Anul 174 (XVIII) — Nr.

807 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE SUMAR
Pagina

Mar˛i, 26 septembrie 2006

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.712/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006...............

3–127

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006*)
Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin: Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul privind alc„tuirea, calculul ∫i executarea structurilor din zid„rie“, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1985, se aplic„ astfel: a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006; b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.712.

*) Ordinul nr. 1.712/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 din 26 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

3
ANEX√

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID√RIE Indicativ CR6-2006

PARTEA I.IX. Nr.2006 .4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

Nr.2006 5 . PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

807 bis/26. Nr.6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 .

Nr. 807 bis/26. PARTEA I.2006 7 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 .8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX. 807 bis/26.

807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 9 .

PARTEA I.2006 .10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. 807 bis/26.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 11 . Nr.IX. 807 bis/26.

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . Nr. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26.IX. PARTEA I.2006 13 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.IX. Nr.2006 .

Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 15 .IX.

PARTEA I.IX. Nr. 807 bis/26.16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

IX.2006 17 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.

807 bis/26. Nr.18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I.2006 .

PARTEA I.IX. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 19 .

2006 .IX. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 21 . 807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

PARTEA I.2006 . 807 bis/26. Nr.IX.22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX. Nr.2006 23 .

PARTEA I. 807 bis/26. Nr.2006 .IX.24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 25 . 807 bis/26. PARTEA I. Nr.IX.

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 . 807 bis/26.IX. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 27 . PARTEA I. Nr.IX.

Nr. PARTEA I.IX.28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 .

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 29 .

Nr.30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26. PARTEA I.IX.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 31 . Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

807 bis/26.IX.32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 .

2006 33 . 807 bis/26. Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.

IX. 807 bis/26. Nr.2006 . PARTEA I.34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.2006 35 . 807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

807 bis/26.IX.2006 . Nr. PARTEA I.36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. 807 bis/26.2006 37 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.

807 bis/26. PARTEA I. Nr.IX.2006 .38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I. 807 bis/26.2006 39 . Nr.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. Nr.40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . PARTEA I. 807 bis/26.

2006 41 . Nr. 807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

807 bis/26.IX.2006 . PARTEA I. Nr.42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

PARTEA I.IX.2006 43 . 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

IX. PARTEA I.2006 .44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr.

PARTEA I. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 45 . Nr.IX.

2006 .46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.IX.

IX. Nr.2006 47 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.

Nr.2006 49 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. 807 bis/26.

IX. Nr.50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 51 . PARTEA I. 807 bis/26.IX. Nr.

2006 . PARTEA I. Nr.IX. 807 bis/26.52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 53 . PARTEA I.IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr.

2006 . PARTEA I. 807 bis/26.54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 55 . Nr. 807 bis/26.

2006 .56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IX. 807 bis/26.

Nr.2006 57 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. 807 bis/26.

Nr.IX. PARTEA I. 807 bis/26.2006 .58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX. 807 bis/26. PARTEA I.2006 59 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

Nr. PARTEA I.IX.60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.2006 .

IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 61 .

2006 .62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.IX.

IX. 807 bis/26. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 63 .

64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.2006 . Nr. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 65 . PARTEA I.IX. Nr. 807 bis/26.

807 bis/26. Nr.2006 . PARTEA I.66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.

PARTEA I. 807 bis/26. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 67 .

807 bis/26. Nr.IX.2006 . PARTEA I.68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 69 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 . PARTEA I. Nr. 807 bis/26.

2006 71 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.

72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. PARTEA I.2006 . 807 bis/26.

Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX. PARTEA I.2006 73 .

PARTEA I. 807 bis/26. Nr.IX.74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .

2006 75 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.

807 bis/26.2006 . PARTEA I.76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX.

IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 77 . Nr. 807 bis/26. PARTEA I.

Nr.IX.2006 . PARTEA I.78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr. 807 bis/26.2006 79 .IX.

Nr.2006 . 807 bis/26.80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.

IX. 807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.2006 81 .

IX. PARTEA I.2006 . Nr.82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

IX. Nr. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 83 . 807 bis/26.

84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX. Nr. PARTEA I.2006 .

Nr. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 85 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

89

PARTEA I. Nr. 807 bis/26.90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX.2006 .

2006 91 . Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26. PARTEA I.

92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26. PARTEA I.2006 .IX.

807 bis/26.2006 93 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr. PARTEA I.

2006 . PARTEA I. 807 bis/26.94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.IX. 807 bis/26.2006 95 .

807 bis/26.IX. Nr.2006 . PARTEA I.96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.2006 97 . PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.

IX. PARTEA I.98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.2006 .

2006 99 .MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. Nr. 807 bis/26.

PARTEA I. Nr.2006 .100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. 807 bis/26.

PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.IX.2006 101 .

Nr. 807 bis/26.102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX.2006 .

807 bis/26. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. Nr.2006 103 .

Nr.104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 . 807 bis/26.IX. PARTEA I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

107

PARTEA I. 807 bis/26.108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 .IX. Nr.

807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I. Nr.2006 109 .IX.

IX. PARTEA I.110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. 807 bis/26.2006 .

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I. 807 bis/26.IX.2006 111 .

PARTEA I.IX.2006 . Nr. 807 bis/26.112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.IX. PARTEA I. 807 bis/26. Nr.2006 113 .

Nr.114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.IX. 807 bis/26.2006 .

PARTEA I.2006 115 .IX. 807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.

807 bis/26.IX. Nr. PARTEA I.2006 .116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

IX.2006 117 . 807 bis/26. PARTEA I. Nr.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

2006 . Nr. PARTEA I.118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.IX.

IX. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.2006 119 . 807 bis/26. Nr.

Nr.120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. PARTEA I.2006 . 807 bis/26.IX.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. 807 bis/26.2006 121 . PARTEA I.

IX.2006 . Nr. PARTEA I.122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26.

807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr.IX. PARTEA I.2006 123 .

2006 .IX.124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I. Nr.

807 bis/26.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. Nr. PARTEA I.IX.2006 125 .

PARTEA I.2006 . 807 bis/26. Nr.IX.126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI.

Nr.2006 127 .IX.MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI. 807 bis/26. PARTEA I.

IX.58.33 ∫i 410.47.36 ∫i 410. 65. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S. Atribut fiscal R.A. bloc P33.29/150.30.51. tel. nr. Pre˛ul: 25.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul.47. Partea I. Panduri nr.A.2006 con˛ine 128 de pagini.60 lei &JUYDGY|133037] ISSN 1453—4495 Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.A. Monitorul Oficial al Rom‚niei. E-mail: marketing@ramo. fax 318.monitoruloficial. fax 410.15. C.U. .. Internet: www. 318.I. 807 bis/26. sectorul 5. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 411. Str.51. sectorul 1.EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R. 1. Parcului nr.77.ro. parter.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R. Bucure∫ti. 427282. Bucure∫ti. ∫os.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful