C âu chuy ện c ủa tr ư ởng ph òng kinh doanh 3 Con trai gọi điện cho anh định là trưởng phòng kinh

doanh : Mai cô giáo có việc bận, bố con mình đi chơi nhé.

Anh định đồng ý và gọi điện cho trợ lý là chị vân : Mai tôi có việc nên hủy chuyến công tác.

Chị vân tiếp tục thông báo cho chồng : Mai lão sếp em cho nghỉ, chúng ta đi ch ơi nhé.

Ong ch ồng vội vàng gọi điện cho nh ân t ình : M ụ v ợ anh mai ở nh à, h ẹn em khi kh ác nh é.

C ô nh ân t ình b é b ỏng ủ r ũ g ọi đi ện cho h ọc tr ò : Mai ch úng ta v ẫn đi h ọc nh ư b ình th ư ờng em nh é.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful