iii PENGHARGAAN Kami amat bersyukur kerana dapat menyempurnakan penulisan ilmiah ini dengan jayanya.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah Falsafah Pendidikan Malaysia kami iaitu Cik Marina binti Haji Abdul Majid di atas segala bimbingan, teguran dan nasihat yang diberikan sepanjang saya menyempurnakan tugasan ini. Sesungguhnya segala maklumat yang diperolehi dalam buku-buku tersebut amat berguna dalam proses menyiapkan tugasan ini.Tanpa tunjuk ajar daripada pensyarah pembimbing, tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya. Selain itu, tidak juga saya lupakan kepada rakan- rakan sekumpulan yang begitu banyak memberi sumbangan yang berbentuk idea untuk menambaikan lagi kerja kursus ini. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang membantu secara langsung atau tidak lansung. Kami sentiasa membuat perbincangan bersama-sama bagi menyiapkan tugasan tersebut. Kami juga cuba memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber terutamanya melalui internet dan memberi pendapat antara satu sama lain.Tanpa bantuan daripada semua pihak berkenaan, kerja kursus ini tentunya tidak dapat disiapkan dengan sempurna kerana tiada dorongan dan kepercayaan yang diberi oleh pensyarah dan juga rakan-rakan sekalian. Sekian terima kasih .