P. 1
מאמר של פופר

מאמר של פופר

|Views: 2,241|Likes:
Published by api-26004537

More info:

Published by: api-26004537 on Jun 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2012

pdf

text

original

ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ

בלוד לבוי
1
ןושאר רועיש 5.11.08
,הנשה ףוסב הניחב 22 .תולאש
.בלודמ ןימזהל זא אל םא ,תרבוחה תא האל וא לאירואמ שקבל
אובמ
ידיל האבה ,ונלש םלועה לע הרידא העפשה לעב אוהו ,ונייחב בושחו יזכרמ םוקמ עדמל
:םיירקיע םינפוא ינשב יוטיב
1 . )תויעדמ תוירואית ב"ע( םייגולונכט םיימשג םירומ לע
! . .הנשה רבדנ "כ לע # תואימב םילעופו םידמול ,םיספות ונא ובש $פואה לע
ה האמב ותישארש ,ינרדומה עדמה % סרוקב עדמ לע רבדנשכ 1& .
תולובג ול ויה אל "א ,םימישרמ םיגשיה גישהש .ימטופוסמ ,ירמ # קיתע עדמ היה
תוברת ,עדמ ,הילאוטקלטניא $יבל וניב דירפהל היה $תינ אל ,עדמ ארקנ אל אוה ,םירורב
ה האמה רוזא # םירורב תולובג ועיפוה םינשה םע .דועו 1& .
סוקינרפוק 1'&()1*'(
ה האמב 1+ תא ,רויפיפאל שידקהש רפסב עיה ירטנוילהה לדומה : זכרמ איה שמשה
הביטנרטלאכ .םוקיה ירטנצואיגה לדומל .םוקיה זכרמב ,ראה רודכ תא םשה ,
ירחא קר( ברעמה תוברתב הרכה הלביק איהש דע $מז חקל .תיאקינרפוקה הכפהמה יהוז
:הב תוקסעתהה לע םהייח לע ומלישש םישנא ויה םינשה "להמב .)סוקינרפוק לש $תומ
לשב דקומל הלעוה אוהו הייסנכה לש םודקה לדומב קפקפל זיעהש קודה ירונ # ונורב
."כ
אוהש דע $מז חקלו ,רויפיפאל יתייסנכ רפסכ רפסה תא בתכ .לינ ומע סוקינרפוק
.לחליח
תמייק התייה איה אלא ,הנושארל וזה תירטנוילהה הסיפתה תא עיה אוה אלש $ייל שי
.שדחמ התוא חסינ קר אוהו ,םינוויה לא דוע
:הדגנתה הייסנכה עודמ
לש דמעמה # םדאה תסיפת לכ התנתשה ותרגסמב ,בחר "להממ קלח התייה וזה העהה
.ורערעתה ארובל ם דאה $יבו ,עבטב םיסחיה ,עבטב םדאה
רנ ,םדאה תא םש לאה ובו ,,ראה רודכ וזכרמבו ,זכרמב םלועה המודקה הסיפתב
.לאה תויזכרמל יוטיבכ םדאה תויזכרמ - ,ראה תא דובעל ,האירבה
שי וטסירא לא( העונתה רוקמ אוה # וזה תכרעמב םיבושח םייוטיב .סמ םיהולאל
.)לכה ,םיבכוכ( םלועב םיטקייבואה תורוויהל יארחא אוה ,)ענ)יח /וגל תוסחייתה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!
שי ,ינרדומה עדמה םלועל אב ובש "ילהת כ"ות ,תורערעתמ ולאה דוסיה תונומא לכ תעכ
אוה הז לש אוי לעופ .ררחשמש עדמלו ,עדמל יוטיב רשפאמה םלועה $יב $ילמוג יסחי
ארובל םיכייש יכ ונימאה זא דעש םידיקפת ,תויזכרמ ספות םדאה ,הדיה לאה תקיחד
דסממה לע םייאמ הז .)עבטה וא םדאה( םירחא תורוקמל םירבועו ונממ םיחקלנ םלוע
.הייסנכה # המדאה ינפ לע תוהולאה תא גיימה
המ תיטסימנאה הנירקודה רוקמ לאה $כלו ,םייחל יוטיבכ העונת :תיסאלקה הסיפת
.)וטסירא לא ומכ ,םייחה רוקמ םע ההוזמ( העונתה
י"ע תפלחומ ןוטוינ לש הירואיתה תוברועמ "יר אל ,עונל "ישמי אוה ענ /וג םא :
.העונת חיטבהל ידכ תינויח
ליבקמבו סאלפ הל .םתוא הליטמ שמשה ,שמשב אוה םיבכוכה רוקמש עימ
שמתשה סוקינרפוק לקיציפאב ודי לע .ללכושמ רתוי ילגעמ ,לולסמ לע לולסמ #
א"הודכש חיננ .)םלועה זכרמב ,יטטס( א"הודכ לש הירואיתל םיאתמ הז םאה ררבל
הארנ הז .האלה $כו .כ"ות /סונ בוביס השועו ,תבבותסמ שמשה ,)וחינהש יפכ( יטטס
."בוסמ "כ לכ היהי לולסמהש ינויגה אל סוקינרפוקל
$גראלו תוירואית עיהל לוכיכ ,יזכרמ םוקמ םדאל תונתונש ,יאקינרפוקה גוסהמ תועה
תושק תובוגת תולבקמ ,הדיה טסומ לאהש "כ ,שדחמ םלועה תסיפת תא ומעל
.הייסנכהמ
,הפוריא לש תיאב תילכלכ תומעתה םג התייה תוילאוטקלטניאה תויוחתפתהה דל
.ומע תא םדאה תסיפת לש שדחמ בויעל םג המרתש
ההרב וכיט 1*'+ ) 1+01
.ומוחתב הלועמ היה .רישע טרקוטסירא ,ינד אוממ )$כות( םונורטסא היה
והשמ יכ ולש לדומה תא עיהש( סוקינרפוק לש הזתופיהב יהשלכ תמא שיש שיגרה אוה
תא םאת וב ופש המ לכ אלו ,חלומ יוזיח רישכמ היה אל # בוט דבע אל םדוקב
ונאשכ םויה םג לשמל ,תכרפומ ירמגל אל איהו םימאות םירבד ויהש תורמל ,הירואיתה
.)דבוע הזו זכרמב ונאש םיחינמ ונא םיטוונמ
םלועה תסיפת םע התוא בלישו ,$עדמ ותויהב ולש םינתיפתה םיעמאב שמתשה אוה
לש השדחה העהה םע $כו ,קודה ירונ ותויהב קיתעה םלועב הרוקמש ולש תיסיסבה
.סוקינרפוק
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(
םיבכוכה ראש לכ לבא ,וביבס םיענ שמשהו חריה ,זכרמב א"הודכ םנמאש עיה ההרב
לש גוס םג .סוקינרפוק לש לדומל םודקה לדומה $יב האלכה $ימ יהוז .שמשה ביבס םיענ
.לקייפא
רלפק 1*&1 ) 1+(0
בושח זכרמ היהש ,ינשה /ולודור "למה לש רחה $עדמ רותב ההרב םוקמ תא שרי
.זא גארפב
.םויה דע ונתוא םיוולמ הלש תודוסיהש הייאר תרות חתיפ .דואמ לודג $עדמ היה
$וטוינ לש היטיוורגה קוחל רישי $פואב כ"חא ואיבהש ,ולשמ היגולומסוק יקוח חתיפ
) ואלילגו ,םיימשב העונתב קסע # רלפק תא דחיא $וטוינ וב ,תושונאב םישרמה גשיהה(
קוח # דחא קוחל םתוא דחיאו ,,ראה רודכ ינפ לע םיפוג לש העונתב הברה קסע
.)היטיוורה
לביק - שמשה אלא ,םוקיה זכרמ אל אוה א"הודכש יעמשמ דח $פואב עבק אוה לכ םדוק
י"ע ושענ םבור אקוודש( םינותנ /וסיא ב"ע ,תיאקינרפוקה הזתופיהה תא $יררוע אלל
.)הלביק אלש ההרב
,)תוקיתע תוינאגפ תויוברתל ינייפוא( תוהולא לש גוס $מ הילא סחייתה ,שמשל דגס רלפק
/א אוה .שמשה תא ללהל םיעימשמ םהש הריש לש גוסכ תכלה יבכוכ תעונת תא הארו
הזה ילאקיזומה $ויסינה .הזה רישה לש )יטמתמ הנבמ( הינומרהה לש םיוותה תא בתכ
.תיעדמ הזתופיהל ינאגפ רוקמ .ולש םיקוחה תשולשל ותוא ליבוהש הז אוה
( :רלפק לש םיקוחה
1 . אלו ,הלש םידקומה דחאב איהש ,הספילא אוה שמשה ביבס םיבכוכה לולסמ
.לגעמ
,תמלשומ תירטמואיג הרוכ בשחנ לגעמה זאש $ויכ ,ונמזב תינכפהמ הנעט וז רבכ
םה לגעמב םיענה םיבכוכהש $כו .האירבל יוטיבכ האבה תומלש הב שי ,תירטמיס
.האירבה תומלשב הריפכ ירבד היה רחא לולסמהש $ועטל .םלשומ םלועל יוטיב
! . הגוע תסורפ ומכ % חטשה( עובק חטש הסכמ תכל בכוכ הנותנ $מז תדיחיב
שיו ,הספילא וזש $ויכ .)שמשל םיווק רוביח י"ע לולסמה לע בכוכה הב .קנהמ
קוחרו ,רתוי רהמ ענ שמשל רתוי בורק בכוכהשכ - הנתשמ "רואהש תודוקנ
.היטיוורגה יבושיחל םירשקתמ .תוריהמ יבושיח - רתוי טאל
( . סחיה .עובק אוה עוברב הנשה "רואל בכוכ לש עוממה רטוקה $יב
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
'
ואלילג 1*+' ) 1+'!
."עונת עונ תאז לכבו"
.ירטנוילהה רופיסה לע הרזח
.,ראה רודכ ינפ לע םיפוג לש העונתב הברה קסע
לע יונב לכהש $עטש ,סרוגתיפל סחיב הרימא # "תויטמתמ תויתואב בתכנ עבטה רפס"
.םירפסמ
תא הליג .םימע תזוזת ,תוינכמה תועונתה תא הברה רקח תישפוחה הליפנה קוח קרז :
הזיפ לדגממ ! הכישמה חוכ תחת תישפוח הליפנ םילפונ םיפוג - דחי ועיגה םהו םימע
.םהלש הסמב תולת אלל ,הואת התואב
.ואלילג לש היה $וטוינ לש $ושארה קוחה השעמל ,היטיוורגל זמור םג
,יוגש ירטנואיגה לדומהש "כל ,$יעב הנתינש הבושחו הנושאר החכוה איבה ואלילג
האר אוה # )םיבכוכב תויפתמ תונקסמ ס"ע הזב $ימאה רלפק( םוקיה זכרמ אל א"הודכ
:)אימה אוה אלש( פוקסלטה י"ע
1 . ול שי # הנתשמ חריה תרוש ומכ הנתשמ )סונו( הגונ בכוכה לש הרוהש
ומכ אלא ,,ראה רודכ ביבס גח הגונ םא ריבסהל רשפא יא הז תא .רוזחמ
שמשהש חריה קלח תא קר םיאור ונא :חריה תונתשה תא םיריבסמ ונאש
.שמשל סחיב חריה םוקימב יולת הזו ,הריאמ
! . ביבס םיגח אלש ,)רתויב לודגה תכל בכוכה( קד לש םיחריה תא האר
.וביבס אלא שמשה
$וטוינ 1+'! ) 1&!&
.היטיוורגה יקוח
$ייטשנייא 11&2 # 12*+
כ "שמב '00 .שדחה עדמה הווהתמ הנש תואמ
טרקד 1*2+ # 1+*0 )ואלילג תדלוה ינפל רטפנ ,רלפקמ(
.תינרדומה היפוסוליפה יבאל בשחנ
עדמה תעפוה עקר לע עיפוהש עוקמ # עדמה לש היפוסוליפה םלועל האב וביבס
.תויפוסוליפ תולאש ררועל אלש לוכי אל הזה עדמה תעפוה .ינרדומה
.ונימי דע תוכישממו ,$עדמ םג היהש ,טרקד לא םג תועיפומ ולאה תולאשה
.תונורשכו םילעפ בר שיא היה
- תוטנידרוק ,םירי תכרעמ י"ע תימתירה תכרעמל הירטמואיגה $יב גוויזה תא רי
תינייזטרקה תכרעמה הקיזיפל התובישח .תוירטמואיג תורו חתנל םילכ תקפסמה ,
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
*
,תויבחרמ $ה תוירטמואיגה תורוה לכו ,ללחב םיפוג תעונת תא תשפחמ הקיזיפה יכ ,הבר
.ללחה תא רוקחל ידכ הקיטמתיראב שומיש ,םיירבגלא םילכ י"ע $תוא חתנל $תינ "כו
תולאש ומע לאש ליבקמב .עדמ יפנע הברהו ,הקיטפואב הברה קסע רלפקל המודב
וב $מוט וחוסינ םעמ רבכש ,ינתפאש דואמ טקיורפ ומע לע לביקו ,תויפוסוליפ
- השדח היפוסוליפ .תישונאה הנובתה לש הנבמה תא ררבל אוה יגולודותמ $ורקיעכו
לש רותש החנה "ותמ ,תיפת לע "מתסמ אוהש "ות ,דבל טקיורפה תא תושעל הור
$יב הנחבהל תיתשתה תא חינמ הז .םימואית רסוח וב $יא ,ינגומוה רתוי אוה דחא םדא
תנעשנ היפוסוליפה הילע ,ראשה לכ # טקייבואהו ,ילאודיבידניאה ,העדותה # טקייבוסה
אוהש םלוע ונתעדב תולעהל םילוכי ונא םאה ,טקייבואב קפס ליטמ אוה $אכמ .םויה דע
.טקייבואה םויק אלל ,)םייק תואדוובש דיחיה אוה יכ( טקייבוסה קר
,עדמבו היפוסוליפב תויסיסבל תוכפוה כ"חאש תולאש חסנמ אוה וזה הדובעה תרגסמב
.עדמה תולובג $המ # איה $המ תחאו
רפופ לש תוכרפההו תורעשהה תא אורקל
ינש רועיש 12.11.08
תטולב( שפנהו /וגה ,הייארה .עמ ,$ורכיזה תוליעפ לע תושדח תוירואית חתיפ טרקד
.)שפנהו /וגה $יב קשממכ לבורטאה
2 .)סונרואל טרפ( רושימ ותואב םיאמנו ,$וויכ ותואב םיענ תכלה יבכוכ
ולש הרותה יפל העינמ םוש $יא ,ולא תודבוע הריבסמ אל $וטוינ לש היטיוורגה תרות
$כ ,ול םדקש ,טרקדל .תאז ריבסהל עדי אל אוה ,םינוש םירושימב ועוני ללכב םיבכוכהש
."כל רבסהה תא היה
טרקד לא שי $יידע ,רועיש לכב ,טרקד לש וז לע הלוע $וטוינ לש הירואיתהש פ"עא
$פואב הנבנ חרכהב אל עדמה לש ירבסהה חוכהש הארמ 3 קפסמ אל $וטוינש םירבסה
.רבטמ
הנובתה לש הנבמה תא ראפלו חונעפ לש טקיורפל רסמתה ,םלועב ענש רחאל ,טרקד
:תישונאה
םילעפמש ותוא הדמיל ביבסמ ולש תוננובתההשש $וויכ תאז .דבל תאז תושעל טילחה .א
.גישהל לוכי םדאש תויתרייהו הינומרהה תא םירסח ביבסמ םירחא לש
תובוחר לע דומעל אל ידכ ,וימדוק תדובע תא "ישמהל אלו ספאמ תאז תושעל טילחה .ב
.וינפל וללסש םיווש אלו םימוקע
הימוטוכיד .םלועהו טקייבוסה ,הנובתה $יב הפירח הנחבה הרונ אוב יכ ,ירוטסיה עגר והז
.טקייבוסל טקייבואה $יב הפירח
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
+
מ רמאמב 1+(& " הדותמה לע .הנובתה לע חותינה תא עבי םתרזעבש םילכב $ד טרקד "
חסנמ אוה !1 הדרפה חסנמו , הנובתה תא הלגי םתרזעב ,לכשה לש הדובע ילכ
.םלועהו הנובתה ,לכשה $יב וז תטלחומ
$נובתמ ,ולש תיפוסוליפה הדובעה לע תיעדמ היקלפר השוע םג אוה הז רמאמ תרגסמב
הברהב עגונ אוה הזה רמאמה תרגסמב .תלעופ ולש הנובתה תא ריכמ אוה וב $פואה לע
רבכ ונתיא תויומה ,עדמה לש .וליפה לש תויזכרמ תולאש '00 תולובג םה מ( הנש
.)תויריפמא ,היקודניאה תיעב ,יעדמ קוחו תיעדמ הזתופיה תיפת $יב סחיה המ ,עדמה
עבטה רפס" ואלילג לש וטומה תא הנובתה לע טקיורפה "להמב ומעל ,מיא טרקד
$ימוי תקיתע איה םירפסמל םדאה ינב לש וזה היססבואה ."תויטמתמ תויתואב בתכנ
דיעמ תויטמתמ תותימא לש תילכש הסיפתו קוסיעש ורבס $וטלפאמ דוע .תולאש הלעמו
.ותויחנ לע
רבדמ םיהולאש רבסו ,)יתד דואמ היה( שדוקה יבתכ רקחב יביסנטניא $פואב קסע $וטוינ4
שדוקה יבתכ :םימוידמ ינש "רד םדאל םוקיה לש תויהולאה תוינכתה תא /שוחו םדאה לא
.עדמהו ,)טרפב ""נתהו(
לאה $תועמאב םילכהו תופשה תא דומלל "יר ,ולא תויהולא תותימא תולגל ידכ ,םדא
.הקיטמתמהו )תירבעב בטיה טלש( שדוקה תפש # הלגתמ
$ונגנמ # תינאיזיטרקה תכרעמה חותיפב טרקד תלבוהב דיקפת היה םירפסמה תפשל
הז .$תנבה םשל תירבגלא תכרעמ "ותל תוירטמואיגה תורוה תא סינכהל רשפאמה
לש בחרמב לולסמה תא $יבהל תוירטמואיג תולאשב שמתשמה ,הקיזיפה םלועל יטירק
.)תכל בכוכ( טקיבוא
רפופ לרק 1902 - 1994
ה האמב עדמה לש םיטלובה םיפוסוליפה דחא !0 .
ותדובע לש תובישחה המ יבגל "א ,)עדמה לש .וליפבו .וליפב( ומתוח תא עיבטה $כא
,ראב ול ויהו ,ידוהי היה( דואמ הלודג העפשה ול התייה לארשיב .תועד יקוליח שי .וליפה
.)ותנשמ לע וכנחתהש םידימלת
.תחתופמ הביתכ תלוכי # ולש תרכינו הבושח תחא תוכיא
.תניינעמו ,דואמ תחלוקו הרורב הרוב בתכ אוה
,תיטילופ היפוסוליפ לש תולאשב םגו עדמב םג לופיט תללוכה ,הרודס יד הנשמ ול שי
,םישי דואמ והשמ שי $וויכ ,העפשה התייה השעש םהיניב הזה רוביחלו ,תירסומו תיתרבח
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
&
עדמ קר אלו הקיטילופ ,הרבח ,אב( םימוחת דואמ הברהב םייפוסוליפ הדובע ילכ $תונ
.)היפוסוליפו
:תוכרפהו תורעשה # רפופ לש רמאמה
:וזל וז תורושקה ,תולאש שולשב קסוע
1 . עדמה תולובג םהמ # םוחיתה תייעב
! . )"הדותמ"ב טרקד לא םג עיפומ( הזתופיהל תיפתה $יב םיסחיה ,הקיזה
( . היקודניאה תייעב
חרכהב הנקסמה ,תויתימא תוחנהה וב ,/קת יביטקודד יגול $ועיט % תיביטקודד הקיגול4
.היקודד לע תתשומ הלוכ הקיטמתמה לכ .תיתימא
.הנקסמה תותימא תא תבייחמ תוחנהה תותימא
תבייחמ אל "א ,הנקסמה תותימא לע העיבמ תוחנהה תותימא % תיביטקודניא הקיגול
.התוא
1 . :עדמה תולובג םהמ םו!יתה תייעב
:רמאמל ירוטסיהה עקרה
$יב איה .קתה ! ה תונש( םלוע תומחלמ !0 ה האמה לש !0 םירבד המכ םירוק הב ,)
.םלועב חווט תכורא םתעפשהש םייטמרד
1 . םדאהו ,בר גרהה ,הנושארה המחלמה רחאל ) תיחרזאה תיתשתה סרה
,תואירב ,"וניח .עמ( םוקמ לכל עיגהו םלועמ עדי אל אוהש סרהל עדוותמ
.).וכו
שי .הנושארה המחלמה םויס עגרמ ,ריוואה תא אלימ תפסונ המחלמל לאינטופה
.דואמ השיגר .קתה $כל .האבה המחלמה תא עונמל $ויסינ לש הירוטסיה
.)היסורב הלחהש תינידמ תיטילופ # תיקיבשלובה הכפהמה(
! . ה האמה /וס ,$מז ותואב # יעדמה רושימה 12 ידכ םייעדמ םיסנכ וכרענ
,האמב הכתפתהש הקימנד ומרת( האמב םישודיחהו תוחלהה תא םכסל
ויה .)תיטסיטטסה הקינאכמה ,םייטנגמ)ורטקלא םיחותיפ ! לע וביעהש תויעב
:$וחינה תוגיגח
• ,רואה תוריהמ תא לווסקמ לש הקיזיפב וליג # רתאה תייעב
םוידמ תויהל "יר "כ הז םאו ,לג אוה רואהש ובשח .קתבו
רתאה יוליג ."רתא" וארק הזה םוידמל .טשפתמ אוה ובש
תא תוארל תונויסינב היה $ולשיכה "א ,$וחינ אוה ומע
,)רואה תוריהמ תא דודמל וחילה אל( רתאה לש תועפשהה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1
רובע לודג רגתא הוויה הז .רתאה תא שוגפל וחילה אל
.הקיזיפה
• םחה /וגה( רוא טלופ םח /וג לכ # רוחש /וג לש הנירקה /רג
יפל ,םיעב ינימ לכב אובל לוכי רוא ,)שמשה אוה לודגה
התייה היעבה .םוחה תרוטרפמטמ האותכ ,לגה יכרוא
.רוחש /וג לש הנירקה /רג תא ריבסהל
,$ורתיפ ,הבוגתכ ועיפוה $כמ רחאל רק $מז ! :תוירואית
• .םייק אל אוה יכ ונאמ אל .רתא $יא # $ייטשנייא לש תוסחיה תרות
• אחסונ .רוחש /וג לש הנירקה /רגל הרישי הבוגת # םיטנווקה תקינכמ
./וגה לש הרוטרפמט לש .נופכ הזה /רגה תא תראתמה
( . :דיורפ לש תיטילנאוכיספה הכפהמה # הפוקת התואמ "רעב ,תפסונ הכפהמ
לכל תיעדמכ תישונאה שפנה עדמ ,רבד לכל עדמ רותב הזילנאוכיספה תא גימ
/יר $פואב הכישממ הזילנאוכיספה ולש הביטקפסרפהמש שיגדמו רזוח אוה .רבד
.הקיזיפה תא
.יטילנאוכיספה לופיטה - הנוקית תא םג ורשפאי שפנה לש םיעדמה םיקוחה חונעפ
.5,למומ "הזילנאוכיספב אובמ תוארה" ורפס6
.הז $ונגנמל הה לבקל $תינ $כרד תוריזה תחא # הזה עדמב בושח דיקפת תומולחל
.יתביס ילכ והז
,הבוטכ הספתנ ונמזב # תינידמ תיטילופ הכפהמ( ורמאמ תביתכ $מזב שגופ רפופ הז תא
.)תיעדמה הכפהמהו 7יניערגה לאינטופה תא ואר אל
$יב הקיזב הקוסע ,הכרד תישארמ ,ולש .וליפה $כל ! .)תיעדמו תיטילופ( ולאה תוכפהמה
.סקרמ תא ריכה םג ונמזב
ולש תיתרבחה הירואיתה תא גימ סקרמ רבד לכל תיעדמכ .יתרבחה הירוטסיהה עדמ #
הרבחה .םיקוחל תטלחומ הרוב הפופכש תיטסינימרטד היולובא תא ראתמ אוה
.סקרמ /שוח םתואש ,םיקוחל /ופכה $ונגנמ איה תישונאה
תושונאהש בוט םוקמל "רדב רעמ בלש לש $ברוק םעב אוה סקרמ לא טסילטיפקה
.וילא "רדב
תרחא "רד $יא .המילא תויהל הכיר איהו ,הירוטסיהה יקוחמ תבייחתמ הכפהמה ויניעב
.תירסומ הניחבמ ילארטנ ,יטסינימרטד # םדקתהל הרבחל
.תויעדמכ $מע תוגימ ,םינואג $הירוחאמש ,ולאה תויוחתפתהה לכ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
2
הירואיתה $יב לשמל( לדבה $היניב שי ,תויעדמכ תוגומ $לוכ $הש פ"עאש ,שיגרמ רפופ
.)דיורפל םייטשנייא לש
,האירב ,תיבויח איה תיעדמה הליהקה לש הדובעה ויניעב יכ ,ררבל הור אוהש והשמ הז
.תוליעומו תומדקמ - םיבוט םירבד תריימ
תוכיפשל הליבומ )סקרמ( םיילילש םיטקפא םג תוריימ תורחאה תוכפהמה ,תאז תמועל
.סרהו תומחלמ תודילומ - )עדמכ ותרותל סחייתהל קפקופמ # דיורפ ,םימד
.תרחאל "רדבו תחא המחלממ אי םלועהש הדבועה רואל תאז
לכונש תנמ לע ,אוהש המ רותב רבד לכ גיהלו ,אל המו עדמ המ ררבל ול בושח "כל יא
.םדקתהל
/ורפרב היקודניאה תייעב # רפופ לש רמאמ אורקל
יגולה םזיביטיזופה
$יינב # תרבוחה תא תונקל רשפא '10 רדח , 11 תועשב , 1)11 ( (* .)8
ישילש רועיש 19.11.08
הארה ( סומעמ
$יבל רתוי בוט םלועל תוחטבה ואיבהש תויעדמה תוכפהמה $יב יתועמשמה לדבהה ללגב
.עדמ םימחתמ "יא הלאשב בוש קסוע רפופ ,$ברוחו סרהל ואיבהש תויתרבחמ תוכפהמה
תיעדמה הכפהמה וללה תוכפהמה ינש $יב לדבהה המ ררבל הסנמ אוה 9עדמ והמ
תוקיודמ רתוי תויעדמה תוירואיתה ילוא .תויעדמ תויהל ורמייתהש תיתרבחה הכפהמהו
הארמו הלאה תונעטה לכ תא החוד רפופ .תמאל תוכלוה םהש וא תוליעי רתוי םה ילוא
םג "כו תויעדמ אל תוירואיתמ תוקיודמ תוחפ םהש תויעדמ תובשחנש תוירואת שי "יא
.תונעט ראשל
יוזיח תונתונ תויעדמ תוירואיתש אוה לדבההש הנקסמל עיגמ אוה ןכתסמ תוירואת .
עיגמ םזילטיפקה ירחאש הזוחש סקרמ לש הירואתה ומכ יוזיח תונתונ םג תורחא
הירואתב רבודמ $יא $ידע .םירורבו םיקיודמ דאמ םיבלשב לכה ראתמ אוהו תוחכפתהה
יפל .םתוא "ירפהל רורבו דידמ $פואב $תינ אל ,רמולכ .$וכיס הפ $יא יכ רפופ יפל תיעדמ
.ולש הנעטה תא רותסל רשפאש במב ומע תא םישל בייח # $כתסהל בייח $עדמה רפופ
"כ תואימה שוריפל "רדה תא הכותב הליכמ תיתסיסקרמה היגולואידיאהש רמוא רפופ
דבאתמ והשימ םא הזילנאולוכיספה יפל םג "כ .היגולואידיאל םיאתת דימת תואימהש
ומכ .הז תא קודבל לכונ אל לבא שארב ול רבע המ ריבסהל לוכי דימת גולוכיספה
.שממתמ הז םאה לש הקידב שממ לבא תויזחת תנתונש היגולורטסאב
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
10
תויהל היושע ולש הירואתהש הזב ריכהל "יר רפופ יפל יעדמ עדמב קסועש $עדמה
איבהל תורשפא הכותב ליכהל תבייח איה לבא "רפות הירואתהש בייח אל .תכרפומ
.התוא וכירפיש םיאממ
הנופ אוה הז ינפל .$וטוינה לש הדיבכה תירואיתל $ייטשנייא לש $ורתפה לע ריבסמ בלוד(
תא רידגמ אוה זא .וקלו הדוקנל תורדגה $תונ סילקואא .סדילקואא לש הירטמואיגל
.םלועל םישגפנ אל םיליבקמ םיווק ינשש דחא רשי וק רבוע תודוקנ ינש $יבש תומויסקאה
הדיחיה "רדה יכ םינעדמ הברה הקיסעה םישגפנ אל םיליבקמ םיוק ינשש המויסקאה
םיליבקמ םיווק ינשש הלילשה "רד לע תוארהל וסינ םה $כל ./וסניאב איה התוא קודבל
אל הז םקועמ בחרמה רשאכ .$וכנ אל הז יכ וחילה אל םה .הז תא לולשלו םישגפנ $כ
ללגב םקעתמ בחרמה םג "כ .םיבטקב םישגפנ הוושמה וקל םיבינה "רואה יווק יכ $וכנ
לטבמ $ייטשנייא תיללכה תוסחיה תרותב רמולכ .בחרמה תא םימקעמ הסמ ילעב םיפוג
).םקועמ בחרמהש תיתמטתמ הארמ אוהש הז ידי לע $וטוינ לש הדיבכה תרות תא לילכ
ירחא קר הקדבנ $כא איהו תנכתסמ הירואת איה $ייטשנייא לש תוסחיה תרות & ב םינש
1212 ומכ קוידב הלילל םויה $יב הלדג םיבכוכה $יב תיווזהש הארה יוסינה .המחה יוקילב
לבא הובג היה $וכיסה ,הנוכנ אל הרותהש ובשח םינעדמה בור .העבק תוסחיה תרותש
יכ בלוד יפל תועט השוע רפופ .תיעדמ התוא השועש המ הז רפופ יפלו .קד $ייטשנייא
הסרק הירואתה ,הרק אלש והשמ התזח רמולכ הנכתסה הירואתש עגרבש רמוא אוה
תוירואיתש רמוא בלוד .תישומיש אל תויהל תכפוה איהו תרחא הרות שפחל "ירו
ומכ .תרחא הירואת םישפחמ חרכהב אלו הב םישמתשמ $יידע לבא םוי לכ "תוסרוק"
.יתשבי $יב ליט םירוי רשאכ הב םישמתשמ םויה דעש $וטוינ לש הדיבכה תרותה לשמל
םע םירונ $ייטשנייא דע הבמאהמ לחה יללכ $פואב םימזינגרוא לש הנומת גימ רפופ
יפל .תודירש תרשמש ינויולובא רות הזש $עוט רפופ .תואימב תויקוח אומל הייטנ
םג $כל .םיקוח םע הנבמ הל שיש תרגסמ "ותב תואימה תא ונל $גראמש ביטרנ הז רפופ
עדמהש אוה עדמו סותימ $יב לדבהה .עדמ לש תרגסמ התוא "ותל םילפונ םיסותימ
.תונכתסמ תויזחת $תונ אוה יכ תרוקיבל ומע תא דימעמ
תכלוהש תוליעפ ,רמולכ .תיביטקודניא תוליעפב רקיעה קסועכ עדמה תא האור רפופ
הרוב םינותנ /סוא לכ םדוק ,תיביטקודניאה הירואתה יפל ,עדמה .הירואיתל תיפתהמ
הלאשה תא ררבל ידכ "יר אוהש םינותנה 9םינותנ הזיא .תיביטקייבואו תדחושמ יתלב
.$חלושה לע םתוא רדסמ אוה כ"חא .םיקרח /סואו הדשל אוי םיקרח רקוחש ומכ .ולש
םיילגר רפסמ ,לדוג ,רמולכ .תיפתה "ותמ םיעבונש םינוירטירק יפל םתוא רדסמ $עדמה
םע תוישופיחה לכ # הרעשהה תא תעבוקש איה תיפתה ,רמולכ ..וכו עב ' שי םיילגר
/וסיא שי .תוינפ $יאש איה תיביטקודניאה הנומתה לש תועמשמה .םייפנכ ינש םהל
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
11
לע תרוקיב שי רפופל .םיפנה םינותנה "ותמ הרעשה תאוהו םהלש רודיס ,םינותנ
.עדמה לש תיביטקודניא לוכיבכה תוליעפה
רפופ לראק " תוכרפהו תורעשה
שי רפופ לש רמאמב ( :תויזכרמ תודוקנ
1 . םוחיתה תייעב
! . תיפתל הזתופיה $יב רשקה
( . היקודניאה תייעב
1 . :הכרפהל תונתינ אוה םו!יתה ןוירטירק םו!יתה תייעב
סינכמ אוהש עדוי $עדמה ,יוגש תויהל לוכיש יוזיח "ל $תונ עדמהש איה רפופ לש הנעטה
.היוגשכ תולגתהל הלולעש היאוטיסל "תוא
איה ,תואימה תא שרפמו האור התא "יא תא תנווכמ תיטסיסקרמה היגולואידיאה # רפופ
המ הנשמ אל ,הרותה לש הרואל רבסוי לכה ,$ותיעה תא חתופ טסיסקרמ .תאז הביתכמ
.הרקי
( יאקיטילנאוכיספה לא ומכ קוידב "כ ! לימ ינשהו םימל דליה תא /חוד דחא םירוה
.)הזילנאוכיספה י"ע תיזחתו רבסה היהי םהינשל # ותוא
"כב תונוש אל $הו ,תויזחת תונתונ תויטילנאה תורבחהש רפופ $עוט הזה $בומב
.םאות היהי הז תואימב לעופב הרקי המ הנשמ אל ,ורקי $ה יכ ,היגולורטסאמ
,לשכיהל לוכי יעדמה קרו יעדמה # ולשכייו $כתייש תוירואית $תונ $עדמה ,תאז תמועל
אלל יעדמ $יב ויניעב לדבהה הז .תכרפומ תויהל היושע איה םא קרו םא תיעדמ איה הרות
.יעדמ
תורשפאה ללגב ,תוסחיה תרות תותימא תא ססבמ רפופ תניחבמ )99( הזה יוסינה
."רפות הרותהש
אל אוהש והשמ לע תרמוא ,והשמ תרסוא איה םא קרו "א תכרפומ תויהל הלוכי הרות
.הנעטש הממ "פיהה םג תורקל לוכי "כ קר ,הרקי
שיש תרמוא המעב הרותהש .$כתסמ אוהש "כב דחוימ ,תורחא תוירואיתל דוגינב ,עדמה
.הכרפה תורב $הש תורות קפסמ עדמה .ריבסהל הלוכי אל איהש םירבד
$נשי ,תישומיש וא תיטנוולר אל איהש רמוא אל הז תיעדמ אל איה הרות םא רפופ יפל
תורדגומ אל טושפ $ה "א ,תובושחו תובר תותימא ונתוא תודמלמ וליפאש ולאכ תובר
.תויעדמ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1!
איה ,הירוטסיהל תיטנוולר איה ,רתוי ונתוא שמשל הרומא אל הכרפוהש הרות רפופ יניעב
.)הנוכנ אל לבא( תיעדמכ תחכומ "כב
.תדמלמו תיטנוולרו הבושח תיעדמ הניאש הירואית # רמולכ
,הירוטסיהה יפדמ לע תחנומ איה ,הב שמתשהל רבכ ונל רוסא # הכרפוהש תיעדמ הרות
.רתוי תיטנוולר אל
! . :תיפצתל הזתופיה ןיב רשקה
.םיסותימל תויעדמ תורות $יב $יחבמ רפופ
" יעדמ אלש המל וארק # םיסותימל תיניר תוסחייתה וסחייתה אל םיטסיביטזופה
:;:<=:<= .תועמשמ ירסח םה ,"
."כ בשוח אל רפופ םהל דוגינב
סיד ,הייטנ םע םידלונ )$ייטשנייא וא הבמא וז םא $יב( יללכ $פואב םימזינגרוא ויניעב
.תויקוח אומל הייזופ
הכותב םילעופה רתוי הרישע הנומתב ותוא םינגראמ ונא םלועה תא םישגופ ונחנאשכ
,םלועב רוי לכ ומכ ,םימזינגרואכ ונא # םיקוחו םיללכ תויקוח םישפחמ רות והזש $עוט .
.תודרשיה תתרשמה תויקוח # ינויולובא
עדמה לשו םיסותימה לש רוקמה הז ויניעב הימרופניאה תא $גראמה רוקמ # םיסותימ :
תא םימקממש ,תודבועה לע םירופיס ולא .הנבמ הל שיש תרגסמ "ותב ונל הנותנה
.םיקוחל הפופכה תרגסמ "ותב תודבועה
.םיקוח $גראמה רופיס ,הנבמ םג # עדמ
םיסותימהו ,לשכיהל ללגב לוכיש תויזחתב $כתסמ ,תרוקיבל $ותנ עדמה # םהיניב לדבהה
.אל
# הירואיתל תיפתהמ תכלוהה תוליעפכ עדמה תא םיראתמ םינעדמ הברה יביטקודניא
6 ןוקייב סיסנרפ הז .ומיכסי דועו $ייטשנייא ,$רוב םג ,תאז הלעה )"חוכ אוה עדי"(
.5ילארטינו תוינפ לוטנכ ראותמ עדמה "כ יכ בושח
עדמ יבלש # )הירוטסיהה לש םיריכבה םינעדמה לא דה תלבקמש( $וקייב לש הנעטה
:יביטקודניא
) יפל ,דחושמ אל יתמטסיס $פואב םינותנ /סוא לכ םדוק $עדמה ) םינותנ /וסיא
.רוקחל ותוא $יינעמש המ
) םילועש םירטמרפה יפל ,תויפתה תא $יימל "יר $כמ רחאל ) םינותנה רודיס
םנגראל "יא עדוי התא "ירש ומכ םהילע לכתסמ התא םא .$כותמ
) .םינותנה לע הנוכנ תולכתסה "ותמ האבש ,הרעשה # הזתופיה
) הרעשהה תכרפה / שושיא
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1(
.תיביטקודניאה הריקחה ס"ע תיעדמ תויהל הלוכי הריקח לכ
יכה אל םגו ,$אוד ירבדל דה $תונ # "כב $ושארה אל( תאזה הנעטה תא החוד רפופ
:)"כב יביטקפא

רפופ לע רוזחל
"רזה" / ימאק רבלא
טראס >.? @A?B?C
יעיבר רועיש 19.11.08
:הזתופיהל תיפתה $יב רשקה "שמה
תוסנמ תויגולותימה םג .םינותנ רתאל הסנמה רויכ ,רחא םזינגרוא לכבכ ,ונב האור רפופ
.תואימה תא םיספותש החנהה "ותמ .הנבמ םע םיללככ תואימה תא $גראל
.הלאה םיסותימב $ה תויעדמ תוירואית לש $תישאר וליפא
רופיסה תא הדימעמה תוליעפ%( תיתרוקיבו תיביטקלפר תכפוה וזה תוליעפה עדמב
.)תואימה חכונל וילע רתוול וא תונשל וא רפשל "ותמ תואימה $חבמל
אוה עדמה "א ,תואימהמ םינבמ רויל םיסנמ םהינש # עדמל סותימ $יב לדבהה הז
,תויטילנאוכיספה תוירואיתה .תואימה לש תרוקיבל ומע /שוח - יתרוקיב
לש היפואב תונכתסמ אל $ה ,תואימב הניחבל םינתינ אל םיסותימה ומכ היגולורטסאה
.לשכתש ,הכרפה
ל רשקה הלוע )הזתופיה)תיפת( $אכמ תיביטקודניאה היעב :
# םיבלש השולש לע תססובמ תיעדמה הדותמה
1 . םינותנ /וסיא
! . )הזתופיה( הרעשה שוביג
( . "ירפהל יוסינ / $ויסינ
:הרעשה שוביגל םינותנ /וסיא $יב סחיה
,תדל רשק אלל ,ילארטינ $פואב ופסאנש םינותנ רובע תוירואית רויל הסנמ $עדמה
..וכו היגולוכיספ ,הקיטילופ
ןוטוינ :היטיברגה לע רבדמ אוהשכ תיביטקודניאה הטישה לע רבדמ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1'
הזה הכישמה חוכ .תבכרומ שמשה םהמש םיקיקלחהמ בכרומ שמשה יפלכ היטיברגה
.שמשהמ קחרמה עובר לש היקנופכ דרוי
$וטוינ $אכ דע חילצה אל $כלו ,תיפתה "ותמ היטיברגה חוכל םימרוגה תא אומל אוה
אל ןיא – תיצתהמ תורישי רז!נ ,ןויסינה לע תתשוה אלש המ .ןיינעב הרעשה חסנמ אל
.עב"ה עדמב םוקמ
תא תוראתמה תונעט םיחסנמ ,םינותנ םיפסוא ונא :עדמה תדובע תא "כ ראתמ $וטוינ םג
.תוזתופיה שוביג תיביטקודניא הללכהב הזה רואיתה סיסב לע זאו ולאה םינותנה
ללכה לא טרפהמ םילילכמ ונא היקודניאב זא ,תחרוז שמשה םימי המכש וניאר6
.5הל תמדוקה תיפת לע היונב .םוי לכ תחרוז שמשהש
:#פיהה ןעוט רפופ הרצ היצקודניא לש וזה הנעטה לומ לא
עיגנ # תיפת סיסב לע קר ,שארמ רבד חינהל ילבמ ,יקנ $פואב םינותנ /וסאל $תינ םא
.)תיתמגמ אלו( הרוהט תיפתו הירואיתל
יתלב השקב יהוז "א # .יקנ $פואב םינותנ /וסאל ליחתנ ,הסננ ואוב רמוא רפופ זא
Dויניעב תירשפא
.םינותנו הימרופניא /וסניאל $מזה לכ םיפושח ונלוכ יעבט $פואב
רבכ יהוז ,הרוהט אלל תיפתה תא תכפוה רבכ והשלכ אשונב תודקמתהל הטלחהה םע
.םינותנה תא םיפסוא ונא הרואלש החנה םדק
רחש הל $יא ,וכרד יכישממו $וטוינ לא הלועש , יעבט םינותנ /וסיא לש וזה הנעטה $כל
.רפופ יפל
.תיפתל םישגינ זאו הזתופיה שי םדוק ויניעב רמולכ
תא לשמל( תיפתהמו $ויסינהמ ונשכר ונלש םיגשומה תא ,רמוא אוה ,תאז םע דחי
.הזתופיה הררועש תיפת התייה רמולכ .).וכו היסקלג ,קרח גשומה
9המל םדק המ # לגעמ רונ
:עירכמ רפופ
הז טקניטסניא םע םימזינגרוא קר .תויקוח אומל טקניטסניא םע דלונ יח םזינגרוא לכ
.םידרוש
םדאה וזה תויקוחה םעו .ללכ לש הרקמ דימת איה והשימ לש יהשלכ םישוח תיווח לכ
דומעת תמדוקה תויקוחה האבה תויקוחל רבעממו ."ליאו וייח לש $ושארה עגרהמ לגלגתמ
האבה היווחה ,ללכ לש הרקמ איה הנושאר היווח רמולכ .תואימב $ויסינה לש $חבמל
תורבוע םג $מע תוזתופיהה - האלה "כו ,רונש םדוקה קוחה תא "ירפת וא ששאת
.ינויולובא "ילהת
.$הלש םיקוחהו םינותנה ביט יפל ,תודרושו םלועב תורבוע תויעדמ תוירואית
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1*
לש הנבמ והז $תויקו! רוציל תדלומה הייטנה האב רפופ יפל הבושתה
$םזינגרואה .קוחה תא םגו תיפתה תא םג ונל $תונ םלועה םע ישוחה שגפמה
$תויקו! רוציל תדלומה היציזופ סידה םע תרצענ תיפוסניאה היסרגרה
אוהש $מזב וב קוח / גשומה תא שבגמה ימינפ $ונגנמ אלא ,תוללכה תושעל הייטנ אל יהוז
הז $מזב ובו קוריו עב גשומה םע דלונ אוהשכ קורי הווח םדאה( תישוחה היווחל /שחנ
.)ולא שבגתמ
$תיפצתהו גשומה תינמז וב הרוק הז ויניעב אלא %הערכה אל יהוז
:הדוקנה םוכיסל
• .תויקוח רויל הייפי םע םידלונ
• תא תונגראמה תויעדמ $ניאש תוירואית # תיטמגודה הבישחה תדלונ $אכמ
.תרוקיבל /שחיהל ילבמ תואימה
• .תיעדמה הבישחה תדלונ הב תפסונ תוחתפתה
• .)קסוע הזתופיהל תיפת $יב סחיהש המב קוידב קסוע( םוחיתה $וירטירק
חיכות תואימהש ובשח םהש קר תיתרוקיבה הטישה תובא $כא םה ,קיתע עדמ ,םינוויה
$תינ אל תיגולש $ויכ # תיגול תועט "כב ושע םה "א .סותימה תא רשאת ,$וכנ סותימהש
."ירפהל אל אוה הדיקפת ,רפופ יניעב רבד חיכוהל
• תורב % יעדמ( תויעדמ אל $כלו ,יערא סיסב לע תולבקתמ תויעדמ תורות
.)לשכיהל היושעו תואימה לומ תדמוע עגרו עגר לכב .הרדגהב הכרפה
• הילא םיפאוש ונאש תורמלש $ויכ ,תטלחומה תמאב $ימאהל אל אוה ילאנויר
הלאש $מיס וילעמ תפחרמ ובש רבד לכב $ימאהל אלא ,ונידי גשיהב אל איה
קפסה .)םזיטפקס םע תאז לבלבל אל( הכרפה רב רבד - רחמ ותונוכנ יבגל
% ילאנויר תויהל .וזכ רחמ םג ראשית תיתימא םויהש הרותה םאה אוה
.קפסה םויקב ריכהל
• :י"ע )תויתרבח ,תוילכלכ .עמל עדמהמ תאז ביחרה( םלועב םימדקתמ
$כירפהל $ויסינו תיפתה ידכ "ות תורעשה תאלעה )
הייעטו יוסינ )
.תמלענו תקלוסמ איה הרוק אל הז םאו ,הלש הביבסה $חבמב דומעל הכיר הרותה
טסיביטזופ( דבלב איהו ,תקלוסמו הלפנ איה ,הלפנ המלש הרות "ותמ תחא הזתופיה םא
.)המע ינפב תדרפנכ הזתופיה לכב האורה
:רפופ לא תיטולוסבא תמא
תכרפומ תחאשכ .םינימאמ ונא $הבו תורותו תורעשה םינוב ונחנא .הנבמ שי תואימל
םא םג .תטלחומה תמאה רחא שופיחב ,,כ $יא דע "שמי הזה עסמהו ,היינשל ונמדקתה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1+
תיטנוולר דימת איה .תיפוסה $כא איהש תעדל לכונ אל ,וזה תטלחומה תמאה לא עיגנ
.אבה עגרה יבגל תעדל $תינ אלו ,הזה עגרל
.תטלחומ תמא םויק ללוש אל רפופ רמולכ
קרפ אבה עובש אורקל ! )סייונמז ר"ד לע רופיס( לפמהב
ישימח רועיש #.12.08
:יטירק יוסינ
.רפופ לא יזכרמ גשומ
םוקמב ונא זא יכ יבויח הז רפופ לא( הכרפה תשחרתמ תואדווב ותרגסמב יוסינ והז
.)יעדמ
:תוזתופיה יתש תואימה $חבמל םידימעמ וב יוסינ E1 ו E! ."רפות תואדווב $המ תחאו
.Fרואה יקיקלח לע עודי יטירק יוסינ היה $וטוינלG
# יעדמ עוריא הרק קהבומ $פואבש רמול $תינ "כ יכ אלפנ אוה יטירק יוסינ רפופ ליבשב
.תכרפומ תוחפל תחאו ,תואימה $חבמל תדמועו תנכתסמ הרות
םיברקתמ ונניא םא םגו .תמא םויקב הנומאה תא שי ,הכרפהו יוסינ לש "להמה ירוחאמ
והז .ספאה תדוקנמ ונמדקתה ,םירוב תוחפ תוחפל ונחנא ,"תטלחומה תמאה" ,הילא
.רפופ יפל עדמה תוללכתשה "ילהת
$כ םא םגו ,תמאה תא ריכהל $תינ אלש אוי יכ ,תמאה תרכה םע ההוזמ אל תוילאנוירה
.הקיגולו תיפת :םיילאנוירה םילכה םע דובעל % ילאנויר תויהל .תאז תעדל $תינ אל
חיכוהל אל .תוכרפומ תויהל תולוכיש ,תויביטטנט תותימא קר ונלומ דימעהל םילוכי םה
.וכרפוי ובש עגרה דע תותרשמש תורעשה תתל אלא ,תואימה לע רבד
"פוהש המ .יגול אוה הכרפהה "ילהת ,הקיגול רותב עדמה תא ריכהל $ויסינ שי רפופ לא
.הקיגול לע תטלחומ תונעשיה אוה ילאנוירל עדמה תא
:רפופ לע תרוקיב
.השק תרוקיבל /שחנ ולא ביכרמ לכ טעמכ
.)$ייטשנייא ,$ייטשנקטיו( ריהז אל $פואב םיפוסוליפ ארוק אוה
:הכרפהל תונתינ , םוחיתה $וירטירק יבגל
זאו יהשלכ הנעט $עוטש ימ לכש אי זא עדמה תא רידגמש המ הז םא ) ידמ בחר אוה
.תיעדמ הנעט רמוא לוכיבכ הכרפוה איהש הלגתמ
:)$וק לע רבדנשכ הז לא סחייתנ( # ידמ ר אוהו
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
1&
1 . תירוטסיה הריגמל $תוא םיסינכמ אל לעופב ונחנא תוכרפומ תורותשכ יכ
םימלעתמ אל "א ,היעבב $כ תכרפומה הירואיתה םנמא .הנממ םימלעתמו
םיזרזמ אל ,)הירוטסיהה עקרה אוה עדמה תנבהל חתפמה $וק לא( הנממ
דובעל םיכישממו ,הברה הרוק הז הירוטסיהב .הכרפוהש $ויכ התוא דיפסהל
.תיעדמ אל רבכ איה רפופ יניעבו ,הכרפוהש הרות םע
! . תיטרואית תועבקיה)תת HI=;J=HKLMN O:P=J)P=H=JQK:MHK;: הרואכל #
עגונש המ לכב לבא ,םינוש םירבד ינש תוראתמה תורות יתש תויהל תולוכי
$הלש תויזחתה .)דבלב תיפתב( תויפת $תוא ידכל תודכלתמ $ה תיפתל
םינש ינפל היהש המ תעדל # היקיד ורטר( הרוחאו )היקידרפ( המידק
,םינוש םירבד ינש אוה "כל $הלש רבסהה לבא ,תיזחת התוא דימת $ה )תובר
שי זא יכ תיטרואית תועבקיה תתב היעב שי רפופ רובע .רחא רבסה תחא לכל
$אכ ! ,היינשה תא תחא תוכירפמ אל $ה ) תוכרפומ ויהי אל םלועלש תוירואית
.תמאה תא הלגנ אל םלועל תוקסוע $ה וב אשונה יבגלש דשח שי $כלו
תואמגוד תונבל לק # "כל הבשחמ ייוסינ םע ודבע $ייטשנייאו הרקנאופ6
# הזכ רבד היה הירוטסיהה "רואל לעופב םא .עבטה עדמב ולאכ תויתוכאלמ
.5תוקולח תועדה
לפמה
הב הפוקת # ולעפ םה הב הפוקתה עקר לע $בומ תויהל "יר אוה .רפופ לש ונמז $ב
.םעפ יאמ רתוי יתועמשמו ידוחיי דמעמ ולביקו סנ לע התלעוה הקיגולה
.יגולה םזיביטיזופה חתפתה םש ,יאניווה גוחהמ עפשוה דואמ אוה םג
םוחיתה $וירטירק רפופ לא דועב ,רפופ לש יארה תנומת רותב גומ אוה תובר םימעפ
הלוע לפמהמ ,בושחה רבדה אוה )הכרפהל תונתינ( ר!א םו!יתל ןוירטירק
שושיאל תונתינ .)שושיא( ירשפא יתלב רפופ לאש רבד .
התוא ונל םינתונ םה השעמל "א ,םירתוס םוחית ינוירטירק םינתונ לפמהו רפופ הרואכל
תיעדמ רדגות הרות התוא םהינש לא( עדמ אל המו עדמ המ לש הערכה # הבושת
.)/וסבל
יעדמה "ילהתב םיבלש השולש תוהזל $תינ לפמה יפל םג :)"שמהב /וקתי $וק םתוא(
1 . דחי םהל אורקל גוהנ םינותנ /וסיא
! . הזתופיה שוביג $יולי!ה רשקה$
( . רפופ לא( שושיא )הכרפה # $קודיצה רשקה$
$יב סחיה לש תבכרומ הנומת םיארמ רפופו אוהו ,החדנ ילארטינה םינותנה /וסיא
.הזתופיהה שוביגל םינותנ /וסיא
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
11
$רוקמ "א ,תיפת לע תונעשנ תוזתופיהה # םדוק עיגמ המל רבסה $יא לפמה לא
שחנה .גוד( תונבומ יתלב תובינמ םדאה חור לע תדרל הלוכיש יהשלכ הארשהמ איה
.)$זנבה תלוקלומ הנבמל הארשה ריו שאב הלגנש
,תישונאה תויתרייה תא ריבסהלו ,שודיחה רוקמ המ לע תונעל רמייתמ אל לפמה
.ירותסמ תאז ריאשמ אלא
םינושארה םיבלשה ינשש "כ לע םימיכסמ ,םייגול םיטסיביטזופכ ,לפמהו רפופ
."קודיה רשקה" לע םיקולח םה ."יוליגה רשקה" םיארקנו םירושק
,סייולמז ירגנוה אוממ אפורה לש רופיסה םע חתופ לפמה 11'')'1 :
רחאל תוומ לש תיניר התומת תפגמ התייה הפוקת התואבש ,תודלויה תקלחמב דבוע
.תיפיפס תחא הקלחמב הדילה
:יוליגה בלש
תויהל לוכי לכה תאזכ היאוטיסב .הביסה לע הזתופיה שבגל "יר וזה התומתה רואל
תמר( םירבד הברה הסנמ אוה $כל .הזתופיהה שוביגב ישוק שי $כלו ,אל וא יטנוולר
רמוכה $ומעפ ,הדילה תחונת ,םיסונמ אל םיטנדוטס י"ע לופיטה ,העיפשמ תופיפה
.)הקלחמל ועיגהו
םירבד עדמה לש הירוטסיהב .אלו תויטנוולר ,תורעשה רופסניא דוע תולעהל רשפא
יניעב $כל .רבסהה תא /וסבל וויה השעמל םייטנוולר אל וארנש $יטולחל םיכרפומ
.היהיש לככ $יימודמו קוחרו יוזה .ירשפא אוה תעדה לע הלענש המ לכ לפמה
יגשומ חותינ ב"ע $תינ אל ,אל וא תיטנוולר הזתופיה הזיא ונל דיגיש יגול רישכמ $יא
הקיגולה דיקפת הזה טסקטנוקב 3 החלהה $חבמ י"ע קר אלא ,הזתופיה טופשל
.$וימידו תויתריי לש םלוע והז .דואמ לבגומ
# ששאל איה לפמה יפל הרטמהשכ ,הזתופיהה תא הסנמ סייולמז יוליגה רחאל
$ניאש תוירואית "ירפהל איה ויניעב עדמה תרטמש ,רפופל דוגינב( תמאה תא תולגל
.)תונוכנ
"כבו תוכמות תויודע איבהל םיגול םילכ י"ע רשפא לבא ,תואדווב חיכוהל רשפא יא
.ששאל
םיגשומ לע עדמה תא תולעהל דואמ בושח היה $כ הפוקתה התוא לש םיטסיביטזופל4
.םייגול םיקודי תתלו ,םייגול
:יגול שושיא והמ
תיביטקודד הקיגול
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
12
הזתופיה שיש חיננ E תינויסינ הנקסמ םירזוג הנממו , R .
:)הרוק אל .ב וא הרוק .א( תויורשפא יתש שי תעכ
1 .
1 . םא : הזתופיה E זא 3 R 6 מ .תיביטקודד הרידג % 3 E ש תיביטקודד םירזוג
R 5
! . :יוסינ R )הרק(
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:הנקסמ E )שושיא הלביק הזתופיהה(
:היעבה
חרכהב אל # הלאה תותימאהמ תעבונ חרכהב אל הנקסמה לבא ,תונוכנ תוחנהה
.תיגול /קת אל $ועיט - תירקש תויהל הלוכי ,הנוכנ
תונוכנ לע "ומסל $תינ אל וב ,הזכ $ועיט לע $עשיי עדמהש $כתיי אל רפופ לא ,"כש $ויכ
.הנקסמה
! .
1 . םא : הזתופיה E זא ← R
! . אל :יוסינ R )הרק אל(
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
:הנקסמ E )הכרפה הלביק הזתופיהה(
תונוכנ ויהי תוחנההש תויהל לוכי אל .הנוכנ הנקסמה םג חרכהבו ,תונוכנ תוחנהה $אכ
.תיגול /קת $ועיט - תירקיש הנקסמהו
"ומסל רשפא הזכ $ועיט לע $כל .הכרפה לש המכסה יהוז 3
תיגולה תוהמה תא הב אומ ,הכרפה לש המכס לע קר "מתסהל $כומ רפופש הביסה וז
.תיעדמה הדובעה לש
עוה( הכרפוה תחא לכ דיכ הארמו הזתופיה הזתופיה רבוע סייולמז לש רופיסב לפמה
.)םדוקה תא "ירפהש שדח יפולח רבסה
ג"ע עיגמ תופוג חותינמ ,תמה $מ רמוחש "כ לע זמר סייולמזל $תנ דידי תומש דע
.תאז קדב .תודלויל םיאבש םיטדנוטס
1 . E םיתמב ורוקמש רמוחמ תודלויה לש התימה #
! . R .םיידיה תא םיאטחמ םיטנדוטסה :יוסינ #
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!0
.דימ דרי התומתה זוחא :הנקסמ
,הביסה לע ונילעש רורב הז לפמה לא ,הז $ועיטב שמתשהל $כומ היהי אל רפופ
./קת אל $ועיט סיסב לע "א ,הזתופיהה תא ששאל ונחלה
םיקרפ תא אורקל !,( * לפמה לש
ישיש רועיש 10.12.08
םג זא תויתימא תוחנהה םא וב # תיביטקודד הקיגול ,/קת דחא .םינועיט ינש וניאר
תויתימא תוחנההש $כתיי # תיביטקודניא הקיגול ,/קת אל ינשה 7תיתימא הנקסמה
חינהל ריבס לבא ,הנקסמה תותימא תא החיטבמ אל תוחנהה תותימא ,אל הנקסמהו
..והשמ לע הדיעמ איהש
$תינש תוזתופיה רופס $יא שיש וניארו ח"היבב תודלויה תומת לש הרקמה לע םג ונרביד
ויהש תוזתופיההמ הברה .תוזתופיהה תא ביתכהל םילוכי אל םינותנש רמולכ ,תולעהל
תוזתופיה תרייש $יבהל $תינ "כמ .תויפתל תורושק אל ללכ וארנ עדמב "רד תורופ
.םייריפמאה םינותנהמ קר אלו תישונאה תויתרייהמ םג עיגמ
תטלחומ תואדוו וב $יא "ותומי ודלונש םישנאה לכ" ומכ יביטקודניא $ועיט לע םירבדמשכ
,יראניב אוה יביטקודניאה $ועיטה .תטלחומו תיגול איה תואדווה ובש יביטקודד $ועיטב ומכ
לכו תואדו לש תוגרד רשפאמ יביטקודניאה $ועיטה .קוזיח $תונ קר אלא תואדוו $תונ אל
.תטלחומ תואדוול עיגנ אל םלועל לבא תואדוול דוע םורתל לוכי יוסינ
:$תונ לפמהש תואמגוד
ה האמה דע 1& הבוג דע הנכובב ולעי םימה הנכוב י"ע ראבמ םימ תביאשבש ועדי ,
( םיוסמ (' ללגב םילוע הליחתכלמ םימהש ובשח .ולעי אל םימה עגר ותואמו .)מ"ס
"א ,רבד לכל יעדמכ דקפתש םייניבה ימימ חנומ .קיר לבוס אל עבטה # "קירה דחפ"
רבד $יא ,המוד ותנקסמש $ועיט $תנ ,ינבייל רתוי רחואמ .יפוסוליפ רבסה היה השעמל
התייה וז םיוסמ הבוגב םהלש הריעה יבגל .)הבאשמה רשקהב אל( קירו םוקאו הזכ
.המולעת
1+** לש םי"ב /קומ א"הודכ :םויה דע תיטנוולרו הששואש הרעשה הלעה יל.ירוט
תדדובמ הנכובה .)ומש לע רוט תדיחיב דדמנ הריפסומטא ,חל( הרפסומטאה - "ריווא
הלוע הנכובהשכ $כל .הנכובל ,וחבמש םימה תמועל ,קיר הב שי ,ריוואה םימ םימה תא
הווש הנכובב ,חלה ובש רושימל דע םילוע םה .תולעל םימהמ ענמיש ,חל םוש $יא
.ריווא ,חלל הווש םימ ,חלה # הנכובל ,וחמ ,חלל
שושיא .ההז התייה האותהו ,תיפסכ םע רבדה ותוא השע יל.ירוט :
E זא ,הנוכנ ריוואה רבדב הזתופיהה םא #
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!1
R .םג $וכנ היהי תיפסכ לש לדומה #
.הששוא הרעשההו
:/סונ שושיא רתוי $טק ריוואה דומע םשש הארהו ,הנוש ,חלה םש ,רה לע ספיט אוה
.רתוי "ומנ תיפסכה דומע $כלו
םג Dשושיא אלא החכוה אל וז .)םויה דע( הלבקתה הרעשהה ,וחילה וללה םייוסינה ינש
דוע איהש $כתיי יכ ,החכוהכ שושיאה לא סחייתנ אל התוא "ירפתש תרחא הרות $יא םא
יד הדמע יהוז ,דמעמ תוקיזחמ םירחאו רפופ לש תודמעה הזה $בומב6 ."רפות עגר
.5....בכרומ הז .םיוסמ לובג דע םישנאה בר לא תלבוקמ
:םירחא תמועל רתוי םייתוכיא םיבשחנה םישושיא שי .םישושיא הברה שישכ םיחמש ונא
1 . ב"ע האות םיגישמ םא # העפותה / יוסינה תא רזחשל תורשפא י"ע שושיא
רזחשל וחילי הדבעמב םא .יעבט $פואב בוש התוא גישהל םיחילמו הרות
קיז םע היה "כ( תחמשמ םג הירואית ב"ע אלא הל הוחמ תירוק אלש העפות
.)ילמשח
! . איה הלוכ היגולונכטה ,עפשב שי # תושדח תועפות לש הריי י"ע שושיא
ששאמ דחוימ רוא רייל תנמ לע רזייל לשמל( היגולונכטל לודג דחא שושיא
.)םיטנווקה תקינאכמ תא
( . # ונירטיונה םויק יוזיח ,$וטפנ םויק לע יוזיחה לשמל( וששואש םיפיסומ םייוזיח
.)םוטאה תויגרנא תא םילשמה $טק יראטנמלא קיקלח
םיקרפ לפמה תא אורקל ()* .
יעיבש רועיש 1%.12.08
.קירהמ דחפו הדילס התייה קיתעה םלועב ,ונרביד הילע םימה ,חלו הבאשמל "שמהב
עבטה $כלו ,םייח םע קיתעה םלועב התהוז העונת ,יח םזינגרואכ םלועה לע רביד $וטלפא
.קירמ דחפ $וגכ ,תוישונא תונוכת ול סחייל היה יעבטו םזינגרואכ ספתנ
,"םזילטיוו"ה SKHMN םיאורש המ לכ .ונימי דע ירותסימ רבד איה היטיברגה .תוינויח ,
םשב תרחא היסקלג תמייק .ונלש היסקלגהמ קלח אוה בלחה ליבשל "יישו םיימשב
.תעדה תא חינמ רבסה "כל $יא םויה דעו ,ונלש לע ינויטיברג חוכ הליעפמה ,הדמורדנא
םיבכוכה המל ריבסהל וסינשכ םדק ימיב .בכוכ הניא הדמורדנאש ועדי םדק ימיב רבכ "א
/או ,רשק םהיניב שי ,םייח םירוי ולאש החינה "תיטסילטיו"ה הרותה ,שמשה ביבס םיענ
.)היטיברגה תא ריבסהל $ויסינב( תינימ הכישמ חריל שמשה $יב שי יכ הנימאה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!!
T יוליגה בלש רבעש ירחאו ,ריווא לש םי /קומ םלועהש הזיתופיה הגה יל.ירוט רומאכ
,)רה לע תיפסכ תנחבמ # ונרכזהש יוסינה י"ע( קודיה בלשל ורבע הזתופיהה שוביג
.הזתופיהל קזח שושיא קפיסו לודג םשור ריאשה הז .הששוא הירואיתהו
:שיגדהל בושח
1 . ןויגיה אוה יעדמה ןויגיהה %רפופל דוגינב %לפמה לצא
יביטקודניא לומ $ויגיה תרות תתל יפוסוליפ רגתא ונלומ דימעמו חתופ -
תוחנההשכ םג וב $ויגיה תרותל ,דימת /קת $ועיטה וב ,יביטקודדה $ויגיהה
,$ועיט ותוא $ועיטה תינרו תילאמרופ .הנוכנ הנקסמה חוטב אל תופקת
$ועיטל סחייתהל $תינ יתמ רוקחל "יר ,אל םימעפלו /קת אוה םימעפל
.אל יתמו $וכנכ יביטקודניא
$ועיט קר ול שי .הכרפה קר אלא שושיא ולא $יא $כל DDDהיקודניא $יא רפופ לא4
ש $וכנ הז $יא" איה הנקסמה ,הנקסמ תבייחתמ תוחנההמ וב יביטקודד E רמולכ ,"
.תוכרפה קר ,יעדמ טנמלא םוש תנתונ אל השדח הזתופיה רפופ יפל .הכרפה
,היקודניא תועמאב קידהל $ויסינה אוה תיעדמה הדובעב יזכרמה רבדה לפמה לא4
התוא ששאל $ויסינה איה תיעדמל הירואית השועש המ 3 לפמה לש םוחיתה $וירטירק .
! . םו!יתה לש הקיטקרפל רושקש המ לכב םידכלתמ רופו לפמה
עדמה לש האות ,הזתופיה # ההז םהלש תיגולה המיכסה :הרואכל ,
לכב "א .שושיא ינשהו הכרפה הור דחא .אל וא חילמש יוסינ ,תיתיפת
הרואכל .לפמה לא םג יעדמ רפופ לא יעדמש המ הרואכל ,הרקמ
.םידכלתמ םהלש םוחיתה ינוירטירק
םהמ ד!א לכ המ יבגל םהיניב לדבה שי רתוי קומע דבורב #א
ד!א :ד!א לכ יניעב תמאל ברקמ המו %עדמה תרגסמב &אוש
$שושיאל ינשהו תוכרפהל
אלו שקיבש יפכ םישוע ויה םיטנדוטסה םא הרוק היה המ # סייולמזל עגר רוזחנ םא
.הכרפה התייה וז רפופ יפל .הנוכנ אל הרעשההש "כל םיעיגמ ויה 9התומתה תדרוי התייה
:לש גוסמ הרעשה התייה הרעשהה םא "א
םא E םגו A1 םגו A! םגו A( ....האלה $כו
אל # אוי יוסינבו R
אל איה הנקסמה E .5רפופ לא6 .
,רזע תוחנה תללוכ הזתופיה םאש $ויכ ,הנעטה תא "ירפמ חרכהב אל הז לפמה לא "א
םילוכי $יידע יכ ,הכרפוה הזתופיהה לכש רמוא הז $יא ,תחא החנה "ירפמ יוסינה םאו
התייה אל תודלויה תתומת םא ,סייולמז לא לשמל .הב תונוכנ רזע תוחנה / םיקלח תויהל
םיידיה תפיטשמ אל אוה רשקהש רמוא קר הז לפמה יניעב יוטיחהמ האותכ תקספנ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!(
ותמ $יידעש $כתיי ,הזתופיהה לכ תא "ירפמ חרכהב אל "א )הכרפוהש תחא החנה(
תולוכיש ולאכ רזע תוחנה /וס $יא שי רמולכ .)תרחא רזע תחנה( רחא ורוקמש םוהיזמ
.אל רפופ דועב ,$ובשחב $תוא חקול אוהו ,יביטקודדה לדומה תא ליפהל
הזתופיההש תרמוא חרכהב אל הכרפה םא .יוסינל ירמגל תרחא היטרפרטניא $תנ לפמה
.הזתופיהה תא ששאמ חרכהב אל חילה יוסינהש הז ):$קילימ( םג זא ,הלשכנ
תויגימה לשמל( עקר תוחנה ,)תוינויח תונעט%( רזע תוחנה $ובשחב תחקל "יר זא
.הרעשהה תחת וסנכייש םירבד הברה דועו םייתביבס םיאנתו ,הדידמ ילכו )הבאשמבש
תונקסמה המו האירקה רמוחב םייוסינה תא לודגב $יבהל .יטירק יוסינ הז המ # הניחבל
.םהמ
םאוד רייפ תא אורקל ליחתהל אבה עובשל
....םילשוריב ספדהה תנדס
ינימש רועיש 2&.12.08
.רזע תוחנהו עקר תוחנה לע ונרביד
ל וליבוי ולאה תוחנהה יעדמ םזילוה .םאוד רייפ םע רתויב ההוזמה ,
:םאודל אובמ
/וסניאמ תבכרומ הביבסה .הביבס תרגסמב תשחרתמ העפות ,עבטה יעדמב ,יללכ $פואב
אוה םאה שארמ רמול $תינ אל םהמ דחא /א יבגלו ,ונל םיעודי םקלח קר ,םיביכרמ
.חמב התומתה תביס תא שפחמה סייולמז לש הרקמב לשמל .אל וא העפותל יטנוולר
.שארמ לוספל $תינש הביס $יא # תודלוי
סינכהל ילבמ התוא חסנל רשפא יא ,תיפתהמ קלח איה הפוה לש העדותה םיטנווקב
הפול $הב תורחא תוירואיתמ הנושב ,הילע הפוה לש העפשהה תאו תכרעמל הפוה תא
.העפשה $יא
$תינ אל ,יוסינה "ותל הביבסל תורושקה תוחנה לש המלש הרוש סינכהל "יר $כל
.םאוד רייפ ,םזילוה - הביבסהמ התוא קתנלו העפותה תא דדובל
םא" E )הביבסל תורושקה תוחנה % םגו( ...םגו ...םגו ...םגו ← זא R ."
ונל רוזעל ידכ אלא החנה ששאל וא "ירפהל ידכ אל יוסינ םישוע ונחנא תובר םימעפ
תא ססבל ידכ יוסינ תושעל ,תיטנוולר ללכ ונלש החנהה םאה קודבל ,החנהה תא חינהל
.),יפקה לש תויטסלאה םדקמ לש אמגוד $תונ לפמה לשמל( הזתופיהה
:קוה דא תורעשה
# התומתב הדירי $יא $יידעו םיידי ופטש םיטדנוטסה לשמל ,לשכנ אוהו יוסינ ונישע חיננ
תויהל לוכי( $וכנ חרכהב אל הז ,הכרפוה הזתופיההש הנקסמל ,ופקל רשי $תינ אל
.)םוהיזה $יידע איה התומתה תביס לבא ,לשמל ליעי קיפסמ אל רמוחהש
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!'
$תינ אל תיביטקודד הקיגולבש הביסהמ קוידב חי'והל $כתית אל םג $פוא ותואב ,תוזתופיה
ה'רה "כבו ,הביבסה תא וילא "יישל $תינש םרוג הביבסב ,עקרב שפחל $תינ דימת יכ ,
לש $ולשיכמ האותכש תיעדמה הרגשה "להמב תחא אל הרוק .הזתופיהה תא ליהל
תוביוחמ שי םינעדמל( הירואיתה תא ליהל איה התרטמ לכש הזתופיה םיחסנמ ,יוסינ
ומאתי םה $כלו ,תיגולוכיספ טקפסא לע םג רבדי $וק ,םהלש תוירואיתה יפלכ הלודג
ויניעב ירה ,תאז לבקמ היה אל רפופ .)"כ םשל תושדח תוירואית חוסינ ללוכ ,$ליהל
"תלה"ב יתייעב והשמ שיש קפס $יא .הלהל תנתינ אלו ,חפל תכלוה הכרפוהש הירואית
.םוימויב הברה הרוק הז לעופב לבא ,תוירואיתה
תונוש תונירק תוררחתשמ $כלהמבש תיביטקא וידר תוקרפתה( ונירטיונה # תואמגוד
םע היעב םש שיש רורב היה תויביטקא וידרה יוליג רחאל רק $מז .אמג ,אטב ,אפלא
היגרנא רומיש קוח ,)ונירטונה # עבטב /סונ קיקלח םייקש עיה ילואפ זאו ,םירפסמה
.)תיביטקא וידרה הירואיתל סחיב םג ,תאז עיה קרוב(
עדמב בשחתהב לבא ,"תיקוה דע" רתוי איה תורעשההמ וזיא רמול השק ירוטסיה טבמב
עדמה תודוסי תא תרערעמש ,קוה דע תרעשה איה קרוב לש העההש רמול $תינ םויה
.התוא "ירפי והשמש דע תמייקו
תא /ילחהל האב ,ראה רודכ תא /יקמש ריוואה םי לע יל.ירוט לש הרעשהה םג
ליהל הור היהש והשימ היה םא "א ,קוה דע םג איהו ,קירה דחפמ התייהש הרעשהה
איה הרעבה תעפות( $וטסיגולפה .תאז תושעל $תינ היה קירהמ דחפה לש הרעשהה תא
אלו ,רמוח לש גוס איה שאש הרעשה התייה הינפלו ,הימיכה החתפתה הביבס העפות
תחא .שאה "ילהת תא הריבסה $וטסיגולפה תרות .םויה הילא םיסחייתמש יפכ # "ילהת
דחוימה $זהו ,$וטסיגולפ יגוס ינימ לכ שי # $וטסיגולפה תא /ילחהל התלעש תורעשהה
יהוז ,םינשה יארב .ילילש לקשמ ילעב םיקיקלח לש אוה תימיכה הרעבב ברועמה
אמגוד וזו ."ילילש לקשמ" והמ תילאקיזיפ ריבסהל $תינ אל םויה .קוה דע תרעשה
.)הכרפה ינפמ הירואיתה תא הלימה קוה דע תרעשהל
:יטירקה יוסינה
שי ! לבקנ חרכהב $כלו ,תונוש תויזחת תונתונה תונוש ,וז לומ וז תודדומתמה תוזתופיה
הכרפההש $כתיי לבא .)בוטה במב( היינשה לש שושיאו ,תוזתופיהה תחא לש הכרפה
.שושיא וניא שושיאהו ,הכרפה הניא
:אמגודל
%וקופ 1'(0 .$וטוינ לש תיטפואה הרותה תובקעב ,רואה לש וביטל רושקה יוסינ
תחלומ דואמ הרוב תויטפוא תועפות הריבסה $וטוינ לש רואה לש תיקיקלחה הרותה
םיקיקלחה לדומ ,רמוח לע ליעפהל לוכי אוה ותוא חוכ ול שי ,םירשי םיווקב םדקתמ רוא(
הריבכה החלהה .)היטיברגל םיפופכ ,רמוחה םע רואה לש היקארטניאה תא ריבסמ
רואה # $וטוינ לש הקיטפואה לש תיעדמה תולבקתהה התייה $וטוינ לש היטיברגה לש
$ריבסהל השק היהש תועפות וחתיפ םיטירב םיאקיטפואו םינעדמ לבא .תיקיקלח העפותכ
עיגהלו והשלכ םוסחמ "/וקעל" עדוי רואה # הפיקעה תעפות לשמל( יקיקלחה לדומב
לומ סנפ ריאנ םא # תוכבאתהה תעפות ,יקיקלח היה וליא םיפמ ונייה אלש תומוקמל
/ םיספ "סמה לע לבקנ ,םיקיקלחה תרותל דוגינב ,וירוחאמש "סמ לא םירוח םע היחמ
תירואית י"ע רבסהל תנתינ אל וזה תוכבאתהה .תונוש תומועב רואו "שוח לש תוספילא
.ילג לדומ # שדח לדומ ונימזה ולאה תועפותה .)םיקיקלחה
.הרותה תונוכנב וכמתש תועפות ויה לדומ לכל
:וקופ השעש יפכ ,יטירק יוסינ םישוע הערכה םשל
תוריהמל הרוק המ הלאשה הלאשנ .הרטמל תוריהמב ,פוק אלו ,טשפתמ רואש םיעדוי
# רחא והשמ התפ הירואית לכ .םיפופה םימל ,ריווא # לילד םוידממ רבוע אוהשכ רואה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!*
קזח "שמיי יכ ,לדגת ותוריהמ םימל ריוואהמ רובעי )םיקיקלח י"ע "שמנה( רואהש :$וטוינ
.טאי $כלו ,רתוי "ימס םוידמל סנכנ רואה :תילגה הרותה .םימה לש /ופה רוזאב רתוי
אל( ריוואל םימב רואה תוריהמ $יב תוושהל ול רשפאש ללכושמ דואמ רישכמ חתיפ וקופ
םא # יטירק יוסינ והז הרואכל .)תושעל $תינ אל םויה דעש המ # ולש תוריהמה תדידמ י"ע
.ששואת היינשהו "רפות תחא ,יאמ / טאמ רואה
תילגה הרותה .הכרפוה $וטוינ לש הקיטפואהו הששוא תילגה הרותה $כלו ,טאמ $כא רואה
.דואמ הכורא הפוקת "שמב הטלש רואה לש
יקיקלח( םינוטפ וב םיעגופשכש תכתמ חטשמ :ירטקלאוטופ את # רואב תפסונ העפות
תא םיכשומ םה זאו ,)םוטא /אל םיכייש אל ,םיישפוח( םינורטקלא ררחשמ אוה )רוא
עטקנ רואהש עגרב .ילמשח םרז # רחא חטשמל תכתמהמ םהלש המירז םירויו תכתמה
לבונ לביק $ייטשנייא הילע ,תיטנווק העפות יהוז .)תוילעמב $שייחב שיש ומכ( קספנ םרזה
.)הבש תורזומה ללגב ,תיטנווקה הרותב $ורחאה ומוי דע ריכה אלו םחלנ $ייטשנייא(
תמע $יב הילרוק שי .םינורטקלא םיררחתשמ תכתמ םיריאמ םא # העפותב הרוק המ
."פיהלו ,םינורטקלא רתוי וררחתשי רוא רתוי ,רונש ילמשחה םרזה תמעל רואה
דע סנפב רואה תמע תא שילחנ טושפ הרואכל זא ,תילג העפות אוה רואהש חיננ םא
.ספא דע םג /יר $פואב דריו "לי ריימ ראוהש למשחה םרזש םיפמ ונייה זאו ,ספא
קספנ /וסב םרזה רוא טעמ $יידע שיש תורמלו ,שלחנו "לוה םרזה ,הרוק אל הז לעופב
.הכרפוה תילגה הרותה - םואתפ
.חטשמב םיעגופ אל םיקיקלחהמ קלחש תורשפאה י"ע תאז ריבסה $ייטשנייא
הרותהו ,ררעתה הקיטפואב תילגה הרותה לש $וטלשה תירטקלא וטופה העפותה עקר לע
תרות לש $בומב אלא ,$וטוינ לש םיקיקלח לש טושפה $בומב אל ,טולשל הרזח תיקיקלחה
.םיטנווקה
רמולכ *0 אל הכרפההו ,שושיא היה אל וקופ לש שושיאהש רבתסה וקופ רחאל הנש
.תיקיקלחה הרותל ונרזחו ,הכרפה התייה

.םיפסונ םייתביבס םימרוג שי דימת יכ ,םיטלחומ םייפוס אל םה הכרפהו שושיא
120( אלה הליפנה תא שי תירטקלא וטופה העפותלש האר וב יוסינה תא השע דרנל
.)ספאל םואתפ םשמו ,ספא וניאש ,םיוסמ םוקמ דע דרויו שלחנ רואה( ספאל הפיר
םאוד רייפ 1')1 - 191)
.עדמה לש היפוסוליפל "שמהב רבעש ,ונמזב םיכרעומהמ ,$עדמ ,יאקיזיפ היה
.ונמז לש םיבושחהמ $וירוטסיה היה
היפוסוליפה לע רבדל עיגהש ,$עדמ םג היהש סרוקב םהילא וסחייתהש ולא $יבמ $ושארה
.ומע םוחתה םע תורכיה "ותמ םיעדמה לש
עדמה לש הירוטסיהה לע ונלש עדיהמ הברהו ,עדמה לש תירוטסיהה תובישחב ריכה
.ולש םירוזחשמ עיגמ
אלו תועיתפמ דואמ ויה ונמזבש ,תונבות המכל םאוד תא תואיבמ תוירוטסיהה תויוננובתהה
.תלבוקמה עדמה תסיפת םע ובשייתה
לע ,$היניב רשקה לש תובכרומה לע דמוע אוהו ,תיפתל הזתופיהה $יב רשקב $ד אוה
דא ,רזע ,עקר תוחנהב $ד םג אוה .תויפת הברה סיסבב תודמועה תויטרואיתה תורעשהה
,התומלשב תכרעמה תקידב # םזילוהל עקרקה תא חינמ אוה כ"ות .תוירואית תלהו קוה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!+
עיגהל $תינ אל יכ( םיקלחה לע והשמ דומלל "ירו $תינ םלשה לע תוננובתה י"ע כ"דב
.ויקלחל $ועשה תא קרפמה $עשמ הנושבו ,/וגב לפטמה אפורל המודב ,)דרפנב םהילא
:שרופמ $פואב םזילוהה תא גיי אוה "שמהב
1 . תדמעומ ונלש הרימא לכ ,שושיאל וא הכרפהל תודמעומ $ניאש תוזתופיה $יא
.תויטולוסבא תורדגהו תורימא $יא ,םישדח םינותנ רואל היזיוורל
! . תוכרפה תוכזב אל ,עדמב םדקתהל ונלש תלוכיה לע דואמ תוימיטפוא תורימא
ליעפהל תלוכיה י"ע אלא םישושיאו U;;P <=:<= ונלש לכשב שמתשהל #
.םדקתהל תנמ לע םיינובת םירויכ
$יב תוהזל תלוכיה תא םג וב ריכהל לוכי ,ערל בוט $יב תוהזל תלוכיה תא ומעב ריכמש ימ
.רקשל תמא
םיטנווקה תרות לע אורקל ,למומ VCW " תפסונ הלמה ,$מנייפ לש XOM:HOQ
Q=LIM:K<Q =YZ=JK=:L= לש " W.[ AN\=JH .
# םימושרה םיפיעסה תא םאוד אורקל 1)( , 1)10
יעישת רועיש #1.12.08
:םאוד רייפ #שמה
.עדמה לש הירוטסיהה תא בטיה ריכהו ,/וסוליפו $עדמ היה םאוד
אממ # הדיללל "ומס תותמ םישנש הז .תוזתופיה ליהל $תינ הב "רדה לע ונרביד
זאו ,קהבומ תוחפ תיפתמ אממ םהבש םיעדמ שי לבא ,תחא הנעט וז ,תיאופר תיפתמ
תוחנה לשמל( תיתימא אל הנעט איה ,דבכ יטרואית $עטמ התיא האיבמ תיפתהש הנעטה
. )תיטנווקה הקיזיפהמ
/יעסב רבדמ םאוד "כ לע 1 .
אלא ,תודדובממ תועפותב םיקסוע אל ונחנא # יעדמ םזילוה לש השיגל ותוא איבמ הז
דימת "כ.ומע טקייבואהמ רתוי םיאור דימת והשמ לע םילכתסמשכ .לולכמה תא םיאור
םימש אל םא םג לבא ,יפיפס דואמ והשמל תנווכמ בלה תמושתש $כתיי הדבעמב לשמל
.ולוכ /וגה תא האור רביאב $נובתמה $עדמה ,$עשמ הנושב .רתוי הברה םיאור בל "כל
$יא ,"פיהלו ,הכרפהב תולגתהל לוכי שושיא לכ ,םיטלחומ םישושיא $יאש עבונ $אכמ
.תוטלחומ תוכרפה
.)תרחא תק הסריגב הז תא ונשגפ לפמה לא( יטירק יוסינ $יא םג $כל
תרבוחב םיפיעסב תוארל( תוכלשה ינימ לכ תועמתשמ םזילוההמ 1)& .)
םניא עבטה רואיתל םהב םישמתשמ ונאש םיחוסינהש $כתיי זא ,תוחכוה $יא םא ,לשמל
.םיבוריק קר שי .םינוכנ
תא ,הנושארה הדיחיה תא $יבהל $תינ אל # םיעדמה םלוע תארוהל תוכלשה "כל שי
תארוהב .לגה לש תוילגעמה תא טעמ ריכזמ .הלוכ הנומתה תא "ל היהיש ילבמ ,סיסבה
תרכה י"ע $תינ תאז לבא ,ולוכ עדמה תא ריכהל "יר תחא הזתופיה ריכהל ידכ ,םיעדמה
.הזתופיה הזתופיה
תויושיה יבגל תובר תורעשה םילעמ םינעדמ # תויטרואיתה תויושיה לש איה תפסונ היעב
אל ונאש תועפות םויק יבגל תוחנה םיחינמ וא ,הרישי תיפתב ונל תוארנ $ניאש תומייקה
וליאו תוילאקיזיפ $ה תויושי וליא הלאשה תלאשנ .)ילמשח הדש םויק לשמל( $תוא םיאור
.םייטמתמ םילכו םילמס קר תווהמ
:םאוד לא $הילע בכעתנ $כש תונעטה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!&
1 . /יעס 1 ילאטנמירפסקא $כות $הל $יאש עדמה תרגסמב תולועש תונעט $יא #
םיטלוטסופ וא תורדגה לשמל .ירוירפ)א דמעמ תולעב רמולכ ,$ויסינ לש
.)דוסי תחנה ,החכוה אלל החנה(
:)העובק הואתב הליפנ%( תישפוחה הליפנה לע רבדמ םאוד הז רשקהב
.עובק אוה לפונ /וג לש תוריהמה יוניש בק
בוריק אלא ,תקיודמ אל רבכ איה העובק הואתה יכ ואלילג לש הרימאה יכ עודי םויה
.)$וטוינל סחיב(
י"ע הארנ חיננו םלועל אנ זאו ,העובק הואתכ תישפוחה הליפנה תרדגה ונל הנתינ םא
רשפא יא תורדגה םע הרואכל 9םישוע המ זא ,העובק הניא הואתהש שיגר דואמ רישכמ
תוליעפה תא םיחינמ ונא התרגסמבש תותימאהמ קלח איה יכ הרדגהב םיעגונ אל .קחשל
.סורקי לכה התוא הנשנ םא .יעדמה םויקל יאנתה ,תיתשתהו הדובע תחנה יהוז ,תיעדמה
.תישפוח הניא וניארש תיפיפסה הליפנהש דיגהל הז תא רותפל ידכ רשפא ,$כ םא
םאוד הרידגהלו תישפוח הליפנ לש הרדגהה תא תוחדל # תרחא תורשפא שי יכ $עוט
תורדגהב ,יתיתשת יוניש אלא ,הירואיתה "ותב $וקית היהי אל הז תאז השענ םא .שדחמ
.הירואיתה תא תורידגמה
ונייה םאש יפכ קוידב ,שדחמ חסנתהל ולאי $וטוינ לש הקינאכמה יקוח לכ לשמל
.שדחמ חוסינל תשרדנ התייה תידילקואה הירטמואיגה לכ שלושמה תא שדחמ םירידגמ
.וזה היפואה תא $ובשחב חקול םאוד
שי רמולכ ! :דדומתהל םיכרד
1 . תורדגהה תרגסמב העפותה תא שרפלו תרכומה תיטרואיתה "רדל דמיהל
"למה "רד וז # הלש
! . םע ותורכיהמ םאוד "א ,תילאקידר רתוי #תורדגה דוע שדחמ חותפל
יתוהמ יוניש ריו הרק הזש $יימ עדמה תירוטסיה
.שדחמ הרדגהל תדמעומ אלש תמא $יא ,תיעדמה הדובעב בלש לכב טעמכש $עוט םאוד
.תומויסקאו תורדגה ללוכ
,תוריתסה לכ תא הליכמ איה זא ,הריתס הב תללוכ תמיוסמ תכרעמ םא ,הקיגולב לשמל
קוספ $יאש עבוק תמאה קוח $כל .תיטנטסיסנוק הניא ,תמא הניא .לכה תא תללוכ איה
.טאלוטסופ לש גוס והז ,תעגל רוסא הזב .תמא םהינשש ותלילשו
$תינ אלש תושודק תותימא $יא ,$ויסינה $חבמל תדמוע אלש תמא $יאש $עוט רומאכ םאוד
.הקיטמתמה ללוכ ,ינש רוהרה $הירחא רהרהל

! . תא תונשל וא הרדגהה תא רומשל $יב הריחבהש איה ולש היינשה הנעטה
הניחב לבמ תוימיטיגל $ה תויורשפאה יתש ,תיגול הריחב אל איה הרדגהה
"כב .הזה גוסהמ תוטלחה הנלבקתת ויפ לעש $ורקיע חסנל $תינ אל .איהש
לש הדובע ילכ איה( תיעדמה הדובעב הקיגולה לש דיקפתה תא םממ אוה
.)ירקיע אלו ידעלב אל "א ,$עדמה
$תינ אל רמולכ .ינויסינ $כות שי הרימא לכל # תרחא "רדב םג וזה הנעטה תא $ועטל $תינ
םאוד .הירואיתב קר תומייקה תורימאו $ויסינב קר תוקדבנש תורימאל עדמה תא קלחל
.וזה הדרפהה תא החוד
:תיטרניאה העונתה # תפסונ אמגוד $תונ םאוד
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!1
תא הנשמ אל( ותעונתב דימתמ /וגש רמוא ,הירניאה קוח ,$וטוינ לש $ושארה קוחה
.)חוכ וילע וליעפיש דע רמולכ( ול עירפי והשמ $כ םא אלא )$וויכהו תוריהמה
.חוכ וילע ליעפהל שי ותעונתמ /וג תונשל תנמ לע # קוחה לש ילילש חוסינ
$חבמב ודימעהל $תינ אלש דמעמ וז הרדגהלש $עוט ,םאוד לש ותפוקת $יב ,הרקנאופ
עיבה אוה .וזה הרדגהה תא קודבל קיר םוקי ונל $יא .חוכ והשזיאל $ותנ /וג לכ יכ ,יוסינ
תא רוחבל "יר התא אל וא העובק תוריהמב ענ /וג םאה עובקל ידכש הדבועה לע
תרותב $וטוינ "מתסה הילע הקומע הנעט( הזה /וגה לע לכתסמ התא הנממ טבמה תדוקנ
תכרעמ תויהל הלוכי /וג לכל יכ ,תאז דודמל $תינ אלש $עוט ,רמולכ .)תיללכה תוסחיה
.דידמ אל הזה טלוטסופה זאו ,תרחא סוחיי
לטומ תויהל לוכי אוה הרדגה לש דמעמ שי קוחל םא םג ויניעב ,הז תא החוד $בומכ םאוד
ללוכ ,ימיטיגל אוה $ויער לכ זא ,תואימל המאתה יא וא ישוק םישגופ םאש $ויכ ,קפסב
.$וטוינ לש $ושארה םג ,קוח לכ תייחד
$עוט קר אלא ,תורדגהב םישמתשמ תובורק םיתיעל ונאש הדבועה תא החוד אל םאוד
םעפ יא לוכיש קוח $יא .יאדווו טלחומ יעדמ דמעמ ול שיש קוח םוש $יאש רוכזל "ירש
.$ויסינה ינפב דומעל
וא במ לומ םיבינ ונא עדמבש $עטי םאוד רבד לש ופוסב A וא )הרדגהה תרימש( ]
אוה ונתושרל תדמועה היפואה אלא ,לועפל "יא ונל ריבסיש קוח $יא ,)הרדגהה יוניש(
ב שומיש U;;P <=:<= /וסב .םיוסמ טופיש חוכ אוה לעופש המ יטירקה עגרב ,ונלש
םינוכנה םיטופישה תא עבל לכוי תירסומ הניחבמ $זואמ והשימ קרש רמוא םאוד קרפה
.יעדמה טסקטנוקב
םיפיעס אורקל 1)10 /יעס רייה T םאוד לש ( םידומע( *&)+( .)
ירישע רועיש סומעמ המלשה – יתייה אל %.1.09
)יטנא םוקמב התוא םש אוה .תישונא הדובע איה תיעדמה הדובעה המכ דע /שוח םאוד
$יב היגולנא השוע םאוד ."ופה הז םשש יגולה םזיביטיזופה לש השיגל "ישמנ .יטסינאכמ
םאוד לא העיגה $רקס םדא)$עדמ ותוא לש תומדה .תירסומ הבישח $יבל תיעדמ הבישח
לש ירוטסיה רואית ראתמ השעמל אוה .עדמה לש הירוטסיהה םע הקימעמ תורכיה "ותמ
יפל .רנויזטנפ ומכ הארנ רפופ םאוד לומ רפופ תא םידימעמ רשאכ .תיעדמה היישעה
תורימא $הש עדמב תורימא $יא .ילאטנמירפסקאו יריפמא $כות שי תיעדמ הנעט לכל םאוד
תמש( הריתסה קוח ומכ םייסיסב םייגול םיאשונ ללוכ ,תעגל רשפא יא $הב תוידוסי
םעב אוה יוסינ לכ יכ איהש הזת לכל עיגהל לוכי ישונאה $וימדה .)םיטנווקה תקינאכמב
לא לבא לפמאה לש השיגל המוד םאוד לש השיגה .יעדמ םזילוה # ולוכ עדמה לש יוסינ
תויעדמה תוירואיתה לכ תא $וחבל "יר ,אלא תלפונ תנחבנה הזתהש קר אל ,םאוד
רדתסה אל המח בכוכ לש לולסמה רשאכ ,לשמל .ולוכ עדמל םעב וא יוסינל תורשוקש
אל םלועמ .$קלוו בכוכ תא ואימהו קוה דא תרעשה ושע $וטוינ לש היטיברגה תרות םא
תלעופ אל $וטוינ לש היטיברגה תרות תמאבש רבתסה רתוי רחואמו בכוכה תא ואמ
.הלאה םידמימב
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
!2
.$עדמ לכ לש $וימדב יולת הז 9תוירואיתל תופולח $וחבל ידכ הנפי $עדמה "רד הזיאל
תוקחתהל תורשפא $יא .יגול "ילהת השעמל $אכ $יאש רמוא םאודש אוה בושחה רבדה
םאוד הזב .הזה "ילהתב הקיגול השעמל $יא $כלו $וימדה השוע ותוא לולסמה רחא
קר האמוהש השיג לש תונעטל הנוע השעמל !0 .יגול םזיביטיזופ # םאוד רחאל הנש
יראלופופ עדמ $ותיעב םייטנווק םיבושיח לע בונורהא תירוד לש רמאמ # הלמה
."האסידוא"
דא תרעשה רעשלו הילע $גהל וא סיסבה תורדגה תא תונשל "יר םעה תעדל רשפא "יא
שוחל שרדנ $עדמה םייגול םיכילהת םוקמב .)ירמגל ימיטיגל הזש( המויק תא $וחבלו קוה
ידכ .ולש תוינפה לוטנ טופישה חוכ דודיח איה $עדמה תדובע $כל .רסומ וסיסבבש טופיש
.ירסומ םדא תויהל "יר $עדמה וגא לכמ יקנ יביטקייבואהו יקנה טופישה חוכ תא דדחל
.ילש איה יכ קר הירואיתל דמיהל אל ,לשמל
היווחה .תודרפנ $יינב תודיחימ יונב עדמהש םינעוט םיטסילוהל דוגינב םיטסימוטאה
ינא ,ונלש היארה שוח תא $חבנ םא וליפא .הדידב איה תיטסילוה אל איה ונלש תישוחה
םידימלת םע התיכ האור ינא .ינשב דחא םייולת ולש םינוש םיעבב $יחבמ ינאש האור
הזו םלעיי דחא עבו תאל לוכי דחא # רשק םהינב $יא םינוש םיעבב תולוח םישבולש
,ילש םישוחה לע "ומסל לוכי ינאש איה החנהה םא .םירחאה םיעבל רושק היהי אל
ילאסרבינואה עדמהו .ילאסרבינוא עדמ והשזיא שיש חינהל רשפא ,היארה שוח רקיעב
דחאש $בומב םירושק אל .ינשל דחא םירושק אל םידידב םימוטאמ יונב הזה ישוחה אוה
.םירחאה םימוטאה לע עיפשהל ילבמ תונתשהל לוכי
םינעדמ .הקיטילופ לש תוילאירוטקסה $יבו עדמה לש תוילאסרבינואב $יב רעפה עקר לע
םילא אל $פואב ,/כה לע הבר חנומ םש םגש תורמל ,םהלש תועידה יקוליח תא םיבשיימ
תא איבהש המ( םילא $פואב םהלש תועדה יקוליח תא םיבשיימ תאז תמועל םיאקיטילופו
)וירמאמ תא בותכל רפופ
לש גוח היה יאניוה גוחה .יאניוה גוחה לש העונת לש סיסבל "פה הזה םזימוטאה
ה האמה תישארב םילאוטקלטניא !0 םיאשונב הברה וקסע םה ) עדממ רתויב קסעש
םייקנ םיעדמ םילכ ידי לע תואימה לש הסיפת חסנל ור יאניוה גוחה ישנא .םייתרבח
יכ הז תא תושעל ור םה .תישונא הקיגול וא הקיזיפאטמ ומכ םייעדמ אל םיביכרמ אלל
םאו .חכוותהל "רו $יאו תורשפא $יא הילאש תטלחומה תיעדמה תמאל ועיגי "כש ובשח
ורתפי םה םיחוכיו ויהי םא םגו .הינומרהב תויחל לכות תושונאה חכוותהל המ לע $יא
.תומילא אלל תויעדמ םיכרדב
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(0
,הינשה םלועה תמחלמ ינפל בתכנש ,רפסב .רנפאה לש "ינמרג לש ורופיס" # הלמה
לש םירושיכ "יר היה אלו הרורבו היולג התייה ,האושל האיבהש תונעזגהש לע בותכ
."לוה הז $כיהל $יבהל ידכ $וירוטסיה
12!2 הר יאניוה גוחה "ינמרג לש ורופיס" רפסב תוראותמש תויוחתפתהה תובקעב
גוח לש הפיאשה .תומילאו תונעזג תלוטנ תואימה לש תילאסרבינואו הייקנ הסיפת רויל
הקיטילופה תא תיתשהל םהילעו תויעדמה תוסיפתה לכ זכרל עיגהל התייה יעדמה
אוהש המ # םיינשל תואימה תא קלחמש $וירטירק אמוה וילע סיסבה היה הז .הרבחהו
אוהש המו יעדמ :;:<=:<= .תובישח רסח רמולכ
/יעס תא אורקל ! קרפ * לפמאה לש רמאמב .
רשע(דחא רועיש 1&.1.09
.ומסרפ םהש "מסמ לעו ,יגולה םזיביטיזופה לע ונרביד
ימו ,,וחבמ גוחב םיכמותה םהימ ,יאניווה גוחה םהימ בותכ "מסמה
הדובע תיתשהל הילעו ,םלועה לש תיפוסוליפ הסיפת חתפל היה יאניווה גוחה תרטמ
תיטילופה המרב ,תואימה לש השדח תילאסרבינוא הסיפת רויל ידכ ,תיללכו תיעדמ
םיניימ םה .תיתרבחו תיעדמ ( ,$יטשנייא :תיעדמה הסיפתה תא םיססבמ םה הילע םיגוה
.$ייטשנגטיוו לסאר
םע רבחתמה ,הפשה לש תונורקע # יגול םזימוטאב קוסיע שי לסאר דנרטרב לא ינש
:יגולה םזיביטיזופה לש תונורקע
1 . םזיביטיזופ $ה $תיא םידבוע ונאש תוימלוגה תודיחיה # םידיימה םינותנה
םישוחהמ םהילעו ,$ויסינהמ , דבלב םזילוהה "כב( ונלש עדיה לכ תא תיתשהל
.םימוטאמ םיבכרומ וללה םינותנה .)הנומתהמ אוי
! . תויגול םירשק םהיניב שי ינש דמ "א ,םידדובמ דחא דמ םימוטאה )
.םיגול םירשק-
ינש לע ססבתהל הכיר תיעדמה םלועה תנומת תא םילבקמ ונא הכרדש הדובעה
.ולא תונורקע
.ולש יריפמאה סיסבה תא תוארהל $תינ אלש ,יזיפאטמ רבד לכ טימשהל רמוא הז
.םייגול םירשק תרזעב ,םלועה תנומת תא תונבל "יר ולאה םינותנה "ותמ
םלוע תסיפתל םיבכרתמ ונא זא ,"כ תינבנ םלועה לש היקורטסנוקרהש לככ
.תיעדמ
:תויביטומ יתש לע $עשנ יגולה םזיביטיזופה
1 . תישונאה הרבחה העיגה וילא השקה במל $ורתפ אומל $ויסינ # תיתרבחה
.תוקולחמו םיכוסכס רותפל המילא אל "רד אומל .םלוע תומחלמ יתש $יב
! . ינויגה יד עמשנה רבד .סיסב יקלח ,םימוטא לע לכה ססבל # תילאוטפסנוקה
.ריבסו
רשפה רסוח תפישח י"ע ,הקיזיפאטמל ,ק םישל הרמויה יגולה םזיביטיזופב התייה
.תויזיפאטמה תולאשה לש
תמלעה / תלילש לש $וזחה :יגולה םזיביטיזופה לש רתויב הלודגה היעבה "א
הקיזיפאטמ יהוז Dתיזיפאטמ הנירטקוד לש החותיפ י"ע לעופה לא אוה הקיזיפאטמה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(1
הברהבש איה היעבה .יגולה םזיביטיזופה לש תונורקעה י"ע הילע $גהל $תינ אלש
.לטבל ור התוא היגולואידיא ,הדמע שי $כ הלאה םיאשונהמ דואמ
תועמאב םיררחשמ ונאש המ לכ תא תחקל התייה יגולה םזיביטיזופה לש הרטמה
ריבעהלו ,לוקה ירתימ סנסנונל עדמ ןיב רורבו ד! םו!ית וק "ייש אל ,שער(
היה הז .היגולואידיא ,הקיזיפאטמ ,תד # )םולכ ,הפשל לש םו!יתה ןורקיע
םזיביטיזופה יפל לעפ הזה $ורקיעה .)$ייטשנגטיומ ועפשוה םה הז $בומב( ןורקיע
תועמשמה לש תומיאה /שוח / תמאמש רישכמ י"ע םיתמואמ הפשה לש םיקוספה :
לוכי ינא םא ,/ויז אלו קוספ $כא אוה קוספ # $וירטירקה ,רישכמה .קוספ לש /ויז
.ותוא תמאל תנמ לע "ורעל לוכי ינאש יהשלכ תיפת יתעדב תולעהל
ואלו והשימ( $תינ םאה קודבל "יר עדמב :הינטופב תומיא # $וירטירקה לש "וכיר
.דימו וישכע יפל קר אלו ,הינטופב קוספל יריפמא יוסינ תושעל )ינא אקווד
תעדה לע תולעהל $תינ םא הפשב קוספ אוה טקייבוא :םוחיתה $ורקיע ,םוכיסל
יתימא קוספה םאה הלאשל תיטנוולר התייה התוא עבמ היה והשימ םאש היברבוא
.ירקיש וא
5DDDDתיזיפאטמ המע איה ,תורשפאל תוילאוטקא $יב ,וזה הנחבהה םע6
םדאה ינבש תנמ לע סנסנונה תא /ושחל אוה יללכ $פואב חורה ישנא לש דיקפתה
.םישוחה "רד # ונל הנותנ איהש יפכ תואימה תא תוארל ולכוי
....ומלעיי תוקולחמה לכ טעמכ ,"כב חילנ םא
הנומתה תא ביחרהש םאודל ונכשמה ,רפופו לפמה לש תודדובמ תומכסמ ונלחתה
.יגולה םזיביטיזופל םשמו ,/רוג םזילוהל
קרפ לפמה תא אורקל * /יעס , !
רשע ( םיינש רועיש 21 .ד 1.09
:וינייפאמו יעדמה רבסהה והמב קוסענ םויה
$תינש קוספ לכ אל .יפוסוליפ סחי הברה לבקמ $כלו הנבהל השק רבסהה גשומ
תוחוכהש אל איה היעבה .רבסהל ביכרמ תווהל םילוכי עדימ תסיפ לכ אלו חוסינל
.סיסב תווהל לוכי תואימב גשומ לכ אלש $ויכ אלא ,םילבגומ ונלש םיירבסהה
.רבעמ תויועמשמ םהל שיש ולאכבו ,םייעדמ םירבסהב םיניינועמ ונא תאז לכב
לפמה קרפ( * $תונ ) ( $תינ "כ ,יעדמ היהי אוה םהילע הנעי רבסה םאש ,תושירד
יעדמ אלל יעדמ רבסה $יב $יחבהל :
1 . תירבסה תויטנוולר רבסה לכ ירה ,$ווכתמ אוה המל בלודל רורב אל #
תמיא רבסה :$יימש םייטנוולר אלה םירבסהה לשמל .יטנוולר תויהל "יר
הריבסמה הרות( םזילטיו )קירמ דחפה ללגב הלעמל םילוע םימ( קירה
לש רבסהה ,)ינגרוא סיסב ,םהיניב הכישממ תעבונ םיבכוכה תעונתש
םיגח אלש םיבכוכ שיש פוקסלטב האר ואלילג .ואלילג רוד $ב( יזיס וקס.נרפ
לדומה תא הרערע איה יכ הלבקתנ אל וז החכוה "א ,שמשה ביבס
הארש המ תא האר ואלילגש $כתיי אל עודמל רבסה $תנ יזיס .ירטנואיגה
שיש ללגב & ,םינפב םיחתפ & שי $כלו עבטב הברה שיש רפסמ אוה & יבכוכ
.)תניוזמ יתלב $יעב האר ואלילגש $עט םגו ,תכל
הרקמ לכב ....םייטנוולר לבא ,םירזומ תק הלאה םירבסהה ילואש רמוא בלוד
.לפמה לש $וירטירקה הז
! . הני!בל תונתינ .....וכו .וכו ונרבידש הכרפהו שושיא ,קומ ,ססובמ #
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(!
,"כ םשל וב קמעתהל "ירו יקלח $פואב הז תא םשייל $תינ לפמה לש רשקהב םג
קר 9הירוטסיה םיקדוב "יאו ,עדמה לש הירוטסיהה תא ללוכ ומעב אוה םג יכ
....דבעידב
( . עבט קו! לע תונעשיה .בכעתנ וילע #
.)תיטסיביטיזופה חורב $יחבהל $תינ( יגול $ועיט אוה לפמה יפל רבסהה
יפל ,םימה ,חלו תיפסכה תא לשמל ,תיגולו הפי הרוב רבסהה תא רדסל רשפא
:תונורקע
1 . םיחל $ויווש
! . םיאמנ ונא הב הדוקנב ,ריוואה דומע הבוגב יולת ,חלה
( . רתוי רק ריוואה דומע רהה שארב
' . רתוי רק תיפסכה דומע רהה שארב $כל :הנקסמ
.לקספ לש רבסהה הארנ היה "כ
.יביטקודד $פואב הנקסמה תא תוחנההמ רוזגל $תינש יגול $ועיט והז
:תוחנהה $המ
יללכ קוח # א
)היטיוורגה יקוחמ רזגנ םג( יללכ קוח # ב
הדבוע ,םיוסמ רוזאב םייקתמה יפיפס יאנת # ג
.תרזגנש הנקסמה # ד
:וז הרו שי יעדמ רבסהל יללכ $פואבש $עוט לפמה
עבט יקוח
^1,^!,^(,^' .._
)רבסהה תא וילע םישפחמ ונאש המ לע( תויראלוקיטרפ תודבוע `1,`!,`(,`' ._
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
)רבסה( הנקסמ C
םיקיסמ הבש הריזגה ,ונירטוינה( העפות ,עבט קוח # םירבד הברה תויהל הלוכי הנקסמה
.הנקסמב עיפוהל לוכי םיור ונאש רבד לכ .עוריא ,רשק ,)$וטפנ קוח תא
.תוחפל דחא עבט קוח תויהל בייח הלש תוחנהה $יב יעדמ היהי הזש ידכ "א
:יעדמ רבסהל ולש תישילשה השירדה םעב יהוז יגולומונ יביטקודד רבסה
.)סומונ % קוח םייק היתוחנה $יבש היקודד(
:יעדמה רבסהל יתוהמ אוה םאהו ,עבט קוח והמ זא
.הב קוסענ אלש תינתמיאו הדבכ הלאש איה עבט קוח והמ
וא $עדמה לש העדותב וא הרכהב 9עבטב 9קוחה םייק הפיא # ונמע לאשנ תאז לכב "א
9עבטה תא םיספות ונאש "יאל וא ומע עבטל "ייש 9ונלש
,םיטקייבוא דואמ הברה שי עבטב יכ .....הרזומ הנעט איה עבטב םייק קוחש $ועטל
,"חוגמ הז םיקוחה תא םג םהיניב תונמל לבא ,םיעוריא הברה שיו ,ויביכרמ תא םיווהמה
שיש $עטנ זא ,תאז $עטנ אל םא לבא .עבטב עוריא וניאו טקייבוא וניא עבטה קוח יכ
....עבטל ,וחמ והשמ
לוכי אל בלודש ,הקיזיפאטמ( $פוא והשזיאב עבטל תחתמ וא לעמ וא עבטה קוח ,"כ םא
עבטה וניניעב יכ ,רמול ילאקידר רבד הזו( ונלש הרכהב אמנ אוהש וא )...הריבסהל
תבכרומ הלאש יהוז $כל .)עבטל םאתהב קוחה תא םינגראמ ונחנא אלו קוחה תא םייקמ
.דואמ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
((
.הז לע רבדנ זאו ,היקודניאה תייעבל טעמ רבחתמ $כ הז4
:עבטה קוח לש יריבחתה הנמבש רגתאה
יאנת $תניהב # הנבמה תא שי כ"דב עבט קוחל b םיאנת ורוויי c .חרכהבו דימת .
.קוח אוה $כלו ,םייטרפ םירקמל סחייתהל לוכי אל ומע קוחה ,ילאסרבינוא חוסינ והז
:תולועש תויעבה
"א ,ההז יריבחת הנבמ תלעב ) תירקמ הללכהל עבט קוח אוהש קוספ $יב דירפהל "יא
,תויהל לוכי ,ינוי ידילי םה התיכה ידימלת לכ לשמל( הרקמב תמייקתמ ,עבט קוח הניא
.)הרקמ הזש רורב לבא
:םיירשפא תונורתפ
1 . במ ראתמה קוספ( תואימ ידגונ םיקוספב םיכמות עבט יקוחש $ועטל
.אל תירקמ הללכה דועב ,)יטתופיה במ ,םייקתמ אל לבא תויהל היה יושעש
דגונ קוספ # לפונ היה אוה שוטה תא בזוע יתייה וליאש קוחה לע ,אמגודל
תא םידגונ הלאה םיקוספהש תעדל "יא $יא - .ותוא קיזחמ ינא יכ תואימ
םיניינע במ $וכנ ראתמ אוה םא יתימא אוה קוספ יכ ,םייתימא םהשו ,תואימה
.םייק
רמולכ קוספל תויתימאה תא םיקינעמ עבטה יקוחש איה תחא תירשפא הבושת
,לופי אוה שוטה תא בוזעאשכ המל ריבסי אוה $וכנ אוה היטיוורגה קוח םא לשמל(
םוש הב $יאו תירקמ איה .םייניע לוחכ דימלת /א הפ $יא. תירקמה הללכהה תא לבא
.)ונקדב אלש םייטתופיה םירקמ לע תדבוע אל ,תואימ דגונ קוח
.יתייעב הזה $ורתפהש דיגי $מדוג4
! . .אל תירקמ הללכהו ,וב ביכרמ אוה ,יעדמה רבסהב דיקפת עבט קוחל
( . תויהל ידכ תואימב שושיא לע ססבתהל תובייח תוילאסרבינוא תוללכה
.תואימב שושיא לע $עשיהל "יר אל עבט קוחו ,תויתימא
' . תובק%( הירואיתל הללכה $יב םייק אלש רשק שי הירואיתל עבט קוח $יב
,עבט קוח לש יללכ גראמב ביכרמ דחא קוח .הזל הז םירושקה םיקוח
.)אל הללכהבו
:םיגוס השולשמ תוריפ תוקינעמ תויעדמ תוירואית
1 . תרות לשמל( רבסה ותוא תחת תונוש עבט תועפות דחאל תורשפאה
.)תכל יבכוכל חופתה $יב הדחיאש היטיוורגה
! . רלפמק יקוח לש תיזחתה תא םירתוס לוכיבכש ,$וטוינ יקוח אמגודל( קויד
.)תוסחיה תרות תא וא ,רזגנ ונממ
( . $כ ינפל םילעמ ונייה אלש םישדח םימע ,תושדח תועפות םילגמ $סיסב לע
,היגולונכטה י"ע לשמל( תואימה לע הייארה הדש תא םיביחרמ #תעדה לע
.)עבטה תומדקתה
:יעדמ רבסה יגוס ינש ןיב תיפוסוליפו תירוטסיה ןי!בהל #ירצ וישכע
1 $ ילארוטקורטס רבסה
וניב $יחבנ .יגולואלטה לש הבחרה אוה ילאוטקורטסה ,יגולואלט # ולש גוס תת
.יטס ינאכמה $יבל
תילכת ,תפאוש תכרעמה הילא םייפוס ,םידיתע םירות לע עיבמ הז רבסה
,ינוטלפא ,ילטוטסירא .יח רויכ ,תמיוסמ תילכתל /אוש עבטה .)סולט%(
.ינרדומ דואמ רקיעב .ינאינבייל
.םייגולואלט ויה םירבסהה לכ טעמכ ינרדומה $דיעה דע
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
('
! . $יבהל ידכ .הז רבסה גוס עיפוה ,עדמה תעפוה ,הנרדומהמ ) יטסינאכמ רבסה
תכרעמה לש הלחתהה יקוח תא $יבהל "יר םהש ומכ םירוק םירבדה עודמ
.וחתפתי $אלו םהלש ידיתעה לולסמה תא םיניבמ "כ ,עבטהו
רפס ,םוי תא אורקל 1 /יעס +
רשע(השולש רועיש 28.1.09
.םירחא םירבסהמ ולש דוחייהו ,יעדמה רבסהה לש וביט לע ונרביד
:רמולכ .יביטקודד יגולומונ רבסה % יעדמ רבסה # לפמה יפל
1 . יגול $ועיטמ תיביטקודד הנקסמכ םירזוג ריבסהל םיורש המ תא
! . .עבט קוח איה )תוחפל( ולש תוחנהה תחאש
אל $כלו .הזה קוסיעב תויעב שי "א ,עבט קוח הז המב הפיט שממ קוסעל ליבומ הז
...רובידה תא ביחרנ
"יר $כלו ,םישגופ תמאב םינעדמש רבד $ה תוירקמ תוללכה )םדוק רועישל "שמהב(
.עבט יקוחל $היניב לידבהל
:$הל ידוחייש תוקפסמ $ה המ ,תויעדמ תוירואית לש $ביט לש הלאשב ונד
1 . ,$וטוינ יקוח תחת רלפקו ואלילג תוילגת לש ומכ( רבסה / קוח ותוא תחת דוחיא
.)רגנידרש תואוושמה
! . רתוי הובג קויד תנתונ היטיוורגה תרות לשמל( םידקת תורסח קויד תומר
.םיימשה ימרגל סחיב ,הירואית םהל אורקל $תינ קוידב אלש ,רלפק יקוחמ
.)ואלילג לש תישפוחה הליפנה קוחל רופיש תתונ $וטוינ לש הרותה
( . ונייה אלש עבט תועפותל עדוותהל $תינ תוירואית תוכזב ) םיקפוא תבחרה
.)םישדח םירשקו םישדח םיטקייבוא ,תושדח תועפות( םדוק תעדה לע םילעמ
:ילאזוק רבסהל ילארוטסנוק רבסה $יב לדבהה
1 . םלועהש תינכת שי ,שארמ $נכותמ הנבמ שיש חינמה רבסה # ילאטקורטסנוק
.הלש שומימ אוה הזה
תוענ $הש יפכ תוענ תוכרעמש םיחינמ # םייגולו אלטה רבסהה איה וב הובק תת
איהש $בומב הקימאנידה ינפל םש היומ הרטמה .שארמ תרדגומ הרטמ לא $כרדב
.תילכת סיסב לע הנבמ .הרטמה התוא תא שממל תנמ לע איהש ומכ תלהנתמ
, םזינגרואל הרושקה תמיוסמ הרטמ שי םלועל # $וטלפא( קיתעה םלועב סיסבה הז
תעבראמ בכרומ םלועה המל הביס שי אלא ,ילאמודנר אל הנבמ םלועל שי # וטסירא
תקימאניד לש רואית טושפ אוה םוקיה לש הירוטסיהב להנתמ םלועהו ,תודוסיה
לש לעופ איה וזה תכרעמה .וזה תכרעמה "ותב $וכנה םוקמה לא םכרדב םימעה
ולו םלועב שיש המ הז ,יטמתירא הנבמ לעב םלועה # םיארוגתיפה .הליחת הבשחמ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(*
תונועל תוסחייתה ) תופסונ תואמגוד . םירפסמ $יב סחי וא רפסמכ םייק רבד לכ ,אל
הז םיבלושמה ולש םיקלחהו םדאה /וג ,הינומרהב תולעופו תילכת תולעבכ הנשה
.)לכירדא היה עבט תעפות לכ ירוחאמ ,הזב
שיבכב לשמל( ישונאה בחרמב ונלש םירבסההמ םיבר # הזה גוסהמ תוקימאניד
.)םיוסמ םוקמל עיגהל $ור $הל שי יכ $הש יפכ תועסונ תוינוכמ
.קיתעה םלועהמ םהב וקסע םישנאש םידיחיה םירבסהה ויה ולא םירבסה
ריש םיעימשמ םה יכ םיענ םהש יפכ םיענ םיבכוכה # טסילארטקורטס אוה רלפק םג
.םתעונת תא תנווכמה תילכת שי ,שמשל ללה
:טסילאטקרטס םג היה ,ינרדומ רבכ ,,ינבייל
אוה וב ,הז רפסמ ודלס םיבר .)עורה תייעב תא $יבהל $ויסינ רפס( האיידואט בתכ
תחא הלוקלומ םיזיזמ ויה םא .תומלועב בוטה אוה הזה םלועהש םינושמ תונורקע רזוג
תויארונ םינש תואמ המכ תושונאה לע ורבעש ירחא הז לע אוה .בוט תוחפ היה אוה וב
.)םלוע תומלמ $יב(
! . האמ( ינרדומה םלועהמ קר וקסע וב רבסה # ינאכמ 1& ,).וכו $וטוינ ,ואלילג #
.עדמה לע טלתשהו
תילכת שממל הסנמה ילבולג הנבמ /אב אל םגו ,דיתעב ללכב $יינעתמ אל הז רבסה
לכונ םיוסמ עגרב "רעמה במ תא עדנ םא # ולש $ורקיעה .ללכב הנבמ וא ,תמיוסמ
.)המידק יוזיח רקיעב םישוע( דיתע וא רבע ,רחא עגר לכב הבמ תא דיגהל
,הרוחא לכתסהל שי אוהש ומכ הרוק והשמ המל תעדל םיור םא # יתביס רבסה והז
.)האותה( .ב תויה תא ריבסהל ידכ )הביס( .א לש הקימאנידה תא $יבהל ,המידק אלו
תכרעמב לעופש םיקוחה תכרעמ תא רבעב שפחל .תידיתע תילכת וא היגולואלט $יא
לכב תכרעמה במ תא תעדל לכונו םיקוחב םימייקה םיאנתה תא ביהל ,תמיוסמ
.$מז תדוקנ
.הזה םויה םע דעו $וטוינ ,ואלילג ,טרקדמ םיאומש םירבסהה גוס הז
לעופ וניא אוהש םזינגרוא לע בושחל השק # דואמ הבוט אמגוד איה היולובאה תרות
שי הפרי.גל לשמל( יגולואלט רבסהל םוקמ םוש הב $יא .םדוק םזינגרוא לש אוי
הל שיש םושמ #יטסינאכמ - "פיהל אלא ,םילעל עיגהל הור איה יכ "ורא ראוו
.)הדרש איה "ורא הפרי.ג
.םיטס ינאכמה םיקוחה תוטלתשה # הנרדומה ינייפאממ דחא
.םיגולואלט וראשנ $יידע ,חטשה לע םיטס ינאכמה תוטלתשה םע םג
.םייגולואלט תונורקע םילעופ הקינאכמה "ותב םגש םינעוט םקלח
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(+
:םיטסינאכמ םהל אורקל רזומ היהיש םיקוח שי
םיחנומל $מזב $וויכ $תונה דיחיה קוחה # הקימאניד)ומרתה לש ינשה קוחה ,לשמל
.$מזב "יפה וניאו ,םיילאקיזיפ
םמחתיו רקה /וגהמ םוח חקי רק /וגל דמנה םח /וגש $כתיי אל # סוידואלק לש לשמל
.דוע
לש העונתל "ופהי דחא טקייבואב אמנה םוח ובש "ילהת $כתיי אל # $יוולק לש חוסינה
.)םוחל "ופהל הלוכי $כ העונת( רחא טקייבוא
.)רתויב םסרופמה( היפורטנאה לש חוסינה
אלו ,תחא תוינוויכ # ,וליא /יסומ אוה העונתה יקוח לכ $תניהב יכ ,יטסינאכמ אל קוח אוה
.רחא $וויכב
הנבמ לע עיבמ $כ לבא ,תילכת לע עיבמ יכ יגולואלט שממ אל אוהש תוארל $תינ $כל
.$וויכ לש $בומב
$מדוג $וסלנ T )םשורו גשומ $יב הנחבהה( םדאה עבט תכסמ # םוי תא אורקל
)*ב ר"סמס
רשע(העברא רועיש 18.#.09 םילשהל ,יתייה אל –
רשע(השימח רועיש 25.#.09
.....הלחתה םילשהל
היצקודניאה תייעבו םוי
ותנשמ ותוא הריעה וזה היעבהש ,טנאק ירבד תא ונרכזה רבכ .תיטמרד דואמ היעב
יטמרד יונישל איבה הזש $בומב ,"תיאקינרפוקה הכפהמה" # ארק אוהש המל האיבהו
.היפוסוליפב דואמ
לע תעדל רשפא המ # טקייבוסל טקייבואהמ $ייניעה דקומ יונישל האיבה וזה הכפהמה
ינא םא .תואימה תודוא לע והשמ עדויש לכש םייקש הדבועהמ הנובתה לש הנבמה
.אסיכ ארקי ילש לכשה ידכ םייקתהל "יר המ אסיכ האור
שפחמ טסירפמיאכ םוי ( :תויתביס םינייפאמש םירבד
1 . .תיבחרמ תודימ
! . .תינמז תודימ
( . .חרכה
A ש "כל קיפסמ ] םגו הרוק A תא חירכמ ] .תורקל
..וכו ביבאה ירחא אב ,יקה # האותו הביס לש תויורידס םה "כ םא םיאור ונחנאש המ לכ
ילאנורה סיסבה המ רורב אל םואתפ .תישונאה הנובתה לש הנבמב הרוקמ וזה תויקוחה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(&
ש וניאר םימעפ קיפסמש רמוא םוי .םייעדמה םייעדמה םיאממלו תויזחתל A ליבומ ]
שיש הז תא ללוש אל םוי לש רופיסה .היגולוכיספה קר תאז לבא "כל ונלגרתה רבכש
ונתוא איבמ הזה $ועיטה .ותוא סופתל םילוכי אל ונחנאש רמוא קר אוה עבטב תויקוח
סופתל לוכי לכשהש המל רבעמ תכלל הור והשימ םא .סופתל לוכי לכשהש המ הקל
.הקיזיפאטמב "בתסמ אוה
.טרפב עדמה לש היפוסוליפהו ללכב היפוסוליפה ינפב לודג דאמ רגתא בימ הזה $ועיטה
המ "מס לע .דיתע לע תונקסמ קיסהל יגול סיסב $יאש "כל תורשפאה תא /שוח הז
,הזמ רתוי .רחמ םג ויהי םהש ורמא םירואזונידה םג 9רחמ חרזת שמשהש םירמוא ונחנא
.דיתעל רבעהמ היקודניא םישוע ונחנא .חנל חרזת אל שמשהש םיעדוי ונחנא
המל $ווכתמ ינא "אסיכ" רמוא ינאשכ .הפשה לע תוכלשה םג םוי לש $ועיטל שי
לש תועמשמה האבה םעפ הז תא דיגא ינאשכש רמא ימ לבא וישכע דע וילא יתנווכתהש
.םיבשוי וילע טיהרל היהת הנווכה "אסיכ" הלימה
/וסוליפה לש "חרכהו םויש" :הלמה dJKZd= קסועש םיבושחה םיפוסוליפה דחא .
.הלאה םיאשונב
תויהל םיור םאו ,םירבד ותוא לע ותוא ליחהל רשפא ,$ושארה קר אוה םוי לש "להמה
.אשונ לכ לע /וסה דע ותוא תחקו םילאקידר
לש הנעטה יהוזו . אבה "להמה תא עבוקה ללכ םוש $יא # $ייטשנקטיו םשב $עוט הקפירק
.םוי
.היעבל ולש $ורתפה תאו ,התוא ונרכזהש םוי לש היעבה תא שי
$ורתפה הז .תעדל לכוא אלו ,םיעדוי אל ונחנא # תינקפסה הבושתה איה םוי לש הבושתה
תובקעבש עדוי תייה םאש רמוא אוה יכ ,וילא םיסחיימש A הרקי ] תיעדמ ,תיגול #
.םימעפ קיפסמ הז תא יתיאר יכ הזב $ימאמ קר ינא ,עדוי אל ינא תילאקיזיפו
רבכש האות שיש םישח ונא $פוא והשזיאב # תבכר יספ לש יומידב שמתשמ $ייטשנקטיו
םש םיספה .וילא עיגהל ידכ םיפד וא $ובשחמב שמתשהל םיכיר ונחנא לבא ,םש תאמנ
.רובעל הכיר תבכרה קר
.תבכרה רבכ הרבע ובש םוקמב קר םיחנומ םיספה # אל רמוא ינקפסה $ורתפה
שי םהמ דחא לכל "א ,םינקפסכ )$ייטשנקטיוו הקפירק ,םוי( םתשולש תא גווסל $תינ4
.תרחא תיווזו ,םירחא םיווק
:רפופ
יגולה $ויגיהל רושקש המ לכב השק היעב /שחש "כב ,םוי לש טנמוגראה תא לבקמ
רסוחו תויגולה רסוח תא ססיב םויש לבקמ .היקודניאה תיעב תא לבקמ # ונלש
םאו ,תילאנויר אל היקודניאה םאש איה ולש הנקסמה $כלו ,יקודניאב תוילאנוירה
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(1
אוה עדמהש םושמ .היקודניאה תייעבב םישמתשמ אל ונחנא זא ,םיילאנויר ונחנא
.היקודניא וב $יא # ילאנויר
.היקודניא אלו ,הכרפה י"ע םוי לש היקודניאה תייעבב לפטמ רפופ
רפופ רקבמ תנשנו תרזוח הפישחש "כל ,םוי לש ינקפסה ,יגולוכיספה $ורתפה לע םוי תא
:תונעט רפסמ י"ע הז רבסה החוד אוה .תיזחתה # הייפיה תא רוי לגרההו ,לגרה תרוי
• די יתמש םעפ # הקיפסמ תחא םעפ םימעפל ,תרזוח הפישח "יר דימת אל
.בוש תאז השעא אל ,שאב
• לכוא שפחמו דלונ דלי # הפישח וניא םהלש רוקמהש םילגרה שי
:רתוי הפירח תרוקיב רפופל שיו
• םויו ,בושו בושו בוש הרוק רבד ותואש רמוא אוה םילגרה לע העיבמ םוישכ
ינש לכ $יבש ) תונשרפל $ותנ $וימדש רמוא רפופ "א .$וימדכ הזל סחייתמ
םילוכי םירבד ינש לכ "כ םא ,םינושו םימוד םירבד אומל $תינ םלועב םירבד
$כל .רבד ותוא תויהל םילוכי םה זא ינוש םהיניב אמנ אל םאו ,םימוד תויהל
לש םירקמ ינש םה םימוד םירבד ינשש עובקל A חינמה רבד רבכ הז
הזתופיה לש תומידקה רבדב רפופ לש הנעטה וז .םימיוסמ $וימד ינוירטירק
אומל ידכ ,ללכה תא ינפל "יר רבכ םימוד םירבד ינש תוהזל ידכ # תיפתל
םירבד ינש לש הדלות ליבשב ,הזתופיהה תא ינפל רבכ "יר תיפתה תא
ידכש רמוא רפופ ,תודחא $יא ,ללכ $יאש םוי תנעטל דוגינב ,רמולכ .ללכ "יר
Dתודחא םיחינמ והשלכ $ורתפ אומל
.$ורתפל תחתמ םג עקרקה תא טמוש רבכ אוה ,/קת םוי לש "להמה םאש רמוא רפופ $כל
:הנקסמה "כמ
אלו ילאנויר רות $ה ונלש עדמה ,תוריחבהש וא # הריחב לש תורשפא עיה םוי
.םגו םג תויהל לוכי אל .ילאנויר אלו יביטקודניא אוהש וא ,יביטקודניא
,"פיהל אלא ,תונשה לש האות אלו ,תדלומ איה תויקוחל תופל ונלש הייטנה ,רפופ יפל
האות הניא תויקוחה $כל .תויקוח אומל ונלש תדלומה הייטנה לש האות איה תונשיה
לע תרזוחש העפות( תונשיה םיאומ ונא זאו היקודניא שי םדוק אלא ,היקודניא לש
.)המע
קידהל $תינ אלו ,סותימ איה היקודניא # רפופ לש תרכומה הזתל רבחתמ הז $אכמ
."ירפהל םילוכי קר אלא ,רבד םוש םיששאמ אל םה יכ ,םיייוסינו תויפת י"ע םיקוח
.ונלש תויעראב ריכהל אוה ילאנוירה רבדה
ןתינ אל ןתואש תוזתופיה שי .חרכהה – ישילשה ןייפאמה תא לטבמו ,תויתביסה גשומ תא שדחמ רפופ
עדיה ,הייהתו יוסינ לש בצמב ונא םעפ לכ יכ ,התוא תעדל ןתינ אל לבא תויקוח שי .ךירפהל אלא ,חיכוהל
.תוכרפה י"ע ,ילילש ןפואב קר ,הנבנ
.ולש הירואיתב תלכומ רבכ םויל רפופ לש הבוגתה ,ןכ םא
– םוכיסל ! :םוי לש היעבל תונורתפ
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
(2
1 . וניא אוהו ,יגולוכיספ סיסב אלא ,הזה רבדל יגול סיסב ןיא םוי לש ינקפסה ןורתפה
.!ילאנויצר
! . .!תיביטקודד הקיגול ,היצקודניא ןיא ול ךופהה ,רפופ לש ןורתפה
( . טרפנ ....עדמב ןמזה לכ היצקודניא םישוע ונחנ תיטילנא הקיגול – ןמדוג לש ןורתפה
.!....וילע
ןמדוג תא בוש אורקל
רשע(השיש רועיש םילשהל – יתייה אל 1.&.09
רשע(העבש רועיש סומעמ המלשה – יתייה אל 22.&.09
ירחא םוי לע ובתכש תורודהש $עוט אוה .היקודניאה תייעב תא שדח רואב ריאמ $מדוג
םיעמ קר אוה היעבה תא רתופ אלש קר אל יגולוכיספה $ורתיפה .ותוא וניבה אל םוי
דוע .היקודניאה תייעב תא $מיס םויש םירמואש םוי לש םישרפמה לע קלוח $מדוג .התוא
חותינ השע םוי .תויתביסה םע היעב שיש ואר םייטסלוכסה םייפוסוליפה םייניבה ימיב
גשומל יריפמא וא יגול סיסב $יאש הנקסמל עיגהו תויתביסה גשומ לש יגול יגשומ רתוי
.יגולוכיספ סיסב עימ אוה יריפמא יגולה סיסבה תחת .ותוא םישרפמ ינאש ומכ תויתביסה
$יב םירשק כ"הסב ולא האותל הביס $יב םייריפמא םירשק רויל תורשפא ונל $יא
.ונלש לכשב תונויער
אל ונלש תויזחתה יפ לע ורקי םירבדש ונלש תויפיל הקדה $תונ קר םוי לש $ורתיפה
םימעפה לכב הרקש המ הז יכ לופי אוהש הפמ ינא שוטה תא בזוע ינא םא .יגול קודי
ונא רשאכ רבודמ המב םיעדוי תמאב אל ונחנאש רמוא $מדוג .שוט יתבזעש תונורחאה
וזה הימוטוכידה תא תושעל םילוכי אל ונחנאש ,דיתעה יבגל תויפי לש הקדה םירמוא
יתרוקיב אוה $מדוג לש $ושארה "להמה רמולכ .תויפיה לש הקדהל תויפיה רואית $יב
.תויפיה תקדהל תויפיה רואית $יב הקולחה תא ידימ תולקב םינוק ונאש רמוא אוה יכ
םינועיטב ) היקודניא תייעב םתיא $יאש םיטנמוגראב קסוע $מדוג ינשה בלשב
ינאו יביטקודד $ועיט ללוש ינא םא .יתייעב אוה הלא םינועיט תקד םג .םייביטקודדה
רתופ ינא ,רמולכ .יגול חנומ םג איה הריתס ,רמולכ .הז תא חיכומ אל הז הריתסל עיגמ
רמוא אל $מדוג .תואימה לע דיעמ חרכהב אלו ילגעמ הז ) יגול גשומ תרזעב יגול $ועיט
לאוש אוה אלא םינוכנ אל םייביטקודד םינועיטש המל .םידבוע םה
שי שלושמבש יביטקודדה $ועיטה םעפש ומכ 110 תא ואימה רשאכ לפנ תולעמ
דוע ילוא תידילקוא אלה הירטמואג *0 דאמ והשמכ תיביטקודדה הקיגולל וסחייתי הנש
םייטנווקה תקינאכמ לש הקיגולב םויה רבכש ינפמ רופיסה לכ אל אוה לבא יסיסבו בושח
.םידבוע אל רבכ םייביטקודדה םינועיטה הבש הלשמ הקיגול שי
הלוכי ,רמולכ .השימג הקיגולל הקיטקרפה $יב הקימאנידה תא ריאשהל הור $מדוג
תקינאכמ םע הרוקש ומכ הקיגולה יקוחה תא שדחמ $חבנ התיעבש תוחתפתה תויהל
ר"ד / עדמה לש היפוסוליפל אובמ
בלוד לבוי
'0
תואימה "ותמ ,אמגודל .הקיטקרפהו הקיגולה $יב תינוויכ וד םיסחי תכרעמ שי .םיטנווקה
רשאכ עגר ותואמ זאו תיגולה המרב ,ע והמ רידגמ ,תיטקרפה המרב םיע האור ינא
.תיגולה המרב ,ע אוהש עדא תיטקרפה המרב ,ע הארא
ליחתה סטרקוסש ירחאו .היקודניא ומכ קוידב איה היקודדש $מדוג לש הנעטה
ינפל תיביטקודדה הקיגולב !*00 ליחתהל "יר ,הילע ודבע הזה $מזה לכ "שמבו הנש
אוה תיביטקודדה הקיגולה חותיפ תמישמב $ושארה דעה .תיביטקודניא הקיגול חסנל
# טרפה לא ללכהמ םיכלוה היקודדב .היקודדל היקודניא $יב "ופה "ילהת שיש הנבה
שי היקודניאב .התומת $ב אוה זא םדא $ב אוה סטרקוסו התומת ינב םה םדאה ינב לכ םא
.היקודניא הז עבט קוח לכ # ללכל םייטרפ םירקממ הללכה
יכ היעב שי הז םע .יביטקודניא קוחל התוא "ופהלו תיביטקודד הנקסמ תחקל רשפא "כ
.יגול סיסב ילב החנה ששאל םילוכי ונחנא רשק םהינב $יאש םירבדל הללכה םישוע םא
אישנ אוה המבוא זא ילאנויר יא רפסמ אוה יאפו ב"הרא אישנ אוה המבוא לשמל
לבקמ ינא יביטקודניא $עיט לבקל ידכ הזה יביטקודדה $ועיטה תא "פוה ינא .ב"הרא
$וכנ אל $בומכ הז .ילאנויר יא רפסמ אוה יאפ זא ב"הרא אישנ אוה המבוא םאש הנקסמ
המבואש הז תוכזב ילאנויר יא רפסמ אוה יאפש יביטקודניא $פואב ששאל לוכי אל ינא )
יביטקודד $ועיט "ופהל ידכש שורדל "יר ינא וז היעב רותפל ידכ .ב"הרא אישנ אוה
םיטקייבואהש שורדל "יר ינא $ועיטה תא "ופהל קיפסמ אל הז ,יביטקודניא $ועיטל
.תוחנהב םג ויהי תונקסמב םיעיפומש
הז רבד לש ופוסב .תואימב דבוע אל הז # םדוק יתילעהש היעבה תא שיש עדוי ינא "יא
.הרטמל יתוא םדקמ הז םאה ,תואימב דבוע הז םאה $חבמה
9קיפסמ הז םאה .החנהב םג ועיפויש ונשרדו הנקסמב םיעיפומש םיחנומ תא ונממ
אל אוהש המ לכ"ו "םירוחש םיברועה לכ" # אלש הארמ לפמאה לש םיברועה סקודרפ
אומ ינא םא $יידע לבא תיביטקודד םיהז םה הלאה םיטפשמה ינש "ברוע אל אוה רוחש
אל לבא ינשה טפשמה תא ששאמ הז ,םיברוע אלו םירוחש אל םהש םירבד הברה
$יעטה תא ונכפהש תורמל .תיגול םיהז םהש תורמל $ושארה טפשמה תא ללכב ששאמ
שי $יידע ,רבד ותוא ויהי תוחנההו תונקסמהש השירדב ונדמעו ותוא ונכפה ,יביטקודדה
.היעב
.אבה רועישב רבדנ הילע "השדחה היקודניאה תייעב" תא הדילומ וזה היעב
.הזה רועישל ארק אל $יידעש ימל $מדוג תא אורקל שי תא אורקל שי
רשע(הנומש רועיש

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->