You are on page 1of 15

MATLAMAT KAUNSELING KELOMPOK

MENURUT COREY DAN COREY (1997)


Menjadikan seseorang itu berpandangan terbuka, jujur dan dapat menerima pandangan orang lain

Menjadikan seseorang itu tidak terus berpura-pura atau menunjuk-nunjuk tapi lebih pentingkan kemesraan

Menjadikan seseorang itu menyakini diri sendiri dan orang lain

Menjadikan seseorang itu mudah untuk mengeluarkan idea dan merasakan dirinya diperlukan

Menjadikan seseorang itu menyedari dan membaiki kesilapan diri dan orang lain

Menjadikan seseorang itu lebih bertanggungjawab terhadap ahli kelompok yang lain

Dapat berkongsi pengalaman suka dan duka tanpa mementingkan diri

Membentuk keperibadian yang mulia dan menghindarkan sifat negatif

Dapat menilai dan menimbang secara realiti serta dapat mencontohi orang lain

Menolong individu ke arah kesejahteraan diri untuk manfaat dalam hidup Dapat membuat keputusan dengan tepat dan berfaedah untuk diri dan orang lain Membolehkan seseorang itu melihat dirinya sendiri sebagaimana dia melihat orang lain

Membantu seseorang memiliki meningkatkan perasaan positif, bersimpati, mengambil berat dan lain-lain

Menjadikan seseorang itu bersifat rasional dan bertimbang rasa di dalam kehidupannya

Mengekalkan hubungan mesra antara ahli dan bersama-sama menyelesaikan masalah

MATLAMAT UTAMA KAUNSELING KELOMPOK DI


SEKOLAH
Meningkatkan akademik dan meningkatkan interaksi Mewujudkan program pecegahan peringkat awalagar dapat mengurangkan masalah

Mewujudkan suasana yan lebih seronok dan ceria

Menjadikan budaya ilmu sebahagian daripada murid-murid

Menyedarkan murid bahawa mereka perlu bersiafat sosial dan bekerjasama untuk kebaikan bersama

PERINSIP-PERINSIP KAUNSELING
KELOMPOK

Penyertaan adalah sukarela dan bukannya paksaan Setiap ahli mesti memahami tentang matlamat dan objektif kelompok

Setiap ahli perlu disedarkan bahawa mereka bertanggungjawab ke atas perlakuan mereka sendiri

Suasana teraputik mestilah diwujudkan agar sesi kaunseling menjadi ceria

Jumlah ahli kelompok yang sesuai ialah 6-10 orang sahaja

Semua orang diberi peluang secara demokratik untuk mengemukakan atau membincangkan masalah

Kejelikitan dan kerjasama penting agar sesi kaunseling dapat berkembang secara berkesan dan mencapai matlamat

Kerahsiaan mesti menjadi etika yang mesti dipatuhi oleh ahli kelompok

FAEDAH KAUNSELING KELOMPOK

Sangat praktik kerana dapat mengurangkan bebanan kaunselor

Dapat menyelesai masalah yang sama di antara klien

Klien mendapat kebebasan untuk meneroka masalah interpersonal dan bebas meluahkan perasaannya

klien akan mendapat maklum balas yang positif dari ahli kelompok

Klien dapat mencuba tingkah laku baru dalam keadaan selamat

Dapat memupuk perasaan percaya mempercayai dan hormat menghormati di antara klien

Dapat mewujudkan satu sistem sokongan bagi ahli kelompok

Dapat meningkatkan konsep kendiri klien