MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris CZU 343.575 HADÎRCĂ Igor PROBLEMELE RĂSPUNDERII PENALE PENTRU INFRACŢIUNILE SĂVÂRŞITE ÎN SFERA CIRCULAŢIEI SUBSTANŢELOR NARCOTICE, PSIHOTROPE, A ANALOAGELOR ŞI PRECURSORILOR ACESTORA Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal) Teză de doctor în drept

Conducător ştiinţific BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar

Autorul HADÎRCĂ Igor

Chişinău 2007

2

Cuprins
Introducere......................................................................................................................................... 3 CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR NARCOTICE, PSIHOTROPE, A ANALOAGELOR ŞI PRECURSORILOR ACESTORA................................................................... 11 Secţiunea I. Studiu terminologic asupra noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora... 11 Secţiunea II. Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora ....................... 53 Secţiunea III. Studiu comparat al reglementărilor penale privind infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora............................................................ 71 CAPITOLUL II. PROBLEMELE STABILIRII ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM ................................................................................................ 92 Secţiunea I. Probleme privind obiectul infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM.............................................................................................. 92 Secţiunea II. Probleme privind latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM ........................................................ 116 Secţiunea III. Probleme privind elementele constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM ....................................... 160 CAPITOLUL III. PROBLEME SPECIFICE DE CALIFICARE A INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE ÎN SFERA CIRCULAŢIEI SUBSTANŢELOR NARCOTICE, PSIHOTROPE, A ANALOAGELOR SAU PRECURSORILOR ACESTORA .................................................................. 174 Secţiunea I. Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. 217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM ................ 174 Secţiunea II. Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare ........................ 184 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE ................................................................................. 193 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .............................................................................................. 194 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................... 197 ADNOTARE ................................................................................................................................. 217 LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZĂ ....................................................................... 221

3

Introducere
Actualitatea temei investigate. Printre problemele actuale cu care se confruntă comunitatea internaţională trebuie evidenţiată în mod deosebit problema privind circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Actualitatea problemei date este condiţionată de creşterea exponenţială a numărului de persoane consumatoare de droguri, fapt ce provoacă îngrijorare în planul pericolului degradării speciei umane. Odată cu amplificarea traficului ilicit de droguri şi precursori şi descoperirea efectelor nocive ale acestora asupra organismului, omenirea a devenit conştientă de pericolul acestui fenomen, fapt pentru care cauzele şi consecinţele lui sunt astăzi pe agenda forurilor organizaţiilor internaţionale (în primul rând, ale Organizaţiei Naţiunilor Unite), menţionându-se multiplele efecte nefaste ale drogurilor. Astfel, în Declaraţia cu privire la contracararea traficului ilicit de droguri şi abuzului de substanţe narcotice, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 14.12.1984 [49], se menţionează, printre altele, că comunitatea mondială exprimă nelinişte în legătură cu faptul că traficul ilicit de droguri şi abuzul de substanţe narcotice împiedică bunăstarea fizică şi morală a popoarelor, în special a tinerilor. De asemenea, este consemnat că „oferta” şi „cererea” ilegală în privinţa drogurilor, abuzul de ele şi traficul lor ilicit împiedică progresul economic şi social, ameninţând grav securitatea şi dezvoltarea multor ţări şi naţiuni, iar contracararea acestor fenomene necesită aplicarea tuturor măsurilor de ordin moral, juridic şi logistic la nivel naţional, regional şi internaţional. În Declaraţia cu privire la principiile directoare de reducere a cererii în privinţa drogurilor, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10.06.1998 [50], se menţionează că abuzul de droguri şi traficul lor ilicit au consecinţe devastatoare pentru toate ţările, implicând: impactul funest asupra sănătăţii oamenilor; creşterea infracţionalităţii, a violenţei şi a corupţiei; epuizarea resurselor umane, naturale şi financiare care puteau fi folosite pentru progresul social-economic; pierderea de vieţi omeneşti, dezagregarea familiilor şi comunităţilor; slăbirea structurii politice, culturale, sociale şi economice. În fine, dar nu în ultimul rând, conform Rezoluţiei A/RES/S-20/2 adoptate de Adunarea Generală a ONU la 21.10.1998 [51], drogurile distrug viaţa oamenilor, dereglează coeziunea în comunitate, subminează dezvoltarea omului şi generează delincvenţa; afectează toate sectoarele societăţii; în particular, abuzul de droguri dăunează libertăţii şi dezvoltării tinerilor, care reprezintă patrimoniul cel mai de preţ al umanităţii. La fel, se atenţionează asupra faptului că drogurile prezintă un grav pericol pentru sănătatea şi bunăstarea întregii omeniri, pentru independenţa, democraţia şi stabilitatea naţiunilor, pentru structura societăţii, distrugând demnitatea şi spulberând speranţele milioanelor de oameni şi ale familiilor lor.

4 În prezent, circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora este o activitate infracţională foarte lucrativă, cu caracter supranaţional, cei implicaţi în ea acţionând în conformitate cu legile economiei de piaţă, având drept scop imediat alimentarea centrelor de consum şi ca finalitate – obţinerea unor enorme beneficii. În acelaşi timp, pe fondul crizei economice care mai trenează în Republica Moldova – marcate de pauperizarea cetăţenilor, stagnarea în industrie, şomajul de masă etc. – investirea de mijloace băneşti în circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora constituie pentru unii „colacul salvator” care le aduce un profit uşor şi rapid. În acest context, trebuie de menţionat că creşterea fulminantă a infracţionalităţii legate de traficul ilicit de droguri şi precursori îşi are cauzele în combaterea ineficace a acestui fenomen, dar şi în starea obiectivă a societăţii în perioada de tranziţie. În vederea eficientizării procesului de prevenire şi combatere a circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora, apare necesitatea în noi abordări în soluţionarea problemelor privind răspunderea penală pentru faptele infracţionale vizând numitele fenomene. Or, actualitatea temei investigate este condiţionată atât de penetrarea progresivă a traficului ilicit de droguri şi precursori în toate sferele vieţii sociale, cât şi de ineficienţa mijloacelor utilizate la moment întru neutralizarea acestui flagel. S-a dorit ca, prin operarea amendamentelor de amploare prevăzute în Legea nr.277/2005, să se obţină noi dimensiuni, performanţe şi indicatori în determinarea soluţiilor la problemele de ordin practic vizând sfera circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Totuşi, prin implementarea modificărilor şi completărilor corespunzătoare nu a fost tranşată nici pe departe cea mai mare parte a problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile relative la fenomenul conturat. Aceasta deoarece destinatarul legii penale întâmpină dificultăţi în aplicarea art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM. Mai mult, amendamentele specificate au pus în faţa organelor judiciare, dar şi în faţa ştiinţei dreptului penal o serie de noi probleme ce ţin de înţelegerea, interpretarea, aplicarea corectă şi perfecţionarea continuă a modelelor teoretice ale infracţiunilor prevăzute de normele sus-numite. Gradul de studiere a temei investigate. În ştiinţa dreptului penal, s-a acordat şi se acordă atenţie cercetării problemelor răspunderii penale pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora. Aceste probleme au constituit tematica unui şir de monografii, teze de doctor şi de doctor habilitat, în acelaşi rând a unor materiale metodicodidactice, articole ştiinţifice, studii de caz etc. Totuşi, aşa cum rezultă din postulatul imposibilităţii cunoaşterii adevărului absolut, nu toate problemele antinarcotismului, prezentând o semnificaţie teoretică şi practică, au stat în atenţia autorilor acestor lucrări. În special, nu s-a reuşit conceperea

a analoagelor şi precursorilor acestora.217. a analoagelor şi precursorilor acestora. Pentru a realiza acest scop. a analoagelor şi precursorilor acestora. 2171-2176. 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare etc. psihotrope. nu a fost supusă cercetării problema delimitării infracţiunilor prevăzute la art. – proiectarea unor noi direcţii ale politicii penale în vederea apărării circulaţiei legale a substanţelor narcotice.5 unei terminologii adecvate în materie de trafic ilicit de droguri şi precursori. s-a neglijat problema derivaţiei dintre obiectul juridic special şi obiectul juridic generic în cazul infracţiunilor prevăzute la art. psihotrope. 2171-2176. psihotrope. a analoagelor şi precursorilor acestora nu poate fi recunoscut pe deplin satisfăcător. s-a ignorat problema concursului de infracţiuni şi a concurenţei de norme în cazul calificării infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. Scopul şi obiectivele lucrării Scopul prezentei lucrări îl constituie soluţionarea problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice. din dreptul internaţional penal în materie de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri şi precursori cu reglementările naţionale similare. – studierea experienţei altor ţări în ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri şi precursori. – exegeza juridico-comparativă a cadrului reglementar vizând infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.217. . desfăşurat la Chişinău în aprilie 2006. 218 şi 219 CP RM. precum şi formularea recomandărilor de perfecţionare a normelor penale privind răspunderea pentru faptele infracţionale prevăzute la art. psihotrope. psihotrope. a analoagelor şi precursorilor acestora. Iar stringenţa acestei chestiuni a fost menţionată în cadrul Seminarului ştiinţifico-practic cu genericul „Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri”. au fost stabilite următoarele obiective: – determinarea conceptelor de bază formând sistemul de referinţe în investigarea fenomenului circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice. psihotrope. 218 şi 219 CP RM. psihotrope. stabilirea naturii juridice a infracţiunilor respective. nivelul de elaborare a concepţiei privind răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. dat fiind că: nu a fost studiat gradul de compatibilitate a reglementărilor. 2171-2176. a analoagelor şi precursorilor acestora. Acestea urmând a fi investigate de către autor potenţează actualitatea ştiinţifică şi practică a temei investigate. s-a acordat insuficientă atenţie analizei juridico-comparative a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.217. a analoagelor sau precursorilor acestora. De asemenea.

În acest sens: 1) s-a argumentat necesitatea efectuării şi s-a efectuat propriu-zis studiul terminologic asupra conceptelor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. 2) s-a stabilit că în textul normativ nu este necesară substituirea noţiunii „substanţă narcotică” prin noţiunea „mijloc narcotic”. 2171-2176. 3) s-a constatat că nici în Legea nr. a analoagelor şi precursorilor acestora. – sintetizarea asemănărilor şi deosebirilor dintre infracţiunile prevăzute la art. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. – prognozarea evoluţiei cadrului normativ privind apărarea circulaţiei legale a substanţelor narcotice. substituentul adecvat al noţiunii „substanţă narcotică” este noţiunea „stupefiant”. a fost întreprinsă încercarea de a cerceta în complexitate problemele privind răspunderea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 2171-2176. – formularea regulilor de calificare a infracţiunilor prevăzute la art. a analoagelor şi precursorilor acestora. – atestarea deficienţilor normelor penale privind infracţiunile de trafic ilicit de droguri şi precursori. 2171-2176. De asemenea. constând în componenţele de infracţiuni corespunzătoare. psihotrope.217. 2171-2176.217.382/1999.217. psihotrope. a analoagelor şi precursorilor acestora. cercetării au fost supuse temeiul real al răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 218 şi 219 CP RM. a analoagelor şi precursorilor acestora.6 – argumentarea necesităţii dezincriminării şi incriminării unor fapte relative la traficul ilicit de droguri şi precursori. nici în . 2171-2176. psihotrope. precum şi formularea de recomandări menite să contribuie la perfecţionarea lor. Obiectul cercetării îl constituie problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. Prin prezenta lucrare. 218 şi 219 CP RM. psihotrope. încercare având ca finalitate formularea de concluzii şi recomandări teoretice în scopul îmbunătăţirii calitative continue a legislaţiei. caracterizată prin admisibilitate şi oportunitate în planul dreptului internaţional. 218 şi 219 CP RM – faptele prejudiciabile legate de traficul ilicit de droguri şi precursori – precum şi temeiul juridic al răspunderii pentru infracţiunile consemnate.217. – determinarea gradului de compatibilitate dintre normele penale şi normele extrapenale de referinţă aplicate în procesul de apărare a ordinii de drept împotriva traficului ilicit de droguri şi precursori. – examinarea şi rezolvarea unor probleme specifice de calificare a infracţiunilor prevăzute la art. – analiza juridică a elementelor constitutive ale infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. 218 şi 219 CP RM şi faptele conexe penale şi nepenale. 218 şi 219 CP RM.217.

7) a fost determinat gradul de implementare în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. săvârşite fără scop de înstrăinare (art. 13) s-au stabilit condiţiile în care trebuie aplicată clauza de liberare de răspundere penală prevăzută la alin. a legii penale) trebuie de specificat următoarele: 1) modificarea definiţiei noţiunii „drog” din Legea nr. „substanţă narcotică”. psihotrope sau a analoagelor lor.382/1999 din „substanţă narcotică (stupefiant) sau psihotropă de origine naturală ori sintetică. a analoagelor şi precursorilor acestora. în ce priveşte precursorii). în perioada 2. nu este cu putinţă realizarea unei derivaţii corecte între obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la art. 2171-2176. 2171-2176. 4) a fost explicată corelaţia noţiunii „drog” cu noţiunile complementare sau subsecvente „stupefiant”. „inhalant chimic toxic”. altă substanţă. 8) s-a identificat obiectul juridic special şi obiectul material (imaterial) pentru fiecare din infracţiunile prevăzute la art.12.2005-27. 10) s-a stabilit că.79/2006 a Guvernului.217. de lege lata. „substanţă psihoactivă”. „substanţă euforizantă”. 218 şi 219 CP RM. 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare etc. „plantă care conţine substanţe narcotice sau psihotrope”. 2171-2176. 218 şi 219 CP RM. 15) au fost identificate criteriile de delimitare a infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 219 CP RM. „substanţă psihotropă”.217 CP RM). 6) s-a argumentat necesitatea excluderii expresiei „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” din textul legii penale.217 CP RM.217. 11) au fost definite noţiunile ce caracterizează modalităţile normative alternative ale faptelor prejudiciabile prevăzute la art.01. cu noţiunile „substanţă narcotică” şi „substanţă psihotropă”.2005 până în momentul de faţă. 217. 2171-2176.(5) art.217. trebuie recunoscută imposibilitatea aplicării acestor norme. 5) s-a stabilit importanţa criteriului juridic pentru operarea. Printre cele mai importante propuneri de perfecţionare a legislaţiei (în primul rând.217. precum şi identificat momentul de consumare a infracţiunilor corespunzătoare prin prisma fiecăreia din aceste modalităţi. 12) s-a argumentat inoportunitatea atribuirii caracterului de ilicit penal faptelor de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice.713/2001 noţiunii „drog” nu-i este atribuit un înţeles adecvat.2006 (sau din 2.12. 218 şi 219 CP RM şi obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute în Capitolul VIII al Părţii Speciale a Codului penal. 2171-2176. astfel încât . 2171-2176.7 Legea nr. psihotrope. în contextul dreptului penal. preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope” în „stupefiant sau substanţă psihotropă ori plantă care conţine stupefiante sau substanţe psihotrope”. 9) s-a constatat că. 14) s-au examinat problemele concursului de infracţiuni şi ale concurenţei de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. preparat care conţine o astfel de substanţă. 218 şi 219 CP RM. datorită lipsei de iure a obiectului material al infracţiunilor prevăzute la art.217. 2) completarea Hotărârii nr.

V. care au avut ca obiect de investigare traficul ilicit de droguri şi precursori.S. Vrâncean (România). în Legea nr. E. Hasanov. N.F.Neagu. Malinin. A.I.A.G.A. Danemarca etc. S.2172 CP RM. Prohorova.D.V.F. S. M. a analoagelor şi precursorilor lor se numără: Gh. B.Gheorghe. alin.P. Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. L. Liubavina.Bujor.V. E. metoda juridică comparativă. Neznamova. a termenului „fabricarea”.A.P. A. Kadârov.Dumitrescu. L. Sbirunov. M. 3) redefinirea.(2) art. J.Holban. P. Vedernikova (Rusia) etc.Ia. V. având denumirea „Infracţiuni săvârşite în sfera circulaţiei drogurilor sau precursorilor”. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor lucrării. V.N. ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică. S. E.). Kuharuk. în care ar fi concentrate actualele incriminări de la art.2175 şi a art.Alecu. legislaţiei şi a practicii judiciare existente în domeniul dat. A. D. N.A. Fesenko. T. Raceeva. 218 şi 219 CP RM. Prohorov. Şabanov. Pobegailo. Turlubekov. V. Safarov. Smitienko. a analoagelor şi precursorilor acestora.Croitoru.Borodac.V.Garniţki. Leviţki. G. De menţionat în acest sens. că au fost trecute cu vederea problemele mai . M. L. Romanova. N. V.(2) art. La realizarea studiului. 7) constituirea Capitolului VIII1 al Părţii Speciale a Codului penal.A. V.I. metoda istorică.Radu-Sultănescu. M. Muzâka. Andreeva. Poplavski. N. V. 5) eliminarea termenului „extragere” din alin. a noţiunilor „stupefiant”. V. Tişcenko. nu însă întreaga gamă a acestor probleme.(2) art.H.A. China. Miroşnicenko.M. V.A. Z.I. V. Ucraina.Ţipişcă.Pop.M. V. Koneaev. Baza teoretico-metodologică a studiului.L.Barbăneagră. Norvegia.217. Kriukov. în cadrul examinării altor subiecte. 4) introducerea în alin. Maiorov. 6) abrogarea art.217 şi din alin.B.I. M. 2171-2176.8 aceasta să cuprindă şi lista precursorilor. Prezentul studiu vine să întregească studiile întreprinse anterior în domeniu. psihotrope. „substanţă psihotropă” şi „precursor”. Investigaţiile efectuate se bazează pe studierea doctrinei. D.(2) art. Ainbinder. Federaţia Rusă. Lucrările acestor autori consacraţi constituie baza teoretică a investigaţiei.P. Ojiganov. T. Klimenko. I. după termenul „producerea”.217. M.Dima.2171 CP RM. Ghenailo. Omigov. ca punct de reper a servit legislaţia penală a Republicii Moldova şi a altor state (România.Boroi.A. Didkovskaia. metoda sistematică etc.Paşca. au cercetat. Gotlib. ca expresie a oportunităţii dezincriminării in toto a consumului de droguri.Drăgan. O.H. Printre oamenii de ştiinţă autohtoni şi străini care şi-au adus aportul proeminent la elaborarea concepţiei teoretice de soluţionare a problemelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.219 CP RM. Inogamova. A. O.P. L.Stati (Moldova).A. Majoritatea autorilor.1341 CP RM. B. A. evidenţiind unele tendinţe şi aspecte noi. S.V. M. A. specifice pentru etapa actuală de dezvoltare a societăţii. G.M.2171 şi în art.382/1999 şi în art.Hotcă.N. Japonia.N. psihotrope.A. A. doar anumite probleme ale răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. R. Kalacev.

psihotrope. 218 şi 219 CP RM în funcţie de necesităţile politicii penale etc.217. De asemenea. a analoagelor şi precursorilor acestora are o semnificaţie cognitivă în vederea perceperii naturii juridice şi sociale a infracţiunilor menţionate. restrângerea sferei de aplicare a art.217. cât şi pentru dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice asupra problemei vizate. 2171-2176. cât şi pentru legiuitorul moldovean. psihotrope. Aplicativitatea tezei de faţă constă în următoarele: 1) analiza comparativă a normelor penale privind răspunderea pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. nu au fost detaliate abordările care au fost doar profilate în doctrina penală: conexiunea dintre infracţiunile prevăzute la art. 6) concluziile şi recomandările autorului sunt aplicabile în activitatea practică a organelor juridice. 2171-2176.217. 4) elementele cu relevanţă juridică ale componenţelor de infracţiuni prevăzute la art. Aceasta datorită caracterului universal al problemei privind apărarea penală a circulaţiei legale a substanţelor narcotice. funcţionalizarea aparatului noţional în materie de circulaţie a substanţelor narcotice. 5) critica imperfecţiunilor de care suferă dispoziţiile art. precum şi modalităţile de delimitare a faptelor adiacente propuse au o mare importanţă atât pentru aplicarea reuşită a acestor norme în practica judiciară şi cea de urmărire penală. 2171-2176. a analoagelor şi precursorilor acestora. precum şi în procesul de instruire în cadrul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior cu profil juridic.217. 3) interpretarea. precum şi asemănărilor dintre sistemele de drept penal ale acestor ţări cu sistemul respectiv al Republicii Moldova. dimpotrivă. a analoagelor sau precursorilor acestora etc. 218 şi 219 CP RM va contribui la dezvoltarea discuţiei ştiinţifice pe marginea calificării corecte a infracţiunilor prevăzute de aceste articole. 2171-2176. oportunitatea păstrării noţiunii „analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope” în textul legii penale. Concluziile şi ideile principale ale lucrării sunt reflectate în 18 publicaţii.217. sub noi aspecte. 2) concepţiile ştiinţifice ale unui şir de savanţi din Federaţia Rusă şi România expuse în lucrare prezintă interes atât pentru ştiinţa naţională a dreptului penal. 218 şi 219 CP RM şi contravenţiile administrative similare.9 puţin cercetate. Ideile de bază ale tezei au fost discutate la şedinţele Catedrei Drept Penal şi . a prevederilor art. argumentarea necesităţii dezincriminării consumului ilicit de droguri. 218 şi 219 CP RM. 2171-2176. Aprobarea rezultatelor. psihotrope. cum ar fi: calificarea erorilor de fapt în cazul infracţiunilor de trafic ilicit de droguri şi precursori. extinderea sau. a analoagelor şi precursorilor acestora. adecvarea terminologică a reglementărilor privitoare la infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. tălmăcirea conceptelor şi a termenilor ce apar în normele respective. 218 şi 219 CP RM poate fi luată în consideraţie de către legiuitor în procesul de ameliorare continuă a legii penale. psihotrope.

2006). Teza este expusă pe 222 pagini. Volumul şi structura tezei. adnotare. concluzii şi recomandări. sinteza rezultatelor obţinute. trei capitole.2003). opt secţiuni. precum şi la Seminarul ştiinţifico-practic „Probleme de politică penală în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri (Chişinău.10. lista abrevierilor utilizate în teză.10 Criminologie a Universităţii de Stat din Moldova în perioada 2001-2007 şi au fost relatate la Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002” (30. bibliografie. Lucrarea este structurată în: introducere. .09-6.

adoptând noi şi noi trăsături calitative şi parametri cantitativi. Este de menţionat în context afirmaţia juristului german E. acest principiu metodologic este aplicabil în deplină măsură la cercetarea naturii juridice a fenomenului circulaţiei substanţelor narcotice. Or. deoarece înţelegerea limbajului legislativ are o semnificaţie deosebită pentru stabilirea limitelor libertăţii persoanei în raport cu statul. p. cât şi cea judecătorească se supune legilor şi Constituţiei. Aceasta deoarece fenomenul reliefat este marcat de un dinamism pronunţat. problema analizată se impune prin importanţă. A ANALOAGELOR ŞI PRECURSORILOR ACESTORA Secţiunea I Studiu terminologic asupra noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. a analoagelor şi precursorilor acestora. aceleaşi trei caracteristici – precizia. psihotrope. Este imperativă aplicarea strictă a actelor normative în vigoare şi. ne raliem la opinia exprimată de R. În legătură cu cele consemnate.11 CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CIRCULAŢIA SUBSTANŢELOR NARCOTICE. respectiv. În contextul legii penale (care stabileşte mijloacele de maximă represiune aplicate de către stat împotriva persoanei).Schmidt-Aβmann: „Atât puterea executivă. p. clarificarea şi perfecţionarea noţiunilor operaţionale de bază constituie etapa de pornire în investigarea oricărei probleme legate de contracararea infracţionalităţii. chiar.34]. Deloc surprinzător. a analoagelor şi precursorilor acestora Oricare stat de drept are ca principiu fundamental supremaţia legii în toate sferele vieţii sociale.O. pentru denotarea denominativă a noilor aspecte ale numitului fenomen. introducerea în lexic a unor termeni noi. devine necesară corectarea termenilor utilizaţi sau. potrivit căreia „rigurozitatea şi fundamentarea ştiinţifică a aparatului noţional au o mare importanţă în ştiinţa dreptului. Ca urmare. întrucât rezultatul dezvoltării teoriei se poate exprima în propunerile de perfecţionare a legislaţiei şi a practicii de aplicare a dreptului. este interzisă orice deviere de la textul legii” [157. claritatea şi concizia limbajului ştiinţific” [286]. PSIHOTROPE. iar aceasta implică precizia. Caracterul . În mod evident. claritatea şi concizia – sunt considerate indispensabile pentru limbajul legislativ [148. Halfina. psihotrope. La realizarea acestui principiu contribuie înţelegerea corectă a sensului şi conţinutului legii de către beneficiarii şi destinatarii acesteia.102]. Devierea de la textul legii este interzisă.

reprezentând reflectarea inadecvată a normei juridice în textul legii.12. Ea doar denotă caracterul inadecvat al exprimării verbale a normei juridice. a analoagelor şi precursorilor acestora: „semănat”. psihotrope. confruntarea expresiilor „până la cantitatea indicată” (în cazul cantităţilor mici) şi „de la – până la” (în cazul cantităţilor mari) ne determină să considerăm că în afara câmpului juridic rămân: o (una) plantă de coca.713/2001) [18]. precum şi cantităţile acestora (în continuare – Hotărârea nr.2006 a Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanţelor narcotice. adoptate de . Altfel spus.79/2006 a Guvernului) [29]. a analoagelor şi precursorilor acestora? O primă cauză a acestei practici constă în „obscuritatea” exprimării de care dă dovadă legiuitorul. în Legea Republicii Moldova privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool. În acelaşi timp. „substanţă psihotropă” şi „substanţă toxică”. „cultivat”. Astfel. nu caracterizează norma juridică ca atare. al căror înţeles îl interpretează în mod diferit. „producere”. care conţin substanţe narcotice sau psihotrope specificate în Hotărârea nr. destinatarii legii sunt nevoiţi să opereze cu aceşti termeni. echivalenţa semantică a noţiunilor menţionate nu rezultă din conţinutul Legii Republicii Moldova cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor. legiuitorul utilizează un termen care într-un anumit context are un înţeles impropriu. Iată de ce. clarificarea sensului legii va reprezenta întotdeauna o problemă de o actualitate irevocabilă. Pentru că ea. De exemplu. psihotrope.2001 (în continuare – Legea nr. În principal. Ca exemplu poate fi prezentată corelarea cantităţilor mici cu cantităţile mari ale plantelor. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope. „preparare”. „experimentare”. această problemă apare la utilizarea termenilor care desemnează modalităţile sub care se prezintă acţiunea prejudiciabilă în cazul faptelor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 6.12 adecvat al reflectării verbale a dreptului în textul legii poate fi privit ca rezultat ideal. Între litera legii şi spiritul dreptului nu poate fi pus semnul egalităţii (cât de perfectă ar fi legislaţia). De ce destinatarii legii folosesc inadecvat noţiunile din sfera circulaţiei substanţelor narcotice. ca criteriu de evaluare a eficienţei acestei activităţi şi. kat sau efedră. Aceasta are loc atunci când legiuitorul determină insuficient – sub aspect cantitativ şi calitativ – obiectul de referinţă. O altă cauză rezidă în utilizarea imprecisă de către legiuitor a unor termeni şi expresii. „Obscuritatea” exprimării legiuitorului nu trebuie însă identificată cu lacuna în drept. psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit. se pune semnul egalităţii între noţiunile: „drog” şi „substanţă psihotropă”. totodată. două plante de cânepă. ca stimulent al perfecţionării legislaţiei.79 din 23.01. cincizeci de plante de mac. ca scop final şi suprem al activităţii legislative. Ca urmare. „extragere” etc. O a treia cauză se exprimă în caracterul duplicitar al unor termeni sau expresii.

perfecţiunea terminologică trebuie urmărită pe calea defalcării aspectelor specifice ale fenomenului circulaţiei substanţelor narcotice.1999 (în continuare – Legea nr. Este adevărat că asistăm la un proces de îmbogăţire terminologică reciprocă a diferitelor domenii de cunoştinţe.7/1998 a CPCD) [38]. nu putem face abstracţie de faptul că problema terminologiei juridice nu poate fi separată de problemele noţiunilor juridice. .382/1999) [15]. astfel de concepte ca „substanţe narcotice” şi „narcomanie” (care erau utilizate în primul rând în medicină) s-au încetăţenit nu numai în vocabularul medicilor. asemenea concepte şi-au găsit aplicarea în tratate şi convenţii internaţionale.7 din 1. În acelaşi timp. absolut necesară în vederea conturării câmpului terminologic al legislaţiei. De aceea. Iar pentru aceasta. psihotrope. Astfel. În calitate de concepte juridice. în acelaşi timp şi cu realitatea socială.69]. precum şi în legislaţia internă (inclusiv în legea penală). termenul care desemnează o anumită noţiune trebuie să joace un rol de sine stătător în textul actului normativ. dar şi în lexicul juriştilor. ajungem la ideea că esenţa noţiunilor fundamentale şi conţinutul lor logic trebuie să fie uniforme pentru toate ştiinţele care au în vizor sfera circulaţiei substanţelor narcotice.13 Parlamentul Republicii Moldova la 6. fără a-şi pierde înţelesul şi a-şi schimba accepţiunile. semantismul noţiunii cu care se operează trebuie să fie în deplină corespundere cu fenomenul pe care îl desemnează.12. care se află sub control internaţional în corespundere cu convenţiile ONU din anii 1961.05. Folosirea termenilor juridici în afara câmpului terminologic complică considerabil procesul de percepere a textului juridic. Pentru ca această analiză să aibă efectul scontat.1998 a Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor (în continuare – CPCD) cu privire la substanţele narcotice. psihologilor. După care să urmeze analiza logico-semantică a termenilor care deja sunt folosiţi sau pot fi folosiţi pentru desemnarea aspectelor date. a analoagelor şi precursorilor acestora. O atenţie sporită trebuie acordată şi sistematicităţii termenilor. 1971 şi 1988 pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – Hotărârea nr. nu este respectată următoarea regulă: „Ideal este ca unitatea terminologiei să fie păstrată nu numai în cadrul aceleiaşi legi. Iată de ce. În acest fel. al Hotărârii nr. psihotrope. este necesară elaborarea ştiinţifică a acestor noţiuni. ci şi al tuturor celorlalte acte normative care folosesc anumiţi termeni” [167. De exemplu. p. În opinia noastră. ea trebuie să se încadreze în spiritul juridic al sistemului. Nu mai puţin important este ca exponenţii fiecăreia din aceste ştiinţe (inclusiv ai ştiinţei dreptului penal) să opereze cu acel aparat noţional care ar exprima cu precizie adevărul ştiinţific. Adică să se armonizeze cu consideraţiile ce ţin de ratio legis şi cu obiectivele urmărite de sistemul de drept. respectiv. a analoagelor şi precursorilor acestora. şi. substanţele psihotrope. sociologilor etc.

De aceea. p. ne exprimăm acordul cu punctul de vedere al lui A. vom încerca să scoatem în evidenţă carenţele şi inadvertenţele admise de agenţii interpretării legale şi ai interpretării judiciare a acestor noţiuni. Definirea noţiunilor de către legiuitor este expresia actului de interpretare legală (autentică). Această disfuncţionalitate priveşte în special tocmai noţiunile utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. se va lărgi sfera de aplicare a normelor de drept). a analoagelor şi precursorilor acestora îşi găsesc interpretarea legală nu doar în cadrul legii penale. vor fi mai puţine erori juridice la calificarea infracţiunilor săvârşite” [283].382/1999 sunt definite noţiunile „drog”. Mai grav este că. interpretarea legală şi interpretarea juridică nu reuşesc să „găsească sensul autentic pe care îl are norma juridică şi să stabilească conexiunea formală şi de conţinut al acestui sens cu realitatea cazuală de soluţionare” [145. deseori. „narcotism”. psihotrope. Ne referim la noţiunile „mijloace narcotice”. Similară este şi opinia lui V. Cu toate acestea. Iar potrivit lui Th. a argumentelor aduse în dezvoltările teoretice. „limita stabilită de text este uşor detectabilă în cazul în care noţiunile cu care se operează sunt definite de legea însăşi” [255]. Definiţiile acestor noţiuni reprezintă rezultatul interpretării judiciare sau al interpretării doctrinare (ştiinţifice).69]. psihotrope. „precursor” şi „circulaţie a substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor”. a analoagelor şi precursorilor acestora lipseşte.Skvorţov: „Dacă legiuitorul va defini cât mai multe noţiuni.. „substanţe psihoactive”.1341 CP RM sunt definite noţiunile „substanţă narcotică sau psihotropă”. Zlătescu: „. nu doar vom decela ceea „ce . Astfel. atunci vor fi mai puţine lacune în legislaţie (şi. când noţiunile sunt insuficient determinate sau nu sunt de circulaţie generală nici măcar în acel mediu. în Legea nr. la aplicarea incorectă a legii penale. legiuitorul trebuie să recurgă la definirea lor prin lege” [167. implicit. prin aceasta contribuind la confuzia terminologică şi. Noţiunile din sfera circulaţiei substanţelor narcotice. Totodată.114].14 Pornind de la aceste deziderate. De asemenea.713/2001 sunt definite noţiunile „narcomanie” şi „consum ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope”. În această ordine de idei. psihotrope. însuşi legiuitorul imprimă sensuri diferite noţiunilor din această sferă.D. Totodată.Würtemberger. „antinarcotism” etc. datorită analizelor complexe ale reglementărilor studiate. „substanţă narcotică (stupefiant)”. în art. „substanţă psihotropă”. „preparat”. „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” şi „precursor”. în Legea nr. p. în demersul nostru interpretativ (ca manifestare a interpretării doctrinare). ea prezintă autoritate ştiinţifică şi constituie un îndrumar valoros în activitatea practică. Astfel.. ca efect. Trebuie de specificat că. în cele ce urmează. în unele cazuri. deci nu este obligatorie. o interpretare legală a unor noţiuni din sfera circulaţiei substanţelor narcotice. „substanţe euforizante”. Interpretarea doctrinară nu are un caracter oficial. a analoagelor şi precursorilor acestora.

p.320]. Ne vom strădui şi să argumentăm că s-a decelat normativ just şi justificator. Într-o altă sursă. Astfel. stupefiantul.1038]. substanţa care inhibă centrii nervoşi. prin „drog” se înţelege substanţa de origine vegetală. animală sau minerală care se întrebuinţează la prepararea unor medicamente şi ca stupefiant [130. cei care utilizează termenul „drog” îi imprimă de fiecare dată un alt înţeles. Este sau nu permisă confuzia noţiunilor „drog” şi „stupefiant”? În literatura de specialitate se răspunde diferit la această întrebare.75]. relaţia dintre cei doi termeni este de tipul „întregparte” [115. literalmente. Gh. – un pericol social şi sanitar” [133. dar noţiunea de stupefiant. au fost formulate puncte de vedere extrem de variate asupra comprehensiunii termenului dat.39]. El mai trebuie şi să comunice. psihotrope. Larga lui vehiculare în literatura de specialitate a determinat chiar necesitatea operării cu noţiunea „dreptul drogurilor” [122.Boroi nu întrevede o relaţie de sinonimie între termenii „drog” şi „stupefiant”. p.Ţipişcă răspund afirmativ la această întrebare. În contrast. Să susţină în formă logică autenticitatea acestei lumi. Însă. Ei definesc noţiunea de drog ca fiind „orice substanţă naturală sau sintetică aptă să creeze: – un efect asupra sistemului nervos central.15 spune” definiţia concretă cu privire la un aspect sau altul al fenomenului circulaţiei substanţelor narcotice. 2) stupefiant [142. cunoaşterea înţelesului termenului „drog” este esenţială. În opinia lui. a analoagelor şi precursorilor acestora. adică să argumenteze. deoarece denotă ceva. cuvintele de sine au înţelesul lor lingvistic. Pentru prezentul studiu. Este însă oare justificată o asemenea identificare în plan juridic? J.Alecu şi M. . p.312]. Astfel. producând o stare de inerţie psihică şi fizică [109. 133]. precizia ne obligă să consemnăm că această definiţie desemnează nu noţiunea de drog. cât şi în legislaţie.Amza înţelege prin „drog” narcoticul. p. – o dependenţă fizică şi psihică. A. Totuşi. Remarcând relevanţa celei de-a doua conotaţii. Or. să pătrundă în lumea sensurilor şi semnificaţiilor. cele două sensuri conotative menţionate mai sus sunt separate: 1) substanţă toxică medicamentoasă folosită la prepararea produselor farmaceutice.Drăgan. Aceasta deoarece a fost preluată din Comentariul la Convenţia unică asupra stupefiantelor [124]. Iar textul acestei Convenţii nu face nici o referire la termenul „drog”. T. Atât în doctrină. p. Dar nu e suficient ca intelectul să aprehendeze. remarcăm identificarea termenilor „drog” şi „stupefiant”. Cuvintele cu legăturile lor de ordin propoziţional au înţelesul noţiunii pe care o consemnează.

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.2 la Hotărârea Guvernului Republicii Moldova. a drogurilor.171 CP RM. nr.06. medicamentelor sau a altor substanţe cu efect narcotizant. Aceasta deoarece termenul „drog” este utilizat nu doar în cadrul legii penale. p. a analoagelor şi precursorilor acestora. Conform art. termenul „droguri” este utilizat în Programul de combatere a narcomaniei şi narcobusinessului pe anii 2000-2001.303 din 30. Memorandumul de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie.1999) [46]. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului.d) alin. cu privire la instituirea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului [164.264-283].585 din 19. Oficiul pentru Fraude Grave.4 la Ordinul nr. dar şi în cadrul unor acte normative extrapenale reglementând circulaţia substanţelor narcotice. care a atins vârsta de 18 ani. a minorilor la consumul ilegal de droguri.03. semnat la Budapesta la 4.322 CP RM.16 Considerăm că de soluţionarea acestei controverse depinde calitatea aplicării legii penale. p.01.2000 [164.06. În repetate rânduri. dacă această acţiune a fost săvârşită în mod sistematic sau în proporţii mari. La concret. a căror transmitere este interzisă. terorismului internaţional şi altor crime organizate. Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor.286-288]) etc.2000.6 din 12. p. se prevede răspunderea pentru transmiterea tăinuită de la control sau încercarea de a transmite prin orice mijloace persoanelor deţinute în penitenciare a băuturilor alcoolice.1997) [52] etc. traficului ilicit de droguri şi crimei organizate.1997 (ratificat la 21. precum şi a altor obiecte.2001 al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova cu privire la tratamentul substitutiv al bolnavilor de narcomanie [164.10. Regulile de implementare a terapiei substitutive în tratamentul bolnavilor dependenţi de drogurile din grupa opiacee (Anexa nr. De asemenea.07. în art. termenul „drog” este utilizat în tratatele internaţionale bilaterale încheiate de Republica Moldova: Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la combaterea traficului internaţional ilicit de droguri.1994 (ratificat la 27. Departamentul de Taxe Vamale şi Accize al Maiestăţii Sale.06. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant. Conform lit. Brigada Naţională împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în Domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu .209 CP RM se prevede răspunderea pentru atragerea de către o persoană. semnat la Chişinău la 3.(2) art. De asemenea. răspunderea pentru viol se agravează dacă acesta e săvârşit prin drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţionată a victimei..390-393]). psihotrope. termenul nominalizat apare în: Regulamentul Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului (Anexa nr.

Deci.05. Cu alte cuvinte. Deşi legea în cauză nu conţine o definiţie a acestui termen. din analiza noţiunii „substanţele psihotrope”. în plan juridic. De menţionat că în varianta rusă a aceleiaşi legi termenul „drog” se traduce ca „наркотик”. Această idee transpare şi din definiţia noţiunii „droguri” din Legea României privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. dar ca „narcotic. altă substanţă.382/1999.01.I-III” [24]. Observăm că.382/1999. între aceeaşi termeni se atestă relaţia de tip „întreg-parte”. Or. preparat care conţine o astfel de substanţă. în această formulă. tocmai această noţiune este parte a conceptului de droguri. traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc. în Legea nr. termenul „наркотик” este utilizat ca sinonim al expresiei „наркотические средства” („mijloc narcotic”).376 din 29. chiar în denumirea ei este utilizată sintagma „droguri şi alte substanţe psihotrope” (în limba rusă – „наркотики и другие психотропные вещества”). Analizând această contradicţie. consemnăm eroarea de care a dat dovadă legiuitorul atunci când a conceput denumirea Legii nr. preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope”. aşa cum vom constata infra. trebuie să aibă prioritate accepţiunea legală. urmează să aflăm cum defineşte legiuitorul această noţiune. Iată de ce. stupefiant” [125. .17 privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave.2002. Pentru a descoperi sensul juridic autentic al noţiunii „drog”.143 din 26. din 26. între termenii „drog” şi „substanţe psihotrope” există o relaţie de tip „parte-întreg”. aceasta cuprinde şi noţiunea „plantele care conţin substanţe stupefiante ori psihotrope”. mai există un act legislativ al Republicii Moldova în care se utilizează termenul „drog”: Legea nr.2001) [53]. prin „drog” se are în vedere „substanţa narcotică (stupefiant) sau psihotropă de origine naturală ori sintetică. nr. p. corelaţia „drog-substanţă psihotropă” din Legea nr.236].713/2001: drogurile nu pot fi considerate parte a substanţelor psihotrope. are o incidenţă mult mai restrânsă decât acelaşi termen utilizat în varianta rusă a Legii nr.12. Invers. Considerăm preferabilă poziţia legiuitorului român. În opoziţie.382/1999.2000 (în continuare – Legea nr.713/2001. în Dicţionarul juridic rus-român termenul „наркотик” se traduce nu ca „drog”. semnat la Chişinău la 17.2001 (ratificat prin Hotărârea Guvernului nr.713/2001.1 al Legii 382/1999. în art. De menţionat că în Legea Armeniei cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope [288]. Însă. În acest plan. Însă.143/2000 a României): „plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe înscrise în tabelele nr. A afirma contrariul este ilogic şi antiştiinţific. Incontestabil. faţă de definiţia similară din Legea nr.07. Ceea ce denotă discordanţa dintre accepţiunea literală şi legală a termenului „наркотик”.382/1999 este corectă. această corelaţie nu este concepută corect în Legea nr. Totodată. crimei organizate.

nu există o listă aparte a preparatelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Anume această concluzie se desprinde din art. se prezintă ca inadecvate denumirile art. Odată ce plantele care conţin substanţe narcotice. considerăm necesară excluderea expresiei „preparat care conţine o asemenea substanţă” atât din art.382/1999 şi din alin. 2) „preparat care conţine o astfel de substanţă”. psihotrope sau analoagele lor nu pot fi identificate cu numitele substanţe. alin. care conţin substanţele sus-menţionate. psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare” şi „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. în comparaţie cu varianta actuală a definiţiei date de legiuitor noţiunii „drog”. psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe.217 şi 2171 CP RM în privinţa operaţiunilor ilegale cu plantele care conţin substanţe narcotice.18 termenul „droguri” este un termen de referinţă pentru desemnarea fenomenului „traficul şi consumul ilicit de droguri” (în accepţiunea legislaţiei Republicii Moldova – „circulaţia ilegală a drogurilor”).382/1999. consemnată în definiţia noţiunii „drog”. „Circulaţia ilegală a drogurilor în scop pe înstrăinare”.1 al Legii nr. art.217 şi 2171 CP RM după cum urmează: „Circulaţia ilegală a drogurilor fără scop de înstrăinare” şi. psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare”.2 şi 4 ale Legii nr. În al doilea rând.1341 CP RM. considerăm superfluă precizarea „de origine naturală ori sintetică” vizavi de substanţa narcotică sau psihotropă.79/2006 este stabilită doar lista substanţelor narcotice. preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope”. În Hotărârea nr. Or. În primul rând. 3) „altă substanţă. Însă.1341 CP RM. este necesară şi modificarea definiţiei noţiunii „drog” din Legea nr.(1) art. respectiv.382/1999. reprezintă o componentă a circulaţiei ilegale a drogurilor (a traficului şi a consumului ilicit de droguri). Aceasta întrucât este suficient că această precizare se face în definiţia legală a noţiunii „substanţă narcotică sau psihotropă” din art. prelucrarea. psihotrope sau analoagele lor. este incorect a aplica denumirea art. Definiţia pe care o propunem este următoarea: „substanţă narcotică sau psihotropă ori planta care conţine astfel de substanţă”.1 al Legii nr.143/2000 a României etc. pentru ca această modificare legislativă să aibă un suport consistent. utilizarea sau alte operaţiuni ilegale cu plantele. cât şi din alin. recomandăm modificarea denumirilor art. În această listă sunt indicate inclusiv următoarele substanţe: . în definiţia noastră au fost eliminate următoarele elemente: 1) „de origine naturală ori sintetică”.1 al Legii nr.217 şi alin. De aceea. Astfel.382/1999. Iar cultivarea.2171 CP RM.(1) art.(1) art. Din aceste considerente.217 şi 2171 CP RM: „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.(1) art.

19 – codeina fosfat 0,015 g, zahăr 0,25 g; – pastile a căror componenţă include codeina; – pastilele Behterev; – picăturile pentru stomac (componenţa: tinctura de opiu 10,0 ml, de pelin 30,0 ml); – soluţia „Exadol” etc. În nota nr.2 la Hotărârea nr.79/2006 se menţionează: „La determinarea cantităţilor de substanţe narcotice, psihotrope şi precursori, care au fost depistate în circulaţia ilegală în formă de extracte şi soluţii îmbibate în tampoane, tifon, bandaje, este necesar să fie extrasă substanţa concretă, cu calcularea cantităţilor corespunzătoare pentru substanţa uscată respectivă”. În alţi termeni, prezintă relevanţă doar substanţa activă, nu şi substanţa auxiliară (apa, zahărul, tinctura de mentă, tinctura de pelin, hidrocarbonatul de sodiu etc.). Tocmai de aceea este oportun să vorbim nu despre preparatul care conţine o substanţă narcotică sau psihotropă, ci despre substanţa narcotică sau psihotropă. Împotriva utilizării termenului „preparat” se pronunţă şi V.Kuharuk: „Deoarece legea înţelege prin „preparat” un amestec de substanţe, rezultă că această noţiune nu o pot forma substanţele psihotrope, reprezentate de diverse materiale narcotice. Or, este logic a presupune că noţiunea „substanţă” trebuie privită şi sub accepţiunea de „material”, adică substanţă folosită ca materie primă. Însă, dacă legiuitorul descrie mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope pe calea indicării formelor lor concrete de exprimare, iar apoi relevă conţinutul noţiunii „preparat”, apelând la utilizarea aceloraşi termeni, dar deja într-un sens generalizator, atunci un asemenea procedeu tehnico-juridic nu poate fi considerat reuşit. Or, este inadmisibilă folosirea aceloraşi noţiuni pentru descrierea unor fenomene diferite” [276]. Întrucât în art.1 al Legii nr.382/1999 este utilizat anume un astfel de procedeu tehnico-juridic, susţinem pe deplin criticile formulate de V.Kuharuk. În fine, am optat pentru excluderea din proiectata definiţie legală a noţiunii „drog” a expresiei „altă substanţă, preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope”. Această formulă nu poate fi acceptată, întrucât determină interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale, ceea ce este interzis de art.3 CP RM. Nu există nici un act normativ în care să fie interpretată noţiunea „altă substanţă, preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope”. Deoarece această noţiune nu are un caracter legal precis, ea nu poate fi luată în calcul la calificarea infracţiunilor. În aceeaşi ordine de idei, în Legea nr.143/2000 a României se face o delimitare clară între conceptele „droguri” şi „inhalanţi chimici toxici”. Această delimitare se face nu doar în plan conceptual, dar şi în plan sancţionator: furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici

20 unui minor se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă; operaţiunile privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi; operaţiunile privind circulaţia drogurilor de mare risc, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi cu interzicerea unor drepturi. În concluzie, sub aspectul pericolului social, nu se pot pune, pe acelaşi nivel, drogurile şi inhalanţii chimici toxici. Unii autori propun că în locul termenului „drog” să fie utilizată expresia „substanţă psihoactivă” [133, p.10,13,39]. De notat că prin „substanţă psihoactivă” ei înţeleg „orice substanţă care, introdusă într-un organism viu, îi poate modifica acestuia percepţia, umorul, comportamentul ori funcţiile sale cognitive sau motrice” [133, p.13]. Nu putem sprijini un asemenea punct de vedere. Definiţia reprodusă este prea largă pentru a fi utilizată în contextul legii penale. Alcoolul, ceaiul, tutunul, cafeaua etc. sunt, cu siguranţă, substanţe psihoactive. Însă, ar fi cu totul exagerat să le atribuim calitatea de drog. În accepţiune legală, calitatea de drog o recomandăm a fi atribuită numai substanţelor narcotice sau psihotrope, ori plantelor care conţin astfel de substanţe. Optăm pentru utilizarea, în reglementările naţionale, anume a termenului „drog”, şi nu a unor presudosubstituenţi ai acestuia. Această opinie se impune şi datorită faptului că termenul „drog” este utilizat în legislaţia comunitară europeană. Se are în vedere Decizia nr.102/97/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 16.12.1996, prin care s-a aprobat programul de acţiuni al Comunităţii Europene vizând prevenirea dependenţei de droguri în contextul acţiunilor privind sănătatea publică [48]. În plan prospectiv, având ca obiectiv armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu cadrul reglementar european, este oportun să manifestăm consecvenţă, promovând utilizarea termenilor consacraţi în legislaţia comunitară europeană. Iar termenul „drog” face parte din rândul acestora. După unii autori, termenii „drog” şi „stupefiante” sunt termeni sinonimi [158, p.130]. Anterior, am relatat despre puncte de vedere similare [109, p.1038; 130, p.320; 142, p.312]. Totuşi, din art.1 al Legii nr.382/1999 rezultă că între termenii „stupefiant” şi „drog” există o relaţie de tip „parte-întreg”. Această concepţie o considerăm absolut întemeiată, întrucât legiuitorul tratează ca echipolenţi termenii „stupefiant” şi „substanţă narcotică”. Iar substanţele narcotice fac parte din rândul drogurilor. De vreme ce stilul legislativ se deosebeşte de stilul literar, orice exerciţiu de sinonimie în cadrul unui act normativ nu poate fi acceptat. Referitor la drog, este inadmisibil sinonimul „substanţă narcotică (stupefiant)” din art.1 al legii nr.382/1999, deoarece la lit.e) art.19 din Legea Republicii Moldova privind actele legislative, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.12.2001 (în continuare – Legea nr.780/2001), se menţionează: „terminologia utilizată este

21 constantă şi uniformă atât în actul elaborat, cât şi în toate celelalte acte legislative; se va utiliza unul şi acelaşi termen, dacă este corect, iar folosirea lui repetată exclude confuzia” [18]. Puşi în faţa dilemei, trebuie să alegem între termenii „stupefiant” şi „substanţă narcotică”. Pentru a putea face această alegere, vom examina în continuare înţelesul ambilor termeni. Legiuitorul defineşte noţiunea „substanţă narcotică” în felul următor: substanţă de origine naturală sau sintetică şi preparatul conţinând o astfel de substanţă, care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv. Această definiţie este formulată atât în art.1 al Legii nr.382/1999, cât şi în alin.(1) art.1341 CP RM. Dezavantajele acestei definiţii sunt următoarele: 1) ea desemnează nu o singură noţiune – „substanţă narcotică”, dar două noţiuni – „substanţă narcotică” şi „substanţă psihotropă”. De aceea, nu este clar care este diferenţa specifică dintre cele două noţiuni desemnate prin aceeaşi definiţie; 2) definiţia dată cuprinde sintagma „şi preparatul conţinând o astfel de substanţă”. Deci, preparatul conţinând o substanţă narcotică este considerat a fi, prin procedeul ficţiunii juridice, substanţă narcotică. Însă, în definiţia noţiunii „drog” (analizată mai sus), conceptele „substanţă narcotică” şi „preparate conţinând o substanţă narcotică” sunt prezentate ca noţiuni care nu se intersectează. De aceea, pentru a elimina aceste confuzii şi evocând argumentele prezentate anterior, optăm pentru excluderea sintagmei „preparate conţinând o substanţă narcotică” din definiţia noţiunii legale „substanţă narcotică”; 3) în definiţia dată se face referire la criteriul fizic al substanţei narcotice – „substanţă de origine naturală sau sintetică” şi la criteriul medicinal al substanţei narcotice – „care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv”, însă în nici un fel nu se ia în consideraţie criteriul juridic al substanţei narcotice. În ce priveşte criteriul juridic al substanţei narcotice, acesta se exprimă în faptul că substanţele, care acţionează asupra sistemului nervos central, pot fi considerate având statutul de substanţe narcotice numai după o fixare juridică corespunzătoare a acestui statut. Importanţa acestui criteriu rezidă în aceea că permite defalcarea, din rândul substanţelor având efect narcotizant, numai a acelor substanţe a căror manipulare ilegală implică răspunderea penală [186, p.100]. În acord cu aceste exigenţe, unii autori, definind noţiunea „substanţe narcotice”, invocă just şi criteriul juridic [119, p.362]. Ceea ce sporeşte aplicativitatea definiţiei respective. Exemple există şi în planul dreptului comparat, atunci când legiuitorul, în definiţia noţiunii „substanţă narcotică”, ia în vizor şi criteriul juridic al substanţei specificate. Astfel, în pct.16 art.93 din Codul penal bulgar [212, p.84] se menţionează, în special, că substanţele narcotice sunt acele substanţe care prezintă pericol în sensul Legii cu privire la controlul asupra substanţelor narcotice

22 şi precursorilor. În art.77 al Codului penal argentinian [208, p.81], în definiţia noţiunii „droguri” (care îşi răsfrânge incidenţa inclusiv asupra substanţelor narcotice), se arată, printre altele, că aceste substanţe sunt incluse în listele care sunt periodic elaborate şi actualizate în corespundere cu dispoziţiile autorităţii naţionale executive. Nu în ultimul rând, în art.1 al Legii nr.143/2000 a României, cu privire la noţiunea „substanţe aflate sub control naţional”, se menţionează că „tabelele pot fi modificate prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substanţe, prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea Ministerului Sănătăţii”. În ce priveşte Republica Moldova, lista acestor substanţe la fel se află sub controlul statului. Astfel, la alin.(4) art.1341 CP RM este consemnat: „Listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern”. Totuşi, din această prevedere nu se desprinde univoc dacă este sau nu obligatoriu ca substanţa narcotică (sau substanţa psihotropă, sau precursorul) să fie inclusă în listele aprobate de Guvern. Considerăm că această precizare ar fi necesară, pentru a se evita interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale. Astfel, în literatura de specialitate a fost exprimat punctul de vedere conform căruia actele normative, prin care sunt stabilite listele substanţelor narcotice şi substanţelor psihotrope, ar avea nu un caracter obligatoriu, ci un caracter de recomandare [271]. În conformitate cu alin.(1) art.20 din Legea Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18.07.2003, actele normative adoptate de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sunt executorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dacă în ele nu se prevede altfel [20]. Nici în Hotărârea nr.79/2006 a Guvernului, nici în Hotărârea nr.7/1998 a CPCD nu se prevede altfel. Iar CPCD nu este o „instituţie obştească”, aşa cum o consideră eronat unii autori [244], dar o „subdiviziune a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, subordonat nemijlocit Comisiei Interdepartamentale a Guvernului privind combaterea Narcomaniei şi Narcobusinessului”, aşa cum este stabilit corect în Ordinul nr.42 din 15.02.1999 al Ministerului Sănătăţii cu privire la instituirea în cadrul Ministerului Sănătăţii a Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova [35]. Aşadar, CPCD este o autoritate a administraţiei publice centrale. Deci, actele adoptate de această autoritate au, ca şi actele Guvernului, un caracter obligatoriu, şi nu un caracter de recomandare. Caracterul obligatoriu al prevederilor CPCD îl confirmă Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 16.03.1999 nr.1r/a-59/99, conform căreia la determinarea proporţiilor mari privind circulaţia substanţelor narcotice urmează a fi consultat Tabelul nr.6 „Determinarea cantităţilor mici sau mari de substanţe narcotice, psihotrope şi cu acţiune drastică depistate în traficul ilicit”, aprobat de CPCD [69].

aprobată de Guvern”. în partea finală a acesteia. adică „gruparea obiectelor în clase după unele criterii.1 al Legii nr. este necesar ca criteriul juridic al substanţei narcotice să fie fixat în definiţia legală a noţiunii „substanţă narcotică”. din prima clasă fac parte: marijuana uscată sau verde. În Anexa la Legea nr.382/1999. Din cea de-a doua clasă fac parte: acetildihdrocodeina. În funcţie de originea lor. 2) substanţe narcotice care prezintă pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. într-o ordine ierarhică şi într-un tot unitar şi organic. metadonul. extractul şi tinctura din cannabis.115]. substanţele narcotice se clasifică în: . În funcţie de impactul psihofarmacologic. sufentanilul etc. aprobată de Guvern”. extractul din macul somnifer. p. cocaina. morfina. din componenţa unor preparate. Varietatea acestora condiţionează clasificarea substanţelor narcotice. Astfel.23 Pentru a elimina cu desăvârşire orice speculaţii în acest sens. după primul criteriu. paiele de mac somnifer uscat sau verde. Din cea de-a doua clasă fac parte: metadonul. [182. formulată în art. pentru definiţia legală a noţiunii „substanţă narcotică”. 186. Lista substanţelor narcotice din Hotărârea nr. în conexiune cu celelalte clase” [143. clasificarea substanţelor narcotice se face în funcţie de două criterii: 1) gradul de pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul abuziv al substanţelor narcotice. Disjungerea definiţiei legale a noţiunii „substanţă narcotică” de definiţia legală a noţiunii „substanţă psihotropă” (despre a cărei necesitate am menţionat anterior) ne determină să propunem. (substanţe narcotice inutilizabile în scopuri medicale). dacă această substanţă este indicată în lista substanţelor narcotice.103]. p. alfa-metilfentanilul. Din prima clasă fac parte următoarele substanţe: răşina. substanţele narcotice se clasifică în: substanţe narcotice naturale şi substanţe narcotice sintetice şi semisintetice. Toate substanţele narcotice din această clasă sunt utilizate în scopuri medicale. după cuvintele „consumul lor abuziv” să se facă completarea „dacă această substanţă este indicată în lista substanţelor narcotice. haşişul. heroina etc. hidrocodeina etc. efedronul etc. Astfel. (substanţe narcotice utilizate în scopuri medicale). Pe cale de consecinţă. fentanilul. concentratul din paie de mac. astfel ca fiecare clasă să ocupe un anumit loc.38-41. următoarea formulă: „substanţa de origine naturală sau sintetică. etilmorfina.79/2006 a Guvernului include denumirea a 139 de substanţe narcotice.1341 CP RM. norcodeina. substanţele narcotice se clasifică în: 1) substanţe narcotice care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. p. recomandăm ca în definiţia corespunzătoare. folcodeina etc. 2) posibilitatea de utilizare a substanţelor narcotice în scopuri medicale.(1) art.382/1999 şi în alin.

106. Considerăm această opinie conceptual incorectă: atunci când stabilim obiectul material al infracţiunii. Din prima clasă fac parte: opiul.B. Explicând necesitatea utilizării noţiunii „mijloc narcotic” în locul noţiunii „substanţă narcotică”.A. în Republica Moldova. aşa cum se susţine just în doctrina penală. Babaian afirmă că termenul „mijloc” include atât sensul de substanţă. 90.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative şi în Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxice”.A. Armenia. kat (fol) etc. noţiunea „mijloc narcotic” este folosită şi în sistemul de drept al Republicii Moldova: în art. 80. 102. Nu putem finaliza analiza noţiunii „substanţă narcotică” înainte de a supune examinării problema utilizării în dreptul penal al unor ţări (Federaţia Rusă. în traficul ilicit se depistează marijuana [76. 79.03. 88. De asemenea. heroina. Anterior. Turkmenistan. 77. petidina. cannabisul etc. paiele de mac somnifer [75] etc. 3) substanţe narcotice perturbatorii (psihodisleptice) [231]. De aceea. ne-am pronunţat cu argumente împotriva operării cu termenul „preparat”. pe când în termenul „mijloc” şi-a găsit reflectarea atât criteriul medical. Din cea de-a doua clasă fac parte: cocaina. [115. 2) substanţe narcotice stimulente (psihoanaleptice). cât şi criteriul juridic al entităţii desemnate prin acest termen [186. 95. 154. morfina. 104. 93. p. Nu ne interesează suportul material al acestei entităţi.A. prin al cărei intermediu se aduce atingere obiectului apărării penale.1997 [54]. care nu depind de suportul material. Maiorov şi V. Alte substanţe narcotice depistate constituie: opiumul acetilat [78. 107]. Din cea de-a treia clasă fac parte: LSD-25. cât şi sensul de preparat [260]. 92.77-81. Ucraina. p. Într-o măsură foarte restrânsă şi într-o manieră reminiscentă. Kârgâzstan etc. 96. p.99]. ne interesează entitatea corporală. nr. Susţinând necesitatea folosirii noţiunii „mijloc narcotic”. ar fi cu totul nepotrivit să folosim termenul „mijloc” pentru a desemna obiectul material al infracţiunii. de cele mai dese ori. E. 100].24 1) substanţe narcotice depresive (psiholeptice). Aşa cum arată practica. extractul de mac somnifer [75]. 98. 89. dextramoramidul etc.3-9].) a noţiunii „mijloc narcotic” (în calitate de substituent al noţiunii „substanţă narcotică”). nu putem accepta punctul de vedere al lui E. Malinin menţionează că termenul „substanţă” reflectă doar mecanismele biochimice ale acţiunii de narcotizare. fentanilul.12 din 27. 97. Republica Belarus. 99. Babaian. 91. este o diferenţă de fond între mijloacele de . Aceasta deoarece. A. ca termen distinct în raport cu expresia „substanţă narcotică”. 83.

03.03.02.e) art.19 din Legea nr. Folosirea în paralel a două noţiuni diferite având acelaşi conţinut se explică prin aceea că. substanţe explozibile. În legislaţia Republicii Moldova.11. p. muniţii. noţiunea „stupefiant” este definită în Convenţia unică asupra stupefiantelor. substanţă toxică (opiu. termenul „stupefiant” este întrebuinţat nu numai în Legea nr. încheiate de Republica Moldova (de exemplu.11.1999 al Ministerului Sănătăţii cu privire la instituirea în cadrul Ministerului Sănătăţii a Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova. modificată prin Protocolul din 1972” [26].105-106].1995) [47]. nr. folosită mult timp. care figurează în tabelul I sau tabelul II al Convenţiei din 1961 şi al Convenţiei din 1961 cum apare ea modificată” [43].1972 (în vigoare pentru Republica Moldova din 3.1988 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16. noţiunea „stupefiant” are o incidenţă prea mică în sistemul normativ al Republicii Moldova. De asemenea.1961.25 săvârşire a infracţiunii şi obiectul material al infracţiunii [120. stupefiante şi substanţe psihotrope. duce la obişnuinţă şi la necesitatea unor doze crescânde [130.339/2005 a României): „termen desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia unică din 1961 a Naţiunilor Unite asupra substanţelor stupefiante. adoptată la New York la 30. adoptat la Geneva la 25.339 din 29. în Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. provocând o stare de inerţie fizică şi psihică şi care. 118.1031]. cocaină. ţinem să menţionăm că acest termen este utilizat în unele tratate internaţionale bilaterale.2005 (în continuare – Legea nr. prin „stupefiant” se înţelege: (substanţa medicamentoasă) care inhibă centrii nervoşi.1995). în limbajul juridic autohton.) care inhibă centrii nervoşi.780/2001 este consacrată regula . În concluzie. şi în Protocolul de modificare a acestei Convenţii. Într-o manieră apropiată. El apare şi în Ordinul nr. Ad litteram. prin „stupefiant” se are în vedere „orice substanţă.12. expresia „substanţă narcotică” a pătruns prin filiera rusă. termenul „stupefiant” a pătruns prin filiera românească. substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.382/1999. urmează să purcedem la analiza naturii juridice a noţiunii „stupefiant”. p. Sub aspect juridic. adoptată la Viena la 20. Întrucât la lit. producând o stare de euforie trecătoare [142.871].05. fie că sunt naturale sau sintetice” [41]. în comparaţie cu noţiunea echivalentă „substanţă narcotică”.197. După examinarea înţelesului noţiunii „substanţă narcotică”.42 din 15. considerăm inoportună utilizarea noţiunii „mijloc narcotic” în sistemul nostru de drept. p. În acelaşi timp.1994): „toate substanţele din tabelele I şi II. fie că este de origine naturală sau de sinteză. în Acordul între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Fiscal de Stat al Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în combaterea traficului ilicit de arme. noţiunea „substanţă stupefiantă” se defineşte în Legea României privind regimul juridic al plantelor. Totuşi. p. heroină etc. semnat la Chişinău la 30.03. Totodată.

se arată că „. şi prevederile reglementărilor interne în materie. 218 şi 219 CP RM legiuitorul foloseşte tocmai noţiunea „substanţă narcotică”). ţinem să precizăm că. Considerăm că alegerea trebuie făcută în favoarea noţiunii „stupefiant”.4 din Legea nr.109]. aplicarea prevederilor internaţionale şi naţionale. „substanţe psihotrope”. trebuie consemnată utilizarea în doctrina penală a noţiunii „substanţe euforizante” [119. astfel încât să se evite eventualele contradicţii dintre prevederile legislaţiei Republicii Moldova şi dispoziţiile tratatului” [17]. „analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope”.595/1999).09. se menţionează: „Interpretarea tratatelor internaţionale urmează a fi efectuată în conformitate cu normele şi principiile dreptului internaţional. introducerea în organismul victimei a substanţelor cu efect puternic. (Totuşi. împotriva voinţei acesteia. Astfel.780/2001: „Actul legislativ trebuie să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. însoţită de scopul sustragerii. principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional”. Aceasta deoarece în art. vom utiliza în studiul nostru noţiunea „substanţă narcotică”. nu „stupefiant”. în starea de neputinţă de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa.(1) art. în continuare. în baza principiului „pacta sunt servanda”. În alt context. Conceptele „substanţe narcotice”. psihotrope sau analoagele acestora”? În opinia noastră. adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 24. pentru a nu genera confuzii. este necesară tranşarea concurenţei dintre noţiunile legale „stupefiant” şi „substanţă narcotică”. înscris în alin.274. substanţelor psihotrope.(1) art. se va asigura realizarea unuia dintre principiile de bază ale legiferării. 2171-2176. implicit. substanţelor cu efect puternic. odată ce ţara noastră – în procesul ratificării Convenţiei unice asupra stupefiantelor şi Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope – a acceptat anume termenul „stupefiant”. Întrucât la art. p. prin astfel de procedeu. cele două noţiuni nu pot fi confundate. Astfel. toxice sau euforizante. pe de altă parte. precum şi ale . a substanţelor narcotice.26 constanţei şi uniformităţii terminologiei utilizate în toate actele legislative. Considerăm că. Disonanţele de ordin terminologic dintre prevederile Convenţiei unice asupra stupefiantelor şi ale Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. pe de o parte. la fel ca şi conceptele „substanţe cu efect puternic” şi „substanţe toxice”. pot influenţa negativ interpretarea şi.2176 CP RM se prevede răspunderea pentru introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane. În special. în scopul aducerii acesteia.217. nu poate fi calificată ca tâlhărie” [119.274].. Listele substanţelor narcotice.1999 (în continuare – Legea nr..21 din Legea Republicii Moldova privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova. p. sunt concepte utilizate de legiuitor. psihotrope sau a analoagelor acestora. 166. în reglementările interne în materie trebuie asigurată utilizarea acestui termen. este pe deplin îndreptăţită întrebarea: sunt oare echivalente noţiunile „substanţe euforizante” şi „substanţe narcotice. la alin. p. periculoase pentru viaţa sau sănătatea ei.

Din această perspectivă. în textul Legii nr. aşa cum el este conceput în art. Ce înseamnă „substanţe cu efect narcotizant”? Are oare această noţiune acelaşi înţeles cu al noţiunii „substanţe narcotice”? În varianta rusă a art. ketozalamul.382/1999. această noţiune nu poate fi identificată cu noţiunea „substanţă narcotică. Iar legiuitorul distinge în mod clar noţiunile „alcool” şi „droguri”. eterul etc.Ţipişcă. noţiunile cu care se operează trebuie privite din perspectiva legii. În sprijinul acestei opinii apare şi faptul că. Ceea ce ar însemna să denaturăm înţelesul noţiunii „substanţe cu efect narcotizant”. nu din perspectiva extrajuridică. lista substanţelor cu efect narcotizant (de exemplu.713/2001. butalbitalul. Unele din substanţele nominalizate mai sus sunt incluse în lista nr. fie în Hotărârea nr. aminorexul. Prin urmare. ca termeni care nu se includ unul în altul. Noţiunea „одурманивающие вещества” este utilizată şi în varianta rusă a Legii nr. psihotropă sau analogul acesteia”. p. De aici se desprinde ideea că noţiunile „stupefiant” şi „substanţă cu efect narcotizant” nu pot fi identificate.) este întocmită de CPCD [113. cloroformul. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant”. ciupercile halucinogene [133. codeina. A face abstracţie de aceasta înseamnă a neglija principiul legalităţii.7/1998 a CPCD.5 al Hotărârii . „Euforizant” înseamnă „care produce euforie” [130.79/2006 a Guvernului. p.209 şi 322 CP RM noţiunea „substanţe cu efect narcotizant” este tradusă ca „одурманивающие вещества”.Borodac. Suntem de părere că într-un studiu juridic.209 şi 322 CP RM legiuitorul foloseşte sintagma „substanţe cu efect narcotizant”. Aceasta deoarece în dispoziţia acestor articole este indicat: „droguri. care nu şi-a găsit o consacrare legislativă.35].2 „Substanţe cu acţiune drastică.27 substanţelor toxice sunt prevăzute fie în Hotărârea nr. Însă. atunci care este înţelesul noţiunii „substanţe cu efect narcotizant”? În opinia lui A. însă de această dată prin ea fiind tradus termenul „stupefiant”. nu putem agrea punctul de vedere exprimat de J. De aici rezultă că prin „substanţă cu efect narcotizant” ar trebui să înţelegem stupefiantul.Alecu şi M.Drăgan.209 şi 322 CP RM. p.237]. termenii „alcool” şi „droguri” sunt folosiţi separat. noţiunea „substanţe euforizante” este un concept utilizat exclusiv de către doctrinari. Conjuncţia disjunctivă „sau” utilizată de legiuitor indică la faptul că noţiunea „alte substanţe cu efect narcotizant” nu poate fi inclusă în conţinutul noţiunii „droguri”. Dar dacă substanţele cu efect narcotizant nu sunt stupefiante şi nu fac parte din rândul drogurilor. În art. aflate sub control internaţional pe teritoriul Republicii Moldova” din Tabelul nr. fiind plasat în aceeaşi categorie cu cannabisul. vinilbitalul. considerăm că alcoolul nimereşte sub incidenţa noţiunii „substanţă euforizantă”. Luând în seamă acest semantism. În contrast. cu atât mai mult într-o lucrare ştiinţifică. Gh.352]. conform căruia alcoolul este considerat drog uşor. traducerea sintagmei „substanţă cu efect narcotizant” ca „одурманивающее вещество” este incorectă.

Prin aceasta s-ar încălca flagrant regula.1 al acestei Convenţii. p.338]. aducerea minorilor în stare de ebrietate este sancţionată conform art. recomandăm excluderea sintagmei „sau alte substanţe cu efect narcotizant” din art. Anterior.02.867]. în contextul acestor prevederi. Într-adevăr. II. Să înţelegem că „substanţele cu acţiune drastică” şi „substanţele cu efect narcotizant” înseamnă una şi aceeaşi? Dar. adoptate la Viena la 21. Dacă. înscrisă la lit. De asemenea.169 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.209 şi 322 CP RM. Ar fi exagerat. sau la orice produs natural din tabelele I. nu suntem de acord cu opinia că prin „substanţe cu efect narcotizant” se au în vedere substanţele cu acţiune drastică (substanţele cu efecte puternice).209 şi 322 CP RM. Deci. fie că este de origine naturală. fie de origine sintetică. interpretarea sistematică a dispoziţiei art.(2) art. în alin. Care este locul substanţelor psihotrope în rândul drogurilor şi în ce constă deosebirea dintre substanţele psihotrope şi substanţele narcotice? Literalmente.28 nr.1995) [42]. noţiunea „substanţă . Pe cale de consecinţă. ar fi incorect să afirmăm că atragerea minorului la consumul ilegal de alcool ar trebui să atragă aplicarea art. Pentru a afla sensul juridic al noţiunii „substanţă psihotropă”.209 CP RM. apelăm la prevederile Convenţiei asupra substanţelor psihotrope. „psihotrop” înseamnă: „(medicament) cu acţiune asupra psihicului” [130.e) art. considerăm că noţiunea „substanţe cu efect narcotizant” este lipsită de conţinut şi nu-şi justifică prezenţa în art. Într-o manieră apropiată.753]. „(medicament) care acţionează asupra psihicului” [142. se stabileşte răspunderea administrativă pentru aducerea minorului în stare de ebrietate. să atribuim înţelesul de substanţe cu acţiune drastică încă unei noţiuni. pentru a fi evitată interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale. am demonstrat că noţiunea generică de drog cuprinde nu numai noţiunea „substanţă narcotică” (stupefiant).169 din Codul cu privire la contravenţiile administrative” [119. expresia „substanţă psihotropă” se referă la orice substanţă. Aceasta deoarece.209 CP RM ne obligă să luăm în consideraţie şi prevederile art.e) art. în toate actele legislative terminologia utilizată trebuie să fie constantă şi uniformă. în aceste condiţii.1971 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16. potrivit căreia. III sau IV”.248 CP RM legiuitorul deja foloseşte un sinonim al noţiunii „substanţe cu acţiuni drastice”. p. p. de lege lata.780/2001. În condiţiile în care nici inhalanţii chimici toxici. nici alcoolul nu pot fi consideraţi substanţe cu efect narcotizant.7/1998 a CPCD. Conform lit. Sprijinim punctul de vedere conform căruia „alcoolul nu face parte din rândul substanţelor cu efect narcotizant.19 al Legii nr. dar şi noţiunea complementară acesteia – „substanţă psihotropă”. inhalanţii chimici toxici sunt consideraţi droguri. Ne referim la noţiunea „substanţe cu efecte puternice”. inhalanţii chimici toxici nu pot fi consideraţi substanţe cu efect narcotizant.05.

În funcţie de posibilitatea de utilizare a substanţelor psihotrope în scopuri medicale. prin „substanţă psihotropă” se înţelege „termenul desemnând substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971”. care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. prin „substanţă psihotropă” se are în vedere substanţa de origine naturală sau sintetică şi preparatul conţinând o astfel de substanţă. dacă această substanţă este indicată în lista substanţelor psihotrope. în sensul legii. reieşind din prevederile Anexei la Legea nr.382/1999 şi la alin. este regretabil că aceeaşi definiţie legală desemnează două noţiuni diferite: „substanţă psihotropă” şi „substanţă narcotică” (stupefiant). În ambele cazuri.382/1999. Totuşi. catinonul.339/2005 a României.r) art. noţiunile „substanţă psihotropă” şi „substanţă stupefiantă” sunt definite separat.1 al Legii nr. În funcţie de gradul de pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul abuziv al substanţelor psihotrope. legiuitorul moldovean foloseşte formula adecvată „substanţă psihotropă”. de această dată. Urmând acest model şi ţinând cont de definiţia pe care am propus-o supra pentru noţiunea „substanţă narcotică”. din prima clasă fac parte: brolamfetamina. aprobată de Guvern”. terminologia utilizată în cadrul reglementărilor internaţionale şi al reglementărilor interne în materie este una constantă şi uniformă. care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. 2) substanţe psihotrope care prezintă pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. acestea se clasifică în: . barbitalul.1 al Convenţiei ONU contra traficului ilicit de substanţe stupefiante şi substanţe psihotrope: „Expresia „substanţă psihotropă” desemnează orice substanţă de origine naturală sau de sinteză sau orice produs din tabelele I. amfetamina.29 psihotropă” este definită la lit. Observăm că. II. prin „substanţă psihotropă” să se înţeleagă „substanţa de origine naturală sau sintetică.79/2006 a Guvernului include denumirile a 127 de substanţe psihotrope. Lista substanţelor psihotrope din Hotărârea nr. în Legea nr. sau IV ale Convenţiei din 1971 cu privire la substanţele psihotrope”. aceste substanţe se clasifică în: 1) substanţe psihotrope care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. Din cea de-a doua clasă fac parte: amobarbitalul. Definiţia legală a noţiunii „substanţă psihotropă” se conţine la art. fenobarbitalul etc. diazepamul. III. catinul.1341 CP RM.(1) art. Urmând litera convenţiilor internaţionale de referinţă. Astfel. propunem ca. În special. fenciclidina etc. eticiclidina. Lipseşte dilema artificial creată de tipul „stupefiant/substanţă narcotică”. În opoziţie.

amfetamina este o substanţă psihotropă sintetică.. formulele specificate desemnează o circumstanţă agravantă: dacă substanţa.4 art. psihotrope sau a analoagelor lor. diazepamul.”. care reprezintă obiectul material al infracţiunii.. Din cea de-a doua clasă fac parte: brolamfetamina. reieşind din prevederile Anexei la Legea nr.. De exemplu. fenobarbitalul. 2) substanţe psihotrope stimulente (psihoanaleptice). Totodată.(3) art. metaqualonul etc. Din cea de-a treia clasă fac parte: fenciclidina.2 al Convenţiei asupra substanţelor psihotrope sunt stabilite criteriile în baza cărora o substanţă poate fi recunoscută ca substanţă psihotropă: a) substanţa poate provoca: – o stare de dependenţă şi . propunem revederea sintagmelor „cu utilizarea substanţelor. tetrazepamul etc.2176 CP RM se utilizează formula „cu substanţe narcotice sau psihotrope a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă”. În pct. 2171 CP RM se foloseşte formula „cu utilizarea substanţelor narcotice. fenetilina. În acest sens. Trebuie de menţionat că în legea penală se ţine cont de acest criteriu de clasificare.” şi „cu substanţe.c) alin.. Din cea de-a doua clasă fac parte: amfetamina. Astfel.30 1) substanţe psihotrope inutilizabile în scopuri medicale.. substanţele psihotrope se clasifică în: substanţe psihotrope naturale şi substanţe psihotrope sintetice şi semisintetice. metamfetamina. nitrazepamul.”.(2) art. barbitalul. 3) substanţe psihotrope perturbatorii (psihodisleptice). psilocibina etc. la lit. De aceea. recomandăm substituirea sintagmelor sus-menţionate prin expresia „în privinţa substanţelor. este inutilizabilă în scopuri medicale. metilfenobarbitalul. din prima clasă fac parte: brolamfetamina. conturate în funcţie de utilizarea acestor substanţe în scopuri medicale. amfetamina etc. Din prima clasă fac parte: fenobarbitalul. catinonul. există temeiul agravării răspunderii penale. În funcţie de impactul psihofarmacologic. O asemenea manieră de descriere este potrivită pentru caracterizarea mijloacelor de săvârşire a infracţiunii.(3) art. dexamfetamina. După această digresiune absolut necesară. alobarbitalul.382/1999. Pe de altă parte. tenociclidina etc. 2) substanţe psihotrope utilizabile în scopuri medicale. a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă”. nu a obiectului material al infracţiunii.217 şi la lit. catinul. eticiclidina.e) alin. mescalina. levamfetamina. fenciclidina. substanţele psihotrope se clasifică în: 1) substanţe psihotrope depresive (psiholeptice). mescalina este o substanţă psihotropă naturală.c) alin. În funcţie de originea lor. tenamfetamina. În planul perfecţionării legii penale. la lit. psilocibina.. să prezentăm clasele de substanţe psihotrope. În aceste ipoteze.

De asemenea.Simakova. au o influenţă specifică asupra sistemului nervos central. Ordinea de recunoaştere a unei substanţe în calitate de substanţă psihotropă este identică ordinii de recunoaştere a unei substanţe ca substanţă narcotică” [182. totuşi. I. tocmai substanţele narcotice sunt cele care au o influenţă specifică asupra sistemului nervos (influenţă stabilizantă.129].Simakova susţine că numitele substanţe se deosebesc prin „utilitatea terapeutică şi sfera de aplicare (substanţele psihotrope sunt mai frecvent folosite în medicină. p. respectiv.79/2006 a Guvernului. printre alte stupefiante” [133. exact aceleaşi criterii sunt aplicabile în ipoteza recunoaşterii unei substanţe ca substanţă narcotică. p. La fel. Chiar dacă convenţiile internaţionale în materie pot conţine anumite inexactităţi. Unii autori încearcă să identifice deferenţe specifice de ordin medical între substanţele psihotrope şi substanţele narcotice. Iar. sau abuzuri ori efecte nocive comparabile celor ale unei substanţe incluse în tabelul I.Ţipişcă când afirmă: „Clasificarea substanţelor stupefiante şi psihotrope pe tabelele existente la finele convenţiilor din 1961 şi.Alecu şi M.32]. De aceea. sunt substanţe psihotrope utilizabile sau inutilizabile în scopuri medicale. Drept exemplu de incoerenţă poate fi dată aşezarea substanţelor halucinogene în rândul substanţelor psihotrope şi nu al stupefiantelor. într-o anumită măsură.328]. în aşa fel încât ea constituie o problemă de sănătate publică şi o problemă socială care justifică punerea ei sub control internaţional. sedativă. Ceea ce nu vine în sprijinul opiniei exprimate de I. care se administrează în cazul dereglărilor epileptice episodice şi al stării epileptice [199. III sau IV şi b) există suficiente motive să se creadă că substanţa dă sau riscă să dea loc de abuzuri. codeina fosfat este partea activă a unor substanţe narcotice. Într-un mod similar se exprimă alţi autori: „Este destul de condiţională delimitarea substanţei psihotrope de substanţa narcotică.325]. ori dispoziţiei.) [182. nu în cele din urmă. precum şi plasarea cannabisului printre stupefiantele cele mai dăunătoare. sunt utilizate eficient pentru tratarea afecţiunilor psihice)” [282]. Astfel. Totuşi. conform listei din Hotărârea nr. 1971 creează confuzie. după unii autori. iar a THC. au dreptate J. p. Gh. alcaloidul cannabisului. dar din punct de vedere juridic se deosebesc substanţele psihotrope de substanţele narcotice. afectându-le credibilitatea şi. halucinogenă etc. Nu din punct de vedere medical. trebuie de menţionat că codeina fosfat intră în componenţa mixturii Behterev. aşa cum sunt şi substanţe narcotice utilizabile sau inutilizabile în scopuri medicale. Însă. p. şi nu a unor substanţe psihotrope. aşa cum s-a văzut mai sus.31 – o stimulare sau depresiune a sistemului nervos central dând loc unor halucinaţii sau tulburări ale funcţiei motorii sau ale judecăţii ori comportamentului. ori perceperii. după listele din conţinutul lor sunt concepute listele substanţelor psihotrope şi substanţelor narcotice din reglementările interne. corecta lor calificare juridică. Până la o eventuală modificare a aces- . II.Drăgan.

1997: „substanţele de origine naturală sau sintetică. substanţă psihotropă” (folosit în art.382/1999 şi în alin. Astfel.(2) art. adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 4. prin „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” se înţelege substanţa care.1341 CP RM. Aceasta se exprimă în stabilirea de liste (tabele) deosebite pentru substanţele psihotrope şi substanţele narcotice. Totuşi. această substanţă a fost utilizată în SUA aproape nelimitat în practica psihoterapeutică. Însă. a Codului penal al Republicii Moldova şi a Codului de procedură penală al Republicii Moldova. în cazul unora din aceste substanţe destinaţia s-a schimbat. divizarea în substanţe psihotrope şi substanţe narcotice este mai degrabă o tradiţie atinsă de desuetudine. în lexicul juridico-penal a fost introdusă expresia „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”. nu mai are destinaţia iniţială de a fi utilizată în scopuri medicale. în procesul de aplicare a răspunderii penale trebuie să se opereze nu cu conceptul hibrid „substanţă narcotică (stupefiant).32 tora. Iniţialmente. interzise pentru circulaţie în Federaţia Rusă.1341 CP RM).(1) art. Juridiceşte.12. În altă ordine de idei. p. Or. Tocmai de aceea.277/2005) [22].11.80]. ce sunt susceptibile de control în Federaţia Rusă. . s-a demonstrat că ea provoacă moartea unor grupuri de celule nervoase. În concluzie. ele trebuie respectate. Chiar dacă. Cel mai edifiant este exemplul substanţei MDMA (3.4 – metilendioximetamfetamină). Ca model legislativ pentru această definiţie a servit definiţia similară din Legea Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope din 10. substanţele psihotrope au fost elaborate exclusiv pentru tratarea afecţiunilor psihice. conform alin. iniţial. după care folosirea ei în medicină a fost interzisă [182. deşi răspunderea pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice şi a substanţelor psihotrope este stabilită în aceleaşi norme – penale sau administrative – la nivel internaţional şi la nivel naţional se statuează regimuri juridice distincte pentru cele două tipuri de substanţe. Însă. cu timpul. sub aspect medical. dar cu conceptele diferenţiate „substanţă narcotică” („stupefiant”) şi „substanţă psihotropă”. cunoscută mai mult sub denumirea „extasy”. a căror acţiune psihoactivă ele o reproduc” [294]. substanţelor psihotrope şi precursorilor acestora.2005 (în continuare – Legea nr. prin Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative. se asimilează cu substanţa narcotică sau psihotropă. Sigur. această substanţă continuă să fie inclusă în lista substanţelor psihotrope. care nu sunt incluse în Lista mijloacelor narcotice. trebuie de menţionat că.1 al Legii nr. ale căror structură chimică şi calităţi sunt asemănătoare cu structura chimică şi calităţile mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope. ea este substanţă psihotropă. conform componenţei sale şi efectului pe care îl produce. consemnăm că.

E. substanţelor psihotrope şi precursorilor.2002 cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope)” [288]. interzise pentru circulaţie în Turkmenistan. listă stabilită în ordinea determinată de prezenta lege (se are în vedere Legea Armeniei din 26.33 Într-o manieră apropiată. care după structura chimică şi calităţi sunt similare cu mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope ce determină o acţiune psihoactivă analoagă” [290]. „substanţe de origine sintetică sau naturală. În principal. în ultimă instanţă. care nu sunt incluse în lista mijloacelor narcotice.85] etc. a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” se încalcă principiul legalităţii şi al echităţii. ale căror structură chimică şi calităţi sunt asemănătoare cu structura chimică şi calităţile mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope.12. Considerăm că prin utilizarea. această noţiune trebuie exclusă din Codul penal. „deşi există o necesitate obiectivă în această inovaţie juridico-penală. cu . pentru majoritatea din aceste definiţii. De aceea. putem menţiona că. a căror acţiune psihoactivă ele o reproduc” [289]. dar care au o structură chimică similară cu una din substanţele narcotice şi care determină o acţiune analoagă în organismul uman” [212. substanţelor psihotrope şi precursorilor acestora. Kobzeva opinează că.. 2) nu este inclusă în lista de substanţe narcotice şi substanţe psihotrope supuse controlului din partea statului. ea fiind deci dăunătoare.V. ce sunt supuse controlului în Turkmenistan. care nu sunt incluse în lista mijloacelor narcotice. este vorba de abordarea nesistematică exprimată în raportarea analoagelor mijloacelor narcotice sau ale substanţelor psihotrope la categoria semnelor obligatorii ale grupului corespunzător de infracţiuni. În special. „orice substanţă care nu este inclusă în Legea privind controlul asupra substanţelor narcotice şi precursorilor. se asimilează cu substanţa narcotică sau substanţa psihotropă. interzise pentru circulaţie în Republica Kârgâză. noţiunea „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope” este definită în legislaţia altor state: „substanţe de origine naturală sau sintetică. ce sunt susceptibile de control în Republica Kârgâză. În mod regretabil. substanţelor psihotrope şi precursorilor lor. în legea penală a Republicii Moldova. sunt comune următoarele trăsături ale analogului substanţei narcotice sau psihotrope: 1) după componenţa (structura) chimică şi efectul pe care îl produce (calităţile pe care le are). consecinţele nefaste ale unei asemenea inconsecvenţe depăşesc limitele unei simple încălcări a regulilor logicii formale: ele sunt în cel mai direct mod legate de calificarea celor săvârşite şi. Sintetizând. „substanţe care nu sunt incluse în lista mijloacelor narcotice. Care sunt argumentele pe care le aducem în sprijinul acestei recomandări? În doctrina penală rusă au fost aduse critici utilizării în legea penală a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” [269. 267]. nivelul calitativ al implementării ei în textul legii penale lasă de dorit. p..

2171-2173. 2175.(2) art. Dar aceeaşi situaţie se atestă în Codul penal al Republicii Moldova: noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” este utilizată în art. de facto. introducerea în textul legii penale a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” este „un pas înapoi. Kobzeva. deoarece nu există o listă oficial întocmită a substanţelor analoage. 218 şi 219 CP RM. 273]. În context. analogul substanţei narcotice sau psihotrope este o substanţă care nu este inclusă în nici o listă de substanţe supuse controlului din partea statului. fie statutul de substanţă psihotropă. a principiului legalităţii. nu este clar: despre care liste de substanţe analoage vorbesc autorii citaţi? Doar.6 din Codul penal al Federaţiei Ruse” [267]. În afară de prevederea cu caracter declarativ şi ambiguu din alin.. nici în Federaţia Rusă. Cu toate acestea. ea obţine fie statutul de substanţă narcotică.109].B. considerăm că noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope trebuie exclusă din toate articolele specificate mai sus.34 aplicarea pedepsei. spre analogia legii penale. ca E. se va asigura respectarea nu doar a principiului echităţii. nu pledăm. pentru includerea noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” în toate.. 217. Tertium non datur. împotriva căreia se pronunţă legiuitorul în art. dar şi. În acest fel. a analoagelor şi precursorilor acestora – ca obiect material al infracţiunii apare analogul substanţei narcotice sau psihotrope. Însă. Aceasta pentru că. Malinin. 2176 CP RM. a analoagelor şi precursorilor acestora [267].V.A. pentru dreptul penal.V. ele nu sunt supuse nici unui regim juridic. p. „completarea articolelor Codului penal cu un nou obiect material al infracţiunii – analogul substanţelor narcotice sau psihotrope. prin definiţie. anulat criteriul juridic al substanţei narcotice sau . fără excepţie. nici într-o altă ţară. menţionăm că. Cu privire la această problemă. va permite limitarea circulaţiei ilegale a acestor substanţe şi va contribui la limitarea creării unor noi substanţe care nu sunt prevăzute de convenţiile şi actele interne în vigoare” [186. Maiorov şi V.I. articolele care prevăd răspunderea penală pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. V. precum şi elaborarea unei liste de substanţe analoage care sunt livrate pe pieţele internaţionale. Dimpotrivă. reprezentând astfel o inechitate. invocat de către E. psihotrope. 2174.79/2006 a Guvernului. în „trecutul luminat”. psihotrope. Kuzneţov afirmă că. în opinia lui A. A fost. noţiunea dată nu este utilizată în art. de fapt. Odată ce o substanţă este inclusă în lista din Hotărârea nr.1341 CP RM. Au dreptate acei autori care consideră că nu există nici o claritate în privinţa statutului analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope [276. Kobzeva. Autoarea citată are în vedere că nu în toate articolele din Codul penal rus – în care se prevede răspunderea pentru circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. nu mai puţin important. Nici în Republica Moldova. nu există nici o reglementare ce ar statua într-un fel sau altul criteriile după care o substanţă sau alta poate fi recunoscută analog al substanţei narcotice sau psihotrope.

I. fiind incluse în lista substanţelor narcotice sau psihotrope supuse controlului. adică să clarifice exact sensul şi semnificaţia regulii obiectivizate. Suntem în mare parte de acord cu acest punct de vedere. nu poate fi asigurată respectarea regulii nullum crimen sine lege stricta. în timp ce analogia realizează şi o extindere a literei legii. susţinem opinia lui A. p. Însă nu sub aspectul aplicării prin analogie a legii penale. 2175 şi 2176 CP RM. a voinţei legiuitorului la un caz pe care nu îl reglementează” [251]. am ajuns la concluzia că. Deşi ambele au la bază principiul ubi eadem ratio. interpretând noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope în contextul prevederilor art.Vasiliu. iar această interpretare să fie strictă. dar sub un alt aspect. În acest sens.18-19]. în cadrul acestor norme de incriminare. deşi – cu aportul nemijlocit al legiuitorului – lărgeşte înţelesul noţiunii date. p. Într-adevăr.217. ibi eadem ius.Kobzeva întreabă: ce ar trebui să înţelegem de fapt prin „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope”: 1) substanţele având formulele modificate ale unor substanţe narcotice sau psihotrope. deşi în listele oficial întocmite ale substanţelor narcotice şi ale substanţelor psihotrope se continuă să se meargă pe linia conceptuală a celui dintâi aspect. folosindu-se de o altă normă de incriminare. pentru a fi aplicată. asemănătoare cu cea în care ar fi fost încadrată fapta concretă pentru a realiza sancţionarea acesteia” [111. odată ce nu există nici un act normativ care să reglementeze regimul juridic al analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope. Acum însă rezultă că existenţa în faptă a componenţei de infracţiune este la discreţia unui expert” [273]. formulat la vremea sa în teoria dreptului penal – prezenţa substanţei date într-o listă specială aprobată de către guvernul ţării. Pentru a . În acest fel. în cazul extinderii legii penale prin analogie.(2) art. interpretul rămâne. consemnat la alin. are nevoie să fie interpretată. cum menţionează V. materializate în normă” [111.3 CP RM – interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale. a fost reţinut cel de-al doilea aspect. deoarece aceasta din urmă se referă numai la extinderea înţelesului legii. Kuzneţov. Ulterior. includerea în textul legii penale a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” reprezintă o încălcare a principiului legalităţii. dar care au un efect similar? [269] Examinând chestiunile în cauză. dimpotrivă.35 psihotrope. conform căreia „analogia se deosebeşte de interpretarea extensivă. în contextul legii penale. iniţial. în cazul interpretării extensive interpretul rămâne în cadrul normei de incriminare. în farmocologie şi medicină s-a avut în vedere primul aspect din cele menţionate mai sus. cu toate că lărgeşte la maximum înţelesul termenilor folosiţi de legiuitor. Şi mai explicit se exprimă G.I. El nu poate să nu fie lărgit. conform căreia „legea penală.12]. 2171-2173. sau 2) substanţele care nu sunt substanţe narcotice sau psihotrope.Antoniu: „Extinderea legii penale prin analogie nu trebuie confundată cu interpretarea extensivă a legii penale. Într-adevăr. interpretul se îndepărtează de norma de incriminare.

în aşa fel încât ea constituie o problemă de sănătate publică şi o problemă socială care justifică punerea ei sub control internaţional. Deoarece sunt incluse în lista substanţelor narcotice din Hotărârea nr. răspunzând la întrebarea formulată de I. 3-metilfentanil. în accepţiune juridică. precum şi recomandări privind eventualele măsuri de control căror ar fi oportun să fie supusă această substanţă în lumina acestei evaluări. Însă. betahidroxifentanil. şi luând în considerare factorii de ordin economic. în această ipoteză. nici în Convenţia asupra substanţelor psihotrope. para-fluorofentanil.2 al Convenţiei asupra substanţelor psihotrope. de facto. În acelaşi timp. Nu se poate face abstracţie nici de vectorul internaţional al subiectului analizat. social.Kobzeva. şi nu sunt în afara cadrului acesteia. în ce măsură substanţa dă sau riscă să dea loc la abuzuri. suntem nevoiţi să considerăm că. dacă există suficiente motive să se creadă că substanţa dă sau riscă să dea loc de abuzuri.36 fi mai expliciţi. Dar. juridic. ceea ce este cu adevărat relevant. este analog al substanţei narcotice sau psihotrope. ale cărei aprecieri vor fi hotărâtoare în domeniul medical şi ştiinţific. alfentanil. fiind incluse în lista substanţelor narcotice sau psihotrope supuse controlului. devine inutilă operarea cu noţiunea „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope”. se menţionează că. alfa-metilfentanil.79/2006 a Guvernului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii va comunica Comisiei Consiliului pentru Stupefiante o apreciere asupra acestei substanţe sau va indica. din care în jur de 12 circulă pe piaţa ilegală a drogurilor în diferite state [295]. gradul de gravitate a problemei de sănătate publică şi a problemei sociale şi gradul de utilizare a substanţei în terapeutică. dar care au un efect similar. beta-hidroxi-3-metilfentanil. Astfel. specificăm că. la ora actuală. de iure are statutul de substanţă narcotică sau psihotropă. Prin această noţiune ar trebui desemnate substanţele având formulele modificate ale unor substanţe narcotice sau psihotrope. Ţinând seama de comunicarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. nici în Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope nu se utilizează noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”.79/2006 a Guvernului: acetil-alfa-metilfentanil. alfa-metilteofentanil. în special. de exemplu. În accepţiune farmacologică şi medicală. De aceea. tiofentanil. Aceste analoage ale fentanilului sunt nominalizate şi în lista substanţelor narcotice din Hotărârea nr. aceste substanţe sunt substanţe narcotice. adminis- . aceste substanţe sunt analoage ale substanţei narcotice „fentanil”. sufentanil. putem susţine următoarele: prin „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope” legiuitorul moldovean (ca şi legiuitorul rus) are în vedere substanţele care nu sunt substanţe narcotice sau psihotrope. 3-metiltiofentanil. în art. sunt sintetizate circa o sută de analoage (se are în vedere primul aspect al noţiunii „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope”) ale fentanilului. Aceasta întrucât ceea ce. nici în Convenţia unică asupra stupefiantelor.

la propunerea Ministrului Sănătăţii. putem specifica următoarele: dacă există informaţii referitoare la o substanţă care încă nu este supusă controlului internaţional. Întrucât o singură . sunt incluse în listele de droguri care sunt periodic elaborate şi actualizate în corespundere cu dispoziţiile autorităţii naţionale executive. în cazul tuturor acestor legislaţii. Un mecanism similar este stabilit la nivel naţional în România.. a analoagelor şi precursorilor acestora. după componenţa sa şi efectele pe care le produce. pot fi modificate prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului. Totodată. Argentina etc. actul de completare a tabelelor substanţelor psihotrope este un act juridic normativ. printr-un act juridic normativ (şi nu printr-un act individual de tipul raportului de expertiză). este greoi şi astfel se reacţionează tardiv la traficul şi consumul de substanţe care. prin radierea unei plante sau substanţe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul. Germania. se asimilează cu o substanţă psihotropă. substanţele.2 §1 al Legii cu privire la circulaţia drogurilor. în Germania. Comisia va putea să adauge respectiva substanţă în tabelul I. s-ar putea obiecta că mecanismul.77 din Codul penal argentinian. De asemenea. în care sunt înscrise drogurile şi precursorii. II. tabelele nr. I-IV. Desigur. A. În replică. Guvernul federal are dreptul să modifice sau să completeze lista de droguri. dacă se abuzează de întrebuinţarea acestora sau există un pericol efectiv ori potenţial pentru sănătatea oamenilor [281]. Ea funcţionează în strânsă colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii. conform lit. aplicat în România. menţionăm că reacţia promptă a legii penale contra manifestărilor prejudiciabile nu trebuie să substituie funcţionarea principiului legalităţii. potrivit art.Serebrenikova menţionează că. III sau IV. conform componenţei lor şi efectului pe care îl produc. după luarea de cunoştinţă cu raportul de expertiză şi obţinerea acordului Bundesratului (camerei superioare a parlamentului german). provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul lor abuziv. dacă o substanţă poate fi recunoscută sau nu ca având calitatea de obiect material în cadrul infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Astfel. precum şi toţi ceilalţi factori pe care Organizaţia Mondială a Sănătăţii îi va considera potriviţi. dar care. care pot provoca dependenţă fizică sau psihologică. Aşadar.37 trativ. o autoritate competentă (şi nu o singură persoană.1 din Legea nr. chiar dacă are calitatea de expert) decide.143/2000 a României. a) art. Decidentă în această procedură este o autoritate specializată – Comisia Consiliului pentru Stupefiante. Respectiva listă poate fi modificată în special atunci când aceasta este necesar pentru menţinerea ordinii publice sau pentru controlul asupra circulaţiei substanţelor având calităţi similare drogurilor. psihotrope. Rezumând. prin înscrierea unei noi plante sau substanţe. se declanşează o procedură la finele căreia se decide asupra oportunităţii recunoaşterii substanţei respective în calitate de substanţă psihotropă. conform pct.

este mai puţin important care anume autoritate publică – Parlamentul. soluţia. anexe la numita Convenţie. care nu au nici un suport de legalitate.1999.79/2006 a Guvernului? Până la urmă.38 persoană este întotdeauna mai uşor de manipulat decât una sau mai multe autorităţi publice. toate împreună – va avea forţa de decizie în procesul de recunoaştere a unei substanţe ca substanţă narcotică sau psihotropă. mari sau deosebit de mari. pe care legiuitorul moldovean a legiferat-o. Termenul „precursor” este folosit în cadrul reglementărilor internaţionale şi al celor interne în materie de circulaţie a substanţelor narcotice. psihotrope şi a precursorilor. În contextul acestei prevederi. odată ce este legiferată această noţiune. îşi pierde orice sens lista de substanţe narcotice sau psihotrope din Hotărârea nr. Important este altceva – să fie abolită practica de operare cu noţiuni de tipul „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”. prin includerea în textul legii penale a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”. Punerea precursorilor sub control internaţional s-a făcut prin Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. iar atribuţiile unei autorităţi publice le poate exercita ad-hoc un singur individ? Subliniem. El trebuie să determine şi dacă cantităţile substanţei descoperite se încadrează în marja de cantităţi (proporţii) mici. În esenţă. În tabelele I şi II. CPCD sau. elaborează mecanismul de procedură care dă posibilitate de a introduce şi de a exclude substanţele din liste.42 din 15. mai este oare necesară includerea în textul legii penale a noţiunii „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”? Sau pot exista cazuri excepţionale când cadrul reglementar poate fi ignorat. Iată de ce.79/2006 a Guvernului.02. nr. de vreme ce respectiva substanţă nu este inclusă în lista din Hotărârea nr. aceasta înseamnă că criteriul juridic de recunoaştere a substanţei ca substanţă narcotică sau psihotropă este subsecvent (dacă nu chiar decorativ) în comparaţie cu criteriul medical de rigoare. Este suficient că expertul să constate că substanţa provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. a le transfera din listă în listă în dependenţă de necesitate”. au fost nominalizate 12 substanţe. catalogate ca precursori: efedrina. Dar după care criterii. Guvernul. poate. poate genera grave abuzuri. ergometrina. acidul . că acest individ trebuie să stabilească nu numai dacă o substanţă are sau nu calitatea de analog al substanţei narcotice sau psihotrope. psihotrope. ergotamina. recomandăm legiuitorului să excludă expresia „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” din textul legii penale. a analoagelor şi precursorilor acestora. Nu poate fi apărată ordinea de drept prin procedee ilegale sau aparent legale. Nu este clar de ce s-a renunţat la prevederea din Ordinul Ministerului Sănătăţii cu privire la instituirea în cadrul Ministerului Sănătăţii a Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova. Devine oarecum subsidiar ca substanţa respectivă să fie prevăzută într-o listă oficial întocmită. De fapt. conform căreia acest Comitet „întocmeşte şi aprobă listele substanţelor stupefiante.

Această definiţie este.(3) art. pseudo-efedrină. enumerate în acest tabel. întrucât ea se referă în cel mai direct mod la calificarea infracţiunii de circulaţie ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice.300/2002 a României): „substanţele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor. De menţionat că noţiunea „precursori” este definită şi la lit.4-metilenedioxifenil-2-propaniona. eterul dietilic. sărurile acestora. la moment.1341 CP RM. în cazurile când e posibilă formarea de săruri. acidul sulfuric şi acidul clorhidric. nu se conţine o listă a precursorilor. în tabelul nr.382/1999. metiletilcetona. .4 din Hotărârea nr.a) art.(4) art.1341 CP RM şi în nota la art.39 lisergic. statutul de precursor l-au obţinut alte 10 substanţe: acidul N-acetilantranilic. Este notabil că în alin. 3) 7 precursori care sunt esenţiali pentru producerea heroinei şi a cocainei [247].1 al Legii nr.382/1999.1.2 al Legii României privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor. În legislaţia română. precum şi în nota la art. Considerăm exagerată şi inutilă definirea aceleiaşi noţiuni în trei acte legislative diferite. Ulterior. luând în consideraţie că. Însă. noţiunea de precursor este definită în art. cu excepţia preparatelor farmaceutice şi a altor preparate cu aceste substanţe. anhidrida acetică. isosafrolul. comparabilă cu definiţia similară din legislaţia Republicii Moldova. Era suficientă definiţia din Legea nr. fetil-1-propanonă-2. între care se remarcă anhidrida acetică utilizată ca element indispensabil la fabricarea heroinei.2172 CP RM).7 a CPCD se precizează că se consideră precursori şi sărurile unor substanţe. în Hotărârea nr.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative: „substanţă de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope”.79/2006 a Guvernului.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede că lista precursorilor se aprobă de Guvern. din motive neclare.300 din 17. piperonalul.e) art.IV”. care nu pot fi recunoscute sau utilizate în acest scop prin metode de laborator” [25]. prevăzute în Anexa nr. Cei 22 de precursori sunt împărţiţi în trei categorii: 1) 8 precursori utilizaţi la fabricarea stupefiantelor de sinteză şi care nu au altă utilizare. acetona.1 al Legii nr. acidul fenilacetic şi piperidina. noţiunea de precursor este definită la lit. acidul antranilic. hipermanganatul de potasiu.05. toluenul. înscrise în tabelul nr. Vom reveni asupra acestei probleme în capitolul următor. în principal. safrolul.4 din Hotărârea nr. în alin. 2) 7 precursori folosiţi la fabricarea stupefiantelor.2002 (în continuare – Legea nr.7/1998 a CPCD. Totuşi. nr. CPCD nu mai are competenţa de a stabili lista precursorilor. psihotrope sau analoagelor lor (art. Dar să revenim la specificarea semantismului termenilor. precum şi amestecurile ce conţin astfel de substanţe. 3. În legislaţia Republicii Moldova.143/2000 a României: „substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor. O asemenea listă este prevăzută în tabelul nr.

(3) art. Pentru comparaţie. utilizată pentru producerea. Reieşind din dispoziţia Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. Nici una din aceste noţiuni nu se include în cealaltă.2172 CP RM. fabricarea sau prelucrarea de substanţe narcotice sau psihotrope.2172 CP RM. pe care le-am propus anterior . anexe la această Convenţie (adică a precursorilor).a) şi c) pct. la pct. cât şi din conţinutul Legii nr. precursori şi la măsurile de contracarare a circulaţiei lor ilegale. ca scop al circulaţiei ilegale a precursorilor este conturată „producerea sau prelucrarea substanţelor narcotice. în art. În context. acestea urmează a .11 al art. recomandăm ca în art. Întrucât sunt de prisos prevederile alin. În acelaşi mod noţiunea „precursor” este definită în Legea Turkmenistanului cu privire la mijloacele narcotice. recepţionând modelul legislativ al definiţiei noţiunii „precursor” din legislaţia Federaţiei Ruse şi a Turkmenistanului.1 art.40 Dincolo de fenomenul dublării definiţiilor legale ale noţiunii „precursori”.1 al Legii nr. ţinând cont de prevederile art. În acelaşi timp. în definiţia noţiunii de precursor din Legea Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope e specificat că precursorul este acea substanţă care se întrebuinţează frecvent pentru „producerea. fabricarea sau prelucrarea mijloacelor narcotice sau a substanţelor psihotrope”.382/1999 noţiunea „precursor” să fie definită în felul următor: „substanţă de origine naturală sau sintetică.300/2002 a României.143/2000 a României. trebuie de consemnat că la lit.1341 CP RM şi ale notei la art. precum şi luând în consideraţie definiţia noţiunilor „substanţă narcotică” şi „substanţă psihotropă”. Considerăm incompletă definiţia noţiunii „precursor” dată în legislaţia Republicii Moldova.3 din Convenţia sus-menţionată se prevede că nici una din dispoziţiile articolului în cauză nu lezează principiul conform căruia definirea infracţiunilor vizate decurge în exclusivitate din dreptul intern al fiecărei părţi. În concordanţă cu această prevedere. psihotrope sau a analoagelor lor”. atât din conţinutul Legii nr. aprobată de Guvern”. dacă această substanţă este indicată în lista precursorilor. constă în producerea sau fabricarea ilicită de stupefiante sau substanţe psihotrope.3 al Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope se arată că scopul utilizării substanţelor înscrise în tabelele I şi II. rezultă că noţiunile „droguri” şi „precursori” sunt noţiuni complementare. El constă în producerea. substanţele psihotrope. fabricarea sau prelucrarea de substanţe narcotice sau psihotrope.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Observăm că scopul utilizării precursorilor nu se rezumă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope.

prin „trafic ilicit” se au în vedere infracţiunile vizate la paragraful 1 şi 2 art. transportarea sau distribuirea de echipament.1341 CP RM. în conformitate cu dreptul intern al fiecărei părţi. despre care cel care se ocupă de aceste activităţi ştie că pot fi utilizate pentru cultivarea. ale Convenţiei din 1961. III) fabricarea. Conform paragrafelor 1 şi 2 art. a plantei de coca sau a plantei de cannabis. livrarea în orice condiţii. în scopul producerii de stupefiante. deţinerea sau cumpărarea oricărui stupefiant sau a oricărei substanţe psihotrope. expedierea. ale Convenţiei din 1961. De aceea. fabricarea. Ultima din cele trei convenţii tratează în cel mai complex mod noţiunea „trafic ilicit”.(4) art. cum apare ea modificată. psihotrope. producerea sau fabricarea de stupefiante sau substanţe psihotrope. în scopul săvârşirii uneia din activităţile enumerate la subalin. materiale sau substanţe înscrise în tabelele I şi II (se au în vedere precursorii). încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961. vom apela anume la prevederile ei. expedierea în tranzit. ca infracţiuni se recomandă a fi considerate. a analoagelor sau precursorilor acestora” sunt echipolente sau nu? Răspunzând la această întrebare. fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a conferi. menţionăm că. sau ale Convenţiei din 1971. contrar prevederilor acestei Convenţii. Recomandăm şi abrogarea prevederii de la alin. în conformitate cu . încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961. importul sau exportul oricărui stupefiant sau al oricărei substanţe psihotrope. prepararea. potrivit Convenţiei unice asupra stupefiantelor.3 din această Convenţie. printre altele. sub rezerva principiilor sale constituţionale şi conceptelor fundamentale din sistemul său juridic. desfacerea sau procurarea de substanţe psihotrope. Conform Convenţiei asupra substanţelor psihotrope. Într-o altă ordine de idei. În conformitate cu Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. II) sau III) de mai sus.I) de mai sus.3 din Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. distribuirea. punerea în vânzare.3 din Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.41 fi abrogate. IV) organizarea. II) cultivarea macului opiaceu. următoarele fapte intenţionate: a) I) producerea. Potrivit paragrafului 2 art. cum apare ea modificată.I). dirijarea sau finanţarea uneia din infracţiunile enumerate la subalin. vânzarea. prin „trafic ilicit” se înţelege cultivarea sau orice operaţiune de desfacere a stupefiantelor. întrucât şi ea devine de prisos. extragerea. care au scopuri contrare celor prevăzute în numita Convenţie. oferirea. apare întrebarea: noţiunile „traficul de droguri şi precursori” şi „circulaţia substanţelor narcotice. prin „trafic ilicit” se înţelege fabricarea. transportarea.

producerea. organizarea. precum şi săvârşirea altor acţiuni ilegale care sunt. De unde rezultă că există o relaţie de echipolenţă între noţiunile „traficul de droguri şi precursori” şi „circulaţia substanţelor narcotice. transportarea (inclusiv prin tranzit). Consemnăm în acest plan că Legea nr. utilizare şi desfacere legală).382/1999 prevede. fabricarea. procurarea. importul. comercializarea. Într-o opinie similară. reproduse mai sus. deţinerea. elaborarea. punând semnul egalităţii între un fenomen conform cu legea (circulaţia substanţelor narcotice. Or. punerea în executare. se regăsesc în definiţia noţiunii „circulaţie a substanţelor narcotice. punerea în vânzare. prelucrarea. utilizarea. producerea. ale Convenţiei din 1961.76]. că are ca obiectiv „promovarea politicii de stat în problema circulaţiei substanţelor narcotice. păstrarea. comerţul. Cu unele mici excepţii (care sunt.143/2000 a României. toate elementele acestei definiţii sunt specificate în Legea nr. distribuţia. oferirea. Amintim că obiectul de reglementare al acestei legiuiri îl reprezintă combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. . psihotrope şi a precursorilor” din art. distribuirea.1 al Legii nr. nu ar fi cu putinţă ca actele legislative să reglementeze activităţi contrare legii. activităţi supuse controlului în conformitate cu legislaţia”. distribuirea.H.1 al Legii nr. nimicirea substanţelor narcotice. expedierea. procurare sau cultivare de stupefiante ori substanţe psihotrope pentru consumul personal. vânzarea. cumpărarea. În opinia lui E. producerea. prepararea. transportarea. De asemenea. p. fabricarea.Boroi consideră că prin „trafic ilicit” trebuie de înţeles: cultivarea. legate de desfacerea sau păstrarea unor astfel de mijloace” [176. livrarea. elementele definiţiei noţiunii „trafic ilicit”. eliberarea. inerente). Hasanov. fabricarea. A. contrar dispoziţiilor Convenţiei din 1961. „circulaţia mijloacelor narcotice reprezintă aflarea acestor mijloace în afara posesiei legale (adică în afara locurilor de păstrare. a analoagelor şi precursorilor acestora / traficul ilicit de droguri şi precursori). această lege stabileşte regimul juridic privind cultivarea. Practic. prelucrarea şi utilizarea unor astfel de plante. în preambulul său. conform art. psihotrope. cum apare ea modificată. de altfel. a analoagelor şi precursorilor acestora/traficul de droguri şi precursori) şi un fenomen ilicit (circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.236]. psihotrope. finanţarea ori facilitarea operaţiilor sau activităţilor de mai sus [115.42 dreptul său intern.382/1999: „cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice şi psihotrope. caracter de infracţiune actului intenţionat de deţinere. livrarea în orice condiţii. exportul oricăror substanţe plasate sub controlul internaţional. comercializarea. extragerea. psihotrope şi a precursorilor”. a analoagelor sau precursorilor acestora”. întru-un fel sau altul. psihotrope. depozitarea.339/2005 a României. expedierea. extragerea. exportul. Eroarea ambilor acestor autori constă în confuzia pe care o admit. p. sau ale Convenţiei din 1971. psihotrope şi a precursorilor. importul.

p. achiziţionarea. eliberarea. p. această lege reglementează. elaborarea. substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora” şi „circulaţia ilegală a mijloacelor narcotice. Dar tocmai această sintagmă desemnează diferenţa specifică dintre „traficul ilicit” şi „traficul licit”. comercializarea. În literatura de specialitate. expedierea.300/2002. substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora. A. care sunt permise şi controlate în conformitate cu legislaţia Federaţiei Ruse. sau ale Convenţiei din 1971”. deţinerea. printre altele. transportarea.325]. scoaterea de pe teritoriul vamal al Federaţiei Ruse. precum şi alte infracţiuni săvârşite în aceeaşi ambianţă” [201. utilizarea. transmiterea. prin „circulaţia mijloacelor narcotice. „activitatea ilegală a unor persoane aparte sau a unor grupuri de persoane. oferirea. La fel. realizată cu încălcarea legislaţiei Federaţiei Ruse.05. distribuirea.1 din Legea nr. II şi III din Anexa care face parte integrantă din numita lege. Practic reproducând definiţia noţiunii „trafic ilicit” din Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. conform art.1998 a Republicii Kârgâze cu privire la mijloacele narcotice. constând în sustragerea. Dar care este conţinutul noţiunii „circulaţia ilegală a drogurilor şi precursorilor” în contextul legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova? Întrucât ilegalitatea circulaţiei drogurilor şi precursorilor presupune două aspecte – penal şi administrativ – considerăm adecvat să se vorbească . în scop de contrapondere. păstrarea. fabricarea. introducerea pe teritoriul vamal al Federaţiei Ruse. autorizarea şi desfăşurarea operaţiunilor cu precursori. noţiunile „circulaţia mijloacelor narcotice. conform art. a mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope) şi terminând cu desfacerea lor (comercializarea. producerea. precum şi nimicirea mijloacelor narcotice. cum apare ea modificată. substanţelor a psihotrope şi precursorilor acestora”. unii legiuitori definesc. procurarea. a substanţelor şi precursorilor prevăzute în tabelele I. Într-un mod similar. producerea şi manipularea ilegală a drogurilor. începând cu producerea mijloacelor narcotice şi a substanţelor psihotrope (cultivarea plantelor conţinând astfel de substanţe.) [182. transportarea etc.Boroi a omis. ale Convenţiei din 1961. prelucrarea. intermedierea. donarea etc. Potrivit aceluiaşi articol. substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora” se are în vedere circulaţia mijloacelor narcotice. fabricarea. substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora. substanţele psihotrope şi precursori. Sesizând această diferenţă. doctrinarii îşi exprimă propria poziţie cu privire la înţelesul noţiunii „circulaţia ilegală a drogurilor”: „acţiunile prohibite de lege. procurarea. păstrarea. prin „circulaţia ilegală a mijloacelor narcotice. utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional a plantelor spontane sau cultivate. substanţelor psihotrope şi a precursorilor acestora” se înţelege: cultivarea plantelor.1 din Legea Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope. Astfel. cele două noţiuni sunt definite în Legea din 22.43 transportarea. în definiţia sa. o sintagmă esenţială – „încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961.49].

săvârşite în proporţii mari (alin.2176 CP RM).2172 CP RM). psihotrope sau a analoagelor lor.2174 CP RM). – producerea. prelucrare. săvârşită cu încălcarea prevederilor Codului penal. săvârşită cu încălcarea prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative. păstrare.218 CP RM). Toate aceste fapte (precum şi formele lor agravate) se integrează conceptului generic „circulaţia ilegală a drogurilor şi precursorilor”.(1) art.(2) art. transportarea. prelucrarea. păstrarea. expedierea. a analoagelor şi precursorilor acestora”) cuprinde următoarele componente: – (semănatul sau) cultivarea ilegală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. păstrarea. distribuire.(2) art. prepararea. înstrăinare. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope care a cauzat pierderea lor. export. – sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope (art. săvârşite în proporţii mari (alin. transformarea. noţiunea „circulaţia ilegală a drogurilor şi precursorilor” (sau. transmiterea.2171 CP RM). transportarea sau înstrăinarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii.44 despre: 1) circulaţia drogurilor şi precursorilor.(1) art. fabricarea. experimentarea. prelucrarea. procurare. psihotrope sau a analoagelor acestora (art. import.2171 CP RM).(4) art. – falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea preparatelor şi a substanţelor narcotice sau psihotrope (alin. săvârşită de către persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor menţionate (alin. expedierea.217 şi alin. psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe (art. În prima ipostază. nimicire a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. experimentarea. păstrarea. evidenţă. procurarea.218 CP RM).(1) art. – încălcarea regulilor stabilite de producere. prelucrarea. expedierea. împotriva voinţei acesteia. procurarea.2173 CP RM). – prescrierea fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope (alin. utilizare. expediere. 2) circulaţia drogurilor şi precursorilor. transportarea (ilegală) (ori înstrăinarea ilegală) a substanţelor narcotice. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice. procurarea. transportare. preparare. psihotrope sau a analoagelor lor (art.2173 CP RM („Circulaţia ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării . psihotrope. „circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. a substanţelor narcotice. – introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane. prepararea.(2) art. utilizarea sau alte operaţiuni ilegale (fără autorizaţie) cu astfel de plante. eliberare. în alţi termeni.217 şi alin. – producerea. extragerea.218 CP RM). Am înglobat în acest concept şi fapta prevăzută la art. – producerea. înstrăinarea sau efectuarea oricăror alte operaţiuni cu precursorii în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice.

1052 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). alin. – neluarea de măsuri pentru asigurarea protecţiei semănăturilor care au un conţinut narcotic (art.45 substanţelor narcotice.2171 şi alin. Or.217. în ipoteza dată nu ar fi vorba de circulaţia ilegală a drogurilor.(2) art. a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora (alin. prelucrarea. alin. expedierea.Stati. aşa cum reiese just din opinia lui V.2171 CP RM. psihotrope sau a analoagelor lor”).15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). faptă având al său nomen juris [250]. chiar dacă. – organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope. săvârşită cu încălcarea prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative: – procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vânzare a mijloacelor narcotice sau psihotrope în cantităţi mici (nu şi consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului) (art. faptele prevăzute la alin. precum şi punerea la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri (art.1051 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). în conceptul generic „circulaţia ilegală a drogurilor şi precursorilor”. psihotrope sau analoage ale acestora.(1) art. păstrarea.(2) art. În acelaşi timp. unităţilor militare. – cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. transportarea. procurarea. În cea de-a doua ipostază. instituţiilor de reabilitare socială.2175 CP RM). vom prezenta argumentele noastre în sprijinul ideii că noţiunile „traficul de droguri” şi „consumul de droguri” sunt noţiuni care nu se intersectează.(1) şi (2) art.(1) art.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative).217. în locurile de agrement.(2) art. considerăm inoportună integrarea. instruire a minorilor sau tineretului. – neluarea de măsuri pentru stârpirea cânepei sălbatice (art.219 CP RM se referă – în mod direct sau în accesoriu – tocmai la consumul de droguri.2175 CP RM şi la art. această faptă este nu altceva decât o variantă legiferată a pregătirii de infracţiunile prevăzute la alin. . înstrăinarea sau efectuarea oricăror altor operaţiuni cu precursori fără autorizaţie (art. prepararea.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). a următoarelor fapte: – consumul ilegal de substanţe narcotice. Infra. – organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope (alin.(1) art. noţiunea „circulaţia ilegală a drogurilor şi precursorilor” reprezintă circulaţia drogurilor şi precursorilor. Totuşi. săvârşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţământ. în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare (art. experimentarea. penitenciarelor. în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. – producerea. în aparenţă.219 CP RM).2175 CP RM).

p. p. această supoziţie este confirmată chiar de către legiuitor. substanţă psihotropă”. în cadrul Secţiunii a 2-a din Capitolul III al prezentei teze. în cantităţi mai mari decât dozele terapeutice. de contravenţiile administrative similare. adică.1 al Legii nr. 2171-2176. prin „consum ilicit de droguri” se înţelege administrarea nejustificată a drogurilor în scopul periculos de a cunoaşte şi a simţi efectul lor asupra fizicului şi psihicului. Dar ce înseamnă „consum ilicit de droguri”? În conformitate cu art. De menţionat că. fără ca ele să fie prescrise de medic şi fără ca în organism să se ateste procese patologice care ar face indicată .13]. investigaţia noastră se va axa pe problema delimitării infracţiunilor. Iar în cazul consumului o astfel de legătură lipseşte. incompatibilă sau fără legătură cu o motivare medicală acceptabilă” [123]. săvârşită cu încălcarea prevederilor Codului penal.1998 [50]. consumul de droguri [133. deoarece circulaţia (traficul) implică legătura dintre cel puţin doi subiecţi. Kuzneţov şi S. În primul rând. p. a fost prevăzută răspunderea şi pentru consumul ori organizarea consumului de substanţe narcotice sau psihotrope fără autorizaţie.217 CP RM. unul dintre scopurile primordiale ale studiului de faţă constă în examinarea esenţei juridice a circulaţiei drogurilor şi precursorilor.143/2000 a României – „Legea privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri”. trebuie să distingem „consumul de droguri” şi „traficul de droguri”. Sbirunov distinge două forme ale răspândirii necontrolate a drogurilor: circulaţia ilegală a drogurilor şi abuzul de droguri [201. „capacităţii de exerciţiu” şi statutului social ale individului şi persoanelor cu care el se află în contact” [182.217. P. adoptată prin Rezoluţia S-20/3 a Adunării Generale a ONU din 10. Prin „abuz de droguri” se are în vedere „folosirea excesivă. de regulă.06.46 Bineînţeles. în varianta iniţială a art. prevăzute la art. care aduce prejudicii stării fizice şi psihice.323]. psihotrope sau a precursorilor”.713/2001. aceasta rezultă din utilizarea distinctă a celor două noţiuni în denumirea Legii nr. în alţi termeni. 218 şi 219 CP RM. Totodată. Aşadar. Despre „abuzul de droguri şi traficul lor ilicit” se menţionează în debutul Declaraţiei cu privire la principiile directoare vizând reducerea cererii de droguri. Anterior am consemnat că noţiunile „traficul de droguri” şi „consumul de droguri” sunt noţiuni care nu se intersectează. Dacă luăm în consideraţie că denumirea art.N. psihotrope sau a precursorilor”. care utilizează formula „consumul lor abuziv” în definiţia noţiunii „substanţă narcotică (stupefiant). se poate constata că consumul de substanţe narcotice sau psihotrope a fost integrat artificial şi nefiresc în noţiunea „circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. Nefiresc.217 CP RM era „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.E.K. În fine. persistentă ori sporadică.49]. Kupreicik: „Abuzul de droguri – orice fel de consum de droguri. Faptul că prin „abuz de droguri” se are în vedere anume „consumul de droguri” este susţinut şi de către I. În acelaşi registru.

apar o serie de tulburări fizice greu de suportat.146-147]. nr. Din această noţiune derivă o alta – „dependenţă fizică” – noţiune care este utilizată la lit.Boroi consideră că „dependenţa fizică se manifestă la reducerea severă a dozelor. prin „dependenţă fizică” se înţelege starea fizică sau psihică ce rezultă din interacţiunea organismului victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope. însoţite întotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substanţe în mod continuu sau periodic. Conform art. Potrivit art. Această expresie este pleonastică. precum şi de particularităţile personale ale subiectului” [115. fără prescripţie medicală. apare ca incorectă expresia „consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului” din art.(2) art. În aceste condiţii. Potrivit pct.76]. p. la întreruperea completă a administrării sau la amânarea acesteia. În literatura de specialitate.39. 190.g) alin. caracteristice fiecărui drog” [133.9].206 „Traficul de copii” din Codul penal.1 al Legii Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope. consumul ilicit de mijloace narcotice sau substanţe psihotrope se exprimă în consumul mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope fără prescripţia medicului.47 administrarea lor.Alecu şi M. În aceste situaţii. p. stare caracterizată prin modificarea de comportament şi alte reacţii. În doctrina medicală se consideră că dependenţa fizică constă în includerea drogurilor consumate în procesul de schimb de substanţe din organismul uman. La chestiunea privind consumul ilicit de droguri vom reveni infra când va fi pertractată inclusiv problema necesităţii dezincriminării plenare a consumului ilicit de droguri în Republica Moldova.37 din 22. dependenţa fizică este considerată „o stare adaptivă caracterizată prin apariţia unor tulburări fizice intense atunci când administrarea drogului este întreruptă sau când acţiunea este contracarată printr-un antagonism specific.143/2000 a României. Într-o manieră identică.5.13]. care diferă în funcţie de natura drogului. noţiunea „dependenţă fizică” este definită în doctrina penală [119. cantitate şi mod de utilizare. [.Drăgan. Exact în acelaşi mod este înţeleasă această noţiune în actele legislative similare ale Turkmenistanului şi ale Republicii Kârgâze. din moment ce lipsa prescripţiei medicului reprezintă singura ipoteză de ilicitate a consumului de droguri.13 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”. adică simptomele de sevraj ori abstinenţă. pentru a evita suferinţele. pentru a le resimţi efectele psihice şi. p.2004 [57]. Gh.165 „Traficul de fiinţe umane” şi la lit. A. p. În opinia lui J. peste limitele suportabile de către organism.44 al Codului cu privire la contravenţiile administrative. Aceste tulburări. substanţele narcotice şi substanţele psihotrope mai sunt numite „substanţe dependogene” [133.Ţipişcă.c) alin.(2) art.11. La rândul său. consumul ilicit de droguri este consumul de droguri aflate sub control naţional. uneori. se compun din simptome de natură fizică sau psihică.1 din Legea nr. ceea ce determină individul .

p. Dependenţa fizică e consecinţa modificării tuturor funcţiilor organismului la injectarea sistematică a substanţelor narcotice.330]. în cazul lipsei următoarei doze de drog [182.247]. suferinţe greu de suportat şi alte asemenea reacţii. La întreruperea drogării. Într-o altă viziune. determinată . Conform acestei norme. Potrivit unui alt punct de vedere. În Legea Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope. 2) determină o adaptare a funcţiilor organismului uman la consumul continuu sau periodic al drogurilor. declanşează dereglări ale sănătăţii fizice şi psihice ce se manifestă prin diferite acţiuni şi comportamente antisociale. Sintetizând punctele de vedere exprimate mai sus. a analoagelor şi precursorilor acestora. 3) presupune modificarea de comportament. întreruperea în întrebuinţarea regulată a substanţelor respective duce la apariţia sindromului de abstinenţă care se caracterizează nu numai prin tulburări psihice. Noţiunea de narcomanie este definită în art. ca urmare a rezultatului examenului medical efectuat în corespundere cu numita lege. care dezvoltă dependenţa. 2) analiza noţiunii „narcomanie” contribuie la identificarea argumentelor pentru fundamentarea oportunităţii dezincriminării in corpore a consumului ilicit de droguri. deoarece: 1) narcomania reprezintă efectul cel mai periclitant al circulaţiei ilegale a substanţelor narcotice. p. În strânsă legătură cu fenomenul dependenţei fizice şi cel al consumului de droguri se află fenomenul narcomaniei. În Legea Republicii Kârgâze cu privire la mijloacele narcotice. narcomania este maladia determinată de consumul ilicit de droguri.1 al Legii nr. pentru familia lui şi pentru societate. ci şi tulburări somatice şi neurologice care dispar după consumarea unei doze [150. generează probleme pentru persoana bolnavului.42].48 să sufere insuportabil sub aspect fizic. organismul reacţionează rapid cu retrăiri psihice şi fizice chinuitoare. p. psihotrope. substanţele psihotrope şu precursori. care dispar numai după injectarea următoarei doze de drog” [164. atunci când consumul drogurilor este sistat. dependenţa fizică apare atunci când substanţa narcotică sau psihotropă folosită devine o necesitate permanentă pentru ca organismul să funcţioneze normal.713/2001. „dependenţa fizică apare imediat după dependenţa psihică şi se numeşte sindromul de abolire sau sindromul de abstinenţă. prin „narcomanie” se are în vedere starea psihică maladivă. se poate afirma că dependenţa fizică este un fenomen caracterizat prin următoarele trăsături: 1) rezultă din interacţiunea drogurilor cu organismul uman. prin „narcomanie” se are în vedere boala condiţionată de dependenţa de mijloace narcotice sau substanţe psihotrope. prin „bolnav de narcomanie” se înţelege persoana căreia i s-a confirmat diagnosticul „narcomanie”. Analiza noţiunii „narcomanie” este importantă pentru studiul de faţă.

ajungem la concluzia că dependenţa psihică se individualizează prin două trăsături esenţiale: 1) presupune o dorinţă puternică de a consuma în continuare drogul. caracterizată prin dependenţă fizică sau psihică de aceste mijloace. prin „bolnav de narcomanie” se are în vedere persoana care se află în stare de dependenţă fizică şi/sau psihică de un anume drog şi căreia instituţia medicală i-a stabilit diagnosticul „narcomanie”.Boroi postulează că dependenţa psihică constituie starea mentală particulară ce se manifestă printr-o dorinţă impetuoasă şi irezistibilă de a continua utilizarea drogului pentru a înlătura disconfortul psihic. prin „narcomanie” se înţelege boala condiţionată de dependenţa fizică şi(sau) psihică de un anume mijloc narcotic. într-un context cumulativ sau alternativ.Stoiev înţeleg prin „dependenţă psihică” tendinţa morbidă de a consuma periodic sau sistematic preparatul care provoacă spontan schimbarea stării psihice [164. . ce se înţelege prin „dependenţă psihică”? 2) este oare narcomania o urmare a consumului exclusiv al substanţelor narcotice sau nu? Cu referire la prima întrebare. p. Din analiza tuturor acestor definiţii compare necesitatea de a răspunde la următoarele întrebări: 1) dacă narcomania este condiţionată nu numai de dependenţa fizică. În fine. presupunând o anumită frecvenţă de consum. care determină disfuncţii grave fizice şi psihice ale organismului uman.Ţipişcă. Kupreicik înţeleg prin aceeaşi noţiune atracţia patologică faţă de mijlocul narcotic sau substanţa psihotropă.Vasiliev şi I. substanţă psihotropă sau analogul acestora. T.49 de intoxicarea cronică cauzată de abuzul de mijloace narcotice.76]. I. cu toate că subiectul este conştient că aceasta dăunează sănătăţii sale.Alecu şi M.K. p. În Legea Turkmenistanului cu privire la mijloacele narcotice. precursori şi la măsurile de contracarare a circulaţiei lor ilegale. dependenţa psihică se exprimă în starea în care un drog produce un sentiment de satisfacţie şi o înclinaţie psihică ce cere o administrare periodică sau continuă a drogului pentru obţinerea plăcerii ori evitarea stării de rău [133. 2) această dorinţă este determinată de necesitatea de a evita suferinţele şi a obţine satisfacţie emoţională.328]. A. La rândul său. dar şi de dependenţa psihică. p. substanţele psihotrope. Aşadar.9].Drăgan. noţiunea „dependenţă psihică”. Gh. prin „bolnav de narcomanie” se are în vedere persoana care se află în dependenţă fizică şu(sau) psihică de un anume mijloc narcotic. după J. p. situaţiei sale familiale şi sociale [115. făcând o sinteză a tuturor acestor puncte de vedere. Kuzneţov şi S. substanţă psihotropă sau analog al acestora şi căreia o instituţie medicală specializată i-a stabilit diagnosticul „narcomanie”. de cele mai dese ori) şi al eliberării de sentimentul de disconfort [182.42].N. s-a putut observa că în definiţiile noţiunilor „narcomanie” şi „bolnav de narcomanie” din legislaţia Republicii Kârgâze şi a Turkmenistanului se utilizează expres. în scopul atingerii unei anume stări (euforie.

50 Răspunzând la întrebarea dacă narcomania este sau nu o urmare a consumului exclusiv al substanţelor narcotice, menţionăm că aceasta a fost sugerată de definiţia noţiunii „narcomanie” din legislaţia kârgâză, potrivit căreia abuzul de mijloace narcotice cauzează intoxicarea cronică, care, la rândul ei, determină starea de narcomanie. În acest context, considerăm conceptual incorectă încercarea de a identifica, prin termenul „narcomanie”, derivaţia etimologică a sintagmei „substanţă narcotică”. În literatura de specialitate este examinată semnificaţia etimologică a termenului „narcomanie”: „… în traducere din greacă, „narcosis” înseamnă somn, amorţire, iar „mania” – patimă, demenţă. Însuşi cuvântul conţine explicaţia stării în care ajunge consumatorul de droguri, având o acţiune drastică asupra sistemului nervos” [164, p.40]. De asemenea, este util să aflăm semnificaţia literară a termenului „narcomanie”: obişnuinţa morbidă de a lua narcotice, adică (substanţele, medicamentele) care provoacă narcoza [130, p.613]. Deci, nu rezultă că narcomania ar fi o urmare a consumului doar de substanţe narcotice. Substanţele psihotrope, ca şi plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, pot provoca intoxicarea cronică şi, implicit, narcomania, atunci când acestea sunt consumate abuziv. În consecinţă, radicalul „narco-„ din cuvântul „narcomanie” nu este legat morfologic de sintagma „substanţă narcotică”. De aceea, narcomania trebuie înţeleasă ca un efect al consumului de droguri în genere, şi nu doar de substanţe narcotice. Menţionăm că există o soluţie care ar face să nu mai apară problema asocierii inadecvate dintre noţiunile „narcomanie” şi „substanţă narcotică”. Această soluţie se exprimă în substituirea în lexicul juridic a termenului „narcomanie” prin termenul „toxicomanie”, anume: accentul trebuie pus nu pe starea de narcoză în care, în mod intermitent şi pentru un timp relativ scurt, se află consumatorul de droguri, ci pe intoxicarea cronică a organismului consumatorului de droguri, intoxicare ce se repercutează în mod direct asupra stării lui de sănătate. S-ar putea obiecta că, astfel, în locul asocierii „narcomanie” – „substanţe narcotice” ar apare o altă asociere cu efecte nu mai puţin păguboase: „toxicomanie” – „substanţe toxice”. Amintim în context că substanţele toxice sunt substanţele indicate în lista nr.1 a tabelului nr.5 din Hotărârea nr.7/1998 a CPCD (de exemplu, ciclonul, cianura de potasiu, fenolul, fosforul galben, spirtul metilic, sarinul etc.). În replică, putem menţiona că anume termenul „toxicomanie” şi nu „narcomanie” este utilizat în convenţiile internaţionale în materie de contracarare a traficului de droguri, ratificate de Republica Moldova. Astfel, de exemplu, la art.38 „Tratamentul toxicomanilor” din Convenţia unică asupra stupefiantelor se prevede: „1. Părţile vor lua în considerare, în mod special, măsurile care trebuie luate în vederea tratării şi îngrijirii toxicomanilor şi în vederea asigurării readaptării

51 lor; 2. Dacă toxicomania constituie o problemă gravă pentru o parte şi dacă resursele sale economice o permit, este de dorit ca ea să creeze servicii adecvate în vederea tratamentului eficient al toxicomanilor”. Dacă în legislaţia Republicii Moldova s-ar substitui termenul „narcomanie” prin termenul „toxicomanie”, nu ar mai apare întrebarea: are oare termenul „narcomanie” din legislaţia Republicii Moldova acelaşi înţeles cu termenul „toxicomanie” din convenţiile internaţionale în materie? De asemenea, ceea ce este mai important, s-ar asigura respectarea dispoziţiei din alin.(1) art.4 al Legii nr.780/2001, conform căreia actul legislativ trebuie să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Asigurarea corespunderii în plan terminologic este o componentă indispensabilă a acestei reguli. În literatura de specialitate, prin „toxicomanie” se înţelege: pasiunea sau dependenţa de o stare de intoxicaţie periodică sau cronică, stare ce a fost provocată de consumul repetat al unui drog [227]; stadiul de intoxicaţie acută, dobândit prin consumul repetat al unui drog [115, p.76]; apetenţa anormală şi prelungită manifestată de către anumiţi indivizi pentru droguri pe care le-au consumat accidental sau le-au căutat cu intenţie efectul analgetic, euforic ori dinamizator, apetenţă care devine rapid o obişnuinţă tiranică şi care atrage după sine inevitabil creşterea progresivă a dozelor [147, p.540-541; 155, p.12]. Putem remarca faptul că noţiunea „toxicomanie” are semantismul pe care îl cunoaştem din definiţiile noţiunii „narcomanie”. Acelaşi semantism derivă din definiţia noţiunii „toxicoman” din art.1 al Legii nr.143/2000 a României: persoana care se află în stare de dependenţă fizică şi/sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de una dintre unităţile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătăţii. Important este că în toate aceste definiţii, fie că sunt legislative sau doctrinare, se specifică apariţia toxicomaniei anume ca urmare a consumului de droguri, şi nu a unor substanţe toxice sau de altă natură. În concluzie, luând în consideraţie acest aspect şi ţinând cont de faptul că termenul „toxicomanie” este utilizat în Convenţia unică asupra stupefiantelor, recomandăm ca în Legea nr.713/2001, precum şi în toate celelalte acte normative, în care apare termenul „narcomanie”, acesta să fie înlocuit prin termenul adecvat „toxicomanie”, reprezentând maladia determinată de consumul de droguri, care dezvoltă dependenţa, declanşează dereglări ale sănătăţii fizice şi psihice ce se manifestă prin diferite acţiuni şi comportamente antisociale, generează probleme pentru persoana bolnavului, pentru familia lui şi pentru societate. În încheierea studiului terminologic asupra noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora, putem menţiona că varietatea şi complexitatea termenilor utilizaţi în această sferă este deosebit de pronunţată. Majoritatea termeni-

52 lor au şi conotaţii extrajuridice, mai cu seamă conotaţii medicale. Din cauza polisemantismului lor, unii termeni sunt utilizaţi incorect de către doctrinari sau chiar de către legiuitor. De asemenea, semnalăm fenomenul îngrijorător al dualismului de termeni, atunci când doi termeni diferiţi (folosiţi în legislaţie) exprimă acelaşi conţinut. Cauzele acestui fenomen le vedem în influenţele antagoniste, reprezentând culturi şi mentalităţi diferite, asupra spaţiului juridic lingvistic al Republicii Moldova. Într-un demers de regularizare a aplicării termenilor folosiţi în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora, am optat pentru termenii utilizaţi în cadrul convenţiilor internaţionale în materie, ratificate de Republica Moldova, precum şi pentru termenii care au o consistentă fundamentare ştiinţifică.

53

Secţiunea II Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora
Una dintre trăsăturile realităţii moderne este globalizarea tuturor sferelor vieţii sociale. Acest proces complex a devenit catalizatorul: creşterii ponderii tipurilor tradiţionale de infracţionalitate (contrabandă, trafic ilicit de droguri, sustrageri etc.) sau al reconfigurării acestora (terorism, coruperea funcţionarilor internaţionali etc.); al conferirii de caracter internaţional unor tipuri ale infracţionalităţii tradiţionale (terorism, spălarea banilor etc.); al apariţiei unor noi tipuri de infracţionalitate (de exemplu, activitatea grupurilor criminale organizate în sfera migraţiei ilegale); apariţiei infracţiunilor care afectează interesele mai multor state (infracţiuni în domeniul informaticii, terorism, spălarea banilor etc.); creşterii ponderii componentei transnaţionale a infracţionalităţii. Datorită acestor factori, acele relaţii care anterior aveau un caracter exclusiv naţional astăzi au devenit obiectul colaborării internaţionale şi al reglementării dreptului internaţional. Toate infracţiunile care constituie obiectul reglementării dreptului internaţional penal pot fi clasificate, în funcţie de gradul prejudiciabil şi formele de manifestare, în următoarele două categorii: 1) infracţiuni internaţionale; 2) infracţiuni cu caracter internaţional [180, p.31-35]. Spre deosebire de infracţiunile internaţionale (genocidul, apartheidul, folosirea armelor nucleare şi a altor tipuri de arme de distrugere în masă etc.), cele având caracter internaţional atrag răspunderea numai a persoanelor fizice. Aceasta deoarece gradul prejudiciabil al acestor infracţiuni este considerat mai redus decât al infracţiunilor internaţionale. La rândul său, aceasta e condiţionat de faptul că obiectul apărării penale în cazul infracţiunilor cu caracter internaţional îl reprezintă nu „pacea şi securitatea omenirii, dar numai valorile general umane ocrotite de dreptul internaţional (colaborarea şi cooperarea interstatală, drepturile omului etc.)” [194, p.69]. De asemenea, trebuie de menţionat că infracţiunile cu caracter internaţional sunt săvârşite de către făptuitori din proprie iniţiativă (şi nu din iniţiativa statului ai cărui resortisanţi sunt), în vederea realizării interesului individual (şi nu a unui interes colectiv). Chiar dacă, în această ipoteză, se aduce o atingere colaterală relaţiilor internaţionale, aceasta se explică exclusiv prin necesitatea atingerii rezultatului infracţional. Ca obiect al apărării penale împotriva infracţiunilor cu caracter internaţional apar diverse sfere ale relaţiilor interstatale. În acest plan, putem afirma că traficul ilicit de droguri, ca infracţiune cu caracter internaţional, afectează colateral dezvoltarea economică şi social-culturală internaţională [233].

comisiile rogatorii.54 În consecinţă.1912. statele se angajau să incrimineze şi să pedepsească sever prin legislaţia lor naţională toate operaţiunile ilegale cu droguri. norme juridice care. . Convenţia internaţională privind limitarea fabricării drogurilor la cantităţile strict necesare nevoilor medicale şi ştiinţifice. ca o reacţie normală de apărare a societăţii care se simte direct ameninţată. apare ca un truism teza conform căreia contracararea eficientă a traficului ilicit de droguri este posibilă numai în condiţiile unei strânse colaborări dintre diferite state.a. exportul şi importul cu asemenea produse. a traficului ilicit de droguri.06.) şi se crea un sistem de supraveghere şi coordonare a măsurilor pentru prevenirea traficului ilicit de droguri. comerţul intern. p. această Convenţie „constituie primul instrument juridic convenţional de drept internaţional care sintetizează principiile reprimării penale a faptelor interzise prin convenţiile anterioare referitoare la controlul stupefiantelor (se au în vedere: Convenţia internaţională a opiului. informarea asupra propriei legislaţii etc. Toate activităţile ilegale legate de droguri presupun în mod firesc existenţa unor norme juridice. Prin aceeaşi Convenţie se reglementau şi problemele privind colaborarea juridică internaţională (recunoaşterea recidivei pentru faptele săvârşite pe teritoriul altui stat.1931 – n. Convenţia internaţională a opiului. prin înfiinţarea unor oficii centrale cu aceste atribuţii în fiecare ţară semnatară. semnată la Geneva la 26. semnată la Geneva la 19. Convenţia asupra substanţelor psihotrope.272-273]. Necesitatea stabilirii unui control mai rigid asupra traficului de droguri şi imperiozitatea stabilirii urmăririi penale la scară internaţională a celor care încalcă prohibiţiile privind drogurile au determinat semnarea la 26. şi-a găsit reflectarea în convenţiile internaţionale în materie. Omenirea a devenit conştientă de pericolul traficului ilicit de droguri odată cu amplificarea acestuia şi descoperirea efectelor lor nocive asupra organismului.01. semnată la Haga la 23.1925.1936 (parte la care Republica Moldova nu este) [45]. a Convenţiei pentru pedepsirea traficului ilicit de droguri dăunătoare. Convenţia unică asupra stupefiantelor (şi Protocolul de modificare a acestei Convenţii). semnată la Geneva la 13.07. sunt în vigoare patru asemenea convenţii: Convenţia pentru pedepsirea traficului ilicit de droguri dăunătoare.1936.Creţu. constituie arma cea mai eficace de contracarare a acestui flagel. Experienţa contracarării juridice. inclusiv juridico-penale.)” [126. La moment. inclusiv fabricarea acestora. Se pedepseşte nu numai participarea la săvârşirea infracţiunii. Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.06. În baza Convenţiei pentru pedepsirea traficului ilicit de droguri dăunătoare. care a fost acumulată de diverse ţări. fapt pentru care organizaţiile internaţionale au adoptat o serie de convenţii pentru îngrădirea şi chiar interzicerea traficului ilicit de droguri [230]. la Geneva. la nivel internaţional şi intern. extrădarea. ci şi asocierea în acest scop. tentativa şi actele de pregătire. În opinia întemeiată a lui V.02.

constituind întrun fel o operă de codificare în materie” [126.1995) [41]. extragerea. fabricarea. Astfel..273]. p. prepararea. măsurile ce necesită a fi luate în vederea limitării operaţiunilor ilegale privind macul opiaceu. a reprezentat un pas important spre anihilarea fenomenului traficului ilicit de droguri. în conformitate cu dreptul intern. În afară de aceasta. în domeniul penal. era prevăzut un control rigid asupra producerii opiului. distribuirea. La 30. Ca şi instrumentele internaţionale pe care le-a înlocuit.. Este important a menţiona că. Termenul „unică” din titulatura acestei Convenţii vrea să însemne că ea „abrogă şi înlocuieşte dispoziţiile convenţiilor anterioare. punerea în vânzare. întrucât controlul era stabilit numai asupra drogurilor ca produse finite. în dreptul lor intern. livrarea (indiferent sub ce formă). acest sistem nu a fost dispensat de carenţe. Totuşi. Prin Convenţia unică asupra stupefiantelor se stabilesc stupefiantele supuse controlului. în funcţie de exigenţa acestui control. oferirea. atât prin extinderea acestuia asupra cultivării plantelor din care se extrag asemenea stupefiante. deţinerea. răspunderea penală pentru cele mai periclitante manifestări ale traficului ilicit de droguri. cea mai mare realizare a Convenţiei pentru pedepsirea traficului ilicit de droguri dăunătoare o constituie încercarea de a obliga statele-părţi să stabilească.55 Indubitabil. cuprinse în patru tabele anexe. controlul internaţional a fost propagat asupra cultivării plantei coca şi a plantei de cannabis. Ea obligă statele-părţi să adopte măsurile stabilite în Convenţie şi să prevadă pedepse pentru încălcarea dispoziţiilor incriminatoare vizând traficul ilicit de droguri. vânzarea. acesta cuprinzând şi informaţiile pe care fiecare ţară trebuie să le transmită Organului internaţional de control.03. comercializarea şi distribuirea stupefiantelor. producerea. plantele de coca şi plantele de cannabis.. Ca şi înainte. unul dintre cele mai mari succese în istoria eforturilor comunităţii mondiale de a asigura un control eficient asupra drogurilor. Convenţia unică asupra stupefiantelor (în vigoare pentru Republica Moldova din 17. Iar operaţiunile ilegale privind plantele care conţin droguri au rămas în afara controlului internaţional.1961 a fost adoptată. Convenţia în cauză a lărgit cadrul reglementărilor referitoare la controlul stupefiantelor.03. De asemenea. trimiterea. Convenţia unică asupra stupefiantelor nu se referă nemijlocit la persoanele fizice. se stabileşte: un regim de evaluare şi de statistică asupra stupefiantelor din fiecare ţară. creat datorită semnării Convenţiei analizate. expe- . obligativitatea autorizării oricărei deţineri de stupefiante. cât şi prin introducerea în categoria stupefiantelor a noilor substanţe de sinteză chimică de aceeaşi natură. Sistemul de monitorizare internaţională a operaţiunilor cu drogurile. Convenţia unică asupra stupefiantelor consideră susceptibile de răspundere următoarele 18 fapte legate de traficul ilicit de droguri: cultivarea. mijlocirea. la New York. acordarea de licenţe pentru fabricarea. tratamentul toxicomanilor etc. Adoptarea Convenţiei unice asupra stupefiantelor trebuie considerată. procurarea. pe bună dreptate.

1971) [42]. Mai mult. – alte măsuri destinate a facilita procedura extrădării traficanţilor (altele decât cele prevăzute în textul iniţial al Convenţiei unice asupra stupefiantelor). de post-cură. precum şi a celor de cannabis. La 25. şi nu infractori (sau. – măsuri vizând prevenirea abuzului de stupefiante şi asigurarea unui tratament complet şi corect pentru toxicomani. pe care le consideră având relevanţă penală. se manifestă clemenţă faţă de consumatorii de droguri. Această Convenţie adaugă stupefiantelor. cultivate în mod ilegal în diferite regiuni ale lumii. să constituie infracţiuni pasibile de pedeapsă.03. Totodată. de readaptare şi reintegrare socială. Protocolul de modificare a Convenţiei unice asupra stupefiantelor (în vigoare pentru Republica Moldova din 17. în loc de condamnare. amfetaminele. raportarea oricărei alte fapte. dar exemplificativ. categoria substanţelor psihotrope. deja aflate sub control. şi anume – cu închisoarea sau altă pedeapsă privativă de libertate.02. acest act se referă la: – completarea regimului pentru evaluarea suprafeţelor cultivate cu mac opiaceu şi fabricarea stupefiantelor sintetice. iar infracţiunile grave să fie prevăzute cu o pedeapsă adecvată. restricţii legate de producerea.03. este necesar a accentua că Protocolul de modificare a Convenţiei unice asupra stupefiantelor introduce un amendament în sensul că statele-părţi la Convenţie pot. precum şi măsuri adecvate de reinsertizare socială a acestora. În contextul studiului de faţă.1972 a fost adoptat. – limitarea producţiei de opiu şi distrugerea plantaţiilor de mac opiaceu. Or. importul. conţinutul legal al acestora trebuie să fie stabilit de fiecare stat-parte. consideraţi suferind de boală.1971 (în vigoare pentru Republica Moldova din 21. Cadrul convenţional creat pentru controlul stupefiantelor şi sancţionarea traficului cu aceste substanţe a fost completat cu Convenţia asupra substanţelor psihotrope. statele-părţi sunt obligate să adopte măsurile necesare pentru ca toate faptele. să supună consumatorii de droguri unor măsuri educative. Convenţia unică asupra stupefiantelor reliefează doar grosso modo caracterul infracţional al unor sau altor fapte. este la discreţia oricărui stat-parte. exportul.1995) [41]. deţinerea stocuri- . barbituricele şi tranchilizantele. mai puţin infractori). adoptată la Viena la 21. Convenţia asupra substanţelor psihotrope prevede că fiecare stat-parte trebuie să introducă. pe teritoriul său. de tratament. la Geneva. distribuirea.02. dacă acestea nu sunt conforme cu dispoziţiile Convenţiei sus-menţionate. importul şi exportul. În acest fel.56 dierea în tranzit. transportarea. legate de traficul ilicit de droguri. În special. Această listă poartă un caracter nu limitativ. Cât priveşte infracţiunile concrete. din care fac parte patru grupuri: halucinogenele. sau în completarea condamnării.

exportatorilor.1995) [43]. Tocmai în acest scop.57 lor. concretizarea conţinuturilor legale ale infracţiunilor. Insuficienţa mijloacelor folosite întru neutralizarea narcotismului a demonstrat că sunt necesare măsuri care ar privi. Este consemnabil că. de educare. pentru consumatorii de substanţe psihotrope se prevede posibilitatea supunerii la măsuri de tratament. reglementarea controalelor asupra păstrării acestor substanţe. la 20. În acelaşi timp. legate de traficul ilicit de substanţe psihotrope. la Viena a fost adoptată. faptă care urmează a fi sancţionată. acestea nu sunt la fel de rigide ca cele prevăzute în Convenţia unică asupra stupefiantelor. . a fost lăsată la discreţia fiecărui stat-parte. de post-cură. O importanţă semnificativă le comportă acele prevederi ale Convenţiei asupra substanţelor psihotrope. vânzarea şi implementarea substanţelor psihotrope. înregistrarea şi activitatea laboratoarelor care operează cu substanţe psihotrope. Cât priveşte măsurile generale de control internaţional.05. punându-se accentul pe controlul exercitat la nivel naţional în corespundere cu dreptul intern al fiecărui stat-parte. sub rezerva prevederilor constituţionale ale fiecăreia din părţile la Convenţie. distribuitorilor cu amănuntul sau cu ridicata ai substanţelor psihotrope. de readaptare şi de reintegrare socială – în locul condamnării lor sau ca un complement la sancţiunea penală [237]. interzicerea publicităţii relative la aceste substanţe. cu închisoare sau orice altă pedeapsă privativă de libertate.1988. utilizarea.12. prevenirea obţinerii de profituri ilegale de pe urma narcobusinessului. în Convenţia asupra substanţelor psihotrope se prevede: un sistem eficient de înregistrare a substanţelor psihotrope. În acelaşi timp. care contravine legii sau unui regulament întru executarea obligaţiilor statului-parte ce decurg din Convenţia asupra substanţelor psihotrope. În aceste condiţii. un sistem rigid de inspectare a producătorilor. nici a activităţii infracţionale care alimentează acest consum. Anii care au urmat adoptării Convenţiei unice asupra stupefiantelor şi a Convenţiei asupra substanţelor psihotrope au arătat că nu s-a redus ponderea nici a consumului de droguri. nici a violenţei şi corupţiei care însoţesc această activitate. precum şi a instituţiilor medicale şi a celor ştiinţifice care utilizează aceste substanţe. de exemplu. Convenţia asupra substanţelor psihotrope nu statuează care anume fapte trebuie considerate având caracter infracţional. spre deosebire de Convenţia unică asupra stupefiantelor. în mod primordial. În alţi termeni. Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (în vigoare pentru Republica Moldova din 16. astfel încât să fie asigurată aplicarea acestora numai în scopuri medicale sau ştiinţifice. se consideră ca infracţiune pasibilă de pedeapsă oricare faptă comisă intenţionat. care se referă în mod direct la combaterea traficului ilicit de substanţe psihotrope.

cu ştiinţa şi sub controlul autorităţilor competente din ţările respective. se referă la depistarea.102]). prin teritoriul uneia sau al mai multor ţări. a Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aderarea Republicii Moldova la unele convenţii internaţionale în domeniul ocrotirii sănătăţii [164. cele dintâi fiind. prin adoptarea. au servit drept stimulente pentru punerea bazelor unei cooperări juridice de durată în acest domeniu.1994. trebuie să menţionăm că analiza celor mai importante patru acte cu vocaţie internaţională în materie de contracarare a traficului ilicit de droguri (la trei dintre care a aderat Republica Moldova. precum şi înţelegerea necesităţii de consolidare a eforturilor statelor lumii depuse întru reducerea intensităţii acestui flagel. Dar.11. cele mai importante. înainte de aceasta. în scopul identificării tuturor persoanelor implicate în comiterea traficului ilicit de droguri. Se au în vedere metodele constând în permiterea trecerii. Demn de reţinut este că. De asemenea. având un caracter imperativ.82]. drept urmare a recomandărilor formulate în Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. În acest sens. statele-părţi s-au angajat să recunoască drept infracţionale un şir de fapte intenţionate legate de traficul ilicit de droguri. secretul bancar nemaiputând fi invocat într-o asemenea ipoteză. p. colaborarea intenţionată în sfera contracarării traficului ilicit de droguri şi-a găsit expresia supremă în convenţiile internaţionale care stabilesc măsurile de control asupra traficului de . În acest sens. Pe cât de aplicabilă este această aserţiune pe tărâmul dreptului penal urmează să analizăm în cele de mai jos. ele definind condiţiile generale de control al drogurilor ilicite” [133. financiare sau comerciale. în literatura de specialitate este relevată „interferenţa neîntreruptă a izvoarelor internaţionale de drept cu cele interne. în sfera controlului internaţional au fost incluse substanţele utilizate pentru producerea sau fabricarea ilegală a stupefiantelor sau substanţelor psihotrope. a drogurilor expediate în mod ilicit.58 În conformitate cu această Convenţie. la 2. de departe. desemnate prin termenul „precursori”. ne permite să facem următoarele concluzii: amploarea conştientizării de către comunitatea internaţională a repercusiunilor sociale nefaste ale abuzului de droguri. Unele din acestea pot fi considerate pedepsibile penalmente. Una dintre dispoziţiile cu caracter inovator ale Convenţiei. Ca element de noutate apare şi utilizarea de către unităţile specializate în lupta antidrog a livrării supravegheate. p. instanţele de judecată ale părţilor semnatare sunt abilitate să ordone confiscarea documentelor bancare. sub rezerva principiilor constituţionale şi conceptelor fundamentale ale sistemului juridic din fiecare stat-parte la Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. îngheţarea şi confiscarea bunurilor şi mijloacelor financiare obţinute de infractori în urma traficului ilicit de droguri. statele-părţi trebuie să ia măsura armonizării legislaţiilor naţionale cu prevederile convenţiilor nominalizate.

tendinţa de dezvoltare a cooperării internaţionale în materie de contracarare a traficului ilicit de droguri se exprimă în apropierea instrumentelor naţionale de cele internaţionale care funcţionează în acest domeniu. una dintre direcţiile de maximă importanţă în contracararea traficului ilicit de droguri devine activitatea de descoperire a profiturilor ilicite rezultate din narcobusiness. precum şi activitatea de prevenire a legalizării acestor profituri. inclusiv a măsurilor alternative celor de sancţionare. Vizavi de ultima din concluziile pe care le-am reliefat mai sus. dar şi cea de confiscare a lor. Pe de altă parte. substanţe psihotrope. De asemenea.151] – consistă în întrepătrunderea valorică a acestor categorii de norme. consacrate prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri. trebuie de consemnat că afinitatea tot mai pronunţată dintre normele juridice de vocaţie internaţională şi normele juridice interne în materie de contracarare a traficului ilicit de droguri – afinitate scoasă în evidenţă pe bună dreptate de către unii doctrinari [185. precum şi în confiscarea profiturilor ilicite. operabile în raport cu cei care suferă de toxicomanie. Astfel. tendinţă determinată de fenomenul globalizării şi de procesele integraţioniste din spaţiul geografic de care aparţine Republica Moldova. a listelor de droguri şi precursori. pe de o parte. în urmărirea şi reţinerea traficanţilor de droguri. statele care ratifică convenţiile internaţionale. p. precum şi cele care recomandă adoptarea măsurilor de sancţionare a acestor persoane. comunitatea mondială. Edifiantă în acest plan este coincidenţa. fixate prin normele juridice de vocaţie internaţională şi normele juridice interne. care trebuie considerate având caracter infracţional.51. aderă la ordinea juridică internaţională. 176. care ar fi nu mai puţin exigente decât cele stabilite la nivel internaţional. remarcăm că art. este notabilă similaritatea aproape deplină dintre aceste două categorii de norme în privinţa faptelor legate de traficul ilicit de droguri. Din conţinutul convenţiilor internaţionale referitoare la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri se desprinde că fiecare stat-parte trebuie să aibă astfel de măsuri de control asupra stupefiantelor. p.24 din Convenţia ONU . substanţelor psihotrope şi precursorilor. sunt aplicate normele convenţionale privind urmărirea penală a persoanelor care săvârşesc faptele legate de traficul ilicit de droguri. Cu toate acestea. evoluând ca un element organic al sistemului mondial.39 din Convenţia unică asupra stupefiantelor. sintetizează esenţa pe care le comportă normele în materie din dreptul intern.23 din Convenţia asupra substanţelor psihotrope şi art. plante care le conţin şi precursori. când elaborează norme de drept internaţional. convenţii care statuează necesitatea stabilirii răspunderii penale pentru violarea prevederilor acestor convenţii. uneori deplină. art.59 stupefiante. dezvoltarea cooperării pe plan internaţional în sfera contracarării traficului ilicit de droguri presupune acordarea de asistenţă juridică în obţinerea datelor relevante.

ori prevenirii sau combaterii traficului ilicit de droguri. . nu sunt puse în vigoare şi nu sunt aplicate” (alin. Dar cum sunt luate în consideraţie cele două polarităţi – obligativitatea respectării angajamentelor internaţionale şi respectarea suveranităţii fiecărui stat – la implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. persoana poate fi trasă la răspundere penală direct în temeiul normelor dreptului internaţional.8 din Constituţie este înscris „principiul priorităţii dreptului internaţional asupra dreptului intern” [261]. precum şi principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. potrivit art.(1) art. deoarece prevederile lui normative sunt autoexecutorii. în art.60 împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope admit posibilitatea ca statele-părţi să adopte măsuri mai rigide de control asupra drogurilor şi precursorilor. La fel.8 al Constituţiei). Doar ipotetic. Cu alte cuvinte. dacă asemenea măsuri sunt justificate prin necesitatea ocrotirii sănătăţii sau bunăstării populaţiei. în calitate de „alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei” poate să apară un tratat internaţional (inclusiv o convenţie internaţională).8 „Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale” din Constituţia Republicii Moldova. a analoagelor şi precursorilor acestora? În acord cu alin. reprezintă o parte componentă a sistemului juridic al Republicii Moldova.595/1999. Pe de altă parte. Primul din principiile sus-numite presupune că dreptul internaţional nu necesită implementare internă.7 al Constituţiei este fixat „principiul priorităţii dreptului intern asupra dreptului internaţional” [261]. Aceasta deoarece există mijloace care să nu permită o asemenea coliziune: „Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia” (alin. psihotrope.22 al Legii nr.(2) art. Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte ţara noastră.(1) art. În acelaşi context. Totodată.19 al Legii nr. Republica Moldova nu poate invoca prevederile legislaţiei sale interne ca justificare a neexecutării unui tratat la care este parte. recunoscute de Curtea Constituţională ca incompatibile cu Constituţia Republicii Moldova. conform art. principiul priorităţii dreptului internaţional asupra dreptului intern presupune că principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional determină nemijlocit conţinutul şi aplicarea legislaţiei naţionale. De asemenea. nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor sale nu are putere juridică.7 al Legii Supreme.(2) art. „Tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.595/1999). dreptul internaţional poate reglementa nemijlocit relaţiile pe plan intern şi poate fi aplicat direct de către instanţele judecătoreşti naţionale. trebuie de menţionat că. În contextul celor enunţate menţionăm că în alin.

sunt aplicabile ultimele. Codul penal. poate fi considerat izvor indirect (mediat) de drept penal. De exemplu. potrivit căreia dreptul internaţional penal are prioritate pe plan intern. de exemplu. Inogamova-Hegai. pentru că prin el statul îşi asumă obligaţia de a incrimina în legea penală naţională astfel de fapte [117. 270]. tratatul sau convenţia internaţională. deşi Codul penal este declarat unica lege penală a Republicii Moldova (spre deosebire. În viziunea altora. statul îşi poate asuma numai acele angajamente internaţionale care nu contravin ideilor pe care se fundamentează.1 CP RM.. Potrivit acesteia. însă instanţele judecătoreşti naţionale nu au dreptul să se refere direct la normele dreptului internaţional penal [265]. Dar. ca izvoare indirecte (mediate) ale legii penale. convenţiile . unii autori opinează că nu se poate vorbi despre normele internaţionale. Danemarca). Aşadar. ca unica lege penală a Republicii Moldova. cuprinde norme de drept ce stabilesc inclusiv dispoziţiile speciale ale dreptului penal. precum şi determină faptele ce constituie infracţiuni. Iar în doctrina penală română se menţionează: „.9]. de România). ca parte componentă a legii penale naţionale [274]. printr-o lege internă care să cuprindă condiţiile concrete de incriminare şi sancţionare” [111.. În contrast. Astfel.V. în acest stat persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor internaţionale pot fi trase la răspundere penală. o poziţie analoagă este exprimată şi în doctrina penală autohtonă. În conformitate cu angajamentele sale internaţionale. Danemarca (şi nu numai) admite acţiunea directă a normelor dreptului internaţional penal pe teritoriul său. prin care Republica Moldova s-a angajat să incrimineze şi să sancţioneze anumite fapte deosebit de periculoase care aduc atingere unor valori şi interese comune ale comunităţii internaţionale. p. statul determină de sine stătător modul de îndeplinire a acelor angajamente pe plan intern. O viziune oarecum eclectică este exprimată de L. de exemplu. p. tratatele şi convenţiile internaţionale care cuprind dispoziţiile penale.(1) şi (2) art. sunt admise. privitoare la combaterea infracţionalităţii. Reieşind din acest principiu. chiar dacă legislaţia penală daneză nu prevede fapta săvârşită ca având caracter infracţional [265]. În doctrina penală există păreri contradictorii cu privire la oportunitatea considerării reglementărilor internaţionale ca parte a legislaţiei naţionale.61 Principiul priorităţii dreptului intern asupra dreptului internaţional se exprimă în aceea că.24].(1) şi (2) art.1 CP RM. dacă există contradicţii între reglementările internaţionale şi cele interne.18-19. p. deşi Republica Moldova nu admite acţiunea directă a normelor dreptului internaţional penal pe teritoriul său (cum o face. este justificat a raporta principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional penal la sistemul legii penale naţionale [184. În legislaţia penală română nu există o dispoziţie similară celei din alin. în măsura în care au fost ratificate de statul român şi puse în aplicare. De asemenea. în acord cu alin. de regulă.

în privinţa cărora acceptul de obligativitate pentru stat nu a fost adoptat în forma şi ordinea cerută de dreptul intern. pentru a conferi forţă juridică dreptului internaţional în domeniul reglementării relaţiilor din interiorul statului. În alţi termeni. . aprobare. acceptare. în cadrul sistemului său juridic. conform art. prin „ratificare. În cadrul acestui proces. printre ultimele numărându-se şi infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri). când standardele dreptului internaţional în domeniul contracarării infracţionalităţii trec printr-un proces de transformare în cadrul sistemului juridic naţional. aderare” se înţelege actul astfel denumit. în corespundere cu principiile fundamentale ale dreptului intern şi cu luarea în consideraţie a altor particularităţi ale acestuia. normele de drept internaţional trebuie implementate în legislaţia naţională.595/1999.2 al Legii nr. Principiul dualismului exclude posibilitatea interacţiunii legislative naţionale cu acele tratate internaţionale care nu au fost ratificate de către ţara noastră. Prin prisma principiului analizat. care este „principiul dualismului” [261]. într-o „legislaţie globală. de Parlamentul Republicii Moldova sau de Guvernul Republicii Moldova. În acest sens. condiţionarea criminologică a legii penale naţionale şi acţiunea ei în contextul reglementării juridice interramurale. după caz. este necesară adoptarea unui aşa-numit „act transformator”. se iau în consideraţie legităţile „interne” de elaborare şi funcţionare a legii penale naţionale. În acest context. prin care Republica Moldova îşi exprimă consimţământul de a fi legată printr-un tratat internaţional. aplicată într-un stat global” [279]. ca urmare a aprobării acestora de către stat. determinantele social-politice şi economice ale acesteia. îndeplinit. opţiunea trebuie făcută şi în favoarea unei „aurea mediocritas”. Între cele două extremităţi.62 internaţionale privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri pot fi considerate izvoare indirecte (mediate) de drept penal. Principiul dualismului presupune o asemenea interacţiune. reglementările internaţionale şi cele naţionale funcţionează de sine stătător. Păstrând realismul. trebuie să recunoaştem că. Anume principiul dualismului este cel care stă la baza interacţiunii reglementărilor internaţionale cu caracter penal şi a reglementărilor naţionale cu caracter penal în ceea ce priveşte stabilirea caracterului infracţional al faptei (adică în ceea ce priveşte stabilirea temeiurilor răspunderii pentru infracţiunile internaţionale şi infracţiunile cu caracter internaţional. Conform acestui principiu. poziţia pe care o susţinem este că nu pot fi acceptate numai principiile exclusiviste de prioritate a dreptului internaţional asupra dreptului intern şi de prioritate a dreptului intern asupra dreptului internaţional. chiar legate printr-un act transformator. interacţiunea cea mai strânsă nu poate totuşi să determine fuziunea reglementărilor internaţionale şi a celor naţionale într-un tot unitar.

creşterea influenţei acestor norme asupra . În acest plan. elaborate şi adoptate pe baza studierii şi evaluării situaţiei drogurilor la scară mondială. racordarea Republicii Moldova la prevederile celor trei convenţii sus-amintite. menţiunile din tratat privind obligaţia statelor-părţi de a introduce amendamente în legislaţia lor internă. ţinându-se cont de normele de drept internaţional. Pentru realizarea celorlalte dispoziţii ale tratatelor.5 din 10. se adoptă acte normative corespunzătoare”. Tratatele internaţionale. Are dreptate E. au caracter executoriu şi sunt direct aplicabile în sistemul juridic şi sistemul judiciar ale Republicii Moldova. nu pot fi aplicate de către instanţele judecătoreşti în mod nemijlocit. a analoagelor şi precursorilor acestora nu este admisibilă referirea la Convenţia unică asupra stupefiantelor.217. nici Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. la Convenţia asupra substanţelor psihotrope sau la Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.. Calificarea se face numai cu invocarea art. îndeplinirea angajamentelor internaţionale privind contracararea infracţionalităţii trebuie să aibă ca rezultat modificarea sau completarea standardelor naţionale în domeniul dreptului penal. Conform hotărârii menţionate. „din semnele care mărturisesc despre imposibilitatea aplicării directe a tratatului internaţional . prin ratificarea acestora şi reflectarea lor în legea naţională proprie..10.20 al Legii nr.. nici Convenţia asupra substanţelor psihotrope. în conformitate cu art.. 218 sau 219 CP RM. Pe cale de consecinţă. reprezintă realizarea în interiorul statului a reglementărilor juridice privind neutralizarea narcotismului. caracterul progresiv şi de perspectivă al normelor de drept internaţional. fac parte.. Nu sunt autoexecutorii nici Convenţia unică asupra stupefiantelor. deoarece asemenea tratate obligă statele-părţi să-şi execute angajamentele asumate pe calea incriminării faptelor în cadrul legii interne (de exemplu. consemnăm că. în special. psihotrope. după modul formulării...H. „dispoziţiile tratatelor internaţionale care.595/1999.2003 [61].63 În mod vădit. care nu are un analog în teoria judiciară a Republicii Moldova. vom apela la Hotărârea Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale ale Federaţiei Ruse”. Convenţia unică asupra stupefiantelor . Hasanov când afirmă că factorul reliefat mai sus – de racordare a unei ţări la ordinea juridică internaţională – este caracterizat de două tendinţe: 1) conservatorismul relativ al legislaţiei naţionale. 2171-2176. Pentru a ne convinge de aceasta. în procesul de calificare a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. caracterul gradual al modificării şi alinierii într-o măsură sau alta la normele de drept internaţional şi 2) iniţiativa comunităţii internaţionale. ale căror norme prevăd elementele componenţelor de fapte penale.)”. Aşadar. nr. sunt susceptibile de a se aplica în raporturile de drept fără adoptarea de acte normative speciale.

tradiţii şi alte conotaţii locale. Analiza ambelor tendinţe denotă că ele au cauze obiective.17. p. alături de implementarea normelor din convenţii. nici art.11. Acest fapt este legat uneori de dificultăţi şi. nici Codul penal al Republicii Moldova. 2171-2176. itinerarul său în legislaţia naţională. nu conţin prevederi care ar fi în contradicţie cu standardele internaţionale privind drepturile omului. Astfel.(3) art. Deci. în particular. Codul penal se aplică în conformitate inclusiv cu prevederile actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.17 din 19.07. în general. 2171-2176. Aderarea unui stat la o convenţie internaţională determină adoptarea de către acel stat a obligaţiilor de legiferare legate de modificarea legislaţiei naţionale.64 legislaţiei naţionale a statelor ca urmare a aderării acestora la convenţii şi introducerea normelor din convenţii în propria legislaţie internă [138. 218 sau 219 CP RM. determină rămânerea în urmă a legislaţiei naţionale faţă de reglementările juridice internaţionale.1997) [40] – urmează a fi aplicată direct în ordinea juridică internă a Republicii Moldova. conform Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”.2000 [55]. şi la aplicarea răspunderii pentru infracţiunile prevăzute la art. a normelor din convenţiile internaţionale) în legislaţia naţională depind în mare măsură relaţiile dintre state şi integrarea acestora în comunitatea mondială. stau la baza principiului dualismului care îşi găseşte reflectarea (aşa cum am amintit deja) în alin.1 CP RM. 174. dacă există neconcordanţe cu actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului.217. mai rapid sau mai lent. Acest proces este stimulat de faptul că de gradul de adaptare a normelor de drept internaţional (în special. nr. ceea ce duce sau poate să ducă la perturbarea sistemului amintit sau la necesitatea.(1) şi (2) art. 218 sau 219 CP RM. în această normă este consacrat principiul priorităţii dreptului internaţional asupra dreptului intern [236]. au prioritate şi se aplică direct reglementările internaţionale. Cele două tendinţe.09. Cea de-a doua tendinţă. potrivit alin. principiul priorităţii . În legătură cu aceasta. privite interdependent. remarcăm că. desigur.13]. transformării altor norme.1950 şi semnată de către Republica Moldova la 13. Astfel. pentru asigurarea compatibilităţii sistemului legislativ intern. conturată mai sus. Cele evocate mai sus nici pe departe nu trebuie înţelese în sensul că doar principiul dualismului este luat în consideraţie la aplicarea răspunderii penale.217.06. consistă în aceea că dreptul internaţional îşi croieşte. p. Fiind mai mult adresat legiuitorului. prima din ele este condiţionată de sistemul de drept statornicit în fiecare ţară.1995 (în vigoare pentru Republica Moldova din 12.1 CP RM. La moment. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale – încheiată la Roma la 4. în ansamblu. care are rădăcini istorico-naţionale. în special.

principiul priorităţii dreptului intern asupra dreptului internaţional este funcţional în privinţa alegerii categoriei şi cuantumului pedepsei sau a altor măsuri coercitive cu caracter penal. atât obligaţiile care decurg din principiile şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional. sunt implementate reglementările din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. inclusiv a dreptului de a-şi stabili legile şi reglementările. În lumina acestor prevederi. cât şi obligaţiile care decurg din tratate sau alte acorduri. 21712176. nu poate fi neglijat nici unul din aceşti factori. În exercitarea drepturilor lor suverane. printre altele: „Statele participante îşi vor îndeplini cu bună-credinţă obligaţiile ce le revin în conformitate cu dreptul internaţional. Ce-i drept. în conformitate cu dreptul internaţional. nefiind „încorsetat” de vreun angajament pe plan internaţional. procesul de aplicare a reglementărilor penale privind infracţiunile legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.65 dreptului internaţional asupra dreptului intern îşi reclamă respectarea sa mai ales în procesul de perfecţionare a legii penale naţionale. Convenţia asupra substanţelor psihotrope şi Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.491-525].1975 [165. psihotrope. În Actul Final de la Helsinki al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa.217.08. de fiecare dată. statul îşi exercită în mod plenar suveranitatea sa. Iată de ce. pentru a fi evitate discordanţele dintre dispoziţiile legii penale şi reglementările internaţionale în materie de protecţie a drepturilor fundamentale ale omului. În concluzie. atunci când. a analoagelor şi precursorilor acestora. Aceasta deoarece principiul dualismului coexistă alături de principiul priorităţii dreptului internaţional asupra dreptului intern şi de principiul priorităţii dreptului intern asupra dreptului internaţional. ele se vor conforma obligaţiilor juridice ce le revin în virtutea dreptului internaţional”. Prin urmare. a analoagelor şi precursorilor acestora nu se reduce nici pe departe la incriminarea faptelor respective şi la încadrarea lor juridică. semnat la 1. p. În această ipoteză. în dreptul penal al Republicii Moldova. se ţine seama de faptul că nici una din convenţiile internaţionale relative la prevederea şi combaterea traficului ilicit de droguri nu stabileşte în mod concret categoria şi cuantumul pedepsei sau al altor măsuri coercitive cu caracter penal. psihotrope. De asemenea. dar nu şi suficient – Convenţia unică asupra stupefiantelor. procesul de aplicare a răspunderii penale pentru numitele infracţiuni este guvernat nu numai de principiul dualismului (deşi acestuia îi aparţine rolul primordial). această luare în consideraţie îşi are specificul său. . actele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului). Trebuie luate în consideraţie şi alte acte internaţionale la care Republica Moldova este parte (în special. se menţionează. la care ele sunt părţi. 218 sau 219 CP RM se iau în consideraţie – în mod necesar. Pe de altă parte. se impune întrebarea: care este gradul de implementare în Codul penal al Republicii Moldova a dispoziţiilor cu caracter penal din Convenţia unică asupra stupefiantelor. La aplicarea art.

se regăsesc în alin. în pct. expedierea. producerii sau fabricării ilicite de stupefiante ori substanţe psihotrope. distribuirea. În Codul penal al Republicii Moldova nu sunt indicate expres următoarele activităţi din pct.(2) art.2171 şi alin. expedierea în tranzit.1: oferirea. Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a incrimina următoarele fapte intenţionate. transportarea. punerea în vânzare.66 din Convenţia asupra substanţelor psihotrope şi din Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope? În concordanţă cu aceste convenţii. precum şi importul. însă nu au o natură identică: expedierea/expedierea în tranzit. încălcându-se dispoziţiile Convenţiei unice asupra stupefiantelor sau ale Convenţiei ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope. Aceste activităţi sunt: producerea.(4) art. dacă este stabilit că acestea provin din una din activităţile menţionate mai sus ori din participarea la comiterea acestora. deţinerea sau cumpărarea oricărui stupefiant sau a oricărei substanţe psihotrope.(2) art. exportul substanţelor narcotice sau psihotrope.1-5 ori din participarea la comiterea acestora. extragerea. specificate la pct. în scopul producerii de stupefiante. fabricarea. ale Convenţiei asupra substanţelor psihotrope sau ale Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.1 nu sunt specificate următoarele activităţi ilegale prevăzute în alin. dispunerii mişcării sau proprietăţilor reale ale bunurilor sau drepturilor aferente acestora. materiale sau substanţe utilizate ca precursori. vânzarea/înstrăinarea. livrarea în orice condiţii. expedierea. extragerea.218 CP RM. pentru ca această persoană să scape de consecinţele juridice ale activităţilor sale. prepararea. conversia sau transferul de bunuri.1. în scopul săvârşirii vreunei din activităţile specificate în pct. transportarea sau distribuirea de echipament. disimularea sau ascunderea naturii. originii.(2) . mijlocirea. distribuirea ilegală a substanţelor narcotice. alin. încălcându-se dispoziţiile Convenţiei unice asupra stupefiantelor. mijlocirea. săvârşite în sfera traficului ilicit de droguri: producerea. Totodată. livrarea în orice condiţii. fabricarea. oferirea. dacă este cunoscut că aceste bunuri provin din una din activităţile specificate la pct. prepararea. vânzarea. Cele mai multe din activităţile ilegale. psihotrope sau a analoagelor lor. punerea în vânzare. transportarea. în scopul de a disimula sau deghiza originea ilicită a bunurilor specificate sau în scopul de a acorda ajutor oricărei persoane care ia parte la săvârşirea unor asemenea activităţi. dacă este stabilit că acestea sunt utilizate în scopul cultivării. organizarea. importul sau exportul oricărui stupefiant sau al oricărei substanţe psihotrope. a plantei coca sau a plantei de cannabis. Într-o anumită măsură. în aceleaşi articole se regăsesc activităţile ilegale care comportă similitudini. dirijarea sau finanţarea oricăreia din activităţile specificate mai sus.217. cultivarea macului opiaceu.1 şi 2.

42 CP RM. se consideră complice inclusiv persoana care a contribuit la săvârşirea infracţiunii prin acordare de mijloace. prelucrarea.218 CP RM – păstrarea şi procurarea.217. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.2173 CP RM).16].(4) art.3 prezintă similitudini cu activităţile specificate în alin. cea menţionată la alin.2172 şi 2173 CP RM nu este consemnată activitatea de distribuire de echipament. precum şi realizarea activităţii respective de către persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor corespunzătoare.(1) sau (2) art.67 art. transformarea.2171 şi în alin. în acelaşi timp. art.(1) art. suplimentar faţă de lista din pct.2172 CP RM) şi la fabricarea şi transportarea materialelor ori a utilajelor destinate producerii.2.243 „Spălarea banilor” din Codul penal. în cea mai mare parte. alin.218 CP RM. art. trebuie de menţionat că în lista plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope din Hotărârea nr.6 şi 7. procurarea. p.(1) art. potrivit alin. utilizarea şi nimicirea.218 CP RM e specificată încălcarea regulilor stabilite de distribuire a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. eliberarea. Totuşi. Iar. .(2) art. Într-o anumită măsură.(4) art. spre deosebire de activitatea analoagă prevăzută la pct. alin.218 CP RM. În acelaşi timp. prin organizare sau complicitate. dacă este stabilit că acestea sunt utilizate în scopul cultivării.218 CP RM presupune prezenţa unor condiţii specifice: cauzarea pierderii substanţelor narcotice sau psihotrope ori a plantelor care conţin asemenea substanţe. în art. psihotrope sau a analoagelor lor (art.4. la alin. planta de efedră şi kat. se consideră organizator inclusiv persoana care a organizat săvârşirea unei infracţiuni sau a dirijat realizarea ei. Ne referim la transportarea de precursori în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice.(4) art.4 se regăsesc. psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe (art. în art. materiale sau substanţe utilizate ca precursori. Activităţile prevăzute în pct.79/2006 a Guvernului sunt indicate.42 CP RM. producerii sau fabricării ilicite de stupefiante ori substanţe psihotrope.(4) art. Activităţile prevăzute în pct. Totuşi.(4) art. prevăzută în pct. conform alin.217.(4) art. alin. Activităţile prevăzute în pct. activităţile prevăzute la pct. încălcarea regulilor stabilite de evidenţă. Dar.(1) sau (2) art.1-5 apar ca activităţi infracţionale anterioare săvârşirii spălării banilor.(2) art.(2) art. Or.2171. alin.2172. se regăseşte în alin.2172 şi 2173 CP RM. la săvârşirea infracţiunilor prevăzute la alin. acestea sunt specificate în art. Cât priveşte activităţile prevăzute în pct.2171 şi în alin. păstrarea. Trebuie de consemnat că tocmai Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope a marcat „punctul de pornire în reglementarea pe plan internaţional a conceptului „spălarea banilor”” [149.2173 sau la alin.217.217. activitatea.(3) art. În context. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice.(5) art.2171 şi în alin.218 CP RM: experimentarea.2.5 reprezintă contribuirea.

sunt admisibile şi oportune. sub ameninţarea aplicării răspunderii penale (sau administrative). a analoagelor şi precursorilor acestora. principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional”. oricare amendare plănuită a legii penale urmează a fi evaluată în prealabil din punctul de vedere al angajamentelor menţionate. În opinia lui A. la faptele prevăzute la alin.(1) art. . fiecare ţară urmează a-şi ajusta legislaţia penală în corespundere cu angajamentele internaţionale asumate în domeniul contracarării infracţionalităţii. psihotrope sau analoage ale acestora” şi la art. principiul admisibilităţii şi oportunităţii pe planul dreptului internaţional îşi găseşte reflectarea în alin. Ţine oare cont legiuitorul moldovean de principiul sus-amintit atunci când incriminează faptele prevăzute la alin.2175 şi la art. 2) privitor la incriminare şi dezincriminare. Antonov.(1) şi (2) art. Însă. acest principiu se manifestă sub următoarele două aspecte: 1) cât priveşte incriminarea. Aşadar. deocamdată.219 „Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope”.780/2001: „Actul legislativ trebuie să corespundă prevederilor tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.D. înţelegem că pericolul real îl prezintă nu cei care consumă drogurile. trebuie să consemnăm că logică adepţilor păstrării răspunderii penale pentru consumul ilicit de droguri este dezarmant de simplă: „Da. potrivit normelor dreptului internaţional. Printre principiile incriminării aplicate în ştiinţa dreptului penal se numără şi principiul admisibilităţii şi oportunităţii incriminării pe planul dreptului internaţional. dar cei care le produc şi le comercializează. Convenţia asupra substanţelor psihotrope şi Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope [238].68 Analizând cele prezentate mai sus. Pune în gardă nu atât faptul că nu au fost incriminate fapte care sunt specificate în numitele convenţii.219 CP RM? Înainte de a răspunde la această întrebare. Nu pot fi incriminate acele fapte care. psihotrope. Ne referim. Ceea ce denotă că. ele urmează a fi dezincriminate [259].(1) şi (2) art. putem conchide că legiuitorul moldovean a realizat doar în parte implementarea în Codul penal al Republicii Moldova a dispoziţiilor cu caracter penal din Convenţia unică asupra stupefiantelor. dacă însă astfel de fapte au fost totuşi incriminate. Trezeşte reticenţă aceea că au fost incriminate fapte care nu se regăsesc în cele trei convenţii. Altă cale eficientă nu există”. reţinerea consumatorilor de droguri şi obţinerea de la aceştia a informaţiei cu privire la producătorii şi vânzătorii de droguri. ultimii pot fi descoperiţi numai prin intermediul consumatorilor de droguri.2175 „Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice. face parte din arsenalul actual al organelor de drept în procesul de contracarare a infracţiunilor (şi contravenţiilor administrative) săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. mai cu seamă.4 „Principiile de bază ale legiferării” al Legii nr. Pe teren legislativ.

atunci când persoanele. Pentru a ne convinge de aceasta. săvârşesc infracţiuni legate de traficul ilicit de droguri. în termeni similari. la lit. aceste idei călăuzitoare nu sunt urmate în art. în rezultatul politicii restrictive (atitudine brutală din partea poliţiei şi violările nejustificate ale inviolabilităţii domiciliului. aceste resurse ar putea fi direcţionate spre reprimarea distribuitorilor cu ridicata. Acest segment al politicii penale are la bază următoarele idei călăuzitoare: – persoana. nu se decid să solicite asistenţă. – drogurile sunt.69 acest proces nu corespunde principiilor statului bazat pe drept. mai puţin periculoase decât prejudiciul cauzat de control. şi anume – narcobusinessul.b) paragraful 1 art. părţile pot – în loc de a le condamna sau de a aplica o sancţiune penală împotriva lor sau ca un complement la sancţiunea penală – să supună aceste persoane unor măsuri de tratament. prin comparaţie. a contrabandiştilor şi a organizatorilor narcobusinessului. este o victimă a trecutului său. statelorpărţi li se recomandă să aplice. de educare. specificăm că – la lit.c) paragraful 4 art.3 al Convenţiei ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope – se prevede. Iar unul dintre segmentele acestei politici este reprezentat de politica liberală în sfera controlului social asupra drogurilor. – abuzul de droguri constituie un comportament „autodestructiv” şi. îl priveşte doar pe individ. atât timp cât societatea manifestă o atitudine negativă faţă de ele [293]. de readaptare şi de reintegrare socială. Considerăm că cramponarea de menţinerea răspunderii penale (sau administrative) pentru consumul ilicit de droguri nu poate contribui la eficientizarea neutralizării narcotismului.2175 şi 219 CP RM. Bineînţeles. de post-cură. Dimpotrivă. statul nostru a ales calea politicii penale liberale.36 al Convenţiei unice asupra stupefiantelor. Deci.22 al Convenţiei asupra substanţelor psihotrope şi la lit. Aşa cum nu se respectă nici prevederile convenţiilor internaţionale în materie de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri. Chiar dacă aceste persoane au şi calitatea de infractori. prin urmare. precum şi standardelor europene în domeniul justiţiei penale. complementar sau alternativ faţă de condamnare sau sancţionarea . că. de aceea.b) paragraful 1 art. această practică distrage atenţia organelor de drept de la reacţionarea adecvată la cauza efectivă a fenomenului de narcotism. – represiunea penală împotriva consumatorilor de droguri implică costuri prea ridicate pentru societate. precum şi ale libertăţii şi siguranţei persoanei). care fac abuz de droguri. Aşa cum rezultă din nota informativă la proiectul Codului penal în vigoare [121]. nu poate fi pedepsită sau admonestată. – persoanele. care utilizează în mod abuziv drogurile. dispoziţiile sus-menţionate vizează acele persoane care cumulează calităţile de infractor şi de consumator de droguri. care abuzează de droguri.

(1) art. de educare. nu este greu să ajungem la concluzia că numai astfel de măsuri necoercitive se justifică a fi aplicate în raport cu persoanele care au doar calitatea de consumatori de droguri. totuşi obiectivul esenţial al convenţiilor internaţionale. le şi vor distribui sau înstrăina. aceste condiţii nu pot cântări atât de mult încât să sporească gradul de pericol social al consumului de droguri până la gradul de pericol social suficient unei infracţiuni. este necesar să menţionăm că. indiferent de forma pe care aceasta o adoptă.2175 şi a art. de post-cură. consumând droguri în public. angajându-se să le respecte pentru obţinerea unor rezultate mai bune în lupta contra traficului ilicit de droguri. ce este organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope. Vizavi de fapta prevăzută la alin. dedicate prevenirii şi combaterii numitului flagel.219 CP RM nu poate fi exceptată de dezincriminare. nici fapta prevăzută la art. măsurile necoercitive de tratament. psihotrope. Reieşind din principiul accesorietăţii.(2) art. este nu altceva decât încadrarea prevederilor Codului penal al Republicii Moldova. De aceea.(1) şi (2) art.219 CP RM comportă mai multe avantaje decât dezavantaje. dezincriminarea faptelor prevăzute la art. infracţiunile prevăzute la alin. Ce-i drept. Însă. Numeroase ţări consideră însă că acest obiectiv poate fi atins existând în acest sens adeziunea unanimă a guvernelor şi a opiniei publice în majoritatea ţărilor lumii. a analoagelor şi precursorilor acestora.2175 CP RM.70 penală.(2) art. O dovadă a acestei adeziuni este faptul că majoritatea guvernelor continuă să considere convenţiile internaţionale sus-numite ca fiind pertinente. chiar dacă la nivel mondial au fost realizate unele progrese considerabile în ce priveşte prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. Prin deducţie. Din aceste considerente.2171 CP RM. dacă nu distribuirea sau înstrăinarea acestor substanţe (doar că având un caracter organizat)? Aceeaşi remarcă se impune şi vizavi de fapta prevăzută la art.2175 CP RM nu reprezintă decât consumul de droguri. Or. ei vor răspunde conform alin.219 CP RM. de readaptare şi de reintegrare socială. Considerăm că abrogarea art.219 CP RM. Dar. Aceeaşi soluţie este valabilă în cazul faptei prevăzute la alin. privitoare la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. în această ipoteză. este firesc să optăm pentru dezincriminarea participaţiei la consumul de droguri. Dezincriminarea. Finalizând prezenta secţiune. în făgaşul ordinii juridice internaţionale. . dezincriminarea acesteia nu trebuie interpretată că vor scăpa răspunderii penale cei care. pe care o recomandăm legiuitorului.2175 CP RM. nu a fost încă atins. însă nu au săvârşit nici o infracţiune legată de traficul ilicit de droguri. Odată ce recomandăm dezincriminarea consumului de droguri.2175 şi 219 CP RM nu trebuie privită ca generare a unui gol în apărarea valorilor şi relaţiilor sociale de maximă importanţă.2175 şi a art. În ultimă instanţă. ca factor care ar destabiliza siguranţa acestor valori şi relaţii. indiferent de forma pe care o adoptă. săvârşit în condiţii specifice. propunem abrogarea art.

care afirmă: „Studierea experienţei altor ţări deschide în faţa juristului noi orizonturi. inclusiv a normelor penale care reglementează răspunderea pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.Ancel. Studierea realizărilor altor state în domeniul reglementării răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. psihotrope. studierea experienţei ţărilor.2004 (în continuare – CP Rom. aprofundare şi eficientizare a colaborării internaţionale în desfăşurarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri. nu putem să nu fim de acord cu M.) [8]. scoaterea în evidenţă a lipsurilor şi neajunsurilor din legislaţia naţională şi dezvoltarea. La ora actuală. stabilirea gradului şi a caracterului integrării în legislaţia internă a normelor de drept internaţional. Comparaţia îl poate înzestra pe jurist cu idei şi argumente care nu pot fi obţinute chiar şi în ipoteza unei foarte bune cunoaşteri doar a dreptului propriei ţări” [258].71 Secţiunea III Studiu comparat al reglementărilor penale privind infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. adoptat la 28. a practicii judiciare şi a ştiinţei dreptului penal. de lărgire semnificativă. particularităţile dreptului propriei ţări se evidenţiază mult mai pregnant anume în comparaţie cu alte sisteme de drept. psihotrope. în Republica Moldova este în plină desfăşurare reforma legislaţiei penale. Codul penal al României. Infracţiunilor specificate le sunt consacrate următoarele articole: art. a analoagelor şi precursorilor acestora permite: îmbogăţirea reciprocă a statelor cu o experienţă pozitivă de reglementare penală în acest domeniu. a analoagelor şi precursorilor acestora. crearea premiselor şi condiţiilor de apropiere a legislaţiei interne a diferitelor state şi. Legătura indisolubilă între dreptul comparat şi istoria dreptului impune analiza cadrului legal al răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. a analoagelor şi precursorilor acestora Dreptul penal comparat al celor mai avansate state reprezintă rezultatul unui îndelungat proces de perfecţionare a legislaţiei. facilitându-i cunoaşterea mai bună a dreptului propriei ţări. reglementează răspunderea penală pentru infracţiunile.386 „Traficul . legate de traficul ilicit de droguri. psihotrope. în sistemul de drept al României. psihotrope. Or. prin aceasta. În această ordine de idei.06. perfecţionarea în continuare a acesteia. constituie o contribuţie reală în vederea elaborării unei concepţii unitare de modernizare a dreptului penal naţional. în care aceste norme penale au cunoscut dezvoltare. în Capitolul IV „Crime şi delicte contra sănătăţii publice” din Titlul VIII „Crime şi delicte de pericol public” al Părţii Speciale. înainte de toate. În acest sens. a analoagelor şi precursorilor acestora.

(2) şi (4) din acelaşi articol se prevăd variantele agravate ale traficului ilicit de droguri. procurarea. În alin. Însă.386 CP Rom. diferă nu doar numărul acestor modalităţi. producerea.. sunt prezentate. extragerea.386 CP Rom.72 ilicit de droguri”.(1) şi (2) art. 17 modalităţi sub care se concretizează fapta de trafic ilicit de droguri. în alin. „vânzare” şi „livrare cu orice titlu”. vânzarea. prepararea. Astfel. Astfel. are de îndeplinit acelaşi rol în raport cu reglementările penale analoage din Legea nr.389 „Nerespectarea dispoziţiilor privind regimul precursorilor”.386 CP Rom. În alin. în contrast.389 CP Rom. şi prevederile de la alin.(1) şi (2) art.386 CP Rom. transformarea.143/2000 a României. art. deţinerea sau alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc. (3) şi (5) art.388 „Traficul şi administrarea ilicită de droguri care au avut ca urmare moartea victimei”. Sub acest aspect. devine evidentă asemănarea dintre prevederea de la alin.. se prevede răspunderea penală pentru cultivarea. Însă.2171 CP RM. art.(1) şi (2) art.(1) art. Iar art. sunt prevăzute variantele-tip ale traficului ilicit de droguri. art. trimiterea.143/2000 a României. aceste prevederi prezintă şi deosebiri: 1) obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. în opoziţie.(1).2171 CP RM sunt prezentate expres 14 modalităţi ale faptei prejudiciabile respective. menţionăm că noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” nu este utilizată în genere în legislaţia penală română.(1) art.300/2002 a României. în legea penală română este urmat cu mai multă fidelitate modelul reglementărilor din convenţiile internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. legiuitorul român utilizează formulele „oferire”.2 al Legii nr. transportul. experimentarea.386 CP Rom. ajungem la concluzia că în alin. punerea în vânzare. distribuirea. îndeplinesc rolul de substituente ale reglementărilor penale corespondente din Legea nr. legea penală română nu face deosebire între semănatul de droguri şi cultivarea de droguri. livrarea cu orice titlu. psihotrope sau analoagele lor”. „punere în vânzare”. fără drept. în care este utilizată sintagma „săvârşirea în scop de înstrăinare”. spre deosebire de legea penală autohtonă. fabricarea.(1) art. Comparând această incriminare cu cea prevăzută la alin. potrivit alin. în mod expres. obiectul material al infracţiunilor prevăzute la alin. 2) în alin. oferirea.387 „Nerespectarea dispoziţiilor privind administrarea ilicită de droguri”.(1) art. art.(1) art. De asemenea. în locul termenului prea general şi interpretabil „înstrăinare”. se au în vedere drogurile care nu sunt pentru consum propriu.386-388 CP Rom. În . Această incriminare reproduce dispoziţia alin. De aceea.(1) art.386 CP Rom.(1) art.387 CP Rom. În context. Astfel. cumpărarea.2171 CP RM este desemnat prin sintagmele „plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” şi „substanţe narcotice. este desemnat prin formula „droguri de risc”. care este folosit de legiuitorul moldovean.

a căror circulaţie în scopuri medicinale este interzisă”.(3) art. Aceeaşi concluzie rezultă din definiţia noţiunii „introducerea în ţară de droguri”: „acţiunea de aducere în ţară din străinătate. prin orice mijloace (sublinierea ne aparţine – n. psihotrope sau a analoagelor lor. se face artificial diferenţierea dintre noţiunile „procurare” şi „cumpărare”.1997 [23].386 CP Rom. La alin. nu se menţionează că ar fi reproduse şi prevederile art. reproduce alin. În doctrina penală se menţionează că alin. Dar. şi art. 2) substanţele care prezintă pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. putem atesta o dublare parţială a prevederilor din alin. 249].62]. .176 din Legea privind Codul vamal al României. dublare care nu poate să nu se repercuteze negativ asupra procesului de aplicare a legislaţiei penale române. nu este clar.c) alin.141 din 24. Trebuie de menţionat că în legislaţia Republicii Moldova se face o clasificare similară celei care împarte drogurile în droguri de risc şi droguri de mare risc.382/1999..386 CP Rom. precum şi pentru importul ori exportul de droguri de risc.386 CP Rom. În subsidiar. o asemenea delimitare nu poate fi făcută. dacă obiectul material al infracţiunii. în conformitate cu care se incriminează fapta de trecere peste frontieră.(3) art. se prevede răspunderea pentru introducerea sau scoaterea din ţară. în mod regretabil.(1) din acelaşi articol.. fără autorizaţie. spre deosebire de legiuitorul român.386 CP Rom.(3) art. Doar în subsidiar.260-281. nr. inclusiv a produselor şi substanţelor stupefiante şi psihotrope.(3) art. îl constituie drogurile de mare risc. acest model nu mai este urmat cu aceeaşi fidelitate.143/2000 a României [217]. în alin. de substanţe din categoria drogurilor” [116. În acest plan. p.73 acelaşi timp. p. clasificarea în funcţie de gradul de pericol pentru sănătatea omului se ia în consideraţie la lit.(1) art.176 din Legea privind Codul vamal al României [156. răspunderea se agravează.3 al legii nr. prevăzute la alin. substanţe utilizate în scopuri medicale.)? Aşa cum rezultă din interpretarea doctrinară a infracţiunii prevăzute la art. deoarece toate substanţele. legiuitorul moldovean nu ţine cont de o astfel de clasificare în procesul de diferenţiere a răspunderii penale. Conform alin.(1) art.).176 din Legea privind Codul vamal al României. fără drept (incriminată la alin.382/1999 clasificarea dată cuprinde: 1) substanţele care prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv.386 CP Rom.2171 CP RM. fără drept. care este criteriul de delimitare a acestei fapte de fapta de introducere în ţară a drogurilor de risc. când. care prezintă pericol pentru sănătatea omului prin consecinţele grave generate de consumul lor abuziv. în Anexa la Legea nr.07. sunt. În aceste condiţii.(2) art. În concluzie.386 CP Rom.(3) art. atunci când agravarea răspunderii penale este determinată de circumstanţa „cu utilizarea substanţelor narcotice.a. conform Anexei la Legea nr. Însă. precum şi a precursorilor.

fără drept” (alin.(2) art. În schimb. ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de . sunt prevăzute şapte variante-tip de infracţiuni (în alineatele (1)-(3). este incriminată fapta de organizare.(4) art.(2) art. prepararea. la alin. De aceea.2171 CP RM. organizarea. „producere”. corespondentele acestei incriminări trebuie considerate alin. Însă.(1) art. 10 (parţial) şi 11 din Legea nr.(1) art.42 şi alin. transformarea.217 CP RM) şi „deţinere” (alin. şi nu alin. răspunderea penală se agravează.(1) sau (2) art.387 CP Rom. va fi aplicată în cazul trecerii peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice sau psihotrope..(1) sau (2) art. În opoziţie. „transformare”. conducere sau finanţare a faptelor prevăzute în alin.74 Conform alin. sunt specificate următoarele noţiuni care desemnează modalităţile faptei prejudiciabile (elementului material): „cultivare”. experimentarea. psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare” din Codul penal al Republicii Moldova. adică obiectul material al infracţiunii îl constituie drogurile de mare risc.(1) art. Toate sub egida aceluiaşi nomen juris – „Nerespectarea dispoziţiilor privind administrarea ilicită de droguri”. o noţiune similară este utilizată în alin.4-8.387 CP Rom. cât şi în legea penală română.386 CP Rom. De aceea.386 CP Rom..2171 CP RM se va califica potrivit alin. conducerea sau finanţarea faptelor incriminate la alin.217 CP RM nu există nici un corespondent al noţiunii „introducerea şi scoaterea din ţară de droguri pentru consum propriu. fără drept. Ca sinonime trebuie considerate noţiunile „păstrare” (alin.(2) art. sunt reproduse prevederile art. extragerea.386 CP Rom.387 CP Rom.(1)-(4) ale aceluiaşi articol. în Codul penal al Republicii Moldova nu există o dispoziţie în care s-ar prevedea distinct răspunderea pentru o asemenea faptă. (5)(8)) şi o variantă agravată de infracţiune (în alineatul (4)). cumpărarea sau deţinerea. „preparare”. prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop. Poate fi remarcată inspirarea din modelul de elevaţie juridică al convenţiilor internaţionale privitoare la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri.387 CP Rom. se stabileşte răspunderea pentru cultivarea. fabricarea.(1) art. La concret. Astfel. La alin.(5) art.387 CP Rom. în art. această variantă agravată nu mai este corelată cu infracţiunea prevăzută la alin. introducerea şi scoaterea din ţară de droguri pentru consum propriu. În acelaşi timp.143/2000 a României.248 „Contrabanda” din Codul penal al Republicii Moldova. atât în legea penală autohtonă. dar cu infracţiunea prevăzută la alin.217 „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.(3) art. producerea.(3) sau (5) art. În art.386 CP Rom. „extragere”. eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el. „experimentare”. Trebuie de menţionat că în art.(1) şi (2) art.). anume această normă. În principal.217 CP RM.).

(3) art. cu intenţie. cu intenţie. în alin. a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat în care are acces publicul pentru consumul ilicit de droguri ori 2) tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri. Cât priveşte plantele care intră în categoria drogurilor. fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical.387 CP Rom. este incriminată fapta de organizare inclusiv a faptelor prevăzute la alin.(1) şi (2) art.75 identificare vamală. Însă. care este folosită în alin. Pe de altă parte. totuşi. la alin.b) alin.. aşa cum procedează legiuitorul moldovean în alin. Prin . ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. legiuitorul român nu utilizează în raport cu acestea noţiunea „prelucrarea. cu orice titlu.387 CP Rom. Potrivit alin. a unui local.387 CP Rom. care formează obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. În contrast.217 CP RM este utilizată sintagma „în proporţii mari”. descoperite în traficul ilicit [240]. psihotrope sau a analoagelor lor.(4) art.(2) art. utilizarea sau alte operaţiuni ilegale cu astfel de plante”.219 CP RM nu se prevede răspunderea pentru tolerarea consumului ilicit de droguri într-un local.(2) art.(2) art. la alin. la art. Iar la lit.. 2) cu privire la drogurile. Cât priveşte prima faptă din cele sus-menţionate.219 CP RM).387 CP Rom. În acest fel.217 CP RM se foloseşte expresia „în proporţii deosebit de mari”. Cu referire la alte aspecte ce caracterizează obiectul material al infracţiunii. practic.387 CP Rom. nu se prevede răspunderea pentru organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope (aşa cum se prevede la art.(1) art. deosebirile consistă în următoarele: 1) legiuitorul român nu utilizează noţiunea „analog al substanţei narcotice sau psihotrope”.(1) art.(2) art.387 CP Rom.217 CP RM.219 CP RM se incriminează o faptă având. La alin. într-o locuinţă sau în oricare alt loc amenajat în care are acces publicul.(8) art.217 CP RM. diferenţiere pe care o promovează legiuitorul moldovean. este stabilită răspunderea pentru prescrierea drogurilor de mare risc. reieşind din cantitatea concretă a substanţelor narcotice. nu se fac limitări cantitative.. de către medic. nu se lasă doar la discreţia instanţei de judecată modul de individualizare a pedepsei. Considerăm salutabilă diferenţierea răspunderii penale (ca şi diferenţierea răspunderii penale de răspunderea administrativă) în funcţie de parametrii cantitativi ai obiectului material al infracţiunii. consemnăm că la art. iar această faptă de organizare comportă elemente comune cu fapta de organizare ori întreţinere a speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope. se stabileşte răspunderea penală pentru: 1) punerea la dispoziţie. aceleaşi configuraţii: punerea la dispoziţie a localurilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.

fapta prevăzută la alin..(6) art. în vederea consumului. Totuşi.(5) art.387 CP Rom.(1) art. adoptată la Viena la 21.387 CP Rom..(2) art. benzenul.2 „Substanţele cu acţiune drastică. în ipoteza faptei prevăzute la alin. se stabileşte răspunderea pentru furnizarea. mijlocul (instrumentul) de săvârşire a faptei îl reprezintă: 1) reţeta medicală prescrisă în condiţiile prevăzute în alin.(1) art. se prevede răspunderea pentru eliberarea sau obţinerea. p.72].). [154.387 CP Rom. În conformitate cu alin. are un corespondent în Codul penal al Repub- .(4) art. sub aspectul corespunderii dreptului internaţional.387 CP Rom. Printre inhalanţii chimici toxici se numără: toluenul.2176 CP RM).7/1998 a CPCD. că. Toluenul. este posibil ca substanţele psihotrope.(3) art.1971 [42].(3) art. dar obiectul ei material. cloroformul.(6) art. indicate în tabelele III şi IV ale Convenţiei (care prezintă un pericol mai mic pentru sănătate).9 „Prescripţii medicale” din Convenţia asupra substanţelor psihotrope. acetona.387 CP Rom. Amintim că noţiunea „drog” din Legea nr.387 CP Rom.387 CP Rom.218 CP RM se prevede răspunderea pentru prescrierea fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope. aflate sub control internaţional pe teritoriul Republicii Moldova” a tabelului nr. psihotrope sau a analoagelor acestora (art. eterul etilic şi alte asemenea substanţe sunt nominalizate în lista nr. remarcăm în acest caz obligativitatea condiţiei ca introducerea substanţelor amintite în organismul victimei să se facă împotriva voinţei acesteia. de inhalanţi chimici toxici unui minor. drogurile de mare risc (alin. în afara condiţiilor legale. în cazul infracţiunii corespunzătoare.218 CP RM – falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope – reţeta sau alte documente. Această faptă prezintă anumite similarităţi cu infracţiunea de introducere ilegală intenţionată în organismul acesteia a substanţelor narcotice.76 comparaţie.382/1999 se referă şi la inhalanţii chimici cu efect narcotic sau psihotrop. care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope. cloroformul. sau 2) reţeta medicală falsificată. Observăm că cele două incriminări se deosebesc în planul descrierii obiectului material al infracţiunii: preparatele narcotice sau psihotrope (alin. psihotrope sau a analoagelor lor..(3) art. Considerăm că. Aceasta deoarece. tetraclorura de carbon. incriminarea din legea penală română este mai adecvată. se incriminează fapta de administrare de droguri de mare risc unei persoane. aşa cum rezultă din paragraful 3 art.(5) art. Sesizăm.5 din Hotărârea nr. Iar cât priveşte fapta prevăzută la alin. sau a unei reţele medicale falsificate. de droguri de mare risc pe baza unei reţele medicale prescrise în condiţiile prevăzute în alin.47]. „nu are relevanţă dacă persoana căreia i se administrează drogul şi-a manifestat sau nu acordul” [116. nu fac parte din rândul substanţelor narcotice.02. Deci.218 CP RM). Conform alin. cu intenţie. Conform alin.. eterul etilic etc. Prin urmare. la alin. p.387 CP Rom. În contrast. să fie eliberate fără prescripţie medicală. reprezintă nu mijlocul (instrumentul de săvârşire a infracţiunii).

În consecinţă. a minorilor la consumul ilegal.(2) art.387 CP Rom. Conform alin. care a atins vârsta de 18 ani.218 CP RM este utilizată formula „alte urmări grave”. a analoagelor sau precursorilor acestora. Circumstanţa producerii morţii victimei nu este prevăzută ca agravantă în nici unul din art. se prevede răspunderea pentru nerespectarea dispoziţiilor privind regimul precursorilor. faptă prevăzută la art.305-327) din Partea Specială. cât şi stilul în care a fost concepută denumirea compartimentului .3 CP RM. 2171-2176. De aceea. inclusiv de droguri. potrivit căreia este interzisă interpretarea extensivă defavorabilă a legii penale.(5) art. determinarea morţii victimei ca urmare a săvârşirii vreuneia din infracţiunile prevăzute la art. Însă. Aşa cum am consemnat anterior. psihotrope sau a analoagelor acestora. În multe privinţe. psihotrope sau a analoagelor lor.77 licii Moldova. nu este vorba de art. conform art. Deşi la alin. în care e stabilită răspunderea pentru circulaţia ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice. Este vorba de art. 218 sau 219 CP RM. 218 sau 219 CP RM. noţiunea „organizarea. prin orice mijloace.44 al Codului cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova. În Codul penal al Republicii Moldova nu se incriminează fapta de îndemn la consumul ilicit de substanţe narcotice.149 „Lipsirea de viaţă din imprudenţă” din Codul penal al Republicii Moldova. substanţelor psihotrope.387 CP Rom..(7) art. răspunderea pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. Atât proporţia de articole dedicate numitelor infracţiuni. în ipoteza descrisă se poate vorbi numai de instigarea la fapta de consumare de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului. Conform art. 218 sau 219 CP RM implică calificarea suplimentară în conformitate cu art.04. În Codul penal al Ucrainei din 5.388 CP RM.217. Din cele 23 articole care alcătuiesc Titlul XIII al Părţii Speciale a CPU. a analoagelor şi precursorilor acestora e stabilită în Titlul XIII „Infracţiuni în sfera circulaţiei mijloacelor narcotice. a analoagelor sau precursorilor acestora şi alte infracţiuni contra sănătăţii publice” (art. considerăm că aceasta nu poate desemna producerea morţii victimei. se incriminează fapta de îndemn la consumul ilicit de droguri.217. 2171-2176.(1)-(7) ale aceluiaşi articol. Deoarece astfel s-ar încălca regula din alin. 2171-2176. se prevede răspunderea pentru traficul şi administrarea ilicită de droguri. La alin.217. psihotrope.389 CP Rom. în care se prevede răspunderea pentru atragerea de către o persoană. substanţelor psihotrope.(8) art. conducerea sau finanţarea faptelor” corespunde noţiunii „organizarea sau instigarea infracţiunilor” aplicabile cu mai multă relevanţă în legea penală autohtonă.2172 CP RM. conducerea sau finanţarea faptelor prevăzute în alin. această incriminare se apropie de cea prevăzută la art. care au avut ca urmare moartea victimei.209 CP RM. se stabileşte răspunderea pentru organizarea. 17 articole se referă anume la infracţiunile în sfera circulaţiei mijloacelor narcotice. În fine..2001 (în continuare – CPU) [9].

Amintim. denotă atenţia şi preocuparea deosebită în raport cu prevenirea şi combaterea în Ucraina a traficului ilicit de droguri.248 CP RM sunt specificate nu numai aceste două metode. a analoagelor sau precursorilor acestora. analoagele sau precursorii acestora.1988 [43]. – săvârşirea infracţiunii prin înţelegere prealabilă de către un grup de persoane. În alin. . substanţe psihotrope.306 CPU este incriminată fapta de utilizare a mijloacelor obţinute de pe urma traficului ilicit de mijloace narcotice.305 CPU sunt prevăzute circumstanţele agravante ale contrabandei de mijloace narcotice. conform căruia se recomandă conferirea caracterului penal inclusiv faptei de utilizare de bunuri despre care cel care le utilizează ştie în momentul în care le primeşte că provin din una din infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri.78 corespunzător al legii penale ucrainene.I lit. – săvârşirea infracţiunii de un grup organizat.(2) art. că contrabanda având ca obiect material. În art. – săvârşirea infracţiunii având ca obiect material mijloacele narcotice. ca metode ale contrabandei. de analoage sau precursori ai acestora. spre deosebire de incriminarea analoagă din legea penală ucraineană.248 CP RM. În contrast. în alin.(2) şi (3) art. substanţele psihotrope.3 al Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.209 „Legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute pe cale ilegală” din legea penală ucraineană. nedeclararea.(2) art.12. substanţele narcotice sau psihotrope. cifrate în proporţii deosebit de mari. dar şi altele: folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală.(2) art.305 CPU. adoptată la Viena la 20. Această normă este o normă specială în raport cu art. substanţe psihotrope.248 CP RM nu face referire la analoagele şi precursorii substanţelor narcotice sau psihotrope.305 CPU sunt indicate: 1) eludarea controlului vamal şi 2) tăinuirea de controlul vamal.201 „Contrabanda” din legea penală ucraineană. Astfel. atrage răspunderea penală potrivit alin. substanţelor psihotrope. Această normă este o normă specială în raport cu art.306 CPU urmează modelul de elevaţie juridică din alin. Sub acest aspect. incriminarea de la art. conform art.c) paragraful 1 art. de analoage sau precursori ai acestora: – repetarea infracţiunii. alin. Remarcăm că. În Codul penal al Republicii Moldova o astfel de normă specială nu există. – săvârşirea infracţiunii având ca obiect material mijlocele narcotice sau substanţele psihotrope deosebit de periculoase sau cifrate în proporţii mari (în ultima ipoteză alternativă se au în vedere şi analoagele sau precursorii mijloacelor narcotice sau ai substanţelor psihotrope). în acest sens. în art. De asemenea. se incriminează fapta de contrabandă a mijloacelor narcotice. printre altele. declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

Astfel. extorcarea mijloacelor narcotice.(2) art.79 În contextul infracţiunii prevăzute la art. p. instituţii sau organizaţii. substanţe psihotrope.308 CPU e stabilită răspunderea pentru sustragerea.307 CPU. În multe privinţe. În art.2174 CP RM.(2) art. transferul de mijloace financiare de pe alt cont. În alin. fabricarea. „prelucrare”.(2) art. dispoziţia acestei norme se aseamănă cu dispoziţia incriminatoare de la alin. ca orice acţiuni de spălare a banilor.307 CPU. cunoscând că acestea provin din săvârşirea unei infracţiuni”.243 CP RM. păstrarea. investirea de mijloace financiare în fondurile diverselor întreprinderi. În condiţiile legii penale a Republicii Moldova.575]. procurarea. În linii mari. asemenea acţiuni. – săvârşirea infracţiunii în proporţii mari. – săvârşirea infracţiunii în urma înţelegerii prealabile de către un grup de persoane. însă este folosită formula generică „alte operaţiuni ilegale”. „transformare” şi „distribuire” (care sunt menţionate la alin.307 CPU au aceleaşi note caracteristice ca şi circumstanţele agravante prevăzute la alin. obţinute în rezultatul traficului ilicit de droguri unor structuri legale [215. care prevede răspunderea pentru sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope.(2) şi (3) art. delapidarea. prin „utilizare a mijloacelor” se înţelege: deschiderea contului bancar pe numele unei persoane fizice sau juridice. Diferă doar unele modalităţi sub care se înfăţişează fapta prejudiciabilă. de analoage sau precursori ai acestora: – repetarea infracţiunii. „experimentare”. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora.(2) art. circumstanţele agravante prevăzute în alin.2171 CP RM). nici nu sunt menţionate modalităţile „preparare”.307 CPU nu este utilizată o asemenea formulă. Cu excepţia agravantei „cu folosirea situaţiei de serviciu” care este prevăzută în art. Corespondentul acestui articol este art. în alin. În art.2171 CP RM. ori înstrăinarea ilegală a mijloacelor narcotice. urmează a fi calificate potrivit art. ori dobândirea acestora pe calea escrocheriei sau abuzului de serviciu. între cele două norme corespondente se fac remarcabile anumite discrepanţe: . deoarece în dispoziţia acestui articol se menţionează despre „utilizarea de bunuri.306 CPU.2171 CP RM. Totuşi.2171 CP RM. acţiunile similare legate de transmiterea mijloacelor.(3) şi (4) art.306 CPU sunt prevăzute circumstanţele agravante ale infracţiunii de utilizare a mijloacelor obţinute de pe urma traficului ilicit de mijloace narcotice. depunerea de mijloace financiare pe contul deschis. transportarea sau expedierea ilegală în scopul înstrăinării. se prevede răspunderea pentru producerea. dar care lipseşte în art.2171 CP RM nu este specificată expres modalitatea „fabricare”. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. Potrivit art.

însă nu în toate.309 CPU sunt săvârşite pentru propriul consum. fără scop de înstrăinare. Însă. chiar în prezenţa proporţiilor mici caracterizând obiectul material al faptei.309 CPU şi alin.217 CP RM. potrivit căreia persoana este liberată de răspunderea penală pentru acţiunile prevăzute la alin.(2) art.217. ca obiect material al infracţiunii corespunzătoare.(4) art.309 CPU îşi demonstrează oportunitatea şi din punctul de vedere al dreptului internaţional. Rezultă că. când cele săvârşite vor fi considerate având caracterul unei contravenţii administrative).80 1) în art. Această clauză se justifică datorită lipsei scopului de înstrăinare în cazul infracţiunii corespunzătoare.2174 CP RM? 2) în art.(1) din acelaşi articol. dacă s-a adresat benevol într-o instituţie medicală şi a început tratamentul contra narcomaniei.309 CPU nu este limitat cantitativ prin sintagma „în proporţii mari”. în doctrina penală ucraineană aceste fapte sunt considerate forme de sustragere [215. dar nu este utilizată în art. Potrivit art. În alin. aceleaşi ca şi cele care au fost menţionate în demersul comparativ referitor la art.2174 CP RM. practic.2171 CP RM. Cât priveşte circumstanţele agravante ale infracţiunii prevăzute la art.309 CPU.308 CPU legiuitorul ucrainean dă dovadă de inconsecvenţă.(4) art. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. p. procurarea. 2171-2173 şi 2175 CP RM.2174 CP RM nu se face referire la analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope. Dispoziţia din alin. deosebirile dintre art.382.384]. . răspunderea penală survine pentru producerea. acestea sunt similare cu circumstanţele agravante prevăzute la art.(2) art.217 CP RM sunt. Această incriminare comportă similarităţi cu alin.(2) art. păstrarea. nu este exclus ca făptuitorul să fie concomitent bolnav de narcomanie.307 CPU şi alin. În context. Aceasta deoarece nu este clar: de ce în legea penală autohtonă noţiunea „analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope” este utilizată în art.309 CPU este stabilită o clauză de impunitate. legiuitorul ucrainean dă dovadă de mai multă consecvenţă. făcând o asemenea referire. Deoarece acţiunile prevăzute la alin. fabricarea.308 CPU. Diferenţele specifice între cele două incriminări consistă în următoarele: 1) obiectul material al infracţiunii prevăzute la art. 2) în privinţa modalităţilor faptei prejudiciabile. cele săvârşite vor fi considerate având caracterul unei infracţiuni (spre deosebire de conjunctura consemnată în legislaţia autohtonă.(1) art. Aceasta deoarece din conţinutul acestui articol rezultă că delapidarea şi dobândirea bunurilor pe calea escrocheriei sau abuzului de serviciu nu sunt forme ale sustragerii. transportarea sau expedierea mijloacelor narcotice. Aceasta deoarece se înscrie în concepţia de adoptare a unor măsuri alternative celor de sancţionare în raport cu cei care săvârşesc infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri fiind bolnavi de narcomanie.

(1) art. ca măsură complementară aplicării unei coerciţii penale. Sub acest aspect – al diferenţierii răspunderii penale – art. nu există nici o garanţie că liberarea de răspunderea penală va preveni săvârşirea unei noi infracţiuni. Conform art. Pe cale de consecinţă. Această incriminare se aseamănă atât cu prevederile alin. În acest caz.310 CPU. păstrarea. se prevede răspunderea pentru semănatul sau cultivarea ilegală a macului somnifer sau a cânepei. cât şi cu prevederile alin. nelipsit de interes este să remarcăm că în pct. 2) este preferabilă soluţiei liberării de răspunderea penală fără nici un fel de condiţii.310 CPU pierde în faţa normelor corespunzătoare din legea penală autohtonă. deci întrun mediu vicios (de cele mai dese ori. se consemnează: „Adresarea benevolă a persoanei la o instituţie medicală pentru a i se acorda asistenţă medicală în legătură cu consumarea de mijloace narcotice.(1) sau (2) din prezentul articol. 3) demonstrează tendinţa pozitivă a făptuitorului care merită a fi stimulată. dacă s-a adresat benevol într-o instituţie medicală şi a început tratamentul contra narcomaniei”.310 CPU nu-şi găseşte relevanţă prezenţa sau lipsa scopului de înstrăinare. doar pentru că făptuitorul suferă de narcomanie. De asemenea. în scopuri nemedicale.12 din 27. recomandăm ca art.1997.2171 CP RM.217 CP RM. deoarece: 1) este preferabilă soluţiei tratamentului contra narcomaniei. Tratamentul aplicat în condiţiile executării unei pedepse. având următorul conţinut: „Persoana este liberată de răspunderea penală pentru faptele. este un simulacru de tratament şi nu-şi poate atinge efectul scontat. poate servi drept temei pentru scutirea ei de răspunderea penală pentru procurarea.217 CP RM să fie completat cu alineatul (6). În context. al unei instituţii penitenciare). Aceasta întrucât în art. considerăm că soluţia adoptată de legiuitorul ucrainean este optimă şi merită a fi recepţionată în legea penală autohtonă. .17 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxice”.03. pentru a urma un tratament împotriva narcomaniei. deoarece el se adresează benevol (neconstrâns de împrejurări) în instituţia medicală. prevăzute la alin.(1) art.81 Amintim că această concepţie este promovată în convenţiile internaţionale vizând prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. nr. transportarea şi expedierea ilegală a mijloacelor narcotice consumate doar în cazurile în care această adresare este determinată de intenţia persoanei de a se trata şi nu este legată de demascarea ei” [54].

311 şi 312 CPU sunt incriminate faptele legate de traficul ilicit al precursorilor.2172 CP RM. Considerăm că aceeaşi formulare trebuie prevăzută într-o literă suplimentară la alin.(1) art. Se poate observa că art.2176 CP RM – litera (f).206 CP RM – când dependenţa fizică este. Însă. Art.165 şi la lit. Dependenţa fizică marchează persoana pentru mult timp.82 De asemenea.2176 CP RM. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. pe care o demonstrează legiuitorul ucrainean. Lipsa de consecvenţă. a mijloacelor narcotice. În art. aşa cum se prevede în art.313 CPU incriminează fapta de operaţiuni ilegale privind utilajele destinate efectuării unor acţiuni ilegale asupra mijloacelor narcotice. În contrast.314 CPU: „dacă a avut ca urmare dependenţa fizică a victimei”.2176 CP RM reproduce aproape cu fidelitate conţinutul legal al infracţiunii corespunzătoare. Însă. Această normă comportă similitudini cu art. planta de efedră şi kat. Aceste norme au elemente comune cu art. nu înseamnă că ele nu pot fi aclimatizate în condiţiile autohtone ori crescute în condiţiile care le imită pe cele din arealul de provenienţă. în organismul altei persoane. În locul alternativei de a opta pentru vătămarea intenţionată gravă sau vătămarea intenţionată medie. dacă nu chiar pentru toată viaţa. o astfel de urmare prejudiciabilă nu ar trebui ignorată.2173 CP RM.311 CPU nu se menţionează că precursorii sunt utilizaţi în scopul producerii sau prelucrării analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope.g) alin.(1) art. se atestă şi disonanţe substanţiale: 1) în Codul penal al Republicii Moldova nu există un articol în care s-ar incrimina distinct sustragerea sau extorcarea precursorilor. în alin. Aşa cum se prevede în art. în art.314 CPU şi la art.(2) art. doar la macul somnifer şi cânepă. În această ipoteză. Este notabil că.2171 CP RM se au în vedere atât aceste plante.312 CPU se menţionează scopul producerii sau fabricării analoagelor mijloacelor narcotice sau ale substanţelor psihotrope. pusă în acelaşi rând cu tortura şi violul – demonstrează în mod concludent pertinenţa recomandării pe care o facem. nu poate servi ca model de inspiraţie limitarea obiectului material al infracţiunii.(2) art. 2) în art. propunem soluţia luării în calcul a celui mai relevant simptom al narcomaniei – dependenţa fizică – în vederea agravării răspunderii penale pentru fapta incriminată la art. suscită interesul una dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. cât şi planta de coca.2176 CP RM nu coincide.312 CPU. după gradul prejudiciabil. prevăzute la art.c) alin. . În special.314 CPU e stabilită răspunderea pentru introducerea ilegală. Chiar dacă acestea nu-şi au aria specifică de răspândire în Republica Moldova. lista de agravante prevăzute la art.310 CPU. Precedentul deja existent la lit. La art.2172 CP RM. împotriva voinţei acesteia.(2) art.(2) art. în acelaşi timp. substanţelor psihotrope sau analoagelor lor. indiferent de mod. este mai degrabă efectul unei inadvertenţe de ordin tehnicolegislativ.217 şi în alin.

– participarea la traficul internaţional organizat de droguri.348 şi 349 CPC. dacă legiuitorul ucrainean numai a încercat să constituie un asemenea compartiment.2175 „Consumul ilegal public sau organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice.219 „Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope” din Codul penal al Republicii Moldova. reţinerii sau arestării.(2) art. se deosebeşte de prevederile de la alin.83 În art.(2) art.(1) art. art. poziţie pe care o susţinem în continuare. prevederea de la alin. legiuitorul chinez a şi realizat această încercare.. Deosebirea constă în faptul că. răspunderea pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. însă nu are corespondent în Codul penal al Republicii Moldova. Astfel. În Codul penal al Chinei din 14.03. §7 (art. Această normă are corespondent în legislaţia penală română – alin.(7) art. La concret. (2) şi (4) art.315 CPU se prevede răspunderea pentru îndemnul la consumul mijloacelor narcotice. vânzarea.(1). În art. Ca şi anterior.(1) art.316 şi 317 CPU sunt incriminate fapte similare cu cele prevăzute în art.2175 şi 219 CP RM. vânzarea. Excepţie constituie contrabanda substanţelor narcotice sau psihotrope (prevăzută la alin.347 CPC. În celelalte alineate ale art.347 CPC se aseamănă cu prevederile analoage din legea penală ucraineană.218 CP RM. În conformitate cu alin. Anterior ne-am exprimat poziţia referitoare la necesitatea abrogării art. substanţelor psihotrope sau al analoagelor acestora.2171 CP RM. transportarea sau fabricarea drogurilor. În fine. transportarea şi fabricarea drogurilor”. se prevede răspunderea pentru participaţia la contrabanda.347 CPC. . precum şi la disocierea infracţiunilor de contravenţiile administrative. precum şi în art. ne exprimăm opinia privind inoportunitatea incriminării unei asemenea fapte în legea penală autohtonă. psihotrope.248 CP RM).387 CP Rom.(2) art. cantitatea drogurilor e luată în calcul la calificarea infracţiunilor. precum şi răspunderea agravată pentru aceeaşi faptă. Însă.1997 (în continuare – CPC) [210]. indiferent de cantitatea lor. când cantitatea acestor substanţe nu are aceeaşi semnificaţie.318-320 CPU au caracteristici asemănătoare cu alin. se prevede răspunderea pentru contrabanda.217 şi alin. săvârşită în prezenţa următoarelor circumstanţe: – opunerea violentă de rezistenţă efectuării percheziţiei. – săvârşirea infracţiunii cu folosirea minorilor. Luând în consideraţie sintagma „indiferent de cantitatea lor”. transportarea sau fabricarea drogurilor. în contextul legii penale autohtone. a analoagelor sau precursorilor acestora este stabilită într-un compartiment aparte.347-357) al Capitolului 6 „Infracţiuni împotriva ordinii administrării publice” din Partea Specială a CPC poartă titulatura „Infracţiuni legate de contrabanda. psihotrope sau analoage ale acestora” şi în art. vânzarea.

Totodată. transportarea. care creează teren pentru interpretarea extensivă defavorabilă a art. avantajul art. săvârşită în privinţa plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” [250].351 CPC se face menţiunea despre prelucrarea. deci pentru încălcarea principiului legalităţii.(1) art.(1) art. În art. În acelaşi timp.217 CP RM.H. prezenţa sau lipsa scopului de înstrăinare este irelevantă pentru calificarea infracţiunii prevăzute la art. Această prevedere prezintă tangenţe cu cea de la alin.2171 CP RM nu rezultă că făptuitorul poate urmări doar scopul producerii de substanţe narcotice sau psihotrope. .352 CP RM. între care şi cânepa. transportarea sau păstrarea plantelor utilizate pentru producerea drogurilor. p.352 CPC.(1) art. Conform art. între normele comparate există şi deosebiri: 1) în art. se prevede răspunderea pentru cultivarea plantelor care conţin droguri.(1) art.351 CPC.(1) art.350 CPC constă în aceea că el nu conţine sintagme de tipul „alte operaţiuni cu precursorii”.(1) art. în acest articol este specificat că plantele cultivate sunt utilizate ca materie primă pentru producerea de droguri.(1) art. Iar înţelesul noţiunii desemnate prin această sintagmă este „procurarea. Un punct de vedere similar este exprimat de către E.84 – săvârşirea infracţiunii de către o persoană care este abilitată cu depistarea drogurilor sau de către un alt funcţionar public etc. deoarece norma dată conţine sintagma „alte operaţiuni ilegale cu astfel de plante” (se au în vedere plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope).(1) art. este prevăzută răspunderea pentru vânzarea-cumpărarea. Această incriminare prezintă similitudini cu art. păstrarea. această activitate nu cade sub incidenţa legii penale” [246]. ci în scop industrial pentru obţinerea de fibre. comercializare sau păstrare ilegală a precursorilor.351 CPC.146].2172 CP RM. spre deosebire de art. Această normă este asemănătoare cu cea de la alin. 2) prezenţa sau lipsa scopului de înstrăinare nu influenţează asupra calificării infracţiunii prevăzute la art. spre deosebire de fapta incriminată la alin. În acelaşi timp.217 CP RM.217 şi în alin. utilizarea sau alte opiraţiuni ilegale cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (aşa cum se menţionează în alin.217 şi de la alin. Aceste poziţii nu corespund cu litera şi spiritul legii penale autohtone: din dispoziţia alin. nu se face în scopul producerii de droguri. Totuşi.350 CPC.2171 CP RM).2171 CP RM. în norma similară din legea penală autohtonă sunt nominalizate mai multe modalităţi ale faptei prejudiciabile. Hasanov [174.217 şi a alin. Potrivit art. În doctrina penală a fost exprimat un punct de vedere care este în unison cu această teză din legea penală chineză: „În măsura în care cultivarea plantelor.2172 CP RM. În schimb.350 CPC se încriminează fapta de transportare. expedierea etc.

85 În art. În acest caz.353 CPC). cocaina.(2) art. care incriminează fapta de constrângere a altor persoane la consumul drogurilor pe cale perorală sau prin injectare. în care se incriminează. Încheind analiza comparativă a reglementărilor penale în materie din legislaţia Chinei. Această definiţie se deosebeşte în unele privinţe de definiţia noţiunii „drog” din Legea nr.Croitoru [127. psihotrope sau a analoagelor acestora.382/1999. întrucât: 1) nu face referire la originea naturală sau sintetică pe care o pot avea substanţele narcotice sau psihotrope. precum şi alte substanţe narcotice sau psihotrope. E adevărat.219 CP RM. prezintă elemente comune cu art. asemenea încercări au mai fost întreprinse în doctrina penală de către D. care pot determina dependenţa şi deci care se află sub controlul statului. nici altă substanţă.2176 CP RM. preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope. în care să fie concentrate toate articolele referitoare la infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. în care se prevede răspunderea pentru introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane. 4) nu include în noţiunea „drog” nici preparatul care conţine o substanţă narcotică sau psihotropă. metilfenilamina. printre altele. Însă.353-356 CPC se stabileşte răspunderea pentru participaţia la consumul sau traficul ilicit de droguri. dar o dispoziţie-definiţie.2176 CP RM denotă că modurile de introducere a drogurilor în organismul victimei nu se limitează la calea perorală şi injectare (ca în cazul alin.354 CPC. Este definită noţiunea „droguri”: opiul. de această dată. a substanţelor narcotice. Astfel: 1) alin. se află sub controlul statului. analoagelor şi precursorilor acestora. morfina. Unele din prevederile acestor articole comportă similarităţi cu unele norme din Codul penal al Republicii Moldova. heroina. punerea la dispoziţie a localurilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.353 CPC.168]. modul de consum al drogurilor este cel care imprimă diferenţă celor două incriminări supuse comparaţiei. cannabisul. p. care reprezintă droguri. vom prezenta argumente . împotriva voinţei acesteia. 2) art. În fine. 2) concretizează că aceste substanţe pot determina dependenţa. care stabileşte răspunderea pentru punerea la dispoziţia altor persoane a unei încăperi pentru consumul de droguri pe cale perorală sau prin injectare. ne afirmăm intenţia de a urma exemplul acestei ţări în privinţa constituirii unui capitol aparte în Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova. se aseamănă în mod vădit cu art. Numai că expresia „indiferent de mod” din art.357 CPC conţine nu o dispoziţie incriminatoare. 3) conţine menţiunea că substanţele. art.(2) art. psihotrope. însă reproduce o listă exemplificată de asemenea substanţe.

punerea la dispoziţie a localurilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope atrage răspunderea conform art. la art. Capitolul 14 (art. În art. Aceasta se referă atât la conţinutul obiectului material al faptei incriminate (doar opiu – în accepţiunea legiuitorului nipon).(2) art. Însă. răspunderii penale este supusă persoana care întrebuinţează opiu pentru fumat şi persoana care pune la dispoziţie o încăpere pentru fumatul opiului.04.248 CP RM.2171 şi de la alin. săvârşite de persoane care au atribuţii vamale.1907 (în continuare – CPJ) [216]. întrebuinţarea opiului pentru fumat nu a reprezentat niciodată o tradiţie sau o manifestare tipică de comportament.139 CPJ. Astfel.(5) art. cele două incriminări comparate comportă deosebiri ţinând de întindere şi comprehensiune [239]. ni-l oferă legiuitorul nipon. art. În conformitate cu art. În acelaşi timp.136-141) din Partea a doua „Infracţiuni” a Codului penal al Japoniei din 24. aceste argumente nu se vor limita doar la domeniul dreptului penal comparat. Până atunci însă. în contrast cu infracţiunea prevăzută la art. Aceasta din motivul că.138 CPJ. aşa cum se va putea vedea în capitolul următor al prezentei teze. Anumite tangenţe cu această prevedere penală le prezintă fapta incriminată la lit.136 CPJ). cât şi la numărul modalităţilor care alcătuiesc fapta prejudiciabilă. fabrică. După cum e ştiut. legiuitorul moldovean nu consemnează în acest caz obligativitatea prezenţei scopului de profit. în care se prevede răspunderea pentru infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri. a faptei de circulaţie ilegală a materialelor şi utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice. cu folosirea situaţiei de serviciu. psihotrope sau a analoagelor lor.2173 CP RM. În schimb. . în ţara noastră. Această prevedere are similitudini cu cea de la alin.(2) art. există necesitatea incriminării. vinde sau posedă în scopul vinderii dispozitivul pentru fumatul opiului. Deci. Şi.136 CPJ este mult mai sumar. extrăgând din aceasta profit. acesta nu are relevanţă la calificare.c) alin. care este în vigoare la moment. vinde sau posedă în scopul vinderii opiu. ceea ce conferă afinitate normelor comparate din cele două legislaţii este scopul infracţiunii: scopul de înstrăinare (alin. În legea penală autohtonă nu există un analog al acestei reglementări penale. fabrică.139 CPJ. Potrivit art. faţă de aceste reglementări. scopul vinderii (art. Astfel încât nu a apărut necesitatea incriminării distincte a unei asemenea fapte.(2) art. se prevede răspunderea persoanei care introduce în ţară. Conform art. ţinem să menţionăm că un alt model de constituire a unui compartiment distinct al legii penale.86 consistente în sprijinul opţiunii pe care o facem.2171 CP RM).136 CPJ. în ipoteza când contrabanda cu substanţele narcotice sau psihotrope este săvârşită de o persoană cu funcţie de răspundere.248 CP RM.219 CP RM. Totuşi. sub aspectul descrierii obiectului material al infracţiunii şi a subiectului infracţiunii. se numeşte „Infracţiunile privitoare la opiu”. Totuşi. se stabileşte răspunderea pentru introducerea în ţară sau alte operaţiuni asupra opiului sau dispozitivelor pentru fumatul acestora.137 CPJ este incriminată fapta persoanei care introduce în ţară.

transportarea sau mijlocirea ilegală privind drogurile. prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri îi sunt dedicate art. cele două fapte comparate prezintă diferenţe vădite.217. se prevede răspunderea pentru următoarele infracţiuni: – prelucrarea ori introducerea sau scoaterea ilegală din ţară a drogurilor.03. De la caz la caz. care este în vigoare la moment.217 sau a alin. păstrarea. 218 şi 219 CP RM).2171 CP RM. transmiterea sau primirea gratuită. în cazul infracţiunilor prevăzute la art. Acestea sunt concentrate în Capitolul „Infracţiuni contra sănătăţii şi alimentaţiei publice” al Titlului VII „Infracţiuni contra sănătăţii publice” al Cărţii a doua „Infracţiuni” din legea penală turcă. procurarea. în conjunctura legislativă a Republicii Moldova. 2171-2176. – obţinerea de droguri în baza unei reţete false. în legea penală autohtonă nu se conţine o astfel de restricţie. În Codul penal al Turciei din 1.136-140 CPJ este pedepsibilă. – săvârşirea infracţiunii de către organizatorul. Această reglementare denotă concepţia. tentativa este pedepsibilă în cazul orişicărei infracţiuni (inclusiv. conform căreia în legea penală niponă tentativa de infracţiune este pedepsibilă numai atunci când aceasta e stabilit în normele corespunzătoare (art. deţinerea opiului constituie păstrarea unei substanţe narcotice. există afinităţi cu falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope (alin.403 CPT. Aceasta deoarece numita legiuire nu conţine conceptul „pregătirea de contravenţia administrativă”. această faptă atrage răspunderea potrivit art.403 CPT sunt prevăzute circumstanţele care determină agravarea răspunderii penale pentru faptele sus-menţionate: – în calitate de droguri apar heroina. În fine. tentativa la infracţiunile prevăzute la art. În opoziţie.(6)-(10) art. În termenii legii penale autohtone.44 CPJ). un interes mai mare pentru studiul de faţă îl prezintă art. Deci. – vânzarea. Din acestea. Astfel.140 CPJ se stabileşte răspunderea pentru deţinerea opiului sau dispozitivului pentru fumatul opiului.218 CP RM). conducătorul sau alt membru al unei organizaţii criminale.403-407 CPT. Totuşi.141 CPJ.(2) art. cade sub incidenţa alin. aceste prevederi legale au corespondent fie în art. cocaina.1926 (în continuare – CPT) [214]. fie în art. . În alin. morfina sau haşişul. La art.248 CP RM. Cât priveşte obţinerea de droguri în baza unei reţete false. conform art.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Deţinerea dispozitivului pentru fumatul opiului nu cade nici măcar sub incidenţa Codului cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova.(2) art.87 Cât priveşte întrebuinţarea opiului pentru fumat. sub aspectul momentului de consumare/ epuizare. De aceea. livrarea.403-410.217 sau 2171 CP RM. oferirea spre vânzare.(2) art. potrivit art.

Considerăm că o asemenea sinteză nu şi-ar avea locul în legea penală autohtonă. asistentă medicală sau o infirmieră. în lipsa autorizaţiei.(2) art. chimist.2171. .1968 (în continuare – CPB) [212]. funcţionar public din domeniul medicinii. ea este liberată de răspunderea penală”. De fapt. De remarcat că la alin. În Codul penal al Bulgariei din 15. operaţiunile ilegale asupra drogurilor şi operaţiunile ilegale asupra precursorilor. păstrarea.309 al legii penale ucrainene: „Dacă persoana. nici nu ar fi necesară agravarea răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute la art.217. – săvârşirea infracţiunii sub formă de îndeletnicire. În special. într-un fel sau altul.88 – săvârşirea infracţiunii de către două sau mai multe persoane împreună. Or. posesor sau manager al unei farmacii.404 CPT este stabilită o clauză de impunitate având un conţinut aproape identic cu clauza similară din alin. În special. art. În legătură cu aceasta.(3) art. În art. în ipoteza dată. farmaceut. Or. în alin. soluţie care asigură o mai bună diferenţiere a răspunderii penale. deţinerea asupra sa. după gradul prejudiciabil. 2171-2176. răspunderea penală se agravează dacă infracţinnea este săvârşită: – de către un medic. prelucrarea.404 CPT se prevede răspunderea pentru faptele care sunt legate de consumul ilegal de droguri. – cu cauzarea unor prejudicii sănătăţii sau a decesului victimei. obstetrician. atunci când acestea cauzează prejudicii sănătăţii victimei sau chiar decesul acesteia.406 şi 407 CPT sunt prevăzute variantele agravate ale infracţiunilor care cad sub incidenţa art.2172 şi în art. alin. mijloacelor sau materialelor pentru producerea de droguri. conform art. – în transportul public sau în locurile publice. distribuirea. răspunderea pentru infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri este prevăzută în cadrul Titlului III „Infracţiuni contra sănătăţii publice” din Capitolul 11 „Infracţiuni de pericol general” al Părţii Speciale. este preferabilă soluţia concursului de infracţiuni. autorităţilor oficiale pentru asistenţă medicală. precursorilor. stomatolog. – săvârşirea infracţiunii cu folosirea unui minor sau a unei persoane lipsite de capacitatea de exerciţiu etc. care consumă droguri se adresează. transportarea sau purtarea drogurilor. 218 sau 219 CP RM. până a fi pusă sub urmărire penală.2173 CP RM. celelalte se regăsesc. e stabilită răspunderea pentru producerea. procurarea. ne exprimăm încă o dată opţiunea privind necesitatea completării art.217.403 şi 404 din aceeaşi legiuire. putem observa că această incriminare sintetizează ceea ce se prevede.03.(2) art. veterinar. mijloacelor sau materialelor pentru producerea de droguri.(4) art. Cu excepţia ultimei agravante.217 CP RM cu o prevedere similară. Făcând o comparaţie. într-un fel sau altul. aşa cum ne-am exprimat anterior.354”a” CPB. în prevederile penale corespondente din legislaţia autohtonă. În art. nu pot fi echivalate.

În Codul penal al Danemarcei din 1. la diversele lor particularităţi şi nuanţe. dacă în urma acesteia survine decesul persoanei. cumpărarea.01. planta de coca şi planta de cânepă. putem remarca: 1) inconsecvenţa folosirii noţiunii „analog al drogului”. se prevede răspunderea pentru infracţiunile având ca obiect material plantele care conţin droguri. – punerea la dispoziţie a încăperii pentru consumul de droguri sau organizarea consumului de droguri. Conform art. Din cele menţionate.89 De asemenea. Lista acestor plante este limitată la macul somnifer. este o listă mai sumară decât cea prevăzută în Hotărârea nr. precum şi transportarea şi purtarea.79/2006 a Guvernului. La art. obţinerea. care provoacă euforie. Pe de altă parte. – prescrierea conştientă şi fără necesitate a drogurilor sau a medicamentelor conţinând droguri unei alte persoane. În acest fel. dacă scopul constă în livrarea lor în condiţiile prevăzute la pct. sau în schimbul unei recompense mari. – transmiterea drogurilor sau analoagelor acestora unei alte persoane. această delimitare elimină dificultăţile în procesul de interpretare a legii penale.1). producerea sau deţinerea în posesie a drogurilor care provoacă euforie. conform §191 CPD. faptele accesorii acestuia constituie obiectul de reglementare a numitei legi. sau în prezenţa altor circumstanţe agravante. cu ale cărei componente se operează în textul legii penale autohtone. s-a coborât la un nivel de reflectare prea particularizată. Aceleaşi caracteristici sunt specifice pentru incriminările corespondente din Codul penal al Republicii Moldova. unui număr considerabil de oameni. . răspunderea pentru infracţiunile legate de traficul de droguri se prevede în Capitolul 20 „Infracţiuni care prezintă pericol pentru societate”. în dorinţa de a asigura o capacitate de mulare a regulilor de conduită la diferitele situaţii de viaţă. 2) importul. prezintă interes faptul că legiuitorul bulgar delimitează astfel de operaţiuni ilegale ca păstrarea şi deţinerea asupra sa. exportul.354”b” CPB se prevede răspunderea pentru o suită de infracţiuni care sunt legate de consumul drogurilor sau al analoagelor acestora: – îndemnul sau înlesnirea de a consuma droguri sau analoage ale acestora.354”c” CPB.1933 (în continuare – CPD) [209]. fabricarea. distribuirea. Astfel. 2) deşi consumul propriu-zis de droguri nu este incriminat în legea penală bulgară. Deci. se incriminează următoarele fapte: 1) livrarea drogurilor. este dovada abordării cazuistice a textului legii penale. Pe de o parte.

(1) din acelaşi articol. În conformitate cu §191”a” CPD. deşi în privinţa unei cantităţi neesenţiale de droguri). răspunderea pentru infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri este stabilită în §162 din Capitolul 14 „Infracţiuni contra securităţii publice”. Printre aceste agravante se evidenţiază: săvârşirea infracţiunii în privinţa unui număr considerabil de oameni. a bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală (art. aceste agravante sunt comparabile cu circumstanţele „în proporţii mari” şi „în proporţii deosebit de mari” din art. neîndoielnic. În Codul penal al Norvegiei din 22. nu sunt specificate circumstanţele agravante: instanţei de judecată i se prescrie ca. păstrare. La concret. conform alin.(2) art. O asemenea circumstanţă a obiectului material al infracţiunii conferă.1902 (în continuare – CPN) [211].2171 CP RM.217 şi din alin. În alin. precum şi faţă de legile penale analizate în prezenta secţiune. export. săvârşirea infracţiunii în schimbul unei recompense mari poate presupune săvârşirea infracţiunii la comandă.(1) §162 CPN. în prevederea analizată: 1) diferă lista modalităţilor care alcătuiesc fapta prejudiciabilă.199 CP RM) sau cu complicitatea la infracţiunile prevăzute la alin. trecerea în propriul cont sau în favoarea altei persoane a acestui profit. acordării de ajutor la transmitere sau pe o cale similară. săvârşirea infracţiunii în schimbul unei recompense mari. 2) asigurarea unui asemenea profit pentru altă persoană. obţinere.(2) art.(2) §162 CPN se prevede varianta agravată a infracţiunii prevăzute la alin. dar numai acelea care provoacă euforie pot constitui obiectul material al infracţiunilor corespunzătoare.217 şi 2171 CP RM.05.90 Aşadar. Aceste incriminări comportă similitudini cu infracţiunea de dobândire sau comercializare.(2) art. De asemenea. Într-o anumită măsură. pe calea păstrării. Însă. se incriminează fapta de producere. în opoziţie cu legea penală autohtonă. acestora le scapă anumite nuanţe care sunt reflectate în legea penală daneză (de exemplu. la deciderea de a i se conferi faptei un caracter agravat. o specificitate aparte reglementărilor penale în materie din legislaţia daneză faţă de reglementările analoage din legea penală a Republicii Moldova. nu toate drogurile. care este în vigoare la moment. să ia în consideraţie: . expediere sau transportare ilegală a drogurilor. import. 2) nu sunt specificaţi parametrii cantitativi ai obiectului material al infracţiunii. Însă. transportării. fără o promisiune prealabilă. Spre deosebire de prevederile corespondente din alin. 3) este irelevantă prezenţa sau lipsa scopului de înstrăinare. se prevede răspunderea pentru: 1) obţinerea profitului rezultat din activităţile specificate în §191 CPD.217 ori la alin.(2) art. în schimbul unei recompense mari. prezintă interes faptul că doar prezenţa anumitor agravante conferă caracter penal operaţiunilor ilegale privind drogurile care provoacă euforie.2171 CP RM.

În acest fel. conform cărora în dreptul intern al statelor-părţi urmează a fi incriminate doar faptele intenţionate legate de traficul ilicit de droguri. Suntem conştienţi de faptul că. pentru ilustrarea specificului reglementărilor penale în materie. Aşadar.91 1) tipul de drog. De asemenea. De aceea. se respectă recomandările din convenţiile internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. Aceasta nu înseamnă că neglijăm experienţa legislativă pe care această ţară a acumulat-o în procesul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri. infracţiuni intenţionate. în cazul nostru. nu ne vom limita doar la utilizarea experienţei legislative. 3) caracterul prejudiciabil al faptei. am renunţat la studiul comparat propriu-zis al reglementărilor penale din legislaţia rusă. este sancţionabilă infracţiunea privitoare la droguri. aparţinând sistemelor legislative ale României. Vom examina şi rezultatele din teoria şi practica judiciară a Federaţiei Ruse. Turciei. Japoniei. În context. Bulgariei. este clar că realizarea unei astfel de analize ar depăşi cu mult volumul rezervat tezei de faţă. Mai mult. ar fi optimă efectuarea analizei comparative a legislaţiilor penale ale unui număr cât mai mare de state. Deoarece ar reclama în permanenţă actualizarea cercetărilor efectuate. săvârşită din imprudenţă. psihotrope. în cea mai mare parte. Atunci când cantitatea drogului este „foarte mare” se aplică sancţiunea de la alin. mai sus a fost efectuat studiul comparat al reglementărilor penale privind infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. iar această circumstanţă este considerată deosebit de agravantă. psihotrope. Danemarcei şi Norvegiei.(4) §162 CPN. în cadrul investigaţiilor efectuate în următoarele capitole vom folosi pe larg această experienţă pozitivă. la baza selectării legislaţiei penale ca obiect de studiu comparat a fost pus nu nivelul caracterului progresiv al legislaţiei. infinită în timp. pentru a evita repetiţiile. Între aceste ţări nu se află şi Federaţia Rusă. privitoare la infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. la alegerea obiectelor unui studiu comparat. 2) cantitatea drogului. practic. Ucrainei. . a analoagelor şi precursorilor acestora. Astfel. a analoagelor şi precursorilor acestora. Însă. subliniem că. menţionăm că infracţiunile prevăzute la art. Potrivit alin.(3) §162 CPN. 2171-2176. 218 şi 219 CP RM sunt. analiza în discuţie ar fi. vor fi analizate punctele de vedere exprimate în ştiinţa dreptului penal rus. analiza comparativă se limitează la legislaţiile celor opt ţări menţionate mai sus.217. La fel. Dimpotrivă. Or. Chinei. un astfel de criteriu este vulnerabil din cauza imposibilităţii de argumentare că o legislaţie ar fi mai progresivă decât alta. De asemenea. ca rezultat al modificărilor şi completărilor ce se introduc periodic în legislaţiile penale ale diferitelor state.

vom aborda un alt subiect. Noua societate promovează ideea statului bazat pe lege. să revenim la tema abordată în secţiunea de faţă. „se roteşte” (adică se formează şi se pune în mişcare) un întreg sistem de relaţii care sunt îndreptate spre asigurarea stării de securitate sau a stării de apărare împotriva diferitelor influenţe negative.166. prezintă interes ilustrarea concepţiei promovate de către M. Prohorova: „Sănătatea publică evoluează drept „nucleu”. ocrotirea tuturor valorilor sociale fundamentale ale societăţii bazate pe economia de piaţă. p. capitolul de faţă nu conţine o secţiune distinctă consacrată circumstanţelor agravante ale infracţiunilor prevăzute la art. aidoma electronilor pe orbitele cuantice. Precizăm. 168. Le vom examina plenar în cele ce urmează în contextul generic al unui sau altui element constitutiv al infracţiunii.217. 218 şi 219 CP RM.106]. Am considerat inutilă defalcarea unei asemenea secţiuni. p. Pentru a aduce atingere „nucleului”.217.217. p. Este consemnabil că un astfel de model metodologic ni-l oferă. şi apărarea idealurilor noii societăţi care promovează pluralismul.242. potrivit căreia obiectul infracţiunii îl reprezintă valoarea socială şi relaţiile sociale formate în jurul şi datorită acestei valori. 146. în cadrul căruia se realizează buna convieţuire a tuturor membrilor societăţii. p. În conjunctura investigaţiei pe care o efectuăm. 2171-2176. Astfel. prin teza sa de doctor habilitat [176]. astfel. p. infractorul trebuie să „penetreze” .195.85. democraţia. Scopul legii penale devine. democraţie şi respectarea drepturilor omului. care sunt vătămate sau puse în pericol prin săvârşirea faptei socialmente periculoase [120. 218 şi 219 CP RM Înainte de a trece la examinarea propriu-zisă a problemelor obiectului infracţiunilor prevăzute la art. implicit. 218 şi 219 CP RM.L. 2171-2176. 218 şi 219 CP RM Secţiunea I Probleme privind obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 114. Hasanov. că nu am omis analiza problemelor agravantelor infracţiunilor în materie. 2171-2176. 2171-2176. de exemplu.H. drepturile omului şi respectarea necondiţionată a legii. 153. în jurul căruia. E. trebuie de menţionat că în doctrina penală este pe larg susţinută concepţia.217. După această digresiune necesară.92 CAPITOLUL II PROBLEMELE STABILIRII ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE LA art. În context. din moment ce fiecare circumstanţă agravantă se referă la un element constitutiv sau altul al infracţiunii.

220-222 CP RM [119. p.Dumitrescu şi V. educaţia pentru sănătate a fiecărui individ şi promovarea modului sănătos de viaţă. a fost realizată de către S. dirijarea cu bolile contagioase. organizarea asistenţei medicale şi de îngrijire. acestea formează valoarea socială fundamentală ocrotită împotriva infracţiunilor prevăzute la art.153]. Ce se înţelege prin „sănătatea publică”? În conformitate cu art. 21712176.H. a analoagelor şi precursorilor acestora.217. obiectul juridic generic al infracţiunilor. . privită drept componentă a valorii sociale fundamentale reprezentând obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute la art. potrivit căreia obiectul infracţiunii îl formează valorile sociale şi relaţiile sociale.1993 [11]. 218 şi 219 CP RM. fundamentarea ştiinţifică consistentă şi amplă a concepţiei.Bujor.1 al Legii Republicii Moldova privind asigurarea sanitaroepidemiologică a populaţiei.211-222 CP RM.153]. Din aceste considerente. sporirea potenţialului fizic şi psihic al omului prin canalizarea eforturilor societăţii spre asanarea mediului de viaţă. În doctrina penală naţională. Subliniem. În acord cu această concepţie şi reieşind din denumirea Capitolului VIII al Părţii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova (din care fac parte art.64]. promovarea sănătăţii. 218 şi 219). desăvârşirea mecanismului social de asigurare fiecărui om a accesului la un standard adecvat de viaţă care asigură sănătatea. Nu poate fi ignorat faptul că sănătatea publică este complementară convieţuirii sociale.Brînză [118. în a căror consolidare şi dezvoltare este interesată societatea şi cărora. Hasanov [176. săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. 2171-2176.11-86]. ca infracţiuni care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială sunt considerate infracţiunile prevăzute la art. În literatura de specialitate.217. prin comportamentul antisocial al unor persoane aparte sau al unor grupuri de persoane. care conferă valoare de axiomă numitei concepţii.243]. că sănătatea publică reprezintă anume o componentă a valorii sociale fundamentale apărate împotriva infracţiunilor prevăzute la art. îl reprezintă relaţiile sociale cu privire la sănătatea publică şi convieţuirea socială.211-222 (Capitolul VIII al Părţii Speciale a Codului penal). p. nu poate fi sprijinită părerea lui D. prin „sănătatea publică” se înţelege sistemul de măsuri orientate spre prevenirea bolilor. Susţinem întru totul această exegeză argumentată. conform căreia sănătatea publică formează valoarea socială fundamentală. p. p. să eludeze prohibiţia legală vizând săvârşirea operaţiunilor ilegale asupra mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope…” [196. reliefată mai sus [134. p. li se aduce atingere esenţială. psihotrope.93 defensiva constând în variate măsuri adoptate de socium şi stat. care necesită apărare penală. un interes mai mare prezintă sănătatea publică. de exemplu. Împreună.06. Un punct de vedere similar îl exprimă E. adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 16. În legătură cu aceasta.

prin „sănătatea publică” se înţelege. p. ştiinţific. După G.07. Sereda şi I. p. îndreptate spre menţinerea şi consolidarea sănătăţii fizice şi psihice a fiecărui individ. conform căreia ocrotirea sănătăţii publice reprezintă valoarea socială fundamentală apărată împotriva infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri [116. În opinia lui E. p. În condiţiile în care legiuitorul nu oferă o interpretare adecvată a noţiunii „sănătatea publică”.A. Smitienko.341]. 115. nu putem agrea părerea. Conform părerii expuse de N.23]. odată ce constituie ele înseşi factori de ocrotire (protecţie).94 Această definiţie legală nu ne poate satisface demersul investigativ. 154. p. p. p. starea pe care acel grup o are sub aspectul sănătăţii sale [132. După P.V. cultural. a unui grup mare de persoane. totalitatea condiţiilor şi măsurilor menite să asigure cât mai deplin sănătatea unui grup social organizat – comună. îndreptate spre protejarea sănătăţii unui cerc nedeterminat de persoane. într-o localitate determinată [187.53]. promovarea modului sănătos de viaţă a acestuia. pe de altă parte. Hasanov. 119.M. Muzâka.S. Sereda. Din aceleaşi motive. Or. oraş etc.558. considerăm relevant doar cel de-al doilea aspect specificat în această opinie. social.39]. prin „sănătatea publică” se înţelege starea şi funcţionarea sferelor fizice şi spirituale ale populaţiei întregii ţări. sănătatea publică constituie fasciculul de relaţii sociale omogene.57. a unei regiuni a ţării sau a unui grup numeros de populaţie [174. p.18]. acordarea lui a asistenţei medicale în cazul pierderii sănătăţii” [27].A. care asigură dezvoltarea armonioasă a indivizilor pe calea respectării anumitor reglementări privind ocrotirea sănătăţii. medical. p. Matâşevski. Din motivele menţionate mai sus. pe de o parte.1993: „sistemul de măsuri cu caracter politic. În viziunea lui V. sanitaro-igienic şi antiepidemic. p. este ilogic a afirma că legea penală apără un proces de ocrotire sau anumite măsuri de protecţie.6-7]. Miroşnicenko şi A. juridic. economic.H.N. – iar. prin „sănătatea publică” trebuie de înţeles acel fascicul de relaţii sociale care apar şi se desfăşoară în legătură cu punerea în valoare a valorilor fizice şi psihice aparţinând populaţiei. deoarece promovează confuzia dintre obiectul apărării şi mijloacele apărării. să vedem cum această noţiune este definită în literatura de specialitate. sănătatea publică este starea desemnând acel segment al vieţii sociale care asigură condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiilor biologice şi de muncă [202. p. Acestea nu au nevoie de apărare. prin „sănătatea publică” se înţelege sănătatea unei părţi a populaţiei.55. în cazul acordării şi primirii asistenţei medicale calificate [190. Într-o primă opinie.172]. . care asigură funcţionarea şi dezvoltarea normală a societăţii [284. Această supoziţie este confirmată de confruntarea definiţiei reproduse mai sus cu definiţia noţiunii „apărarea sănătăţii publice” din Bazele legislaţiei Federaţiei Ruse cu privire la apărarea sănătăţii publice” din 22.

încât aduce atingere sănătăţii publice. ca obiectiv al acesteia este declarat inclusiv „ocrotirea sănătăţii omului”. În vederea argumentării acestei aserţiuni. de criteriul social.95 Sintetizând opiniile enunţate mai sus. aceasta nu influenţează în nici un fel asupra faptului că sănătatea publică rămâne a fi sănătatea unei anumite mase de oameni. Astfel. apare pericolul pentru sănătatea unei părţi considerabile de populaţie” [278]. odată ce se exprimă în păstrarea şi fortificarea sănătăţii fizice şi psihice a fiecărui individ. Deşi noţiunile „sănătatea publică” şi „sănătatea persoanei” nu sunt noţiuni echipolente. Dezvoltând această idee.13].Turianu susţin că.284]. în doctrina penală a fost exprimată părerea. încât obţine o relevanţă socială [171. Or.A. Nu putem fi de acord cu o astfel de poziţie. T. conform căreia infracţiunile.A. dar şi criteriului social.6]. printre altele. în acordarea acestuia a asistenţei medicale în caz de necesitate. reprezentând în unele cazuri o comunitate locală sau populaţia întregii ţări. N. . dar pentru sănătatea publică. p. socotind că este un interes vital pentru însăşi existenţa societăţii ca întreaga colectivitate să se afle la adăpostul pericolului pe care îl prezintă nerespectarea regimului stabilit de lege pentru droguri [226].Iu. Într-o manieră apropiată se pronunţă A. Însă. Noţiunea de sănătate publică trebuie deosebită de noţiunea de sănătate a persoanei. acest criteriu se manifestă prin aceea că consumul nemedical al drogurilor atinge asemenea proporţii. Martânovici: „Criteriul social al drogurilor constă în aceea că. În alţi termeni. a unui sumum nedeterminat de indivizi nepersonificaţi. Gonopolski. p. acea substanţă este considerată drog. dacă o anumită substanţă corespunde nu doar criteriului medical şi juridic. aduc atingere sănătăţii individului [205. Babaian şi M. în preambulul Legii nr.382/1999. este necesar să ne aducem aminte de faptul că drogurile sunt caracterizate. legea ocroteşte sănătatea în raport cu toţi membrii societăţii (ut universi). în cazul infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri. consumul lor medical sporeşte în permanenţă şi. putem defini noţiunea „sănătatea publică” ca fiind starea de sănătate fizică sau psihică a unui grup relativ numeros de persoane nedeterminate. după E. scopul ocrotirii sănătăţii populaţiei este nu unul abstract. legate de traficul ilicit de droguri. ca urmare.H. Miroşnicenko se exprimă şi mai explicit: criteriul social al drogurilor se exprimă în aceea că abuzul de ele pune în pericol sănătatea publică [189. nu înseamnă că ele nu sunt interdependente.Dima şi C. p. toţi aceşti autori consideră că abuzul de droguri a atins o asemenea amploare. în rezultatul traficului ilicit de droguri. de vreme ce. De asemenea. Pot fi oare confundate noţiunile „sănătatea publică” şi „sănătatea persoanei (individului)”? Am formulat această întrebare. implicând un pericol deja nu pentru sănătatea persoanei. în promovarea modului sănătos de viaţă de către fiecare individ în parte.

această opinie nu-şi descoperă în întregime conotaţia. dacă nu o privim în conexiune cu altă opinie. îl formează securitatea ţării în planul reproducerii unei generaţii sănătoase de oameni. Martânovici este de părere că „obiectul juridic special al infracţiunilor.96 În literatura de specialitate este exprimat punctul de vedere. vom specifica că A. în calitate de obiect juridic comun. Hasanov consideră că obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute în Capitolul 25 al Codului penal al Federaţiei Ruse din 24. Bineînţeles.05. implicit. care asigură traficul licit de droguri. înglobează tot ceea ce este comun tuturor. a aceluiaşi autor: „Relaţiile sociale. Gunaris este de părere că acelaşi obiect îl constituie relaţiile sociale cu privire la sănătatea publică. este o parte componentă a relaţiilor sociale care asigură sănătatea populaţiei. 2171-2176. relaţiile sociale cu privire la sănătatea publică. care să fie consacrat infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. legate de traficul ilicit de droguri. României etc. obiectul juridic generic) al respectivelor infracţiuni? Aşa cum am consemnat anterior. Este oare întemeiată poziţia legiuitorului moldovean de a concepe anume în această manieră obiectul juridic comun (şi. E.217. psihotrope. semnalăm abordările contradictorii privind conţinutul acestui obiect în doctrina penală. Adică. De lege lata. Astfel.G. Federaţiei Ruse. nu putem accepta o asemenea poziţie. p. În aparenţă. traficul ilicit de droguri se aseamănă cu genocidul [263]. fără excepţie.1996 (în continuare – CP FR) [213] îl reprezintă relaţiile sociale cu privire la sănătatea publică şi moralitatea publică [174. Care sunt considerentele noastre în această privinţă? Înainte de a formula răspunsul final la această întrebare. securitatea publică şi . aşa cum rezultă din denumirea compartimentelor corespunzătoare din legile penale ale Republicii Moldova. legate de traficul ilicit de droguri. a unui capitol aparte. obiectul juridic comun al infracţiunilor. în care emoţiile ţin locul argumentelor. însumează valenţele care se repetă în fiecare din aceste obiecte juridice speciale. considerăm oportună constituirea. R. după caracterul prejudiciabil. pentru narcomanie a semnificaţiei de epidemie permite formularea concluziei că obiectul juridic generic al infracţiunilor. Totuşi.Iu. raportându-se faţă de acestea ca parte la întreg” [278]. conform căruia recunoaşterea. în Codul penal al Republicii Moldova. obiectelor juridice speciale care derivă din el.. legate de traficul ilicit de droguri. 218 şi 219 CP RM? Urmărind reevaluarea naturii obiectului juridic generic al acestor infracţiuni.117]. Într-adevăr. în condiţiile actuale. a analoagelor şi precursorilor acestora. Dar se atestă oare o astfel de corelaţie în privinţa obiectelor juridice speciale ale infracţiunilor prevăzute la art.H. o asemenea abordare nu poate suscita reticenţe. îl constituie relaţiile sociale cu privire la sănătatea publică. îl constituie relaţiile sociale care asigură circulaţia drogurilor în condiţii de legalitate şi de securitate pentru sănătatea populaţiei” [278].

Bineînţeles.47]. Nu mai puţin contradictorie este identificarea obiectului juridic special al infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri.152]. Strelţov. referindu-se la corelaţia dintre obiectul juridic generic şi obiectul juridic special. substanţelor psihotrope. în dorinţa de a te sustrage eforturilor de a identifica obiectele juridice speciale ale fiecăreia din infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri. Generalul nu există în afara particularului. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. substanţelor psihotrope. E. Însă. fabricare. expediere sau înstrăinare ilegală a mijloacelor narcotice. fără scop de înstrăinare). V. Prohorov. Încercând să rezolve problema în cauză. în contextul legii penale ucrainene. extorcare a mijloacelor narcotice. Practic. este mai uşor a afirma că acestea coincid cu obiectul juridic generic al numitelor infracţiuni. . a analoagelor sau precursorilor acestora). Desigur. pe aceeaşi poziţie se situează şi A. p.L. substanţelor psihotrope sau a analoagelor lor. precum şi de producere. Ele vin în dezacord cu postulatul că „obiectul juridic special derivă din obiectul juridic generic şi nu poate să coincidă cu ultimul” [221]. a evita soluţionarea unei probleme nu înseamnă a o rezolva. – securitatea sănătăţii publice. substanţelor psihotrope şi a analoagelor acestora (în cazul infracţiunii de sustragere. a analoagelor sau precursorilor acestora (pentru infracţiunile de producere. însă particularul nu este echivalent cu generalul” [195.Borodac [113. substanţelor psihotrope. M.L. V.p. transportare.Kuharuk consideră că acesta are acelaşi conţinut cu al obiectului juridic generic al acestor infracţiuni [276]. procurare. p. precum şi ordinea stabilită de producere şi fabricare a mijloacelor narcotice. delapidare.241]. transportare sau expediere ilegală a mijloacelor narcotice. precum şi ordinea stabilită a circulaţiei legale a drogurilor (pentru infracţiunile de contrabandă a mijloacelor narcotice. precum şi ordinea stabilită de producere şi fabricare a mijloacelor narcotice. propune următoarele soluţii de identificare a conţinutului obiectului juridic special al infracţiunilor legate de traficul ilicit de droguri: – sănătatea publică. nu putem sprijini asemenea luări de poziţii. susţine pe bună dreptate: „Particularul se integrează în ceea ce este general şi îl caracterizează. – sănătatea publică. a analoagelor sau precursorilor lor. Prohorova susţine că obiectul juridic generic al faptelor infracţionale prevăzute în Capitolul 25 al CP FR îl formează relaţiile sociale cu privire la securitatea publică [196.S.97 ordinea publică [264]. La rândul său. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. păstrare. fabricare. În acelaşi sens. precum şi de utilizare a mijloacelor obţinute din circulaţia ilegală a mijloacelor narcotice. Astfel. ori de dobândire a lor pe calea escrocheriei sau abuzului de serviciu).

prevăzute în Codul penal al Federaţiei Ruse: .574]. lipsită de sistematicitate şi principii coerente de fundamentare. fără excepţie. precum şi de eliberare ilegală a reţetei cu dreptul de procurare a mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope). [215. iar în cazul fabricării documentelor false în vederea obţinerii de mijloace narcotice. Hasanov. de fabricare. cum este posibil ca – în ipoteza infracţiunii de utilizare a mijloacelor obţinute din circulaţia ilegală a mijloacelor narcotice. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. substanţelor psihotrope. iar în cazul sustragerii aceloraşi bunuri se duce atingere securităţii sănătăţii publice? 3) de ce. de consum public ilegal al mijloacelor narcotice. fără scop de înstrăinare. substanţelor psihotrope. – sănătatea publică (în cazul infracţiunilor de introducere ilegală în organism a mijloacelor narcotice. obiectele juridice ale infracţiunilor [225]. La fel de neconvingătoare pare concepţia propusă de către E. Examinarea atentă a punctului de vedere reprodus mai sus ridică mai multe semne de întrebare: 1) nu este clar. a analoagelor sau precursorilor acestora – să fie vătămată sănătatea publică? Or. a analoagelor sau precursorilor acestora (pentru infracţiunea de încălcare a regulilor stabilite de circulaţie a mijloacelor narcotice. 2) de ce. substanţe psihotrope sau al analoagelor acestora.L. – relaţiile sociale cu privire la ordinea stabilită de circulaţie legală a mijloacelor narcotice. mai ales. în cazul procurării ilegale a mijloacelor narcotice. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora). a analoagelor sau precursorilor acestora) etc. producerea sau fabricarea ilegală a mijloacelor narcotice. care evidenţiază patru categorii de obiecte juridice speciale vizând infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri. substanţe psihotrope sau precursori. se aduce atingere sănătăţii publice. se lezează securitatea sănătăţii publice. Strelţov recunoaşte că esenţa acestei infracţiuni constă în „spălarea banilor murdari” [215.Brînză. substanţelor psihotrope sau a analoagelor lor.98 – securitatea sănătăţii publice (în cazul infracţiunilor de semănat sau cultivare a macului somnifer sau a cânepei. folosire sau vânzare ilegală a documentelor false în vederea obţinerii de mijloace narcotice.L. p. substanţelor psihotrope. concepţia lui E. de îndemn la consumul de mijloace narcotice. în cazul semănatului sau cultivării macului somnifer sau a cânepei. substanţe psihotrope sau precursori este lezată sănătatea publică? 4) dar.H. Având efectul de debusolare. Strelţov pare a fi elaborată la întâmplare. o asemenea natură o au toate. de ce natura relaţională a obiectului infracţiunii este reliefată numai în ultima ipoteză? Or. aşa cum se susţine just de către S.574-605]. p. însuşi E. precum şi de organizare sau întreţinere a locurilor pentru consumul. falsificare.

care apar în legătură cu reţetele sau alte documente ce acordă dreptul de obţinere a mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope. gata de întrebuinţare. Strelţov şi E. Pe orbita cea mai proximă se situează norma care prevede răspunderea penală pentru consumul mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului.1999 [207] normele privind infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri sunt plasate în Capitolul 26 „Infracţiuni legate de circulaţia ilegală a mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope”. în linii generale.62].. fără scop de . ori procurarea sau păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice. compar în calitate de straturi protectoare ale sănătăţii publice . Dar nu este aşa: securitatea sănătăţii publice este o parte a stării de securitate. E. Hasanov este. ori cu alte substanţe.H. folosite pentru fabricarea mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope. autorul dat afirmă următoarele: „Analiza normelor privind infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri denotă că sănătatea publică este apărată împotriva impactului negativ al mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope de către normele situate pe diferite orbite în jurul nucleului.. Considerăm că eroarea pe care o comit E. p. În acest plan. Totodată. Hasanov de a se folosi de obiectul material al infracţiunii. Or.H. Hasanov. p. p.L. care este cauza că. nu întreprind eforturi să-l perfecţioneze. nu o parte a sănătăţii publice.118-119]. aflându-se la distanţe diferite de nucleul amintit. securitatea sănătăţii publice ar urma să fie percepută ca parte a sănătăţii publice.12. aceeaşi: ei încearcă să adapteze realitatea juridică la tiparul reglementărilor juridice în materie. Chiar dacă îşi dau seama că acest tipar este imperfect. instrumente sau utilaj. sănătatea publică a evoluat în securitatea sănătăţii publice? Luând în consideraţie raportul „întreg-parte” dintre obiectul juridic generic şi obiectul juridic special.H. Aceste orbite. „obiectul material al infracţiunii serveşte pentru indicarea asupra obiectului corespunzător al apărării penale” [118.99 1) relaţiile sociale cu privire la securitatea sănătăţii publice. Însă. Hasanov menţionează că obiectul juridic generic al infracţiunilor corespunzătoare îl constituie relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală a mijloacelor narcotice şi substanţelor psihotrope [175.88]. care apar în legătură cu plantele care conţin mijloace narcotice [174. în derivaţia de la obiectul juridic generic spre obiectul juridic special. Este justificată încercarea lui E. 2) relaţiile sociale cu privire la securitatea sănătăţii publice. care apar în legătură cu mijloacele narcotice sau substanţele psihotrope (ca materie primă sau semifabricat). 3) relaţiile sociale cu privire la securitatea sănătăţii publice. pentru a caracteriza obiectul juridic special al infracţiunii. Astfel. în Codul penal al Republicii Azerbaidjan din 30.H. care apar în legătură cu mijloacele narcotice sau substanţele psihotrope finite. Cel mai pregnant aceasta se observă în cazul concepţiei promovate de E. 4) relaţiile sociale cu privire la securitatea sănătăţii publice. pe care îl formează sănătatea publică.

ele sunt sancţionate de normele din capitolul dedicat contravenţiilor administrative săvârşite în domeniul agriculturii sau constând în încălcarea regulilor sanitaro-veterinare.a. în proporţii mici.. fără scop de înstrăinare.. sănătatea publică este apărată împotriva influenţei mijlocite şi eventuale (sublinierea ne aparţine – n. De reţinut că. în proporţii mici. în legislaţia Republicii Moldova răspunderea pentru această faptă este prevăzută nu în Codul penal. Toate celelalte norme privind infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri se situează pe orbite mai îndepărtate.H. în funcţie de capitolele din legea penală care le prevăd. Hasanov. nemijlocit şi efectiv.217. numai aceasta este prevăzută în Capitolul 5 „Contravenţiile administrative din domeniul protecţiei muncii şi ocrotirii sănătăţii populaţiei” (sublinierea ne aparţine – n. . art.) a mijloacelor specificate. legate de traficul ilicit de droguri. În privinţa nici uneia din aceste infracţiuni nu putem susţine că. în alţi termeni. psihotrope. p. dar în art. La baza calificării lor. a analoagelor sau precursorilor acestora. Cât priveşte contravenţiile administrative prevăzute la art.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative este situat în capitolul consacrat contravenţiilor administrative din domeniul comerţului. finanţelor şi industriei meşteşugăreşti. Prin intermediul acestor norme. s-ar aduce atingere sănătăţii publice.193-194]. Hasanov nu confirmă. 218 şi 219 CP RM.) sub ocrotirea legii penale” [118.100 înstrăinare. Deşi în Codul cu privire la contravenţiile administrative nu există un capitol care ar viza doar contravenţiile administrative legate de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. distanţate progresiv una de cealaltă. Însă. remarcăm că acestei cerinţe îi corespunde numai infracţiunea de consum al mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului.2176 CP RM – introducerea ilegală intenţionată în organismul altei persoane..a.192.) al Codului cu privire la contravenţiile administrative. În fine.a. în comparaţie cu aceeaşi concepţie pe care legiuitorul o promovează în cazul infracţiunilor prevăzute la art. Această normă apără sănătatea publică împotriva influenţei nemijlocite şi efective (sublinierea ne aparţine – n.a. 1051-1053 şi 15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. 2171-2176. p. trebuie puse „numai acele valori şi relaţii sociale care sunt supuse ineluctabil (sublinierea ne aparţine – n. în mod ineluctabil. ori de procurare sau păstrare ilegală a mijloacelor narcotice. trebuie totuşi să recunoaştem că este mai reuşită concepţia obiectului juridic generic al faptelor prevăzute la art. sau. conform căreia sănătatea publică trebuie considerată valoarea socială asupra căreia atentează infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri.a.) a mijloacelor narcotice” [176. din toate contravenţiile administrative. Dar.H..44 al Codului cu privire la contravenţiile administrative. cele afirmate de către E. Nici măcar în cazul faptei incriminate la art. ci infirmă teza.) pericolului de vătămare în rezultatul unei anumite activităţi infracţionale şi care sunt luate în mod special (sublinierea ne aparţine – n.1051-1053 din numita legiuire.44.358]. Analizând punctul de vedere al lui E.

Sănătatea publică şi relaţiile sociale din jurul acesteia pot fi considerate obiectul mijlocit (mediat) al infracţiunilor prevăzute la art. p. nu numai scopul infracţiunii. a substanţelor narcotice. Martânovici. Însă. are dreptate A. dacă analizăm toate opiniile exprimate anterior cu privire la criteriul respectiv. de traficul ilicit de droguri nu pot să afecteze această valoare. Nu trebuie să confundăm criteriul social. De aceea.Iu. procurarea.)” [278]. Într-adevăr. p. identificarea obiectului juridic generic se face prin derivaţia către obiectul nemijlocit al infracţiunii. Mai mult. Toate celelalte fapte care sunt legate. anume consumul de droguri afectează. cu pericolul social al unor fapte pentru sănătatea publică. ce caracterizează drogurile. Or.101 împotriva voinţei acesteia. Ceea ce trebuia de demonstrat. adică obiectul juridic special. aşa cum am stabilit în Secţiunea I a Capitolului I al prezentei teze. Aceasta este lezată prin consumul repetat de droguri. păstrarea. p. Iar consumul ilicit de droguri nu este penalmente pedepsibil. nu putem să nu susţinem opinia. Or. producerea. Ea nu are un caracter de masă şi nu este îndreptată împotriva unei mulţimi nedeterminate de oameni. fiind necesare şi altele (dorinţa persoanei de a consuma drogurile. trebuie cercetate toate semnele obiective şi subiective ale infracţiunii [118. 2171-2176. În concluzie la cele menţionate. săvârşite asupra substanţelor narcotice. psihotrope sau a analoagelor acestora. Totodată. nu pot de felul lor să lezeze sănătatea publică. numai această condiţie nu este suficientă. este vorba de circumstanţe care nu depind de voinţa făptuitorului. 218 şi 219 CP RM. în mod nemijlocit şi efectiv. conform căreia obiectul juridic secundar al infracţiunii prevăzute la art. într-un fel sau altul. săvârşirea acestei fapte poartă un caracter izolat. De fapt. psihotrope sau analoagelor acestora.217.2176 CP RM îl formează relaţiile sociale cu privire la sănătatea persoanei [135. 278]. p. Adică. ca şi cultivarea plantelor care conţin astfel de substanţe. existenţa posibilităţilor materiale de a le procura etc. sănătatea publică. nu s-ar putea afirma că traficul ilicit de droguri aduce atingere sănătăţii publice. . când afirmă: „Traficul ilicit de mijloace narcotice şi substanţe psihotrope este doar una din condiţiile consumului lor nemedical de către populaţie. 189. Chiar dacă făptuitorul urmăreşte scopul final ca victima să consume drogurile. precum şi celelalte fapte legate de traficul ilicit de droguri.6. Însă.Brînză.88-96]. noţiunile „consumul de droguri” şi „traficul de droguri” nu se intersectează. În context. vom observa că şi în ele se menţionează despre consumul (abuzul) de droguri [171. transportarea şi alte asemenea operaţiuni ilegale. trebuie să consemnăm că faptele legate de traficul ilicit de droguri sunt situate pe „orbite” prea îndepărtate pentru a prezenta vreun pericol pentru „nucleul” reprezentat de sănătatea publică. aşa cum susţine just S. Deci. pentru identificarea obiectului apărării penale.13.129].

218 şi 219 CP RM. să fie concentrate într-un capitol aparte denumit „Infracţiuni săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. (Odată ce am argumentat anterior necesitatea eliminării din textul legii penale autohtone a sintagmei „analog al substanţelor narcotice sau psihotrope”.217. pe de o parte. psihotrope. a analoagelor şi precursorilor acestora trebuie considerate obiectul juridic generic al infracţiunilor corespunzătoare. p. 2171-2176.102 Iată de ce.195] nu-l putem accepta ca argument.Brînză [118.217. De lege lata. Urmând schema de determinare a obiectului juridic special în conţinutul incriminării. se contribuie la „fărâmiţarea sistemului Părţii Speciale a Codului penal în capitole mici” [176. considerăm că obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la art. prin aceasta. a analoagelor şi precursorilor acestora reprezintă obiectul juridic comun al infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 219 CP RM. Alteori însă. care prevăd infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice. psihotrope. ne reafirmăm poziţia de reevaluare a naturii obiectului juridic generic al infracţiunilor prevăzute la art. De ce nu există un capitol în care să fie adunate laolaltă aceste articole şi articolele din capitolul consacrat infracţiunilor în domeniul transporturilor? Doar există afinităţi între informatică şi telecomunicaţii. legiuitorul manifestă prea multă exigenţă la conceperea unui capitol din legea penală. şi transporturi. Dar care este obiectul juridic special al fiecăreia din aceste infracţiuni? Amintim. Ceea ce dorim să dovedim este că. numărul era de trei. este o dovadă elocventă în acest sens.87-96]. Capitolul XI „Infracţiuni în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor” din Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova numără patru articole. am punctat că. relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală a substanţelor narcotice. Faptul că. 2171-2176. 2171-2176. Este necesar ca toate normele. suntem nevoiţi că afirmăm că relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală a substanţelor narcotice. p. care conferă fizionomie distinctă unui grup de fapte infracţionale. a analoagelor sau precursorilor acestora. pe de altă parte. psihotrope. a analoagelor şi precursorilor acestora. că această categorie de obiect serveşte la determinarea individualităţii unei infracţiuni în cadrul unui grup [146. Existenţa unui Minister al Transporturilor şi Comunicaţiilor ne demonstrează aceasta. o asemenea exigenţă ca şi cum nu există. psihotrope sau precursorilor acestora”. psihotrope. Problema identităţii generice a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice. 218 şi 219 CP RM îl constituie relaţiile sociale cu privire la: . în unele cazuri. în plan prospectiv. propusă de S. nu facem menţiunea despre analoagele acestor substanţe în denumirea capitolului proiectat). Iniţial.217. a cărei soluţionare am propus-o supra.85]. p. Aşadar.

săvârşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţământ. . – circulaţia legală de substanţe narcotice. instituţiilor de reabilitare socială. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice. apărate împotriva introducerii ilegale intenţionate. în organismul altei persoane. – circulaţia legală de substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art.2172 CP RM). psihotrope sau analoage ale acestora. psihotrope sau analoage ale lor.(1) art. – circulaţia legală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art.2175 CP RM). psihotrope sau a analoagelor lor (în cazul infracţiunii prevăzute la art. apărate împotriva operaţiunilor ilegale cu asemenea substanţe. prelucrării sau utilizării a astfel de plante fără autorizaţie. apărate împotriva sustragerii sau extorcării acestor substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la art.(2) art. cultivării. săvârşite în scop de înstrăinare. apărate împotriva operaţiunilor ilegale cu astfel de plante.2176 CP RM). transportării ilegale a acestor substanţe.2173 CP RM). procurării. – circulaţia legală a precursorilor utilizaţi pentru producerea sau prelucrarea substanţelor narcotice. în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. săvârşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2175 CP RM). a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. psihotrope sau analoage ale acestora. unităţilor militare.2171 CP RM). – circulaţia legală de substanţe narcotice. apărate împotriva semănatului. expedierii. psihotrope sau analoage ale lor. transformării.2171 CP RM). apărate împotriva organizării consumului ilegal de asemenea substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. precum şi împotriva înstrăinării ilegale a substanţelor narcotice. săvârşite în scop de înstrăinare (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. prelucrării. păstrării. instruire a minorilor sau tineretului.217 CP RM). psihotrope sau a analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la art. – circulaţia legală de substanţe narcotice. apărate împotriva prescrierii fără necesitate a unor astfel de preparate (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. împotriva voinţei acesteia. – circulaţia legală a materialelor şi utilajelor destinate producerii.(1) art.103 – circulaţia legală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. indiferent de mod.218 CP RM). experimentării. – circulaţia legală a substanţelor narcotice sau psihotrope. extragerii. apărate împotriva consumului ilegal de asemenea substanţe.217 CP RM). în locuri de agrement.(2) art. apărate împotriva producerii. săvârşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. – circulaţia legală de preparate narcotice sau psihotrope. – circulaţia legală de substanţe narcotice. psihotrope sau a analoagelor lor (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. penitenciarelor.(2) art. a unor asemenea substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la art. preparării.2174 CP RM).

(2) art. prevăzute la alin. prevăzute la alin. 152.218 CP RM. O abordare simplificată (dacă nu chiar banalizată) a construcţiei obiectului juridic special al infracţiunilor prevăzute la art.51. care nu pot fi neglijate: 1) facilitează identificarea infracţiunii de care aparţine obiectul juridic special în cauză.(1) art. p. obiectul juridic special al infracţiunii. 53.218 CP RM etc. prevăzute la alin.(2) art.104 – circulaţia legală de preparate şi substanţe narcotice sau psihotrope. obiectul juridic special al infracţiunii. p. 33. 21 etc.(4) art. 2) pune în evidenţă derivaţia obiectului juridic special din obiectul juridic comun.219 CP RM).. Însă. de materiale sau utilaje destinate producerii sau prelucrării unor astfel de substanţe. de obiectul juridic special al infracţiunii. 54. procedeul specificat este folosit în doctrina penală în mod frecvent [141.218 CP RM). 31.217.46.25. prevăzute la alin.. Este adevărat. 4) circumstanţiază obiectul material al infracţiunii. ar însemna o abordare formalistă.11. de complezenţă a problemei conţinutului acestui obiect. 218 şi 219 CP RM. prevăzute la alin. 58 etc.217. precum şi împotriva punerii la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri (în cazul infracţiunii prevăzute la art.2171 CP RM. 38 etc. apărate împotriva încălcării regulilor stabilite de circulaţie legală a oricăror din aceste bunuri. de obiectul juridic special al infracţiunii.(2) art. Numai pe această cale devine posibil să delimităm: obiectul juridic special al infracţiunii. 218 şi 219 CP RM sunt uneori prea masive. p. apărate împotriva organizării ori întreţinerii speluncilor pentru consumul substanţelor menţionate. prevăzute la alin.”.(1) art.. de obiectul juridic special al infracţiunii.217 CP RM. 2171-2176. De altfel. apărate împotriva falsificării reţetei sau a altor documente care permit obţinerea unor asemenea preparate şi substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. Desigur. 159.(2) art. 19. 151. 60 etc. 3) indică asupra necesităţii reevaluării derivaţiei obiectului juridic special din obiectul juridic generic.. 52.]. prin renunţarea la procedeul desemnat prin sintagma „apărate împotriva. asumarea acestui unic dezavantaj se justifică datorită asigurării unei maxime precizii în disocierea obiectului juridic special al unei infracţiuni în raport cu obiectul juridic special al altei infracţiuni. s-ar putea reproşa că construcţiile ce caracterizează obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la art. Ceea ce ar influenţa contraproductiv asupra finalităţii studiului de faţă. Aplicarea lui comportă următoarele avantaje. – circulaţia legală de substanţe narcotice sau psihotrope.217 CP RM. de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. . – circulaţia legală de substanţe narcotice sau psihotrope. care a cauzat pierderea lor (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2171 CP RM. 2171-2176.218 CP RM).. p.(1) art.

2171 CP RM). fiind caracterizate prin proporţii mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit. 2171-2176. fiind caracterizate prin proporţii mari (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. psihotrope sau analoagele lor. obiectul material al acestor infracţiuni îl constituie: – plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art.c) alin.(4) art.(3) art.(2) art.c) alin. – substanţele narcotice sau psihotrope.2174 CP RM). psihotrope sau analoagele lor (în cazul infracţiunilor prevăzute la art. – substanţele narcotice sau psihotrope. ori plantele care conţin asemenea substanţe.217 CP RM).2171 CP RM). psihotrope sau analoagele lor. Reieşind din conţinutul obiectului juridic special al infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. fiind caracterizate prin proporţii mici (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(3) art. psihotrope sau analoagele lor.b) alin. – substanţele narcotice.217 CP RM). fiind caracterizate prin proporţii deosebit de mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit. psihotrope sau analoagele lor. a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă. . psihotrope sau analoagele lor.2176 CP RM).(4) art. – substanţele narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii prevăzute la art.f) alin. care a fost relevat mai sus. – plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.2174 CP RM).2175 şi art. ori plantele care conţin asemenea substanţe. – substanţele narcotice. – substanţele narcotice.105 Tocmai problema obiectului material al infracţiunilor prevăzute la art.2171 CP RM). a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă (în cazul infracţiunii prevăzute la lit. a căror circulaţie în scopuri medicale este interzisă (în cazul infracţiunii prevăzute la lit. psihotrope sau analoagele lor. fiind caracterizate prin proporţii mici (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. – substanţele narcotice. – substanţele narcotice. fiind caracterizate prin proporţii mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit. a analogelor sau precursorilor acestora.e) alin. – substanţele narcotice. fiind caracterizate prin proporţii deosebit de mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit.217.2171 CP RM).(3) art.(2) art.d) alin.(1) art. psihotrope sau analoagele lor.217 CP RM). – substanţele narcotice. – substanţele narcotice. 218 şi 219 CP RM va fi supusă atenţiei în cele ce urmează.c) alin. fiind caracterizate prin proporţii mari sau deosebit de mari (în cazul infracţiunii prevăzute la lit.217 CP RM).(3) art. psihotrope.(2) art. fiind caracterizate prin proporţii mari (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2176 CP RM). ori plantele care conţin asemenea substanţe.2171 CP RM).

2173 CP RM).(1) art.(2) art. – materialele sau utilajele destinate producerii. „circulaţia interzisă în scopuri medicale a substanţelor narcotice sau psihotrope”) au fost examinate în cadrul Secţiunii I a Capitolului I al tezei de faţă.(5) art. . lit. „circulaţia interzisă în scopuri medicale a substanţelor narcotice sau psihotrope”. psihotrope (sau analoagelor lor) (ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe)”. „substanţele psihotrope”.(1) art.2171.218 CP RM.218 CP RM).79/2006 a Guvernului lista de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope este prezentată în mod exhaustiv: – planta de coca. vor forma obiectul cercetării noastre în cele ce urmează.(3) art. „materialele sau utilajele destinate producerii. „alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope”. – reţetele sau alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.218 CP RM). psihotrope sau analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la art. 218 şi 219 CP RM denotă că la caracterizarea acestora se utilizează următoarele noţiuni: „substanţele narcotice”.218 CP RM).106 – precursori (în cazul infracţiunii prevăzute la art. Unele din noţiunile nominalizate („substanţele narcotice”. Celelalte noţiuni. ori plantele care conţin astfel de substanţe (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2174. în Hotărârea nr. – kat. „proporţii mari”. „corpul persoanei”. „reţetele pentru obţinerea preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope”. – reţetele pentru obţinerea preparatelor narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2174 şi la alin.(2) art.217. „substanţele psihotrope”. ori materialele sau utilajele destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. „analoge ale substanţelor narcotice sau psihotrope”. alin. „precursori”. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice. „plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”. – corpul persoanei (în cazul infracţiunilor prevăzute la lit.218 CP RM). Analiza conţinuturilor obiectelor materiale ale infracţiunilor prevăzute la art. – substanţele narcotice sau psihotrope.(4) art. Pentru a nu se da naştere la întrebări. Vom începe cu noţiunea „plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”. enumerate mai sus.(4) art. „precursori”. „analoage ale substanţelor narcotice sau psihotrope”. alin.(1) art.2172 CP RM). prelucrării (sau preparării) substanţelor narcotice. „proporţii deosebit de mari”.e) alin.217. Această noţiune este folosită pentru caracterizarea obiectului material al infracţiunilor prevăzute la alin.b) alin. 2171-2176.

Prin aceasta se va pune în acord conţinutul listei consemnate cu denumirea ei. psihotrope sau analoagelor lor.2173 CP RM).2173 CP RM. pe de altă parte. potrivit căruia actul legislativ (în cazul dat. Din cele menţionate rezultă că este necesară completarea art.218 CP RM. Or. şi „substanţe narcotice”. vom supune analizei noţiunea „materialele sau utilajele destinate producerii. în legislaţia . psihotrope (sau analoagelor lor) (ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe)”. este necesar să fie reformulată denumirea listei III „Plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” din Hotărârea nr. este necesar ca după cuvintele „sau analoagelor lor” din dispoziţia articolului specificat să fie introdusă sintagma „ori cultivarea de plante care conţin precursori”. psihotrope (sau analoagelor lor) (ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe”. din planta de efedră se extrage efedrina. – planta de cânepă. Deşi atât în art.(4) art. totuşi în cadrul listei ea este prezentată ca plantă ce conţine precursori. Codul penal) trebuie să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent şi cu sistemul de unificare a legislaţiei. aşa cum rezultă din tabelul nr. ori precursori”. – producerea sau procurarea substanţelor narcotice sau psihotrope (alin. cât şi în alin. nu se conţin una în alta. Nu includem în rândul acestor plante planta de efedră. Iar efedrina face parte din rândul precursorilor. se menţionează despre „materiale sau utilaje”.780/2001.(4) art. prelucrării (sau preparării) substanţelor narcotice. Într-adevăr. „substanţe psihotrope”. De asemenea.7/1998 a CPCD. Doar în eventualitatea operării acestei completări va fi posibilă extinderea reglementării răspunderii penale asupra cultivării plantei de efedră (sau a altor plante care conţin precursori).4 din Legea nr. rezultă că noţiunea „planta de efedră” nu se integrează noţiunii „plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”. În legislaţia Republicii Moldova nu se conţine o interpretare oficială a noţiunii „materialele sau utilajele destinate producerii. prepararea sau prelucrarea substanţelor narcotice. Întrucât noţiunile „precursori”. care incriminează fapta de circulaţie ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice.2172 CP RM. după cum urmează: „Plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. astfel se va asigura respectarea principiului din alin. destinaţia acestor materiale sau utilaje este descrisă în mod diferit în cele două norme: – producerea. deşi în Hotărârea nr. Dar.79/2006 aceasta este indicată în lista plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. ceea ce este mai important. În opoziţie.107 – planta de mac. ori cultivarea plantelor care conţin aceste substanţe (art. prelucrării (sau preparării) substanţelor narcotice. pe de o parte. În continuare.4 din Hotărârea nr. La concret.218 CP RM).(2) art. psihotrope sau analoagelor lor.79/2006.

cu ajutorul cărora sunt fabricate mijloacele sau substanţele indicate (de exemplu. 4) dispozitive pentru marcarea fiolelor sau capsulelor. folosite la comprimarea sau încapsularea în fiole a substanţelor narcotice. generatorul de aburi. folosite pentru fabricarea mijloacelor narcotice. nu pot fi considerate utilaje destinate fabricării mijloacelor narcotice. se au în vedere doar materialele sau utilajele având. psihotrope sau analoage ale acestora (care nu se raportează la articolele de menaj).51/7-96) [39]. aprobată de către Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor al Federaţiei Ruse la 9. 3) semifabricatele. nr. . Conform pct. prin „utilaje destinate fabricării mijloacelor narcotice. o destinaţie menajeră). În special.1996 (proces-verbal nr. 6) dispozitivele pentru filtrarea lichidelor în vacuum. analoagelor şi precursorilor acestora”. care iniţial au avut o altă destinaţie (de exemplu. vesela de bucătărie etc. psihotrope sau analoagelor acestora. ca destinaţie unică.108 Federaţiei Ruse o astfel de interpretare există.10.4 din 26. ţeava de condensare. precum şi dispozitivele utilate pentru extragerea sau distilarea numitelor substanţe.2002 [63]. această listă include: 1) maşinile şi dispozitivele de fabricaţie industrială sau artizanală. substanţelor psihotrope şi substanţelor cu efecte puternice. psihotrope (sau analoagelor lor) (ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe). Dispozitivele menajere. trebuie să constatăm că. presa necesară fabricării brichetelor de haşiş etc. prelucrării (sau preparării) substanţelor narcotice. 2) malaxoare automate sau manuale de substanţe narcotice. psihotrope (sau analoagelor lor) (ori cultivarea plantelor care conţin aceste substanţe). substanţelor psihotrope sau analoagelor acestora. prelucrarea (sau prepararea) substanţelor narcotice. folosite la fabricarea ilegală a mijloacelor narcotice. care se află sub control special. producerea. 5) dispozitivele de fabricaţie industrială sau artizanală. în cazul materialelor sau utilajelor destinate producerii. Este vorba de Lista instrumentelor şi utilajelor. folosite pentru răcirea lichidelor în procesul de extragere sau distilare a substanţelor narcotice. substanţelor psihotrope. substanţelor psihotrope sau analoagelor acestora (tocătorul de carne.).). Nu se au în vedere materialele sau utilajele reutilate sau adaptate în asemenea scopuri. substanţelor psihotrope sau analoagelor acestora” trebuie de înţeles acele aparate. dispozitive sau instrumente. fiolele goale. capsule de diverse dimensiuni.04. Reieşind din cele menţionate.12 din Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Ucrainei „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile în sfera circulaţiei mijloacelor narcotice. psihotrope sau analoagelor lor (cu excepţia frigiderelor menajere).

modul de utilizare a acestor preparate etc. pentru a caracteriza plenar noţiunea de reţetă pentru obţinerea preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope.195 din 10.Bujor. forma şi termenul de fabricare a preparatelor narcotice sau psihotrope. aprobate prin Hotărârea nr. precum şi privind modul de administrare.07. cantitatea. medicamentele stupefiante şi psihotrope. întrucât.1 şi nr. Nu putem fi de acord cu D. aşa cum vom vedea infra. prevăzute la alin.218 CP RM.350-353]. dar nu şi suficiente. ştampila rotundă a acestei instituţii. Anume această entitate. Medicul nu are dreptul să elibereze substanţele narcotice sau psihotrope. substituindu-se farmacistului.218 CP RM. Din dispoziţia alin. Deci.(1) art.Dumitrescu şi V. „prescripţia scrisă a medicului privind eliberarea (procurarea) unui medicament unei persoane anumite (de către o persoană anumită). pe lângă reţeta sau alte documente în care se materializează prescripţia ilegală. p.218 CP RM rezultă cu claritate că preexistă numai reţeta pentru obţinerea substanţelor narcotice sau psihotrope. în concluzie.(1) art. Aceste noţiuni desemnează obiectele materiale ale infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.2)).2 „Particularităţile prescrierii stupefiantelor şi psihotropelor” la actul normativ specificat. şi substanţele narcotice sau psihotrope [134. „prescripţia în scris a medicului cu privire la compoziţia şi fabricaţia medicamentului conţinând mijloace narcotice sau substanţe psihotrope.1 la „Particularităţile prescrierii stupefiantelor şi psiho- . vom analiza noţiunile „reţetele pentru obţinerea preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope” şi „alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope”. Aceasta deoarece nu se ţine cont de prevederile Ordinului nr. şi care este supus unei evidenţe speciale” [196.2000 al Ministerului Sănătăţii cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor [164. care consideră că obiectul material al infracţiunii. Astfel.170]. Aceasta. precum şi modul de fabricare a acestora” [280].2 (listele nr.370]. Fiecare din aceste definiţii conţin elemente necesare. substanţele date nu pot forma obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. Noţiunea de reţetă pentru obţinerea preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope este definită în mod diferit în literatura de specialitate: „prescripţia medicului cu privire la compoziţia. p. subiectul infracţiunii analizate poate fi doar medicul care are dreptul să scrie.80]. să semneze şi să ştampileze reţetele pentru obţinerea preparatelor narcotice sau psihotrope. şi nu alta. p.7/1998 a CPCD.” [119. Obiectul material preexistă săvârşirii infracţiunii. având atribute specifice care nu sunt caracteristice unei imprimate de reţete ordinare. perfectată pe o imprimată specială. îl constituie. aflate sub control internaţional (tabelul nr. în conformitate cu Anexa nr. ştampila personală a medicului şi semnătura medicului” [287]. p. „documentul oficial care este perfectat pe o imprimată de model special. se prescriu pe un formular de reţetă specială (Anexa nr. e supusă influenţării nemijlocite infracţionale. conţinând atributele necesare: denumirea instituţiei medicale.109 În continuare.(1) şi (2) art.218 CP RM.

solicitarea unei instituţii medicale privind obţinerea mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope pentru practica medicală. substanţele psihotrope.. în activitatea de expertizare. cantitatea. distribuirea şi utilizarea lor în alte scopuri (în activitatea veterinară. prin „reţetă pentru obţinerea preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope” trebuie de înţeles prescripţia în scris a medicului cu privire la compoziţia. scrisoarea de trăsură etc. pentru utilizarea acestora în practica medicală.3 (listele nr. în scopuri ştiinţifice şi educaţionale.195 din 10. noţiunea „alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope” este definită de către V. p. fabricarea. medicamentele stupefiante şi psihotrope. considerăm că prin „alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope” trebuie de înţeles documentele (altele decât reţetele) care constituie temeiul pentru obţinerea de către titular a preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope. Această definiţie este practic reprodusă de către unii doctrinari [113. substanţele cu efecte puternice şi substanţele toxice”.06. în activitatea veterinară. aprobate prin Hotărârea nr. pentru producerea.1.110 tropelor”) (pct.2006. perfectată conform Ordinului nr. Într-o manieră apropiată este definită noţiunea „alte documente care permit obţinerea preparatelor sau substanţelor narcotice sau psihotrope”. prelucrarea. care confirmă dreptul titularului lor să obţină substanţele narcotice sau psihotrope. având rubrici anumite.2000 al Ministerului Sănătăţii cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor.1). în scopuri ştiinţifice şi .325]. forma şi termenul de fabricare a preparatelor (sau substanţelor) narcotice sau psihotrope. Luând în consideraţie aceste dispoziţii normative.). p. Într-o manieră oarecum nuanţată. 112. din rândul acestor documente fac parte: licenţa privind un anumit gen de activitate legată de circulaţia mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope. p. 2 şi 3)).3). în activitatea operativă de investigaţii etc. în special.Stati: „documentele de formă prestabilită. [119. noţiunea dată este definită în felul următor: documentele care constituie temeiul pentru eliberarea (vânzarea) mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope. Sintetizând conotaţiile de valoare ale definiţiilor sus-indicate. în vederea efectuării de operaţiuni legale asupra acestora (de exemplu: autorizaţia pentru activităţile cu substanţele narcotice sau psihotrope. ori al altor operaţiuni relative la circulaţia lor legală.371]. modul de utilizare a acestor preparate (substanţe) etc.260.1 şi se legiferează suplimentar cu ştampila „Pentru reţete” (pct.07. nr. [62]. aflate sub control internaţional (tabelul nr.7/1998 a CPCD.14 din 15. În pct. se prescriu pe formularul de reţete nr. extrasul din fişa medicală a bolnavului. solicitarea unei instituţii privind obţinerea de preparate sau substanţe narcotice sau psihotrope.33 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile legate de mijloacele narcotice.

deşi nu a cauzat aceste urmări prejudiciabile. În cele ce urmează vor fi examinate noţiunile „proporţii mari” şi „proporţii deosebit de mari”.(2) art. ori care. Or. Vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii se raportează la noţiunea „violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei” (utilizată inclusiv la lit.(4) art. Deoarece ameninţarea cu aplicarea violenţei (de orice gen) nu presupune o influenţare nemijlocită infracţională asupra corpului persoanei. Prin „violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei” se înţelege aplicarea violenţei care s-a soldat cu vătămarea gravă. . datorită metodei de operare.b) alin.e) alin.217. ea nu poartă asupra unui obiect material. scrisoarea de trăsură etc.(2) art.23 din 28.2171 CP RM.b) alin. nr.111 educaţionale.2174 CP RM. extrasul din fişa medicală a bolnavului.e) alin. adică ansamblul de funcţii şi procese organice care asigură individului prezenţa biologică şi care. prin „corpul persoanei” trebuie de înţeles expresia corporală a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanei.) Noţiunea „corpul persoanei” este necesară desemnării obiectului material al infracţiunilor prevăzute la lit.2174 şi la alin. considerată violenţă nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate.217 şi la lit.(1) art.(2) art.2174 CP RM. răspunderea se agravează dacă se aplică violenţa nepericuloasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe. odată distruse.2174. lit.b) alin. în activitatea operativă de investigaţii etc. se conţine o definiţie greşită a noţiunii „violenţa periculoasă pentru viaţă sau sănătate”.06.(3) art. alin. prin excelenţă. În realitate..f) alin. În contextul acestor infracţiuni. dacă acestea nu au creat pericol pentru viaţa sau sănătatea victimei.218 CP RM.(3) art. În mod regretabil.d) alin. Nu putem să nu acordăm atenţie ipotezelor în care corpul persoanei apare ca obiect material. conform lit. Prima noţiune se foloseşte la caracterizarea parametrilor cantitativi ai obiectului material în cazul faptelor incriminate la alin. vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii nu poate fi.2174 CP RM. nici o pierdere neînsemnată şi stabilă a capacităţii de muncă. noţiunea „proporţii deosebit de mari” este utilizată pentru caracterizarea parametrilor cantitativi ai obiectului material în cazul faptelor incriminate la lit.(5) art. constituie la momentul aplicării ei. Astfel. care nu a avut drept urmare nici o dereglare de scurtă durată a sănătăţii. un pericol real pentru viaţa sau sănătatea victimei. în activitatea de expertizare. La rândul său. în pct.217 şi la lit.(3) art. violenţa nepericuloasă pentru viaţă sau sănătate constă în: cauzarea intenţionată a leziunii corporale.5 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”.(4) art. aplicarea intenţionată a loviturilor sau săvârşirea altor acţiuni violente care au cauzat o durere fizică.2004 [56]. medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii. suprimă calitatea de fiinţă integră corporal sau sănătoasă a persoanei.

2005. Şi nu la calificarea infracţiunii.217.(5) art.2171 CP RM.112 Legiuitorul nu caracterizează expres parametrii cantitativi ai obiectului material în cazul faptelor incriminate la alin. a fost aprobată Lista substanţelor narcotice.2171 şi la alin. Aplicând argumentul ex silentio şi utilizând metoda interpretării sistemice.2005 atât competenţa de stabilire a listelor substanţelor narcotice. prin această lege (care a intrat în vigoare la 2. În alţi termeni.(3) art.217. în alin. săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice. la 2. psihotrope. se face trimitere la Hotărârea nr. lit. psihotrope şi precursorilor. Printre altele. se face trimitere la prevederile Hotărârii nr.12.(2) art. obiectul material.1341 CP RM.2005). mari sau deosebit de mari ale substanţelor narcotice.(4) art. cu analoage ale acestora şi cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. psihotrope.(3) din art.126 CP RM. ca în ipoteza faptelor incriminate la alin. mari sau deosebit de mari se determină conform cantităţilor mici.2171.1341 şi 2171-2176.(1) art. alin. ipotetic) al Guvernului se face trimitere în alin. legea penală a fost completată cu art. alin. Tocmai în această idee.2171.(4) art.(1) art.d) alin.(2) art. la acelaşi act normativ (la acel moment.2171 şi la lit.1341 CP RM (intrat în vigoare la 2. sub aspect cantitativ.f) alin. mari sau deosebit de mari ale substanţelor narcotice. psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern”.217. în cazul acţiunilor ilegale cu substanţele narcotice. printre care se evidenţiază excluderea alin. excluderea trimiterii la prevederile Hotărârii nr. pe cale de consecinţă.(1) art. legiuitorul nu caracterizează în nici un fel. Amintim că.(4) art. În aceeaşi idee. la 4.2005) se prevede: „Listele substanţelor narcotice.12. În context.(3) art.126 CP RM şi. prin aceasta. astfel încât să fie posibilă funcţionarea în continuare a legii penale. Or.b) alin. lit. Excluderea alin. psihotrope şi ale plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. a fost adoptată Legea nr.(2) art.(5) art. a analoagelor şi precursorilor acestora. în alin.277/2005. În cazul celorlalte infracţiuni.(3) din art. Cu alte cuvinte. alin. precum şi cantităţile acestora. psihotrope şi . Cu alte cuvinte. este necesar a reaminti că.12. La fel. au fost operate şi unele amendamente.79/2006 a Guvernului. psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit.11.126 CP RM se prevedea că daunele cauzate de sustragerea sau circulaţia ilegală a substanţelor narcotice sau psihotrope se determină reieşind din cantităţile mici sau mari ale acestora aprobate de CPCD. proporţiile mici. cât şi competenţa de stabilire a proporţiilor (cantităţilor) mici. În conformitate cu alin.7/1998 a CPCD reclama o compensare. Aceasta înseamnă că parametrii cantitativi ai obiectului material al infracţiunii vor fi luaţi în consideraţie la individualizarea pedepsei.7/1998 a CPCD. ajungem la concluzia că aceşti parametri sunt cifraţi la proporţii mici.1341 CP RM.2171 CP RM.

aşa cum s-a accentuat în Secţiunea I din Capitolul I al tezei de faţă. în perioada 2. „substanţă psihotropă” sau „precursor”. Importanţa stabilirii parametrilor cantitativi ai obiectului material al infracţiunilor analizate ne-o demonstrează faptul că.12.1999. prin Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie. psihotrope şi cu acţiune drastică depistate în traficul ilicit” din Hotărârea nr. deoarece nu s-a constatat exact cantitatea opiului extractiv deţinut de făptuitor [68]. Nu au putut fi determinaţi nici parametrii calitativi ai respectivului obiect.12. din punct de vedere cantitativ. odată cu intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor operate în legea penală la 4. a trecut de la CPCD la Guvern. psihotrope şi ai plantelor care conţin astfel de substanţe.01. abrogarea lor a creat un blocaj în procesul de stabilire.2005.1341 CP RM se menţionează: „Listele substanţelor narcotice.113 ale plantelor care conţin asemenea substanţe. Tocmai lipsa criteriului juridic al noţiunii „substanţe toxice” a servit ca temei al clasării sentinţei de condamnare din exemplul dat.(3) art. Rezultă.12.2006 nu au putut fi determinaţi parametrii cantitativi ai substanţelor narcotice.(4) şi (5) art.1341 CP RM. Însă. nr. psihotropă sau precursor.11. să nu uităm.1999 [71]. că în perioada 2.7/1998 a CPCD. nu era posibil a se stabili dacă o substanţă sau alta poate fi desemnată prin noţiunile „substanţă narcotică”.2005-27. Iar normele juridice din acest tabel aveau rolul normelor la care făcea trimitere legea penală. actul normativ al Guvernului.07. Întru confirmarea acestei teze poate fi evocată Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie nr. psihotrope. Dar a intrat oare Guvernul în mod prompt în exercitarea acestei competenţe? În mod normal. evenimentele au derulat într-o altă manieră: abia la 23. la care se face referire în alin. Abrogarea alin.79/2006 a Guvernului. 2171-2176.1r/a-185/99 din 20. trebuia să intre în vigoare la 2.6 „Determinarea cantităţilor mici sau mari de substanţe narcotice. Or. „substanţă psihotropă” sau „precursor”. la alin. În lipsa acestui criteriu.02.217. a obiectului material al infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice. Chiar dacă expertiza va arăta că ea are proprietăţile specifice unei substanţe narcotice.2006 a fost adoptată Hotărârea nr.2005. psihotrope şi precursorilor se aprobă de Guvern”.2006 nu au putut fi determinaţi nu doar parametrii cantitativi ai obiectului material în cazul infracţiunilor prevăzute la art. a analoagelor sau precursorilor acestora. Adică. substanţa nu poate fi recunoscută ca substanţă narcotică. 218 şi 219 CP RM. sentinţa de condamnare pentru procurarea şi păstrarea fără scop de desfacere a substanţelor narcotice a fost casată cu încetarea procesului penal. Aceasta deoarece. De vreme ce aceste norme aveau un caracter obligatoriu. În alţi termeni.2005-27. criteriul juridic este un criteriu necesar şi suficient pentru stabilirea conţinutului noţiunilor „substanţă narcotică”.01.(4) art. . psihotrope sau ale unui precursor. Însă.01.1r/a-26/99 din 16.126 CP RM a implicat abrogarea tabelului nr.

Nu este corectă opinia lui E.2006 (sau din 2. Alţi autori consideră că noţiunile „spelunci” şi „localuri” desemnează nu obiectul material al numitei infracţiuni.01.2005-27.219 CP RM nu are obiect material. în această normă se are în vedere legea penală mai favorabilă. din diverse cauze. 280]. p. obiectul material al infracţiunilor.01.1341 CP RM. imposibilitatea determinării juridice a trăsăturilor obiectului material al unora din infracţiunile. săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice.2005-27. începând cu 2.419.168] (se are în vedere infracţiunea prevăzută la art. din lipsa obiectului material al respectivelor infracţiuni (se are în vedere nu lipsa de facto. trebuie de menţionat că.10 „Efectul retroactiv al legii penale” din Codul penal.2005-27. constituie o gravă eroare tehnico-legislativă care nu poate fi reparată postfactum. la care face trimitere legea penală.2006.01. Or. Iar.12. considerăm că noţiunile „spelunci” şi „localuri” nu desemnează nici obiectul material al infracţiunii prevăzute la art.12. nici locul de săvârşire a acesteia. dar. aceste noţiuni desemnează obiectul imaterial al infracţiunii date. Aceasta deoarece în Hotărârea nr. conform alin. în perioada 2.12. În realitate. Infracţiunea prevăzută la art. dar locul de săvârşire a ei. conţinute în convenţiile internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri (convenţiile care au fost ratificate de Republica Moldova). nu sunt funcţionale reglementările interne în materie.1005 până în momentul de faţă nu poate fi determinat obiectul material al infracţiunii prevăzute la art.219 CP RM. psihotrope. au rămas inaplicabile normele penale corespunzătoare. Mai grav este că. p. Hasanov că obiectul .2006. În ipoteza examinată.H. lipsa de iure).2005 până în momentul de faţă). în literatura de specialitate. săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice.79/2006 a Guvernului nu este stabilită o listă a precursorilor.12.219 CP RM). În ce ne priveşte. aceste convenţii nu sunt de aplicare directă pe teritoriul ţării noastre. Trebuie să atestăm o cu totul altă situaţie: pe parcursul perioadei 2. psihotrope şi precursorilor. În această perioadă. În concluzie. ca semn al laturii obiective [204. psihotrope şi a analoagelor acestora. îşi dovedeşte irelevanţa şi aplicarea art. se afirmă că speluncile sau localurile având destinaţia consumului substanţelor narcotice sau psihotrope formează obiectul material al infracţiunii de organizare ori întreţinere a speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.2172 CP RM (avându-se în vedere precursorii). Cum am demonstrat în Secţiunea II a Capitolului I al lucrării de faţă. nu putea fi determinat.(4) art. Această teză îşi păstrează validitatea chiar şi atunci când. se putea face trimitere la listele substanţelor narcotice. a analoagelor sau precursorilor acestora în perioada 2. precum şi de punere la dispoziţie a localurilor în aceste scopuri [196. Într-o altă ordine de idei. ceea ce contează.114 Nu poate fi acceptată ideea că. lista precursorilor se aprobă de Guvern. nu actul normativ (cu caracter extrapenal) mai favorabil.12.

unei cafenele. noţiunile „speluncă” şi „local” desemnează spaţiul aferent unei încăperi locuibile sau nelocuibile.115 material al infracţiunii amintite îl reprezintă substanţele narcotice sau psihotrope [175. ori unui bar. p. care este utilizat pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope. Prohorova care identifică obiectul material al infracţiunii cu obiectul influenţării nemijlocite infracţionale [196. substanţele narcotice sau psihotrope fac parte din reprezentarea subiectivă a făptuitorului cu privire la infracţiune.219 CP RM se influenţează prin intermediul speluncilor şi localurilor nu înseamnă că acestea formează obiectul material al infracţiunii. Consumul substanţelor narcotice sau psihotrope este scopul faptei incriminate la art. spelunca sau localul „implică nu ideea de imobil. Deci. poate fi organizat spaţiul aferent unui imobil. p. . În acelaşi timp.373]. ci ideea de spaţiu cuprins în acel imobil. Or.168]. unei discoteci sau unui alt asemenea imobil.219 CP RM.116]. privit în materialitatea sa” [119. În schimb.L. Chiar dacă această reprezentare nu-şi va găsi realizarea. p. Anume în acest context. nu putem agrea nici poziţia lui M. Despre aceasta ne vorbeşte sintagma „organizarea speluncilor”. aceasta nu poate influenţa în nici un fel asupra calificării infracţiunii. unui restaurant. Faptul că asupra obiectului juridic special al infracţiunii prevăzute la art. Un imobil nu poate fi organizat.

(4) art. perturbarea activităţii normale a unei unităţi de producţie pentru un timp îndelungat etc.218 CP RM apare ca o normă specială în raport cu art.218 (atunci când cauzează vătămarea sănătăţii persoanei sau au loc alte urmări grave) din Codul penal. instituţiilor de reabilitare socială.2174 CP RM). Cu această ocazie.(5) art. ori în imediata apropiere a acestora (în cazul infracţiunilor prevăzute la lit. la alin. infracţiunea adoptă forma unei infracţiuni materiale.218 CP RM este posibilă atât acţiunea.2175 CP RM). din alin. a analoagelor sau precursorilor acestora. psihotrope. Sub aspectul semnelor secundare ale laturii obiective.(3) art. sunt infracţiuni formale. alin. a analoagelor sau precursorilor acestora. lit.217. ne reiterăm opţiunea de excludere. Aceasta va permite evitarea interpretării extensive defavorabile a legii penale.e) alin. Numai în cazul infracţiunii prevăzute la alin.d) alin. săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă (lit.b) alin.217. 2) locul: teritoriul instituţiilor de învăţământ. majoritatea infracţiunilor.2175 CP RM). lit.2171. distrugerea sau deteriorarea bunurilor în proporţii mari. Totuşi.(2) art. Utilizăm formularea „poate fi înţeleasă”.116 Secţiunea II Probleme privind latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art. 218 şi 219 CP RM Latura obiectivă reprezintă unul dintre cele patru elemente ale componenţei infracţiunii şi constă în totalitatea condiţiilor cerute de norma de incriminare privitoare la actul de conduită pentru existenţa infracţiunii [117. acestea sunt în general irelevante pentru calificarea faptelor incriminate la art. deci respectarea principiului legalităţii. Într-o divagaţie absolut necesară. cât şi inacţiunea. pentru unele din aceste infracţiuni existenţa următoarelor semne este obligatorie: 1) modul: modul public (în cazul infracţiunii prevăzute la art. psihotrope. locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie.156]. a sintagmei „sau au avut alte urmări grave”. unităţilor militare. p.157 CP RM. majoritatea infracţiunilor. instruire a minorilor sau tineretului. în aceeaşi măsură.218 CP RM. a altor acţiuni culturale sau sportive. Excepţie constituie infracţiunile prevăzute la art. Din perspectiva laturii obiective. Pentru că. 218 şi 219 CP RM. locurile de agrement. penitenciarelor.(4) art. menţionăm că prin „vătămarea sănătăţii persoanei” se are în vedere vătămarea gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii.e) alin. se poate formula „poate să nu fie înţeleasă”. săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. .(5) art.218 şi la alin. În ipoteza dată. De asemenea.217. 2171-2176.(3) art.2174 (în afară de cazurile când infracţiunea este săvârşită pe calea pungăşiei.(5) art. 2171-2176. tâlhăriei sau extorcării). 3) metoda: pătrunderea în încăpere. se comit doar prin acţiuni. În astfel de ipoteze. Prin „alte urmări grave” poate fi înţeleasă: moartea victimei.(3) art.2173 şi la art.

2175 şi la art.2171 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de semănat sau cultivare de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.219 CP RM. acţiunea. 3) utilizarea ilegală.2172 şi la art. – infracţiunea prevăzută la art.(1) art.2171 CP RM. luând în consideraţie afinităţile de fond care există între conţinuturile laturilor obiective ale unora din infracţiunile consemnate mai sus. În acelaşi timp. a analoagelor sau precursorilor acestora.(1) art. 2) cultivarea fără autorizaţie. care poartă asupra plantelor ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope se prezintă sub oricare din următoarele modalităţi: 1) cultivarea ilegală. Respectând această ordine. prelucrare.2175. înainte de toate.2176 CP RM. acţiunea respectivă se prezintă sub oricare din următoarele modalităţi normative alternative: 1) semănatul fără autorizaţie.(1) art. alin. Astfel.(1) art.218 CP RM. ordinea examinării trebuie să fie următoarea: – infracţiunile prevăzute la alin.217 şi la alin.117 În cele ce urmează vom stabili ordinea în care se va face examinarea laturii obiective a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei legale a substanţelor narcotice. de prelucrare sau utilizare a astfel de plante. – infracţiunile prevăzute la alin. psihotrope. Pentru a se evita repetiţiile inutile şi. fără autorizaţie. – infracţiunea prevăzută la art.(2) art. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art. observăm că există unele diferenţe în planul configurării modalităţilor normative alternative care alcătuiesc acţiunea prejudiciabilă. 4) alte operaţiuni ilegale. alin. utilizare sau alte operaţiuni ilegale cu astfel de plante.(2) art.218 şi la alin.2171 CP RM.(1) art. Făcând comparaţie între laturile obiective ale celor două infracţiuni.2171 CP RM.2173 CP RM. în ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2174 CP RM.218 CP RM. 2) prelucrarea ilegală. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. art. ne vom concentra atenţia.(2) art. .217.2171.(1) art. – infracţiunile prevăzute la alin.217 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de cultivare ilegală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art. – infracţiunile prevăzute la alin.(1) art. în cazul infracţiunii prevăzute la alin.217 CP RM.(1) art. – infracţiunea prevăzută la art. asupra laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.217 şi la alin.

a lucra pământul. precum şi recoltarea acestor plante” [116. Or.113] etc.2171 CP RM. Literalmente. în contextul alin. care trebuie degajat din textul legal. îngriji plante care conţin substanţe stupefiante. p. ca fiind acel sens prescriptiv. a îngriji şi a recolta plante agricole [130. odată ce. folosirea repetată a unui termen exclude confuzia.(1) art.e) art. La moment. „însămânţarea.57]. să poată fi descifrată cu uşurinţă conduita periculoasă pe care legea o interzice sau comportamentul pe care legea îl impune. îngrijirea şi recoltarea plantelor care conţin substanţe stupefiante” [115. în dispoziţia alin. Asupra fondului acestei chestiuni ne vom pronunţa infra. noţiunea „cultivare” să includă noţiunea „semănat”. cele două dispoziţii de incriminare nu comportă diferenţe. toate aceste definiţii nu iau în consideraţie actualul context legislativ în care este utilizată noţiunea „cultivare”. 4) utilizarea fără autorizaţie. 186. sub aspectul laturii obiective. În conformitate cu lit.(1) art. Doar ca normă individualizată pentru un caz dat ea poartă.217 CP RM nu este specificată modalitatea „semănatul fără autorizaţie”. Referindu-ne la fiecare din modalităţile normative alternative nominalizate mai sus. o unică semnificaţie prescriptivă.(1) art. În rest. însă plurivalent.(1) art. p. la o primă cercetare. În acest sens. Totodată.118 3) prelucrarea fără autorizaţie. p. răsădirea.182.87]. Însă.(1) art. р. în alin. prin „cultivare” se înţelege acţiunea de a semăna plante. Remarcăm că în dispoziţia alin. nu putem să nu-i dăm dreptate lui I. Această regulă ne obligă să recunoaştem că nu este posibil ca. 203. în contextul alin.19 al legii nr.363].780/2001. „însămânţarea şi creşterea plantelor ce conţin mijloace narcotice sau substanţe psihotrope” [198. p. Ceea ce înseamnă că semantismul celor două noţiuni nu se poate intersecta.135].248].217 CP RM. noţiunile „cultivare” şi „semănat” (alias „însămânţare”) sunt despărţite prin conjuncţia disjunctivă „sau”. vom face abstracţie de deosebirea dintre sintagma „fără autorizaţie” şi termenul „ilegală”. îngrijirea şi recoltarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” [119. p. р. răsădi. vom avea în vedere că „legea penală trebuie să fie formulată în aşa fel încât conţinutul ei să poată fi uşor de înţeles. răsădirea. nu se . p.2171 CP RM nu este menţionată modalitatea „alte operaţiuni ilegale”. este necesar să determinăm înţelesul noţiunii „cultivare”.Humă care afirmă: „Norma apare. Privitor la modalitatea „cultivarea ilegală” („cultivarea fără autorizaţie”). Aproximativ în aceeaşi manieră noţiunea „cultivare” este definită în literatura de specialitate: „însămânţarea.2171 CP RM. „acţiunea de a însămânţa. deoarece numai astfel norma poate fi bine însuşită şi respectată de destinatarii ei” [139. terminologia utilizată este constantă şi uniformă în actul elaborat.95. ca urmare a interpretării aplicative. desprinsă din cercetarea textului” [241].

unii autori sunt de părere că prin „semănat” trebuie de înţeles punerea în pământ a seminţelor sau a răsadului [169.217 şi alin. cultivarea. Iar fiecare din aceste etape este corespunzătoare unei anumite faze de vegetaţie a plantei: semănatul – sămânţa. altfel spus. prezentată mai sus. definiţia reprodusă mai sus nu poate fi acceptată în vederea interpretării noţiunii „cultivare” din alin.226]. nr.2006 [32]. conform căreia răsadul creşte din sămânţă în seră sau în răsadniţă (adică în sol provizoriu). îngrijirea şi recoltarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.217 şi alin. apare ca deosebit de importantă problema delimitării precise a noţiunilor „semănat” şi „cultivare”. Iar pericolul unei asemenea aplicări greşite a legii penale există.198-199]). adică introducerea lor într-un sol permanent [196. Avem în vedere neadmiterea aplicării alin. De aceea. nu se integrează noţiunii de cultivare. Numai astfel se poate asigura respectarea principiului legalităţii în planul neadmiterii interpretării extensive defavorabile a legii penale. prin „răsad” se înţelege planta tânără (crescută din sămânţă în seră sau în răsadniţă care a fost sau urmează să fie răsădită [130.(1) art. Dacă am . nu din cea de semănat. specificate mai sus. Astfel. Or.1382 din 8.217 CP RM. Nu suntem de acord cu acest punct de vedere: punerea în pământ a răsadului. În doctrina penală se consideră că „semănatul” înseamnă introducerea seminţelor în stratul superior al solului.(1) art. Întrucât noţiunea „semănat” nu este folosită în alin. Nu există nici un temei pentru a interpreta atât de restrictiv noţiunea „semănat”. trebuie de menţionat că. În această ordine de idei. păstrarea şi utilizarea culturilor folosite la producerea substanţelor narcotice sau substanţelor psihotrope.(1) art.2171 CP RM.(1) art. р. introducerea seminţelor într-un sol provizoriu trebuie considerată nu pregătirea de semănatul plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (aşa cum opinează unii autori [186. răsădirea. face parte din activitatea de cultivare. răsădirea – răsadul. Prin prisma Codului penal.(1) art.119 atestă un asemenea raport de supraordonare între cele două noţiuni.2171 CP RM. prelucrarea.112. Aşadar. producerea. 177. Concluzia se desprinde din interpretarea literară a noţiunii „răsad”. În concluzie. sau. dar este utilizată în alin.104]. de fapt. Şi deoarece Codul penal este ierarhic superior în raport cu o hotărâre a Guvernului.2171 CP RM.217 CP RM în situaţiile când. р. urmând apoi a fi plantat într-un sol permanent.12. prin „cultivare” se are în vedere răsădirea. nici unul din obiectele din clasa definitului. Această activitate reprezintă infracţiunea consumată. este vorba despre semănatul fără autorizaţie a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. p. prin prisma prevederilor alin. răsădirea este etapa care urmează semănatului. potrivit Hotărârii Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. p.(1) art. p. prin „cultivare” se înţelege ansamblul lucrărilor ce ţin de semănatul.890].(1) art.

120 recunoaşte că introducerea seminţelor într-un sol provizoriu constituie pregătirea pentru semănatul plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, atunci, pe cale de consecinţă, ar trebui să recunoaştem că răsădirea constituie pregătirea pentru cultivarea plantelor care conţin numitele substanţe. Ceea ce ar fi conceptual incorect. Putem fi de acord cu A.A. Maiorov şi V.B. Malinin că procurarea seminţelor plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, precum şi crearea condiţiilor de încolţire pentru astfel de seminţe în afara solului, pot fi considerate exemple de pregătire pentru semănatul plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope [186, p.199]. Dar, nu putem agrea ideea exprimată de aceiaşi autori că crearea condiţiilor de încolţire pentru seminţele unor asemenea plante într-o cantitate mică de sol, în care planta nu-şi poate atinge maturitatea, ar constitui de asemenea pregătirea de semănatul plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope [186, p.199]. Nu pe cantitatea de sol sau atingerea maturităţii plantei trebuie pus accentul. Aceste detalii sunt absolut irelevante pentru calificare. Nu întâmplător, în lista de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope din Hotărârea nr.79/2006 a Guvernului, referitor la plantele care cresc pe teritoriul ţării noastre şi care sunt interzise pentru cultivare sau necesită autorizaţie specială este specificat: „indiferent de faza de vegetaţie”. Astfel, faptul că planta a atins faza de maturizare sau ar fi atins-o în condiţiile respective la calificarea infracţiunii nu contează. De aceea, din momentul punerii în pământ – în condiţii naturale sau în condiţii artificiale – a seminţelor de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, indiferent dacă acestea au încolţit sau nu, infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.2171 CP RM (atunci când se exprimă în semănatul de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, fără autorizaţie) trebuie considerată consumată. Mai sus s-a menţionat că prin „cultivare” se are în vedere răsădirea, îngrijirea şi recoltarea plantelor. Oricare din aceste trei modalităţi faptice este suficientă pentru a recunoaşte că persoana a săvârşit cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în condiţii de ilegalitate sau fără autorizaţie. Noţiunea „răsădire” a fost deja examinată. Noţiunea „recoltare” nu prezintă dificultăţi de ordin semantic. Cu toate acestea, se atestă cazuri când recoltarea, ca modalitate infracţională distinctă, nu se ia în consideraţie la calificare. De exemplu, S.I. a fost condamnat potrivit alin.(2) art.217 CP RM, pentru prelucrarea, transportarea şi păstrarea substanţelor narcotice, săvârşite în proporţii mari, fără scop de înstrăinare. Aceasta deşi el, pe lângă cele consemnate, a şi recoltat planta de cânepă în împrejurimile satului Bumbăta, raionul Ungheni [92]. În acest fel, se poate considera că nu este completă calificarea ce i s-a reţinut faptei lui S.I.

121 Cât priveşte noţiunea „îngrijire”, aceasta merită o atenţie mai mare. Prin „îngrijire” se are în vedere udarea, plivirea, tratarea cu îngrăşăminte, afânarea solului, nimicirea dăunătorilor şi alte asemenea activităţi de menţinere în bune condiţii a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. De asemenea, noţiunea de îngrijire include: „selecţia de noi soiuri, sporirea productivităţii plantelor, ridicarea rezistenţei plantelor la condiţiile climaterice nefavorabile” [186, p.199]; „efectuarea de experimente asupra plantelor în scopul sporirii calităţilor narcotice ale acestora” [250]. În art.13 al Legii nr.339/2005 a României se utilizează noţiunea „plante spontane ce conţin substanţe stupefiante sau psihotrope”. Se au în vedere plantele care au crescut de la sine, fără a fi însămânţate intenţionat de către cineva. În legătură cu aceasta, T.M. Klimenko menţionează că sub incidenţa noţiunii „cultivare” nu poate să cadă îngrijirea plantelor spontane, deoarece îngrijirea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope presupune numai îngrijirea plantelor care au crescut din seminţele introduse în sol [181, p.137]. Este încă un exemplu de interpretare restrictivă a legii penale, adică de „interpretare chemată să constate că norma ar fi prea largă faţă de cazurile încadrabile în text: lex dixit plus quam voluit” [242]. În ce ne priveşte, considerăm că nu există impedimente pentru a califica drept cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în condiţii de ilegalitate sau fără autorizaţie, îngrijirea unor astfel de plante, care sunt spontane. Or, noţiunile „semănat” şi „cultivat” sunt noţiuni de sine stătătoare. Din textul legii penale nu rezultă că cultivarea trebuie să fie neapărat precedată de semănat, nici că cultivarea şi semănatul trebuie să fie comise de către acelaşi făptuitor. De aceea, persoana care îngrijeşte plantele spontane care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în condiţii de ilegalitate sau fără autorizaţie, urmează a fi trasă la răspundere, după caz, conform alin.(1) art.217 sau alin.(1) art.2171 CP RM. Clasificarea acestui aspect în demersul nostru de neacceptare a interpretării restrictive a legii penale o considerăm deosebit de importantă, întrucât „destinatarii normei vor putea să decidă asupra propriului comportament numai după ce au cunoscut ceea ce este interzis de norma penală sau ceea ce este permis de aceasta; altfel zis, numai după ce legea i-a prevenit asupra faptelor pe care societatea înţelege să le interzică sau să le pretindă… Precizarea clară a conţinutului normei de incriminare apare ca o garanţie a realizării principiului legalităţii penale” [243]. Din analiza efectuată supra se desprinde că infracţiunile prevăzute la alin.(1) art.217 sau la alin.(1) art.2171 CP RM (atunci când se exprimă în cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în condiţii de ilegalitate sau fără autorizaţie) se consideră consumate din

122 momentul punerii în pământ a răsadului, îngrijirii sau strângerii recoltei de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, chiar dacă aceste plante sunt spontane. Noţiunile „prelucrare” şi „utilizare” sunt folosite pentru caracterizarea faptei prejudiciabile atât în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.217 CP RM, cât şi în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.2171 CP RM. Prin „prelucrare” trebuie de înţeles tratarea, cu ajutorul unor agenţi chimici, fizici, mecanici etc. a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Pot fi evidenţiate următoarele modalităţi faptice ale prelucrării: 1) rafinarea (separarea plantelor de impurităţi); 2) mărirea în plante a concentraţiei de substanţe narcotice sau psihotrope ori a efectului lor (fierberea lor cu alcool, oţet etc.); 3) acţiunile îndreptate spre obţinerea preparatelor ce nu conţin substanţe narcotice sau psihotrope [234]. Prelucrarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope trebuie deosebită de aducerea acestor plante într-o formă mai comodă de a le consuma. În acest din urmă caz nu are loc nici mărirea concentraţiei de substanţe narcotice sau psihotrope, nici separarea plantelor de impurităţi. În consecinţă, fapta nu poate fi calificată potrivit alin.(1) art.217 sau alin.(1) art.2171 CP RM. Aducerea plantelor într-o formă mai comodă pentru a le consuma reprezintă pregătirea de contravenţia administrativă prevăzută la art.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, deci este exceptată de sancţionare. Referindu-ne la noţiunea „utilizare”, trebuie să recunoaştem că anterior am echivalat-o cu noţiunea „consum” [234]. Ne-am reconsiderat punctul de vedere, fiind de acord cu opinia că prin „utilizare” trebuie de înţeles folosirea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în procesul de producţie [119, p.364]. Într-adevăr, nu trebuie să uităm că, în conformitate cu alin.(2) art.4 din Legea nr.780/2001, actul legislativ trebuie să fie în concordanţă cu cadrul juridic existent. Iar, potrivit alin.(2) art.2 al Legii nr.382/1999, utilizarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope se află sub controlul statului şi este dirijată de el prin Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului. Ab absurdo sensu, statul nu poate dirija consumul de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, deoarece în Republica Moldova nu este legalizat consumul nemedical de droguri. Noţiunea „alte operaţiuni” este folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.217 CP RM. Susţinem punctul de vedere, conform căruia modalitatea normativă, desemnată prin această noţiune, se concretizează în „oricare activităţi ilegale asupra plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, cu excepţia cultivării, prelucrării şi

123 utilizării (şi semănatului – n.a.). Modalitatea normativă în cauză se poate înfăţişa sub următoarele modalităţi faptice: procurarea; păstrarea; transportarea; expedierea etc.” [250]. Considerăm că lista modalităţilor normative ale faptei prejudiciabile prevăzute la alin.(1) art.217 CP RM trebuie să fie limitată. Aşa cum este în cazul faptei prejudiciabile prevăzute la alin.(1) art.2171 CP RM. În acest scop, recomandăm excluderea, din dispoziţia alin.(1) art.217 CP RM, a cuvintelor „sau altor operaţiuni ilegale cu astfel de plante”; iar în locul acestora să se prevadă sintagma „ilegală a unor astfel de plante”. Această amendare a legii penale, pe care o propunem, va elimina pericolul interpretării extensive defavorabile a incriminării de la alin.(1) art.217 CP RM. Or, nu putem să nu sprijinim părerea expusă de D.I. Lămăşanu: „… există pericolul de a se folosi expresii generale, vagi, susceptibile de a se referi la variate fapte concrete, lipsind norma de precizie şi, implicit, de eficienţă. Deşi folosirea clauzelor generale este un progres faţă de redactarea cazuistică a legii penale, ea reprezintă un pericol pentru securitatea relaţiilor juridice, subminând funcţia de garanţie a legii penale” [243]. Într-adevăr, expresia „alte operaţii ilegale” este prea generală pentru a asigura aplicarea eficientă a legii penale, care este o lege de interpretare strictă. Ca cerinţă esenţială pentru întregirea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.217 şi la alin.(1) art.2171 CP RM apare ilegalitatea ce caracterizează acţiunea ce poartă asupra plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihologice. Se are în vedere că semănatul, cultivarea, prelucrarea, utilizarea sau alte operaţiuni cu plantele specificate sunt realizate în lipsa autorizaţiei eliberate de CPCD, deci contrar prevederilor Legii nr.382/1999 (în special, prevederilor art.9 şi 10 din această lege). Nu putem fi de acord cu opinia că infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.217 CP RM este o infracţiune materială [135, p.117]. Infracţiunea dată este o infracţiune formală (ca şi infracţiunea prevăzută la alin.(1) art.2171 CP RM). Aşa cum am stabilit anterior, sintagma „săvârşite în proporţii mari” se referă la obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.217 CP RM. Această sintagmă, desemnând parametrii cantitativi ai obiectului material, conferă relevanţă penală faptei incriminate la alin.(1) art.217 CP RM. Aceasta deoarece la art.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea pentru cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope, în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare. În cele ce urmează vom supune analizei latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171, art.2172 şi la art.2173 CP RM. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.217 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de producere, preparare, experimentare, extragere, prelucrare, transformare, procurare, păstrare, expediere, transportare ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a

2171 CP RM). 9) înstrăinare ilegală (cu excepţia infracţiunii prevăzute la alin.(2) art. păstrare.2171 şi la art. latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. procurare.(2) art.2173 CP RM). 13) fabricare ilegală (numai în cazul infracţiunii prevăzute la art. fapta prejudiciabilă este alcătuită din mai multe modalităţi normative alternative: 1) producere ilegală.2172 CP RM).(2) art. 4) expediere ilegală.217 CP RM). În fine.2173 CP RM). transportare. fabricare. transportare. În cazul tuturor celor patru infracţiuni.(2) art. expediere. distribuire sau alte operaţiuni ilegale cu substanţe narcotice. păstrare. Respectând aceeaşi ordine. în cele ce urmează vom examina noţiunile care desemnează fiecare din modalităţile normative alternative enumerate mai sus. prelucrare.2172 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de producere. preparare. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. .217 şi la alin.2171 CP RM). 15) alte operaţiuni ilegale (numai în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.217 şi la alin.2173 CP RM).124 analoagelor lor. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. înstrăinare sau în efectuarea oricăror altor operaţiuni ilegale cu precursorii.2171 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de producere. 8) prelucrare ilegală (cu excepţia infracţiunii prevăzute la art. 5) transportare ilegală. extragere.2171 CP RM). experimentare.(2) art. preparare. prelucrare. 7) experimentare ilegală (cu excepţia infracţiunii prevăzute la art. 6) preparare ilegală (cu excepţia infracţiunii prevăzute la art. 14) transmitere ilegală (numai în cazul infracţiunii prevăzute la art.2173 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de producere.2173 CP RM).(2) art.2173 CP RM). 2) procurare ilegală. 3) păstrare ilegală. experimentare. transmitere.(2) art. procurare. expediere. psihotrope sau analoagele lor. transportare sau înstrăinare ilegală a materialelor ori utilajelor destinate producerii. 10) extragere ilegală (numai în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice. ori în înstrăinarea ilegală a acestor substanţe. 11) transformare ilegală (numai în cazul infracţiunilor prevăzute la alin. 12) distribuire ilegală (numai în cazul infracţiunii prevăzute la alin. psihotrope sau analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe (în continuare – materialelor ori utilajelor).

a frunzei de coca. În diferite surse.57]. substanţelor psihotrope sau analoagelor lor” se înţelege acţiunea îndreptată spre obţinerea în serie a unor asemenea mijloace sau substanţe din plante sau substanţe chimice ori de altă natură (de exemplu.14 din 15. De menţionat că aceiaşi autori afirmă că fabricarea presupune producerea drogurilor în serie şi în cantităţi mari.2172 şi în art. fabricarea mijloacelor narcotice. cu efect puternic sau toxice”. Aceasta deoarece ele neglijează prevederile convenţiilor internaţionale în materie de prevenire şi combatere a traficului ilicit de droguri. În schimb.2006 [62]. Astfel.1 din Convenţia asupra substanţelor psihotrope. A.1971 [42]. N. în Federaţia Rusă şi în Republica Kârgâză. fierbere. prelucrând materiile prime şi obţinând astfel substanţe ilicite [116.2171.1961 [41].Neagu şi V.12 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice.57]. a cannabisului şi a răşinei de cannabis din plantele care le produc.1 al aceleiaşi Convenţii. ei înţeleg prin „fabricare” ceea ce. în Legea Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope.2173 CP RM. adoptată la Viena la 21. este definită noţiunea „fabricare”: toate operaţiunile care permit obţinerea de substanţe psihotrope şi care cuprind purificarea şi transformarea . În art. nu este definită noţiunea „producere”. În acelaşi timp. ardere. prin „producerea mijloacelor narcotice. se înţelege ca „producere”. p.03. conform lit. în formă preambalată).Boroi. substanţele psihotrope şi precursori. prin „fabricare” se înţelege toate operaţiunile. Care din opiniile exprimate mai sus sunt aplicabile în contextul legii penale a Republicii Moldova? Considerăm că niciuna. prin „producere” se înţelege operaţiunea care constă în culegerea opiului.217. art.t) art. p. substanţele psihotrope. această noţiune este definită în mod diferit. substanţelor psihotrope sau analoagelor lor în partide. combinare etc. Exact în aceeaşi manieră.06.n) din art.Radu-Sultănescu susţin că prin „producere de droguri” se înţelege realizarea printr-o activitate oarecare (amestecare. topire. adoptată la New York la 30.(2) art.(2) art. În pct. La concret.125 Noţiunea „producere” se utilizează în alin. precum şi transformarea stupefiantelor în alte stupefiante.02. alin. Cu alte cuvinte.) a unuia din compuşii chimici care sunt cuprinşi în această categorie [116. producerea mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope într-o încăpere adaptată în acest scop. care permit obţinerea stupefiantelor şi care cuprind purificarea.1 din Convenţia unică asupra stupefiantelor. noţiunea amintită este definită în Legea Republicii Kârgâze cu privire la mijloacele narcotice. altele decât producerea. prin „producere a mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope” se înţelege acţiunea îndreptată spre obţinerea în serie a mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope din substanţe chimice şi (sau) plante. nr. cu folosirea unor dispozitive chimice speciale ori de altă natură. Potrivit lit.

Aproximativ în aceeaşi manieră. Întrucât noţiunea „producere”. psihotrope. În strictă concordanţă cu prevederile celor două convenţii sus-menţionate. în alin. altele decât cele efectuate pe bază de prescripţie medicală.217. de asemenea.126 substanţelor psihotrope în alte substanţe psihotrope.2171 şi la art.(2) art. vom apela la semantismul literar al noţiunii „producere” [130.(2) art.217. nici în practica judiciară. a analoagelor sau precursorilor acestora – recomandăm ca. psihotrope.04.(2) art.2171 şi în art. Din aceste considerente – pentru a asigura aplicarea corectă a legii penale în cazurile de obţinere pe cale de sinteză a substanţelor narcotice.(2) art.2172 CP RM. Iată de ce.2172 CP RM) trebuie de înţeles operaţia care constă în culegerea substanţelor narcotice. psihotrope. În mod regretabil. în Republica Moldova noţiunea „producere” (ca şi noţiunea „fabricare”) nu şi-a găsit interpretarea oficială nici în legislaţie.2173 CP RM. noţiunile date sunt definite în pct. analoagele sau precursorii acestora. prin „producere a materialelor sau utilajelor” trebuie de înţeles acţiunea de realizare prin muncă a materialelor sau utilajelor. după termenul „producerea” să fie introdus termenul „fabricarea”. p. Aşa cum rezultă din prevederile Convenţiei unice asupra stupefiantelor şi ale Convenţiei asupra substanţelor psihotrope. . fabricarea preparatelor. nu putem trece cu vederea că Republica Moldova este parte la Convenţia unică asupra stupefiantelor şi la Convenţia asupra substanţelor psihotrope. În acest plan.339/2005 a României. aşa cum este definită în Convenţia unică asupra stupefiantelor şi în Convenţia asupra substanţelor psihotrope.2172 CP RM. prin „producerea substanţelor narcotice. noţiunile „producere” şi „fabricare” sunt definite în art. Atunci. a analoagelor sau precursorilor acestora” (noţiune aplicabilă în contextul infracţiunilor prevăzute la alin. alin. este inaplicabilă în contextul infracţiunii prevăzute la art. sub care noţiune cade obţinerea prin sinteză a substanţelor narcotice. substanţelor psihotrope. a analoagelor sau precursorilor acestora din plantele care le produc. Totuşi.2171 şi în art. alin. noţiunea având înţelesul care ne interesează este noţiunea „fabricare”. psihotrope. analoagelor sau precursorilor acestora”.(2) art.2 al Legii nr.(2) art. nu există niciun impediment să nu luăm în consideraţie definiţiile noţiunilor „producere” şi „fabricare” formulate în aceste convenţii.854]. alin.217. psihotrope. a analoagelor sau precursorilor acestora” se referă la substanţele narcotice. De aceea. Putem observa că noţiunea „producerea substanţelor narcotice. într-o farmacie.2002 [63]. nr.4 din 26. psihotrope. această noţiune cuprinde.3 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Ucrainei „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile din sfera circulaţiei mijloacelor narcotice. care sunt de origine naturală. a analoagelor sau precursorilor acestora? Considerăm că legiuitorul a omis să indice o astfel de noţiune în alin.

217 CP RM (sau atât conform alin. prin „utilizare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” se are în vedere folosirea acestor plante în procesul de producţie a substanţelor narcotice sau psihotrope.366.(1) art. în aceeaşi manieră. în practica judiciară se ia în consideraţie prezenţa procurării. a primit de la H.12 din 27.(2) art.2171 CP RM. psihotrope. Nu întotdeauna. primirea cu titlu de împrumut.127 Dar se impune operarea nu doar a acestui amendament legislativ. recomandăm excluderea termenului „utilizarea” din alin. 112. de plată în contul unei datorii. sub această ultimă noţiune cade tocmai producerea şi extragerea substanţelor narcotice sau psihotrope. la aceleaşi substanţe de origine naturală se referă noţiunea „extragerea substanţelor narcotice.(1) art.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxic”. 113. Ad litteram. cât şi conform alin. care sunt de origine naturală. pe care le-a păstrat în buzunar până când a fost reţinut de către colaboratorii de poliţie.217. Pentru a se exclude această dublare. în urma căreia făptuitorul devine posesorul acestor substanţe. p. nr.B. că această calificare nu este completă. Astfel. psihotrope. ca modalitate infracţională distinctă.322].). precum şi pentru a se evita tragerea la răspundere pentru aceeaşi faptă în conformitate cu două norme diferite. a analoagelor sau precursorilor acestora” se referă la substanţele narcotice. de cadou sau în schimbul altor mărfuri şi obiecte etc.258. a analoagelor sau precursorilor acestora. art. p.2171. Deci.(2) art. psihotrope. cât şi conform alin.2173 CP RM. prin „procurare” se înţelege acţiunea de a face rost de ceva.B. două seringi conţinând opiu acetilat. Totuşi. aceeaşi faptă antrenează răspunderea atât conform alin. Aşa cum vom remarca infra. noţiunea „procurare” este definită în ştiinţa dreptului penal naţional [119.854].(1) art. lui I. fără scop de înstrăinare [78]. De exemplu. într-o speţă se menţionează că I.(2) art. S-a menţionat că noţiunea „producerea substanţelor narcotice. menţionăm că noţiunea „procurare” este folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin. Remarcăm. Totuşi. cauza unei asemenea disfuncţionalităţi constă în interpretarea incorectă a noţiunii „procurare”. a analoagelor sau precursorilor acestora”. Însă.(2) art. la calificare. Cu alte cuvinte. această accepţie este prea generală pentru a clarifica sensul dispoziţiei incriminatoare aplicabile. vom apela la instrumentul de interpretare oficială a noţiunii legale „procurare”. procurarea de substanţe narcotice constă în obţinerea lor printr-o tranzacţie ilicită (cumpărare.217 şi din alin.1997 [54]. p. alin.2171 CP RM. Practic.2172 şi la art. Foarte probabil.2171 CP RM).03. De aceea. în acord cu pct.A. Într-o altă ordine de idei. p.217 CP RM. . a obţine ceva [130. i s-a reţinut doar păstrarea substanţelor narcotice în proporţii mari.(1) art.

psihotrope. supunând semnificaţia aparentă unui studiu mai profund. A. de regulă.2002 [6].1997: „Prin „procurarea ilegală” se înţelege obţinerea de mijloace narcotice în posesie reală. această definiţie nu reuşeşte să depăşească cadrul accepţiunii literare a noţiunii „procurare”. de exemplu. cât şi conform art.217 CP RM (pentru procurarea ilegală a substanţelor narcotice. primirea în schimbul altor mărfuri sau obiecte. persoana ar fi trasă la răspundere.(2) art. cum ar fi identificarea scopului normei (ratio legis). Prea sumară. Un asemenea raţionament este inadmisibil: sfera de incidenţă a noţiunii „procurare” nu se poate suprapune sferelor de incidenţă ale altor noţiuni ce caracterizează latura obiectivă a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.58].Pop merge până într-acolo încât afirmă că procurarea se poate prezenta sub următoarele modalităţi: producere. cuvintele redau sensul aparent al normei. a analoagelor sau precursorilor acestora. Legislaţia Turkmenistanului este printre puţinele care conţine o definiţie legală a noţiunii „procurare”: „cumpărarea. ceea ce însă nu generalizează în mod obligatoriu dreptul de proprietate asupra lor”. Din aceste considerente. p.128 Provoacă rezerve una din explicaţiile conţinute în pct. săvârşită în scop de înstrăinare). adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 6.Neagu şi V. Având prin excelenţă un caracter legal. ori în vederea achitării datoriei. O. nu putem susţine punctul de vedere exprimat de O. În caz contrar. adică a necesităţilor sociale cărora legiuitorul încearcă să le dea satisfacţie prin norma de drept [218].06. delapidare. Însă.Boroi. precum şi însuşirea mijloacelor narcotice.320 din Codul civil al Republicii Moldova. . şi anume – principiul inadmisibilităţii dublei imputări: este interzisă imputarea multiplă a săvârşirii unei şi aceleiaşi infracţiuni. nu are relevanţă modalitatea faptică prin care se realizează procurarea [116.2174 CP RM (pentru sustragerea substanţelor narcotice). o asemenea calificare ar nesocoti unul dintre principiile calificării. altă infracţiune de sustragere etc. p. primirea cu titlu de împrumut sau de dar. toate modurile de dobândire a dreptului de proprietate sunt prevăzute în art. preparare.03. pentru aceeaşi faptă. aceleaşi circumstanţe ale faptei nu pot fi luate în consideraţie de mai multe ori în procesul de calificare [292]. pentru a afla sensul real.12 din 27. substanţelor psihotrope sau precursorilor care au fost găsiţi. N. de a obţine substanţe aflate sub control naţional. atât conform alin. adică sensul care se impune la prima vedere. sugerăm ca la interpretarea noţiunii legale „procurare” să nu fie luată în consideraţie explicaţia reprodusă mai sus.Pop. trebuie să adăugăm procedeul gramatical literar şi procedeul raţional logic. Printr-o tranzacţie ilegală nu se poate obţine dreptul de proprietate.28].3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.Radu-Sultănescu înţeleg prin „procurare” acţiunea de a face rost.1 al Legii Turkmenistanului cu privire la mijloacele narcotice. [154. În încercarea de a identifica acel ratio legis. Or. recoltarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” (art. Iată de ce.

precum şi substanţele cu efect puternic şi toxic (art.6 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. „a dobândi” este sinonim cu „a procura” [130. noţiunea „procurare” este definită în pct. substanţele narcotice sau psihotrope. Or.327-334 din Codul penal)”. Observăm. asupra recoltării de plante spontane care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Această teză este o distorsionare a regulilor de calificare a infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg.(1) art. că. De asemenea. În mod similar. considerăm că aceasta trebuie privită ca modalitate faptică a procurării. p. Anterior am prezentat argumente că recoltarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope reprezintă o modalitate faptică a cultivării unor astfel de plante (în contextul infracţiunilor prevăzute la alin. Cu atât mai puţin. ca modalitate faptică a procurării. nu putem agrea punctul de vedere că cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope este o modalitate faptică a procurării [178. Iar în cadrul Codului civil reglementările vizând luarea în posesie a bunului găsit (art. respectiv.129 substanţele psihotrope.06.1 din 26.2006 [62].03. ca procurare se consideră recoltarea nu a oricăror plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. dar numai a plantelor spontane de acest fel. se indică în pct.9 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. nr. Numai că.324-326) sunt plasate în .217 şi la alin.12 din 27. substanţele psihotrope. Aceasta deoarece cele două activităţi – cultivarea şi procurarea – poartă asupra unor obiecte materiale diferite: plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope şi.(1) art. Nu putem accepta opinia că recoltarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope – indiferent dacă acestea ar fi sau nu spontane – constituie una dintre modalităţile faptice ale procurării. Cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope nu poate fi a priori parte în raport cu procurarea de substanţe narcotice sau psihotrope. nr. în definiţia din legislaţia turkmenă sunt prezente două elemente noi: 1) însuşirea mijloacelor narcotice.2171 CP RM). substanţelor psihotrope sau analoagelor acestora ca mijloc de recompensă pentru munca efectuată.92]. 2) recoltarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.312]. substanţele psihotrope şi precursorii acestora. În ce priveşte însuşirea bunurilor găsite. La fel. printre modalităţile faptice ale procurării este menţionată şi primirea mijloacelor narcotice. cu efect puternic sau toxice”. p. substanţelor psihotrope sau precursorilor care au fost găsiţi. faţă de definiţia similară din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.14 din 15.03. Sprijinim în continuare acest punct de vedere. precursori şi măsurile de contracarare a circulaţiei lor ilegale).1997.2003 [64].

această procurare nu poate avea un caracter ilegal.S. Prin urmare.2007.. Sub incidenţa noţiunii „procurare” cade şi efectuarea cumpărării unui lot de substanţe narcotice.Chişinău. B. aceeaşi zi. când a fost reţinut de colaboratorii de poliţie [83].Ismail.B. celelalte pacheţele le-a păstrat asupra sa până la ora 23.(2) art. L. În mod regretabil. la 8. a fost reţinut de colaboratorii de poliţie.00.Chişinău.11. în timp ce se plimba prin Parcul „Valea Trandafirilor”.04.2006. agentul sub acoperire are dreptul să observe şi să denunţe săvârşirea faptelor ilegale ale grupului infracţional.Decebal.. mun.577]. făptuitorilor li s-a reţinut săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. mun. a găsit un pacheţel cu marijuană. aşa cum se susţine just în literatura de specialitate [215.Ionescu care afirmă: „În raport cu soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.2007. psihotrope. l-a păstrat pentru consum propriu până la ora 23. a analoagelor sau precursorilor acestora.02. care au fost găsite. a analoagelor sau precursorilor acestora. a păstrat acest pacheţel asupra sa până la ora 14. D. mai târziu. p. A. ori materiale sau utilaje. Totuşi.S.N. analoagele sau precursorii acestora unui agent provocator. mergând pe str.V. aflându-se pe bd.130 secţiunea consacrată dobândirii dreptului de proprietate. a găsit jos un pacheţel de polietilenă. numai în modalitatea de păstrare. În context. mergând pe str.00. ca măsură operativă de investigaţie.Chişinău. este necesar să observăm că are dreptate I. pe care a hotărât să o ia pentru consum propriu. care se află sub acoperire. a găsit o sacoşă cu marijuană. ignorânduse modalitatea normativă de procurare (sub forma însuşirii bunurilor găsite): la 5.2007.429]. p. la 3.N. luându-se în consideraţie numai modalitatea normativă de păstrare. din conţinutul unuia din aceste pacheţele şi-a făcut o ţigară. pe care a fumat-o.217 CP RM. În toate aceste cazuri. când a fost reţinut de colaboratorii de poliţie [104]. reprezintă o modalitate faptică a procurării aceloraşi bunuri. pe str. pe care l-a păstrat până la 4. un analoag sau precursor al acestora. A.Chişinău.03. a găsit pe pământ un pacheţel de hârtie conţinând marijuană. Şi exemplele pot continua. psihotrope.A. nu trebuie considerate ilegale nici acţiunile persoanei care vinde substanţele narcotice. având asupra sa acea sacoşă cu marijuană [93]. În baza unui elementar silogism. D.04.00.. în care se afla marijuană.04. mun. R. L. a găsit lângă bordură pacheţele de hârtie în care se afla marijuană.Ginta Latină. aproximativ la ora 12. la 20. mun. când a fost reţinut de colaboratorii de poliţie [97].15. când a fost reţinut de către colaboratorii de poliţie [76]. dar nu poate să determine săvârşirea infracţiunii” [111.Chişinău. la 11. . aceeaşi zi. ori a materialelor sau utilajelor. dar care a obţinut în posesie un bun „neutru”. putem conchide că însuşirea substanţelor narcotice.2007. psihotropă. Nu se diferenţiază răspunderea penală. psihotrope.Chişinău. mun.2007.B.Decebal. Persoana care intenţionează să procure o substanţă narcotică.. în practica judiciară nu se ţine cont de aceasta.Dacia. mun. aceeaşi zi. aflându-se pe str..

fără însă a le procura.2171 CP RM prezenţa scopului de înstrăinare nu semnifică neapărat că făptuitorul are posibilităţi de valorificare a substanţelor narcotice.03. psihotrope sau a analoagelor acestora. înainte de a ţine în posesiune. se consideră consumată din momentul trecerii substanţelor narcotice în posesia făptuitorului. În literatura de specialitate a fost exprimată opinia că obţinerea în farmacie a substanţelor narcotice sau psihotrope. Prin definiţie.(2) art. De una singură. trebuie să intri în posesiune. Această poziţie este susţinută.(2) art. deoarece dacă debitorul gajist îşi execută obligaţiile garantate prin gaj. în baza unei reţete false. p. conform căruia procurarea. pe lângă posibilitatea de posesie.2172 sau la art.29]. р. lipsesc semnele sustragerii.133-134]. conform alin. trebuie să mai presupună posibilitatea de folosinţă sau dispoziţie. pe bună dreptate. În doctrina penală este enunţat punctul de vedere că obţinerea în gaj a substanţelor narcotice sau psihotrope nu cade sub incidenţa noţiunii de procurare.2174 „Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope” din Codul penal al Republicii Moldova.455 din Codul civil. Transmiterea în posesiune este corelativă obţinerii în posesiune.131 trebuie trasă la răspundere pentru tentativa la infracţiunea prevăzută la alin.12 din 27. nu putem susţine că nu s-ar atesta procurarea ilegală a substanţelor narcotice sau psihotrope. atunci creditorul gajist poate doar să păstreze temporar substanţele narcotice sau psihotrope.(2) art. în majoritatea cazurilor.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. dar şi existenţa posibilităţii de folosinţă şi dispoziţie [185. Însă. Or. p. . cele săvârşite pot fi calificate doar atunci când obţinerea substanţelor narcotice sau psihotrope este făcută în baza unei reţete false care dă dreptul de obţinere gratuită a acestor substanţe. în care se concretizează infracţiunea. „a păstra” înseamnă „a ţine în posesiunea sa” [130. Chiar în cazul infracţiunii prevăzute la alin. Acest caracter urmează a fi luat în consideraţie la individualizarea pedepsei. art. Considerăm această poziţie unilaterală. Pare absolut inconsistentă ideea că păstrarea poate să nu fie precedată de procurare. caracterul gratuit sau compensat al procurării nu poate influenţa asupra calificării infracţiunii.217. se are în vedere gajul cu deposedare.2171. obiectul gajului se transmite în posesiune creditorului gajist sau unui terţ care acţionează în numele creditorului gajist. Totuşi.1997. trebuie calificată ca sustragere pe calea escrocheriei [191. adică procurării. alin.(2) art. Nu există nici un fel de motive pentru a afirma că procurarea. Dacă însă valoarea substanţelor narcotice sau psihotrope este integral compensată. când. în pct.766]. Dar. procurarea presupune nu numai posedarea.2173 CP RM. posesia este suficientă pentru a confirma că a fost săvârşită procurarea. Conform art. în ipoteza reprodusă mai sus.

113. nr. 112. p. Practic. În cele ce urmează vom supune analizei noţiunea „păstrare”. în urma unei tranzacţii ilicite.1997. în ascunzătoare sau în alte locuri) [62].132 În concluzie. art. primire în contul unei datorii.(2) art. Care din aceste sensuri exprimă cel mai bine noţiunea legală „păstrare”? Considerăm că ultimul. obţinere în gaj pentru garantarea executării unei datorii etc. materiale sau utilaj.25].1 din 26. a pune bine. 154.. p.217. prin „păstrare” se înţelege acţiunea legată de aflarea mijloacelor narcotice în posesia făptuitorului (asupra sa.7 al Hotărârii Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice.. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. în ascunzătoare sau în alt loc).2173 CP RM. a avea grijă. păzit cu grijă. Or. alin. substanţe stupefiante. inclusiv pentru propriul consum (deţinerea asupra sa. cu efect puternic sau toxic”. substanţele cu efect puternic sau toxic (art. p. La concret. prin „deţinere” se are în vedere fapta unei persoane fizice de a ţine. În doctrina penală autohtonă.14 din 15. 116. a analoagelor sau precursorilor acestora. această noţiune este definită într-un mod asemănător [119. psihotrope. p. Aceasta este folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.327-334 din Codul penal)”.3 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie. p. care sunt găsite. primire ca recompensă pentru munca efectuată. primire în schimbul altor bunuri.58.365.321. în locul noţiunii „păstrare” se utilizează noţiunea „deţinere”. ori a materialelor sau utilajelor. indiferent dacă este sau nu consumatoare de stupefiante şi dacă acestea îi aparţin ei sau altei persoane [115. prin „procurare” trebuie de înţeles obţinerea în posesie a substanţelor narcotice.03. prin „păstrare” se are în vedere acţiunea de a ţine la loc sigur.357]. în încăpere. Literalmente. Ceea ce corespunde cu textul convenţiilor internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri.(2) art. nr. la domiciliul său ori în orice alt loc ştiut de ea. conform pct. gratuite sau compensate (cumpărare.9 din Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. a ţine în bună stare. a ţine în posesiunea sa [130. noţiunea „păstrare” este definită în pct. a pune bine.12 din 27.2171.) sau în urma însuşirii acestor substanţe.03. În dreptul penal român.2006: „acţiunea legată de posesiunea ilegală asupra mijloacelor narcotice. Conform pct. substanţele psihotrope..766]. a ţine în bună stare.85. în aceeaşi manieră.2006. primire cu titlu de împrumut. nr. prin . acceptare ca dar. p.06.2172 şi la art. sau în baza altor asemenea temeiuri de procurare. a avea grijă de . p. substanţele psihotrope şi precursorii lor.

la locul de muncă ori în alte locuri. chiar şi atunci când substanţele stupefiante nu au fost găsite la domiciliul ori reşedinţa sa. ori a materialelor sau utilajelor – în mod ascuns sau deschis – . psihotrope. de facto. dacă aceasta nu este legat de transportarea mijloacelor sau substanţelor respective.249]. Unii autori prezintă şi alte exemple.9 din 27.05. De asemenea. într-o manieră uşor nuanţată. în încăpere. sau le-a procurat. prin „păstrare” trebuie de înţeles aflarea substanţelor narcotice. în ascunzătoare sau în alte locuri” [60]. cât şi deschisă. nr. extras. Important este ca. Păstrarea ascunsă are loc atunci când substanţele narcotice sau psihotrope. nu are importanţă dacă cel care păstrează substanţele narcotice. psihotrope. analoagele sau precursorii acestora. pe un teren. În schimb. locul de muncă [185. în locuinţă. deoarece se presupune că are tot timpul reprezentarea mentală atât a posesiei. substanţele psihotrope. la calificarea infracţiunii. Aşadar. ori materialele sau utilajele sunt tăinuite în diferite ascunzători.119]. noţiunea „păstrare” este definită. caracterul – ascuns sau deschis – al păstrării nu poate conta. psihotrope.1 al Legii Turkmenistanului cu privire la mijloacele narcotice. în preajma locuinţei. cu efect puternic sau toxic”. la calificare. anterior le-a produs. analoagele sau precursorii acestora. transformat etc. p. substanţelor psihotrope sau precursorilor acestora în posesiunea făptuitorului (asupra sa. ori materialele sau utilajele să se afle în sfera de stăpânire a făptuitorului. acesta trebuie luat în calcul la individualizarea pedepsei. p.1998. ori materialele sau utilajele. În Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. asupra acesteia. cât şi a caracterului ilegal al acesteia” [133. substanţele narcotice.133 „păstrare” se înţelege acţiunea legată de aflarea faptică a mijloacelor narcotice. Bineînţeles. În acelaşi sens.Alecu şi N.Ţipişcă consemnează cu drept cuvânt: „Făptuitorul nu poate cere absolvirea de răspunderea penală motivând deţinerea pentru altă persoană. În concluzie. De asemenea. nici distanţa de la acest loc la făptuitor nu influenţează în niciun fel asupra calificării infracţiunii. substanţele psihotrope. care contribuie la concretizarea noţiunii „alte locuri”: acareturi sau locuri în afara acestora [176. precursori şi măsurile de combatere a circulaţiei lor ilegale: „acţiunea legată de aflarea mijloacelor narcotice. cu referire la exemplele de locuri de păstrare. a analoagelor sau precursorilor acestora.114] etc. în art. Păstrarea deschisă are loc atunci când făptuitorul păstrează numitele bunuri fără a le tăinui [232]. în ascunzătoare sau în alte locuri”. nici locul păstrării. se făcea următoarea explicaţie: „asupra sa. în încăpere sau în alte locuri) [64]. în încăpere. preparat.Drăgan. analoagele sau precursorii acestora. în ascunzătoare. substanţelor psihotrope sau precursorilor în posesiunea persoanei. p. J. Gh. Păstrarea poate fi atât ascunsă.

în locuinţă sau în altă încăpere.a) alin. a fabricat. a încercat să fugă. consumul substanţelor narcotice sau psihotrope este însoţit de cele mai dese ori de comiterea unei infracţiuni. infracţiunea prelungită se caracterizează prin episoadele care alcătuiesc infracţiunea. paie din plante de mac.31 CP RM.218 CP RM. În conformitate cu alin. lit.2176 şi la lit. .2006 până la 25.217.2006. prevăzute de aceeaşi normă penală. Deci.134 în sfera de stăpânire a făptuitorului (asupra sa (dacă nu are loc transportarea concomitentă). Atunci când posedarea se face pentru sine. constituie infracţiuni unice.(2) art. a recoltat. lit.a) alin.2171.(2) art. cu condiţia că persoana nu a fost condamnată pentru vreuna din ele şi nu a expirat termenul de prescripţie. Adoptând forma de păstrare. se consideră consumată din momentul încetării păstrării sau datorită survenirii unor evenimente care împiedică păstrarea.a) alin.S. indiferent dacă posedarea se face pentru sine sau pentru altă persoană.a) alin.2172 şi la art. cât şi infracţiunea prelungită.(2) art.(3) art. pentru păstrarea substanţelor narcotice în proporţii mari.(1) art. la 8. s-au apropiat de el. de exemplu. în ascunzătoare etc.(3) art.07. care reprezintă de facto pluralitatea de infracţiuni.a) alin.217 CP RM. psihotrope.). substanţele narcotice. a extras etc. infracţiunea prevăzută la alin. efectuând măsuri operative de investigaţie.I. la locul de muncă. a fost condamnat conform alin. Aceasta demonstrează încă o dată că dezincriminarea in toto a consumului de droguri nu poate crea un gol în apărarea ordinii de drept. Astfel. Astfel. pe care le-a păstrat la domiciliul său de la 20. infracţiunea continuă presupune o activitate infracţională neîntreruptă.07. Spre deosebire de repetarea infracţiunii. precum şi indiferent dacă făptuitorul este posesor primar (deoarece a produs. se consideră „repetare a infracţiunii” săvârşirea a două sau a mai multor infracţiuni identice ori omogene. fără scop de înstrăinare [100].Durleşti. Cu alte cuvinte.S.09. lit. Totuşi. alin. a fost observat de către colaboratorii de poliţie. nici cu infracţiunea repetată.(2) art. deşi făptuitorul se pregătea să consume substanţe narcotice.a alin. T. atât infracţiunea continuă. T.(3) art.2171.(2) art.2173 CP RM este o infracţiune continuă. în apropierea pădurii din or. De exemplu. art. V. ori materialele sau utilajele) ori a procurat de la altcineva bunurile specificate.2174. într-o speţă. la calificare i s-a reţinut o faptă cu relevanţă penală – păstrarea acestor substanţe. aruncând din mână o seringă ce conţinea soluţie de opiu acetilat.(2) art. că circumstanţa „repetat” determină agravarea răspunderii penale în ipotezele prevăzute la lit. făptuitorul este consumator de substanţe narcotice.2173.S.2006. lit. este nevoie de a consemna că infracţiunea continuă nu poate fi confundată cu infracţiunea prelungită. De notat. care. analoagele sau precursorii acestora. T. pe terenul din preajma casei. psihotrope sau de analoage ale acestora.217. În contrast. În context. adică până în momentul când a fost reţinut de către colaboratorii de poliţie [75]. Astfel.

367]. „A transmite” are inclusiv înţelesul de „a înmâna” 158. pachete etc.(2) art. Această noţiune este folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin. unii autori definesc noţiunea „expediere” ca fiind transmiterea substanţelor narcotice dintr-un loc în altul prin poştă sau bagaj. predat la o anumită destinaţie. Unii autori definesc noţiunea „expediere” ca trimitere a mijloacelor narcotice sau a substanţelor psihotrope prin poştă. la o anumită adresă [130.322]. p. Din aceste considerente. Într-adevăr. substanţele cu efect puternic sau toxice (art. Într-un mod asemănător. Iar precizarea acestei nuanţe este esenţială pentru caracterizarea noţiunii „expediere”. art. dar o formă voalată a păstrării lor. prin „trimitere” se are în vedere acţiunea de a dispune ca un obiect să fie dus.1113].2173 CP RM. termenul „transmitere” nu întotdeauna se referă la parcurgerea în spaţiu.03.258.358]. . în doctrina penală este exprimată opinia că expedierea substanţelor narcotice sau psihotrope peste frontiera vamală reprezintă contrabanda cu substanţe narcotice sau psihotrope [196. substanţele psihotrope şi precursorii lor. bani.1997: „expedierea dintr-un punct în altul prin poştă sau bagaj. În alt context.1 al Codului vamal al Republicii Moldova. cu utilizarea mijloacelor de transport sau pe altă cale. p. Într-adevăr. prin mesageri etc. Ad litteram. adică fără participarea nemijlocită a expeditorului”.135 Într-un alt registru. În context. noţiunea dată este definită în pct. bagaj. transportat. de exemplu. alin. Aceasta deoarece definitorul repetă definitul.77].03.(2) art. p. adică fără participarea nemijlocită a expeditorului [113. Observăm că în această definiţie este încălcată una dintre regulile care guvernează definiţia – regula ireflexivităţii [143. scrisori. În încercarea de a îndrepta eroarea logică specificată.415]. acţiunea de a expedia [130. în conformitate cu pct.327-334 din Codul penal)”. 112.142.17 al Hotărârii Judecătoriei Supreme a Republicii Belarus „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice.1 din 26.142]. fără a indica însă faptul deplasării ulterioare a respectivelor mijloace sau substanţe [193.12 din 27. O asemenea interpretare este prea largă. 186. p. nr. bagaj sau curier. De aceea. prin „expediere” se înţelege acţiunea de a trimite prin poştă. prin „expediere” se înţelege trimiterea mijloacelor sau substanţelor corespunzătoare dintr-un punct în altul prin poştă. când deplasarea în spaţiu are loc fără participarea expeditorului.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.2172 şi la art. p.2003 [64]. potrivit art. vom supune examinării noţiunea „expediere”. trimiterea prin poştă sie însăşi a substanţelor narcotice sau psihotrope reprezintă nu expedierea acestor substanţe. iar definiţia apare ca tautologică. p. p. p. p.106]. deoarece. curier.2171. pentru definirea noţiunii „expediere” apare mai corectă folosirea termenului „trimitere” pe post de definitor [119.217. p.

Printre mijloacele de expediere a substanţelor narcotice.248 CP RM se prezintă ca o normă specială în raport cu alin. psihotrope.248 „Contrabanda” al Codului penal se menţionează tocmai despre „trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice.2171 CP RM. trebuie să răspundă pentru expedierea ilegală a substanţelor narcotice. Însă.(2) art. În acelaşi timp. se precizează că curierul nu are cunoştinţă despre obiectul deplasat. expedierea substanţelor narcotice sau psihotrope peste frontiera vamală a Republicii Moldova urmează a fi calificată potrivit alin..578.06.2000. în pct. psihotrope. a analoagelor sau precursorilor acestora se numără şi mijloacele animate: animalele (de exemplu.136 adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 20. aceasta fiind camuflată în alte obiecte şi transportată ca respectivele. ori a materialelor sau utilajelor.14 din 15.17 din Hotărârea Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. p. analoagelor sau precursorilor acestora.217 sau cu alin. alin. fără calificarea suplimentară conform alin. psihotrope. Iar la alin.(2) art. În alţi termeni. În concluzie. atunci. Astfel. Iar proprietarul mărfii. iar în al doilea rând – de aplicare corectă a normei la faptele concrete” [218]. a analoagelor sau precursorilor acestora. cu efect puternic sau toxice”. dacă persoana cunoaşte despre conţinutul mărfii pe care o transportă.(2) art. p. mai întâi – cea de clarificare a sensului dispoziţiei aplicabile (studiul normei şi al particularităţilor acesteia). ori a materialelor sau utilajelor. câinii) sau păsările (hulubii) [215.(2) art.20 „Fapta săvârşită fără vinovăţie (cazul fortuit)” din Codul penal. atunci cele săvârşite de ea constituie transportarea ilegală a substanţelor narcotice.(2) art. substanţele psihotrope.03. a analoagelor sau precursorilor acestora. lipsind orice fel de înţelegere dintre el şi expeditor.2006 [62].. fapta proprietarului mărfii date trebuie calificată ca organizare sau instigare la transportarea ilegală a substanţelor narcotice. ori a materialelor sau utilajelor. inclusiv prin expedieri poştale internaţionale.(2) art.07. ea nu poate fi trasă la răspundere penală. se menţionează nu pur şi simplu despre trimiterea mijloacelor sau substanţelor respective prin curier (cum se face în cazul Hotărârii nr. care a transmis-o spre transportare primei persoane. şi exercită o dublă funcţie. nr. prin conducte şi prin linii de transport electric [5]. în conjunctura examinată. Poate această precizare este lipsită de importanţă? Nu. .2171 CP RM. adică a încadrării juridice corecte a faptelor. prin „trecerea frontierei vamale” se are în vedere introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport. în ipoteza analizată. 186. psihotrope. psihotrope.248 CP RM.142].1997 a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova).12 din 27. Dar şi o persoană poate fi folosită ca mijloc animat de săvârşire a expedierii. în virtutea art. În acest sens. Astfel. ea este „condiţia subsumţiunii.”. dacă persoana nu cunoaşte conţinutul mărfii pe care o transportă. pentru că.

prin „expediere” trebuie de înţeles trimiterea substanţelor narcotice. atât asupra sa. nr. Nici din contextul legii penale în vigoare. conform căreia transportarea trebuie considerată formă a păstrării. 186.12 din 27.1997.1997.1997. În consecinţă. În rezultat. În acelaşi timp. psihotrope sau a . cu utilizarea transportului sau a animalelor. a analoagelor sau precursorilor acestora.3 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.(2) art. bagajului etc. care conţine bunurile corespunzătoare.1997 se menţionează că infracţiunea se consideră consumată din momentul primirii coletului poştal sau a bagajului.. nu rezultă că transportarea este o formă a păstrării. cu mijloacele sau substanţele conţinute în acesta. p. р.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. nici din contextul legii penale anterioare.2006: „din momentul trimiterii scrisorii. În concluzie. cât şi cu utilizarea oricăror mijloace de transport.17 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. în pct.12 din 27. Astfel. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin. în practica judiciară nu se ia în consideraţie deosebirea dintre cele două noţiuni. rezultă că aceste obiecte din clasa definitului sunt de acelaşi nivel.14 din 15. atunci când aceasta evoluează sub forma expedierii ilegale. art. alin. p.2173 CP RM. permutării substanţelor narcotice. nici nu este în înţelegere cu proprietarul ei) etc.135. indiferent de locul păstrării mijloacelor sau substanţelor strămutate”.03. pune în gardă o altă explicaţie din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. transportarea alături de păstrare. Potrivit pct. în pct. Deci.06.191. cu referire la momentul de consumare a infracţiunii în ipoteza expedierii ilegale.03. nu se integrează una în cealaltă. Următoarea noţiune care va fi supusă analizei este noţiunea „transportare”. psihotrope. se impune rectificarea de rigoare în pct. cu efect puternic sau toxice”. de către instituţia de comunicaţie sau de punctul de recepţie a bagajelor de la staţia de cale ferată etc. substanţele psihotrope. bagaj. 185. în cadrul enumerării.3 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. acelaşi punct de vedere este susţinut în literatura de specialitate [190.12 din 27. în cazul expedierii ilegale.03. prin „transportare” se înţelege „permutarea substanţelor narcotice dintr-un loc în altul.(2) art. indiferent de recepţionarea lor de către destinatar” [62]. coletului.217.2171.12 din 27. Din această explicaţie nu rezultă cu claritate unde se consideră consumată infracţiunea: în punctul de trimitere sau în punctul de recepţie? Mult mai clar este relevat momentul de consumare. urmând acest model.137 Există divergenţe în ce priveşte stabilirea momentului de consumare a infracţiunii. a mijloacelor sau utilajelor către destinatar.143].60. În principiu.03. р. 196. prin curier (atunci când acesta nu cunoaşte despre conţinutul mărfii pe care o însoţeşte.2172 şi la art. dacă trimiterea se face în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova. În mod regretabil. prin poştă. Odată ce legiuitorul indică.

217. nu putem susţine că. La fel. nu i se acordă atenţie la calificare.e) art. trebuie să consemnăm că momentul de consumare a infracţiunii. alin. Miroşnicenko şi A. asupra făptuitorului.A. interpretând prin analogie teza privitoare la momentul de consumare a infracţiunii.2171. psihotrope.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie se prevede explicit. cât şi cu utilizarea oricăror mijloace de transport”. 85. cele săvârşite vor forma componenţa de contrabandă. ca modalităţi sub care se prezintă laturile obiective ale infracţiunilor prevăzute la alin.2171.2173 CP RM. iar folosirea repetată a unui termen exclude confuzia.A. 84. de la alte persoane. 101]. nu şi cea de transportare [81. conform art. În caz contrar.2172 şi al art.(2) art.217. conform lit. în cazul expedierii.1r-961/98 din 20.10. fabricarea. ori a materialelor sau utilajelor trebuie să se facă în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova. alin. a fost reţinut de către colaboratorii instituţiei penitenciare. art. N. De exemplu. a analoagelor sau precursorilor acestora.N. ar fi posibil ca termenii „purtare” şi „păstrare” să nu fie de acelaşi nivel.(2) art. vizavi de speţa menţionată mai sus. se ia în consideraţie numai modalitatea de păstrare.2173 CP RM. De unde rezultă că transportarea nu implică neapărat utilizarea unui mijloc de transport. în contextul alin. păstrarea. cu privire la noţiunea „transportare”: „atât asupra sa. repararea sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor” din Codul penal. trebuie să precizăm că transportarea substanţelor narcotice.A. deoarece făptuitorul T. acest pachet nu a fost transmis. Însă. 94. Manifestând consecvenţă. 87.(2) art. De asemenea. Miroşnicenko şi A.290 „Purtarea. Muzâka.(2) art. Aşadar.: primirea. termenii „purtare” şi „păstrare” sunt folosiţi separat.60].19 din Legea nr.2172 şi la art. nu putem fi de acord cu Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel nr. terminologia utilizată este constantă şi uniformă în actul elaborat.138 analoagelor acestora. atunci când deplasarea substanţelor narcotice. psihotrope. Muzâka afirmă că purtarea mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope este o formă a păstrării acestor mijloace sau substanţe [190. p.N. ori a materialelor sau utilajelor se face pedestru. La calificare. la intrarea în instituţia penitenciară. ca în cazul expedierii. potrivit căreia ca păstrare au fost calificate cele săvârşite de T.A.1998 [67]. De aceea. Alta este că apar dificultăţi la delimitarea transportării de păstrare. în . art. Or. cele săvârşite trebuie considerate transportare. abordarea sistemică a prevederilor legii penale ne determină să nu fim de acord cu N. În pct. şi nu păstrare. a unui pachet cu substanţe narcotice cu scopul de a-l transmite unei alte persoane. Reieşind din aceasta.780/2001. procurarea. a analoagelor sau precursorilor acestora.

139 cazul transportării, este momentul începerii mişcării mijloacelor de transport sau a transportatorului pedestru. În concluzie, prin „transportare” trebuie de înţeles deplasarea dintr-un loc în altul (însă în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova), asupra sa ori cu utilizarea oricăror mijloace de transport, a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora, ori a materialelor sau utilajelor. În altă ordine de idei, va fi examinată noţiunea „preparare”. Aceasta e folosită pentru a caracteriza latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 şi la art.2172 CP RM. Literalmente, prin „preparare” se are în vedere acţiunea de a pregăti din timp ceva, a face ca ceva să fie gata (în vederea unei acţiuni sau a unei prelucrări ulterioare) [130, p.843]. Însă, această accepţie e prea generală pentru a servi la interpretarea semnificaţiei noţiunii „preparare” din textul legii penale. Din aceste motive, considerăm necesară definirea şi a unor noţiuni care derivă din noţiunea „preparare”. Astfel, prin „preparator” se înţelege persoana care combină anumite materiale etc. spre a obţine un produs nou, a îmbunătăţi calitatea unor produse etc. [142, p.732]. De asemenea, prin „preparat” se înţelege produsul rezultat dintr-o operaţie de preparare [130, p.732]. Amintim, că noţiunea „preparat” este definită în Legea nr.382/1999: „amestec de substanţe în orice stare fizică, ce conţin una sau mai multe substanţe narcotice ori psihotrope”. M.A. Liubavina înţelege prin „preparare” fabricarea preparatelor conţinând substanţe narcotice sau psihotrope, în farmacii, în baza reţetei [185, p.83]. În fine, A.Boroi, N.Neagu şi V.RaduSultănescu înţeleg prin „preparare” combinarea a două sau a mai multor substanţe, în final obţinându-se una din substanţele prevăzute ca drog [116, p.57]. Analizând toate aceste definiţii, este necesar să remarcăm următoarele: 1) nu putem identifica prepararea legală cu prepararea în genere, aşa cum o face M.A. Liubavina. De aceea, nu putem restrânge săvârşirea preparării la incinta farmaciei şi la prezenţa reţetei. Prepararea poate fi săvârşită în orice condiţii, fie că acestea sunt de o clandestinitate absolută, fie că reprezintă fondul unei aparente legalităţi; 2) niciuna din definiţiile reproduse mai sus nu se referă la precursori, ca obiect material al infracţiunii. Între timp, ţinând cont de dispoziţia art.2172 CP RM, precursorii trebuie luaţi în consideraţie, întrucât activitatea de preparare poate purta şi asupra lor. Luând în seamă aceste observaţii critice, considerăm că prin „preparare” trebuie de înţeles combinarea a două sau a mai multor substanţe narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora, pentru a se obţine un preparat nou.

140 Tocmai obţinerea unui preparat nou, ca produs al infracţiunii, este ceea ce deosebeşte prepararea de producere, transformare, experimentare etc., în urma cărora poate rezulta nu un preparat nou, dar o substanţă nouă având la bază o altă substanţă (şi nu un amestec de substanţe). Din aceste considerente, nu putem fi de acord cu soluţia care a fost identificată în următoarea speţă: în drept, I.V. a fost condamnat conform alin.(2) art.217 CP RM, pentru producerea, prepararea, păstrarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, săvârşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare. În fapt, I.V. a recoltat de pe câmp paie de mac, pe care le-a transportat şi le-a păstrat la domiciliul său. În urma percheziţiei efectuate, la domiciliul lui I.V. au fost descoperite: o sacoşă cu paie de mac; mai multe recipiente conţinând extract de mac somnifer; trei seringi cu urme de extract de mac somnifer [75]. Aşadar, dintr-o substanţă narcotică – paie de mac somnifer – s-a obţinut o altă substanţă narcotică – extract de mac somnifer. În aceste condiţii, nu se poate vorbi despre preparare, ca modalitate a infracţiunii prevăzute la alin.(2) art.217 CP RM. Deoarece se atestă săvârşirea prelucrării unei substanţe narcotice. De aceasta ne vom convinge infra, cu ocazia analizei noţiunii „prelucrare”. Infracţiunile prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 sau la art.2172 CP RM, evoluând sub forma preparării, trebuie considerate consumate din momentul combinării substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora. Obţinerea preparatului nou, ca urmare a acestei combinări, marchează momentul de epuizare a infracţiunii, deci depăşeşte cadrul laturii obiective. Această precizare se impune datorită faptului că legiuitorul utilizează noţiunea „preparare”, nu „obţinerea preparatului”. În alt context, vom supune analizei noţiunea „experimentare”. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 şi la art.2172 CP RM. Ad litteram, prin „experimentare” se înţelege acţiunea de a încerca, a verifica prin experienţă [130, p.358]. În acelaşi făgaş, în literatura de specialitate definiţia noţiunii analizate e formulată în felul următor: „operaţie de dozare, de combinare ori de încercare a drogurilor” [133, p.119-120]; „efectuarea de experienţe cu produse sau substanţe stupefiante” [154, p.27]. Niciuna din definiţiile date nu ne poate satisface demersul investigativ. Astfel, prima definiţie generează confuzii cu noţiunea „preparare”, deoarece se referă inclusiv la combinarea drogurilor. Cea de-a doua definiţie este una tautologică şi nu clarifică în niciun mod comprehensiunea conceptului de experimentare. De aceea, considerăm că, prin „experimentare” trebuie de înţeles verificarea prin experienţă a proprietăţilor pe care le au substanţele narcotice, psihotrope, analoagele sau precursorii acestora, prin încercarea lor în diferite condiţii, în variate proporţii sau asupra diferiţilor subiecţi.

141 Ca subiect de experimente poate fi făptuitorul însuşi sau o altă persoană. În ultimul caz, se are în vedere că persoana îşi exprimă consimţământul de a fi subiect de experimente. În caz contrar, cele săvârşite trebuie calificate conform art.2176 CP RM, ca introducere ilegală intenţionată în organismul altei persoane, împotriva voinţei acesteia, a substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora. Subiectul experimentelor îşi poate exprima consimţământul, însă este posibil să nu fie întrunite condiţiile necesare efectuării testării unei substanţe narcotice sau psihotrope, utilizabile în scopuri medicale. Aceste condiţii sunt stabilite în art.9-12 din Legea Republicii Moldova cu privire la medicamente, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 17.12.1997 [13], precum şi în art.14 al Legii Republicii Moldova cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.10.2005 [21]. În această ipoteză, experimentarea are un caracter ilegal, intrând sub incidenţa alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 sau a art.2172 CP RM. În cele ce urmează vom examina noţiunea „prelucrare”. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171 şi la art.2172 CP RM. În practica judiciară, prelucrarea, ca modalitate normativă a infracţiunilor analizate, se confundă cu prepararea, o altă modalitate a acestor infracţiuni [91]. Ceea ce denotă lipsa unei percepţii unitare a conţinutului noţiunii „prelucrare”. În sens literar, prin „prelucrare” se înţelege acţiunea de a modifica forma, dimensiunile, constituţia sau aspectul unui material (pentru a obţine produse finite, materii prime etc.) [130, p.841]. Practic, în acelaşi fel, noţiunea „prelucrare” este definită de către unii autori: „obţinerea unei materii prime sau a unui produs finit cu efect narcotic prin modificarea unui material care conţine substanţe narcotice” [113, p.257; 112, p.321]. Fiind prea vagă, această definiţie nu poate satisface necesităţile studiului de faţă: nu este clar ce înseamnă „material care conţine substanţe narcotice”, dar „materia primă cu efect narcotic”? O valoare aplicativă preeminentă o are următoarea definiţie: „modificarea calităţilor de consum ale substanţelor narcotice, psihotrope ori ale precursorilor acestora, în vederea sporirii acestor calităţi (de exemplu, când pulberea de opiu, care se concentrează în vid la 50-60ºC, se tratează cu soluţie de clorură de calciu, iar din această soluţie, prin filtrare, concentrare şi alcalinizare cu amoniac, se obţine morfina bază)” [119, p.365]. Însă, această definiţie apare ca fiind restrictivă, dacă ne aducem aminte că, prin „prelucrare”, ca noţiune ce caracterizează latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217 şi la alin.(2) art.2171 CP RM, am desemnat tratarea, cu ajutorul unor agenţi chimici, fizici, mecanici etc., a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Ideea dată este confirmată pe planul dreptului comparat. Astfel, conform Legii Federaţiei Ruse cu privire la mijloacele narcotice şi substanţele psihotrope, prin „prelucrare” se înţelege

142 acţiunea de rafinare (separare de impurităţi) a mijloacelor narcotice sau substanţelor psihotrope, de sporire în preparat a concentraţiei mijloacelor narcotice sau a substanţelor psihotrope, de obţinere în baza acestora a unor substanţe care nu sunt nici mijloace narcotice, nici substanţe psihotrope. Exact în aceeaşi manieră, noţiunea „prelucrare” este definită în Legea Republicii Kârgâze cu privire la mijloacele narcotice, substanţele psihotrope şi precursori. Într-un mod mai nuanţat, definiţia noţiunii „prelucrare” este expusă în Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele despre infracţiunile legate de mijloacele narcotice, substanţele psihotrope, substanţele cu efecte puternice şi substanţele toxice”, nr.14 din 15.06.2006: „acţiunea de rafinare (separare de impurităţi) a amestecului solid sau lichid conţinând unul sau mai multe mijloace narcotice sau substanţe psihotrope, de sporire în acest amestec (preparat) a concentraţiei mijloacelor narcotice sau a substanţelor psihotrope, ori de amestecare cu alte substanţe farmacologic active, în vederea sporirii efectului lor asupra organismului”. Sintetizând cele enunţate în definiţiile prezentate mai sus, considerăm că prin „prelucrare” trebuie de înţeles tratarea cu ajutorul unor agenţi chimici, fizici, mecanici etc. a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora (de exemplu, rafinarea (separarea de impurităţi) a amestecului conţinând una sau mai multe substanţe narcotice, psihotrope, analoage sau precursori ai acestora; sporirea în preparat a concentraţiei de substanţe narcotice sau psihotrope; obţinerea în baza substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora a altor substanţe care nu sunt substanţe narcotice, psihotrope, analoage sau precursori ai acestora; amestecarea cu alte substanţe farmacologic active în vederea sporirii efectului asupra organismului etc.). Procedeele de prelucrare pot fi dintre cele mai variate (fierberea, opărirea, defalcarea din preparat a alcaloizilor narcotici în formă pură etc.). În acelaşi timp, trebuie de accentuat că dizolvarea substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora în apă, fără o tratare suplimentară sub formă de opărire, rafinare, decocţie etc., astfel încât să se modifice structura chimică a substanţei, nu poate fi considerată prelucrare. Aşadar, se are în vedere prelucrarea prin influenţarea asupra conţinutului, nu a formei. De aceea, drept moment de consumare a infracţiunii, evoluând sub formă de prelucrare, trebuie considerat momentul tratării chimice, fizice, mecanice etc. a substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor sau precursorilor acestora, astfel încât să fie modificată structura chimică a acestora. Dintr-o altă perspectivă, vom supune examinării noţiunea „înstrăinare”. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.2171, art.2172 şi la art.2173 CP RM.

ori a materialelor sau utilajelor. În doctrina penală se susţine. Astfel. nu constituie înstrăinare administrarea unei injecţii.190 CP RM. haşiş). p. Iar faptele celor care îşi administrează reciproc injecţiile respective trebuie calificate drept complicitate la fapta prevăzută la art. aparţine consumatorului. Nici în această situaţie nu are loc trecerea în stăpânirea altei persoane. utilizează mijloacele narcotice sau substanţele psihotrope procurate ilegal (sublinierea ne aparţine – n. semnele . dacă substanţa injectată a fost procurată împreună de către consumator şi persoana care administrează injecţia. p. prin „înstrăinare” se înţelege acţiunea de a trece cuiva stăpânirea unui lucru. Întrucât noţiunea „înstrăinare” este corelativă cu noţiunea „procurare”. sub forma unei substanţe narcotice. cel care procură falsurile respective. care este injectată. p.2006 [62]: „în cazurile în care persoana. Şi mai explicită este formularea din pct. Într-adevăr.) (de exemplu. Din acest punct de vedere. nr. că administrarea de substanţe narcotice sau psihotrope unor animale nu formează înstrăinarea (de exemplu.06. dare de împrumut. psihotrope.A. ketamina. a unui analog sau precursor al acestora. are dreptate M. prin vânzare. atunci nu putem susţine că cel ce administrează injecţia săvârşeşte înstrăinarea [185. Totodată. p.14 din 15. adică complicitatea la fapta prevăzută la art. De asemenea. donare. hidroclorura de ketamină). iar făptuitorul urmăreşte scopul de cupiditate. a analoagelor sau precursorilor acestora. De aceea.536]. în scopul tratamentului animalelor. dare în contul unei datorii. prin „înstrăinare” trebuie de înţeles trecerea în stăpânirea altei persoane a substanţelor narcotice. Dacă.a. în acest caz nu are loc trecerea bunului (lucrului) în stăpânirea altei persoane. a aliena un bun material [130. luându-le de bune.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. atunci cele săvârşite de el se califică potrivit art. noţiunea „înstrăinare” este preferabilă faţă de noţiunea „desfacere” (folosită în legea penală anterioară). administrarea de ketamină utilizată pentru narcoză de către veterinarii-chirurgi) [119. Cât priveşte administrarea unei injecţii.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. psihotrope. ori material sau utilaj.286]. se înstrăinează un bun „neutru”. aceasta nu întotdeauna poate fi privită ca exemplu de înstrăinare. Prin corelarea cu noţiunea „procurare”. cu efect puternic sau toxice”.15 al Hotărârii Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. pe bună dreptate. care înseamnă „acţiunea de a vinde produse” [130. pentru consumul ambilor.366]. dar complicitatea la consumul de mijloace narcotice sau substanţe psihotrope. dacă mijlocul narcotic sau substanţa psihotropă. schimb. Liubavina când afirmă că. ca escrocherie.143 Literalmente. substanţele psihotrope.149]. se săvârşeşte nu înstrăinarea. trebuie să poarte răspunderea pentru tentativa de procurare. ar fi incorect a reduce sensul primei noţiuni doar la vânzare. oferire a unei ţigarete conţinând o substanţă narcotică (de exemplu.

căreia îi vom acorda atenţie. În opinia lui O.A. din cauze independente de voinţa lui. prin „extragere” se are în vedere. p. psihotrope.79/2006 a Guvernului. de a separa o substanţă de alta prin diferite procedee [130. potrivit căreia. conform aceleiaşi hotărâri de Guvern. Următoarea noţiune. marijuana verde. înstrăinarea înseamnă trecerea unui bun (lucru) în stăpânirea unei alte persoane. Se au în vedere „plantele verzi nerecoltate” [235].2173 CP RM. p. Maiorov şi V. conform căreia „cultivarea plantelor specificate (se au în vedere plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope) este periculoasă nu numai din punct de vedere că sunt folosite ca materie primă pentru extragerea substanţelor narcotice (sublinierea ne aparţine – n. corect. trebuie considerat momentul primirii de către altă persoană a substanţelor corespunzătoare [186. frunzele de coca şi paiul verde de mac somnifer sunt considerate substanţe narcotice. Ne exprimăm susţinerea pentru opinia expusă de A. Aceasta deoarece. ar fi cu totul deplasat a identifica prezenţa înstrăinării atunci când trecerea substanţei narcotice sau psihotrope se face „în stăpânirea unui animal”. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.217 şi la alin. Chiar dacă aceasta a fost precedată de procurarea ilegală a substanţelor respective.a.257. într-o asemenea ipoteză este vorba de prelucrare. cele săvârşite trebuie calificate ca tentativă de înstrăinare. obţinerea substanţelor corespunzătoare din plante [119. ori materialele sau utilajele au ieşit din sfera de stăpânire a făptuitorului. este noţiunea „extragere”.28]. şi nu plante . aşa cum am stabilit anterior. Într-adevăr. dacă substanţele narcotice. p. dar şi ca acţiune ilegală”.). prin „extragere” se înţelege acţiunea de a scoate o substanţă dintr-un material. sau separarea unui drog de alte substanţe în acţiunea de „purificare” a drogurilor [154. Considerăm că nu este corect a privi ca extragere activitatea de separare a unui drog de alte substanţe în acţiunea de „purificare” a drogurilor. În literatura de specialitate.144 infracţiunii care atrag răspunderea pentru înstrăinarea ilegală a acestor mijloace sau substanţe lipsesc”.321. prin definiţie. Până la acest moment. 112. prin „extragere” se înţelege separarea substanţei narcotice din plantele sau materialele ce o conţin [113. conform căreia drept moment de consumare a infracţiunii.146]. În sens literar. Malinin. Dar să analizăm o altă opinie. nu au ajuns în sfera de stăpânire a celui care procură. p. p. ca modalitate normativă distinctă. analoagele sau precursorii acestora.361]. Nu putem agrea utilizarea termenului „materiale” în această definiţie.365]. p.B. Însă.Pop. Acest punct de vedere îl confirmă prevederea notei 1 la Hotărârea nr. Or.2171 CP RM. termen care are o semnificaţie foarte precisă în contextul art. extragerea reprezintă scoaterea drogurilor din plantele care conţin astfel de substanţe.(2) art. în cazul înstrăinării.(2) art. dar.

. pentru ca ulterior să se extragă latexul macului somnifer care este nu altceva decât opiul. având însă efecte diferite [116. nu putem susţine afirmaţia conţinută într-o speţă din practica judiciară: „… s-a stabilit că opiul acetilat depistat a fost obţinut prin … extracţia din capsule de mac cu ajutorul unei soluţii lichide” [88].145 care conţin substanţe narcotice. a aceloraşi substanţe reprezintă. dar „prelucrarea”.(2) art. Obţinerea.58].(2) art. fie prelucrare. Dar. fie fabricare. putem observa că această ipoteză cade sub incidenţa noţiunii „producere”.217 şi în alin. rezultă că noţiunea „extragere” nu poate fi aplicată niciunei ipoteze din realitatea socială.217 şi din alin.(2) art. Aceasta deoarece dintr-o substanţă narcotică se obţine o altă substanţă narcotică.2171 CP RM. pe cale de sinteză.1104]. de exemplu. dar la domiciliul făptuitorului.(2) art. după caz. în accepţiunea legii penale autohtone. obţinânduse în final o altă substanţă. Dintr-o substanţă narcotică – paiul verde de mac somnifer – se obţine o altă substanţă narcotică – opiul acetilat. În doctrina penală română. p. acest termen este inutil. ca modalitate normativă distinctă. În condiţiile reliefate. vom analiza noţiunea „transformare”.(2) art. la o analiză atentă. Deci. în alin. trebuie să le atribuim înţelesuri diferite. Atunci. nu cea de „prelucrare”. aşa cum am acceptat-o noi supra. altă formă [130. În opoziţie. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin. iar menţinerea lui în textul legii penale va spori confuzia în procesul de calificare a infracţiunilor. De aceea. dând expresie prevederilor convenţiilor internaţionale în care e definită această noţiune. a da alt aspect. din paiul verde de mac somnifer se obţine extractul de mac somnifer. Obţinerea substanţelor narcotice. psihotrope sau a analoagelor acestora din plante (verzi nerecoltate). după recoltarea plantei respective.(2) art.2171 CP RM se utilizează ambele noţiuni. Din aceste considerente. înţelesul care rezultă din această ultimă definiţie este acelaşi cu înţelesul noţiunii „prelucrare”. În altă ordine de idei.386 şi 387 CP Rom. De aceea. constituie producerea. propunem eliminarea termenului „extragere” din alin. se utilizează noţiunea „transformare”. schimbarea unor elemente caracteristice unei substanţe considerate drog. Această activitate se produce nu asupra plantei de mac. În consecinţă.2171 CP RM. care le conţin. dacă. prin „transformare” se înţelege modificarea. vom fi în prezenţa prelucrării. Alta e situaţia când se efectuează incizia capsulelor macului verde nerecoltat. Această coincidenţă se datorează faptului că în art. Literalmente.217 şi la alin. Însă. p. sporindu-se astfel efectul acesteia asupra organismului. se atestă nu „extragerea”. prin „transformare” se are în vedere acţiunea de a schimba înfăţişarea. în câmp. de aceeaşi natură.

mirosului. prin „distribuire” se are în vedere acţiunea de a împărţi ceva în mai multe locuri sau la mai multe persoane. conform căreia prin „distribuire” se înţelege acţiunea de împărţire. vom analiza noţiunea „distribuire”.257-258]. Ne menţinem punctul de vedere că este necesară completarea . se exclude răspunderea pentru distribuire. zahăr. distribuitorul nu poate fi mijlocitor între vânzător şi cumpărător. Distribuitorul nu poate vinde substanţele narcotice. la rândul lor. pentru a face dificilă identificarea lor).2171 CP RM. fie pentru complicitate la consum (dacă reprezintă interesele consumatorului). În alt context. consistenţei. propunem ca prin „transformare” să se înţeleagă schimbarea formei substanţelor narcotice. nu putem confunda distribuirea cu înstrăinarea.Borodac [113. drept moment de consumare a infracţiunii prevăzute la alin.2171 CP RM.146 În consecinţă. dând fiecăreia una sau mai multe părţi [130. Practic. acestea urmând ca. Pe cale de consecinţă. pentru că în acest caz suntem în prezenţa înstrăinării. urmează a fi considerat momentul trecerii substanţelor narcotice. Adaptând această definiţie rigorilor alin. În ambele cazuri. Se are în vedere schimbarea culorii. transformării trebuie să-i urmeze prelucrarea. prin camuflarea sub forma altor bunuri (făină.2171 CP RM. repartizare a drogurilor în mai multe locuri şi la mai multe persoane.).310]. să le înstrăineze efectiv.29]. În primul rând. psihotrope sau analoagele acestora consumatorului. În acest context. Reieşind din această formulare. Astfel încât să se facă separarea de impurităţi. psihotrope sau analoagelor acestora în mai multe locuri şi la mai multe persoane.2173 CP RM.58]. p. astfel încât să nu fie modificată structura chimică a acestor substanţe. condimente etc. aspectului exterior etc. mult mai potrivită apare opinia.(2) art. psihotrope sau analoagele acestora în forma necesară consumului lor. fără o adaptare la necesităţile legii penale. Mijlocitorul este tras la răspundere fie pentru complicitate la înstrăinare (dacă reprezintă interesele celui care înstrăinează).Pop adaugă: „Nu contează dacă distribuitorul este însuşi proprietarul bunului.(2) art. să le pună în vânzare şi să le vândă efectiv [116. O. p. psihotrope sau analoagelor acestora în stăpânirea persoanei care urmează să le înstrăineze efectiv. sau este doar un mijlocitor între vânzător şi cumpărător [154. p. prin „distribuire” trebuie să înţelegem împărţirea substanţelor narcotice. noţiunea „distribuire” este definită de către A. Aceasta e folosită pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin. caz în care distribuirea constituie o vânzare. psihotrope sau a analoagelor acestora (de exemplu. Am analizat această noţiune cu prilejul examinării noţiunii „producere”. la rândul lor. în acelaşi mod. acestea urmând. În sens literar. ca modalitate normativă distinctă. când aceasta ia forma distribuirii. Atribuind acelaşi înţeles noţiunii „distribuire”. În alt registru. p. În al doilea rând. pentru a readuce substanţele narcotice.(2) art. specificăm că noţiunea „fabricare” este utilizată pentru caracterizarea laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.

2173 CP RM. defavorabile. consemnăm că.2171 şi a art. Astfel. Atenţionăm însă că în această normă nu se utilizează noţiunea „expediere”. Această infracţiune (ca şi infracţiunile prevăzute la alin.118]. alin. drept cerinţă esenţială pentru întregirea laturii obiective. noţiunea „transmitere” din art.217 CP RM. art. alin.2171 şi a art.2173 CP RM se utilizează şi noţiunea „transmitere”.(2) art.(2) art. Putem doar să admitem că această noţiune este o parafrazare sui generis a noţiunii „trimitere” din alin.(2) .(2) art.389 CP Rom. deci contrar prevederilor Legii nr.(2) art. Ne exprimăm dezacordul cu opinia că infracţiunea prevăzută la alin.217. alin.382/1999 (în special.2172 CP RM.2171 şi la art.216 din 27. nici în convenţiile internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. În opoziţie. În contextul laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.(2) art.2171. recomandăm acelaşi amendament în privinţa alin. ne-am exprimat opţiunea privind necesitatea excluderii noţiunii „alte operaţiuni” din textul legii penale. În fine. e utilizată şi noţiunea „înstrăinare”.(2) art. În contextul laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin.11-38 din această lege). prevederilor art. Se are în vedere că acţiunile prevăzute la alin. se va asigura respectarea principiului legalităţii.217. deoarece este lipsită de funcţionalitate.(2) art. p. psihotrope şi/sau precursori. Argumentele rămân aceleaşi: în acest fel..217. astfel încât noţiunea „fabricare” să caracterizeze latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute de aceste norme. nr.2172 CP RM. Manifestând consecvenţă.128 din 6. a legii penale.2006 [31].147 alin. Federaţiei Ruse şi Ucrainei. nr. psihotrope şi precursorilor. deoarece se va exclude posibilitatea interpretării extensive.2172 şi la art.2172 CP RM.02. apare ilegalitatea acţiunii prejudiciabile.2172 şi la art. în art. reprezentând un element de decor. noţiunea „alte operaţiuni” este utilizată la caracterizarea laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.2173 CP RM sunt folosite noţiunile „transmitere” şi „expediere”.02.(2) art. noţiunea „trimitere” apare ca un substituent al noţiunii „expediere”. art. De aceea.2173 CP RM sunt realizate în lipsa autorizaţiei eliberate de CPCD.2006 [30] etc.217 CP RM este o infracţiune materială [135.(5) art.(2) art.(1) art. a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice. devine clar că noţiunea „transmitere” e lipsită de sferă de acţiune şi. Încheind analiza laturii obiective a infracţiunilor prevăzute la alin.2171.2173 CP RM urmează a fi eliminată. De asemenea. ilegalitatea acţiunii prejudiciabile poate presupune încălcarea prevederilor altor acte normative: a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice. Mai mult. Trebuie de menţionat că o astfel de noţiune nu este folosită nici în legile penale ale României.

Noţiunea „extorcare” din art. Cererea de transmitere a dreptului asupra substanţelor narcotice sau psihotrope. Aceasta este singura diferenţă semnificativă dintre noţiunea „extorcare” din art. o infracţiune formală. 2) extorcare.361]. La rândul său.. urmează a fi aplicat art. care a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv acestuia.2174 CP RM.228].189 CP RM. prin care acestuia i s-a cauzat un prejudiciu patrimonial efectiv. este imposibil a extorca drepturi patrimoniale sau acţiuni patrimoniale.” [130.2171. extorcarea este alcătuită din acţiunea principală care este însoţită de acţiunea adiacentă. în sens literar. prin „sustragere” se înţelege luarea ilegală şi gratuită a bunurilor mobile din posesia altuia. 2) ameninţarea cu răspândirea unor ştiri defăimătoare. În general. Din acest punct de vedere. . Într-o altă variantă.2174 CP RM şi noţiunea „şantaj” din art. sub aspectul laturii obiective. Adaptând această definiţie necesităţilor studiului de faţă. şi anume – prejudiciul patrimonial efectiv. acţiunea adiacentă se poate exprima sub oricare din următoarele modalităţi faptice: 1) ameninţarea cu violenţa. Deci. p. Structura acesteia o formează: 1) fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de sustragere a substanţelor narcotice sau psihotrope. putem consemna că. 2) urmările prejudiciabile. nu poate forma acţiunea principală în cazul extorcării. prin „extorcare” se înţelege „acţiunea de a obţine un lucru de la cineva .2172 şi la art. Acţiunea prejudiciabilă se prezintă sub oricare din următoarele două modalităţi normative alternative: 1) sustragere. Iar sintagma „în proporţii mari” caracterizează nu urmările prejudiciabile.2174 CP RM are înţelesul noţiunii „şantaj” din art.189 CP RM. latura obiectivă o constituie fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope. ca şi cererea de a săvârşi acţiuni cu caracter patrimonial în legătură cu substanţele narcotice sau psihotrope. p. ci obiectul material.. prin excelenţă. Or. Survenirea urmărilor prejudiciabile nu are un caracter obligatoriu la stabilirea momentului ei de consumare.189 CP RM. În ipoteza cererii de transmitere a drepturilor asupra substanţelor narcotice sau psihotrope ori a săvârşirii acţiunilor patrimoniale legate de aceste substanţe (dacă cererea este însoţită de constrângerea corespunzătoare). Acţiunea principală o constituie cererea făptuitorului de a i se transmite substanţele narcotice sau psihotrope. sub aspectul laturii obiective. 3) legătura de cauzalitate. În cele ce urmează vom supune examinării latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. săvârşită în scop de cupiditate (profit) [119.148 art. art. prin „sustragere” se are în vedere luarea ilegală şi gratuită a substanţelor narcotice sau psihotrope din posesia altuia.2173 CP RM) este.

Astfel. 133.387-388]. această aserţiune este confirmată prin explicaţia din pct. nu sunt administratori ai acestor substanţe. ele trebuie trase la răspundere conform art.228-295.2174 CP RM – pentru furt. le sustrag (când sustragerea este săvârşită prin furt). ocupă o anumită funcţie de răspundere. 8) aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate. Or. aceasta rezultă din Anexa nr. să execute transportarea lor etc.2004: „Dacă . torturii. Substanţele narcotice sau psihotrope nu le sunt încredinţate.2174 CP RM. p. 253. p. 245. să efectueze un experiment. p.].158-203. în literatura de specialitate este exprimat punctul de vedere că sustragerea substanţelor narcotice sau psihotrope nu este posibilă în forma delapidării averii străine [262]. considerăm că delapidarea averii străine poate fi considerată formă a sustragerii substanţelor narcotice sau psihotrope numai în ipoteza prevăzută la lit. întrucât aceste noţiuni sunt pertractate în cadrul doctrinei penale într-o măsură suficientă [119. în mod indispensabil.06.2001 „Cu privire la tratamentul substitutiv al bolnavilor de narcomanie” al Ministerului Sănătăţii [164. 9) aplicarea schingiuirii. 118. 5) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate. adică atunci când infracţiunea e săvârşită cu folosirea situaţiei de serviciu. 220. 7) deteriorarea sau distrugerea bunurilor. Celelalte persoane. De altfel. dacă astfel de persoane. nr.151-152]. Alţi autori consideră că nu există temeiuri pentru a nu recunoaşte delapidarea averii străine ca formă a sustragerii substanţelor narcotice sau psihotrope [181. 6) ameninţarea cu omorul.382-436.c) alin.17 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor”.2 „Ordinea de livrare. substanţele narcotice sau psihotrope pot fi încredinţate în administrarea unui cerc restrâns de persoane care. 223.28-42. 222. 4) ameninţarea cu răpirea persoanei.6 din 12. vom acorda atenţie problemelor specifice vizând latura obiectivă a infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice. care intră în contact.(2) art. datorită activităţii sale profesionale cu substanţele narcotice sau psihotrope. p. 252. 10) răpirea persoanei. Nu vom supune analizei noţiunile care se referă la configuraţia generală a sustragerii sau extorcării. păstrare şi evidenţă a substanţelor substitutive” la Ordinul nr. În ce ne priveşte. a tratamentului inuman sau degradant. care au acces la substanţele narcotice sau psihotrope. Ele le sunt transmise pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale: să administreze o injecţie.01. În acord cu denumirea secţiunii de faţă.149 3) ameninţarea cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor. 254. 113.23 din 28. 257. În special. De aceea. p. p.

fără îndoială. Leviţki consideră că cele săvârşite reprezintă procurarea ilegală a substanţelor narcotice sau psihotrope [277]. imposedarea substanţelor narcotice sau psihotrope. 327]. nu putem să nu fim de acord cu V. deci se integrează perfect în procesul de punere în circulaţie a entităţilor arătate” [248]... Muzâca sunt de părere că primirea în farmacie a substanţelor narcotice sau psihotrope în schimbul unor cecuri false. dar ele au avut acces la cele sustrase în legătură cu lucrul executat . şi nu poziţia juridică a victimei. În acest sens... În cazul infracţiunii prevăzute la art. La rândul său. însă el se comportă ca şi cum ar fi proprietar. Miroşnicenko şi A. nu poziţia juridică a victimei. în raport cu infracţiunea prevăzută la art. legea penală ia în consideraţie.150 sustragerea a fost săvârşită de persoanele cărora nu li s-au încredinţat bunurile. nici al doilea. trebuie luată în consideraţie ilegalitatea conduitei făptuitorului.74].. care menţionează: „Imposedarea bunurilor străine în rezultatul punerii în circulaţie a cardurilor sau a carnetelor de plată false (iar cecul este considerat carnet de plată – n. de asemenea. are dreptate S. odată ce legiuitorul nu circumstanţiază în niciun fel statutul juridic al victimei (de exemplu.237 „Fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false” din Codul penal. în ultimă instanţă.) se cuprinde de componenţa infracţiunii analizate (se are în vedere infracţiunea prevăzută la art. trebuie calificată ca escrocherie [190. un hoţ nu este proprietar în sens juridic. p. ci fapta ilegală a subiectului” [118. deşi achitate. care suscită divergenţe în ştiinţa dreptului penal. aşa cum o face în art. Or.. Nu sprijinim acest punct de vedere. ca modalitate a punerii în circulaţie a carnetelor de plată false. .237 CP RM – n.a.Brînză când afirmă: „Bineînţeles. Astfel.A.237 CP RM. G. O altă problemă. o sustragere.2174 CP RM.Stati.) reprezintă nu altceva decât folosirea cardului sau a altor carnete de plată false. Incriminând faptele ce aduc atingere patrimoniului. imposedarea bunurilor străine (achiziţionarea mărfurilor.193 şi 196 CP RM).a. Kriukov consideră că. este problema intrării în posesia substanţelor narcotice sau psihotrope în rezultatul punerii în circulaţie a cecurilor false. în orice caz. încasarea banilor etc.) şi nu necesită o calificare suplimentară .. ci ca procurare ilegală a acestora [272]. acţiunile lor urmează a fi încadrate drept sustragere prin furt” [56]. cele săvârşite nu pot fi calificate ca sustragere a substanţelor narcotice sau psihotrope. doar având bunul în mână el trebuie considerat posesor . Întrucât. Considerăm că nu are dreptate nici primul autor. În realitate. luarea ilegală şi gratuită a substanţelor narcotice sau psihotrope din posesia ilegală (chiar din posesia unui infractor) este. calificarea trebuie făcută conform art. N.A. O altă problemă având implicaţii contradictorii este problema privind calificarea recoltării plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope de pe terenurile pe care aceste plante sunt cultivate ilegal. în această ipoteză. trebuie să aplicăm răspunderea penală conform art.237 CP RM.A. Or. A. Şi. p.A. nu există nici o normă specială care ar prevedea.326.

Pentru făptuitor o asemenea acţiune va purta un caracter ilegal.2004. casă individuală. în alt loc pentru depozitare sau în locuinţă în scopul săvârşirii furtului. locurile de agrement. prin „pătrundere” se înţelege intrarea ilegală. a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora.). instituţiilor de reabilitare socială. În contextul prevederii de la lit. odaie din hotel etc. întrucât legiuitorul nu face nici o precizare. vilă. latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.219 CP RM. refrigeratoarele etc. farmacie. Aşadar. nu are importanţă în scopul săvârşirii cărei forme de sustragere se realizează pătrunderea. luarea ilegală şi gratuită a substanţelor narcotice sau psihotrope din posesia unui infractor sau din altă posesie ilegală trebuie calificată potrivit art. În continuare.). Prin „încăpere” se înţelege un edificiu permanent sau provizoriu.(1) art. unităţilor militare.(2) art. „Alt loc de depozitare” se consideră un sector de teritoriu. cât şi în cazul extorcării. policlinică.(2) art. jafului sau tâlhăriei [56]. psihotrope sau analoage ale acestora. într-un alt loc pentru depozitare sau în locuinţă. menţionăm că. Din această categorie mai fac parte containerele.). în ipoteza prevăzută la lit. gard.). prin „locuinţă” se are în vedere încăperea. sau părţile ei componente.d) alin.(2) art. În fine.2174 CP RM.2175. safeurile. fix sau ambulant.d) alin. de vreme ce nu are nici un drept asupra substanţelor respective. penitenciarelor.(1) art.2175 CP RM are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea de consum ilegal de substanţe narcotice. care sunt folosite pentru odihnă. instruire a minorilor sau tineretului. magazin. păstrarea bunurilor sau satisfacerea altor necesităţi umane (balcon. în concluzie.06. . 2) modul de săvârşire a infracţiunii: modul public. 3) locul de săvârşire a infracţiunii: teritoriul instituţiilor de învăţământ. repartizat pentru păstrarea permanentă sau provizorie a bunurilor şi asigurat prin elemente de securizare (pază. Astfel. alin. din structura laturii obiective face parte şi metoda de pătrundere în încăpere.151 Atât în cazul sustragerii.2175 şi la art. destinat dislocării oamenilor sau bunurilor (de exemplu. vom supune analizei latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin. nr. nu contează dacă substanţele narcotice au fost scoase din posesia legală sau posesia ilegală. În alt registru. locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. pe ascuns sau deschis.2174 CP RM. nici dacă pătrunderea se realizează în scopul sustragerii sau extorcării. depozit.2174 CP RM. Potrivit Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară despre sustragerea bunurilor”. spital etc.23 din 28. verandă sticluită. camere video de supraveghere etc. cămară etc. instituţie ştiinţifică. într-o încăpere. menită locuirii permanente sau provizorii a oamenilor (apartament.

În fine. psihotrope sau analoage ale acestora” trebuie de înţeles administrarea nejustificată a substanţelor narcotice. 3) punerea la dispoziţie a localurilor în scopul consumului substanţelor narcotice sau psihotrope. Pentru calificarea infracţiunii. .152 Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.(1) art. dar făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. injectare.713/2001. prin natura sau destinaţia lui. Amintim. în cazul infracţiunii prevăzute la alin. prin „consumul ilegal de substanţe narcotice. de regulă. chiar dacă în momentul săvârşirii faptei în acel loc nu era prezentă nicio persoană. Conform acestui articol. fapta se consideră săvârşită în public. Evitând repetiţiile inutile. pentru calificare. ce înţelegem prin „modul public de săvârşire a infracţiunii”? Pentru a afla înţelesul acestei noţiuni. La calificare. latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art. fără ca ele să fi fost prescrise de medic şi fără ca în organism să se ateste procese patologice care ar face indicată administrarea lor. este obligatorie stabilirea semnelor secundare ale laturii obiective: modul de săvârşire a infracţiunii şi locul de săvârşire a infracţiunii. Aşadar. Din structura laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin. apelăm la art.(1) art. că în Secţiunea I a Capitolului I al lucrării de faţă a fost analizată în detalii noţiunea „consumul ilicit de droguri”. în scopul periculos de a cunoaşte şi a simţi efectul lor asupra fizicului şi psihicului. este întotdeauna accesibil publicului. Această acţiune se prezintă sub oricare din următoarele trei modalităţi normative alternative: 1) organizarea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.2175 CP RM fapta prejudiciabilă consistă în acţiunea de consum ilegal de substanţe narcotice.2175 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de organizare a consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope. Aşadar. nu are importanţă modalitatea faptică sub care evoluează consumul ilegal: întrebuinţarea pastilelor sau prafurilor. în cantităţi mai mari decât dozele terapeutice. psihotrope sau de analoage ale acestora. fumat etc. psihotrope sau a analoagelor acestora. prizare.2175 CP RM rezultă că. este necesară prezenţa cel puţin a unuia din semnele secundare ale laturii obiective. Aceste semne au un caracter alternativ. parafrazând prevederile art.(2) art.1 al Legii nr. mestecarea substanţelor narcotice de origine naturală.219 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiune.131 „Fapta săvârşită în public” din Codul penal. 2) întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope. amintim doar că. dacă e comisă: a) într-un loc care.

aflându-se pe teritoriul terenului sportiv al Liceului „Dimitrie Cantemir” (bd. a consumat prin fumare marijuană [105].. precum şi Ordinului nr. c) într-un loc inaccesibil publicului. dacă aceasta s-a produs faţă de două sau mai multe persoane. psihotrope sau analoage ale acestora trebuie considerat ca fiind săvârşit în mod public. la 18. Considerăm că. A. deci urmează a fi calificat potrivit art.153 b) în orice alt loc accesibil publicului. Instituţiile de reabilitare socială trebuie să aibă statutul respectiv.170 din 24.02.02. mun.. d) într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane. în cazul instituţiilor de învăţământ.2175 CP RM. au consumat prin fumare marijuană [103]. În oricare din cele cinci ipoteze specificate mai sus.1997 [12].05.07. psihotrope sau analoage ale acestora. de narcomanie sau de toxicomanie.2175 CP RM a fost reţinută în următoarele cazuri: la 10.05. acestea să fi fost evaluate şi acreditate conform Legii cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova. în cazul dat. este necesar ca.(1) art. mun.142 (bd. privitoare la locul de săvârşire a infracţiunii.2007.2007. datorită naturii relaţiilor dintre persoanele participante. cu intenţia însă ca fapta să fie auzită sau văzută.Chişinău). conform Legii Republicii Moldova cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic.1999 [16]. cu excepţia reuniunilor care pot fi considerate cu caracter familial.I. precum şi Legii Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ. astfel încât făptuitorul să fi ieşit sau să fi intrat pe acest teritoriu anume în legătură cu consumul ilegal de substanţe narcotice.1991 [10].06. narcomanie sau toxicomanie” al Ministerului Sănătăţii [33] etc.Traian 3.D. aflându-se în ograda grădiniţei de copii nr. săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin. În context. adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 16. adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 4.A.2175 CP RM.1991 „Cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic. dacă în momentul săvârşirii faptei erau de faţă două sau mai multe persoane. instituţiile de reabilitare socială etc. e) prin orice mijloace recurgând la care făptuitorul îşi dădea seama că fapta ar putea ajunge la cunoştinţa publicului. Ş. este vorba de teritoriul limitrof care este legat prin căi de acces cu instituţiile de învăţământ. considerăm că este necesară întrunirea anumitor condiţii care să confirme statutul pe care acesta îl are.00. aproximativ la ora 18. Apare ca susceptibilă de interpretări expresia „în imediata apropiere a acestora” din finalul dispoziţiei alin. consumul ilegal de substanţe narcotice. la momentul săvârşirii faptei..(1) art. . adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 7. Cât priveşte locul de săvârşire a infracţiunii analizate. şi S.Traian 19/1. De exemplu.Chişinău).

La calificare. fie că aceştia consumă separat la un anumit timp. În privinţa laturii obiective a infracţiunii prevăzute la alin. nu contează dacă substanţele narcotice sau psihotrope sunt aduse de către consumatori ori cel care organizează consumul pune la dispoziţia lor aceste substanţe. trebuie considerată consumată din momentul în care spelunca este gata pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.154 Trebuie de menţionat că expresia „pe teritoriul instituţiilor de învăţământ. dar şi circumstanţa care determină agravarea răspunderii penale. instituţiilor de reabilitare socială. amenajarea locaţiei date cu dispozitive necesare consumului de substanţe narcotice sau psihotrope. infracţiunea prevăzută la art. asigurarea pazei speluncii. în locurile de agrement. În aceste ipoteze. finanţarea. prin „organizarea consumului” se are în vedere acţiunea prin care „făptuitorul întreprinde eforturile necesare pentru ca persoanele interesate să poată consuma substanţe narcotice sau psihotrope” [119. procurarea sau închirierea unei locaţii în calitate de speluncă. expresia dată desemnează nu numai locul de săvârşire a infracţiunii. În fine.2171. indiferent dacă consumul acestor substanţe a avut loc sau nu. prin „punerea la dispoziţie a localurilor” se înţelege acţiunea de creare a unei ambianţe corespunzătoare pentru a atrage consumatorii de substanţe narcotice sau psihotrope. În situaţia dată. penitenciarelor. infracţiunea trebuie considerată consumată din momentul în care făptuitorul şi-a dat acordul ca localul din posesia lui să fie folosit pentru consumul substanţelor narcotice sau psiho- .219 CP RM. lit. în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. lit. instruire a minorilor sau tineretului. Nu are importanţă dacă făptuitorul percepe sau nu vreo taxă pentru locul destinat consumului sau pretinde altceva din partea consumatorilor. regularizarea frecventării speluncii de către consumatori etc. nu are importanţă nici dacă persoanele în cauză sunt consumatori primari sau consumatori îndeletniciţi.219 CP RM.(2) art. Iată de ce. Prin „întreţinerea speluncilor” trebuie de înţeles utilizarea speluncii.2173 CP RM. p.e) alin. contactarea lor pentru a-i anunţa în acest sens. organizarea speluncii constă în iniţierea şi asigurarea funcţionării locaţiei corespunzătoare. achitarea cheltuielilor de întreţinere a speluncii. este necesar a menţiona că. drept moment de consumare a infracţiunii trebuie considerat momentul începerii exploatării speluncii. Organizarea presupune o pluralitate de consumatori.368]. În ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.b) alin. în vederea utilizării ulterioare a speluncii pentru consumul numitelor substanţe. prin „organizarea speluncilor” trebuie de înţeles găsirea.(3) art. evoluând sub forma organizării speluncilor. În ipoteza dată. deosebit de al celorlalţi. a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora” este utilizată şi în prevederile de la lit.(3) art.217.e) alin.(3) art. în acelaşi timp. repararea. unităţilor militare. În esenţă. atunci când chiar şi un singur consumator s-a folosit de serviciile acesteia. fie că ei consumă împreună.2175 CP RM.

să meargă în pădure.. al rudei apropiate) pentru administrarea numitei substanţe. autentificat prin semnătura pacientului sau a reprezentantului său legal (a rudei apropiate) şi a medicului în documentaţia medicală respectivă. În doctrina penală. împotriva voinţei acesteia. Ţ. la 13. exprimat benevol. de săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin.).2176 CP RM. În continuare. a fost exprimat consimţământul conştientizat al pacientului sau al reprezentantului său legal (în lipsa acestuia. în organismul altei persoane. tolerarea este un exemplu de implicare la infracţiune. nu poate fi tras la răspundere penală. În alt context. a fost invitat de către B. de exemplu.219 CP RM a fost învinuit Ţ. indiferent dacă acest consum a avut loc sau nu. vom supune analizei latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.R.66]. în plus. prin folosirea de comprese. prin pulverizare etc. în exercitarea obligaţiilor profesionale. nu-şi satisface niciun interes de pe urma acestei activităţi. Deci.02. R.Grama. pentru a fuma marijuană. Important este ca această acţiune de introducere a respectivelor substanţe în organismul victimei să se facă în afara condiţiilor legale şi în lipsa consimţământului victimei.R. Acesta.M. a substanţelor narcotice. Trebuie de consemnat că tolerarea consumului este realizată în paralel cu punerea la dispoziţie a localurilor în scopul consumului. indiferent de mod. menţionăm că A.R. Aşadar. nu are relevanţă modul cum s-a efectuat introducerea substanţelor narcotice. şi M. N. nu contribuie în niciun fel la această activitate. Aceasta constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de introducere ilegală intenţionată. Astfel. a pus la dispoziţie un local pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope. psihotrope sau a analoagelor acestora (prin injectare.. pentru a fuma marijuană [82]. Punerea la dispoziţie a localurilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope trebuie delimitată de tolerarea consumului acestor substanţe. i-a convins pe aceştia să se adăpostească în bucătăria lui de vară. Cu alte cuvinte. Ţ. Cel care tolerează consumul nu cooperează în niciun fel cu cel care pune la dispoziţie localul în scopul consumului. în baza informaţiei multilaterale şi exhaustive primite de la medicul curant sau de la medicul care efectuează studiul clinic. prin dizolvare în băutură.B.R. Însă.G. deci trebuie deosebită de participaţia la infracţiune. psihotrope sau a analoagelor acestora. G. nu poate fi sancţionat medicul care. Astfel.155 trope.2007. prin „tolerarea consumului drogurilor” se înţelege îngăduirea de către persoană ca în locul pe care îl deţine sau îl are la dispoziţie să se consume droguri de către terţi [116. administrează justificat unui pacient o substanţă narcotică sau psihotropă.(1) art.175].D. atunci altă persoană pune la dispoziţie localul în scopul consumului.Borodac opinează: „O varietate a violenţei fizice în cazul tâlhăriei este aducerea victimei în stare de inconştienţă sau imposibilitate de a se apăra ca rezultat . p. p.. În opinia lui M. Dacă proprietarul localului tolerează consumul. Dar realizată nu de aceeaşi persoană. nefiind nici favorizare a infracţiunii [137.

p. p.218 CP RM. p. prin „prescriere” se are în vedere punerea la dispoziţie (transmiterea) reţetelor.Visterniceanu [166. latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.4 al Legii nr. pentru obţinerea preparatelor narcotice sau psihotrope. a preparatelor narcotice sau psihotrope.. constrângerii... prin formula „atacul.(1) art. nici profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa.. Prohorova care afirmă: „În calitate de procedeu de influenţare. în ce priveşte art.. terminologia utilizată este constantă şi uniformă în actul elaborat.” [113. Întru susţinerea punctului nostru de vedere o vom cita pe M. prin „prescriere” se înţelege transmiterea.780/2001.188 CP RM. În cele ce urmează vom supune examinării latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin. Nu putem fi de acord cu această poziţie. nu putem vorbi despre concurenţa dintre parte şi întreg.109-110].371].19 al Legii nr. 171 şi 172 CP RM legiuitorul specifică: „. ca unul dintre principiile de bază ale legiferării (a se vedea lit. violenţei sau ameninţării cu violenţa.78 din Codul penal argentinian [208]. potrivit lit.(1) art. după cum ştim. înmânarea.2176 CP RM şi art.167 şi 168 CP RM.e) art. Or. nu poate fi confundată cu acţiunea desemnată. p.. În art. În art. fără necesitate.prin utilizarea înşelăciunii.. prin constrângere fizică sau psihică a persoanei sau profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa”. Deci. Respectând principiul consecvenţei.126]. neconştientizând că este înşelată. în cazul introducerii prin înşelăciune în organismul altei persoane a substanţelor narcotice. în plus. victima nu poate respinge imixtiunea făptuitorului în procesul de formare şi manifestare a voinţei sale” [196.”. „violenţă” sau „ameninţarea cu violenţa”.a) alin. Astfel. .L.188]. conform căruia termenul „violenţă” include folosirea mijloacelor hipnotice sau narcotice.69].156 al introducerii. trebuie să consemnăm că nici înşelăciunea. Într-o opinie. Un punct de vedere asemănător este exprimat de către E.218 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de prescriere.. înşelăciunea este lipsită de elemente de agresiune.(2) art. legiuitorul consemnează: „. punerea la dispoziţie a reţetei unei alte persoane [287]. noţiunea „înşelăciune” nu poate fi confundată cu noţiunile „constrângere”. noţiunile „constrângere” şi „profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa” nu sunt echipolente.188 CP RM. în organism a unor substanţe narcotice. Deci. prin „prescriere” se înţelege eliberarea unei reţete de către medic şi predarea ei persoanei solicitante [116. în art.(3) art. Într-o viziune mai desfăşurată. însoţit de violenţa periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei agresate”. iar folosirea repetată a unui termen exclude confuzia.780/2001). p. contrar voinţei ei (inclusiv prin înşelăciune). Într-o altă opinie. în Codul penal al Republicii Moldova nu există un articol similar cu art... În concluzie. Într-adevăr. către persoana fizică sau juridică [119.218 şi la alin. psihotrope sau a analoagelor acestora.

p.120]. precum şi în Anexa nr.233 din Codul penal al Federaţiei Ruse.(1) art. Latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin. este necesar să stabilim circumstanţele în care prescrierea preparatelor narcotice sau psihotrope determină aplicarea răspunderii conform alin. sunt stabilite în art. preparatele prescrise.230].382/1999.371].157 Prescrierea este săvârşită chiar şi atunci când „medicul respectiv a avut o motivaţie terapeutică anterioară în virtutea căreia avea obligaţia profesională de a prescrie stupefiante. indiferent dacă farmacistul i-a predat. dar şi în cazul „încălcării regulilor stabilite de perfectare a reţetelor care permit obţinerea mijloacelor narcotice sau a substanţelor psihotrope” [196. în documentele oficiale a unor date vădit false. prin „falsificare” se înţelege atât confecţionarea unui document fals. Astfel spus: care este semnificaţia sintagmei „fără necesitate” din dispoziţia acestei norme? Răspunsul la această întrebare este prezent în următoarea aserţiune: „Prescrierea trebuie să fie fără necesitate. Infracţiunea prevăzută la alin. În legătură cu acest punct de vedere.. în art. p.218 CP RM este o infracţiune formală.e) art..325]..260.(2) art. adică să presupună folosirea abuzivă a calităţii de medic pentru a înlesni.195 din 10. pe calea prescrierii medicale (obligatorii pentru farmacist). precum şi falsificarea unor astfel de documente.218 CP RM constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acţiunea de falsificare a reţetei sau a altor documente care permit obţinerea preparatelor şi a substanţelor narcotice sau psihotrope.(1) art.(1) art. Noţiunea „prescrierea fără necesitate” este mai îngustă decât noţiunea „prescrierea ilegală” din art. procurarea preparatelor narcotice sau psihotrope în alte scopuri decât efectuarea unui tratament medical” [119. prin „falsificare” se are în vedere numai confecţionarea unui document fals [287]. p.218 CP RM. p.780/2001 (care consacră regula . Susţinem cea de-a doua opinie.16 din Legea nr. În opinia unor autori. prescrierea ilegală are loc nu doar în cazul prescrierii fără necesitate. În conformitate cu lit. Or. în doctrina penală au fost exprimate puncte de vedere contradictorii. Cu privire la conţinutul acţiunii prejudiciabile analizate.07.2 „Particularităţile prescrierii stupefiantelor şi psihotropelor” la Ordinul nr. Temeiurile pentru prescrierea cu necesitate a reţetelor. 112.”. care permit obţinerea preparatelor narcotice sau psihotrope.19 al Legii nr.. dar care. Într-o altă viziune. în baza reţetei.218 CP RM. deci nu implică răspunderea penală. la momentul dat. nu se mai justifică” [133. cât şi introducerea unor elemente de falsificare în documentul autentic [113.2000 „Cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” al Ministerului Sănătăţii [36]. Trebuie de menţionat că un astfel de caz nu intră sub incidenţa alin.332 „Falsul în acte publice” din Codul penal se stabileşte: „Înscrierea . p. Ea se consideră consumată din momentul predării reţetei celui care urmează să o folosească. Or.

încălcate de către făptuitor.(4) art. import.361 CP RM. prelucrare. indiferent de organul emitent (Parlamentul. preparare. cu achitarea valorii preparatelor sau substanţelor.(2) art. evidenţă. Infracţiunea prevăzută la alin. înstrăinare. ajungem la concluzia că noţiunea „falsificare” din alin. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(2) art. (brevitatis causa. Structura acesteia este următoarea: 1) fapta prejudiciabilă care constă în acţiunea sau inacţiunea de încălcare a regulilor stabilite de producere.(2) art. Dacă preparatele ori substanţele narcotice sau psihotrope au fost obţinute în urma folosirii unor astfel de documente falsificate. se va califica. Dacă. precum şi apelând la procedeul interpretării sistemice. eliberare. Deci. ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. de către persoana care le-a falsificat.218 CP RM nu se referă la ipoteza introducerii unor date false în reţetă sau în alte documente care permit obţinerea preparatelor ori a substanţelor narcotice sau psihotrope. distribuire. transportare. procurare. La calificarea faptei este obligatorie stabilirea concretă a articolului sau punctului din cadrul . trebuie să aibă un caracter imperativ. Vânzarea documentelor care permit obţinerea preparatelor ori substanţelor narcotice sau psihotrope. de circulaţie) a substanţelor ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope (brevitatis causa.(2) art. cele săvârşite reprezintă procurarea ilegală a substanţelor narcotice sau psihotrope. Guvernul. preparare.158 constanţei şi uniformităţii terminologiei legislative). de exemplu. atunci cele săvârşite urmează a fi calificate potrivit art. deci să fie cuprinse în actele normative în vigoare. vom examina latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la alin.2171 CP RM. Finalmente. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale etc.(2) art. Ea se consideră consumată din momentul falsificării chiar şi a unei singure reţete sau a altui document care permite obţinerea preparatelor ori substanţelor narcotice sau psihotrope. după caz. prelucrare etc. documentele falsificate acordau dreptul de obţinere gratuită a acestora). în aceleaşi condiţii. indiferent dacă făptuitorul a reuşit sau nu să obţină preparatele sau substanţele respective în baza documentului falsificat. atrage răspunderea conform alin. 3) legătura de cauzalitate.190 CP RM.218 CP RM este o infracţiune formală.217 sau conform alin.). Este necesar a menţiona că regulile stabilite de producere. nu se efectuează achitarea valorii preparatelor ori substanţelor narcotice sau psihotrope (deoarece. export.218 CP RM. conform alin. 2) urmările prejudiciabile care constau în pierderea substanţelor narcotice sau psihotrope. a materialelor sau utilajelor) ori de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. expediere. nimicire a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. ca escrocherie. păstrare. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. utilizare.

dar cu încălcarea regulilor corespunzătoare. alin.(4) art. În ultima ipoteză. În comparaţie. păstrare etc. prelucrare. făptuitorul a omis să execute regulile stabilite de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor. cu toate că majoritatea noţiunilor utilizate la caracterizarea.1994 „Cu privire la acordarea asistenţei medicale bolnavilor de narcomanie şi toxicomanie. Cât priveşte urmările prejudiciabile. în ordinele Ministerului Sănătăţii: nr. Aceasta deoarece găsirea numitelor bunuri nu este legată de o aşteptare bazată pe anumite probabilităţi sau calcule. livrarea şi utilizarea substanţelor narcotice” [34]. ori a materialelor sau utilajelor. – se regăsesc în alin. „preparare”.218 CP RM (în raport cu faptele incriminate în normele sus-menţionate) constă în aceea că activităţile de producere. „procurare”. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. care au fost pierdute de către făptuitori. Găsirea substanţelor narcotice sau psihotrope.195 din 10. din cauza „nesăvârşirii unor acţiuni juridiceşte obligatorii.2171 şi în art.(4) art. ori a materialelor sau utilajelor. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. care au fost încălcate. p. prin „pierderea substanţelor narcotice sau psihotrope.255 din 29.159 actelor normative. preparare. localizarea numitelor bunuri sau stabilirea noului lor posesor devine imposibilă.(1) şi (2) art. În cazul ieşirii faptice a substanţelor narcotice sau psihotrope. păstrarea. .11.118].217. a faptei prejudiciabile – „producere”. nr.2000 „Cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” [36].07.218 CP RM. Fapta prejudiciabilă poate fi săvârşită nu numai pe calea acţiunii. precum şi despre evidenţa. specificul faptei incriminate la alin. în alin. ori a materialelor sau utilajelor. deci nu depinde în niciun fel de voinţa făptuitorului. ori a materialelor sau utilajelor.(1) şi (2) art. sunt realizate în temeiuri legale.01.2001 „Cu privire la tratamentul substitutiv al bolnavilor de narcomanie” [37] etc. „prelucrare”. dar şi pe calea inacţiunii. urmată de predarea acestora posesorului legal. Infracţiunea prevăzută la alin. procurare. astfel de reguli se conţin în Legea nr.(4) art.6 din 12. prescrierea.218 CP RM este o infracţiune materială. obiectiv necesare şi realmente posibile” [172. Ea se consideră consumată din momentul pierderii substanţelor narcotice sau psihotrope. din posesia legală. nu împiedică tragerea făptuitorului la răspundere penală. ce conţin regulile stabilite de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor. În special. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.382/1999.2173 CP RM. „păstrare” etc. nr. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope” se are în vedere ieşirea faptică a numitelor bunuri din posesia legală ori o astfel de degradare a materialelor sau utilajelor care exclude posibilitatea utilizării lor în viitor după destinaţie.

293. în doctrina penală este exprimat punctul de vedere că infracţiunile prevăzute la alin.218 CP RM. în raport cu fapta prejudiciabilă prevăzută la alin. din Codul penal) legiuitorul foloseşte numai termenul „încălcarea …”. 2175 şi la art. de exemplu. p.218 CP RM (precum şi din toate celelalte norme în care se utilizează această formulă). motivul şi scopul infracţiunii [117. Totodată. 228. Pe ce se întemeiază afirmaţia că.2171. în art. 235. considerăm că toate aceste infracţiuni sunt comise cu intenţie directă. din punctul de vedere al laturii obiective. în cazul infracţiunii prevăzute la alin.223.(4) art. Astfel. psihotrope. În cazuri mai rare. În acest sens. în lipsa unei precizări privind forma vinovăţiei. are o atitudine de imprudenţă ori intenţie faţă de fapta prejudiciabilă. în alte articole (de exemplu.117. În cea mai mare parte. 258. repetarea unui termen exclude confuzia. 124. 298-301 etc. alin.(5) art. 123.e) art. desemnată prin formula „încălcarea…” din alin. Numai în cazul infracţiunii prevăzute la art.218 CP RM făptuitorul manifestă imprudenţă în raport cu urmările prejudiciabile sub forma vătămării sănătăţii persoanei sau altor urmări grave. manifestând imprudenţă în raport cu urmările prejudiciabile ale infracţiunii. În ce priveşte tipul intenţiei. art. forma de vinovăţie se exprimă în imprudenţă. infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.2176 CP RM sunt săvârşite cu intenţie directă sau indirectă [135. În ce ne priveşte.213 CP RM legiuitorul utilizează formula „încălcarea din neglijenţă…”. 261.180 CP RM legiuitorul foloseşte formula „încălcarea intenţionată…”. Pe de altă parte.217. 264.218 CP RM.(4) art. fără a face careva precizare cu privire la atitudinea psihică a făptuitorului faţă de încălcarea corespunzătoare.780/2001. În fine. 121. 128. făptuitorul manifestă intenţie sau imprudenţă? Pe interpretarea sistemică şi pe interpretarea logică în care ponderea îi revine regulii „a contrario”. De unde rezultă că.(1) şi (2) art. 263. făptuitorul. tâlhărie sau extorcare) intenţia poate fi directă sau indirectă. 218 şi 219 CP RM Prin „latura subiectivă a infracţiunii” se înţelege atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta săvârşită şi urmările ei. fie din imprudenţă. conform lit. poate fi săvârşită fie cu intenţie.2172.160 Secţiunea III Probleme privind elementele constitutive subiective ale infracţiunilor prevăzute la art.(4) art. 269. în art. terminologia utilizată trebuie să fie constantă şi uniformă în actul elaborat.2174 CP RM (cu excepţia cazurilor când acţiunea prejudiciabilă se concretizează în pungăşie. p. a analoagelor sau precursorilor acestora sunt infracţiuni intenţionate. 129]. 2171-2176. în art.(1) şi (2) art.137]. 2173. fapta.19 al Legii nr. .217. Şi în ipoteza infracţiunii prevăzute la alin.

a analoagelor şi precursorilor acestora. apare important spectrul vast al considerentelor făptuitorului.(2) art. legiuitorul alege să pună accentul. Contraexemplul ni-l oferă o altă speţă.(2) art.306.D. în cazul cărora legiuitorul le fixează momentul de consumare în momentul comiterii acţiunii sau inacţiunii. în textul normativ. lit. Noţiunea „interesul material” din alin. V.152.218 CP RM are exact acelaşi înţeles ca noţiunea „interesul material” din lit. În rare cazuri. pe un singur considerent: imbold. rezultă în mod inevitabil că o şi doreşte.(2) art. care pot sta la baza săvârşirii unei infracţiuni.f) alin.(3) art. în cazul infracţiunii prevăzute la alin. intenţia indirectă nu este posibilă” [183. de cele mai dese ori. motiv.(5) art. trebuie de menţionat că prezenţa sau lipsa intenţiei unice de a comite acţiunile infracţionale identice reprezintă principalul criteriu ce permite delimitarea infracţiunii unice prelungite de repetarea infracţiunii. O altă concluzie ar intra în contradicţie cu regulile logicii. lit. legiuitorul se pronunţă pentru circumstanţierea. Teajkova: „La săvârşirea infracţiunilor.308 etc. În şirul argumentelor ce ar veni să confirme această idee se înscrie speţa din practica judiciară.M.151.h) alin. conform căreia fabricarea de câteva ori a unor substanţe narcotice dintr-un singur lot de materie primă reprezintă un şir de acţiuni infracţionale identice cuprinse în intenţia unică a inculpatului şi constituie o singură infracţiune – o infracţiune prelungită. Într-adevăr. Latura subiectivă a infracţiunii o caracterizează nu numai atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta săvârşită şi urmările ei. în al doilea caz – opiu.F. apelăm la opinia lui N. şi nu o infracţiune repetată [66].b) alin. în art.(2) art. din diferite loturi de materie primă.g) alin.164. din Codul penal: „motivul generat de necesitatea făptuitorului de a-şi spori activul patrimonial (de a obţine sau a . constituie o infracţiune repetată [72].b) alin. în Codul penal al Republicii Moldova se utilizează formula de tipul „în interes material ori în alte interese personale” (de exemplu. În contextul examinării intenţiei de a săvârşi infracţiunile în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. considerente care au stat la baza săvârşirii infracţiunii [285].313].327 CP RM). potrivit căreia acţiunile făptuitorului. la un interval considerabil de timp. dar cu o singură remarcă: din spectrul larg al considerentelor.161 Pentru argumentarea acestei luări de poziţie. lit.(2) art. cum poate făptuitorul să admită conştient că săvârşeşte o acţiune (inacţiune) prejudiciabilă? Odată ce el o săvârşeşte.(2) art. În cazuri mai frecvente.b) alin. psihotrope.307. lit. sprijinim această opinie. În fond.218 CP RM. alin. p. Kuzneţova şi I. a unui singur motiv al infracţiunii (de exemplu.145. în primul caz – marijuană.(5) art. dar şi motivul şi scopul. când motivul infracţiunii se exprimă în interesul material). în vederea caracterizării infracţiunii şi periculozităţii sociale a personalităţii infractorului. lit. mobil. care a fabricat şi a păstrat ilegal substanţe narcotice fără scop de desfacere. Filimonov este de părere că includerea motivului infracţiunii în componenţa infracţiunii se justifică atunci când.

56]. fie falsificarea reţetei sau a altor documente care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope.219 CP RM. 218 sau la art. fie că constată prezenţa scopului de înstrăinare numai în baza descoperirii la făptuitor a unei cantităţi apreciabile de substanţe narcotice. cel puţin. într-o speţă. Astfel. motivul infracţiunii nu influenţează calificarea faptelor incriminate la art.219 CP RM” [119. De aceea.218 CP RM. scopul infracţiunii este indicat în art.219 CP RM: scopul consumului substanţelor narcotice sau psihotrope. p. la care ne-am referit. dar în acest caz este necesară prezenţa. şi C. p. se are în vedere nu consumul substanţelor narcotice sau psihotrope de către făptuitorul însuşi (adică persoana care organizează sau întreţine speluncile ori care pune la dispoziţie localurile). este important rezultatul spre care acesta tinde [285]. Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.D. p. încă a unei persoane. şi C.2171 CP RM. instanţa de judecată i-a recunoscut vinovaţi pe M. deoarece el aparţine momentului finalizării actului. atunci când fie prescrierea fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope.(1) şi (2) art. El trebuie însă luat în consideraţie la individualizarea pedepsei. Diferenţa dintre motiv şi scop este marcată în mod tranşant de către G. vizavi de această ipoteză.375]. Trebuie de menţionat că.218 CP RM. de una . ori de plante care conţin asemenea substanţe. Însă.162 reţine un câştig material) sau de a-şi micşora pasivul patrimonial (de a se elibera de cheltuieli materiale)” [119. În special. pentru a putea califica fapta conform art. în practică. în procurarea şi păstrarea substanţelor narcotice fără scop de înstrăinare.217.187]. motivând că.(5) art. Prezenţa scopului special este obligatorie şi în cazul prevăzut la lit. se impune o anumită precizare: de regulă. Instanţa superioară a recalificat cele săvârşite de M. pentru caracterizarea infracţiunii şi periculozităţii sociale a personalităţii infractorului. O deosebită atenţie merită examinarea problemei scopului de înstrăinare. stabilirea scopului de înstrăinare comportă dificultăţi considerabile. de procurarea ilegală a substanţelor narcotice în scopul înstrăinării doar în virtutea faptului că s-a ridicat o cantitate considerabilă de cannabis (19. În ce priveşte scopul infracţiunii. pe când motivul este legat de momentul adoptării hotărârii” [110.Antoniu: „Scopul nu se confundă cu motivul. Filimonov opinează că indicarea acestuia în conţinutul incriminării se justifică atunci când.c) alin. adică a scopului infracţiunilor prevăzute la alin.(3) art.8 kg). se face cu scopul de a obţine preparate ori substanţe narcotice sau psihotrope în proporţii mari. psihotrope sau analoage ale acestora. nu putem să nu susţinem opinia exprimată în literatura de specialitate: „Consumul poate fi gândit să fie efectuat de către însuşi făptuitorul. 2171-2176. Aceasta deoarece organele judiciare fie că subestimează probele acumulate. V.

deoarece distribuitorii au temerea că ar putea fi descoperiţi mai uşor prin intermediul acestora. substanţele psihotrope. este necesar să reamintim că. analoagele acestora sau plante care conţin asemenea substanţe. psihotrope sau analoage ale acestora. psihotrope sau analoagele acestora pentru consum propriu.217 CP RM trebuie dezincriminate. în Codul penal român. şi nu doar a uneia din ele. Despre lipsa scopului de înstrăinare poate indica. în Capitolul I al lucrării de faţă.). În context. suntem de părere că faptele prevăzute la alin. existenţa unei înţelegeri cu consumatorii etc.163 singură. substanţe narcotice.(1) şi (2) art. fiecare parte adoptă măsurile necesare . [62]. corespondenta sintagmei „fără scop de înstrăinare” din art.(1) şi (2) art. a păstrat. prelucrarea. Aşadar. păstrarea sau transportarea mijloacelor narcotice. despre scopul de înstrăinare pot mărturisi.219 CP RM).3 din numita Convenţie. asemenea persoane nu sunt implicate în activitatea de înstrăinare. psihotrope. De asemenea. cu efect puternic sau toxice”. „sub rezerva principiilor sale constituţionale şi conceptelor fundamentale din sistemul său juridic. care a fabricat. se cere a fi incriminat de convenţiile internaţionale relative la prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri (în primul rând.13 din Hotărârea Plenului Judecătoriei Supreme a Federaţiei Ruse „Cu privire la practica judiciară în cauzele referitoare la infracţiunile legate de mijloacele narcotice. în prezenţa unor temeiuri suficiente: procurarea. suferă de narcomanie. amplasarea acestor substanţe în recipiente care facilitează înstrăinarea.217 CP RM este sintagma „pentru consum propriu” (art.06. Promovând în continuare această concepţie. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora. S-ar putea replica. Aşa să fie oare? Conform paragrafului 2 art. Remarcăm în acest sens că. am recomandat dezincriminarea faptelor care sunt legate.387 CP Rom. a procurat.2006. că traficul ilicit de droguri. psihotrope sau a analoagelor acestora (avem în vedere faptele prevăzute la alin. este necesar să consemnăm că.14 din 15. fabricarea.2175 şi la art. substanţelor psihotrope sau a analoagelor acestora de către o persoană care nu le consumă. faptul că persoana. a transportat etc. chiar fiind săvârşit pentru consum propriu. de consumul substanţelor narcotice. Lipsa scopului de înstrăinare în cazul acestora denotă năzuinţa de a întrebuinţa substanţele narcotice. descoperirea unei cantităţi mari de substanţe narcotice nu poate dovedi prezenţa scopului de înstrăinare [74]. nr. într-un fel sau altul. de exemplu. de Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope [43]. pentru stabilirea scopului de înstrăinare este necesară identificarea tuturor acestor circumstanţe în ansamblu. ca alternativă la aplicarea unor măsuri coercitive faţă de aceştia. cantitatea mijloacelor narcotice. În această ordine de idei. potrivit pct. De regulă. am argumentat necesitatea aplicării unor măsuri de tratament faţă de consumatorii ilegali de substanţe narcotice.

II) cultivării macului opiaceu. în care se conturează componenţa traficului ilicit de droguri. Oricare dispoziţii incriminatoare din legea penală autohtonă.217. atunci când actul a fost comis intenţionat: a) I) producerii. pe când prima din prevederile citate mai sus are un caracter de recomandare. Această supoziţie este confirmată de punctul de vedere al lui M. Iată de ce. oferirii. obţinând un caracter pur intern. deţinerii sau cumpărării oricărui stupefiant sau oricărei substanţe psihotrope. cum apare ea modificată. normele penale corespunzătoare îşi pierd caracterul de admisibilitate şi oportunitate sub aspectul dreptului internaţional.219 CP RM prezintă interes examinarea problemei privind eroarea de fapt. în ipoteza unei asemenea augmentări. 218 şi la art. extragerii. încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961 şi ale Convenţiei din 1961. care este penal pedepsibil: „Fiecare parte adoptă măsurile necesare pentru a conferi caracterul de infracţiuni. propunem dezincriminarea faptelor prevăzute în art. în scopul producerii de stupefiante. lăsând la discreţia statelor-părţi să augmenteze lista acestor fapte. în conformitate cu dreptul său intern. ale Convenţiei din 1961.11 „Aplicarea legii penale în spaţiu” din Codul penal). Această prevedere trebuie raportată la dispoziţia paragrafului 1 art. Însă.(3) art. cetăţenii străini care săvârşesc fapte ce nu cad sub incidenţa minimului obligatoriu din convenţiile internaţionale de referinţă nu pot fi traşi la răspundere penală (aşa cum rezultă din alin.3 al Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.Boier. În contextul studiului asupra laturii subiective a infracţiunilor prevăzute la art.217 CP RM. deţinerii şi cumpărării de stupefiante şi substanţe psihotrope. sau ale Convenţiei din 1971. expedierii. care depăşesc cadrul minimului obligatoriu. stabilit de convenţiile internaţionale în cauză. încălcându-se dispoziţiile Convenţiei din 1961.I) de mai sus”. preparării. plantei de coca sau plantei de cannabis. Din considerentele menţionate mai sus. livrării în orice condiţii. atunci când actul a fost comis intenţionat. fabricării. distribuirii. importului sau exportului oricărui stupefiant sau oricărei substanţe psihotrope. punerii în vânzare. şi cultivării de stupefiante destinate consumului personal…”. îşi pierd caracterul lor „universal” (în sensul principiului universalităţii aplicării legii penale în spaţiu). Cu alte cuvinte. cum apare ea modificată. Nu este greu de observat că cea de-a doua prevedere citată mai sus are un caracter obligatoriu pentru statele-părţi. conform căruia „eroarea există când făptuitorul nu a cunoscut sau a cunoscut greşit în momentul acţiunii sau inacţiunii o . 21712176. Ceea ce nu poate să nu aibă implicaţii asupra aplicării acestor norme penale. Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope profilează minimul obligatoriu de fapte cu relevanţă penală. în scopul uneia din activităţile enumerate la subalin. transportării.164 pentru a-i conferi caracterul de infracţiune în conformitate cu dreptul său intern. expedierii în tranzit. vânzării. de exemplu.

3 din Legea nr. 190. în primul rând.27 „Tentativa de infracţiune” din Codul penal nu este necesară. Dimpotrivă. întrucât cunoaşterea nesigură a conţinutului coletelor implică acceptarea de către făptuitor a posibilităţii de a primi spre transport şi de a introduce în ţară substanţe interzise. Or. Bineînţeles. dacă făptuitorul. p. 190-192 CP RM.(2) art.F. sustrage heroină. Referirea la art. .27 şi 2174 CP RM (ca tentativă la sustragerea substanţei narcotice). influenţează asupra calificării infracţiunii. p. fără drept. În opinia lui N. Are dreptate V.355]. cu precizarea că tipul intenţiei este intenţia indirectă. făptuitorul are obligaţia să-şi clarifice dubiile înainte de a acţiona. aceasta are loc în cazurile când obiectului material îi sunt inerente anumite particularităţi (de exemplu.M. exercitându-şi funcţia şi având experienţă în domeniul transportului internaţional. dacă făptuitorul doreşte să sustragă un bun oarecare. când acesta este semnul obligatoriu al componenţei infracţiunii. Kezneţova şi I. nu se confundă cu îndoiala. eroarea asupra obiectului material. Teajkova. De regulă. dar. o persoană sustrage substanţele narcotice aparţinând lui x. cele săvârşite vor constitui tentativă la infracţiunile prevăzute la art.186-188. cele săvârşite trebuie calificate conform alin. dorind să sustragă cocaină. În acest sens. eroarea de fapt neesenţială nu poate influenţa asupra calificării infracţiunii. având o imagine deformată a realităţii în momentul în care a acţionat ori s-a abţinut de la o acţiune” [219]. 191 sau la art.165 împrejurare din realitatea înconjurătoare de natură să confere faptei o anumită gravitate sau caracter penal. în loc de substanţele narcotice aparţinând lui y pe care le avea în vedere). a introdus în ţară colete cu droguri primite spre transport fără a verifica conţinutul acestora. substanţele narcotice). Aşadar.353].248 CP RM – drept contrabandă cu substanţele narcotice sau psihotrope. apare ca neesenţială eroarea asupra identităţii obiectului material (de exemplu. dacă făptuitorul doreşte să sustragă o substanţă narcotică. În asemenea cazuri. sustrage un bun „neutru”. 187.186.Paşca atunci când susţine că eroarea. Dintre tipurile erorii de fapt. 188.358]. el nu şi-a dat seama de natura faptei sale. atunci calificarea trebuie făcută conform art. ca noţiune cu semnificaţie penală. în realitate. răspunderea trebuie aplicată în funcţie de orientarea intenţiei” [183. „eroarea asupra obiectului material.143/2000 a României. Capacitatea psihică a făptuitorului nu a acţionat eficient. care constituie o stare ce se caracterizează prin faptul că persoana îşi dădea seama că nu este în măsură să-şi reprezinte exact realitatea şi. nu este săvârşită în condiţiile erorii de fapt. ar trebui să se abţină de a se manifesta până la clarificare [111. cum sunt drogurile” [73]. În contextul legii penale autohtone. sustrage o substanţă narcotică. dar. atenţia o merită. potrivit căreia „fapta de a introduce în ţară droguri de risc. este edificatoare o speţă din practica judiciară română. o persoană. prevăzută în art. deci.192 CP RM. nu conform art. Astfel. în cazul îndoielii. În doctrina penală este discutată delimitarea erorii de fapt esenţiale de eroarea de fapt neesenţială [111. p. în realitate.

din cauze independente de voinţa lui. împotriva voinţei acesteia.217. fără scop de înstrăinare. şi nu conform alin.2171 CP RM). p. De asemenea.(4) art. Dacă făptuitorul doreşte. cele săvârşite se califică conform art.(3) art. le procură în proporţii mari. eroarea asupra parametrilor cantitativi ai obiectului material este o eroare esenţială.c) alin. De exemplu. deoarece a admis şi producerea rezultatului ilicit.27 şi lit. În contextul acestor infracţiuni (avem în vedere infracţiunile prevăzute la alin. În acest caz. Manifestând intenţie determinată.b) alin.166 Dacă totuşi acţionează.(3) art.2176 CP RM). lit.(4) art. psihotrope sau analoage . nerealizarea intenţiei determinate a făptuitorului trebuie să-şi găsească reflectarea în planul calificării ca tentativă la infracţiunea agravată. dacă făptuitorul a considerat eronat că introduce ilegal intenţionat în organismul unei femei gravide. lit.176]. se caracterizează prin noţiunile „proporţii mari” sau „deosebit de mari”. psihotrope sau analoage ale acestora. deci influenţează asupra calificării infracţiunii.(2) art.2176 CP RM). alin.217.(2) art. va răspunde pentru infracţiunea corespunzătoare comisă cu intenţie indirectă.(4) art. despre calităţile speciale ale victimei este cazul să vorbim în următoarea ipoteză: – infracţiunea este săvârşită de o persoană care a atins vârsta de 18 ani în privinţa (nu şi cu atragerea) minorilor (lit. făptuitorul doreşte să săvârşească o faptă care poartă asupra unei cantităţi precise de substanţe narcotice. în funcţie de concretizarea acesteia: intenţia determinată şi intenţia nedeterminată. să procure. a analoagelor sau precursorilor acestora. În contextul temei analizate. lit.(1) art.217 CP RM. – infracţiunea este săvârşită faţă de o femeie gravidă (lit.d) alin. În caz contrar.(4) art. dar. ori plante conţinând asemenea substanţe. Iar în contextul studiului de faţă analiza acestei probleme prezintă interes. – infracţiunea este săvârşită faţă de un minor sau o persoană care se află în stare de neputinţă (lit. psihotrope.217 CP RM. implicit. în doctrina penală se vorbeşte despre eroarea asupra calităţilor speciale ale victimei [197.217.(2) art. În cazul în care făptuitorul manifestă intenţie nedeterminată.2171 şi la lit.2171. deoarece parametrii cantitativi ai obiectului material al unor infracţiuni. substanţe narcotice în proporţii deosebit de mari.c) alin. trebuie de avut în vedere şi tipul intenţiei. Răspunderea penală trebuie aplicată în funcţie de orientarea intenţiei. În doctrina penală nu este analizată problema erorii asupra parametrilor cantitativi ai obiectului material. ar fi ignorată periculozitatea socială sporită a făptuitorului şi.b) alin. substanţe narcotice. latura subiectivă a infracţiunii.f) alin.(2) art. săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.a) alin. de exemplu. nu ca infracţiune neagravată consumată. cantitatea dată nu poate fi stabilită cu precizie. Însă.d) alin.218 CP RM).

(3) şi lit.(1) art.a) şi b) alin. a atins. alin.27 şi lit.(2) art.2171 CP RM. a analoagelor sau precursorilor acestora este persoana fizică responsabilă.b) alin.2176 CP RM). . art. Ipoteza „cu atragerea minorilor” este un caz special în raport cu ipoteza „de două sau mai multe persoane” [56]. Vârsta minimă a răspunderii penale de 18 ani este stabilită pentru subiecţii infracţiunilor prevăzute la lit.(4) art. în prima ipoteză.a) alin. dacă luăm în seamă că la lit. vârsta de 16 ani. a încetat procesul penal. În cea de-a doua ipoteză.2171 CP RM: „de o persoană care a atins vârsta de 18 ani în privinţa sau cu atragerea minorilor”. prezintă interes speţa. prin sentinţa sa.(2) art. În alt context.27 şi lit. este necesar a menţiona că subiect al infracţiunii este recunoscută persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală şi care. lit.217 CP RM. este pasibilă de răspundere penală [117.d) alin.2176 CP RM. Subiect al infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.2173.(4) art. psihotrope. de regulă.(4) art.(4) art. Considerăm că se poate vorbi şi despre eroarea asupra numărului de victime. ale cărui facultăţi sociale.(4) art. Astfel.2176 CP RM (nu conform alin. potrivit căreia S.V. ştirbite în rezultatul săvârşirii infracţiunii…” [224]. împotriva voinţei acestora – dar în rezultat substanţele amintite au fost introduse în organismul unei singure persoane sau nu au fost introduse în organismul nici unei persoane – atunci calificarea trebuie făcută potrivit art.217 şi la lit.2176 CP RM. care la momentul comiterii infracţiunii. Instanţa de judecată. atunci cele comise trebuie calificate conform art. care la data săvârşirii infracţiunii avea vârsta de 15 ani.2174 şi la alin.. graţie faptului că posedă toate semnele prevăzute de lege pentru această categorie de subiecţi.(2) art.b) şi d) alin. a fost învinuit de săvârşirea infracţiunii prevăzute la alin.b) alin.2171. din motiv că lipseşte un element al infracţiunii – subiectul [106]. minorul apare ca persoană care ia parte la săvârşirea infracţiunii (dar nu neapărat ca participant). vârsta minimă a răspunderii penale de 14 ani este stabilită pentru subiecţii infracţiunilor prevăzute la lit.a) alin. dacă făptuitorul a considerat eronat că introduce ilegal intenţionat substanţe narcotice. Astfel.217. interese s-au dovedit a fi vătămate.(4) art.b) alin. Trebuie de specificat că la lit.a) alin.217 CP RM se utilizează formula „de o persoană care a atins vârsta de 18 ani cu atragerea minorilor”. adică „figura acelui participant la relaţia socială. p. psihotrope sau analoage ale acestora în organismul a două persoane.2176 CP RM e stabilită circumstanţa agravantă „faţă de două sau mai multe persoane”. În ambele ipoteze – „în privinţa minorilor” şi „cu atragerea minorilor” – se presupune o anumită conexiune dintre subiect şi minor. În acest sens.167 ale acestora. O formulă puţin diferită se utilizează la lit. minorul este victima infracţiunii.(3) art. Ca excepţie.a) alin.(2) art.(2) art.176].

(3) art. În contrast.(2) art.43.(4) art.(3) art.(6). în conformitate cu pct.(3) art. deoarece. sintagmele „grup criminal organizat” şi „organizaţie (asociaţie) criminală” desemnează două forme distincte de participaţie. pot suferi de anumite afecţiuni de natură psihică. răspunderea se agravează.b) alin. însă nu permit acestor persoane să conştientizeze în deplină măsură caracterul prejudiciabil al faptei. lit.(2) art.218 CP RM). în asemenea cazuri. suntem de părere că.2004.103 CP RM. 2171-2176. În contextul circumstanţei agravante „de două sau mai multe persoane” (lit. nr. precum şi de a-şi manifesta voinţa şi de a-şi dirija în mod plenar acţiunile. Aceasta deoarece. Aceasta deoarece persoanele care săvârşesc infracţiunile prevăzute la art. Specificăm aceasta. legate mai ales de prejudicierea sferei volitive a psihicului.a) alin.168 Dintre condiţiile ce caracterizează subiectul infracţiunilor analizate o atenţie mai mare trebuie acordată responsabilităţii subiectului. în conformitate cu care faţă de narcomani se aplică măsurile de constrângere cu caracter medical. instanţa de judecată poate ajunge la concluzia că anomaliile psihice reprezintă veriga decisivă în lanţul cauzelor şi condiţiilor ce au determinat comiterea infracţiunii. dacă infracţiunea e comisă de un grup criminal organizat sau de o orga- . în comun cu una sau mai multe persoane care nu întrunesc aceste semne.217 CP RM. intră sub incidenţa circumstanţei agravante „de două sau mai multe persoane”.j) art. săvârşirea sustragerii de către o persoană care întruneşte semnele subiectului infracţiunii. lit.2174 CP RM. Considerăm că.b) alin.217. iar persoana şi-a pierdut capacitatea de a-şi dirija acţiunile.217.b) alin.219 CP RM sunt deseori consumatori de droguri.(1) sau (2) art. este suficient ca doar una dintre persoanele care comit infracţiunea să aibă semnele subiectului infracţiunii.2171. 218 sau la art. trebuie să-şi găsească aplicarea prevederile art.b) alin. lit. Sintagma „de două sau mai multe persoane” nu desemnează vreo formă de participaţie. expertiza o poate recunoaşte iresponsabilă. când sunt sesizabile modificările stabile ale psihicului. De multe ori. lit.(3) art.217 CP RM să fie completat cu alin. 46 şi 47 CP RM.(4) art.2174 şi lit. în conformitate cu care să fie liberată de răspundere penală persoana care a săvârşit faptele prevăzute la alin. În cazurile în care consumul sistematic de droguri a atins acel grad.2173. În acelaşi timp. dacă s-a adresat benevol într-o instituţie medicală şi a început tratamentul contra narcomaniei. asemenea afecţiuni nu exclud responsabilitatea.76 CP RM.2173 şi lit. de lege lata. De asemenea.a) alin.25 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” .06. ne reiterăm propunerea ca art. conform lit. în prezenţa concluziei corespunzătoare a expertizei psihiatrice. Deci. astfel atenuând pedeapsa în acord cu lit.b) alin.23 din 28. studiind personalitatea celui inculpat şi cercetând circumstanţele concrete ale cauzei. În Secţiunea III a Capitolului I din prezenta lucrare am prezentat argumentele de rigoare în favoarea acestei recomandări de lege ferenda.b) alin.2171. aşa cum rezultă din art.

ca subiect poate să apară „numai o persoană cu funcţie de răspundere sau o persoană care gestionează o organizaţie comercială.219 CP RM.(3) art. De asemenea. Reieşind din regula înscrisă la lit. În afară de aceasta.217. Persoanele cărora li s-au acordat atribuţii speciale.2174 CP RM.2174 CP RM.(2) art.218 CP RM pot avea ca subiect şi o persoană juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător.c) alin. în cadrul componenţei de infracţiune el îndeplineşte două funcţii: caracterizează pericolul social al faptei şi facilitează identificarea obiectului apărării penale. lit. În alt context. în ipoteza unor infracţiuni săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.217.c) alin.46 CP RM). în cazul sustragerii substanţelor narcotice sau psihotrope. făptuitorul trebuie să aibă calităţile unui subiect special. Grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracţiuni (art. În această ipoteză. potrivit alin.d) alin.364]. răspunderea se agravează.(2) şi lit. a funcţiilor de administrare. psihotrope. 2171-2173 şi la art. dar pentru faptele prejudiciabile săvârşite în virtutea acestora. în ipoteza escrocheriei sau delapidării averii străine săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu. doar o asemenea persoană poate fi subiectul infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. a analoagelor sau precursorilor acestora. asigurare şi executare a intenţiilor criminale ale organizaţiei în scopul de a influenţa activitatea economică şi de altă natură a persoanelor fizice şi juridice sau de a o controla. obştească sau altă organizaţie nestatală” [119. lit.(3) şi lit.c) alin.2173. subiectul special este „administratorul bunurilor încredinţate” [256]. făptuitorul trebuie să aibă calităţile unui subiect special. care cade sub incidenţa art. psihotrope. De asemenea. a analoagelor sau precursorilor acestora. făptuitorul trebuie să aibă calităţile subiectului special în cazul infracţiunilor prevăzute la lit.2171. financiare sau politice. consemnăm că. în vederea obţinerii de avantaje şi realizării de interese economice. În toate aceste cazuri este vorba de săvârşirea infracţiunii cu folosirea situaţiei de serviciu. între membrii organizaţiei şi structurile ei. În primul rând. în alte forme. face posibilă stabilirea obiectului apărării penale.(3) art. lit. adoptând forma delapidării averii străine. La fel. Cât priveşte subiectul special.d) alin.e) art. . cu folosirea situaţiei de serviciu. dacă infracţiunea e săvârşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală.(4) art. În această ordine de idei. subiectul special. obligaţii şi atribuţii.(2) art. precum şi drepturi şi obligaţii speciale. descoperind caracterul relaţiilor şi valorilor sociale lezate în rezultatul săvârşirii infracţiunii.c) alin. Organizaţia criminală este o reuniune de grupuri criminale organizate într-o comunitate stabilă. p. a cărei activitate se întemeiază pe diviziunea. trebuie de accentuat că infracţiunile prevăzute la art.19 din Legea 780/2001.169 nizaţie criminală ori în favoarea acestora. poartă răspundere nu pentru aceste drepturi.

c) indicarea sursei de procurare a acestor substanţe. Într-adevăr. psihotrope.(2) şi lit.) se prescrie nemijlocit de medic. Precizăm că respectarea regulilor specificate trebuie să fie pusă în sarcina subiectului printr-o instrucţiune de serviciu. respectiv. şi infracţiunea prevăzută la alin. În context.c) alin. Este vorba de persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor stabilite de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării acestor substanţe. la lit.364]. psihotrope sau a analoagelor lor. să activeze în baza autorizaţiei acordate în condiţiile Legii nr.(3) art.2171 şi.2171 şi de la lit. Astfel de reţetă se semnează de către mediculşef adjunct pe problemele curative .2 al Anexei nr.(3) şi lit.(4) art. după caz.217 CP RM.d) alin. dacă a contribuit activ: 1) la descoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.2 la Ordinul nr.. p. Este indispensabil ca persoana fizică sau juridică. persoana care a săvârşit acţiunea prevăzută la art. . Acesta este „medicul care are dreptul să scrie.382/1999.07.2173 CP RM. prin: a) autodenunţare.372].d) alin. b) predare benevolă a substanţelor narcotice. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(2) art.218 CP RM). anume această concluzie rezultă din pct.c) alin. a analoagelor sau precursorilor acestora.. Abordând problema privind subiectul infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. să semneze şi să ştampileze reţetele pentru obţinerea preparatelor narcotice sau psihotrope” [119. Considerent din care recomandăm abrogarea prevederilor de la lit. Subiect special are şi infracţiunea de prescriere fără necesitate a preparatelor narcotice sau psihotrope (alin.(5) art.. însărcinată cu respectarea regulilor corespunzătoare.c) alin.170 Prin „folosirea situaţiei de serviciu” se înţelege săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni care decurg din atribuţiile de serviciu ale făptuitorului şi care sunt în limitele competenţei lui de serviciu [119. În fine.2000 „Cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” al Ministerului Sănătăţii: „Reţeta (se are în vedere reţeta pentru obţinerea medicamentelor stupefiante sau psihotrope – n.. 2) la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii. printr-un ordin sau dispoziţie a persoanei decidente ierarhic superioare sau prin alt mod stabilit de lege. nu putem să omitem chestiunea ce ţine de clauza de impunitate stabilită la alin.351].(4) art. p.a.218 CP RM are un subiect special.c) alin. psihotrope sau analoagelor lor.195 din 10. p. Conform acesteia. semnalăm o inadvertenţă care împiedică funcţionarea normală a reglementărilor penale: sintagma „cu folosirea situaţiei de serviciu” e folosită în dublaj la lit.” [164.(3) art.(1) art.2173 CP RM.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală.

264 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova. este o infracţiune continuă) sau când ea deja a fost săvârşită. pe care o examinăm. de circumstanţă. trebuie de menţionat că. de formă.2172 CP RM va putea cădea sub incidenţa noţiunii „infracţiunea ce ţine de circulaţia substanţelor narcotice.(5) art. fără a se cere ca această contribuţie să fie activă. Deci. psihotrope sau a analoagelor lor. legiuitorul nu oferă o interpretare a noţiunii „contribuţie activă”.57 CP RM.(5) şi (6) art. nici una de complezenţă. cad infracţiunile prevăzute la art. Considerăm că o asemenea interpretare ar trebui să existe. În acest sens. persoana care. a săvârşit o infracţiune de altă categorie (adică alta decât infracţiunea uşoară sau mai puţin gravă) poate fi liberată de răspundere penală numai în cazurile prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a Codului penal.(2) art. În mod regretabil. psihotrope sau analoagelor lor”? Interpretarea stricto sensu a acestei noţiuni aduce la ideea că. Persoana poate contribui la descoperirea infracţiunii ce ţine de circulaţia substanţelor narcotice. în locul cuvintelor „sau analoagelor lor” să fie scris „sau analoagelor ori precursorilor lor”. care să presupună consecinţa scontată la apariţia sau dezvoltarea acţiunilor socialmente utile punctate în cele trei ipoteze pe care le-am nominalizat mai sus. Ea poate înlesni contracararea infracţiunii atunci când aceasta se află la etapa de pregătire. sub incidenţa ei. 2171. c) indicarea sursei de procurare a acestor substanţe.217. adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.2003 [7]. în conformitate cu alin. în conjunctura descrisă la alin. real. de exemplu. psihotrope sau analoagelor lor atunci când aceasta este în proces de săvârşire (de exemplu. Înlesnirea trebuie să fie efectivă. în alin.278 CP RM. din moment ce. Ca urmare. Considerăm că.(1) art.(1) art. infracţiunea prevăzută la art. în condiţiile alin. este necesar ca făptuitorul să-şi aducă contribuţia la anumite acţiuni socialmente utile. .03. considerăm că este necesar ca. prin „autodenunţare” se înţelege înştiinţarea benevolă făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică despre săvârşirea de către ea a unei infracţiuni în cazul în care organele de urmărire penală nu sunt la curent cu această faptă.217 CP RM. să nu fie o înlesnire oarecare. psihotrope sau analoagelor ori precursorilor lor”. conform alin. 218 sau 219 CP RM. a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. În context. În conformitate cu alin. Ce trebuie de înţeles prin noţiunea „infracţiunea ce ţine de circulaţia substanţelor narcotice. 2173-2176. Modul de realizare a acţiunii socialmente utile.57 „Liberarea de răspundere penală în legătură cu căinţa activă” din Codul penal. poate consta alternativ în: a) autodenunţare. prin „contribuţie activă” trebuie să se înţeleagă înlesnirea în mod efectiv.171 3) la indicarea mijloacelor băneşti. b) predarea benevolă a substanţelor narcotice.(5) art.217 CP RM.

ci a fost reţinut de colaboratorii poliţiei. sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională.172 În alt context. Astfel. într-o speţă. persoana poate înlesni realizarea urmăririi penale şi prin indicarea mijloacelor băneşti. a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. potrivit pct. De asemenea. psihotrope sau a analoagelor lor. În acest plan.12 din 27. potrivit alin. exprimată în formă scrisă [275]. lăsarea unui bilet scris printre substanţele narcotice.(1) art. prietenilor etc. nu poate fi considerată ca predare benevolă a substanţelor narcotice. ea poate presupune indicarea locului din care substanţele respective au fost sustrase sau găsite abandonate. instigator sau complice. preparării. concomitent. ori din care plantele respective au fost recoltate etc. Dimpotrivă. Cât priveşte aportul prin divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii la determinarea lor.1997. psihotrope sau analoagele lor. Conform acestora. a făptuitorului) de a le preda organelor judiciare. adoptând forma operaţiunilor ilegale cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. Susţinem opinia exprimată de V. producerii. a substanţelor narcotice. Într-o altă ordine de idei. nu poate fi considerată predare benevolă a substanţelor narcotice. deoarece inculpatul nu din propria iniţiativă s-a prezentat la poliţie. De exemplu. psihotrope sau a analoagelor lor trebuie deosebită de năzuinţa de a le preda. dând curs sfaturilor rudelor. precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor. caracterul benevol al predării se exprimă în absenţa unei situaţii în care persoana respectivă se vede nevoită să predea mijloacele.217 CP RM. Este necesar a specifica că. psihotrope sau a analoagelor lor presupune denunţarea autorului infracţiunii anterioare. este necesar să apelăm la prevederile alin. în care se menţionează năzuinţa autorului biletului (şi.1 al Convenţiei privind spălarea banilor. în sensul prevederii de la alin. potrivit art.Kurcenko. psihotrope sau a analoagelor lor. oricum vor fi confiscate. indicarea sursei de procurare a substanţelor narcotice.03. se constată just: „Afirmaţia apărătorului că inculpatul a predat benevol substanţa narcotică nu poate fi admisă. caracterul benevol este prezent în situaţia în care persoana în cauză avea posibilitatea să deţină în continuare mijloacele narcotice sau substanţele psihotrope. depistarea. într-un fel sau altul. din . este nevoie de consemnat că. organizator.(5) art. Nu contează motivele din care persoana a hotărât să le predea: din proprie iniţiativă sau la sugestia părinţilor. deoarece ele. extragerii etc. În fine.42 CP RM. psihotrope sau a analoagelor lor ridicarea acestora la reţinerea personală. însă le-a predat benevol.17 din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. participanţii sunt persoanele care contribuie la săvârşirea unei infracţiuni în calitate de autor.(5) art. după care predarea efectivă a substanţelor narcotice.217 CP RM. Abia la propunerea acestora el a transmis pachetul cu substanţă narcotică” [70].

”. nu putem stabili dacă cele trei acţiuni socialmente utile ale persoanei ce s-a decis să contribuie la descoperirea sau contracararea infracţiunii şi în baza cărora ea poate fi liberată de răspundere penală au sau nu un caracter alternativ. psihotrope sau analoagelor sau precursorilor lor.(5) art.217 CP RM să fie reformulată după cum urmează: „Persoana care a săvârşit acţiunile prevăzute la art. Analizând prevederile de la alin. indicare a sursei de procurare a acestor substanţe. fie la indicarea mijloacelor băneşti.217 CP RM. astfel încât să reiasă caracterul alternativ al acţiunilor date.11. .03.173 8. precum şi actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra bunului. fie la divulgarea numelor persoanelor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii.2002) [44]. prin autodenunţare. a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune.(5) art..1990 (ratificată de Republica Moldova la 15. Considerăm că textul prevederii date ar trebui să fie mai explicit. prin „bun” trebuie de înţeles un bun de orice natură.. după caz.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ fie la descoperirea ori contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. prin „venituri provenite din activitatea infracţională” se au în vedere orice avantaje provenite din infracţiuni. predare benevolă a substanţelor narcotice. psihotrope sau a analoagelor ori precursorilor lor. mobil sau imobil. Pe cale de consecinţă. fie corporal sau incorporal. propunem ca dispoziţia de la alin.

Astfel.(1) şi (2) art. În context. se efectuează în condiţiile art. de exemplu. care subminează bazele economiei legitime şi ameninţă stabilitatea.03. se stabileşte că sunt recunoscute legăturile dintre traficul ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope şi alte activităţi criminale organizate. 2171-2176. în special. 217.2002) [44]. reiese chiar din preambulul Convenţiei ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope [43].115 CP RM. 218 şi la art. depistarea. în cazul unui concurs de infracţiuni.e) art.6 „Infracţiuni de spălare a banilor” al Convenţiei menţionate. 2171-2176. cuprinse în întregime de dispoziţiile a două sau a mai multor norme penale şi constituind o singură infracţiune. Printre altele. sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 8.1990 (ratificată de Republica Moldova la 15.1 din Convenţia privind spălarea banilor. alegerea unei norme din normele concurente. PSIHOTROPE. Totodată. conform acestuia. a bunurilor sau a veniturilor obţinute de către ea . conexe. A ANALOAGELOR SAU PRECURSORILOR ACESTORA Secţiunea I Concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art.174 CAPITOLUL III PROBLEME SPECIFICE DE CALIFICARE A INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE ÎN SFERA CIRCULAŢIEI SUBSTANŢELOR NARCOTICE. concurenţa normelor penale presupune săvârşirea de către o persoană sau de către un grup de persoane a unei fapte prejudiciabile.11. care reflectă cel mai exact natura juridică a faptei prejudiciabile comise.243 CP RM). 218 şi 219 CP RM În acord cu art.116-118 CP RM. securitatea şi suveranitatea statelor. dacă persoana săvârşeşte acţiunile orientate spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti. Potrivit lit. prevăzute la art.2171 CP RM constituie infracţiuni principale în raport cu infracţiunea spălarea banilor (art. Importanţa oglindirii concursului de infracţiuni şi a concurenţei de norme în cazul calificării infracţiunilor. este necesar a menţiona că. infracţiunile prevăzute la alin.217. calificarea infracţiunilor. se efectuează cu invocarea tuturor articolelor sau alineatelor unui singur articol din legea penală care prevăd faptele prejudiciabile săvârşite.219 CP RM. expresia „infracţiunea principală” desemnează orice infracţiune în urma căreia sunt generate veniturile provenite din activitatea infracţională fiind susceptibile de a deveni obiect al unei infracţiuni conform art. în conformitate cu art.114 CP RM.

împotriva voinţei acesteia. comercializarea drogurilor) [144.(4) art. alin. amintim că. traficul de persoane se poate conecta cu infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.2171 CP RM. ele fiind determinate prin constrângere să comită diferite infracţiuni în interesul persoanelor sau grupurilor criminale care le impun (de exemplu. Adică.175 ilicit în urma înstrăinării ilegale a substanţelor narcotice.(2) art. în doctrina penală este specificată una dintre formele de exploatare practicate în cazul traficului de persoane. De asemenea. cele săvârşite urmează a fi calificate conform alin. Într-adevăr. alin.(2) art.206. p. psihotrope sau a analoagelor acestora. psihotrope.206 „Traficul de copii” din Codul penal).2176 CP RM.2176 CP RM. a analoagelor sau precursorilor acestora.165.2171 CP RM. de exemplu. psihotrope sau a analoagelor acestora.g) alin. în ansamblu (dacă scopul respectiv se realizează).206 CP RM şi infracţiunea prevăzută la lit. Deci. În acelaşi timp. a analoagelor sau precursorilor acestora.2171 CP RM şi art. când traficantul antrenează victimele în activităţi criminale. Iar calificarea urmează a se face potrivit art. în înstrăinarea ilegală a substanţelor narcotice.165 CP RM şi infracţiunea prevăzută la art. psihotrope. psihotrope sau a analoagelor acestora formează concursul real cu infracţiunea spălarea banilor. profitarea de dependenţa fizică a copilului este una dintre metodele traficului de copii (aşa cum rezultă din lit. cele săvârşite constituie un concurs real de infracţiuni.(2) art. cu referire la traficul de copii. psihotrope sau a analoagelor acestora.2171 CP RM.. Astfel.43]. exprimându-se. Acest scop se poate concretiza în folosirea victimei la înstrăinarea ilegală a substanţelor narcotice. cele săvârşite formează un concurs de infracţiuni. Dacă subiectul traficului de fiinţe umane (traficului de copii) este cel care a adus anterior victima în starea de dependenţă fizică (de exemplu. în acord cu lit.(2) art. urmând a fi calificate conform art.(2) art.42 şi alin.(4) art. Scopul folosirii victimei în activitatea criminală este indicat şi în art.(2) art. în instigarea victimei la infracţiunea prevăzută la alin. Aceasta deoarece infracţiunea de înstrăinare ilegală a substanţelor narcotice.(2) art. folosirea dependenţei fizice reprezintă una dintre metodele traficului de fiinţe umane. Dacă acest scop se realizează.165 „Traficul de fiinţe umane” din Codul penal.42 şi alin.c) alin.243 CP RM.c) alin. unul dintre scopurile traficului de fiinţe umane constă în folosirea victimei în activităţi criminale.(2) art. Dacă subiectul traficului de copii execută nemijlocit şi înstrăinarea ilegală a substanţelor narcotice. cele săvârşite reprezintă fie concursul real dintre infracţiunea prevăzută la lit. prin introducerea ilegală intenţionată în organismul victimei. Dar mai există şi un alt aspect sub care se manifestă conexiunea dintre traficul de persoane şi infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.206 CP RM.(2) art. psihotrope sau a analoagelor acestora. având vârsta de 18 ani şi atrăgând .g) alin. psihotrope sau a analoagelor acestora).c) alin. a substanţelor narcotice. fie concursul real dintre infracţiunea prevăzută la lit. În acest sens.

d) alin. în baza prescripţiei medicului). Dar. Însă.(2) art. Termenul „prealabilă” din dispoziţia de la lit. Astfel.d) alin.176 victima minoră la săvârşirea acestei fapte.(4) art. În acest caz. nu există un concurs de infracţiuni atunci când administrarea de substanţe narcotice sau psihotrope se face în temeiuri legale (de exemplu. potrivit alin. Deci. calificarea trebuie să fie alta: art. În acest caz. infracţiunea prevăzută la lit.206 CP RM.171 CP RM denotă că administrarea substanţelor narcotice sau psihotrope nu face parte din componenţa violului. psihotrope. de la această regulă există excepţii: când substanţele narcotice sau psihotrope aparţin celui căruia îi sunt administrate. într-o primă ipoteză.a) alin.171 CP RM.171 CP RM.(2) art. nu se atestă un concurs de infracţiuni.d) alin. Într-o altă ipoteză. o asemenea faptă este considerată înstrăinare ilegală a substanţelor narcotice sau psihotrope.11.217 .(3) art. cele săvârşite trebuie calificate conform alin. victima se află la tratamentul făptuitorului.2176 şi lit. Deci. substanţele narcotice sau psihotrope pot fi administrate ilegal.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative.2171 CP RM.d) alin.2171 şi lit. În pct.(4) art.a) alin.2005 [58]. cele săvârşite se califică numai conform lit.206 şi lit.171 CP RM. În alt context.(2) art. variantele acestei calificări. Precizăm că. În acest caz. sau substanţele respective au fost procurate împreună de către cel căruia ele i se administrează şi persoana care i le administrează. în ansamblu.10 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală”. toxice sau cu efect puternic. în acelaşi timp. faptă prevăzută la art. nr.d) alin.(2) art. se are în vedere că făptuitorul intenţionat îi administrează victimei substanţe narcotice. pot fi diferite. consemnăm că la lit.(2) art.(2) art. dar cu consimţământul victimei.171 CP RM.171 CP RM subzistă alături de complicitatea la consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului. în cazul violului săvârşit prin drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţionată a victimei.(4) art. Dacă. menţionăm că săvârşirea infracţiunii de o persoană care a atins vârsta de 18 ani cu atragerea minorilor determină agravarea răspunderii penale conform lit. 171 CP RM se prevede răspunderea pentru violul săvârşit prin drogarea sau otrăvirea prealabilă intenţionată a victimei. este necesară calificarea prin concurs. în funcţie de circumstanţele concrete.a) alin. Totodată. cele săvârşite urmează a fi calificate conform lit.(2) art. având ca scop aducerea victimei în stare de imposibilitate de a opune rezistenţă sau reducerea substanţială a intensităţii acestei rezistenţe. calificarea se va face conform art.d) alin. victima traficului de fiinţe umane (a traficului de copii) este absolvită de răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală. De regulă. pentru administrare reciprocă.17 din 7. Bineînţeles. substanţele narcotice sau psihotrope pot fi administrate ilegal şi împotriva voinţei victimei. se menţionează că. În altă ordine de idei.

De aceea.208 CP RM sau conform art. În conformitate cu alin. calificarea suplimentară trebuie făcută conform art. în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie.a) alin. se prevede răspunderea pentru consumul ilegal de substanţe narcotice.209 CP RM.(4) art. instruire a minorilor sau tineretului. Or. în virtutea prevederilor de la art.116 CP RM. în fond.219 CP RM. se va aplica numai norma specială. penitenciarelor.209 CP RM? Amintim că la art.287 „Huliganismul” din Codul penal sunt norme concurente? În alţi termeni. cât şi conform art.209 CP RM se incriminează fapta de atragere de către o persoană care a atins vârsta de 18 ani a minorilor la consumul ilegal de droguri. adică în locurile în care au acces minorii. în locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. Art. atrage la săvârşirea ei un minor. sau care pune la dispoziţie localuri în aceste scopuri. Cu alte cuvinte.a) alin. Cât priveşte concursul real. acesta e posibil între infracţiunea prevăzută la art.2175 CP RM. consemnăm că la alin. a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropiere a acestora.2175 CP RM este utilizată expresia „săvârşit în mod public”. în locurile de agrement.(4) art. dacă persoana. Este oare necesară în aceste cazuri calificarea suplimentară conform art.2171 CP RM (care apare ca normă specială). art. între oricare infracţiuni. instruire a minorilor. persoana care organizează ori întreţine spelunci pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope.208 CP RM şi art.219 CP RM.2171 CP RM. care comite infracţiunea prevăzută la art.208 „Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale” din Codul penal? Considerăm că nu. trebuie trasă la răspundere atât conform alin. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant nu este o infracţiune. De aceea.208 CP RM apare ca normă generală în raport cu lit.(4) art.2175 CP RM şi art. această infracţiune poate fi comisă inclusiv pe teritoriul instituţiilor de învăţământ. atrăgând minorii la comiterea acestor acţiuni. unităţilor militare. va exista concursul dintre această infracţiune şi infracţiunea prevăzută la art. Deci.2175 CP RM. de către persoana care o comite şi care a atins vârsta de 18 ani. 208 CP RM. Aceasta deoarece consumul ilegal de droguri. Concursul ideal este posibil numai între aceste infracţiuni. psihotrope .(1) art. Aşa cum concursul real este posibil. săvârşit în mod public sau pe teritoriul instituţiilor de învăţământ.a) alin. putem oare considera că consumul ilegal de substanţe narcotice.(4) art. Înseamnă oare aceasta că alin.208 CP RM se prevede răspunderea pentru atragerea minorilor la săvârşirea inclusiv a infracţiunii prevăzute la art.209 CP RM nu sunt norme concurente.177 sau lit. medicamente sau alte substanţe cu efect narcotizant.(1) art. Dintr-o altă perspectivă. Însă. în condiţiile în care minorii sunt atraşi la săvârşirea infracţiunii prevăzute la art.(1) art.217 sau cu lit.2175 CP RM şi infracţiunea prevăzută la art.(4) art. În alin. psihotrope sau analoage ale acestora.2175 CP RM.208 CP RM.

2006.(1) art.287 CP RM. Dar. instituţiilor. de exemplu. organizaţiilor.178 sau analoage ale acestora. nu facilitează prea mult demersul interpretativ.2175 CP RM. aşa cum rezultă din art. se consideră săvârşirea unor acţiuni intenţionate ce atentează la regulile sociale şi morale de convieţuire. [59]. putem oare considera că cele săvârşite de el cad sub incidenţa noţiunii „încălcarea grosolană a ordinii publice”? Noţiunea „încălcarea grosolană a ordinii publice” este o noţiune estimativă. zădărniceşte o manifestare culturală. În aceste condiţii. nu este exclus ca unii dintre subiecţii interpretării să considere că exprimă necuviinţă fapta celui care consumă în public substanţe narcotice. comportare batjocoritoare cu cetăţenii. ce exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate.2175 CP RM şi art. În conformitate cu pct. nu înseamnă în mod automat că el exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate. zădărnicire a activităţilor de masă. dacă cel care consumă ilegal substanţe narcotice. psihotrope sau analoage ale acestora pentru a înlătura disconfortul psihic sau pentru a evita suferinţele.2175 CP RM consumă ilegal substanţe narcotice. Iar explicaţia din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie. se prevede răspunderea pentru organizarea consumului ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope.4 din 19. abordarea unei ţinute lipsite de pudoare. Din acest punct de vedere. psihotrope sau analoage ale acestora. potrivit alin. psihotrope sau analoage ale acestora ar putea fi echivalat cu: proferarea de expresii indecente. În concluzie.2175 CP RM şi art. apare întrebarea dacă există concurenţă dintre alin. încălcare îndelungată şi insistentă a ordinii publice.(2) art.06. Subiectul infracţiunii. acţiunea desemnată prin această noţiune trebuie să fie însoţită ineluctabil de acţiunea de exprimare a unei vădite lipse de respect faţă de societate. . reprodusă mai sus. care sunt încălcate într-un mod grosolan şi demonstrativ de către violatorul ordinii publice prin necuviinţă. Dacă această necesitate l-a surprins într-o ambianţă cu implicaţii publice. psihotrope sau analoage ale acestora. zădărnicind astfel o manifestare cu caracter public. nr. Persoane diferite pot interpreta diferit această noţiune. după maniera în care este formulată. suspendare temporară a activităţii normale a întreprinderilor.(2) art.3 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica judiciară în cazurile penale despre huliganism”. prin înjosire a onoarei şi demnităţii persoanei. nu putem afirma că consumul ilegal de substanţe narcotice. reprezintă o încălcare grosolană a ordinii publice şi exprimă o vădită lipsă de respect faţă de societate. efectuarea de gesturi obscene etc. susceptibilă de percepţie subiectivistă. sportivă sau altă manifestare publică. neobrăzare. săvârşit în mod public. În acest sens.287 CP RM nu sunt norme concurente. prevăzute la alin. religioasă.(1) art. transportului obştesc etc. prin aceasta. încălcarea grosolană a ordinii publice. (aceste exemple sunt prezentate în definiţia dată noţiunii „exprimarea unei vădite lipse de respect faţă de societate” în Hotărârea Plenului amintită).219 CP RM? Amintim că. Într-o altă ordine de idei. alin.

transmiterea tăinuită de la control. persoanelor deţinute în penitenciare a substanţelor narcotice sau psihotrope nu este săvârşită în mod sistematic sau în proporţii mari. În fapt. persoanelor deţinute în penitenciare inclusiv a drogurilor.219 CP RM este preocupat de organizarea speluncii.(2) art.322 CP RM reprezintă.27 CP RM). în art.219 CP RM apare.2171 (cu sau fără referire la art.(2) art.(2) art. în alin. în art. Cu alte cuvinte.179 În ipoteza organizării speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope (specificate în art. În contrast.(2) art.2175 CP RM consumul de substanţe narcotice sau psihotrope apare ca o activitate accesorie faţă de activitatea subiectului infracţiunii. deoarece infrastructura corespunzătoare deja există.219 CP RM – spelunca – reprezentând diferenţa specifică în raport cu infracţiunea prevăzută la alin. se va aplica art.177 „Transmiterea ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deţinute în instituţiile de corectare prin muncă. în incinta unei instituţii de reabilitare socială a narcomanilor). în preventoriile de educaţie prin muncă. prin orice mijloace.(2) art. În opoziţie. Dar aceasta nu înseamnă că.(2) art. de tratament şi muncă şi în cele de tratament şi educaţie” din Codul cu privire la contravenţiile administrative. iar consumul de substanţe narcotice sau psihotrope este ceea ce trebuie să urmeze acestei organizări. În alt registru. în această ipoteză. Totuşi.2175 CP RM se are în vedre contribuţia adusă pentru a fi posibil consumul ilegal de substanţe narcotice sau psihotrope. În mod aparent. s-ar părea că există concurenţa cu alin. persoanelor deţinute în penitenciare a drogurilor (inclusiv a substanţelor narcotice sau psihotrope ) este un altceva decât un caz particular de transportare şi/sau înstrăinare (sau complicitate la înstrăinare) ilegală de substanţe narcotice sau psihotrope. în acest caz.(2) art. Or.217 sau alin.2175 CP RM. observăm că în art.219 CP RM se are în vedere contribuţia adusă pentru constituirea unei spelunci destinate consumului de substanţe narcotice sau psihotrope.219 CP RM nu este vorba de un caz particular al infracţiunii prevăzute la alin. art.(2) art. nefiindu-i necesară constituirea unei spelunci. atunci trebuie aplicat alin.219 CP RM). subiectul infracţiunii prevăzute la alin. dacă această acţiune a fost săvârşită în mod sistematic sau în proporţii mari.217 sau alin. subiectul infracţiunii prevăzute la art. Considerăm că art. este vorba de cazuri calitativ diferite.219 CP RM consumul de substanţe narcotice sau psihotrope reprezintă scopul infracţiunii.322 CP RM se prevede răspunderea pentru transmiterea tăinuită de la control sau pentru încercarea de a transmite. în ipoteza din alin.2171 CP RM. ca normă specială în raport cu alin. în art. Or. Aşadar. la o analiză mai atentă.2175 CP RM (datorită obiectului imaterial al infracţiunii prevăzute la art.(2) art. normă specială în raport cu alin. dacă transmiterea tăinuită de la control sau încercarea de a transmite. Or. nu expresia „dacă această acţiune a fost săvârşită în .(2) art.2175 CP RM.2175 CP RM purcede direct la organizarea consumului de substanţe narcotice sau psihotrope (de exemplu. În aceste condiţii. prin orice mijloace.(2) art. prin orice mijloace.2175 CP RM).

se poate exprima în vătămarea intenţionată medie sau uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii. în dispoziţia art. ajungem la concluzia că violenţa. atunci cele săvârşite reprezintă concursul ideal dintre infracţiunea prevăzută la art.2174 CP RM. psihotrope sau a analoagelor acestora.c) alin. Or. precursorii.2176 CP RM. (3) art.(1) art.(5) art.2171 CP RM. sunt sustrase sau extorcate substanţe narcotice sau psihotrope.(2) art.2174 CP RM este normă specială în raport cu art. aşa cum rezultă din alin.2176 CP RM cu sancţiunile de la art.322 CP RM. printr-o singură acţiune.180 mod sistematic sau în proporţii mari” este diferenţa specifică pe care trebuie s-o căutăm în dispoziţia art.186-192 CP RM. referindu-se la destinatarii substanţelor narcotice sau psihotrope. Tocmai aceasta este diferenţa specifică în raport cu alin.(2) art.126 CP RM. . a substanţelor narcotice.2174 CP RM este normă specială în raport cu art.2174 CP RM. precum şi bunuri de alt gen.151 şi 2176 CP RM. în cazul sustragerii sau dobândirii bunurilor. sustragerea sau extorcarea lor antrenează răspunderea conform art. materialele sau utilajele destinate producerii. Dacă violenţa respectivă ia forma vătămării intenţionate grave a integrităţii corporale sau a sănătăţii.151-154 CP RM. preparării sau prelucrării substanţelor narcotice. împotriva voinţei acesteia.2176 CP RM. Aceasta o desemnează expresia „persoanelor deţinute în penitenciare”. aplicată în contextul infracţiunii prevăzute la art. în cazul sustragerii sau extorcării substanţelor narcotice sau psihotrope. nu putem susţine că lit.2176 CP RM se utilizează sintagma „indiferent de mod”. Nu este necesară calificarea suplimentară conform lit. De unde deducem că violenţa poate reprezenta modul (mai corect – metoda) de introducere ilegală intenţionată în organismul altei persoane. În altă ordine de idei.217 sau alin. noţiunile „proporţii mari” şi „proporţii deosebit de mari” se referă la parametrii valorici ai urmărilor prejudiciabile ale infracţiunii. De aceea. în maltratarea intenţionată sau în alte acte de violenţă. În aceste împrejurări. Dacă.(2) art.1341 CP RM. În cazul sustragerii substanţelor narcotice sau psihotrope cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe.186-192 CP RM. psihotrope sau analoagelor lor ori cultivării plantelor care conţin aceste substanţe nu pot constitui obiectul material al infracţiunii prevăzute la art. cele săvârşite vor constitui concursul dintre infracţiunile prevăzute la art. Dar violenţă de care grad? Confruntând sancţiunea de la art. În contrast. aşa cum rezultă din alin.187 „Jaful” din Codul penal.2174 CP RM şi una din infracţiunile prevăzute la art.(2) art. noţiunile „proporţii mari” şi „proporţii deosebit de mari” se referă la parametrii cantitativi ai obiectului material al infracţiunii. Analoagele.195 CP RM.e) alin. ea depăşeşte limitele componenţei prevăzute la art.e) alin. În alt context. consemnăm că art.186-192 CP RM. În acelaşi timp. cele săvârşite sunt cuprinse integral de prevederea de la lit.

adică în „neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către făptuitor a obligaţiilor sale privitoare la paza bunurilor proprietarului” [119. La fel. inclusiv pierderea bunurilor încredinţate în paza făptuitorului. ele se referă la latura obiectivă a faptelor pe care aceste norme le incriminează: fapta prejudiciabilă prevăzută la alin.218 CP RM constă în încălcarea regulilor stabilite. În această ipoteză.b) alin. ori a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. p. prelucrarea. inclusiv de păstrare sau evidenţă a substanţelor narcotice sau psihotrope. calificarea trebuie făcută conform lit.218 CP RM şi art.310-311] (deci. Sustragerea sau extorcarea substanţelor narcotice sau psihotrope.. similarităţile sunt relevabile în ce priveşte subiectul infracţiunii: persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor stabilite.(4) art.188 CP RM.(4) art. transportarea. expedierea înstrăinarea etc. cifrate în proporţii mari sau deosebit de mari (în cazul infracţiunii prevăzute la art.217 sau la alin. sunt remarcabile afinităţile vizând urmările prejudiciabile ale infracţiunilor corespunzătoare: pierderea substanţelor narcotice sau psihotrope. cele comise sunt cuprinse integral de prevederea de la lit.(2) art.218).(4) art.(2) art. fapta prejudiciabilă prevăzută la art. trebuie de menţionat că.200 „Neglijenţa criminală faţă de paza bunurilor proprietarului” din Codul penal.2174 CP RM şi. inclusiv de păstrare sau evidenţă a substanţelor narcotice sau psihotrope ori a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope. săvârşeşte sustragerea acestor substanţe. Dacă persoana. de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii . Aceasta deoarece substanţele narcotice sau psihotrope nu au fost pierdute.218 CP RM. se atestă încălcarea unor reguli profesionale).2171 CP RM. urmată de păstrarea. după caz. în condiţii de ilegalitate a acestora constituie concursul real dintre infracţiunile prevăzute la art.(4) art.c) alin. în cazul sustragerii substanţelor narcotice sau psihotrope cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării unei asemenea violenţe. folosindu-şi situaţia de serviciu. Nu în ultimul rând.181 În mod similar. Pot fi remarcate similarităţi între alin. de asemenea.2174 CP RM. a materialelor sau utilajelor destinate producerii sau prelucrării substanţelor narcotice sau psihotrope.200 CP RM). din perspectiva laturii obiective. ci au trecut în posesia ilegală a făptuitorului.(2) art.2174 CP RM. la alin. în a cărei obligaţii intră respectarea regulilor stabilite de circulaţie a substanţelor narcotice sau psihotrope. nefiind necesară calificarea suplimentară potrivit art. nu este necesară calificarea suplimentară conform alin.(3) art. Înseamnă oare aceasta că cele două norme sunt concurente? Vorbind despre asemănările dintre cele două norme. în primul rând.200 CP RM constă în neglijenţa criminală faţă de obligaţiile proprii.

(2) art. Mai mult. deţinerea.07.(2) art. vânzarea sau folosirea documentelor oficiale. că criteriul universal care determină coraportul dintre normele penale generale şi normele penale speciale îl constituie întinderea semnelor infracţiunilor prevăzute de aceste norme [266]. ştampile sau sigilii) (în cazul infracţiunii prevăzute la art. în contextul infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. termenul „oficial” înseamnă „care emană de la o autoritate de la un guvern.(4) art.(4) art.182 prevăzute la alin.714].218 CP RM există multiple similitudini.200 şi alin. infracţiunile corespunzătoare se situează în diferite sisteme de coordonate: pentru infracţiunea prevăzută la art. a imprimatelor. care reprezintă obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. Astfel. Dar putem oare afirma că documentele. sunt documente oficiale? Or. literalmente. analoagelor sau precursorilor acestora (inclusiv al infracţiunii prevăzute la alin. Aceasta deoarece.(4) art. ştampilelor sau sigiliilor false” din Codul penal? În doctrina penală este consemnat.218 CP RM. psihotrope.2000 „Cu . aşa cum am constatat anterior. în mod pregnant.218 CP RM legiuitorul nu stabileşte parametrii valorici ai urmărilor prejudiciabile. În concluzie. noţiunile „proporţii mari” şi „proporţii deosebit de mari” nici nu pot desemna parametrii valorici ai urmărilor prejudiciabile.218 CP RM). urmează a fi comparată întinderea obiectelor materiale ale infracţiunilor corespunzătoare: reţeta sau alte documente care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope (în cazul infracţiunii prevăzute la alin. persoana căreia i-a fost încredinţată paza bunurilor proprietarului (în cazul infracţiunii prevăzute la art.200 CP RM şi alin. care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope. În această privinţă.1 din Ordinul nr. Cu siguranţă.218 CP RM).2.361 „Confecţionarea.361 CP RM). deşi între art. În altă ordine de idei. În acest sens. întrebarea ar fi: putem oare susţine că alin.195 din 10.218 CP RM corelaţia este cea specifică concurenţei dintre norma generală şi norma specială. cele două norme nu se află într-o relaţie de concurenţă. Analizând asemănările dintre cele două norme comparate. reţeta sau alte documente. pentru infracţiunea prevăzută la alin. putem sesiza că nu întotdeauna între art.218 CP RM).200 CP RM).(4) art. de la un stat” [130.200 CP RM este obligatoriu ca urmările prejudiciabile să se cifreze în proporţii mari sau deosebit de mari. în planul urmărilor prejudiciabile. pe bună dreptate. documentele oficiale care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii (imprimate. conform pct. sunt documente care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii.(4) art. Nu poate fi trecut cu vederea şi faptul că noţiunile „păstrare” şi „evidenţă” doar se intersectează cu noţiunea „pază”. p. însă nu se integrează acesteia.218 CP RM este o normă specială în raport cu art.(2) art. ele desemnează parametrii cantitativi ai obiectului material al numitelor infracţiuni.

documentele autentificate de notar sau persoanele ale căror semnături se asimilează celor notarial autentificate) [206. Aceasta deoarece.2173.d) alin. emană de la o instituţie publică.217. lit.693]. Aceasta deoarece abuzul de putere sau abuzul de serviciu constituie metoda de săvârşire a faptelor incriminate la lit.d) alin.(2) art.2174 CP RM.c) alin.335 CP RM.(4) art. conform legii sau altui act normativ (de exemplu. reamintim că sintagma „cu folosirea situaţiei de serviciu” este utilizată la lit. Totodată. lit. lit.c) alin. În concluzie.217.d) alin. lit.(3) art.2171. în acest caz nu este necesară calificarea suplimentară conform art. ea poate fi considerată document oficial.(3) şi lit. În literatura de specialitate se admite că documente oficiale pot fi considerate şi documentele care emană de la persoanele de drept privat. Iar atunci când reţeta emană de la o instituţie privată.2173.327 sau art. p. medicilor-şefi ai instituţiilor medicale republicane.118 „Calificarea infracţiunilor în cazul concurenţei dintre o parte şi un întreg” din Codul penal. alin.c) alin.185 din Codul civil.c) alin.218 CP RM.c) alin. Însă. ipoteza dată este inaplicabilă reţetelor (ca şi altor documente care permit obţinerea preparatelor şi substanţelor narcotice sau psihotrope) care emană de la instituţiile private. conform art.(3) şi lit. . potrivit art. din moment ce nu există prevederi normative vizând necesitatea autentificării notariale sau cvasinotariale a acestor reţete. Departamentului Sănătăţii primăriei municipiului Chişinău şi conducătorilor unităţilor farmaceutice li se ordonă să asigure instituţiile subordonate cu formulare de reţete necesare pentru îndeplinirea prevederilor ordinului amintit. în timp ce art.184 cin Codul civil. Având în vedere dispoziţia art. instituţia publică se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică.(4) art.c) alin.(2) art.(2) şi lit. ce reprezintă obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin.2171.183 privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor” al Ministerului Sănătăţii. instituţia privată se constituie în baza hotărârii persoanei fizice sau juridice de drept privat. lit.(2) şi lit.(3) art.(2) art. Toate aceste norme reprezintă „întregul”.c) alin. directorilor Direcţiilor Sănătăţii raionale şi din UTA Găgăuzia. lit.c) alin. dacă statul recunoaşte statutul oficial şi semnificaţia juridică a acestor documente. Finalmente.361 CP RM numai atunci când documentele.(3) art. ea nu poate fi considerată document oficial.(2) art. directorilor instituţiilor ştiinţifice.(3) art.218 CP RM este normă specială în raport cu art.2174 CP RM. În ipoteza în care reţeta emană de la o instituţie publică.327 sau 335 CP RM reprezintă „partea”.d) alin.

Analizând critic această opinie. Iar obiectul de reglementare al acestor norme este diferit. în cadrul căruia anumite aspecte.36]. cât şi ramurii dreptului contravenţional. just. De aceea. partea constituentă a ramurii de drept penal şi a ramurii de drept contravenţional. 1051-1053 şi 15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. este necesar a menţiona că. p.44. 218 şi 219 CP RM de faptele prevăzute la art. Comunitatea acestor aspecte se datorează strânselor legături între răspunderea penală şi răspunderea contravenţională (administrativă). deoarece anumite elemente ale unei ramuri sunt comune şi altei sau mai multor ramuri [229]. Unii autori consideră chiar că nu poate fi vorba de o regulă generală privind apartenenţa exclusivă a normelor de drept unei anumite ramuri de drept. Nu există norme penal-contravenţionale. cu normele eticii şi echităţii social-juridice” [228]. din punctul în care se termină răspunderea contravenţională” [131. Miliukov. o normă nu poate avea un caracter complex. nu . în acelaşi timp. apare necesitatea delimitării infracţiunilor prevăzute la art. pot fi comune mai multor ramuri (sub rezerva derogărilor prevăzute de lege). conturându-se chiar instituţii comune [136. consecinţa procesului de restrângere progresivă a răspunderii penale. 2171-2176.14]. În acest sens. Prin prisma acestor aserţiuni. 2171-2176.Furdui: „Volumul reglementărilor cu caracter contravenţional şi soluţiile legislative adoptate pe parcurs în acest domeniu sunt. ci ca părţi alcătuitoare ale unui sistem de drept organic. în procesul de creaţie legislativă.217. În această privinţă. spre deosebire de un act normativ. în unele cazuri este admisibil şi chiar fructuos procesul de penetrare a reglementărilor contravenţionale în ţesutul dreptului penal [291]. În viziunea lui S. ale creşterii exigenţei faţă de comportamentul persoanei în societate. psihotrope. O asemenea necesitate nu ar exista dacă una şi aceeaşi normă ar forma. 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare Ramurile de drept nu trebuie privite izolat unele de altele. în literatura de specialitate se susţine.F. aspectele răspunderii juridice pentru ilegalităţile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. acesta cerându-se să fie în acord cu regulile de convieţuire socială. în condiţiile aprofundării complexităţii relaţiilor sociale. cum sunt ele reglementate în unele ramuri de drept. în mare parte. unitar.184 Secţiunea II Delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. Aceeaşi normă juridică nu poate reglementa relaţii sociale de natură diferită. p. analoagelor sau precursorilor acestora sunt comune atât ramurii dreptului penal.217. Într-o manieră apropiată se exprimă S. pentru unele fapte. considerăm că. că „răspunderea penală porneşte.

1998. a semnelor limitrofe cu semnele unei componenţe de infracţiuni concrete [268]. a semnelor limitrofe cu semnele unei componenţe de infracţiuni concrete.a. fapta nu mai poate fi sancţionată (sancţionată penalmente – n.2. nu apar dificultăţi la delimitarea infracţiunilor de contravenţiile administrative. sau viceversa.). p.2257. Astfel. Astfel. este aplicabilă parţial cea de-a treia modalitate nominalizată mai sus. nici normele penale în materie. 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare. Rezultatul acestei operaţiuni îl reprezintă evaluarea precisă a gradului şi a caracterului de pericol social pe care îl prezintă infracţiunile şi contravenţiile administrative.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii Republicii Moldova cu privire la modificarea unor acte legislative [14]. se consacră ideea că „dacă pericolul social al faptei a dispărut. De exemplu. Cât priveşte delimitarea infracţiunilor prevăzute la art. 22]. constituie una dintre cele mai dificile operaţiuni pe care legiuitorul trebuie s-o realizeze la o anumită etapă istorică. 2) asupra lipsei. Dacă această evaluare reuşeşte.11. inclusiv. fapta prevăzută la art. Mai întâi. în cea mai mare parte. în componenţa unei contravenţii administrative. la art. la 25. În literatura de specialitate se arată că tehnica legislativă care asigură delimitarea infracţiunilor de contravenţiile administrative se exprimă în modalităţile de indicare: 1) asupra lipsei în acţiunile (inacţiunile).185 rareori faptele de ilicit penal sunt convertite în fapte de ilicit contravenţional. Totodată. vom aborda ipoteza în care delimitarea infracţiunilor de contravenţiile administrative similare este într-un fel facilitată de utilizarea de către legiuitor a unor semne limitrofe ambelor manifestări de ilicitate. în componenţa unei contravenţii administrative. legea penală incriminează numai acele fapte care sunt socotite că aduc atingere sau pun în pericol valorile sociale de bază ale grupului social” [111. 2171-2176. pentru procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vânzare . deoarece nu mai constituie infracţiune… Prin concept. Tocmai stabilirea corectă a gradului de protecţie juridică a fenomenului. supus influenţării din partea statului. în Codul penal din 1961 răspunderea pentru procurarea sau păstrarea ilegală a mijloacelor narcotice în cantităţi mici ori pentru consumarea mijloacelor narcotice fără prescripţia medicului era prevăzută în art.2257 CP RM din 1961 a fost dezincriminată. nici cele contravenţionale nu conţin careva indicaţie care ar facilita disocierea lor reciprocă.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea. 3) asupra prezenţei. a faptei penal condamnabile. răspunderea pentru aceeaşi faptă a fost stabilită la art.217. care formează componenţa unei contravenţii administrative. Trasarea unei limite între ilicitul penal şi ilicitul contravenţional reprezintă o sarcină a politicii penale şi a politicii administrative pe care le promovează statul. Totuşi. Odată cu adoptarea.

(1) art. În acest sens se înscrie aserţiunea din Hotărârea Prezidiului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 16. adică de 2. pe care l-a păstrat până la 4. un om având greutatea de 70 kg trebuie să consume 0. puţini dintre consumatori îşi administrează. este întrebuinţată cantitatea de 0. De regulă. se deplasa cu automobilul în direcţia satului Lozova.186 a mijloacelor narcotice sau psihotrope în cantităţi mici. cum este de lege lata. pentru procurarea substanţelor narcotice în cantităţi mici. dar nu penală [65]. timp în care a văzut o plantă de cânepă. la art.S. Aşadar. Aşadar. . pentru procurarea sau păstrarea ilegală a substanţelor narcotice. miimi de gram al drogului. Babaian şi colegii acestuia din Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor din Federaţia Rusă au calculat că.79/2006 a Guvernului.S.79/2006 a Guvernului. noţiunea „cantităţi mici” („proporţii mici”) imprimă faptei caracterul de ilicit contravenţional. Putem admite că. când a fost reţinut de colaboratorii poliţiei [86]. În context. a recoltat un singur fir de plantă. în conformitate cu Hotărârea nr. inclusiv.A. Iar conform Hotărârii Guvernului nr. reprezintă două fire de plantă.06 grame.217 CP RM se prevede răspunderea. Pe de altă parte.01 grame. raionul Străşeni. nu putem să nu punem pe tapet chestiunea justeţei determinării normative a conţinutului noţiunilor „proporţii mici” şi „proporţii mari”. într-o repriză. Pe cale de consecinţă. noţiunea „proporţii mari” imprimă faptei caracterul de ilicit penal. inclusiv. conform căreia.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea pentru cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.03.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative).06 grame de heroină. pentru a obţine euforie.2007.1988 nr. Tocmai din această cauză lui C. din care a hotărât să culeagă un fir. Pe de altă parte.S. la alin. De asemenea. săvârşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare. în practică. nu până la 0. p. E.01 grame. cantităţile mici (proporţiile mici) pentru heroină constituie greutatea de până la 0. Cum cele două noţiuni nu se intersectează şi sunt precis determinate în cadrul Hotărârii nr.30]. ambalată într-un plic de polietilenă. În opoziţie. la alin. se aplică răspunderea administrativă.5 ori mai mult.(2) art. pentru cultivarea ilegală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. De ce atunci. În context. săvârşită în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare.4u-186/88. psihotrope sau a analoagelor lor.004 grame de heroină [170.217 CP RM se prevede răspunderea.79/2006. C. cantităţile mici (proporţiile mici) pentru heroină puteau fi stabilite până la 0. C. Astfel. desemnând planta de cânepă. nu i s-a reţinut la calificare cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (art. A staţionat pe acostament. în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare.06. proporţiile mici. prezintă interes următoarea speţă: în octombrie 2006. delimitarea infracţiunilor corespunzătoare de contravenţiile administrative similare nu pune probleme.

a analoagelor sau precursorilor acestora. în avantajul alin. p. Grecia.18-19. Marea Britanie. la efectuarea expertizei chimice judiciare s-ar putea să se stabilească câte asemenea unităţi de măsură numără cantitatea concretă a substanţei depistate în traficul ilicit. Revenind la tema principală abordată în secţiunea de faţă. o unitate de doză toxică minimă. procedeele de prelucrare a acestor plante etc. extragerea. precum şi doza zilnică necesară de consum a drogului respectiv [192. p. procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vânzare a mijloacelor narcotice sau psihotrope în cantităţi mici (art. transformarea. prelucrarea.16]. procurarea.(2) şi.(1) ale art. Astfel. de infracţiunea prevăzută la alin.187 Situaţia reliefată este caracteristică nu numai cantităţilor stabilite pentru heroină.) chestiunea diferenţierii răspunderii pentru ilegalităţile legate de traficul ilicit de droguri este soluţionată nu exclusiv reieşind din cantitatea acestora. Italia. Recunoscând-o ca unitate de măsură şi calculând-o pentru toate categoriile de substanţe narcotice. transportarea sub- . cel puţin. adică noţiunea desemnând doza cea mai mică care poate provoca reacţia ce depăşeşte limitele normei fiziologice.(2) art. Austria. expedierea. s-ar lua în seamă trăsăturile genetice ale persoanei consumatoare. originea geografică a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. ca şi cum „se sare” peste posibilitatea aplicării răspunderii contravenţionale. psihotrope. în primul rând. păstrarea. se restrânge sfera de incidenţă a art.109]. deci antrenează răspunderea penală. Susţinem opinia. în unele state avansate (de exemplu. psihotrope sau analoage ale acestora.217 CP RM. Or. degenerând în reacţie patologică [188. cantitatea minimă necesară întrebuinţării unei singure doze de drog se raportează la noţiunea „proporţii mari”. s-ar asigura o mai bună diferenţiere a răspunderii penale şi a răspunderii contravenţionale pentru ilegalităţile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. Germania etc. menţionăm că fapta prevăzută la art. experimentarea. prepararea. O asemenea manieră de determinare a cantităţilor de droguri ar permite luarea în consideraţie a pericolului real al substanţei concrete pentru organismul uman. pentru determinarea cantităţilor de substanţe narcotice. La baza acestei diferenţieri este pusă puterea de impact a drogului concret asupra organismului uman. 179.217 CP RM. În acest fel. potrivit căreia. Or. În acest fel.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative urmează a fi delimitată. p. psihotrope sau analoage ale acestora urmează a fi utilizată noţiunea „doza toxică minimă”. Considerăm că cantităţile (proporţiile) mici ale substanţelor narcotice sau psihotrope trebuie să fie puse în concordanţă cu.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative) trebuie delimitată de producerea.44 şi 1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. respectiv. Între timp. La concret. nu de rare ori. exprimată în literatura de specialitate. a alin.

experimentarea. prelucrarea. transformarea. experimentarea. obiectul material al faptei prevăzute la art. Totodată.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative este utilizată expresia „fără scop de vânzare”. expedierea.(2) art.217 CP RM). ori înstrăinarea ilegală a substanţelor narcotice. a substanţelor narcotice sau psihotrope în proporţii mici nu cade sub incidenţa acestui articol. de exemplu. fie măcar şi pe cale contravenţională. transformarea. Totodată. prepararea. Atragem atenţia că în dispoziţia art.(2) art.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative cuvintele „fără scop de vânzare” să fie substituite prin cuvintele „fără scop de înstrăinare”.188 stanţelor narcotice. iar în alt caz – contravenţional. într-un caz. rezultă că procurarea sau păstrarea ilegală. apar nu numai procurarea şi păstrarea. prepararea. însă nu poate fi echivalat cu vânzarea. distribuirea sau alte operaţiuni ilegale cu substanţele narcotice. psihotrope sau a analoagele lor.(2) art. în proporţii mici. experimentarea. extragerea.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative nu-l pot reprezenta analoagele substanţelor narcotice sau psihotrope (spre deosebire de obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. Rezultă că. Or.(2) art. . sancţionate penal. săvârşite în scop de înstrăinare. extragerea. În opoziţie.(2) art.(2) art.(2) art.2171 CP RM. faptele având acelaşi grad de pericol social sunt. în proporţii mici. precizăm că procurarea sau păstrarea ilegală a analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope (ca şi oricare alte operaţiuni ilegale cu acestea) săvârşite în proporţii mici şi în scop de înstrăinare atrage răspunderea conform alin. psihotrope sau a analoagelor acestora în cantităţi mici nu este sancţionată. expedierea sau transportarea ilegală fără scop de vânzare a substanţelor narcotice.2171 CP RM. Interpretând precis art. în dispoziţia alin. Pentru a exclude această inadvertenţă. nici producerea. prelucrarea. atrage răspunderea potrivit alin. săvârşite în proporţii mari şi fără scop de înstrăinare (alin.217 CP RM este utilizată sintagma „fără scop de înstrăinare”.217 CP RM. în calitate de modalităţi ale faptei prejudiciabile prevăzute la alin.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Rezultă că procurarea sau păstrarea ilegală fără scop de vânzare a analoagelor substanţelor narcotice sau psihotrope în cantităţi mici nu este sancţionată nici măcar contravenţional. extragerea. psihotrope sau cu analoagele lor. schimbul este o formă de înstrăinare. procurarea sau păstrarea ilegală în scop de schimb a substanţelor narcotice sau psihotrope. De asemenea. Ceea ce nu poate să nu provoace reticenţă. de rând cu procurarea sau păstrarea. transportarea. prelucrarea. Or. În lista acestor modalităţi mai intră: producerea. transportarea. psihotrope sau a analoagelor lor. În acelaşi timp. producerea.217 CP RM). cade sub incidenţa alin. prepararea. în scop de schimb. transformarea. recomandăm ca în art. expedierea. trebuie de menţionat că.2171 CP RM. Astfel.

locurile de agrement. Această faptă urmează a fi delimitată de cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. făptuitorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. În această normă penală se prevede răspunderea pentru consumul ilegal de substanţe narcotice.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. după caz. cel care cultivă aceste plante poate invoca că nu le-a observat şi. în condiţii de ilegalitate (faptă sancţionată.1051 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. În acest caz.44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Aşadar.a. În ipoteza examinată trebuie luate în consideraţie următoarele circumstanţe: mărimea terenului de care beneficiază făptuitorul. sau 2) locului de săvârşire a infracţiunii.189 În alt context. specificăm că la art.1051 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea pentru neluarea de către beneficiarii folosinţei pământului a măsurilor pentru stârpirea cânepei sălbatice. instituţiilor de reabilitare socială.(2) art.382/1999: „Proprietarul. cânepa. de aceea. nici nu recoltează cânepa sălbatică de pe terenul de care beneficiază. îngrijirea şi recoltarea plantelor.(1) art. Această plantă creşte spontan pe terenul dat. Sub aspectul laturii subiective. locurile de desfăşurare a acţiunilor de educaţie. Dar nu în oricare condiţii. Concluzia privind conţinutul intenţiei rezultă din materialitatea faptei (ex re).44 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea şi pentru consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului. Rezultă că dacă consumarea de mijloace narcotice sau psihotrope fără prescripţia medicului este săvârşită într-un alt mod sau în alte locuri decât cele menţionate mai sus. Supra am stabilit că cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope se exprimă în răsădirea. de cultivarea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art. şi anume – teritoriul instituţiilor de învăţământ. conform alin. a altor acţiuni culturale sau sportive ori în imediata apropierea a acestora. Or.2175 CP RM. instruire a minorilor sau tineretului.217 sau alin.)” care cresc spontan pe terenul lui. nu îngrijeşte. În comparaţie cu fapta prevăzută la art.10 al Legii nr. pot să apară dificultăţi la delimitarea faptei.(1) (se are în vedere macul somnifer. este indispensabilă prezenţa alternativă a: 1) modului public de săvârşire a infracţiunii. răspunderea trebuie aplicată în conformitate cu art. iar el nu săvârşeşte acţiunea socialmente utilă de nimicire a cânepei sălbatice. unităţilor militare. La art. posesorul ori beneficiarul de teren este obligat să nimicească plantele nominalizate la alin. penitenciarelor.2171 CP RM). Această faptă urmează a fi delimitată de infracţiunea prevăzută la art. Niciuna din aceste modalităţi nu se regăseşte în cazul neluării de către beneficiarii folosinţei pământului a măsurilor pentru stârpirea cânepei sălbatice. . prevăzute la art. adică din examinarea tuturor semnelor laturii obiective. psihotrope sau analoage ale acestora. arbustul coca – n. făptuitorul nu răsădeşte. deşi putea şi trebuia s-o săvârşească conform legii. nu le-a nimicit.

În situaţia dată.1052 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. De asemenea. ca criteriu subsecvent de delimitare poate fi invocată împrejurarea că subiect al infracţiunii prevăzute la alin.(4) art.2171 CP RM. Într-o altă ordine de idei.(4) art. De asemenea.1051 din Codul cu privire la contravenţiile administrative ori conform alin. Putem considera acesta un caz particular al respectării regulilor stabilite de îngrijire a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. a locurilor de păstrare şi prelucrare a recoltei acestor culturi.190 relieful acestui teren. În contrast. pentru delimitarea faptelor confruntate. cunoştinţele în domeniul agriculturii ale făptuitorului. a locurilor de păstrare şi de prelucrare a recoltei acestor culturi.1052 din Codul cu privire la contravenţiile administrative are următoarele obligaţii: 1) să ia măsuri pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de cânepă şi de mac pentru ulei. 2) să ia măsuri pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie care conţin substanţe narcotice. la alin. Doar într-o situaţie aceste atribuţii se suprapun: când se iau măsuri pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de cânepă şi de mac pentru ulei. Această faptă este una formală. atestarea faptului consumului substanţelor narcotice sau psihotrope de către făptuitor ori a faptului înstrăinării (ori a pregătirii de înstrăinare) a substanţelor narcotice sau psihotrope etc.217 sau alin. subiecţii celor două fapte confruntate au atribuţii cu totul diferite. a utilajului sau a materialelor destinate cultivării plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. pentru încălcarea regulilor stabilite de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. în primul rând.218 .(1) art.1052 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea pentru neluarea de măsuri pentru asigurarea regimului stabilit de protecţie a semănăturilor de cânepă şi de mac pentru ulei.218 CP RM se stabileşte răspunderea. precum şi neluarea de măsuri pentru distrugerea resturilor rămase după recoltare şi a deşeurilor de producţie care conţin substanţe narcotice. săvârşită de către persoana în ale cărei obligaţii intră respectarea regulilor menţionate. care a cauzat pierderea lor. urmele aplicării lucrărilor şi metodelor agricole. Subiectul faptei prevăzute la art.(1) art. prezenţa materialului semincer.(4) art. Aşadar. la art. Analiza în ansamblu a acestor circumstanţe ne permite să stabilim dacă cele săvârşite urmează a fi calificate conform art. inclusiv. subiectul infracţiunii prevăzute la alin. Pe de altă parte.218 CP RM (în ipoteza care ne interesează) are obligaţia să respecte regulile stabilite de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. vom apela la criteriul prezenţei sau lipsei urmărilor prejudiciabile constând în pierderea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope (criteriu cercetat mai sus). pierderea plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope nu constituie urmările prejudiciabile ale faptei prevăzute la art. de aceea nici nu este susceptibilă de producerea vreunei urmări prejudiciabile.

în ipoteza examinată. apare întrebarea: dacă va fi săvârşită fapta descrisă la art. o persoană juridică ce desfăşoară activitate de întreprinzător. prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante fără autorizaţie. săvârşite în scop de înstrăinare. proporţii mari (în cazul infracţiunii prevăzute la alin.2171 CP RM. Aşa cum am menţionat. Dar acesta nu e unicul criteriu care ajută la delimitarea celor două fapte confruntate.(1) art. în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare. Singura deosebire constă în aceea că în art.6 al Legii nr. la art. deoarece dispoziţia art.(3) art. înstrăinarea sau efectuarea oricăror altor operaţiuni cu precursori fără autorizaţie. în alin. procurarea. deoarece. principalul criteriu de delimitare a acestei fapte de infracţiunea prevăzută la alin.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. cât şi conform notei la art.1052 din Codul cu privire la contravenţiile administrative (ca. prelucrarea.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative e stabilită răspunderea pentru cultivarea ilegală a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. este necesar a menţiona că semănatul sau cultivarea de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. nici subiectul vreunei alte contravenţii administrative). păstrarea.(1) art. trebuie să apelăm la prevederea de la alin. prepararea. în proporţii mici şi fără scop de înstrăinare. în proporţii mici.217 CP RM).(7) art.(1) art.2172 CP RM. În fine.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. experimentarea. În context. dar şi pentru alte operaţiuni ilegale cu astfel de plante. Însă.217 CP RM vizează parametrii cantitativi ai obiectului material al faptei: proporţii mici (în cazul faptei prevăzute la art. Această faptă urmează a fi delimitată de infracţiunea prevăzută la art. Rezultă că alte operaţiuni ilegale (altele decât cultivarea ilegală) cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope.(1) art.2172 CP RM repetă dispoziţia art.2172 CP RM (sau la art. O asemenea persoană nu poate fi subiectul faptei prevăzute la art. inclusiv. de altfel. această deosebire este aparentă. precursorii se utilizează prin excelenţă la producerea de substanţe narcotice sau psihotrope. Însă.1341 CP RM. la moment. În acelaşi timp. psihotrope sau a analoagelor lor”.191 CP RM poate fi. atât conform alin. transportarea. care din cele două norme trebuie aplicată? În aparenţă.780/2001: „În cazul în care între două acte legislative cu aceeaşi forţă juridică apare un conflict .15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative se prevede răspunderea pentru producerea.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). menţionăm că la art.217 CP RM se prevede răspunderea nu numai pentru cultivarea ilegală de plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. nu atrag nici măcar răspunderea contravenţională.2172 CP RM se indică suplimentar „scopul producerii sau prelucrării substanţelor narcotice. Astfel. această delimitare este imposibilă. atrage răspunderea conform alin. Din altă perspectivă. expedierea.1053 din Codul cu privire la contravenţiile administrative).

192 de norme ce promovează soluţii diferite asupra aceluiaşi obiect al reglementării. Însă nu au şi nici nu pot avea acelaşi obiect al reglementării. Aşadar. Din aceste considerente. pentru circulaţia ilegală a precursorilor. Obiectul reglementării Codului penal îl constituie raporturile juridice penale. nici răspunderea contravenţională.6 al Legii nr. Problema e că nici acest articol.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. Implementarea acestor recomandări ar avea ca rezultat optimizarea interpretării şi aplicării răspunderii penale şi a răspunderii contravenţionale pentru ilegalităţile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. .(3) art. nici art. de natură tehnico-juridică. ambele fiind legi organice.2172 CP RM nu pot fi deocamdată aplicate din alte cauze. 1051-1053 şi 15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative de faptele similare incriminate de Codul penal. La concret. conform acestei prevederi (în care se focalizează principiul „in dubio pro reo”). de alte fapte cărora le-a fost atribuită ilegalitate contravenţională. iar obiectul reglementării Codului cu privire la contravenţiile administrative îl reprezintă raporturile juridice contravenţionale. nu poate fi aplicată nici răspunderea penală.(7) art. Dar şi unei politici penale şi politici administrative inconsecvente. Considerăm că această cale o proiectează dispoziţia de la alin. la moment. însă pe care nu a adoptat-o. după gradul de pericol social. se interpretează în favoarea bănuitului. printre altele. Într-adevăr. Recomandările de lege ferenda pe care le-am făcut au drept obiectiv tocmai reducerea numărului de hiaturi care fac dificilă delimitarea faptelor prevăzute la art. astfel încât aceasta să cuprindă şi lista precursorilor. în condiţiile prezentului Cod. legate de corelaţia dintre infracţiuni şi contravenţiile administrative.2172 CP RM şi art.780/2001 este inaplicabilă în ipoteza analizată. În mare măsură. inculpatului”. 79/2006 a Guvernului. a analoagelor sau precursorilor acestora. se prevede: „Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate. conflictul de norme analizat trebuie tranşat în favoarea art. Din cele menţionate în prezenta secţiune ne-am putut convinge că legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu este dispensată de ipoteze de coliziune sau de lacună. aceste coliziuni şi lacune se datorează unei tehnici juridice deficiente.1341 CP RM şi nota la art. trebuie identificată o altă cale de tranşare a conflictului dintre art. recomandăm completarea Hotărârii nr. Codul penal şi Codul cu privire la contravenţiile administrative.44. În concluzie.(4) art. învinuitului. Deoarece prevederea de la alin. au aceeaşi forţă juridică. psihotrope.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative. lista de precursori. deoarece în unele cazuri rămâne neclar de ce legiuitorul atribuie ilegalitate penală unor fapte care nu se deosebesc. în care.8 din Codul de procedură penală.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative). se aplică prevederile actului posterior”. pe care Guvernul trebuia s-o adopte (aşa cum o cere alin.

psihotrope. 218 şi 219 CP RM. psihotrope sau a analoagelor lor. Argumentarea inoportunităţii de a i se atribui caracterul de ilicit penal faptei de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice. Stabilirea condiţiilor în care trebuie aplicată clauza de impunitate prevăzută la alin.217. 2. 11. 7. 218 şi 219 CP RM de contravenţiile administrative similare. 3. 5. 218 şi 219 CP RM. Identificarea criteriilor de delimitare a infracţiunilor prevăzute la art. săvârşite fără scop de înstrăinare (art. „substanţă narcotică”. 10. cu noţiunile „substanţă narcotică” şi „substanţă psihotropă”. prin prisma fiecăreia din aceste modalităţi. Argumentarea necesităţii efectuării şi efectuarea propriu-zisă a studiului terminologic asupra conceptelor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. în contextul dreptului penal. Definirea tuturor noţiunilor ce caracterizează modalităţile normative alternative ale faptelor prejudiciabile. . „plantă care conţine substanţe narcotice sau psihotrope”. Identificarea obiectului juridic special şi a obiectului material (imaterial) pentru fiecare din infracţiunile prevăzute la art. 2171-2176. „substanţă psihotropă”. „substanţă euforizantă”. a analoagelor şi precursorilor acestora. Explicarea corelaţiei noţiunii „drog” cu noţiunile complementare sau subsecvente „stupefiant”. 9. 2171-2176.193 SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE Rezultatele obţinute în urma investigaţiilor efectuate constau în: 1. psihotrope. prevăzute la art. 2171-2176. 8. 6. 4.217 CP RM. Stabilirea gradului de implementare în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. „substanţă psihoactivă”. 2171-2176. 218 şi 219 CP RM. Soluţionarea problemelor privind concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. „inhalat chimic toxic”.217 CP RM).(5) art. Stabilirea importanţei criteriului juridic pentru operarea. alături de identificarea momentului consumativ al infracţiunilor corespunzătoare.217.217. a analoagelor şi precursorilor acestora.217. Argumentarea necesităţii excluderii expresiei „analog al substanţei narcotice sau psihotrope” din textul legii penale.

nu este necesară substituirea noţiunii „substanţă narcotică” prin noţiunea „mijloc narcotic”. păstrarea. 218 şi 219 CP RM. În cazul introducerii prin înşelăciune în organismul altei persoane a substanţelor narcotice.188 CP RM. procurarea.713/2001 noţiunii „drog” nu-i este atribuit un înţeles adecvat. datorită lipsei de iure a obiectului material al infracţiunilor prevăzute la art. În perioada 2.(2) art. 2. psihotrope sau analoagelor acestora. Alin. producerea. săvârşite asupra substanţelor narcotice. legiuitorul moldovean a ţinut cont doar în parte de demersul dispoziţiilor cu caracter penal din Convenţia asupra substanţelor psihotrope şi din Convenţia ONU împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.217. caracterizată prin admisibilitate şi oportunitate în planul dreptului internaţional. nu se poate vorbi despre concurenţa dintre parte şi întreg în ce priveşte art. 2171-2176. este puţin eficient sub aspectul diferenţierii adecvate a răspunderii juridice pentru numitele fapte. nici în Legea nr. trebuie recunoscută imposibilitatea aplicării acestor norme.218 CP RM este o normă specială în raport cu art.218 CP RM.2006 (sau din 02. 6. nu pot de felul lor să lezeze sănătatea publică. ce reprezintă obiectul material al infracţiunii prevăzute la alin. 8. . In esse.382/1999. 218 sau 219 CP RM şi obiectul juridic generic al infracţiunilor prevăzute în Capitolul VIII al Părţii Speciale a Codului penal. 3. Nici în Legea nr. nu este posibilă realizarea unei derivaţii corecte între obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute la art. De lege lata. care sunt săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. în acelaşi rând cultivarea plantelor care conţin astfel de substanţe.(2) art. 9.2176 CP RM şi art.12. se impun anumite concluzii: 1. Actualul mecanism de delimitare a infracţiunilor şi a contravenţiilor administrative. În planul reglementărilor penale.2005 până în momentul de faţă cu referire la precursori). 2171-2176.217. 4. Substituentul adecvat al noţiunii „substanţă narcotică” este noţiunea „stupefiant”.12.2005-27. transportarea şi alte asemenea operaţiuni ilegale.194 CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI În încheiere. 5. ca o trecere în revistă a obiectivelor realizate în cadrul prezentei lucrări. a analoagelor sau precursorilor acestora (bazat pe parametrii cantitativi ai obiectului material al faptei). precum şi alte fapte legate de circulaţia ilicită de droguri. psihotrope. emană de la o instituţie publică. În textul normativ. 7.01.361 CP RM numai atunci când documentele. psihotrope sau a analoagelor acestora.

psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare” în „Circulaţia ilegală a drogurilor fără scop de înstrăinare” şi. după termenul „producere”.2175 şi 219 CP RM.2171 şi în art. „substanţă psihotropă – substanţa de origine naturală sau sintetică.15213 din Codul cu privire la contravenţiile administrative trebuie tranşat în favoarea ultimei din normele specificate. ca expresie a oportunităţii dezincriminării in toto a consumului de droguri. psihotrope sau a analoagelor lor fără scop de înstrăinare” şi „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. Abrogarea art. aprobată de Guvern”. alin. „Circulaţia ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare”.195 10. preparat care conţine o astfel de substanţă. adoptată de Guvern”. altă substanţă. a noţiunilor „stupefiant”.2171 CP RM. în virtutea principiului „in dubio pro reo”. În legătură cu cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări.2172 CP RM şi art. a termenului „fabricare”.217 şi 2171 CP RM din „Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice.217. utilizată pentru producerea. dacă această substanţă este indicată în lista precursorilor.382/1999 din „substanţă narcotică (stupefiant) sau psihotropă de origine naturală ori sintetică. „substanţă psihotropă” şi „precursor”. în alin. • Completarea Hotărârii nr.79/2006 a Guvernului. şi anume: • Modificarea definiţiei noţiunii „drog” din Legea nr.1341 CP RM. după cum urmează: „stupefiant – substanţă de origine naturală sau sintetică. fabricarea sau prelucrarea de stupefiante sau substanţe psihotrope.(2) art. dacă această substanţă este indicată în lista substanţelor psihotrope. în Legea nr. astfel încât aceasta să cuprindă şi lista precursorilor. a legii penale). aprobată de Guvern”.217 şi din alin. Conflictul dintre art.(2) art.382/1999 şi în art. preparat medicinal sau inhalant chimic cu efecte narcotice sau psihotrope” în „stupefiant sau substanţă psihotropă ori plantă care conţine stupefiante sau substanţe psihotrope”. respectiv.(2) art. dacă această substanţă este indicată în lista stupefiantelor (substanţelor narcotice). • • Introducerea. Excluderea termenului „extragere” din alin.2172 CP RM. Modificarea denumirilor art. venim cu un şir de recomandări ce pot fi luate în consideraţie la perfecţionarea legislaţiei naţionale (în special. care provoacă dereglări psihice şi dependenţă fizică la consumul ei abuziv. „precursor – substanţă de origine naturală sau sintetică. • Redefinirea.(2) art. • • .

prevăzute la alin. indicare a sursei de procurare a acestora.217 CP RM după cum urmează: „Persoana care a săvârşit acţiunile prevăzute la art.(1) sau (2) din prezentul articol.217 sau 2171 este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ fie la descoperirea sau contracararea infracţiunii ce ţine de circulaţia ilegală a drogurilor ori precursorilor. fie la indicarea mijloacelor băneşti a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracţiune. precum şi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală pentru depistarea şi ridicarea lor”.217. 2171-2176.196 • Completarea art. • Constituirea Capitolului VIII1 al Părţii Speciale a Codului penal.(5) art.217 CP RM cu alineatul (6). după caz. fie la divulgarea numelor persoanelor care au contribuit la săvârşirea infracţiunii. având următorul conţinut: „Persoana este liberată de răspunderea penală pentru faptele. în care ar fi concentrate actualele incriminări de la art. . prin autodenunţare. • Modificarea prevederii de la alin. 218 şi 219 CP RM. având denumirea „Infracţiuni săvârşite în sfera circulaţiei drogurilor sau precursorilor”. dacă s-a adresat benevol într-o instituţie medicală şi a început tratamentul contra toxicomaniei”. predare benevolă a drogurilor sau precursorilor. Nu poate fi considerată predare benevolă a drogurilor sau precursorilor ridicarea acestora la reţinerea persoanei.

Codul cu privire la contravenţiile administrative al Republicii Moldova (adoptat de Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti la 29.575.9. – Nr.12.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat de Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti la 24. – Nr. Legea Republicii Moldova privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 16.07. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.104-110.197 BIBLIOGRAFIE Izvoare normative 1. 3.69-70.03.06.07. 12.7-9.3.1998) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.06. – №25-26. – 1994. – Nr. 6.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Codul vamal al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 20. 5. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 18.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. 11. Legea Republicii Moldova cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 16. 10.07. – 1961.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. . – Nr.1993) // Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. 14. – 1991. Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.11. – 2003. 2.1.2000) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2000. Legea Republicii Moldova cu privire la medicamente (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 17. – Nr. – Nr.160-162. – Nr. 8. – 1999.1991) // Sfatul Ţării.1997) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Nr. – 2001. Codul penal român (adoptat la 28. – 2004.128-129.03. Codul civil al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 06. 13. – 2002. – 1985.03. – Nr.52-53. – 1997. Legea Republicii Moldova cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic. – Nr. 4. 7. – Nr. – 2002. Legea Republicii Moldova cu privire la modificarea unor acte legislative (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 25.1997) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.06. de narcomanie sau de toxicomanie (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 07. 9.2004) // Monitorul Oficial al României.1961) // Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti.02. Криминальный кодекс Украiни // Вiдомостi Верховноi Ради. – 1993. – Nr.10.1985) // Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti. – Nr.04.82-86.53.

– Nr. – 2002.2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor // Monitorul Oficial al României.73-77.2001) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2005.409.12. 26.2005) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.208-210.143 din 26.1997 // Monitorul Oficial al României. – 2005. 23. 21. – Nr.198 15. – Nr. – Nr.06. 20.1095.339 din 29.161-163. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27. – Nr. 24.180. Legea Republicii Moldova cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 06. Legea României nr.07. – Nr. Legea privind Codul vamal al României. Legea Republicii Moldova privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18.09. – 1999. Legea României nr.2005) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2005. Legea României nr. – Nr.2001) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova privind actele legislative (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.24-26. Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative.362. Legea Republicii Moldova privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 24.36-38. 18. – 1997. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 06.11. .2005 privind regimul juridic al plantelor.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2003.11. Legea Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 04. 22. – Nr. 19.07.1999) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.10. Legea Republicii Moldova privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool. a Codului penal al Republicii Moldova şi a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 04. nr. 16. 25. – Nr.05.176. – Nr. – 2002.80-82. – 2002. – Nr. – 2000. – Nr.07. substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope // Monitorul Oficial al României.05.36-38.141 din 24. 17.1999) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri // Monitorul Oficial al României.1999) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1999.12.300 din 17. – 2000.

nr.1991 // Vasiliev T. Stoiev I. 35. Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la reabilitarea socială a bolnavilor de alcoolism cronic. p. 2001. Narcomania.79 din 23.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2006. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea activităţilor de cultivare a plantelor care conţin substanţe narcotice sau psihotrope. păstrarea.189-192. 32. nr. 2001. narcomanie sau toxicomanie”. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la instituirea Comisiei Interdepartamentale de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului..16-19.354-363. psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. nr.216 din 27.199 27. 2001. livrarea şi utilizarea substanţelor narcotice”. .39-42. psihotrope şi precursorilor. Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.2000 // Vasiliev T. psihotrope şi/sau precursori.12.28-30. – 2006.1999 // Vasiliev T. // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации.06. Narcomania. 28. Narcomania. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova. precum şi despre evidenţa.286-288. – №33. Stoiev I. 2001. – Nr. precum şi cantităţile acestora.255 din 29. – Chişinău: Pontos.1994 // Vasiliev T. nr. p. – Nr. 30. 34.585 din 19.01. 31. Narcomania. prescrierea. Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la acordarea asistenţei medicale bolnavilor de narcomanie şi toxicomanie.02..170 din 24. – 2006. – Chişinău: Pontos.02. nr. 33.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova. Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la instituirea în cadrul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova a Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova”.128 din 6. – 2006.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Nr. – Chişinău: Pontos. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova.05. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanţelor narcotice.364-365.11. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova.. p. nr. – Nr. Stoiev I. – Chişinău: Pontos.02.. p. Stoiev I.376-381.1382 din 8. nr. nr.42 din 15. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova al substanţelor narcotice. – 1993. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Cerinţelor tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţele narcotice. 29.

43.03. 1999. – Chişinău: Moldpres. – C.11. nr.12.1990 (ratificată de Republica Moldova la 15.200 36. 44. используемых при незаконном изготовлении наркотических средств. – 1997. p.1994) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. 1999.1998 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.21. – Nr.03. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. p. 40. .. Convenţia asupra substanţelor psihotrope. – 1999.05. 42. Vol. Vol. sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracţională din 08. – Chişinău: Moldpres.12.09.11.03. 2001.195 din 10. Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la tratamentul substitutiv al bolnavilor de narcomanie”. Vol. 1999.1. Narcomania. încheiată la Roma la 04. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova. substanţele psihotrope. находящихся под специальным контролем.11. Stoiev I.2002) // Moldinfolex. nr.1995 (în vigoare pentru Republica Moldova din 12. психотропных и сильнодействующих веществ.01. Convenţia privind spălarea banilor.1995) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.1995) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. 1998. Convenţia ONU contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope.350-353.1971 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16. adoptată la Viena la 21. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. şi Protocolul de modificare a acestei Convenţii.341-358. Vol.1950 şi semnată de către Republica Moldova la 13. Список инструментов и оборудования.. – Chişinău: Pontos. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.2000 // Vasiliev T. 38. Convenţia unică asupra stupefiantelor. – Chişinău: Moldpres.1961. 1971 şi 1998 pe teritoriul Republicii Moldova”. adoptată la Viena la 20. depistarea.16-18. Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la modul de prescriere şi livrare a medicamentelor”. – № 3. p.8.1988 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16. Hotărârea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor al Republicii Moldova „Cu privire la substanţele narcotice.8. p. p.07.. Stoiev I. Narcomania. – Chişinău: Pontos. nr. 39. adoptat la Geneva la 25. adoptată la New York la 30.2001 // Vasiliev T. – Chişinău: Moldpres. 2001. Утвержден на заседании Постоянного комитета по контролю наркотиков 9 октября 1996 г. протокол № 51/7-96 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.07.1997) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova.181-213. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.8.214-247.382-395. care se află sub control internaţional în corespundere cu convenţiile ONU din anii 1961.02. 37.05.7 din 01. 41.6 din 12. p.128-180. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.1972 (în vigoare pentru Republica Moldova din 03.

Резолюция А/RES/S-20/2 принятая Генеральной Ассамблеей ООН 21 октября 1998 г. 1997. semnat la Chişinău la 03.06. semnat la Budapesta la 04.) // www.pdf 52.22. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.102/97/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 16.1997) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. – C. – Москва. 22/01.07. 1999. Vol.255-259.1995 // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.1994 (ratificat la 27. p. // Сборник действующих договоров.org/russian/documen/gadocs/convies/r39/-142pdf 50. Vol. semnat la Chişinău la 30. p. заключенных с иностранными государствами. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului. Decizia nr. – Chişinău: Moldpres. – Chişinău: Moldpres. Vol. подписанная в Женеве 26 июня 1936 г. Вып.10. 49. 47. 1999.480-487. 53. Departamentul de Taxe Vamale şi Accize ale Maiestăţii Sale.1999) // Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Oficiul pentru Fraude Grave.12. p.353-357. substanţe explozibile. Декларация ООН „О борьбе против незаконного оборота наркотиков и злоупотреблениях наркотическими средствами”. №39/142 от 14 декабря 1984 г.22. Декларация ООН о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики (принята Резолюцией S-20/3 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 1998 г. muniţii. // www.06. Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la combaterea traficului internaţional ilicit de droguri. prin care s-a aprobat programul de acţiuni al Comunităţii Europene vizând prevenirea dependenţei de droguri în contextul acţiunilor privind sănătatea publică // Oficial Journal L019. 1938. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.0025-0031. // www.1997 (ratificat la 21. stupefiante şi substanţe psihotrope. Memorandumul de înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Asociaţia Şefilor de Poliţie. Международная Конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами. 1999.201 45. – Chişinău: Moldpres.org/russian/conferen/drugs/rs20-2. Procuratura Regală a Angliei şi Ţării Galilor. p.un. 48. Acordul între Departamentul Controlului Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Fiscal de Stat al Republicii Uzbekistan cu privire la colaborarea în combaterea traficului ilicit de arme. 46.23.03. Brigada Naţională .org/russian/documen/declarat/drugred 51. traficului ilicit de droguri şi crimei organizate.XIII. соглашений и конвенций. terorismului internaţional şi altor crime organizate.454-457.1996.

4-9. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.37 din 22. – №7. nr.17 din 19. – P. № 9 от 27 мая 1998 г. nr. психотропными.3-8.06.11-13. p.11. – P. – Nr. – 2001. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.2001) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.59-61. – Nr.12 din 27.8. р.360-366.2000 // Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002).1997 // Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974.06. practica judiciară Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a legislaţiei privind infracţiunile legate de mijloacele narcotice şi substanţele cu efect puternic şi toxice”. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и . – 2006. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale” . semnat la Chişinău la 17.23 din 28. Hotărârile Plenului Curţii Supreme de Justiţie.2004 „Cu privire la practica judiciară în procesele penale despre sustragerea bunurilor” // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.4 din 19.05.3. – Chişinău. traficului ilicit de droguri şi în alte probleme similare de interes reciproc.03. сильнодействующими и ядовитыми веществами». – Nr. – Nr. – P. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală” . – 1998.iulie 2002).06. 2002. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях. – 2004.11-13.11. nr. связанных с наркотическими средствами. 2002.1.18-20.17 din 07. p. – Nr.202 împotriva Criminalităţii şi Serviciul Naţional de Informaţii în Domeniul Criminalităţii ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord cu privire la cooperarea în combaterea infracţiunilor grave. crimei organizate. – 2007.2001 (ratificat la 29.8. – Chişinău. – 2005. Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii”. nr.2005 // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. nr.01.5-11.2004 // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.2006 „Cu privire la practica judiciară în cazurile penale despre huliganism” // Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. – P. nr.

связанных с наркотическими средствами. // Судовi вестник. – Chişinău: Garuda-Art..1r/a-26/99 // Barbăneagră S. – №2.1999 nr. – 2003. связанных с наркотическими средствами. №5 от 10 октября 2003 г. Codul penal comentat şi adnotat.. – Chişinău: GarudaArt. Culegere de practică judiciară (august 1996 – aprilie 1999). 1999. Gurschi C. 2005.203 международных договоров Российской Федерации». их аналогов и прекурсоров». № 4 от 26 апреля 2002 г. психотропных веществ. Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях. а также с сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ст. психотропными.html Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о преступлениях. 2000.10.1999 nr. şi alţii. Hotărârea Prezidiului Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova din 16..2C116/96 // Buletinul Judecătoriei Supreme a Republicii Moldova.18. // www.ru/print-page. сильнодействующими и ядовитыми веществами».1r/a-185/99 // Moldinfolex.1996 nr.1r-425/99 // Curtea de Apel..176-178. p.7.1998 // Curtea de Apel. – P.6-11. – № 4.06.vsrf. // . p.324..06.327-334 Уголовного кодекса). p. Berliba V. – 2002. şi alţii.. – Chişinău: Cartier. №14 от 15 июня 2006 г. – Chişinău: Cartier. p.ru/publications/zip/112/5. // Вiсник Верховного Суду Украïни.1r/a-59/99 // Barbăneagră S.188-189.324. № 1 от 26 марта 2003 г.1999 nr.medialaw. – C.1988 nr.324. Codul penal comentat şi adnotat.1999 nr.4u-186/88 // Barbăneagră S. – Chişinău: Cartier. Berliba V. şi alţii. Gurschi C. Gurschi C. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 16. – Nr.05. – C.11-16.02.07.php?id=4348 Постановление Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике по делам о преступлениях в сфере оборота наркотических средств.1r-1961/98 din 20. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 20. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 16. Culegere de practică judiciară (aprilie 1999-mai 2000). – 1996. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova din 11. 2005. Berliba V. www. p. 2005. Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 11. Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel a Republicii Moldova nr. Codul penal comentat şi adnotat.03.

Sentinţa Judecătoriei Botanica.2007. din 2.Chişinău.03.03.05. din 15.1-166/2007..Chişinău. mun. din 2. mun. mun.02. Sentinţa Judecătoriei Botanica.2007. mun. Dosarul nr.Chişinău.1-54/2007.1-338/2007.Chişinău.Chişinău. mun.1-198/2007.2007. mun. din 14.324. Dosarul nr. mun.05. din 5.05.1-248/2007. mun.1-397/2007. Dosarul nr.05.2007.04. mun. din 27. din 4. mun. Sentinţa Judecătoriei Botanica. mun.2007.1-380/2007. mun. din 16. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.2007.1-110/2007. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Dosarul nr.Chişinău.Chişinău. Berliba V. 2005.2007.Chişinău.2007.2007.1-134/2007.Chişinău. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Gurschi C.03.Chişinău. din 2. mun.1999 nr. din 28.Chişinău. mun.2007.42. Dosarul nr. Dosarul nr.2007. din 21. din 16. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.04.1-165/2007. din 6.2007.2007. mun.2006.Chişinău.1-269/2007. mun.03.1-103/2007.04. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. din 2. din 30. Dosarul nr.1-138/2007.4-1r/a10/99 // Barbăneagră S.Chişinău.02.05. mun. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.ro/SP%20rezumate%202006/SP%203033%202006.1-70/2007. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Dosarul nr.2007. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.Chişinău.Chişinău.04.2007.03. mun. din 3.2007.08. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. mun. din 15. mun. mun. din 24. Dosarul nr.1-135/2007.05.2007. mun. Dosarul nr. Dosarul nr. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР.html Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу М.Chişinău. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. mun. din 24.204 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 08. secţia penală.2007. mun.1-434/2007.03. – 1988.Chişinău. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. Dosarul nr.2006 // www.2007. mun.06.1-849/2006. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.Chişinău. – C. Dosarul nr. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.05.11. Dosarul nr.03.1-335/2007. Sentinţa Judecătoriei Buiucani.04. din 22.Chişinău.2007.2007.Chişinău.2007.1-137/2007.1-395/2007.1-163/2007.scj.2007.1-433/2007. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.05. Dosarul nr.Chişinău. din 25. decizia nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. Codul penal comentat şi adnotat.Chişinău. din 2. – №4. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. – Chişinău: Cartier.Chişinău. din 19. Dosarul nr.1-130/2007. Dosarul nr.04. Dosarul nr.2007. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Botanica. din 26.02.2007. Sentinţa Judecătoriei Botanica. din 3. p. mun. şi alţii. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.1-196/2007. Dosarul nr.1-176/2007. . Dosarul nr.. и К.04. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.Chişinău. din 7.Chişinău. din 11.Chişinău.1-94/2007. Sentinţa Judecătoriei Ciocana. mun.2007.Chişinău.03. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Dosarul nr. Sentinţa Judecătoriei Ciocana.1-117/2007.3033 din 11.

. – Bucureşti: Rosetti.2007. Dosarul nr. Caballero F. – Bucureşti: Editura Academiei..1-307/2007. 119. New York. Proiect. 2005. Mitrache C. Monografii şi manuale 109. 111. din 4. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Brînză S. Barbăneagră A. mun. lui G.Chişinău.1-504/2007. şi alţii. din 7. 116. Manual de drept penal. 1975.Chişinău. Eţcu I. 1995. Codul penal comentat şi adnotat... – Bucureşti: ALL. – Bucureşti: ALL Beck. 115. Dosarul nr. Şavga A. – Chişinău: Garuda-Art. Boroi A.. Radu-Sultănescu V. Criminologie. 2002. Lungu L.2007. 114. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Geneva. Commentaires sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Grosu V. mun. 123. 118. – Chişinău: Tipografia Centrală. Antoniu G. Botnaru S. Cotelnic T. Dicţionar juridic rus-român. 117. 1998.06.05. Infracţiuni contra unor relaţii de convieţuire socială. Antoniu G. şi alţii. 110. p. 125.Chişinău. .Chişinău. – Chişinău: Tipografia Centrală. Grama M. Boroi A.1-411/2007.1-465/2007. Gurschi C. – Bucureşti: ALL. 2005. Sentinţa Judecătoriei Botanica. – Chişinău: Litera. Infracţiuni prevăzute de Legea nr. Notă informativă la proiectul Codului penal // Codul penal al Republicii Moldova. din 7. 2004. Amza T. – Chişinău: Cartier.. 1999.06.1-312/2007. – Bucureşti: ALL Beck. 112. mun. Berliba V. Bulai C. 1997.. Neaga N. Ulianovschi X.2007. Borodac A.04. din 18. Comite OMS d’experts de la pharmacodependance.Chişinău.. mun. Stănoiu R. Stati V. Seizieme rapports. 121. din 8. Dosarul nr. Partea Generală. 2001. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Sentinţa Judecătoriei Botanica.2007. 2001. Partea Specială.2007. Dosarul nr.205 Sentinţa Judecătoriei Botanica. Sentinţa Judecătoriei Botanica. Brînză S.. Dosarul nr. mun. – Bucureşti: Lumina Lex. Droit de la drogue. Dosarul nr. 2005. – Nation Unies. Partea Generală. 120.. Dosarul nr. – Chişinău: Cartier.05.1-499/2007.1-483/2007. mun. Vinovăţia penală.2007.2007. 2005.06. 1997. şi alţii. Noul Cod penal comentat / Sub red. 124. – Paris: Pegas.. – Chişinău: Cartier. 1999. 122.06. Obiectul infracţiunilor contra patrimoniului.Antoniu. Buşuleac M. Partea Specială. Boroi A.. Drept penal. 2006.5. Partea Generală..Chişinău. din 28. din 1.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – OMS. 113. 1969. Manual de drept penal.Chişinău. Drept penal. Drept penal. mun.

145.Coteanu. 133. – Bucureşti: Europa Nova. – Bucureşti: Editura Academiei. . Croitoru D. şi alţii.. L.C. 134. 130. Partea Specială. 127. 2003. Marcu F..IV. Dobrinoiu V. Grama M. 2006. 1971. Reglementări internaţionale şi naţionale. 137. şi alţii.. Argumentare şi interpretare în drept. – Bucureşti: Şansa. Alecu Gh... Mateuţ Gh. 142. Allgemeiner Teil. Dongoroz V şi alţii. Drept internaţional penal. Elemente introductive în dreptul drogurilor. 2004. Jescheck H. Dumitrescu D. 2005. 1972. 135.Seche. Mutu-Strulea M. 2001. Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002). 136. M. Fundamentele dreptului. Curtea de Apel. Ştefăroi N. României şi Republicii Moldova: Teză de doctor în drept. Partea Specială. 2002.O. Marele dicţionar de neologisme. Lehrbuch des Strafrechts. Mihai Gh. – Constanţa: Dobrogea. Album de scheme. Dumneanu L. Culegere de practică judiciară (august 1996-aprilie 1999). Mateuţ Gh. 143. – Bucureşti: Metropol. 1998. – Berlin: Dunker und Humbolt. 141.. Drept penal. – Chişinău: USM.Seche. Logica juridică. – Chişinău: CEP USM. Răspunderea civilă delictuală. Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor. 131. Aspecte de drept internaţional şi comparat. – Bucureşti: Saeculum I. – Iaşi: Asociaţia Alternative Sociale. Loghin O. – Chişinău. Drept penal român. vol. Toader T... Ionaş A. – Bucureşti: Editura Academiei.H. – Bucureşti: Paideia. 1999. Mihăilă A. 1998. Traficul de droguri. 2004. Petrescu V. 2002. 2000. – Chişinău. – Chişinău. 1988. lui I. – Bucureşti: Univers enciclopedic. 138. 1999. 129. Partea Specială. Bujor V. – Bucureşti: Tempus. 144. 1999. 2001. Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red.206 126. Legalitatea penală. Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al drogurilor în legislaţia ţărilor Uniunii Europene. – Chişinău. Explicaţii teoretice ale Codului penal român.H. Lupta împotriva infracţionalităţii legate de droguri. infracţiune. – Bucureşti: Lumina Lex.E. Eliescu M. Partea Generală. Creţu V. 132. 128. 139. Drăgan J.. – Bucureşti: Lumina Lex. 1996. victimă. Hasanov E. Ţipişcă M. Pascu I. Traficul de fiinţe umane: infractor. 140. Drept penal.. Molnar I.. 2005.

Dreptul penal al afacerilor. 163. 165. 148. – Москва. 2002. Drept penal. Partea Generală.. 1999. – Bucureşti: ALL Beck. Бабаян Э. сильнодействующих. Partea Specială. Seche M. 2006. Zlătescu V. 1979. 170. Staatrecht. Vol. Vol. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Moldovan A. 2002. Introducere în legistica formală (tehnica legislativă). – Timişoara: Mirton.. – Chişinău: Moldpres. 154. – Chişinău: CEP USM. Kirchhof. 169. – Chişinău: Pontos. 149. Partea Specială. – Bucureşti: Europa Nova. Наркотики: правовой режим. 153.22. – Bucureşti: Lumina Lex. Molnar I. 164. 1999. 162.23. 1999. 1971. Nacu A. 1999. 152. Boroi A. 1999. Dicţionar de sinonime.II. Boroi A. 158. – Isensee.. – Bucureşti: Oscar Print. 166. 1987. 168. 156. – Ленинград. Анисимов Л. Analiza juridico-penală a spălării banilor. Partea Generală. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 147.. 1998. Drogurile: un flagel al lumii contemporane. – Bucureşti: Continent XXI. Seche L. ядовитых веществ и прекурсоров. Drepturile omului în reglementările internaţionale. – Chişinău: Tipografia Centrală. – Bucureşti: Editura Academiei.D. Часть 1.. Mitrache C. Drept penal. 1996. Monitorul Oficial al Republicii Moldova.8. 160. 157.. 1997. Vasiliev T. – Bucureşti: ALL Beck. Toxicomaniile. 150.Н. Predescu O. şi alţii. Tratat de drept medical. – Chişinău: Tipografia Centrală. Mrejeru I.. 2000. Mutu-Strulea M. 151. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – Chişinău: Moldpres. Răspunderea penală pentru tâlhărie. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Narcomania. . Vida I.В. Бардин Е. Pop O. Drept penal. Schmidt-Aβmann E. Porot M. Stoiev I. Drept penal. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. – Bucureşti: ALL Beck. 161. Баевский А. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.1.. Nistoreanu Gh. Situaţia medico-socială şi judiciară în Republica Moldova.. – Bucureşti: Vox. Vol. 2000. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. – Chişinău: Moldpres. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Partea Specială. – Iaşi: Chemarea. Visterniceanu E. психотропных. 2002. Zolyneak M. 155. Porot A. 2001. Правовые аспекты оборота наркотических. 2002. Psihiatrie judiciară. Toader T. Nistoreanu Gh. Vol. 167.207 146. Tehnica legislativă.T. 159. 1974. Drept penal.. 2002. – Chişinău: Moldpres. 1997. Nacu A. 1993. Oancea I. Vol.А. 2006. 1999. Preda I. – Bucureşti: Şansa. Drept penal român. – Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

П. Кузнецов И. Токсикомании.228 УК РФ): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва: ЮрИнфоР. – Киев. 1999.. Преступления международного характера. – Казань. Международное уголовное право.С.Н.М. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств (части 1-4 ст. Малинин В.Г. Кузнецовой. 179. Романова Л.В.А. связанными с наркотиками (антинаркотизм): Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Наркомании.208 171. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс.. Майоров А. 1999. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями. 1989. – Саратов.Ф. Бойко А. 183. 1989. 178. Н.Г. Гасанов Э. Наркотики: социальные. – Москва. 1979. Дидковская С. – Санкт-Петербург. 184.М. – Баку.Б.А. Часть Общая. Преступное бездействие. 177. Любавина М. – Москва. Наркомания: уголовно-правовые и медицинские проблемы. Генейло С. Учебное пособие по наркологии. 172.К. связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: сравнительно-правовой и уголовноправовой аспекты.И. 176. 180. Купрейчик С.Н. Оценочные понятия и административно-деликтный закон.. И. 2000.А. 2003. 2001. 2000. Лукашук И.Х. 1996. Готлиб Р. Борьба с наркотической преступностью.И. Наркотики: преступность и преступления. Наумов А. – Минск: Новое знание.И. 2000. – Москва: Зерцало. Тяжковой. Международный и сравнительноправовой аспекты.. – Иркутск: Иркутский университет. – Владивосток. – Москва: Юридическая литература. Игнатенко В. Том 1 / Под ред. 186.. Клименко Т. 181. 174. 2002. Курс уголовного права. Наркомания: правовые и медицинские аспекты.В. Гасанов Э.. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (особенности юридического анализа и квалификации): Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Гасанов Э. 182.П. Ответственность за преступления. 1999. Карпец И.Г. Гонопольский М.И. 185. 1981. – Москва: ЮрИнфоР. 173. медицинские и правовые аспекты. 175. Бабаян Э. 1988. – СанктПетербург: Юридический центр Пресс. . Болотовский И. 2002.

p. 199. – КиевОдесса. Сборник действующих договоров. 1964. хранение. 2001. 196.А. 190. 1997. 194. 1938. – Ленинград. 202. 189. – Москва: Академия МВД РФ. Уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконными перевозкой и сбытом наркотических средств: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Квалификация органами внутренних дел преступлений. Середа Г. Рецептурный справочник врача / Под ред. Назарук М. Мирошниченко Н. Середа И.129. Рарог А.Е. 191..XIII. 1992. 1984. Прохоров В. – Иркутск. 201. 2002. общественного порядка и здоровья населения.В. 1998. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. – Москва: Юридическая литература. соглашений и конвенций. Уголовная ответственность за незаконное изготовление. приобретение. Матышевский П. 1988. Сбирунов П. – Москва: ВНИИ МВД России. – Москва. совершаемых на почве наркомании. Ответственность за преступления против общественной безопасности.Е.А. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. Вып. 192. заключенных с иностранными государствами. Борьба с незаконным оборотом наркотиков. хранение. 195.С. Криминологические и правовые проблемы борьбы с наркоманией и наркотизмом. Омигов В. перевозку или сбыт наркотических веществ. Уголовная ответственность за незаконное изготовление.П. .И. Рачеева С.А. – Тбилиси. Метревели Д. Музыка А. – Москва. – Киев. – Харьков. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. 2004. 2001. Мирошниченко Н. 197. – Киев: Здоров’я. Преступление и ответственность.209 187. потребление наркотических средств или психотропных веществ: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 1983. – СанктПетербург: Юридический центр Пресс. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 1988. Панов В.И. 200..С.С.Л. Административная ответственность за незаконное приобретение. перевозку. 193.М. – Москва. Прохорова М.В. 198.А. 1984. Чекмана. приобретение. 188. хранение. пересылку и сбыт наркотических средств: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Музыка А. И. 2003. 1998. Международное уголовное право. – Тюмень.В.

Уголовный кодекс Норвегии / Под ред. 208. 2001. – Харьков: Одиссей. Часть Особенная / Под ред.В. – Москва. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Под ред.М.В. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. А.С.А. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. И.С. З. Новоселова. 2001. 212. 2003. 2005. 1999. Ю. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. 2001. 1998. Antoniu G. С. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. 2002. Уголовное право Российской Федерации.М.И. Турлубеков Б. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс.9-61. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс.Я. Козаченко. Коробеева.И. Ю. Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под ред. – P.В. – СанктПетербург: Юридический центр Пресс. Голика. 215. Стрельцова. 205. Лукашева. – Челябинск. . Уголовный кодекс Республики Болгария / Под ред. 1999. Уголовный кодекс Аргентины / Под ред. Проблемы совершенствования уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – 2005.А. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. Игнатова и Ю. – Москва: Проспект. Коробеева.2. Н. 2000. 204. Partea Specială (II) // Revista de drept penal. Уголовный кодекс Турции / Под ред.Сафарова и Х. 206. Е. Б.Л. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. 2003. Незнамовой. 211. Уголовный кодекс Японии / Под ред. Часть Особенная / Под ред.Аджара. А. 2001. Рагимова. 1998. privire comparativă.. 209. – Москва: Норма-Инфра·М.П. Часть Особенная / Под ред. А. А. 210. Articole 217. 2003. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. И. Здравомыслова. Красикова.И. 214. 213. – Москва: Юристъ. 207. Уголовное право. Уголовный кодекс Российской Федерации.210 203. Уголовный кодекс Дании / Под ред. – Nr. Г. 216. Беляева. Голика. Уголовное право России.

22-25. consum şi trafic de droguri // Dreptul.27-33. privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. 227. Obiectul infracţiunilor contra proprietăţii. 221. – Chişinău: CE USM.7 – P. – 2006. – Nr. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. 2002.98-101. p. Unele reflecţii asupra interpretării legii penale. cu referire specială la infracţiunile de producere. 231. – P. Turianu C.98-102. Antoniu G. 223. Dacă subiectul activ al unei infracţiuni poate fi şi subiectul pasiv al acesteia. Trăsătura caracteristică // Revista Naţională de Drept. – Nr. – 2002.18-21. Brînză S. – Nr. Obiectul infracţiunilor contra proprietăţii: argumente în favoarea naturii relaţionale a acestuia // Revista Naţională de Drept. Vol. Traficul şi consumul de droguri – flagelul umanităţii ce ameninţă permanent // Curier Judiciar. Hadîrcă I.1. Cadrul legal al infracţiunilor de sustragere // Revista Naţională de Drept. 2001. 222. Infracţiuni săvârşite prin sustragere.1. – 2005. 229. – Nr. – P. 219. . Păstrarea. Implicaţiile apariţiei Legii nr. 220. – 2005. – P.48-93. – Nr.14-19.. – P. – 2002.67-70. Noţiunea de sustragere // Revista Naţională de Drept. Boier M. Circumstanţele care ajută la stabilirea obiectului juridic generic al infracţiunilor contra patrimoniului // Revista Naţională de Drept.218-221. – P. Brînză S. asupra măsurilor de siguranţă medicală prevăzute în Codul penal // Dreptul.213-217. 224. – P. – 2005.4. Clasificare // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova.Nr. Vol. – Chişinău: CE USM. – Nr. – Nr. – 2005. Dima T. – 2005. – 2005.2-6. 232. – 2005. Buna-credinţă în dreptul penal // Revista de drept penal.5-9. Furdui S. transportarea şi expedierea ilegală a substanţelor narcotice // Analele Ştiinţifice ale USM. – P.3. Gheorghe A. 2002. Brînză S.3-4. p.8. Dima T. Relaţiile sociale ca obiect al ocrotirii penale // Analele Ştiinţifice ale USM.I. 226.9-34. – Chişinău: USM. Hadîrcă I. 225. Adoptarea Codului contravenţional – etapă logică în evoluţia procesului legislativ din Republica Moldova // Revista Naţională de Drept. Brînză S. Argumente pro în vederea constituirii Dreptului contravenţional ca ramură de drept autonomă în sistemul de drept al Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept. din perspectiva europeană (II) // Revista de drept penal.121-126.9 – P.I. – Nr.7. – 2003. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Brînză S.. Drogul – accepţiune socială şi juridică. – Nr.8-13. Brînză S.9. Furdui S. 228. – Nr. p. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – 2002. – P.3. – Nr.143/2000.211 218. 230. – P.8 – P.

– Nr. – P. – P. Hadîrcă I. – 2005. – 2007. Hadârcă I.I.320-322. Hadîrcă I. – 2006. – Chişinău: CEP USM. 241. – 2007. 2005. Moiseev D. 239. p. – P. p. Unele considerente ce vizează modificările operate în Codul penal al Republicii Moldova prin Legea nr. 240. – 2006. Vol.3.56-62. 244. Implementarea în dreptul penal al Republicii Moldova a reglementărilor din dreptul internaţional penal cu privire la circulaţia ilegală a substanţelor narcotice. – Chişinău: CE USM.I. a analoagelor şi precursorilor acestora // Revista Naţională de Drept. . Răspunderea penală pentru traficul ilicit de droguri şi precursori în legislaţia română şi ucraineană // Revista Naţională de Drept.5. – P. 235. – P. Vol.6.I. Hadîrcă I..148-152. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.2. Lămăşanu D. – Nr. Hadîrcă I.71-72.I. Oancea Iu. – P. Vol. – Nr. Privire critică asupra conceptelor de interpretare extensivă şi interpretare restrictivă // Doctrină şi jurisprudenţă. 236.264-268. Humă I. – Nr. 234. – Chişinău: CEP USM. 242. – Nr.25-28.8. Hadîrcă I. – 2007.141-147. p.1. Componentele tehnicii de factură lingvistică şi rolul lor în interpretarea normei de drept // Doctrină şi jurisprudenţă. 245. – P. – 2005.46-48.217 CP RM // Analele Ştiinţifice ale USM.143-147. – Nr. Angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova în planul combaterii traficului ilicit de droguri şi precursori // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Humă I. – Nr. Activităţi ilegale cu plante ce conţin substanţe narcotice sau psihotrope // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe sociale”. 243. psihotrope. – Nr. psihotrope sau a precursorilor ca formă de săvârşire a infracţiunii prevăzute la art.3. – 2006. – P. Fabricarea şi extragerea substanţelor narcotice. 238. Hadîrcă I.71-80. Principiile care guvernează transpunerea în dreptul intern al Republicii Moldova a prevederilor convenţiilor internaţionale în materie de combatere a traficului ilicit de droguri şi precursori // Revista ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.29-32.49-53.2.54-57. – P. 2003. Determinarea elementului material – reflex al legalităţii penale // Revista de drept penal. Hadîrcă I. Malic Gh. – 2007. Seria „Ştiinţe sociale”. 237. Evoluţia cadrului juridic internaţional vizând lupta cu traficul de droguri // Analele Ştiinţifice ale USM.212 233. 2004.277-XVI din 4 noiembrie 2005 // Revista Naţională de Drept. Îmbunătăţirea calităţii definiţiei legislative a noţiunii de şantaj: controverse şi soluţii // Revista Naţională de Drept. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Nr. – P. – 2007. Reglementarea răspunderii penale pentru traficul ilicit de droguri şi precursori în legislaţia unor state avansate // Revista Naţională de Drept.6. – Nr.7.

Subiectul infracţiunii de delapidare a averii străine // Analele Ştiinţifice ale USM. Infracţiunea de contrabandă în legislaţia penală a Republicii Moldova şi a României. – Nr. Pitulescu I. Vol. Право. – Chişinău: CEP USM. 2006. – P. Vol. Regimul juridic al precursorilor în conformitate cu noile reglementări prevăzute de Legea nr. Visterniceanu E. – Москва. p. Vasiliu A. p. – Chişinău: CEP USM. 257. Принципы криминализации общественно опасных деяний в уголовноправовой науке // Вестник Московского университета. Zaporojan I. Stati V. Cânepa pentru fibră – drog sau doar plantă tehnică? // Revista de drept penal. Stati V.38. – P. – Chişinău: CEP USM. 2003. Paşca V. Răspunderea penală pentru operaţiunile ilegale cu plantele care conţin substanţe narcotice sau psihotrope // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Stati V. Probleme privind definirea noţiunii de sustragere şi natura juridică a delapidării averii străine // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.12.I. Vol. Ансель М. – P. 2006. 251. Analogia sau suplimentul analogic // Revista de drept penal. 248. 247.109-113. analiză juridică comparată // Revista de ştiinţe penale.49-51.41-45. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. Vol. – 2005. – P.I. 256. Vol. – 2000. 255. 258. – 2006. 249. Visterniceanu E.570-573. – №4. – P. Серия 11.5. – Nr.I.204-210.243-251. 250. 254. – Nr. Noţiunea de sustragere // Analele Ştiinţifice ale USM.2. 2005. – Chişinău: CE USM. – Nr.Д. – 2002.I. p. – 2002.2.315-321. c.37. Zaporojan I. Антонов А. 1981. – Chişinău. p.300/2002 // Dreptul. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Delimitarea tâlhăriei de dobândirea prin şantaj a avutului proprietarului // Revista Naţională de Drept.2.I. – 2002. Würtemberger Th. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.547-553. Noţiunea de sustragere // Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale. p. 2006. Visterniceanu E. 252.160-171. 259. Rolul metodologiei juridice în cadrul statului de drept şi democratic // Revista Naţională de Drept. – C. 253. .439-441. – Nr.32-39.213 246.79-90. p. Analiza juridico-penală a componenţei de fabricare sau punere în circulaţie a cardurilor sau a altor carnete de plată false (varianta-tip) // Analele Ştiinţifice ale USM. – P. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM. – 2002. 2004.

– №4. тенденции.121-130. – Москва: ЛексЭст. связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов: некоторые вопросы уголовной политики и законодательной техники // Преступность и уголовное законодательство: реалии. 2004. – Москва: ЛексЭст. 2004. c. c. О некоторых проблемах правовой ответственности за наркоманию // За диктатуру закона: проблемы региональной безопасности. 269. предусмотренных статьями 228 и 2281 УК РФ // Сборник научных трудов юридического факультета СевКавГТУ. Преступление по международному уголовному праву и его закрепление в национальном уголовном праве // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. c. c.Н. 267.159. .214 260. Вып. 2004.В.71.В. Гунарис Р. предусмотренные статьями 228 и 229 УК РФ // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права. 268. – Ставрополь. 2004. Некоторые проблемы терминологии в области наркотических средств // Правовые аспекты оборота наркотических. Безверхов А.А. – Саратов. – C. – Москва. Международный договор как источник российского уголовного права // Уголовное право в XXI веке.А. 262.9.П.2.4. 2002. Преступления.И.56-58. К вопросу о конкретизации составов преступлений // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. Вып. 2000.106-108. c. Н. Кобзева Е. 264. Борисов А.Г. 265. Борисова О. c. 2000. – Москва: ЛексЭст. 2004.Г. Лопашенко. Кобзева Е. Кобзева И. c.. Проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ // Уголовное право. Коняхин В. c. 266. прокурорского надзора. 2005. – Саратов: Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. – 2004.110-113. взаимовлияние / Под ред. Бытко Ю.В. Бабаян Э.323-329.В. – Москва. – Москва. c. 261.13-22. Иногамова-Хегай Л. Разграничение преступлений и административных правонарушений: роль законодательной техники // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы. – Москва: ЛексЭст. криминалистики. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за преступления. 1999. К вопросу об объекте преступлений. 270. О принципах взаимодействия международного и национального уголовного законодательства // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. 263. c. ядовитых веществ и прекурсоров.В.333-338.225-228. Кленова Т.

67. – №2. c. Серебренникова А. Скворцов А. – №9. 279. – 1998.15-17.Д.18-21.Ф.К. 2004.122-125.58-67. . К вопросу об объекте и предмете преступлений.А.18. – C. – Москва: ЛексЭст. c.Ю. 283. 277.№3. Добровольная сдача наркотиков в теории и судебной практике // Российская юстиция. 278.№3. – 1976. – C. – 2005. 282. Кузнецова Н. – C. 275. 272. – C. – Москва: ЛексЭст. – C. Уголовно-правовая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков // СибЮрВестник. . Основные направления использования законодательной техники при определении содержания нормы уголовного права // Международное и национальное . Насущные вопросы размеров наркотических средств и психотропных веществ // СибЮрВестник. Ответственность за незаконный оборот наркотиков. Курченко В. 273. 281. – №1. связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // СибЮрВестник.№3. 2004. Закон об обороте наркотических средств Германии: общая характеристика // Вестник Московского университета. Транснациональная преступность: понятие и вопросы имплементации // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Шабанов Г.61-63. – 2004. – №2. – 2000. Кузнецов В. 2000. Мартынович А. 280..15-18. 274. Объект преступлений против здоровья населения.Н. Разграничение преступления и административного правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков // СибЮрВестник.58. Смитиенко В. – №3. 284. Пути совершенствования действующего законодательства // Следователь.11-13. – C. 285. . Крюков А. – №4.№3. Симакова И. – C.И. Правовая характеристика психотропных веществ // Уголовное право.53-55. Филимонов В. c.2-12. Ответственность за незаконный оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ // Уголовное право.Л.215 271. 1973. c.Х. – 2004.А. Ответственность за хищение наркотических веществ // Социалистическая законность. Левицкий Г. Крюков А. – 2004. Сбирунов М.7. – Омск. Мишин Г. О методологии глобального уголовного законодательства // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. – 2002. – 2003. – C.122-125. . Кухарук В. 276. – C. – Краснодар. – C.А. Специальная юридическая терминология как средство юридической техники в уголовном праве // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники. – 2003.

Ф. психотропных веществах. Щиголев Ю.О.42-45.216 уголовное законодательство: проблемы юридической техники.gov. – C. Фентанил и его аналоги // www.ru/exussrlaw/1/am/narko. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» // http://www. 292.htm 289.medialaw. 287.html 291. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. Подлог рецептов на наркотические средства // Российская юстиция. Обзор проектов законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.html 293.sgap. прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту» // www.tm/countri/zakon/zakon-43.27. Административное и уголовное законодательство: рядом или вместе? // http://sartraccc.Г. – 1974. – Москва: ЛексЭст.htm.html 295. – 1999. Мубаракшин Р.narkotiki.legislature.php .turkmenistan. 286. – C.ru/Pub/miliukov(24-03-05). направленных на усиление ответственности за преступления в сфере оборота наркотических средств и психоторопных веществ // www. Принципы квалификации преступлений // www.gov. c.ru/narko/fentanil. Resurse Internet 288.txt 290.kg/files/legislation/zkn_66. Закон Армении «О наркотических средствах и психотропных веществах» (извлечения) // www.ru/monitor/amenduk/shwartzn.domtest. 2004.68-72. Закон Туркменистана «О наркотических средствах. Закон Кыргызской Республики «О наркотических средствах.dca.html 294. психотропных веществах и прекурсорах» // www.tisbi.ru/jrussia_224.№4.ru8science/vestnik/2006/issue18Jur3. . Халфина Р. – №3. Милюков С.

În scopul recepţionării experienţei legislative pozitive. a analoagelor şi precursorilor acestora. Facultatea de Drept. Rezultatele obţinute sunt însoţite de numeroase sugestii şi concluzii ce pot fi obiectul unor discuţii ştiinţifice. 2007 Prezenta teză este dedicată cercetării ştiinţifice plenare a problematicii privind răspunderea penală pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. În urma cercetărilor efectuate. În Capitolul III sunt tratate chestiunile vizând concursul de infracţiuni şi concurenţa de norme în cazul calificării infracţiunilor prevăzute la art. a fost utilizată literatura de specialitate şi practica judiciară. psihotrope. psihotrope. precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi din străinătate. Au fost folosite multiple izvoare normative de referinţă. prin aceasta asigurându-se corelaţia aspectelor teoretice cu soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti în cauzele legate de aplicarea art. a analoagelor şi precursorilor acestora. realizată de Hadârcă Igor Teză de doctor cu titlu de manuscris la specialitatea 12. 2171-2176. a analoagelor şi precursorilor acestora. În Capitolul II sunt examinate problemele ce ţin de stabilirea elementelor constitutive ale infracţiunilor prevăzute la art. psihotrope.00. 218 şi 219 CP RM. La fel. este efectuată analiza juridico-comparativă a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. sunt analizate reglementările internaţionale şi naţionale privitoare la traficul ilicit de droguri şi precursori. În baza metodelor logică. a fost descoperită natura elementelor constitutive ale acestor fapte infracţionale. a analoagelor şi precursorilor acestora. a analoagelor şi precursorilor acestora. . De asemenea. De asemenea. 2171-2176. 2171-2176. psihotrope. psihotrope. 218 şi 219 CP RM. Întru realizarea acestui demers.217. În Capitolul I al lucrării de faţă este întreprins un studiu detaliat terminologic al noţiunilor utilizate în sfera circulaţiei substanţelor narcotice. istorică şi comparativă. numitele fapte infracţionale au fost investigate ca un fenomen al realităţii juridice. Chişinău. a fost elucidată natura juridică a infracţiunilor săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.08 – Drept penal (drept penal).217. sunt identificate criteriile de delimitare a acestor infracţiuni de contravenţiile administrative similare.217 ADNOTARE la teza de doctor în drept Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice.217. Universitatea de Stat din Moldova. 218 şi 219 CP RM.

совершаемых в сфере оборота наркотических. 218 и 219 УК Республики Молдова. Были использованы многочисленные нормативно-правовые источники отсылочного характера. внимание уделено сравнительно-правовому анализу преступлений. связанной с преступлениями. совершаемых в сфере оборота наркотических. автором выявлена сущность преступлений.218 РЕЗЮМЕ к докторской диссертации по теме «Проблемы уголовной ответственности за преступления. психотропных веществ. С этой целью. а также метод сравнительного правоведения. Кишинев. автор Хадырка Игорь Диссертация в виде рукописи по специальности 12. В результате проведенного исследования. устанавливающие ответственность за незаконный оборот наркотиков и прекурсоров. Также. совершаемые в сфере оборота наркотических. их аналогов и прекурсоров. было раскрыто содержание составных элементов этих преступных деяний. 218 и 219 УК Республики Молдова. 2171-2176. их аналогов и прекурсоров. Используя логический. 2007 Данная диссертационная работа посвящена всеобъемлющему научному исследованию проблематики уголовной ответственности за преступления. 2171-2176. Предметом анализа являются также международно-правовые и национальные нормы. В первой главе проводится детальное терминологическое исследование понятий применяемых в сфере оборота наркотических. Предметом исследования в третьей главе являются вопросы совокупности преступлений и конкуренции норм относительно деяний. 218 и 219 УК Республики Молдова. названные выше преступления были исследованы как явления юридической действительности. которые могут стать предметом научных дискуссий. психотропных веществ. совершаемые в сфере оборота наркотических. их аналогов и прекурсоров». совмещая таким образом теорию с правоприменительной практикой.217. их аналогов и прекурсоров. Факультет Права. а также научные труды отечественных и зарубежных ученых. Государственный Университет Молдовы. предусмотренных ст.217. В целях усвоения позитивного зарубежного опыта. предусмотренных ст.00.217. Во второй главе исследуются проблемы определения составных элементов преступлений. Идентифицированы критерии разграничения данных преступлений от смежных административных правонарушений. психотропных веществ. их аналогов и прекурсоров.08 – Уголовное право (уголовное право). 2171-2176. автором исследуются литературные источники и данные судебной практики. . психотропных веществ. исторический методы. предусмотренными ст. Полученные автором результаты сопровождены многочисленными предложениями и выводами. психотропных веществ.

In the first chapter of dissertation. is carried out a complete terminological study of notions applied on sphere of narcotic and psychotropic substances. As a result of the carried out research work. In the third chapter. theirs analogs and precursors traffic in their comparative aspect. 218 and 219 of Criminal Code of the Republic of Moldova. historical and comparative methods. are investigated the questions of juridical qualification of the crimes provided for by articles 217. Also. the theory with law activity related to the crimes in question.219 SUMMARY For the doctor degree on the top theme The questions of the penal responsibility for the crimes related to narcotic and psychotropic substances. It offers the possibility to form different suggestions and conclusions. provided for by articles 217. 218 and 219 of Criminal Code of the Republic of Moldova. the crimes.00. 218 and 219 of Criminal Code of the Republic of Moldova. considered to be obligatory for our penal doctrine. In the second chapter of this work. the author identifies the demarcation criteria for those deeds and similar administrative contraventions. Also. 2007 Thesis in question is dedicated to the plenary scientific investigation of the questions of the penal responsibility for the crimes related to narcotic and psychotropic substances. combining. Faculty of Law. theirs analogs and precursors traffic. Also. there was dislosed the contents and the essence of the constituent elements of those crimes. Chisinau. 2171-2176. are analysed the problems related crimes cumulus and norms concurrence in the case of crimes provided for by articles 217. 2171-2176. theirs analogs and precursors traffic. the author analyses the compatibility between international norms regulating narcotics and precursors traffic and similar internal norms. 2171-2176. thus. dissertational research is based on rather broad audience of references and given to the judicial opinion. On the grounds of the logical. are researched as a phenomenon of legal reality. State University of Moldova. For that purpose. theirs analogs and precursors traffic. theirs analogs and precursors traffic. is carried out a complex analysis of the crimes related to narcotic and psychotropic substances. there was used a plenty of normative sources and learned works of our and foreign authors as well. . the author demonstrated the juridical essence of the crimes related to narcotic and psychotropic substances.08 – Criminal Law (criminal law). In purpose of reception of positive legislative experience. Thus. carried out by Hadyrca Igor Doctoral dissertation is an authentic manuscript at the specialty 12.

траффик. analogs. наркотические вещества. stupefiante. psychotropic substances. narcomanie. substanţe psihotrope. прекурсоры. одурманивающие вещества. narcotism. illegal circulation. наркомания. analoage. narcotic substances. narcomania. психотропные вещества. substanţe narcotice.220 Cuvinte-cheie: droguri. аналоги. Key words: narcotics. traffic. trafic. circulaţie ilegală. . narcotic drugs. незаконный оборот. Ключевые слова: наркотики. наркотизм. precursors. narcotism. precursori.

CPT CPU – Codul penal al Bulgariei – Codul penal al Chinei – Codul penal al Danemarcei – Codul penal al Japoniei – Codul penal al Norvegiei – Codul penal al României din 28.221 LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEZĂ alin.1999) Legea nr.382/1999 – Legea Republicii Moldova cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 6. nr.780/2001 – Legea Republicii Moldova privind actele legislative (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 27.03. consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 6. substanţele psihotrope. CPCD – alineat – articol – Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova CP RM – Codul penal al Republicii Moldova din 18. care se află sub control internaţional în corespundere cu convenţiile ONU din anii 1961.7/1998 a CPCD – Hotărârea Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor cu privire la substanţele narcotice.79/2006 .06.05.12.12. precum şi cantităţile acestora. 1971 şi 1988 pe teritoriul Republicii Moldova. psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit.1998 Legea nr.1961 CPB CPC CPD CPJ CPN CP Rom.04.7 din 1.2001) Legea nr.2004 – Codul penal al Turciei – Codul penal al Ucrainei – Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Listei substanţelor narcotice.12.2002 CP RM din 1961 – Codul penal al Republicii Moldova din 24.79 din 23.01. art.713/2001 – Legea Republicii Moldova privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool.2001) Hotărârea nr.2006 Hotărârea nr. nr.

339 din 29. – nota autorului – punct . nr.143 din 26.2005) Legea nr. nr.05.300 din 17. substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope.277/2005 – Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative.11.a.339/2005 a României – Legea României privind regimul juridic al plantelor.07.2002 a României privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor Legea nr.2005 n. pct.222 Legea nr.2000 Legea nr.11.143/2000 a României – Legea României privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.300/2002 a României – Legea nr. a Codului penal al Republicii Moldova şi a Codului de procedură penală al Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful