UNIVERSITETI AAB

DREJTIMI: MENAXHMENT DHE INFORMATIK PUNIM SEMINARIK
Lënda: ´Analiza e Investimeveµ Tema: Analiza buxhetore per investime ne kompanin X Profesori i lëndes: Dr.sc.Halil KUKAJ _________ Studenti: Veton SOPJANI ________

ANALIZA E INVESTIMEVE ANALIZA E INVESTIMEVE NË MIRËMBAJTJESN E NDËRTESAVE NË KOMPANINË X.

Ndermarrja
Ndermarrja eshte procesi i krijimit te vleres duke kombinuar burimet per zbuluar dhe shfrytezuar mundesite. ‡ Zbulimi i mundsive eshte celesi kryesor i ndermarrjes. Ndermarrja e suksesshem Ndermarrja e suksesshem kane aftesi per te: ‡ Identifikuar te metat ne pune ‡ Siguruar koncepte te reja ‡ Nxitur mendimin kreativ ‡ Pare situatat ne drejtim te nevojave te paplotesuara ‡ Arritur nje vizion ‡ Krijuar nje avantazh ne pune

Struktura organizative

Lideri

Udheheqsi

Stafi Teknik

LIDERI
‡ Shefi i shërbimit është përgjegjës për menaxhimin dhe udhëheqjen e planit vjetor, në bazë të rregullores dhe teknikave të perdorura në mirëmbajtjen e ndertesave. ‡ Shefi i sherbimit i kordinon dhe i kontrollon linjat buxhetore për shpenzimet të cilat bëhen në shërbimin përkatës. ‡ Bënë kontrollimin e orarit dhe presences së puntorve dhe e kordinin atë në bazë të rregullores standarde për puntorë.

UDHEHEQSI
‡ Mbikqyrësi i shërbimit bën pergaditjen dhe planifikimin e shpenzimeve bugjetore për shpenzimet brenda në shërbim. ‡ E perpilon orarin për puntorët në bazë të rregullores së punës, e bën pergaditjen e prezences për puntorë për të mirat materiale. ‡ Pergaditë forma të ndryshme për punët dhe i zbaton ato në praktikat te stafi punues. ‡ Bën pergaditjen e raportit mujor për punët e perfunduara të derguara nga udhëheqësit e ndrrimit dhe e pergadit në një raport perfundimtarë të përgjithshëm.

STAFI TEKNIK
‡ Njësia e mirëmbajtjes së ndërtesave ( Teknikët e Mashineris/Hidroinstalues ) ‡ Njësia e mirëmbajtjes së elektros në ndërtesa ( Teknikët e Elektros ) ‡ Njësia e mirëmbajtjes së pompave ( Stacioni i ujit për pije ) ‡ Njësit punuese brenda shërbimit të mirëmbajtjes së objekteve kanë për qellimë realizimin e detyrave punuese në bazë të përshkrimit të kontratës së punës.

‡ Ti realizojn detyrat e punës të cilat kërkohen nga personi përgjegjes ‡ Ta bëjë realizimin e punës së kërkuar në menyrë sa më profesionale ‡ Ta rrit efektivitetin ne punë ‡ Ta bëjë raportimin për punë tek personi përgjegjës ‡ Ta rrit efektivitetin e përgjegjesive te cilat i ofrohen ‡ Ti bëjë ruajtjen e paisjeve të cilat i perdor për realizimin e punes. ‡ Ta rrit bashkëpunim me kolegët në punë ekipore.

Mirembajtja e Ndertesave - linjat buxhetore
Nr 1 Konto Pershkrimi Buxheti 2009 50,000.00 4,000.00 7,000.00 4,200.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 8,500.00 15,000.00 10,000.00 18,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 4,000.00 10,000.00 5,000.00 7,000.00 6/8/2008 24/10/2008 12/6/2008 21/04/2008 28.07.2008 18/09/2007 10/11/2008 8/4/2008 20/10/2008 Kontrata Data e skadimit Inicimi I kerkesave te kontratave Kerkes e re Kerkes e re 20/10/2009 Kerkes e re Kerkes e re Kerkes e re 10/11/2009 8/4/2009 Kerkes e re Kerkes e re 18/09/2008 Kerkes e re Kerkes e re 21/04/2009 28/07/2009 Kerkes e re 6/8/2009 24/10/2009 12/6/2009 2/2/2009 10/01/2009 1/8/2009 1/4/2009 2/4/2009 22/07/2009 1/9/2009 09/02/2009 5/3/2009 1/4/2009 15/09/2009 20/05/2009 25/09/2009 10/2/2009 4/5/2009 01/03/2009 1/4/2009 1/8/2009 13/04/2009

432420 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE

2 432108 PAISJE PER MIREMBAJTJEN 3 433213 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT 4 434214 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT 5 431216 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES 6 432217 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT 7 434218 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT 8 434219 ANALIZAT E UJIT TE PIJES MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT 432220 9 QENDRORE 10 433221 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE 11 433222 SHERBIME DDD 12 434223 MIREMBAJTJA E PAISJEVE 13 434508 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE 14 431512 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E 432411 15 OBJEKTEVE 16 431215 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE 17 434320 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK 18 432230 PASTRIMI I GYPAVE TE KANALIZIMIT 19 431430 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES

PASQYRA E AKTIVITETIT INVESTUES NE LINJAT BUXHETORE PER INVESTIMET E NEVOJSHME ‡ MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE ‡ Linja buxhetore per material te nevojshem per mirembajtjen e ndertesave eshte e parapar ne vlere prej: 50,000.00 . ‡ Ne kete linje jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ndertesave duke i perfshire mirembajtjet e pergjithsheme mbrenda dhe jashte ndertesave. ‡ Ne kete kod buxhetor eshte e parapar te behet nje kerkes per blerjen e materialeve te nevojshme te cilat do te sherbejn ne mirembajtjen e ndertesave gjate periudhes nje vjeqare. ‡ Kerkesa do te behet ne LOT-e ( e ndryshme ) ku do te perfshihen materiale per blerje furnizim ne baz te nevojes se shpenzimeve. ‡ Materialet e dedikuara per blerje jane te profileve te ndryshme si materiale per ndertimtari dhe makineri etj. ‡ Keto mjete do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ndertesave me kapacitet prej 13.500m² gjate periudhej nje vjeqare.

MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT
‡ Ne kete linje buxhetore eshte e parapar te behet mirembajtja e sistemeve hidroinstaluese dhe sanitare ne ndertesa. ‡ Kjo linje buxhetore ka shumen e planifikuar prej 7,000.00 . ‡ Edhe ne kete vije buxhetore jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ketyre paisjeve ne periudhen nje vjeqare. ‡ Gjithashtu duhet bere blerja e paisjeve te nevojshme per mirembajtjen e sistemeve hidroinataluese dhe sanitare, kjo blerje do te behet vetem furnizim me material, ndersa mirembajtja do te behet nga stafi teknik i mirembajtjes.

MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT
‡ Mirembajtja e kondicionerve te ajrit paraqet mirembajtjen e paisjeve te navigimit nga mbinxehja e tepert dhe kondicionimin e zyreve te punes ne ambientin ku ne punojm qe te jete sa me i fresket. ‡ Gjithashtu edhe kjo linje ka rendsin e vet ne mirembajtje te ketyre paisjeve, sasia e paisjeve per mirembajtje eshte 230 aparate klimatizuese. ‡ Linja buxhetore ne mirembajtjen e ketyre paisjeve eshte me shume prej 4,200.00 . ‡ Gjithashtu edhe ne mirembajtjen e ketyre paisjeve jane parapar te blihen material hargjues: Freon, kompresor, gyp bakri, stabilimente elektronike etj. si dhe aparate klimatizuese. ‡ Mjetet e dedikuara do te jene te mjaftueshme gjate periudhes se parapar nje vjeqare.

MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES
‡ Mirembajtja e sistemit te ngrohjes eshte e nevojshme gjate sezones se ftoft te dimrit, ne kete mirembajtje jane te parapara te mirembahen gjashte ngrohje qendrore. ‡ Ne kete linje buxhetore jane te parapara mjetet financiare me shumen prej 10,000.00 . ‡ Ne kete mirembajtje do te behen servisime ne kaldajat egzistuese, si dizne, trafo e tensionit te lart, breneri etj. ‡ Edhe ne kete mirembajtje do te behen investime ne blerjen e materialeve te nevojshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve. ‡ Ne kete linje buxhetore mjetet investuese do te jene te mjaftueshme pasi qe miermbajtja do te behet nga stafi teknik egzistues.

MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT
‡ Kjo linje e investimeve ka perqellim investime ne mirembajtjen e paisjeve te bagazhit, te cilat jane te nevojshme per transportimin e bagazhit prej qekingut deri te bartja per transport dhe anasjelltas nga transporti te pasaxheret per kontroll. ‡ Ne kete linje buxhetore jane kerkuar mjete financiare shtese pasi qe kemi pasur nje prishje ne keto sistem. ‡ Mjetet e dedikuara ne kete mirembajtje jane 15,000.00 . ‡ Gjate rishiqimit te buxhetit eshte dashur te behet buxhet shtese ne vler prej 5,000.00 . per balansimin e peshoreve te bagazhit. ‡ Gjate servisimit te shiritave te bagazhit do te behen investime ne motoret, shiritat transportues, senzor te shumte, rollne etj, ‡ Ku nje investim i tille do te arrin shumen 15,000.00 . Gjate periudhes nje vjeqare

ANALIZAT E UJIT TE PISHEM
‡ Linja buxhetore analizat e ujit dhe trajtimi i paisjeve eshte e nevojshme per kontrollimi e ujit te pishem i cili perdoret per stsfin punues dhe pasagjeret me rastin e udhetimit. ‡ Mjetet e parapara per kete linje buxhetore jan 8,500.00 . dhe kjo analiz e ujit behet nga kompanite e licencuara per keto analiza uji. ‡ Kjo linje buxhetore eshte ne kontrat nje vjeqare me kompanijen perkatse e cila eshte e autorizuar ti bej analizat e pergjitheshme bakterologjike dhe kimiko-fizike per uje dy here mbrenda muajit. ‡ Pagesa per sherbimet e analizave behet qedo muaj ne baze te caktimit te shumes me rastin e ofertimit nga kompania. ‡ Shuma mujore per analiza te ujit per pages eshte 550.00 . Ku shpenzimet per analiza te ujit gjate vitit do te jene 6,600.00 . Kurse shuma e mbetur e parapar prej 1,900,00 do te shfrytzohet per trajtimin e paisjeve.

MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDROR
‡ Kjo linje buxhetore eshte e parapar prej 15,000.00 . dhe eshte e parapar te behet nje kerkes per furnizim me materiale per mirembajtjen e ketij sistemi dhe nje kerkes e dyte per servisimin e ketyre paisjeve te ketij sisteni qendror. Kerkesa per furnizim me material per mirmbajtje do te jete ne shumen prej 8,000.00 . dhe kerkesa per servisim te paisjeve do te jete me shumen e parapar prej 7,000.00 . Inicimi i ketyre kerkesave do te behet me: 05/03/2009 dhe do te behet ne dy pjese ne LOT-e 1 dhe 2. Ne furnizim do te veqohen keto materiale: filtere te komorave nga materiali metal dhe nga materiali xheotekstil me fije te leshta, filter nga materiali I metalit me sita te shpeshta dhe dy shtresore, material si fenkola, ventilator, rregullator te ndryshem etj. Ne pjesen e dyte do te behet nje kerkes per servisim te ketyre paisjeve si kontrollimin e komorave, motorve te ndryshem, fenkolave, sensorve, ventilatorve etj. Ne kete linje eshte rishiqyar buxheti dhe eshte konstatuar se mjetet e parapara do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve gjate periudhes nje vjeqare.

‡ ‡ ‡

‡ ‡

MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE
‡ Kjo vije buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen dhe servisimin e kondicionerit qendror i cili sherben per mbajtjen e temperaturave te nevojshme ne sallat e pasaxherve ne ardhje-shkurje dhe ne objektet, zyret e pune, lokacione per aparatur etj. ‡ Kjo linje buxhetore per mirmbajtjen dhe servisimin e kesaj paisje eshte e parapar me shumen prej 10,000.00 . ku kjo paisje duhet te behet nje her ne vit nje servisim i pergjithshem ku ne kete servisim duhet bere kontrollimi i stabilimenteve elektronike, mbushjen e kompresorve me freon, ndrrimin e vajit te kompresorit, kontrollimin e sistemit per rrjedhje te mundshme te freonit etj. ‡ Ne kete mirembajtje eshte e parapar te behet nje kerkes per servisim me ndonje kompani e licencuar per kete mirmbajtje.

SHERBIME D.D.D.
‡ Linja bugjetore per DDD eshte e parapar per sherbimet e dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit me shumen prej 18,000.00 . ‡ Ne kete sherbim eshte e parapar te inicohet nje kerkes me afat nje vjeqar per sherbimet ne fjale me daten 15/09/2009 ‡ Ne kete kerkes do te perfshihen sherbimet per DDD ne ndertesa dhe sherbimet DDD per hapsiren e jashtme manevruese. ‡ Pjesa per sherbime per DDD mbrenda ndertesave do te arrij shumen prej 10,000.00 . kurse per sherbimet e hapsires se jashtme do te jet prej 8,000.00 . ‡ Keto sherbime do te jene te parapara te behen ne baz te kerkeses gjashte her per deratizim, kater per dezinfektim dhe tri per dezinsektim gjate vitit.

RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT
‡ Linja buxhetore per riparimin e rrjetit te ujesjellsit eshte e parapar ne buxhet prej 10,000.00 ¼. ‡ Ne sherbime te kesaj linje eshte e parapar te behet nje kerkes me afat nje vjeqar me ndonje kompani perkatse per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje. ‡ Ne kete kerkes do te behet mirembajtja e rrjetit furnizues evitimin e prishjeve te mundshme, mirembajtja e pompave te ujit, mirembajtja e rezervauarit te ujit etj. ‡ Kerkesa per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje eshte e parapar te behet me 10/02/2009 me ndonje kompani perkatse. ‡ Ne kete linje mjetet financiare jane te mjaftueshme per periudhen nje vjeqare ne mirembajtjen e ketij rrjeti.

MATERIAL ELEKTRIK PER MIERMBAJTJEN E OBJEKTEVE
‡ Ne ket vije buxhetore per mirembajtjen e ketyre paisjeve elektrike eshte e parapar buxheti ne shumen prej 30,000.00 . ‡ Ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes furnizim me material elektrik hargjues. ‡ Kerkesa per furnizim me material te nevojshem eshte e parapar te inicohem me 04/05/2009 kjo kerkes eshte e parapar te behet ne afat nje vjeqar, ku jane te cekura te gjitha materialet e nevojshme ne baze te specifikimit teknik te bashkangjitur me kerkes. ‡ Mirembajtja e ketyre paisjeve elektrike behet nga stafi tekik i elekrtos i cili eshte i evalvuar ne pune me orar 24 ore. ‡ Porosia me material te nevojshem elektrik behet menjeher mbas zgjedhjes se kompanijes fituese te kesaj kontrate dhe behet ne baz te nevojes ne shpenzime gjate kohes se kontrates.

KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES
‡ Kjo linje buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen e ujit me preparatin Hipoklorit Natriumi (NaOCI) i lenget i cili sherben per dezinfektimin e ujit te pijes. ‡ Ne ket linj eshte e parapar sasia e mjeteve financiare prej 7,000.00 . e cila eshte e vjaftushme ne periudhen nje vjeqare. ‡ Edhe ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes per funizim me preperatin klor ne baz te nevojave per shpenzime gjate nje viti. ‡ Sasia e nevojshme per dezinfektim gjate periudhes nje vjeqare eshte 4,500 liter, ku dezinfektime i ujit behet permes aparatures (klorenatorit ) nga stafi I kesaj mirembajtje me kete preparat dezinfektues.

Realizimi I buxhetit Janar - Maj
Nr 1 Pershkrimi Realizimi ne muajin e 1-5 Buxheti 2009 50,000.00 7,000.00 4,200.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 8,500.00 15,000.00 10,000.00 18,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 4,000.00 10,000.00 7,000.00 Realizimi kerkesa dhe Mjetet per realizim buxhetit furnizime 60% 90 % 100% 50% 20% 100% 40% 70% 60% 40% 30% 80% 40% 30% 40% 30% 22,000.00 1,000.00 00 5,000.00 8,000.00 00 3,500.00 5,000.00 4,000.00 8,000.00 6,500.00 2,000.00 18,000.00 1,500.00 6,000.00 2,500.00 kerkes per furnizim kerkes per furnizim Furnizim mirembajtje kerkes furnizim realizimi I kerkeses realizimi I kerkeses kerkes furnizim kontrat kontrat kerkes e pjesshme kontrat furnizim i pjesshem furnizim Kontrat Furnizom MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj

2 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT 3 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT 4 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES 5 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT 6 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT 7 ANALIZAT E UJIT TE PISHEM MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT 8 QENDRORE 9 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE 10 SHERBIME DDD

11 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE Jan - Maj 12 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E 13 OBJEKTEVE 14 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE 15 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK 16 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj Jan - Maj

Realizimi i buxhetit per muajin Janar - Prill
120

100

80

60

Series 1 Series 2 Series 3

40

20

0 Linja 1-3 Linja 4-7 Linja 8-11 Linja 12-15 Linja 16-19

Projekti, Produkti apo idea Mirembajt ja X

Realizim i i miremba jtjes (+)

Stafi punues

Paisjet

Aftesit e Totali udheheqj es (+) =

Konkurr Total i korrigjua enca r (-) =

(+)

(+)

Sistemi i inicimit te kerkesave per blerje
Furnitori Dergon furnizimin

Kerkese per Oferte Oferteat ne treg (Dokumenti i shoqerimit) (Fatura e blerjes) Departamenti i prokurimeve Urdher Blerje Magazina e materialeve te nevojshme Aprovimi i Kerkese per blerje (Hartohet Flete Hyrje) Departamenti kerkues

Dukja e fatures

Terhjekja e materialeve nga Magazina

Procedurat e ekzekutimit te materialit

Aprovimi nga organi pergjegjes Marja e porosise

Kerkesa per material
Kontrolli I plasimit

Terhjekja e materialit nga Magazina

Realizimi

Hartohet Flete Dalja Ekzekutimi materialit

Materiali I gatshem per plasim

Kontrollon sasine dhe cilsin

Stafi i punes
Nr Stafi punues :
Numri staf. punues 6 6 5 8 Realizimi i punimeve 72% 85% 82% 79% Bashkpunimi ne grupe I mire Shume i mire Shume i mire I mire

1 2 3 4

Tekniket e makineris Tekniket e elektros Tekniket ne mirembajtje Stafi i mirembajtjes se ujit

Vlersimi

I knaqshem

Perfundim

‡ Qellimi i ketij punimi ka qene analia per linjat buxhetore ne kete mirembajtje, se qka punohet dhe pse jane te nevojshme keto linja ne kete mirembajtje. ‡ Percaktimi i shpenzimeve mbrenda linjave buxhetore se qfar materiale nevoiten per ket mirembajtje. ‡ Procedurat e inicimit te kerkesave per blerjen e materialeve te nevojshme ne kete mirembajtje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful