You are on page 1of 31

UNIVERSITETI AAB

Drejtimi: Menaxhment dhe Informatik

PUNIM SEMINARIK
Lënda: “Analiza e Investimeve”
Tema: Analiza buxhetore per investime ne
kompanin X
Profesori i lëndes: Dr.sc.Halil KUKAJ _________
Studenti: Veton SOPJANI ________
ANALIZA E INVESTIMEVE

ANALIZA E INVESTIMEVE NË
MIRËMBAJTJESN E
NDËRTESAVE NË KOMPANINË
X.
Ndermarrja
Ndermarrja eshte procesi i krijimit te vleres
duke kombinuar burimet per zbuluar dhe
shfrytezuar mundesite.
• Zbulimi i mundsive eshte celesi kryesor i
ndermarrjes.
Ndermarrja e suksesshem
Ndermarrja e suksesshem kane aftesi per
te:
• Identifikuar te metat ne pune
• Siguruar koncepte te reja
• Nxitur mendimin kreativ
• Pare situatat ne drejtim te nevojave te
paplotesuara
• Arritur nje vizion
Struktura organizative
Lideri
• Shefi i shërbimit është përgjegjës për
menaxhimin dhe udhëheqjen e planit
vjetor, në bazë të rregullores dhe
teknikave të perdorura në mirëmbajtjen e
ndertesave.
• Shefi i sherbimit i kordinon dhe i kontrollon
linjat buxhetore për shpenzimet të cilat
bëhen në shërbimin përkatës.
• Bënë kontrollimin e orarit dhe presences
së puntorve dhe e kordinin atë në bazë të
rregullores standarde për puntorë.
Udheheqsi
• Mbikqyrësi i shërbimit bën pergaditjen dhe
planifikimin e shpenzimeve bugjetore për
shpenzimet brenda në shërbim.
• E perpilon orarin për puntorët në bazë të
rregullores së punës, e bën pergaditjen e
prezences për puntorë për të mirat
materiale.
• Pergaditë forma të ndryshme për punët dhe
i zbaton ato në praktikat te stafi punues.
• Bën pergaditjen e raportit mujor për punët e
perfunduara të derguara nga udhëheqësit e
ndrrimit dhe e pergadit në një raport
perfundimtarë të përgjithshëm.
Stafi
Teknik
• Njësia e mirëmbajtjes së ndërtesave (
Teknikët e
Mashineris/Hidroinstalues )
• Njësia e mirëmbajtjes së elektros në
ndërtesa ( Teknikët e Elektros )
• Njësia e mirëmbajtjes së pompave
( Stacioni i ujit për pije )
•  Njësit punuese brenda shërbimit të
mirëmbajtjes së objekteve kanë për
qellimë realizimin e detyrave punuese
në bazë të përshkrimit të kontratës
së punës. 
• Ti realizojn detyrat e punës të cilat
kërkohen nga personi përgjegjes
• Ta bëjë realizimin e punës së kërkuar
në menyrë sa më profesionale
• Ta rrit efektivitetin ne punë
• Ta bëjë raportimin për punë tek
personi përgjegjës
• Ta rrit efektivitetin e përgjegjesive te
cilat i ofrohen
• Ti bëjë ruajtjen e paisjeve të cilat i
perdor për realizimin e punes.
• Ta rrit bashkëpunim me kolegët në
  Mirembajtja e Ndertesave - linjat buxhetore
Data e
 N Buxheti Inicimi I
Konto Pershkrimi Kontrata skadimit te
r 2009 kerkesave
kontratave
43242 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E Kerkes e re
  2/2/2009
1 0 NDERTESAVE 50,000.00  
43210 Kerkes e re
2 PAISJE PER MIREMBAJTJEN   10/01/2009
8 4,000.00  
43321
3 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT 20/10/2009 1/8/2009
3 7,000.00 20/10/2008
43421 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE Kerkes e re
4 1/4/2009
4 TE AJRIT 4,200.00 -  
43121 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE Kerkes e re
5   2/4/2009
6 NGROHJES 10,000.00  
43221 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE Kerkes e re
6   22/07/2009
7 PARKINGUT 10,000.00  
43421 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE
7 10/11/2008 10/11/2009 1/9/2009
8 BAGAZHIT 15,000.00
43421
8 ANALIZAT E UJIT TE PIJES 8/4/2008 8/4/2009 09/02/2009
9 8,500.00
43222 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE Kerkes e re
  5/3/2009
9 0 KONDICIONERIT QENDRORE 15,000.00  
43322 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT Kerkes e re
10 1/4/2009
1 QENDRORE 10,000.00 -  
43322
11 SHERBIME DDD 18/09/2008 15/09/2009
2 18,000.00 18/09/2007
43422 Kerkes e re
12 MIREMBAJTJA E PAISJEVE 20/05/2009
3 2,000.00 -  
43450 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES Kerkes e re
13   25/09/2009
8 QENDRORE 10,000.00  
43151
14 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT 21/04/2009 10/2/2009
2 10,000.00 21/04/2008
43241 MATERIAL ELEKTRIK PER
28/07/2009 4/5/2009
15 1 MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE 30,000.00 28.07.2008
43121
16 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE Kerkes e re 01/03/2009
5
43432 4,000.00
17 0 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK 6/8/2008 6/8/2009 1/4/2009
43223 10,000.00
18 PASTRIMI I GYPAVE TE KANALIZIMIT 24/10/2009 1/8/2009
0
43143 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE 5,000.00 24/10/2008
19 12/6/2008 12/6/2009 13/04/2009
0 PIJES 7,000.00
 
PASQYRA E AKTIVITETIT INVESTUES NE LINJAT
BUXHETORE PER INVESTIMET E
NEVOJSHME
• MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE
• Linja buxhetore per material te nevojshem per
mirembajtjen e ndertesave eshte e parapar ne
vlere prej: 50,000.00 €.
• Ne kete linje jane te parapara te behen investime ne
mirembajtjen e ndertesave duke i perfshire
mirembajtjet e pergjithsheme mbrenda dhe jashte
ndertesave.
• Ne kete kod buxhetor eshte e parapar te behet nje
kerkes per blerjen e materialeve te nevojshme te cilat
do te sherbejn ne mirembajtjen e ndertesave gjate
periudhes nje vjeqare.
• Kerkesa do te behet ne LOT-e ( e ndryshme ) ku do te
perfshihen materiale per blerje furnizim ne baz te
nevojes se shpenzimeve.
• Materialet e dedikuara per blerje jane te profileve te
ndryshme si materiale per ndertimtari dhe makineri etj.
MIREMBAJTJA E
UJESJELLESIT
• Ne kete linje buxhetore eshte e parapar te behet
mirembajtja e sistemeve hidroinstaluese dhe
sanitare ne ndertesa.
• Kjo linje buxhetore ka shumen e planifikuar prej
7,000.00 €.
• Edhe ne kete vije buxhetore jane te parapara te
behen investime ne mirembajtjen e ketyre
paisjeve ne periudhen nje vjeqare.
• Gjithashtu duhet bere blerja e paisjeve te
nevojshme per mirembajtjen e sistemeve
hidroinataluese dhe sanitare, kjo blerje do te
behet vetem furnizim me material, ndersa
mirembajtja do te behet nga stafi teknik i
mirembajtjes.
MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE
AJRIT
• Mirembajtja e kondicionerve te ajrit paraqet
mirembajtjen e paisjeve te navigimit nga
mbinxehja e tepert dhe kondicionimin e zyreve
te punes ne ambientin ku ne punojm qe te jete
sa me i fresket.
• Gjithashtu edhe kjo linje ka rendsin e vet ne
mirembajtje te ketyre paisjeve, sasia e
paisjeve per mirembajtje eshte 230 aparate
klimatizuese.
• Linja buxhetore ne mirembajtjen e ketyre
paisjeve eshte me shume prej 4,200.00 €.
• Gjithashtu edhe ne mirembajtjen e ketyre
paisjeve jane parapar te blihen material
hargjues: Freon, kompresor, gyp bakri,
stabilimente elektronike etj. si dhe aparate
klimatizuese.
• Mjetet e dedikuara do te jene te mjaftueshme
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES

• Mirembajtja e sistemit te ngrohjes eshte e


nevojshme gjate sezones se ftoft te dimrit, ne
kete mirembajtje jane te parapara te mirembahen
gjashte ngrohje qendrore.
• Ne kete linje buxhetore jane te parapara mjetet
financiare me shumen prej 10,000.00 €.
• Ne kete mirembajtje do te behen servisime ne
kaldajat egzistuese, si dizne, trafo e tensionit te
lart, breneri etj.
• Edhe ne kete mirembajtje do te behen investime
ne blerjen e materialeve te nevojshme per
mirembajtjen e ketyre paisjeve.
• Ne kete linje buxhetore mjetet investuese do te
jene te mjaftueshme pasi qe miermbajtja do te
behet nga stafi teknik egzistues.
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT
• Kjo linje e investimeve ka perqellim investime ne
mirembajtjen e paisjeve te bagazhit, te cilat jane
te nevojshme per transportimin e bagazhit prej
qekingut deri te bartja per transport dhe
anasjelltas nga transporti te pasaxheret per
kontroll.
• Ne kete linje buxhetore jane kerkuar mjete
financiare shtese pasi qe kemi pasur nje prishje
ne keto sistem.
• Mjetet e dedikuara ne kete mirembajtje jane
15,000.00 €.
• Gjate rishiqimit te buxhetit eshte dashur te behet
buxhet shtese ne vler prej 5,000.00 €. per
balansimin e peshoreve te bagazhit.
• Gjate servisimit te shiritave te bagazhit do te
behen investime ne motoret, shiritat
ANALIZAT E UJIT TE PISHEM
• Linja buxhetore analizat e ujit dhe trajtimi i
paisjeve eshte e nevojshme per kontrollimi e
ujit te pishem i cili perdoret per stsfin punues
dhe pasagjeret me rastin e udhetimit.
• Mjetet e parapara per kete linje buxhetore jan
8,500.00 €. dhe kjo analiz e ujit behet nga
kompanite e licencuara per keto analiza uji.
• Kjo linje buxhetore eshte ne kontrat nje vjeqare
me kompanijen perkatse e cila eshte e
autorizuar ti bej analizat e pergjitheshme
bakterologjike dhe kimiko-fizike per uje dy here
mbrenda muajit.
• Pagesa per sherbimet e analizave behet qedo
muaj ne baze te caktimit te shumes me rastin e
ofertimit nga kompania.
• Shuma mujore per analiza te ujit per pages
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT
QENDROR
• Kjo linje buxhetore eshte e parapar prej
15,000.00 €. dhe eshte e parapar te behet nje kerkes
per furnizim me materiale per mirembajtjen e ketij
sistemi dhe nje kerkes e dyte per servisimin e ketyre
paisjeve te ketij sisteni qendror.
• Kerkesa per furnizim me material per
mirmbajtje do te jete ne shumen prej 8,000.00
€. dhe kerkesa per servisim te paisjeve do te jete me
shumen e parapar prej 7,000.00 €.
• Inicimi i ketyre kerkesave do te behet me: 05/03/2009
dhe do te behet ne dy pjese ne LOT-e 1 dhe 2.
• Ne furnizim do te veqohen keto materiale: filtere te
komorave nga materiali metal dhe nga materiali
xheotekstil me fije te leshta, filter nga materiali I
metalit me sita te shpeshta dhe dy shtresore, material
si fenkola, ventilator, rregullator te ndryshem etj.
• Ne pjesen e dyte do te behet nje kerkes per servisim
te ketyre paisjeve si kontrollimin e komorave,
motorve te ndryshem, fenkolave, sensorve,
ventilatorve etj.
MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT
QENDRORE
• Kjo vije buxhetore eshte e parapar per
mirembajtjen dhe servisimin e kondicionerit
qendror i cili sherben per mbajtjen e
temperaturave te nevojshme ne sallat e
pasaxherve ne ardhje-shkurje dhe ne objektet,
zyret e pune, lokacione per aparatur etj.
• Kjo linje buxhetore per mirmbajtjen dhe
servisimin e kesaj paisje eshte e parapar me
shumen prej 10,000.00 €. ku kjo paisje duhet te
behet nje her ne vit nje servisim i pergjithshem
ku ne kete servisim duhet bere kontrollimi i
stabilimenteve elektronike, mbushjen e
kompresorve me freon, ndrrimin e vajit te
kompresorit, kontrollimin e sistemit per rrjedhje
te mundshme te freonit etj.
SHERBIME D.D.D.
• Linja bugjetore per DDD eshte e parapar per
sherbimet e dezinfektimit, dezinsektimit,
deratizimit me shumen prej 18,000.00 €.
• Ne kete sherbim eshte e parapar te inicohet nje
kerkes me afat nje vjeqar per sherbimet ne fjale
me daten 15/09/2009
• Ne kete kerkes do te perfshihen sherbimet per
DDD ne ndertesa dhe sherbimet DDD per
hapsiren e jashtme manevruese.
• Pjesa per sherbime per DDD mbrenda ndertesave
do te arrij shumen prej 10,000.00 €. kurse per
sherbimet e hapsires se jashtme do te jet prej
8,000.00 €.
• Keto sherbime do te jene te parapara te behen ne
baz te kerkeses gjashte her per deratizim, kater
RIPARIMI I RRJETIT TE
UJESJELLSIT
• Linja buxhetore per riparimin e rrjetit te ujesjellsit
eshte e parapar ne buxhet prej 10,000.00 €.
• Ne sherbime te kesaj linje eshte e parapar te
behet nje kerkes me afat nje vjeqar me ndonje
kompani perkatse per mirembajtjen e rrjetit
furnizues me uje.
• Ne kete kerkes do te behet mirembajtja e rrjetit
furnizues evitimin e prishjeve te mundshme,
mirembajtja e pompave te ujit, mirembajtja e
rezervauarit te ujit etj.
• Kerkesa per mirembajtjen e rrjetit furnizues me
uje eshte e parapar te behet me 10/02/2009 me
ndonje kompani perkatse.
• Ne kete linje mjetet financiare jane te
mjaftueshme per periudhen nje vjeqare ne
MATERIAL ELEKTRIK PER MIERMBAJTJEN
E OBJEKTEVE
• Ne ket vije buxhetore per mirembajtjen e ketyre
paisjeve elektrike eshte e parapar buxheti ne
shumen prej 30,000.00 €.
• Ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes
furnizim me material elektrik hargjues.
• Kerkesa per furnizim me material te nevojshem
eshte e parapar te inicohem me 04/05/2009 kjo
kerkes eshte e parapar te behet ne afat nje vjeqar,
ku jane te cekura te gjitha materialet e nevojshme
ne baze te specifikimit teknik te bashkangjitur me
kerkes.
• Mirembajtja e ketyre paisjeve elektrike behet nga
stafi tekik i elekrtos i cili eshte i evalvuar ne pune
me orar 24 ore.
• Porosia me material te nevojshem elektrik behet
menjeher mbas zgjedhjes se kompanijes fituese te
KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT
TE PIJES
• Kjo linje buxhetore eshte e parapar per
mirembajtjen e ujit me preparatin Hipoklorit
Natriumi (NaOCI) i lenget i cili sherben per
dezinfektimin e ujit te pijes.
• Ne ket linj eshte e parapar sasia e mjeteve
financiare prej 7,000.00 €. e cila eshte e
vjaftushme ne periudhen nje vjeqare.
• Edhe ne kete linje eshte e parapar te behet nje
kerkes per funizim me preperatin klor ne baz te
nevojave per shpenzime gjate nje viti.
• Sasia e nevojshme per dezinfektim gjate
periudhes nje vjeqare eshte 4,500 liter, ku
dezinfektime i ujit behet permes aparatures
(klorenatorit ) nga stafi I kesaj mirembajtje me
kete preparat dezinfektues.
  Realizimi I buxhetit Janar - Maj
Realizimi Realizi
Buxheti Mjetet per kerkesa dhe
Pershkrimi ne muajin mi
 Nr 2009 realizim furnizime
e 1-5 buxheti
MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E kerkes per
Jan - Maj t  60%   22,000.00
1 NDERTESAVE 50,000.00 furnizim
kerkes per
2 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT Jan - Maj
7,000.00
90 % 1,000.00
furnizim
MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE
3 TE AJRIT Jan - Maj 100%   00 Furnizim
4,200.00
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE
4 NGROHJES Jan - Maj 50%   5,000.00 mirembajtje
10,000.00
MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE kerkes
5 PARKINGUT Jan - Maj 20%   8,000.00
10,000.00 furnizim
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE realizimi I
6 BAGAZHIT Jan - Maj 100% 00
15,000.00 kerkeses
realizimi I
7 ANALIZAT E UJIT TE PISHEM Jan - Maj
8,500.00
40% 3,500.00
kerkeses
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE kerkes
Jan - Maj 70%   5,000.00
8 KONDICIONERIT QENDRORE 15,000.00 furnizim
MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT
9 QENDRORE Jan - Maj 60%   4,000.00 kontrat
10,000.00
10 SHERBIME DDD Jan - Maj
18,000.00
40% 8,000.00 kontrat
kerkes e
RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES
11 QENDRORE Jan - Maj 30%   6,500.00 pjesshme
10,000.00
12 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT Jan - Maj
10,000.00
80%
2,000.00
kontrat
MATERIAL ELEKTRIK PER furnizim i
Jan - Maj 40%
13 MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE 30,000.00 18,000.00 pjesshem
14 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE Jan - Maj
4,000.00
30%
1,500.00
furnizim
15 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK Jan - Maj 10,000.00
40% 6,000.00 Kontrat
KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE Furnizom
16 PIJES Jan - Maj 30% 2,500.00
7,000.00
 
Realizimi i buxhetit per muajin Janar -
Prill
120

100

80

60 Series1
Series2
Series3
40

20

0
Linja1-3 Linja4-7 Linja8-11 Linja12-15 Linja16-19
Projekti Realizi Stafi Paisje Aftesit Totali Konku Total i
, mi i punue t e rrenc korrigj
Produkt mirem s udheh a uar
i apo bajtjes eqjes
idea
Miremb (+) (+) (+) (+) = (-) =
ajtja
X
Sistemi i inicimit te kerkesave per
blerje

Furnitori Dergon
furnizimin

Kerkese per
Oferte
Oferteat ne treg
(Dokumenti i
shoqerimit)

(Fatura e blerjes)
Departamenti Urdher Blerje
i
prokurimeve
Magazina e
materialeve te
Aprovimi i Kerkese nevojshme
per blerje

(Hartohet Flete
Hyrje)
Departamenti
kerkues
Dukja e fatures
Terhjekja e materialeve nga
Magazina
Procedurat e ekzekutimit te
materialit

Kerkesa per
Aprovimi nga
material
organi
pergjegjes
Kontrolli I
Marja e plasimit
porosise

Terhjekja e
materialit Realizi
nga mi
Magazina

Materiali I
Hartohet
gatshem
Flete Dalja
per
Ekzekutimi plasim
materialit

Kontrollon sasine
dhe cilsin
Stafi i punes
Nr Stafi punues Numri staf. Realizimi i Bashkpunimi
: punues punimeve ne grupe
1 Tekniket e 6 72% I mire
makineris
2 Tekniket e 6 85% Shume i mire
elektros
3 Tekniket ne 5 82% Shume i mire
mirembajtje
4 Stafi i 8 79% I mire
mirembajtjes
se ujit

Vlersimi I knaqshem
Perfundim

• Qellimi i ketij punimi ka qene analia per


linjat buxhetore ne kete mirembajtje, se
qka punohet dhe pse jane te nevojshme
keto linja ne kete mirembajtje.
• Percaktimi i shpenzimeve mbrenda
linjave buxhetore se qfar materiale
nevoiten per ket mirembajtje.
• Procedurat e inicimit te kerkesave per
blerjen e materialeve te nevojshme ne
kete mirembajtje.