Nhac'ltep Haqm Dtny

n

Nha Trang Ngay Ve
ChAm Bubn

x
Trang
BZ

Nha

ngay ve

\l

Minh tdi
Em

trdn

bii khuya Tdi

sC

di
Em

vao thrJdng nh6
Am

tol
Em

tlm cdn gro
Am

T6i
t

xdy

lei mQng md nlm
BI

nao
Em

BA

bidn

sdu

hai chung
3

tO

(d)

gdn nhau.

D€m

Em

Ar

xda
Bz

bidn nay

Ngubi

y€u trong cdnh tay
Am

DOm nay con cdt
Em

n{ng

DOm

gC

Em

Am

nay con tidng song DOm nay ^3

cbn

Elng sol Nhung rdi
Fine

chr

-t

con

Em

ra

tdi

tr€n

bdi ddm khoc ngubi dnh.

C6t

tr{ng thdm

tho

tua

@ runa SAch Nam

54

A (SUDASIE) Parrs 1989 - All rlght reserved CAm trfch dtgh ho{c photocople l4l

Nha Trang bidn ddy tinh y€u kh6ng co day TOi nhtl la con & Uo vd nim tr€n cdt Chui sdu vao thdn xdc luu ddy Da trang di ! Sao lfp cho vdi sdu nay ! Da rang di ! Sao lfp cho vdi sdu nay ! Nha Trang 1969 @ POC Producttons va Phqm Dry gttr ban quytn thu thanh vao dfa hat.G al trf do. LOp song mdn man thit mdm da ng6t hddng Nao nga song cudn tr6i di lCu vang r€n bai hoang Khi tinh t6i chit khtrn D.S at Fine tang Ai gao ai giria d€m trtrn g Cho trtng lop song k€u than Oi ! (Nha .a rJ Nha bang ngay vd ngdi d6y t6i t{ng nghe D€ mC lbng tdi khoc nhtt oan hdn trich moc 0i treng vang le loi t 0i aoi t Troi bidn 6i ! KhOng c6 nu6i tinh t6i..Iwqt DAI Dd Yeu vio trong cdnh tay Nao ngo cat ua tu6n ra ddn da chlng co hay C An tinh trong luc d6i mddi Bt Em Bao gib cring vd'n mau phai Cho ngan th6ng 16o tOn DC 3.. cassette va video Thu Am nh4c bAn niry phAl co sU rrng thuQn cria PDC Producuons va tac gtA bb .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful