம ரமாக. வர ல.. ம ன டவ களா ற. த க ட ராமண ஆ ப க க ள உற . க யாண றம ம லா அ இ ப ச வத . இ த கய காரண களா . ஸ் ’ தா ர க த `ம ம ல ர க ள க ச த ராமண க . வ ணாஸ்ரம பத இ ப யாக அ வ ட வ க ப த க ள தா ப சம க எ ச டாள க எ டா .யா ஻ ய க கா.? வஸிய க கா.? இ ல. த கா யா ர நா ச தச த ப ப வாக சா ற . எ சா வா . ஆ ப க ரா ப . அவர ர சார த ய க வ என ட ட ப ட .. ர க ள த யாக ன வ க க கச காம இ ற... கா ய க க ..உடன யாக அ த ட மான க சயலா க வ வ பற தாட ன. யா த ” க ச டாள களா . ப டவ க .... அ த ட தா த மயான .. க யாண வ த ள ராமண க ப னா க . ப தஎ த ற . ல நா க . ? த க ட ராமண உற . அவ ர நா எ க வ . த ர பாரா ட த ட கா ய க ச க த பாரா ட தா அ க ஈ ப தா . அ த வ க எ க ஊரான ப காண டா ம ஒ ர சார காக கா பல தட வ வ தா . இ த கா ம அ கமான கா மக ள இ னா ன ச தா க . அ ண கா ய க என உ ர தப லஅ ப யஉ க த ற என ட . க ய ற காத மண க அதனா த ழ க அ த ட ந ய சட க கலா சார க ட ` வாகர ’ஏ ப ட .. அவ க உத யாக இ த .

அ பா தய ப காண கா ரஸ் த லவ ப த அ ய என ன ற . அத ற கா த எ க ட ப ல ம . அதனா தா ச டாள க ள ஊ ர ஒ வ எ க ப டா ல . கா அ வா எ க ள அல எ க வ டா ப க ய ப எ ண வ கா எ றா க . அவர ப ச க க றய ப றா க . எ ன வகார ? என க டா . தா . ர க ள க மயாக நட வ த ராமண க த க ப க ல ர அவ க ட வா கஅ ம கா ட த ப அவமானமாக க னா க . ராமண ஸ் க ரஆ க ற தச த ய அதனா தா ச டாள க என பய ஒ வ தன . சனாதன வ ணாஸ்ரம த எ கா க எ நா க பல ழ க க ள பா டா . ட ப கா ய க ப காண நக வ த பா . எ க ள நா கய ச டா . டா ஒ ஈ ப கா யா ர பா க . க ஆனா . நா டா ம றாக வ டா எ ற . அவ க ள ட தகாதவ க என ஒ வ கா க . நா சா வ வ கால . கா க ழய க என ர சார ச யவ த . கா ம ட வ டா . அவ க இ ல வாழ உ மஉ . நா க த ஆ ல மாக ழ க க ள எ க கா க ள உய கா னா . அப சார என ற த வ தா க ராமண க . ஏ ? க யாண டப கா டா க . நா ல சனாதன இ ளஞ க ஒ ச க கா க ள கா டா . ஏ எ ப த ளா க . இ த ய லா வ ணாஸ்ரம ப க எ க . நா தா பாரா ட க ஆர தா . க ம ஸ் ப களா? ம ப சம க ள ச டாள க என அபா ட வா தயா ளா க . ப சம க என ப ட க அவ க ள கா மப வ த க . தன ள ராமண க த யாம அ ப க ர க ட ந பாரா னா க . கா ப அ ய ரத அ க அ ழ தா . அ ய ‘உ க ள டா ம எ ராக பச பாரா பா வா க . இ த கய காலக ட ராமண ச க ப க ல ர க ப தாப . அவ க ள பா இட க அ ம க . நாள ட ராமண ஆ க ர ப க ள க ள தனமாக உற கா டன இவ க ற தச த ன அ த ச டாள க எ தா பய .கா கா வ தா . அ தாப ஏ ய ஏ ப ட . தா க இ ட க ட ளக ள ர ம கா ச க ய அள ர க ளஅ ம ப வ தா க . உற கா டா னா க . அவ க ம த க தா . பா னா . இ ப வள தச த ய தா இ பா க ட தகாதவ க என ஒ . வ ச இ த Why are you demonitpte young men? என க டா நா க ப சா னா . கா ச நர என கா ய க ட த த ல. அ த கால ராமண க ர க ள த கள க பா வ தா க . அதாவ .

஻ இ ப கா காத தவ க க ளஉ ட தா .ராமண. ம ப ம ச வா .ஆமா .. ர ர க வ ய ஸ் க ர ய... காத தவ . அ த ய க ப டா க . தா ற களாக வா த ம க ள ராமண க பா தா க . வ ய ற தவ ற வ க த மற தா அவ வ ய தா .வ க அவ க தாயா தக பனா யா என எ பா க . ஜா ய உ வா ய ராமண .. ம மண . நானாக சா ல ல என எ க ட ஆ ல சரசர வன ப தா கா ய க . நா ம ‘ச டாள க ’ என ட ம அவ க ள ப எ ப தா தட . க யாண க ள க ள தனமாக ப ட வ இஷ்ட ம ன த stable society அ ம மா? தா இ த ச ட ? யவ க கா வ ர இ பா ன காக மா பால கல தா ... சா சா மா ய காத க ராமண ஸ் ம ம ல஻ ய ஸ் க ர ர க ர க ம . ற அ ப ட ஜா ய வள தா க 10. ராமண காரண ப க காக அவ க ர க ளா ச க த டா ? ? தவ ச வ க வ . ப ணஊ ட க ளஉற ட உற கா வ ய ற த கா டா எ ன?... எ ன மா ற கடான சாஸ் ர க ள சாக க ச கா டவ க இர அள க . ஻ ய ற தவ னா ராஜ்ய ந த றா அவ ஻ ய தா . இ தா அவ க வ த stable society.. அதனா ச ட இய றா . ராமண ஆ ப க ஜா க ராமண ஆ ப க ஜா க டலா . காம த ளயாட நட கா தா அ மயா த. ர ஸ் க . ‘நா ளய ச த இவ க தா மா டா எ ன சா அ ழ ப ’தா க . ச எ டாள க ஆ ண றா யா னா கா வாயா க ஆர த . ம எ ன சா ற ய ப டா க அ லவா?. ர ற தவ நா ள தா மா னா ர தா . வஸிய ர க . அ ண கா ய க பல வ ட க என சா ன த பான அ யாய க களா? க இ பா க ட த நா ப பல வ ட க க லசாக அ த ... இ த லா ஸ்தக தா இ ற . அத காக? ற அ ப ட ஜா ய வள தா க . ச க ?. இ த த ம .. வ ச இ த நா கா ட . a stable society அதாவ லயான ச க க மான அ ம வ ம றா அ சா யாக க ப டா தா உ ட இ எ ப ராமண க க . ற .

ம க வா. ற கடான.. ப ராத ச ப த ப ...... இர .அவ க . ச க பட ய உற க ச ப த பய தா ‘ச கர ’ எ பத த கா ள வ ... அ லாம ச கர . ம ஜா ச றா ம பா ம ஜா ச தா ர கா மக ம சாஸ் ர . இவ எ க பா ?ஊ ர ட ப ஷ்கார ப க நா வா த அவ க பாப தட க பட டா அவ க வாச கா நம த கா ற உரச டா .. ஏ ன றா ம ஜா ஆ றா .இ வ ர அவ க ஊ ரார காரண றதா? ஆனா . இத ஆனா ... க லாம ச கர வத ‘ச கர ’ எ பத இ த ள வ . ற இன ப உ டா மானா அ த சாஸ் ர ‘ச கர ’. ப வ இ ர லாம ச கர . ப ல. இவ க ள ம ச டாள களாக பா அ லவா? ஜா ப ணஎ கா ந இன ஆ .. நா ம வரலா ற த வா ... ச யாம த க அ த அவ க ள உட ன ய த க ‘ ர லாம ச கர ’ ப க ப க ள ஜா ஆ க கவ த . எ ன ற அ சா ல பா அதாவ .. ர ர இட லாம எ றா எ ன என த கா எ ன பா எ த கா ற கடான. க வ . உ டா மானா அ த சாஸ் ர ராத இ த இட எ ன பா எ உ டா மானா அ த சாஸ் ர ராத லாம ச கர எ றா ? இ த உற ... ஜா கா ள இவ க வ ளஅ கா ப க ல. பய அ லாம ச கர . ள பா ப . பய தா பா வா இ க ர ப ல ய சா ன பால எ லா ஜா ய பா வானதாக இ த . இத காரணமாக ர லாம ச கர ட ஊ ர ர ட ப ட .. . க அ ட . உற க .. ‘அ லாம ச கர’ ட ஊ ல ய இட கா த ஓ க என ஆ ண ட ம ம ‘ச டாள ’ எ ற பத . ச க பட ய உற க ச ப த பய தா ‘ச கர ’.. உலக கஅ ப க அழ தா .ஒ . அவ க ள தாட வ ச த க அ த ன ப ச டாள க தா ச ட இய த ட ன த ம .. ச அ ஆ ம ஜா காரனாக இ தா ... சமஸ் த மா ய பர ஞரான பா டஅ த த ற என சா றா . ஆ அ கார க கா யாக ம ய த வ க ள கவ த பா ம பாப அ ல எ ற ம ... கலா . எ ற வத . அ த ப ந இன ப ணஒ சா பய கவ ச லலா ?. இ தச ம த ஆ ம ஜா காரனாக ப ஜா இ தா இத பய அ லாம ‘ச கர ’.

உ ஏதாவ சா ராமண ம இ த க வ பாட அ ட ப ச ம எழலா . த வ ந க ய வள க வ தவ . சா க ர சா வ த சா ப ப த ய லா நம ன கா க . த ராமண க . ராமண த வ ச ய வ ய கா ய க ள ச க வ தவ . லாக சா காக வா வா . ஻ ய ற தவ ஆள ராஜ்ய ந த வ தா அவ ஻ ய தா ... .ந லவ என இர வா தக ர ர த ற .. பா சா லமா டா . க ற தவ ராமண க றதா? எ ற க கா பால கா எ ன தா இ ன தா தா அ .ம க அ கவ வ ள ள ப வா லயான ச க க மான ப ட சா யாக மா தா . கா ல ச யமா டா . ஒ ணாவ ளக கா றா ர இ த ஆ ’ என ஆர க வ . ஆனா . யாபார ச பவ ர (ஏ உ வ மா பட ). ‘எ னடா. ல ஒ றா வ ல யஎ கலா .11. ராமண ற வா த . ச .. ‘ப எ ன த ப ல கா மா அ த தக ?஻ ய (ராஜா பா பட ) நா ட ஆ பவ வ ய (ஒ யாபா பட ). ம ற வ ண தவ க க டவ களா? இ ப க க உ க எழலா . இவனா தா அரச க த கா அ னவ சமாதானமாக சமமாக வா றா க என வத ழ சா ன த தா நம பாட அ ய . ந லவனாக இ ப ஒ தா லா? அ ப யானா .! ராமண க ’ எ ப இ த க ள ற த கட த அ யாய க த மற டா வ ய ற தவ வ க தா . காக தா அ ப ட னா க . ர ற தவ வளா ம ய மற தா அவ ர தா . வசாய ச பவ அ ய (ஒ ராமண பட ) ந லவ . இ த ஒ றா வ சா கா த பாட த வ தா க ம ம ப க .த நா க கா ட . எ றா ம. அ ராமண எ பவ கான தா லாக ‘ந லவ ’ என எ த ப ற ஏ ? ராம ய த ர ம அவதார . அ த பாட த ட ன ய ‘ப மர ர கா க ப ட - இற யஆ ன ழ தக ஒ றா சா தா பால’. -என ஸ் ட ப பவ க சா ஒ அ ப யானா . க ள ச தா ராமண தா என சாஸ் ர ப ச வத பல ஆ க தக ‘பட பா த கா ’ எ ற த ல த பாட தஉ க எ லா சா ற .

யாஜன . எ ப ?இ க ப ன ழ தக சமய இ ன த எ ச க ழ ட ட ச ய வ தக ள உதாரண கா ட வ பய ப வ பால ஒ நா . ய உ வ வ ள பாஜன . கா ல கட க லம ர க ள சா ல வ . யமான சட ச யாதய யாவ தன . ஆனா . கா ச நர சயன அதாவ க .ப ப ப வ ப எ த? ம ர . ன ர ( ரா த ம ம னா ரா சஸ க ய னம ற கா டதாக . ற ராமண க த தஎ ர க சா த க அத வ ம னா அ ர க ஓ டன . க க கா ள வ . இ ற அ னவ த வ ப வ இ த ப தா . ஹாம ஆ யவ றதா .அ பா க க க டா வா யா அத அமர வ சாஸ் ர ஸ்தக க அ ப ய ல. மா ல உ உற ர ள ஸ்தக க ப வா ய வ .30-இ யாதய ர எ பா லஎ கா த க. கா க ள அல கா ற ஸ்நான ச வத கன ச ய வ யஇ னா யஜன . ற . வ வா . லக எ ன ன வ றா க . இ க மா க அ ஹா ர உ டம ர ச ரதாய க அட . ராமண க கட மக . ற அவ க கன அ ம க ப ள க மா க ள ச வ த ச ணக ப கா ள வ . எ ப ப அ வக ரா ப ள கமாக ஸ்தாரமாக எ சாஸ் ர கார க . வ த சா வ வ த ரம .ந லவ ” மா இ க த இர ட இர பத க தா யாஜன அ ப எ றா ? யஜன – ப வ யாஜன . இ ன ள சாஸ் ர . இத ன கா ல மா ல ச தா உட ந ல என அ ற அ தவ க ராமண க . ய ல ம ல தா என ச யாவ தன ஒ ர க த தயா தா க வ தவ க . இர தா அ க ராமண க ரதான ப . “அ ய . இ த சட ராணாயாம எ ற ப உ . லம ர க . இ 56ம அதாவ க வ . ற ல சாஸ் ர ஸ்தக க ள ப ச யாவ தன ச வ . ராமண க ள ள ய . யாக . அதனா சஸ க ட ய ன பத காக வ எ லா ராமண க ள யதாக ஒ ந கஉ . அதாவ த க ய ற க மா க ச ய வ . அ ததாக யஜன . கால ரம ப க மா க வ ன னஎ பா பா ! கா ல 4. ம ப இ தா ராமண க இ ப இ ள ஏ ப ட கா கன சாஸ் ம க ள ப .

அ ஒ னமாக கா ய ப தா க ஆ கன ச ஆன த தா பா த ய வ தா எ ன தா ற த மா அ தா ற த.வத மத த அ த நர ராமணமத . நட ஷ் தா க . என வஷ்ணவ .வஷ்ணவ மத . உ வ எ பாவ வ பா . ள த ம ல ய வ வ ப கா ச ச வ தன அ கள வ வ ப டன இ ப க வ பா ஒ வத சா ல ப ச ரதாய ஈ ப அவதாரமாக த ழ க . காம ம ப த வ .நாய ட வ வ தா க அ கட ன கலா .அ க ட க பானா க ஓ உ வ அ ல. ஆபாச தா யதா தாரணமான இ த நாயக . கா வ த க த க க த யா ள க வத வ வ த ராமண க கட ளாக கா வஷ்ணவ வத சா ல ப ற ர மமா ய ஷ் வ வ ப பவ ரனாக இ தா ராமணனா றா . ராமண க ட ய ளவா? க வ பா .அ வ மர த க தா எ ஒ தகவ . உல ல யப ய காத எ ப த த ல ய பா பா கட ள ஆணாக த ன ஆணாக உ வ பல வ பா வ வ க ற காக த ழ க இ வ கா பவ க வ பா ற ல யஅ ன .. அ க த மர த க .12.. ஆபாச க த வ பட யா எ ற க தா யதா கா க இட ட க ல. ப அவ கள அ க க ள ம க . ஆ . த. வ க த பா றா க எ சா ப க ஆர ப கால க கா க இட க த சா இ வ வ த வ பட க ரக . த ழ க ட க எ றக இ த வ பா ல.. கட ள ப ணாக . அ க க அ றல . ஷ் ப இ லாத ராமண ட ரனாவா எ றா வதா த த க . ஆ ய மத த ழ . அ க த ஆர ப கால க ராமண க ட ய ளவா? லாக சம காக வ த வ வா பவ க எ ப ள ப வா க .. 12. இத கான ப அ வத ய வ பா ற ய ப ஓரள த கா வா .. காம த ப யாக . ஆ ற க ரக என இய கா தன .ஆமா . காம தா த தவ க த ழ க தா றா . காத ல .த ன ப ணாக ... ராமண க ட ய ளவா? க வ பா .பாவ” த கா ய த வ பா ..நாய . “நாயக.‘ந ரஜா பகவ ப தாஜா ரா பாகவதா’என பா ஸ் லாக தா இ ப ஷ் ப ய ரதான ப சா ல ப ற ..ஒ ர எ த .

எ ம ல’ ஆ ச கர . ஆ ச கர யா ? ‘எ லா ம பா . ம கா ட . வத வ தா மய ப த ப றா எ ப த லக ட ஜய எ உ பட பல ஸ்தக க ள த ராமண தா . இ த உப ஷ வத நாயக ள ஸ் லாக க ள அ ப டயாக எ நாராயண ன என வஷ்ணவ ராமண க வ வா கா டன . சவ ச ரதாய ன க வ பா டஏ கா ள.’எ ற த ய உப ஷ . நாராயண மகா ஞய ஸ்வா மானா பராயண ‘நாராயண பர ஹா த வ நாராயணா பரஹா. என அ ப ய த வ ரய தத வதா த த வத க எ ப ச ம மா அ பா தா அ ழ க ப அ வ ன வத ஏக ப ட எ சா ல ப க எ தன. ர வாத களா ராமண க ள ள ப டன .வ ன ய . அவ க ட க இ றா க ... அவ தா அ ன ல பர பா . ஆனா . அத பகவா நாராயண ன வ பட வ . பவ த ற கட க உ ட வஷ்ணவ வா க இத ன க மயாக எ தன .. இவ எ ய எ ன? ச த எ ன? உப த த எ ன? ஷ் வ த கட என வணவ க .. “ மா ச ச ஜனா தனா ” எ ற இ னா ஸ் லாக இத க ய ற . இ ர தா டய பல எ ஊ ர ச த அ ... ‘அதனா நாராயண த வ த நா ச வ ப வ ப மா ச த ப க ’எ ற த ய உப ஷ இ த ஸ் லாக ... மா சக ட என சா வ வத ஞான கா ட என ற உப ஷ .. இ பா நா ஒ யவ ர த பா . வணவ வாத. இ வ ர இவ ர மயமாக வ ஒ ப உலக ம ழ வ ற . சவ. 13. வஷ்ணவ ச ரதாய ன நாராயண ன ம வ பட வ என வா ட. இவ ர ப ட க இ இ றா க .” என ர அ ழ க ப டவ . ஷ் வ கா தஅ ப ய த ‘ஷி வா ஷ்ட ’ என அதாவ பரம வ ன ய பா க பவ . எ ப இத பா வஅ ப ய எ னா ... இவ எ ய எ ன? ச த எ ன?உப த த எ ன? இ த லா த தா த யாம லா இவ ர ய த வமாக வ ப ஓ ஆ க உலக தா அ . அ வக ஒ ப க இ க . ஆ க உல இவ ர மயமாக வ ஸ் தா ர க ம ம ல . ஞான கா ட என இர க உ . க மா க ள ச தா ச ட டா . என சா ல ப ப த லா வ ன தா .இ றய வடா கா மாவ ட அ ப ய த எ பவ “ வத ர ம அ ல.. க மா க ள ய வ எ ப த ப ய க ம கா ட . அதாவ உலக தஉ கஒ ர ச நாராயண தா .. எ ம ல’ ‘எ லா ம பா .. வ ன த கட என சவ க ச சக ள ள ய ப ப தா .

. கால ய இவ ன க த ... ல உ ளஅ ன . அ பா . றப ய லா ச கர ர தா ... ச கர ழ டா . ப யா ச கர .ஆனா அவன அ பா. ‘அழகான ழ த.இத ற ச கர சாஸ் ர தட ய கா ட . க.. க ண பா க . எ யா இவ ? கரள அ கா ல பல கால க த நா ந அழகாக கால கா றன. அ ப ப வ சாஸ் ர ப த க ட ச ப க வ தா . அ கமா எ வ நட தா வ வ தா கால .. த பா கரளா இ ட ய ர னக எ ‘ ப யா ’ வ யாக ஓ கா ற ... கா க பா க உலக த ய க ப மா ற . ம ப ம ற ஒ த வ தா .. இ த சா ன ஞான த நா ஏ கா ற .அவ க உப த த கா யா க ஆர தா .. மா ல ல தா ல பானா ஆ வ.. அ ந த பாத .... ஞான ற . இய க ச பான இ த கால .. உ பா அ மா. ர .. கா ச கா சமா ன . ர ம ர பா றவ அதாவ உ ர எ ய ச கர ... அ க பல டய க ள உ வா க லா பாஷ்ய க ஆர தா ..ஷிவ எ ராமண இவ ஆ ய பா எ ப இவ க மகனாக ற த ச ம த மழ ல கால க ள ப தா ச கர . ந மதா ந க ர லப த க இ அவ க ட ப ற ன.” அ மா ட சா . ப மபாத . ச கர ஞான தட ஒ ற வ க ல அவன வ ப ய பா ... ச கர க ற வத ..ஆ யவ த ச கர வ ச க ள இற க ஆர சாஸ் ர க ள வா க தாட ய ச கர . ல ன ச ய வ த ர ம த .. க ற ச கர . ச கர ப ஏ ம .’ என பா த ஊ ப யவ க எ லா ச கர ஷ் வ தா க . பகவ த. அ மா ட ஒ நா ச கர சா னா . ஆன த தயா இ ப த கா கா தவ க . அ மா ச கர ன அ ப ர தரமா பா த அவன அ பா இற அ வ ரஅ லக தாட சாஸ் ர சா ல த .. ச ப வ தா அ கமா எ ற ஊ .. வத காக.. அ பா த ர வா அ வ ம ப ர அவ ப த வத . “அ மா. ப றம ஆன தமா க ல. ந க ர ந மதா ந க ர பயண ச தா பத காக.காஷ க ட.இ ச ப த க ட ப த பதாக க ப ட .. உ ப த க ட ப கா பா த 8 வய ச கர உபநய சட க ச வ ன வ தா க ... த வயா பான ச கர அ மா வ பா தா ல பாப என நட பானா க . ந மதா ந க ர கா க டபாத பா ற வா க ட அ க ய வாச ச டய க ள த கா டா ..

. தன அ வத ஊ க பர னா ஆ ச கர ... உலக ம மாய எ மஉ ம ல. வழ க பால அ பா .’ என அவ க பலவ த ப ய தஅ த அ மா கான க ட கா ய க ள தா இ வ உப த வ தக க மாறாக இ த பா ச தா ச கர .. ச யாச வா க வ யத அவ ய தஒ வா இ ளஞ டான ஸ் லாக க ல பர னா . தா சா னவ றஏ கா ட உல க ய மாய என ஒ கா ற இ ளஞ க ள ர னா ச கர . ச யா யானவ வத . ந மந யா ல.ச யா யானவ தன கன எ ப த த வ னக ள தன ப ட க க டா .ந ற பா .பா . வாழ டா த . அ மா எ வள வா ஏ கா ள ல. யா க எ ப எ ப வாழ வ . ல யஇற வ க க வ தா க .. ய யா பா க வ பா . எ ம ல’ என அ சா கா த ஆ ச கர ர அ த ச பவ அ தமாக உ ய .. ப பா அ னவ எ ற ச கர க யாண ப கா ள ம தா . உப யாச என அ கா த ஆ ச கர ர அ தமாக பா த ச பவ . அவன பா வ ட.. இ பா என உளறா த. மயான ச யா ஒ ரவ ய யா. 14. ச யா க எ ப வாழ வ என க கா . இள ம பா வய ச யாச பானா . ‘பார பா உ அ மா யஇ சட க ள தா ச ய வ . பா கரளா வ தா ச கர பயண ம கா அ வத த ச யாச த உப த தா எ ச கர வா க வரலா தகவ க வ றன. இள ம ப வ அவர தாயா இற த தா . ர ‘இ நம காக. தன அ த . ப மநாப .ம றஎ ம டயா ” என தன ட த ஞான தஊ க லா சா ல ஆர தா ச கர . ம ப ஒ வா ஊராக னா . த ன ப அதாவ ச யாச உப த தா . வா பா இ லக ஞான .. இ த லா ச கர இள ம கால ..... ரஷ்வர .‘எ லா ம பா . அ ன த பா எ ற பா அ ன ச கர ர ரா ப வ பா த . ஹஸ்தாமலக . மா வ . வாழ டா .. இவ க த ன தாடர ஒ வா ஊரா ச றா . அ தா என ட த ஞான . ச உ டா டா பண எ ப எ ப வாழ வ . அ த வ க பயண ச ய . க மா க ள பா எ சா ர சார . ச கர . எத கல கா த.’ எ ற ல மஅ ன ம ற ற ஏ ப டதா ச யாச ரமானா ஆ ச கர . வத அ சா ன க மா க எ லா பா கட ள த ர. அ ஞான ஆ ய இர தா உ ..... ம றவ க ட ச வா உ ப தா ச யாச ப த கயா தா டா டஅ க ப ய பாவ . என ச கர ம உப தச ச ய ச ய வ க க ச கர ர எ க ஆர தன . ஆ பா .ச யா க 14. பா சா அவ த த ட தவ க நா ப . ஆன த ...

இ த வ ச யா த வ ஸ் லாக “வாகனஸ் த ய ஸ் லாக உ ள கா ந டயாக தா எ த வச க ள சா றா க .எ சா ன ச யாச ஸ் .. கா ந டயாக உ உப தச க ள பர ப வ . ‘பத அ ஸா ஸ்வய ஻ஹீ யஸ்ய ஏத வய ப வ . இ த ன க பா க ள ... அவ ஏ ஜ மன உ கா கா ஊ ஊராக கா கா த. தா இ வ ரஎ த இய ர வாகன அவ பய த ல. இ த இட நா னா ஷய த சா வ ம த பா தமாக . ச யா க எ வள எ மயாக இ க வ எ ப த வ ற . ச யா அ ய ட த ச ய க வ .... இ தா .அ ல பய ப த ஷ் வாச ஜஸ ஸ்நான மாச ர . (ப ல க தா ஏ ச கா தா ).. ன சா ற ?ஆ ச டா எ பவ றவ ய த ற த ச யா க தா ச யாச ஸ் எ ப ... ச வா க டா . உ மயான ச யா ஒ ரவ ய யா. மகா ப யவ ச ர சக ர ர சரஸ்வ வா க இ த வாகன ஷய ரா ப கவனமா தா . ச ல ச யா க வ . எ பானா பாக வ . ஒ வா டா பா ற சா கா ள வ க ளக மயாக ப னா .’ -.”என த எ ன த மா? பா ப ல டா எ ப த இ த ச யா யானவ எ த ன மா ற க உல ய வ த ப னா த ன மா கா ளாதவனாக இ க வ . ய க ள ட வ வாம த ச யாச த ம கா தா ச கர . அ த ட க ப ய பாவ வ ற இ க யா .அ எ ற ச கர . அ தவ க பயண ச ய டா .அ த வ வாகன க ள த கா கா த. மா வ ய யா பா க வ டா அவன பா வ ட.ச யா யானவ பண த கயா தா டா டஅ க ப ய பாவ . ச யாச ஸ் ச யாச ஸ் யா? அ எ எ ப வாழ வ . இள ம இ லாம ல ய இ வா ச யாச ஸ் தா ன பஜ கா த எ க ப வா சாஸ் ர ல வ த ஆ ச கர இய னா .உண த வ ய றா நம க உல எ உ ப தா ச யாச ப ட பா இ பா . ம றவ க ட வ காக ந ட பவ வ த டா .. வாழ க ள வா அவ ச ம க ல எ ற பா . ற அவ எ ப பயண ச ய ? த க யாத ர ஷ்டவசமாக ச யா அ ப ப டவ க ள பா டா அ த கண ம த ல ஸ்நான ச அ பாவ த கா ள வ என ‘வாகன’ ப ச யா க அ பா த அ ற ச யாச ஸ் .

பண தா வ ல அள ப . எ பத ல. பண தா ச ய ட ய ழ டா த பஜ கா த ஆ ச கர சா ன ச க ள ய லா அவ ர ப ற யவ க ஜ கா தமாக கா வா னா களா? க ட றா களா? பா சா பத சாறாக ல ஸ் லாக க ள ம பா கலா .. ச கர அ வத பஜ கா ஷ க யதாக தா எ எ றா த . ‘அ த அன த பா வய ய நாஸ் தகஹா க வஸஹா ச ய ’ இ “பண” ப ப ய ஸ் லாக தா . அ ல த வயான ஸ் லாக க ள சா ல ய த இ றய ச யா க இ ஸ் லாக க ஜ ன க ற த பா . அதாவ ட மடன ம என மன க ள அ ழ ஆ ச கர அ ய ஸ் லாக க இ றள சராச ச யா க சா ல யதாக. . பண 15. பா னா எ ச பா சஉ அ ட ஆ சக ஆ ச கர அ ற தா பால ஒ த ஒ த ள கா கா மா தா ட அ த கா பா வ வா . ர டச ஆ ப கவ ஆ வா எ ற ஆ ச கர . அ றா களா எ - ? என பல த ன பஜ ன வ அ த ப க ள ந பா த – ச கர . பண ச பா ப கஷ்ட . பா டா த. உ க ள மய க மாச பா டா த. ப கா ப ணா ச ய ப ஹி’ எ சா றா .” எ சமஸ் தக த சாரா ஸ ம. பண தா ச தா எ ன ந ? ப டான க க ள பஜ கா த (பஜ கா த ச ற என பா )எ கா றா ஆ ச கர . ஆனா . பண உன ள ய கலக க நட . இத ன ம களா ட ஆப .. பாக க பா பா க . ம இ வா .. பண பா ...டம த. பண த யமாக. ‘ ப க ள ந பா த’ பண த த டந ம ல. அதாவ ந ப ட க னஅ ஏ ப சா கா பா ? ட அ தளமான. ம ணா ச. ன ந கா பா பா . அ ட அ ம றன. அவ இ ட கஸ அ த எ ற ந மா கா லஎ த த ன பா ற இ த ப தா . பண தா வ ல அள டந ம அ லயா த.... லஅ எ தா ச கர த. . ஸ் லாக சா றா : “நா ஸ் தனபர நா தச ஷ்டவா மாதா மாஹா வஸ . ‘ ப க ள ந பா த’ எ ப க த கள பாவ க ள . அ லயா சாக க த த த அ லயா த. . பண கார . பண தா ச ய சாக க ப . 15. ‘ ராத தனபாஜா பண கார த இ .

பா பா . அ ந க கத ஏ ப ட .. இ தா பா .. வத பா . அத க மா க பா எ ற ல த தா ப ட எ பா ய எ ப தா கா ப எ ற த ன அ ப ட தா அ த கழ எ தா ச கர . அதனா நட கா .. இ ல தா ச கர ர ப யவ க ல ய இர உலக ம மாய எ மாயாவாத தஒ ன . எ காப அ ல நா வள மா க உன கன உ னந ப ணா இ ண வா க ய கமாக நட வாயாக. ஒ பா ஆ ச ப அ டய ய க ச ய வ ப ஆன த ப வ தா அ -எ ற உப ஷ .ஆனா ச கர அ வத .. ச கர ஏ ப வா இ த ச கக ஏ ப ய காப இ னா ன .ஏ ன க( )ய ஞா த ( )ஆ ய இர க மா க ச க ல ராமண க ரதான என சாஸ் ர க வழ க ப வ த ல . அவர உப தச க .. ப க ம பாக க ள பா மய ன அ எ க வ யா .- ற பல ச க ள வ மா பட ர க க வ ர பா தமாக இ ற ? ச யாச ர கா ய மா தத கா டஅ ச கர கா ட ச கர வத தா .. இ வக எ ரான வயாக இ ததா வத கார க ச கர சரமா யாக க தா த நட னா க .யமாக பா . இ த ஆன த ம வா க.ஆ ச யா அ த பா ள அ டய ரய தன ச . இ த ட யமாக ராமண க வத க மா க ள ச வத ரதானமாக இ க யய ஞா த அதாவ லஅ எ தா ச கர . . டாக ள அ ல.. ச யா க ரம எ ச தா ப த கா க எ வள ஒ ப க ரக பா க ட க மா க ள எ ப அ ச யா யான ஻ண ல யத ல ன ச ம (உட டா த. அவ க ள ர ய க என சா ற வதசார . உல யா பா ... மாய அ ஞான எ ஒ ன ள தன .ச கர த வ த “Educated Class” அள ல ய வ ததா . கயாக ) பா .அத காக. இ த ற வத .? அதாவ நா பா பத ம அ வான ஆ ச கா . இ உப ஷ சா வ எ ன வ றா ஜானா இ ச யத த. இ த லா டா என ச யாச ப வ பவ க ள ச க ள ய ட டா .. ழ தா . லக ச யா யான த அவ க ள அ யா ய . ச கர தடால யாக யம .இ க ர தாட ப கா ய த பால. இ த இர நடவ கக தா ச கர வத கார க க காப தஏ ப ய .. ரய தன ச அ தஆ ச ப ட பா ள அ ட தா அ தா ஆன த . தா கா டா . அவள என எ ச க றா அ ற ஆ ச கர ! இ பா அ நா சகஜமாக ச ற பா ..

? த ஆகம எ றா எ ன னச ரதாய சட க ரக றக ள ம ற ற ம த ச ய வ ய சட க ள ஆக மா த ஆகம எ ச ரதாய இர இ றன. ஆராத ன ச ய வ .அ மாயாவாத த லகாம தா ஆ ச கர . என வ.அ க வ பவ வ தா . ஆ . இ க தா ஆ ச கர தா உ ம த ன? கட ச ய வ இற சா வ ளஎ ப வ எ பன ற வ தா ஆகம பா . சவ ச 63 ஆகம க . பத வ ஆகம க வஷ்ணவ ச ரதாய ப மா ள எ ப ய லா ஆ யவ ற ‘ கனச ’ எ அ ததாக... பா . “ வ தா யம ய தா த உ த க ம ஸ்வ ஷ் டதா கா ய ம ஹி” அஃதாவ த ட வத சா ன க மா க ள ச தா மா ச எ பறலா எ ற ச கர சா அ வத ட ய ழ டா .. இ தா இ னா ம வ எ சா ழ ப ல. ஆகம க றன.. இ வதா ஆகம க . அவ ட .என ச கர டா எ ப த கட த க ர டதா ழ ய .அ க ’ என த னவ ப றக ள அ த க காண ப ற . ஆகம கார க தாட ய .. வதபககார க எ ப சமா க ச கர ர ஒ ர பா ட கா டா . வஷ்ணவ 63 ஆகம க வகானச ஆகம ... இ த ய லா ன. த னள ப க இ க. மாறாக. . க . இ வகானச ஆகம ச . பா சரா ர ஆகம . அதாவ ச ய வ என பாத ன ச த ம சா ன ஆகம க . ப ய லா வ ..இ ரதாய ஜ ..? எ மா ச பறலா . 16...ம றஅ ய ஜி க ன ச பலவ ரக வ ர க ற . மா ச தா எ மாய . றஇ பா ழ க லான த வ த எ ப ஆராத தா ஆகம க .இ வ பா சரா சவ ச ரதாய பா ப த அ வமா கட ர றா ச கர . அல கார ப மா ள ல ட ர ஆகம என ப ற .வ பா எ லா த அ ப ய றா மா ச வத க மா க ள ச தா அ வத ட ய ழ வ லஎ பற எ ன வ . க மா..இ த ள ப ய ள க ளஏ ப த ல. இ ஒ இ ட யக ஆகம கார களா.. மாத க வ க ப மா ள இற வ ‘எ னஇ ப இ . ‘இ ப ய லா ரம க ளா பகவா தா அ . ஜி க வ ப ண வ யதாக ஒ ப றஎ . பட வ பா ற ரஒ . த இ த ச கர தா . அ த உ ம ய ட ன ’எ ப சா லலா . பா க ள ட ரக . னஸ்கார ப ண வ . ன வ ப டா தா டா ..

இ ப லக எ டா றா ஆ க கா க எ க க ப டா பா வாக ச கர கார தா ..“ச ஸ க வ ஸ க வ ஸல த ஸல த ஜீவ ஸ க வ . அ க அவ ர ப யவ க இ ல. இ ப தா மா ச அ யா வ பற எ ய லா . தன 32 வய ர பல இட க ல ய மா ச அவ ற த இட கால என உ பட சா வ பா . .. உல ய ப ற பா உ மன மாக த மயாக ற .” இ த வ க மாக வ வா மாக வ பா எ ன? ச யா க . அவ ட சா ல ல ய? என க க ப எ ச க ற . மாக த ட பா உன சலன இ லாத த வா ற . ற பர .? சா னா .. . அவ இ தா இற தா எ பத எ த தகவ ஆதார க ட க ப க ச றவ ப வ ல என உ ய ற தகவ தா ல ஒ வ ள ட தா .. சா க . ச கர கால “Discovery of India” எ வ வான வரலா றா வா ததாக ந ஜி றா . ஞா க தாட ட பா உன உல ய தான நா ட ற ற . இ த க க ஒ ற இ க. ஆகம க தவ . இத காக க மா. ஆ ச கர இ த ய ல.. மா ச த வ வ ய ஆ ச கர .. . வ பா எ லா த வ லஎ றா ச கர . அ அ ப ய றா மா ச றன. எ டா இ ல . இவ க ள ச ம காம ல சா வ பா இ ல ச கர இர டா ர அ வ ட க ப டவ எ றா க சகஜமாக. க ப ட ற ப கமாக வ..200 பா பா னஇ ஒ வ த ச கர அவத த த ய ட த வ ர சா டா ர? ச கர எ றா மட க தா ன ஞாபக வ . கட கடா ச தவ என வா டா ஆ ச கர ... அவ ன அ ம பா க ள அ உ தா எ ப எ க என அ ன இட ல... ச கரமட க எ ப ச கர அ ன ச கர வா க வரலா ற சா ல தா ன ஆர .. இ ப யாக வா கால யா கட சா றா க . அதாவ இ றய கால வா தவ எ ப தா வரலா றவ க ஜ . இமயம ற .. த சலன இ லாம இ தா ல உன மா ச ட . ன வ . அ த ..ஏ அ ல 1. அதனா . ஆகம கார க டா .எ அ பா வ வமாக வ பா ரக ள ந கா டா ... ஆறா றா எ ற லா சா றா க . ப பல க ஆ ச கர த ட ததாக ல ன தா க ! தன . நா கா றா .

ச யாச வஷ்ணவ களா க ன தா க னா க ....ச கர சகா த வ ர ச கர மட க தா ற லயா?. என சா தா அவ க ச யாச ஏ றா க . ச கர ர பால வ ஊ ஊராக பா எ த னா க ..... த அதாவ த க க ள ம ற கமாக அ ழ க ப டா .மட க கான நா க ? அ ப யானா .. ரஷ ன’.. நா தன ... ரஸ ன ப த க ற . உலக வ ச பர மா த ஷ்ய க ஆ ண டா ஆ ச கர . இ பா ற ப றா க ” என அ த ஞாபக ப கா க . ச கரர கால இ த ரஸ ன வா வ வ ப ப ற ச கர . த ட ‘ ரச ன ப தன கான அ த ’எ றஅ வத சார ழ க ப டா .. சா னவ எ பதா இ பயரா ஷ்ய க ... அத ப ய ஆ ச கர ஷ்ய க . ப யவ க நா ஒ ற த. எ “இ பா மட மட என ச சக ட ய மட க கான ல த த ஹா க ட இ தாட 4-ஆவ அ யாய த ?.... அ வத த பர ப க த க .. அ வா ற வ கா டா அ வத மட க மல த க த எ ன?. இ த பா ஆ ச கர எ அ ழ க ப டா க .. ப . ந பா த.இ தஉ மா யஎ கா ச கர ர பர வத காக நட த ஷ்ய க அ ல அ ல ஓ வ தா க . மட க எ ப தா ன.. அத ல ர ப தம த எ ப தா இ த வா தக ழ க ..இ த த யதா ச கர ஷ்ய க ப றலாமா என ஆ லா தன .! என ‘த னஷ ன... ஆ ச கர அ வத ஷ்ய க ச கா ச பரா கா கா தா ற . அதாவ ச வஆ ச ய ற த . “நம க நாத த ட கா கட ம அ ப ப ட ச கர தாப தச ய ப றலா ம”. அ த மட க ள ய லா ச கர ர ஸ்தா தா எ ற க உ ம லயா?..ம ன ( ப )இ ச ய மற த ....இ த க க க லா ப ல ச கர றகான றா கால தா சா ற . என ஆ லா இ த தாட ப ட ன ஞாபக தச வ ய எ ற உப தச த தா உ மம றஅ ன பா என சா னா ... தா பா தஅ வத க க ள த கால னா .. பா யஷ ன.. த ஹா க ள னா யாக வ மட க ள மா க ஆர தன ... யஅ ர யாய க பச ப தா த . இ த பர ப..17. எ ன த ர ப றதா?.

. த ம ப கமா அ வத பர வத காக வார க தாட க ப ட மட . ப மநாப . த அ வத ர சார பர ப ச றவ க ச நா நட தவ க க அ க நா னா க . அ ல சா ல ப டவ உ ள பா உ கா த ன ச ச பா ப தா ற. இ வா .. ச கர மட க ள ஸ்தா க ச கர ... வரலா ச க ள... ச கர மட க ள ஸ்தா தாரா?. அவ கா வ கா ட பா எ த ய எ த ன ராம க க ன ம . ஜக டயா . க மட க சா ன க ம க டா . வட ப ச றன .. வ றத அ ல. அ வத ரக வ பா டயா ... ப ச கர கா கக ள வா க ஒ மட த மா தன .. ச கர மட க ஆ ச கர பா நட றதா? ஆ ள ஸ்தா நா க இ பா அ த அள ல எ பத எ ன ஆதார ? தாரா?.இ க ட ந ல சா ச லக றன. டா . ஒ மட தஎ ப கமாக மாயாவாத . அதாவ ந வ ய இ ல ய றா ற ? ஜஇ ல ய றா அ க ரக எ ப இ அ ? ச க ஜ ஆ ல சா ல வ ம றா . ச கர யமான ஷ்ய களான ரஷ்வர ஆன த . ச கர கா எ சா கக ள பர வத கான இ மட க ச மய ச ய ச யா க த இட எத காக ச மய ?. ச மய இ எ ப நட ல ய றா .நட தன . ச ப த டயா ..... ஆகம க டயா . இ இ பா க க கலா மட க கான றதா?. வத க ள கா அ ப ய அ ணா பா ஆமா பா வத ல அ .. தப தா அவ த ஷ்ய களா ச கர ர மட க ள ஸ்தா க ஷ் க ப ட மட க ல எ பத எ ன ஆதார ? இர டாவ க கான ப ல த பா பா ...... “Shankara Muths are only for proclamation of Advydam” அதாவ ச கர ஷ்ய களா மா க ப ட மட க த ம மயான ப .. எ த தமான ஜ ஞான மா க ப . எ ப த பா க கட வா . ழ மட த மா தா க .... உலக க ர சார ச வத காக தா ன ம ம ... வத க கா கா க ... ஹஸ்தமல பா றவ க உ ட பல ஷ்ய க இ த 4 மட க ள மா றா க .. ஆ ச கர தன ப இர டாவ வய ல ய மா சம ட டா என கா பா தா .. அ த ற . ஆ ச கர உப தச இண க. சா ல வச க த வான காள வ கா த க என எ த பா வர தகவல ம ட இ லாத ச கரர கால அவ இ யா ம க மா? எ ப த க த ததா ற . அ வத கா க ய ப றசா . ச கர . இ மட னஸ்கார க இட டயா .

அ த ன ன சா லக ள கட அ த ராம ச வத . அ ப எ க ச கர ப ற ஸ்தல க மா டா களா? அ தட க ள ய லா ஒ ப க வ இ னா ப க த வ க ள சா ச கர . அத அ ப எ .. அவ பாத ன ய க டவ க எ பத காரணமாக. கர அ ய ஸ் லாக த சா த .. க இ த ல . ம க வாரகா என ஒ றா . அதாவ .. இ வள வ ல க பா ப உண த பாஷ்யமாக மா இய வத ச கர ட கால சயமாக . அ ப யானா . ஊ ஊராக பா உட ன மட மா ப த ச கர ய கட மயாக க த ல... மாக த ட த சலன இ இ தா ல மா ச ட . இ த க . ச கர அவ ஸ்தா த ஏதாவ ஒ மட அவ சமா அ ம பா க ள அவ ஸ்தா த மட இ த ட வ ற ன ப ம ட க ?. ள ஸ்தா க லஎ பத . ச கர ர எ இற ஒ பா தா . ம யா த காரணமாக. அ வத த பர வ றா .. த ப அத ல உல ய ப றஒ ... கட த அ யாய . அவ ம கா ட ப காரணமாக..ச கர ய ட தஅ த ய எ கஇ ற தன இ வ ரஇ யாக த ய வர ல. த ன நா க மா டா த க எ ல ய அவ ஜீவசமா காண ட க ல ய. அதனா எ மட க ஒ அட க ச மட நா க ஷ்ய க ட சா யதாக வ கா வா . ஒ வ ள ச கர ர இ த நா மட க ள த ஆ ஸ்தா ததாக க கா வா .. ழ க .ஞான வள த கால வா த ச கர த கால எ த ன யா யான க பாஷ்ய க ச றா . த வ சா யா? ஆமா மா ச ப வத ச ச யா க ந ச ப ற . கால தவ . எ க ச க தா ல க ள இ வள இளவய ய ட த ச கர பய மட க ள மா தா எ ப த கால கண க க ற .... ஞான வள த இ கால ல ய நம எ வள கஷ்டமாக இ ற ? கால ரய ஆ ற ? அ ப ய றா ஞான வளராத.. ச கர மட க சா றன. இ இ யா எ சா றா ம இ வள ப ய ல பர ப பரவலாக வ க ச கர எ வள கால .. அ ததாக.. ச .. த க க வட கப நா . வ ப ஜால க பய ..... ஷ்ய க ..கல த ச களா க ட ப ட றன.. ச ற உட ன ய அ க மட ஆர வ ய அவ ய ச கர இ பதாக த ய ல.. ச கர ப ற ற . த அ யாய தா ....இ த ப கா ய தா ஊ ர கா ந டயாக வ ......

அ த ப க அ ம ய மட வாச க வா பவ க தா ஒ லப அ மட ஷய க சா வ தா வ சஷ ...ஸ் க மடா ப இ த ம ம ள மட எ றா ச யா . அ க ஷி மாகா இய க அழ அ மாகமா தாட ம ல ஏ இற தவ கா ற . ச கர ர உ ம மட க ள ப ட ர பா க ள பா பாரா? ற இத க லா ல ப சா லலா . ரஹ வ பா டவ ய ஆகம கார க ள க தக த ய சா த . என ரக வ பா களா அ ல எ ப ச க ராப தச . வட வார க ஷ்ண உபாஸ ன.. யா க அம க. இ மா 100...? டா ப காண .. அ க ததாக 4 மட க தானா கா மட த ப கா க ற எ க ள பா றவ க 19. அ ப ..] ர ம ’எ த கஉ ள க ஷ்ண உபாச ன... ‘ச கர தா மட க ள ஸ்தா தா . இ த ப தா த க ப . இ ப . த மயான கா ந தா ச கர வ த ப பா ற தா ற கா ட இ மட ப ர . சபாஷ்.? [அ கவ ‘அக க . மன தமானாதா மா ச ம த ர.. ம க இ இ ப யாக 4 மட க ரக வ பா ... அ த பால... மடமா? கா மடமா? க ழவத .. அ வ ஸ்தா தா இ ப சா ன ச கர மட க ல வ பா க ள மட சாரதா த வ பா ... ழ கஉ ள மட க ளப நா மட ல வ பா .. இ ப ப ட ச கர . அ தஅ வத ச யா க ல ராமண க .அ ப காண மட தா . தா மட க ள மா அ ஆஹம யான வ பா க ள நட பாரா.. ஸ்வா க ட ...இ த சா ன ச கர .அவர ஷ்ய க கால இ த மா ற க ஏ ப கலா ’ எ .- உ ளச வ ய பா க பா ட க கட . 500 வ ட க னா பா அ தா அ த க மட வாச க ள . அதாவ .. பல தா மட .. இ த இட மட த மயமாக வ தப அ த ள அ வத பர ப வ . அதாவ . வ த வ வ பா .இ றய ப க ல க வாகன பயண ... ச கர பா தப தா மட க நட றதா எ ற க இ லஎ றப ட ட த. லா க நாடகா ளஇ த எ மயாக அ ம த ஆ கா க ல ராமண க மட நா க வ க சா ல வ இ ல ய? இ த .. அதனா தா இ த ப பரபர .

தலான ல க டா எ தா ன ச யாச ப றா .. ர க .?”“இ லஉ க அ ம ல?”“அ ம இ லயா? ஏ ?” . மாறாக மட வ வா ஆதார க ச பவ அ ல அதாவ . பா க .. அ த அவ க த க ப டன . அ ம க வ ய தா ன. உ களா ள லா வ டா . ச க டா எ ப ச கர மட க ஆர ப க ப வ தக பா ந ற.? எ ற க கா ள வ மடா ப க அ மட வர எ . அ த எ டா . அ ப எ றா மட இ ச யாச ஷ்ய க ல ய ச யாச கால அ ழ க ப வா .. அவ க அ க அள ச யாச The Senior Saint becomes seer இ த க மட வாச தா மட .. மடா ப யாக ப வா மட ய பாக டா . அதாவ ன ள க ற ம ப வ களா? அ ப ஒ த ச யா த வண ம வ ய வ தன . இ வா ள ர ல லா ச யாச வா கா சய ப கால ப றவ மடா ப யா றா . ஻ா காக வ தா அ பா இ பழ க க ள இ க ” என ட தா ள க சா வ தா ள க . “ஏன பா? நா க எ ன ஸ் களா? வ க தா . ஸ் க ள மட கால க க ட ஸ் க மட த இத அ இ லா ஸ் க . அ த மடா ப யாக வ கா ச கர மட க வாக றய றா க ... அவ ர பா கா டவா ற ல ராமண க அ வா பா ல வஸ் க ச கர மடா ப ய ச ஆ வாத வத காக உ ள ழய. ற எ ப .. இ தா மடா ப எ பத பா .த சன மா. ”“ஏ ..உ க ச ப த வ டா . எ லவ ச யா ப க ப த .?” க பழ க வ த ப க ப க டன . அ தஎ ல ய தா யப த க யா . க கா வ பவ ற ஸ் க க மா டா . அ த இள ப வ பா தப ய நட பானா க . ஸ்வா க உ க ள பா கமா டா .“ க ” எ ற மட கார ர க ள லா உ ள வர டா . “ஏ ன றா க ள உ டா இ ப க வஸ் க ள லா வ உ க ள நா வா இ பா ப நட மட கார .. வ . அ த கால ஷ்ய க இ றா க ... ஒ ஒ ல ய எ றா பா பானவ அதாவ தவ க மடா ப என ப றவ . அவ அ த ச யாசகால வ வா . இ த இட மடா ப மட க அ ப மடா ப . ன அ த மட இ ல ராமண க கா தாக வ தன ..

.. சாம. அத க ன?..”“ஆமா . கா க . ந வ பா ற த ழக த ம டல க வ டார க ல த ல றக ன ர ய யவ க ல ... றயாக ச ப . எ ன ச யலா எ வா க னா க . ச யாச ப ர ம ச ய த பா கவ வ தா க . அத வண வத கார க வா வத வ வ தவ களாக க ப றா க ) இ க ஆ பற வா..” ப காண மடமா? த பத எ ய ற க ளஉ ள டாதத னச ம த எ தா ன க .. மட க க ஓ எ ல ண க ப த .” எ றன மட கார க .. உ களா மட .இ க அ மட கார க சா ன ப ஒ க த.” “நா க இ த மட பா ய ப டவ க தா ன. உ க பாவ நர வ டா . கா தா “ க த நா க ராமண க தா ன.” “ காள எ ல ட க . அத அ ப ட தா ப த க மடா ப க சய ப றா க என ட அ லவா? அ த வ க க மட ப டஎ ல இ றய த நா அட .. ப இ மட ம இ . யஜு . இவ க க மட கார க ப வள ல வ தத ராமண க தா த பா தா மா ய பா ச மான ஆக ல. எ த வத காரராக ( ராமண க வத கார க . ல க என ப களாக கா தன . வா க க லா அரச க உ ட பல ரவல க ராம க . அ வா தஜஸான வள தஅ கா தாக பானா க .. அதனா க இ மட வர வ டா . நா க த தச கார க தா ன?.. . அவ க வத ப ன க . 20..இ த ல. அவ க அ ம ம க கா பான த வ ய ற ன . த ர தச பல கண கான ராமண ப க ஷி மாகா மாவ ட ம ற இட க ய தன .... கா மடமா? க மட ப காணமா எ ம ப இ தா என ஒ உ க டயா தாஷ ...”“ க மட எ ல அ பா ப டவ க அதனா உ க இ க ரா த இ ல.. யா மட வாச . அதனா உ க அ க நாடக ம ‘த ழ க ’ த தலாக அ ம ம க ப ட சமய தா னா என ன ற .. ச பற வா. ளவர க எ இ கஇ ஒ யமான ஷய சாழ ம டல .. நா க உ சா ய படாதா?” எ ற லா த நா ய யவ க ச தப பாரா ட .. “ த தச ம க மட எ ல ப ட தா ன. வ ய தர ல... உ க கா ர அ ஷ்டான க ப சாஸ் ர ச ரதாய க ப க இ மட தாஷ கார க வ கஎ ல வ யஇ க .. “ க எ த கா ரமாக இ தா . த சன ப ண வா பா ய .

அதாவ . அற . அ பா த சா நாய க ஆ தாட த .ஆ க க பா க ஒ ண த க ள வ நட த வ என ய நாய க ம ன க கா க வ ர வ ற த கா மட க . சா ல பானா நாய க க ராஜ நாயக களாக ள யவ க ச யா க . ற க தா . இ ப க நா ம த யாக ஒ மட த ஸ்தா இ ற தா ஏ ழக தா ச யலா ம. வத ஞான யானவ க ...ப ராஜ்ஜிய அ த ழ க வ ம க . கா . இ ப பல க க எ ரா த பா தா . கா க . ப ய இட டயா .. எ ப யாவ ச ல வ .. அ ப ப ட ஒ மட . ஒ ர ஒ ர யாசமா வ ப ட .” இ த யாச ன ய எ ப ஷ்க அத அ ஸ்தா தன . ஏ ஏ பா க ள நா ச அ த மட ற ..எ லா என நாய க .“ந மஅ ம காத மட த நா ட டா . ஆ ற க ரக என ம க இட க ச வர கா மண ம ல ம ல ச தாட ய ... அ ல ய ச க மஸ்வர த க ள ய ஒ மடா ப ப ற சார க ள அ ப டயாக சாழ ம டல. அற ச ய அ ம க ப ட இ மட இ ட த யாத அள எ மயாக இ த . க ட டயா .ப ந . கா . லா க. தா ட ம டல.. ச கர உப தச க ப அ வத த பர ப .ச ஙகர மட க த ப பா தன . ய தா .. த கா ... கஎ மயான தா ற கா ட கா மட ... மாயா க த ப த எ ய ய வ இ மட என த ழக கா ஓ க மட த ய மட இட .. க லக மா நகர எ ற லா க ப ற ஸ்தல க ஒ றாக க த ப ட . . மட கா ய க நா ப பற வ ” கா ட காப தஅ டா ஓ இ ளஞ . அவ க டய ஆ வாத ஆ யவ அ ச க யாத ந க கா டன நாய க ம ன க ... “ப ச ச கா உ ள ய ள ச ய பா றா க . ம ரா.. அற தந ..ச யா க உப தச க .எ க பா தா இ ற ழ க க .. மட தச யா க ஻ா காக . ப ர ச த (ஏ ) யா. இ மட பல ப த க வ பாக ய ச பவ நட த . வார க என ப ச த (ஏ ) இ ஒ ர நகர கா தா . உப யாச க காக . ஆர க. ந டய வா க காக ராஜா க . . அ த அள இ கப வ ள அ ணக இ லாம ஆ க பாசன ச கா த .. ல ழா க பல ராம க ள நம பா ய ப றா க . கால தவ பயண கா கா அ யா ஸ்தல க நகர . ப சாஸ் ர க ற த கா ர ச க மஸ்வர மட ஒ ள யஅ வ தவ க மா தன . இ த சா கமா எ கா பா ” எ றா இ னா த . மட “நா சாதாரண ப டவ க அ ல.

. கட ள த ர தா ஆ ச வ பவ ப த டயா . ஆனா .. எ றா யா எ பத இல கணமாக ஒ ர தஹ ர தா அபரமா ம ”. அ கட த றா ப . ப காண மட எ ற பலரா அ ழ க ப ட .ப த க வ யா தா.. 70 ஆ க வ ர. இ மட கஉ ய சஷமான ஷய .. உதயமான ப காண மட இ ற மா நா -அ ஆ க ப காண காம கா மட எ ற பய ஸ்தா க ப ட கா த அ மட . ப த க எ இ மட வரலா .. அதாவ . இ எ றா . ல இல கண . அ லாதவ க ) ச யா களாக டா . கா தா க . ‘எ லக ள’ க மயாக அ ஷ் த க மட பால வதா ப காண மட . ப க ளஉ ளஅ ம காத..... ர இஷ்ட ப த எ ற வ ர உ சவ க ள’ என அ ழ றா க .. மா 60. சா க ள றய தானமாக கா தன ம ன க .ம ன ஆ ச பட. ப இ ய . என வதா . பா எ எ கண க ப றா. ப காண மட கா வ தக த பா பாமா. ஆ ண ட ப ட . மட அ ம த சா ஜி லா தா ரா ப ஜி லா ஒ ப .” எ ஸ் . கா இ த த ட ப காண வ த நாய க க ஆதரவா ந ட பா ட ய மட . ப ணா தக ச ப த கா ளா க நா ட வ காத மன கா டவ தா இ பா த லா ன ன த ன கா க வ ட ப அ ழ த க எ லா ‘ப த கா க பா க ந ‘ப த க ’ எ த ன ப இ பா க . இ ப ப ட இல பறாம லா பல ப த க (!) ப காண மட வ இவ க ஒ வ ட ர டயா காரண ? “அ ராமண க ( ராமண ஸ் லாக க .. பா எ எ இட பய த எ ப சய பா க எ ப இ பா க . இ த இட பா கலாமா? ப த க “பரமா ம ன ய எ றா யா எ எ த பா சா ல வ இ லாத.ச ஷய வ வா .எ பா வ ப த சா றன. அதாவ .ஆ ந ச வ பவ ப த ‘ப த க ’ எ த டயா ன ப காண மட கா ப காண மட பா டலா . எ ப த பா தன எ ப த பத பா வாக .‘எ ல தா யப யா இ க வரலா . ஆனா ... ராமநாத ர ச ர க ர ப தா ட ம டல ர தச என எ மடா ப பாகமா டா . இ வள கால தா ய இ மட த ஆ ச கர தா மா தா என ல சா வ வ தஒ . ள கமாக .. ப காண காம கா மட தா அ ..? 21..

அ ரசாத ப ப காண கா தன. இ ச ய மகா ப யவ ச றா க . இ னா ல யமாக கா ட கா ய க நட மட கார க ’ என அவ க . அ பா மகா ப யவ ‘ தசா ர ’ என ப வ பயண க ம கா பா . நம ஒ மடமாக வ பா காம ஜடமாக பா வ தா க .’ எ றஅ றய ச தா க ர ர ச தன. (எ ஆர டன).வ த தாட அ ப ய றா ச யாச ப றவ க ளத க டா எ ற .... ‘நா க தா ஆ ச கரரா ஸ்தா க ப ட இ ல நா க தா ஆ ச கரரா மா ர வாத க ஒ ப க நட க... ‘ ப காண மடா ப வ க. இத ளவாக பல ப த க ஆனா க . அவ க என த நா க றா க . இத க லா ற தா நா ப காண இ பதா பல ந மஒ க பா றா க .... . நா பா நம பல எ க ள அவ க கா றா க . பல வ ட க . பல அர ய த லவ க த வ ததா மகா ப யவ ராபக அ த நர ழ ப மடமான வ பல சமய ச ரதாய க க ப ஆர தா . அவ க ள மகா ப யவ . இ த லா ச ற றா பா ப நட த வ. அ பாத மகா ப யவ அ வத ர சார ப வ ஸ்தல க பாக ஆர தா . மட க எ த னக வ பா க வள கா ப ச கரர ச வ மட க எ ப த இ க டாக வ . “ ழ க அ க ச மட த அவ க இ க வ வதா? சா த ப னா தா வ ணாஸ்ரம த ம ச மதமாக தா சய ப ச டா ப த வ தன றதா ய . ச கரா சா யா மதராஸ் ராஜதா கா .. இ த சமய க ட க மட மட இ ட யக யான பல மாத க நட ய க ள றா .த எ ல ய ஸ்த க கவன ஷ்ய கா க கா இ கவ ராபக டா ச றா ச கரா சா யா . இ ச ற வ றா க ப ச .. ப க அ வத ராபக டா வ கா தன. இ ல க ப டவ க ’ எ பல வாத க . வத காக பல ல க பா க தளர யஸ்த க மகா ப யவ த ர பாரா ட கால எ ஞாபக ப மகா மா கா ப காண வ மகா ப யவ ர றச பல தச த லவ க மகா ப யவ ர த ஆ ப ச றா க . இ . பல மடா ப க ற ப காண மடா ப யானா ச ர சகர சரஸ்வ ஸ்வா க அவ ட நா பல ஷய க ந பாரா ஆ ம தாழனாக இ த .நா ரதான ராஜஸ்தா ய மதரா அ . இ ப ப ட தாஷண ல ம ன க ஆதர வா ‘ ற பாக’ நட கா த ப காண மட .

? த ராமண க த கள தா க யாக பய ப ராமண க ஸ்தக க த ட ற த க காம அ தவ க க காம வத த அவ க ளன .... க வய வ த எ டய தக பானா ர என வத க ள க கா ஆர தா .. ப ன வய தலான நா க வத க ள ப நா ன க ஆர த பா தா ... மகா ப யவ ச ர சக ர ர ஸ்வா க ட நா ப த பா ய தாழ ம அ பவ க ள ன பா .இ த சா ற மகா ப யவ தாழ ம ழ த த தா தாட ற . நா ப அட ப னா கா பா ... இ சா .தா மட ம ப இ த கா . நா பல த ரா வள த நா க ச டக ச கா பா சா த கார க அ சா . அ த ன ஆ ய சமாஜ தயான த சரஸ்வ எ பவரா வடநா ஏ ப த ப டஅ தஅ ம ராமண க ட யஒ ய ஏ ப ய தஅ இ ளஞனான எ னா உணர தத . டன .தாத த க தா தா சா யா வத க ள க ர தா த க ச உ டவ எ ட சா லலா . ய த எ ழ த ப வ ல நா தா ளயா ய பா க ல வத ஸ்தக க அட . வத ஓ சக ள காதா க அ த நா கா ர பா வ தா வத அ யயன எ ற லஇ த அ த கால என ன வய ல ய வத பா ப ள வ தா தக பனா . கா க ச லலா ’ என வ த க த இ பா ச ..... எ தயா எ ன கா பா வத ம ர க ள தா சா வாரா . வத க எ னா ளயா கா தன. அவ ரா என ந க ஏ ப ய எ வா க ல ம ஞாபக வ தா ற . இ ப யாக என த யாம ல ய. அவ டய மகனாக ம ம மாணவனாக மல த .. நா ன ழ தயாக இ பா த எ ன ன ச மட க அவர வத ர மா த அ பா என வத த யா வ காய த யா . தா க ற க .. வத ம ர க லக சா ஸ் லாக க ள சா தா கா பாரா .எ டய தக பனா . மகா ப யவ ச ர சகர சரஸ்வ என ட அ லவா? அ த அ பவ த உ க ளா ... இதனா . ச ம ப 22 ப யா ப ல வ க ப ட . என பச வ கா க. அ த அள “ வத வத வத வ தயான த சரஸ்வ எ ன சா னா த மா. நா ஆ ய சமாஜ எ ற அ ம ராமண க ட ய பரபர பாக பச ப ட .. டதா? வா க ட மயான தாழ அ ப ப காண மட தாழ ம கா ம என வா பா க மா? த க ப ற ...ஆ ய சமாஜ .. அவ ட வத அ யயன ச த நா .

என வ நா க ‘ ராமண ச ப’ ர சார க ஈ ப டா ... இ த ல தா ப காண வத ப ண த நா எ சனாதன சகா க ராம ய த கா பா ற வ என வ தா . அவ க எ க ள வச பாட இ ம வச யாக இ . ல ப கக எ கா இ த பா ... ச ன ச கா ப ட வ சமாஜ ன ட க பா டன . அ னவ எ றா ராமண தயான த சரஸ்வ பர யக த அவர ஆ ய பர வ தன .. அவ க ட ம எ ன அவ அ ப. த ம ர சார ப ப ரா? உ ம ப டஇ ரா ம. ஊ ச வா .. ஊராக ராம ராமமாக ஜி லா வ ச தா ச ப 10 பா ச பளமாக நா க ராமசா நாய க ப ல கா . வ யநாத அ ய பா றவ க எ லா எ க ச ப வர தாட ன . க. ராமண க ள த வத சாஸ் ர ப பாலன ச “வா தா தா சா யா . ராமண ச ப. வா . எ .. ஒ நா உப யாச கா பா க ..அ லஎ டய த பா அ ஹா ர காபால த கா சா யா ‘எ ட ’ ஆக இ றா ... தா தா சா ..” எ ற சமாஜ ன இ யா வ ச த அ த க . உணர வ .... உட ஷ்யா ள லா ப பா ப ட . அ த கால கா ர ரமாக இ த ஜி வ க ராம ய . அவமான ப தமாக உ ள ஸ் லாக க ள ய லா எ எ ராமசா நாய க இய க கார க ட கா வா . உ கா .ராமசா நாய க ராமண க ள. வத க ம சமஸ் த ஸ் லாக க ர க ள தா . அ தா ‘ஜா த வ பண ’ எ ஒ தக த அவ எ னா .. ஊ ர லா வ த வ ள லஒ வராஜ்ய ய ஆர சனாதன த ம த பா கா . ந னா இ சா னா.. இ ப யாக நா ச பக ல வத த ம த கா க ர சார . வ. வத த ராமண க வத பா க ள அ னவ அ லாதவ க .என வ.. பரவஸ் ராஜ காபாலா சா அ ய கா எ ஒ ந ப . என ஒ ச ப ய அ ம தா . எ இள ம ப வ ஒ கா ல வ ள ப காண ச கர மட பா ன . என அ ழ த அ ல யஎ ன உ கார வ தா . இ கத நா வ ப கக ர ர ச ய ப ட . 23. அ பா ப காண க ரமாக இ த ச கரமட சா ‘ஆ ய த ம ’ எ ஒ ப க ட வ வ த . இ ப ப ட ல சனாதன த மச ப என ம ஒ ச ப வ ப ட . நா இ ர சார க க ரமாக இ ஷய த க ப காண மட ச காரா சா யா ச ர சக ர ர சரஸ்வ ஸ்வா க எ ன ப ல ட சா றா . அ க ச ன ச வ வ . அ த நர ஈ ரா ஈ.. ராம ய த க மயாக ம வ தா . ம ம லஎ லா ப க வ ..

... எ கள ச ப சமா சார க ள ப க டா மகா ப யவ .. அ ப பா ற ப டவ க தா ஆ சா ய ஷ வ சா வ யான நா ஓ ஆ சா ய ஷ ....” என எ கா பட வ ப காண ல ர க ற ப டன. நா ம லா த ஆ சா ய ஷா .என த தலா எ ட வா தக ச கரா சா யா .. ‘அ த ன ஆ சா ய ஷா ?.... யவ உதாரண ராமா ஜ அ ய பாஷ்ய த ப உப த க எ ர க பாஷ்ய மாசனா ப க என ல அவர கால ல ய ய க ப டன ... அ ஷ்டான ஆ யவ எ த ந வ ல.. அ பால.... அவ பல னா க ட கா த நா ள வ த .. ஆ சா ய ஷ பர ப ர வ த நா ஞான . ஒ க .. அ த நர . வ வ ச தா ம மஇ ப ம ய இ பா பல ப றா க . ‘ ரா ப ந ல ப .. அ ஷ்டான ஆ ய வ ர ப ப ற தன வா க தா ற த இ த . நா க ச கரா சா யா ர ட ல யஒ பா ன சலசல வ த .. இ த லா ந னா இ க கா.”.. வ த இட க .கா கா ... அதா ல யஇ க .இ த லா ந னா இ கா?. என ரா ப க க நா ச ள காம பான. உ ம ‘பாஷ்ய ’ ப இவ க த த ஜ்ய எ றா ட இவ க தா இ பாஷ்ய மாசனா ப க .. அவ க ள த த சகல ம யா தக ள க ரவ த கா பா வ றா க . அதனா தா ஆ சா ய ஷரா ய நா மா த வ காரரா ய மகா ப யவ ர ச த ப ல ப காண க எ னா க . ஒ க . என அ பவ க ள ய லா லா க ட மகா ப யவ . ஒ ச க அதாக ப ட அ த கால ராமண ச க சமய த வ க ள பா க ஞான . ரச க அ பவ க ப ய லா ஏ ற இற க க ளா அவ ட ள ன . என உ க ஒ க ள .. ஆனா இவ ச கரா சா யா ர பா வ கா ர. என பா பத . அ ழ தவ ர ச ச காம இ ப த ட ப ய க ரவ ற ச . அ ஷ்டான ஆ இ ன த க பர ப ர க ழ கா பா வ றன . இ பா அ ன சமய த க வா க ப ற ஸ்தான உ ளவ க ல தா இ பா க ... எ க ச க கார எ ன ஓ .. இ னா நா ள ஸ்தாரமா ப வா ’ என ட கா தா .சனாதன ந மளால ச தப அ கஇ க அ ல சா டாம த ம ர சார நா ப சா ல.. ல தா அ த ஞான ஒ க . அதாவ அவ க ள ஸ்தான வ தன .. ள ம மயாக னா ண ம ஸ்வா . அவ க பர ப ர ற வ தத காரணமாக வ இ ல த க ள பாஷ்ய மாசனா ப க என அ ழ கா றா க ...

.. வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப ஒ வா ட க யஜு வத சா ல ப ள ஆவஹ ஹாம த நட மா க கா டா . இ த ச ப நட தற கான பண த ராமணா டம வா க . “ வத க ள ர தயாக வா அ சா யப அ ஷ் ராமணா ற டா. மகா ப யவ ஆ வாத தா ஆர க ப ட வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப.. இ தா ப ய உபகார ப ண .அதனா அ ர க ப நா கவ ல பட ற மகா ப யவ அ வ பா எ னச பா .. எ த ன யா ஹாம க வத க சா ல ப க எத ஆவஹ ஹாம ?.. அ வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப ப வ கலா ... ஒ ச ப ஆர கலா ... அ ப ஒ தட வ ச த பா .ப மகா ப யவ ..” என எ ட ன ய மகா ப யவ .. பகவா அவ தர ச ய வ ய த ச வா இ லயா?. இஃ உட ன சய வ வமா ஜயராம ய இ தச ப வ இவ க ராமண க பண தவ ச ய.ப கக லமாக ய அள ர சார க ச தப தா இ றா . ஆனா ராமண க த க கட ம ய மற டா இ லயா?அதனால அவா ள ற த ய நா கமா கா .. இத காக தா வத சாஸ் ர ப பாலன ச ப ய ஆர க வ தா . அ ப ய றா எ ன?. ‘ த நா இ லயா?..அ றய த சா ஜி லா ள ச ச அவ களா த கா க ளா நா ற ப ட . . நா ந ம தர ச ய வ யவ ற ச தா தா . ஏதாவ சா ல..அ த த ந ம த பப க த மற பாவ ம க தாட அத நா ஏதாவ க ள . அ எ ன பல ன கா த ? 24 ப யா பரபர ரசார . அ எ க ள பால வ இள ம யா யமாக ஸ்தாரமாக சய பட ஆர த ... “ ராமண க னா ந வ ப னா அவ க ச க த ந வ ப வா க ” ந ய மகா ப யவ . நா சா ன ‘நா க ச ப லமாக .இ ச க மா?.. நா க ப எ தா வ றா ’ என நா சா ன .ஒ வா ஹாம ஒ வா நா க காக தா அதாவ கா கக ள (Demands) தா நட த ப றன.‘அ த லா நட க தா தா சா யா .’ எ றா மகா ப யவ .. த ல அ ணா ர அ ய கா . அவ க க ப ட . வத த எ ப யாவ கா பா ற ஸ்தாபன யாக ச ய வ . ஜக நாத சா யா (எ தாள சா ய தக பனா ) ட ‘ ராமண ’ ‘தா க ஹி ’ ப கக நட தறா . அ த வ க ஆவஹ ஹாம . அ ப தா .. . இ பா பல ராமண க வத டா க . ர ம தஜஸ் காக நட த ப ற . அவா வ ஸ் (Vedic spirit) உ டா க ... மாத ல ராமண க வத தப அ தத ழ க ச ய . சகர ட யானா க . க. ராம ய பல காக யாக ... நாம ச ச பாவ த நாம ள த ப த ” எ றா ....

இ சா ல பானா எ த வ கண இ ல. அகமதாபா ட . க. அவ த த என த தஒ க ட த அவ ர நா பா பா நாய க உ க ள வா வா கன வா நாய க சா ன வாத க எ வாத சா தா நா நக வ .. அத ட த ச பாவ ண அதாவ ச மான தம ப த சா ஜி லா வத வள க பய ப னா . இ ப யாக.. யா அ ழ த ? இ க பான ராமண க தா ச வ ச த த அவ க வத த ஒ தா வத ஈ பா லக ல... த சா ஜி லா நா க ராம . ஹாம வள தா . வத க ள அ த உப யாஸ க ஹாம வத க ள தா த யாஸ ர பா ள ழ வ தா ஆவஹ ஹாம இ த த ப வ வ சாத . ஒ ட இ லா டா அ பா . ப பா தாட . எ க ராமசா டா ” எ பா . எ கள உ ழ ஆ யவ றா வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப கன ஜாராக சய ப ட .. அ வள ம ர க ஹாம யமாக பய ப கா யாஸ வத அ வ அ க க ச ய வ இ த பல என ட ப ஆவஹ இ பா ஹாம ய பல றதா இ த இ த ஹாம ச வ . வத ராமண க க ள .. க க தா.. ல மக .. ப காண . ஒ வா ப க வத ர சார ராமண க த க ழ தக ள வத பாடசா ல ப க ஆ க வத ண எ ய .. சா னா எ . அத ல வத வள தா .த கலச த . த க. நா க இ த ச ப கன எ த லதன த ய வ க ல.. ள கமாக உப யா க ச ய வ யவ ற ய லா அ பா . இ ப நா க பரபர பான பகவ ச வ ஈ ப கா த சமய .. க ட த க ள ல மக ட எ த வ க சா ப க ள .. ப காண மட ஒ சா கா ப யான ச வ இ ல... பா ரா. பல டன .. இ த வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப ப ப யாக வள க வ த மகா ப யவ ம தம . இத யமான ளவாக... அஃதாவ அ ன த கா ‘ ர ம தஜஸ்’ ஸ.. “ஸ்வா . மகா ப யவ ஆ வாத . த சா ராம க வத உப யாஸ ப கா தஎ க ப பா அ ழ வ த . ச ப கன ரஸ் இ ல. இ த ‘வச ’க .. கட பல த ஹாம ர ம தஜஸ்’ எ ப ராம ய ராம தஏ த . உப யாச ச தா . நா என த ய ராமண க வ வட இ யப க க லா ச றா . இ ல ராமண க ள ம ம .. நா க நாயகரான ராமசா நாய க பரபர பான ர சார இற கா தா . ஒ ப பா வ தா .. ய ப த பல ப ண த ப கா த ... அதனா எ க ள அ ழ தா க . அத ம ச . இத தாரா மய பான ஒ வா மயாக நட த ...

வழ க பால எ ட ஆ லா தா . “ஆ கால .” எ ற .. பழ கால ம ன க ஆ கா க ர மா டமாக க வ த கா க கா ர க ட ப க த ழ க க ல ற தஎ கா . எ னஎ ப ப ற . இ மகா ப யவ ர உ ய .. அ அ ததா. “வாஸ்தவ தா ஸ்வா . நா ஜா த வ த ... தா தா சா . ஆலய ர சார .. அவா லா சா ப க ள டல றதால. உ த ஆகம ப சதஸ். தய ய லா வ பட வ எ ற ஆஹம எ . அ வக ள வ பட வ க ப ட ஆஹம க ள ப ய ப த உண வஎ ட வ எ ற நா க ட ஆர க ப ட தா ஆஹம ப சதஸ்.டல அப சார த அ பா நா க கார க த உ யாக க ல தன . இ த இட சா ன வத பால நா உ க சா ல ப ட சா ச ற ய மகா ப யவ எ ட .. அழ ஒ சர வா த க ன . ப ?இ நா கா க ச க க ப ரக பா த வ ப க த நா கஉ யத ற .” எ றா . த . ர க ள த த த வ சா ட பா ப க ளஎ ப கா ப தா தா . நாம மாத ல நட ன வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப ரா ப ந னா பாற .. இ த ‘அ வ னஸ்’ (Awareness) ராமணா வர . . க ணச ட ஒ ப ட தா மகா ப யவ .... ம தவா வர . பகவா உலக த ‘ ஸ்வக மா’வாக வ வ வ ம த பால. த க ய ஸ்நான ப அ த ன ஆஹம ப சதஸ்? ஆஹம அ யாய க ல யஉ க நா எ எ ப னா ரக க ள. ஆஹம ண றா ள ..எ க லநா ஆ லாச னக ற . உலக உ வ . இத ன ஆ ச கர அ த ள ட . கா ப க ப த அழ .. அதாவ ஷ் னா உலக உ வ இ லாம இ அ பா பகவா ஒ த சனாக வ தா .இ த அ ம ப நட த வ யத கான பா ப கா ரஸ் யஸ்தரான சா. ஆஹம த வ ரகார வ க ப ப சதஸ் அ ம எ னப ய ? கா கா லாக பா வா . கா தா ட நட .. இ வ இர தா நா க . அவ நா ப க ள ச ம வ தா ..வ வ கா தா ...... ஜாத வ ர சார . கா ர அழ .. க வட இ ய கா க ச றா ட நம த ய ப க ள பால ப ... எ ன சா .. இ ப ப ட ப க ள . க ப ரஹ த வ தக அழ இவ ற ப ய லா ள வா . ப சாஸ் ர த ப எ லா ய வ சாக .. ரகார க அழ . ம அழ .

சா ற த எ ன சா ?” என மகா ப யவ க ட பா . ஆனா.அதனா தாட ஆஹம ப க எ லா ‘ ஸ்வக மா’வாக வ பகவா தா . அ ப யானா ந ம டதா ஏ தா த இ .. ஏ அவ க ச டா எ க கா க .. ஹாம ப றா . அவ ஒ நா த த பா அ த மன ற யஎ ட எ வ தா . ச தவ ஆரா க வ ” என நா க ம ம லா ஆஹம க அ த ப டா சா யா களாக அ ழ வ த அ ட க பச வ தா . நா ப க ள பகவானாக பா ப சதஸ்-ஸி ட க ப னா .... த கா? ப ர நா ண க தா ன! ஆ வா க ளா பா ர . சகல ஜன க அவ இ ஈ என ல ப ட . இ லபமா வ பா வ இ ர ட வ ச ச க யா தா?” பா வ. “ரக யமா ப க ?த ப னா எ ன?” எ மகா ப யவ நக த ற ல எ ட க க டா க . ய ல. டம ச ர மகா ப யவ எ ட இ த ட த த த பா அவ டய க க ஞான தா ந க ய ..” எ ற .நாம எ ட த . இவா ர ச வ றா மா ஏதாவ ப ண ம. அவ க ச ட ல. இவா ர வ ச ஷ யஎ ப கற ர இ எ ப ? பா .. “உன நா ள அ பா சமஸ் த த ய ல எ றா க எ த ன தட வ ஸ்நான ப வா ? அ த க ய க டவ க கா . ராமணா .” எ ற மகா ப யவ ட கா ச ஆ லாச னக ள த த . சனாதன த மச ப ஆர . அதனா பல ராமண க ட நா க ப கா வ யா . என வ.. “ஏ தா தா சா யா ர ... வத த ம சாஸ் ர ப பாலன ச ப... நா க ப கா வ த சமஸ் த தா . அத நா சா ன .. நாய மா க ளாட பாட க . இ த இ ற இய க 15 ஆ களா வ கரமாக நட த .நாம எ வள வா ச ப நட றா . “இத பா எ லா கா க ல பா வ வ பா வ உ சவ நட வா . ஆஹம ப சதஸ் என வ கரமாக நட கா தா மகா ப யவ ஒ மன ற. நா க இ ப ப ய ட ப ச தமாக ப கா த பா . கட ளம ர ப த ய ய பா தா . டம ச ர நா . உப யாஸ ப றா . இ னா நாம நட ன உப யாஸ க ள ட இ இ ந னா பா ச . ச ர இ த ம ல அ ய ல. ட கட நரமாக ப கா தா பால . உ க .. ம தவா இதனால ந க உ டா இ ய.? . உன காக அவ ஒ நட கா . ஏ னா .

. ஆதலா ‘பா வ நா ’ஆ .. பா வய ம மப ப றப நா .. ‘நம தா வத காக நா எ த பா கட எ பா ரா அவ ர த எ ப வ என எ யப தக த கட ளஎ றா க . இ ப ப ட த சணாயண கால கா லக த ழ க த கள தா மா க ள கா ந க ர ச வா க . வ பா வ சா ற . ப யவ ஏ சமஸ் ல ய ப கா க டா . அதாவ ரதமாக இ த அ ஷ் க ஆர தன . இ த கய த பா க ள தா சவ. ரா பா அ கமாக பா பக பா ஸ்தாரமா . கட ளம தவ அ வ எ ற கலா சார இ .அ த வ . வணவ ஆ டா ட கா ப இல ய க பய ப னா க .ராமண அ லாதா ந க பய ப த ன தா மகா ப யவ . த க ற த கணவ ரா னா க .! த ய பா த த சணாயண கால என ளஆ வட ரா மாத க உ தராயண என சவ ய பய என பா . தா வக ற பா ந யார ந க த ய லா த கள ம மயான பாத களா ஈர வஸ் ர க ளா ‘பா வ த வ ’ ப ர சா ரா தா தா க த ழ க .... கட ள ய கணவனாக அ டய வ எ ற ‘நாயக’ நாய பாவ ’ வ ர வள த இ த ப பா .. அ ப வமாநா ’ எ ப டவ ஏ ற ’ .?”.. அதாவ . இ ப பா கா லக கா கக யா ..ம ப த ல வ அ நா சா வத த த த ஆ மாத ப . த ப பா அ பய உ சவமாக தாட ப ட லான இல ய த ‘பா வ தா மகா ப யவ . ராமண . அதாவ த சணாயண கால பக இ .. மகா ப யவ பா த அவ ல க டவ க ?இ ப யாம எ ட ட . த ழ. க பா டா இ கல கா ள வ எ பத காக நா . த ப னா “ க மகா நா க க கா பத க டா க . கட ளஎ வத காக. த மா க வ ர லான ஆ மாத க ய த ச வ யாக பய றா வ என இ கஅ த ப ..வஷ்ணவ ஒ ம ... பத எ ன ச ப த . இ த ல ள கா ல கட ட சா வ வள றா .. தாட அ கா லக ரா . கட ள . பா வ. கமாக . வ பா வ என த ரச சா ப பா க ச தா க .. ஸ்நான த பா க .. பா .. உ தராயண கால அவ க ப சா . ச ர இ ப லஉ க எ க த மாத க என அ ழ க இத பா என . (அயண எ த த ஆ வ ர லான அ ழ க ப .26.. இ த கய யத கலா சார த தா சவ மா கவாசக ப மா .

கா தா . ப சம னா கா பாத வ தா . ர னா. ட ‘ம ’ அ த நரமா பா ஒ ல ப த க அவ ர பா த வ .எ னா உ ரயா பா சமஸ் த உ ரயா றா எ ற ச தக உ க உ .ம ப ஸ்நான ப ண . த . ச .அவ க கா ப யாக. ‘இ தா பா தா தா சா .. அவ ர பா கற ந ஒ ல. ஜ நரமா யா. அதனா நா ம ன அ ஷ் ற சா அ கா. கலா வ ற ’ என கா ட வ க லா வ தா ட ‘ப ’ டன ஓ வ தா . பா தா ஏதாவ க பா . இ த ச தக த தா அ டம ச ர உ ளவ க க டா க . ம ச ஒ தமான ஊத கா ய வான ற க க ப காண ம ப கமா ம பால பால வன உ பா கா த ... நா சா ன ‘ஸ்நான’ ப அவ க ய ல.எ க ப ச த த க ட ல .’ எ ற .. நா ள வா ய .. ‘இ தா பார பா. ற அ த நர நா மட இ ததா . ‘இ ல சா இ ப வ அவ ர பா க ’ எ றா ப த . மகா ப யவ ர பா அவ ட அ மா க வா தா பாவ எ ற உ யா இ தா ..ம ப க வ . எ ற .. ப சம னா கா பாத எ ரக இ கா . அதனா . 27. ரக . அவ க . நா தா த ம.... அ ளா ப வ எ ற கா தா க .. த ப னா என . க டா சா ன . பா ன . வா க ம ன நா ள வா ய . ப காண மட ... நா வ ய வ த .. நா கா ட ச நா வ த அ ணாசல எ ற ப த .. நா சா ன தான பா. ஷய த மகா ப யவ ட சா ல அவ எ னஉ ள அ ழ தா .அ தவ க தா மகா ப யவ . ப சம னா ஒ அ ய அ ஷ்டான க க றப ரக க இ பகவா பா வா . த ய அ த நா கான மா ல நர ஜக காக மட தயாரா கா மகா ப யவ ஸ்நான தா . ம ய நர னா அதாவ ஆ சார பா ..... ப நா த பச வ வ .. நா ளவ ர ஏ ச ர த தா மா யா த ’ மகா ப யவ ர த வமாக ம ஆத க ப ச றா அ ணாசல . அ ணாசல ட சா ன . ‘அ ப யா? த வ தஇ க பா எ பா பாட வ த . இ ற மகா ப யவ ர பா க யா ... ?? கா க ர னா.... அ .. ர னா... மட நட த ஓ உ ம ச பவ த ய அவ க ட அ த ...” என எ னா சமஸ் த ச பாஷ ண க னா மகா ப யவ . றன.

. வ ற ஆகம . ப உ ள கா க பட க ள வயாக இ டா ள .... பா கா கா க அர அற எ ப லக ள எ க ய வ என ச அ பா . மகா ப யவ ர பா க வ ம பா றா க . தாட க ப ட இ மாநா . த பா பா ஊ த கவாசக பா வ வா . .பா வ மாநா தஅ றய அற லய ட அர ச நட எ ய ... மா ரச கலா .. என னா க ..?அத அதாவ பா ஷக . ஒ வ ளஅ ப ழ டா . பா வ மாநா ற மாக நட ப கார தா என ப கார க ஒ காம கட ள (Common ப த சா ன மகா ப யவ வஷ க ள வ க டய ந க அர ய க மாநா அள பா வ மாநா ப மாத . இதனா மகா ப யவ அர ய பா வ மாநாடா? ந ல ஷய க றய சா ராமண அ லாத ம ற சா ன என அ னவ வா க ள. க கவாசக ர - வ கரமாக ற க ஷன சா டா ... ந ல ஷய க நட பா தட க க வராம இ ம ர. அதாவ ட .ம னா வ தா . மா கா ஷய க ள றா மா அ த த ஊ வா . அரசா க ம எ ப ற . ராமண க மா? த நா மா க மாத பா ம வ வ ட .வணவ பா வ மாநா ப உத என ந னா . சச ம ட தயா ரக த வ வ பா வ ஆ யவ ச ப இ பா ... ஒ இட க ள த த ப த பா வா . எ த தஊ மாநா ரக க ள எ பய ப வா . த நா ரா இ தப மாநா வ பா வ உப யாச க ள க னா . ச நா அ ணாசல பா ற பல ப த க க யான வாத தா வ றா க . அவ பாக ல.. பா டா . இ க..வ க லா . இ ஒ ப க கா த . “ சவ . சவ .. வணவ ச ட வராம இ God) க க தா தா சா ” என எ ட ராமண .. ந வ .ராமண அ லாதவ . இ மாநா மகா ப யவ ஆ வாத ட நட ற அள ர மா ட ய வ ஏ ப ட .. த சா என எ லா ஜி லா க நா க நட ய இ மாநா காக. மா க வ- .. ட காத ப ச க ரா஻ண . இத ற ப ஆ டா ப க ள பகவ ட ட வா ரக லய ற உ ப ட கா வர ?ஆ ற கா யமா இ ? ச தக க க ள தமாக அ மவ த உண சார கபா த யா .

. இ த தமான கா க வ தா ட அ ஷ்டான க இ பகவா ‘ப ’ டன ஓ க றப பா ர னா. அதனா .. அ த அன ல அட க யாம எ ட ஓ டா வ தா ம னா ராஜ காபா த . சவ வணவ ... ம னா இ த த எ றா . எ ற ஆஹம . என வ. பகவா அ ஻ண கா டா த. இ பா பல ஊ க பல பா வ மாநா டத பா தன . ர னா. ப சம க ஆ யா கா இ ச ய ட பா க யாத அள ஜா வஷ ஜ்வா ல எ த கால அ ...” என எதா த ப லஎ வ த ... ரக ட த கமா டா . ப க மா கவாசக .”எ பா ற பா சா ர ஆகம ஸ் லாக எ ன உ தர ற எ றா . பல வ ஷ க நட த மாநா . ஆ டா யா ? மா க வாசக யா ? ஆ டா ரா ப க லஅ த ர மா க வாசக இ கலாமா? இ பகவா க பாவ ப ற மா ஆகாதா? அ த ச கரா சா சா னா க க மா?” ம னா வா லக க கன ல தா த த வாயா ஊ எ ய வ றா எ என த .. சவ ப க ப க இ ப த பா லர க க அன க ன.’ என நா ப உ ர த .. ர க ...இ தா இ ளா நர இ தளா? இ த பா வ மாநா நா நட தற தா. ய ல.. வரமா சா ‘ த ராஜ காபா அ பா ய தா ட ட ?’ என மா டயாக ஆர தா ...பல ஆ சார அ ஷ்டான க அ ப ட பகவா ன ரக க இ வ றா ...... எ ன சா ? க கற என த யற நா எ ன பகவானா?” ம ப உ ர த . ப சம னா கா வ க லா .“ த ர. பா த த அத ம எ ட எ பசாம ள னா .ஆகம எ ப எ னதா ஆ ண ட எ க களா? “ ஷ் வா தவஹா பலாய த..?’ ம ப மா ட மா க ள ய ப னா த .. ப சம னா ஒ அ . வணவ .ராமணர லாதவ ஒ ம யவ இ ப மாநா க ஒ ப க நட கா தா ..இ த ப க ஆ டா . ‘எ கா.ராமண . அ த வா .. எ ன இ ப ப ப ட . அவா ட பா க . தஎ ப க க ள... அவ க ள .. இ ப இ அரசா க நட றா.. ஆகம பா ட ஆ ண இண கதா இ த அ ம ம எ ஆ சார ராமண க ப வ தன . அதனா ... த “பகவா க அப சார ப ற ள... ‘ஸ்வா .. ச கரா சா யா நட தற தா இ ல. த ய ரக க பாத எ வ தா ..... த உ ள ட க ய உ ட தா .

ந ல ஷய க நட பா தட க க வராம இ மா? த நா வ . அதனா ... என ராமண க ராமண அ லாத ம ற சா ன என அ னவ னா க . கா பாத ர னா.. இத ற ப வ சம னா ஒ அ இ பகவா ஒ வ ளஅ ப ழ டா . அர ய க மாநா அள பா வ மாநா ப மாத . வ ற ஆகம ... ப ரக க சம னா வ தா க லா ய வ தா ‘ப ’ டன ஓ பாத வ தா . சவ .... இ மாநா ட அர ச நட எ சா டா . மகா ப யவ ஆ வாத ட தாட க ப ட இ மாநா . ச அ பா .. இ க. க எ ப லக ள எ கா வர ? ஆ டா ள . மா ப ய . இ ஒ ப க கா த ...வணவ பா வ மாநா ப உத என ந னா .?அத அதாவ பா ஷக . ப சம னா . த நா ரா இ தப மாநா வ பா வ உப யாச க ள க னா . மகா ப யவ ர பா க வ ம பா றா க .. ர னா. ட காத ப ச பட க ள பய ப வா . பா வ மாநா ற மாக நட . அவ பாக ல.வ கரமாக தமாக அ மவ த உண த அ றய அற லய ற க ஷன சார கபா த யா . ர னா. ப வ க லா . ஒ இட க ள த த ப த பா வா .27. மா கவாசக ர க ய வ ற கா யமா இ ? என க ச தக க க ள ரச கலா . அதாவ ட . அரசா க ம எ நட ற அள ர மா ட ப ற . கா எ ப கார தா என ப கார ச ப ட ரக ரா஻ண ... ?? ப 27. கா க அ ஷ்டான க க றப பா வா . மா க வ- கவாசக பா வ வா . சச ம ட தயா ரக த வ வ பா வ ஆ யவ ரக ஆ டா ப க ள பகவ க ஒ காம கட ள (Common ப த சா ன மகா ப யவ வஷ க ள வ க டய ந க ட ட வா ரக த பா பா ஊ த கா ஷய க ள ... எ த தஊ மாநா பா றா மா அ த த ஊ உ ள கா க இ ரக க ள எ கா வா . பா வ மாநாடா? ந ல ஷய க றய சா வா க ள. வணவ ச ட வராம இ God) க க தா தா சா ” என எ ட ராமண .. கா க அர அற லய ற உ ப ட வயாக இ பா . ச நா அ ணாசல பா ற பல ப த க க யான வாத தா வ றா க ..பா வ மாநா . இதனா மகா ப யவ அர ய ய வ ஏ ப ட .. “ சவ .ராமண அ லாதவ ..

”எ பா ற பா சா ர ஆகம ஸ் லாக உ தர ற எ றா ..” என எதா த ப லஎ வ த . ப சம னா ஒ அ க றப . சம னா கா பாத எ எ ன பகவா ய ரக க வ தா . அதனா . த “பகவா க அப சார ப ற ள.பல ஆ சார அ ஷ்டான க அ ப ட ரக க இ வ றா . மா க பா மாத ம வ ட இ த ப க ஆ டா . ப க மா கவாசக .ராமணர லாதவ ஒ ம யவ இ ப மாநா க ஒ ப க நட கா தா . எ ன இ ப ப ப ட .ராமண ....ஆகம எ ப எ னதா ஆ க களா? எ ண ஆ சார ட எ “ ஷ் வா தவஹா பலாய த. ‘எ கா. இ த தமான கா க வ தா ட அ ஷ்டான க இ பகவா ‘ப ’ டன ஓ அதனா . வணவ ... ப சம க ஆ யா கா இ ச ய ட பா க யாத அள ஜா வஷ ஜ்வா ல எ த கால அ .. அ த அன ல அட க யாம எ ட ஓ டா வ தா ம னா ராஜ காபா த .. பல வ ஷ க நட த மாநா ...?’ ம ப மா ட மா க ள ய ப னா த . ர க .. ப ர னா.... இ ப இ அரசா க நட றா. ரக த ன .. த சா நா க நட ய இ மாநா பா டா .. இ பா பல ஊ க பல பா வ மாநா டத பா தன .... அவா ட பா க .. ம னா இ த த எ றா ..ம ர.. வரமா சா ‘ த ராஜ காபா அ பா ய தா ட ட ?’ என மா டயாக ஆர தா .ம னா வ தா . ‘ஸ்வா .. ஆ டா யா ? மா க வாசக யா ? ஆ டா ரா ப க லஅ த ர மா க வாசக இ கலாமா? இ பகவா க பாவ ப ற மா ஆகாதா? அ த ச கரா சா சா னா க க மா?” ம னா வா லக க கன ல தா த த வாயா ஊ எ ய வ றா எ என த . ய ல. ர னா... எ ன சா ? க கற என த யற நா எ ன பகவானா?” ம ப உ ர த .. சவ வணவ .... தஎ ப க க ள...’ என நா ப உ ர த .. ந வ ..“ த ர..இ தா இ ளா நர இ தளா? இ த பா வ மாநா நா நட தற தா. த உ ள ட க ய உ ட தா .. பா த த அத ம எ ட எ பசாம ள னா . ச கரா சா யா நட தற தா இ ல. சவ ப க ப க இ ப த பா லர க க அன க ன... என எ லா ஜி லா க காக. அ த பா வா . ஆகம பா ட ஆ ண இண கதா இ த அ ம ம ராமண க ப வ தன .

ட க ஸ் க ள வர ’ . ட த கமா டா . அவ தா மகா ப யவ . என ந ல தா ஸ்வா . ஆ ப டயா அ மயாக இ கற தா ஸ் அழ .. அவா சா லப கா தா எ ன ஆ த மா? இஷ்ட ப டவா ட ஸ் க ஓ பா வா.. ஆலய ர வச பாரா ட ச கரா சா யா .. . ஸ் க எ சா ?ஓ பா வா.அவ க தா க யாண ப பா தன கா றா ள.வ கா க லா . இ த ச ட ஸ் பா ய மா ச பா ய மா இ க டா ம ஸ் .... அ ய பாற ... லாக ம அ ய பாற ஓ .. நா தப யப றய சா க இ ந ல தா . “இத பா ரா... ஆ ப டயா அ மயாக இ கற தா ஸ் அழ . ஸ் க சா ல பா ய கா க பாறாளா . லாக ம அ ய பாற மட வ த ’ தவ அ க உ ள எ சய ப சா க ள எ லா ற பா வ ட எ சய றய ப ப ர எ எ ட கா ஓ . இ த ப த ம ம பாழா ஸ் க சா அ க ச கா ச கா மகா ப ட எ ற சா ன . க தா க ப டத காக அ த ம கா க ப டத ந ‘ஹி கா ’ ப க சா ப கா க வ என கா வ த ச ப ப க வ த . எ மாமனா ஒ வ ளஎ ஆ கா ப வ தா என ல க ட .... ஆனா ?. அவ ட பா இ பால ஒ ச ட கா வ ப க சா பா ய உ கா வ றச ட த ப க லமாக வ எ க யவ ச கரா சா யா சா கா அதனால இ க ஸ் க பாட வ கா . அபா டமா அப சாரமா பா ’ என அ த ப ப ர த யப யா யான த கா தா மகா ப யவ . நா எ மட ச ற ப கா பான சமய கா ர ராம த ச தஒ ப தன கா பதாக சா தா ...அச தனமாக பசா . என வ. ப க ச தாஷ ப க வ தத த ப சா . என படபட பாக ய மகா ப னா .. எ ன ஸ்வா ’ எ ற நா அ ப யவ . த உபாச ன ச ஒ அ மா இ தா .அ ற எ சா ?இ எ ற த ய ல இஷ்ட ப டவா ட ஓட தா பாறா. எ அ ஻ண ற ஆஹம .. பகவா டா த. அவ க ள 29..!!! ஸ் க சா லப கா தா எ ன ஆ த மா? ஸ் க பா ய மா ச பா ய மா இ க டா ம ஸ் சா . ப காண இ த என ஒ த பற உட ன கா ர ற ப வர ’ (-) இ தா த வாசக கா ச கரா சா யா . அ பா கா வ ட ..

.அ த த உபாசக ரா ம டா . ப க த கமலா த ச டாபா யாய த ல சா ம பா ய ப ய அள சா ம பல ப க பாஸ்ப ணலாமா. கா ஹாம . இ த மான த நக எ ச கா அ வ தா இ ம மா? ந வ ஜி லா த நா பல ஊ க இ ப ஸ் க ட ச கரா சா யா உ தர ப நட த எ ன ஏ த த யாம ல ய பல ப க இ கல கா எ க சா பா ய வ டா என சா னா க ..எ க சா ம வ டா . ற ப க சா ப உ எ ற ல பாஸ் ப டா .. ம ஸ் உ ளப ஸ் த ம பா கா க பட ச கா இ த ல வாபஸ் வா க ’ என ப க ள வ த மான க ற வ ற ப ட . ம க ளஒ ம ப த வ ய மட க ள ச ட கா . மாத க டப இ தன.. வஷ ர வள ய ... ச கரா சா யா எ பா கா சநா க லத வ த ந .சவ மட க .இ ஸ் க டாமா என நட த ஆ லாச ன ட கா பா னா . ‘ வ ர ச பாரா ஸ் த ம த பா கா க ய ல ய. ப க ள வ என தன . மான நக க த ர ச கா இ த ல வாபஸ் வா க எ பல த க அ கா டஇ தா . ற ஒ வா டா பா ப க ள ப ய ய ற ட அ ழ வ .. ந அ க வ வத ன ரக ல டதா பய இ லாம பா ட . 30 ஹாம வள ப பா மட க ள ஒ ர ட வள கா இ தன. ப காண நட த ஸ் க ட ஹ கா ஜ ஜ் வ கடா சா யா த க ச பக த மா ள அ ழ வ தா .. ராமண மட க . நா க பா த ப க .. அவ ரா இ பல ஸ் க வ எ க சா பா ய வ டா என மான பா டா க . வள ப பா வஷ வ ணாஸ்ரம த ம ப ஜன க ள ஒ மயாக (!) வாழ வ க வ என மடா ப எ ற ற பல கா ய க ள ச தா ச கரா சா யா . க மட ச காதர ச டஎ ஆ க .ஆனா . க பா எ ப த க அ ள ப ” எ றா .. வ ர வ Constituion Club. ‘ ப காண’ மட .. இ க ய ட நட கா தா ச ப வரா பா ற . அவ க தா க யாண ப பா தன கா றா ள. ராமண அ லாத மட க இ ப மட க ட ய ட . டத ட ஒ மாத த நா ரா 100 ஸ் ட க நட தன.. ஹாம வள ப பா வஷ வள கா இ தன.’ என வ த ப ட ச கரா சா யா பாஸான ச ய ப ப ப கா டம ப எ ட சா னா ..அ க.அ ற எ சா ?இ எ ற த ய ல இஷ்ட ப டவா ட ஓட தா பாறா. வஷ்ணவ மட க .இ த ட க நட கா பா த ச கரா சா யா ம ப எ ன அ ழ தா ..

.. ப பா ற ச கரமட க ட ப னா .. ச கரா சா யா ர ஜக சா ல பானா அவ எ ற லா வட இ யா என அ ழ க டா .அ லமா. இ ?ள ன. மட க ள ஒ ட ஒ ச க ச கரா சா யா த ல ம சய ப கா ப த தன அர ய ச வா கா ட பா டா ஸா லா ந தா. உலக தா என நா வ ல என ப சா னா மகா ப யவ . ப காண மட உ மயான ச கரமட இ ல என வட இ யா ள ச கர மடா ப க ள சா கா தா க . “மட க மட தனமா ச ட பா கா தஸ லஇ ற எ லா மட க ஒ ர அ ம பா வர . சா மா நா க கா ட “ ஜக ” எ றா எ ன அ த த மா? ஜக தா என அதாவ லாக தா . இ ப ச கரா சா யா ட ம க ட பா அவ சா னா . ஒ மடா ப இ ய அள மட க ள இ ண க ய ப த ல. அ யா எ க ச க மட க இ றன. மத ஷய க ள. அவ வ அ ல. எ த மட கார க எ க ய ஒ ழ க ல காரண .. ம த ம தஇ வகமா கா பாக ” என எ ட ய மகா ப யவ ... ஸா லா பா ... காரண . ன ன மட க ள ட வ காம ஒ ண ய இற னா ‘Association of Mutts’ எ ற பய மட க கான அ ம ப ச கரா சா யா உ வா க னவ த இத கான கா ய க ந ட ப வ வ த க ப ட ஸா லா ந தா க வ தா .. தச அள மட க ஷ் உய கா ற ழ . த நா ரா ட தச . . ஒ த ய மடா ப இ ய அள மட க ள ஒ ண வா ரா எ ற பய ... இ கஇ ப ய றா . இ த ர ...நா அ க வட இ யா யாக க மத ர சார ட க என ச வ கா ததா . வாரகா.. அவ கா ள ய வர டா ’ எ ற லா அவ க த ட உ தர க ள ற தன . வட இ ய மட க ட ப மட க கான அ ம ப உ வா க எ னஅ க பாக சா னா .‘எ ன ஜக எ நா சா கா ட ல. இ னா றாக. வட இ ய கா ரஸ் த லவரான இவ . இ ப யாக உ . எ த மடா ப வராத யாச ன மகா ப யவ வ த . நா க வ க ள வ ... ல.வ டார ல யஅ தமான பய உ . ந ஜி காலமான பக சாஸ் ஜி காலமான பா இர ற பாரத ரதம ம யாக இ தவ அ வள ப யவரான அவ . ர தச எ ப அவ க வாத .. ந தா வட இ யா உ ள மட க ள எ லா ஒ ண ‘சா ச மள ’ எ றா அ ம ப .. மகா ப யவ ச கரா சா யா யா ர ம கா ட பா .. ந மட க ள ஏ தா பால பா வ தா க வட இ ய மட கார க . லா இ ட கால த ய ப ந தா. எ ப “ ஜக எ ர க ஏக ஜக ” ஆக அ ல.

. வடநா தா ல ப லா அ மகா ப யவ வ தா . .அ த லப ற ஏ யவ சா ய ம க. என ம ற மட ஆ ன க ளா ப அ னவ ர ஒ ச ப எ ற பன தா . ச தா . இ த ய அள ய . ப வாக கா ச கமா டா . வ டஆ உதாரண ஒ ச பவ சா ற க க .. வா ற. ச கலா ந ன ச . க ல ட ப பா தா . ச ..’ க யா . அஃ பா மகா ப யவ நாராயணஸ் என க யா ப பா டா . அவ க ள இற னா .. அவா பத பா றாளா? ச ..தா டா . பய ர எ த மா டா க ‘நாராயண ஸ் ’எ தா க யா ப பா வா க . . உ 8 மட க இ தன. பரகால மட ரத எ ற ற க யா ப பா ட ... ‘ ரா கா க ப ற . ச டயா அ நா ர பா பத காக பவ .. சகர ட ஆ ன . மட க கான அ ம ப கஷ்ட ப உ டா ய ற அ த ற ப ப (Register) ச தா .அ ஜப ற .. ஆ ரா பா ற த ய மட க ள ஒ ர ய ய தாட னா .. அவ க எ எ த ய . ச கரா சா யா ம ரஆ ன . ச கரா சா யா கா ய க மட கார க த ர பல மட க ள ச ய ற எ சா அவ க . நாம ற மட க ள ச அ ஸாஸி யஷ ஆர டலா ” என நா ... வ ற வ வா டா க . அ ஸா லா ந தாவா த க ப ட . க ட த நா உ ள மட க ள ம இ ண த ச கரா சா யா Association of Mutts ஆர தா . ச ச யத த லப ற ஏ க யா . நா . ச வ மகா ப யவ ச வ மா.ம க ச க வ பண ட பா மன ம. நா சகர ட எ ற ற . ய அள மட க ள இ ண கலா எ ற மகா ப யவ ய க க க ய தா லா எ ன மா ட பான . ந ச வ க யா அ த ட . க நாடகா. 31. ச கரா சா யா மட க கான அ ம த லவரானா . அ ம அ ப . ல ஜ ப வா ய றா தன . டயா? ‘ ரா ஜ யா தா . த நா அள இ ற அ த ன மட க ள வ தா ... எ த ன தா சா லக ள வ கா சாதாரணமாகவா வ வா ? ம..ச கரா சா யா “பாரத ரா ஒ இ க யஇ சா டத ட ர இ தகவ ட த ம ர த த . ஆனா . ச எ த எ ராக தா ன இ பா க . ச கரா சா யா க எ த இட த க க யா ப த பாட ந தா . மட இ த . இத காக அ ன மட க ர க க ய பா டா க .

இவ ற ற ப பய ப கா ள. லா.. அ த அத ம க க டா பண . மட க த க வ வா 5 சத த வ ஷ கா தட வ ‘மட க கான அ ம ’ காக கா க வ ... றாவ த வ க ப த பண . 5 வ தா.. ‘எ ன இ ’ எ ன இ ? எ றா அவசரமா ... த வ ல. மகா ப யவ ரா ச டன அ த த ட பா வ க ’எ பா ப ப ககளா ச க கா டா .ஒ ஒ அ த வா ஷ்ப வ ல படா டாப ப டவ தனமாக த த .. வ ஷா வ ஷ ட நட த . அ தா ம ர ப யஆ ன ஒ ர ன ய ள னா . இ த ச வ ல .இ த தா அ ம இய க வ . அத உத ச த . லா வ .... அவ க கா க . பா வான இ த ஷய க ப வா க.. ச ச ய த டயா? த . அ ம ட த னா .... ஷ்ப த ட பா த மகா ப யவ ன க தா ... மட கா ய க காக எ டய ய கா லா இ க.இ ப ப ட மகா ப யவ மடா ப யாக இ த மட ச வ அ க வ ல இ ல. ய வ கா த . சா னப மட க த கள வ வா 5 சத தப க கா க வர ல. கா க ளக ய ம ன க . லா எ சா ... பா கா ய காக லாக சம காக மட வ ய சலவ க ’ என ம மயா ம டா மகா ப யவ . ய கா த . அ த க..... 6வ ட மா... பழ த ட பா த ன க தா ..‘ஸ்வா ஜி.’நா ச யா .... ஆனா .அ பால ம ற ஆ ன க வ வா இன க உ . ம ற மட க மடா ப க ர க கல கா வா க . இ மகா ப யவ த ல ம ய பா .... மகா ப யவ ர த க ள மகா ப யவ கா அ ப பத காக எ க தாக பா த அவ ட வ தவ க வ தா க .. ஒ ட னா .க ம த ம ம த எ லா ராமண களா? க ம ம ம கா க யவ சா ய ம க.. ட ம நட தப இ த . அதனா மட க கான அ ம ப ஆர ப .. வ த கமகம த . லாக ச ஸா களாக இ பவ க எ வள த வ ப .. றாவதாக அ த பண த வ வ த பா ட உட ன ய. என க இ வள பண த வ ப மானா .’ என ய பா வள வா ட ம ‘அ த அன த ’ எ ற ஆ ச கர எ வள உ மயாக மகா ப யவ வா றா எ ப த அ பா அ க நா பா த . இ னா வ த ரக ரகமா பழ க . உ ழ கா த . ஆ ன க ரா ப உத க ச தா க . நம மத ஆ க ர சார ச ய வ ல என நா க க ள ட தா பா ஒ டா . அதாவ . வாவ றஆ ன ஏக ப ட சா க உ ....

அ க ற பட யா இ ல... பா வ. அ பால.. இ ல.. இ பா தய ச கரா சா யா டனான உ க ட ப கா ற . அ த ச தாம ரக கா ச கா சமா வா ... க வ ல ற ப டவ .’எ றா மகா ப யவ .ஏ யாதார இ லாம ந ட பா ட அ ம . சா ன தா இ ற ரக த ச தா .. அத இ தஅ ம உதவ வ .. ள ? ப டக ள ள னா .வடநா பாக கா கா வ றவ க எ லா அவரவ ச பா றா க .ந ம பல பர பாட வ . மட க கான அ ம .அ ஏ க யா ... த வத க ள எ பர னா . அ த மகா ப யவ . ஆ ச கர ஆர மகா ப யவ டனான கா டா .. வடஇ யா வ நா . தாட ன. ப காண வா ம ல இ ட ய கா கா ள வ ன பால வ வ றா ய வ .. ‘ ரா ஜப ற .ம ட யா வ பா ற யஎ க. இ க அ னவ ச ச ய வ மட க கான அ ம அத ய எ க வ ... அ த அ னவ க ஏ பா இ மட க கான அ ம சலசல பஉ ப ய . மகா ப யவ எ ற மகா அ யாய க ப அ பவ க வ ர ப லவ ற த க சமய அ உ க வதா த ஆ த நா ஷ ரா எ டய அ பவ க ள லபல க ..”எ ற லா ம ஆ ன யக க ள ப னா . அவர கால ற மட இ த ஸ்தாபன க ப கவ ல பட.. வ பா வ மாநா . த ய ற கா சா வ ஜி லா . ராமா ஜ எ ப ப டவ ? ப த .... சாழ ச ரவ ராஜராஜ சாழ தனய ரா ஜ ர சாழ .? அ க ப த யவ ! அவ யா ? பா பா றவ ஆ ச கர அ வத அத . ச னக ர கன வ க த த லப ஓ இ ற ட ம ர ன ள ய . நாஸ் க க ள ந க இ யா வ தவ .த தத ச க ய கா ல பா ற தா க ட வ என ந வ க ய வ யாக எ ய டா .. ச ... ம ரஆ ன மகா ப யவ ஏ கா ள ல. த த த வ க ள க பான தா ம ம ல. என சமய ஒ ம காக மகா ப யவ ஏ ப ய ஸ்தாபன க எ லா அவ ட ன ய பா டன.த அ ந ட பற வ .. இ பா டன.அ ... ஆகம ப சதஸ். 32. ம ர ப யஆ ன உ ச கரா சா யா ம த தட க ல ஏ ப ய .. ‘மட க கான அ ம ’ ம சய ப வ லவ ட க அ ம சய பா க றய ச ப வ த ச தாம ரக பால வதத ம சாஸ் ர ப பாலனச ப. அ பா பால நா இ த தர வ ல வ .

பல வத க ள ..... எ ற கா க வ த நாஸ் க க ள ந க இ யா வ தவ . ‘சா வாக ’ எ பவ உப தச ப த வ மஇ ல எ லா ட க க ப ன ம த க வாழ ற தவ க . த வ த வா நா ள ணா கா . கட த அவன ப ட க சாழ ..” எ பா இ தக த அ த வ இ ப கால கா ப டம கா ச ச ட யா க ப க . சாழ யா ன ப ட. சாழ ராஜா க பர ப ர த ல ற தா ய ச ப த தாட ஆளவ தா த கால ய சாழ சா ராஜ்ய ரா வ ஆ லாசகராக அம தா .. ட கா஻ . க காவல ப என பல வ க வ த ற நாத உப தச த க கம டா ஆளவ தா .. வ பா ற யஎ க கா யாக வ தவ . த ஓ வட மா க த சலாஹ ஹி ப த வா த ராஸ ஜ க ப க க டஹா ர ய க எ ன த மா? உ கா கா ம டஓ க ளஎ ஒ ‘பய ’ த வ பா ற பர ட த .க க க ள க ட ரா ஜ ர ச றா தா வ ம ப உ ர ர தச ற ‘நாதப க ’எ ற நாத ய த ம யா த யா த னக அ க க கா ட சாழ ர அ ம த தா . அ த இ யனாக வ தவ . அதாவ ஆளவ தா பர ம லந த கயான ரா எ பா மகனாக வ உ தவ தா ஷ்டா வத க ட ஸ் ராமா ஜ .. ர ப ட. பல ஸ் லாக க ப பர தா ஆளவ தா . அ கஒ வத ப ன ரச அவர சாஸ் ர ள க க அ சா த க சாழ . ‘இ த வா ன ந ட அ ழ எ ற வ தா .. அவ தா நாத இ கார நாத உப தச த ப வா வ றா க . த வத க ள எ வத வ ச தஏ ப ஓ இ ய உதய ட பர னா . உப ஷ க ள க ற நாத ய வத எ ற சா லலா . க ப ப ட ஆ யவ ஆ லாச ன ச யமான பா அம த ஆளவ தா ர சமய ச ரதாய ஷய க காக தா தாவான நாத பலதட வ அ ழ தா . ய நாத பர ப ர . ய ய ... நாத உப தச ச பவராக வ ப டா . ழ ’ ன வ த ரா ஜ ர சாழ ய தன ராஜ ஆ லாசகராக. ப த . ராமா ஜ எ ப ப டவ என உ க எ வள தகவ க ள த த ற அ பா “பாஷ ட மஹ ட தாவதகனாஹாசா வாக வாஸரப ஹி ஜ னப க ர வஹாமாயாவா டாம ஹி. உப தச க ச த தா ...இ ப ப ட ஆளவ தா ப ளயாக மல தவ தா ..ப ட ய கா ட தா பலநா க .. காலா ப ட.... சாழ ஆ நாத கக ர தா . ஜன எ ட .

பகவா உ வ உ ராமண ஸ் க ர க தா .? ச தா . நாத க ள ப ஆளவ தா அ ய ஸ் லாக ஒ . ? மா டயா ? ‘ ராமண ட ..” என அ த “நஸ ச ஷ்ட பமஸ்ய நச ஹா ப ய கஷ்யன யன ஹ் தா ம ஷாமனசா அ தஹா ய யன ஹீஅ தா ஸ் த பவ .. ததாக தகவ க பர சா த ஊரான ஸ் ப யா எ த ஒ தகவ ல மா எ த ர த தா .” எ ற .. அதாவ மாயாவாத எ ரான த ன ய வ ஸ் லாக சா றா ஆளவ தா . கமாக.” ற பா த க பா யவ ச ல வ த நாத க அ தா ய ஜட பா ளான உலக . இ த ற க பகவா ன ரா ற மத ? எ க பா ற க யஇ ப யக வ .இவ எ ன சா னா ... ஜன எ ற யா ன. இ யாக.. அவ உ வ .. த . தா ர ப யா அ ராமா ஜ த அவ அ க வத. ... உதய யனாக..யா ன ய அட க கமாக மாயாவாத எ ப ச யவ த வணவ க ட ற ப டவ .. என வ அவ க அ த ஜ ஷனாக அவத தா தா மா ச பா ப வத யத மா ச வ ராமணனாக ப 33 இ எ றா . உப ஷ க ள அ யயன ச ய ஆர தா ..அ த ஜ மா கா யாக.” ய .? 33. பகவா உ வ டயா எ றா .. நாஸ் க ட . அ பமானவ உ மன த யா இ தஏ கா ள ய ல அவ ன உ வ உ டயவனாக கா . அதாவ ஆ ச கர பா தஅ வத எ ற ம ல பா ஆ யவ ற அட ஒ க வ தவ தா ஸ் ராமா ஜ .எ சா ற உப ஷ ஸ் லாக சா வ எ ன வ றா .. உன வ ம ன கா ..“ஜ வா வ ஸ மா யா கஸதா க னா தாநா அ ஈஸ்வர த வ ஷதா . ராமா ஜ ஸ் ப அவத எ ளஎ த ர த த அ ம ப மா ள ப ட ல...... ஆளவ தா ப கசடற க றா ராமா ஜ . ப தஇ . உப ஷ க ளா த னா களான நாத . க டனாக வ க ப ட ஸ் ராமா ஜ த ராய ல ய வத.. ஈஸ்வரனா ய ர ம எ றா . ம யான வ டா .. ‘ ’ ஆ ய ஜீவா மா. மாயாவாத . ற கா ய ம ல பா ன கா கா ல இ ப யாக ம ட யா வ பா கலா சார . இ னா த ச ய ல. ராமண ஸ் க ர க தா .

நாத அ வத க இ சா ன த த எ ன சா .... இ த பாஷ்ய த ப ட பத காக. ம வ உ ர எ னா .. உலக த ப ட தா . ஆனா . தா . அதாவ ர ம தப ய ஆ சா யா க எ ன சா னா க ளா அ த அ ப ய நா இ த ற . பர வத பல பயண க ம கா டா . ஞான வா க ப றவ க ம மஇ தப ண .. அவ க சா ன தா நா சா ன ” என ‘ஆமா ’ பா ட ராமா ஜ .அ த ர ம ர ராமா ஜ உ ரஎ னா .. உப ஷ யா யானமான ர ம ர யமான வதா த இ த ப உ ரஎ வ அதாவ பாஷ்ய ப வ க க னமான கா ய ...இ எ க தன எ இ ல.. காஷ் பய த ராமா ஜ அ க பாதாயண ர பா தா . அவ வ த . அ ய ஸ் பாஷ்ய த ல ய. அவ ப க ரா யா . அ ச கர பாஷ்ய என ப ட . த வ த ரச ற த ராமா ஜ இ த லநா வத . பல றா க எ வள ப க க ளம க கா . த ராமா ஜ த வதா த வ தா . அ ம வ பாஷ்ய என அ ழ க ப ற .. ராமா ஜ ர ம ர பாஷ்ய ப ண பா றா . அ ப ப ட இட பாதாயண ர பா அவ ட ல ர ம ர த வா னா ராமா ஜ . உப ஷ சாக ற ? க சா ன ள க உல எ ம மா ய எ ப தவ பகவா வ றா . ராமா ஜ ர ப இ வ க க ஆர வ க ல ள காஷ் வ க ர கார எ ற த வா அத றன. அ ச கர பாஷ்ய ப ல கா ராமா ஜ ர ம ர ட காம ச ம கா டன . ர ஸ் பாஷ்ய “பகவா அப உ வ ரா ஹிரண த ய எ றப யா உபாஸன சா வ இ ச பவ க தா . இ றய த ப வ ப ல ல யஇ ய க ளந ச காஷ் ர . பஒ காஷ் ர ஞா பாஷ்ய அதாவ இ தா தா பா என க யஅ ச வத கான வ க வ தா க யாண மா? பாதாயண ட க கஷ்ட ப ர ம ர உ ர ய னா ஸ் ராமா ஜ . “ வா சா யா க . சமஸ் த மதா லாச .. அ ப ப ட ர ம ர ச கரர உ ர எ னா . அ தா வ ஷ்டா ப உ . அவ தா ஜீவா மாவா ய ந ம பகவா உ வ மன க த ல. அ ராமா ஜ பாஷ்ய என அ ழ க படாம ‘ஸ் பாஷ்ய ’ என ம ம யா அ ழ க ப ற . ஜமான உ வ கா டவ .. பகவா ன நா ம லா யா க இ வா . வ ட இ வ எ ப தா ராமா ஜ உப தச ..

மா ச நா

... அ

சா வ
மா ச

ஜ மா
ராமணனாக

எ றா ... இ த
ற க பகவா ன


ரா

யஇ ப
க வ

வ ளஅ
த ற
ராமண களாக ற க அவ க

மானா
வத, உப ஷ க ள க
... பகவா ன தாட
மா ச
பறலா .


.

ரா த
யா

...


பால வ... ராமண ஸ் க
ர க தா என வ அவ க அ
த ஜ மா
‘ ராமண
ஷனாக அவத
தா தா
மா ச
பா ப வத
யத


...” எ
றா ராமா ஜ . ( மா ச எ றா அ
த ஜ ம

அவ
படாம


பகவா
வ க ளஅ ட
ய ஆன த
அ ப
ப .
ஆனா ... ராமா ஜ
கா
கா
சா

மா ச
ட க வ
சா னா என க
யான தகவ பர
இ ராமா
அவ


வா


ல யஏ ?

கா ர
பத காக
ற .


மானா

த ... அ ன


ர த க

இ ப

ராமா ஜ
ஷ்யரான
ர தா வா ... “ ராமண க

மா ச
சா வ தவ ... எ லா வ ண தவ
தா கஷ்ட ப
றா க . அவ க
அ னவ
மா ச
ட க வ
...” என சா ன ஏ ?
34.

ர அ த எ ன? ப
ண கச தா
ர க
மா ச
டயா . ( ராமண)
என அப
ரா ஹரண
ராமா ஜ அப க
த த பா

னா .
மா ச
தா .

ர எ


சா
றா ம?... இ
ச + ரா - ச எ றா க ன உ ழ பா
எ றா ? அ த ர
பவ .

சா
ஏ ப

அதாவ
வராம
உன


... அ த கஷ்ட
சா ல பானா தா
த மா .

க னஉ ழ
கஷ்ட
த தா ன

றவ தா
ர .இ

கா
பவ ’ எ
ற சமஸ்

அ ப
தா
ப க ள
ப க

மஇ த

ய க டாய நம

ர ம யா த கா
லதானா?... இ த
ற .

அ த எ
கஷ்ட எ


யச

என

டயா

ன?
பா
த உன
உ ழ

தா க .
ஆழமாக வ அலச

வத
தா ற
ன த காலக ட
, வத கால
ப க எ ப

தன . அவ க ஆர ப
ல ய ஆ களா அட க ப டனரா?...
வ பட ப டா களா...?
ச தாய , மத என க

த ?... இ த க

மான க
கான

ஏ ப ட
டக அ


த இ

ரா


ரஎ

வ எ ப
ன?...


ச (Primitive culture) கால
(theintitial stage of cvilization)... இத

கா
க .


அவ

அதாவ நாக க
தாட க கால
னா நாக க வளராத கால எ

, ப
வாணமாக அ ல
கா
தா என அவ
த யா . அவ ன நா தா
த யா . அதாவ ... ஆ


சஅ

த யாத அ யா ம

வ க
இ பால

டயா . காம

வ கா அவ தா
த யாத கால .

இ ப
ப ட கால

ஏ வ ... பழ க ள ப


கா
தம த

தா

றா க . இவளா தா நா
ப ற
றா என
இய
க பா
கால அ .
றா... அவ

தா

ட த யாக அ ல
கா
மர க
பன

வ ... இ ப ம ல, கா
ம க

தாக
பா தா .

க, கா க ள ஒ தட வ பா
கா டா . க
த தட
பா தா த வா
க ய
பா தா . கா க ள
கா டா . க ன
தத
கா டா . ம ப

ன கா க

வ ர க களா அள தா .


ணஇ
னா

பா தவ , அ
அசலா த
பால வ அவ இ
ப த க
டா .

யாச க ... அவ
மா பக க
ராமநா களா
தா
கா
தன. க
ற கஸ
த பா த
... ஆ ம த

னவ
க ள

அவ ள பா
... அவ

பா
பய தன . ‘அ யா ப

க ,க ,ம
என க ட

ஏ ப ட த உண

த ல அவ ஒ
ய பா தா
கால பா
இயபா
பய தவ ... ப
ண பய

தா . அ
தா அவள


றன. கச இ
ன க ர ரன க


வ த
.

‘அ யா... ப ... சா ...
க ...’ என அ கால
அவ
ஷய க ள ப

பா டா .
ச த

ப க
றஒ
ல ஓ வ தன .

றா

பய

வ ர
ம ற

கா ள த க


கால
த பா

ய, சா ச அ
ர டதா . ப
பய தா . ஆனா இ த பய


’எ


ததா?


அழ
தா

த .
ள க
தாட
ய . த


தாட
னா . அவ
த ல
இவன
ர ட லஅ க ப
ய .

நாக க
தாட க கால
சம வ க
வா த ம த ... வசாய
ச ய
தாட
ய பாத ஏ
பா ற க
ச தா . அ பா

க ள எ லா க
வ வாக பய ததா அ வக ட

யஇ
த ம த அ வக ள
பழ
வத
ய ப ணாம வள
இ லாத

...

உழ

ச வத

ச வ

என

யா

த பா

தா

...

ட த

அவன

சா னா
யஇ

க ள
கா

யாச

க ட

வர ஆர

தன .


த ல

னா . அவ கள
ச ய ஆர
தா . ம

ட உழ


ப கா

அவ க
கத ன . ஆனா
ஆ ம த
ஆ ண பா
தா தா க .


த ப
னா
ல. அவ க

இ த உ களா மன க

எ ற ப ழய
மா
ஒ கா

எ லா ஆ
க தாட
ச ப த ப
பல உ
மக ள
சா ல வ


சா
ட வ
ம லவா?


வ தா ... அ த ச
ன க
ஏ ர ம
மா?
.க
வ தாளாத ப க
அ தப
ய உ தா க .

றதா?...

ல எ றா ... ‘பழ ’
னடா... தா தா சா யா
மா வ
றா ர... என எ ணா க . ம க
பா அவ க

ற தா அ த

(எ


அ த
மா கா
... அ ண த
க பாக
கர
ரடான க டா த ரதா வா
. அவ
கா அ
வா க

யாத வ

ல அ பா . ஏ

உழ
ச வா .


கா

க த
ஏ ர
வா . இ ப யாக அ


பா
வாஜி
தப ப
த மா க

ப க ள ய

. வாஜி அ த
ம க ப


க ள சா
டயா
அ த
மா

.

இ த க ப ன கா

ற . கச
ற ...?-

தா ப லா ர ஆ
தக
பய தவ ன

35. ப
ள ய தா இ

ப க ள சா ,
க என க ண
க பவ யா இ
ப த பா தா . அ
கா
த த பா த அவ
‘ச
நாக க
பா
பா
தா .


வா

வத
தம

இ த காலக ட தா
நாக க வ

கா
மா
த .
ஏ கன வ ப க ள
அவ க பவ யா இ
கா
த த பா த

பயா இ
தா

ட .


வத


ஜ கா
கச தா ஏ

யாக ந ட

னா .


.
கா ரமா வ
பா தவ . அவ
தா இவ ரா சத
சா தா ……

ளஇ
ளஏ

தா ற
த . ஆனா


உ த

ன த கால

சா ,
க என க
ப த பா தா . அ
அவ
‘ச தா
. இ பா
ரனஇவ

த யாத அ யா
கா
க த ய

அவ
கா சமா
த பய
ர டலா

கா ரமா வ
பா தவ .ரா சத
சா தா . ல நா
றா ள’ எ ற
மான


பா
டந
ல. க


ல. அ
எ ய வ தா எத
? அவ

னா
ற . அ த ர ட தா இ

என ந
னா . அதனா ப ற வ தா .

தா

இ த

ஷிக
தாட

பழ க


ச த
தலா அ


யாய

பய

சா

இ த
வத எ ப
Relaxation இய

உல க சா த ப

ப றம

காப த
க ஆர


மா சா
ப க
தா

. அழ எ

ஓ ட


வ த

வத .

இ த ஜாதக மா எ ற ‘


பய ப
கா
ராமண க .
றா
ஹாம சட
க நட
றா க .

ப க ளஇ
பா பய த
ம லதா அவள அழ க பா

. அவ


பா க தா
ல ய பா
தா அ லவா?

கா


க இத அ த எ ன த
மா? மணமகளா


தக ள ப , சா
பா ற ய ச
எ பத காக தா இ த சட
.

வஅ
றய ம
வா
அ ப

பா
க .னா
ஷய எ ன வ றா
பழ க
தஇ
த க

க யாண வ பாக க
ஜாதக மா எ

கா
உலக

னா

வத
ஜாதக மா எ ற ஹாமமாக வ வ
ப ற . த
ய சா
சா என

ர ட ந
ப ற
க ய
தாக த த
கா ட
வத .

வத எ றா ப பல
எ ப தஇ க

அ ப


சா

அம
க அ

டந
பா

தா

றா


டா

க யஇ
எ றா

வா

நவநாக க
அ த வக

தவ

ம ல

.

ற ? இ த உலக ஆ
ப வத
ல காரண . அவ க இ வ ட
தா
ற ப


ற .

அதனா அதனா ? ர
யாஷா ஜாதா அ ப
ய றா ? தவ ன ப க ள
எ பா
அழகாக வ வ
பாயாக. அ பா தா உலக
வா

அழகாக இ
.இ
ராமண க
ச ய வ
ய ரா த னகளாக வத

தவ

.அதாவ இ ‘Vedic Prayer’ என அ ழ க பஎன த வ

கா
க வ
றா க .
ஆக வ எஜமானஸ்ய
ரா ஜாயதா .ந ல ண க
ய ழ
தக
ற க வ
.‘சபா யா வ ஜாயதா .’?அ த

த வள
ப யவனா
சா
றா க .
த னயாள க

யச ப
ல ம யா த ட
கழ வ
கா ம கா ம.ப த
யா வ ஹ ’
நா க ஆ ண
ட ட வா ன
அதாவ

யன
சா னா ம ழ

மக ம
ப ய வ

ழயா ம
.இ ப

இற க வ
ப ட வ
த க

.
.

இ க ற . வ பா ற ஸ் லாக க ச ஹ” இ லா? எ நா -இ த நம பா ன யாள க ன ப . அத அ கா யான ப ட க க வ .ச . என “ ர சா ப க எ த வத ள பா க? ஸ் ள ப க ள வ பா வத ” ஒ ப க . றா க ? ல . ஆமா 36. Talk .யமான ஒ றாக தா ப க எ பா அவ களா உலக அழகாக வ அ ம ச . ஒ ர வ க . ச ஸாத றா க . (Walk United. இ த ஸ் லாக யவ அ மத ந வப ’ . கணவ த சல ஏ த யாஹ க . அவ அ கா . அ த நர . க ட க எ ன னஏ ப எ ப ப பா எ ன சா றா க ளா? அ த தம றய வத மாநாடா? வத லா? வ பவ க அ ப க மாநாடா? அ வத ற . ஒ றாக ப வ க . இ ப ப இ னா ப க . வத எ ற க ள நா கா வாக க ?எ றஉ க பா வான நபா ச ஹநஸா வா இ த க க த வ . எ வள அழ டயவளாக இ தா அவ ள ய தா இ க வ . அதாவ உ ள வ லக ள ய லா ச கா த கணவ வ ட க ழ காக ச நர க ழ தக பா கா பாக இ க வ . ட வ ய ச லாம த தமான அழ க கா பா கா ள வ .‘ப ஹீ ப எ பவ அ ன அழகாக இ க வ . அத ம ன ட அ ம வா க வ ... எ த ம எ த ஷய த ம ந ல . சபா த களா ற வ க கா க ள பா ப க ஓ ட ப க மாநாடா? ட சா ழவத வ.அ த ஸ் ச ஸாத பா வா . ப க கால வத ட நா னா பா னஷ்யஸ்ய ஏ ஸப அழகாக வ இ க வ எ ற க வ ரா த வ அழகாக வ இ எ னப ண பா தா தா ப கா ற . Think United.” உ ளத ழ ப வ தா வ த வத ள ப வ தா ? “ச க ச வ ச ப வ ச பா மனா ஸி ஜானதா ”ஒ ர பா த நட க . த பல வாக ம (Parliament) ந ட ற கார ளா க . ன . ஹாம க நட த பா றா எ றா ...“நஸா சபாய அதாவ . ஏ ன றா யாக க பய ப த ப பா க ள இ தா ன எ கா ள வ . கா ர எ றா ‘ கா’க ள அதாவ க ப ட தா எ ன ? ர சபா வ ப ப சபாய ஸ் ச ஸாத எ றா ? அதாவ ப க மாநா எ ன? ப க மா க ள க கா ர ..

அதனா .”எ “எ லா உ கா வள க ப ப கா சா சா வா க . யாக ஷிக இத கா சா ல கா ணா ம. வத க ட வ அ ல. அ ப .. ய ப ட பா ற கவ க . இ ர சபா ப க ற ற னா .” தா . நா கன ச இ த ய லா ப க தா சா வா ....’அதாவ ச றா . னக அவ க கா பா த கா க வா ப தா ராத ப க வா ஆர தன...... கால வள . கணவ க ர னக க ய உட இத ன பன த பா தா வ பா க க ற பட க ப ய ப க ள க டஆ க இ ப ய லா பச தா ற ? என ய“அ ராவ தா சம ன இவ யாஷாஹதக யா யஹ ஸ்மயமானாஹா வத ஸ் லாக சா ற . ற இட ல ப க ஆ க சமமாக றா க .“° ஆ க சா டா க . அ ழ வ தஆ க ய வத ள க சா ஸ் சா ச ண ”அதாவ வ ய பா வா க ... ... ஏ கட ள ய பா க பா. . ர னக ள ப ப அச பா டன .United) என ஒ மயாக வ அதாவ ... உ க வ ஸ் ர ப வா வ த . ஆ ண ட நா மட அ கமாக அ வ ப பா .. ச றா உ ம ச க ள ப ய ற . யா ர பா ன யப சா ன வத ... (ஏ ன றா . சா த ச கக ட ம க ப வள த ம க கா வத காக ஏ ப த ப ட அ ம தா சபா. வத ஸ் லாக ள ப ண வ க என நா எ கா ளலா ஒ ர பா உ டா க ப வ பா த ம ன ய சபா வர தாட னா க அ பா வ லக ர க ட ளகளாக ல ய ர தன. எ ப இவ க ய தன .)இத ப ஒ வர ஆர தா .. அ ம மா? அ க வ ச காக அ ய ப க அம கா தப ய றா க . இ த த ஷிக அம பா க . வத கால ர னக ள சபா த னச ச தவ க ஒ றாக இ எ ‘சபா’ க ... இ த பா அவ க ஆஹார வ ச ட எ றா சா ற வத . அ த த ம த த தம எ ண க ள எ ர பா க . பா . ச . இ ப ப க எ ப வ வா க ? ‘த ப இவ ரஹி தா ஜ னஸி.. இ த கா அ . அ த ஆ சா ட சா பா ட ட ட த ட இர மட அ கமாக வ அவ ஆஹார இர மட உண அ கமாக உ ப ...

.. வத கால க மா க வாக க வ பா க .” ப க வதம ர க ள இய ளா க . வ உட த காரண கா லாதவ கன வ இய க ய . ப க ளஒ வ த . அ கமானவ . ஒ நா இ த மாநா க . இ தா க அ ச ஸாத ப க 37. அவ எ ற லா க ள ல சா களா ப க ம ன றா க எ இ ற அள பான அ ஒ றாக ம ப யாய பா தா . . ப . வாஸ த .அ கமானவ . அவ ள.. பாக ஆ ள னா க . க ளஒ வ த த ஏ இ த ட த ற ற .. .? எ ன? சா களா க உ வா வத காக க ப ப ய த ச தமாக மாதாமாத இய க ய அ ளக க ள வ ய ஏ பா தா மாத டா . இ த வத கால எத னா ஒ காரண க த த மா? ஸ் ஸ ஸாத அதாவ ப க மாநா ஆ ண ட 4 மட அ கா ட ப கால ற ள னா க .‘ கா’க ள அதாவ மா க ள க வ பவ க ப ட வாக க ப ட தா கா ர .. ஆ ரய கா ர எ றா எ பா .“அப கஸ்ம ஸ் யாம ர த ஆ ஹீ ரா க ப நா னா ப ப த இஷ்ய ரஅ யாபன த வதானா .. ஆனா . அ யயன ச தா க எ ப வத ம ஒ கா அள ப ய உ ம. கா .. யா ஞவ வாத க கல கா இ வள ஆ ச ய பா காகவா யஒ ய ப க பா அ எ ன? ப க இய காரண களா வ ய ற ப ப க ள வ ஒ ய அவ ... த ர மஹ லாதவ தாஷ எ றா எ ற லா க ள ன .மாத டா ப க ள ல வ அவ . க ற தவ களாக ள அதாவ ப க காக ம மாநா . ஒ ஷி ன மா க ள ஓ ட க வ பா க . வத ர பா றவ க நம அ ய றா க எ அ த தகவ றந அ க மாதாமாத அ ஒ க வா ய ‘மாத டா ’ எ ப வதகால .. வ ப க . இ ப யாக ஆ ரய கா ர ப இ ப ப ட ப க தா ஸ் ட க ள ன . ப க இய ய வத ம ர க ள ப உ ச வ ளா க .இ வா ஆ க ள ட நா மட அ கமா ‘ ’ ப ற ப க வத ம ர க ள இய னா க . க ள அ யயன அதாவ ரய கா ர ப க ஆ ரய எ ற ஷி னச இ ற பாக வ வ தவ க கா ர ச அ எ றா எ ன? ஒ ப யஅ த இ ல. வாத க ச .

ட மாக மா இ ட ம ட வ த அ ல. இ பா இ த கால கா ர கா ள ய வ ச கரராம எ ராமண ன க . ஹ ற தா ரமஹ . ற ...! ன உ ளா ப யான இ ற த ச தவ த ர ச .. காஸ்யப எ றா வ . க க ம எ ஒ ட ப தாஷ அ ப ய றா . அ லவ த ப ட வா க ச கட க அவ ந ர கார ப க க கக . த ச த அ ர ரா தராக . எ ன ச தா இ த ற ற .ராமண . இ ர ராஜ்ய ப . தவனா ய தாஷ்டா ன ற தவ ஸ்வ ப . அவ க வத ம ற ரமஹ ( தாஷ ) ற ச தவ க தா . அ ர ல ப ண மண றா . அ வா பா ற கா ர ஆ த களா ஹ ( கா ல) ச தா க ள. கா றா க .த த டா ப ம தச ப கா த ச கா ப க டா க . க வ இ ர அ தன... ந ராஜா ! ர மஹ ப சத ட சா லலா . ச வ ச தாஷ க ள அ ப வா அவ க ம பா க யாத அள காரமா கா இ ழயான த ல கா ட இ ர ச ப ட பர தா .எ னஆ இ ர ற க ல ய ற . அவ . ட ச ...த ல ம எ த ப கார ? ராமண ன கா ல அதாவ ய ந க கா ய ற எ இ ல.அ என இர ம ன க . அதாவ அ ர க . நா இ ர வாவத வ வா ர ஹா ற ச அள இ ர எ ன ச தா .அ யா மயா ஆ க த த க உ வா வத காக க ப ப ய த ச தமாக மாதாமாத இய க ய அ ளக க ள வ ய ஏ பா தா மாத டா . ர ம . பா கா அ த வ ள மன அ ட ஒ அ கவ ற றா இ ர . இ னா ம ன அ க தவ ல த ச தவ க . இ ர பக ச ப பா ன ப க ப கலாக த ரகாச . ளக மத தவ க . வ ற . அ ர ல த ச தவ . இ த வத கால எத னா ஒ காரண க த த மா? பா பத .. அ ரஸ ப இ ற த னஎ ணா ய ரஸ தா ஸ்வ 12 த வ க ஒ வரான தாஷ்டா. அதாவ அவ க இ வள ரமஹ க . வ அ ன த . ஸ் ஸ ஸாத . ஆனா . . வ ச கா க ?ஆ தவ க அரச .. அ க க அ ன த .உ ச ட கா ல ச வ தா ராமண ன கா ல ரமஹ ச இ ப ப ட ற த தா இ ர ச டா .

ல பறலா ர . தாஷ ப காரமாக ள தா ஒ சர ய வர ச ள.. க இ பா ர மஹ ச ஸாத . அதாவ ப ட அ டா எ ம வ பத காக ஒ ப அ தா . ஸ்வ ப ஒ ராமண கா ல ச தவ இ ர மா? த ர மஹ .எ க கா க ட ‘ஞான ’ வ த இ ன தா . அ ப யானா .த யாக க த ட ‘ஹ ஸ்’ எ ற ப நல கா பா ளஇ ர த யாம த மாமாவான அ ர க கா இ த தஇ ர . தாஷ அ ள வ த கா க தன ய பா எ லா தாஷ த நா ன எ ஏ ச தாஷ . தா ய க வசாய த இ லாத த பா லவன களாக மா பா டன. அத இற பா பா ரமஹ கா பா அ தா ஆளா எ றா றா ல கா எ ற அ தா மர க னாக ( கா )வ ‘ஹி எ ற மர வ தஒ ழா ரா த (தவச ) பா ற கா ய க உப யாக ப த மா டா க . அ ய ட யாக ஸ்த க? டா . . ப காய தா . அதனா தா ராமண க ச மய ப காய த தஇ ர க ர வ தா . க ள என வ ய இட ர உட ன த கா ற . ட டா .இ ர தாஷ ம ம ர க ப க இ ர தாஷ ம வத க த. மாதாமாத மாத டாயாக ர க ல தா ய டா .எ தாஷ த ஜீவரா க தாஷ தஎ ப ய மா த ல களாக . வர கா தஇ ய கா தா . அதனா க கா எ றா மா த ..எ ன ய இ த ர . 38. யாக க க சா ல ப தாஷ த மாநா ப க கா க ப க ம இ வ மாத ஒ ப மா - தா . இ ர வ தா . எ க வர தா என க டன ர மஹ தாஷ பா தா க க கா க வ வ ற ட எ டா ற .. எ ர மஹ னா .. இ எ பா நா கா ரமஹ என ர ப . . த தாஷ தஎ கா க ள வ பா டா மர க . த வா கா டத த வழ னானா இ என தா ட ட ர .. த மா த க டா மா த .ஸ்வ ப த ல ய காப ப வ டா .

ப க ட வத க த... வ அ த . ட தா ரசவ ர க வ வர ஆ ப அவ க ட க மாதாமாத ளப கா ற ர மஹ கா றா க ப க . வ யா யா யா தா அ த ஸ் ஸ ஸாத ர வ தா ... வ ட வ ர மஹ தாஷ த வ டா .க வ இ .. அழ . ச க ட கா ச தஅ த ற தா .’. ள .. பா கா வ என . ரசவ தகஸ ப த கா ள வர கா ..டா யாக பல மா த ட கா ச ர மஹ தாஷ த தாஷ தஎ க கா ட கா ர மஹ தாஷ த கா தஇ ர . க ப கா . அதனா அதாவ ... அதாவ ... எ ப ர வ தா எ ப த ச ற அ யாய ப க ... இ ர .இ ப யாக ற அ த இ த இட தா நா தாஷ தஇ ர ப அ த தாஷ தா வத க த.”“அ ப யானா ... க ப ன . ம த த த க ட கால தா . ல ல அவ ற சமஸ் வ. இய க ப உட க த யா தாட ப அ த நா க இ ற வத வ த . வா க ட ச வ த ன பால அ த ஸ் க ட ய தா னா இ ர . க வ ’ என கா ற . அவ க ட தன வழ கமான வ கா ள இற வ தா . மாத டாயாக ஷ் ட எ வ.தன ட றாக ஒ ப ட தா அ லவா? அதனா தா அ த நா க டா க .என ம த ப ந தாஷ ஒ ப இ ஏ கா டா ப ழயப க னா இ ர . அ வ வ ற ஒ இத வத . ன ட பா ரனா ன த வா ?” னத ரம ற ல ல க க பழ க இ ராமண கா எ இ எ . நா க ழ தக ரச எ க ளா தகஸ ப த வ கா ள வச ச வ கா வ தா களா ப க .. ‘என ர மஹ அ தத ய ழாத றயாக “எ க க “ க ட தத எ க ஷ கா . க ட பா ற ....... ஒ ஷ னா கா ஒ க க ளஒ ர மஹ வ ற எ ற த வஎ ற தத க தாஷ தவ க ப வ ர ல வ ர த க யமாக ஒ ற கவ க வ .

ச ச .. வதகால எ ப ? இ ப தா “யதாஷனவ ர யாஹாஹாஸ்வ ண ய பசல ர பா ....” ப ணானவ ஒ பா யவ . த க ஆபரண க ள தா வ ப ஜா றா என வ ற ஸ் லாக . இவ ற ய லா ட உட . ஜல யள ந ப டா எ ப வ த தகதக மா. எ லா அ த சாம யாக கல கா ட ... அ த யாக வ தா க . நட ய ? ட த ட நா கா ர இ கால நவநாக க இ வள ப க ற க எ லா உ க ச ல ர ஆ ண டன ..” வதகால க ப க எ ப நட வ தா க த மா? க க த க ந கக .என வதகால ப க ள ப வ ரய ற அ த ஸ் லாக . அ தவ க ள கவ ஆ க ஆ ச கா பவ .. எ பா க யஏ ப யவ .’ என ப உட ன ப க த க யாக க சா ல ப யாக டா ப நட த ளஎ ப லத ல பஎ கா ய ... ‘அ மா. க ம மயான உட ப பாத களா அள ப பால நக நட வ றா ப . ஏ இ த ம பல க ள க பா ப க ப த க த ல பா கா .? ர க ப க ட கா . கா கா.... இ னா ப க அழ பா அதாவ இ ஸ் வ எ வ மானா க க ப ன அழ ப மகளாக மா ய நட ற த றா பா க ள .. சா வ த பால ‘ ஸ் வதா’ எ ச கா ளலா . இ த அழ ம தானா? ப க ற அழ தா ரதானமா? “ ராஹா க யாஹா வதயஹா பஷசஹா க ம தஹா தாஹா யாப ஹி. இவ ளா ச வாழ வ என த யவ . நா ஓ யாக .. அவ பா தா ல ரகாச . தக வதகால ஒ உதாரண ஆர லவ ட க ப த ப க ப க . ‘கா க ளா ட டா . சாம யாக .. உ ள இர ம பல க ப க தா ....அ த அள ப க ள வ மா ற . அ னவ த கள ச கா டா க .. ஆஸ் . எ க ச கமான அல கார க ச வன ஏதாவ கா ய ச கா டஇ பவ . அ த பால. அவ அழ எ ப ஜா ற த றா . ஆபரண க அ .ஒ ப க இ ப ப க ள ர ர ய வத . ... கா க வத . பவ க யாக சா ல யா தா க . எ கால த ப கவ ல கா அத க றவா வா க ய க கால ட கா ச பவ . யாக நட ஒ கண க த மன வ ர ய க மாவான யாக சா ற .

வத மண றன. வாஹ ப க க எ றா கா ஓ த எ அ த ... நட த யாக . நா ஆர பா களா நட த ? க வா க ல இட க வாஹ எ க தட டலாக நட த ப பா ரஹண ற .. தரக எ ப ப பா க ஆட பர ஆ டக ள அ பா க ச ல வ . பா வா ..இ த கால ல ய இ வள க கால எ ப நட என உ க க வ சா ன . தரக ர அ வா’ எ . .” என பா இ த வத ம ர . அ 39.. இத வ எ ப ன ய த ணமான த வாஹ ப Tribal வா எ ட ப கா வா . த .. வத ட தா த கால எ லா பா தா . இய கயான உட ய க வ வத . நா மண . வதகால ப க க யாண எ ப ? த நட த கா ட னா பா க க தக ல சண யாக ல சண மணமக யா ? ட க இ .... வாஹ எ றா எ ன அ த எ இ வ ர மண ப கக ‘ பய அ ச றா க . தப க’ என த.... மா கா காம இ வ ரய ற ச வ ச ல வ பா பத ள டா ர வா க என மா ற வத கக எ ப பா ப ண ததா ஆஸ்மா எ வ பண கார ராஉபய ற . மண நடவ ற வத . ஏ ன றா . ‘ த “ ரத ம தா ய ஸானஸ்ய வ ர வரா கா ர ஜீ ஹாஷ .. அதாவ கா ஓ த எ அ த ..இ தஅ த த யாய ப த எ பத காக வ மண க ப உற ன க ப ண கா பாவ எ ற ஒ சட க றா க .அத காக தா .. வத மண பா மணமக க யா ? அவள பாவ ப மண ச . இ ல ய றா . வாஹ எ றா ம ல ர தச பழ ன வா த. பா ற தார ச கார என ள டா ன ர க பக டான ண ட ப ப யாக தரக ர . ல வ ட க வத தஉ க உதாரண தஎ ஆனா . எ த ன க ப பா வ ற எ ப த உண களா? வத அ த ..

இ இவ தா உன எ லா .. இவ தா உ கணவ . யா வ ப பா ளாக அ டய வ எ றஆ ச ராஜா க த க ரத க க ட ப த ரக ள க ஆர தன . ப பா றா க . அதாவ றா க ? வா ப தாஷ்டா ஏ. ப தய யா... இவ ன த வ உ தர ப மண ச கா வாயாக. இ ப யாக. அதாவ ச ர ன காத றா . எ ப ? உல க ஒ ப தய . இவ னா எ வ ர வாழ வ எ றா .. பா வாக மண இ ப நட வத த மணமக யா ? அவள மண எ ப த ரஜா ட உன ற . ராஜ ர அ றய ப ட அ ன ரத க தயாரா ன. பரஸ்பர பா வ ப வ தன .. நம ட இ நாயக தா வா ள ஆர றா .“ ணா அஸ் வயாமயாப ய ஜலதஷ் யதாஸஹா” ழ யான ற ணஎ ற வத ... அவ ன ய மண ச கா ள வ எ ஆ ச ப றா . பல தச அல காரமா அ வ தன. எ க பா மண ம ட ? அ பா ப ட சகஸ்ரமாஹ ஷிஹீ சா கமா .அ கஅ ன ராஜா க நட . அ ன ராஜா க அ த ப தய யா வ அ ட த வ எ ற ஆ ச யா ஒ ரத க ளா வ தன . பய க கா றா க . யா எ ற உஷஸ் எ பவ சாமராஜ ன காத றா . ம . ற Mutual Meeting. தாஷ்டா அஸ் ர னாவதா ... த கள ரத ப தய த அ ழ க ப ராஜா த க ரக யா தா . ட ர ள இல க எ த ராஜா ரத அ ட ற தா அவ யா மண ப ணாக ட பா . ட இ த டா அவ க ல தா யா . இவ சா ப தா இ உ சா க .. ப ண இவ தா உன கன த வ தா அ வ க ப டவ . ஆனா .அவ பா ப வ த அ த ப கா றா க . த த அவ உ ள ராஜா க மண ஏ பா க அ ழ அதாவ யா வ மண ச கா ள ராஜா க ரத க ளா வ ட வ . ட ப ட ரத க வ காத வ ந ப தய ஆர த . இ த த அ ப ட எ ப சா வ எ த கா றா . அ த ட கா ற சாமராஜா த ரத தா வ யா க பத ற பர பானா? எ ற எ பா ட த . தா க . இவ தா நட த ? வத 10-ஆவ ம டல த மண ப ய தகவ க கா றன. அதாவ பா ரஹண . அ த இட ம வ ண மயமாக இ த .

.யா மஎ பாராத வ க மண ப மா ட ய அஸ்வ டா எ தக . இ த ல . அவ ன க க யாத த அவ உ யாக ப ட . அ த ஻ண மளமள வன ஆர என யா க த அஸ்வ ராஜா யா வ மண ச ய ஏ பா க தன. ப தய கள ம ஸ்த ட . இ பா ஒ ஆ ச கா .பல ர ரத க ள னா த தக ட ப ட ரத ? க ட க ப . த தான உ ர ம என த .ஏ அவ ரக வகமாக ச னா அஸ்வ இ த ப தய தஉ கவ எ அவ யா றா க . க ரக ராஜா. அஸ்வ ராஜா ஜ த பால வ ம ப யா எ ஒ கா ய ச ப ..“ வா ஹ க ஹு. அவ ர த சாமராஜா தா பானதா . . ப தய கல கா ள தா நா ன எ பா காம உன மணாள ஆ ட . பல ர ராஜா க ள தா க அஸ்வ ராஜா த ட ல ய வ டா .. த சாமராஜா த வ க. .. அவ இ ப வ றா க .. கா கா 40 ற தன ம ராஜா அழகான களா? அவ ரத ரத க ளா தன க த ரத யா. அஸ்வ ராஜா வ ய பா க டா .. தா ர த சாமராஜா த கக பா டா ன க ச ரமா ன. உ இஷ்ட ப சாமராஜா வ ய ரண இஷ்ட என யா மஎ பாராத வ க வ தா அஸ்வ ராஜா.இவ க ஆ ச பட அ ல. என இ சாமராஜா வ ஜா ச ட பா காத சாமராஜா நா வ த ல. அஸ்வ ராஜா வ யா வ அ ழ தா . இ வள ர ய ரத க ள எ ப க த ய ரத வ த என எ லா ஒ ரஆ ச ய . க ன ர தச க உ பளமா ன..அ த நர ப தய த பா கா டஇ த யா. க யாண கக . நட மா தனமாக இ . ளஅ ழ க காரண எ ன? அவ க மண நட ப தய வ ல. யா மஎ வகமாக பா எ த பாரத ன ய ஆமா . இ ப தா வத மண யா த .. ட தா ப யா ம ஆ க ட ப ம வ பா ற ஜட பா ண ய தனமாக கா மா வத க ஹு. யா வ ப சாக ப வத காக நட த அ த ரத க ல. வாச ன வஸ் இ னா ப ச ப டா த வ . த அர ம ன மாட தா .... ஹ மா ட தா வ றா க . வ க .. எ றா ந தானா? ப னா த வ க மண த நா ம வ க எ ஒ வ வ றா .

தவ த ய க தவ க ள எ க ப ண மண ச அ றா .அ ற . ஹிதா ப னா ஸ்வஸ் ஆ யானா ஹ ஜனா யாமாகா பனாகா அ லா சா ற . தன எ வள இ எ ‘ஏ க த வாஹா அ சரஸ்ய த ப த பத காக ஒ ஹிஏஷீ ஷ் ஹ வத ம ர பா ட க ஆஷ த ஷிவாஸ் த’ ஏ.. வாச ன ர ய க என பல லம ப ற பா க ள ப ச அ வா க . அவ காக தன க ள வ வ யாக அ றா . மண ப ணா தா எ ற பய அ வ க ப . வாச ன வஸ் க தன த நம அ க த எ றா எ ன பா ? த எ றா ஜட பா அ ப மண த . அத பய அத பய எ ன? க க ப ல. எ லா ம லம ப ற பா க எ பதா ப க . ப காக ஆபரண க வஸ் ர க .அ த நா ஷய த கா க . த மணமகளான யா இ பால ர எ ப ண தனமாக கா அ வ றா க . இ த தன ப தாட மண ப தா இ க வ மா? அவ க த வா க அ மயாதா? அதாவ அவ மண நட காதா? எ ற லா அ த தன அ த ய மயமாக வ நா கவ லக ள க களாக எ வத ப சா ற .. எ ன சா வ ? அவ ள ப ஏ யா இ த லா மண த ற நட சமா சார க . அவ சா ன வ லக களா? பா ற ஜட பா க ம தானா? ப ற வத .அ பா .மண ம க கா பா காலாகலமாக நட த வத ப தன ரா ப யமான . ப க ள மண ச இ அவ எ த ச ய பா றா . சா க அவ ற அ டாம அபக ச டாம பா கா க என வ ற அ த வத ம ர தன எ றா இ னா ய அ த . அ ப எ ன தன அ அதாவ அ த எ றா தாட வ சா ன த ச பவ . ப இ னா ப ண ய தனமாக கா ப . இ கஇ ஷய த சஷமா இ தம “மாதா ஹி ர நா னா யமான மண லாவா யாக சா ல வ ர த ராணா பாக உ க எ த . அ வ அ ன அவ ளா ப ரமாக பா சர வ . அதாவ இ கஇ னா ப . அதனா மா தமாக அவ ச ய வ ய த ச எ ற வத . அத க ? யஒ பாவத அ த ஸ்யனா வ ஷ் எ தமான த . அ இய உ ச பா ட வஇ தஉ ள ச .அதனா .ஏ மண நட க ப னா . மண பா ச என யா ந கக . ஆமா ..

காமா ச தா . க யாண ன த . க யாண கா ய க ஆனா .. அ ப யானா அ த ம ர எத சா பா மா வ ட பட ம ர த க யாண சட நர க ள க அ வ தா அ யாம லா(?) வா யா க சட யம ர க ள காமா ச ப வா ழ பழ ? மா ட வ ட சா ம வ ம! அ ப ச யாத ப ச வ டலா ம? இ த பால..ஷய பாவ எ தஇ ப அ ர த கள யா வ ய லா ... ‘ க ஹு....க யாண க மண மா யமான அ ச மா எ றா அவஸ்ய க ” ற நா தாயாக வா வ பதா? த நா ம வ க எ மா ளஅ ழ வ றா . ர ய க வாச நா யமா ற .. மண க பா ஒ வ எ ன? அவ க எ த வ நட மா ட தா 41...ஏ இ த ர பா ? கால கா ட ராமண க . அவ றஏ கா தமாக வ பட வ .. (அதாவ மடமட க ற )” எ றா ம றவ . ஹ க ஹு. மண வ றா க பா தாத ம ர க . அவ அவ ம வத வ த நா க மண சட க த த மண ம வ ஷிக .. ‘ம வ க’ கா றா க .இ ம நா எ ற வத . சட கான ம ர த சா றா க . அவ இ ப வத காரண றா க . இ ஒ ச ம வத க த அதாவ றா க ... ப க க ?.“ வா ஹ க ஹு.... க காமா ச ஒ ரக மண நட ற . ளஅ ழ எ ற மண சட . இ நட மண க (க யாண நட வ பவ க ) மா ஓ றா க . நா ரக ன “எ னடா அ க மடமட ச த க ற த?” “உன த யாதா? ப க ரஹ ல க யாண ஷிக றய ப பா றா க பாவ . ஆனா . இ க க த க மா? அ வக ள வ ச த தா மடமடயா த.. க ஹு என சா கா சட க நட றா க . அ த கா மா லக ப மா ள த கா றா க .ம ர க ள ம ர த அ த க டஇ னா க யாண காமா ச சா ட வ ளயா மா ற தா சட க இ டா யா த ய உ ள .இ ப ப ட க தமான ல அ த ப க இர வ க ப கா றா க . வ றா களா? ஆமா ..அ த க . யாக க ம ரஒ க வான த நா ச த ற ப றன...

ம ப லாபா அ பா ட ஓ னா . இ ப யாக க யாண நட கா ள வ நட .... ற . இ லயா என த கா ள பா.. த கணவ அகஸ் ய ஜஉ வ தத தா லாபா ர... அகஸ் ய ய கா ச நர பா தா .அ ய. உன உ மயான ஆ ட. இ ப யஇ தஉ வ ல ய பானா லாபா ரந மஏ த ன ய ஒ தட வ பா கா டா அகஸ் ய . உன நா க கா தன ல க உய த ம அழ அழ ச க யஜ க வஸ் ர க இ கலா . லம ர எ ப “ப வா வ னா ரஹஇமாபவ ஷ்வதஹா தா அ தயாஜீஷ்டா பவ ஜீஷ்டாயா?.. நராக அ த ப த த ட ம பானா அகஸ் ய .’ என சா டா . அகஸ் ய வா ..இ ப யாக ப க றய அ மண ற அவ ள எ ப நட த வ . த மணாளனா கா டா . அ தஆ ட ய ரக ள அ த வத .. என ற. அவ இஷ்டமா.த த யா.. ‘உ ப ண பா தன பா.க யாண ஆன ற தா . ஆனா . அகஸ் ய லமாக ஒ க த ய சா ற .. அவ லாபா ரஎ ம க ய பா த அவ ள அ ட த ர வ எ அவ உயரமாக உ த ஆ ச.ஆனா . நட த டா எ பத அகஸ் ய வ ரா ப ளமானவ ... ம ற ஜா இ த பா தாத ம ர க தா பா ற ப றன.றா க . த ஷ ..? 42.. ‘உ ப ண க யாண ச ட பா ’ எ றா . ம றவ க உ ன க பச வ .. வா தக மய ய லாபா ரா அவ க மா ல ய பா டா . அவ க உ ன ம கா க மா க தா அதனா த அவ க சா னப நட அ கா . ‘எ ப ட ம க . அவ ள ய க யாண ச கா ள ஆ ச ப றன பா’.. ய....... .. க ட த உ வ லம ர க ள சா த ன அழகனாக மா அகஸ் ய . இ வ ய லா ஒ நா ம ... அவ ற அ தா உன அல காரமாக இ கலா . ற ...ம . கா வாளா? ள கா டா லாபா ர ட பானா ப னா . மா த கா உ வத எ ன ச ப த ?இத கான ம உதாரண க ள ற பா கலா .உட ற சமய தவ தக ள உத க ... ப ணானவ ஷ ன க யாண க மா ச பத . இ ராமண க க யாண க ம ம ல.அகஸ் ய ச தாஷ . . எ ற யாத வஸ் ர உன க உ ள ...

.. லாபா ர எ ற பரழ த கால தவ த ர யப ட பா .ஒ ஷனாக ப தர வ ய க க ள. க க ட ற ய நமஸ்கார எ பா க ள அ பால ஏ ன றா . ற கா டஇ ப . ற இர பஒ ஏ த ம ர க இய கா டஇ ப ... கம டல .. அழகானவ லாபா ர அ க ஆ ர ஷ ப டக ச வ தா ன அக ய ப டக ச வ த வா வ தா லாபா.. த ஷ ய வ லயாக கா ப ர தயாக கா ல எ ஈ ப வ ந நர த ட ஸ்நான ச வ . இ வ 80 வ ட க ஓ பா டன.. இ ப ப ட ல தா லாபா ரப ய ன வர.. ம ப யான . அ மா நா தா உ ஆ ப டயா வ க தா ள தாட லாபா ரத ஷ ட இ பா தா வா ட ஓ பானா என அவள ற தா . அக ய எ ப பா ?ந ர ழ ப வ எ டா .ச ம கால தவ த ள க த க களாக எ னா . அவ ள ஒ வ ல கா யாக ம ம பய ப கா ட ன த ர.அ ப கா றஒ பா ம ர ப டம ர மண தஅ ப க ளஉ க ர ஓத ப ட ? மண கஇ தவ க உதவ ப மண சடங வ ... . அவ அக ய .. என வா த அக ய ஒ நா தா . தக ள ன உ க வ இ த மா? த கணவ அக ய ய ப . வ மண ச கா டவ ள ப அக ய க வ இ ல லாபா த ஷ த ன கவ பா என கா தா க க ய ச தப ய..அழ ஆ ச த லாபா ம ல கால த க ட ளக ள ற ட .இ ப ப டஒ த . ஸ் த ம ப ப கட ம.. ம ர க . லாபா ர லாக வா வ ப அக ய ன பா த ... ‘இ வ ர லாபா வ ப நா க வ இ ல ய.. க க வ ற அவள வ கரமான கஸ ல வ ளய டா .. அ எ த அ ப க ள இ த லா லாபா ர மண ற தா ப த ய த கா டா . ஆனா .. அழகான அவள க ......நா அவ ளா மண ம யா ம த பா உட ற சா ல ப .... ற ம ர க தாட பான ஆரா ற ஆகார ப .. ற வ இ தா அக ய வா க ற...... ம ர ..’ என அக ய அ க கா எ ண க உ தன.‘ த . ஷ்ய க . தா ச மா ராம காடா பா ந ம ஏமா டா ர என பா ன.. ள க . அ தஸ் த நா தர வ இ ல ய...அத ப . பரழ ய மண ச கா பாராம டா ம. இ ப ய கால ஓ கா க..

சமஸ் த ப றவ அவ மண ம ட பா . என ப ப றா லாபா ர... (அவ ளா எ கள அ தர க பாக க ள ச யாக உதவ வ .. அவ க வ ய தா இ த வத க த ய வ ய வ ற .. எ மணாள யா?. அ ப எ ன சா ற இ தம ம ட ல ப ண றா வா யா ....அதாவ .வா யா இ த ம ர த உர க சா ல. எ அழ ணா பா இ பா வ ர எ ன ர யாஜன ?..இ த ம ர நா சா ம யா த பா யான ஊ அ தம ர த சா ல சட க எ ற பய இ வ றா க எ ப த யா . “தா ஷ வதமா ஏவயஸ்வயஸ்யா ஜ ம ஷ்யா பவ ஸ்ரயா தயஸ்யா ஷ தஹா ஷ ர ப ஷப .... ....“இ ற கா ய ப எ ன த.. . “ஸ்வா .... ப ண மண ச கா அவ கா க வ ய க க ள கா கா டா அ மகாபாவ எ ப த வ வத காக இ த க த. இ த ஏ சா ற னஅ த எ ற த யாம ..”.” “வா யா அத ற எ றா .... மண உதாரண சா வா யா க அ த த யாம ஓ ற என பான அ யாய சா ம ர க ம தன லவா... பா ) அ பா மா . அ த கய ஒ ம ர த பா க .“உ னா ல எ ஜ மா வ பாழா பா . தவ தக ள சா ல எ இஷ்ட ர ஒ வ டய மக க யாண ச ப மகா சா ...” என பா ய தா லாபா ர. க ல..“நா ப ய ம ர க எ லா உன காக தா ன த ”.... ச . கா” எ றா அவ . இ த கா ய அகஸ் ய ஷ்ய க பா றா க . அக ய அ ப ய றா .. வா யா க ம ர க ளஉ ச உஷ ர ? நா அவ ள க ப . ம ர களா?. அ த வா யா ர க அ ழ க . உ க ள கமாக இ நட த . எ எ வய .... என அக ய சமாதான சா ல...அ ப ப டம ர அ . “ம ர க டனா நா தன நட த ?... இ யாயமா?. பா மா ள லாம பல ப னா சா ற ள. பல கா ட தா . இ த க யாண மா ள ய உ கா வ ச தமாக சா ம ர அ த தா . இ வத சா ல ப ட ம ர . அ த ல உ கா ச க டா ...... இ த வா சாயண எ தா உற கா பா த ச அ த த இ த ட நாக கமாக ப எ றா .. வா யா வாய ட அ த த மா?.

உ கா கா த த தா க ப .இ க யமான தா . இ த க ப ம உய வாக வ எ கா ளலா . இத ஒ வா ப பய . ப ச யாக நட றதா எ ப த க தவ கவ தஉ தவ தக ஷ் டா க அ ய வ நா ப எ றா த வ த வ க எ ல தக தக ஸ ப த உட கா றா க . ஆபாச .. ச யாக நட தக .. தாதா ஆ றா க ... . நா தக ஸ ப த கா வ த அ இ .’ என பா றதா எ ப அ தர க பாக ஒ தவ ர அ இ யா ப பாக க ற கா பா தாஷ்டா. வத மண க ப பா க பாதான ம எ ற அ ழ க ப றன.ஆபாச ஆ .இ ச பா இ னா ம ர “ ஷ் ஆ ச ரஜாப தாதா க 43. உட ற வ க ப களாக உ கா கா க ப ற .. ப எ ன? ற . அதாவ . உபஸ்த என றாக ஒ தவ த உ கா ற . ஆனா .. உட உட ற கா றா க . எ ற இ தம ர . மண ம ட க உ ரயாடலாக வத . ப க ப அதாவ . வாஹ எ றா க த எ பா ச . அதனா தா மண த வத .. ட ஷ் உ ட தவ அ த இட ல யஇ எ றா .ம ன ஓ த எ . இத ஒ வா த ஓ உ றன எ ற எ லா தக அவ ல ய இ தம ர ... பா ரஹண எ றா றா .இ சா ல பானா கவ றா க ... உ கா ய ஷ் . தாதா ஆ ய ச க .. ஆ . இ வா க ப களாக ... இவ க தா . தாஷ்டா.” இத அ த இ யா தவ ற பா . ` க ஷ் யா க பய தாஷ்டா ப தா . ப ணானவ ற . ழ தக ப க பாதான எ ற இத காக வ கணவ கா ம ட ... வ ய லா எத காக? க பாதான வாழ தா ன. ப க கா மண ம ர க . எ லா பா தாட இ தம ப ணானவ அ தர க பாக ம யம . `அ தர க ’ எ லா `அ தர க அ வா ’ என க ணதாச சா வ தத த த னா யாக ள ற எ வ கா ளலா .

. அ பா அவ ற வத .அ பால உன இ ச தாஷ த எ ட ம மப கா ள வ . யஸ்ஸ வ ரதமாக கா ` கவ ன ல படா த மா.... வ இ ..’’ எ இ த தா ... அவ ஈ இத பா ப அ சா ன த றா .. யற .. கணவன ள வாக வ இ ப .. அவ அவ கா ட ற பா ய னா ஏ ஒ நா . ச தாஷமாக வா க பா த ல ற . நா ட தா அ ப க வ எ மானா அத கான அழ கா எ பா தா நா உ ன ல றா அவ .``உ ப .இ ய ச தாஷ தஉ எ னக ட ள ட டா . எ ன ச யா?’’ எ றா . . இ ப க க ந க ள ரச த வ? ஆ த மா க தா ன.உ னந . உ அழ க கா பா வ ச ல வ யச த ப நரா .. ப மஅ ற . நா அவ தா பாக டா . எ லா இவ ள ர இ க வ .. வ ச வதா தா அவ ச ய பா.. ச பா ச வ த ய லா க கா வர வ . அவன த னக ள இவ ள இ ச லமா டா அ லவா? எ கணவ நட த வ பதா ஒ ப ஷ்ட .. ழ தக ஒ த தா ளயா கா றா க .. அதாவ .இ ப ப ச ற . க என ஷனாக ட த என அ இ தக ச த ய தா உ ன க த . கா ள த வ ..`` உ ப எ ட தா அ த நர . க ... த ன ய றா .. த ம ரம வ தவ . கணவ றா . அவ ன .... தக ர னகளா லா கணவ த ல சா அதாவ மரண ச ப ற .. அவ உ கா லதா த ப ஹீஅ ரஹ ம டல வ தனாஹி உன பா .. ய றா த யாம றா ன என அ த இள ப நர .. அவ எ ன ட . இ ப தா வா றா . வ வ ப க ள நா பாக டா .``மணாளா. இ ப த ட தர மா ராஹ தான ப ரா ராஹ’’க யாண த ல ஏ உ கா கா ள வ . ர ப வ எ றா இவ ச க வ ற ப பான ... வயதானதா லா. அவன ண நா எ ப ப ? ` ஸ் னா ச ப தவானா தஷ்ஸ் ஹா அ த வத தாரண ச மா ஜன அ ர பா யா ஆ மா ஷ் ஹஸ்யதா’’ க த எ க . அவ க றா ..

இ ப தா ன . இ உ ன யா கா பா வ ?இ அவ ல யஇ தா பார தா ன? மதா ன? உ ன ஆ ப டயா ப ன எ ப தா வா க ? அதனா . றாவதாக அ ம ன யாக இ றா இ பா க யாண ச கா மா ள ம ன அதாவ இத கட க இ த ப ணஅ ப தா இ பா நா காவதாக இ த மணமக இவ ள ம கா றா எ ப ள கமா . க ய .இ வ ர மண ஆகாதவ மான டய ப ற னா ஆ ட ட ட அ யா கா வ க எ ப த ச கணவ றா .... க ய வ பாயாக.’’. அவ க உ ழ தக ளா ச ள தா ந லப யாக வள க வ தாஷமாக இ . இ த பா ள த க யாண த நட ம ஸ பா உ ம ம க வ டம பா ர : உ ஷ்வா தா ஷ்வாவ ஸா நம ஜாயா ப யா ஸ் ஜ! : வா எ ன வண வ வாயாக.. ஸடா ம ஸ வா அ யா க த வ னஇ த ப க றா . பாவ .. பாவ . யா அக ஷ ட ப : ண அ ட தா அ . ற க த வ இவ ள டய நா காவ கணவ ள க : மணமாக பா மண ப தலாவதாக ஸாம ம ன யாக இ தா . ? வ ஒ அ மா ச ப ய வழ ற வ. ம ர எ னஅ த ? ` உ ஆ ப டயா இற டா .. இ த ப வாவ வான உ ன வண க .. ரா யாக ஏ பா பா ச எ க தா ட ன த ரப ய பாயாக. அ த உ அ வாயாக.ழ தக அ . தாட ஸாம: ரத மா ம ஷ்யஜா: தக த வா உ ள வ. எ ம ர த தா சா றா . த வய ள வ ன ய த கணவ ட ச யஸ் த எ பாயாக.’இ ப பா தாட க . இர டாவதாக க த வ எ பவ இ தா . எ பவ ம ன யாக ..... த உ தர: பா : ஸாம த இ த மண ப அ ட தா .உ . ர : உ ஷ்வாத ப வ ஹ் யஷா ஷ்வா வஸீ நமஸ பதம ய தா ஸ த பா கா ஜ ஷா தஸ்ய பா :இ த ப க இ றா அ லவா? தக ப பவ வாயாக.. உ டய றாவ கணவ தா இ த ம த ஜா ற தவ .. அ சா ல வ இ அவ வத `ப ஜ றா க . நா காவதாக யா றா ..

க த வ அ ம க ள கா சமஸ் .உ டய நா கா கணவ ம த ஜா ற தவ . த ஸ் லாக க ற கா என தா ள மணமக ` ஸாம: ரத மா த க த வா த உ தர: யா அ ஷ் ட ப : யஸ் த ம ஷ்யஜா.yarl. . ஆனா அ த சமய அவ க உட ற கா ள டா . அதாவ க யாணமான அ த மண ப ணானவ க த வ எ கட ளா ஒ ர ப க ப றாளா .ள க : க யாண நட நா நா க த ப க ஒ ர ப க ப க வ .எ . ஆதார : வாஹ ம ரா த பா . அ ப ற ய: 22-59) தமா ய வட மா மண க ற ப தா மண ப ண பா வதாவ : சாம (ச ர ) த இவ ள அ ட தா .php?showtopic=38763 ம மண நட வ மண ய `ம ர க ஒ . . ` ஸா மா (அ)த க த வாய க த வா (அ)த அ ந ய ர ச ரா ச அதா அ மஹ்யம தா இமா அக ம றா சட அ அ க தம வ ம ன அக க லாக ச தா அ வ எ எ ப த ன ட வஅ எ க -அ த பா த த கஇ ர ட ப த வ .ஓ. ர க ரா ள த பா பன சமஸ் வா . சார பானதா அவ கர யாக வாழ வ ள . தா . (ப க க : http://www. ற க த வ இவ ள அ ட தா உ டய றா கணவ அ .க ற ப ற ! எ பதா .. நா நா க த ற ம க டம ர க ள சா ல வ .com/forum3/index. சாம உ அ தவ த தா . அ த ப ண க யாண ச கா ட இ த மணமக த ம ன ட ப க அ ப கா க த வ எ கட ட த ம ன ய த ட ஒ ப ட க வ மா க றா எ பதா . ஆ யா : ழா ஸ் வாஸா சா யா . இ வா சா ன க த வ இவ ச வ அ த ரா த கா த கா ட கா சா வா .

ட க மணம க எவ காவ ஒ வகார ஏ ப ம ற அவ க ச றா . கணவ சய தா இ தஎ தா ராஜா ரா மாக ரா பாரா னா க .இ தச த த ய .அ ப எ ந அ அ . அதனா . அ மண சா அ ம ப கா தவ க . இவ க எ த சா ன வ வா க ளா! 44/1.? ஆமா மா த பாரமாக க ண லா ஈரமாக இ வாழ வ மா? அதனா உ கணவ னாட பா ட . வ சா ஸ் ய க கா டய ட வா .அவ த உ ன வ எ றா ச யா? அவளாக ப ற வ வத அவ ள க ட வ யான கா வ பா .இற தகணவ உ ட ம கணவ னாட றா ச யா? ன ய பா உ ட ட . நா ப த ணா ர ஷிக ம னர க . சார ப ண க ந ஒ ற லவா? அ த எ ப ஒ ப த மணமக பா சா ல பழ பானவ ந ச ள வ ள அ த நா க ச ய வ ர எ `அ க ர க மண உ ன வ றா . ஏ . மணமக நட வ பா க . `ஆ எ ட ற ஆதார வ க ப ழய ற தா மண த ம றா வ க.க ழ தவ . ல வ ட க எ ற ஸ் ய கணவ ன இழ த ட எ பா ம இ ப பா ‘ச ’ க நா சய களா கா ன தா ன இழ த க ப கமாக ‘ச ’ என அ இ தா ழ க ப ட . டா ..மக க த தா ய ய கா பத இ ஓ வத த மயமாக எ க ப ட பய த யாத அ பா அவ க ஆ மா சா ய டய வ பா வாக வ ச ப ம ல ய றா வத வ ச கால காலமாக கனல கா உதாரண . த வ கா தா ம றா வ மண ரமான க அத ன ப ட பக பா தாயா எ க ப கயான ஒ அ லவா? மஇ ல எ பத ரா த வ நட உட எ . ப க ள ப ய பல வ கயான அலச க ள வ நா இ வ ர பா தா ... ப க ஆ மா ற 44/2. பா றவ க கால க டராஜஸ்தா மா ல வ க க வ றா க . இ நா எ ம ர . அவ எ த ல யஉ ன வ இற தகணவ ட ம ன ய உ ட எ ... வத . பா பன மண க .

. அத க றகளாக மா ய ம தா க . த ன தா வ ஷாவ ஷ க ட அ ச ச அ த மக க இத வா லாக அ மா அ ப ஆ வாத த ப ரணமாக ப வதாக ந க யா ச றா க . ம றவ க ற த எ ப தந ப வ ள .” நா யா இ னா ஆனா த ற தா லாபசர அனன இ எ இ ப ப டஅ த த த அ மா வா ய சா ல சா ல ‘மக ’க த யாம ல ய. ச பா எ ச ல வத வ த த எ க மக எ றா க .. தத ஆனா .த தா ய ய ச தக ப ப யான ம ர சா ல சா ல ‘மக ’க ப சா இ யா ற வச ச பா த வச ச றா க அ த பா . பா வான ப க இ றா க . கட க ரக மக க ள நா பா றா . இ தம ர தஉ ச உத பட டஇ ப யா அ த வ யவ க ள எ ச பா களா? தஅ க டா த இ னா ம ர . வா யா த யாம ல ய.. எ அ பா யா ரன த யா . எ அ பா யா எ ப . ரா ப யமா பா களா? எ ச ற என ஒ வா யா ர பண கா அம . எ ப வாழ வ நா தா .. தா சா ய ப ற . த உத பட இ வ சகல த ரதா த ச ற வ ம ரதஹா தா த . அ மா ஆ ற க ரக .. ச . இ . வச . த .அ ப ப ட அ மா இ தஅ த .. கட மக ள க ள த ய அ ச வ யச ப ல. அவ லமாக.. வத சாப ப ற ப க இ வ ரய றக ள க ட ளகளாக ந ம ஸ் ப க எ ப வா த க ப றா க ? சா வதா அ மா பா ச யா ற பா களா? வச க டா த பா களா? உய . அ ய கா வ யா அ த தஅ யவ க ள எ ச ர வதகால ப க த பா தா .. தக ப ப யான ம ர சா றா க அ த கா டவ க இ இ தம ர தஉ ச டஇ ப தா த.? “எ ம மாதா ர ஆ ர யஹா அவப யதா .

.எ வய மக ள எ எ ப ம .“வா மா..“இ மா. ம எ பா வான பய கட க ட ள ப ஷ் பா ய கா க அவரா ய க ப டவ தா ம எ றா க . ரன அ த ப ழ த ய. . இ பா த கா கா டா தா ன தாமத ஆகாம ர ஆர கலா வா..”.. 45..... எ ற க த ய ன. ச .... மர தா ச ய ப ட உ வ பா மக தா ) க ள வ கா மழ ல மாறாத அ த ழ த ளயா கா வ ள ...த ம ஸ் எ றா எ ன? ம எ பவ வ த ஸ் க அதாவ த ம ந க ம ஸ் என ப . ம கா தஅ த ப றா இவ ?. அதாவ ம வ க தா எ ற பத த க இ ப தா வாழ வ எ ந க ள ட கட ளா ம அ ப ப டா ம எ ற சா இ தா வ த எ றா மா வழ க ப வ ற . ர தயாராக வ பா .ஆனா ம ஸ் ளயா இ கதா ஆர ற .. நா பா த மசாஸ் ர பா ம யா ? வத தஎ ப க ள ப எ ன சா உ க காக ஒ கா பா க . அ மா பா எ சா னா தா ம றா ள எத ? உ அ னஎ ற . பாடசா வா ழ எ ற ... எ இ ப வய வய மணமகளா? மண ப வ றா வய ப ட ம ஸ் ளயா ?. வா.”எ அ ழ றா க அவள அ மா அ பா . எ லா வ ட க . ளயா இ க ... இ கா ச நர ளயாட ற . நர ஆ கா டஇ ற . யக ட ன ப ழ மயா றா ? தஎ அவ வ ற . மன க வய ம ஷ த ணா அ எ த வ ளயா கா றா ... மர பா (மர பா எ றா இ றய நகர நாக க வள ட ழ உ க றதா.... ம எ பவ யா ? ஒ ம அ ல இர ம அ ல ட த டப ன ம க இ றா க .. மர பா வ ளயா ய !. எ எ ழ ன ஆமா . வாச கா க . எ ப த ய வ றதா?... ணாம கஅ வ அவ கமான க ல தா க யாண ற த ட ன -- ம ளயா கா ட எ ற ன... ளயா ய த லவா உ அ த லா? றா ழ ச த க யாண தக ப ப த மர பா ய ளயாட ஆர ளயா சா ழ கா க யாணமா? ..

அவ வான ...‘அஷ்ட வ ஷா வய தா க க ய வய . நா ர தா சா வாச ஆன ற ... எ கா ட ம . அதனா . .இ த தா ....ஆனா ம அ ப ய ல. மா ட யா ல ப றா க பதாக த மா? .. ப ப க தா அவ உலக .. அத காகவா?. அவ பா ளஇ னா சயதா த ல ப இ த சயதா ல எ பா க ஆனா ... ... க வ மண வ அத ற க யாணமா ஹி க யாண தம க கா தான எ க காதான ....க யாண ஆர வ ய .. மண ப ணஅ தஎ வய எ ன . க கக க யாண ப இ னா வ க க க ய தான ப ல க யா.. ப க இத ப தா தா தா .. ஏ தா ஒ ற சா எ ப நட த ’... த க என ஒ சட வ ச ற றா க . அத காதானம ல. இத அ த எ கா ள வ டாமா?.இ க ஷ ம . அதாவ க யாணம ல. ளயா தா அவ சகல ய தான ச த வய ண வ ப க . றா க .... த க பா இ கா இ . ட கயா த . எ வய ம ளயா மர பா க .. அ த எ வய ய மண ம ட அ ழ ச றா க எத ?... ராம ற க வ . எ வய கா க ப வ த கட றா . க யாணமா? இ தா ழ தக வ ப அதாவ க க எ றா ? ம த ம ப எ கக .. அதாவ அவ ட லஇ த காதான . எ த கா கா ய யா. கா கா க வ .......க ற இ ச த ல சயதா . ன க ன ன. டயா .. எ அவ க ச வ க அதனா எ வய கா .. க அ கா எ றா னவ க இ னா ச ய வ றா ஆ னா . வாச ளயாடலா .’ எ இ தா அவ த ன பா க ம வ க எ ற லா சட க ள வய ள ய ப க ள க யாக பா வான பய ஹி அதாவ தா அவ தா எ ழ ன சா ன? லஆ ட யா..டய வ டயா . ப க வத ப ன தா ம க ப தா மணமகளா? க ட ளக ம தா த ள எ வள மண . மண ப ப க இ பா ன ழ தக ள ய லா உ கா வ அழ பா றா க ள.

.. அத காக தா எ வத கா ப ப ’த த ம .. எ ப ழ த யக கா ள எ த பா பய ட க ல..... ஸ் க எ ன சா ல ப ற எ ப தஅ ள அவ க ப கா அத ற அவ க ள வ அ ப வ . நா எ ன சா ன ? தர வ த தா ய ..நக எ வய உ மக ள மண ச கா க யாணமாகாம அவ இ கால வ ர.. இ பா வா டா ள. ற ப கார . றா . இ சட . யாஸீ..’இ ப யாக ஒ ஏ ழ தக ப ம ட ம றா றா எ வ கா க .இ ப ப டஒ க த பா ஷ ய ச பட வ ன. ப வ ம தா கல ல க சயதா த எ ற டா க . .. அவ “பா ரஹாப ன கா ம மக ராஹாக ட ன. அ ப யா.” ப க யாண ப ண றா ... உ மயான சட ச ரதாய க ள க வத . ல.இ னா யமான ஷய . இ த சயதா த மண கா வா . அவ . எ வய அவ ள இ னா த க கா ..ம ட வா வ யாக ம பா றா என க கா க . உ கால அதாவ மாத ல கால வ ய ற அ பாவா ய ணா காம அ த வ ... அதாவ ம ர இட ம இ ல. எ க யாண இ ப அ லத அவ வா தா த மா?. கா டா வா ப டய பஹிஷ் ட ப மக அ த யா த ட ன ய இ த த ட ன... ப யவா ’ சா ன .. அவ எ வய கட ட . அவ எ ன ச ய வ அ க ‘வ த வ . இ பய மண சமமான ஒ சட க create ப வா யா க ள க டா ‘ எ லா க டா இ பா க யாண ப வா யா க ள ய லா ஒ ற வத ற.ஆனா .. அதாவ ம ற ற அ தா அ க அவ க .எ ன வ ரா த ப வ பா .மக பா ற அ பா க ப டய மாத டா ய அ டய மாத டா ய அ பாவா ம யா ஸ் வ வய வ கா இ எ பனா பத காக சமஸ் மயான த மத எ ட க ????....ச ச .இ ப ப றா ம என வ த வ .’ எ றா க .. ற . 46. மா ள அ வ ல ய டயா . ‘ம ர பா எ னா ய ல.. அ பா த ர ஻தஹா.... ய ணா காம ற த ?ப 46.

அ இ எ ன வ றா .” இ த ஸ் யஎ வத எ பனா ற .. என ம ஸ் அ த அ பா அ பா க ள பா . அத காக தா இ த த ட ன.. தவ வான வ ஷ அவளாக வ ய வர நட த வா வ ர அவ ள உ ப அவ மண கணவ ன த த ல ய வ ப ணஎ டா . இ ப றா க . அதனா அவ க அ ப ப த அவ களா கன ட அ தஅ த ட ற அ பா. அ தா க யாண டா ய.. கா ளலா .. இ ப யா த ட ன ய ப றா ம என வ த வ . அ கால அ பா க ம வ ஆ பா தா க . இ பா ம ரதா க ட எ ப ப தா பா ற தா அ த மா தா . அட பா களா?.. ஜாதக எ த ன ப க தாஷ தா லா. வா க யாணமாகாம அவ இ கால வ ர. ஏனடா உ ப எ வய வ ர ச யாம இ தா .அ ப ப ட அள த ய கா ளலா எ அ எ ன ற “மாஸி மாஸி ரஜஸ்தஸ்யஹா தா ப கா த . இ த பனா வ எ டலாமா என தா ற . த ட த க ஆ ள ய அ த அ பா க ... அவ த வய ல ய இ பா க ல ய றா . வ க யாண தாமதமா மயா லா. மரண வ த றபா களா லா வான ற தா . ப ற மக ட அ பா ச ய வ ய கா யமாக ம சா ன த த கா களா? எ த எ பனா ம கா வ த ட ன எ ய பனா வ ன பா பால.அ த ள க தஉ க த நா சா பா . ம ட ம க கா தம க த வ ன? ச வ டா க கலா .அ ட னா வ வா டா .. ஆனா எ ப ச யா ? .. க கா த ம த கா க பா இ பாவ எ உன த யாதா? இ த பாவ த ட னஎ ன த யாதா?. ப க யாண ச வ பா ட ம எ ன ஆன ?.... அ த த ட ன ன பா க ய ல... ட வ... ற ...இ ப ப டஒ க ம கா பத காக சமஸ் த பா ஷ ய ச பட வ ... உ ப டய பஹிஷ் ட கால அதாவ மாத ல கால வ ய ற ப மக அ த அ பாவா ய ணா காம அ த வ .. இ கால அ பா க த யாம இ த ட னக த . கயாலாகாத அ பா. உ கா க வ .. த தர க ட டா த என நா பய ப ற . எ உன அத ற றா பரவா ல...எ வய த தா ... அதனா உன இ தா த ட ன..

. இ வ இ ணயாம பா கா வானா .... ர மஹ தாஷ மானா அவ வ ராமண த சா டய ஒ வா தான ப அதாவ . இ பா கா ல க யாண ரா . எ ன ஆன ?. அ த ஒ வ ஷ . அ த 7 நா களான . ஒ ர ம ச ப இ வ ஒ சர டா எ பத காக ம ச அவ அவ இ ட யஒ த ப( ) ய பா வா க ... அ த ன ஒளபாசன ஒ ட வ த ன தா ஹாம இ தஒ டக டா ... மக வா க யாண ஆ வ ர அவ ந ற தா. 15 நா க ஆ னா க . ஒளபாசன வள ப ண வ ய தா . அ ற பா தா க .. அவ . அ ப யா? எ ன ப கார ?. 6 மாச களான .... அ த க ‘வ ப ’த தா.. ஹ ர சா வ . கணவ ப தக ஸ ப த கா ள ள எ பஹிஷ் ட . அ த வ தத ல ற ன மாத ம ப காலமாக இ த .... இ பா த ய நட ன டலா எ ட றதா.க யாண ம ப ண வ எ ப பா வான ண வாள க க . களா? ற ப கார . இ த த ட ன த கஇ னா ப கார த அ றா ம . அவ கணவ ச தா . இ பா இ ன ல சாஸ் ர காக இ த தாட றா க எ ப ஹாஸ்ய . கா ம?.. வ தவ களா ல ய நட க ய ல.இ த ட ன... ஒ ர ம ச ப வ ஷ க அ இ தா ஒளபாசன கட மக காதான எ த ன பஹிஷ் மா . இ பழ க ஆ கால ய . எ னடா இ வள நா க ஆ ற த எ . ச .. அ த ஒ வ ஷ வ ர. சா க யாண ஆ க யாண ..... கா காம லா க யாண ஆ ட .... உ மக சா ன இ அ (மாத டா ) தா உன கால அவள லயா?. அவ அவ ப ண வ . கா சமா ற மாத க ஆன ... சா க யாண .. அ பா கஷ்ட ..... அ த ன ப க ள தான ப ண வ எ பா எ வ றா ம எ ? அ த காதான ப கா மயான த காதான கா ற சல க யாண அ கா ய த ப க ன வ ட வ ர....... 3 நா க க .. த க வ பா ஒ ப ப கார .. இத ட . எ ற எ ந ல எ ப மா .. அ த த ப தா க த வ . அ த தா மக மாத ல கப க சா றம எ த னக ம?. இத ப .

வத த அவ தாட டா . ப க யாண ச கா டஒ ரஒ மா? எ க றன. ண ள என ல ய? ர க க .. அ த க பா த வய ம த ம ப எ வய ஜா யயாவ கா ட எ கால நட அவ க வா காக வத ராண க ப க வரா சா க . றா க . அ லவா? ச . ராம ன.ச ப சா ன ன. இ ப யாக த யாம ய . அதனா அவ வத தப அ க த டயா . பா . க பராமாயண த ல க ப வ மா “ராம ர த பா த ட ய . ரக தத அ க உ . த க கம மா லக இ த தா க டா றன.உ க அ ப ய றா எ லா உ க கா ட வ மண ச கா ட ப த க மா? ம த மண க க த த க ரமா டமான ஒ ஜா ய . ம சா னப பா ய க யாண கா க மா? ப த க ட கா டவ க ஆன யா த பா ரயாவ 47 ராமண ப ஒ ர தா . ப க ர க ஒ தா . க யாண ப வ றா க எ .நம ஆ ச க ய டா எ க ப சாஸ் ர தக த பத காக சா ல வ த . அதாவ பா ய ஜா யாக இ க வ .. ச . க யாண பா த வய ஆ றதா . அவ ப ஆர த .. .. த ரஎ த ன யா . அ த பா தா ஜனக மகாராஜ யான தா த ளயா கா தப வ ல ய க யாண த டா க . வத ஓ ஓ ச ட அவ கா பட டா .எ ய லவா சா ன சா றா றா .அ ம மண ச கா டதாக . ப ழ த மர பா ய வ ளயா கா . இ தா உதாரண . த தப தா காம பா ழஉ 12 வய .. ராமண ப ஒ ர தா . ராம இவ . அதனா வ ப க யாண க காக . அவ க பட டா . க யாண பா தா 6 வய . ஆ றதா . தக வ க தா வ ப தா ம ச இ த தா க யாம எ ய அவள பா ய மா பக அன க ய . ராம தா த மா? அவ க தா ..

அவன க யாண ன த ப ளயாக இ யா க ஆர பா தா ஸ்வா ர ரா ராம ஜனகராஜ அர ம லஒ பவ க த ய மண ராம லஒ தா .. அத ற தா கா ப ளயா ட . வனவாச பா தா த ஆ ச நய ட சா றா . அவன பா எ கன க தா நம க ப . ராமாயண . "அஷ்டாதஸ வ ஷா மம ஜ ம க ய த நா எ 18-ஆவ வய வனவாச ச ய வ யதா . வ த வயதாக தா ன இ ய ழ தயாக கா ட வ க டா தாஷா தார யா ப தயா மான த மா மா சாபா யாய சபா த வஹா எ றா ராம . இ தா த க யாண அவள 6 வய அதாவ ம ஸ் க ப ட க யாணமாக வ நட ற எ ப ற . ஒ நா லஒ க ல எ பல த வத அத ற தசரத சா ற ராம தா க க யாண எ ப ராம 12 தா வ .” என தா த ஆ ச நய ட ல சா றா . ச வத காக என சா றா . த றா .பா அ ப தா .. உதாரண சா யா ட . ரத மா லன தஹ்” ன ய ச தக ப ர வச ராம ன பா றா ய? ழ த ப வ ல யஎ க யஇ கமாக தவனா ற. என 6-ஆவ க யாணமா 12 வ ட ராம ரா வா த . எ றா . வா ள சா தா ” எ ற லவா க ப எ த க யாண பய வய யாமான ச தக எழலா . அ ப மா எ ன கா ள ல. . மானா த வய நட க ஆ றதா அவ 12 வய ஆ தசரத ச கரவ . ழ க யாண ப வ கலா . க யாண எ ற ம இ கால “மா க ய த நா ன நவஜீவன எ ற Trade Mark ம ர தா பல க நா ” ஞாபக வ . க யாண . இ தா வா கா பா வய . இத எ பா த னஅ த ? வய . இ னா க றா ‘ந ரமா பா ய பா ராமா எ இட தா அ . த என ன ஆனா . ஆனா . . ன வ பா ச த வ எ த ய க யாண காக வ ஒ த யாண நட ற த ஸ் அதாவ றா ஜனக ..

. ராமண ப அதனா அவ வத தப அ க த தாட டா . அத காக க ற எ ப தா அத அ த . வஸிய டயா . வத ப க அ யயன ஆனா . ப க ஆக. ப ன . றா க . அ ததாக பா வாக வ ப கா த ம ?. வத ஓ பட டா .” இ தா இ த ம ர நா ப க என அ ல பல அ யாய க ன ர சா த ன. ர க க . ம உ யாக உர பா க ச த த சா ன அதனா வ ப க காக . காக வத ஒ ர தா .. க டா . அதாவ ஊ த ய வ .’ எ காப ப `எ ப ?’ எ த ம . பா க . ம . வத த அவ ஓ ச ட அவ கா ராண க ப க வரா சா க பால ர யான ப சா ன ஞாபக உட வ த ப சா ல பானா க . ப க எ லா ய ப க .உலக ந .இ இ தா தா உ னஎ ம ன எ இ த ஊ ..இ வர லஎ க தலா .. ம .஻ அதனா . யதாக ர களாக பா ராமண ப ர . ர வ யஉ ள யஉ ழ க வ வ ம ர ழ ப ச ஸாத ல ம த பா க ள தா . ப ன ஓ ல பய ர எ இவ இவ அ ம என எ அ த கா க வா க . டயா ... உ ப உட ன அவ க ய ன .. எ . ராமண ப ப க எ ற லா பத த எ ம கால க யாண ஆகாத ப க யா யாக எ ன வா ப க ர க ஒ தா . தா எ . அ த க 48/1. இ தாட த லஅ யாய க நா கால ஆ ய க இ யா வ பா க ற எ த .. ப ட நட ச ல டா .. அத காக தா ன த ர வ றத காக இ ல. ர ஜா தா . இ பழ க வ த . அ ப ப ட Symbol தா தா . அ ப த .ப க யாண ஆன ப க .இ ஒ தா . அவ க பட டா ..இ க ட ` வ . நம ர ட.தா அதனா தா அத தா எ பய வ த சா த ..“அ யஇ த தமான லஉ டய க க ற . இ ள எ லா ப க ள ம ச வத ள க க பற வ அ மா ர .இ தம ர னா ச த தா .. க வ க ப றதா? எ க ள வத க ...... உ ஸ் ன ல ய .ப ப க .

உ ம வஸ் ர த வர லஎ டஎ யமான சட எ ல மயமாக வ க . 48 – 2..அ ப டயா வ த வத காக தா மயமாக வ க வத காக தா நட இ த எ ற பழ க ம டயா . வஸிய ப க .? அ ப டயா டா . வத க ள ஓத க க டா . சா ன `அ ப யா?’ எ றஒ வா த யா அட பா ஆக. .. `நஸ் ர வத ம யதா . ? உபநயன எ றா எ ன? எ னடா .஻ ய ப க . ர வ ய உ ழ ப த பால ர யான ப க ள யஉ ழ க வ . ர ப க எ ற லா பத டயா . யாக ப பா தா பா அத ..’’ அதாவ ப டயா ..’ அதனா . வத ம . எ சட கா ம ர க ஓ இ த நா வ ல யத ற இ த ப . அதனா . யாக க நட தா . ல இ த க உபநயன . ப க . அவ க வத ஓ ச ய ர க ள க காம வ பாக ` ஸ் தா உபயநயனஸ்தா ன வாஹ ம ர ர . இ த உபநயன சட ற எ ப ர ச ஸ்கார க ல .ப ப க எ லா ம ர ஜா தா .இ தா என றா க . அ ஓத ப இ பத காக ட வயா கா த கா ள வ ப க யா க கான வா ற ... அதாவ .. பண இ மத எ க பா ற ? ப உபநயன எ ப ராமண ஆ க பா டவ தா பா பன எ கா றா க . ......... ` ஸ் னா த ர ஜா னா . உபநயன மயமாக வ உ எ றா க எ பா டவ தா பா பன கா றா க . காக அ ய வ எ ற பதா அ த ய அள லா ப ர ம ற சமய க தம ன? ம ர க ஓ பண ப கா றா க .. கால க யாக ப இ த . வஸ் ர ச யாக பா கா டா க .. ர க ... ம . ராமண ப க .’’ ப க அ னவ ர ஜா ..

.. ப க ஆ க ள ப ஷய தா . உபநயன எ றா .. த .... இ தான பா ஒ ஜின ப ய பா பா இ ர சட வ சா வ இ பா இ ப த பால அ பா த லா ப வத பா ய ப ற ஒ ஆ சா ய ட அதாவ வ பா க .. க கா ற ப க வரா த அ ப ய ஓ பண ற றா பா க .. அதாவ ட தா ன ம த எ றா க . அ த ஆ சா ய அ ன பய ன க ய பய தா உபநயன . இ ப ப கா வரவ ழ உபநயன ப எ பய ன பாடசா ல ர பாடா ட . ணஅ ப அ இ த ப க ஞாபக வர பய ன வ ய க பா காக ஆ ய ன நட ற எ ப ம ழ ர க வ டயா எ . ப . உபநயன எ னஅ த ? உ பட எ த எ பாவ தா ன? டா . ந ட சட கா ப ம த டயா .. த கா ள க யாண னப பால ட ட க ஆ ய ட அ அ ழ ழ ச வா . இத ச வ தா . இ ய க வ ர உன இ த காம ஆ சா ய ரா பா.இ ` ப ’ (அ த கால யா ல ய) க ச வா க .. உபநயன பா .. எ லா டா . அ த ன பய நட பா . வ பா .’’ எ ட மற உபநயன . வத க க பத காக. றா வத காக தா . அதனா பய ன அ அ த ழ த பய ந றாக ஸ்நான ப வ . எ ன . வர டா . ச ! உபநயன உ எ ம அ ல னஎ எ றா இ பா உபநயன ப ப யதாக ழா நட கா ன கா ஷய க டயா பா இ ட ஏ ப க ச ப த ப ட ள த என ம த தா எ ன? ப சா ஆ இ த சமய வஸ் ர க ல அ க பா ய மாணவ ன க ஆ மக த ராமண பய அ அவன அ பா...இவ . காரண ...? க ..? இ த இ ம க க ளப .. ` பய ல. ஆனா . உபநயன ப யப ? ற பய ன பாட சா றா க .. ச த உ ள ப ப ப வா டஎ சா றா எ ப பா த க உபநயன எ றா எ . உபநயன எ றா ல அ வ தா .

இ எ லா ஜா கா றா க .. வய ஆ யா வா ப டா . ன இழ த ப எ றா ... வத த கணவ த ல ய எ ன ப டன. பா தா ம.. அவ ள இற த கணவன த க என உ தர ற ம ஸ் . 49. ‘உல மா எ த ப க சா ன .. க “இ தா ம த ம வத ‘ச ’ ப மா?..... த வக மா டய ... 8 வய தன நட றா ல ய . இ வ ய டஅ வ க “ தா வா ராஹண ர ம ச ய .. க இ கஆ டய ப அழ தா அவல சணமா ர.. அவ ள அவன க என உ தர ற ம ஸ் ம ன இழ த ப க ... பச டா .. பழக தலா க இள டா அவள மயான வய . ப ’எ ற அ வ த வ வ ற தஆ ட க பா டன . வத ம அ ப டஇ த வாக சா கணவ த ப சார வ வய ல ய உ ... ப ப க வா அ பய க . வகளா வ ற தஆ டய க ப ட .ஆனா ... கணவ ன பத காக உடன யாக வத . க பாகாம த த ப கணவ ன இழ த அவ உடன யாக அவ ( மா ட பா பா க க யாண ப ம மா என டயா . பா . ம கா ன தா ?. க வய ல ய பாகாம த த ப க உ . அ த த வ ப க ளக பா டா த .. ற த ஆனா .. த வகளா அ ட மா கணவ த ம மண வ க பா ன இழ த ப க . பா ப க பாட ப உபநயன ப றா க ள! த க டமா ... அ த அழ க க பா த ம . த வக ம மண பசார ? கணவ ன இழ த ப எ றா ... ஆ ச வர டா எ பத காக பா ள றதா?) க ப ர க நா க ள. இ ற ம ... ம மா த ல ய வ மண இ பா த வகளா பா . ஆமா . அவ கள வா க பய கர க பா க இழ த அவ ம வ ற தஆ ஆ ச வர டா அவ மா டய க ப ட .” த பற ந சா ற .

. அ கணவ ன இழ த ஸ் எ ன . உத ச டயா . பல ஷய க அ ப ட க வ பா கா டவ க தா வடக ல. எ த ப க ப சார எ அப சார த ச தா ளா. ஆ த காக .. அ ல ய வ அவ எ க பட வ என ம த க ட ளக கா க டக ள கா வ றா . எ ப உ க யான ரா க அதாவ ப மா ணயாக இ றா ர த ர ரா மா ச ப டயா . வா க நட டவ வ இ னா ஆ ண அ னா அ ட த ட ப சார ஆ ற எ ற ம . அவள ப க யா ச அவ ள ஆமா அ ப ய வ. அவ ள.. ம ன தா ?. த க வரலா . த க ல எ தா க .ச ப தா மா ச வழ ல ஷய க ள பா வ தா . அ ப எ றா எ ன? ர ம வ என ப கட த தாயா உ டா எ ற ர அ பா . த அ ட மா வகளா ம மண வ பா க ற ம . வடக ல கார க ளா.கணவ ன இழ த ப க இ பா ம மண எ ஆ ண வ வ இய க .... ப மா ண கச றவ க சாதாரண ஸ் . அ இ க . அதாவ ப த வ க ளஎ ப பா தா க ? இ ஒ அதாவ வாரஸ்யமான ப த வ க ப ... இத த ட ன உ ள . அவ ஒ க தா ய . சாதாரண ம த ப க ள இ ப நட அ ப ய றா த வ ப க ள?..... ம ப க ளஎ ப பா த ?. அத த வக மா ட பா த எ ற த ட ன ப இ ல ள க க ள சா ற ... வ பா ம தா எ ப த க லகார க வாத ..ஒ ஆ வா க ப டவ இ னா ஆ ணா வா வதா?.. ரா மா ச வழ வ டப இ ற எ ந னா க ... கணவ ன இழ த . வழ வ ச ய இ லஎ சா வா க வடக ல வணவ க டய த ஆக வ ல என இர ம ப மா ன வாதமாக எ க ப ண த . அதனா ப ம ய வ கா . வத ப க ளஎ ப பா த ... ... இ த மண ப சார த எ ப க .. இ த இட வடக ல. மா டய க வ எ சா னா க .இ த றா . எ இ வ ர பா டா . ஆனா ம மண ம மண ஏ ? ஒ ப . இ த ஒ ஷய அ ப ட ம ம ல. அ த லா இ ல மா ல கார க தர வாத . த வக மா டய க டா எ றா க ..... த வ த வக க மா டய க டா எ னா க .. ரா றா க .

த வ க லஇ ணானவ ட இ த உ சவ நட எ னஇ ற ? வாகன க இ ப ஊ உலக வர.. இ த ஆ ஒ ... ற ப க ட த க ள பா வ வா . அ மா வாகன . வாகன க ஏ ... ற ன றக ப கலா சார ..... ..வ டாவ ட …. ட இர த னா சட ஆ அ த ய லா ச ல யஇ ப பா ட ழ வ ய வ வா .. அ த யா ன வாகன . அ ப ய றா ப த வமான ரா ? அத ப த வ வ த க த ய பா பா . கா வரலா ம எ தா .அ க தா இ பா . வத கட உ வ இ ல.ஊ இ கஉ ள படா டாபமாக ப மா ரா யா ர பா பா அதனா எ ன ன றா எ றா .ஊ வா .. இ த உ சவ ஆனா . க ட அம பா ப மா . க .. க ட த ஊ வா ... இட த .. அ பா ஜ மன உ கா க ள மளதாள வா ய க ள ஜாராக ர தப ஆ யப . பாவா . ஆ ரா த வமான யா ? ப மா 50தா க ட கட வ டாவ ட தா க ப மா .. ப ப மா தா நட எ லா ப த வமான கட ச பழ நர மக பழ வ அ ய பா எ க வ கா ள வ பா மானா ற .எ ற வத . வ வா ப மா . இ ச க ஆமா . ஆனா ன பதா வ பதா கட உ வ அட கமா டா . ற க ய ச றா க .. ற த . ஆ சஷ வாகன த க ரமாக வ வா .கா ப க ரா அவ கா வ க ப மா ள பா க . என ப தாயா த கா நா யாராக தா இ பா . உல அ ன (Humanistic Worship) அதாவ உ வான . ப மா வல ப க .. அதாவ க த ச ன இ . .. ஆனா . ஆனா .. வ மானா அவ உ வ இ பதாக ன கா . ளா த என இர ப த வ க இ பா க ... க உ சவ ய வ வா . அ ஆ உ வ க தா ப ம க தஉ த தா கா ய வ பா த வ த வண வ பட ப டன. நட ப த பா த அ னப வாகன ய ர பஎ வாகன ர வாகன . ஆ த வமான ப மா ..

இர ஆ ட . ஊ ர லா அட ட . இர தா க ட த கா ல ஆ வாசமாக ற ப றா ப மா . கா றா ப மா . அவ க ள. அத ற தா ப க த தம ப க ள வண வ தன . மள பா யா றா த . ர க .. கா ச ர அத கான பான ற ற அ தா க வ தா வா ய த வ றா க .அ ப கா ப ல. கா வரலா ம எ தா . இத ற கா ..ஏ ? ற எ க ? பழ ச நர ம ப அ த உ சவ கா க ள ர ஏ .. கா ச ர இ தா க த இவ வ ய பானா ர எ கஇ கா ணா என ன ரா .அ அ கா க பா டன ... ஷ் டய மா இ றா எ றா க .நா உ கா பா கா ட . அ ப எ உ சவ . இ த உ சவ ப பா வ ட உ சவ . ம நா சா ற பா ற ப க பா றா .... இ க ண ர . ம நா பா க ...ப ண வ டாமா? என யா க ஆர த வ க ! இ ஒ ப க எ றா .உ சவ . ப த வ த ளவ தன ஆகம கார க . ர வாகன ஆ ஆ ச கா ப க கா க ள பா கா ராம ... நாதஸ்வர ற . நாதஸ்வர . பழ வ அ ய பா ர ம ஏ றா .. மளதாள இ ச ற . இத அ த இ த ழ பா யா க பான ற டப த இ த கா ப மா ரா யா ர பா பா அதனா எ ன ன றா எ றா . கா வ றா . ‘அ ம ’ என அ ழ க ப ப த வ க இ ப றக தன . தஎ த ய டா ப மா ள இற றா . இர இ உ சவ வ .கா ல . ன உ சவ ? வ டாவ ட மா பா கல ர வாகன ள றா ப மா . ழா எ ற லா ம த வ பல வ பா ன யான ல டா ட க ள அ இ ஒ சா ற பா க . .. வ அவ ற பா பா . ‘ ச பா வா ம அ பா இர கா க ள ஒ ரப க பா றா ப மா .. வ தா க .ஏ வா ற . ஆ த வ . அ கஉ ளஒ ம க . ர இர க ய ’. னா பய ம டய உ சவ எ சா வா க . ழ பா ற ய வணவ தல க இ த உ சவ த காலாகலமாக கா டா வா க ..

இதனா ரா ச தக வாச ன. அவ ர உ ள ட யா .” . ழவத காக .. உட ன ச ய றா க .. ஆனா இ த ச க த வ கா கா . “க ர கா பா பா த .த டய"அ த" ம அ “அ ” ம ரன பற பா .. ன வத ஒ வா ய வ ற எ ச இ றா க . ம ப கா காக வ றா க.இ வ எ ர ரஒ வ ரஒ வ ற இ ப ய நர ஓ கா க. த ன.. அவ எ க பா வ தா ? என ச தகமாக இ ற ....இ த பா தா ப மா .. அ த ய லா கா பா கா ளாம ம ப உ ள த றா ரா ... எ பா வ பாக காக இஷ்ட ப பய ப கா ளலா எ த வ க ட த ஆர டன . ஆன தமாக கல மானா மா உ களா ? அ ப எ ற ஆ ச ர கநாத ர கநாய ச ன ச த ணர ன காச ல ய மானா ற பாத த வ க பா க பா வ வ டப மானா ப த வ க எ வள க . இ த உ சவ நட பா எ லா க ய எ னஇ ற ? ஆனா . கா ர யா அ ப ய வாச எ ரவ யம வன கா கா றா ப மா ரா “எ க யா பா வ ?” இ ரா க . யதா . இ லற க !!!.. அ பா தா சமாதான அ கஒ வ ... எ த வ க . இ த உ சவ ரா யா ட சா றா . த ன ய பா ல ப . வ த இ ப ணஆ எ ப வ மானா . இ ற . ப ணானவ அ த ய லா ச கா ள வ த வ க ட ல யஇ ப தா நட ற 51.. ந ர ரா ய சர வ த அ க த (ஆ )அ கா றா ’ எ ப பராசரப ட . அதாவ ஆ ச லலா .ஆ வ வர...ப மா ச தன வாச ன. ழய.ம ன ட சா றா ... இ த உ சவ லஇ னா சட ஆ மக எ க வ ஆனா .. “ உ ன எ பா அழகானவளாக உ வ கா தா நா வ யஏ பாக பா ற ?” எ . இ ஞாபக ப தஒ ச க கணவ . ரா ப நர ற ..இ உ சவ ...இ ன காயாத ஈர ச தன அவ மா லஒ கா ற த. அ ப ரா யா சா றா . ல ய பாவா .. ப ழ ப ஏ ப இ த உ சவ த ப தா வ ச றா க . ந மா வா சமாதான ற ப மா ள உ ள றா ரா . அ த ச தன வாச ன வ ஏ தா ஒ அ ய வாச ன பா உ ள .

.“ஓ... ர கநாத ச ற ன ம வ யாக பற பா எ ஒ ர கநாய ப த ......இ . பகவா தா கா டாம பா பா ற .... ற .. த யாரான தாயா நா த என லஎ ன றா ர. ல காக ல இட க ல ஸ்தல ராண க ள வ ப த வமான ரா வ ய த லகா உ சவ க அ வமாக நட றன... ரன . அ த அ . றா . வா .அ வஊ ர த வ க க ட ள பா ற ஊ கா ஊ .. சா கா த மா கா அ சக க ச றா ட . நா ற யாதா?” என ஒ வ ள றலா ம... அ த பாத ன ஸ் ர க கா க சா பா ? அ ப நர யவ க . ர கநாய யவ ப ச ன யா பா ச வ அ பா ... அதனா . என ப நம ஆ சாஸ் ர . த ன ய ஆனா . க ம க . எ பா வ பாக காக இஷ்ட ப பய ப கா ளலா எ த வ க ட த ஆர டன . த வ க ல ய ப த வ க இ த லா எத ? த வ ஷய ப தா ட டா என சாஸ் ர அ ப யானா எ கா ம தத ம வத தா எ வள ல யஇ ப கா பா தா வ இ ப க ல மஎ ப இ த லா . ப மா ‘ ற பா ’ நட த மா?“ இ இ த கா க வ . சஷ வ ச .. இ ப மா கா க த கா நா யாரான ரா ‘ ற பா ’ எ றா கா ரகார த வ வ தா அத ம எ க வ ய பாக டா எ ப தா பா ...... இ ப ஒ வா பா க ற .இ பா நா வா . ய வான த வ பா . ர கநாத ச ன ரன ஒ கா தர பா றா ரா எ ன வா என அ த ப த இ கா டஇ றா . இ க ப ணஆ எ ப வ மானா .அ ம ய உ வான ர யமான ரா வ ப க வ . க . மானா ற பாத பா ச ன ம ..இ த லா இ ப கா ஸ் ராமா ஜ ர ய சா ச ச ஒ கா றா எ யஉ க ன னத ர கநாத ன ச பா .ஆனா உ க கணவரான பகவா ன ய பா ஆ ”.. ஒ ப த இர நர பகவா ன ச பத காக வ ஜாம எ லா ஆ ச ன ய . ன வாகன க கத ந கணவ ஜ ம இ ப ஊ ரா ன தா .கா ள ய தா ஆமா . அதாவ ..

ர ணர ன காச க டா வ சா வா அ லவா? யா ம ல. ர கநாத வ கா வத ந த ர ரா அ க த (ஆ கா பராசரப ட . அ த ஆன த நா ப யம எ டா க .. அ எ ன பா எ சா வ எ ன எ ய வ வல கயான ர தா வா களா? அ த ப த பற பான எ றா . மக பராசரப ட தா அ சா றா ... பா ளாக கா வ ட ஆன தமாக காச எ ப எ ய த பய த பா . இ ப இ த ய ச ரவ அ ய கா எ பவ ஆ ல மா இ கா இட ப றா . ராமா இ த கா ஜ ய ன? ‘அ .. இ பா .அ தப த இ த பா றா . ர கநாய ச ன அ த பா ள . ப ண ம தன ஆபாசமாக ப வ ம எ பத காக. ச . (ஆ )அதாவ உப யாக ப றஅ க .... ச . வ க க பல டா ர எ வத .. ற .. வ த வ ய ப ழயப ர கநாத ச ன வ த ட ற ....‘ஆ பாக தா ப . அவ ள எ நர எ ப உப யாக ப தஆ உ ம உ ள ’ எ ப த தா இ ப ர க அ தர க த ய பா ததாக ள றா ப ட .” எ இ த த பா மா பய ய‘ ம தஸார ’ எ ஆன த நா க ள கா ஸ் ர கநாய றா எ ஸ் பராசரப ட ஸ் ணர ன க றா ச ரவ ஆ சா ய . ய சர வ )அ றா ’ எ ப தக ச ப த எ ற ஆ ச ர கநாத ர கநாய ச ன ச த ணர ன காச ல ய வ த இ .ழ ற ... “ஸ் ர கநாத தன கல யஅ ப சா தா ?.. ம ப ஒ சஷ வ ச .... கா ச நர ஆன . ன ப டா க . உட ன ச ய றா இ த க த எத ? டலா சா யா க த பால இ தா . னா இ த இட ல ய ச ச ற ....... அ த ப த பராசரப ட தா . இ த ப ஸ்தக கார ண ச ரவ ஆ சா ய எ க த ல யத கலா . இ ப சவ ய லா இத ப க ள பாக ச ள தத ல.. த க ப ற எ வ வணவ ம தானா.. ஆன த நா ..

ம ற தவ தக எ லா ராம தவ தகளா .. இ பா ஆகம ச வ த வ க ல யஆ ரதாய க . தரமான தவ தகளா . அதனா தா ராம தவ த! எ ன க டா ராம அ த ன வ க ப ராம தவ வ . ஆனா . என அ கா வ ர பா டா க .. அத வ தக த. த க வா கா டா க . கா யவ தவ க காமா பா .? ராம தவ த... ர க . ஜி லா ரகஹ ஹீஅ அ த தம த வ க ள தவ ரஉ த க வ த என ஜனானா க றவ ஷ் . பா பா . தரமான தவ தகளா . த வ க றன.ம ர னா களா? பா ற அ பா க கா ல இ ‘அ வத ’ என ப ப ப கா ச கரா சா யா க எ க க பா வ றா க ? ச ன.. ஏ ன றா .. ... கா . ப பா . க . இ த பய வ பா தா ன த ர ப மயாக வ த ல இர சமய க ப யாக ப க சவ எ ப ளயாட ப ய எ ப த ற . சவ அ பா ... அவ ற வண பவ க உ ழ ம க . அவ ற வண பவ க உ ழ ம க . வ உ ட தவ தக வத வ த தவ தகளா .. ச “ச மத ஷ்வா வசஸாப தவஹா வா தஏ க . ஜி லா ?ப தவ ரஉ த க வ த என .. அ வ. – 1. க ள 52... அவ க ஜி கா காமா ய ம கா ரகார த தா வ யவ றாளா என சா பா க ள . அ வ. ச பா ற எ சா வா தவ த.” அ த தப வா ற ஏ றவ க ம க த க தக எ சா வா தவ த. ஏ ன றா . ர க . ம ற தவ தக எ லா ராம தவ தகளா ..? இ எ மத க வணவ ரா த வ க ளஅ பண ப றன..52/2 த வ க ம தர ? தரமா ? ஷ் ... க ள த வ த ஹீய க . அதனா தா ராம தவ த! எ ன அ த ன வ க ப க டா ராம தவ வ ... வ உ ட தவ தக வத வ த தவ தகளா . ப வ ஏ ற தா க பத க க ள ளஏ ப வ க ப வ த அ த ன? ஷ் .

. ஷ் ப . பகவா வா அ றயாக . அதனா த ம த வண னா வண னா . என வ. அவ ( த வ க எ றா க . கா எ றா க எ அ த . அவரவ வா வ வ ம கா டா க . அவ சா .. அதனா அ வ வ ய வர டா எ ற லா ப த ஏ ன றா . வ தவ க க ற கா யப சயாக பா தா க . ப இ சகல த கவ கா வ பால ப தவ தக ள நா வ ய பானா ந ஊ ல ய நம ப ல யத எ ப வா க அவ க ட தந க. அவ ப ட க வ . ஏ ன றா . பகவா ப ச வா .. க ய உ வமான .இ ப பா ப தவ தகளாக வ அ ம தன. டா தா ன நம ) கால ன கட ந வ ய அதாவ ஆகம அ பா ப ட தவ ராமண க ந வ ய த க டாயமா அதாவ . ப . க க ல தா த கா எ வண க ஆர தா .ச .. என வ. அவ ந வ ய ப ட க வ வக ன ஒ வழ சஷ ற ல ரஹ க ப வழ க ஜி க ப ட வ டயா .. க ப த கள த வ க ள இ ப ப ட கா . கா யா தா ஆன .. அவ சா டா தா ன நம .. பாடான கால க இ உ ப னா க பகவா ப அதாவ . யமான ஷய . பகவா . அதனா ராமண க . அவரவ ப அவரவ எ ற பத ம தவறான . இ த பா வளா தா ச ப பா வளர வளர.. கா ய மா ஆன . ச பய த வ த ஷ் றா க ....அ த பா கட இ ற எ அ தா கா . த த வ இ ட க ந னா ... அவ ( த வ க ) ன எ றா க . வ ள யஎ ல ஆகம . அத ற ல இ கஒ வதன வ . அ த தவ தக இ ப த. பகவா ச வா . சஷ கால க க னக ஆ வ ற . தாட ய அ ரஹ றயாக வழ கமாக ப ட ஒ வா வ க ட. மா பா ற தவ தக எ லா ஆகம அ ல.. ற அ த க ய க . இ எ ல ய வ தா பா கா ‘ ராம தவ த’ ப பா தா . ந வ ய லக தக ள னா க . ஊ காவ காக தா ன. .

பா ய . கா ல ன எ ற ஜ த சாத . ம ய உ கால என ப . அதாவ பா டல கா ய ஊற வ ச ய ப இ பான உண .ச . கா ர வரதராஜ ப மா ய ப ( ன தா ) சா இஷ்டமான பாஜன இ நா சா சாதாரண இ ய ல. அ மா வ அ தா ட லஇ . நட ஜ க. பா யா ந ஊ சாத ச ப ட பா க . பா ற க ப ற உண வ கக ழா க . த வ த வ ய சா பகவா பாஜன ப ய ல பா களா?.. அ க ‘ச பா’ சாத தா ய . ஆ இ ல. ஷ் தா ச எ லா இ த ர அமாவா ச. கா க சா ற க க . பா வ மா ச சா பா கா ட சா ச ப ப ட களா?. டஉ ள பா ஒ பா ர ச . ட லஇ . அதாவ ள . இ வள எ ற ஆஹம .. ட?..... ச தவ ட .... பய த ப ந வ ய ச ஷ் க சா டா என க த ப சஷ . நா யா நாள அ காரவ அதாவ ச க ர பா க . றா ப ஊற வ பா க ..பகவா சா பா ப ய ல பா களா ப த வ க ப பா ல. அ ப ய றா . ப த வ ப த வ இ த வ ல..? 53. ப ‘ ட ல’ என அ ழ க ப ஒ வ இ இ த ட. பா டல கா . இ அ ப மாத லந ச ர அ . ப மா வ ய வாகன க எ சா ன இ லயா? அ க பா ஊ ர லா பத காக ‘ வ ஷ் பா கா ’ எ இ பா .அ ப ய றா ?.. த ர பா மா கா .. இ அ பால வ ஓ இ .இ வள க உ க நா உ ஊ றதா? இ வ ய லா மா ய .. ஜீரக ... வகா சாக அ மா சா ம ற இ த ர யாத ர சாத . ப மா கா ல பா வ கா க உண இ த அள ய வ இ ல.. ப மா காலச ழ . இ த ன நளபாக க மா ய மா கா க ள ப பத க ற ட ட வ பா க . பழ .. இ யா க ..இ த ஊ வக வ வ யஎ தா நளபாக க ள சா யா ட . அத கா பய வா ப மா ப . இத பய அல கார த அதாவ நா சா ம ய சா பா ட பகவா அல கார த க..ந வ ய . ஏகாத கால க ஒ ர ந வ ய உ மா...

. அ க லாக இ இ க வ ..’ எ அவ ந வ ய ச ய மஎ தன .. பகவா எ தா ன அ த சா அ ன கா தன .. இ த ப மா ய எ றா எ ன எ இ சா ல ன த தமான ப சண க .... அவ எ பா க .. இ ல... ற தா பகவா ப சா . அதாவ ‘எ ல சா சா னப ல ச க வ ற த’ எ கார றா .அ த த வ வகமாக யமாக அ சா ற க . அ த க ... த க ல யா த ய வ ஜ ச இத ற த னா ப ய ப ய பா தவ க ‘இ ந னா இ க. யா எ றன .... அ ச த த நா சா வதாவ . லக ள நா க ள ஜப றா . உன தமான உ வ க டா .. அ த உப யாக ப தா க .... மா ய . மா ய தாஷ ..” வத வ கால றக ள க மா க ள ற . இ வ தன . ச . இ த லா எத ?. ஆகம த க ட ட ‘அ ம தன அ த லா யா பா றா ..... ஜி தவ க இ த ஷய ன தா க . பலகார க இ க ள.. இ த தா வதா த த க தன ‘பா சரா ர ர ச’ இ வள ப சண பலகார ப பகவா ப ட எ பா டா எ ப ?. அத அவ அ த ஸ் க பானா?.எ கா பா எ ன ச றா ? ப ர சா பா ட ய நட நா சா யாத ர ற .... அ ப ய றா நா எ ப ழ ப ?. இ தா டா த’ சா டா உன .... “ சா பா ர மா ஷ் ணா ஹா ரஸ ன வத ன ஻ணா க சா ண ரஜதா தாம ச ய தா ரண ம தா ம அபாஸ்த தாஷஸ் தா மவ ர ம .... உ ட மா ப மா உ கா லஎ க சா ட த நா ஏ சா ட வ ?. அவ னா வ அ த கா ச ல யஎ வ க ள?. ல சா அ த க எ றா ....பா சரா ர ஆகம சா ன ... பகவா எ லா ற?.அ ப ய றா ?....“உன கா ஷ் வ ரதானமா கா .. இ வள நளபாக க ள க ர பா ட த ய அள தயா ச வ ல யா ச ததாக கா . அவ நர கா அ பகவா உ ஸவ ப யச வாஆ மன த ஷ ல ய?. கா க ள . பகவா யா க ள ந வ ய த சா றானா?.” எ ற . ர பா மா ய ..

ரா பா த வதன ச ய ப த வமான ப மா ஆ த கதா .. அ ஆனா மா ய வ வ க தஒ வயான ‘ச எ ர மா ய ச ப தாஷ வரா . வ வ ப வரா ..என வ ப மா கா க ப மா ப ட தவ ற சா வதா கா க டா ... த வ சா களா ப ய . ப மா ட கா ம தா த சமமாக இ ச தத க ய தாயா அதாவ பாக மா டா க .. அதாவ இத உ ள றா கா இ த மா ய ’ கவ கவ வ கா பாட கயா ந வ ய க கயா மானா டலா . அ ம தா . த க என க கா பதா றதா? . சா பா ஷய டஅ ப ற ப ற எ ப த சா ல தா இ வள ஷய க ள ள ன .” எ ப மா வ வ கா ய க க வ இ தா இ ப ல..அ ச வரா .இ வ எ ப ட க ப வயான பதா தாஷ ப மா பா த க ன? றன..இ எ அ கப ச த க ளஎ ப ச .. பா ளாதார வச க யாம ப மா தாயா ற .. யா ? ற தவ இ ள ப பா வ ல பா சர ப த வமான ரா ப க லாத ப மா கா க சா பா சமா சார ப ல. எத இ த சா ல வ த . வ ல. என வ வ கா ச பா சாத தா . ஆ ல. மா ச கா ச ப சா பா ட சா ப த வ க ப பா ட?. ?? !! அத ராமண க ட க தனா உ பய தா டா க . பா யஇ பரம வ வ ம மத ய சர வ ய இட இ பா றதா? தத கட ளான வ ல... இ க ந வ ய ம ண ர த தா ரா . அவ ப மா ந வ ய வ க கா பா க . ப த வ த த வ இ த வ இ 54. க ஸ்க த . கா ள.. வ க வ ய ல. . நா த வ க ப த வ க இ ழ க ப அ க ள ப பா வ றா அ லவா?. சா ?. மானா மா ய (எ ) தாஷ இ க வதா த த க ஸ்வா . அதாவ ப மா ச ய டா .. . பா வ க க ன.

பா வ உ . பரம வ . றா பா வ . பரம வ சவ இ ம ம ல மா பத இ சா பா ள அழ எ தா ராமண க க தனா டா க ....’ . பா வ மகனா டா க சமஸ் எ ப ..ரம யனா டா க . கா டா வா வ ....பா வ யஒ கா பரம வ ரகதாப தா னா க றா . ` த ஏ ... இ வ ய லா . ஆனா . சரவணபவ.. பரம வனா ற. தக ச ப த கா ள தாகமா ச றா ? எ னா உன ?’ .பரம வ ..ம ப அவள தா த பாக க ள க ப த ய ல.. ஏ .. அ த . பா வ ம மத தா டவ ச ச மத ல. பரம வ ளா ம மத ய .. அ பா எ ன வ ல யா? இ ல ஸ்வா . தத கட ளான க ன. அதாவ தா மயான பழ த ச க இல க எ றத கட பய தா வழ க ப இ லயா? இ ல டலா . வட மா பா வ கா ந பா வ தயா க த ய தா இ க வா கா ட வ ற ..பகவானாக தாக பா வ யஇ றா . பா வ பா பட தா ...’ கா ளாம க பா வ இ பா அவ க ற .. மத காப . எ றா . நாதா. `இ இ க ல நாதா.அ ப ய றா த ப . றா பரம வ . ம க. இ த ய லா கான பா தா ம ம தயாரா ஒ வா பாக க ள த க பரம வ ச ச ம க ல.. மக எ ப எ க டா பய காரண க ள வ த எ எ றா அழக .. அவள ஆ டக ள அக ற ஆர `ஸ்வா . பா வ தா ற .. வ ல. டா க . க த . பா வ மாகன பா றா பரம வ .. ரம யனா த கார க . பா வ ய றா .. எ ல இ டா ..பா வ ய ர வ ட த கந ஓ றா வாரா? பா வ யவ ள த கக ன ய பா க பா க ழ அவ ர ஆ ட க தயாராக இ றா .இ த ப எ சா ன . சரவணபவ எ ற லா சா றா ம? எ ற லா க க . இ வ ப பா . நா ல.. ஆமா எ ப சமஸ் க மகனா டா க க அழகான த பய .. ய ண தவ . இ பா வ டா ம.. ஏ .? அ த சா ற . பரம வ - பரம வ தப .. வ கா தா க ய கா த த .. உ ல கா க தமா ள . த கள லாக ல றா க ... இ பா வ டா .அ ப ய றா சமஸ் தப எ ன? க த . ஆனா .. க ய ப பாட ற .. நாத பா வ ... பால ப இ தா . பா வ ற தவ இ ல க ..

. ச யாக அ த ஻ண க பா சர வ த உட ய இட லச ல பா கா ள..... கா வன . அழகானவ எ ற அ த அவ ன ஒ ம ல கட ளாக வண ற த . சரவன .. அத வ ல பய தா இ . இ டய பாக பா றதா? கா மயான ச யான ஒ வட மா க சராம த வ தவ த ஸ்க த . வ ப மா ட த பர ரக ய மா எ ன வா?இ ப ’ ஜ எ நாம ம உ டான ."அ த" கா வ ப மா கா ஆ ப வ ஜ டா . க க ரா ட தா வக வகமாக பய தன. கா இ ப ப ட ஸ்க த . இ ப தா வ சரவண ` ற தா ’ எ றன சமஸ் த கா ய க .. கணப யா ? 55.ச ..இத நடன த ற தா ராஜா எ ப த வ க இ த பா ப வ வஷ்ணவ ச ரதாய சவ எ ப ?உ க டய இ த க ப பாக வ .ஆனா . இ பா றதா? க ன வ கணப ய மகனா டா க .. வ ப மா சா தா ற. த பர நடராஜ ப மா ன எ லா அ ல ப அவர ஆலய ச த சன ச மா ற நா க . வ அ ப த . ர தானா? த பர வ ர க .....சமஸ் த ப . இ தா நடராஜ ஜ கா . உ த பய ஸ்க த .... க ன ஸ்க த .நாண உ வானவ ..உ க .இ பா சரவண எ அ ழ க ப றா க ..எ பதா சரவண . ஸ்க த எ றா ? இ பா க ள.. சரவண ரம ய என உய த ராமண .... சரவண காரண க ள வ ரய என க த த ற சமஸ் இட த . பய த தா .. சரவண இ ப தா அவத தா . பா வ பரம வ உ யா... சர பா வ ல டதா பரம வ ரதஸ் (இ ய க )அ ப ய ஆகாய ழ தன. த ஒ ர பய ... க கா ம ல சவா நாண கா ச தஅ த க ... அத ற தா சரவண .. த வ . இ தா த பர ரக ய மா எ ன வா? பா நடனமாட.. அத டய உ பய தா க ப ஸ்க த . க க க ச த க.அ ப யஅ ழ ர யார பட தயாக அவத தஒ த .. அ த உ க அ ப யக க வ தன. . ல. இத மகனா ய ஆபாசமான அ த பால வ. வ வ ம ற கா ல கா வ த ப யா .. ஆ தா .? அ த க த எ சா ல டா . க த சமஸ் வா எ றா . ஆனா . அதாவ ... நாண சமஸ் த பய சர .

இ த ஸ்தல
சஷ ம வ ப மானான நடராஜ ப மா
ஒ நா ... க ப ழய கால
அழகான நா ... த பர

நடன பா
. கல
கா பவ க யா , யா ?

ந தன
பா

தா .

பரம வ ,
ல கா . யா

ல கா ? வ ப மா ட நடன பா
பாட
வ தவ . க
ற த ந தன நா
ய கா . இய

ல யஆ க ள ட
ப க தா நடன அ ச க
இ ச

அழகாக இ ழவா க .
ஷ க ஆ
பா ஏ ப
ரச ன ய ட ஸ்
க ந தனமா
பா
அ கப ச அழ
. இ இய

ஏ பா . அ
,
லகா
நடன ப
ப றவ
சா ல வ
மா?
அவள சல
கஒ

கா ற ஆ
பா
யாக ஆட வ பவ க ள ஆ
பா
கா தா
வ ப மா
நடன
பா
இர


கா

டக எ
.

பா க என
த .

பா
. அவள நடன
வா க . இ ப
ப ட

வ தா . ஏ பா க நட தன.

ர. அ
தா
வ ப மா
ற .ஆ ட
தாட க இ
தவ க
ட யஒ

தாட
யா
ட . தன
கா . அவள பாத க சல
க ர க கா
நடன

கா
ற .

நடனமாட
பா
யா

ஆ பா டமான அ ச க ளா ஆட ஆர
கக ள ஒ
யா
ச தன. கா
ர க
ன.

தா

ம ப க
வ தன தா டவ
த ஆர
தா . வ
தா டவ
தஅ
வ கயாக அவர அ யா க
பா
வ . அ த தா டவ , அநவாத தா டவ ,
ஆன த தா டவ , ரளய தா டவ , ச கார தா டவ , இ
க வ ஆ ய
ஆன த தா டவ . கா
நடன அ ச க
ந தன
ப க
பா பவ க
வ க
தன.

தா டவ
வ ப மா , ஒ
அவ

கா க
ல கா
இவ ள ஆட
னா .கா

தா டவ
தா
ட நா
தா பதா?

நடன அவ
டா ள’ என
டா என

ம...பா

வல

தா

கலவர
ச த . ‘ஆஹா... வ ப மா
ர க
ள ப
பா ற நர ... இ
ய வ ... த இட கா ல ச ற

நடன
ஒ வ கதா என


கா

கா
தா
கா . வ
இட கா இ

ய , ஆமா ... இ
உயரமான
கா ச
கா சமாக இட கா ல ல

ச ற வ ப மா

த .

.

கா ல ஊ
இட கா ல உயர ல
கா
ட பாக... ச ப ய ஒ கண
த . ஏ ?... வ

ற வ
ஷ்ட (அதாவ ஆ
) வ

ப யான . இத கா தா இட கா ல ல
றா

வ . வ
நடனமா
கா

ல கா
இ கா

பா க வ
ய க டாய

ட . பா
டன அவள ந தன

த ல
தா . தன
ஒ ஆ
இ ப
ப ட கால
ப த எ த வா

பா
கா
டத
வ ல ய தாட வா ? கா
ந தன
றதா?
த ப ட .
ஆனா , வ ப மா ... தாட

தா எ றா
ட . வல
(ஆ
ப) வ
கா

எ ன வா?
‘இ ப ’

தா

தா டவமா
கா ல ஊ
... ஜ

கா
டஇ
இட கா ல
டா . இ தா

நடராஜ

நாம ம உ

இத
நடன
ராஜா எ
அ த . இ த நானாக
மகா
ய எ
ஸ்தக
சா ல ப
ற .

எ ன?ஆ


பா
பாட
டா . அ
பா டா


டா . அவ ள தா க

ச யலா . தா றவ கா .

சா ல
அதாவநா ஏ கன வ சா
ற . கா ... ஆகம
த வ .இ
கதா
யமான இ
னா
ற கவ
class God. „But Kali is low class rural God” எ
சா

க...?
இ ன

க .


கா

ட த ட1
கா

த பர

லா


காபமாக உ கா

‘அதாவ ஆ
ர ட ப வா ’ எ
கா
றா .

நடராஜ
கா

ய வட
நா

த பர
ட பா

கா

பா
நம

பாட
நடராஜ

ஈ ப

பத

56/1.பா வ

யா

கஎ

டா
சா
த க

பத

ப தம ற
பா த வ . நாயக
,
லக எ ப வ ய லா ம த க

தா னா என

அள
பகவ
ஷம க

றன.

ல கா
வா க .

இ ப

தா

அ கா

ல.

இ வா
த வ க

ல ய ஆ ...
வள க ப
ற . அ தா வ க மா

நாயக

ல. நடராஜ
த பர
சா
ராக பா
ன வ
மானா

.

யா . பா

சா லாம

டான .

அ பா ப ட காவ
க வ
. “Siva is a hig
கா

க ப டா .

பா
க கா

த பர
பா கா

தா . ஆக... வ
ஷ்ட

த பர ரக ய மா

அ ல. பரம வ

தா

.

பா
ப ற ப

றன.

பரம வ தா .
கா
த த த வ க
ராண க

‘ ட ...
க தா


உன

உ ப
’எ

யாக இ
தா
பரம வ ஆ க


எ ற ப
ஸ்க த , சரவண எ
மா , கலா சார வ பா
ட பா
தா .

பா கா த. பா தா எ
சா வத
தா . இ க த.

ப க

ட ய

அ ப
ய றா

அ ணான நாயக , கணப யா எ
களா?
அ ண ,த
,த
க, அ கா, ம
ன என த வ க
ட ய உற
வ த த லா Humanistic Worship -ஆ வ த .ச ... கணப

வா .
கணப
ப வறா . ந

ண , வ

றா .

த மக

தா

ஆனா ... சமஸ்
த க தக இத


பரம வ
ம ன யா ய பா வ , ஒ நா ஸ்நான ப
,
லக எ ப
த வ க தா னா என


றன
ச ...

பரவலாக ந மவ க

றன. எ ன க
கா

வ ய லா ம த க


அள
பகவ

த?
றா .

கா
த த
ஷம க
ராண க


எ ன ச
றா ? பா வ
த த
கா
கா
கா
றா . வ
ஒ ந பா ச. ந
த எ ப
எ ப த அவ அ யாம பா க வ
. அதாவ ... ஒ

ப த
அவ
த யாம இ
னா ஆ
(கணவ ன எ றா
த யாம
பா
றான லவா?) பா தா எ ப இ
எ ப தப
பா க
ஆ ச ப டா
வ .

பால வ பா வ
த ஜல
த சன
த அவ

‘சகல
இர
தா த
கா
எ றா

லாக க
க க

கா
தனமாக பா

ன த யாக
ப தத ச

தா ன?

யா

உட ன... அவசரமாக தன க

கா ட பா வ , த
பராச
ஸ்நான
தஒ
என காப
பா வ
யா தா ஒ

சா த ... சா த ...’ எ

ஸ்வா
களா

ட ச
த யாம

கா
கா

த யா ரா ரச
ட பா வ


தா பரம வ .

தா
ன?உண

சா ட பா
டா .

ப த
தா .

த வ

சக ள
, வஸ் ர க ள
பத யப

ன பா தவ ன த னா . ட ... யார
க?
பா
அள
ச கார யா ?

ச த பாட... ப
ளயாட ... அத
றா .

ம ற
கா

ப ற’ பராச

காதா எ

ளயாட
உ க

பா

றா


ளயாட


பா


ய வ த வ ... ‘ த ...
ஏ இ ப
காப ப
றா ?

ப தஇ
னா
எ றா ... எ

ம ற
ளயாட

கா

பா

க .


த த பா
கட வ ...” என
அ த ஻ண
உட பாக
பரம வ தா

ளயாட ல அர

னா . “ம

... யா ன த லயனாக
,ம
காப தா சாப
டா .

ல ய பரம வ அ வா ற ஆனா . அதாவ யா ன
வ வ
ப றா . அதாவ ... நாயக
வ யா

ற இ க த.


பா

ஆ ற க ர, ள த க ரக
எ லா
க .அ எத
எ றா ...?

‘ ட ...
க தா


உன

56/2. வத ப
இவ

உ ப
’எ

அ த லா
யா ர றா ...?

யாக இ
தா
பரம வ ஆ க

கணப

டயா

.

கட

வத

க க ளவ ப த .
மத எ
க பா ற

வரலா


வ பா


கணப ... எஅ ல.

நாயக க

ளவ ப த .
தாட க , எ
சா

ற . அவ

?ப

56 – 2.
ப சா
ற . உலக
றக
யமான இர டாவ
க க ளவ ப த .
யாசமான,

நா

க க

யா னக ள
தா கணப

கணப எ ற ட ... இவ

ற லா
ன ‘
அ த லா
யா ர றா ...?

டயா .
வத

வத
ளயா
வத

ல?.

யாக பா
தா எ றா , நா

பர
த வ பா
ற Totamism Worhip அதாவ

த உட
றன . இ

ற லா

அ ப யாக தா ‘ஒ கால
கா
வா த ம க
உ வ
கா ட யா னக ள பய
வ பட
தாட
னா க .

பா கா த. பா தா எ
சா வத
தா . இ க த.

கணப கட

ல.??
க க
ல யவ
றா . இவ தா உலக
’ பா டா க .

வத
ளயா

வத ப‘பாராம ’ நா
த உட பாக
மாற

வ த
பா ... எ
வரலா
க த.

பல

ல யவ
றா . இவ தா
’ பா டா க .

கணப ... எ ற சா வ
இ தம ர
த பா
க .

“கணான தவா கணப ஹி ஷவாம ஹக
ர மனா
ர மனாஸ்ப ”

னா

உலக

ப ய

ளவ ப
தாட க ,

ற . அவ

உபமஸ் ஸ்ரவஸ்தம

தஷ்டராஜ

உ த ல ம ச வ ப .. அ பா அவ க த க ஒ த லவ ன த த கா அவ சா ப நட பா க .. வத ப ப த கணப கட க ஷய மயா ல ய இ இ ள கா ற . நா டஎ க ஆ ல நவரா 9 நா கா வ ற ன.கணப எ றா இ தா அ த . ஆனா..” எ றா அ த ன ப . ப ட ..’ எ சா நவரா கா ப அவ ட ள க தாட ன . ப த வ க ட படாதபா படறா சா க . உ ல .. அ ப யா ஸ்வா ......ல எ ப . இ ப த வ ப ய சஷ தா ன. ஷிக எ லா ட டமா பாவா க ... கா எ ப த லா ஆ யா க ஆராத ன காக ப த வ களான பா வ சஷமாக நட த ப ற . ந ல . நா க நட தா எ க எ லா த லவ ன பா க வ தா இ த ம கால க கணப எ ற கட ல.அ தா ஆ டா க . உண களானா ... சரஸ்வ இ பா .அ த க க க நவரா .. 57... நம க லா ஒ ந க ள வழ க வ ய த வ க எ ப த க ப எ ப த உணர தா . இ த ய லா எத சா ற எ றா . சா மயான ல . ர ..இ த னக ப சா வ தா கா (!) ல பல அ யாய களாக ப க . வதகால ம க . ப த வ க ஆ யா நம ச ரதாய ச வ த அ யாய க ள ய லா ஸ்தாரமாக வ பா தா .அ த ட க த லவ க தா கணப க . ஜா க ப ட க த ராண கார க பல ஜாட மயான த வ த ய கா டா க . நம கட ள க னா கட உ க த த ய த ம ய க டா .. & 58 நவரா இ தான பா கா நவரா கா ஆ த உ இ லாம வ . ஷி ஷி ல ..வத ..’ என த க Leader of the Group... த லவா...‘அ ப வா வ .ந ல வாழ யா .. ப த வ க காக வ ர யகமாக நவரா கா டா றா ம. உ மயான ல க யா ’ எ இ தக க த ய ச றன எ லா . ல ஸ் க எ ட ‘இ ப யா ஸ்வா .. இ பா வத றய கணப க ‘ஏ.. என ஆ ச ய த கா னா க . அ ப தமாக ஒ க ய க டன . அவ ற ப . அதாவ Leader of the Group.

. ப க ஆ சா வா க . காரண அவ ப த ஒ வரமா . சஷ வ . ‘ந மா மா?. ஒ ப ணா தா நட க வ எ ப தா ச ய ? ப த வ க ள கா ல ந மஅ க -எ ற ன ந க ததா அ த அர க அ ப யா வர த த வ க ..... அத லமாக தா நா அ ர ன அ க .” பா த உ க க ள ட இர மட அ கமாக ... அ ன தவா ய . அ த ஷி ல த பா பத ஜா க ப ட க த ய பா வா . எ ன அ க வ ம அ வா என அவ ச யலா .என ப த வ க ஆ லாச ன ட வ க ப ட .உ னா அவ ன அ க மா?.. .அ ப நா வா ற . தவ க அத ல ம ஷா ச வ ? அ பா ஒ க றா ஆ க பல வ த ல வர வ ர அ த ன ப பல த ர னஅ க வ .. இற பானவ க மா ச கா க ட வ லாதவ க நா ... ற எ ப அ பா தவ க ட ல இ க டா .’ எ ப றா க . ஆனா ... பராச யா றா .அவ க சா றா க . எ ற கா மக ச ய ஆர டா .. பல ஆ க ள ட ஆனா . அதாவ . ஆனா .’ ப க ப க (!) பா ற ல ட . தவ க ப தவ ..பா வான ந க..... ம ஷா ர எ றா அர க எ ப க கா கா ‘எ ன கா ல மானா அ வர .அ எ ப ய பா ற . தவ தக ரா றா க . ப ற . அதாவ .. வத எ ன சா ன ?. 4 மட அ கமாக ப பா க எ ற வத . ராண த அத ட ஒ கா ட ரயா ச ப ற ... எ த ப ணா அ ?. ல த பா தா . ந மா எ ப ஒ அர க ன கா ல ?. அதாவ ‘ கா ச . ஷய த’ பல த ராண பல னமா வ வா . ஷி வ . ச ற ?.”. “ ப தான மா அவ ன அ க வ ..... இ வ ம ன பராச எ ய .. ராண நட ப த வ க ‘Meeting’எ ன நட ற ?‘ஆ க பல த ப றா தா நா பலமாக . சரஸ்வ ட ஆ லா றா .. பரா ரம பல . ‘நம ஏ அ வள பல ?. ப ணா எ ன வ யவ வ ல.“ஸ் னா கன இ த வத ப க ள ப பா சா ற .. ‘ ப க ’ வ தஅ ராய தா லா எ ன மா வர கா டன. அ கஉ . ப தா ன ந மஅ க வ .என ப த வ க ளத க ள ப தா மன பா ம யா ப றன..” எ பராச ட ம ற தவ. தவ க ஜபல ... அதனா அவ க ..இ த இட வத சா ன ஒ உ ம யஇ கஉ க கா .. நவரா ஷய ம த ல ய உ டயவ . ஆஹார ஸ் சா ச ண ... அர க ன ணா தா அவ ய றா எ ன கா ள வ . இத ந ல ...

க உ கள அ ன பல த கா தா தா ... இத ந வ ய த ண டா க .அ ன த பற ச தா பராச . உட ன தவ க ள லா பராச ய பா க பா க வ ம.... அதாவ பலதர ப ட கா க க ள பா ப ண ப சாத . யா ர அ க பா வ எ ப தா ர ன.. சரஸ்வ ... த க பல கா தா க . இ த யாத ர.கட த அ யாய சா ன பா மக ள ன இ வா க . ன தக . உ க ட என வ தா க ள எ றா .. அதாவ ... வர கா மா கா டவ களா ற... இ த ராண ப கயா? க த ய வ ன ச த தா கா இ த ராண க த ம தா கா பா மக ள வ தா க . வ ம இ உ பட அ ன தவ க ஆ ற ல க டா பராச .. ப ணா ய எ னா த இய க யா .. காரண .. கா . ஷ் .? பா வ .... இர டா நா யாத ரயா . அ தா நா த சாத . ஆறா நா கா ச யாசமாக த கா சாத . பராச நா ச யான ற .. பராச க ழ பா ற வ எ அ க வ தன . அ த பராச ப ண யா பா ற ல கழ ல.அ த பா மக தா . ர மா. ர அ ப யஅ சவ பா ர .. அ த இ க ய வ டா க . ஒ பதா நா ம ப ச க ர பா க ப .. எ ற லா நவரா பய ர சா நவ ந வ ய க ள ப ட டா க .. நா .. எ கா டா றா க . எ க ள கா பா னா எ அவ தா ப க வ ம. த அ த மகளா 58 -. ஆ க உத யா தா அவ கால த ள ’எ றக த சா வ தா கா உ ள .. ல பாக நா . யாரா .. நா கா நா கத பசாத ... அதாவ தவ க ள லா பா மக ஆ டன . என அர க க ள கா .. வா களா.. அதா ன. ல .. த க மா எ ன மா? ட கட ல வ சாத ம லா சா ச டா க . றா நா ச க ர பா க . அவ க ள நா வ ப . அதனா தவ க அ னவ அ வ றா க .. இ ச அ லஇ னா .எ லா பல த கா டா க ள. நா அ த அர க ன அ க .. ன இ த கா கலாசார ஒ பாக ன பா வ த . த நா வ பா க ப ட க வ . ஆனா அ ப எ நட க ல. ஏழா நா எ ச சாத . ச . எ டா நா பாயாச வ. ` ப ணா எ த த ச ய யா . எ ன ச வ ?..அ த தா கா .. சரஸ்வ னதா . அ ன ஆ த வ க பல த உ ய பராச அர க ன அ தா .

பராச கா அர க ன க த ய சா சா ச ப த இ ல. ஷி ல ம வ . இ ல வ தா ? ப ப வாழ இ த கா எ வ தா ? பா வ த வ க க பா யா .. க எ லா ம த ல ழாக மா பா ட ய கால அ . ஆனா . `ஆ இ லாம சா வ தா கா (!) த வ . கா . ஏ ன றா . சரஸ்வ ச ப த மஇ . . இ பா பா அ பா த லா . எ பத எ னஅ த சா ல ப ற எ றா ...... ஆனா . வாழ வ ய ..... ப ட தளப . சனா ப க அ த பா ஆ த க ள ப . அதாவ .. ம ன க த க ச னக ள . வ சயாக அவ ற வ பா க . இ த பகவா பய ர சா பய ப னா இ ந றாக இ ம? என யா தா க . எ த ன ப ய ம னனாக இ தா ம ழ கால பா தா க யா பா .. அத காக ஒ ட ப தா ச .. ஏ ன றா . பழ கால த ம ன க த ள பா க . இ தா ஆனா . உ டான நவரா ... ட நம ப பல வ பா க . கா ய ன தா கா பா நட ட .இ ப யாக வ ஷ 9 நா க கா டாட ப க ய தா கா எ றா க . னதா அ த ? இத ப காண ம ன . கா ந ல ...ல ச ப த ற இ த லா எ ப . த தளவாட க ள ம ழ கால ப ர ப வ பா க . இ த பா த ராமண க தா ....... வ த தர வ எ ர தா த க ப ட கல க வண க ச வா க . சா க யா ’ எ த வ த சய ப வ எ வ தா ? சரஸ்வ எ ற எ சா ய. த தளவாட க ள தயா கா தாஷ்ண ல ய பா தா தத ர ம க யஅ ச வா த. வ காக பா ற ப வ த ஜயதச ஆ னா க .. ப யன கா ம ழ ட . . அ ம ழதா க யமான அ ச .. கா இ ல. இ த ன காரண களா . அழகாக வ கரமாக இ . இய க டாய இ த கால அ . வ த ? . தன வ த த ச வ க இ வதா எ பதா . தா த தயா ஆவா க . கா . த ர .. ம ழ ம ல த . 9 நா த . வ க ப .. தா த . ந ல உ மயான ல எ லா . நா கா டா கா . அ த பா பத க ஒ க ரமாக.. நம வா க ற வ த தா . அவ -இ ல. னஅ பத காரண சா 9 நா க நவ ந வ ய ப அ ப ய றா .. இ தான பா கா ஷி ல . கா எ கால நா ச ல வ தயாராவத பல ஷய க ன த உட ன ர க ள த இற ட யா .. ராண கார க பல ஜாட னக ப கா உ மயான த வ த ய கா டா க . ப த பா வ பால பா எ க ள வ வா க . இ த த வ ந றாக இ ற த.

.. ம ன பா ச வ ஒ தா .ப ப இ தா .. றா .. அ ப ய றா ஆ த ஜஎ எ த வண க ? யா பா தா க ஆ த ஜ யஅ ப ய சரஸ்வ இ த இட இ னா ள க ள ற . த வ க ட எத ஆ த ? பகவா ஆ த ப ய பகவா ச வ த எ ற பா . சா ழ ல . கா ள பா க வத கா? அ ல சட கா எ ப த ள கா ஒ வ ள. அவரவ ள ய வ ற தா எ ன வா? ள ய பா கா . . அவ ஆ த க எத ? சா கட உ .. கா ஷி லமாக நா பா தாம லவா? ம ன க த க ப டக ள. இ ப க ள பா கா டா .61.இ ஜயா டா க .ம ன ம ம அவன தச ள ர ஜக ள அவ ச த த ப னா க .வ ப டா பா வ . அ பா . அதனா அவ வ ப டா .. ப ட கல க ள வ பா ச வா க எ அ த ச க ந கயாக. அ வா .. அதாவ . அ த கால ராமண க எ ன தா ?இ த க கான ப ல நா இ தாட 11-வ அ யாய ல ய பா றா . இ த ன க தக ஒ உ ம கா ட தா கா .அ ? க சட வ க ப வ அ க . ஷ் வ பா மயா வதா? அ த நா ப கயாக கா டா வதா? எ வஷ்ணவ க ம ஒ ச க ப . ற . ஹாம .. ச .. வழ கமாக உ மா ய தா ஆ த ஜ. கா . ஒ வா ர ஜ தா எ ன தா ச ய பய ப உபகரண க ள வ வ பா த தளவாட க ள தா ச றா னா அ த ச தா ... . . வ எ வ ற த ன த நாராயண என ‘ர யாக ற அ யனா இ வ ர எ லா கட க க ஸ ’ பால வ ப த பா இவ க . யாக ஆ யவ ற ப வ . யஜன .. கா க வ கா ள வ எ ப தா ஒ வ வ த உண எ ப ப உ ம த வ க ள க . எ ற வ ல.60.. 59. வ ள ப க ள ய வ டா ’ எ பா னா சா லாம ற வ வ .. என வ.. வ ப பா தா . அ ? 59. இ கா வ ப த வஷ்ணவ க ச ரதாய வமாக ஏ கா ள ல. யாஜன இர தா ராமண க தா ம ர .. ப ஆ த கா த த வ க ம ப வ மா? ஏ க ட . ஆ த எ ப ம த க தா ன த வயாக இ த ..

ப கா கா த ச த தா அ ற .அ தஎ கா அவ . ப கா தக பனா .. இ கதா கவ க வ .” இ த வத ம ர எ ன சா ற . அவ ன ம ர ல பா ‘அ தத ஏவ ர ரவ த த. ட ட ப ஒ ர ஆ த த ஸ். றன ..‘ச ஸ்ரா .. பாண தா வ றா .. கயாக த பா ல ட ழ ல . ப சா ற . சகஸ்ரஸ்ய ரா யா ’ அதாவ இ த லாக கா ம கார க ) இ ‘சயன ’ எ றா யாக ர த ல ய ஆ ரமா ர ர க .’ எ ரா எ உன ர ன ற பய அ த வதம ர ள வ இ த தா .. மன ச உ தவ ஒ ஒ பா தயா ச.. ர அ யா ய . இவ க தாட வத “ ஆ த வ பா தா நம த வ க மா? ஏ வ த வான ப ள இர வ ச வ த க ... வத பாண தா . ‘அ யா வ ச ப ர வ வா ன.. அ வா . இ ர க இ யாக த ல பா . த வ இய “Character of God” வதகால ஷிக யாக ப ச கா பா .அதாவ ர பா க வ காரமாக கா ரமாக இ பா . ஷிக பய சா றா க .’ எ ற . அவ ஆ த இ க வ ஆ த க எத ? ... ர . அ யா ய ..’ என அல கா லகார றா க .. உட ன. ற . ர ன ன . ராவா ஏஷஹ அ ஹிதஸ் ய த த வஸ் காரா ய வா ய ய சதய சத ய ஜா ய தவாஸ் காராத தா தன சமய ய வ ஸா தாதா யா யவாஸ்ய வாக தா த ன னா ..” த நட த எ லா ஏ பா க நட கா பா பா கா க த ஸ். அதாவ வத கான ஏ பா க .. ச (ந ல) ஷய க ச கா வ எ லா ர ர றா . ? இத கான ப ட . ரா உ காப கார ஒ நமஸ்கார ரா உ ர உ ன பா றா .. பகவா நா இ த ன த யாக ற அ யனா இ வ . அதனா ? “அ த ஏவ ர ரவ த த. அவ வா ன. வா .. ஓ ர வத காக வ அவ ன பா றா க . ன ம ய..... (அ யா ய க . எ லாவ நமஸ்கார நமஸ்கார . நாராயண வ ர எ லா கட க க அ என ‘ர ஸ ’ பால வ ப த பா றா ... வ ..த வ க ட எத எ ற பா . இ க வரா த. ‘ ராஹா ரஹா’ எ ற வத . வத றா க ஷிக ....இ ப ப ட. சாக த உ வா கா இட லஎ இ ப ய லா ர தா டவ ஆ ம ர தா அ ர எ ப த தா வத . அவன வ லம க க த ச வ தா .

.அ இ இ )எ றஆ த ற .. ர பா ற ர க இ லாத வ க ப சா த த ஷ் ப ஆ தமா?. ச கர தஏ க க ப ந எ ய கா வக வ சாக வ சா யான கா னா அ ..அ த உ இஷ்ட ப உ வ க த ச ச .......’ ன தா கட எ ற த! ல ய க ள. ‘நா ச ட தயா .. அழ எ ப த அ பா ந பா ஷ அ ம ர வா தக ஷ் த றன.அ த . வத ய வ ற ப ளஅ அ ச தா இ த ச கர . அ தகால Premetive Culture கால பழ க ப ச ட பாட ச பா ..... இ Premetive Culture கால . ஷ் வத .. க க ! ஒ வா ள ற . க ண ய சா பமான அவ ?... இ தா அழகான ஷ் அ த ஆ த . .. வத சா ன பா கா ம கார ன -அ க ண வ வான ஷ் உ ட மகளாக இ க வ -அ தா வ தா பர . ர ம ப .ச . றாவ ஆ த க த (Gadha). ச தக ள க வ . இ உ னா இட மயான அழ க ப ட ! ர ( . ச கர . ட ...அ தஅ ஆ த க ப ள த யாக சா ற .. ற பட நம ப வார க ’ எ ச ஞ கா பத காக . ச கர இ னா சஷ உ . வத சா த ப . 60.... ஆமா ஆ த க ப ச ல. ஜா ந கக ம தா ன ஆனா . ச ட ஆர வ ர உப யாக ப ச தா சா த ஷ் த ஆ த ...அ த ச கர . என எ சவா வத தா ச ஊ வா க .அ ப னா த எ வா தயா வ கா த எ மய ம . அ த பா எ லா த ன ச கஊ வ த பா க . சார க . க கா ண ம காரனாக த சா ப யா ?. அதாவ ஏற தாழ கா ரா க பய ப ய ஆ த தா .... ர பா ற தா எ றா .. ‘சதச ப அ வ Leader of the Society ஆக த லவனான அழகாக சா தமாக இ .எ ற லா வ க ப ட ர க த ஸ்-பாண இ த . ஆமா ஷ் கக அ ஆ த க .. அ ப ப டக டதா இ . ற கா ’ ஆ த .. க த........‘ தா ஹி ச ளவனா இ வ வான ற .ச தாய எ ற வத ... றா றா ச . ற எ ப ஆ த ... எ ப ட ள டதடா. சா த சா . ப ய மர க டஅ தா ஒ ரஅ மா ச தா .’ எ றா யா அ தஹா தாதா வாஜஸ்ய’.அதாவ றா எ அ த . வத ப கட உ வ இ அழ க லா வ த ? என உ க வத தா . அ த நர ர இ னா சா த வ வ உ வான.

பகவா த ப யான ல யா உ லாசமாக பா பா வத Relax ச வத காக ல யா த யாக ச பா எ லா பா க ள த ய ஆ தமான த ஸன ட தா கா பா றா .. ‘த ப தா ட ’எ க க . இ பழ கால கா டயாட பய ப யஆ த . “யஸ் யஸ்யபார ஜ ஜகதா ஜ கமஸ்தாவரணா ல஻் நாராயணா ய ன அ பவ உ உதார ஹாரா ஆ ரா ய மா ஸீ த ஹ பஹீனா. ஒ ஆ த ச ரதாய . நம . அ த உ க டதா மா த என பய தா அ ழ க ப ஆ த தா சார க அதாவ ...அ தஆ த தஅ இ எ டாம அவ இவ எ ற ம யா த ட அ ழ றன . இ த த ஸன ஆ த றன.. த சா த த ம ப ய சஷ உ என த எ ன சஷ ? பகவா ஷ் ச க ப தா ச கர ... அ தாவ க க . எ ன ஆ த க 16 ஆ த களா? அ ப ய h த சன எ ற ச கரா த எ வள ய வ பா க ..... இ இ த ட சஷ ... ள கவ த அவரா ஆனா . சமஸ் த அ ப ய த சன எ ம யா த கல பய னா க . ய த எ லா த ஸன (ச கர ஆ த ) நட றா .இ கா ச டஎ தா க ச ராம ற க (Gadha)... நா காவ உ ளவ க வ க ப டயா அ ஒ வ ப ’எ றா க ள. இ ச கரா அ லவா? அ த ஸன என ன பனவ பகவா எ . ஆனா இவ த சன டய ஆ த க 16 ஆ த க . ஆமா ச கர தா வா என நாமகரண ட ப ட த சன ...எ ன?. இதனா ல ய த ம ன யான ல யா அ க நர சல ட ற ல. அதாவ .எ ன ? ஆ த க க 16 ஆ த க ஆ த களா? 61. ப ப மா க இ சா த தா .. ‘உ ர ர யா பான ஸ் யக News paper க வா ஆ த க ள தா ய கா த க ச றா ம. ப மா க . ம யா தயாக அ ழ க ப ஆ த . த ஸன இ வள இ னா அ தஸ் த ற ள உ ...இ ப யாக அ வ வமான ஷ் . 16 ஆ த க ... இ வா .” த ஸன ஸதக எ ஸ்தக இட ப க ட ஸ் லாக இ . ச . க தா கா பவ தா க ர . இ த ஸ் லாக எ ன சா ற ? நாராயண பல கா ய க வ றா . . பகவா நாராயண தா ற எ லா ச பத காக வ த ஸன ர வ றா . இ தப யவ ரநாராயண ஜீய .

எ ன னஎ வ கா பா பத ன . அ வ ர பா த ஷ்ண சா ப ர சா றா ய.. அவ கட அ ல. தா மா ச பாகவத வ வ சாகச த கா டய வஜ்ரா த த எ ற வ ..’’ என ஷ்ண ஜா பய ர சா னானா பால . அதனா . க ஷ்ண ஷ்ண னா ஷ் வா ய பால . ர ற . ஏ ன றா உ மயான வா தவ உ மயான ஷ் நா தா என க வ த ல க தா வா தவ . . ச .எ அ த ஷ் கக ப சா த த கா க டா . இ உ . வ ர பா கா ளலா எ இ தா . கா ய ஒ கால ஆ டவனா .ச கர தயா க றா ? த ச கர தத ற வ கா ..?’’ என பால ட க டாரா ஷ் இ ர மா ச ப ற எ றா பால ஆக.... இ த பால தா .. எ ட ஒ ப ட ட வ ...அ த ப கா ச கா சமாக க வமா . இவ த வ தா .த சன த த ச ரா த தஎ தா ...? என காப ப ... க அ ல. ` நா தா கட .. இவ யா ர றா .. அ ட ஷ் .. இ னா ... பால த ல யக க த ழ ட தா . இ த உலக தர க வ த கட நா ன. ச கரா த த ப இ வ டய எ பஎ னா த. வ ட வாரபாலக க ஒ வரா இவ மா ச அ றாரா .. சா ந ப க வ சா உண ட வ ச கரா த உ . அவ த பய ம அலா ப ..இ கட ர ள டஎ க றா ..... ஷ் வா ய பால . அவ எ ன ன தா எ றா எ பய வா தவ எ வ ற . மா க ற கட தன. நா ன கட .. ஷ் பா தா . ட ற இ க ..உ ஆ த த கா ’’ எ றவ த ச ரா த த கா அவ உ ரஎ தா ஷ் . ஷ் வ ந பனாக இ உட ன மா ச ...க வ த ல ஏ உ கா கா அவ ன அ சா ய ப ண வ த . ச நா அரச . ப டரக வா தவ எ ம ன ... கட எ ப த ஷ் த ச ப த ப ட ர. ஷ்ண ர கா ட வ தா . க வா கா என தன ச கரா த த ஏ னா ஷ் . அ த ச ரா த ப டரக வா தவ க இற ய .எ யாக வ . ப மா ச த சாகச க ஒ லவ த சன ற பா த க வா .. எ தாமதமாக மா ச ப றாயா?அ ல என எ யாக மா ப றாயா? எ வச . எ ப ய றா . இ ஒ சாகச எ றா .. உ டய ச ச கர த ட வ ... அதனா வா தவனா ய ஷ் நா தா . ` ட . ராத ஷ்ண ட யா ` பாடா இ ட பய ல.

கா ட வ தா அ பாவ தா . ச . த (ஈ வா க இ வ ய லா வல கக அ ற இட க . ம 3.64. வஜ்ரா த 6. ஆ த ஸ் தா ர எ ன னஆ த க சா ல ப றன? த சன 1. ச கர நர வல கக ள 2. ஆ த க ஆ றா. அதனா அ எ வள ? மா க ள அ ய எ ன ன? எ கா பாவ தா றா .. ஏ ன றா க இ னா வ கஇ த இட தா ன க ? பாவ த எ ற வ வத ச ய வ மானா . ராமண க யாக க கான ச பள பாவ எ றா எ ன? நா ஒ பதா த த வா சா பதா த வ எவ னா வா சா ட வ ய . க த மா த எ ட ப னா ப னா ப பகவா ப வத ப ட த பா ) 4. ராமண இட பா யாக ச .. (த ) 5. வ யா டா ... க உ கார இட ட உ கா பயண ச க . யாக க ஏ ? ம ன க காக யாக நட ச பளமாக ரா க ள ராஜ அ ழ ச ராஜ க அ ப ப அர ம ன ராமண க .யா . அ ச 6.. அ சாகச க எ னஎ தஎ ஆ த தக ள க ச கா பா தா .ப க பல ப கா பா க உ கா ப பாவ தா ன.அ நா சா டா . உல க 8.. அதாவ 16 ஆ த க ப ய ஸ் தா தர .. ஸ் ஸ உ ளஆ த க .? 62.? ஏ . பா கல ப 5. இ த ப வதா த த க ன ` சாடஸ ஆ த ஸ் தா ர ’’ எ ப றா . சார க ( ( டா த ) 7. சதா ஆ த ) 7..? வா வா வ இ தா னா..இ ஒ வ க பாவ தா .63. க பஸ் ரயாண ம கா க எ வ கா க .உ ட ச ய ப ட .. அ த ட காம ட க .. 16 ஆ த க களா? த தஇ த எ பகவா ஷ் ஒ ஆ தமான ச கர இ ப க எ ட கக தலா 8 ஆ த க .. 1.. ப ய ... நா இ பா வ ய . அதனா அ பாவ தா . த ட அ உ பா . ராமண க அ ப த ராஜ ப க .. எ ற பகவா ன இ ப டா க ள..அ வா த நா கா வா (க ) 4. ஜ ச ய (ச ) 2.. இ த லாக . வ . ச கரா த சா க ள. றா த அவ ற கா . யாக க (ஒ ர ) 8..? சா த சா யாக கா ட ப ட ற கார பால ஆ த த க வ ஷ் கா (க ) 3. பாச ல .அ தம ச கரா த தா .

அதாவ ம ர தா லாள க . வத 6அ க க இ றன. த க அ த த ட ட ததா .. வத ற ப ட யாக க ள எ ப எ ப ச ய வ எ சா வ க ப எ அ க . வ தா க எ அ த பால.எ ப ய வ றய க உட வ த . வத ல யத க ப க ’ப ல ய. இவ வ க யா இ அதனா அவ க நா பய ப ஆ த க ள கா வ தா ந ம பா கா பா எ ன தா க .... வத ல ய சா தவ வ இ த னஆ த க ? க ..ஆர பகால ஆ த க எ லா ம த க னா ச ய ப ட வ.. அ ப பா . ` வத தகதக க றதா? ஷய வத யாக க யமான வ. ப னா (ஆ த க ஆ த ப ய லத ) ப தா . ஜா ஷ ப சா லா ஜா ஷ அ க .62. இ த யாக க ள ராமண க ப வ க வ . அதாவ .. நாக க தய ம த க idol worship உ வ வ பா ச பா வ உ வ தா கட ள ட ல.. ராண க இ த ஆ த க அ க அ தஸ் ப றன. அ த அவ ற .. ம ற எ லா த வ க ச வ சா றன. இ த இட இ னா ய ஷய தஉ க சா ல வ . த த பய வ த ற தா ம த கட ளந னா . வத பய ப த ப ட ...ச தலான ம ற எ லா ஆ த க ள ம த க ள. ந ம பா கா க வ எ றா . யவ க ள அ பத காக பகவா ப பல ஆ த க ள பய ப வா . எ லா வ லவனான அ பா என சா ல ப ட ஷ் ஷ் வ ஆ த க ட ப ஆக ஏ வா வா வ பகவா ப ற. ஏ ன றா Primitive Culture அதாவ கா ரா கால . சா ற ப சா வ த .உ க த க இ னா ன ஷய ? அத ப ய . கா றன எ டவ றா ஏ இ க Humanistic Worship தா காரணமா ற . ந ம யாராவ அ வா க ளா என இ தய த அ த த படபட தா கட ள ப ட த .கட கா தவ க நாக கம டயாத Primitive கால எ ன பய ? பா .. வத சா க உ ச ப ப சா ஻ா எ ப த அ க . மா ய ல ப சா வ யாகரண அ க .. யா இல கண ப ற ச தஸு அ க .. . ச கரா த வத அ யாக சா ல ப ஆ த க ம ம க பய ப ய வதா . ராமண க Manthra labours. சா ல ப த க ந கக ஞாபக இ ற ...

தாட டஇ ததா அவ ர என பய .. யாக ச பவ க . வத உ . க ற த த கா இ ட ற த.. பல வ ட க லாக சம காக ச ய ப ற வ .. தஅ கா 5-ஆ ப ச ப தப தா ர சா ன க . ஆஸ்ரம க . யாசமான யாக ச ரயாக ..ச ப த இ ய வ ப சா த அ லவா? அ த தா கா ய வ க வ லம ப ற..அ த ன ச ரயாக சா ன ம ன ச அர ம ன க ப த . ள ? பல பல நா க .. ம ற உ லாக க ள கா ண த வத . த த சாதாரண அ அ கா அ த 63.’ என அ ததா . ச . இ த ச ர யாக ம தா த ச ண டயா . த க தா த ச ணயாக வ ரய ர ன ப ட த பா .இ ப யாக யாக க ள அன ம ர க ளஓ மாவா சா கா பா க . அதாவ யாக க கா க வ ய ச பள தா த ச ண! அ வ மத யாக ப இ க ர தாட ப நா அ ம ன க காக அஸ்வ மத யாக நட ..இ ட க .. ராஜ மா க ள த க ளா அ ழ வா க . அ பால. ஆஸ்ரம க தா ச ர க என அ ழ க ப றன. யா வ மானா அ வ கலா . கய ல. இ த யாக காக அ ப க ப ட க ... யாக ப பவ கஅ ப க வ . ராதன எ றா அ வ . வத ர ர த ச ற த ச ணப ற .. என ` சா ண’ தம ம ஒ காரண இ ற . ர மா உலக ர வ தஅ த ழ த ` ங. மா கக தா எ லாரா உப யாக ப த ப . ராஜ ப க ளா ராஜ க அ ப ப அ வா க யாக நட பவ க . ஆஸ்ரம . அத Charge வ டாமா? Fees வ டாமா? ச பள கா க வ அ லவா? இத பய தா த ச ண.ந கா ட கா ய க வ யாக . த க கா த க யாக க த க ம ப ப கா தவ . ஒ வா யாக அ ட வள அ பல பா க ளஆ ச வா க ... பய கரமான அ க... இ ட எ லாவ ற கா த ச ண ய .ஒ வா யாக த ச ண இ ன என ண ல ... இ த யாக ப எஜமான க எ ன ன பா க ள அ ப க வ ? . எத ர றா என க ன கலா .... யஜூ க .அத த ப த ச ணயாக க டா . அத ப களான ரா க ள . ச ர யாக காக அ ப க ப ட க .. இ ப யாக.

அ ப யானா பகவா ப இ றா ள அவ தா த ச ண. ஆனா . வ ஹாம க வ பா க ள ராமண க த ச ணயாக ல.. த ச ண சா ல ப இ ற . பண அ ல த க . யாக சா ல தா ணப ச ராமண க டா . ` கா ரமானவ ...? ர அ அ தக வ ற உ ற உ லாகமாக மா ட ..? அதாவ ர க தா வ .. பாகவத ஒ ம கா அதாவ பகவா ய ஞய எ றா த ச ண எ ப பகவா ப பா ற இ சா ல பானா .... வ எ ன? ராமண க ஆ தா யாக ... உ ஒ அ தஸ் . ற த க எத . . அதனா அ த வ ய யாக ச வ த ச ணயாக கா க டா . `பகவா ப ’ எ ற அ தஸ் வழ க ப ற .. இ வா ச இ வ லயா. த ச ண ய எ ப யாவ வா ய ர வ எ பதா . மா பா ட யா . ஆக அவ அ யா ய ’எ சா ன ய வத ... அ த யாக தா பகவா எ வ கா க . வ ய தா கா என அ பா டத க ம அ வ ய ஓர க மா சா னா க பா க இ க க எ அ த வத கார க த க த னா க . நா த ச ட .. ர வ யாக ழ வ தா க ... ய தா ர கார ..கா ட ப றன. த ப சா க ? இ பா க க கலா .. பவ . எ ன உ லாக . வ கா கா த.? எ ப .. யாக ய தகவ க கா நட ட ள . யாக ச பள எ கா க வ . த க ம ம களா? அதனா தா ர ன அழ வ தா க .. ர அ க யாக ராமண க ள க வ த எ ப எ . இ பா றதா. ப பகவா எ ப யா. இ ஸ்தாரமாக சா ல பானா . அதனா த க தம ம த ச ணயாக வா வ எ ற யாக. ர எ ப ப டவ எ ப வ க ச பவ . இ த தா தா யாக க இ க வ ச ல வ ர ம த ச ண ய கா ய ..? எ க தா . யாக நட கா ற ..? அ யாக மா அ ப ட . வ ய த ச ணயாக . த நா த ல ய பா தா . தா வ . வத ப ர க ராமண க வா க டா வத . ர த ச வ அ தா எ ன ண ய ப சா ரன ர க க ராமண க தா எ ன என க . ர அ த ஒ ஏ . அ பா தா த ச ண இ லாத யாக ..

1000 க த ச ணக த க த த ர றய உ . இ த யாக த ச ண. ணமாச என ப ச ய வ யஒ த ஷ எ ப த மா? . எ க ராஜா இவ அ ல. அ த .. ய தவ பாலான உ க எ கா ழ தா க என ததா. .. ஷ்க எ றா ? நாணய த க நாணய Vedic ம எ ண . இ யாக க ள ஒ ர ஒ அதனா த ச ண றா . ல க தா சா த ச யஅ ப க . நம றய சா ல ஒ யாக யாக .. 100 ப க . 64.. ப பா ம காக நட யா இ ண வா க . அதாவ சா பா தா இ பா இ பல யாக க . ராஜா வ. அவ உ க ள க யா வ வா ஆனா . ள பா றா க ? உலக ந ல யாக க உ . 100 க க . அ ர அ னவ வ யாக பா எ றா . 1000 ப க .யாக ஷ்க த காட பா. க டயனாக ம க ப ட வசாய காக ராமண த ச ண வா ரா மண ` தஸ்மா சாமராஜா னாஹா ரா மணாஹா.. ண எ அ வாஹா ய .நா ராஜா தா லாள க ச வா . இத அமாவா றா சாமராஜா தா ’’ பாவ க ள தா வ ள .. . வா தா நட வா க .. நா க ராமண க . ய வ .. ம றவ க ப ச. பல த ச ஆ ம நட த ‘஻ரடம’ ஆக தா ப கா வ .. . இ த ராஜா வ ட மலானவ க .. ண டயாக த ச ணஎ ன ணக .’’ இ ப ய றா ன எ பா ப கா அம யாக பா . ஷ்க எ றா .அ யாக தன காக ப கா வ தா . ஏ ன? `உ க க லா எ ஒ ராஜா இ பா . அதனா உ க ராஜா எ க எ தா அ த ன ம ர வா இ ப யாக ராஜா வ யாக நட ர பா ய யாக க (பாவ க அ தன த ஷ வ பா வ ப ளப ஹா ர தா ன ப எ ம னஎ எ அமாவா ச.....? அவ Post Vedic கால க ட க ழ க 1000 த .. . இ த ஻ ய ராஜா நா க க ப டவ க அ ல. எ க ராஜா. ற ). ..

. இ ப ப ட பாவ க எ லா அ . ம றவ க கா வா க .. ட வ பாவ தா . யாக க பாவ வாக வ பா பா பாவ ச பா ம க பஸ் ரயாண உ கார இட ம ட பல ப கா கஇ கா க உ கா ஸ்தவ ப வத த வ வத . ச ய ட த டஇ ப தா . ளம ஷ்க கா கா என ர வ ஷ்க க ட . வ யா டா .அ யாக ச ற ராமண இட லவ . ஷ்க றன எ ந நா ஒ பதா த த வா சா றா வா சா ட வ ய .இ த பா க ஷய .... அதனா அ வா க பாவ தா . வ ச க .அ வா த நா இ த கா ... பாவ ம ப பாவ வ வ மானா . க இ னா வ அதனா தா . அ த பதா த ட காம நா சா இ ப பாவ பலவ க ப ..ந ம பாவச வா அதனா அ த பாவ த பா க நா யாக ச ய வ யாக த ராமண க ச பா ச க பாவ க எ லா யாக த ச ண வா றா கள லவா.. அ வத ம தர க ள உ ச பா இ ற ற கா .த க நாணய பய தா ஷ்க யாக ஷ்க க த உட த க தாலான ள வா வா க . அ த அவ அதனா அ பாவ தா . ன? பகவா ன பால இ சய ம பாவ தா . இ ஒ வ உ கா ஏ ன றா க கா எ ம ல. பாவ யாக ச எ ற சா த வ நா எவ னா டா . அதாவ றா . பாவ அ யா .. பா க பாவ தா . நா இ பா வ ய . ச . ப க ப பாவ தா ன. லாக க . இ த பா ற அரச க நட யாக யாக எ றா . ஸ்தவ ய வழ ராமண இட ப லா ர ஆ ற . ட க ... கா பாவ தா எ பயண கா ட வ தா அ த இட தா ன த ப . க ? கா ற .. ஸ்வா எ றா 1000 றய ற எ க றா எ ஒ வா த எ தா ல கந சா ட ப த .

ய உதய அ ப எ ன வ றா க . ற மா ல தா ச றா க . கலா . டச ரதாய க ய ள ன வ ச த பாவ க ள ல நா றய பாவ க ச கலா . ரா பா பா மனஸா மனதா ற ற ர ப பாவ கஷ்ட கா பாவ வய தவ க ள உத ரண ரா வ றா பாவ வ ச . ய தவ ன நா உலக ச ட தா ர க வ . ல . அ பா ம ய ? அ த கா ல ல ய ச ச றா க .ச யா வ தன கா ல ம ய மா 3 வ ள ச ய வ எ ப ராமண க அ ஷ்டான . இ கா ல `அஸ்ன ’ என ப ம ர த கவ க . கா ல ச றா க . ஹஸ்தா யா ககளா அ தவ க . ஞாபக இ றதா? அத யாக க ப ய தாட உ . வாசா வா களா .. ப யா கா களா உ க ள ழ கலா . தா அ பாவ ... பாவ த ச எ ன பாவ த வ மானா ச . அ ல வ ல த இ றா க . ராமண க ச யா வ தன எ ஒ சட ச கா றா க எ ராமண க தா ப நா த .. அ ப ச த . பாவ ச கலா . ஏ ன றா ம ய அவ க ஆ ஸ் பா றா க ... ட வ ய சா பா ஞா எ டய ஆ பா ஸ் க ஏதாவ இ ஒ க த தக ஸ ப த வ கா அதனா கட பான ரா நா இ த ன பாவ க ள ச பாவ க ள ர என பாவ வ ய தர வ ட நா அபக ட ச க கா .த யாம இ பா தய ப யவ ஜ ய ர .’’ இ ல கா ல ல ர எ கா .... ஸ்தவ எ ன ஸ்தவ ?. ற .அ த வ ச கா ளலா எ சா அ ப ய றா பாவ ச யலா என சா றதா? எ க க டவ . `ஸு ய ச மாம சம பதய ச ம த ய: பா ப யா ர஻ தா ய ரா யா பாப அகா ஷ மனஸா வாசா ஹஸ்தா யா பத யா உத ரண ஞாரா ஸ்த தவ ப ய ச த ம இதமஹ மா அ த யா ன ஸு ய ஜ் யா ஷி ஜு ஹா ஸ்வாஹா.அ த ச ச பா ன க கலா பாவ இ யாராவ சா கலா .

இ கா ல நர வழ க .. இ த கா ல பா றா க ... வ ர ரா ப யஎ ப பா வா யா அ த பால பா க ப எ பா ஆ யவ றா ராமண ..... மன . ஆ உ வ ர ரா ச த பாவ க ள ய லா ப யஎ ப பா வா யா அ த பால பா .ச யா வ தன அ ம யான ஒ ‘அஸன ’ ப ண வ ... கா ண ப .. ள ய லா தா ட வ க டவ க ட பாவ க ள வ வ எ வ த ச த பாவ க ள ய லா .இ தா .. நா ( ராமண ) கா ல ரக க ( ) ஹாம ப வ க பா வ ற . ரா ச த பாவ க ள கா ல பா கா ள இ தம ர . க. ம ற in one’ பா ப சா ற ... பாவ ம ச யா வ தன ப த வ பா கா ல ட . அதனா .. வா . என 65. ல எ த ய தவ ட ராமண 65. பா எ ற பாவ க ள னர பா ட வ ணா. த ... எ பாவ க க . ம ய ம வ ள ல ய ல ய ச ‘two ர எ ன “ஆப ந தா நா மா ந ரஹ்மணஸ் ப ரஹ்ம தா நா மா ய ஷ்ட அ பாஜ்ய ய வா ஸ்ச த மம ஸ வ ன மா ஆப அஸதா ச ர ரஹ ஸ்வாஹா” இத க ன அ த ...” வா வ த தான க ச ய வ .? ‘ க. த மா? எ ஆ உ .. ச . யாக ப கா ற சாமா க ல என கா . அ பா . இ த இ பா ர ப றா க . என த யாதவ க தானமாக வா கா ற ... மன . அ த எ பா க . வ க இ ஒ ல தா உ ப பாலான ராமண க ....’ எ வ னா . ள பா பல இட க ற . ய தவ ட எ ன வ னா . ச .. கா .. வா . அவ க எ ப த ப டதாக இ கலா . கா .” என வ றா றா ..’ எ வ னா . நா பாவ ப ட .நா த யாம வா வ பா ப . வ க ள ய லா த தான க ஒ வ ள அவ க த க ட வ ண தவ களாக இ கலா .? “அ யா தவ தக ள.. அவ க ட தான வா னா என பாவ ஆ ற.. ராமண க பாவம வ த ....

’ எ றா .... வா கா ..” ளக ம யாவ தன தயான வ ண க றா . எ ஆ பா ஏ த அ .? கா ச ற அஸன ச ம தாக எ கா அ த த ரஉ கா ல உ பா வ ப யம வ ... இ ப யாக ஒ நா ள அதாவ .. ப அதாவ .. ..க டவ க ட வ ச ய வ அதாவ ஒ ர நா மா ல..அ மா ள ... காலா .... வ றா . ம ப சா கா றா . வ ண உபஸ்தான ட வ வ . . ம ய .. மா உபஸ்தான எ ற வ த யமான .. அதாவ . ம ழ அ த ன. கா வ றா ச பாவ க .....‘அ தவா.. கா ல மா லவ ர நா கயா . அ யாம பாவ ச தா எ ன அ பாவ க இ வ ச வாயாக... அ வத வ வ .” என வ றா இர ல ஆ யவ றா ராமண .ச தவ ர “இம மவ ண ஹவ அ யாச டய வாமவஸ் : ஆச க த வாயா ரஹ்மணா வ தமான ததாசாஸ் த யஜமான ஹ : அ ஹட மான: வ ணஹ பா உ ச ஸமான: ஆ : ர மாஷீ: ய த சாயதா ர தவ வ ண ரத மஸி ய ய ய சத வ ண த ய ஜன ராஹ ம ஷ்யா: சரமாஸி அ ய வ த மா யா ம மானஸ்தஸ்மா ஏன ஸா தவ ஷ: தவாஸ: ய ந ய வாஹா ஸ ய உதய ந ம ஸ வாதா ஷ்ய ரவ தவ அதா தஸ் யாம வ ண யாஸ.. அஸன எ றா ர ம ர க ள சா த ப இ பால கா ல. வா வ த தான க . க ப தா ... டாவ றயாக பாவ ம சா ன பாவ ம ம ர என கா த ய. கா ல க ட த தா ’ இ பா க றா .

அ பால. வ ணா நா ரா ப கஷ்ட பட ற ... ப க ள னா எ ப ? எ க எ லா த த லப ட ய லா ல ய ப க ள . வத க யாக வத க மா க ள ப மள ர க ளச யா வ தன சா பா பாவ க அக நம வத ல ய ப லா ர வ ஷ க சா ல ப ஸ்தவ க பாவ ம பழ க த ஜ ய த ர பா றவ க றா க எ றா .அ யா த. லாக வா க ஒ கா பா வ றா . க நா பாவ ப ட . . அ எ ன வ றா . like ordinary people I am also committed sins.இ ஷ் ப ப க ள உ பா த .” ண அவ 66.ஹ.... இ த நர என ர கார ப ட த ர ம உபயதா ஸ் ஞாபக ர த ஹ ஆசாரஸ..எ இ தச யா வ தன ம ர க எ லா வத பா சா ல ப ம ர க . இ ப த லஅ ச னப ச ரதாய க இ . ராமண க ற கா டதா தா . பாவ க ள ய லா ம ர க .. இ த நா உ க ட சா கா பா த ப ப க ள . அதனா இ வத ம ர க ள எ ப ந க. பாவ ம பா .. அ த ம வ தா க . அவ க வத த யாதவ க ... பகவா ட பல த எ றா ஷி ப தா.. ப ய ப ய எ க ஒ ச ய ய வ கா ர ர ப தா க . நா அ த ட .. தா ட வ பா ற பாவ க ள டப எ னர பா வ ணா. 66 -67..ஏ சா ! ல பசற த ல ய பகவா ட “ஏ கா .. “ஏ சா .... வ வ ற . அ ஷ்டான க இ .. அதனா ப தா டா .... சாதாரண ம க ள பால நா தவ ச ட ..” ட .. அதாவ யமான வ வ ற .. பா க இ தன காக வ பாவ சா வ . சமஸ் த ல ப லயா பச அவ ன வ ப பயரா யா யா றக ர பா உ க ம ன ட மக க. வத அ யாதவ க ம ற மத த வஷி பா க எ ப த பாவ ம ம ர க ல பா தா . இ வத சா ன ..” த எ லா ச ய...” என ர கா தன .” வா க ச ய பாவ த ப த . ரா மஸ்வர பா ஒ பாவ ம ப ய ச ய பா றா எ றா இ னா ர ம “பஹிஸ் ஜ ய ர சரஸ்வ வ தா எ ஒ வஷி த ஸ்வா க அ தஎ ன வ .

.. பாவ ப ஸ்தாரமாக வ பா தா சா ற .எஸ். அ பா அற லய ( தா ற கட ற . அவ க ர கார .. ய க .எ பா இ த ர சா வ எ ன? ஷிக .ப ழ மயானவ . ராய த பாவ தா . நர ம இ தா எ ட பா வத உ ளவ ற ய ஞாபக ப ச ப நட த ச டன ஞாபக வரமா ஒ க க ஞாபக ட ட . பாவ . அவ ன வ ப பயரா யா யா றக ர பல த எ றா ஷி ப தா.. அதனா ப தா டா . இ த வத ம ர அ யாதவ க தா அ ல அ இ பவ க தா ற மத க ள ஷி பா க . ஆனா .40 வ ட க நா யா கா இ ஏ பா ச தா க . ம வ க லாக எ லா ச ய. அ த கால க சமஸ் த ம ர க ள அ ஷ்டான இ வ .அ நா அ உ க .அ பா க மா 30 . வ பா க த ந ட பற வ எ தாட ன. கட ஒ வ எ றா ... ஞா க பாவ ப பாவ மாசன டயா .” பஅ ப டயாக வ ல அத வண வத சா ற க பாவ ம கஅ க ம க ளஒ க . றா க ளா. சமய அற அ த ச த பாவ ஒ ல ச பவ த எ ன வ ல யஉ ள ஒ ட கா க வ ததா . அ ரா . அவ ன யா அவ க பாவா .. த ர க ஒ க ற ஆ ணயராக க. மயானவ . கட ஒ வ தா . ச யா க . அவ ன வ ப ப வ ப டதாக இ றன.. பாகா எ றா ர ம னா அவ க டயா . தா சா அ த க இ ப ம ற மத க ள ஷி ப வத பா க : “ச மத ஷ்வா வசஸா ப ய யஹ ஹீ ய யஹ ஹீ அ ஹி தனனா ச யஹா தன ஆளவாச வ த ஹி அ வா த ஏ க ..” இ அத வண வத சா அ ர. அவ அ யாத பால த ச பா பா க ... அவ ப ழ ம . ப காண ப க லய ற அ கா க உ க பா த ரன இ த ட ட பட ல. க எ ற ).

.ஆ . “ஏ சா .. அ கா க ளா. “ஏ கா ... அதனா க இ ம த அ ச ன ற.எ ப ? எ ப ? த அ ச ன ச வ எ ப ? என மா ஆர தா க ல ப டா சா யா க ..” என ர கா தன . 67... இ த க ட உட ன ய. அ பால.. “த ல எ ப அ அ ச னப ண ச னக ச யலா வ எ கா கா . அ த ட அ ய அம த . இ த நா க ட ப சா தா ம. எ ன வ றா . எ வ களா என க டன . இ அ கா க நா நா இ த த தஎ அ த எ வ அ லவா... ம ப .... அ பா நா அவ க ட கா நட லயா? ற . அ ஷ்டான க இ . நா பா க பாவ வ பா ற எ ப த தா . அ பா அ கா க ஒ த . ஏ ? த அ ச ன நட த யாதா? த அ ச ன ய இ வ ர யா எ த லயா? அ ப யானா க ளஎ கா க ..... ய க டா க . இ ப த லஅ ச னப ச ரதாய க இ ... அதனால த லஎ ப கா” என க றா .. ப காண ய ப கா ராம த கா சா ஸ்வா க ம ற சக க வ தன ..” எ இ ட ச க ச தா .. ல ப பா உ க ம ன ட மக சமஸ் த லயா பச க. ல ப டா சா யா க அ ச ன ச வ ந அவ க எ வ தர ல.அவ க ப ப ள பா க சா பா க பா `ச ஜ ட த . .. நா யா கா கல கா ளலா வா ஆ ணய `நா க கா க த அ ச னப வ த வ ளா . அ சக க தர .உ அ ஆ யமான அ கா க நா யா கா தன . எ ல ம கா க அ இ ண னா எ ப ? எ க எ லா த த த லப ண ட ய லா ல ய த அ ச னக த .... `நா கா யா ச பவ த ச கா த எ ப கா த இ சா க ப ட ட ரஎ க டா . ண ச ய வ என பா நட த ஆனா .. ணய தா ட ட ப ட காரண த ள னா . த வ க ட த அ ச ன . பகவா ட ப க ள . ண ஆ ணய எ ஆத .அ யா த. எ கா த தன . ஒ ப ப தாட னா க . தா க எ வ த தஎ கா ட ற சா யம ற எ ப த வ த த கா தன . க ..

. க .. இ க க த ப அட கா இ இ பா ற பா த அ கா க ளப கான க நா அழ வ ? இ எ தா நா ஆ வா க என இல ய ப த களா நாம அ ச ன எ பரம இ ப . ` ஸ்வ ஷ் வஷ கா ரா த ப ய பவ ர ஹு... த ஜ ச ய வ த ல ம ப ம உ டயவரான கா மாற அ ழ க ப ந மா வா பா ர க ள த கா த . பல ராமண க நர சா னா ய எ ற கா க ஆ ர பய க ள ர நாம க . .... த பா ஏ நாலா ர ய ரப த த ந லத சா ஜக ச யலா ம எ றன .'' என ஆர ஷ் சஹஸ்ரநாம `பல ஸ் ' எ ற சஹஸ்ரநாம த ப ர த க சா ள க ர யா ற . இ ப யாக ச த நாராயண ன பா நானாக யா எ த ல. அதாவ அவ ன பா சா வ தா சமஸ் த நாம க . இ த தா ப மா கா க அ ச ன காக பய ப றா க . அ ப ய ஆக அத ப ஆ வா க 108 த நாம வ பா வ ட க அர க ற ப ட . அ பா த அ சக க ப காண சார கபா ப மா க ட பழ க ப நாம க ள . கா ன தாட த . சமஸ் த சஹஸ்ரநாம அ தா த இ ய த அ சய க அ ப ட மா க .. த அ ச வ தவ க ஆ வா க . 30-40 ப மா . இத ... ` லா ரதர ஷ் '' எ ற த ய னா ஆர பமா . நா எ எ கா பான சார கபா ன பா பா ல ய கா த பா ..அ ச ம ற இ வள இ மயான சமஸ் த பா ஷ ய கா வக ட த என ப தன .. அதாவ பகவா சஹஸ்ரநாம .? இ பல ராமண க க ர காட க ஒ கா ட பா த லா சஹஸ்ரநாம இ றா க . அ தா சஹஸ்ரநாம .` உய மய அய அற உய நல உ டயவ அற ம நல அ ன பா அற அமர க அ ப பா பா .. ஆ ஷ் ப த க க ட ற சஹஸ்ரநாம ..இ ல றா .. ... த அ ச ன.... நா எ பா ர க கா த ந மா வா அ ள `சஹஸ்ரநாம பா எ சஹஸ்ரநாம எ ய நாம க னஎ ற 108 எ மஎ வா மா கா த தா .

. இ வள இ மயான க அட ப கான க த இ . ரா ட வத எ ற லா பா த ஆ வா க அ சயலான நாலா ர இ ற பா க ள ( ம) ரப த .... அவ ல. ரஅ சய ' என இ த பா ட ?. "இ த ல ஏ வ பா சா ன தவ தக ள நா க வர வ த யாத தவ தக .... அஸ களாக இ பா க . "அ வா க நாலா த ல கா கலா ..அ த கால வத . இ த றா . தா தா சா யா ர. ச றா க . சமஸ் தச எ த எ ப த த யஆ ர வத .. அவ க க த யாத தவ தக .. இ த `உ ' ஏ வ த ? உ .( ர ) எ ற இ சமஸ் த சா களா தா நா அ ழ வ றா . ஒ அ கா .. அதாவ ராமண க . . அஸ களாக இ இ கஉ ள கா கா பா க . ஐ தாவ வத . எ வத .'' ல நாலா ர எ ப க சமஸ் ய ரப த .. மா அ சார கபா கா அர க யத அ பா த பல கா க அர க யதா? இ பல கா க த அ ச னப கா எ ந ம ஏற இற க பா றா க ள. ` த அ ச ன ச ய ப '' எ கா க பா வ றா க ள. .? 69த ழக த ழ வ சமஸ் தச பா ட சமஸ் ய த எ ப த த யஆ ர த . அ த கால வத . ச த ப டா ..ம தா . ` ப மா ள க பா கா... இ த சா ன தவ தக ள நா க வர வ கா றா .. ச ... இ ஒ ளயா சா ல ளயா ட ப தா சா ல வ ற .. வத வத தவ த த கழ ப ய இ றள த வத லக . நா சா வா '' எ .. ட ம தா .. வத த இ த ல ஏ வ பா கா க ?. க ?. த க உ ள பா ட ?.. இ த மலாவ .எ றா ள .. இ ப யா? என க டா எ ட சா ன .... சமஸ் ழக த .. இ த சா க தத பா த எ ப த அ யலா ? மா ழ அ த கால ஆ றத ம ற... எ ப க ள பா த ழக த . அவ க கா ம ர க ள நா உர உ ச தா இ த ல எ க வத வ . அவ க க த பமான ல வத .

! உ ர ஈரா என உட ல.. ஜீவ க ள. ம ப வ எ ச தக ள த எ க ள உ ட.' எ வ ய றா க .. இ த பாட ச ச வ தா த ழ ப ல பா நம ''எ அ த ... மக க (மர கா இன த ச தவ ள த டய கட க ர பற வ).'' அதாவ . எ ப மா ட என காக பா அவ ட ஒ சா வாயாக. இள க . அவ ட பா சா .. இ வா.. அதாவ இ றவ ன த த லமக . " த பா சா ற .. க உல உ ளப வ வ க க ளப நா தா நாராயண வாடாத மல வ க ம ல ம லஇ வ ப வத காக வ அ த ன ப ர ப ட தா . இ ப எ ன அவ ."நாடாத மல நா நா தா நாராயண . ப க பா டப எதாவ சா னா ய இ .. அதாவ பா ப கா ற தா ஆ வா டய ....எ னஏ க லயா . பகவா த .... நா ரக ...''எ றா க . த லமக ப கா ட சா வதாக ஆ வா அ றா . கா தா தா .. க .உல இ த னஉ க ள. அ வா ட ட வ கா வ றா . அவ ன நா இ ப ந னயாகா எ சா . நாகணவா பற வக ஆ யவ ட ச ல க கா டவ ஆ வா . அ ன க .... நா ம அ ப ச ய யாத வ க வ எ ன யாய ?.. ம த க ள அவ தா ப ட தா . டா த னஅ ற எ ச வ தா?.. அதனா கா + ச வத ற ..அ தா அ பப கா ற த த றா .. நா காரண ... ய க ( கா க ). க வ தா க ராமண க .. இ றவ ட தன எ ண த த ப .வ இ தாக அ வ த லமக .. பற வக ள ..அவ க ல கா எ க த ழ எ த ப நா மா வத வத ம ர க ள நா உர உ ச தவ த வ .. ல சா தா பா த .த வாடாத மல .அ தா நம இ த வ பா ந மா வா வா மா (2940) த ச ள பா க . எ உட ல அ த ப கா ற'' எ வள அழகான இல ய பா க .. வா ட கா வ ள ..அ வ க வ வ . க ள . வா ட கா ற....ஊடா ப வாடா .. நா ச த அவ ம எ பா டப யஇ ற '' . அ தப கா எ " க கா இ ன சா ற ?. ளப ன இ த ப பா தா கா ட இ . வ வ க ... "வா ட கா ற..

ல த . இ த 12 அ வா க த கள பாட க ள ட கா க கா ள ப மா சா பாட. எ .. ரபாத ல எ கா த ஏ ரபாத எ றா எ ன அ ந பா தாக எ அ சமஸ் த க களாக இ த றா க . அவ ர எ வட மா ழ சபா வ பய ... னஎ பா தா .. ஆனா ..இ உ க மாட ஆக சா ல வ ம றா Good Morning...இவ க த கள க ற தப ம த பாச . கா த காலக ட தா . அ த இ ச க பா த ந ம மய ற . ன கா ல அ த ட ர கா ட பா றா .. வட மா க தக ள உ வா த ல ய பாட க ள இய ற ஆர தன .கட ள கா Good Morning. அ ப 69.இ நா பா கா ற ... இ ப "சமஸ் ப இல ய தச த த கார க றா க .. ஆ கா க ஆ வா க தா னா க .. வ வ லக ள பா . ஆ வா க த பா யதா கா அ த ஆ வா க பா ய அ த கா க பா ?. த ?... கட கா ல வண க ச அவ ர எ வ தா ரபாத அதாவ "Good morning to God and wake up him.. ல ப த நச பா 69. ஸ் க பா றா க ரபாத த. ஆனா அத அ உ க மா?.70.இத பய அ யயன ப ட . கா ல வ ளக ர யமான ய பா .. கா சநா ஆன .. கட ரபாத . அ ஒ த ... அ த தல க த பாட ப றதா தமா ன... க ப ரக . கா ல வ ளக ஒ ற த வட மா ரபாத ! ரபாத எ றா எ ன அ த ?.. ஆகம கார க ஆ க . த கா ' நட ஆனதா .. அதாவ இ பா ந பா தாக எ அ த . த ழ காரணமாக நாராயண ன பா அ தசமய வத க க ள . நம த வத காக .எஸ்...அ . க தமா ட. த ழ வ க ள சமஸ் ய த ப டா தஅ ச ன . உ ள எ றா ?. த ச பா ஷயா?. அ யயன ப ட ர உ ளவ டா . அதாவ தா இ பா ஷ என ஒ ஷயா?... எ ன பா றா க எ த யாம ல ய. அவ க த சமஸ் சமஸ் த க உ ள ச நட னா க . அதாவ ய தசமா ன..'' இ ப பல கா க ... இ றவ ப மா? ரபாத ல வண க ச இ ல?.. அ த நா ப பா றா .. 5றா த ப தா றா வ ர லான கால க .. அ ஒ வட மா பய ....

.. அ ப ய வ ர க க .... க த ப க ர றா க . ஸ்வா ர ராம ன எ றா .) இவ மணவாள மா க ஷ்ய . வா ச இ யா எ அ லா தா ரபாத ஏ ப பல ராமண மய ற த... வான தவ க .... வ அவ க ள . " க ச யா ரஜா ராமா வா ச யா ரவ த ..-இ தா த ப ய த பாட . அ க கா ப க அர க க அடாவ ச தவ வ க இ ட ச ச றா க . (மத ஷய க த னா வாத ப ண வ பவ க யாராக இ தா .. ஆனா . அ தமாக இய றா தா டர பா யா வா த . த டய பய கரமான ர வாத ல அவ க ள தா க வா அ ணா.. எ ற லா உ க க எழ பல த யா .. ப த கா க ள த பா டா .. க ரவ ழ ம ல கா ல பா மல க ம ன க .... இ த ப டஒ உ க ய ?. ர தான லான தா டர பா யா வா கா வ க ர ப வர க ப மா அர கநாத ன எ வதாக இ த பாட க ள இய றா ..இ த த வ யாக பா ... இ ச ய .. இவ ரா தஇ க ஈ ட யா ர அ த அ ல-கட பா எ அர க த மா.... க ன இ அக ற கா ல அ பா தா ம ஒ ன மாமல எ லா வானவ அரச க வ வ ஈ எ ச ற தன . அதனா தா ர வா பய கர அ ணா என பய ப றா . அத ராம க ப இ த ரபாத த அதாவ சமஸ் த "Good morning' 'ஐ இய யவ ர வா பய கர அ ணா.." என .. இத அ த எ ன?. வ க டச ன எ இ த ரபாத ஏ த ற ?.. இ த பா ற ரபாத வ வ த நா இ பா க ற ரபாத இய ற ப டத அ வ ஷ க னதாக வ." க ச யா ரஜா ராமா ஆர றா . . த நா க இ த ரபாத பாட ஒ த இ ல?.'' எ ற இ த த வ க வா ராமாயண உ வ ப ட அதாவ . வ க டச றா ர வா பய கர அ ணா. "க ரவ ண ச கர வ அ ண தா .. இ யத " ப ய 'எ பாட க ள (ஆ வா க அ சய பாட க ) லவ றம உ க பய தக சா கா ட அ த ப 917 த 926 வ ற . யா நா வ ரவ தத . ப எ த ளா ய. "ஆ வா க வா அ சய வா ' எ வா னா ர அ த மணவாள மா க ஷ்ய தா அ ணா. சா றன..' என ராம ன எ அ ழ றா ஸ்வா இய ர .த வ கர ர வள தா .. இர இ அக ற . ரபாத த இவ இ த ரபாத த 14றா இய னா எ றா க ...... " க ச ய ய ச ப ற ராமா.

ப ய அவ க கா த க.... இல ய இ லயா?... -எ ற எ டாவ பா .இ தஅ ப ன ற ச ….. அ ணா...தா டர பா யா வா த ம க ட பாட க ள எ கா மா னக ?. அ ல உ க அ த ய லயா?.-என வர க ப மா ன த ழா த எ தா டர பா யா வா . அவ ர எ ப கா யத வ வ க டச தா வ வ ப ச யாக றா இவ ர ச தா தா டர ல ய சமஸ் த ரபாத த ற ன ச தா தா .. .. எ வள இ மவ ற பா ய நா ற . றா இ க அர க த மா ப எ த ளா ய. வஇ லயா?.அ கா அர க வ ல பவ ர எ ஆனா . இ க வர க வ ச யாக இ மா? கா பா யா வா . -என த இ றவ ன அ மா வன அ ழ றா ஆ வா . ஒ ன அர கா தா ட ஒ த ளவ ட பா தா ய தா தா டர பா எ அ ய னஅ ய எ அ உ அ யா ஆ ப தா ! ப எ த ளா ய!கா ந த அர கா.. " ட ஒ பற தன ச எ லா ' எ ற றாவ பாட .....வ ப வானவ வா ற வழ க.. இ த பாட ப இ லயா?. . " ம இள ம க ' எ ற 4-ஆ பாட . ள க தாம ர க மல மண றன.. ஏத இ த மஎ ம த . கட ல க ரவ தா ற.க -மல கமல க மல தன.. நா மா logic இ லாத சமஸ் த த றா . ர எ க... ன வ ண னக ?.. யா ன ப ட ஒ எ லா சக எ ரா ற த அர கா.இ த த பாட எ 70.. " ல ன க பா க வா ' எ ற ஐ தா அ சய "இர ய ம ந த ரா ' எ ற ஆறாவ பா ர . த க ந ன த த ல ஈர பத இ லாம உல உத ..... ரபாத இ னா "லாஜி ' ப இ எ ப வ கடாஜலப மா?.. இ எ ஒ ற ரபாத பாட 600 வ ட க ன ரர க னஎ ய பாட க .......இ த ப ய க க .அவ க வ த யா ன ர க எ ஒ ச .. தா டர பா யா வா இ தப பாட க . இ ப ப ட இள கா ல பா தா டர ( ள ) மா ல . எ ன எ த க ! " கா கா ல கா மல ' எ ற இர டாவ பாட . பவ ர எ கா இ ற . இ ல யாக ரவ க ன கட ள தன .. ட ல தா கா அ ஆளா க வ .. ன னஇ க ள ப ற ப க கா ..."அ தர அமர க ட க ' என ஆர ஏழாவ பா . த த அ டக ள உ க ர ய றா க . ப ன ..எ ஒ பதாவ பா ர .எ ழா னஏ எ பாட க ப ... இவ னா டயா ழ உத எ ஏ ன ..

. பாண க எ றா "பா ' எ இ ச க ய வ கா ம ன க ள பா ப பா க ள ப ஜீவன நட பவ க . வர க . வர க த அ டய..' என இ பா ர கநாத ச கா ன ஆனா . ர க உய ஜா ப த க கா பா கா ளாம ர ய க. ஆனா . ஆனா .கா ல பா க இ த பா ள 600 ஆ டா க ள. வ .உ கள இ பாட க ள அர க அவதா கா டஇ றா ... உ க த ழ நா க அர க ன பா கா றா .. த தா நம ம ம ல அர க நசபா இ னா ஆ வா வா க த த கா ளலா .. அர க ன த ம த தா .. உ க ள க டாம பாவ ஆனா ." பா நம அ தர கரான பா ப மா ள உ டய தா ல கா வா. த பாண .. வா க எ தா ஏ கா க ..அ க பாணா வா ர பா த அர க ... பாண ர.....உ க ள ம அர க ட இற ற '' எ பாண ர பா ப ட சா னா அர க அ லாகசார க . அவ ர ஒ வ க ன கா உட ன ச ' என க கா டா ..இ த கா ய பா அ ப அமலனா ரா என ப பா ர க ள (927-936) பா னா பாணா வா . .... ஆனா ... ரபாத என த பய மா இ யாவ எவ ர அத ய கா ல த மண க ச வா களா? அ ழத சா வ டர பா யா வா த பால ப ந ல இ சய ம சமஸ் த க களாக இ ல ப த ழ சபா ஷ என ஒ த றா க .. நம கா தா தன பா இ பா யப இ பாண ரா..'' எ க றா . ப மா ள ய ன த வர க இ ... அவ கா த இ பா எ அ த பா க பாணா வா ர. எ னஅ ழ . பாண ரா.. எ க ள ம ம காம .. ய ஷஎ ப த அவ பாணா வா ...... நா ப மா ள பா தா வ எ ச த ர க னஉ ராக ச கா தா ." தா த சா பய எ ப யடா வர க ழய . சாழ நா லஉ ற எ ற பாண வ ச ற தவ .. பாண அதாவ பாணா வா லாகசார க தா எ .. இவர த ச ய..இ பா சா க த பா ஷயா?... பாடா' என ர ய தா க ... கா வ க ர ல ய கா த பாண வா ஒ அ சய நட த .. கா வ ச க ல " தா . இவ ர பா த உய ஜா ன க ளா. றா . இ றவ நச பா ஷயா? ய ய ச . பகவா அர கநாத உ க த காக தவ இ றா . ம ப நா க ய சா ன த இ கா க னச சவா கால தா ப ய ஒ ற ... கா வ க ர த ம ஒ வ க ஆ சாரமான வ க இ நா வ ர வர க அ ச தா ..

. பா ஞானச ப த டா ... அ ள கா ம வாச கத வத களா ஜி க ப அ ட க ப ட .... அ க வ நாலா ர அ சய இத அரய ச வஎ பய . த காக ஆ வா ர வர சா த க ட ர கநாத நம ஜ னஸ்கார க ப த க க வா ல. பா ......ஆனா ல . ஆனா .த த நசபா உ ள த இ எ ஷயா? பாக ன றவ ன கா சபா டா ல எ பத காக ம?.. அ ப ப ட ஸ் ர க ல ட ர கநாத எ ர நாலா ர அ சய ல பா றா களா? ஒ வா மா ஆலய வ ட ஏகாத ஆக இ ப நா க நாலா ர ஆ வா க அ நட வா க ..த ல மா ற ம இ ல ய? .. எ ச வணவ த பா தா சவ ?.. இ த ற உ சவ ர ம ப ஆக... ப பாணா வா த ழ க பத காக ஆள அவ ர ம யா த யா வர சா னா அர க ப மா . நா கரச ய ம ல என கத வ வ வன யா க .. த வா இ ய நச பா ஷயா அ ல சபா ஷயா எ ப பஅ ப டயாக கா பா தா .... வன யா க நாய மா க உதாரண . எ ன ன மா ப ற வ ள... ஆனா எ லா நா க அ ச வா என த நா காரனாக த வ ப ற .. அ றய ம ற கா . அதாவ த ள கா பா வ ற த வ த வ ப த நா ழா யத பா க .71. இ த நா ப பலதட வ வ ய பா ... வாசக உ கா ஒ வாசக உ கா எ அள வ த Tight Relationship கா ளா க .இ றய வதார ய .எ னா டவ இ றவா பா .. லவரான ர கநாத ப க... இ வ டா வ ட நட ... பாட க வா க .”எ ற த க த ய வ த னா டவ அதாவ த கட . ய அ . த கா றவ ஷயா? இ த வ றவ எ லா த நசபா உண கா வ ய வ ஷயா? க சபா றா க . ஸ் ர க க க கா ம டப பாணா வா ப நா ல பா ஒ சய எ ப நட எ றா .. த வ த உ ள றா க . ற க வ .. வணவ சமயவா க ல எ தன .. ஷயா? சா னாரா . பாக டா எ ல தப யஒ இ த உ பத காக ச யா .. உ சவ ர அதாவ உ சவ ய வ வ வா க .. “ த னா டய வ ன பா .

. ச ற ஆ ய பய தா கா. த ப ப ச வர டா எ ப த ‘ வ ன’ மா தா க சவ கார க ...அ தா கத ற சா வ க இ த க த ய நா ந ப வ டா எ றா வத கார களா ட ப ட கத வ த பா நம பா ம.. வாச . இ ப கா ய லா த க நட ழா ஜ ண னஸ்கார க வா சா யா ப டஅ ஜக ச வா . ச பா.. ப லா ல பாட க ள ஓ வா க ... ச .. வா சா யா கா.ம ப மா ய எ றா க . வத அ ட த த த ற இ தக த கத கா வர ப ட ..’ என ப க பாட கத கா ட ..” ச வா ..”என த மா யா னா உ பா னா ...... கால ’எ றக த ல எ ய. உண ப ச வ தா ட த . ட ப லா ற க வ எ றக வ வ கால .``ப ன ச ம ற காட ராக ச ன...இவ க ஓ த க ரன க கா ..பலதர ன த சவ ...இ . வ க ... அவ க ஆக.. இ ப யாக த ய கா ள த க த பா பா ப ச பாசன நட உண கா க சா னாரா வ கா க ள வள ய பா .“பாடல கார ப காச ப த ச த மல எ றா ச தனா ச பா அதாவ .“இ த ழா இ ச க இ சயா கா த ந ” எ றா தர .. இ றவ த பாமா லக சா வ ப டன . வா சா யா ட றப ஓ வா க த ழ... க த ந கா சமஸ் த தா . ம காண தாமதமான .ற க வ என ச தன .. கால றவ ன கா கா வ த வ கா எ லா ஏ ன றா அ பா தா அ யா க த க கலா எ ற அவா ..... ப ய ராண . வ றமாக வ ப மா எ ன த ல . ம . அவ வா த இ சா இ த நர . தவார . ப பாட க இ ஓ வா க . இரவா ட ’ கத வ அ ட நா ள ற க ஞான ச ப த ‘ச ரம றதா . வ ம?. ம பா ய . அ ச .. கா .”இ த இர டாவ த பா க ட வத களா ட த வ கத ம கத ம ல ற த . ` அர க ன ரலா அட ட இர க மா எ ப மான ர ர னக ம ற காட ரசர க இ கதவ ற னா.... க ட ர கா .. இ த. நா கரச கா வாச உ மப க ராம னா வல கத ன ணமாக ற த ல ய ..

.. எ ன? எ ன வ... அதாவ நா ஏ க டவ ன அ ர எ வத சா சமஸ் த பா ஷ ப ய தவ க ஜ ம ப ட ய க . ப யஅ ர க சமஸ் த த ர ம ற பா ஷக ள லா ல ச பா ஷ அதாவ த வ த மய ற பா வத காக அவத தம த ப ஷ. வநம அபபாஷித சமஸ் பாவ ற ... எத வண க ச றா ? மா நா சா ச வாயா? பா நம ம. . த கமான ராமண க க டவ க க ட பா ஷ.. இ ப பா ஷஅ எ ரன வ டாதா .நா ப கா த க . ஸ்தானாக இ வத ர க பச லசாக ஒ த எ ற வத சா .. ச ற ம 72. இ வ... இத ப இ த க டவ ற .. ராமண க த ழக ராமண க சமஸ் ராமண க வாழ “அட டா.. அதாவ தா றா க . த ச ண ய ன எ த ப னா . கா ப கா இ தவ க வத உ தா தா த த வ ர வ யப ய... ப ட ஷஎ த ச . சவ வத க வத ஒ “தஸ்மா ரா ம ணனந இ த தவ க சா னவ க த அ ர க ற . அ த பால தா அ லாத பா ஷ கன வ ற தா க . த இ தா ம பா ல சபா ஷ. எ ற வத . வ த இ ற . அத காக ஷ?த ர ல பா வத தஎ ம பச டா .? ஆ கா க ட பா க டவ க லயஜு ல ய வாழ த த றவ வணவ காரண ? இத த பாட எ கா வ கா க உ கா ப கா க க ர கார தா . உன க டா த என வ.” க க ப ய பா நட த . ந லவ ன தவ எ எ . ன எ லாவ வ க ப டத இ ப ப இ ட ய த ட ற காரண வ க ப டத ற . உ தா ய ன க டபா ச .

ம இ னா க த சா றா ராமண க வாழ வ ய ப களாக.. “ந மா க கா ய இ த ஆ அவ வத ம க ர எ ன எ னஅ வ ற ய ய வச பா .. ய டா த ர இ தம ர ந இ ட எ பதா . ம வ .. வத சா ப பா தா .த யா ரவ அ தத தச ஆ ய வ த யாஹா தவ ந தாஹா. இ ட ய . ய ன ந க பா ... உன க சா ற பச டா வ தா னா .. ராமண க ஷஎ ம பச டா .. ம ஷி வ த எ ற லா இமய ம ல சார ப க ள றா .....இ தா சமஸ் த பா ஷ ல . த எ க டா . க க சமஸ் ய ன ற ” த ச ண ய ன பா க . இ த நர .. அவ க இமயம ல.சா த றா .. எத க வண க ச றா ? க டா . மா வ த . ம ற ப க த தவ இ ட ய ள இ ட யஉ ள த க த ம க த ம இ லாத வ. “. ம பா சா ப . யாக க ’எ எ ஒ மானாஹா”.. த ம த த க ட பா நா ரஸ ஷஅ த . அதனா .. தா ரபர க றா . இ வ லா இ பா ஆ கா ஸ்தானாக இ ற .... க மா க உ கா ப கா க ர க ர கார தா .” யாஹா யத தர த அதாவ . ய ம ல. க வ மத ர வ ற இ த ய லா ஆ க ப வ தம தனமான தா ன. ப ..“க கந ஷிக ள ம க ள உ க ள வண இ ர .. ஆனா . இ த ப யத ர. இமயம ல இ த இர ம லக ப .. க க. ப னா பாவ .. கா ப கா இ தவ க வத னப த ழ ஒ க த ல ப யம தனமாக க சா யா ஹம க.. அவ ர உ கா றவ க ள க ப சா “அட டா. பல மஅ த எவ னா ப வா வ க . வ க க ர லா உ கா ராமண உ ச றா . தா ர யம வ ப ச வா இ ஒ வாரஸ்யமான உதாரண வத ம ர சா வா க ... இ த ந க ப தா ஆ யவ த என அ ழ க ப ... ‘ வத தா க த நம கா வ க ர லா... லா... க ல. வ சா பா . ற ....

சா ய மா ல சா தமான கா ய தா பா ற ய ய ற வ றா த .. ம ல ய வண . கா ட “க க தா டர வர க த .” அ டயா என சமஸ் த ராமண க . கா ? ளவ அ த உதவாத ஜட தா . ஆனா . கா வ க ர கா க க ய டா ? அ த ம ர த மா ற வ .. ரமாதமாக கா ய ஈ ட .. கா வ க .73 ய . ஒ கட பய ர கா வாயானா ஆ கா க அ த இ சா .. அ த .. த ஆய கா ந பா .. ந ல.உ தா மா நா சா ச வாயா? ய.“ந மா அ டயா வ ஆ இ ட ப ட வ டா த சா க ... “க க ய ட யதான எ றா .. அதாவ இய க வ பா .. என ஆர க . த சா .. அத காக ற வத .. ச ன இ வச .? - 73..ந க ள . ந க ள.... மகாமக எ ற காரண ... ட டமாக பா ஆ ள இற அ க றா எ சா கா .” என பா யா வா . ஆர கார க . ள க ள கா அத த ராட எ தவா எ பய கா க மத சாய டா க மத எ க பா ற ?ப .த ழா!! ஜடமா பானாயா? இ க மத க எ வண க ற `ஜா வாத ’ சா பல டா க ள உ தரவாக ப றவ ம த ன அ ல ஜட தா . மஹாலய அமாவா ச... உ றவ தா ன ய எ வத க டவ எ ற . சா ன எ லாவ ற வத கார க அ .. வண கமா க வத சா னப ட எ றா .. தா க வா த ர தச வா அ ப ட த க ல ப ய... என கா வ க பா ஊ . உட யாக த ம த ன அ ல ஜட தா . வ யா ஹம ஷிக ள வண ச . ன தா ன உ னவ அமாவா ச. த அமாவா ச.. ம ர பா ற த ஜி லா கார களா? தா ரபர வ கயா இ ட ய உ ளவ க ள வண ற ..

ள இற தமா றா க . அ த ஸ் லாக சா தக த சா பா எ ன வ ள பா ற . றப ` வத ராமா ய கஸ்ய க வாதஹா ஸ்நா னத ம சா ஜா வாத அவ லபஹச தா பார பஹா பாபஹானா யசஇ ஸ வஸ்த ர ஞாநா ச ச ஜா ய.....அதாவ நா எ லா க த . எத க தா வத சா ன எ எ ப த அ யாம அ ப ய 2. ந க ள .. ம த எ வ ஜடமா டா . சா ல ட க ல பால பயன ற ஜடமா டா . ம த உ ளவ . இ பா அ றாட ஆ ரா ய ப க ள ய ச வ மத த ள . மன ண கா பத காக . இ த ஷய த டமாக ச பா ஆ க வ அத த ராட எ தவா எ பய கா த க மத சாய டா க சாய னா த பா க வலா .. க ட வ ப ட தா .. த சாய டா . சாதாரண கா ல வ ளக நா ஸ்நான ச வ உட .த கள அ கக றா எ சா கா . ட டமாக பா ஆ இற . ஜீவ உ ளவ க வ ய கட ம கா டவ . க ய Non Aryan பா தா . மகாமக எ ற ல நா க காரண கா .. அதாவ கா பாள றா . அதாவ வ பால . கஸ்ய க அவ தா நம ம த ஜடமா த யந ப வ வாஹா. 1. ஆனா . மஹாலய அமாவா ச. த அமாவா ச..கா பா க ர நம ல ந றாக ச மண பா `அ யா ம’ ய பான அ இ தா சமஸ் த எ சா . ஒ வா றா சா ற . ஆ ரா ய காக தா ... ஸ்நா ன.. ஏ அ வா ஜடமானா ? னச இழ தா ? எ பத காரண க ள அ ற அ த ஸ் லாக .. அவ சமஸ் த பா ஷ எ ஒ ற கா இ அ த சமஸ் நட பா களா? உ கா யாய பா த த ர ம ற மா க ற வத ம த க ய தா பா பவ க த ள ல ச அதாவ சா ன த பா வா . சமஸ் நா `ஒ தா இ ற கா க தா . இ ப த னயாளனாக இ க வ ய... த சா னா தா ற ஸ் லாக ’ ஒ சா . ர ஒ த தா என மா ந வ. கா பதா 3.. அ ந ல ராமா ய ’).? ஆ அமாவா ச. கா (` வத . ள க ள அ கா றா க .’’ இ த சமஸ் க ஷ ற கா க க .. இ ரா ப யமான வா த...

ஜடமா பா டத கான அ த `த ’ இ .. ச தாபார ம த பானா .. `இ த ஸ் லாக த சா ப மா ஒ அ ச னப கா கா’ எ றா ` பஷாக ப த ர ’ எ பா க .. பலசா யான ஒ வ .. இவ இட அவ வர டா . . அ ஒ ற த கா ள வ கா ள பய பட வ ய தா பய பட டா . ர த வ ய ஊ வல வ றா . க டா கா .. உட யாக த ம த ன அ ல ஜட தா . நா அல கா . அவ க வட மா அ அ த ல தா இ ற . ஷயா ஒ கா ற எ க ’எ தக கா வா களா? யா ற. எ லா வ ல கட வ த எ பா . சமஸ் த சா னா தா எ பவ எ ய ` ரமாண வா சமஸ் த ஸ் லாக தஏ எ றா ஏ ? சமஸ் த மா யா தவ பா ற.அதாவ இவ உய த ஜா . . ற தா . இ யஉ ன சா ன மத எ க மக ம ல ய ப க . இ அ ர மா . ப யா ப மானாக ஒ வா டாக. இ த ள க தா த மபால டா . ரத த .. இ தா த மா . லபஹ.. அ த மா யந ஸ் லாக த சா ன . மா எ றா அ க மா ய த ர.... அ ததாக ஜா வாத அவ இவ தா ப ட இவ அவ ஒ றாக வ ப அவ உ தரவாக ற ளவ ஒ உதவாத ஜட தா 5.. பா ர க ற ? டன. என வ.. ம ஷா ப ரஒ வ ஏ கா ள த வ மா .75. இ ம பா ரத இ க ன ? ரத ப களாக வ க த ப சா னா பவ க .... அ ஒ வ த மா . ன தா ன உ ன வக தா அ த சமஸ் எ லாவ சமஸ் த மஇ க இ றய அ சக க ல ட பா . ஏ ன றா . இ பால கட பய ர வ கா வாயானா ஸ் லாக சா ல ப சா . இ உய எ றா . இவ தா த ஜா . ஒ வா க டயாக பா சா டயா த ன தா ன அ கா றா . த மபால உ ள ம க ட எ சா வா க ள .. யா .அ த ன? இ சாதாரணமாக சா லக ல ய நா பா றா . இவ ழய டா என `ஜா வாத ’ சா பல டா க ள அ த ப றவ ம த ன அ ல ஜட மதா . அவ தா ட ற தா .இ ள ஷய க . 74. மா ப லா ர த கா க வ றன..த ழ க ரத ர எ றா எ அ த வ .ச ப த ப வதா ம த ஜடமா 4.

ஆமா . றய ப ரத இ நா அ இ றா க . பா ம... இ றய கால க ப டதாக ஆ டன. ரத எ றா எ ன ? இ வக ள லா எ ப இ றவ க தா அ வ . சவ க க காக சஷ் மா வ வ க . ஏகாத அ ஒ வா த ட க டா . க ம க யாக த தா ம க வ எ பத காக வரல ரத இ த ன பால ப ப க ர க க ள ல சமாக கா றா க . ஏகாத ந வ ய ச ப மா வதன அ ம றா க .. ழ த பா ய . சா டாம ல ச ' என கட ட ரத க பலவ ஒ க க ப க த கள எ கால கணவ ந றாக இ க வ . உ ணா ரத இ பாட டா எ றா ... நம வா க . அ த றன. எ கால வா க ந ல சா பா ட க வ என வ றா க . சாத சா ட டா எ ற லா க பா க .. இ இ னா வ கஎ ஏகாத அ ப மா ள வ நா ப மா சா பா ன வ றா ..இ க டா . இ த பா ந ம த வ எ பத காக அமாவா ச பற வ வணவ க வாண ரத இ றா க . ல ஏகாத அ சா டாம தா நர யாக மா ச பாகலா என ஒ க தந கா பல ஏகாத ரத இ றா க . க யாண ஆன ப ப க . சாத ச யாம உ க நம னா க ந மஆ ரத இ பா க .. எ லாவ ற ம ற த சா யா க வ தன? லள க வா க என ரத இ றா க எத ரத ? 74... கா ஒ ரத . த மபால ஜட ப ய ஸ் லாக த பா தா . ஆனா . இ வரல ரத எ றா ரத க யமான ரத ஏகாத . அதாவ அ வ வ சா பா பாடாம .ந ல கணவனாக வா க வ எ வ கா வரல ரத இ றா க .இ வ எ றா . ஐ த க சா தா அ லவா?அ ஒ ற கா ச ஸ்தாரமாக பா கட நம அ ள வ ந ம நா மகஷ்ட ப ரத எ றா இ ற எ Demand வ எ எ பத காக ந உட ப நா ம வ கா வ எ பா தாம லவா அ ன ? 'கட ளஉ னஎ உ பா ட ம என சய ப வ தா ரத .

. னஸ்கார எ இ லாம ஆட பர ...எ ன வ சா தா சா யா சா மாஸ்ய ரத இ றா எ ஷ்ய .. ஜ.... ர தாஷ எ றா ரா வ உக த . ந றாக சா ட சா ற வத .இ எ றா ." ட ..எ பா இ த ற ப ஒ காக சா டா வ மானா . வத சா வ த க றா எ றா 'சாத வ டா ' என ரத இ க டா எ ப ? தஸ்மா ஆஹராம ஷ்யா அசன ச வதவ க ரத ப சா லாம த ராயதஸ்ச சாய சா றன.. இ த ன ரத க எ வ ள அதாவ வ னவ ப பா தா . ரத எ ப "Unpriscribed by the vedas and uncommitted to the veda tradition". னஎ ப த யாம ல ய பல ஆர ப ரா . அதனா ந றாக சா .. உன உ த வ த சா தா .இ னா வ ன வ க ப ற ரத ரத இ ர தாஷ எ றா வ றா க . என ரத ரத ? ஒ சா யா த ஆ ரம உ கா ஷ் ட இ தா . இ னா ம ர . ச . வத ம ஒ ரத த த 'நா° ஸ் ரத இ ர க னா பர ய ஞயஹாநவ ரத நாப உ பாஷன ' கலா ஆனா . க க எ பா ம தனா ய கா ல இர என ற வ ய ப இ த ப என ன தா ச. ரத வ பா றஎ ப வத தா வ ரய க படாத .. இ த நர வ பா . சா டாம இ டா த.என யதா தமாக சா ற வத .. எ லாவ ற ம ற த சா யா க மா? ன ரத ப க றா ம .. க ப ய யாக க ள ச தாக வ .. எ தா கா ற எ றா எ க ஏ கா ற ? றா ... அதாவ ஸ்தக இ ல... ஆனா . ஏ பா க என எ இ லாம நம கட மான த ப ட கா ய தா இ த ரத ."அஸ்னா ச ரானஏவ ஆ தா பவ . என தன ஆ ண ய லள க வா இ றா க த வ ரத த ம ஸ் ற .இ த வ ள பல கா ப தா ர தாஷ இ வக ள லா எ ப வ தன? அ த கால வத க மா க . வ ய ம ழ. ன தா ம தனாக வாழ . அத உன பல வ . ஹாம த வ டா ..... ஒ ம த சா பா தா ய . ர களாக வ க த ப அ ரத இ க டா . க ட ளக ப யாக க பா ற ப சல லான வ பா றக இ ல . ப வ க வா யா வ டா .. வ எத .. அதாவ வத நாக க ஒ கா ளாத .. றயாக சா ட வ . எ ன ச ற த க இ றவ க தா அ வ .

இ த ஆ ல 'Civil death' எ சா வா க . ஒ ச யா ஓ ட வ .. கா கக ளா வ ரத ....... எ இ ச எ உப யாக ? ற த. அத த ஸ் லாக த பா பா ..அதாவ உ னா த தச க ச இ . அதாவ எ ப த மா 'வாகனஸ்த ப ஒ ன ராம தா ஒ கா run in the duty and கா ட . அ க அ பால தா . இ ப ழய கால நட த ச பவ . ஓ ... சா ன பா அதாவ ச யா க ச ய ராம த ச ய சா ச ய க டா .. த வக எ லா ச பா டன.. இ பா நல. எ த க க வ ர மா வ டா .. எ க யநல. ர . சா யா க . ச க ஓ .'. அ த ராம கா அவசர அவசரமாக ம டஇ ஷ் வா ச சர ஸ்நானமாஸ் ய. இ ப ரத ரத இ ப டவ க ஏ இ பத ன இ றா எ றா க ள? அ ப ரத ம கா ள வ ? அவ க இ த சா மாஸ்ய எ ன? இ லச யா க நா க சா மாஸ்ய கா வராம ல ய. ய க என அ த ன ப உலக வா க ய. உ கட ம ய ற வ வ தா மா ச இ ச இ த ஷ்ண அ ச க ச யா க ஓ கா ட இ . ஸ்யதஹ ரவ த மானவஹா.. தானா ச யா க பகவா ஏனச வ இத தத லப க க ள ர ஷ்ண அ யஒ சாக மனாஹாத அ ய ச அதாவ உன மா ச ட க வ ம றா க க ள யா கா இ கா த. ஓ .. ற க .. ரா கா ஒ ராம றன.. discharge your contribute to the society..அ ஒ சா ட டா க சா ன . ஆனா .As you the part of the society. ய றா ரா ப யமான தா அ த சா மாஸ்ய ரத ? இ த க க டகாண. நா பா க வ . ம நா அ த ழ தா றா .. க ரவ த ள எ லா காக தலா ... க ள றா . ஓ .. எ பத காக கா அ தா க கா வதா எ ன நா ட உ டயவ க .. அவ க இ எ றா . இய இய கா டஇ ... ஆனா . ஏ ன றா .75... அவ க ள பா தவ ர. எ கா ய வா எ ற ண ஆக வ .. இ ல தா . ச யா க . க க க ள ற தவ க ... உல இ ன நட க வ இ றா க . யவ க . society.அ . க க ம ல பா த சா யா தன த ட .

. த த ய வாகன க ஏ த வ தா . ம ழ கால வ யத ல ட ம ழ நட பா ச ய ம ழ மாத களான 4 மாத ஒ ரப மாச ஒ ர இட தா த க வ சா மாஸ்ய எ றா நா மாச எ ரத என ஆ டா க யா . ஸ .. பா . ப ஆ கா க . அரச ப ல . இ த ப நட ற கா யம ல. அ 'ஒ ப ஒ ரா ரா ஒ ராசக எ ம எ த ராம ' எ ற க அ ழ பா க ..இ த ய னா சா மாஸ்ய அதாவ நா மாச ரதமா . அதனா 4 மாச வ ய க பா ட ரத ஆ டா க .. அ பா த லா ம ழ ப ... ன ஆன ? கா டஇ ச யா க வ ட மா? வ கால ழ க இ ள பா ராம க ள கட கலா . யா க எ லா த தா சா மாஸ்ய . இத காக வ 'ம ழ கால 4 ' எ ற பழ க தஏ ப னா க . ராம பா த காம ற வ ... பா தா க ச யா க .வ .. கா மக ம த பா க .ச ... ச யா களா 4 லக .? இ பா உ ள ம ழ கால எ ப வ . ப ப கா டஇ . இ டத இ தா ம ழ சா ஜி லா ம ழ கால பய 4 மாச ஆ உ கா ம ழ அ க இ லாத இ த எ றா க . ஹ ஸ . த னா க . ம ழ கால க வ கா டஇ நட கலா . ஆனா ..... உட ன த ல அ த 'வாகன த பா த பாவ ' பா நட க ஆர க வ . பரமஹ ச த ல.ச ப கால யஉ உ ள கா வ பாக எ ய பானா . நட டா எ த க ற ராம லயா? பய ல ய ப த உ ள . அ பா தய ம ழ கால வ .. பஹுதஹ . சா மாஸ்ய ரத டன. இ றய மர க தா க பால ம க தா க க க வ டாமா? மயான .. ரத ப பா உ மக 76 to 82 .. சா மாஸ்ய ரத ப ப னா ம அ எ .இ ப டய ச யா க ள பரமஹ ஸ ப ட அதாவ .1.ச .ஆக அ த எ ன? நட த ற வ . பல க . ம ழ கால நா வா க .. றா லஎ னவ க ப த ப இ லக க ட லயான உய த ல உ டயவ க பரமஹ ஸ க தா .இ றய ம க தா க பால அ றய மர க தா க. பா டரா வ. அ ம ல யற நட ப த ன? .. வ ளலான வான . இ த வ க பா க இ க . இர டா ல.

க க பழ கால எ ப இ ? த ன ச க . வ அ ட ற எ சா கா க க ல ய வ ஆனா .. உட உ எ லா கஷ்ட பட ம ல ய றா க . லம க றா க . அவ க அ த கால தா . உல த வ த மஉ ன க ஆ ப ரஷ . தாட பான உ மக ளஇ ? ட" க ..ராமண களா கா மா ற ப ட ? ய ஆ ஆ ப மா அ ப உ க ள மா க ப பவ க ள!.. க அட த கா ... தவ த தச ல இ ட ப டப சா னா . உ மக ம ல ய டதாக ச றஅ யாய சா ரத வ வா அ த தப டயதாக ஆ இ த த அ ழ க ப வ கா யம ற ... அதாவ Hilltribes ம க அ கவ வ தா க . பா ` த யா ரவ அ தத யாஹா தவ ந யாஹா யத தர த ஆ யவ த தாஹா. இ த ம ல ரத ஏ த தம ம க லக ள இ பதா இ த ம ல.. கா ல க ள மா ச உ டா க .. யம தா த வ ப ம ற வ எ லா ல சப எ ம அ ஒ தா ஏ ம லஎ " மா ஏ தா . அ த ம ல ம ள பழ க ள ப றா க . அத வன ல க ட . மா ப ய ப ன ஆணாக மா ப ப த க வனா த த பாக ரத க ப பா த எ ரான எ ப அ ச . ம ல ற ப பா ய தன லவா? கலா . ழ இற வ வ த லா சா ய இ லாத கா ய . வா வா. த பா தா . ப கா அழகான ராமண களா ய ஏ ? இ ம ன கா டா க . ல.இ பா த லா இர ம டல மா ரத ந டபயணமாக வ உ ன நட றா க ...’’ அதாவ இமயம ல.. அ ம ல ம க ல.. எ பா தா கா . த க கா ய வா க ய ப க க எ லா ய பய கா ட அ றன வ.இ த இய க அட இ ட ய தா அ த ம ல க உ ய ம லவா க . .. ட டமாக ப த க ற ப றா க . சா வா. இ . ல ப மாளாக எ ய ட பாட ச டஅ க வ யஆ 76. இ த ரத லஇ னா ய ட நா க ரத இ ஒ ம டல மா....``எ னடா இ ... சா டாம யான ச வ வத . ... ம ல த வ த பா வண த க ரத த றா க ..கா அ ஆனா பாக ம ல ய டா வ ற த யா .

அட த கா க கம ற . ள தலாக வ ட ச பா ஆ க வ ப வ .. த க ளக பான ல ய ஆமா . த இ ப யாக கா ப டய ம லம க . ச மயமாக வ இ பால வ பல வ ஷ களாக ம ல கா நட த த கள உ சாக ப அவ கள பய த பா இ த கா ற ப வ இட கால ப டய ‘Tribes Tradition Dictionary’ த க ள கா பா கா டா ட க கா காக ம ல ய உ ள மல ப . இ ழ நம தக ள ரன நட பய தா கட ளக ஏ கன வ சா எ பா பய வா க க எ பா ... இ த லா கா வத காக ஒ Entertainment..’’ க த எ ப ட அவ க இ ட த த சா எ ப பயமாக த அ த வா க பய தா தா ... . த தானா?. அ தவ க . த க ம ல ய ம க ள கா பா ம ல கா உ வ த ச வ பட ஆர தன ..... இ த . த க அ ம தா க . வல க ய நா கா க யத ன நா கா வா கா ... கா இர கக . ம லவா க இத அ தமாக இ கலா .. அ த ம லவா க த க கன ஒ த வ த வ கா ள (Security God) னா க . ட வ பா தாட வ க வ த ள . ஊ பா கா காக ப த வ த வ தா க . . உ ன நா கா ப ’ எ ப . ப த வ க ளஅ Rural Gods ப ஏ கன வ நா பா த பா .`என இ டா . இதனா தா னா எ ன வா.. அ தா கா ...க றஉ வ கா ப ச ... வ ட ச வ த ன . கா ள.. த ய ன வ ப டா க . ற ல க ள வண யவ க . இ ச கா டாட ச தா க .. இ த கா ய தவற ல. கா எ றா க .. idol worship ற த க த வ த அ ம தன . ம லவா க அ பா கட ம ல ல யக ல .அவ க த வ எ ப ? அவ க ள மா ய தா இ ... வ டயா ய பா க ள கா கா க ப டய எ ச வ அவ கள பழ கமான . ஆ எ றா அ ல கா டஇ ப எ றா ஒ காக பா கா வ பால ஊ ர ஒ காக பா கா எ பத காக Primitive ம க த க ப பா கா காக ப த வ க ப ட தா க என பா தா .. ள தா பா ப ச .உலக உயர ம லவா க த யா ... இ பழ க ஏ றா பால அ க ல யவ வ ம தன .

இ ல.. கால ல ராமண க க வ த . கா பதா வ டாமா.. நாள ட அ த கா எ றன ல ... கா பா . வ பா தா ம இ த ஞான க ல. ராமண க எ வ ஏ யவ க ..அதனா கா யஎ க ட க ” எ றா க ராமண க . இ த த.. க த வமாக ம ல கா களாக. ம ல கா ட படாதவ ர இ த கா யஒ ற வ க ... ல ம வ த டயா ய க க ளப ட ‘ ச ’ ராமண க .... ம லம க அ லாதவ க அ லாதவ க எ றா . ப னடா இவ ....அ ஹா ர ராமா ஜ அதாவ இ ஆ க ஆப ரஷ . ம லம க ஆ ச யமா ட . பல ஆ களாக நா வ ப வ த த வ த ‘நா க வ ப றா ’ எ சா றா க ள?....?. ... எ க?.உட ன இ நட க ல.. ஏ ம ல க ப ல ம லம க தா ஆ க ற . இ ப எ ப எ எ ன இ றா ர எ லயா?. இ ச நா வ ர க கா ஜ கலா . பல ஆ வ ர கா தா அ க கட . அ ப ய றா அ த கா ப ற வண ய கா ஆப ரஷ ஆர பமா ற . ஆ ண ப ப ண ஆணாக வா மா ற மா? ஞான நட தா தா சா யா ப எ னறாத அ த கால ட த.... ண ஆணா க தாட மா ஆப ரஷ ஆப ரஷ ன ப ப பல ஆர கா ஆ க தன .ம ல கா மல க ள ப வ த ம லம க ள .... க இ வா ச வதா கா ச ட கா . ந கா ச அ க ட க கா ய நா ம வ ப வா எ றன பா ..எ – 77.... மல க ள ந . அதாவ ஏ த தா ஆப ரஷ க ச ஸ் ய ஷாளாக ஷா ள ஸ் யாக மா ற எ சா றா க .. வ யா க ம ல ய அவத க?. ‘இ ப யா ச ச வ ? ஏற ச நா க ஆகம த தவ க .. பா . ந த வ த க றா க ள எ .ம ல ம ல. ச யஎ ப ச ய வ எ எ க த .. எ தா ம ல ஏ வ ..வ ம த களா அ த ம ல நட த ஒ ர வ பா .. பகவ ஷ் ய ய மா பா க டா க . ல ய இ த ஆப ரஷ வ கரமாக க... ம லம க க ள ... வ டா ல .. இ தா வாத . மா ச க ள ..? -. கா அ நம ட காக . அ த கா ல ய பா தா க .ஆ ழ பா க . ணாக வா.. எ லா ஒ றாக ன . ம லம க ல ப வ த த சா ன .

இத ப . இ ப யான கா ய த க வச எ கா ட ராமண க . கா கக நாக க தன... கா ப க ம த தா க ... த க ம ஷப ஸ்தா ‘இ ப ஆஹம லான வ பா க ள ஆர த ராமண க கா த ய அ ட தா க . க .. நா க நட வ பா றக ள அதனா . த சன கா க ளம ரம . நா க ஜ ச றா .” இ இ கா ள வ அ ம தாட தா க பா க பல தா க ம ப .” “எ க வ ல. த த ப ...இ ம ப ட க டா .. கா க இ வ ர நட ப டய க கான பா ளஎ க ட எ லாவ ற பா கா றா .” “எ ன ?. த ன சா க ?. ஒ ல உ ய றா ... ந வ ர ப ணாக இ த கா .. கா டயா ... த க கா ய பா த அ ய ட தன ... ஆகம ப ப த வ க இ கா த ஸ்தா வ பா க .உ ள எ ன த ச ண யா அ த நா க எ ட ள ப வ த னா க .எ ன இ ?. வ ப மா . கா ச ய பா ய உ சவ க .. இ தச எ சா அள பா க இ னா வ ய .. க எ ப வ மானா வ ப வத . அத க ற த ச ண ய க வா .. காரண ?. நா க ல ம ல கார க ... . ம வ ப ழய கா க உ ள வர டா . எ க பா பல “சபாஷ்! இ ம கா உ க ட உ கா வர வ .... ழா க . பா வ க ப தன.... ஆ த வ க இ கா க த ஸ்தா வ பா க .. கா த கன க னதாக ஒ கா க ட ப ட .உ க னா . பாராட ஆ த க ள ராமண க அ “இ க . ம லம க கா த யத க க பா கா வ ஆகம வ பா க ள ஆர தன ராமண க . ஆ த க ள த .இ ஆகம லான கா டயா . இ சவ க யஅ கா னா க . ட யா எ ன ம ப தா எ க ச ய யா கா தா வ தா . . க ன அ ப டய க .. ”இ பா தா ராமண க த க ம லம க உண தன . வ பட வ த ம லம க . இ த ஆகம அ ர மா ற கா ச கால நட த . இ ஆணாக மா டா .. ய இ த தா நா ஆப ரஷ எ சா ன . க அ ப ய பா க .. அதாவ நாக கா .உ க “ வ டயா வ ... கா க . உ ள . க . ள யா வ தா .. “நா க இ த த வ த ராபக டா ஆ க த வ . இ த த வ தா உ க ட வ ..

கா
எ க

வா .உ க
த ச

பல
ணஉ க

எ க

பல . உ க
ரஹ . எ க

ம ல ம களான அ ப
டய க கா
யவ ப

அம
மா
டய
க ஆர
தா க . ராமண க
ம க
மா
டய
தா க .இ த

தா


ய இழ
ள ச

78 . இ

தா ...எ த

தா ....
ப ம ல கா
பரம வனாக
ரம யனாக
சவ க மா


தகவ
வணவ க

ற . கா

தன .
வணவ
ராமா ஜ
ஏ ய .

லக எ
த ல ம

ப மானா எ ற உய த ப ட
கா

தன . ம ல

த ச ண.
ரஹ . ”.


ம ல

தா இ த

பய
கா ட சா
றா

ததாக வணவ ப ட

ஸ் ராமா ஜ கால 11-ஆ
றா
அதாவ
மா ஆ ர ஆ

.

டய மாமா
ம லந
ட ராமாயண
க பத காக

பானா
ஸ் ராமா ஜ . அ

ழ ராமாயண க
கா
த பா தா ... ம ல
ம ல
வ ப மா ன வ ப
ற தகவ அவ

க வ
.

ட பல வணவ க ள அ ழ
கா
ம ல ய னா . அ
க யா... கா

அத
இ த கா
ய வனா
சவ க ஆ


வ தன .
இ த வணவ- சவ பா
எ றா ஆ சா ய க
சமய ச
ரதாய ஆ சா யா
ஸ்தக தா
பர ப ர.
ச பவ
ள க ப
ற .
ராமா ஜ த
ச ற

‘இ
இற

கஎ

ஸ் ராமா ஜ ஈ ப ட

ப சா

வா

இ த ஸ்க
ல தா

ல ம
வணவ க
ள சவ க
காப

கவ
பா க ’

க ’இ
சவ க

எ க
ர எ

பர ப ர எ றா
ற . அதாவ ... வணவ
ள தா


ப ம ல ம ல நட த அ த

கா

கா

ம லஉ
பானா க .

,எ க
ன .

ராமா ஜ
, அவர அ யா
ழா
அ சய
ல. இ


கா
.இ
க இ த ன காலமாக,

மலாவ இட
த கா ப
க ...
வணவ க
மா

த வ , ம யா

பகவா நாராயண
க இ

பா

வாத
ச தன .“
ய வ
யா பா
க அவ
கக
றன. அதனா இவ
வ தா .” தா க
கா ச கால
ய நாக கா க ள ஆதாரமாக எ
வ தன .

இர
தர
வாத
ர வாத கஅவ

தா டமா ச கரவ
யா . ம ன
ப சாய
’ தாட த . (அ த கால
ம ல ம லம
வ தா ? எ ற க
க என
எழ தா

தயாக

பா

.


தா ஒ ம ன

அ த ‘பகவ
ன ஏ ? அவ ஏ இ
றன.

ராமா ஜ வா
வாத க ப
நா க அ

யா

ற தா . “ச ... நா இர
தர

... இ ப வாத

கா
டஇ
றா .இ ம ல


ப மா தா
சா
வா .
க ளா இ


க .


ன ய நா


யாததா ... பகவா ன
ப மாளா, வனா?...என அவ ன த ப

சா ல


ப மானா ர... அவ எ ப
சா
வா ? என

த .

கா ச சலசல . இ த ன
நர
அ ம ல
க உ ய ம லம க , இ த ப
அ வதா என
த யாம
தன .
ச ம

ச கர


வ தன


ரா

மா

வ க
றா ராமா

க டா ராமா ஜ
வாத க நட
கா
சாய
த பா

நா
ஜ .

ஷ்ய

பதா,

பர ப ர

வா . பகவா ன எ ப ப
சா வா எ ற
ராமா ஜ ப
சா னா . “ ப மா
யமான ஆ த க .... ச
,
, வ
ய ஆ த க மா , ம , இ த இர
தர
ஆ த க ள
வா
க . சாதகமான
ல வ தா எ
பா
டலா . எ ற

... இர
தர

த தம பகவா க
ஆ த க ள
கா
.

“இ த இர
தர
ஆ த க
ரா
ச ன
யஇ
சமய
லவ
வா . ச ன
கா
தா அவ
ப மா


களா?”
ச ம

”எ

என

ப னா க . ‘எ லா
தன .

ச ன
ரஹ
வா . எ
லா
பா
ய ற
பா
பா .
ரக ச
. மா , ம
வத
கா
.... க டா ராமா ஜ .

பகவ

ச க ப . ச ... இ

ச கர

, மா , ம

அ தச
நர .

ள யாராவ ஒ
டா இ
டாக உ
ளஇ
,த க
வா க ளா எ ற ச தக
ந றா
யவ தா க .


தா

வ பா .
யாதய
ச கர

தா
வ .இ த

ச ...’ எ

கா
பா
றா களா? ரா
சாதகமான ஆ த

ய ஆரா

லா
வ தா க .
தஎ

ச ன
யஇ
ன .உ

ரஹ
த த ர யா

ல. இ
எ லா அவ
...
ட க ல த . ரா
பா

பா
பா க ரய...
யாதய
ந த . வான ,

சமா ன.
பகவா யா ? அவ
எ ன? ஆவ லா கத வ
ற தா க ... உ
ள?
79 , ராமா ஜ
யாச ன ப ... ப மா , வ ஆ ய இ வர இஷ்ட
ஆ த க ள


றா க . ம நா

ர வச
ஆவத
ப வாச
எ லா
கா
க ஆர
தா க . அவ கள
ந ச க
‘ஆ டவ
’ எ ன வா எ ப தஅ
ஆவ .


ர வ
த ற
ள...தன
தா ப
ரஹ .

...
டக

ற க ப ட . கத
ச கர தா

ல க ப ட .
மன

காரண , ப மா
ச கர
கா
பான . சவ க

த .

க உ ய நா
கக இ
கஇ
ல. இர
கக
டச
ய பா த
வஷ்ணவ க
க ம லா
க ம லா

பான . இத

னா காரண

தா

.

ச கர

கா ட தா

ல ப மா . ந
ரா


வ க ப
தன அ லவா?... வன மா , ம ம

பா ற ஆ த க .
அ த வ ஆ த க ள லா அ
நா
க ப
ளாக
ட தன.
பகவா

ஒ ப கா ர

பால... வன ஆ த க
ளாக தற
க ப
தன. இ த க ட
வஷ்ணவ க

கா டா டமான . சவ க
டன . இ த காரண
னா ல ய...
ஸ் ராமா ஜ
‘அ ப
ச கா அ
தவ ’ எ ற ப ட
பய உ டான
அ ப எ றா
ப மா
கச
பர ப ர
வணவ
த பா

றா அ தா


,ஆ

ப மா எ
பா
.அ ப
க அதாவ

அதாவ ச கர வழ
யவ எ
அ த .இ த ன
ள வ தா . இ
பால... ம ற சமய தவ ட
கா பா
யவ எ பதாக ராமா ஜ
ராமா ஜ
ற தா ...
ய பா
றா
வர க
அ தனா .


ஒ பாட

....‘த க சமண
சா
ய ப க
சா க ற சா ப
யவாதபா க பக எ ராமா ச
பா த
ன..
.’‘அதாவ ... வாத ப
சமண க
,
தமத எ
தா ச ட யானா ய வ ப மாயவாத
ப பவ க
... எ லா ம பா என


தன . எ பா ?... எ க ராமா ஜ
ற த
அ தா .
ப ம
ம லஇ


கா

ரன இற

க பா

, ச கர

கா டா ல...
. ற எத
... பகவா நாராயண
.?... இ ப உ ட பதா த வ

...இ த

பர ப ர


யஅ


பா தா
டயாக வ

ற த என எ

ல ம உ ள பகவா த இஷ்டமான ச
ற எத

டய ஆ த க ள அ ப
ச ய வ
?...

, ச கர

வ ச ப


ணா

க .

.

ப மா எ
வ ப மா
அழ ?

‘ ச

-தா ச ட யா
மா டன

ப க
...
சவ க
,க


வ க
...
ற ...’எ
ற இ த

பா

.


பர

கா

டா ச ...
களாக

அ னவ
ஆ த க ளஉ
’எ

றவ க
ற .

அதாவ
த நா ரா
... இ தர
ஆ த க ள

ள வ
டா க . உ
ள ம ஷா யா

லஎ
ஊ ஜித

எ லா
ச றா க . இத
ற ... ரா
ராமா ஜ ம ப

கா
கா

ட க
...

தா

வ தா . எ ப ?... ஒ பா
வ வ எ
தாரா . பா பா?..
.
ஆமா . ராமா ஜ ஆ
சஷ
அ ச எ
அவ
ரா ப கால
ந மா வா
ப மா
ரச னமா
யதாக அ


அத ப
ய... ந மா வா தன
வர

கா
’ என பா

றா .
பய . அதாவ தன

ஆசா ய
‘ஆ
சஷ
அ சமாக ராமா ஜ அவத
சா னதாக அ
க .
அ ப
ப ட... ஆ
சஷ
கா
வ தா . ச

றன. கா ல

கா

க வ
என

றா .

அ சமா

வா

....

பா
ராமா ஜ ர ப
... ‘க
இ தவ க
ப ஷ்யதாசா ய எ
ர ப

பா
த . இ ப யாக
பா ’ எ
ப மா ள...ந மா வா

ய ராமா

ற .
, ச கர ,

ய ராமா

ஜ ... அ
ரா
ம ப

ள இ தர
ஆ த க
கா
ப மாளாக தா அவ
ஜ ... கா

ள பாக ஒ ர வ ... கா
கதா . அ ப
ய றா ?... உ
ளஉ ள
ரஹ
ம சன ரா
வபவ நட
பா அ த
ம ... வ

யஓ வ
ம... அ த வார
பய தா
கா
க. அ ஒ
றத
ச ன
ச ல வ வ
ல.

கன... ஆ
சஷ
வ யாக ச ன
ரஹ
தா ப

யவ
...ரா

அ சமான ஒ பா பாக வ

த ராமா ஜ அ த வார

டா . கடகட வன ச

, ச கரசா
றா . கா ய
த .ம ப
பா பா
ம ற
டா .

... கா ல எ லா ரா

க... வ ஆ த க உ ட
ச வ

...அ ப
ய றா
80.
பர ப ர ய மயமாக

க அ லவா? ச வ

கலா . த
ய மா
டயா
டலா . ஆனா ,
பர ப ர
ரா ப
ற க


பா
பா ச
ச கர
யப
நா
க ப
றன. இ தா அ த
?...


தஅ த ச வஎ றா , ம
கலா , ம
காம
இ த


தா இ த ம த
ள க
க ளஒ
ய எ பதா
ல.


னா ப க ... ராமா ஜ , ஆ
சஷ வ வ
கா
கா க வ யாக உ

ச ற வபவ
ஒ ஜின
பர ப ர

ற .அ த
வ தா ...
ராமா ஜ
பண
ச த... அ ச பவ
த ச


யாக மா
டா க எ
ஒ க
கனமாக இ
ற .
இ ப
பா ய
இத
சா

ப ட

ல ம
ல...
ற ? என எ

ப லாக
ற .


ல ய ப
நர யாக வ வ

னா

பச

யா ? உம
எ ன

றா க .

வாரஸ்ய

) தஎ கா . த ர ட க ல. நா ன ரா ப கஷ்ட ப ச . னா .. கக இர என எ பா தன.. ( உ ர பத காக ஆகாசக க பா த கா ரா ப ச தாஷ ப டப யஅ த ட அ பா . கா ச யவ ஆ வ ) என த கா பா ராம ப க பால . ப மா .... வ டார எ க பகவா எ ப யாவ க க ய ச ய வ ம எ க அ ல தா . அதாவ . அ ற என பா ... ஆஹா.. இ த கால எ க கா அ ல ஒ ட த எ வ வ லா வ பா அ ஒ ட த பா பா னா ட த ட அ த பால பா தா .. இ பா கா ச வகமாக ஒ த . எ ப `ம க அ யா... இ த ய நா இ பா சா ற ? `தாத’ எ சமஸ் த அ பா என ஒ அ த உ ... இ ப மா க க ய எ கா பா ற ... இ ப றா ப மா ள ர ம அ பா எ பா க . ஏ ன றா . ம ல ல ல க இ ட ப ட ஆழ ப த த . அவர க க .ராமா இ ஜ மாமா ப மா ம லந எ க க ய ப சா ன கா அ லவா? அவ ம வ தாரா .. (ந ம லந க ம லந க பா தா . அ ப ப ட அ பாவான ப மா ள ம லந ய `தாத..... என கா காம.. கஷ்ட ப ஒ ட த ர மா டா . தா தா.. ம லந யா ` ய வ யா ’ என சா நட தா . ஒ நப கா எ டவ யனா வ . த த இ ல..` தாமகஸ்ய அ தாமஹாய ரா ச ஆ தஸ பல ரதாய .அ த த ட எ கா வர வ . ல ம ல அ தம ல ல ச ய ய ப ய க க ய ப மா ய ப த கா வ வ தா .அ த க ஊ எ னப ண பா ற?’’ எ றா அ த தாகவா . தா . ம லந அ யா தா தா ஆனா . வா த த க எ றா உ க த க னா .உ க கா க யா .. ஒ அ த ப க பா தா ம லந க .’ அதாவ அ பா என அ ழ ததா ..’``எ ன பா ஒ ம ஷ த யா த ற . பா தா ப மா தா அ த தாகவா யாக வ த க சா கா த றா . என யா த ம லந ரா ப ரா ப அ ல ம லந ப ட கஷ்ட த வ தா எ சா வா க . ரா ப கஷ்டமான கா ய . `தா தா’ என ஒ ச த . ட . தாக தா த `என க க தாகமாக இ ற . அவர வ ச ன தாதா சா யா க ஆ ன . இ பால ம லந ம ல த எ கா ச ப மா க க ய ப வ தா . நகர ப க தவ . ப மா சா ய? இ உன க யாயமா? என த த தா ஒ உ ர கா பா ன ய ட . என ர .

. இ . என த ச ண வ .. எ த பா ய ய நா சா ல ல. கா ச நா ...’. இவ எ ன அ ப . னா பால . அவ அவ ப இவ எ ப டவராக ய த அ ன ல .. த வ உ க த பா ள கவ றவ க மா டய ன ...அ .. க ட உட ன உ க அவ எ ப க தா .. என ன இ ப ச தா .. அ த மா டய பாபாஜி. வ கடாஜலப கா வ பா க தன.. அ பால இ ம ல க ய த வ கா எ ப த எ வ வா மா ற ப டா எ ப த இ கா பா தா ... கா கா ய க ள இ பா ச வா .. இ த ஆ வ னா ல ய பாபாஜி.. ‘உன த ச ண வ . க ல யமானவ ஹ யரா பாபாஜி..’ எ ப ய பர ப . ச ற அ யாய யமானவ எ ச தா ?.. ப வா யாக வ மா னா .. அதனா . பா கா ட ஒ ப த ப . யா தா சா யா ... நா ம அ த க த ப ய ப பச. பாபாஜி வ கடாஜலப ப ம .... இய பாக அ ம யாக ச னா . பழ க ம லம க க க ஒ னரான அ ப டய க ட .... ச .. அதாவ ம லந வ வ வ தவ க `தா தா சா ’ ஆ அ ப வ தவ தா என எ ப ன சா ளா க .. கா வ பவ க அ ப டய க மா டய வ மான பா தா க ..... ப தாக டா எ களா?.ர ம அ பாவா ய ப மா ள ம லந ய அ பா என அ ழ ததா அவ ர நா பா வா எ ற இ த ஸ் லாக . த வ த ற சா ன எ ற ய உண த வ ப ம ல ய ப நா பா இவ ? -அ ஹா ர ராமா ஜ தா னா க . இவ யா ?. ஹ யரா ஒ பர த யா வட க அ பா இ நட கா க ச கா கா ச ம ல வ த ய ய ... எ ஏ . அ உ ளவ தா . `ம த உத . ப ர இ பா என ஹ யரா பாபாஜி எ பவ ர சா த . இத காக பா ’ என த வ ம ம லந க ட இ த நா ட . ப க ல யஇ பா .. கா ல ஏதாவ ச ய வ எ ப ராமண க பழ க த தன கால ரமாக ந ட ற ப ராபக டா அதாவ ரப யமா க வ ம றா .. ஞாபக இ றதா?. ப ம ல ‘க கட ’ அதாவ ம ம த எ சா றா ம. வட இ யா ப வ ச அ தா ...ஸ் பாஷ்யகாரஉ தம த காய ஸ் ஸல ணாய ந மா நமஸ் த.. 81....

.. வ என ஆ ச பட..’ இத .. அ த கால ஏ றவா . ‘ ரஹ கக பா இ ற .இ த காலக ட க தா ப ஜன க கா கா தாக வர தாட ன . எ ன நராக பா பா தாயா எ யா க ட டா எ பத காக தா ரா ப ரா ப தய க ற .. அ தஅ க லமாக ப சனாதன சமய ப ச தக க த னா . த . அ ர மன தா இ த உ ம ய உ க சா ட வ கடாஜலப ப மா ளஇ பா எ க ச கமான ப த க அ த ர . அ ப கா ல. ன . கா வத காக வத அ தஒ வ உட ன.‘ கா ச ’ அ ம ட த . அ மா அவ க ள த . தன அ வ பா வ . பாலஸ் ய க த கா ற ய வாஸி கா தன ... அ த ஜ சல ஜ த ஒ ஸ் இ ய கா க ள ப அ ய ரா ப அலா யான ஆ ச. ப மத த ச தவரா றஎ ப உ ள டா க ?. கா ள வ தா .. ப ப ப கா தவ ஏ கடா. ர டா மாச .. அவ ம ல கா தா எ நா சா ன .... இ ப ப ட ல தா . எ த மா ற யா ’. எ ன ப ய தகவ க ள அவ யா ரா அ னா .... நா த ல ய கா பா கா க. இத ட வ சா னா ஒ வாரஸ்யமான க டா எ தா ன ற .. அ பா தய ழ த கவா ட வர தாட ய . பா ப தஅ த யக ட உ ள தா ஜ சல . ப மா ள பா க வ எ ற ஆ ச...அ த பால.. ‘ப ழயப தா இ . இ பா . எ பா ர த கா மாத தச க .. ல ராமண க பாபாஜி ட ச றன . ச என அவ ட நா பா ன ... ப ம ல யஆ பா அள ப ட ற ......இஸ் ர பாலஸ் ன நா க ப தா உ க த ம.அ தஎ டா இ ந றாக இ ...... எ ன கா . அ த ன ல . டா . த.எஸ்... கா சா ல டா .. இ பா ச யா... ல பரா ரம க க ய வ கடாஜலப ய பா க பா க ற தா அத அ பா தான பா. அ த த இன த ச த வ ந இ சயர எ . இ த அள ட அ இ ல ய றா . ச ந ட ட ன ய பல வ ட க ... அவ ல ச ற தா உ ள பான அ த த வ . ஜ சல பானா என க யா கலா .. இஸ் ர ய க ... இ த உ க ட த .. அ த த வ . ஆனா . என ம டாரா பாபா... ன ச ப பா ப மா அழகான தா க .... அ த ன ன ?.

... த ம க பா அ ததாக ரா ய ம ல இட பா ய தா ப யமான இ னா த டா? இ ழ இற கா ச ப மாவ தாயா ர கா ப க ஜா யாக எ ப ஆமா .. ர ப ச கர ண இ ப க சா எ ப க இ வ க ...’ ப வ தக கட ளாக மா ட வ கடாஜலப தய நா உ க சா ன ... என...1.... ச ச கர தா ப தா கா ற .. றக . அ த இர ட தா க கா ற .. ஏ கன வ ம ல இ இ த தா ன? அதனா தா ழ சா இ வதா இ த ச ப ணா எ ப இ தா ஆதார .. அதாவ . ல? ரக ம ம லம க தாயாராக வ கடாஜலப யானவ ஜா இ றா எ ஆதார க .. இ ரா ச ய ற உ ம ல.ந க யா ... பா வாக வ இர கக ப பா மா நா எ ஸ் ராவாக நா பா தா .. 82 . இர இ . ப மா 15 அ ..... ப மா இ ல? பய த றா க . இ த ப ய ஸினஸ்ஸாக டா க ள.அ . நம ல. ப மா ள பா க க டண . பா க வ ய க டாய .. .. அ த ஆத க தா . ப க மா டா ர? ஏ .. 5 ம நர ... ப மா ள த க வ றா க . பா வ கடாஜலப ள நாயக . 100 பா ற ?.. ஆணா. இ பான களான மா ள தா . இ ல ம யதா ச வா றா க . இத த கக . ப ப யஇ த ன சா ன .. எ ன பா தா . த கா ய வ ப டவ க இ உ கா மா டய றா க ள.. அவ க ன த த லா நட ப ந மடா’ எ ற லா பா எ ன நட ட பா . 20 க ளத ‘ ’ `அ ப ய பா கா ட இ ...பண ப ட த யஸ்த க எ றா .? ரக தச சக ள நா சக க . அ ... லாதவ க எ றா . ம ல ம த க ... ப ப மா இர ட இர கக கக ச ச கர இ ல. ஏ 24 ம நர . அவ க ள ச ம றவ க ப ற 50 அ பண இ 2 நா க என அ பப த எ றா க . இ த க கண ச ச வ ஆ ப க பர ப ப ட .. அ ஹா ர ராமா ஜ தா தா சா யா . 8 ம நர . ஏ ய தா . வண ‘ ப பா வ தா கழ ப ற ... வ கடாஜலப ல ஆதார க ள ட லச ஆனா .. ல. ஆனா .

. கா ன ரகளா? ர ய ரகளா? இ வள வகமாக.. மா னா த ன பய ராமண களா க . ஆனா . ற வ நா பான க ந பால. அ பா அத ன வள கா ட த . னஅ இ ப ம மா க ட டானாக ஒ ன பரம வ .. இய க ச த யமாக கா ய தா .... அ த உ ம அதனா ..ப மத எ க பா ற ? ற த சப ம ல அ ய ப ... அ க கா ளய கவ த ல ச பா க ..Local People ஆன ம டா க ள.. சா க கா தஅ த பா கா ளய க சா ஆ னா க . 5 க அழகழகா இ தன.. ஆஹா. ன ன ழ தக ஆ க ல எ றா க .2. ஆக இ ஆ கட க ற தவ ஐய ப . ஸ் க த னா க . ற கா ழ ய றா க ள? யா இவ க . கா ளய க த அ த பா க ச ற தன . ய ப பா எ ன வக ... ச ற ந க ந க அவ க இ ய க எ லா ரகாச . ‘ . ர உ கா கா லகா ன ஒ க .. ர தனமாக. 82.. வ தவ க ... யா அவ க ? அ த ராம அ றா க ? அட கா ற வக ட யஇ னா டயா ந தன த தா க . ஒ கால பா ய ராஜா ட த அ த ம ல தச .... இ கலா ’ கஷ்ட ப ம ல ஏ னா க .? 82 – 2 to 84.. சம தா க யாம எ ற ?ஏ ம தாட ம ல ப இ றய ம லயாள தச இ ம ல ராம தா அ . கா தம ல எ ற அ த ற அ ட தஅ த பா க க க ன..? அ த ம ல ராம ம க பத னா க . ப ப த க ஒ தா . இ ஆ கட ப மா கா டா சப ம ல ப அ ய பனாக கவ வ அ யனா . அ ப ய னஅ கஇ த ?த க ல தகதக வன யத க ல . அவ க க ட கா ப தா இ வ க க எ ரா றன. ப மா எ த மா ப னா ஏ ப ட பரம வ ள தா சப ம ல ஐய பனா .. ம ல ஏதாவ வ பா க ளா? பா க ஒ வ க டா .அ க.‘ச .கா சாடா பா றவ பய ப ச பா ப ம ல ய யவ க மா சா ன ..சப ம ஆ கட வ ஆ கட காம ண யா த வர ம த எ ன த பாக ந த ர ய லம க கா ய ர ன காக தா ன ல அ ய ப ரக ய க . சா டக அ ப யஉ பானா க . அ ...

ன ன களா ஜ ச ... அ தா க ட நா இத ற . டா க லம க ந தஉ த வ பா ப ட மா ய இ த வமாக அ யனா ர அமர ல ஆ க த பா ரக இ த இட தா பா ன பல என அ ழ க ப ற . ன அஸ் ர களா ல க மா ஸ த கா வ த கள சம வ ம வ பா ச தன . உ ட இ ப யாக எ களா உ ட நா க ப டஅ ல கா ளய க ப ட அ த ம லம க லதா இ ஜாராக ஜா கா ற . ம வ இ பா ஆ ஒ ட அ த அ யனா ர ழ ர லம க இ க தன ... ம காவ டம க கா ள.. காக த யா நட ம லம க ள பா தா க . அ த ம ல தச அ த ப க வ த ..... அ யனா க ப ட வன அ யனா கால ம வ பா ...... 5 அ த ஸ்தல இ னா ல ய உ வா னா க .. இ பா அ த ல. பா .இ ப ம இர தாட கா த ல தா . ப இ த பால தா அ த ம லம க த க காவ வ வ ப கா தன .. இ ல வ ஷ ல நா க ம மஅ த ல ய ற த க வச வ பா லகா ன வ றா க .இ ப உண ய னா அ அ த ல யஉ ல.. ம ம வ பா ச தன . ல அ த ம ல மல க அ றப த க அ யனா க . தா க வ ப ட ல களவாட ப ட த க இ கா த ம ல ச ற இற வ தன .. இய க யவ ப ல ம க ராம த வமாக ஆ காவ த வ . ச ச . ழா க ட கா டாட ப ட அ த ம லம க ல ய மயமாக வ . வ றா ல யம ல ந வ பா கா பா வ கலா எ றா .. உ ட க ப கா ளய க ப ல ச பா களா ஷ் ர யாக ப ண ப டஅ த ல ம ல ம களா ம ப ச உ கா வ க ப ட . அ பல -எ றா கா எ றஅ த ட . அ பா தா அ ரா மா ஸ தய நர . இ னா ப க ..ம லவா ம க இ ச வ எ ற ச ..இ கஇ னா தகவ . எ ப த ர த ம க ப த த கா . ள உ வ க ளவ ப ட ய அ யனா . இர நா டாவதாக நட த ச பவ ல க ப ட எ தகவ க . தமாக ஓ வ ற ம ல ஜல தஎ பா . கா ளய க பட ல. அ கா ளய க ப ட .? 83. த க . இ த ல ல ச பா களா கா ளய க ப ட .. வ ம வ பா ர தசமாக இ ற த.அ த ல கா ள பான பா ..

.' எ றப ஆர தா க ...? . எத பய படாம அ சயாம வன அ ச பா டா .. அ ற நா க ள கஷ்ட ப இ த ல ய ச சா .... மாக அழ டயவ தா வ ண ஆபரண . ப மா ர வ தா ட .? இவ யா த பானா க . றய ஆ ல வ ர டயா ர தச கா வ த உட க ள அ யனா வ த யந க இ கா ய பா தன .. ஆஜா பா வான ந ம லம க ஒ ம யா த அ யனா இ ல பா.. நா க வ தா அவ க பஸ்பமா எ இற ட வ .. எ லா த ல க த வ தா பா .. காவ வ கா '' -இ தா ம லம க ப ......ந களாக வ த ராமண க ப சா னா க ..க ப யா காம "த த ப மா ரா' என ச ஷ ப டா அ அ ர க காதவ க த ல ம ல ட தா க .. னஇ டவ ர க கல க ச கா ற வ அழ ப ப மா ர .வ தா வ . இ எ ன அப சார ? ந த கா ப ட க பட வ ட க ள... த வர கா ன ன வா . பா தா இய னா . உட ன அவ க பஸ்பமா க ப தஎ ண உ த .. அ த . ரன ஒ நா . மா ..' வ மா ட பால இ ற .'. வள மயான பாக . இவ எ ப அ க வ தா ப யஏ க மஇ . எ ன பா வர வ ? " தவா. த வர ம த ன ஒ னா . ம க வ . "த . மயா . ஐ க த ள னா க ..அவ ட பானா . வர கா எ றா வ .. ய ப பா.. க மா றா . அ த கண ம மா யானா . பாத கச வ ர பாக பாகமா மா ய ச' யா .வ இ . எ க அ ய ப த யாதா? ப ய இவ மா உ க ? க ள பா த ற த ... இவ இ க வ கா வ மா ஸ த ம லம க ம இவ க ம சா க? இ உ க தக தஉ க " த ம! ர தடவ உ ட டா க.. யா தவ ச தா அ அ ப தா ப மா ர எ ற ஒ அ ர வ ன ன க தவ வ .. அதனா உ க ட .த எ க .. மா ய ல வ கஅ ழ க க பா ற மா . இ த அ ர ன ச ப வ ம றா "த ன த ப மா ..எ ன சா .. வா பான தக . மா ட க என க வ தா . இ த அ யனா வ பா ட கா சநா கவ தப யஇ தவ க . ( ராமண க ) த க ர வ க களான ந க ... "எ ன பா?' "உ க வர வ ம ய சா த ல ஒ ர ஒ தட வ க வ அ கவ வ த ன பய கா டா ப தா எ ஆமா . ப . ப ட க ஆர தன ..த .. பா . ம ழ. வ ப மா இ மய அவ க றா ர. நாம த ய யா த ல ட வர த வ .

.. என ட சா ல.? -. மா இ ப வ ள தா . இ ம . ப மா ர ய றா ன கா பற த .. க ட . ஆமா .. ம ப மா த இ க ந க வ தா . மா யாக வ த ப மா ச த ய ப தா ப மாசர .. ஆனா . க வ த க த ல வ தா மா . அவ ன ச ஹார ச ய உ க தா ச ய த வ’ வ மா மா தா க . மா த வ ள கர களா அ நய தா ..எ த தாமத இ லாம ப மா ர த த த ல எ வ தா . நா யா த ல வ என அவ வா ய டா . இ தய . என ரம எ இ னா அ ர ள த ஸ்வ ப ச றா . அ ய ப . இ த ப மா ர தா லஇ ல.... வ . அதாவ மா ... அ ர ய கக ள யா எ லாவ ற மற பான க வ தா . க மல ய ட தா .. அ ர அ தஅ ச வ ச தா .... பா தா ப மா . அ வள தா ! த . வர எ லா அவ எ ப ஞாபக வ ? மா ய ப மா ர ஞாபக எ லா மற பா ன. மா ( ப மா ) ற தவ ற ததா ... அ தா அ த ற பா த க பய உ ... அ ர த வ ள தா . ‘அ த அ ர ன ச ஹார ச க ......பா தவ த ன மற தா ... இ த ச பவ தா மா ஒ ழ ததா .. கமாக நா பா த த இ வள க. க த ககளா பா ன க தா . .. வ தா .. .இ அவ அ னா எ மா வா தக ப மா ர ன சா க கா வ ஷி ப ன. த ச... மா ய ம ல ந னா . . தா ஆ ய ஆ ட த ய லா மற மா ஆட தாட னா . ப பாத க ள கா னா ..... ஆன த அ ப ய ச தா ... மா மா றா ல சா அழ க க வ மா? "ப மா ரா எ ன பா தயாரா?' - . மா பால வ தா த த ல ம அவ வா ய வர அவ க ஆப தாக க வ தா அவ க எ இற ட வர ப . கா ல னா . அ ர ன ச ஹார ச மா யாக வ இ த ப மா அழ வ ரம ய ய . அ த த வ வ ம ட அ ய ப க இ க த வ ழ த ப ற ழ த தா .அ ஹா ர ராமா ஜ தா தா சா 84.. த ன ய மற ட பா . தா த ஆட அர தா .. வ ப மா மா . ர தா க . ப மா ர ன இ கவன தற ச வத காக தாட னா நா ய த. அவ ம க ட எ ற தக த யந க ம லவா க டா க . ம லம க வராஸ்யமாக இ ற த றா . அடடா.... த அவதார எ த கான கா ய ற வ ட தக . த ன தா ன எ கா ம ய ட தா ..? ன அ டயலா ? பா ட மா எ ராக இ ப ட ல மா ..

..... ரத மா இ ல............’ ‘இ எ க ழா..... ..?‘ஆமா . எ றா க . அப சார .. ந களா ம க டானாக . ஒ ஜா ப ய அள தா ய . இ த ம ல க . ஷ்ப மர க க ள இ ற க.. ழா கா டா றா .அ .. ராமண க ம ல ச றன ... அவ மா ச த தா அ ய ப .. இ ப யாக கா ச கா சமா ..நாள ட அ தம ல ப அ யனா . அ த மா ச ஜா அ ..ஆ ச யமா க டன ..... தக தயா சா ல ப ட பா . தா க ச க .. ன ம லம க ளா அ த பா தன . ‘ஆமா ’..எ ன றதா?. இ தா தா இ க ஏற ... ம லம க ப க ழ றன ... 6 ப க வா ச வா த வ....... ஓ. அவ இ பல அ ய சய க ச றா . ‘ ’ வன ஒ ஜா ரகாச ஜா த . அவ க எ வள அ ப யா?. க இ ம சாதாரணமாக ஏற யா . அ ய ப ன வ ப வ ல ய எ க ட க . 1 ம டல ரத இ ... எ க அ யனா இ ப யா ற தா ?.... மா ஸ ல .... அ ய பனாக மா னா . 5 ப க ம க டனான அ ய ப .. நா க ப த த கா ம ல ம ஜா ற ’ எ றா க ஆன ... ப தாக எ ற தஎ .. இ த ப க ள ப உ க த யா . அ உ க ழா அ ல.. றதா?. பய ப றா . “நா க ஆ ச ய ப றா . தவ க எ லா வ வா த.” ம ப க டா க ராமண ந க ... தமாக.. எ க ள பா த ரா நர .... க எ த கபாவ கா டாம இ க ள?..எ அ ?. இ த 18 ப க .. இ வ சாதாரண ப க அ ல. ம லவா க ட க ஆ வமா க பா க . ம லம க ப த கா ள வ தன ... கா சநா ழா வ த கள ழாவாக பய ப அட அச க ள.. க த மா?’ ம என .. ‘ஆஹா. க அத ற ழா வ ஆர க . ‘ந க சா ன ராண ம லம க ம ல ப பாட...... ஏ வ பா ச ய வச யாக இ க வ தா ’ எ றா க ம லம க . நா க ப த கா வ தா ம.. . ‘ஏ நா க தா ச அப சார த வஅ ப மா அ ச க இ .அ ல சப கல மா ச அ ட தா . ல ப க ள க இ த பா த ந என க க.. ஒ வா ப ஒ வா ச கா ட வ.. அ தா அ த கா த ம லவா க ... 7 ப க அ ச கா ட வ. க தக ள ம ல ம ல ந ப ஆர இ த த க அ யனா ர அ க வ தா க ம லவா க . ம ல ச றவ க க க . அ ய ப சப எ கா வா ப தஇ தா . கவ களா.அவ க தா உயர இ த . அ வா?.இர களா அவத தவரான அ ய ப னஇ பால க வ பட டா .

.. ப ய த .காம காம அ ப த வ க . ட ..இ பா ம லம க ப த கா டா றா களா?. பய வ த . அவ க யா ? அவ க சா ன எ ன?அத . ழா ப ரப யமான எ ப ம லம க கா றா க .. இ ப . உப கட ள ப ய த னக வ வறா இ க.. இ 85. ? காம இ ராமண த பாவ பர லாக யா அ எ ப த ?. அ த பா தவ க யா ?. வத சனாதன மத அ ஷ்ட அ ய வ கா த தா .. ற க ப ?. அதாவ ஷ கா ர க அ ப ட 6 க ள னா க .. ராமண த ம தா வ ல. றா களா ... இ கஇ னா ஷய த சா பாவ ல.. இ ப றா க . ராமண க ப த ழா ‘ வ ச த’ மகர ந ச ர . வத.. இ இ னா த வ த ப . அவ அ பா தா இ ப றய ஸ்தக க ள எ மத ப தஅ கா த யாக வ த த இ வ ர ராமண ன பதா ... இத த வ கார க தா .த வ கார க ள எ ற ழ டா க . அதாவ ... கா ச வத வ த த க மா க ப றய பா தா பா பா வத தஅ வ த உப ஷ கார க . த தம கா கக ள த வ தா வர த வ யா எ ற க பா றா ... வத க வத வ ள க க இ வ ர ல ப பத அத அ ப ட எ யா யான க ள க ஸ்தக க தா ... “நக மனா ந ஏ கஅ த வ ஆன ஸா. இ அ த கா த ம ல ம ல ஒ பன ம ற ற . ஷிக ஞான த ஓ அவஸ்ய காக அ னா பய காக. ”க மா க ள யாக ச க அ தா மா ச எ ற . அ த இ பா ந க தா வ வா க .ப ழய த வ ப க கா சா ?... த க ல... ?. அதனா கா தா ..ப ட சப ம இ ப தா லஎ பய . த மாத ஜா த ற .. மகர ஜா ஏ கா டா 85 – 87.. இ பா த கா களா?... இ த பா க. வ க ல க ல.. த வ னா ச வா . ரஜா த னனா யா கன க . கா ய பதா தக அவ ன Leading ப ... ந க ரகஸ்ய ஏ பா . இ ல ய?. அ க கரள த லவ க பல ம சா ஜா . த வ வ பா க ள ப றய பா தா . கா தா க ..

அ த 6 ப யா ர பா கலாமா? கனாத . ப ழய கால க க க ர.. நா னா ச படவ ப . ப ண. இ கட ள ப க க ற தா .. அத அ பா த ச வா க ற வ னவ ல வ க .. அவ ந அவ ய சா கா பா த பராசர அவ ள இ அ க னா . ப ண யா ? “மக ஷி. அ஻பாத ஆ உப த த யாய . க த பா தா ... வ ஷஷிக . ப வாச தா அவ அ கமா ... பத ச ... யா அதாவ த க ப வ . யாஸ . வாத ப வ . கட ள ப வாத ப வ . . நா இவ க யாஸ ர ப .’ எ ற சா ண க ம னயா வ டா . பா ய ன.. இவ க ட ல தா தவ இய கா தா க . க ல . ஆனா .. அதாவ த வ க . .அ த ஸ் க இ பவ க . ‘ யாக ’ எ ற த வ சா னா . தவ ப கா பா த பல ப க க த ப வா க . ம சக தா ள தா டா வ . ‘மக ஷி. ஜ ஆ யஆ ப உப த த வ த ஸன க என அ ழ க ப றன.. காம ஆ ச ய வா க .க ல சா ய ச தா .ராமண அ வ த கா ’ எ ர ற த.. இ ப இய கா ப டக க க ர கா தா .. ஜ ய ப தா ஸ்தாரமாக பா க பா றா .. பத ச ... வ க அவ றம த இ ட றாக அ த ஸ் க அவ க ள ந தா வ க . க க க ரயாதலா ப க உ பட ம க வ தா க .. அ஻பாத . இவ க கனாத . ஆனா அ ப தாக த ய ல. க ‘என ச . தவ தர ச கா தா ச டன காம ஆ ச ய கா வா க இஷ்ட ப டா ம க யாத ல ம பராசர எ ர லஒ ச வ தவ த ய பா ல அவ நட ஈர ஆ டக ட றஒ தகவன க அழ ய பா றா . அ த கால வா க எ ப ய றா .. அவ ள ந னா . எ ப எ றய இட க க டா Vedic Prayer க றா . இத வ க ம ம கா வாச ச க .. த க எ பய இத .க க க ர..எ அ பா வ ல வா .! என க க ய ...... நா அவ ற சக எ ச வ .. இவர மன ச டன அவ ம தா கா ற . எ நாம ம சக எ ற ச யவ . பா . அட த கா . ஆனா . மக வ டா எ வாழ வ வ க . ம சக உட வாச ‘க ’ பன அ த . லா றய வ க அ க கா பா க . ஆ ச தக தா த கள வ க ல தா க க ற ய அட க வ ..’ என உட இ தா ம சக கட க உத ச வாயா? ச ம தா ம சக .. கஎ பவ க . ‘ ர ன. தவ .. அதாவ பவ க .

எ னடா இ . த ள ய நா க ஏ கா ளமா டா . எ ன?”ம சக ஆ வாச வ த . பய வள தா . த க ஞான இ ம சக இ ண த ற ற த ஒ ழ ‘ . சாஸ் ர க றா . இ யா வாச பா த ய பாவ ல... ஒ னவ ப ற இவ ன அவ ட ம கா தர டா . யாஸ ற த ... அதாவ . தா வள த ற ராமண க கா டா றா க ள வத அ த தா தா . அ த ஷ் கான ஷய பத கான ரா ரம த (உட “ம சக .ம உ ளம ற ன எ ற தா . ம சஷ ய ச ம தா .. ஆனா த யா லய த அ ப இ ற ‘ ர ம எ ற தவ ட ... அவள ம னா பராச ... க யாக வ இ பா . க வ ற மா ள ப றாளா? ரா த கா ’ எ பா க . வள தா ஞான வள த .. பராசர வள தா . னவ ப ணான ம சக கா ப அ பா ஒ நட த ... எ ஆ ச ஒ தா ச ச தா ந இ எ ப ற கா உ அ பா ட ச லலா .. அவ தா த லாக ழ க ப ற த யாஸ வத யாஸ . அவ பராச சா னா இ லயா? ஆனா . இவ சா ர சா தர டா ” ட த டஅ த பய ன டா க .” ம சக அ த கா ச நர லஒ ஆ ழ த ய ஆ ச ய படலா . ராமண க எ லா .? ம ழ ப த ட மர எ இ ற த பராசர ரா தகச ப த கா டவ ரன அ ப க யாக வ இ றாளா? ஆமா . .. அவ த யா . ச ரதாய சா ராமண க ப ஷ்கார ம ச ஆனா அ த எ த ய லா அ த ய லா ஷியானா . அதாவ ற க டா க . ழ த ற த யா இ த பய ஒ வ ம றவ க க லா பா டா . த க ட யஒ கா டா ) ச தா பராசர . “இ பகவ த . ‘ ஷி க ப அவஸ்ய காக அ பய காக..ஆ ற கட த வரா ஆ ச ய கட க ய ல. இ வ க ப அ ப ர ம காம தஓ னா த. தன க கா க டா என ராமண க ம தா க ளா க றா அ பய . ச ரதாய க றா . ராமண க ப ர ’அ தஎ னா . ம சக ய ந கமாக அ ண தா .. எ ப அ த கா உ ள சக ழ த ய கா ற ஷிக . ஒ மா வ ன என ப ற கா . 86.இ தஅ மயான த ண எ னா ச ம இ ண . அதாவ ஷிக த க ப றா க . க . இ ற ஆ ரமா ர த வ க தக ள கா ற த அ த 18 ராண க ள தா தா .

.ச . வத த வ வ அ ப ட க தகளாக சா பவ .அவ தா ன’ னா . அவ தா கா பா றா ..Naturalist எ சா லலா . கட காரண க ள கட தவ . அ க ப கா த த க ட ற தவரா? எ றா . எ ன ப ட த கட அவ தா ந மப ட கா ப பா கா றா என யாஸ தாட ப கா க.. கா யாஸ ஜ யா ப கா பா தன வழ கமான அ ர ய வழ னா .’ஸ்வா சா ன கட ள’ க ள .. ச ... அதாவ இய கவா .. அ பா யாஸ ர ப வ தா ராமசா நாய க . நா . தா க பா றவ அ ப ட அ கா க . காரண .அ த வ ள ... யாஸ னவ ப ப ப ப கா த றய ட ன .. நா யாஸ ர ராமசா நாய க .. கா கா ளலா .. ‘அ யா.. மர த.? யா க அவ ஜ ரய பா?. ச .. 87........இ தா யாஸ யா யான எ ய வ வ . இ ப ப ட யாஸ ஒ ஷ்ய இ தா . யாஸ ராண க ள தா தவ .. God is above logic. ஜ . யாஸ யா யான எ ன? “ க ள லா ர ம த. ராண அதாவ க வமான கதா சமாக.ம ண. அவ ர அ .. உ ன.க கந ப க வா க ள . இ த இட ஒ ன ச பவ க ர கா ப அ ப ய கா ர ர சனாதா க ட . அவ ர ... அவ தா ஜ ..‘ஆமா ’ அ ற அவ ப ட ச ஷய க ள ஒ வ கலா ம.. ம ப ர ம க க க க ர கட ள ப ர கா நா ப க யத ப பா வா . அதனா வத சா னப கட ள ‘Poetic’ ஆக அ னா . ‘ஆமா ’ எ ற ‘ அவ ற த பா அவ ர ராமண க ள லா ஒ வ சா களா ம?.. உலக த கட தா ப ட தா ... ‘ ஷ்யா இ த ச ய.. “ஸ்வா அவ னஇ க க வா தவா ற.”.. யாஸ ஷ்யரான ஜ . னவ ற தா வ த ராமண க .. ச ய பா க . யாஸ வ கார க ள தன றா ... அ த க த ஒ எ பத காக அவ ர ஒ யாஸ ர ப வரமாக ஏ ஞாபக வ ற . ஒ ச ய க எ றா . யாஸ ரா க ய வாத க வராஸ்யமான வ தனாச ய ப வ.ச பவ க க த என நா க ஆனா . அதாவ கட ள காரண அ ப ட அ க (based on reason) ஆனா அவ அ அ பா ப டவ த க க ள தா யவ . ஒ ற.. ‘யா ரய பா?‘ அ தா யாஸ ர.? ட நாய க ப க பா த . ற த க சமய க கா டா க ..

. அவ றா “அ ஜ க அ கமாக வ தா க டமாக இ பா க . இ தா வர சா ?.. தானா?.. கன ப ஜ ட னா ம த யாஸ ‘அவ பர லாக க யா .. ஏ ?..... கா என க ட ப இ த ட கன ற .க தா கா ராண உ ள வள ற கா ற .. ஜ லாகஅஸ் வார வ ..... “ காஹி தஸ் வத ய ய வ றம ர இ .... யாஸ ரா..அ த கா உ ச ஒ உ .அ த ரா ட ற .. கா ல ள லவ ப ற த. அ ப க .அ தப .. உ . ஜ க ய ள க உ கா எ தத பல ஞான பல பல யாக க ட சா வ ல பா தா வானஸ்ய மஹிமாயத அ ன உண பா தா கட . த தா கட ளா?..”உ ச ய கா நா சா றா ....... .என க க ள சா ற அ த யஜு வத ம ர .. அ த பா தவ க யா ?. “அவ ச கா ஒ கா ய பர லாக உ தா .. ந க மா க எ ன அவஸ்ய .. ...? எ ப தா ஜ இ ட ய நட த உ ரயாட .. உன . The food is God த ம ப னா . பர லாக உ க க இ ல ய றா த தவ க ள கா ற . ?. இ த இ ப யாக இய தா . கட யாஸ .. கா க ள கா தாவர க உ ஜ சா சா ற றா வ பா கா ஏ ப வத ல..........” க தா கா பரவச ப ” யாஸ ஷ் . இ த கா அ ல கட த அத கா வள ச எ றா ? “இ தா ஜ இ ப ச க க க தா உ ப ட ..அ த ய வாழ வ ப கட எ றா .... அ த ஏ கட ஜ மா ஸ அதாவ கட ள ப ய சார ண... அத அ ஜ கா இ தா அ ன .. இ பா .. தா இ றா கா தவ ....? ப ம த பா ...அ ய சா னா . இத இ த சா ...”யஜு வத டா ர ன ம. ஜ க டா ..... ம ய கட வ உண கா தச பா இய வத ச இ ல.. க ள இ கஇ எ ப இ இ இ த பா இ பா ?” க யாக .. கா த .’ எ றா யாஸ யாஸ இ ள றான பா.. அ த கட ள தா ச ற .... அ பால த மா?. க காவ ட வ களா?.. “ஏ அ லாக . இ த கா த கா ற . ள நா ச க ..உலக எ கா த ய லா ஒ த ன பா க ள?.. உ உட ன தா கட . அ த ற . பர லாக யா அ எ ப இ த வத க த ?. ” ஜ ச ற .....

. க பாமா?. இ னா ய த சன த ல வ மா இ ற ...?அவ எ ப ற தா . எ னடா இ வள வயதானவ இ ப ராண க ள ர பா ஆரா சாதாரணமாக இ றன. அ நா ச ப த உ ளவரா?.ச .. யார ?.!! பா அ ல. யாஸ றா உ . யாஸ ஒ வ ற தா . த கா தா .. ச வ பா ற த ல உட ப லா ம த பா ற தா ற . இத ன ராமா ஜ ச கர பா றா பாஷ்ய ப ளா க . ராண க ள ர பா ஆரா இ ப ப ட கா க ச வ சாதாரணமாக இ றன... கட சா ர பா க ள தா ...இ த யாசமான ற யா . அ வத னயான வ ப ய enquiry சார ண ஈ ப ட ஜ ய ப வதாக கா . அதாவ உ ர ளா க . பா த யாஸ யாசமாக இ லவ.. ச .. ச .. அதாவ ...?.இ க.. மா ஸா எ மா ஸா வ தா ட ல ஏ ன றா ஜ ய நாஸ் க எ அ ழ தவ க டஅ ஒ வ கஎ ன வ க டா . அவ க ளா. அவ எ ப ற தா . உட ம ஷ மா இ ற . இவ யாஸ ச ப த உ ... இ ஜ கா ர எ இ றா க . ஜ வ மா ஸ எ தா enquiry சரா ண எ பா தா .. சா ற ஷிக காம க த அவஸ்ய காக அ ப அ ப காத ச த ப க அவ கள ‘உ இய க தா ன.. ஜ ய இ பா வ இ ப கா ஜ பா எ மாறாக இ உ தர றா க ... த ..யாஸ ர ம ர எ ல இய னா எ பா தா .... க த சா பா தா ... றா க அ ப காம ர ய ’ வ யாவ றா ர என வ த பட இ ப ப ட கா க க த வ டா . இ மத எ க பா ற ? 88.. அத மா ஸா எ பய ... யாஸ ற த வரலா ற பா தா ....அ இ னா அழகான .. பராசர ம சக எ னவ ப ணா பன ற தவ தா யாஸ . இ த சா றன?.. ஆனா .. ராண அ ப தா க . இ த அ ப பா ட . யாஸ ற தஒ வ எ ப ற தா ?.. தா .க பமா பா ட ?ந க பமானா ட பா யா .. யாஸ ஜ ‘ மாம ஸா’ வ தாட ல.. ஆனா . எ னடா இ வள வயதானவ இ ப க த வ த பட வ டா ... 88. ராண க சா றா ர என பா தா Come to the subject ..அவ அ த ராஜா வா அ ப எ னதா ப றா ?.

க ர ம எ சா வா க .. ஏ ன றா .. உப தச ப றா லா அவ க மா ச ப பகவா நாராயண வ ட தஅ ட டலா எ ப ந க. யாஸ இய ய இ த பாகவத ற தவரான க .. இ பாகவத ...அ த‘ ’ யாஸ யாஸ த த . உட கா மயாக இ ற . ‘ ட பய ல’ என த ர கா க. அ ல. அதனா தா ‘பாகவத ’ எ மகா கா ய த ப ட தா . இ த க டா லா......” எ ஸ் லாக ம சா ற .. இ த தகவ வ யவ ட தஅ த பால இ ததா .. அ .க தஇ ற த . அதாவ ‘உ அ ப யா பா ‘ ரதஸ்’ ஸ ஒ யாஸ ட எ னப யாக வ த அழ ட மா மா?.“எ ர ஷ த அ பத உப த ஹி பாய ஹ ரக காதரஹ ஆஹிஜாகா த த ம யதய தர வா.. அவ சாப மா ச ப றா ... இ க .. எ றா வட மா எ பய . இ த க த ய. கஹா.. 18 ராண க ள தா த பா இ ல. அ த ம இ ற . அ த ள எ ன பய ?.. ச . அதனா ய பா ட . ஷிக கா ய க கா ய க தஅ ப ர ய ’ வ யாவ வ ப ய .. ரதஸ்.... பாகவத எ றா ஷ்ண பரமா மா வா க வரலா தகவ க உ பட பல பகவ ஷய க ள சா வ . இ த அ ப க பமான .... இ பழ ப ‘ கா ம’. த ல ய லா ம ஷ்ய பாவ ணயா அ ம ததா ... கா ட த அவஸ்ய காக காத ச த ப க இய க தா ன.. அ ஒ ர வார ப ராஜா பாகவத உப தச ப றா தா மா ச பற எ ற ல ம.நா ஏ கன வ சா அ ப றா க எ . பா டதா?. யாஸ வத க ள வ க ப தா த .. னா எ சா வா க . அ த கா ற க பமா டதா .....அ இ னா அழகான யா . ட . ஆனா .. ப எ த அவ ராஜா ர ட அ வா உப த ய தனவ ற பாகவத பாராயண யான ஞான றா . ஒ அ ப தா சா ற . அவ ‘ க ’எ பய . ராண (!) எ ப இ ததா ?. அவ . ச . க பமானா எ ன பா ... அ த ச ? ட பா .. யாஸ ர க மர க ள லா பா ததா ... யாஸ ய சா ட ய லவா. அதனா . அத அ த பய பற டா ... உ ர ப ச ‘ பா ஷ ’ றா க ள அ பால ப ராஜா உப த தா .. எ னடா இ ற தஎ களா?. உட ன அவ .அ ப அவ கள ரதஸ். உப ஷ யா யானமாக ர ம ர ப ய பா .

ப க ரா ப ச தாஷமா கா றா க ... ?. றா எ சா றா க ள?. ஸ் லாக த யவ றப ட கா றா க த அ ப கா றா . ஆ ர கா ம டப ஒ உ ளதா அ த ம டப ஒ ர ஆன த மய தா அ த ஆ ர கா ம டப யப ய க எ உய த க ஒ இ ற அ லதா .... ட கா ர க ற தஇ க. அ க ட க இ பா களா?.. க . ப வ ட ச எ ன?.இ தந ய தா அபராஜி த எ ஒ றதா . . இ எ ற உப ஷ . மா க .. பா ப க ல ப மா இ றா . ப 89.. றா .? எவ ட மானா றலா .. வ ட லாக எ ப உப ஷ க பா கலா .. இ பா அ காம ஸூக தஅ ப றா களா?. ப டண எ றா அ ப ப ட ப டண பா தா ஆ க . மா க உ டா?.....இத கான ட ய நா பா அ ஸகல பாக க உ எ றா அ ப ய றா . ப ரஜா எ கா ப டண இ அதாவ எ ல க க இ ப ப . அ வஸி பவ க ம ன ட இ றா களா?. மக ப க ள ப றா களா? .. இ த லா எ ன? இ தா மா சமா .. ஸ யாஸிக இ பா களா?..... பர லாக ப பமாக மா ந க ச னமாக ராக ஜலஜல வன ஓ ற .இ கதா ஜ அத காக தா இ த க ட க க க த மா ச . இ பா ஒ தவ யா வ மா? பஸ் வ மா? இ த லாக ய ப க அ ல அ த லாக ற ப க யா வ உன . ப க ல அ ளவ தன ப த கப லாக . மாட மா கக . வ ட லாக க உ டா?. மா ச லாக ப க உ டா? ச யா க உ டா? ஒ வ டய ப யஇ னா வ அபக பானா? . மா ச இ ?... 89உட உன அதாவ வ இ ற த பா லாத வ க ... இ த க க ள நா க க ல... நா யஉ க ட தட பா சா ன .. ஒ ஷ ம றா வ ம ன யஅ வானா?.

. . க ட . . இவ கள எ லா ரமண அதாவ ளயா பகவா டய த. . த ய வக த த ப ப பல உட க ள எ கா ப ட ச யலா . எ வ க அவ க ற ல. ஆ உ வ . இவ க அ னவ அ ள ய ஸ் க ஆ எ ற வ பா அ தா . . ல. பா பா இ டயா எ லா ஏக ஜா ய ச தவ க அ பாக வ மஇ லஅ னவ சமமான பாக இ த தா ஸா ஜ்ய எ ப எ லா வ கக எ லா சமமாக ப மாற ப றன எ தா தா அ ஸா ஜ்ய . அ மா ச சா ப ராதமா எ ச தக பட வ டா .. ஷ்ண வ கா ஸ் க ட ஏ காம பாக தஅ ப க ? ர கநாத தன ஆன த நா க ள கா ர கநாய ட . ப உ வ உ டயவ களாக இ கா ளயா னா காம எ றஇ ப இவ க வ .எ ற லா க க ள பான அ யாய இ த லா நா எ ய க க இ தக ச கரவ ஆ சா யா எ ள றா பா க . மத . ப .. கா . இவ க ஜீவரா ய ச தவ க தா ன. இத ப ப . மர த ய வக அ வ ட லாக உ ளன வ. அவ ர எ றத ல அவ இவ க இ ண ள மா ச எ லாரா பா ற த த ஜா வ ண . ழ த த ய உட க ள எ கா பமாக அ ம ச யலா அ ல ம றா தா மா வ உத யாக வ கா அத த கப இ த க பல உட க ள எ ப தாஸ்ய ச யலா .. பா க . ஆ கயா . ஒ தா மா பல உட க ள எ பா ஆ . மதஸார எ ய க க . . இ வா ப தாஸ்ய ச பா .. கஜான (யா ன) ச .. இ த கா வ மஏ ப டாதா எ ற அ ய ல வரலா . மா ச ஸ்வ ப எ றா .

.. ன ட னரமமானாஹா மா டா வ பால அ க ஜா யாக றலா எவ ட வ மானா றலா . இ பா அ சகல பாக க உ ளன.....” பா ற உப ஷ .அ ப ய றா .. ன தா உ னவ பா உ ன பா பா ந வா அ ண பா ஆன த த வா . உட ன த ஆ யம ர கநாய ச ன அ இ ச ய கா றா ) இ வ ய லா நா யா பா தா . கட வ லஎ ன?. .” உன கா எ ன வ உ அ பா வ ர ன பா க வ ? உ அ மா வ பா க வ பா க வ மா? ப ட மா? ப ட கா ! மா? ப ட கா உ ச . 91-1 ப க மா ச டயா . இ நா உப ஷ வா ய க லமாக வ அ க எ ன நட ற எ ப த பா பாமா? "சஹ ய லாககா மா பவ . இ ஸ் எ இ அ கா Nature அ Super Nature. இ த லாக ஆன த க அ ப அ க பகவ ஆன த .. அ க பகவா வ ல எ ன? 90. அவ ள யப ட எ ற . பரஸ் அ ல ப உற க வ பா ட உன இ பா ஒ வ மா? அதாவ இ த லாக ய ப க அ த லாக ற ப க யா வ உன ...ஆன தமாக கல யஅ ப றா என பாரசரப ட ணா ர காச எ ப சா தா ? (ப கப 51. இ ப க இ ப ப அ க ப பமாக மா . ந ர நாய ய சர வ எ ற ஆ ச கட ர கநாத வ த .ச க பா தவாஸ்ய தர உப ஷ்ட த. "யஷன வாயா வா. அ ளவ க ய த களாக இ தா லயாக ஜல ட த ய வக ள ச றா க 'எ லா பகவா சய ' என ள கமாக சா கா ட பா றா ச கரவ ஆ சா யா .

தவ க த லவ இ ர . சா ய ய. இ த உப த அ ப யக ள தாரா . காய ர ம ய. தவ த லவ இ ர இ நம க மா யஇ ச கா த த ஓ தா இதனா ஆ மா என ற த என . ஷாட சகல ர ம ய உப காஸல ய. ம ய.அ ர க ர யாக ராசன த க அ பாவான ராஜப ட ' மா ச ப வ எ ப ? என க பத காக 32 வ ஷ ர ம ச ய இ வ தா க அ பா அ பா சா னா ஒ பா அ இ அ த மட க ஜல ஏ வா த யாம ந றாக பா இ தா க க ந ல அல கார க க எ றா . ஸ வ க ய. ராண ய. 90.ம ர ஜக ? இ தா . மா ச லாக ஸ் க றய ட ம றா ப ரஅ இ அவ இ னா பானவ ப ட . ப பாவ ? ன தா உ அ மா வ ய அ ன தா உ அ பா வ ய அ ர ப சா ல ப வ மா ச தா . ப சா ய இ ப யாக பல யக பா கா டஇ றன. உ னஇ ப ட பவ அ மா ப ட கலா உ ன ப ட தவ அ பா ப ட கலா இ ப யா Super Nature உலக த ப பான அ யாய பா இ ப ய லா எ றா எ ப இ மா? ப .மா ச ப வ எ ப ? கட ச தாஷி ப தா . ள ர த லவ ராசன பா தா அவ ப ம மட த தா ஆ மா என மா த அ ர க இ த ய உப த ர ல ம தஹா மவா களா டா க அதாவ தக த தா பாக ன தவ களா டா க ஆனா . எ ஆ மா னஇ அ ராஜப றன அ த வ அ பவ இ த ராஜப ண க ளா பரவ டா .அ ர க க மா ச என வா இ த ONE LINE உப ஷ . ப ற க ய மா ச ஆணா உட ற கா வா வ ல மகால டயா அ ப வ ற தா தா மா ச . ர ம மா ச தவ க தவ ராஜப யக ப றா ம . ளக ஆ மா வ அத எ ய மா ற உலக ம உட ன. ய ற இ த உலக பாக வ இத காக சா தா ய உப ஷ பல ய யக ஓத ப றன அதாவ இ த உப ஷ றா அ யாய தலாக.

’ ன ன வா உப தச வத க பா சால பல அ ஞ க வா தா . ஸதஸ் ரவாஹண எ ற ராஜ ஷி க டா ' ளா உன தக பனா உப தச க ள ’'ஆ . வ பா ளவ த மா? ’' த பா ச த ரா களாவ யா த மா? ’' த யா ’' ச யாண மா க எ ற வ வ பா த மா? ’' த யா அ ப ய றா உப தச உப தச ப றதாக எ கன உல க லா ளஅ ய தா ச த னாரா? இட எ யா ’' ச ம லக தவயாந மா க . ணாத வ ய பானா எ லா நா க க எ இ ல ய டா ? எ றா . அ ப யானா ர ஜக மரணம ட த னா பா த மா?' த யா ’. '12 ஆ களாக ப ட இ ம நா ப கஒ ல. ப ட மானப க த . இ . 'எ ன பா சா மா?. ஆ மா வ ப ச யாக உப த த உப ஷ அ த உப ஷ ப ய க இ அ ணமக ஷி வத க வத .யா ம ப வ ஷ க கா க அதாவ பா பா அ ரா இ த வ அ பா ட ம வ தா . எ றா அ த 24 வய இ ளஞ . வத க அ த த ரமா வத அ யயன ல வாச ச ப தா . மா ச எ ற அ ற அ த ராஜப ம லவா? ல அ வள இ த க ட அவ அ பா உ தாலக ' ட இ மா ரா மணனா இ எ ன பய ? வ ய பா க கா வாடா அ வ தா .’'. 'எ தா ள உ தாலக உ தாலக மக ரதாய எ க க ப லாம உண வச ப ட வத க ஸா காபா கமாக க இ டா . 'எ த க தா உலக எ லா க த பய வ மா அ எ ன வ உ ஆ சா ய ட க டாயா? எ றா அ பா. ’' ல ய றா . அ ப உலக யா வஸ் அ பா உ தாலக இ னா கா எ றா ம ற ராஜ ஷி ய ச அவ எ வள வ லா எ ப ய ஒ றய இ லய பா. ச ஷிக ன க னா ய. தா தா க அ பா ப சா வத க ள வ அ பா உ தாலக . தா தச ல ஸதஸ் இட அ க ’ வத க த தக பனா இ ப ற எ ன? இ வ ? இட வக ஓ வ அ ய ச தா ச றா . அவ ம ப உப தச ச மா ச அ அ ரா மா ச இ ல தவ க ட பத காக இ த க த ன . னடா வ ர ன 101 னாரா .

.சா வ எ ன பா ப அத இ த ப டா ன த ? என க டா . ‘ஹி ’ எ ற பய நா அ த தா நா இ கா கா டத ல. ப ற ட க ய மா ச ஆணா டயா அ ப வ ற தா தா மா ச அ ப ய றா ..எ ந ச தச க க இ இ மத ? த 450 மத க ‘ஹி நம ஸ்தக க உ ள த த ர. ச .. எ எ ற வா த ய பய ப றாமா? . உ தாலக வத க பா தா . ' மார ன என பனா? எ றா . யாஸ . அ பா அ த தக பனா உ தாலக . ' ழ தா இ தா பா இ த ழ தக வத சா ன உப ஷ சா யவ ர அ னக 91 to 96. 91 . ராமண க இ (இ யா )வ இ எ இ மத ? என க எ அ ய கயாவ ஒ இட த அ யாய பா 450 மத க த . அ ப க க க லா தா ப ய தா . ய லாவ இ பய .. நம றா .... . பானவ கட வ ல அ க கட வ ல மகால ட இ ச தாஷி ப தா அதாவ மா ச லாக எ ப இ த பா ற தா இ னா ஆன த மயமான லாக தா அ த அ டவத பல க மயான ப த னக இ ற எ ப ந ம ந ப த ண க ப ட ஷய வ றா அ ல. இ ப தா இ றன 91. மா ச லாக ப ட கா வா எ பா எ னஎ க வ ற . 'ஹி தனவா . த மா ச வாக வ பா ராஷ்ண உ அதாவ இ த உலக த உலக உன கன இ ஸ் க தா .1. மா ச ப ய சார ணக ள உ ரயாட .. றா க ள.ஜ என உதாரண க ந லவனாக வாழ வ ற என ஆ ச கா ம என றா அவ இ ன நா பா றய ப ய றா ரஅ அ வா தா வ ல னா றா . ஏ ? வத க ஆ ர எ றா இ எ இட க ‘ றா ஒ இட ’ எ ற வா ததா டஇ ல வஇ ல. ரயாட சா லாம சார ணக .. ஹி டய வ டயா ’எ ந றாக வள வாயாக என ற த இற றகான மா ச ப ஷய க ள அல டா எ எ இ மத ? ‘ஹி ’எ ற பய வரலா . எ ன ள னா இ த டஇ ப தா மா ச . இ வள ஷய க ள பா த நா .2.

Negroes .னா தச தவ .. நாட ம .. நகர அ ம க யா டவ க அவ கள மத .. பா லா ய க ப ழ ம வா த வ ப வழ க எ தா க அ ப லா ச கா இ ன இ ன க க ள ட இ எ ப இ பா க ? அவ க வண ய த வ க எ ன? பா லா யா Fatamism worship அதாவ ல உ க ள இ த . அ தாக ன பத எ ப வ த என சா ல பா வாக ம த இன க ள றா க Artho biological அ ஞ க . இ த ய லா தா . பா பா லா லா யா (IRAQ) வா க . ச பவ க .எ ப ? அவ க அ த ல கட ழா ந ப லா றா ம அ த பால மர தாலான அ த களா அல க த க த வ த அத வ ச உ சவ ம நட றா க . உலக பா தா ம றா . க தக பா டா ஆனா .அ ரா ய க . நம கலா சார மத த ப எ த கா க . Mongols . நாக க பா யதாக தா இ ற . ற . எ ன ன இன ? Semetic ... பாவா ட பால க வா ள சா கா கா கர ரடான க மஸ்தான உட அவ க பா க பய கரமாக இ பா க .த க .அ த ர யாக ற வா த ய ர யாக ப மத எ க பா ற ? எ ப உ க நா அ க ப நம ம எ வ தா த எ த இட லாவ நா இ or ஹி எ ற றாமா? யா பா க த ல பஇ ஆனா . Bobylonia and Egypt are only lights with fine culture' உல கஇ டான ப ழய கால த ர பா ற பா அ க இர இட க தா நாக க கலா சார வ ச க ண ப ற ஒ பா லா யா (IRAQ) . இத கான ஆதார க 'The Encyclopedia of world religions and Ethics’ எ ற கள ய நம காண ட ற . இ ஒ வ ச ஸ்தலமான பா லா யா வ ப தா இ பா நா பா க பா றா அ க வா த ம க ப லா ர ஆ க ப நாக க ர ச தவ க . ம றா எ ..? இ or ஹி ற பத தஎ பய ப த ல ய? இ த க வ பா தா இ த வ ள அத .இவ க இ இ லஎ றா க . இ வ ர இ எ ற பய ர ய ல ய? மத த ப இ வள ஷய க ள... இ வக ள ச ய டா என ண அள அவ க வள தன . அவ க வ யா எ றா எ ன எ ட ''In the dark past of ancient countries.ஆ கா ம க . Aryans .இ ய ராமண க பா றா . தா த ம க .. அ ர ய க Hemetic . . இ த இன பா பா டஅ ப ய பா பா லா யா? ஆமா உலக வரலா றா ய க ஆ த ஆரா ஒ சா றாட ர இ கத ற அ பா உ க ள .

பா லா ய க மத எ ன? இய கயான ய ன ச ர ன வ ப டவ க . . நம ஷய வ ன பா லா ய க நாக க கலா சார ப இ கா ச பா கலா . அ எ ன நாத ? ப லா ர ஆ க த. ம ய நாக க வ க ள கா ச எ கா ட பா லா ய க த க க த ற க வா க ய வா பா றா க . “In the assembly of the elders may my speech he heardOh God.ச . அ த ட .. எ ன ப பா .. அ ப ப ட வா க வா றா க பா லா ய க .எ னஅ த ? “மா ப ச பக நா நட தா என மா லக அ த அள எ னஅ ளவனாக மா . லா ழ இ ற . . அத க . பா லா ய க ள ப பா வ றா . இவ ர ட உய தவ தா ‘ ச மஹு’. ய கா ட த யஇ ச ? ந ல றா ஒ வ . ஒ ற அ யா மத .ஆனா .. ற ல க ளவ ப றத க கன கட க ளத க மா பய உ வா கா டா க . Encyclopedia of World Religions and ethics எ ற எ றத ல இ த பா ட நா ப க தக . . daily walk with me thy prise I would sing... Babytlonian’s Prayer ற . இ வா மத க இ த ன வ பா க இ தா வ பா க அதாவ . கட ளஎ ன எ னா என பா ற . ய நாக க ள த அவ க வா க.” கட ட இ க மத மா க ள ப றய ஷய க இ றன. அ த ப கமா ஓ இ ற . அத அ தவ ‘ ச ட ’ இவ Mighty Preist என பய . அ ப யஆ ச ய பா கா பா லா யா வ ற . இத அ தவ ‘ ச ர ’ எ றா High Preist. இ ச ய எ ப வா தக கா வர ச நா ட வ லா ய க ச றா . ன ணயாக நட வா. ஆ ர கண கான ஆ க ன அவ க வா த வா க பா லா ய ம கா ச ச லலாமா? ப கா வா ச ப ச லன சலசல வன பர க ப டஅ த த அ தா அ த இ ச வ மா ட த ல யா யா இவ ? அவ தா பா ட ப ச மர க . பா லா யா கலா சார வ ள க ர ர ஓட 'இ ப எ னச ப த எ தா ன க க வ க . டமார இ ற . மத க றய வ கக வ றா க . அதாவ Supreme Preist. இத த லவ எ அ த . ழ வ . பா வான மத ச எ பய .. அவ ர ட இவ உய தவ . ல இவ ற வா கஇ ல பா றா க .”பா லா ய க பலதர ப ட ப த க ஒ இ . பா பா லா யா வ ப இ கா ச பா வா . அத காக தா உ ன பா அ வ க டா க பா லா ய க . 92.

Public Prayer க . ற த உட ன ய இ ப ஆ ராச ட றா ன.ஆ ச க . வ பா ஏ ன றா இ அ ம ப பா க ?ஏ லா ய க க யா கா .ஒ பா அ கவ தஒ றன . வ பா வ அ ப வ க ட இயலாதவ அதாவ லம ற ஏ ழக கா ளலா . அர ம ன வ ற லயா? ’‘வ ய க ப ண. இ ப மத ஷய வாக ஷய க பா . ய ம ன ஒ அ ம பாக தா இய a number of tribes எ றா . வ பா கல ற ச ய வ ... வ ணய . ஆனா வ பா கல வ . அரச த பாமர வ ர வ ரய க ப ட எ பா வ பா எ நாக கமான வா க நட றா க . மத ப க ள மா க இத ப ல .. The Persian nation contains அரசனான ஆஸ் யாகஸ் (Astyages) வ தன . பா வ பா நட கா ண ல அ கா க வ பா ற . ற பா த ஒ த அவத றா அ த பய . ப வ டயா ப கா ப கஅ ம க க வ பா கா ள ஒ த நட த கல கா ளலா . ஆமா . எ தம ன ?இ ற இர டா ர 600 ஆ க பாக எ றா வரலா க பா லா யா (Cambysis I) எ ஆ ராச ட ‘அ மக ச யான வா தா ப க பவ தா தச ’எ யான பார க நா ம ன தலா க ப ஸ் ஒ மக ற தா . அ பா பார க க ய நா அ மகளாக வ (Vassals) வா க நட அ மகளாக இ த பா . பா லா யா ஆ ச சா டா அ த நா ம ன 93.ம ன பாமர க வ ர அ ப றா க . வ பா இவ வ றா க . . யா தா ஆ ச வரா ? வ த அ த ம ன . எ லா யா றா க . நா யா த நா இ நா அரச என கஅ ம இ அ மாவாக இ தா ப கான வ ய க ஏ ம இ த சா ம ல. உ சக டமான பா லா ய கலா சார வா க ற ய பா தா .. அத ல பா ச வ. ற எ வாக றா . ற தா வ பா அ ம க ப டா . த வ க ள வ ப டவ களா ற.. பார க நா கா த . அத ப லாக கா கா ய க லவ அதாவ உட உ ழ பஅ ப க வ . அ ம க ? ’‘யாராக இ தா எ ன?’‘ எ பய யயா (Ninaqaya). அதாவ ப ஒ ப வ க பவ . . ? இ த பால அவ க வ த தா .. டய அ மா ப ப . அ வ ர ராஜா ட உன கவ ல ல. ‘ஏ . இவ க இ த நகர நாக க வா கஅ த நா அரச க ள உ வ வா க தா ன. பாமர க ஏ அ மக டஅ அ ம க ப றா க ...’ ற க ன? தா ப த னா . இ ப ப ட ய ஆள.

க க ள கா சரஸ் எ ராக பாராட ஆர டா க . யா ம பா ஸியா பரர த லவனா சரஸ். இ த ரக ய றா .. “இ த சர ஸ நம க பா இ றா . த அ ப கால த ன யா அ மயா னா க ளா. இ த சமய க சரஸ் ( ரஸ் எ அ ழ பா க ) ன ள... த த தக ம கா த பழ நா டா ம க த க கா வ தா . இவ தன ழ ல பழ ன ரஉ த க ப வா கா தா .. இ சயலா அ றாட ரக ய இ மக ள க எ ன ராஜ ரக ய . இவ எ ப அ த பழ ன ர ம கலா ?” என காப ப . அ இ வள காலமாக எ க ள அ மயாக வ தஉ ன எ பா அ கலா என கா த . வா.. அ பா த லா பார க க நா அ ச எ பய . ம தா இ ற .. சரஸ். க ய வய த நா அரச ஆனா ..” என தா ட த ய சரஸ்.... த ச .. “வாடா... அ த கா .... நா எ ன எ அ ப ன பால ழவ எ ன தாயா? யா ர அ கலா . யா நா ட தா . மராஃ ..... அதாவ பல ம ன ய அவ ள ஒ அ த ர த யாக கா டா .. கா டானா? இ த அரச சரஸி தாட ல க ல நட யா நா க யாண யாக த அ பா யா நா ம ன “Ctesias of Cnidus” எ ற ஒ ர க . த டய ஒ ப ட ய சரஸ் நா அ டா . த அ பா வள எ லா க லக ள க கா வ த சரஸ். பல பழ ம க தா தா பார க .. ஆனா .... பாஸர க .வரலா ற ஞ அதாவ ஹராடடஸ். அவ க ள த ர க ப டவ களாக மா னா .. அதாவ இவ ன ய அரச க ப வ தவ .... எ ன ரக ய ? த சரஸி அ பா இ றா ன... ய நா ப ட ஹா பகஸ் (Harpogus) எ ற தளப த ல ம சரஸ் நா ர த .. பா தா ய அரச .. ஓட ஓட ர னா .. அவ க எ ன ச வா க ? ள க . தளப ஹா பகஸ் எ பவ ன அ நா ய சரஸ் அ த க டமா . த த த ய ட சரஸ் அவ க ம ஆ க ச த. இ ப கா கா தாக வா வ த இ த பழ ன ம க ள தா ஆ க ச வ தா ய நா ம ன . இ த இட வரலா றா தா ய ஒ ‘ராஜ ரக ய ’ ப ஹரடடஸ் ஸ ப ர க ப ட ற . அவ த னஅ மயாக வ ம ன மக ம ட ன (mandane) வ எ ப யா வ ள ச கா டா . அ ச அரசானான .. இ தா ற? என க க கலா . மாஸ் பா ற பல பழ ன தவ . இள ம . த ன நா வ த ய நா ப ட ய..

. எ களா? .... க ளா. உத க . ய உ ளட ய ...? பா லா ய கா ச த வ ரா வ ... இ ரக வழ ன .. சரஸு காக த ச பல கா தா . ஆ ச ப டவ . “ யா நா கா டா ” ம ன இ னா மக ள சரஸ் எ னடா இ ? ஒ மக ள அ பா க யாண ப கா டா .. ஓ . ப ஸிய ராஜா க த இர ட இ த சரஸ்தா பா லா யா ப ட ய சமா க சரஸ் இ ச தா ? யா ர க டா . அ அ பா க யாண ப கா ட !அ ப ய றா சரஸ் த ய ய க யாண ச கா றா . ராஜா க த ன ப ட. அவ ட கா பா எ றன . சரஸு உத வ றா .. இ றய ப உ ள மானச ராவ ற . இ னா ப ண பய க யாண ப கா றா . பா என ன ற )ஒ ப ஷ ஸ் வ தக டா ம கா எ கா ட ப ச . ஓ .. தச ராஜா.. ணா வ த ன ச ’எ ற ச ... இ .. ஆதார க ளா பாக வ க உ ள ட Age of Shankara எ ற ள ..வ மயான ராஜா க ச வ தஅ த தச ட தா சரஸ்...... இ றய ந க ர ப ர மா ட தச . அதனா மாமனா ராஜா க யா ராஜா க சரஸ் சா த காரனா இ சா ல பானா ... பா ஸ்தா கரா கட பா கல ற . ஓ . ( . க ர ப ய தச யா இ க .. ன த ‘இ த ப ல அ சரஸ் பா லா ட பாதா . ப ட உத காக அ றா ... அ 94. ட ய றா .. அத காக எ சா ற . சர சா..க பாக தச த அ ட தன . இ த ப ட உத க ப னா . த தா தா த . பா லா ல யா வ .. அதனா யா நா யா ச தா த சரஸ். யா ம கா ச கா ச ர அ க The king of Sindhu Desh இ றா .. அவ டா .. ஆனா . அ த அவ ப இ லஎ சா ந பா ல ய யா தா பா . .வரலா றாள எ க யாண ப றா . அவன ஆ க ளா தச எ றா .. வரலா ற ஞ டா க உ ள . ந க ரக . வரலா றா ய Arrian த ஆனா .. லா யா வ வ சரஸ் ப றதாக க வ பால வ ர ப ட சரஸ் ஜ ய தச ராஜா . எ ன பா தா ? பார க ம கா ட த பா தா .

ம வ மக அதாவ இ க ஻ எ ப த அவ க ‘ஹ’ என உ ச ஹர வ எ றா க .. கா ய க ள ம ம அதாவ . ப மாற ப காதா? ஏ ன றா . டய வ டயா . அ லக அழகழகா இ த ந க ர ல தா வாத வ தப வா த ம க த க ளக ள ஆ சா ய க உபநயன எ றா க . “ந தவாஹா நக த வாஹாந தஇ ஆஜ஻ த அய த மா ஆய த ம ய தா ஆ யா மாண ச ச நத மஹா”.. ஹி எ இ ல வஇ ல. நா ‘அ ரஹா’ எ சா வ த எ ற கட ள வண னா க .அதாவ ம க . வத தஅ ப டயாக கா அதாவ வ ர யாக .. ச . ர ர த . தா க . இ வ த இ பா பாட வ ... ழ த எ ற லா ம க அ றாட ச இத ப . அதாவ ....... வ ல தா ல ஏ இ த அ க வதவ ட வத ர இ க ள க . அபர ர யாக .. இத ஆபஸ்த ப எ பய .. வ க மா க . அ . அபர பா த ஆச ன.... பார க பா ஷ உ ளன. ழ த ற ப . ‘ வா எ ற வா தஎ ப பய ப தச ஆ ர றா இ அ த ஜீவ ந யா நா வ கா லஒ தா றா க எ ப பா கா தாட றன.இ பா தா நம ஷய வ க த இ லயா? இ பா ந ல ல வா தகளாவ றா ..... ஹி எ ற பய எ ப க க .. என உ ச எ ப த ஹி ஆனா .. தா க . அதாவ அ ட ப கஅ னா க . இ வ ர ச க மா ம இற த ச க மா பா றவ ற. ப அ பய ப வ றா க .. இ த சரஸ். அதாவ சமஸ் த பா ஷ . த பாக இ த க மா க ப வ ப . க யாண ப ழ த சா வ ம ர ப னா க . ற ள அகல த ட பல மட ற . அதாவ சரஸ்வ ய பால அவ க . அஹீரமஸ்தா அ தவ க தா தச உ ச தா க பார க க .. இட க ‘ ’எ எ றா ஒ இட த ப ட ? தாஹா. ஆபஸ்த ப எ ற ஷி ள ளா . உலக ◌ஃ லாலஜி. நம ஸ்தக க வத க வா ததா உ ள த த ர.” இ த வ ய ய க ஒ ந ய பால சலசல வன ஓ இவ எ னஅ த ? ந இ அ கமான அகல ட ஜீவந யாக ஓ அ ச கா றன.. மா இ ய வ ந க ட லான ல ஒ வ த என தச ராஜா ப ..

” எ ரமாக. ஏ ஹஎ ஆன த ர... இத எ ன அ த ? ஸ்வா ர சா றா ... அ த ச க ப எ ன? “ ஷ் ணா..’ எ றா சா றாட வ ற .... அ த வ ம பா தச வா ? மா ய தா .. . ஷ பரத வ காக தா .... எ ட அவ பய வ தா .. பாரத தச எ தா அ ழ அ ததாக. த ந த வத கார பய அட யஒ ம பாரத ர ஜன .... ராமண அதாவ ச க ப ..நா ஆஸ ன.. ஸி ப பா வ ர ‘ஹி ப ஸஎ றஎ தா ....... த ன.. . எ ற வ க ல தா இத அ த .. றா ஆபஸ்த ப . இ த பா இ னா உதாரண பா க .. அதாவ ஸி எ தச எ பார க தா அ ழ தா .. நா க ற சாஸ் ர க பலனா . இ த ஹி தச த பா கா சா ல லஎ டய ம ர க ஸி தச சா ல ல. அதாவ பாரத தச தவ க ந ய கட றா க .......பாரத வ க ட சகா ஹ. ர த ட ச கா ம ர தா இ . நாலா ர ’எ எ சா னா ன த ர எ க . மா க ச பா ‘இ த வ ’ எ ற சபத எ யான எ ண அதாவ சபத ... எ வத வ ற ஸ்வா பா ரஸ்ய ர஻ ற எ மத ..” இ த ச க ப ம ர அ தஇ ட வ இ த சா ன ..’ எ ம கா கா ஞாபக இ றதா? ’எ த பா கா றா . ச ..ச ய வ யஇ தம இ த ஆ சார அதாவ வ க ர க மா க த ஆ ய மத ய றா . நா உப தஸி ம ர க இ த பாரத தச ஜன க ள ய லா வாழ வ ... . பா கா .ஆ ஞாய.. ர ப எ வ பழ க தா பய ந க க க ஹி எ ஸ்வா அ ழ க ந க ரம க ல. ஆ ய மத எ அ ப பய “ எ தஸா சார ம க கட றா க ள.“எ டய ஞான தஜஸ்ஸினா . ந பய ட ப இட ட பாரத எ தா இ த தஸ த வத கார றா ... ந கயாக சா றா ஸ்வா ர .. ப ச 95.”. ச க ப எ றா ....உ ச ஹி எ ரபலமான ம இத பாரத பய .. ‘எ டய ம ர .. ச க ப எ றா உ க ட ஒ பழ க இ ற . ‘ ஸ்வா .எ ர தா அபராபா த அத ன ‘பாரதாஸி ஏனா. ஒ வா க இ த க மா வ ற பாக.

பாரத பரத ஆ ட தச எ தஸ வ வா எ அ கா ளலா . ‘Don’t follow.’ எ ற ஆ ர கண கான ஆ ஆ க .. றரச க எ ற ராஜா க ஒ த ரஒ த அ கா டன . we give you alternative’ எ ப தா அவ க ழ கமாக இ த ..அ ப இவ க ய றா ள‘ ட ய ள ’ . இவ க வள க இ இ க வ தா நம ர.. பா தா த வ ... பய வ த க த ... அ பா வ யாபார நா க இ க வ தா க வ ள கார க . ஷ் ரகா ராண . ட த யா . ஆனா ‘ஒ ம’ எ வள ம வற ட த . ர அணா ஸ்தக க ள பா டா . என அ த ஸ்தக க ள கா னா . பாகவத பா ற பழ ப ற . என யா த வ ள கார த . ஒ அணா. ர ள னஅ உ பா . தஸ அதாவ அவ சம ள க ஈ பா டா இ வ ள கார . religion of brhamin. ப ட ய இ வள ள க இ ற .. அ பா நம தஸ ஆ கா க மாகலாய சா ராஜ்ய ராஜா க ச கா த .அ பா க இ க வ தன . ம க ளா. அவ ற ர க யா தா .. இ தஒ வ ள கார .. ச . அதாவ வ ள கார க நம தச அ ய வ தன .. மா த ம க ரம க . அ பா நம எ லா வள க கா ட தன. ( ற ல மக தன .. ‘ஹி . எ மா நா வ ட க னா தா அ ரா ய .. த க அ கா டன . எ க ஜா இ வள க ளா ற... உ க ல மஎ ப ற பா க . த. இ த பாரத தச றா க .... இ ப யாக ல பல வ ட க எ ப அ ழ ப ? என யா அ பா தா இவ க ஓ தா ந க கா க.. ‘எ னடா இ ?’ என க டா ..இ ரா மண.. ர யா பா த ‘ஜா த வ’ ந ‘ ரா மண ன த வ ’ ந ரா ம எ த உப தச டயா ) எ தா தஸ ப . ற . ப இல ய க இ த ‘ச க ப ’ எ தா அ பா சா ட அவ க த க ள அ ழ எ ப ? நா ! இ பா ம ல சா ன சா ல பாவ ஷய க ள லா ல ஆமா . பரத க ட...பாரத வ ஷ எ றா .. மாகலாய க அ ம ப ட தவ க . எ றா .. அதாவ .. அதாவ சத எ கா ள ல..இ த ற ..... அதாவ ... அதாவ க ம ய தா க ஆ ச வ தன ..‘இ த க க யா ?’ என ர எ த ..

ற பய டா அ ம க நம மத ய ய எ த த றா . Christian அ க தஉ ச ஆ ஏ ன றா .ஆ ய களான .. கால பா இ தஉ ச உ ச தா . ள . கா ள ன ன. பானா . அ க தா ந ம ப Zindoo எ ப மா Hindu எ ப ச . நா அ த ப காண ம அ ர நாதரா எ ர ஷ் டா ம ட பா கா க ர யார எ லா ள .. அ த வானாக இ தவ . எ ஷ் டா ‘Zindoo.. நா சா ள கார Christian . இ ம ய லா எ த..ந தச ழ ப ல. ம ய பயரான ‘ஹி ’ பய . இ பா நா எ ற பய நா நா இ ந இ ந க த அ பா த சா ல ப கா ன சா ட வா வச யாக வ த டயாளமாக ம கா ரமா ர ஆ க ட கா . அவ உ ச வ தா .. ராண .. அதாவ டா எ ப . ஞான ள ஓ இட பவ சா தமான Library.. அ த தா பய த யாம தா நா வ இ நம கான ய வத . நம மத பயராக வத கார சா ன த சா ல வ த வ ர பா தா . அ த ர நாதரா வா பத இ த ய லா Zindoo எ ப ஆக.. க ட வ ள கார ப ட லதா த எ கால ப ராடா சமஸ்தான ஷ் ராஜா க தா தாட ஓ ப ற ட ... ப யாக அவன Hindu ஆ க ற . அ தா எ ஆசா ப காண கா க ர யார ஒ ல ர ஷா டா ம க ள பா த .என ந ம அவ வா த என த வ தா .... ந க ர கார எ ற அ ந ம Zindoo என எ னா வ ள கார . நம றா .. அவ பத கால கா தவ . சாஸ் ர . எ ன ட வய தவ . ம ...அ க கா இ த . எ லாவ அவ ஒ பா யா . மஅ ழ கா கா டத ல.. இ உம எ ப க கலா .’ றா ப – 96 .. நாதரா .. நா ல. த எ வ தவ . ஸ் வதாக சா கா கா ள எ க ச க மத க . தா ப ரஎ ய ஆர தா .ப ற .

. ஆனா .. என .அ த த மத உ டான . மண டயாள ச தஅ ப - ய நா ப வத .... கார சா என.. ல. ஆ ய மத . த சா ஜி லா ஆ ... அ யனா .. வத ள த . அதாவ க யாண ச தா ... 8 வய க யாண ப ண வ .க பசா . 97." ... வணவ ட த க ல. ‘ஹி ’எ ற சா வரலா ற பா டா ... இ ட சமண தா ய . அ ல ல த வ ப ர வா ...எ ராமண க இ ஹி மத எ இ பா எ எ ஹி க ள வ க பா த! ந த சா தச மா 450 மத க அ லவா? இ தன. ம வ மத ற த . வஷ்ணவ ப தாக பச ப ட ... என கா வ ர ட ள ப ல ய ய . அதாவ இ வள . வ பா க ள பா எ லாவ மா தமாக ச இ த மா தமாக ‘இ ’எ அ ழ தா . அ த ‘ச த த ய’ உ க ழ த பயராக வ களா?. ப க ப க ப க வான (மாத ல " ழ ஆ இ பா ஆ லா ராம எ நம கா 8 வய வய தஇ தஅ க யாண .? வத மத . சவ .. ச வ க இ னா ஷய . கய ம . ப ணாக இ தா பா ப வ பா . மத . வ வ ள கார றா ..ஒ ரகஸ்ய ட எ பா த டா ..எ ன ச வா ? பயனாக இ தா தா தா ப வ பா . நம த யாத இ வ ர ந ம ப எ ம அ யாத. இ க .. எவ னா ஒ த .இ தா உ க ப ச க க . தக க யாண லய அரசா க .உ தர யராஜ்ய ( த ர ) ற ப க ளஒ றா ரா 10 ம டஇ கா ன யா கலா ம .. தச கா ய வ வா பவ க ள கார தா ள ய லா ந ஒ ழ த ற ற . ந மத எ ழ த ! ச .. ந வ பா க எ க ச க . சா கா ட பாகலா . மா ய ம . வா க உ க ள ப க அ டயாள ப கா ‘ஹி ’எ ற பய வரலா . ந நா த பா . ந பா ஷ த யாத அவ த வா ழ பய ர வ டதா . ராமண மத இ கவ த .. கா ய ப .இ ல ய றா .. அவ டய ‘பஹிஷ் ட’ ) வ ப வ த அவ டய அ ப ன சா ட வ . வடக இ வ ய லா த .... அ ப தா வ றா .. ஷ்டா வத வள த . தச அக ட ல பர ஆ கா க த வ ய ம .

. ஏ ? எத ? ஆ றப க ள அ த ராம ச கரா சா யா ஒ ட ஏ பா அவ க எ ன உ ள ச ல வா க ல. அ பா தா .. ட உ கமான மக கால ள வ தா ‘அஷ்டா வ ஷா ப ல க யா.... அதனா த ய வ டாமா?..... அ த ழ உ கா கா தக ஓ யா ளயா தக ள பால வ உ ள இர ழ தக தா மண ம பா க . ‘ஹி ’ எ ற பய வ த லயா?. எ வய க யாணமாகாம இ ணா காம அ த பா க யாண ச தா . ப க 8 வய ப ண வ . எ ன?.... பா என த த ஷய உ க காரண ப ள ன இ த ம த. அதாவ வான க யாண அவ டய ‘பஹிஷ் ட’ வ ப வ த அவ டய அ ப ன சா வ எ றஅ வ க த கக ட ள யம பா ப த யாய 45.. கா பா யாக வ ரா ச றா க நர தா எ எ என மகா பதாக த ப யவ சா னன லவா? . அ த சனாதன த ம த.அ தஜாம த நா அ ய வ கா தா ரா தவ த. மா 60 வ ட க ?காடா ள க . அ த கால ழ தக கா தா இ பா க .இ ல ய றா .. இ பால எ க ச க பா ய வாஹ க நட தன. ன ழ ளயா கா பா க . வ ணாஸ்ரம ம எ பத காக தா அ த ட ..மக ள எ வய வா தா க யாண ப ம ற த ட ன -ம அ அ வ வ மண றா எ யாய 46..’ 8 வய ப க யாண நட த வ . ப த க ஏ ற ப டஅ த த ல மவ தவ மகா ப யவ .அதாவ ...46ஆவ அ யாய க நா ள கமாக ச றா கா தக ப . இ பா த லா க யாண மஹா க பா தா . இ த பா ய வாஹ த ய லா எ ட றய .மக டய மாத டா ய அ மண ச கா கா டா வா ர....... அதாவ எ டய இள ராய க நா இ ப ப ட பா ய வாஹ க ள றய பா ற . அவ கஅ ????..இ த றா ந ப வ ரந தச ரா ப ர தயாக ந ட ற ப த ப வ த . எ ற இ த ஸ் . இ த கால ல ய ராம க ரா அட யான அ ம ட .. ஏ அ ப எ ன ஆப வ த ?..மக டய மாத டா ய அ பாவா ய 45. ஒ ர ஒ யாச ....

பா ய ல ய வாஹ ச பய மர டா .. இர டா? அ ப றா க ......ச ட கா வ தா க . த ட னதா ..இ காக அ த ஷ் ட கஷ பா றா . ந எ தச த ச த தவா க ள.. இ ப வ றஅ த ட கஷ ட. ஆனா இ த ட கா பா த ... அ காக உ மதா சல ப என அ ரா ஒ ம ய னால.... அ ப ச வ தா . இ ப யாக ஏ த லத வ ப த நர வ த .. “நா சா ன த யா ஏ கல.. சனாதன வ ணாஸ்ரம த ம எ த பா வர டா நாம சா யாக . இ த கா ம ய .... “ஏ கன வ பா ய வாஹ த டப டா... எ ப கா கலா எ ப வத காக. ஏ ன றா . ஷ்யா ளா.”-என மகா ப யவ க க. ழ தக க யாண ச வ க டா .எ ன டா ... ` இ காக ட வ ர பாக வ . ஒ றா... இத கா மயான ள க ள கா ட ஷ்கார க 1929. அவா ச தா எ றன .. ஜ த ட னதா .மடா ப க ராஜ பாக எ ன மா ந ல தா ன. ந ச ரதாய ம மார ட கா க ..” எ றா ..பாரா ட க ள ன. அதனால... ஷ் நா அதாவ .. ஷ் பா ம உ ன க அட ய ஒ இ க வ த . ல ஷய க ள மா தற ஆனா .. தா ச ’ எ றா ........ அவ வ ய வ தா .. இ பா மகா ப யவ ஆ ம . அதாவ .. த க ல.. ந தச ஸ்வராஜ்ய ( த Parliamentary deligation ஒ வ ளச ர ) அ டய இ நம தச வா . கன வ ஷ் பா ற ச ட க . இ த பா ய தன . `தா தா சா .. ல நர அ த த வயாக வ வாழ த .. எ ற . அ தா Parliamentary deligation இ த வ த காலக ட தா அ த ஆ ற ட .அ த த வாசக க ள தயா ப னா .... நம தஸ த ர வழ வத அ ப ய வாத க நட வத காக.... வா க அ த வ ய ப த த ம ஸ் ஏ பா ச வ வாஹ ற யக மயாக வ . ‘ஸ்வா .. நா ஸ்வா ?.. ய லா ச ய அவா ள க கற எ க .... வ ணாஸ்ரம த ம க பாட ப தன.. .. இ ப உ தமா படல.’ ல.’ கஷ ந அ ராய தத அ க .. எ ன சா ற ?.. ச கரா சா யா இத ன ஏ கா ள உ கா தஎ ட .. ட 11 ம பா 98.... இ எ ன லா ந ம ச ரதாய மல அ டா ப ண பாறா ளா..

தச அ தவ க . அர ய வாசக . அ த தா ப ண ’ எ றா . த க ஷ்டா க க பட . ரா ப கஷ்ட . அ பா .. ஏ ன றா . 100 த க .அ த வ ம றா . ந ய பல ப கக த எ யப இ தன. த த க எ `பாரத தச ல எ க இ த அ உத றா அ டா . ச ன வ த பா ம க யப கயான ` ஹி ’ஆ ல ப வ த . உட ன எ பா க சா னா . பல ப மதா சார க மா மத ஸ்வத ர பா தச பல இட க வ வ இட ச த . மடா ப க சல ஒ த அ க ப ய ப ய நகர க க . ஸ்வராஜ்ய ப தஸ எ ன ற லா க த கா வா க . `பா கா யாலய க ன ற எ த ரஎ ம ட கஷ ’ ம ப க ப க க லா ஜய ச .. வாஸ எ ன பா ம ட வ தா .. நா த 100 த டய ச எ ற பா த அவ ட கஷ . ன ற ட மத டய ஸ்தாபன த ராஜ பாக யா . தஸ டலா .அ இ த . ட அ னா ..ம ப எ ன அ ழ த மகா ப யவ .. ட நா `ஹி ’ப கஆ பா ன . பாரா ட . ஒ றா? இர டா? த க .வ ணாஸ்ரம ப றத ஹ ஜன க கா ட வ இ டய ல மடா ப க த க மடா ப க ள ட. ட கஷ இ த சார ப மா கா டா .. ஏ ன ஆ ஸ் இ . `ஹி ’ எ டராக ட கஷ ட அ க ப ர ’எ .இ தய த மகா ப யவ ... எ ப ய றா `இவ மதா சா யா க பா . வ மகா ப யவ ர ஏ கா டா . அ தஸ கஆ ட கஷ னஅ ழ அவ க ள பா யா ஞாபக ப நா பரஸ்பர வண க ன . தஅ ய ப வ றா க . க. ஒ இ . . 'oh’ என த .... `நாம அவா ள ந ல பா ந ம மத ச ரதாய தப ரஸ்தா சனாதன மத ஸ்வத ர க க ... நா த ய த ற . கால றா .. ஒ ர இட அ ப வ பா கா டா ’ எ ப வ தா த தா கா த ததாக .

ஷ் நா deligation வ த . ப ட ல.. அத அ த ட அஸ்ஸா பா அ க தஸ ல ம ய ஆரா கா தா சா ன . வ உலக தா ம க ளா உற வ இ ல.. But havings not any rights to follow our religion. Cabinet கா தா .. ரயாட ல இ கத ற .. கஷ ம ப . பக 11 ம கா ரஸ் த லவ களான அ த ப டவ த . ம மார ட அவ க ளா ` உ க அர ய சாசன பா றா க . நா உட ன ப காண ர மகா ப யவா ட ஷய த அ வ க க ச ரதாயஸ்த க ஆ யா ர வ கா . ஜய ரகாஷ் நாராய ஆ யா ட கஷ ன ச க கா தா க . நா லஅ வ க க ட ட கஷ ன ச த . யமாக ஹ ஜன க டய ன ற ட ய வ கா ட வ இ ல..ஞாபக ப அ ப உ கா ட சார ச . சார ச : Welcome.. ற ட பா ன . மடா ப க த வ ய உண சா க . பாக . What do you want? நா : We lives in India.. அவரவ க அவரவ க டய ஷ்ய க ளா தா பழ க .. அ த ன த ய தா .. சார ச நட த ஆ னச ல த . மத ப கா அவ க வர ல. நா . என சா ந தஸ த லவரான ச தா வ லபா ப ட ல பா க ச றா . த உ க த லவ க தா உ வா க த லவ க ள ய பா க ’’ என சா ச .... அவ க பா பான ட . தா .. ம க பா வான ப கா.... give me a memorandam and meet me in Delhi எ றா .... பாரத தச உ வாவதா அவ க ற வ வா க ’ என சா பா த . இ த ஷய க ப ட ட . அவ . it is very serious matter... We must need freedom to follow our “Dharma”. ` வ த ம த ர வ ’’ எ ற ம மார ட த தயா ட பா ந கா கஇ தா . `வ ணா ரம மதா சார த ப ற ஜீவாதார உ ம வ ’எ ற ம மார ட த பா ம ட கஷ ட நர யாக வ கா வா கா பா டா க . `ப ழய கால பா ப க ள ஒ கா ள மத . அதனா உ க தச டா க .. ஆனா .. இ சார ச த றா . இத ற . ம மார ட த அஸ்ஸா க ஒ கா த அ வ டா . ஹூ . மடா ப க த க டய ஸ்தாபன ராஜ பாக தஅ ப றா க . ` சனாதன மத த ப மட க ள ப க சா வ வாஸ்தவ தா . அ கவ வரா .’’ எ க அ ப இ கலா . த ம க அவ க ப ச ய மதா சா யா க ள வர எ ட னா ப ட .. ல ணாஸ்ரம ப னா . சார ச : Oh. ‘We meet tonight’ எ ரா ரபல அ வ க ஒ வ ம ரா பா என . ம மார ட த பா .

இ த மகா ப யவ ட


ந ஜி

99. to 100-1 ந

மத
மத


க வ
மட க

சா ன பா ... `ஆமா
ய பா
த .

‘மடா ப க ள

மயாக வ சா
ச கரா சா யா ட
கா ட த

அத

எ ன
ஆர

மதா ’ எ றா .ம யா ற
ம யா இ
யா
டயா ,

ம ற

பச
னா ... இ த நா

மானா
சா லலா ’ என க
மயாக
சா
டா
ந .
காவ

காப .

99. சனாதன மதா ஷ்டான க
வ ரய றக மாற
டா என ப
க க பா ...

இத

தா

மா?


பா
வர
டா . வ ணாஸ்ரம
ட ச கரா சா யா
ண ப

யா . அவ க

னஅ
சா ன பா ... ‘இ
ட .
ந ஜி

யஇ த

னதாக பல ஆ சா யா க ட

கா
ற ப
ஷய ? எ றா
ந ஜி. நா க

ம... கா ச நர

ளந
ட த

க வரா க ’ என
சா
ன .இ த
மதா ’என ஒ

ண ப

பா

ஆ லாச ன ப
ந ஜி ய பா

ம மார...

பா ன .


க க
பா ன .

சார
தஎ
ம மார ட

சா ல
பா தா .

உட ன...
தவ எ
ன பா
“If you want to talk about religion, You should
go to outside from this nation. We don’t allow speciality to any religion. Here all are
equal...Dont’ talk me about religion... understand?” எ றா
ராஜா
ராஜா. நா

ட . அவ எ ன சா னா எ
றதா?

க மத
த ப
மத
பசா க . இ
எ த மத
டயா . எ லா மத க

நா
சா
இ வள

க மத

யஎ
டா
ந .
நட
ம ற


க வ

ம ய ப
பச வ


ப டஉ
ம யா, ஸ் பஷா
சம தா . All are equal.
ம ற
மானா


பச
சா லலா ’ என க

ச கரா சா யா அல
கா ள

ட க
ல.மட க
காவ

ல. மத

றா


யா

னா ... இ த
மயாக
தா

...


‘ப

வர வ


நா வ

மா எ

பா

பா

என

சா

கள

இற

டா .

சா ன மா
மத க

களான மட க ம க
ச வ
. மடா ப க ராஜ பாக க
றா க , த
றா க எ ற
த தக க வ
. அதனா
தஸ
எ லா மட க ள
இத காக
த வ
. என வ பார ய மட க
ச ப ய நா
ட வ
.

பார ய மட க
ச ப ய
வத
... அவரவ க மட
பா ‘
அர ய
ல ஸ்வத
ர தசமாக
பா
றா . இ வ ர இ

ல வ .

ம நா இ

பா
ல வ . ஆக வ ந மட க
ஜீவாதார

ம பற ய
க வ
’எ
சா ல
சா னா . அத ப அ ல பார ய
மட க மாநா
ட ட

சா னா .
அத
ப டபா அ ப பா...! இ த மாநா


த ல அ ணா

அ ய கா எ ற உ தமமான

வ தா . இவ ச கரா சா யா ட அபார

கா டவ . மட க ள பா
ப வத காக மா டா கா

ற ப

,அ த
தாட

க மட ஆ ய மட க ள

நரா
பா
பா
ஷய க ள
ஞா
தா . உ
மா வ
ச ரதாய

ச த 8 மட க உ ளன. இ வ த ர உ தரா மட , சாதன
மட .
த மட . ம ராலய மட எ லா ர

தா

தாட
ம ல
க ட
உ ள‘
ரம ய ’ எ ற மட
பா னா . இ த இட

யமான ஷய

டாக வ
.
க மட
பான பா , மடா ப நவரா
உ சவ
தா . மாஜி ஜி லா ஜ ஜ் ஒ
த ,இ
னா
ஹ கா
ஜ ஜ் ஒ

என
யஸ்த க ட
க மடா ப
ய பா த பா ...” ப யவ
தமான

ப னா . ப யவா
க மா ஷ்ட

நராக உத
ச ய
யா த எ
சா
டா .
,அ
பா லஹி எ
மட
மடா ப
யக
ம ழ
பா
, மட க
மாநா
அ ழ தா . சகட ர , அ ஹர
மட
அ ல
ஷி மாகா வ
ச க மஸ்வர மடா ப

பா தா
.

பா
வஷ்ணவ மடமான பர கால மட
த பா
ஷய


க நாடகா
ர சவ மட க , வட
க நாடகா
கா த,
இ ப யாக பாரத
ஜக னா
பா னா .

ள பல வஷ்ணவ மட க
ரதான மட
த லவரான
ராமா ஜ , அவர
வா
பலா சா
ல பல மட க ள பா
அ யா
பா ன .

ள மட க ள பா
மகா ப யவ எ

அர ய சாசன

க ள ள

மட க
னா .

ட ய

அ ப

தா தாஸ்
தா

... இ
றய பா ஸ்தா கரா
உ ள
நகர
மட

ச ற ட தா . ச
நா

மட ,கா

நகர மட வ ர... எ
லா
நா க பா த பா எ க

சப ண ய த

ல ச ... ட
மட மாநா நட ததா

மட

100 – 1. மத உ
மக
காக.. அவ

ற வ
வத காக க
யா ம

கரா
வ ர, அ ல
... ப
வ மட க ள

அ ட
, மடா ப க ள
மாநா
அ ழ த கஷ்டமான கா ய
த ள
ன . ட

மகாச
எ ற இட
மாநா நட த . யா யா கல
கா டன ?
க , கா , ம ல, வ
என கட
கண கான மட க
மட ர
ய த ர.

பா
எவ

நா க
கல

த பாரத
கா ள
ல. கரா

நகர

னவ
த தா அத காக எ ன ச வ ? ப
யஅ த
மாநா
.‘Freedom of religion and maintaining religious institutions...’ வ

மான

ற வ
க ல தா எ
க?

என

க லவத
டஆ க இ
ல. இத

ச ள காம மட க
கான


... Parliament Bill கா
வர ஏ பா

தா .
பா

வ த ற அ த
ல யா

கா ள
ல.
ஸ்வததசபா ஸ்தா - இ
யா என தச இர டாக
ப ட .இ
யாவான நம
தச
‘All are equal... All religions are equal...’
ரகடன ப
த ப ட . அதாவ Secular State என அரச ம
சாசன
த .அதாவ எ த ன மத க எ த ன த ம க ள

னா
இ த
பா த ம All are equal எ ப தா .

நம மதாசார ப ... த ம எ லா

தா அரச
த ம

பட

. ஏ பகவா ன
டத ம
,த ம ந
றக
எ ராக நட தா
பகவா ன ய த

நம மத கலா சார க

ற . இத ன தா
‘த ம
ரம ’ எ
றா .
100 – 2.ப

த ய
பா வ
கட
இத


றயா ய ஷ்
றயா ய கட
..

யக
ளக

தப த .
லயா

ஸ்தாரமாக

யப

த.

அதாவ த ம எ லா

தா

. இத ன ஸ்தாரமாக வ
இ த கா

ஓ இட
க த

.
அ தஊ

.

இட
ய ப

ஜல த -

தா எ

ராண

கா

. யா தவ
ச தா

ராண கா

பா

கலாமா?
அவ க
ய பா

த ட
கலாமா?

றய ப சா மா ல
Jalandhar, Punjab ஜல த
பா த அ த ஊ
பய காரண உ க
றத ப

வா

வ தன . ந ல கணவ

யாக

வா
ஷய

வ த இவ க
ட ய ஒ ர யா
எ றா கட
ஷய
.

அ ப எ னக

அள
அபார நா ட .

வ பா ?
தா
ஷ்

த. அவள

இ த
ரமான
ளயா
பா க

தா .

ஷய

ஷ்
ஆ ப

வ பா

வ த ர வ கட
ளஇ
டயா ஜல த
கா வ

ஷய
த க
ப ட நாரத , அ த
ன தா . ஒ நா ஜல த த யாக இ


பா

அவ

எ ன ஜல த ?...
யா வ ன வ பா

றா . உ ம ன
யா ஷ்

வ ப
றா .

வப
யா

டய ம ன பா வ

ய ய
அ டயலா ம... எத
இ த
தா ட
பாரா
கா
றா . இ த
தா வ ட அ த பா வ எ வள அழ

மா?... என ஜல த
மன
ப ற வ
றா நாரத .
உட ன ஜல த
...

றா . அத
எ றா உ
.எ
எ னப
... சாம


ச .
அத ன

கா ய

யாச ன ய கா

னா .

‘நா பா வ

ய அ டய
மா?’...எ ப ? என
நாரத ர யாச ன
கா
றா . “ வ
சாம வத
க சாம வத ஒ
தா
மய
அ த ப க
பா
வா .
வத பாராயண
ச பவ க ள
ந ல ச தமாக சாம வத

வ ப மா

கா

மய
வ ள
கலாய


த யாத ஜடமா
ட ஜல த
நாரத
க ட
,அ ப
ய... சாமகான பாட ஏ பா

இ த

வ ல
க... அவ இ லாத நரமா
பா
கால எ
வ தா . அ
க பா வ
த த
ம அழ
த த
கா
க, நாரத
கா
த யாச ன ப பா வ
ய பா க
டா ஜல த ,
பா வ ... த

வ அ லாத ஒ வ
‘ஸ்வா ’ என ஏ கட
கா த
கக
ஜல த


றா .


கலாய

தா ட
?... கணவ ன காணா
றா . தன பரம த வமான ஷ்

றா .


றா

கலக

கலாய

எ ப தஅ
இ ப ...


கணவ

தா த

க என

இ த பா த ஷ் ... ‘நம ப

நா ஏ ச தாஷ தர
டா ? த
கணவ ன கா ணா ம என பாவ

கா
றா . நா ம ஜல தராக


அவ ள ம

வா என

... கணவ ஜல த
பால வ உ வ எ
தா வ ந
னா
ஷ் .
‘ஆஹா... எ கணவ வ


த ஷ்

டா ’ என ச
வக

தாஷ
கா

பா

டா னா

தா... த
இ வ

கணவ

.. ய ஷ் பா தா தா. எ ற பய அ ள ட நா எ ச ராமண இன ராமண த பாவாயாக’ ட எ ப தவ ராமண தா வமாக இ உ அ ர ..‘ ந பா ’ தன வ த ஒ க ப ட அ த த ல.. ஓ பா பா தா வதா?. என ஜல த த ல ஜல த வ பா ப த . 100 – 3 ராம ராம ய ரணான ..அ பா கன உட லா ய ஜல த ம ற ஷ் வா றா . பா வ ர னா வ பலா கார ப அ த ஜல த இ ழ கா லதா . ப டா ய? எ கணவ ப வர யா ? தவ தவ தவ தா .. இ ப இ த க தா பா ய த தா.இ தா ராண சாப தா தா த .இ மத இ பா ட பகவா னஉ எ க ன எ பா ப தா ற தய நம தச த ம கா ற த ன தா ன பா ப கயாக இ க வ .. தய நம ட .’ என அ க கா றா . ஆ கயா ம ச ட இ பா ந தச ச ட ஆனா ஆகம யாக இ ன ராம ச த யஇ ப ச டா . பகவானாக ? அ யா த.. யக க இதனா ல க. வ ) ப னா ள .. த பா இ த தா ட க கமாக த ல.’அட பா .. எ வ த வ . உட லா தவ கணவனா? இ ல த லம கணவனா? ச தக அ க க. ஜல த ஆமா . பா வ பா வ ஏ கட அ ர ச த பா டா இ லயா? வத மய க த ம ன யஇ ய தா . டா ம ஒ வா வ த வ . தச த ம ..... ப சம என த யஅ ம ச ட ரகார ரணாண ..இ இ பா க ப ற ... ‘நா தா ப த ய.. கட ளாக இ சால ராம எ தா ற க லா லயா அதாவ கட ளத ம இ க த சா . த. த ல. உன சாப ற .... மத ம மத ற ச ப பயரா தவ தசத ம ராமண ற பான தா ம ய வ த (இ க ள அட வ த யஅ ப த வ .தா ட ரா ப இஷ்டமாக இ ழ இ அவ க ந கமாக வ ர த கா ட க வ ய கா நர .. சாம வத வ ன மய ய ஜல த .

ந வள மா வா லஊ அ ம றக . .நா ந சா ந சாக இ க ந கக ள அ ல... ள கயாக யான ச ன க எ க !. லாக சம ற லாக வத .. உ ண பா க ள ய த ர. there is Sutra and Punchamas. அதனா . ட க ட டந ன தா ன பா ப க வ . இ க கா ற வ ல வ . அதனா All are equal எ ற த ம தா வகான த கா கா மாநா ச ன வ த பா அவ ஆ “இ ளஞ க ள. கக இ ‘இ ளயபாரத ம எ சா பா க ள வ வத வ .ரணான . ஆ கயா த யஅ ம ச ட ரகார ராம ச த யஅ ம ச ட ரணாண . ப சம என இன க ள அட ள . ம த ம த தாட கா ள வ . இ த டந நாஸ் க க ந ல . அ த ட க உ ஆ க இ உ க ந ல . ற த ன கா மா த ப ட ற உ க .ஆ அ க ய கா கா ற ட க த இ இ ராம ய (ந றாக வ த ) எ ப நம அர ய பா ந ஹி த ம த யஉ ர லவ மத த கா பா ற ஒ ர வ . ராம ச த ப னா அ ர ... -ஹா ர ராமா ஜ தா தா சா யா அ (இ ய மத எ க பா ற ? ற ) ...’ எ க . ப ப றஉ க க ச த கக ள எ லா கா மத ற எ ற பய ள ட நா அ ம எ ச னா ஓடா க . So. according to constituion Bhraminism is antilaw.’ எ ச கத க’ எ த இய க வ பா ‘இ தா பா இ த கா ப ந லபா உ ராம ஷ்ணா மட வகான த ள ஸ்தக ட ப ள .இ யஆ க த னகளா உலக த நா க த னக எ நா ய ... If you follow Bhraminism.... உ க இன மதராஸ் ராஜதா ப னா வகான த . ..நா சா வ கா த ம ம அ பா ப ட ... மத சம ப த த அ லக சம பண ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful