ဆႏၵမန

ြ ္
“လူေတြကုိ ေမတၱာနဲ႕ ေစတနာနဲ႕ ေနရာတုိင္းမွာ ေဟာေျပာၫႊန္ျပေပးရမယ္၊
ကုိယ့္အတြက္လည္း ပူစရာမလုိပါဘူး၊စား၀တ္ေနေရး ျပည့္စုံေနတာပဲ၊
လုပ္ရမွာက အမ်ားေကာင္းစားေရး၊
ႏုိင္ငံက သာသနာမပါရင္ မတက္သလုိ
သာသနာကလည္း ႏုိင္ငံမပါရင္ မတက္ႏုိင္ဘူး
သာသနာမပါပဲ တက္သာြ းရင္လည္း စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ႕ မလြယ္ဘူး
တုိ႕ႏုိင္ငံ ေကာင္းစားေအာင္ ျပဳျပင္ဖုိ႕ရာ ဘုန္းႀကီးေတြက ပဓာနပါ
လြန္ခဲ့ၿပီးတဲ့ အမွား အမွန္ေတြ ေဘးဖယ္ထားၿပီး
ေရွ႕ဆက္ႀကိဳးစားဖုိ႕ပဲလုိတယ္
ဘုန္းႀကီးက သူေတာ္ေကာင္း၊လူထုက ေစတနာေကာင္းရင္
ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိသြားမွာကုိ ျမင္တယ္”
ဟူ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္က ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
ေတာင္ၿမိဳ႕ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ၏
လမ္းေပၚေရာက္ပါလွ်က္ လမ္းေပ်ာက္မသြားေစနဲ႕
ႏုိင္ငံန႕ဲ သာသနာ တဲသ
ြ ာြ းႏုိင္မွ
ဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာ ၾသ၀ါဒအတုိင္း
သားစဥ္ေျမးဆက္အတြက္ ႏုိင္ငံန႕ဲ သာသနာ ေကာင္းမြန္စာြ
အေမြအႏွစ္ ထားရစ္လုိသူတုိင္း ၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨန၊၀၇ ပတၱနိကၠဳဇၨန နဲ႕
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလက ဆရာဒကာ ညီၫတ
ြ ္ခ့သ
ဲ ည့္အတုိင္း
သမဂၢစိတ္ဓာတ္ မျပတ္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံက(ုိ ဗုဒ)ၶ သာသနာ
(အဆုံးအမ)ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေ
ြ အာင္၊စစ္အာဏာရွင္မိစၦာ၀ါဒ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ ရည္သန္၍
ထုတ္ေ၀ ဓမၼဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။
သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ
ေပးျခင္းအားလုံးထက္ ေဆာင္ထားရမည့္အသိတရားေပးျခင္းသည္
အရာရာကုိ ေအာင္ျမင္၏။

ဒု႒ဂါမဏိမင္းႀကီးသည္
သာသနာ့အေဆာက္အအံုေတြကို ဖ်က္စီးေနေသာ
သာသနာ့ ရန္သူမ်ားကို စစ္ထြက္ကာနီး၀ယ္
အရြယ္ေကာင္းေသာ ရဟန္းေတာ္ငါးရာတို႔ကုိ ပင့္ၿပီး၊
အၿမဲ အဓိ႒ာန္ေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကား
ငါ့တြက္ျမားေျမာက္ ခ်မ္းသာေရာက္ဖို႔
ခုေလာက္ႀကိဳးကုတ္ အားမထုတ္ဘူး၊
ဗုဒၶျမတ္စာြ သာသနာ၏
ရွည္ၾကာအဓြန္႔ ေရာင္လွ်ံကန
ြ ္႔ဖို႔
စြန္႔စြန္႔စားစား ငါႀကိဳးစားသည္
ငါ့အားစိတ၀
္ ယ္ အၿမဲတည္း။

အားက်တာက ေအာင္ဆန္း.......
လုပ္လုိက္တာကေရွာက္(ေစာက္)ရမ္း....

အားက်တာကေအာင္ဆန္း၊လုပ္လုိက္တာက ေရွာက္(ေစာက္)ရမ္းတဲ့ စကားေလးက ၾကမ္း
သလုိ၊ရမ္းသလုိ

ထင္ရေပမဲ့

စစ္အာဏာရွင္ေတာ္

လွန္ေရးအတြက္

အားသြန္

ခြန္စုိက္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းေတာ္တပါး ရဲ႕ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အမွန္ အတုိင္းေ၀ဖန္ထားတဲ့ ထိမိတ့ဲ
စကားတခု ျဖစ္ပါ တယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ အားက်အတုယူကာ တုိင္းျပည္လတ
ြ ္ လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ
၀င္ေနသူအားလုံးလည္း ကုိယ့္ရ႕ဲ အားက်မႈန႕ဲ ကုိယ့္ရ႕ဲ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္ ေ၀
ဖန္အပ္တဲ့စကားလည္းျဖစ္တာမုိ႕ ကုိယ့္ကုိကုိယ္လည္းေ၀ဖန္ရင္း တုိင္သူျပည္သားမ်ားလည္းေ၀ဖန္
ႏုိင္ရန္ တင္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕

ႏုိင္ငံေရး၊စစ္ေရး

စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ဘယ္လုိပင္

အေတြးအေခၚေတြ

ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားေစကာမူ

လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ
စိတ္ဓာတ္ရွိသူအဆက္ဆက္

ကလည္း ရႏုိင္သမွ်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္အားက်စရာမ်ားကုိ
သိခင
ြ ့္ရ

က်င့္သုံး

ရားေတာ္ႏွင့္

ခြင့္ရခဲ့ၾကေသာ္လည္းဗမာႏုိင္ငံရ႕ဲ လူမ်ားစုကုိးကြယ္ေသာ

ပတ္သက္၍

အလြန္တန္ဖုိးရွိေသာအေတြးအေခၚ

ဗုဒၶဘာသာ

အယူအဆကုိမူ

ဗုဒၶတ

သိသူအလြန္

ရွားေသာေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကုိယ္ တုိင္တုိင္းျပည္ သုိ႕ေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအျမင္ကို
၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထုတ္ ဂႏၳေလာကမဂၢဇင္းပါ Burma and Buddhism ဟူေသာေဆာင္းပါး
မွ ေကာက္နဳတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

“ဗုဒၶဘာသာ၏အႏွစ္သာရမွာ ေ၀ဖန္ဆန္း စစ္၍ လက္ေတြ႕

က်င့္သုံးနည္း ျဖစ္သည္၊ထုိနည္းမွာလည္း ေကသမုတၱိ သုတ္ေခၚကာလာမသုတၱန္လာ ေဂါတမ
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေဟာၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိေဟာၾကားခ်က္မွာ အယူ၀ါဒတခု၏ အမွားအမွန္

ကုိဆုံးျဖတ္ရာတြင္ တဆင့္ၾကားမွ်ျဖင့္လည္း ဟုတ္ၿပီ၊ မွန္ၿပီဟု လက္မခံသင့္၊ မိရုိးဖလာ အယူ၀ါဒ
ျဖစ္၍လည္း

လက္မခံသင့္၊ဤအရာသည္ဤသုိ႕ျဖစ္သတဲ့ဟူေသာ

ေကာလာဟလျဖင့္လည္း

လက္မခံသင့္၊ က်မ္းဂန္စာေပႏွင့္ ညီၫတ
ြ ္သည္ ဆုိရုံႏွင့္ လည္းလက္မခံသင့္၊ မိမိတုိ႕ယုံၾကည္
ထုိက္ေသာပုဂၢိဳလ္၏ စကားျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ပုဂၢိဳလ္စျြဲ ဖင့္လည္းလက္မခံသင့္၊ မိမိတုိ႕ ေလး
စားေသာဆရာ၏ စကား ျဖစ္သည္ဟုဆုိကာဆရာစဲြ ျဖင့္လည္း လက္မခံသင့္ဘဲ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ ကာ
လက္ေတြ႕လုပ္ၾကည့္၍

အက်ိဳးရွိသည့္

အယူ၀ါဒ(၀ိဘဇၨ၀ါဒ)ကုိသာ

လက္ခံရမည္

ဆုိသည့္အ

ခ်က္ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀ိဘဇၨ၀ါဒကုိ သုံး၍ဗမာႏုိင္ငံ လြတ္
လပ္ေရးႏွင့္

တုိးတက္ၾကီးပြားေရးအတြက္

လုပ္ေဆာင္သာြ းၾကရန္မွာဗမာႏုိင္ငံသားအားလုံး၏

အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္။”
၁၉၁၅ခုႏွစ္တင
ြ ္
၂၀မွ်သာရွိေသးသည္၊

ေမြးဖြားခဲ့ေသာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္

အသက္၂၀မွ်သာရွိေသာ

၁၉၃၅ခုႏွစ္မွာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕

အသက္

ဗုဒၶတရားေတာ္အေပၚ

ရႈျမင္သုံးသပ္မႈသည္ အလြန္ စူးရွ ျပတ္သားသလုိ၊ ဗုေဒၶါ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ၊
ဓေမၼာ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ အတၴာယ သဗၺပါဏိနံ၊သံေဃာ ေလာေက သမုပၸေႏၷာ သုခါယ
သဗၺပါဏိန=
ံ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ပြင့္ထန
ြ ္းလာရျခင္း သည္ သတၱ၀ါအားလုံးအတြက္ စီးပြား၊ၾကီးပြား၊
တုိးတက္၊ခ်မ္းသာရန္ျဖစ္သည္

ဟူသည့္အတုိင္း

ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ

ႏုိင္ငံလတ
ြ ္လပ္ေရးႏွင့္

တုိးတက္ၾကီး ပြားေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓိကတာ၀န္တရပ္အျဖစ္က်င့္သုံးခဲ့ သည္။
အသက္၂၀အရြယ္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕

ဘာသာေရးအျမင္ကုိ

သိသူတုိင္း

အားက်

ၾကေပမည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ အားက်တာကေအာင္ဆန္း ဟုဆို ရမွာျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ဗုဒၶဘာသာ
အမ်ားစုေနထုိင္ေသာဗမာႏုိင္ငံသည္ ယေန႕အထိ မလြတ္လပ္၊ မတုိးတက္၊ မၾကီးပြားျဖစ္ေနရျခင္းမွာ
ဗုဒၶဘာသာ ဗမာႏုိင္ငံသား အားလုံး အဓိက တာ၀န္ကုိ မက်င့္သုံးခဲ့၍ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားမွအစ

ဗုဒၶဘာသာႏြယ၀
္ င္

ရဟန္း

ရွင္

လူအားလုံးသည္

အကယ္၍ ေကသမုတၱိသုတ္ေခၚကာလာမသုတ္ေတာ္ ကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္က့သ
ဲ ုိ႕နားလည္၍ ၀ိဘဇၨ၀ါဒကုိ
က်င့္သုံးခဲ့ၾကမည္ဆုိပါက

ကမၻာမွာ

ထိတ္တန္းကရပ္တည္ၿပီး

ႏုိင္ငံတကာက

ေလးစားရမည့္

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သိပၸံပညာထြန္းကားလာ
သည္ႏွင့္အမွ်

သိပၸံပညာရွင္တုိ႕စူးစမ္းရွာေဖြစမ္းသပ္မႈကုိခံႏုိင္သည္မွာ

ဗုဒၶတရားေတာ္သာျဖစ္၍

ယခုကမၻာထိတ္တန္းႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဗုဒၶဓမၼကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾက၍ျဖစ္သည္သာမက
ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားသည္
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ

အမွန္တကယ္ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ပါလွ်က္

အဘယ့္ေၾကာင့္

ေအာက္က်ေနာက္က်ဒုကၡေရာက္ၾကသနည္းဟုပင္

ထုတ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊တကယ္သာ
ဗုဒၶဘာသာဗမာႏုိင္ငံမွာ

ဗုဒၶဘာသာက်င့္သုံးေသာ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္က့သ
ဲ ုိ႕

နားလည္

အျမင့္ဆုံးဘာသာေရးအဖဲ႕ြ ဟုဆုိႏုိင္သည့္

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကစသည္တုိ႕သည္

ျပန္ေမးခြန္း

က်င့္သုံးေနပါလွ်င္

ႏုိင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ၊

“ဘုန္းႀကီးတုိ႕ဘာမွမသိဘူး၊အထက္ကၫႊန္ၾကားလုိ႕၊၀န္ႀကီးေျပာလုိ႕”
စကားမ်ိဳးေျပာၾကလိမ့္မည္မဟုတ္၊ျပည္နယ္

တုိင္း

ၿမိဳ႕နယ္

စသည့္ဘာသာေခါင္းေရွာင္

ရပ္ေက်း

ဥကၠဌ

အတြင္းေရးမွဴး

အဖဲ႕ြ ၀င္မ်ားလည္း အထက္ကၫႊန္ ၾကားခ်က္အရလုပ္ရတာဟုေျပာစရာမရွိေတာ့သလုိ အရပ္ဘက္
စစ္ဘက္ ေနရာဌာနအသီးသီးမွာလုပ္ကုိင္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူပုဂၢိဳလ္တုိ႕လည္း အတုလုိက္
ကာ ကာလာမသုတၱန္တရားေတာ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္ တာ၀န္မ့ဲ အလြယ္စကားျဖစ္တ့ဲ အထက္က
ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ဟုေျပာၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္
အားလုံးလက္တဲြကာ
၀ိဘဇၨ၀ါဒကုိ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႕

သုံး၍ဗမာႏုိင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္

ဗုဒၶဘာသာ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္

တုိးတက္ၾကီးပြားေရးအတြက္

ဆရာဒကာ

အထက္ေဖာ္ျပပါ
လုပ္ေဆာင္သာြ း

ၾကရန္မွာဗမာႏုိင္ငံသားအားလုံး၏အဓိကတာ၀န္ျဖစ္သည္ ဟု သႏၵိဌာန္ခ်ကာ ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္မွ
သာလွ်င္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ တည္တန္႕ႏုိင္ပါ ေတာ့မည္။ ထုိသုိ႕မဟုတ္ပဲ ဗုဒၶတရားေတာ္ကုိ
က်င့္သုံးေနရဲ႕သားနဲ႕ တုိင္းျပည္မလြတ္လပ္၊မတုိးတက္တာဟု ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အမွန္မေ၀ဖန္ႏုိင္ပဲ
အထက္ကၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္းသာဆက္လုပ္ေနၾကမည္ဆုိပါက

လုပ္ေနတာက ေရွာက္

(ေစာက္)ရမ္းေတြသာ ျဖစ္ေနၿပီး
အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာလည္း ဘရမ္းဘတာ ပ်က္စီး ဆိတ္သုဥ္းေပေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။
ေမာင္မာ

၁၉၅ဝ

ကြယ္လြန္သူ သမုိင္းပညာရွင္ ဗိုလ္မႉးဘရွင္ ေရးသား၍ ၁၉၅
ခုႏွစ္ကပထမဆံုးအႀကိမ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမုိင္း”စာအုပ္တင
ြ ္ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္း
သမုိင္းပညာရွင္ႀကီးပါေမာကၡ ဂ်ီ၊ အိပ္ခ်္၊ လုစ္ က
ဗမာမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ ကြယ္လန
ြ ္သူ ေအာင္ဆန္း
ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ားကို
က်ေနာ္ မ်ားစြာေလးစားမိပါ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စည္းလံုးေရးကို ဓားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ပီသစြာ
ေလးေလးနက္နက္ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္
‘က်န္စစ္သား’
ား’ လြန္သည္မွစ၍
ေအာင္ဆန္းသည္ ပထမဆံုးေသာ ဗမာျဖစ္သည္
ဟု က်ေနာ္ ယူဆပါသည္

ဟု ၎၏ အမွာစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။

အမွန္လမ္းသုိ႕
အျမန္လွမ္းၾကစုိ႕
ဗမာျပည္လတ
ြ ္လပ္ေရးရၿပီး
မ်ားမၾကာမီတုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရး
အတြက္

အဖက္ဖက္မွ

နည္းလမ္းေဖြရွာ

စဥ္းစားၾကရာ၀ယ္

ဗုဒၶဘာသာ

ကုိးကြယ္သူအမ်ား

စု ေနထုိင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားမွ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး ႀကီးပြား
တုိးတက္မည္ဟု
စဥ္းစားကာ

ယုံၾကည္ၾက၍

ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထန
ြ ္းကားေရးအတြက္လည္း

ႏွစ္ဆယ္ရာစုအရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသဟု

တင္စားေလာက္သည့္

တေလးတစား

က်မ္းျပဳ

-

ေက်ာ္ ေတာင္ၿမိဳ႕ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသကု၀
ိ ုိင္း၀န္းေရြး ခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားၾက၍
ဆရာေတာ္သည္

တုိင္းျပည္ႏွင့္

အမ်ိဳး

ဘာသာ

သာသနာေတာ္ေရွ႕ေရးကုိ

ေမွ်ာ္ေတြးကာ

မ်ားမၾကာမီကာလကမွ ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီးႏွင့္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ အေရးတ
ႀကီး ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မွ တုိင္းျပည္တုိး တက္
မည္ဟူေသာအျမင္မ်ိဳးျဖင့္ တကၠသုိလ္အဆင့္မွ မူလတန္းႀကိဳ အဆင့္ကေလး သူငယ္မ်ားအထိ
စနစ္တက်

ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္းနည္းမ်ားကုိ

ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ေတြထမ
ဲ ွရွာေဖြထုတ္ႏႈတ္၍

ဗုဒၶဘာသာသခၤန္း စာဖတ္စာမ်ားေရး သားခဲ့သည္။
သုိ႕ေသာ္

တုိင္းျပည္

ႏွင့္

လူမ်ိဳး

တုိးတက္ေရးထက္

ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္

ဂုိဏ္းဂဏ

၀ါဒ

တုိးတက္ေရးမ်ားသာေရွးရႈေနၾက၍ တုိငး္ျပည္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာလူသားအရင္းအျမစ္
မ်ားသည္ဆရာေတာ္ရ႕ဲ စနစ္တက် ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္နည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈမရရွိခ့ပ
ဲ ဲ အေလ့
က်

ေပါက္ရေသာ

သည္လည္း

လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားသာျဖစ္ခ့ၾဲ ကရသည္။မ်ိဳးေစ့မွန္၍ သန္ေသာအပင္မ်ား

ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္

ဂုိဏ္းဂဏ

၀ါဒ

တုိးတက္ေရး

စနစ္ဖန္တီးသူတုိ႕၏

စနစ္တက်

ဖ်က္ဆီးမႈကုိခံရျပန္၍ တုိင္းျပည္ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးဆင္း ရဲေန မႈ၏အေၾကာင္းကုိမီးေမာင္းထုိးသည့္
အေနအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊

အေနာက္

ႏုိင္ငံသားအခ်ိဳ႕၏

ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူ

အမ်ားစုေနထုိင္ေသာတုိင္းျပည္မ်ားအဘယ့္ေၾကာင့္ဆင္းရဲေနၾကသနည္းဟူေသာသားသၼီးမေကာင္းမိ
ဘေခါင္း၊တပည့္မေကာင္း

ဆရာေခါင္းဆုိသလုိ

ဘာသာတရားကုိးကြယ္သူေတြမေကာင္း-

လုိ႕ဘာသာတရားကုိတည္ေထာင္သူျမတ္ဗုဒၶသည္ပင္အျပစ္တင္ခံရသလုိျဖစ္ေနေသာေမးခြန္းကုိရွင္း
လင္းေျဖဆုိေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆရာေတာ္ သည္
“တရားစစ္မွန္ က်င့္ႀကံၾကမွ၊
ခ်မ္းသာသုခ ရႏုိင္မည္၊
တရားတုေတြက်င့္ေနၾကလုိ႕၊
ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရသည္၊
ယခုတဖန္အမွန္လမ္းသုိ႕၊
အျမန္လွမ္းဖုိ႕ခ်ိန္တန္ၿပီ၊
သုိ႕မွတုိင္းျပည္ဘာသာေရးေၾကာင့္၊
သာယာ ေအးေဆး ရွိလိမ့္မည္”
ဟူေသာကဗ်ာလကၤာေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္လန
ြ ္ခ့ေ
ဲ သာႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေလာက္ကပင္တင္ႀကိဳသတိေပးခဲ့ပါ
သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ထုိအခ်ိန္က တုိင္းသူျပည္ သားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတင
ြ ္
ဆဌသံဂါယနာတင္ပဲြႀကီး ကုိေအာင္ျမင္စာြ

က်င္းပ ႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္

တုိ႕အလယ္ တြင္မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတင
ြ ္သာျမတ္စာြ ဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေထရ၀ါဒပိဋကတ္သုံးပုံ အစစ္
အမွန္ ရွိေတာ့ဟန္ ထင္ကာ လြန္စာြ ဂုဏ္ယ၀
ူ င့္ႂကြားေနခဲ့ ၾကသည္သာမက၊ ဘုရားေဟာၾကား
အစစ္အမွန္တရားေတာ္မ်ား တည္ရွိသည့္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံကုိပင္မဇၥၽိမေဒသက်န္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ပစၥ ႏၱရစ္
ဟုပင္အထင္ေရာက္၍ တျခားတုိင္းျပည္တုိ႕၏ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒ လူေနမႈစနစ္စသည္တုိ႕ကုိ
ဂရုစုိက္စရာမလုိဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာပိဋကတ္တရားေတာ္အစစ္အမွန္ရွိလွ်င္ပစၥပၸန္တင
ြ ္သာမက
ေနာင္သံသရာမွာပါႀကီးပြားတုိးတက္ႏုိင္ၿပီဟုလည္းအထင္ေရာက္ခ့ၾဲ ကေပသည္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ဆရာေတာ္၏ဆုံးမစကားတုိ႕သည္ လည္း အဓိမာန ဗုဒၶဘာသာတုိ႕ နားမ၀င္ႏုိင္
ယုံမက ဆရာေတာ္ သည္ပင္ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သေယာင္အထင္ခံခ့ရ
ဲ ေပသည္။
သုိ႕ဆုိလွ်င္ ေဆးစစ္ေဆးမွန္ လက္ခံရရွိထားပါလွ်က္ေရာဂါဘယထူေျပာေနသူမ်ား ကဲ့သုိ႕
မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတင
ြ ္ တရားစစ္မွန္ရွိေၾကာင္းလက္ခံထားသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႕လည္း နည္းမွန္ လမ္းမွန္
စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္ ႀကိဳးစား က်င့္ႀကံကာ အမွန္လမ္းသုိ႕ အျမန္လွမ္းၾကပါစုိ႔။

တျပည့္ေက်ာ္

ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႏွင့္ဗမာႏုိင္ငံ့အေရး
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ဆုိရင္

က်ဳပ္တုိ႕ဗမာျပည္သားအမ်ားၾကားဖူး

ဆုံးေတာ့ဓမၼစၾကာ၊ဓမၼစၾကာတရားေတာ္

စသည္ျဖင့္ေတာ့

ၾကပါတယ္၊

အနည္း

ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္၊အထူးအားျဖင့္

ဝါတြင္းကာလဆြမ္းေလာင္းဓမၼာရုံေတြကျဖစ္ေစ၊ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွာျဖစ္ေစ၊ ျဖတ္သာြ းျဖတ္လာ
ပြင့္လင္းရာသီ လမ္းေဘးအလႉခံမ႑ပ္ေတြကျဖစ္ေစ စကၡဳံ ဥဒပါဒိ၊ဉာဏံ ဥဒပါဒိ၊ပညာ ဥဒပါဒိ၊ဝိဇၨာ
ဥဒပါဒိ၊အာေလာေကာ

ဥဒပါဒိ

စတဲ့

ဓမၼစၾကာတရားထဲမွ

တစြန္းတစ

တရားသံေတြကုိ

ၾကားဖူးခဲ့ၾကပါလိမ့္မယ္။
အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးဝတ္အသင္းသူ အသင္းသားေတြ၊ ေႏြရာသီ ဘာသာေရးသင္တန္း
သင္တန္းသူ

သင္တန္းသားေတြ၊

ယခု

နအဖ

လက္ထက္

ျပည္နယ္၊တုိင္း၊ၿမိဳ

့နယ္ေတြနဲ

တပ္တင
ြ ္းေတြမွာပါ မျဖစ္ မေန က်င္းပေနၾကရတဲ့ ဓမၼစၾကာ ရြတ္ဖတ္ၿပိဳင္ပေ
ဲြ တြမွာ ပါဝင္ေနၾကရတဲ့
ဆရာ ဆရာမ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ႀကံ့ဖံြ ့နဲ ့ အမ်ိဳးသမီးေရးရာက လူေတြဆုိ လွ်င္
ၾကားဖူးရံုမက ကုိယ္တုိင္ရြတ္ ဆုိဖူးသူလည္း အမ်ားအျပား ရွိၾကပါ လိမ့္ မယ္။
သုိ႕ေသာ္

အနက္အဓိပၸါယ္ေတြကေတာ့ဘယ္လုိမွန္းမသိ၊ကိစၥမရွိ၊ဓမၼစၾကာရြတ္ဖတ္ၿပိဳင္ပဲြ

က်င္းပသူေတြကုိယ္တုိင္လည္းမသိ၊သိစရာလည္းမလုိ ဓမၼစၾကာရြတ္ဖတ္ၿပိဳင္ပေ
ဲြ တြ က်င္းပေပးေန
တယ္ဆုိလွ်င္ပဲ

မိမိတုိ႔

ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဘာသာတရားလုိက္စားခ်ီးေျမွာက္ေနေၾကာင္း

ျပသ

ရာ ေရာက္ၿပီျဖစ္လုိ႔လုိခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံၿပီ၊ တရားအဓိပၸါယ္ သိစရာ မလုိဟု ခံယူထားၾက
တယ္ေလ။
အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ က်ဳပ္တုိ ့ ဗမာျပည္သားအမ်ား သိရွိနား လည္ၾကေစရန္ ဒီဓမၼစၾကာ
တရား ေတာ္ရဲ ့အႏွစ္သာရ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
၁၊ ေယာစာယံ ကာေမသု ကာမသုခလႅိကာႏုေယာေဂါ ဟီေနာ ဂါေမၼာ ေပါထုဇၨနိေကာ
အနရိေယာ အနတၴသံဟိေတာ=
လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က ယုတ္ညံ့သည္ဟုသတ္မွတ္ ထားေသာ၊ ေဟးေလးဟားလားကာလသား
တုိ႕ရဲ႕အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊ ကိေလသာ ေသာင္း ၾကမ္းျမာသမားေတြရ႕ဲ အလုပ္ျဖစ္ေသာ၊ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္
တဲ့အလုပ္မဟုတ္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကာမအာရုံတုိ႕၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ခံ
စား ေပ်ာ္ပါးေသာ အက်င့္ဟူေသာ အစြန္းတခု။
ဒီအစြန္းကုိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္အေန နဲ႕ဆုိရင္ေတာ့တုိင္းျပည္
အတြက္

အသက္ေပးေက်းဇူးျပဳသြားၾကေသာ

ႏွင့္ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား၏

အခန္းက႑

အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္

ကုိေဖ်ာက္ဖ်က္၍

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ေက်းဇူးကန္းျခင္း၊

ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္

အညီပတၱနိကကၠဳဇၨနကံေဆာင္သံဃာေတာ္ေတြကုိေထာင္ခ်ျခင္း၊ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္
ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ဦးတင္ဦးတုိ႕ကုိ

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားျခင္း၊

ေဒၚေအာင္

ႏုိင္ငံအက်ိဳးအတြက္

ေဆာင္

ရြက္ေနၾကေသာကုိမင္းကုိႏုိင္ကုိကုိႀကီးစေသာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ

ဥပေဒမဲ့

ဖမ္းဆီး

ေထာင္ခ်ျခင္း၊

တုိင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္

အႀကံျပဳၾကေသာ

တုိင္း

ခ်စ္ ျပည္ခ်စ္မ်ိဳးခ်စ္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားကုိအပုပ္ခ်ေျပာဆုိ ေရးသားျခင္းစေသာ လူ ့ပတ္ဝန္း က်င္က
လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေအာက္တန္းက် ယုတ္ညံ့တ့အ
ဲ လုပ္မ်ား ဟီန။
မီးသတ္
မွာစုရံုးၿပီး

ႀကံ့ဖြတ္

ျပည္သူ

ရယက

လူထုကုိ

မယက

ပယက

တယက

မဟုတ္မဟတ္ေတြ

အတင္း

ခုိင္းျခင္း၊အဟုတ္အမွန္ေတြကုိထုတ္ေဖာ္

ေျပာဆုိသူေတြကုိ

နအဖအုပ္

ခ်ဳပ္ေရးရုံးေတြ

အဓမၼေအာ္ဟစ္ေထာက္ခံ

ရုိက္ႏွက္

သတ္ျဖတ္

မူးယစ္

ရမ္းကား ေရာင္ဝါးဝါး ကာလသား တုိ ့ရ့ဲ အလုပ္ ဂါမၼ ။
လက္နက္အာဏာအမိန္႕ေတြန႕ဲ
ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ကာ

မတရားသိမ္းပုိက္ရယူရွာေဖြထားတဲ့ျပည္သူ႕ဘ႑ာေတြန႕ဲ

အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားစြာကုိဖ်က္ဆီးၿပီး

ကိေလသာေတြေသာင္း

က်န္းထႂကြ ျမာေပြေနၾကသူတုိ ့အလုပ္ ေပါထုဇၨနိက။
ေက်ာင္းကန္ဘုရားေစတီမ်ားဘက္စုံလုပ္ငန္းမ်ား လမ္းတံတားစ-သည္တုိ႕ကုိလည္း ျပည္သူ႕
လုပ္အား၊ျပည္သူတုိ႕ထံမွနည္းမ်ိဳးစုံျဖတ္ယူေငြ ပါမစ္လုပ္ပုိင္ခင
ြ ့္စသည္တုိ႕ကုိေပး၍လႉခုိင္းထားေသာ
မသန္႕ရွင္းမျဖဴစင္ေသာ ေငြမည္းတုိ႕ျဖင့္ မိမိတုိ႕ကုိအေကာင္းျမင္ေစ၍ အာဏာတည္ၿမဲေရးကုိဦး
တည္ ေသာ မျဖဴစင္ မသန္ ့ မျမတ္ေသာအလုပ္ အနရိယ။
စစ္အာဏာရွင္တစုႏွင့္

သခင္အားရေအာင္

ကြၽန္ပါးဝေနၾကေသာ

စစ္အာဏာရွင္မ်ား

စိတ္တုိင္းက် စီမံဖ႕ဲြ စည္းေပးထားတဲ့အဖဲ႕ြ မ်ိဳးစုံက အဖဲြ ့ဝင္ မ်ား၏အာဏာအလဲသ
ြ ံုး၍ ျပည္သူလူထု
အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့ အေျခအေနမဲ့ အက်ိဳးစီးပြားပ်က္စီးေအာင္လုပ္ေသာအလုပ္ အနတၴသံဟိတ ျဖစ္ေသာ
ကာမသုခလႅိကအစြန္း။
၂၊ ေယာ စာယံ အတၱကိလမထာႏုေယာေဂါ ဒုေကၡာ အနရိေယာ အနတၴသံဟိေတာ =
မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္ဝင္ေငြရရွိေအာင္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုေ
တြ ကုသုိလ္ ပညာ ဥစၥာ ဘာတခုမွမရပဲ အတင္း အဓမၼ လုပ္အားေပးရျခင္း၊ လက္နက္အင္အား
စစ္တပ္အင္အား

အဆမတန္

တုိးခ်ဲ႕ထားၿပီး

ျပည္သူလူထုေတြ

အတင္းအဓမၼလုံၿခံဳေရး

ကင္းေစာင့္ရျခင္းအခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္လူပင္ပန္းေစတဲ့ကုိယ့္ရိကၡာနဲ႕ကုိယ္မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားမ
က်န္

မတက္မေနရ

တက္ေရာက္ၾကရတဲ့

ေထာက္ခံပတ
ြဲ က္ရျခင္း၊

သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားပါ

မက်န္ ေစာင့္ဆုိင္းကာ လက္အုပ္ခ်ီႀကိဳဆုိရျခင္း စေသာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ဆင္းရဲေစတဲ့အလုပ္ ဒုက။ၡ
တေန႕စာဝမ္းစာေရးအတြက္ႀကိဳးစားရံုးကန္ ေနရတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္ တရားလက္လတ
ြ ္
နည္းမ်ိဳးစုံအေရးယူ

ဒဏ္ရုိက္

ၿခိမ္းေခ်ာက္မႈ

ေတြေၾကာင့္

ျဖဴစင္စိတ္ေပ်ာက္

ေၾကာက္စိတ္န႕ဲ

ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ အနရိယ ။
အတင္းအဓမၼ ၾကမ္းၾကမ္တမ္းတမ္းအခုိင္းခံၾကရ၍ က်မၼာေရးခ်ိဳ႕ ယြင္းသြားသူ ကုိယ္လက္
အဂၤါသာမက

အသက္ပါဆုံးရႈံးသြားၾကရေလာက္ေအာင္

ျပည္သူလူထု

အနတၴသံဟိတ ျဖစ္ေသာ အတၱကိလမထာႏုေယာဂအစြ
န္း။
ယာဂ
ဤအစြန္းႏွစ္ခုကုိ လုံးဝေရွာင္ရွားကာ မျဖစ္မေန က်င့္ၾကရမည့္

အက်ိဳးမဲ့ေစတဲ့အလုပ္

မဇၩိမပဋိပဒါ(အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္)ရွစ္ပါး၊(မဂၢင္ရွစ္ပါး)ဆုိသည္မွာ
၁၊ သမၼာဒိ႒=
ိ အရာရာကုိအမွန္အတုိင္း ျမင္ေအာင ္ၾကည့္ျခင္း။(ပညာ)
ဤအမွတ(္ ၁)လမ္းစဥ္အရ ကုိယ့္ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ ကုိယ့္မိသားစုကုိယ့္ရပ္ရာြ
ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ဘာေတြဘယ္လုိျဖစ္ၿပီး ဘာေတြဘယ္လုိပ်က္ေနတယ္ဆုိတာကုိ အမွန္
တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အျဖစ္အပ်က္အမွန္ေတြကုိကုိယ္တုိင္အမွန္အတုိင္းျမင္ေအာင္ ၾကည့္ရပါမယ္၊
လူတုိင္းရဲ႕စားဝတ္ေနေရး၊က်မၼာေရး၊ပညာေရး၊လူမႈေရးလူေနမႈ
တက္ေနသလား၊ပ်က္ေနဆုတ္ယုတ္ေနသလားစတဲ့

အဆင့္အတန္းေတြ

ျဖစ္ေန

တုိး

ျပင္ပအေျခအေနမွန္ေတြတင္မကကုိယ့္ရ႕ဲ ခႏၶာ

ကုိယ္န႕ဲ စိတ္ဓာတ္ေတြရ႕ဲ အေျခအေန မွန္ကုိလည္း ကုိယ္တုိင္အမွန္ အတုိင္း သိေအာင္ၾကည့္ၾက
ရပါမယ္။
၂၊သမၼာသကၤပ=
ၸ ျမင္သည့္အတုိင္း ေၾကာင္း-က်ိဳးဆင္ျခင္၍ အမွန္ အတုိင္း
ႀကံစည္ ေတြးေခၚျခင္း။
နားမ်က္စိႏွင့္တူေသာ

အမွတ(္ ၁)လမ္းစဥ္အရ

သိလုိက္ရေသာ

တုိးတက္ေနျခင္းႏွင့္ထုိသုိ႔ျဖစ္ေနတုိးတက္ေနရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္း၊
ယုတ္ေနျခင္းႏွင့္

ထုိသုိ႕ပ်က္ေန

အမွန္တကယ္ျဖစ္ေန

အမွန္တကယ္

ဆုတ္ယုတ္ေနရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းတုိ႕ကုိ

ပ်က္ေန
သင့္ျမတ္

ဆုတ္
မွန္

ကန္ေသာေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ေတြးေခၚနည္းတုိ ့ျဖင့္ႀကံ စည္ စဥ္းစားၾကရပါမယ္။
၃၊ သမၼာဝါစာ=အမွန္အတုိင္းႀကံစည္ေတြးေခၚ ဆင္ျခင္မိသည့္ အတုိင္း
အမွန္ကုိ ေျပာဆုိျခင္း။
ဆင္ျခင္ေတြးေခၚတတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တူေသာ အမွတ(္ ၂)လမ္းစဥ္အရ မွန္ကန္ေသာ
ႀကံစည္ေတြးေခၚနည္းအတုိင္း

ႀကံစည္ေတြးေခၚလုိက္သည့္အခါထြက္ေပၚလာေသာအေတြးအေခၚ

ျဖစ္ တည္တုိးတက္မႈ၊ ျဖစ္ တည္တုိးတက္မႈရ႕ဲ ေၾကာင္းႏွင့္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္မႈ၊ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္မႈ
ရဲ ႕အေၾကာင္းမ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရပါမယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါလမ္းစဥ္သုံးရပ္သည္ လူတေယာက္ရ႕ဲ နားမ်က္စ၊ိ ဦးေႏွာက္ နဲ႕ ပါးစပ္တုိ ့ႏွင့္
တူပါသည္၊ နား၊မ်က္စိ၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ ပါးစပ္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူတေယာက္သည္ အဘယ္မွာလွ်င္
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ႀကီးပြားတုိး တက္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏုိင္ပါမည္နည္း၊ထုိသူသည္ဦးေခါင္းမရွိသူႏွင့္
သာတူ ေနေတာ့သည္၊ဦးေခါင္းမရွိသူသည္ မည္သုိ႕လွ်င္ကုိယ့္ကုိကုိယ္ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္မည္နည္း၊
ကုိယ့္ကုိကုိယ္ပင္ မေဆာင္ႏုိင္ေသာ နားမ်က္စိ၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္ ပါစပ္တုိ ့ခ်ိဳ ့တ့ေ
ဲ နေသာ ေခါင္းသည္
အဘယ္မွာလွ်င္

ကုိယ့္မိသားစုအက်ိဳး၊

ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္

ရပ္ရာြ

တုိင္းသူျပည္သား

အမ်ား

အက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါမည္နည္း။
၄၊သမၼာကမၼႏ=
ၱ အမွန္ေျပာဆုိသည့္အတုိင္း လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္း။
အမွန္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္မႈကင္းေဝး ပ ေပ်ာက္ေစရန္ ပ်က္စီး
ဆုတ္ယုတ္မႈရ႕ဲ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားကာ၊ ျဖစ္ တည္တုိးတက္မႈ ပုိမုိမ်ားျပားေအာင္ ျဖစ္တည္
တုိးတက္မႈရ႕ဲ အေၾကာင္း မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါမယ္။

၅၊သမၼာအာဇီဝ=မွန္ကန္ေသာ အေျပာ၊အလုပ္မ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းျပဳျခင္း။
မိမိ၏ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈတုိင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ အေျပာ၊ အလုပ္မ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။
၆၊သမၼာဝါယာမ=အထက္ပါလမ္းစဥ္မ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ နည္းမွန္လမ္းမွန္ႀကဳိးစားျခင္း။
လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရာ၌ျခေသၤ့မင္းဥပမာ အတုိင္း မဆုတ္နစ္ေသာ လုလႅ
ဝီရိယ မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။
၇၊ သမၼာသတိ=အထက္ပါလမ္းစဥ္မ်ားမွ မေသြဖီေအာင္ အၿမဲ သတိရွိျခင္း။
တစုံတခုကုိ

အာရုံစူးစုိက္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္သည့္အခါ

တခါတရံ

မေမ့သင့္ေသာအရာမ်ား

ကုိ ေမ့ေလ်ာ့တတ္သျဖင့္ မွန္ကန္ေသာသတိ အၿမဲ ရွိရပါမယ္။
၈၊သမၼာသမာဓိ=မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ။
စိတ္ေရာကုိယ္ပါ တည္ၾကည္ရပါမယ္၊စစ္မွန္ေသာ တည္ၾကည္မႈ ျငိမ္းေအးမႈ ရွိမွသာလွ်င္
မိမိတုိ႕လုိလားေသာအမွန္တကယ္

လြတ္လပ္မႈ

ျငိမ္းခ်မ္းမႈစေသာ

ေလာကီ၊

ေလာကုတၱရာ

လြတ္ေျမာက္မွဳခ်မ္းသာ ဟူေသာ ပန္းတုိင္သုိ ့ေရာက္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ဇာတ္နိမ့္ ဇာတ္ျမင့္ခဲြျခားဆက္ဆံစနစ္၊ အရွင္သခင္ ကၽြန္စနစ္၊

ထြန္ကားေနတဲ့ေခတ္

ႀကီးထဲမွာဤမဂၢင္ရွစ္ပါးဟူေသာမဇၩိမပဋိပဒါအလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ မေဖာက္ မျပန္ သစၥာေလး
ပါး အမွန္တရားေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ဒီဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ က်ဳပ္တုိ႔ျမတ္စာြ ဘုရားထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားၿပီးတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္အမွန္တရားငတ္မတ
ြ ္ေနၾကတဲ့ဘုမၼဇုိးစတုမဟာရာဇ္တာဝတႎသာ
ကအစအထက္နတ္ျပည္ျဗဟၼာျပည္စၾကာဝဠာတုိက္တ ေသာင္းအႏွံ႕ အဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္လုိက္
ၾကတာကေတာ့ “ေဟာဒီေလာက ႀကီးထဲမွာ ဘယ္လုိ သမဏ ျဗဟၼဏ နတ္ မာရ္နတ္ ျဗဟၼာ
ဘယ္လုိ

ပုဂၢိဳလ္ေတြကမွေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးတားျမစ္လုိ႔မရတဲ့ဆင္းရဲျခင္း၊ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္း

ရင္း၊ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း၊ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးလမ္းစဥ္ဆုိတ့အ
ဲ မွန္တရားေတြကုိေဖာ္ထုတ္လုိက္ၿပီ”
လုိ႕ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလုိအမွန္တရားနဲ႕ပါတ္ သက္ၿပီး နတ္ျဗဟၼာေတြအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္လုိက္ၾက
တဲ့အသံဟာ စၾကာဝ ဠာတုိက္တေသာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပးီ သြက္ သြက္ခါေအာင္ တုန္လႈပ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
အဲဒီအမွန္တရားေတြကုိေဖာ္ထုတ္ထားတဲ့ဓမၼစၾကာ

ရြတ္ဖတ္ၿပိဳင္ပြေ
ဲ တြအၿပိဳင္အဆုိင္က်င္းပ

ေနတဲ့ ေပးတာယူ ေကၽြးတာစား ခုိင္းတာလုပ္ ျပန္မေျပာနဲ႔ဆုိတ့ဲ စစ္အာဏာရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္
ထြန္းကားေနေသာ ကုိယ္ပုိင္ မ်က္စိရွိလွ်က္ ကုိယ္တုိင္ၾကည့္ခင
ြ ့္၊ျမင္ခင
ြ ့္ ကုိယ္ပုိင္ေတြးေခၚဆင္ျခင္
ႏုိင္ေသာ

ဦးေႏွာက္ရွိလွ်က္

ကုိယ္တုိင္ေတြးေတာဆင္ျခင္ခင
ြ ့္၊

ကုိယ္ပုိင္ပါးစပ္ရွိပါလွ်က္

ကုိယ္

တုိင္ေျပာဆုိခင
ြ ့္မရွိသည္မွာ ၾကာလွၿပီျဖစ္၍ အႏၶေလာကလုိ႕ေခၚရမယ့္ မဆလ၊နအဖလက္ထက္
က်ဳပ္တုိ႕ဗမာျပည္မွာေတာ့

ကုိယ္တုိင္ခံစားေန

ၾကရတဲ့

ဆင္းရဲေနျခင္းဒုကၡ၊

ဆင္းရဲေနရျခင္း

အေၾကာင္းဒုကၡသမုဒယေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတဲ့သူေတြကုိေတာ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီးတာ
နဲ႕တၿပိဳင္နက္

မီးသတ္၊ႀကံ့ဖြံ႕၊ရယက၊မယက၊ရဲ

နဲ႕စအဖေတြရဲ

့ဖမ္းဆီးၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္

အေရးယူၾကလုိ႕ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ က်သူက်၊အသက္ဆုံးရႈံးသူ ဆုံးရႈံးဆုိၿပီး ၾကားၾကရတဲ့အသံေတြ
သာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပးီသြက္သြက္ခါေအာင္ တုန္ လႈပ္ေနၾကရတယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ယခုအခ်ိန္အခါဟာက်ဳပ္တုိ႕ဗမာတျပည္လုံးမွာ ေရွာင္ရွားရမယ့္အစြန္းႏွစ္ခု
နဲ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္လမ္းစဥ္ရွစ္ရပ္ကုိ ေဖာ္ျပ ထားတဲ့ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကုိ ဗမာျပည္သူျပည္
သား အားလုံး နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ဘုရားသားေတာ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ
ရဟန္း

သံဃာေတြႀကိဳးစားေဟာေျပာၾကရန္

အထူးလုိအပ္ေနသလုိ၊

ရဟန္း

ရွင္လူျပည္သူ

လူထုတရပ္လုံးကလည္း နားလည္လက္ခံက်င့္သုံးၾကရန္အေရး တႀကီးလုိအပ္ေနပါၿပီ၊
လူထုေခါင္းေဆာင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

စေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိသာ

အားကုိးမေနၾကပဲ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
ျပည္သူလူထု

ကုိမင္းကုိႏုိင္

တရပ္လုံးကလည္း

ဓမၼစၾကာ

(အမွတ္ ၁၊၂၊၃)လမ္းစဥ္အရ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဦးေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ ဗမာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ ေသြးစြန္းတဲ့
ဝမ္းနည္းဖြယ္ေန႕ရက္ေတြေနာက္ထပ္မတုိးေတာ့ပဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္ ျငိမ္း
ခ်မ္းသည့္

ျပည္ေထာင္စုဗမာဒီမုိကေရစီ

ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္သုိ႕ေရာက္ရွိမည္မွာ

အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း

တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။
ဓမၼေဃာသက

ဒီမိုကေရစီရွာပံုေတာ္
၁၉၉၁ခုႏွစ္တင
ြ ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ freedom from fear
စာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ ၁၆၇-၁၇၉ ကို ျမန္မာျပန္သည္။
ဦးေအာင္ခင္


ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္

ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈကို

ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ားက

ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို

ပ်က္ျပားေစရန္အလိုငွာတုိင္းျပည္အတြက္ မည္သည့္အရာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ျပည္သူ
လူထုအေနျဖင့္သိရွိႏုိင္စြမ္းမရွိဟူ၍၎၊ဒီမိုကေရစီအေျခခံသေဘာတရားတို႕သည္ ျမန္မာမဆန္ဟူ၍
၎ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ တတိယကမၻာမွအစိုးရတို႕သည္အာဏာရွင္စနစ္ကိုမွန္ကန္ေၾကာင္းျပဆို၍
ဆက္လက္တည္ၿမဲေစရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္သေဘာထားျပည့္ဝေသာဒီမုိကေရစီမူသေဘာတို႕သည္ႏုိင္
ငံျခားႏွင့္သာဆုိင္သည္ဟူ၍ပယ္ခ်ၾကသည္မွာအသစ္အဆန္းမဟုတ္ပါ။
တုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ၊ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မည္သည့္ အရာက
ကိုက္ညီသည္၊မကိုက္ညီသည္ကို ၎တို႕သည္သာလွ်င္ တရားဝင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္ဟု သြယ္
ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ၏အာဏာကိုစုစည္းခုိင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ရည္ရယ
ြ ္သည့္ဤသို႕ေသာလုပ္ရိုးလုပ္စဥ္
ဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားကို

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ား၊

ဥပေဒပညာေက်ာ္မ်ားႏွင့္လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားက

ခဲြျခားစိတ္ျဖာ ေလ့လာဆန္းစစ္၍မမွန္ကန္ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္းျပင္ပကမၻာ၏ႏုိင္ငံေရး၊အသိဥာဏ္တုိးတက္မႈတို႕ႏွင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကဲက
ြ ာြ ခဲ့ရ
ေသာျမန္မာျပည္၌မူ ျပည္သူလူထုကိုႏုိင္ငံေရးတာဝန္ေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍၎၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္
မသင့္ေလ်ာ္ဟူ၍၎၊ ေျပာဆိုလာခဲ့ေသာယံုတမ္းစကားႏွစ္ရပ္ကိုေခ်ဖ်က္ရာတြင္၊ ျပည္သူတို႕သည္
မိမိကုိယ္ကိုသာမိမိအားကိုးၾကရပါသည္။
ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ

ျမန္မာတျပည္လံုးသို႕ျပန္႕ႏွံ႕သြားသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္

ဒီမိုကေရစီ

ဟူေသာ စကားလံုး၏အ ဓိပၸာယ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္လက္ေတြ႕သေဘာတရားတုိ႕ကို အျပင္းအထန္
စိတ္ဝင္စားလာၾကပါသည္။
အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တင
ြ ္အဓိပၸာယ္တိမ္၍အႏွစ္သာရကင္းမဲ့ေသ
ာတရားေသဝါဒကို ႏွစ္ေပါင္း(၂၅)ႏွစ္ေက်ာ္အာဟာရအျဖစ္ ခြန္႕ေကြၽးျခင္း ခံၾကရေသာ္လည္း ျမန္
မာျပည္သားတို႕၏ ႏုိင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈ သည္၎၊စိတ္ကူးစိတ္သန္းတို႕သည္၎တံုးမသြားပါ။ ျပည္သူ
တို႕၏စီစစ္ေဝ ဖန္ႏွီးေႏွာလိုစိတ္၊ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးလိုစိတ္၊မတည္းျဖတ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားကိုသိရွိလိုစိတ္ႏွင့္ ယထာဘူတက်စြာခဲျြ ခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာလို စိတ္စသည့္စိတ္ဓာတ္တို႕သည္
တံုးမ သြားဘဲ ပို၍ပင္ ထက္ျမက္လာသည္ဟု မွတ္ထင္ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
အေတြ႕အႀကံဳဟူ၍

ျပည္သူတို႕တြင္မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အဖဲ႕ြ

အစည္းတြင္ဒီမိုကေရစီရွိထိုက္သည္ဟု၎တို႕၏လက္ေတြ႕ဘဝေပးအသိဥာဏ္အရယံုၾကည္လာၾက
ပါသည္။
ထုိ႕အျပင္ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးအယူအဆစနစ္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာဂႏၳဝင္သီအိုရီ

သေဘာတရား

တုိ႕ကို စိတ္ပါဝင္စားစြာ ေလ့လာလိုစိတ္မ်ား ထက္သန္လာသည္သာမကဘဲ ဒီမုိကေရစီသေဘာ
အား လူမႈစနစ္တရပ္အေနျဖင့္ ေတြးေတာဆင္ျခင္မႈမ်ား ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ေပၚထြက္လာပါသည္။

ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ပါဝင္ေသာ အစိုးရစနစ္၊လူ႕အခြင့္အေရး၊တရား ဥပေဒစိုး
မိုးေရး

စသည့္အေျခခံအယူအဆမ်ားကိုလည္း

ေဆြးေႏြးလာၾကပါသည္။
ခံစားခြင့္မ်ားကို

မိမိတို႕အလိုအေလ်ာက္

ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

စိတ္အားထက္သန္စာြ

အနက္အဓိပၸာယ္ေဖာ္၍

အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားကအာမခံမည့္လတ
ြ ္လပ္မႈႏွင့္

ဆင္ျခင္ေတြးေတာလာၾကပါသည္။

တည္ၿမဲေသာ

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္တာဝန္ယူမည့္ပုဂၢဳိလ္တို႕၏ ဝတၱရားသည္လည္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕
ေစရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုးသြမ္းေသာ အစိုးရ၏ ဒဏ္ကို
ဆုိးဝါးစြာခံခဲ့ရေသာ

ျပည္သူလူထုသည္

ေကာင္းမြန္ေသာ

အစိုးရႏွင့္ဆုိင္ေသာ

သီအိုရီ

အယူအဆမ်ားကို အထူးအာရံုစိုက္ေနသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ
သြန္သင္ဆံုးမသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းသံဃာေတာ္တို႕ကလည္း ဗုဒၶဝင္
စာေပမ်ားကို

ကိုးကား၍

ရွင္းလင္းျပသကာ

ကာလေဒသမေရြး

အမ်ားျပည္သူ၏

ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိႏုိင္ေသာ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို

တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာ၌ဦးေဆာင္

လမ္းျပလုပ္ၾကပါသည္။သို႕ေသာ္လည္း ေရွးထံုးစဥ္လာ ပညာဗဟုသုတကိုမ်က္ေမွာက္ေခတ္လိုအပ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ ရေလေအာင္ သတိရွိစာြ ႀကဳိးပမ္းရာ၌ အထူးသီးသန္႕ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္သာ
မဟုတ္ဘဲ

ၿမိဳ႕ေနပညာတတ္ႏွင့္ေစ်းသည္ကေလးမ်ားမွစ၍

ေက်းလက္ေဒသက

တက္ၾကြေသာ

အဖြားအိုမ်ားအထိ ျမန္မာ့လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္းတရပ္လံုးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္တင
ြ ္

သဘာဝ

သယံဇာတပစၥည္းမ်ားႏွင့္

လူအင္အား

ရွိပါလ်က္

အေရွ႕

ေတာင္အာရွတင
ြ ္ စြမ္းရည္အရွိဆံုးႏွင့္ တုိးတက္မႈအျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရမည္ဟူေသာ
အေစာပိုင္းက ထားရွိခဲ့သည့္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခ့သ
ဲ ည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားက သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္း
အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာ၍ အေသးစိတ္အေျဖမ်ားကို ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္သားတို႕ကမူ
ႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ယင္းသို႕ေသာ

တုိင္းျပည္

ရွာေဖြေလ့လာရာတြင္

ေခတ္မီပညာရပ္ဆုိင္ရာ

ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး

ဗုဒၶဘုရား၏

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ယုိယင
ြ ္းရျခင္းအေၾကာင္း၏

ဆံုးမၾသဝါဒမ်ားကိုသာ

မရ

အဓိကအခ်က္ကုိ

အားကိုးအားထား

ျပၾဳကရာ

အေၾကာင္းအရင္းေလးခုကို ေတြ႕ရေပသည္။
“ေပ်ာက္လွ်င္ မရွာ၊ ပ်က္တာ မျပင္၊
ဆင္ျခင္ မသံုး၊ အျဖဳန္း ေဟာ့ရမ္း၊
လူ႕ေပါက္ပန္းကုိ၊ ေရွ႕တန္းမွာတင္၊
ဤေလးအင္-မွန္ပင္ပ်က္စီးေၾကာင္း။”
(အဂၤုတၱရ နိကာယ စတုကၠ နိပါတ ပါဠိေတာ္။)
မ်က္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေနအရ
စနစ္ေၾကာင့္
ႀကိဳးပမ္းမႈ

ေပ်ာက္ဆံုးသြားရေသာ
အလံုအေလာက္မရွိျခင္း၊

အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆိုရမည္ဆုိပါက
ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို

ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္

စစ္အာဏာရွင္

ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

တန္ဖိုးထားမႈမ်ား

ယုိယင
ြ ္းပ်က္စီးလာသည္ကို အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားဟန္႕တားမႈ မျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးကို ဆိုးဝါးစြာ
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ပညာအေမွ်ာ္အျမင္လည္းမရွိ၊သမာဓိ လည္းမရွိေသာသူတို႕က
အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယိုယင
ြ ္းပ်က္စီးလာရသည့္ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းမ်ားကို
ရွာေဖြရာတြင္ အကြၽမ္းက်င္ဆံုးေသာ ပညာရွင္က ေနာက္ဆံုးေပၚ ေခတ္မီအေကာင္းဆံုးသုေတသန
နည္းစနစ္မ်ားကိုသံုး၍ေသခ်ာျပည့္စံုေအာင္

ေလ့လာထားခ်က္သည္ပင္လွ်င္ထိုထက္ပို၍မွန္ကန္တိ

က်ျပတ္သားစြာေဖာ္ျပ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
တပါတီဆိုရွယ္လစ္

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တင
ြ ္

ခ်မွတ္ေသာ

အစိုးရလမ္းစဥ္မ်ားသည္

တကယ့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိ၍ ျမန္ မာျပည္၌ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မေသခ်ာ
မေရရာမႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္

ေန႕စဥ္ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္

စည္းကမ္းဥပေဒတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကိုမလဲမ
ြ ေသြ က်ဴးလြန္လာၾကရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း
ၾကာျမင့္စြာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ မ်ား ျဖစ္ပာြ းေနသည့္ၾကားမွ ျပည္သူ
လူထုႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို႕ပူးေပါင္း၍ မူကိုအေျခခံၿပီးႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ပါကစီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး
တို႕ကို ေအာင္ျမင္ စြာ ရႏိုင္မည္ဟူေသာ စိတ္ကူးအျမင္သည္ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ ရွင္သန္လ်က္ က်န္
ရွိေနပါသည္။

၁၉၈၈

ခုႏွစ္

ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈသည္

ယင္းစိတ္ကူးအျမင္ကို

အေကာင္

အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုေပၚေပါက္ေစပါသည္။
အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္အဆင့္တင
ြ ္သေဘာထားျပည့္ ဝေသာ ဒီမုိက
ေရစီစနစ္ဟူသည္မွာအဖဲ႕ြ အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ဆိုပါကတရားမွ်တ၍လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ
စနစ္အရ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဖဲ႕ြ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
သတ္မွတ္ထား သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္းဖဲ႕ြ စည္းထားေသာအစိုးရပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္သားတို႕သည္၎တို႕၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား၎တို႕ဖာသာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကိုတာ
ဝန္ရွိစြာက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသည့္ျဖစ္စဥ္ကိုထိေရာက္စာြ စတင္တန
ြ ္းလွန္ႏုိင္မည္
ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားတို႕သည္ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ
သီအိုရီအယူအဆမ်ားကိုဆန္းစစ္၍ဒီမိုကေရစီသည္၎တို႕၏ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္မသင့္ေလ်ာ္ဟူေသာဝါဒျဖန္႕ခ်က္ကို တန္ျပန္ဆန္႕ က်င္ၾကပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ ကမၻာ့သမုိင္းအျမင္အရ လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ မူလအစအေျခ
အေနမွ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာၿပီး ကိုယ့္က်င့္ တရားႏွင့္လူမႈေရးပ်က္ျပားမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕လာရ
ေသာအခါ တရားမွ်တေရး ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္အစိုးရမင္းကို ေရြးေကာက္

တင္ ေျမွာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္ဘ႕ြဲ အမည္သံုးမ်ဳိးျဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။
မဟာသမၼတဟု

အမည္ရျခင္းမွာ

တုိင္းသူျပည္သားအားလံုး၏

သေဘာတူညီခ်က္အရ

တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ခတၱိယ ဟု အမည္ရျခင္းမွာ လယ္ေျမတို႕ကို စိုးမိုးပိုင္ဆုိင္၍ ျဖစ္ပါ သည္။

ရာဇာ ဟု အမည္ရျခင္းမွာ သီလတရားေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ျပည္သူ႕ ေမတၱာကို ရယူထား၍ျဖစ္
ပါသည္။
ပထမဆံုးေသာမင္းက၎ရယူသည့္ ဆန္စပါး ေဝစု ေဝပံုအတြက္ ေျဖာင့္မတ္စာြ အုပ္ခ်ဳပ္မည္
ဟု တာဝန္ယူေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ လူ သားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမႈ
ရယူ၍ တည္ေထာင္ေသာ အစိုးရ၊တနည္းအားျဖင့္ လူမႈပဋိညာဥ္အရ တည္ေထာင္ဖ႕ြဲ စည္းေသာ
အစိုးရ စနစ္ကို ဗုဒၶဘာသာအျမင္ျဖင့္ ျပသျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
မဟာသမၼတ သည္ အိႏၵိယမွ အေျခခံလာေသာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ဘုရင္စနစ္ပံုစံ
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုစံသည္ ဘုရင္စနစ္အား ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ အျဖစ္သို႕ေရာက္ေအာင္ အားေပး
ရာ ေရာက္သျဖင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ ငံေတာ္ဆုိင္ရာ အယူအဆႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္
ၾကပါသည္။

အေနာက္တုိင္း အယူအဆတြင္ ဘုရင္ဟူသည္ “သဘာဝခႏၶာ” ႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ခႏၶာ”

ဟူ၍ ခႏၶာႏွစ္ပါးျဖစ္ေလရာ တမင္းလြန္၍ ေနာက္တ မင္း ေခ်ာေမာစြာ ဆက္ဆံသည့္စနစ္ကို
အားေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း မဟာသမၼတမင္းအား အမ်ားျပည္သူ၏သေဘာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး

၎သည္

တရားမွ်တေသာ

လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္၍

ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ

ဥပေဒႏွင့္အညီ

အုပ္ခ်ဳပ္ရန္

အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ

အစိုးရဟူသည့္

အယူ အဆသည္ ျမန္မာ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ျခားနားျခင္း မရွိပါ။
ဗုဒၶဘာသာအျမင္တင
ြ ္ အစိုးရမင္းတို႕၌ တုိင္းျပည္ကို ထင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ ထာဝရ
ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ဳိး မရွိပါ။
အစိုးရမင္းတို႕သည္မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး

ဆုတ္ယုတ္မႈကိုဟန္႕တားသည့္

အပရိ

ဟာနိယတရား ခုႏွစ္ပါး၊ သဂၤဟတရား ေလးပါး စသည္ တို႕ကို ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ မင္းတို႕က်င့္ေသာ တရားဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ နာယက ဂုဏ္ေျခာက္ပါး၊ ရာဇဂုဏ္ ရွစ္ပါး၊
ရန္ေအာင္ေၾကာင္းတရား ေလးပါး စသည့္ မ်ားျပားလွေသာ အက်င့္စာရိတၱလမ္းညႊန္စည္းကမ္း
အတိုင္း ျပဳမူရမည္ျဖစ္ ပါသည္။
တဖက္က မင္းအား ရန္သူမ်ဳိးငါးပါးထဲတင
ြ ္
အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေစရန္

သြန္သင္ဆံုးမ

ထည့္သင
ြ ္းထားၿပီး တဖက္က အာဏာရွိသူတို႕
ေပးျခင္းကို

အားေပးက်င့္သံုးေသာ

ထံုးတမ္း

စဥ္လာသည္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆင္ျခင္မႈႏွင့္ ျပည့္စံုပါသည္။ ျမန္မာျပည္သားမ်ားသည္အာဏာရွင္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိခဲ့သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ သေဘာတရား သီအိုရီႏွင့္
လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈတို႕၌ စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ ကြာဟခ်က္ႀကီး ရွိသည္ကို ေကာင္းစြာ သိရွိနား
လည္ထားၾကပါသည္။
လူသိမ်ားေသာ

မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးကို

ကမၻာေပၚတြင္

ပထမ

ဆံုးေပၚေပါက္ေသာ

အစိုးရမင္းအား တုိင္းတာရာတြင္၎၊ ေခတ္သစ္အစိုးရ အား တုိင္းတာရာတြင္၎ ကိုက္တံအျဖစ္
အသံုးျပဳႏိုင္သည္ကို ေယဘုယ် အားျဖင့္ လက္ခံထားၾကပါသည္။
မင္းက်င့္တရားမ်ားမွာ ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္း (ဒါန)၊ ကိုယ္က်င့္တ ရားေကာင္းမြန္ျခင္း (သီလ)၊

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕ျခင္း (ပရိစၥာဂ)၊ စိတ္ထားေျဖာင့္ မတ္ျခင္း (အဇၨဝ)၊ ၾကင္နာျခင္း (မဒၵဝ)၊ ၿခိဳးၿခံျခင္း
(တပ)၊ အမ်က္မထြက္ျခင္း (အေကၠာဓ)၊ အၾကမ္းမဖက္ျခင္း (အဝိေဟသ)၊ သည္းခံျခင္း (ခႏၱ)ီ
ႏွင့္ ျပည္သူ႕အလိုကုိ မဆန္႕က်င္ျခင္း (အဝိေရာဓ) တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္း

(ဒါန)

ဟူေသာ

မင္းက်င့္တရားအရ

အုပ္ခ်ဳပ္

မင္းလုပ္သူ

သည္ ျပည္သူလူထု သာယာဝေျပာေရးအတြက္ ရက္ေရာစြာ ေပး ကမ္းရမည္ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရဟူ
သည္

ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားကို

အလံုအ

ေလာက္ေပးကမ္းႏုိင္စမ
ြ ္း

ရွိရမည္ဟု

အဓိပၸာယ္

သက္ေရာက္ပါသည္။ ေခတ္ သစ္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ဆိုပါက တာဝန္သိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
တရပ္ ၏အေျခခံတာဝန္တခုမွာႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးခုိင္မာမႈကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္
ပါသည္။
ကိုယ္က်င့္တရား(သီလ)

ဟူသည္မွာ

ဗုဒၶဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာအရ

ေစာင့္ထိန္းသည့္အေပၚတြင္အေျခခံထားပါသည္။
မခုိးျခင္း၊

မုသားမသံုးျခင္း၊

အရက္ေသစာ

ငါးပါးသီလ

ငါးပါးသီလ ဟူသည္မွာ အသက္မသတ္ျခင္း၊
မသံုးေဆာင္ျခင္း၊သူတပါးသားမယားအား

မျပစ္

မွားျခင္းစသည္တို႕ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ျပည္သူတို႕၏ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ရိုေသေလးစားမႈကို ရရွိရန္၎၊
ျပည္သူတို႕ကို ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ ေပးႏိုင္ရန္၎၊ စံနမူနာေကာင္း ျပသရန္၎ အုပ္ခ်ဳပ္
မင္းလုပ္သူသည္

ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္ကဓမၼကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း

မရွိေသာအခါတြင္ မင္းမႈထမ္းတို႕ ေဖာက္ျပန္ ၾကပါသည္။ မင္းမႈထမ္းတို႕ ေဖာက္ျပန္ေသာအခါ
တြင္ ျပည္သူျပည္သားတို႕ ဒုကၡေဝဒနာမ်ားစြာ ခံစားၾကရပါသည္။ ထို႕အျပင္ သီလမရွိေသာမင္းသည္
တုိင္းျပည္၌ ေဘးဒုကၡဆိုးႀကီး က်ေရာက္ေစသည္ဟုလည္း ယံုၾကည္ၾကပါ သည္။ တုိင္းျပည္တျပည္
ကံၾကမၼာဆိုး ႀကံဳရသည့္ အေျခခံအရင္းအျမစ္ကို အစိုးရ၏ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕
ရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
တတိယမင္းက်င့္တရားမွာပရိစၥာဂျဖစ္ၿပီး ေပးကမ္းစြန္႕ႀကဲျခင္းဟူ၍၎၊ကိယ
ု ္က်ဳိးစြန္႕ျခင္းဟူ
၍၎အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆိုၾကပါသည္။

ေပးကမ္းရက္ေရာျခင္းသည္

ပထမမင္းက်င့္တရား(ဒါန)ႏွင့္ထပ္

တူျဖစ္ေနသျဖင့္ျပည္သူျပည္ သားတို႕အက်ဳိးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူက ရက္ေရာသည့္ေနရာ
တြင္

အဆံုးစြန္ေသာရက္ေရာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကိုယ္က်ဳိးကိုပင္စန
ြ ္႕လႊတ္ျခင္း

ဟူ၍

အဓိပၸာယ္

ဖြင့္ဆိုကပို၍ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ပါမည္။ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုးႏုိင္ရန္-ကိုယ္က်ဳိးစြန္႕လႊတ္သည့္ သေဘာ
တရားကို ျပသရာ၌အေလာင္းေတာ္ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့အား စံနမူနာအျဖစ္ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပ
ပါသည္။
အေလာင္းေတာ္ရွင္ရေသ့သည္

ထုိဘဝတြင္ပင္

နိဗၺာန္မဂ္ဖိုလ္ကို

မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ပါ

လ်က္ႏွင့္သတၱဝါအမ်ားသံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွလတ
ြ ္ေျမာက္ေစရန္အလို႕ငွာဘုရားဆုပန္ကာမေရမတြက္
ႏိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားျပားေသာ

ဘဝအေပါင္းတြင္

က်င္လည္ရမည့္အျဖစ္ကို

လက္ခံခ့ပ
ဲ ါသည္။

ယင္းကဲ့သို႕ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာဇာတ္ေတာ္တခုမွာ မိမိ၏အသက္ကို စေတး၍ လက္ေအာက္
ငယ္သားမ်ားကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ေသာ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္းဝတၳဳပင္ ျဖစ္ပါသည္။ေမ်ာက္မင္း

ကယ္ဆယ္လိုက္သူမ်ားထဲတင
ြ ္၎အားပ်က္စီးရန္ အစဥ္ တစိုက္ လိုလားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ၎၏
အသက္ကိုပါ ဆံုးရံႈးေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သူ (ေဒဝဒတ္) လည္း ပါဝင္ပါသည္။
စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္ျခင္း(အဇၨဝ)ဆိုသည္မွာ
ကင္းရွင္းရမည္ဟုသေဘာရၿပီး

ျပည္သူ႕ဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္ေဖာက္ျပန္မႈ

ပုဂၢဳိလ္ေရးဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္လည္း

ေျဖာင့္မတ္ရုိးသားရမည္ျဖစ္ပါ

သည္။
“မင္းမွာသစၥာ၊လူမွာကတိ”ဟူေသာ

ဆိုရိုးစကားအရသာမန္ပုဂၢဳိလ္တဦးအေနျဖင့္၎ေပးခဲ-့

ေသာ ကတိအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရံုမွ်သာလိုေသာ္ လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕မွာမူ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊
မေနာကံ

အရ

သစၥာတရားကို

အစဥ္ထိန္းသိမ္းထားရပါသည္။

သစၥာတရားသည္ဗုဒၶတရား

အဆံုးအမၾသဝါဒ မ်ား၏ အႏွစ္သာရပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ တထာဂတ
သို႕မဟုတ္သစၥာတရားသို႕ ေရာက္ရွိလာသူဟု ရည္ညႊန္း ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္
မင္းတို႕သည္

“သူ႕အမည္သညာႏွင့္

တည္းဟူေသာသစၥာတရားႏွင့္အညီ
လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ၊

သူ႕သဘာဝ

အစဥ္ထာဝရညီညတ
ြ ္ေျဖာင့္မွန္ျခင္း”

ေနထုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ပင္

ျဖစ္ပါသည္။

အထင္မွားအျမင္မွားျဖစ္ေစမႈစသည္တို႕သည္

ျပည္သူလူထုကို

အလုပ္တာဝန္ဝတၱရားပ်က္

ကြက္ခြၽတ္ယင
ြ ္း၍ကိုယ္က်င့္တရားကို ေဖာက္ဖ်က္ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
“ျမားႏွယ္စင္း၍၊ ဝမ္းတြင္းေျဖာင့္တန္း၊
မေကာက္ယင
ြ ္းတည့္၊ တခြန္းဟက၊
ႏွစ္ခြမေသြ” (စတုဓမၼသာရ ကိုးခန္းပ်ဳိ႕)။
အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌စိတ္ထားႏူးညံ့မ(ႈ မဒၵဝ)

ဟူသည္မွာ

ျပည္သူလူထု

အက်ဳိးအတြက္စိုးရိမ္ပူ

ပန္ေၾကာင့္ၾကမႈကိုခံစားႏုိင္ေသာသတၱိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕၏ အခြင့္အေရးကို ေတာင္းဆိုႏုိင္စမ
ြ ္း
အလြန္နည္းပါးေနသူတို႕၏ ဆင္းရဲ ဒုကၡကို လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္းသည္၎တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ထိေရာက္
စြာ တံု႕ျပန္အေရးယူလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းထက္ ပို၍လြယ္ကူသည္မွာ မျငင္းႏိုင-္ ေသာအခ်က္ပင္ျဖစ္
ပါသည္။ သူတပါးကိုဂရုစိုက္ျခင္းသည္တာဝန္ယူျခင္းပင္-ျဖစ္၍ အားနည္းသူတို႕၏ အားသည္ မင္းျဖစ္
သည္ဟူေသာ အဆိုအတိုင္း လုပ္ရျဲ ခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသိမ်ားၿပီးျဖစ္ေသာမဟာဝံသဝတၳဳတြင္
အေျခခံ

သည္၁
့ ၉ရာစုေခတ္

ဝိဇယျပဇာတ္၌ျပည္သူတို႕ကို

ေသာကဒုကၡမ်ားစြာေရာက္ေစသည့္

ဆုိးသြမ္းေသာ သားေတာ္ႀကီးအား ဖခင္ဘုရင္က ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး လိုက္ရပါသည္။
“မင္းတို႕ဓမၼာ၊ျပည္သူႏွင့္ သား၊ အခ်စ္အားျဖင့္၊ မျခားရာ၊ ေမတၱာညီမွ်၊ ေကာင္းေပသည္။”
ၿခိဳးၿခံေရးတာဝန္(တပ)အရ ဘုရင္သည္ ရိုးသားေသာအက်င့္ မ်ားကိုလိုက္နာရမည္။ မိမိ
ကိုယ္မိမိထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲတတ္ရမည္။ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ရွိေအာင္ေလ့က်င့္ေပးရမည္ ျဖစ္
ပါသည္။ ၿခိဳးၿခံမႈကိုဂရုမျပဳဘဲ စိတ္အလိုလိုက္၍ အလြန္အကြၽံျဖဳန္းတီးေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူကို
မဟာသမၼတမင္းေခတ္ကလက္မခံႏိုင္သကဲ့သို႕

ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္လည္း

လက္ခံႏိုင္လိမ့္မည္

မဟုတ္ပါ။
သတၱမ၊အ႒မ၊

နဝမ

မင္းက်င့္တရားတို႕ျဖစ္ေသာ

ေဒါသကင္းျခင္း

(အေကၠာဓ)၊

အၾကမ္းမဖက္ျခင္း(အဝိေဟသ) ႏွင့္ သည္းခံျခင္း (ခႏၱ)ီ တို႕သည္တခုႏွင့္တခုဆက္စပ္ေနသည္ဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အင္အားႀကီးသူတို႕၏
စြာေပၚထြက္လာႏိုင္သျဖင့္

ေဒါသေၾကာင့္

မင္းတို႕သည္

စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာ

၎တို႕၏

အက်ဳိး

ဆက္မ်ားက်ယ္ျပန္႕

မလိုမုန္းတီးစိတ္မ်ားကို

ကာယကံေျမာက္

သည့္ေဒါသႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္သို႕ မေပါက္ကသ
ြဲ ာြ းေစရန္ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိက
ထင္သလိုေခ်မႈန္းႏုိင-္ သူမ်ား၏လႈံ႕ေဆာ္ရန္စမႈႏွင့္ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို

ပညာရွိပီသ၍သေဘာထား

ႀကီးစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ေစမည့္စစ္မွန္ေသာ သည္းခံျခင္းတရား(ခႏၱ)ီ ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္သူတို႕က်င့္ႀကံရ
မည္ျဖစ္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဗုဒၶဝါဒအဆံုးအမႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။ရာေဇာဝါဒ ဇာတ္ေတာ္
အရမင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို႕သည္
ႏွင့္ေအာင္ႏုိင္၏၊

ေစးနဲသူကို

ေဒါသႀကီးသူကိုေမတၱာႏွင့္ေအာင္ႏုိင္၏၊မေကာင္းမႈကိုေကာင္းမႈ

ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ေအာင္ႏုိင္ရာ၏၊

မမွန္ေသာစကားဆိုသူကိုအမွန္

ဆိုျခင္း ျဖင့္ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။ အၾကမ္းမဖက္ဘဂ
ဲ ရုဏာတရားျဖင့္တုိင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သူအာေသာက
ဘုရင္ႀကီးကိုစံျပဗုဒၶဘာသာဘုရင္အျဖစ္အၿမဲတမ္းနမူနာျပၾကပါသည္။
အစိုးရသည္ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္ျခင္း၊ သီလႏွင့္မညီေသာ အင္အား သံုးျခင္းတို႕ျဖင့္ နာခံမႈရ
ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းမျပဳဘဲ အမွန္တရား ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ရန္ (ဓမၼဝိဇယ) ကိုသာ ဦးတည္ရ
မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဒသမမင္းက်င့္တရားမွာ ျပည္သူ႕အလိုဆႏၵကို မဆန္႕က်င္ရဟု ဆိုထားသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကို
ဗုဒၶဘာသာက

ေထာက္ခံလိုက္သည့္သေဘာ

သက္ေရာက္ပါသည္။

လူသိမ်ားေသာဗုဒၶဝင္

ဇာတ္ေတာ္မ်ားကလည္း ဤသေဘာကိုေထာက္ခံထားပါသည္။ လူသားအရသာကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္
သြားေသာ ေပါရိသာဒဘုရင္သည္ ဇာတ္တူသားစားသည့္အက်င့္ကို စြန္႕လႊတ္ရန္ ျပည္သူလူထုက
ေတာင္းဆိုသည္ကို ဂရုျပဳသျဖင့္ တုိင္းျပည္မွထြက္ခာြ ခဲ့ရပါ သည္။ ဘုရားတရား အလြန္ၾကည္
ၫိုေသာ

ေဝႆႏၱရာမင္းႀကီးသည္လည္း

ဒါနပါရမီျဖည့္ဆည္းရန္

ႀကိဳးစားအားထုတ္စဥ္

အတြင္း ျပည္သူ႕သေဘာတူညီ ခ်က္မပါဘဲႏိုင္ငံပိုင္ဆင္ျဖဴေတာ္ကို လႉဒါန္းလိုက္သျဖင့္ ျပည္ႏွင္
ဒါဏ္ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ ျပည္သူ႕အလိုဆႏၵကို မဆန္႕က်င္ရဟူေသာ တာဝန္ဝတၱရား၏ အႏွစ္သာရ
အရ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ အစိုးရသည္ တရားဝင္၍ ဥပေဒႏွင့္
အညီ

ျဖစ္ႏုိင္ပါမည္။

အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူသည္

ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို

သယ္ပိုးႏုိင္စမ
ြ ္း

မရွိဟု ျပည္သူက ယူဆလာပါ က အစိုးရအား ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ျပည္သူလူထုက
အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းပိုင္ခင
ြ ့္ရွိရပါမည္။ စည္းကမ္းတာဝန္ႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ
ကိုေလးစားေသာ၊ တရားမွ်တသည့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိက ထားေသာ အစိုးရတို႕ သည္ ျပည္သူ႕
ဆႏၵကိုေလးစားရန္ မလိုေသာ အာဏာရ လူတန္းစား သို႕မဟုတ္ အာဏာရွင္တဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ထက္ပို၍ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရင္စနစ္၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရက
ြ ္ ႏိုင္
မည္ဟူသည္ကိုဒီမိုကေရစီဘက္မွအခိုင္အမာေျပာဆိုထားပါသည္။

အမ်ားျပည္သူကဒီမိုကေရစီ

အစိုးရစနစ္ကိုေမွ်ာ္မွန္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊အဓိ-ပၸာယ္ရွိေၾကာင္း၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ တန္ဖိုးထား
မႈမ်ားက ျပသေနပါသည္။

ဒီမိုကေရစီဟူသည္မွာအစိုးရပံုစနစ္တခုမွ်သာမကေသးဘဲ

လူတ

ဦးခ်င္းကိုရိုေသေလးစား

သည့္အေပၚ၌အေျခခံထားေသာလူမႈေရးႏွင့္သေဘာတရားေရးရာတို႕အားစုစည္းေပါင္းစပ္ထားေသာ
စနစ္ျဖစ္သည္ဟု

ျမန္မာျပည္သားတို႕က

ယူဆထားၾကပါသည္။

၎တို႕ကိုမည္သည့္အတြက္

ဒီမိုကေရစီ ကိုလိုလားၾကပါသနည္းဟုေမးေသာအခါ၌ႏုိင္ငံေရးတြင္စိတ္ဝင္စားမႈအနည္းဆံုးသူတို႕က
ပင္“က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ကေတာ့ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္၊ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းကိုယ့္ အ
လုပ္ကိုလုပ္ခ်င္တာပါပဲ။ ဘယ္သူ႕ကိုမွဒုကၡမေပးခ်င္ပါဘူး။မေၾကာက္မရြံ႕၊မစိုးရိမ္ရဘဲ အသင့္ အတင့္
စားေသာက္ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေလးတခုေလာက္သာ

လိုခ်င္တာပါ”လို႕

ေျဖၾကားမွာျဖစ္ပါသည္။တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ခ်ဳိ႕တဲ့ရမႈ၊ေၾကာက္ရံ႕ြ ရမႈမွ ကင္းေဝး၍ ေအးခ်မ္း
တည္ၿငိမ္သိကၡာရွိေသာ ဘဝမ်ဳိးကို အာမခံႏိုင္မည့္ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကိုျမန္မာျပည္သား
တို႕ကလိုလားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီသီခ်င္းမ်ားတြင္လည္း ယင္းသို႕ေသာ ျပင္းျပသည့္ တမ္းတ
ခ်က္ မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
“ထမင္းစားေသာ... စက္ရုပ္မ်ားထဲမွာ... အေရာေရာ... အေႏွာေႏွာတို႕မပါ၊
လူတုိင္းလူတုိင္းလူ႕အခြင့္အေရးရွိသင့္တယ္”၊

“ရိုင္းစိုင္းတဲ့ ေတာတိရစၦာန္မ်ားလည္းမဟုတ္၊

အားလံုးက အသိန႕ဲ လူေတြ၊ လက္နက္ျပၿခိမ္းေျခာက္ကာ.... အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ...ရပ္တန္းကရပ္သင့္ၿပီေလ၊
အေရးအခင္းတုိင္း... ေသနတ္န႕ဲ ေျဖရွင္းလို႕ေတာ့.... ျမန္မာျပည္မွာ လူသာကုန္မေလ။”
လူ႕အခြင့္အေရးျပႆနာသည္

ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏အဓိက

အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္

လာေသာအခါ၌အစိုးရသတင္းဌာနမ်ားကလူ႕အခြင့္အေရးအယူအဆတခုလံုးကိုျပက္ရယ္ျပဳရႈတ္ခ်၍
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ

တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္

မကိုက္ညီေသာ

အေနာက္တိုင္းအသံုးအေဆာင္မွ်

သာ ျဖစ္သည္ဟု စတင္သမုတ္လာၾကသည္မွာလည္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏုိင္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္
ပါသည္။ သတၱဝါမ်ားအနက္ လူသားစင္စစ္သာလွ်င္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး အေျခ အေနျဖစ္ေသာ ဘုရား
အျဖစ္ကို

ရရွိႏုိင္သျဖင့္

လူသားအားအလြန္တန္ဖိုးထားသည့္

ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ

အေျခ

ခံျဖစ္ေသာဗုဒ၀
ၶ ါဒကိုအရဲ႕ြ တိုက္ကာ ေျပာင္းျပန္ လုပ္ေနသကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။
လူတုိင္းတြင္မိမိဆႏၵအရ

ႀကိဳးပမ္း

အားထုတ္ျခင္းျဖင့္

သစၥာတရားကို

သိရွိႏုိင္စမ
ြ ္းရွိၿပီး

သူတပါးကို သိေစရန္အ တြက္လည္းကူညီႏိုင္ေသာအလားအလာရွိပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္လူ႕ အသက္
၏ တန္ဖိုးသည္ အဆံုးအစမရွိပါ။ျဗဟၼာဘံုမွက်လာေသာအပ္တေခ်ာင္းႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚတြင္
စိုက္ထားေသာအပ္တေခ်ာင္းတို႕ထိေတြ႕ၾကသည္မွာ လူျဖစ္ ရသည္ထက္ လြယ္ကူပါသည္ဟုပင္
ဆိုၾကသည္မဟုတ္ပါေလာ။
သို႕ေသာ္လည္း အာဏာရွင္အစိုးရတို႕သည္ လူသားကိုႏုိင္ငံေတာ္၏ အဖိုးတန္အစိတ္အပိုင္း
အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳၾကဘဲ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားဟူသည္မွာ ထင္သလိုကိုင္တယ
ြ ္၍ ရေသာ၊ မည္သူ

မည္ဝါမွန္း

မသိေသာ၊

အသိဥာဏ္မရွိေသာ၊

ယူဆၾကပါသည္။ျပည္သူတို႕အားတုိင္းျပည္၏

အကူအညီကင္းမဲ့ေသာလူထုႀကီးသာျဖစ္သည္ဟု

အသက္ေသြးခဲဟု

မွတ္ယူမည့္အစား

အေၾကာင္း

အားေလ်ာ္စြာ ေရာက္ရွိေနေသာအေရးမပါသူမ်ားဟုယူဆထားသကဲ့သို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖစ္ ေသာျပည္ခ်စ္စိတ္အား အာဏာရွင္တို႕၏ မတရားမႈ
မ်ားကို ေသြးရူးေသြးတန္း ဖံုးကြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္တန္ဖိုးက်ဆင္းေစပါသည္။
အာဏာရွင္တို႕ သည္ ၎တို႕၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးစီးပြားေပၚတြင္မူတည္၍
ျပည္ခ်စ္စိတ္ကိုအဓိပၸာယ္ေဖာ္ၾကပါသည္။ အစိုးရ၏အယူဝါဒကုိ ေစာဒကမ တက္ဘလ
ဲ က္ခံယံုၾကည္
ရမည္ဆိုသည္မွာျပည့္ဝေသာဗုဒၶဘာသာသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ထက္

အေနာက္တုိင္း

တြင္ႀကီးစိုးခဲ့ေသာ တင္းၾကပ္ သည့္ခရစ္ယာန္ေရွးေဟာင္းဘာသာေရးသေဘာတရားတို႕ႏွင့္ပိုမိုကိုက္
ညီေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ပါသည္။
“ယံုမွားသင့္သည္ကို
မယံုေလႏွင့္၊အစဥ္အဆက္က

ယံုမွားရာ၏...ထပ္ခါတလဲေျပာသံၾကားရံုႏွင့္
ၾကားဖူးရံုႏွင့္၊

သတင္းစကား

...

ဟုတ္ၿပီမွန္ၿပီဟု

ၾကားဖူးရံုႏွင့္

မယံုေလႏွင့္၊

မိမိကိုယ္တုိင္မေကာင္းေသာအရာျဖစ္သည္၊မွားယြင္းသည္ဟု သိရွိေသာအခါ စြန္႕လႊတ္၍၊ မိမိကိုယ္
တုိင္ ေကာင္းေသာအရာကို သိရွိလာေသာအခါတြင္မွ လက္ခံပါေလ”(အဂၤုတၱရနိကာယ္သုတၱန္ပိဋ
ကတ္ေတာ္၊ေကသမုတၱိသုတ)္
လူသား၏ သေႏၶပါဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူသားႏွင့္ ခဲခ
ြ ာြ ၍မရေသာ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး
မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ အယူအဆ၊ လူတုိင္းတြင္ အမွားအမွန္ကိုေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ေသာ
အသိဥာဏ္ႏွင့္ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသည္ကိုလက္ခံထားေသာအယူအဆ၊လူအခ်င္းခ်င္းညီအကိုေမာင္
ႏွမသဖြယ္ ေမတၱာထားရွိရန္အႀကံျပဳထားေသာအယူအဆစသည့္အေတြးအေခၚအယူအဆတို႕သည္
မိမိတို႕၏တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္မည္ကဲ့သို႕ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ႏုိင္မည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအ
ေနျဖင့္ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရပါ သည္။
ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း၏ စာပိုဒ္ (၃ဝ) တို႕တြင္ ပါရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို
ကုသိုလ္တရားႏွင့္ညီသည္၊

ေကာင္းမြန္သည္ဟု

မသံုးသပ္ပါက

မည္က့သ
ဲ ို႕

သံုးသပ္ရမည္

ကို ျမန္မာျပည္သူတို႕အဖို႕စဥ္းစား ရခက္လွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၁၉၄၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္
ယင္းေၾကညာ

စာတမ္းကိုအတည္ျပဳရန္ေထာက္ခံမေ
ဲ ပးခဲ့ေသာ

ေလွ်ာက္ဤေၾကညာစာတမ္းကိုျမန္မာျပည္သားတို႕ကျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည့္အ
ေရးဆဲခ
ြ ့ျဲ ခင္းမဟုတ္သျဖင့္

ပယ္ခ်ရမည္ဆိုျခင္းမွာမလံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ဟုအနည္းဆံုးေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္။
အယူအဆ၊ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားသည္ စတင္ေပၚ ေပါက္ရာေနရာေဒသ၏
ပထဝီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နယ္နမိတ္ျပင္ပတြင္ တရားမဝင္ဟုျငင္းဆိုေနပါက ဗုဒၶဘာသာသည္
အိႏၵိယျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌သာ
ပိုင္းေဒသရွိ

ထြန္းကားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္

အေရွ႕အလယ္

က်ဥ္းေျမာင္းေသာနယ္ေျမေလး၌သာ၎၊ အစၥလာမ္ဘာသာသည္လည္း

ယားေဒသ၌သာ၎ထြန္းကားႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

အာေရးဗီး

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား ရရွိေသာအခြင့္အေရး မ်ား ခံစားပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား
ကို ျမန္မာျပည္သားတို႕ မခံစားထိုက္ဟူေသာ စကား သည္ေစာ္ကားရာေရာက္ပါသည္။
တခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကမူ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားထက္ပိုမို၍ အခြင့္အေရး
မ်ားခံစားပိုင္ခင
ြ ့္ရွိသည္ဟုယူဆထားျခင္းမွာ ယုတၱိတန္ပါသလားဟု ေမးစရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ေရွ႕
ေနာက္

စကားမညီမႈကို

မွန္ကန္ေၾကာင္းျပဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ကြာဟမႈ အင္မတန္မွ ႀကီးမားေနသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႕သီးျခားခဲ၍

စံသတ္မွတ္ကာ

ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႕

ႀကီးမားေသာ

ကြာဟမႈရွိေနေလရာ အစိုးရသည္သာလွ်င္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံလံုး၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိုၿခံငံုကိုယ္စားျပဳ
ႏုိင္သည္ဟူေသာဝါဒအေပၚ၌ပင္

သံသယျဖစ္ရပါသည္။က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈမခိုင္လံုျခင္း၊

ေနာက္စကားမညီျခင္း၊ျပည္သူလူထုႏွင့္

ကင္းကြာျခင္းတို႕

ေရွ႕

သည္အာဏာရွင္စနစ္၏ၾကန္အင္လကၡ

ဏာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။အာဏာရွင္အစိုးရတို႕သည္လတ
ြ ္လပ္စာြ ေတြးေခၚမႈႏွင့္အယူအဆသစ္မ်ားကို
ပိတ္ပင္တားျမစ္ရန္ မနားမေနႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ၎တို႕သာမွန္ကန္သည္ဟုထပ္ခါတလဲလဲ တင္း
မာစြာေျပာဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕၌အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ မတိုး တက္ဘရ
ဲ ပ္တန္႕သြားရၿပီးျပည္သူ
လူထုတို႕သည္လည္း ၎တို႕နည္းတူအသိ ဥာဏ္ ဗဟုသုတ ရပ္တန္႕သြားၿပီဟု ယူဆၾကပါသည္။
ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ဝါဒျဖန္႕မႈကိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္တက္ညီလက္ညီ အသံုးျပဳေန၍ ေနရာတ
ကာတြင္

ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊

သကၤာမကင္းျဖစ္မႈ

ဖံုးကြယ္၍ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္လာပါသည္။

မ်ားေပၚေပါက္ေနရာျပည္သူလူထုသည္ခံစားခ်က္ကို
တခ်ိန္တည္းမွာပင္

၎တို႕အား

“ထမင္းစားသည့္

စက္ရုပ”္ အဆင့္မွ မိမိတို႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္ဝစြာ ခံစားပိုင္ခင
ြ ့္ရွိ၍ ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္ကာ
လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚေျပာဆိုႏုိင္ေသာ လူသားအ ဆင့္သို႕ တုိးျမွင့္ေပးမည့္စနစ္ကို ေတာင့္တသည့္
ဆႏၵမ်ားမွာလည္း

အစဥ္တ စိုက္ ႀကီးထြားလ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ဒီမိုကေရစီတုိက္ပသ
ြဲ ည္

ကနဦး ကပင္ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါသည္။ မိမိတို႕ပိုင္ဆိုင္သမွ်ကို ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ဆက္လက္ကိုင္
ထားမည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေသာ အခြင့္ထူးခံလူနည္းစု၏ လက္တင
ြ ္း၌ၾကာရွည္စာြ တည္ရွိခ့ေ
ဲ သာ
အခြင့္အေရးႏွင့္အာဏာကိုမွန္ကန္တရားမွ်တစြာ ခဲေ
ြ ဝရန္ ႀကိဳးစားေသာလႈပ္ရွားမႈသည္ ကာလၾကာ
ရွည္၍ ခက္ခဲ ႏိုင္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ႏွင့္ အေကာင္းဘက္မွခ်ည္း ျမင္လိုစိတ္တို႕ကို ခ်ဳပ္တည္း၍
မရေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈကို ဆန္႕က်င္သူတို႕သည္ ရက္စက္ယုတ္မာစြာလုပ္ဖယ
ြ ္ရာရွိသည္ဟု
တင္ႀကိဳသတိျပဳမိၾကပါသည္။ ဤမွ်ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေသာ

အစိုးရက

ဒီမိုကေရစီတကယ္ေပးမည္

လားဟုစိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစြာမၾကာခဏေမးခြန္းထုတ္ၾကပါသည္။
အေျဖသည္ကားအျခားေသာလူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး၊တရားမွ်တေရး၊လြတ္လပ္ေရး
မ်ားကဲ့သို႕ပင္ ဒီမုိကေရစီကို ေပးသည္ဟူ၍ မရွိတတ္၊ စြမ္းရည္သတၱိႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈတို႕ျဖင့္
ရင္း၍ ရယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးဆိုသည္မွာ

အစိုးရလမ္းစဥ္မ်ားသို႕မဟုတ္လူမႈေရး

ရပ္တန္႕ေနရသည့္လိုအပ္ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

လ်စ္လွ်ဴရႈမႈမ်ားေၾကာင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ျမိဳသိပ္မထား

ႏိုင္ေအာင္ ႏႈိးဆြတိုက္တြန္းေသာစိတ္ ဓာတ္ကိုေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သို႕ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုအၾကမ္းမဖက္ဘထ
ဲ ိထိေရာက္

ေရာက္အေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ဒီမိုကေရစီအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတြင္နည္းလမ္းမ်ားေပးထားပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း တင္းၾကပ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားမွေသြဖီမႈမွန္သမွ်ကို ခြင့္မျပဳေသာ အာဏာရွင္စနစ္
သည္ ေျပာင္းလဲမႈကိုရြံမုန္းပါသည္။သေဘာထားကဲြလပ
ြဲ ိုင္ခင
ြ ့္ကို၎၊သေဘာထားကဲလ
ြ ဲမ
ြ ႈကို ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာ ေျဖရွင္းရမည့္ တာဝန္ကို၎ ဒီမိုကေရစီက အသိအ မွတ္ျပဳထားပါသည္။
အာဏာရွင္အစိုးရတို႕ကမူ၎တို႕၏ဝါဒသေဘာတရားႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားအား

ေဝဖန္သည္ကို

တိုက္ပဲြဝင္ရန္ စိန္ေခၚေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ အတိုက္အခံလုပ္ျခင္းမွာ ထိပ္တိုက္
ရင္ဆိုင္ေတြ႕မႈကိုလို လားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုျမင္၍ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈကိုအၾကမ္းဖက္ေသာပဋိပကၡဟု
အဓိပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆိုထားၾကပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ

ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္

ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္

ဦးတည္၍အဓိက

သေဘာထားကဲြလခ
ဲြ ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာအျပန္အလွန္ေစ့ စပ္ျခင္းသည္ရင္ဆုိင္ေတြ႕မႈပင္ျဖစ္သည္
ဟူေသာသေဘာကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္လိုစိတ္ ရွိသူတို႕က နားမလည္ႏိုင္ၾကပါ။ အတင္းအဓမၼ လုပ္ခုိင္း
သည့္စနစ္အေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ အာဏာဟူသည္မွာ မလံုၿခံဳ၊ မခိုင္ၿမဲေသာေၾကာင့္
သေဘာတားကဲြလသ
ဲြ ူအားလံုးကိုေခ်မႈန္းရန္လိုအပ္ေသာအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိသာြ းရပါသည္။
ေသာဒီမိုကေရစီေဘာင္အတြင္း၌မူဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈ၊
အေျပာင္းအလဲမလိုလားေသာ
ရွင္သန္ႏုိင္ပါသည္။

ဝါဒ၊

သေဘာထားကဲြလမ
ြဲ ႈ

ျပည့္ဝ

စသည္တို႕သည္

ေရွးေဟာင္းအယူအဆစသည္တို႕ႏွင့္အက်ဳိးရွိစာြ

ယွဥ္တ၍
ြဲ

ဤကဲ့သို႕အတူရွင္သန္ႏုိင္ရန္ဥပေဒ၊စည္းကမ္းရိုေသေလးစားမႈႏွင့္

ပုဂၢလိက-

အခြင့္အေရးေလးစားမႈတို႕ကိုမွ်တေအာင္လုပ္ေပးရသည့္လိုအပ္ခ်က္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအ
မွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။
“ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး”ဟူေသာစကားကိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရာတြင္ဆင္ေျခ

ေပးသည့္အေနျဖင့္မၾကာ

ခဏအလဲသ
ြ ံုးစားလုပ္ၾကသျဖင့္အာဏာရွင္စနစ္ႀကီးစိုးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဤစကားလံုးအသံုးအႏႈန္း
ကို

မယံုသကၤာျဖစ္လာၾကပါသည္။

ထင္ရွားေသာျမန္မာစာေရးဆရာႀကီးတဦးသည္

ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႕က“ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး”ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

လြန္ခ့ေ
ဲ သာ

ေဆာင္းပါးတပုဒ္ေရးသားခဲ့ပါသည္။

စကားတလံုးခ်င္း ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ေသာအခါတြင္ ၿငိမ္ေနရမည္၊ ဝပ္တာြ းေနရမည္၊ ပိေစရမည္၊
ျပားေစရမည္ဟု

အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ႏိုးၾကားတက္

ၾကြတိုးတက္ေသာ

ႏုိင္ငံသားတို႕

ေပၚေပါက္

လာျခင္းကို ဟန္႕တားသည့္ မလိုလားအပ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္လာေစမည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။
“ဥပေဒ”ဟူသည္တရားမွ်တမႈႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ၿပီး၊တရားမွ်တမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ျပည္သူျပည္
သားမ်ားေက်ေက်နပ္နပ္ႏွင့္ၿငိမ္သက္ေနၾကေသာ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ” မ်ဳိးသာလွ်င္ မြန္ျမတ္ပါသည္။
ဥပေဒကို အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ေသာ ကိရိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းသည္ အာဏာရွင္စနစ္၏
အမ်ားသိ

ၾကန္အင္လကၡဏာတရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္း

အာမခံေပးမည့္

အမ်ားသေဘာတူ

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္

ျဖစ္ေစရန္

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္

သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ မရွိပါ ကအာဏာပိုင္တို႕သည္ ၎တို႕ ထင္သလို

ထုတ္ျပန္ထား၍လက္ခံႏုိင္ေလာက္ ေသာ တရားမွ်တမႈစံသတ္မွတ္ခ်က္အားလံုးႏွင့္ ေျပာင္ေျပာင္
ႀကီးဆန္႕က်င္

သည့္

အမိန္႕မ်ားကို

“ဥပေဒ”

သေဘာျဖင့္

က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

တုိင္းႏုိင္ငံ

တႏုိင္ငံတင
ြ ္အာဏာရွိသူမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ဥပေဒသစ္မ်ားကို ျပဌာန္းႏုိင္ပါက၎၊ ဥပေဒေဟာင္း
မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါက၎၊ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား လံုၿခဳံမႈရရွိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်က္ကိုေရွး
ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို အပရိဟာနိယတရားမ်ားကထင္
ရွားေစပါသည္။၎တရားတပါးအရအညီအညြတ္ပညတ္ထားေသာ
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊အညီအညြတ္ပညတ္ထားျခင္းမရွိေသာ

ဥပေဒမ်ားကို

ဥပေဒ-မ်ားကို

အလြယ္တကူ

အလြယ္တကူ

ျပဌာန္းျခင္း

တို႕မွ ေရွာင္က်ဥ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာအယူအဆတြင္ ဥပေဒသည္ တရားဓမၼအေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။အကာအကြယ္
ကင္းမဲ့ေသာ၊ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တင္းမာေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားျပဌာန္းႏုိင္ေသာ
အာဏာအေပၚတြင္အ ေျခခံျခင္းမဟုတ္ပါ။
စနစ္တခု၏တရားမွ်တမႈကိုမွန္ကန္စာြ တုိင္းတာရာတြင္အင္အားအနည္းဆံုးျဖစ္သူတို႕အားကာ
ကြယ္ရန္ မည္မွ်အာမခံထားသည္ကို ၾကည့္၍ တုိင္းတာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားမွ်တမႈမရွိေသာ

ေနရာေဒသတြင္

စိတ္ခ်ရေသာၿငိမ္းခ်မ္းမႈ

လည္းမရွိႏုိင္ပါ။

အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကိုေနာက္ဆံုးမခံႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုးတြင္အားကိုးစရာဟူ၍
သူပုန္ထရန္သာရွိေတာ့သည့္အျဖစ္အထိ ေရာက္မလာေစရန္အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးကို တရား
ဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖင့္

ကာကြယ္ထားရမည္ဟု

ကမၻာ့လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းက

အသိအ

မွတ္ျပဳထားပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာ

အတိုက္အခံအားလံုးႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္း-ျဖစ္သည္ဟူ၍၎၊လံုျခဳံေရး

ဟူသည္မွာမိမိတုိ႕အာဏာတည္ၿမဲေရးကို

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍၎၊အဓိပၸာယ္

-

ေကာက္ယူေသာသေဘာထားက်ဥ္းေျမာင္းသူတို႕ကသာလွ်င္လူ႕အခြင့္အေရးသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
လံုျခဳံေရးတို႕၏

လိုအပ္ေသာ

အေျခခံျဖစ္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို

ျငင္းဆိုၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာတို႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခဳံေရးသေဘာကို ေအးျမေသာ အရိပ္ႏွင့္ တဲြဖက္ထားၾကပါသည္။
သစ္ပင္၏အရိပ္သည္ ေအးျမေပသည္
ထိုထက္ မိဘ၏အရိပ္သည္ ပို ေအးျမ၏
ထိုထက္ ဆရာသမား၏အရိပ္သည္ ပို၍ပင္ ေအးျမ၏
ထိုထက္ မင္း၏အရိပ္မွာ ပို၍ပင္သာ ေအးျမေပသည္။
သို႕ေသာ္ အေအးျမဆံုးမွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ အရိပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။
ထို႕ေၾကာင့္

ျပည္သူလူထုကို

အာဝါသေပးႏုိင္ရန္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္လံုျခဳံေရးဟူသည့္

အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႕သည္

ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ယင္းၾသဝါဒမ်ားထဲတင
ြ ္

ေအးျမေသာအရိပ္

ဗုဒၶရွင္ေတာ္၏အဆံုးအမၾသဝါဒမ်ားကိုလိုက္နာ

သစၥာရွိျခင္း၊

ဂရုဏာထားျခင္းႏွင့္

တရားဓမၼ

ေစာင့္

စည္းျခင္းတို႕သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားေပၚတြင္ အေျချပဳေသာ

အစိုးရကိုရရွိရန္ရည္ရြယ္၍ျမန္မာျပည္သားတို႕ကဒီမုိကေရစီတုိက္ပဝ
ြဲ င္ေနၾက ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လတ္တေလာ အေရးႀကီးသည့္ အေရးေပၚႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား
သည္စိတ္ဓာတ္ေရးရာအဓိကရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဖံုးအုပ္သာြ းဖြယ္ရာ သို႕မဟုတ္ ပ်က္ျပယ္သာြ း
ဖြယ္ရာရွိေသာ အႏၱရာယ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
ပထမဦးစားေပးရမည္၊မပ်က္စီးေအာင္လုပ္ရမည္ဟုခုိင္မာစြာတိုက္တန
ြ ္းေနရသည္မွာစိတ္ကူးယဥ္ဝါဒ
ကိုသာထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲတိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ဝတၳဳထဲမွအျဖစ္မ်ဳိးေပၚေပါက္မလာႏုိင္ေအာင္အ
ကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(ၿဗိတိသွ်စာေရးဆရာႀကီးေဂ်ာ့အိုဝလ
ဲ ္ေရးသားေသာ)တိရစၦာန္ ဥ ယ်ာဥ္ဝတၳဳတြင္စနစ္သစ္ကို
တည္ေထာင္သူတို႕သည္အစပထမတြင္စိတ္အားထက္သန္စာြ တက္တက္ၾကြၾကြ ျပဳျပင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ၎တို႕အစားထုိးလိုက္ေသာစနစ္ေဟာင္း၏ မႏွစ္ၿမဳိ႕ဖြယ္ရာ
အက်င့္စရိုက္မ်ားကိုလက္ခံက်င့္သံုးလာၾကပါသည္။
ျမန္မာျပည္သားတို႕သည္ အစုိးရစနစ္ကိုသာေျပာင္းလဲလိုသည္မဟုတ္ဘႏ
ဲ ိုင္ငံေရးတန္ဖိုးထား
မႈမ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲလိုပါသည္။ “အစိုးရ၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာျဖစ္သည္”
ဟူေသာ အယူအဆကို “အယံုအၾကည္ရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ၏ အရင္းခံအင္အားျဖစ္သည္”
ဟူေသာအယူအဆျဖင့္အစားထိုးမွသာလွ်င္အာဏာရွင္စနစ္၏စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို
ဖယ္ရွားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။တုိင္းျပည္၏ကံၾကမၼာကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေသာျပည္သူတို႕၏အခြင့္အ
ေရးႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား အေပၚတြင္ အယံုအၾကည္ရွိျခင္း၊ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္ျခင္း၊

လြတ္လပ္မႈႏွင့္လူ႕အခြင့္အေရးသေဘာတရားမူဝါဒမ်ားအေပၚတြင္

အယံုအၾကည္

ရွိျခင္းစသည္တို႕လိုအပ္ပါသည္။ဗုဒၶဘာသာအယူအဆမ်ားအရမြန္ျမတ္ေသာအက်င့္သီလသေဘာ
တရားမ်ားတြင္

အယံုအၾကည္ရွိေသာသဒၶါစိတ္

သည္ေလာကီခ်မ္းသာမႈထက္သာေသာ

ေလာ

ကုတၱရာခ်မ္းသာမႈရရွိရန္အ တြက္ပထမဆုံုးေသာလိုအပ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ
ႏွင့္မေသခ်ာမႈတို႕ကိုၾကာရွည္ခံစားေနရေသာ

လူ႕အဖဲ႕ြ အစည္းအတြင္းသို႕

ဤသို႕ေသာယံုၾကည္မႈ

မ်ဳိးကို သြတ္သင
ြ ္းရာ၌ဆႏၵအာရံုကိုအားကိုးျခင္းမျပဳဘဲအသိဥာဏ္အရသေဘာေပါက္လက္ခံလာေစ
ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
တရားဆိုင္ရာ

ေတာ္လွန္ေရး၏အႏွစ္သာရျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္က်င့္

ကမၻာ့စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

ဦးတည္

သည့္ ေတာ္လွန္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဒီမိုကေရစီရွာပံုေတာ္ဖင
ြ ့္ရာတြင္ျမန္မာျပည္သားတို႕သည္၎တို႕တုိင္းျပည္ျပင္ပတြင္ရွိေသာႏုိင္ငံေရးသီအိုရီအယူအဆႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရံုမွ်သာမက ၎တုိ႕၏ပတ္ဝန္း
က်င္အေျခအေနအသြင္အျပင္ကိုျဖစ္ေပၚလာေစသည့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္အသိဥာဏ္အေတြးအေခၚပို
င္းဆုိင္ရာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာၾကပါသည္။
တုိင္းျပည္တျပည္၏

ယဥ္ေက်းမႈ၊လူမႈေရးႏွင့္

လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံေရးတိုးတက္ဖ႕ံြ ၿဖဳိးမႈသည္အစဥ္အၿမဲ

ျမန္မာျပည္သားတို႕ပင္ကိုယ္သဘာဝစိတ္ကနားလည္

သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္တုိးတက္ဖ႕ံြ ျဖဳိးႏုိင္ရန္အတြက္ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊တီထင
ြ ္စမ္းသပ္မႈမ်ား၊အယူအ
ဆအေဟာင္းမ်ားႏွင့္အသစ္မ်ားကိုဓမၼဓိဌာန္က်က်တန္ဖိုးျဖတ္မႈမ်ားကိုအသံုးျပဳၾကရမည္ကိုသေဘာ
ေပါက္ၾကပါသည္။အတိတ္ကာလကို

တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္သိမ္ေမြ႕စြာ

အကဲျဖတ္မႈႏွင့္

ပစၥဳပၸန္

ကာလကိုလိမၼာပါးနပ္စြာ အကဲျဖတ္မႈတို႕အားညီညတ
ြ ္ေစ(သဟဇတ္)ရန္လိုအပ္သည့္ အသိတရား
အတုိင္း ဒီမုိကေရစီလိုလားသူအားလံုးကလႈပ္ရွားေနသည္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဤလႈပ္
ရွားမႈသည္အသိဥာဏ္ဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကိုအေမွ်ာ္အျမင္ရွိရွိ၊ရဲရရ
ဲ င့္ရင့္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ႏုိင္စမ
ြ ္းကိုရွိေစ
သည့္သေဘာ ထားျပည့္ဝမႈျဖင့္ ၾကြယ္ဝလ်က္ရွိပါသည္။ အဆက္မျပတ္စိတ္ဓာတ္ေရးရာ တိုက္ပမ
ြဲ ်ား
ဆင္ႏဲႊရန္အတြက္ခံႏုိင္ရည္ရွိပါသည္။
အင္အားစုမ်ားကို
အားရွိဖြယ္ရာ
လက္စားေခ်ရန္၊

ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ရန္

မုန္းတီးမႈ၊
လိုအပ္ေသာ

အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ

တယူသန္မႈ၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ

ကင္းမဲ့မႈစသည့္

ခံႏုိင္ရည္လည္း

ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီတုိက္ပ၏
ြဲ အဓိကတြန္းအားသည့္အာဏာရရန္၊

ဖ်က္ဆီးရန္အာသာျပင္းျပမႈမဟုတ္ဘလ
ဲ တ
ြ ္လပ္မႈ၊တရားမွ်တမႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

တကယ္တမ္း ရိုေသေလးစားေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီရွာပံုေတာ္သည္ျပည္သူတို႕ကကမၻာ့အဖဲ႕ြ အစည္းတြင္လတ
ြ ္လပ္ေသာ
တန္းတူညီတူ

အဖဲ႕ြ ဝင္မ်ားအျဖစ္

ျပည့္ဝစြာ

အဓိပၸာယ္ရွိရွိ

ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ရုန္းကန္မႈႀကီးပင္-

ျဖစ္ပါသည္။ဤသည္မွာမိမိတို႕၏စိတ္ဓာတ္သည္မိမိတို႕သဘာဝ၏ခြၽတ္ယင
ြ ္းခ်က္မ်ားအား ေက်ာ္လန
ြ ္
ႏုိင္ေၾကာင္းကိုထင္ရွားေစရန္လူသားတို႕အဆက္မျပတ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တခု
ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၏
အေကာင္းဆံုး အဂၤါလကၡဏာမ်ားဟု သူမက
ယူဆထားသည္မ်ားကို ဂရုျပဳလာေစရန္ ႀကိဳးစား၍
သူမကိုယ္တုိင္လည္း ယင္းအဂၤါလကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ်
ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။”

(ႏိုဘဲလ္ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ ၁၉၉၁)
၁၉၉၁)

တုိင္းျပည္ကုိ ဒါနသီလဘာဝနာျဖင့္တည္ေထာင္ၾကပါစုိ႔
ႏုိင္ငံေရးေလာကမွဆရာဝန္တေယာက္က“တပည့္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံကေတာ့မလြယ္ပါဘူးဘုရား၊
ဒီမုိကေရစီရၿပီးရင္ေတာင္

ျပန္ထူေထာင္ဖုိ႔ေတာ္

ေတာ္ခက္အံုးမယ္ဘုရား”လုိ႔

ညီးတြားေလွ်ာက္

ထားပါတယ္၊
“ဦးဇင္းတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ
ဗုဒၶဘာသာေတြ

အမ်ားစုက

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္၊

ဗုဒၶရ႕ဲ တရားေတာ္ေတြကုိ

မူရင္းအတုိင္း

အဲဒီတရားနည္းအတုိင္းက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္
ဦးဇင္းေျပာမယ္

တုိင္းျပည္ကုိ

အဲဒီေတာ့

အမ်ားစုျဖစ္တ့ဲ

နားလည္ေအာင္လုပ္ရမယ္၊ၿပီးေတာ့

ျပန္ထူေထာင္ေရးအတြက္

ဘယ္နည္းနဲ႔ထူေထာင္မလဲဆုိရင္

မခက္ပါဘူး၊

ဒါန

သီလ

ကဲ

ဘာဝနာနဲ႔

ထူေထာင္ရမယ္” အဲ သလုိလေ
ဲ ျပာလုိက္ေရာ အဲဒီဆရာဝန္ႀကီးနဲ႔ေရာက္ေနၾကတဲ့ႏုိင္ငံေရးအသုိင္း
အဝုိင္းကလူေတြအားလုံးက ဦးဇင္းကေတာ့ ရယ္စရာ ေျပာေနတယ္ထင္ၿပီး ၿပံဳးစိစိျဖစ္ကုန္ၾကတယ္၊
အဲဒီေတာ့

ဦးဇင္းက

ဆက္ၿပီး“ဒကာတုိ႔က

ဟာသအေနနဲ႔ေျပာတာလဲ

မဟုတ္ဘူး၊

ဦးဇင္းက

ဟာသလုပ္ေျပာေနတယ္ထင္လုိ႔လား၊

ဘုန္းႀကီးအေတြးနဲ႔

ေျပာတာလဲ

မဟုတ္ဘူး၊

ဘုရားေဟာတဲ့တရားကုိ တရား အျမင္အတုိင္း ေျပာတာ” အဲဒီေတာ့အားလုံးျပန္တည္သာြ းၾကၿပီး
အံ့ၾသသ

လုိျဖစ္ေနၾကတယ္၊ကဲဒီလုိဆုိရင္ဒါနဲ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ဦးဇင္းတရားဆက္ေဆြးေႏြးမယ္

ဆုိၿပီးေတာ့.....
ဦးဇင္း=“ကဲဒါနဆုိတာဘာလဲေျပာၾကပါဦး၊ခင္ဗ်ားတုိ႕အားလုံးၾကားဖူးၾကတယ္မဟုတ္လား၊

ကဲေျပာ

ဒါနဆုိတာဘာကုိေျပာတာလဲ၊ ကုိယ့္စိတ္ထဲထင္တ့ဲအ တုိင္း ေျပာေလ”။
ဒကာတဦး=“ဒါနဆုိတာေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လႉဒါန္းျခင္း လုိ႔ ထင္ပါတယ္ဘုရား”
ဦးဇင္း=ေအးဟုတ္တယ္၊တုိ႔ဗမာဆရာ/ဒကာအားလုံးနီးပါးကလည္းဒီအတုိင္းနားလည္
လက္ခံေနၾကတာပါပဲ၊ဒါေပမယ့္

ဦးဇင္းကအဲသလုိလက္မခံဘူး၊

ဦးဇင္းလက္ခံထားတာက

ဒါန

ဆုိတာ ေပးျခင္း၊ ပါဠိေဝါဟာရ ဒါန ရဲ႔ တုိက္ ရုိက္အဓိပၸါယ္ျဖစ္တ့ဲ ေပးျခင္းလုိ႕ပဲ နားလည္ထားရမယ္၊
ပါဠိလုိ ဒါန= ဗမာလုိ ေပးျခင္း၊ ဒါဆုိရင္ ဒါနဆုိတာ ဘာလဲ အားလုံးနားမလည္ဘူးလား။
ဒကာမ်ား= နားလည္ပါတယ္ဘုရား။
ဦးဇင္း

=

ေအး

အဲဒီဒါနလုပ္

ခင္ဗ်ားတုိ႔ေျပာသလုိ

ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္

အေတာ့ကုိ

ဒါနဆုိတာ

ေပးကမ္း

ခက္ခဲသာြ းမယ္၊

စြန္႔ႀကဲ

လႉဒါန္းတာ

ေပးကမ္းတယ္

ဆုိတာ

လုိ႔ယူရင္
သိတ့ဲ

သူေတြကုိပေ
ဲ ပးကမ္းေလ့ရွိေတာ့မသိတ့သ
ဲ ူေတြကုိေပကမ္းဖုိ႔ဆုိတာမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး၊စြန္႔ႀကဲတယ္
ဆုိတာမွာလည္း ခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ ပုိလွ်ံမွသာ စြန္႔ႀကဲေလ့ရွိေတာ့ မလြယ္ျပန္ဘူး၊ လႉဒါန္းတယ္ဆုိရင္
လည္း

ဘုရားေက်ာင္း

ရံုျဖစ္ဖုိ႔မလြယ္

ကန္ရဟန္းသံဃာေတြကုိပစ
ဲ ိတ္ထက

ေရာက္သာြ းေတာ့

ေတာ္

ျပန္ဘူး၊တကယ္လုိ႔ဒါနဆုိတာေပးျခင္းလုိ႔ရုိးရုိးရွင္းရွင္းေလး နားလည္ထားရင္ ခင္ဗ်ား

တုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာခင္ဗ်ားတုိ႔ဒါန=ေပးျခင္း အၿမဲမလုပ္ေနၾကဘူးလား။
ဒကာမ်ား= လုပ္ေနၾကပါတယ္ဘုရား။

ဦးဇင္း= ေအး အဲဒီခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႔ ေပးျခင္းမွန္သမွ်ဟာ ဒါနပဲ၊ေအး ဒါေပမယ့္ အဲဒီဒါနမွန္သမွ်ဟာ
ကုသုိလ္ဒါန= ဒါနကုသုိလေ
္ တာ့ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္၊ မနသာ ေစ ပသေႏၷန ဘာသတိ ဝါ ကေရာတိ
ဝါ= ၾကည္လင္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ေျပာဆုိမႈ ျပဳလုပ္မႈမွန္သမွ်ဟာ ကုသုိလ္ပ၊ဲ အဲဒါ ဆုိရင္ ၾကည္လင္တ့စ
ဲ ိတ္န႔ဲ
ယူသြား

ယူသြားစတဲ့

ေျပာဆုိမႈ၊ကုိယ္ထိလက္ေရာက္

ေပးမႈမွန္သမွ်ဟာ

ကုသုိလ္ျဖစ္တ့ဒ
ဲ ါန=

ဒါနကုသုိလ္လုိ႔ မေခၚႏုိင္ဘူးလား ဒါနကုသုိလ္ေတြ မရႏုိင္ၾကဘူးလား ကဲ ဘယ္လုိလဲ ဦးဇင္းတုိ႔
ဒကာေတြ။
ဒကာမ်ား= ရႏုိင္ပါတယ္ဘုရား၊ ေခၚႏုိင္ပါတယ္ဘုရား။
ဦးဇင္း

=

ေအး၊ဘာအေရးႀကီးလဲဆုိေတာ့

မနသာ

ေစ

ပသေႏၷန

တဲ့

ၾကည္လင္တဲ့စိတ္ျဖစ္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္၊ေပးျခင္းမွန္သမွ်မွာၾကည္လင္တ့စ
ဲ ိတ္ရွိမွ
ဒါနကုသုိလ္ ျဖစ္တယ္၊ ကဲ ဒါဆုိရင္ ေပးျခင္းေတြ အမ်ားႀကီး ခင္ဗ်ားတုိ႔ မလုပ္ခ့ၾဲ ကဘူးလား။
ဒကာမ်ား = လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္ဘုရား။
ဦးဇင္း=အဲဒီေပးျခင္းမွန္သမွ်ကုိ ၾကည္လင္တ့စ
ဲ ိတ္န႔ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုပ္ခ့ၾဲ က သလား။
ဒကာမ်ား = တခါတေလေတာ့လဲ---ဦးဇင္း = ေအး ...၊ဒါကေတာ့ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အသိဆုံးပဲ ဟုတ္လား?၊ ဒုိ႔ဗမာဗုဒၶဘာသာေတြမွာ
အစဥ္အလာေၾကာင့္တုိ႔၊

မျဖစ္မေနေၾကာင့္တုိ႔၊

မေကာင္းတတ္လုိ႔တုိ႔၊အားနာလုိ႔

ဆုိတာေတြေၾကာင့္ ေပးျခင္းေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား၊ ကုသုိလ္ဒါနျဖစ္ မျဖစ္
ဆုိတာေတာ့

ကုိယ့္ကုိကုိယ္

မေကာင္းတတ္လုိ႔ေခၚေၾကြးတာ

ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ၾကေပါ့၊

ဥပမာတခုၾကည့္

ဟုိလူကတကယ္စားသြားေတာ့

စိတ္ထမ
ဲ ွာ

ကုိယ္ကအားနာလုိ႔
ၾကည္ပါ့မလား၊

ဘယ္လုိျဖစ္သြားမလဲ။
ဒကာမ်ား = စိတ္ဆုိးတယ္ဘုရား၊မၾကည္ပါဘူးဘုရား။
ဦးဇင္း = ေအး၊စိတ္မၾကည္ဘူးဆုိရင္၊ ဘုရားေဟာထားတယ္ မနသာ ေစ ပဒုေ႒န ဘာသတိ ဝါ
ကေရာတိ ဝါ=ပ်က္စီးတဲ့စိတ(္ ၾကည္လင္မႈမရွိတ့စ
ဲ ိတ္)နဲ႔ ေျပာဆုိမႈ၊ျပဳလုပ္မႈမွန္သမွ်ဟာအကုသုိလ္တ့ဲ၊
ကဲဒီေတာ့အားနာလုိ႔ ေခၚေၾကြး တာစားသြားေတာ့ ကုိယ့္ဟာလဲကုန္တယ္၊ စိတ္ဆုိးေတာ့ အကုသုိလ္
လဲျဖစ္ေသးတယ္၊

အဲဒီေတာ့

အားနာမႈဆုိတာ

ရွိသင့္

မရွိသင့္

စဥ္းစားသင့္တယ္၊

အားနာမႈကုိဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈတခုလုိယူဆထားတာကုိကလုံးဝမျဖစ္သင့္တ့ယ
ဲ ူဆခ်က္တခုပ၊ဲ တုိးတက္
တဲ့ႏုိင္ငံကသူေတြအားနာမႈမရွိတာကုေ
ိ တာင္ဟာဒီေကာင္ေတြက
ရုိင္းတယ္အားနာမႈေလးေတာင္မရွိဘူးဆုိၿပီး
ဒီအားနာမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ကုိယ္ပဲ အကု

မၾကည္တ့ဲ

စိတ္န႔ဲ

ေျပာျပန္တယ္၊

သုိလ္ျဖစ္ျပန္ေရာ၊အဲဒီေတာ့

အဲဒီေတာ့

ဒီအားနာမႈန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီး

ဒုိ႔ဗမာေတြ အားလုံး နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ဟုတ္လား။
ဒကာမ်ား = မွန္ပါဘုရား။
ဦးဇင္း=ကဲခုနကေျပာတဲ့ကုသုိလ္ျဖစ္တ့ဒ
ဲ ါနကုိဘယ္မွာလုပ္မလဲ၊ၾကည္လင္တ့စ
ဲ ိတ္န႔ဘ
ဲ ယ္သူ႔ကုိေပးရ
မလဲဆုိရင္ေတာ့ျမတ္ဗုဒၶမဟာသုဒႆနစၾကာမင္းျဖစ္စဥ္ကက်င့္ခ့တ
ဲ ့ဒ
ဲ ါနကုသုိလ္အေၾကာင္းကုေ
ိ ကာ

ကႎ ဣစၦတိ ပေတၴတိ၊ကႆ ကႎ ဒီယတူ ဓနံ စသည္ျဖင့္ ေဟာထားတာရွိပါတယ္၊ အဓိပၸါယ္ကေတာ့
ဘယ္သူေတြဘာေတြလုိအပ္ေနသလဲ၊ဘယ္သူေတြကုိပစၥည္းဥစၥာေတြ ေပးရမလဲစသည္ျဖင့္အစားအ
စာလုိအပ္သူေတြကုိအစားအစာ၊အဝတ္အထည္လုိအပ္သူေတြကုိအဝတ္အထည္၊ေနရာထုိင္ခင္းလုိ
အပ္သူေတြကုိေနရာထုိင္ခင္း၊ေဆးဝါးဓာတ္စာလုိအပ္သူေတြကုိေဆးဝါးဓာတ္စာစသည္ျဖင့္လုိအပ္ေန
သူေတြအတြက္လုိအပ္ခ်က္ေတြျဖည့္ေပးၿပီးကုသုိလ္ဒါနျဳပခဲ့တာျဖစ္တယ္၊ကဲဒုိ႔ဗမာဗုဒၶဘာသာေတြ
လုပ္ေနတဲ့ဒါနကုသုိလ္နဲ႔တူရဲ႔လား၊ဘယ္ေလာက္ကြာသလဲၾကည့္၊ဘယ္သူေတြဘာေတြလုိအပ္သလဲ
လုိအပ္သူေတြရဲ႔အက်ိဳးကုိၾကည့္ၿပီးလုိအပ္ခ်က္ကုိေပးတာ၊ကုိယ့္စီးပြားေရးက်မၼာေရးဘဝေနာင္ေရးေကာင္း

ေအာင္ဆုိၿပီး ေပးတာ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္ဘုရား ဘယ္ဆရာေတာ္က တန္ခုိးႀကီး

တယ္ ဘယ္မွာဘယ္လုိလႉရင္ စီးပြားေရး ေကာင္းတယ္ဆုိတ့ဲ ကုိယ့္အက်ိဳးအတြက္လုပ္တာမဟုတ္
ဘူး၊ဒါကုိအားလုံးနားလည္ဖုိ့ေကာင္း တယ္၊ ဒီလုိနားလည္ၾကတယ္ဆုိရင္ ဒုိ႔တုိင္းျပည္မွာ ေပးႏုိင္တ့ဲ
သူေတြ

အမ်ားႀကီးရွိတယ္၊အရင္ကလဲရွိခ့ဲတယ္၊အဲဒီေပးလႉမႈေတြသာမဟာသုဒႆနသုတ္ေတာ္

လာအတုိင္းအမွန္လုိအပ္သူေတြအတြက္ျဖစ္ခ့ရ
ဲ င္တုိင္းသူျပည္သားေတြအခုေလာက္ထိဆင္းရဲစရာအ
ေၾကာင္းမရွိဘူး၊ဒုိ႔ဗမာဗုဒၶဘာသာေတြကဘုရားေတာင္ ေရႊျပည့္ ေနတဲ့ဘုရားမွ ေရႊထပ္ခ်ခ်င္တာဆုိ ေတာ့၊သာမာန္

ဆင္းရဲသားေတြအတြက္မစဥ္းစားနဲ႕ေတာ့၊ခင္ဗ်ားတုိ႕ၾကားဖူးၾကတယ္မဟုတ္လား

ဒါနနဲလုိ႔မရ
ြဲ သည္ ဆုိတာ၊ဗမာျပည္ရ႔ဲ ဘာသာေရးနယ္ပယ္ေတြကုိ ၾကည့္ဗမာေတြ ဒါနနဲတယ္လုိ႔
ဘယ္သူကေျပာမလဲ၊

အမွန္က

ဒါနနဲလုိ႔မတ
ြဲ ာ

တုိင္းသူျပည္သားေတြတုိးတက္ႀကီးပြားေအာင္

မဟုတ္ဘူး၊

ဒါနလဲလ
ြ ုိ႔မြဲတာ

ထူေထာင္လုိ႔

ရ/မရ

ကဲဒါဆုိရင္ဒါနနဲ႕
ခင္ဗ်ားတုိ႔

စဥ္းစားၾကည့္ေပေတာ့။
ေနာက္တခုကသီလအစဥ္အလာအတုိင္းဘုန္းႀကီးတုိင္ေပးတာကုိေတာင္ေတြးေျမာက္ေတြးနဲ႔
လုိက္ဆုိၿပီးယူတဲ့သီလမဟုတ္ဘူး၊သမာနတၱတာ=ကုိယ္န႔တ
ဲ န္းတူထားကုိယ္ခ်င္းစာတရားထားၿပီးငါ့
ကုိသူတပါးကၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္ စက္ သတ္ျဖတ္မွာကုိ ငါ မႀကိဳက္သလုိ ငါ သူတပါးကုိ ၫွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္
သတ္ ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မယ္၊ ငါ့ပစၥည္းဥစၥာကုိ သူတပါးခုိး ယူလုယက္ တုက
ိ ္ဖ်က္မွာကုိ
ငါမႀကိဳက္သလုိ ငါ သူတပါး ပစၥည္းဥစၥာကုိ ခုိးယူလုယက္ တုိက္ဖ်က္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္မယ္၊
ငါ့သားမယားကုိ သူတပါး ေစာ္ကား ဖ်က္ဆီးမွာကုိငါမႀကိဳက္သလုိသူတပါးသားမယားကုိေစာ္ကား
ဖ်က္ဆီးျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္မယ္၊ငါ့ကုိသူတပါးလိမ္လည္လ႔ျွဲ ဖား

ေျပာဆုိမွာကုိ

ငါမႀကိဳက္သလုိ

သူတပါးကုိလိမ္လည္လွဲ႔ျဖားေျပာဆုိျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္မယ္၊ငါ့ကုိသူတပါးကေသရည္ ေသရက္ေသာက္
စားၿပီးမူးၿပီးယစ္လာမွာကုိ ငါမႀကိဳက္သလုိ ငါသူတပါးကုိ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားၿပီးမူးယစ္ျခင္း
မွ ေရွာင္ၾကဥ္ မယ္၊ အဲဒီလုိ ေရွာင္ၾကဥ္မယ္ဆုိတ့စ
ဲ ိတ္န႔ဲ ေရွာင္ၾကဥ္မႈ (ဝိရတီ) ဆုိတာ သီ
လပဲ၊ကဲဒါဆုိရင္ငါးပါးသီလဆုိတာေဆာက္တည္ၿပီးသားမျဖစ္သာြ းဘူးလား၊ဒီေတာ့အသ
ဲ လုိစိတ္ထားရွိ
ၾကတဲ့သူေတြေနၾကတဲ့ဆယ္အိမ္၊ရာအိမ္ရပ္ကက
ြ ္ေတြ ဘယ္ေလာက္စိတ္ခ်မ္းသာမလဲ စဥ္းစားၾကည့္၊
ဒါေၾကာင့္ဘုရားေျပာတာ သီလေတာ သုခိတာ=သီလေၾကာင့္ ခ်မ္းသာတယ္ဆုိတာ၊ကဲ အဲဒီေတာ့
သီလနဲ႔တုိင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္လုိ႔ရႏုိင္မရႏုိင္ ကုိယ္တုိင္စဥ္းစားၾကေပါ့။

ေနာက္ဆုံးကဘာဝနာ၊ေလာကီအေရးအတြက္ျဖစ္လုိ႔ဝိပႆနာဘာဝနာကုိထားလုိက္၊ေမတၱာ
ဘာဝနာကုိေျပာမယ္၊ေမတၱာရဲ႔အမွတ္အသားဟာဟိတူပသံဟာရလကၡဏာတဲ့ ဟိတူပသံဟာရဆုိတာ
သူတပါးအက်ိဳးကုိေဆာင္ရြက္တာကုိေျပာတာ၊သူတပါးအက်ိဳးကုိႏႈတ္န႔ေ
ဲ ျပာဆုိတာဝစီကံေမတၱာ၊
ကုိယ္နဲ႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာကာယကံေမတၱာ၊ကုိယ္ႏႈတ္န႔မ
ဲ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏုိင္လုိ႔စိတ္ထက
ဲ လႈိက္
လႈိက္လွဲလွဆ
ဲ ုေတာင္းေပးတာမေနာကံေမတၱာပဲ၊ဒီလုိနည္းနဲ႔တုိင္းသူျပည္သားေတြဒါနသီလဘာဝနာ
ကုိလုိက္နာက်င့္သုံးေန ထုိင္မယ္ဆုိရင္အဒ
ဲ ီတုိင္းျပည္ ဘယ္ေလာက္သာယာၿငိမ္းခ်မ္းမလဲဆုိတာမွန္းဆရံုနဲ႔သိႏုိင္မွာပါ၊အဲသလုိလုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္အဓိကကေတာ့ဘုရားရွင္ေဟာခဲ့တ့တ
ဲ ရား ေတြကုိပါဠိဘာသာကေနတုိက္ရုိက္နားလည္ဖုိ႔ကအေရးအႀကီးဆုံးပဲ၊ဒါကဘာနဲ႔တူလဆ
ဲ ုိေတာ့ကဗ်ာ
လုိပ၊ဲ မူရင္းကဗ်ာကုိကုိယ္တုိင္ဖတ္ၿပီးခံစားနားလည္လက္ခံက်င့္သုံးမွပိုအရသာရွိတယ္၊ေလးနက္
တယ္၊တေယာက္ေယာက္ကစကားေျပျပန္ထားတာဆုိရင္အဒ
ဲ ီပုဂၢိဳလ္က်င္လည္တ့န
ဲ ယ္ပယ္ေဒသစ
ရုိက္ေတြရဲ႔လႊမ္းမုိးမႈေတြေၾကာင့္နယ္ပယ္ေဒသစရုိက္မတူသူေတြအတြက္ဘာမွအဓိပၸါယ္မရွိေတာ့သ
လုိပါပဲ၊ဒါေၾကာင့္အစဥ္အလာရုိးရာယဥ္ေက်းမႈစတာေတြမေရာတဲ့မူရင္းအတုိင္းလူတုိင္းကုိယ္တုိင္နားလည္ ၾကဖုိ႔လုိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဘုရားေဟာခဲ့တဲ့
လပ္ေရး

ကာလာမသုတၱန္ကုိလက္ကုိင္ထားၿပီး

ဒီမုိကေရစီရရွိေရးနဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့

ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ

တုိင္းျပည္ဒုတိယလြတ္

ထူေထာင္ႏုိင္ၿပီး

ဘုရားေဟာ

ၾကားတရားစစ္တရားမွန္တုိ႕ကုိက်င့္ႀကံႏုိင္၍လုိရာဆႏၵျပည့္ဝၾကၿပီးလွ်င္မဂ္ဖုိလ္နိဗၺန္ကုိမ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္း ရင္း အဆုံးသတ္ လုိက္ ပါတယ္။
ဒကာမ်ား=

သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား။
ရီေကာဒ္

ဒါနလဲြေတာ့ မဲြ
သီလလဲေ
ြ တာ့ ဆင္းရဲ
ဘာ၀
ြ တာ့ ငရဲ
ဘာ၀နာလဲေ

ေျမြေပြးဟာ အေရခြံ လဲေသာ္လည္း ေရေျမြ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ
ဒီေန႔

ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုကေန“တမ်ိဳးသားလုံး၏

စိတ္ဓာတ္ႏွင့္

ျမင့္မားေရး”ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ကို တေန႔အႀကိမ္(၂၀) ေက်ာ္ေလာက္
တာ

အက်င့္

စာရိတၱ

ေအာ္ျပ ေၾကျငာျပေန

ေန႔စဥ္ပဲၾကားေနရတယ္၊ အဲဒီ စာသား အတိုင္း လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေကာ

ဟုတ္ရ႕ဲ လား ဆိုတာ ကိုေတာ့ ေၾကျငာတဲ့သူေတြေကာ ေစခိုင္းတဲ့သူေတြေကာ လိုက္လုပ္ေနတဲ့
သူေတြပါ စဥ္းစားမိၾကရဲ႕လား မသိဘူး၊ တကယ္စဥ္းစားမိလို႔ ရွက္တတ္ ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခိုင္းၾက
ေၾကျငာၾက လုပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ မထင္မိဘူး။ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားစြာထဲက ၄င္း ဦးတည္ခ်က္ေလး
တခုေလာက္ကိုပဲ ယေန႔ န.အ.ဖ နဲ႔ သူတို႔ ေနာက္လိုက္ေတြရ႕ဲ လုပ္ရပ္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရိွ မရိွ ဦးတည္
ခ်က္ဆိုရိုးနဲ႔ညီမညီတမ်ိဳးသားလုံး၏စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အက်င့္စာရိတၱေတြဟာျမင့္မားလာသလား?
ဆုတ္ယုတ္သြားသလား?ဆိုတာဆန္းစစ္ၾကည့္မိမယ္ဆိုရင္စာေရးသူအေနနဲ႔ဦးစြာေျပာထားရရင္ေတာ့
စိတ္ဓာတ္နဲ႔အက်င့္စာရိတၱေတြဟာ လုံးဝ ျမင့္မားမလားပဲ ယုတ္ေလ်ာ့ ကုန္တယ္လို႔ ရဲရႀဲ ကီးေျပာ
ခ်င္တယ္။
ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့အားလုံးသိၿပီးသားကိုျပန္လည္ၿပီးေျပာရရင္-ျပည္သူတရပ္လုံးကိုဆင္းရဲ

မြေ
ဲ တေအာင္လုပ္ၿပီး

တခ်ိဳ႕ကို

ႀက့ံခိုင္းေရး

စြမ္းအားရွင္ျပည္သူ႔

ရဲေဘာ္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖြ႔အ
ဲ ရန္ရတ
ဲ ပ္ဖ႕ဲြ စတဲ့နာမည္မ်ိဴးစုံတပ္ခါအက်ိဳး
ျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ၾကေတာ့မလိုလိုနဲ႔မျဖစ္စေလာက္မဝေရစာအစာနဲ႔ေငြအနည္းငယ္ေပးၿပီးသူတို႔ရ႕ဲ
ယဥ္ေက်းေနတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကိုစိတ္ရိုင္းစိတ္မိုက္ေတြဝင္လာေအာင္

ရိုက္သင
ြ ္းတယ္။

ၿပီးေတာ့

အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမည္းသုတ္ၿပီး ခြတ္ခိုင္းသလိုပဲ မဝ ေရစာ ဆိုတ့ဲ အိုးမည္းေလး သုတ္လိုက္တာနဲ႔
“ပင္ကိုယ္က လူဆင္းရဲ စိတ္ဓာတ္ေတြ ဆင္းရဲၿပီး အသိဥာဏ္ေတြ
တခ်ိဳ႔႕လူေတြ”ဟာ

အဟုတ္ႀကီးမွတ္ထင္ၿပီး

မျပည့္ဝတဲ့ ျပည္သူထက

ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းကိုယ့္တိုင္းရင္းသားညီအကို

ခ်င္းဆိုတာေတြေနာက္ဆုံးကိုယ္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေနတဲ့ဘာသာတရားပါလားဆိုတာေတာင္မသိရ
ေလာက္ေအာင္စိတ္ရိုင္းစိတ္မိ္ုက္ေတြဝင္ကုန္ၾကၿပီးသံဃာေတာ္မ်ားပရိတ္ရတ
ြ ္ရင္လလ
ဲ ူစုန႔ဝ
ဲ ိုင္းရိုက္
ၾက၊လမ္းသြားတဲ့သူေတြကိုလဲဝိုင္းရိုက္ၾက၊စကားဝိုင္းေတြ႔လဝ
ဲ ိုင္းရိုက္ၾက၊အားလုံးအတြက္ဆင္းရဲက
လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္သူေတြကိုလဝ
ဲ ိုင္းရိုက္ၾက၊လူသားခ်င္းအသိဥာဏ္ေပးၾကရင္လဝ
ဲ ိုင္းရိုက္ၾက၊
လူသားအခ်င္းခ်င္းကူညီရိုင္းပင္းရင္လဝ
ဲ ိုင္းရိုက္ၾက၊တဦးနဲ႕တဦး သေဘာထားကြလ
ဲ ဲရ
ြ င္လဲ အုပ္စုန႕ဲ
ဝိုင္းရိုက္ၾက၊ဒီလိုလုပ္ေနၾကတာဟာ

ရိုက္ၾကတဲ့သူေတြရ႕ဲ စိတ္ဓာတ္န႔အ
ဲ က်င့္ေတြက

ျမင့္မားေနလို႔

လား? ဆုတ္ယုတ္ နိမ့္က်ေနလို႔လား? စဥ္းစားၾကည့္ၾက ပါဦး ျပည္သူေတြ။
ေနာက္ ကိုယ့္ရ႕ဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ ဘာသာေရးအ ေဆာက္အဦေတြ ေစတီ
ရုပ္ပြားေတာ္ေတြကို

အၾကမ္းဖက္ဝင္ေရာက္ၿပီး

ဖ်က္ဆီးတာ

ေခါင္းျဖတ္တာ

ရုိက္ႏွက္တာေတြ

ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္က တရားစစ္ တရားမွန္ေတြကို သတၱဝါအားလုံး သိရိွရေလေအာင္ နယ္ပယ္အသီး
သီးမွာ ေဟာေျပာ ျပသဘို႔ရန္ သြန္သင္ဆုံးမထားခဲ့တာကုိ

အာဏာရွင္ေတြက ဟိုၿမိဳ႕မွာမေဟာရ၊

ဒီၿမိဳ႕မွာ မေဟာရ၊ ဟိုတရား မေဟာရ၊ ဒီတရား မေဟာရ နဲ႔ လိုက္ၿပီး ပိတ္ပင္

တားဆီးေနတဲ့

ဓမၼႏၲရာယ္လုပ္ရပ္ေတြ-သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းခံၾကြတာ ဆြမ္းပင့္ကပ္ၾကတာကိုလပ
ဲ ိတ္ပင္ တားဆီး
ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး

ႀကီးေလးတဲ့

သံဃႏၲရာယ္

အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားသူေတြရ႕ဲ
ေနာက္လိုက္

ခုတ္ေရာင္္စားပစ္ခဲ့ၾကလို႔
လွဴဒါန္းခဲ့တာေတြကို
စိတ္ဓာတ္ေတြ

လုပ္ရပ္တ့လ
ဲ ား?

အေပါင္းအပါေတြရ႕ဲ

လက္ေမာင္းေလာက္အရြယ္ရွိတဲ့

အျပစ္ေတြ

ရခိုင္ရိုးမ

သစ္ပင္ေတြ

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့

တခါ

တေလွ်ာက္န႔ဲ
ကအစ

နာဂစ္

ဒုကၡသည္ေတြရ႕ဲ ပါးစပ္ဝ

က်ဴးလြန္ေနတာေတြဟာစိတ္ဓာတ္န႔ဲ
န.အ.ဖ

စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုန႔ဲ

ပင္လယ္

ကမ္းရိုးတန္းေတြရိွ

ေတာေတာင္ေတြကို

ေဘးဒဏ္ခံရၿပီး

ကေန

လုစား

အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားသူေတြရ႕ဲ လုပ္ရပ္ေတြ

ျပဳန္းတီးေအာင္

ဒုကၡျဖစ္ေနသူေတြအတြက္
ခိုးစားရဲတ့ဲ

တဲ့လား?

ဒီလို

လူစိတ္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ စဥ္းစား လို႔ရမယ့္ လုပ္ရပ္လို႔မထင္မိဘူး။

လုပ္ရပ္ေတြဟာ
လုပ္ရပ္မ်ိဴးကို
ေရွး လူႀကီးသူမ

ေတြက ေျပာဆို ဆုံးမလို႔ မရတဲ့သူကို လူ႕တိရစၧာန္ေတြလို႔ ေျပာတာေတြကို အရင္က ပုံေဖၚ ၾကည့္လို႔
မထင္ရွားခဲ့ဘူး၊

အခု

နာဂစ္ေဘးဒဏ္

ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွပလ
ဲ ူ႔တိရစၧာန္ေတြ

ဆိုတာ

ဒီလို

လူမ်ိဳးေတြပါလား ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား သိလာရေတာ့တယ္။
အထက္က ဆိုခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ အားလုံးကို သုံးသပ္ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ စိတ္ဓာတ္ နဲ႔
အက်င့္စာရိတၱ ျမင့္မားသူေတြရ႕ဲ လုပ္ရပ္လား?- ေအာက္တန္းက်ၿပီး ယုတ္ည့ံ ေကာက္က်စ္သူေတြ
ရဲ႕ လုပ္ရပ္လား ဆိုတာ ျပည္သူေတြ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။

ဒါေၾကာင့္ စာေရးသူ အေနနဲ႔

ျပည္သူေတြရ႕ဲ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အက်င့္စာရိတၱေတြဟာ နိမ့္က် ဆုတ္ယုတ္ သြားတယ္လို႔ ဆိုခ့ဲတာပါ ။
အဲ -- ဒါေပမဲ့
လုပ္ရပ္ေတြ

အားလုံးကို

အာဏာရွင္အုပ္စုေတြ ေနာက္လိုက္ေတြ ကေတာ့

ျမင့္ျမတ္တ့သ
ဲ ူေတြရ႕ဲ

လုပ္ရပ္၊

ဆိုခ့တ
ဲ ့ဲ

သေဘာထားႀကီးသူေတြရ႕ဲ လုပ္ရပ္၊

မွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ဆိုၿပီး ေန႔စဥ္ သတင္း ဌာနေတြ သတင္းစာေတြကေန ျမင့္မားေရး ျမင့္မားေရး နဲ႔
တသြင္ သြင္ ေအာ္ေနေလရဲ႕၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြေ
ဲ တြမွာလဲ လင္းေနၾကေလရဲ႕၊။
အဲဒီလို ျမင့္ျမတ္

မွန္ကန္္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြလို႔ ယူဆထားၾကလို႔ ထင္ပါရဲ႕ ၄င္းဥပေဒမဲ့

ရမ္းကားတဲ့အလုပ္ လုပ္ေနၾကသူေတြကို တခါမွ ဖမ္းဆီးတယ္ အေရးယူတယ္လို႔ မၾကားမိဘူး။
ဒါနဲ႔မ်ား ဗုဒၶဘာသာလို႔ အမည္ခံရဲတာ အ့ံပါရဲ႕။
အဲဒီေတာ့ကာ ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တာက ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ မ်ိဳးေတြ အက်င့္ဆိုးေတြကို
စြဲၿမဲစြာ

လက္ကိုင္ထားၿပီး

လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့

န.အ.ဖ

နဲ႔

သူတို႔ရ႕ဲ ေနာက္လိုက္

အလိုတူအလိုပါေတြကို တနည္းေျပာရရင္ ခေလးေတြး ေတြးရင္ေတာင္ သိႏို္င္တ့ဲ လြန္ခ့ဲတ့ဲ အႏွစ္
(၂၀)နီးပါးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ တာေတာင္ ျပည္သူေတြအတြက္ စား ဝတ္ ေနေရး က်န္းမာေရးေတြ အသာ
ထားဦး ေရနဲ႔ မီးေလးေတာင္မွ ေန႔စဥ္္မွန္မွန္ သုံးစြဘ
ဲ ို႔ရေအာင္လုပ္မေပးႏိုင္တ့ဲ န.အ.ဖစစ္အာဏာ
ရွင္ေတြနဲ႔ ယူနီေဖာင္းေျပာင္းဝတ္လာမယ့္သူေတြ သူတို႔ ေထာက္ခံအားေပးထားၿပီး ဟိုဘက္ေျပာင္း
ဒီဘက္ေျပာင္းနဲ႔ သာေပါင္း ညာစား စိတ္ယုတ္မာမ်ား အျမစ္တယ
ြ ္ေနတဲ့သူေတြ -စီးပြားေရး-ပညာေရး
က်န္းမာေရး စတဲ့ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရး အေတြးအျမင္ ဘာတခုမွမရိွ၊ ဘို႔ တခုတည္းသာ ယူဘို႔

ရိွတဲ့သူေတြကို ေထာက္ခံၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကဦးမွာလား? စဥ္းစား ၾကပါ၊ ေတြးေတာၾကပါ၊
ေရရွည္ကို ျမင္ႏိုင္ၾကပါ ၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ကိုယ္စီရိွၾကပါတယ္။
ေအး ဒီေလာက္ စိတ္ေရာ
ပဥၶာနႏၲရိယကံႀကီးမ်ား

ကိုယ္ေရာ

ထိုက္ေနသူေတြ

ဆိုးသြမ္း ယုတ္မာတဲ့ သူေတြ သံဃေဘဒကကံ-

ဘာသာ

သာသနာနဲ႔

သံဃာေတြကို

နည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ

ျပစ္မွားထားတဲ့ သံဃႏၲရာယ္ ထိုက္ေနသူေတြ ေက်းဇူးရိွတ့ဲ ခင္ပန
ြ ္းႀကီး ဆယ္ပါးကိုအျမဲ ျပစ္မွားထား
သူေတြ

ျဖစ္ၾကတဲ့

န.အ.ဖ.စစ္အာဏာရွင္

အုပ္စုေတြန႔ဲ

အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ ေနာက္လိုက္ေတြကို

ႀကံ့ဖတ
ြ ္

စြမ္းအားရွင္

ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္

အထိ

လိုက္ၾကမယ္

ဆိုရင္ေတာ့-လက္ရွိ ျပည္သူေတြေရာ သင္တို႔ရ႕ဲ သားစဥ္ ေျမးဆက္ေတြပါ ေနာင္
ဒီထက္ အဆမတန္ ဆိုးတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡမိ်ဳးစုံေတြ သဘာ၀

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီး

ေတြန႔ဲ

ၾကပ္တည္းမႈေပါင္္းစုံကိုစစ္အာဏာရွင္ေတြေပးလာမယ္အတု
့အတုအေယာင္အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ဒီမိုကေရစီ
ေရစ
ေအာက္မွာ လည္စင္းၿပီး ရင္စီး ခံစားရလိမ့္မယ္ဆိုတာ ေျပာရဲတယ္။
လက္ရွိ

အေျခအေနမွာေတာင္ လယ္ယာေတြ ေတာင္ယာေတြ ၿခံေတြ ေျမေတြ

စတင္

သိမ္းပိုက္ေနပါၿပီ၊အရင္းရွင္စနစ္ ေျမရွင္ ယာရွင္ စနစ္ဆိုးကို ျပန္တည္ေထာင္ၿပီး ေအာက္ေျခလူတန္း
စားေတြနဲ႔ေတာင္သူေတြလယ္သမားေတြအလုပ္သမားေတြျပည္သူအားလုံးကိုစစ္ကၽြန္ဇာတ္သင
ြ ္းဘို႔
စတင္ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ အားလုံး နားေတြ မ်က္စိ ေတြအသိ
ပိတ္ထားၾကမယ္

ကိုယ္န႔ဲမဆိုင္သ

လို

ေနၾကဦးမယ္

ဆိုရင္ေတာ့

ဥာဏ္ေတြကို
တသက္စာ

ေမ့လို႔

မရတဲ့ ေနာင္တေတြနဲ႔ အတူ ----- ဆင္းရဲမ
ဲ ေ
ဲြ တမႈ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တင္းၾကပ္္မႈ ဆိုတ့ဲ ႏြံဗက
ြ ္ထက
ဲ ေန
ရုန္း ထြက္ႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ အသိေပးခ်င္တယ္။
စာေရးသူတို႔ကေတာ့

(၉၀)

ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက

လွေတာသား

မ်ား

ေျပာခဲ့ၾက

သလို ျပန္ေျပာရရင္ ေျမြေပြးဟာ အေရခြံ ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပဲေျပာင္းၿပီးလဲလဲ ဘယ္ေတာ့မွ ေရ
ေျမြ ျဖစ္မလာႏိုင္သလို န.ဝ.တ”.န.အ.ဖ ႀကံ့ဖတ
ြ ္ စတဲ့ နာမည္ ေတြ ဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းၿပီး လုပ္ လုပ-္
သူတို႔ရ႕ဲ အစဥ္ အဆက္ မေကာင္းခဲ့တ့ဲ

အက်င့္ဆိုးေတြ စနစ္ဆုိးေတြ စိတ္ဓာတ္ဆိုးေတြ ဟာ

သံမိႈစသ
ြဲ လို စြဲကပ္ေနတဲ့ အတြက္ ဘာမွျဖစ္မလာ ႏိုင္သလို
ပစၥည္းေတြကို

နာမည္ေျပာင္းၿပီး

ျဖဳန္းတီးၾကဘို႔

သယံဇာတေတြ

ႏိုင္ငံပိုင္

သိမ္းပိုက္ၾကဘို႔လုပ္ေနၾကတယ္လို႔ပဲ

ထင္မွတ္ထားတယ္။ဒါေၾကာင့္တမ်ိဳးသားလုံး၏စိတ္ဓာတ္န႔အ
ဲ က်င့္စာရိတၱေတြအမွန္တကယ္ျမင့္မား
လာဘို႔န႔ဲ-စနစ္ဆိုးေအာက္က

ျပည္သူေတြ

လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္

မမွားၾကဘို႔

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈ မမွားၾကဘို႔ အသိေပးလိုက္ခ်င္္သည္။
ျမတ္ႏိုး (B.S.R.O)

ဘာသာေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး
ဘုန္းႀကီးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ

ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလံုးမွာရိွတ့ဲ

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ

ေဆာင္ရြက္ရ

ေလာက

ေခတ္ၿပိဳင္မွာ

ႏုိင္ငံသား၊တိုင္း-ရင္းသား၊
တာျဖစ္လ“ို႔ ပရဟိတ”

က်ေနာ္ေရးဖူးတယ္။

ျပည္သူလူထု

ျဖစ္တယ္။

အမ်ားစုရ႕ဲ

တနည္းေျပာရရင္

ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုတိုးျမင့္ေအာင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရတာျဖစ္လုိ႔

“ေလာကတၳစရိယ” ဆိုတဲ့ တရားေတာ္န႔ဲ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ သူေတာ္ေကာင္း သူျမတ္ေကာင္း တို႔ရ႕ဲ
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရတဲ့ က်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ နိဒါန္းခ်ီခ့ဲ ပါတယ္။
ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ထဲမွာ ရတနသုတ္ပါရိွတယ္။ ရတနသုတ္ ထဲမွာ ေလာကတၳစရိယ၊
ဉာတတၳစရိယ၊
အမ်ားလူသားတို႔

ဗုဒၶတၳစရိယ

ဆိုတ့ဲ

အက်ိဳးကိုေဆာင္

စရိယတရား
ရြက္ျခင္းဟာ

သံုးပါး

ပါရိွတယ္။

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔

ေလာကတၳစရိယဆိုတ့ဲ

အတူတူပါပဲ။

သံဃာေတာ္မ်ား

အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ရြက္တာဟာ ႐ႈတ္ခ်စရာမရိွ။ အျပစ္မရိွ။ ကုသိုလ္ရတဲ့အလုပ္၊ သာသနာျပဳ
တဲ့အလုပ္၊ တရားေတာ္နဲ႔ညီတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာေတာ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ရ႕ဲ ေက်ာင္း သကၤန္း၊
ဆြမ္း၊

ေဆး

ဆိုတဲ့

ပစၥည္းေလးပါး

ဒါယကာေတြ

ဒုကၡေရာက္ေနတာကို

ဘယ္တုန္းကမွ

ပစ္ပယ္ထား႐ိုးမရိွခဲ့ပါ။ အဲသလို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားနဲ႔တကြ ဘုန္းႀကီးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုတ့ဲ ေဆာင္းပါး
ကို ေရးခဲ့ တာပါ။ ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အဆိုအမိန္႔ကို ကိုးကားေရးသားခဲ့တာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ခုတင္ျပေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္တာက ဘုန္းေတာ္ႀကီး မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ
ဘာသာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးဆိုရာမွာလည္းကိုယ္မေမြးခင္ကတည္းက
ကိုးကြယ္လာခဲ့တဲ့ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔

ဆက္စပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္တာပဲ

ျဖစ္ပါ

တယ္။ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးကို ဆက္စပ္ဆင္ျခင္မိတ့အ
ဲ ခါတိုင္း ဆရာႀကီး ေရႊဥေဒါင္း ေရးဖူး၊
ေျပာဖူးတာေလးတခုကို အၿမဲတမ္း သတိရမိလိုက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကို သူ႔ရ႕ဲ မိတ္ေဆြတဦးက
“ဆရာႀကီးခင္ဗ်ား။ ဆရာႀကီးအေနနဲ႔ မတ္(က္စ)္ ၀ါဒနဲ႔ ဗုဒ၀
ၶ ါဒတို႔ကို ဘယ္ဟာပိုေကာင္းတယ္
ထင္ပါသလဲ” လို႔ ေမးဖူးသတဲ့။ ဒီေတာ့ ဆရာႀကီးက “ခင္ဗ်ားေမးတဲ့ ေမးခြန္းက မဟုတ္ေသးဘူး
ထင္တယ္။ ေမးျခင္းေမးရင္ အမ်ိဳးအစားတူတာခ်င္းပဲ ႏႈိင္းယွဥ္ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ သၾကားနဲ႔
ထန္းလ်က္ ဘယ္ဟာကို ပိုႀကိဳက္သလဲ၊ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ ေလယာဥ္ပ်ံန႔ဲ ခရီးသြားတာနဲ႔၊ မီးရထားနဲ႔
ခရီးသြားတာ ဘယ္သင္းကို ပိုႀကိဳက္သလဲ ဆိုတာမ်ိဳး၊ စားစရာကို စားစရာနဲ႔၊ သြားစရာကို သြားစရာနဲ႔
ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါတယ္။

ခု

ခင္ဗ်ားေမးတာက

သၾကားစားတာနဲ႔

ေလယာဥ္ပ်ံစီးတာဘယ္ဟာက

ပိုေကာင္းသလဲလို႔ အမ်ိဳးအစားမတူတာခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ေမးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္ တဲ့။ခုလည္း
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကိုႏိႈင္းယွဥ္မိသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္အေန
နဲ႔ကႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္တာမဟုတ္ပါ၊ဆက္စပ္ၾကည့္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူန႔ဲ ဘုန္းႀကီး၊ ဆရာနဲ႔ ဒကာ
ဆက္စပ္ေနသလုိဘာသာေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရးဟာလည္းဆက္စပ္ေနပါတယ္။

မႏၲေလးကေနရန္ကုန္ကို

မီရထားလမ္းနဲ႔ ကားလမ္း အတူယွဥ္သာြ းသလိုပါပဲ။ ဘုန္းႀကီးက ရန္ကုန္အထိသာြ းမွာ၊ လူ(ဒကာ)

က ေတာင္ငူသြားမွာ။ အတူ ယွဥ္ၿပီး သြားေပမယ့္ အေ၀းအနီး ကြာသလိုပါပဲ။ သံဃာက လူႏိုင္ငံေရး၊
ပါတီႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာႏိုင္ငံေရး မလုပ္ပါ။ မလုပ္ရပါ။ ဘာသာေရးဆိုတာက လူပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္းရဲ႕
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက အမ်ားျပည္သူရ႕ဲ အေရးကိစၥကို ေဆာင္ရက
ြ ္
မႈျဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ

သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲက

႐ႈေထာင့္က ေျပာရရင္

ဘာသာေရးဆိုတာက

အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရတာ

ျဖစ္ၿပီး

လူတဦးခ်င္းအေနနဲ႔

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာက

ေလာကီလူ

သားေတြရ႕ဲ စား၀တ္ေနေရးဘ၀တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရတဲ့ ေလာကီဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးကို
လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ေလာကီေရးနဲ႔
(မတူေပမယ့္

ေလာကုတၱရာေရးလို႔

ခြျဲ ခားေျပာရင္

မဆန္႔က်င္ပါ)ေလာကီေရးနဲ႔ေလာကုတၱရာေရးတို႔ရည္မွန္းခ်က္

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရပံုခ်င္းလည္း
အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔လုပ္ရေပမယ့္

မတူေပဘူး။

ေလာကီသမားျဖစ္တ့ဲ

ရပါတယ္။

မတူသလိုလုပ္

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက

ဘာသာေရးသမားကတဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။

လုပ္ေဆာင္ရ

တဲ့ ေနရာခ်င္းေတာင္ မတူပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တရား အားထုတ္သူတဦးက သစ္တပင္ေအာက္၊
၀ါးတပင္ေအာက္ကိုပဲ
က်င့္ရပါတယ္။

ျဖစ္ျဖစ္၊

အခန္းပိတ္၊

ဂူေအာင္းလို႔ပျဲ ဖစ္ျဖစ္

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့

ဆိတ္ၿငိမ္ရာရွာၿပီး

ခန္းမက်ယ္က်ယ္၊

ဧကစာ

လမ္းမက်ယ္က်ယ္ေတြမွာ

လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ိဳးေတြ ရိွပါတယ္။ (ယူဂ်ီကိစၥကေတာ့ သီးျခားပါ။)
ဘာသာတိုင္းမွာစုေပါင္း၀တ္ျပဳၾကတာ၊စုေပါင္းၿပီးဆုေတာင္းပြေ
ဲ တြလုပ္ၾကတာ
စုေပါင္းသီလယူ၊

စုေပါင္းဒါန

ကၽြတ္တမ္း၀င္ေရး

ျပဳၾကတာေတြလည္း

မဟုတ္ေသးပါ။

ရိွၾကပါရဲ႕။

ရိွၾကပါရဲ႕။ဒါေပမယ့္ဒီကိစၥေတြက

သံသရာက်င္လည္ေနဆဲဘ၀ေတြမွာ

ခ်မ္းခ်မ္း

အဆံုးစြန္
သာသာ၊

အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေနၾကေရးအတြက္သာျဖစ္ပါတယ္။ကၽြတ္တမ္း၀င္ဖို႔တရားအားထုတ္ရင္ တဦးတည္း
႐ႈမွတ္ဆင္ျခင္တာမ်ိဳး

လုပ္ရမွာပါ။

ႏိုင္ငံေရးကေတာ့

အမ်ားအက်ိဳးအတြက္

အမ်ားကစုေပါင္း

အားထုတ္ရတာပါ။(ရည္မွန္းခ်က္ကႏိုင္ငံေရးအာဏာရဖို႔ပါ။)
ဒီေခတ္မွာမႀကံဳစဖူးႀကံဳရတာတခုရိွပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ားအေနနဲ႔လမ္းမေပၚမွာ
အစုအေ၀းလိုက္ထြက္ၿပီး ေမတၱာသုတ္ရတ
ြ ္ဆိုဆႏၵျပၾကတာဟာသမိုင္းမွာမႀကံဳဖူးခဲ့ပါဘူး။ဗုဒ၀
ၶ ါဒီမ်ား
ဟာေမတၱာ၀ါဒီ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီေတြ ျဖစ္လို႔ အၾကမ္းဖက္႐ုိး ထံုးစံမရိွပါ။ မိမိတို႔ကို အၾကမ္းဖက္
ဖမ္းဆီး႐ိုက္ႏွက္၊ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၾကေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး မတံု႔ျပန္ၾကပါ။ မိမိတို႔ကို အၾကမ္းဖက္လာ
တဲ့အခါ၊

သူတို႔ေကၽြးတဲ့ဆြမ္း၊

မသြားဘဲ

ေဆး

ေနလိုက္ၾကပါတယ္။

ၾကပါတယ္။
ပတၱနိကၠဳဇၨနကံ

ဒါကို

အရပ္စကားနဲ႔ေျပာရင္
ေဆာင္တယ္လို႔

စတာေတြကို

လက္မခံ၊

သံဃာအခ်င္းခ်င္း

သာေရးနာေရးကို

ညိႇႏိုင္းသေဘာတူၿပီး

သပိတ္ေမွာက္တယ္၊

ေခၚပါတယ္။

သူတို႔ရ႕ဲ
သံဃာေတြ

အၾကမ္းဖက္တ့ဲ

ဒကာေတြက

ေဆာင္ရက
ြ ္
ေ၀ါဟာရအရ
သံဃာေတြ

ကိုေတာင္းပန္ရင္လည္း ခ်က္ခ်င္းေက်ေအးခြင့္လႊတ္ရၿမဲျဖစ္ေပမယ့္ မေတာင္းပန္႐ံုမကဆက္လက္
ဖမ္းဆီး၊ ႏိွပ္စက္ေနတဲ့အတြက္ဘုန္းႀကီး မ်ားဘက္ကလည္းဆက္လက္သပိတ္ေမွာက္ထားပါတယ္။
သံဃာေတာ္မ်ားရဲ႕ ဆြမ္းကြမ္းဒါယကာမ်ားမွာလည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတက္၊ စားေကာင္းျခင္း မစားရ၊
အိပ္ေကာင္းျခင္း

မအိပ္ရ

ျဖစ္ေနၾကရလို႔

သံဃာေတာ္မ်ားက

ဒကာ

မ်ားအတြက္ပါ

ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားတဲ့ ဒကာေတြကိုလည္း လႊတ္ပါ။ ႏိွပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္
တာေတြကိုလည္း
ပါစသျဖင့္

ရပ္ပါ။

စား၀တ္ေနေရး

ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေအာင္

လူမႈကိစၥန႔ဲ

သံဃာကိစၥ

လည္းေဆာင္ရက
ြ ္ေပး

တေပါင္းတည္း

ျဖစ္သာြ းခဲ့ပါတယ္။

(သံဃာေတြ ႏိုင္ငံေရး အာဏာရယူေရးမဟုတ္ပါ။) လူေတြ ဒုကၡေရာက္ ၾကတာ၊ ဖမ္းဆီးႏိွပ္
စက္ခံၾကရတာဟာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြသာ

မဟုတ္ပါဘူး။

မြတ္စလင္ေရာ၊ခရစ္ယာန္ေတြေရာ

ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ လူေတြဆႏၵျပၾကရာမွာလည္း ဘာသာစံု လက္တပ
ဲြ ါ၀င္ၾကပါတယ္။ သံဃာေတာ္
မ်ားကလည္း

အမ်ားျပည္သူေတြကို

ဘာသာေရး၊

လူမ်ိဳးေရး

မခြျဲ ခားဘဲ

ေထာက္ခံၿပီး

တေျပးညီ ေမတၱာပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းတဲ့ စစ္သားေတြ လည္း ေမတၱာ
ပို႔ပါတယ္။ (မတရားဖိႏိွပ္မႈကို သတိေပးတာပါ။)
ကြယ္လြန္သူကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ဟာ သူကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တ့ဲ
ဗုဒၶဘာသာမွာ လူမ်ိဳး ခြဲျခားမႈမရိွ၊ လူတန္းစား ခြျဲ ခားမႈမရိွ၊ က်ားမ ခြျဲ ခားမႈမ႐ိွ

အားလံုးကို

တန္းတူထားေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ဂုဏ္ယူခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဗုဒ၀
ၶ ါဒဟာ အစြန္းႏွစ္ဖက္လတ
ြ ္တ့ဲ ၀ါဒ၊
ေမတၱာ၀ါဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလဲ ႀကံဳတိုင္း ေဖာ္ထုတ္တယ္။ ေမတၱာမထားဘဲန႔ဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ပါဘူး။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အေျခခံဥပေဒေရးဆြၾဲ ကရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
မွာဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးမယ္လို႔

ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ

လူမ်ားစုျဖစ္လို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔တခ်ိဳ႕ကအဆိုတင္သင
ြ ္းခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကအေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ဒီအဆိုကိုပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဆို
တာဘာသာေရးတခုရ႕ဲ ႏိုင္ငံမဟုတ္ရဘူး။ဘာသာေရးတခုခုကို
တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရပါတယ္။

ဦးစားမေပးရဘူး။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ

ဘာသာတိုင္းကို

အေျခခံဥပေဒအရ

တရားမွ်တ

လြတ္လပ္ခဲ့ပါတယ္။
ကိုလိုနီေခတ္ကစၿပီး

အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာသူတို႔အက်ပ္အ

တည္းျဖစ္ရင္ထက
ြ ္ေပါက္

အျဖစ္ ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးအဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္ တီးေလ့႐ိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လူထုက ဒီေလာက္
မအလို႔

ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းအႀကီးအက်ယ္မျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။

က်ေနာ္တို႔မွာ

ဘာသာေရး

အစြန္းေရာက္ ေတြလည္း မရိွပါ။ သံဃာေတာ္ေတြဟာ သူမ်ားရဲ႕ အသက္ကို သတ္ရဖို႔ ေ၀းေရာ၊
သတၱ၀ါေတြကို

ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္

ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာလည္းမပါရပါ။
(ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို
လက္နက္ကိုင္တပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို

ႏွိပ္စက္တာေတြေတာင္
မလႊသ
ဲ ာရင္လ၀
ူ တ္လၿဲ ပီး

ေတာ္လွန္တုန္းကပါ။)ဒီခတ္မွာ
ဖြဲ႔စည္းေနသူေတြ

ရိွေနပါတယ္။

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ

ထူးဆန္းတာက

မလုပ္ရပါ။

လက္နက္ကိုင္ၾကပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံၿပီး

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမ်ားတဲ့

ျပဳေနပါတယ္။

လက္နက္

အဲဒါကေတာ့

ဗမာစစ္တပ္က
ဒီေကဘီေအေခၚ

ကရင္ဗုဒၶဘာသာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ ဆိုတ့ဲ အမည္မသံုးစြဖ
ဲ ို႔ ေမတၱာရပ္ခံတာ မၾကားရပါ။

တဖက္က

ေကအန္ယူမ်ားဟာ

ဘာသာေရးစစ္ပြဲ

ခရစ္ယာန္

ဆင္ႏႊဲေနတာလည္း

မ်ားခ်ည္း

မဟုတ္။

ဖိႏိွပ္တ့၊ဲ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားတာလည္း
ဒီမုိကေရစီမရွိတ့၊ဲ

စည္းလုံးေရးကုိမလုပ္တဲ့စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိတုိက္ခုိက္ေတာ္လွန္ေနတာပဲ

မဟုတ္၊

ျပည္ေထာင္စု

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေက

ဘီေအက ဗုဒၶဘာသာ နာမည္ယူျခင္းဟာ မ႐ုိးသားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း ကြၾဲ ကတာကုိ
ဘာသာေရး ခုတုံးလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ (အာဏာႏုိင္ငံေရးမွာေရာ၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖ႕ဲြ မွာေရာ
ဘာသာေရးအမည္မတပ္သင့္ပါ။)ဗုဒၶဘာသာဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မလုိလားပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ
လုိလားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိပ္တန္းဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႂကြား၀ါဂုဏ္ယူေလ့ရွိတ့ဲ ဗမာျပည္မွာ
အၾကမ္းဖက္မႈေတြက
ဗမာျပည္ရ႕ဲ

မယုံ

ႏုိင္ေအာင္

ေခတ္သစ္သမုိင္းဟာ

ႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။

မ်ားျပားပါဘိ။

အၾကမ္းဖက္မႈ

ၾကာေလ
သမုိင္းႀကီး၊

ၾကမ္းေလ

ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေသြးနဲ႔

မ်က္ရည္သမုိင္း

က်ေနာ္တုိ႔တသက္မွာၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းမေနခဲ့ရတာဟာ-

ေတြးေလေၾကကြဲ

စရာ ေကာင္းေလပါပဲ။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစု (လူနည္းစု) က အၾကမ္းဖက္၀ါဒကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားသမွ်
(ေလာဘ၊

ေဒါသ၊

သာသနာေရာင္လည္း

ေမာဟ၊

မာန္မာန

ညႇိဳးမွိန္ေနရမွာပါပဲ။

ေတြ

မေလွ်ာ့သမွ်)

ခုဆုိရင္

တုိင္းျပည္လည္း

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကုိ

မၿငိမ္းခ်မ္း၊

ေအာက္ေျခစစ္ဗုိလ္၊

စစ္သားေတြက စိတ္ပ်က္လာပါၿပီ။ (တပ္န႔ျဲ ပည္သူ ၾကည္ျဖဴခြင့္မရလုိ႔ပါ။) ျပည္သူေတြ ဘက္ကလည္း
စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြအေပၚ

စိတ္မရွည္ခ်င္ေတာ့ပါ။

ဒါဟာ

မေကာင္းတဲ့

အလားအလာပါ။

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ တုံ႔ျပန္ရင္၊ လက္နက္ကုိ လက္နက္န႔ဲ တုံ႔ျပန္ရရင္ ေနာက္ထပ္ပုိၿပီး
ႀကီးလည္း ႀကီး ၾကာလည္း ၾကာတဲ့ ျပည္တင
ြ ္းစစ္မီးႀကီး ျဖစ္ရေတာ့မွာပါ။ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ မီးႀကီး
ဟုန္းဟုန္းေတာက္မျဖစ္ခင္

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကုိ

(ဟန္ျပမဟုတ္၊

အခ်ိန္ဆြဲတာမဟုတ္၊လွည့္စားတာမဟုတ္ဘ)ဲ လမ္းဖြင့္လုိက္ သင့္ပါတယ္။သာသနာမညႇိဳးႏြမ္းေအာင္၊
တုိင္းျပည္လည္း
အခ်ိန္မဆုိင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္
ႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။

သံဃာေရာ၊

တုိင္းရင္းသား

ေသနတ္ေျပာင္းက

ျပည္သူေတြေရာ၊

ႏုိင္ငံေရးအာဏာပဲ

စစ္တပ္ေရာ

ထြက္ေပၚပါမယ္။

ေသနတ္ေျပာင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မထြက္ေပၚႏုိင္ပါ။ ယမ္းအုိးထဲမွာ ဒီမုိကေရစီရွာလုိ႔မရႏုိင္ပါ။
ေမာင္စမ
ြ ္းရည္ ၅ မတ္ ၂၀၀၉

သံဃာကုိဘုရားကသာ ဘဲ႕ြ ေပးရာသည္
ဗုဒၶဘာသာ႐ႈေထာင့္ကေနၾကည့္ပါလွ်င္

ဤေလာကအားသတၱဝါမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထား

ပါသည္ဟုဆိုရပါမည္။
သတၱေလာကကိုခြဲျခမ္းၿပီးၾကည့္ေသာ္
ၾကသျဖင့္

အတတ္ပညာကို

သတၱဝါထဲတင
ြ ္

ပံုေဖာ္ႏိုင္စမ
ြ ္းရွိသူမ်ားဟု

လူတို႔သည္

သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

အသိပညာႀကီးမား
လူထတ
ဲ င
ြ ္လည္း

“ရဟန္း၊ရွင္၊လူ”ဟုသံုးမ်ိဳးခြဲျခားကာသတ္မွတ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။
ဤသို႔သတ္မွတ္ထားျခင္းမွာလူ႔ေလာက၌ကိုယ့္က်င့္တရားတို႔၏ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊မေကာင္း ျမတ္ျခင္းတို႔ကို အေျခခံခြဲ ျခားထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
ရဟန္း၊ရွင္၊လူဟူ၍ကြာျခားရျခင္းမွာ“ရဟန္းတို႔သည္ပါတိေမာကၡသံဝရသီလကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအျပင္

(၂၂၇)သြယ္ေသာသိကၡာမ်ားကိုထိန္း-သိမ္းထားရွိျခင္း၊ရွင္တို႔သည္ဆယ္ပါးသီလအျပင္

(၁၁၅)ပါးေသာ
တို႔ေၾကာင့္

သိကၡာကုိ

ေစာင့္ထိန္းျခင္းႏွင့္လူတို႔သည္ငါးပါးသီလကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း”

ျဖစ္ပါသည္။အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ကိုယ္က်င့္

တရား

ေစာင့္ထိန္းႏိုင္မႈအေပၚမွာမူတည္ၿပီး

ရဟန္း၊ရွင္၊လူဟူ၍ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရဟန္း၊ရွင္၊လူတို႔တင
ြ ္ရဟန္း သည္ ကိုယ္က်င့္သီလ
အျမတ္ဆံုးျဖစ္သျဖင့္ ရွင္ေရာလူပါ ဦးခိုက္႐ိုေသမႈကို ခံရသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္အတု
မရွိေသာဗုဒၶျမတ္ဘုရားသည္

လည္းရဟန္းေတာ္တပါးသာလွ်င္ျဖစ္ၿပီး

ရဟန္းအားလံုးတို႔၏အႀကီး

အမႉး လည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာေရးနယ္ပယ္မွၾကည့္လွ်င္ရဟန္း သည္အျမင့္ျမတ္
ဆံုးေသာလူသားမ်ားျဖစ္ေနသျဖင့္ရွင္၊လူစေသာပုဂၢိဳလ္တို႔၏ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ပါမွဂုဏ္တင့္ေသာသူမ်ားမ
ဟုတ္ပါ။
လူမႈေရးရာအေျခခံက်င့္ဝတ္ျဖစ္ေသာမဂၤလသုတ္လာတရားေတာ္ကိုျပန္ၾကည့္ပါကထင္ရွား
စြာသိျမင္ပါလိမ့္မည္။မဂၤလသုတ္ေတာ္တင
ြ “္ မာတာပိတုဥပဌာနံ၊ပုတၱဒါရႆသဂၤေဟာ”ဟူေသာ“ေဒ
သနာအရ”မိဘတို႔ကို ျပဳစု လုပ္ေကၽြးျခင္း၊သားသမီးဇနီးတို႔ကိုခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းဟုချဲြ ခားကာ ေဟာ
ၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရပါမည္။သားသမီးတို႔သည္မိဘတို႔အားျပဳစုလုပ္ေကၽြးျခင္းကိုသာျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့မႈကိုကားမျပဳလုပ္အပ္၊သားသမီးကိုမိဘတို႔ကသာခ်ီးေျမႇာက္အပ္ရာသည္ကိုထင္ရွားစြာ
သိျမင္ႏိုင္ပါမည္။
ေလာကဓမၼာတာတို႔အရ

ေရတို႔၏သေဘာသည္ကားျမင့္ရာမွနိမ့္

ရာသို႔သာစီးဆင္း႐ိုးရွိဘိ

သကဲ့သို႔လူ႔ေလာကတြင္လည္းဂုဏ္ေက်းဇူးကိုအေျခခံၿပီးစီးဆင္းမႈကိုအနေႏၲာအနႏၲငါးပါးအရေတြ႔ရွိရ
ေပမည္။ အနေႏၲာအနႏၲငါးပါး တြင္ “ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာ” ကိုဂုဏ္ေက်းဇူးအလိုက္
ႀကီးစဥ္ငယ္လိုက္ေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ၿပီး“ျမတ္ဘုရား”သည္ ေလာကအားလံုးတို႔၏ဆရာျဖစ္
သည့္အတြက္ထိုဘုရားအား ေလာကလူသားအပါအဝင္နတ္ျဗ ဟၼာမ်ားတို႔သည္ကားခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း
ကို မျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ပူေဇာ္ျပဳစုလုပ္ ေကၽြးျခင္းကိုသာျပဳၾကကုန္၏။
ထို႔တူသံဃာအားလည္း

လူနတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ကား

မခ်ီးေျမႇာက္ထိုက္သျဖင့္

ပူေဇာ္ျခင္း၊

လုပ္ေကၽြးျခင္းကိုသာျပဳၾကကုန္၏။

ထိုအေၾကာင္းကိုလည္း

အႏုဂၢဟႏွစ္ပါးတြင္

“ပစၥယာႏုဂၢဟႏွင့္ဓမၼာႏုဂၢဟ”ဟုေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္လူသားတို႔သည္သံဃာမ်ားအားပစၥည္းေလးပါးျဖင့္သာပူေဇာ္လုပ္ေကၽြးႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္သာျဖစ္သည္။ဓမၼႏုဂၢဟသည္ကား

သံ

ဃာမွသံဃာကိုခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
တခါကစာေရးသူသည္

ဆရာေတာ္ႀကီးတပါးနဲ႔ခရီးအတူသာြ းခိုက္

လမ္းတေနရာတြင္

မသန္စြမ္းသူတေယာက္ပိုက္ဆံေတာင္းခံေနသည္ကို ေတြ႔ေလသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ပိုက္ဆံ
ႏွစ္ဆယ္ကို

ထိုသူအားေပးရာ

ထိုသူမွ

ဆရာေတာ္ႀကီး

က်န္းမာပါေစ၊

ခ်မ္းသာပါေစဟု

ဆုေပးေလ၏။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက “ေဟ့ဒကာ၊နင့္ကိုယ္နင္အရင္ျပည့္ေအာင္လုပ္၊ကိုယ့္မွာ
မျပည့္ဘဲႏွင့္ သူမ်ားကိုမေပးရဘူး၊ ေပးလည္းမရဘူးဟ၊ နင္ပင္ပန္း႐ံုပရ
ဲ ွိမယ္။” စာေရးသူလည္း
ဆရာေတာ္ႀကီး

ေျပာလိုက္ေသာစကားကိုၾကားၿပီး

ေအာ္ဟုတ္ပါေလစ။

မွန္ေလစဟုသာေတြး

မိပါေလသည္။ ဟုတ္ပါသည္ ဥပမာလူတေယာက္တင
ြ ္ေငြတဆယ္ရွိသည္ဆိုပါစို႔တျခားတေယာက္မွ
သူ႔ထံလာၿပီး

ႏွစ္ဆယ္ေတာင္းလွ်င္ေပးႏိုင္ပါမည္လား။

ဗုဒၶျမတ္ဘုရားကေပးသင့္ေပးထိုက္သူမ်ားကို

စဥ္းစားရပါလိမ့္မည္။

သူ႔အဆင့္န႔သ
ဲ ူချဲြ ခားသတ္မွတ္

ထို႔ေၾကာင့္လည္း
ၿပီးအစုန္သာေပး၍

အဆန္မေပးရန္လည္းတားျမစ္ထားေပးခဲ့ျခင္းဟုနားလည္ရပါမည္။
ဒီေတာ့

ယေန႔ခတ္တင
ြ ္

သံဃာေတာ္မ်ားအား

ဆိုသည္ကိုလည္းစဥ္းစားရပါမည္။

စစ္အစိုးရတို႔က

စစ္အစိုးရမွသံဃာ

ဘြ႔ေ
ဲ ပးခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း

မ်ားကိုခ်ီးျမႇင့္ေသာဘြ႔က
ဲ ိုချဲြ ခားေသာ္

“စာေပထူးခၽြန္ဘြဲ႔ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘ”႔ဲြ ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႔ရပါမည္။ စာေပထူးခၽြန္ဘ႔ဆ
ဲြ ိုသည္မွာ
“ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး၊ ဓမၼစရိယမွတိပိဋက”ထိပါဝင္ၿပီးဤဘြ႔မ
ဲ ်ားမွာစာေမးပြေ
ဲ ျဖဆိုၿပီးမွ ေအာင္ျမင္သူ
မ်ားကိုေပးအပ္ေသာဘ႔ြဲျဖစ္ပါသည္။ဤသည္သာသနာေတာ္တည္တံ့တည္ ၿမဲေရးအတြက္ ဗုဒၶက်မ္း
ဂန္မ်ားကိုတတ္သိၿပီးတဆင့္ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေကာင္း ျမတ္ေသာလုပ္ရပ္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီးဤဘြ႔မ
ဲ ်ားကိုစိစစ္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားမွာလည္းသံဃာမ်ားသာျဖစ္သ
ျဖင့္သံဃာမွ-သံဃာကိုခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္အထူးမေျပာလိုပါ။
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ဆိုသည္မွာ

ယေန႔စစ္အစိုးရမွသတ္မွတ္ထား-ေသာ“ပရိယတၱိစာေပကို

အထူးတတ္သိကၽြမ္းက်င္ဘ(ြဲ႔ အဂၢမဟာပ႑ိတဘြ)႔ဲ ၊

ပရိတၱိစာေပကၽြမ္းက်င္ထူးခၽြန္ဘ႕ဲြ (စာခ်ဘြ)႔ဲ

၊ဗုဒၶဓမၼမ်ားကုိကြ်မ္းက်င္စြာေဟာ- ေျပာႏိုင္မ(ႈ ဓမၼကထိကဘြ႔ဲ)၊ သာသနာေတာ္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း
ႏိုင္မႈ (သာသနာျပဳဘြ)ဲ႔ ၊ ကိုယ္တိုင္လည္းက်င့္ သူမ်ားကိုလည္းက်င့္ႏိုင္ေအာင္-စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း
(တရားျပဘြ)ဲ႔ ၊ အပါအဝင္ ဘြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာကို ေပးပါသည္။ (အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ဂႏၳဝါစကပ႑ိတ၊
သဒၶဓမၼေဇာတိက၊ကမၼဌာနာစရိယဘြဲ႔-မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ံဳးေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။)
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါကဤဘြ႔မ
ဲ ်ားကိုေပးခဲ့ပါသည္။
ျမတ္ဘုရားသည္ပညာအရာတြင္အထူးတတ္သိကၽြမ္းက်င္ေသာ
ပ႑ိတဘြ)ဲ႔ ကိုေပးခဲ့သလို

တရားစစ္သူႀကီးဘြ(႔ဲ ဓမၼဘ႑ာ

အရွင္သာရိပုတၱရာကိ(ု အဂၢမဟာ
ဂါရိကဘြ႔ဲ)ကိုခ်ီးေျမႇာက္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ယခုစစ္အစိုးရမွ တိပိဋကဆရာေတာ္မ်ားကို (ဓမၼဘ႑ာဂါရိကဘြ)႔ဲ ေပးပါသည္။ ထို႔အတူ ျမတ္ဘုရား

က သာသနာ့အတြက္ စြမ္းေဆာင္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားႏွင့္ ထူးခၽြန
ြ ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို
(ဧတဒဂ္)ဘြဲ႔ေပးကာခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုဘ႔မ
ဲြ ်ားကိုျမတ္ဘုရားကထူးခၽြန္သည့္အပိုင္းအလိုက္ေပး
ခဲ့ပါသည္။ ျမတ္ဘုရားကသံဃာမ်ားကိုဘ႔ေ
ဲြ ပးသည္ မွာသံဃာမ်ား၏အႀကီးအမူးျဖစ္သ လိုကိုယ္တိုင္
လည္းသိရွိနားလည္တတ္ ေျမာက္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ဘြ႕ဲ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေသာသံ
ဃာမ်ားမွာလည္းသူ႔ေနရာနဲ႔သူထူးခၽြန္မႈကိုျပသႏိုင္ၿပီးသာသနာေတာ္ဖာြ းသံဃာ ေတာ္မ်ားကိုျမတ္ဘု
ရားခ်ီးေျမႇာက္သည္မွာ အလြန္ပင္ေနႏွင့္လ၊ေရႊႏွင့္ျမ၊ေရ ႏွင့္ၾကာပမာအထူးပင္တင့္တည္လွပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ပထမသံဃာယနာတင္ေတာ္မူခ့ေ
ဲ သာအဇာတသတ္မင္း၊
သီဟိုဠ္ဘုရင္သီရိသုဓမၼရာဇာအေသာကမင္းတို႔
အထူးအေလးေပးေဆာင္

သည္သာသနာေတာ္တည္တံ့ျပန္႔ပာြ းေရးအတြက္

ရြက္ခဲ့ၾကေသာသာသနာျပဳမင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားျဖစ္သည္။(အဇာတ

သတ္မင္းသည္သူ႔ခမည္းေတာ္ကို သတ္ၿပီး ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာကို အထူးယံုၾကည္ေလးစားၿပီးခ်ိန)္
သို႔ေသာ္လည္း

ဤမင္းျမတ္တို႔လက္ထပ္တင
ြ ္

မေတြ႔ရပါ။

ထိုမင္းတို႔တင
ြ ္

မပ်က္ရေအာင္

ေစတီမ်ားတည္ထားသကဲ့သ႔ို

သဂၤါယနာတင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

သံဃာမ်ားကို

ဘြ႔ခ
ဲ ်ီးျမႇင့္ခ့ပ
ဲ ံုတို႔ကို

စာေပမ်ားတြင္

အဇာတသတ္သည္ျမတ္ဘုရား၏ဓာတ္ေတာ္မ်ားကိုမေပ်ာက္
ျမတ္ဘုရား၏

ဓမၼမ်ား

မေပ်ာက္ပ်က္ရေအာင္

သီရိသုဓမၼရာဇာမင္းသည္လည္း“ေစတီေပါင္း၊

ေရတြင္းေပါင္း၊ေရကန္ေပါင္း၊ဇရပ္ေပါင္း

ရွစ္ေသာင္းေလး

ေက်ာင္းေပါင္း၊

ေထာင္စီတည္ကာသာသနာျပဳသျဖင္”့

အရွင္ဗာကုလမေထရ္ျမတ္မွအေသာကမင္းကိ“ု သီရိသုဓမၼရာဇာဘြ”႔ဲ ကိုခ်ီးျမႇင့္ခ့ဲပါသည္။
ဤသည္ကိုၾကည့္လွ်င္လည္းသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာဘြ႔က
ဲ ိုရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကသာ
ခ်ီးျမႇင့္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိ႔ုအျပင္ ဝိသာခကို “ကပၸိယဘြ”႔ဲ ၊ေကာသလမင္းကိ“ု ပေသနဒီ”
ဘြဲ႔တို႔ျဖင့္

ဘုရားက

ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္

ကိုသာေတြ႔ရပါသည္။လူဒါယကာမ်ားကသံဃာေတာ္မ်ားကို

ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ေပးခ်ီးေျမႇာက္သည္ဆိုသည္မွာခ်ီးေျမႇာက္ရာ

ေရာက္သည္မေရာက္သည္ကို

စဥ္းစားဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။ မင္းက်င့္တရား သိကၡာျပည့္စံုေတာ္မူ ခဲ့ၾကေသာ မင္းမ်ားေသာ္မွ ေပးစြမ္း
ခ်ီးေျမႇာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ

ဘြဲ႔မ်ားကို

စစ္အစိုးရက

ေပးေနျခင္းမွာ

သာသနာေတာ္အ

တြက္ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ ရဟန္းသံဃာကို ဘြ႔ေ
ဲ ပးခ်ီးေျမႇာက္ေသာသူမွာ ထိုရဟန္း
သံဃာတိ႔ုထက္တတ္သိနားလည္ႏိုင္စမ
ြ ္းရွိေသာ၊ကိုယ္က်င့္သီလျပည့္စံုေသာပုဂၢိဳလ္သာျဖစ္ရမည္ျဖစ္
သျဖင္“့ စစ္အစိုးရကိုသာသံဃာေတာ္မ်ားကပူေဇာ္ရမလား၊ဘုရားကိုသာပူေဇာ္ရမလား”ဟူ၍သံဃာ
မ်ားအေနျဖင့္စဥ္းစားရခက္ၾကေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
ပညာေက်ာ္ ၅ မတ္ ၂၀၀၉

လူမုိက္ခ်ီးမႊမ္း ဂုဏ္ယုတ္ႏမ
ြ ္း၏
သူေကာင္းတေယာက္ ျပစ္တင္ေၾကာက္ေလာ့

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္ စကား၀ုိင္း
ဘာသာျပန္သူ - တာရာေ၀ယံ (www.moemaka.com)
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔သည္(၁၅-၂-၉၄)ေန႔ရက္၌ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားအေမရိကန္ေအာက္
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီလ္ရစ္ခ်ဒ္ဆန္၊ UNDP ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္မွ ေဂ်ဟန္ရာဟင္မ္ႏွင့္
NewYorkTimes(NYT)သတင္းေထာ-က္ဖီးလစ္ပ္ရွယ္ႏန
ြ ္တ(ို႔ ၃)
ဦးသြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းခန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္- ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။)
မိတ္ဆက္နိဒါန္း
စတင္မိတ္ဆက္ၾကၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ည္အက်ဥ္းက်ေနၾကေသာအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္အ
ဖြဲ႔ဝင္တို႔၏ကံၾကမၼာဘက္သို႔ဦးတည္ကာ

ေျပာဆိုၾကပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အက်ဥ္းခံ

ကိုမင္းကုိႏုိင္၊ မသီတာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးတင္ဦး(၄င္းအားအက်ဥ္းရံုးစီရင္ခ်က္ခ်ေသာ “သား
ပုိက္ေကာင္ခံုရံုး”အေၾကာင္းလည္းေမးေသး၏)ဟံသာဝတီဦးဝင္းတင္၊

ေဒါက္တာေအာင္ခင္ဆင့္

(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေဒါက္တာယုိကိုတာကအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္အား ေထာင္ထ၌
ဲ ေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္ကုိ သိေနသည္) ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ကိုျမင့္စုိးတုိ႔အေၾကာင္း
ကုိေမးျမန္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္အျခားေသာအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္
မ်ားလည္း မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ေနၾကသည္ကုိ သိလုိေနေပသည္။ မစၥတာ ရစ္ခ်ဒ္ဆန္ အေနျဖင့္
အင္းစိန္ေထာင္ထသ
ဲ ို႔သြားေရာက္ၿပီးေနာက္တဖန္သူမထံျပန္လည္၍အက်ဳိးအေၾကာင္းျပန္ၾကားေပး
ရန္ ေဒၚစုက ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္က န ဝ တ သည္သူ၏ေမတၱာ
ရပ္ခံခ်က္မ်ားကုိ
ခပ္မ်ားမ်ားေလး

လက္ခံလုိက္ေလ်ာေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ျပဳ-ေသာအခါေဒၚစုကခ်က္ခ်င္းပင္“ဒီလိုဆို
ေမတၱာရပ္ခံပါလား”

ဟု

ဆိုလိုက္သည္။ထုိ႔ေနာက္

မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္က

ယခုသူ႔အေနျဖင့္ ေဒၚစု ခင္ပြန္း မိသားစုတို႔ထံမွ စာမ်ား၊ ေအာက္စဖုိ ့ တကၠသုိလ္ စိန္ဂၽြ နး္ ေကာလိပ္
ဝါဒင္ထံမွစာႏွင့္ ေဂ်ာ့ခ်ဲေတာင္းတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္စတုိင္းဘတ္ ထံမွစာမ်ားယူေဆာင္
လာပါေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ဤခရီးအတြက္ ျပင္ဆင္ ေနစဥ္ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္တင
ြ ္ေန႔လယ္စာစား
ပြဲက်င္းပျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပ ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြစ
ဲ ကားဝုိင္း
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။မိတ္ဆက္တဲ့အေနနဲ႔တင္ျပရရင္က်ေနာ္ဟာေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာရွိတ့အ
ဲ မတ္အ
မ်ားစု(ဒီမုိကရက္အမတ္အမ်ားစု)ရဲ႕ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ဒီကိုလာခဲ့တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ခင္းဗ်ားကုိေတြ႔ၿပီးအေမရိကန္ျပည္သူလူထု၊
ေနာက္ၿပီးအေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တရပ္လံုး
(ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း)နဲ႔ သမၼတႀကီး ကလင္တန္ စသည္တုိ႔
အေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားကုိေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရး၊

လူအခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ကုိပါေထာက္ခံအားေပးေနပါတယ္ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ တကယ္ေတာ့ ရွင္ဆိုလိုတာက ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီး တရပ္လံုးကုိ
ဆုိလုိတာပဲလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
က်မအေနနဲ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေထာက္ခံအားေပးတာမ်ဳိးကိုမလိုလားပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ကုိ ေထာက္ခံ အားေပးၾကဖို႔ကုိပဲ လုိလားပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခင္ဗ်ားဘယ္ႏွယ့္ ေနပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာထားပါရေစရွင္။
က်မကိုယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေဖးမတာေတြကုိေတာ့မရခ်င္ပါဘူးရွင္။
က်မရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနဟာ“ေယဘုယ်”အားျဖင့္ေကာင္းပါတယ္။
က်မမွာေက်ာရိုးက်ည္းေပါင္းတက္အေၾကာညွပ္နာ(spondylosis)ျဖစ္ေန တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တခ်ိန္လံုး ပုခံုးေတြ နာတယ္။ ျပားတ့ဲ၊
မာတဲ့အိမ္ယာေပၚအိပ္ရပါတယ္။ဘက္တီးရီးယားပုိးမႊားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တ့ဲ
ေရာဂါေလးေတြလည္းမၾကာမတင္ကစၿပီးျဖစ္လာပါတယ္။အဆိုးႀကီးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။အေၾကာညွပ္
နာေၾကာင့္အထိုးအခ်ဳပ္ လုပ္စရာေတြေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။
ၾကည့္ရတာစာဖတ္မ်ားတာရယ္အခ်ဳပ္အလုပ္မ်ားတာရယ္ေၾကာင့္ ဒီအေၾကာ ညွပ္နာ ျဖစ္လာတယ္
ထင္ပါတယ္။ မၾကာခင္က ေဆးစစ္ခ်က္ အရေတာ့
ပိုးမႊားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါရွင္းသြားပါၿပီ။က်မကုိယ္ေရးကုိယ္တာအတြက္ေတာ့ ဘာမွ
မလုိအပ္ပါဘူး။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ အလားအလာေတြ
ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ေဆြးေႏြးပြလ
ဲ ုပ္ဖုိ႔ တခ်ိန္လံုး က်မ တုိက္တန
ြ ္းေနတာ ဒီအတြက္ပါပဲ။
အဲဒီလုိ ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ က်မတို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ နဝတက
ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျငင္းေနေတာ့ က်မတို႔ ဘာတတ္ႏုိင္မွာလဲရွင္။အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဟာ က်မနဲ႔
ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္လို႔ က်မ အျမဲပဲ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ နဝတ နဲ႔ အဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ ၊ နဝတနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားၾကား ေဆြးေႏြးပြေ
ဲ ပါ့ရွင္။ “ပုဂၢိဳလ္စြဲ ကိုးကြယ္မႈ အသစ္တမ်ိဳး” ထပ္ျဖစ္ထန
ြ ္းလာတာကို
က်မမေတြ႔ခ်င္ပါဘူး။
က်မတုိ႔ဒီမွာဒီမိုကေရစီကုိတည္ေထာင္ၾကမယ္ဆိုရင္က်မတုိ႔ဟာလူပုဂၢိဳလ္ေတြအေပၚအေျခမတည္ၾ
ကဘဲခုိင္မာတဲ့အေျခခံမူမ်ားေပၚမွာပဲအေျချပဳၾကဖုိ႔လုိအပ္ပါမယ္။အာရွတခြင္လံုးမွာပုဂၢိဳလ္အေလးေပး
တဲ့ပံုစံေတြကုိပေ
ဲ တြ႔ေနရပါတယ္။ဒါကိုက်မတို႔ေျပာင္းလဲပစ္သင့္ပါၿပီ။ပုထုဇဥ္သေဘာမို႔လူေတြကက်မ
ကုိဂရုတစုိက္ရွိေနၾကမွာပဲ၊က်မကိုနက္ျဖန္ျပန္လႊတ္လုိက္ေပမယ့္နဝတကသာတကယ္လုိအပ္တ့လ
ဲ ုပ္
ငန္းစဥ္ေတြကိုမလုပ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ဘာမွ(တုိင္းျပည္အတြက)္

သိပ္အေထာက္အကူျဖစ္လာမွာသိပ္ထူးျခားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။က်မကိုသူတုိ႔ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျပဳ
လုပ္ခ်က္ေတြဟာသူတုိ႔နဲ႔က်မရဲ႕ကိစၥသာျဖစ္ပါတယ္။ အခုကိစၥဟာလူႏွစ္ဦး
ၾကားမွာျဖစ္ေနတဲ့ရုိးရုိးကိစၥေလးမဟုတ္ပါဘူး။
အေျခခံတရပ္အေနနဲ႔လုိအပ္ေနတာကေတာ့အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္စိတ္ဓာတ္ရွိဖုိ႔
ေစတနာရွိဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။က်မကေတာ့သူတုိ႔ကိုစကားေျပာလုိေၾကာင္းအျမဲပဲ ကမ္းလွမ္းခဲ့
ပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ ျပႆနာအတြက္ တခုတည္းေသာ အေျဖဟာ
“ေတြ႔ဆံု စကားေျပာျခင္း”ပဲျဖစ္ပါတယ္။
က်မကေတာ့အခ်ိန္မေရြးအဆင္သင့္ပါပဲ။သူတုိ႔ကစိတ္ထက္သန္ပံုမရပါဘူး။အဲဒါဘယ္လုိေၾကာင့္မွန္း
ဆိုတာက်မနားမလည္ ႏိုင္ပါဘူး။က်မကေတာ့အခ်က္မေပးခ်င္ပါဘူး။အကယ္၍သူ(ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ခင္ညြန)္႔ ကေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္သူ႔အေနနဲ႔အခ်က္ေပးလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။
သူကုိယ္တုိင္လာမယ္ဆိုရင္လည္းလာလုိ႔ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့တဘက္မွာလည္း ေဆြးေႏြးပြဲန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီးက်မတုိ႔ရ႕ဲ အျမင္ေတြဟာတူၾကသင့္တာေပါ့။ျမန္မာ့
အလင္းသတင္းစာထဲမွာလူမ်ိဳးစုေတြန႔ဲ ျပဳလုပ္တ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြန
ဲ ႔ဲ
ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္းပါးတခုပါလာပါတယ္။ေဆာင္းပါးထဲမွာအေလးအနက္ျပဳၿပီးေဖာ္ျပထားတာက
ေတာ့“ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းသည္သာအေကာင္းဆံုးအေျဖပါပဲ”တဲ့။
အဲဒီအဆိုကိုက်မကလည္းလုိက္ေျပာလိုပါတယ္ရွင္။ဒါေပမယ့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာစကားအ
ေခ်အတင္ေျပာပြဲမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ သေဘာမတူတာေတြ၊ျငင္းခံုတာေတြရွိမွာပဲ။ေဆြးေႏြးပဲဆ
ြ ုိတာမွာက
(စကားရည္လုပြဲလ)ို ရႈံးသူႏိုင္သူရယ္လုိ႔မရွိပါဘူး။မ်က္ႏွာပ်က္စရာ၊မ်က္ႏွာ နာစရာ ဆုိလုိ႔လည္း
မရိွပါဘူး။ ဒီေဆာင္ရြက္မႈရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္က တုိင္းျပည္အတြက္
အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းခ်က္ ေပၚလာေအာင္ ရွာၾကံဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ နဝတ ရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္အရေတာ့ ၁၉၉၂/၉၃ ကာလမွာ သူတို႔က ခင္ဗ်ားနဲ႔
စကားေျပာဆိုဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာေတြကို ခင္ဗ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့တယ္လို သိရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သူတုိ႔ မလုပ္ၾကပါဘူး။ က်မ ႏုိင္ငံက
ထြက္သြားဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြကုိပဲ သူတို႔ ေျပာခ်င္ၾကတာပါ။ ေနာက္ၿပီး က်မအေပၚ
လုိက္ေလ်ာမႈေတြ ျပဳေနလို႔ က်မရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲလာမယ္ လို႔ေတာ့ နဝတ အေနနဲ႔
မေမွ်ာ္လင့္ေစခ်င္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ က်မအေပၚ ဒီလို လိုက္ေလ်ာလာမႈေတြကုိ က်မအေနနဲ႔
အေလးမေပးပါဘူး။ က်မကို လႊတ္ေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ နီးကပ္လာတယ္၊ ေဝးကြာေသးတယ္ ဆုိတာက
အေၾကာင္းကိစၥရပ္ မဟုတ္ပါဘူး။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလက သူတုိ႔ က်မကို အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးလာပါတယ္။ က်မကုိ
ထိန္းသိမ္းထားတာကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အထိ တိုးျမွင့္လုိက္ၿပီ တ့။ဲ ရွင္တုိ႔ ဒီလုိလုပ္လို႔
မရဘူးလို႔ က်မ ေျပာလုိက္ပါတယ္။တည္ဆဲ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဒီလို
က်င့္သံုး ေဆာင္ရြက္လို႔ မရေၾကာင္းကုိ က်မကို တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းရတဲ့

ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းကုိ ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။ မူလကတည္းက ေသေသခ်ာခ်ာ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ရင္ က်မကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ကာလဟာ စတင္
ဖမ္းဆီးတဲ့ ေန႔ရက္ကစၿပီး ေရတြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မကုိ အခုလုိ လွည့္ပတ္ (လိမ္လည္)
ေျပာဆုိေနရတာကုိက သူ႔အတြက္ အေတာ္ ပင္ပမ္းရွာမွာပဲ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ဒီေတာ့ နဝတ ဟာ ခင္ဗ်ား ျပည္ပထြက္သာြ းဖို႔ ဖိအားေပး ႀကိဳးစားခဲ့တယ္ေပါ့။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မ ျပည္ပကုိ ထြက္သာြ းဖုိ႔ သူတုိ႔ ဖိအားေပး စုိင္းျပင္းၾကပံုေတြကေတာ့
– ကုိယ့္သိကၡာကုိ ကုိယ္ေလးစားတဲ့ ဘယ္အစုိးရ မ်ဳိးမဆုိ မေဆာင္ရက
ြ ္သင့္တ့ဲ
နည္းလမ္းမ်ဳိးေတြကိုေတာင္မွ သံုးခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ေလ- ဒါေတြထားလုိက္ပါေတာ့။ ဒါက သူတုိ႔န႔ဲ က်မၾကားက ျပႆနာပါ။ တျခားလူေတြ
အမ်ားအျပား က်မထက္ အပံုႀကီး ပုိဒုကၡေရာက္ေနၾကပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခုအေျခအေနမွာ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ နဝတကုိ ဘာလုပ္ေစခ်င္ပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မတုိ႔ဟာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈန႔ပ
ဲ ဲ စတင္ရမွာပါ။ ဒါမွ ေရွ႕ဆက္ၿပီး
ဘယ္လုိ ေျခလွမ္းေတြ လွမ္းၾကဖို႔ လိုမယ္ဆုိတာကို က်မတို႔ သိလာမွာေပါ့။ နဝတ အေနနဲ႔ကလည္း
ဒီလို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလုိက္တဲ့ အခါက်မွ မိမိတို႔ ဘာကုိ စုိးရိမ္ တြန္႔ဆုတ္ ျဖစ္ေနရသလဲ
ဆုိတာလည္း ေပၚ လြင္လာမယ္ေလ။ ၾကည့္ပါဦးရွင-္ ဥပမာ က်မ မုိက္ကယ္လ္ကို လက္ထပ္ခ့ဲ
တာကိုပဲ အေၾကာင္းကိစၥႀကီး တရပ္ အျဖစ္ ျမင္ေနတာပါပဲ။ နဝတက ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ
ရွင္းရွင္း လင္းလင္း နားလည္ပံုမရဘူး။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔ အစည္းေတြက ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားျဖစ္ထန
ြ ္းေရး ကိစၥမွာ
စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိၾကတယ္လုိ႔ ထင္သလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ မူအားျဖင့္ သူတုိ႔က ဒီမိုကေရစီကုိ ယံုၾကည္ ထက္သန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔
နားလည္ရမွာကလည္း လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ သာလွ်င္ သူတို႔ရ႕ဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို
အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္မယ္ ဆိုတာ ပဲေလ။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ သူတုိ႔လည္း ဒုကၡေတြ ခံစားေနရတာကုိ
က်မ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ အခုလို ေဆာင္ရက
ြ ္ေနၾကတာကုိ
က်မနားလည္ႏုိင္ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီေရးကုိ “လူထုတရပ္လံုး” အႀကီးအက်ယ္
အားေပး ေထာက္ခံမႈရွိတာကုိ က်မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လူေတြဟာ ေၾကာက္ရြံ႔ေနၾကပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အႏွစ္ (၃ဝ)
ေလာက္ ေနခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ (လူေတြရ႕ဲ စိတ္ေတြ) ေျပာင္းလဲ လာဖုိ႔ဆိုတာ အခ်ိန္ေတာ့
လိုပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ ဉာဏ္ရည္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးေတြပါ။ ဒါေပမယ့္
ရပိုင္ခင
ြ ္႔ေတြ အတြက္ေတာ့ လႈပ္ရွားသင့္သေလာက္ မလႈပ္ရွားဘူး လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
သူတုိ႔ကို အလြယ္တကူေတာ့ လွည့္ပတ္အရူးလုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔
ကုိယ္ကုိ မိမိတို႔ ယံုၾကည္ ကုိးစားမႈ ပိုမိုရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါဦးမယ္၊ ဒီအပိုင္းမွာ
ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အားေပးေထာက္ခံမႈက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

က်မဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ျပည္သူေတြ အေၾကာင္းကုိပဲ စဥ္းစား ေနမိတယ္။ အဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ ထဲက က်မရဲ႕
လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ အေၾကာင္းလည္း ပါတာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္၊ ရခ်င္တယ္ ဆိုရင္
လူေတြဟာ ညီညြတ္ေနရပါ့မယ္။ က်မ အဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခ့တ
ဲ ့ဲ အခ်ိန္က
ေက်ာင္းသားေလးတခ်ိဳ႔ နယ္စပ္ဘက္ကုိ ေရာက္သာြ းၾကတယ္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီး ေလးစား
ထုိက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တဦး (ေက်ာင္းသားမဟုတ္ဘူး)က လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ကို အေလးထားပါတယ္။
လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္သည္သာလွ်င္ စစ္အုပ္စုကုိ ဆန္႔က်င္ဖုိ႔
တခုတည္းေသာ လမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ရႈေဒါင့္ေတြ ေတာ္ေတာ္
စံုၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ဟာ (ရည္မွန္းခ်က္အေပၚမွာ)
ဆက္လက္ညီညြတ္ ေနရမယ့္ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုထိ က်မဟာ ေက်ာင္းသားေလးေတြကုိ
ပစ္ပယ္မထားပါဘူး။ က်မတို႔ဟာ အျခားသူေတြ လုပ္ေဆာင္တ့ဲ နည္းနာလမ္းစဥ္ေတြကို
အေလာတႀကီး ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်တာမ်ဳိး မလုပ္အပ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး က်မတုိ႔ဟာ တကယ့္ကုိပဲ
သတၱိရွိေနၾကရပါ့မယ္။
သက္ေတာ္(၅ဝ) ၀န္းက်င္ရွိတဲ့ သံဃာေတာ္တပါးက က်မကို အၾကံဥာဏ္ (၂) ခ်က္ ေပးဖူးပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိလိုခ်င္ရင္ ဒုကၡခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္၊ ေျဖာင့္မွန္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို
လိုခ်င္ရင္ အဆဲခံႏုိင္ဘို႔ ျပင္ဆင္ထားရမယ္လို႔ အမိန္႔ရွိဖူးပါတယ္။ ဒီဦးပဥၨင္းနဲ႔ သံဃာေတာ္
ခပ္မ်ားမ်ားကပဲ ဒီကာလအတြင္းမွာ အင္မတန္ အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ အၾကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ
က်မကို ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္တ့ဲ
သာသနာေရးပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္တ့ဲ သူပါ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ဆြီဒင္၊ၾသစေတးလ်နဲ႔တုိင္းျပည္တခ်ဳိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ (လက္ရွိ
မတင္မက် ျဖစ္ေနတဲ)့ ျပႆနာအတြက္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖသူေတြ အျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေပးႏိုင္တ့ဲ
ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တယ္ရယ္လုိ႔ အၾကံျပဳၾကပါတယ္။ ၾသစေတးလ် ကြန္ဖရင့္တခုမွာ ပါေမာကၡ
စတုိင္းဘတ္ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ကြန္ဖရင့္က ၾကားဝင္ ျဖန္ေျဖမႈက႑
အတြက္ ၾသစေတးလ်ကုိ ေထာက္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္အတြက္ ကုလသမဂၢ အထူး
ကုိယ္စားလွယ္ရ႕ဲ က႑ကုိလည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလုိ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးတာေတြဟာ
တန္ဖိုးရွိတယ္လိ႔ု (အေရးပါတယ္လ)ုိ႔ ထင္ပါသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ဝင္ေရာက္ ျဖန္ေျဖေပးတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အက်ိဳး မယုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျမန္မာေတြ အခ်င္းခ်င္းပဲ ေျဖရွင္းၾကရမွာပါ။ အခုကိစၥဟာ
အရွ႕အလယ္ပုိင္းမွာလုိ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ပဋိပကၡမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အဲလုိ
အေရးအခင္းမ်ဳိးမွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ျဖန္ေျဖမႈဟာ အျမဲလုိလုိ အသံုးတည့္ေနတာေပါ့။
ဒီေနရာမွာ က်မ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ (က်မ အျခားသူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားကုိေတာ့
မေျပာႏုိင္ေပမယ္)့ က်မရဲ႕ ပုဂၢလ ဓိ႒ာန္အေနနဲ႔ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ အေပၚမွာ
စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္းကလြဲၿပီး ဘယ္လုိမွ သေဘာမထားပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို တခ်ိန္က

ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္ ေရာက္ေနစဥ္မွာ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ က႑ကုိ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္တုန္းက က်မ
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကေတာင္ အိတ္ဖင
ြ ့္ေပးစာ တေစာင္ထမ
ဲ ွာ က်မရဲ႕
အဲဒီရပ္တည္ခ်က္ကို ေဝဖန္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ တပ္မေတာ္ေပၚမွာ ထားတဲ့ အဲဒီ
စိတ္ဓာတ္ကုိေတာ့ မေျပာင္းလဲ ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ က်မ အဲဒီလို ေတြးေတာတာေတြဟာ
သစၥာဂတိလုိ႔ ေခၚတဲ့ ဆႏၵစေ
ြဲ တြရ႕ဲ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအစြဟ
ဲ ာ
ဒီတပ္မေတာ္ဟာ က်မေဖေဖတည္ေထာင္ခ့တ
ဲ ့တ
ဲ ပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
တျခား အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လည္း က်မစိတ္ထဲ ဒီလုိ
ခံယူခ်က္ျဖစ္ေနတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခင္ဗ်ားသိတဲ့ အတုိင္းပဲ – အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုန႔ဲ
ဥေရာပမွာ ျမန္မာျပည္သားေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။ ဗန္ေကာက္မွာ၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ျမန္မာအစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ျမန္မာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိၾကပါတယ္။
သူတုိ႔ကုိ ဘာမ်ား မွာခ်င္သလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မ မွာခ်င္တာကေတာ့ “ညီညတ
ြ ္ၾကပါ”လုိ႔ ဆုိတာတခုပါပဲ။ သူတုိ႔
အခ်င္းခ်င္း ကေတာက္ကဆေတြ ျဖစ္မေနၾကပါနဲ႔ လုိ႔။ ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စ(ု အင္အားစု) ေတြ
ကေတာက္ကဆ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္ ဆိုတာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကိုေတာ့
ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာ လုိက္မယ္၊ ကြဲျပဲတာမ်ဳိး မလုပ္ျပၾကနဲ႔ လုိ႔။ အေၾကာင္းအရာ တခုခုအေပၚမွာ
သေဘာတူညီမႈ မရၾကဘူးဆိုရင္ အဲဒီအရာကုိ ေခြၽးသိပ္ ထားလုိက္ၾက ရင္ ေကာင္းမယ္။
ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္မွာစုိးလုိ႔လည္း က်မအေနနဲ႔ ပုဂၢိဳလ္စၿဲြ ပီး လုပ္ငန္းေတြကို မခ်မွတ္ေစလုိတာပါ။ အားလံုး
ဗိုလ္ လုပ္ခ်င္ၾကၿပီး ေနာက္ လုိက္တပ္သား မရွိတ့ဲ အျဖစ္မ်ဳိးကုိ မေရာက္ေစခ်င္ လုိ႔ပါ။
ဒါေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္တခုကုိ ဆံုးျဖတ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္စေ
ဲြ တြ ေဘးဖယ္ၿပီး
အေျခခံမူေပၚမွာသာ အေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္တာပါ။
မစၥတာရွယ္ႏြန္ (NYT) ။ ။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ရင္ျပင္မွာေတာ့ ခင္ဗ်ားလုိ ဥပဓိရုပ္ရွိတ့ဲ
ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေပၚမွာ အေျချပဳၿပီး အာရုံစုိက္ႏိုင္တာကလည္း တကယ္ အသံုးဝင္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ တကယ္လုိ႔ အဲဒီလုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ က်မကုိ
ဟန္ျပပုဂၢိဳလ္ေနရာမွာ ထားတာကုိ လက္ခံရမွာေပါ့။ က်မတုိ႔အားလံုးဟာ ပုထုဇဥ္ေတြမို႔
အေရးေပးခံရတယ္ ဆိုရင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်မ
စဥ္းစား ေတြးေျမာ္ေနတာ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ ေရရွည္အေရးကိစၥအတြက္ ပါပဲ။
မစၥတာရွယ္ႏြန(္ NYT)။ ။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အခု ဘယ္လုိဆက္ဆံႏုိင္မယ္လုိ႔
ထင္သလဲ။ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥမွာ ကန္႔သတ္ထားသလား။
မစၥတာရာဟင္မ(္ UNDP)။ ။ ကုန္သြယ္ေရးကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံကုိ ပိုမိုပင
ြ ့္လင္းလာေစတဲ့
အသြင္ ေဆာင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပိုမိုဆက္ဆံလာတဲ့ ကိစၥမွာ ကုန္သယ
ြ ္ေရးဟာ တန္ဖုိးရွိတ့ဲ
ကရိယာတခုလုိ႔ ထင္ရပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ရွင္တို႔ ကုန္သြယ္ေရး ကန္႔သတ္မႈအတြက္ ေျပာေန ၾကတယ္ လို႔
ထင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေတြးအေခၚ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိး အေပၚ
အျငင္းပြားမႈဟာလည္း ဘယ္ေတာ့မွ အေျဖေပၚ မယ့္ပံု မေပၚပါဘူး။ ရုိးရုိး အရပ္သားေတြကို
ထိခုိက္မယ့္ လုပ္ရပ္ေတြကို လူေတြက မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ တည္ဆဲ
ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းေတြဟာ တကယ္ပဲ လူထုကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေနသလား၊ ဒါမွမဟုတ္
အစုိးရကို တည္ျမဲေနေစဖုိ႔ အခြင့္အေရး ေပးေနသလား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မဖြံ႔ၿဖိဳးလာခင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့ ဥပမာ အေနနဲ႔ လူေတြက ဘယ္ႏုိင္ငံေတြကို ဥပမာ ေပးသလဲ၊ လူေတြက အာဆီယံ
ႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈ ပံုသ႑ာန္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အေျခခံန႔ဲ ကြာျခားလွပါတယ္။ ဥပမာအင္ဒိုနီးရွားကုိ ၾကည့္ပါ။ ဆူဟာတုိ အာဏာရ ယူလာတဲ့ေနာက္ ပံုစံကလည္း အလြန္ ကြာျခားလွတ့ဲ
အေျခအေနမ်ဳိးမွာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ နည္းရတာကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ကုိ
မေလးစားခဲ့လုိ႔ပါပဲ။ အဲဒီလို လုပ္ရပ္က ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈကုိ ကိုင္လႈပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။ အလားတူ
ကိစၥမ်ဳိး အာဆီယံႏုိင္ငံေတြမွာ မျဖစ္ပါ ဘူး။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ အစုိးရအေပၚ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈ
တည္ရွိေနပါတယ္။ ဆူဟာတုိက စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္ကုိေတာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခ့တ
ဲ ယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္ ။ ။ ဂ်ပန္နဲ႔ စကၤာပူတို႔ ဆိုလုိခ်င္တာကေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ
မူဝါဒဟာ (ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ) သိပ္ ျပင္းထန္လန
ြ ္းတယ္၊ နဝတကုိ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြမွာ ပုိၿပီး
တုိးတက္လာဖုိ႔ဆိုရင္ သူတုိနဲ႔ အျပဳသေဘာ ဆက္သယ
ြ ္သင့္တယ္ ေပါ့။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထဲက လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အဆုိအရေတာ့ “မုန္႔တဘက္ - တုတ္တဘက္” မူဝါဒကို
က်င့္သံုးသင့္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ တခ်ဳိ႔လူေတြက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံန႔ဲ
ကင္းကြာေနၿပီလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ မူဝါဒ ဘယ္လုိ
ထားသင့္သလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ျမန္မာျပည္အေပၚ အျပဳသေဘာ ဆက္ဆံလုိ သူေတြရ႕ဲ အျမင္ဟာ
ၾကည္လင္သလား မၾကည္ဘူးလားဆုိတာ က်မအေနနဲ႔ေတာ့ မေရရာလွပါဘူး။ “မုန္႔တဘက္ တုတ္တဘက္” ဆက္ဆံေရးမွာ တုတ္က ဘာကုိ ဆုိလိုတာလဲ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ တုတ္ဆိုတာက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြပေ
ဲ လ။ ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီေတြကို
ဆုိင္းင့ံထားမယ္၊ ကုလသမဂၢ အကူအညီန႔ဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈေတြကို ကန္႔သတ္ထားမယ္၊
အာရွဘဏ္ ေခ်းငွားတာေတြကုိ ျငင္းပယ္ထားမယ္၊ ဂ်ပန္ရ႕ဲ အဆိုအရေတာ့
အကူအညီေတြ ေပးျခင္းဟာ ဆက္ဆံေရးေတြ ပုိတိုးတက္လာေစတယ္ေပါ့။ တခ်ဳိ႔က ေျပာၾကတယ္၊
အေမရိကန္ကေတာ့ တုတ္ပဲ ျပေနတယ္ တဲ့။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ
အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီးေတာင္ မထားဘူး၊ ေနာက္ၿပီး နဝတကုိ က်ေနာ္တုိ႔ တခ်ိန္လံုး
ရႈတ္ခ် ေဝဖန္ေနပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ဂ်ပန္ေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ တုတ္ဆိုတာက ဘာကုိဆိုလုိတာလဲ၊
အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးေနတာကုိ ဆိုလုိတာမဟုတ္လား။ သူတို႔က တုတ္ကုိေတာင္

ဖယ္ပစ္ခ်င္ေနတာ မဟုတ္လား။
က်မအေနနဲ႔ကေတာ့ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကရမယ္ ဆိုတ့ဲ ခြၽင္းခ်က္ေပါ့။ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈဟာ
ကိစၥေျမာက္မ်ားစြာဆီကုိ ဦးတည္သြားႏိုင္ပါတယ္။ က်မကို “ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ခ်င္သ”ူ လုိ႔
ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စားပြဲ တဘက္တခ်က္မွာ ထုိင္ရင္း ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္ၿပီး ေတြ႔လုိတာပါ။
နဝတ ဟာ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြန႔ေ
ဲ တာ့ စကားေျပာႏိုင္ၿပီး တရားဝင္
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ေတာ့ စကားမေျပာခ်င္ဘူး။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥမွာ က်မကေတာ့
ဘာခြ်င္းခ်က္မွ မထားပါဘူး။ နဝတ နဲ႔ က်မ အခ်ိန္မေရြး ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ဒု- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညန
ြ ္႔ က်ေနာ့္ကုိ ေျပာျပခ်က္ အရေတာ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔
ေဆြးေႏြးဖို႔ သူ႔လူေတြကုိ လႊတ္ဖူးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မက ဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းထြန္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိစၥေတြကိုပဲ
စဲြစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ဖုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ က်မ ျပည္ပကို ထြက္သာြ းဖုိ႔ အေၾကာင္းကိစၥန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
က်မ ပယ္ခ်လုိက္တယ္၊ လက္မခံဘူး။ နဝတဟာ ဖိအားေပးတာ အေတာ္ခံေနရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ
ဖိအားေပးမႈကလည္း ရွိေနတယ္။ ဖိအားေပးမႈဟာ အၿမဲတမ္း အလုပ္ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြသ
ဲ ာ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ င္ က်မတုိ႔အားလံုးအတြက္ ပုိေကာင္းလာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္လာၾကလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ အားလံုးဘက္
အျပဳသေဘာ ေစတနာေတြ ပါၾကရင္ေပါ့ေလ။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး က်မကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရး
ကူညီမႈေတြ ေပးဖို႔ေတာ့ မစဥ္းစားၾကပါနဲ႔။ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္းေရး အတြက္ကိုပဲ ကူညီၾကဖုိ႔
စဥ္းစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီမွာျဖစ္ေနတဲ့ မတင္မက် ျပႆနာကုိ တုိးတက္ ေပါက္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔
အတြက္ တခုတည္းေသာ လမ္းစကေတာ့ျဖင့္ ‘ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲျြ ပဳလုပ္ျခင္း’ ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။
ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ အေနအထားကုိ ၾကည့္ပါ။ အကယ္၍သာ ေအအင္န္စီ နဲ႔ အစုိးရအဖြ႔သ
ဲ ာ (၁ဝ)
ႏွစ္ေလာက္ ေစာၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြ ထုိင္ျဖစ္ခ့ၾဲ ကမယ္ဆုိရင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒလ
ဲ ား အခု အေမြခံ
ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲ အေနအထားေတြဟာ ဒီေလာက္ကို ဆုိးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အင္ကာတာနဲ႔
ယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ျဖစ္ေနရတာေတြဟာလည္း အခုေလာက္ အစြန္းေရာက္ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္တာ ေကာင္းပါတယ္။ သူတို႔ကို က်မက ယူရုိဆလားဗီးယား ဥပမာကုိ
လွမ္းၾကည့္လိုက္ဖို႔ ညြန္ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အတြင္းလႈိက္ၿပီး လူမ်ဳိးစု တစုန႔ဲ တစု
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ကင္းမဲ့ေနတာကို ဘယ္သူကမွ မကုစားခဲ့ဘူး။ အခ်ိန္ဟာ ဒဏ္ရာတိုင္းကုိ
ကုစားမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ က်ေနာ္ အင္းစိန္ေထာင္ထသ
ဲ ာြ းၿပီး တျခား ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြကို ေတြ႔ဆံုခင
ြ ္ရဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံထားပါတယ္။ က်ေနာ္က သူတုိ႔ကုိယ္စား
စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားက သေကၤတ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့
ခင္ဗ်ားဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံပါပဲ။ ခင္ဗ်ားႏုိင္ငံရ႕ဲ အနာဂတ္က ဘာျဖစ္မလဲ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မ ရည္ေမွ်ာ္တ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဆိုရင္ ျပႆနာေတြကို
တဦးနဲ႔တဦး ေတြ႔ဆံု ေျပာဆိုၾကၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ဳိးကို ျမင္လိုပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ျပႆနာ အားလံုးကုိ ေျဖရွင္းေပးမွာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကုိ က်မ
အျမဲပဲ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တည္ေထာင္တယ္ ဆုိတာက ျပႆနာေတြ ရွင္းႏုိင္ဖို႔
အစျပဳတာပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီနစ္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတ့ဲ စနစ္ တခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ဒီစနစ္ဟာ စမ္သပ္ၿပီးသမွ် တျခားစနစ္ေတြ ထက္ေတာ့ အပံုႀကီး ပုိေကာင္းပါတယ္။
လြတ္လပ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနစ္မွာ လူေတြဟာ စကားေျပာဖို႔ အရင္ စဥ္းစားၾကၿပီး
တုိက္ဖို႔ခုိက္ဖုိ႔ကို ေနာက္ဆံုးက်မွသာ စဥ္းစားၾကပါတယ္။ အကယ္၍ တုိက္ခုိက္တာကို
အရင္ဆံုး ျပဳလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ဆံုး ေျခကုန္ လက္ပန္းက်တာနဲ႔ပဲ
အဆံုးသတ္သြားၾကပါလိမ့္မယ္။ ပါလီမန္ဆိုတ့ဲ စကားလံုးဟာ (ျပင္သစ္ဘာသာစကားအရ)
စကားေျပာျခင္းလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ စကားေျပာဆုိၾကတာက
ၿပိဳင္ဆိုင္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတာထက္ ေကာင္းပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတာက တဘက္န႔ဲ
တဘက္ ပစ္ခတ္ ၾကတာထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကုိ က်မ အာရွပံုစံ၊ ျမန္မာပံုစံ စသျဖင့္ ရႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္ပံုစံေဖာ္ေဖာ္ အဲဒီႏုိင္ငံအတြက္
သီးျခားပံုစံ ျဖစ္သြားမွာပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အေမရိကန္ျပည္မွာ ဆုိရင္ ၿဗိတိႏုိင္ငံန႔ဲ မတူပါဘူး။
ကြာျခားခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိေနမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူ သေဘာေတြကေတာ့
ရွိေနရမွာျဖစ္ပါ။ “ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္” က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်မတုိ႔ အေပၚ ဖိစီးဖူးလုိ႔ နဝတက
ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ “ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္” နဲ႔ ဖိစီးဦးမွာကုိေတာ့ က်မက ခုအခ်ိန္မွာ ခပ္လန္႔လန္႔
ျဖစ္ေနပါတယ္။
အယူအဆမတူတဲ့ ကြဲျပား ျခားနားခ်က္ေတြကို လူေတြဟာ မေၾကာက္မရြံ႔ဘဲ ေျဖရွင္းႏုိင္ၾကမယ့္
ႏိုင္ငံမ်ဳိးကုိ က်မ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာပ်က္ရမွာ၊ မ်က္ႏွာနာရမွာမ်ဳိး အတြက္ ေၾကာက္ရံ႔စ
ြ ုိးရိမ္မႈ
ကင္းတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ အေပးအယူန႔ဲ ညိွႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ရတာမ်ဳိး ရွိမယ္၊
ဒါေပမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ရပ္ေတာ့ အျမဲတမ္း ျဖစ္လာ ႏုိင္ပါတယ္။ ယံုၾကည္
စိတ္ခ်ရမႈဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အခရာ အက်ဆံုး အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ကနဦး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲက
ြ ို ဘယ္လုိပံုစံ
ဘယ္လုိသ႑ာန္မ်ဳိး ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္သလဲ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပံုစံလား (ၾကားခံတဦးခံၿပီး)
သံုးပြင့္ဆုိင္ပံုစံလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ကနဦး ေတြ႔ဆံုပဲမ
ြ ွာ တဦးကုိတဦး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ
တည္ေဆာက္ၾကရမွာမို႔ ပါဝင္ၾကသူေတြ ေျပာဆိုၾကတဲ့ စကားလံုးေတြအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရဖုိ႔
လုိပါတယ္။ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေတြလည္း ပါလာမွာေပါ့။ တဦးက ေျပာဆိုတ့ဲ စကားရပ္ေတြကုိ
တဦးက တကယ္ပဲ ယံုၾကည္တယ္ စိတ္ခ်တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္မင္မႈန႔ဲ ေစတနာ
သဒၶါတရားေတြဟာ ျဖစ္ထြန္းလာၾကမွာပါပဲ။ ဒီေနာက္ေတာ့ ရုိးရုိးစင္းစင္း သေဘာေတြန႔ဲ အေပး

အယူ အေလွ်ာ့ အတင္းေတြ လုပ္ၾကဖို႔ ျဖစ္လာမွာေပါ့။
“ခင္ဗ်ားကုိ သိပ္မုန္းတယ္”လုိ႔ က်မကို ေျဗာင္ဖင
ြ ့္ေျပာၿပီး ေျပာသလုိက်င့္သံုးတာကုိ
လက္ခံႏိုင္ေသးတယ္။ လိမ္ညာ လွည္ျဖား ေျပာဆုိတာကိုေတာ့ လံုးဝ လက္မခံႏုိင္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈဟာ အနိမ့္ဆံုး အဆင့္ တဆင့္ ေလာက္မွာသာ ရွိမွ ေမတၱာေစတနာ
သဒၶါတရား ပြားမ်ားႏုိင္မယ့္ အေျခအေနမ်ိဳး ကုိ ေရာက္ႏုိင္မွာပါ။ က်မ တဦးတည္းေတာ့
မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔အားလံုး ဒီမုိကေရစီကို လုိခ်င္ၾကပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့
အမ်ားစုရ႕ဲ သေဘာ အျမင္မ်ားကို အေလးထားဂရုျပဳၾကမယ့္ စနစ္ပါ။ NLD ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြန႔ဲ
က်မ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနခဲ့ပါတယ္။ က်မအျမင္ကေတာ့ လုပ္ငန္းစ ကတည္းက က်မတို႔ဟာ
ဒီမုိကေရစီစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံမူေတြအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ က်င့္သံုးၾကဖို႔ လိုလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲ
အခ်က္ပါပဲ။ “ကရုဏာသခင္အာဏာစနစ္” မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ရွင္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္
ဆုိတာ ေလာကနိဗၺာန္ႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းကို သူတုိ႔ အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစား
ဖန္တီးႏိုင္ၾကဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြင့္ေပးထားတဲ့စနစ္ပါ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ မိုက္ကယ္လ္ဆီက အေၾကာင္းၾကားတ့စ
ဲ ာကို က်ေနာ္ ဝါရွင္တန္၊
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက တဆင့္ ရပါတယ္။ စာထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ (၃) ရပ္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
က်ေနာ္ ဒီကို ခရီးထြက္အလာမွာ မုိက္ကယ္လ္ကို ဝင္ေတြ႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႔ တဝုိက္က NLD အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေတြန႔ေ
ဲ ကာ ေတြ႔ခ့ရ
ဲ ႕ဲ လား။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ သူတုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ့္ရ႕ဲ ဒီခရီးစဥ္အတြက္ အေတာ့္ကို
စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကပါေလရဲ႕။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ သူတို႔ကို ေျပာေပးပါ။ ညီညီညတ
ြ ္ညတ
ြ ္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ၾကပါလို႔။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မက နဝတနဲ႔ စကားမေျပာခ်င္ဘူး ဆိုတာ မမွန္ပါဘူး။ က်မသူတုိ႔ထက

တခ်ိဳ႕ကုိေတာ့ ေျပာဖို႔ ျငင္းလုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သူတုိ႔က အရာရွိႀကီးေတြ၊ ဂုဏ္သေရရွိ
လူႀကီးလူေကာင္းေတြလုိ ျပဳမူ က်င့္ၾကံတာမ်ဳိး မဟုတ္လုိ႔ပါ။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။ ။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ေပၚမွာမဆုိ ခင္ဗ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါ့မလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ဆိုတာ တမဟုတ္ခ်င္းကိစၥမွ မဟုတ္ပေ
ဲ လ။
ေဆြးေႏြးပဲဆ
ြ ိုတာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ရွိရပါ့မယ္။ တဘက္တည္းရဲ႕ ေျပာဆုိေနသံခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။
တခုတည္းေသာ ကန္႔သတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ က်မကုိ ျပည္ပ ထြက္ခာြ သြားဖို႔
တုိက္တြန္းမယ့္ ကိစၥပါပဲ။ အဲဒီကိစၥကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမယ့္ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။ ။ နဝတနဲ႔ NLD သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ ရရွိၿပီး ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တည္ေဆာက္ေရးဆီ ဦးတည္သြားမယ့္ အခြင့္အလမ္းကို ေတြ႔မိသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ အဲဒီဟာ ဟာ ေလးနက္ တည္ၾကည္မႈရွိတ့ဲ ဒီမိုကေရစီပဲ ျဖစ္ရပါ့မယ္။
အတုအေယာင္ ဒီမုိကေရစီေတာ့ မျဖစ္ေစရပါဘူး။
တုိင္းျပည္ထဲက အင္အားစုတုိင္းဟာ သူ႔က႑နဲ႔သူ ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ခင
ြ ့္ ရွိေနၾကရပါ့မယ္။ က်မ

အဲဒီအခ်က္ကို အျမဲ လက္ခံထားပါတယ္။ က်မတုိ႔ အေနနဲ႔ ဘယ္သူဟာ ဘယ္အခန္းက႑မွာ
ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္ ဆုိတာကို သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၾကရပါ့မယ္။
က်မကေတာ့ အာဏာခဲေ
ြ ဝယူေရးဆုိတ့ဲ စကားကို မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို
အေျချပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုပဲ လုိလားပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုက လက္ခံႏိုင္တ့ဲ
အစီအစဥ္ဆိုရင္ က်မ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ သီအုိရီသေဘာ ေျပာရရင္ အမည္ခံ ဒီမုိကေရစီပဲ ျဖစ္ျဖစ္
လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုရ႕ဲ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈ မရွိရင္ေတာ့ အဲဒီ
ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးဟာ ဘာတန္ဖုိးမွ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံကို ၾကည့္ပါ။ အေျခခံ ဥပေဒ
တရပ္ေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတုိင္းဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေပၚ စစ္မွန္တ့ဲ
ဒီမုိကေရစီကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ေနၾကပါတယ္။
အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ဆိုတာ က်မအေနနဲ႔
သိပ္ခက္ပါတယ္။ က်မတုိ႔ NLD ထဲက လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အတိုက္ခံေတြကို ထိေရာက္တ့ဲ က႑
တရပ္ေပးအပ္ဖုိ႔ အင္မတန္ စိတ္ထက္သန္ ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီလုိမွ မလုပ္ခ့ရ
ဲ င္ တုိင္းျပည္အတြက္
ဘယ္ေကာင္းႏိုင္ပါ့မလဲ။ NLD ကို အျမဲတမ္း ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေစာင့္ေစာင့္စည္းစည္း ျဖစ္ေနေအာင္္
ထိန္ေက်ာင္းထားႏုိင္ဖုိ႔ နည္းလမ္းတရပ္ လုိတယ္ မဟုတ္လား။
အတုိက္အခံရွိေနျခင္းဟာ ဒီကိစၥအတြက္ အေထာက္အကူ ရတာေပါ့။ အတုိက္အခံအမတ္
နည္းနည္းပဲ ရွိေနသည့္တုိင္ေအာင္ သူတို႔ကို တေလးတစားနဲ႔ ေနရာေပး ေဆာင္ရက
ြ ္ၾကမွာပါပဲ။
သူတို႔ရ႕ဲ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို အေလးထား နားေထာင္ၾကရပါ့မယ္။ သူတို႔ကို ဖိစီးႏွိပ္ကပ
ြ ္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတုိ႔ NLD ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ တဖြ႔လ
ဲ ံုးက အတုိက္အခံအင္အားစုရ႕ဲ အေရးပါပံု
အေပၚမွာ တသေဘာတည္း ရွိၾကပါတယ္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္န႔ဲ
အတူေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကို နဝတက အမိအရ ဆဲမ
ြ ယူမိလုိက္တာ အလြန္႔ကို
ြ ္ေရး ပါတီ(တစည) ဟာ NLD
ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညတ
အစိုးရလက္ေအာက္မွာဆုိရင္ ယခု နဝတ လက္ေအာက္မွာထက္ ပိုၿပီး ေကာင္းတဲ့အေနအထား
အဆင့္အတန္းကို ေရာက္ေနမွာပါ။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး အသင္း ဟာဆုိရင္ အင္ဒုိနီးရွားက ဂိုလ္ကာ ပါတီအတု
ပံုစံမ်ိဳးကလြဲလုိ႔ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။ ။ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ လူမႈ သာယာေရးေတြန႔ဲ
ပတ္သက္လုိ႔ စိုးရိမ္ပူပန္တာေတြ အေတာ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ခုလုိ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရတာကို ဘယ္လို
ရင္္ဆုိင္ေနရပါသလဲ။ ခင္ဗ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘလ
ဲ ္ဆု ရတာကို ဘယ္လုိသိခ့ပ
ဲ ါသလဲ။ အဲဒီဆုအေပၚ
ဘယ္လုိ ထင္ပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ တျခား လူေတြ (လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ) ခံစားရတဲ့ ဒုကၡေတြန႔ဲ
ယွဥ္လုိက္ရင္ က်မ ခံစားေနရတာဟာ တကယ္ေတာ့ သိပ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဟုတ္ပါဘူး။ က်မ
အရိုက္အႏွက္ မခံရပါဘူး၊ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ႏိုင္တယ္။ ေရဒီယုိ နားေထာင္ႏုိင္တယ္။ က်မ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘလ္ဆု ရတဲ့သတင္းကို ဘီဘီစီမွာ ၾကားလုိက္ပါတယ္။ က်မ အဲဒီဆုကုိ ရရွိခ့တ
ဲ ာဟာ
တျခားျပည္သူ အေျမာက္အမ်ား ဒုကၡမ်ိဳးစံုကို ခံစားခဲ့ၾကရလုိ႔ပါပဲ။ မစၥတာ ဟာဗယ္လ္က က်မ
နာမည္ကို အဆုိ တင္သင
ြ ္းေၾကာင္း ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ ဆုရေၾကာင္း မေၾကညာခင္ ရံုးပိတ္ရက္မွာ
ဘီဘီစီနဲ႔ ဗီအ
ြ ုိေအေတြက တဆင့္ က်မနာမည္ ေရွ႔တန္းေရာက္ေနတ့အ
ဲ ေၾကာင္း
ၾကားလုိက္ရပါတယ္။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။ ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ဖခင္ကုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္ ျမင္သလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ ေဖေဖ့ကို က်မ မၾကာခဏ သတိရ ေအာက္ေမ့ပါတယ္။ ဒီနံရံမွာ
ခ်ိတ္ထားတဲ့ ေဖေဖ့ပံု အႀကီးႀကီးဟာ ေရႊတိဂံုဘုရား ကုန္းေတာ္မွာ က်မ လူထုေရွ႔ေမွာက္
စကား ေျပာခဲ့တုန္းက ခ်ိတ္ျပထားတဲ့ ပံုႀကီးပါပဲ။ ေဖေဖက လူရည္မန
ြ ္ လူေကာင္းတဦး ျဖစ္တယ္၊
လူသားဆန္တယ္။ ေအးစက္တဲ့ ေက်ာက္ဆစ္ထု သူရေ
ဲ ကာင္းႀကီးတဦးလုိ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်မ
ထင္ပါတယ္။
တခါတခါ က်မတေယာက္တည္း (ေဖေဖ့့ပံုႀကီးကို ၾကည့္ၿပီး) ေရရြတ္မိပါတယ္။ “ေဖေဖနဲ႔
က်မပဲေနာ္” လုိ႔။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။ ။ ရဟန္းသံဃာေတြန႔ေ
ဲ ရာ ခင္ဗ်ား ေတြ႔ႏုိင္ ဆံုႏိုင္ရ႕ဲ လား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မကုိ စၿပီး ဖမ္းတုန္းက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြကို ဆြမ္းကပ္ခင
ြ ့္ မရခဲ့ဘူး။
က်မ ေမေမ ရွိစဥ္ကတည္းက ေဖေဖ က်ဆံုးခဲ့တ့ဲ ဇူလုိင္ (၁၉) ရက္ေန႔တုိင္း ဆြမ္းကပ္ပါတယ္။
က်မအေနနဲ႔လည္း အဲဒီအစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ က်မ ေမေမ ဆံုးတဲ့
ႏွစ္ပတ္လည္ ဒီဇင္ဘာလမွာလည္း ဆြမ္းကပ္ခ်င္ေပမယ့္ က်မ အခြင့္ အေရး မရခဲ့ဘူး။ ဒီေတာ့
က်မနဲ႔ အတူရွိခဲ့တဲ့ က်မအေဒၚကပဲ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလမွာ တခါ၊ ၁၉၉ဝ ဇူလုိင္လမွာ တခါ
က်မကုိယ္စား ဆြမ္းကပ္ေပးတယ္။ ဒီေနာက္ပိုင္းေတာ့ က်မ ေနာက္ထပ္ခင
ြ ့္ မေတာင္းေတာ့ပါဘူး။
နဝတကေတာ့ ဒီကိစၥေတြကုိ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိဖုိ႔အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေတာ့ က်မ
ဘာကိုမွ မေတာင္းေတာ့ပါဘူး။
က်မရဲ႕ မိသားစု လာၿပီး လည္ပတ္တဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ နဝတက ဒီလုိ မိသားစု
လာေရာက္ လည္ပတ္တာကုိ အခြင့္အေရးတရပ္ ေပးေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျပာလာပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ က်မကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ သူတုိ႔ရ႕ဲ ဥပေဒအရကုိက က်မဆီ မိသားစု လာေရာက္
လည္ပတ္ခင
ြ ့္ ရွိထားပါတယ္။ က်မဟာ သံတမန္အဖြ႔ေ
ဲ တြ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြန႔ပ
ဲ ဲ ေတြ႔ပုိင္ခင
ြ ့္
မရွိတာပါ။ က်မရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြအေပၚ အေျခခံလုိ႔သာ က်မမိသားစုရ႕ဲ အလည္အပတ္
လာေရာက္တာကုိ က်မ သေဘာတူ လက္ခံေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
မစၥတာရွယ္ႏြန္ (NYT)။ ။ ခင္ဗ်ား အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပခဲ့တယ္ ဆုုိတ့ဲ သတင္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေကာ
ဘာမ်ား ေျပာစရာရွိပါသလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ တခါတခါ ဘာမွ စားစရာမရွိတ့အ
ဲ ခါ ဘာမွ မစားဘဲ ေနပါတယ္။ တခ်ိန္မွာ
က်မရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲနဲ႔ သူတို႔ အိမ္ထဲကုိ ဝင္လာတယ္။ အဲဒီအခါမွာ က်မ ဘယ္သူ႔ကုိမွ

အိမ္ထဲ ေပးမဝင္ေတာ့ဘဲ ေသာ့ခတ္ထားလုိက္တယ္။ က်မ အိမ္ေဖာ္မေလး မာရီယာကုိပါ
ေပးမဝင္ဘဲ ပိတ္ထားလုိက္တယ္။ သူ႔တုိ႔က တံခါးေသာ့ေတြကုိ ခ်ိဳးပစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတုိ႔
အဲဒီလုိ ျဖစ္ခ့ဲတာေတြ အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ က်မ ေခၚမွပဲ သူတို႔
အထဲကုိ ဝင္ပါေတာ့တယ္။
တခ်ိန္တခါမွာ က်မ သံုးဖုိ႔ ေငြျပတ္သြားပါတယ္။ က်မမွာ အစကေတာ့ အိမ္မွာ က်န္တ့ေ
ဲ ငြပဲ
ရွိပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ က်မေရခ်ိဳးကန္ ဇလားေတြကို ေရာင္းလုိက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေလေအးစက္
ကုိ ေရာင္းလုိက္ပါတယ္။ ခုဆို အေပၚထပ္မွာ ပရိေဘာဂ သိပ္မက်န္ေတာ့ပါဘူး။ ရွင္တုိ႔
လာလည္တုန္း သံုးဖို႔ သူတုိ႔က ဆက္တီပရိေဘာဂေတြ ယူလာေပးတာပါ။ သူတို႔ပဲ က်မရဲ႕
ပရိေဘာဂေတြကုိ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ မႏွစ္က ႏွစ္ကုန္ခါနီး (၁၉၉၃-ခုႏွစ္အကုန)္ က်ေတာ့
ပရိေဘာဂေတြ ဆက္မေရာင္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။ က်မဟာ ေလးငါးပတ္ အတြင္းမွာ
အာဟာရဓာတ္ အေတာ့္ကို ခ်ဳိ႕တဲ့ သြားတယ္။ က်မကုိ အေစာင့္ခ်ထားသူေတြန႔ဲ က်မၾကား ျပႆနာ
တက္ေနတာကေတာ့ ၁၉၉၂ ခု ႏွစ္ကုန္ေလာက္ကေန ၁၉၉၃-ခု မတ္လဆန္း အထိပ။ဲ
ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ က်မတုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ကို ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွငး္ ႏုိင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
က်မကေတာ့ နဝတနဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ မွန္သမွ်ကို တခုမွ မေဖာက္ဖ်က္ခ့ဘ
ဲ ူး။
သူတို႔ဘက္ကေတာ့ ဒီလုိ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ တခ်ိန္မွာ က်မအားျပတ္သာြ းလုိက္တာ အိပ္ယာထဲကကို
မထႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အေျခအေန ဆိုးသလား မေမးပါနဲ႔ရွင္၊ ဘယ္ဆရာဝန္မွ မလာဘူး။
မစၥတာရွယ္ႏြန(္ NYT)။ ။ တဦးတည္း ထိန္းသိမ္းခံရတ့ဲ ဘဝမွာ အဆိုးဆံုး ခံစားရတာက ဘာလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မရဲ႕လူေတြအတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရတာပါပဲ။ က်မဟာ
ဘီဘီစီအဂၤလိပ္ အစီအစဥ္ပုိင္း ကမၻာ့ သတင္းေတြေရာ ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ေတြကိုပါ
နားေထာင္ပါတယ္။ ဗြီအုိေအ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ကုိေရာ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံကုိပါ
နာေထာင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဒီအစီအစဥ္ အသံလႈိင္းေတြကုိ ဖ်က္တာေတာ့ သနားစရာပါပဲ။
က်မကေတာ့ ၾကားေနႏုိင္ေသးတာပဲ။ မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္ရွင့္ သူတို႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ
(DVB) ကုိ မေႏွာက္ယွက္ဖုိ႔ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေျပာေပးပါ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သဒ္ကိုခရမ္း(Thad Cochran) ဟာ
ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တဖြဲ႔ ကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၉၉၃-ခုႏွစ)္ က ဒီကုိ ေရာက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
သူက ခင္ဗ်ားဆီကုိ စာတေစာင္ ပါးခုိင္းခဲ့တာကုိ ခင္ဗ်ားရရဲ႕လား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မဘယ္တုန္းကမွ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ MI က
တဆင့္ ပို႔မယ့္အစား (သူတို႔ကုိ မိတၱဴ) ေပးၿပီး ရွင့္ဆီေရးတဲ့ က်မစာကုိလည္း မုိက္ကယ္လ္ဆီက
တဆင့္ ပို႔ခုိင္းခ်င္တာပါပဲ။ ခပ္ထိန္းထိန္းေလး ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ဟာ က်မနဲ႔
ဆက္ဆံေရးမွာ ေျဖာင့္မတ္ မွန္မကန္မႈ မရွိပါဘူး။ က်မဘက္ကေတာ့ ေစာင့္စည္းပါတယ္။ အကယ္၍
ရွင့္ဆီ က်မေရးတဲ့စာကုိ မိုက္ကယ္လ္ကတဆင့္ ပို႔ဖုိ႔ သူတုိ႔အေနနဲ႔ သေဘာမတူဘူး ဆုိရင္ေတာင္
က်မက စာကုိ သိုဝွက္ၿပီး မိုက္ကယ္လ္န႔ဲ တဆင့္ေပးဖို႔ လံုးဝ စိတ္မကူးပါဘူး။

မစၥဟာရာဟင္မ္ (UNDP)။ ။ မႏွစ္က က်ေနာ္ နယူးေယာက္ကုိ ေရာက္တုန္း
စာတမ္းတေစာင္ ေတြ႔တယ္။ အဲဒီစာတမ္း အရ ခင္ဗ်ားကုိ ကာတီနီ (အင္ဒုိနီးရွား အာဇာနည္မယ္) နဲ႔
ႏုိင္းယွဥ္ထားပါတယ္။ စာတမ္းေရးသူ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ အေမရိကန္
အမ်ဳိးသမီးေတြရ႕ဲ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စံခ်ိန္နီးပါး ေရာက္ၾကတယ္လုိ႔ မွတ္တမ္းျပဳထားပါတယ္။
မစၥတာရွယ္ႏြန္ (NYT)။ ။ က်ေနာ္တုိ႔ ခင္ဗ်ားအိမ္ကုိ လွည့္ပတ္ၿပီးၾကည့္လုိ႔ ရမလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မကုိ ေစာင္ၾကပ္ဖို႔ တာဝန္က်ေနတဲ့
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေသြးတက္ေနပါဦးမယ္ရွင္။
မစၥတာရွယ္ႏြန္ (NYT)။ ။ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈမွာ အမွားအယြင္း လုပ္ခ့မ
ဲ ိတာ ရိွသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ အမွားမလုပ္ခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး ရွိလိမ့္မယ္လုိ႔ က်မေတာ့ မထင္မိပါဘူး။
မစၥတာရွယ္ႏြန(္ NYT)။ ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေငြေရး ေၾကးေရး အေျခအေနေကာ ဘယ္လုိရွိသလဲလို႔
က်ေနာ္ ေမးပုိင္ခင
ြ ့္ ရွိလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မ အေျခအေန ေကာင္းပါတယ္။ က်မ စာအုပ္ေရာင္းရေငြကေန
ရာခုိင္ႏႈန္း ခံစားခြင့္ ရပါတယ္။ အဲဒီေငြေတြက ႏုိင္ငံျခားေငြန႔ဲ ရတာမို႔ က်မ ဒီမွာ FEC နဲ႔ ျပန္လခ
ဲ င
ြ ့္
ရပါတယ္။ က်မ အိမ္ေဖာ္မေလး မာရီယာက ေမြးျမဴေရးနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနမွာ တေဒၚလာ က်ပ္
ကိုးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ ေစ်းဝယ္ခြင့္ ရထားပါတယ္။ က်ပ္ေငြအေနနဲ႔ က်မ လိုခ်င္ရင္ေတာ့
တေဒၚလာ ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ လဲေပးပါတယ္။ (အျပင္ေပါက္ေစ်းမွာ တေဒၚလာ
က်ပ္တရာ့တဆယ္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။) က်မ ရွင္တို႔ကို ေနလယ္စာ ဖိတ္မေကြၽးႏိုင္တာ ဝမ္းနည္းပါတယ္။
က်မမွာ ေလာေလာဆယ္ ၾကက္ဥ ေျခာက္လံုးပဲ အိမ္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ – ဒါက
ရွင္တုိ႔ကုိ ေကြၽးေမြးဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္လုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္။
မစၥတာရွယ္ႏြန္ (NYT) ။ ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနက်
လုပ္ငန္းစဥ္ေလးကို ေျပာျပေပးပါလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ က်မ မနက္ ေလးနာရီခမ
ဲြ ွာ အိပ္ယာက ထၿပီး တရားထုိင္တယ္။
ေနာက္ ေရဒီယုိနားေထာင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါတယ္။
တရားစာအုပ္ေတြကိုလည္း ဖတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရခ်ိဳးတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ စာအုပ္ဖတ္တယ္၊
အိမ္မႈ ဗာဟီရေတြ လုပ္တာေပါ့ရွင္။ ေန႔လယ္စာ စားၿပီးရင္ တခါ တရား ထပ္ထုိင္ပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ စာအုပ္ဖတ္ ေတးဂီတ နားေထာင္တာပါပဲ။ က်မ ကမၻာ့သတင္းေတြ
လာတ့အ
ဲ ခ်ိန္ဆုိ ေန႔တုိင္း နားေထာင္ပါတယ္။ သီခ်င္းေတြလည္း နားေထာင္ပါတယ္။ က်မကုိယ္
က်မ တင္းက်ပ္တဲ့ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ပါတယ္။ ညက်ေတာ့ ၉-နာရီ ၂၅-မိနစ္မွာ
ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံ ၿပီးရင္ေတာ့ အိပ္တာပဲ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ တျခား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြရ႕ဲ မိသားစုေတြကိုေရာ
မွာစရာ ရွိသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ ။ အဲဒီလို သူတုိ႔ မိသားစုေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ ဆက္ဆံတာ သိပ္သင့္ေတာ္မွာ

မဟုတ္ဘူး။ (ေရဒီယိုမွ တဆင့္ လႊင့္ေပးမည္ဟု ေျပာေသာအခါ) က်မအေနနဲ႔ ကေတာ့ အားလံုးကို
ထံုးစံအတုိင္း မွာခ်င္တာက ေတာင့္ခံထားၾကပါ၊ ရလာမယ့္ ရလဒ္န႔ဲ စာရင္ ေပးဆပ္ရက်ိဳး
နပ္ပါတယ္။ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေဝေနၾကတယ္ ဆုိတာကို က်မ သိပါတယ္။ လူေတြ ခံစားေနၾကရတဲ့
စမ္းသပ္မႈ အဖံုဖံုဟာ က်မ ခံရတာထက္ ပိုလုိ႔ ဆုိးဝါးတာကိုလည္း က်မ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အံႀကိတ္ၿပီး ေတာင့္ခံထားၾကပါေလ၊ ေပးဆပ္ရက်ိဳး နပ္မွာပါ၊ တန္ပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။

။ ႏုိင္ငံတကာကုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အဓိက မွာၾကားလုိခ်က္က ဘာမ်ားပါလိမ့္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး နဝတကုိ ဆက္လက္ ေတာင္းဆိုေပးၾကပါ။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈဟာ ထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ က်မ ဒီလုိ မွတ္ခ်က္ျပဳတာကိုေတာ့
အမ်ားတကာကို မေျပာျပေစခ်င္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နဝတဟာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကုိ
အေျချပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံု ဉာဏ္ရည္န႔ဲ ေဆာင္ရက
ြ ္ေနတာ
မဟုတ္ပါဘူး။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာရဲ႕ ဖိအားေပးမႈဟာ အင္မတန္ အေထာက္အကူ ရေနပါတယ္။
နဝတအဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းေတြမွာ သူတုိ႔အေၾကာင္း ဘယ္လုိေတြ ဆုိၾက
ေရးၾကတယ္ ဆိုတာအေပၚ အင္မတန္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံ လႈပ္ရွား လြယ္တတ္ၾကပါတယ္။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။

။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ၾကဆုံၾကတာကုိ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ေက်နပ္မႈရွိပါသလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ က်မ ေပ်ာ္ရင
ြ ္ အားရပါတယ္။ ဒီစကားဝိုင္းကေန ဘယ္စခန္းကုိ

ဦးတည္မလဲ ဆိုတာေတာ့ မရွင္းလွပါဘူး။ က်မတုိ႔ဟာ အင္မတန္ကို ႀကိဳတြက္ရခက္တ့ဲ အစုိးရနဲ႔
ဆက္ဆံေနရပါတယ္။ နဝတဟာ စုိးရိမ္စိတ္ေတြရ႕ဲ လမ္းညႊန္တအ
့ဲ တုိင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ေနတာပါ။
မစၥတာရွယ္ႏြန္။

။ တခ်ိဳ႔က ခင္ဗ်ားဟာ ေခါင္းမာတယ္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ က်မ ေဆြးေႏြးဖို႔ ျငင္းဆန္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာ တခုပဲ ရွိပါတယ္။

က်မႏိုင္ငံထဲကေန ထြက္ခြာသြားဖုိ႔ ကိစၥကုိပါပဲ။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။

။ အေပးအယူလုပ္တ့ဲ နည္းနဲ႔ အေျဖရွာၾကတယ္ ဆုိပါစို႔ဗ်ာ၊ ဥပမာ-

ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကေနၿပီး သံုးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အထိ ထြက္ၿပီး ေနေပးဖို႔ ခင္ဗ်ား
သေဘာတူႏိုင္ပါ့မလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ အဲဒီကိစၥကို သူတုိ႔ က်မနဲ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ

အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိ အာမခံခ်က္ေတြကို ဘယ္လုိ ရည္ညႊန္း ေျပာဆုိမယ္
ဆုိတဲ့ အေပၚ တည္တာေပါ့။ က်မအေနနဲ႔ အျမဲတမ္းပဲ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို
တည္ေဆာက္လုိခဲ့တာပါ။ က်မဟာ အျမဲတမ္းပဲ
အၾကမ္းမဖက္ေရးအတြက္ကုိ ေလွ်ာက္လေ
ဲ နခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ နဝတဟာ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္
ထေနသူမ်ားနဲ႔ေတာ့ စကားေျပာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဝန္ေလးပံု မရပါဘူး။ နဝတဟာ အၾကမ္းဖက္ဖုိ႔လည္း
ဝန္ေလးပံု မရပါဘူး။ အဲဒါကေတာ့ တကယ့္ကို ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး က်မေစာေစာက ေျပာခဲ့တ့ဲ စကားကို ေကာက္ခ်က္ခ်

မမွားေစခ်င္ဘူး။ ဆုိလိုတာက အေစာက က်မ ႏိုင္ငံေရးေလာက ကေန သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတိုင္းအတာ

တခုအတြင္း မပါဝင္ဘဲ ေနမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥကုိ နဝတနဲ႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ အေပးအယူ
လုပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိစၥေပါ့ေလ။ က်မ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးထဲကို ပါဝင္လာတဲ့ အခါမွာ
က်မအေနနဲ႔ ကတိေတြ သိပ္ မေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကတိတခုေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ
က်မျပဳခဲ့ပါတယ္။ က်မဟာ ဒီလႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ေရာက္တ့ဲ အထိ ႀကိဳးပမ္းပါ့မယ္
ဆိုတဲ့ ကတိပါ။ က်မအေနနဲ႔က ရာထူးဌာနတၱရ တခုခု ရဖုိ႔ ဆုိတာက ျပႆနာ တခုမဟုတ္ပါဘူး။
ရာထူးရရွိေရး ဆိုတာကလည္း က်မရဲ႕ ရည္မွန္ခ်က္ ပန္းတုိုင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ
သိကၡာ တန္ဖိုးတခ်ိဳ႔ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ထားဖုိ႔ေတာ့ လုိပါမယ္။
တကယ္လုိ႔ သူတုိ႔ဟာ တခုခုကုိ ေၾကာက္ရံ႕ြ စုိးရိမ္ေနၾကမယ္၊ က်မရဲ႕ ေနာက္နားမွာ
ကိုလိုနီလက္သစ္ တေစၦေကာင္ႀကီး ကပ္ၿပီး ရွိေနတယ္လို႔ သူတို႔ တကယ့္ကို ေလးေလးနက္နက္
ထင္ျမင္ ယံုၾကည္ေနၾကရင္ က်မနဲ႔ ဒီအေၾကာင္းကို ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေျပာဆို ေဆြးေႏြး သင့္တာေပါ့။
က်မဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပဲ သစၥာေစာင့္သိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မလုိ
လူစားမ်ိဳးကေတာ့ ျမန္မာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ေဖာ္ျပတဲ့အေနနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြကုိေရာ၊
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝုိင္းေတြကိုပါ ေလွ်ာက္ဆျဲ ပေနမွာ မဟုတ္ဘူး။
သူတုိ႔ ယခုတေလာ ေရးဆဲေ
ြ နၾကတဲ့ အေျခခံဥပေဒသစ္ထက
ဲ သမၼတရဲ႕ အရည္အခ်င္း
သတ္မွတ္ပံုေတြကုိ က်မ သိပ္အ့ံၾသပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ျပေနသလဲ ဆိုေတာ့
သူတုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို နားလည္မႈလေ
ဲြ နတာရယ္၊ ျမန္မာျပည္သူ လူထုကို နားလည္မႈ
လြေ
ဲ နတာကို ေဖာ္ျပေနတာပါပဲ။ လူထုက ယံုၾကည္ ေထာက္ခံေနတဲ့ အခုိက္အတန္႔ အထိပဲ
ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ ရာထူးတာဝန္ႀကီးေတြမွာ ခန္႔အပ္ခံရမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ
သူတုိ႔က ဘယ္လုိ ဘယ္ပံု ေရႊဉာဏ္ေတာ္ စူးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို တစံုတေယာက္က ႏိုင္ငံျခား
ၾသဇာခံျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေတြးေခၚေနပါလိမ့္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူထုကလည္း သူတုိ႔အက်ိဳးကုိ သယ္ပိုးမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကိုပဲ ေထာက္ခံၾကမွာပဲဟာ။
ႏိုင္ငံျခားအက်ိဳးကို လုိလားတယ္ဆိုတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို
ထည့္မစဥ္းစားမိၾကဘူးနဲ႔ တူပါတယ္။
က်မ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခု ဆက္လက္ေနထုိင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တာကလည္း က်မ
ထြက္ခြာသြားရင္ ျမန္မာလူထုႀကီးက ခြင့္မလႊတ္ဘဲ ေနမွာကို ေၾကာက္ရံ႔ေ
ြ နလုိ႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
၁၉၇ဝ- ေစာေစာပိုင္းက မိသားစုမ်ားနဲ႔ ဆံုစည္းဖုိ႔ က်မ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာေတာ့ က်မ ႏုိင္ငံေရး
လုပ္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားသလားလုိ သြယ္ဝုိက္ၿပီး က်မကို ေမးခ့ဖ
ဲ ူးပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေပးခဲ့တ့ဲ
က်မရဲ႕အေျဖထဲမွာ ---- က်မႏုိင္ငံေရးထဲ ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္တ့ဲ အခါက်ရင္
က်မဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပဲ ေနၿပီး ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မွာပါ လုိ႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ကို
အဲဒီတုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ အေျဖကေနၿပီး မေသြဖီခ်င္တာပါပဲ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြ႔န
ဲ ႔ဲ အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြဟာ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္သေလာက္
လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္တင
ြ ္းကေနၿပီး ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးအတြက္ လုပ္မယ့္လူေတြ

ရွိေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ က်မဟာ ဒီႏိုင္ငံထမ
ဲ ွာ ရွိဖုိ႔ကုိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္၊ လူေတြကို
သူတုိ႔ တုိင္းျပည္ထဲကေနၿပီး ေမာင္းထုတ္တယ္ဆိုတ့ဲ အေျခခံမူကိုက လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။
မစၥတာရစ္ခ်ဒ္ဆန္။ ။ ခင္ဗ်ားဆီမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကားေရာ ရွိသလား။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

။ က်မကို ထိန္းသိမ္းတ့ဲ ကာလကတည္းက အိမ္မွာ ရုပ္ျမင္သံၾကား

ရွိပါတယ္။ က်မဖြင့္မၾကည့္ပါဘူး။ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္စက္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ က်မကုိ ထိန္းသိမ္းေရး
တာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီးကို က်မက တီဗမ
ီြ ွာ ၿဂိဳလ္တု ဆက္သယ
ြ ္စက္
တပ္ဆင္လိုတအ
့ဲ ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ ၿဂိဳလ္တုဆက္သယ
ြ စ
္ က္
တပ္ဆင္လုိသူေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ စည္းကမ္းေတြ ထြက္လာပါတယ္။
က်မတပ္ဆင္လုိတာနဲ႔ ဒီစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထြက္လာတာ ဆက္စပ္မႈ ရွိ – မရွိ
ဆိုတာေတာ့ က်မ မသိပါဘူး။ က်မက ဆက္ၿပီး အေကာင္းျမင္ေနတုန္းပါပဲ။ က်မရဲ႕ သဘာဝကုိက
အေကာင္းျမင္ သမားပါ။ က်မဟာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာလည္း ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ၿပီးသားပါ။
က်မတုိ႔ တေတြအားလံုးဟာ အျပစ္အနာအဆာ ကင္းသူေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ က်မတုိ႔ရ႕ဲ
ျပည္သူေတြကုိ အလြယ္တကူ ၿခိမ္းေျခာက္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ပါးနပ္ ေတာ္တည့္ၿပီး
ဉာဏ္အေျမွာ္အျမင္ ထက္ျမက္ၾကပါတယ္။ က်မကေတာ့ ဆက္လက္ ယံုၾကည္ေနဆဲပါ- က်မတုိ႔
ျပည္သူေတြ အဲဒီပန္းတုိင္ကို ေရာက္သာြ းၾကမွာပါ လို႔။

ဦးသန္႕နဲ႔ဘာသာေရး

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္(၁၉၆၁-၇၁) သက္တမ္း (၂)
ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတဲ့ဦးသန္႔ဟာဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးတဦးျဖစ္တယ္
ဆိုတာအထူးထုတ္ေဖာ္ေရးသားစရာမလိုပါဘူး။ဒါေပမယ့္ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္တာနဲ႔ကုလသမဂၢတာ၀န္န႔ဲ
ဘာဆိုင္သလဲလို႔ေမးလာရင္ ေတာ့ဦးသန္႔ရ႕ဲ ဘာသာ-ေရး ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဟာ
ထည့္သင
ြ ္းေျပာဆိုစရာျဖစ္လာပါတယ္၊ ေျပာ လည္းေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။
ဦးသန္႔ရ႕ဲ ညီဦးခန္႔ကတကၠသိုလ္စိန္တင္ေရးတဲ“့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္”႔ ဆိုတ့စ
ဲ ာအုပ္မွာ
အမွာစာေရးေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းေရးထားတဲ့ စာတပိုဒ္ပါရွိပါတယ္။
“ဗုဒၶဘာသာျမန္မာတို႔၏ ရ႒ပူရေဒသ၊ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ပန္းတေနာ္
ဇာတိျဖစ္ေသာဦးသန္႔သည္ျပည္ျပည္တိုင္းကား၊ေက်ာ္ၾကားသတင္း၊ကမာၻခ်င္းေအာင္၊ပြင့္လင္းထင္
ရွားလူသိမ်ားလ်က္ရွိေနေပသည္။ဦးသန္႔၏ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာျခင္း၊ဦးသန္႔ကိုကမာၻကလုိလားျခင္းတို႔
သည္ဦးသန႔္၏သူမတူေအာင္ ျပည့္စံုေသာ၀ီရိယ၏စြမ္းပကား၊ပညာ၏စြမ္းပကား၊စင္ၾကယ္ေသာ
အက်င့္သီလတို႔၏ စြမ္းပကားတို႔ေၾကာင့္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါ၏။ တနည္းအားျဖင့္ ဦးသန္႔သည္
ဣႆာမိစၧရိယဟူေသာစိတ္ယုတ္တို႔ကိုပယ္ရွားႏုိင္၍ ေဒ၀ဓမၼတရားႏွစ္ပါးတို႔ ျဖစ္ေသာ
ဟီရိၾသတပၸတရား၊ ေလာကပါလျဖစ္ေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားတို႔ကုိ -ေကာင္းစြာလက္ကိုင္ထားႏိုင္ေသာ
ပါရမီအင္အား၊ဘုန္းကံအင္အားႀကီးမား-ေသာမင္းေယာက်္ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟုလည္းဆိုႏုိင္ပါ၏။”
ဦးသန္႔ ကိုက ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေယာက်္ားေကာင္းတဦးအျဖစ္႐ႈျမင္
သံုးသပ္ထားပံုျဖစ္ပါတယ္။ဦးသန္႔အျမင္ဟာတကယ့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္စင္စစ္တဦးရဲ႕႐ႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ကုလသမဂၢအသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္းဦးသန္႔ရ႕ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုသံုးသပ္ခ်ီးမြမ္းၾကရာ
မွာ ဦးသန္႔ဟာဗုဒၶဘာသာ၀င္-ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုမၾကာခဏထည့္သင
ြ ္းေျပာဆုိၾကပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာကို ကမာၻကသိတာက ေမတၱာ၀ါဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒ၊ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္
(မဇၥ်ိမ ပဋိပဒါလမ္းစဥ္) လို ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသန္႔ရ႕ဲ
သည္းခံစိတ္ရွည္ျခင္းကုိလည္းဗုဒ၀
ၶ ါဒီျဖစ္လို႔ဆိုၿပီးသံုးသပ္ၾကပါတယ္။
ဦးသန႔္ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အလုပ္ေတြကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ-္ ကို ဘက္မလိုက္
ၾကားေနေရး ေနရာက သည္းခံစိတ္ရွည္စာြ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ဦးသန္႔ဟာမိ႐ုိးဖလာဗုဒ၀
ၶ ါဒတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္း
ႀကီးေက်ာင္းေနၿပီးဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရဲ႕ဗုဒၶဘာသာသ႐ိုးစာအေျခခံေတြမသင္ခ့ရ
ဲ ပါဘူး။
သူ႔ဖခင္ကအိႏိၵယတကၠသိုလ္တခုမွာပညာသင္ခ့ဖ
ဲ ူးတဲ့ေခတ္ပညာ
တတ္တဦးျဖစ္လို႔မိ႐ုိးဖလာပညာေရးေလာက္န႔တ
ဲ င္းတိမ္ႏိုင္သူမဟုတ္ပါ။
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကိုစတင္မပို႔ဘလ
ဲ ူေက်ာင္းကိုပစ
ဲ တင္ပို႔ခ့ၿဲ ပီးအဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းေရးကိုပဲ
အေလးေပးခဲ့ပါတယ္။ကိုရင္၀တ္ေတာ့လည္းခုႏွစ္ရက္ပ၀
ဲ တ္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။ဒီလိုန႔ဲဗုဒၶဘာသာမွာထူးထူး ျခားျခားအဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေလ့လာရတဲ့ ေက်ာင္းပညာ အခြင့္အေရးမ်ိဳးမရခဲ့ပါ။ ဒါေပမယ့္ စာဖတ္ျခင္းကို
အထူး၀ါသနာပါတဲ့အတြက္ဗုဒၶစာေပကိုမိ႐ိုးဖလာထက္ပိုၿပီး

ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ဟန္ရွိပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦးအေနနဲ႔သာမန္မိ႐ုိးဖလာထက္ပိုၿပီး ေလ့လာလိုက္စားခဲ့ပံုရတယ္လို႔ဦးသန္႔
အေပၚအကဲျဖတ္ႏို္င္တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္တခုကေတာ့

မႏၲေလးေတာင္ၿမိဳ႕မဟာဂႏၶ႐ံုဆရာေတာ္

အရွင္ဇနကာ ဘိ၀ံသလို ဗုဒၶစာေပက်မ္းျပဳ အေက်ာ္တဦးက ဦးသန္႔လို လူ၀တ္ေၾကာင္တဦးကို မိမိရ႕ဲ
ဘာသာေရးစာအုပ(္ အနာဂတ္သာသနာ)မွာအမွာစာေရးခြင့္ျပဳျခင္းပဲ

ျဖစ္ပါ

တယ္။

ဒီအခ်က္ဟာ

ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထင္ႀကီးစရာျဖစ္ေပမယ့္ ဦးသန္႔ဟာဘုရားဒကာဆ႒သဂၤါယနာတင္
ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ဦးႏုနဲ႔ေတာ့

လံုး၀မတူပါဘူး။

ဦးႏုက

ပုတီးစိတ္ျခင္း၊

ေဗဒင္ေမးျခင္း၊

ဗလိနတ္စာေကၽြးျခင္း စတဲ့ကိစၥေတြမွာအထူးအေလးအနက္ထားလြန္းပါတယ္။ သေဘာထားကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈ
အလြန္နည္းတဲ့

ငယ္ေပါင္းေရာင္းရင္း

ဦးႏုန႔ဲ

ဦးသန္႔တုိ႔ဟာ

ႏိုင္ငံေတာ္က

ဘာသာေရး

အတြက္ေဆာင္ရြက္မႈမွာအႀကီးအက်ယ္သေဘာကြဲလခ
ဲြ ့ဖ
ဲ ူးပါတယ္။
ဦးႏုဟာ

ဆ႒မသဂၤါယနာတင္သာသနာ့ဒါယကာႀကီးဘြ႕ဲ ခံလိုသူ

ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ခဲ့တာဟာ

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ကဆိုေတာ့

အေလာတႀကီးမလိုေသးပါဘူး။

မင္းတုန္းမင္းက

ပုံႏွိပ္စာေတြလည္း

ရွိေနပါၿပီ။

႐ိုက္ႏွိပ္ၿပီးသား

ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ၿပီး

သဂၤါယနာတင္ဖို႔

ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ခ့တ
ဲ ာပါ။

ႏႈတ္ထက္

အာဂံုသက္သက္

မဟုတ္ပါဘူး။

ဗမာျပည္ကလည္းဒုတိယကမာၻစစ္မွာမိေအးႏွစ္ခါနာဆိုသလိုဂ်ပန္အ၀င္တခါ၊အဂၤလိပ္အ၀င္တခါ
စစ္ဒဏ္ခံၿပီး ျပာပံုျဖစ္ခဲ့ရတဲ့အျပင္ ျပည္တင
ြ ္စစ္မီးကလည္း ေတာက္ေလာင္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္
ထူေထာင္စ

တုိင္းျပည္မွာ

လိုဏ္ဂူႀကီးေဆာက္ၿပီး

အႀကီးအက်ယ္

ေငြကုန္ေၾကးက်ခံဖို႔ဆုိတာ

ဆိုင္းထားသင့္ပါေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးသန္႔က အမုန္းခံၿပီး ကန္႔ကက
ြ ္ခ့ဲပါတယ္။ ဦးႏုက စိတ္ကူး
ယဥ္သူလည္းျဖစ္၊လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ဖို႔အာဏာလည္းရွိခ်ိန္ျဖစ္လို႔ဇတ
ြ ္တိုးလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာ
သတင္းစာဆရာ

၀န္ႀကီးဦးထြန္းေဖက“ဘ၀ရွင္မင္း

တရားႀကီး”လို႔ေခၚေလာက္ေအာင္ဇတ
ြ ္တိုး

လုပ္ေလ့ရွိလာပါတယ္။
မိတ္ေဆြဦးသန္႔ရ႕ဲ ကန္႔ကြက္မႈဟာမေအာင္ျမင္ခ့ပ
ဲ ါဘူး၊ျမန္မာျပည္မွာက

ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒဟာ

မိစာၦဒိ႒၀
ိ ါဒလို႔လူအမ်ားအျပားက အစြျဲ ဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ မူလကလက္၀၀
ဲ ါဒျဖန္႔ခ်ိခ့သ
ဲ ူ သခင္ႏုက
သာသနာ့ဒါယကာ ျဖစ္လာတဲ့အခါသူပုန္ထေနတဲ့ကန
ြ ္ျမဴနစ္ေတြကို ဓမၼာႏၲရာယ္ေတြလို႔ဆိုင္းဘုတ္
ကပ္ခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕

ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကလည္း

ဘုရားေက်ာင္းထဲ

ဖိနပ္စီးျပခဲ့ၾကဖူးတာ

ရွိပါတယ္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရမ်ားတဲ့ ဗမာျပည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ကို မိစာၦဒိ႒ိ စြပ္စရ
ဲြ တာ လြယ္ပါတယ္။
သံဃာေတာ္ေတြကို
လိုေတာ့
ကြန္ျမဴနစ္

႐ိုက္ႏွတ္သတ္ျဖတ္ခ့ဲတ့ဲ

ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို

ဓမၼာႏၲရာယ္

တေစၦေျခာက္သူေတြအျဖစ္

အျဖစ္စခ
ြဲ ်က္မတင္ပါဘူး။ဦးႏု
ဗမာကြန္ျမဴနစ္မ်ား

တခါတေလ

က်ဆံုးပါေစ”

လို႔

စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ

မေခၚရဲေတာ့ပါဘူး။

ယခုအခါ

ေစာေစာတုန္းက

ကဗ်ာဆရာတင္မိုးက

သူတို႔ကို

ကဗ်ာနဲ႔သေရာ္ခ့ဖ
ဲ ူးပါတယ္ဦးသန္႔ကေတာ့ဓမၼာႏၲရာယ္
ေျပာဖူးသလို
ေျပာလိုပံုရပါတယ္။

“ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ

အဓြန္႔ရွည္ပါေစ၊

ဗမာကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုကန
ြ ္ျမဴနစ္

အမည္ခံထားတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ဆိုပါတယ္။ သခင္သန္းထြန္းနဲ႔ သခင္စုိးတို႔ အျပန္အလွန္
ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခိုက္ၾကပံု၊ မၾကား၀ံ့ မနာသာ စြပ္စေ
ဲြ ျပာဆိုၾကပံုေတြဆိုၿပီး သူတို႔ စာေစာင္ေတြမွာ

အျပန္အလွန္ေရးထားတာ ေတြကို စုေပါင္းတင္ျပပါတယ္။ အလံနီသခင္စုိးဟာ မူလက လူ (၃၀)
ေလာက္ရွိရာက

ေျမရွင္သေဌးေတြရ႕ဲ

ပစၥည္းေတြကိုလုယက္ယူငင္တ့ဲအခါလူဆုိးဓားျပေတြပါ

၀င္လာလို႔ ခ်က္ခ်င္းလူ (၃၀၀) ေလာက္ ျဖစ္သာြ းခဲ့တယ္လို႔ ေရးပါတယ္။ “ဓမၼာႏၲရာယ္ မိစာၦဒိ႒”ိ
ဆုိတဲ့ စကားကို မသံုးခဲ့ပါ။ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပဲြ လက္နက္အျဖစ္ သံုးေလ့မရွိခ့ပ
ဲ ါ။
ရွိေတာင္မွ

ဖဆ

ဆိုရွယ္အမ်ားစုလို

အဓိက

လက္နက္အျဖစ္

မသံုးခဲ့ပါ။

ဦးသန္႔တသက္တာမွာ မိခင္န႔ဲ အတူ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းကပ္တာမ်ိဳး၊ ေရႊတိဂံုဘုရားကို တက္ၿပီး
ဘုရားဖူးတာမ်ိဳးကို လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တရားထိုင္တာလည္း လုပ္ပါတယ္။ ပုတီးစိပ္တာ မၾကားဖူးပါ။
အလႉအတန္း အႀကီးဆံုးလုပ္ဖူး တာက မိမိရရွိတ့ဲ ဂ်၀ါဟာလာေန႐ူး ဆုေငြ ႐ူပီး တသိန္းကို ဂ်ပန္ရွိ
ကုလသမဂၢတကၠသိုလ္ကို ပညာေရးရန္ပံုေငြ အလႉအျဖစ္ လႉခ့တ
ဲ ာပဲရွိပါတယ္။
ကိုယ္က်င့္သိကၡာပိုင္းကေျပာရရင္ေတာ့ ငါးပါးသီလကိုခါး၀တ္ ပုဆိုးကဲ့သို႔ ၿမဲသူလို႔ ေျပာရင္
သာမန္ေျပာရာ

က်ပါမယ္။

ဦးသန္႔ဟာ

သူရ႕ဲ

ရာထူးအရွိန္အ၀ါအသံုးခ်ၿပီး

အစိုးရ၀န္ထမ္း

အေနနဲ႔ေရာ၊ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ေရာ အခြင့္အေရး အလြသ
ဲ ံုးစားမႈမ်ိဳး၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ိဳး
လံုး၀ မရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းလို အကုသိုလ္မ်ား တဲ့ လူမ်ိဳးဟာ ဦးသန္႔ကို “ဆင္ျဖဴမ်က္ႏွာ
ဆင္မဲမၾကည္၀
့ ”ံ့ ျဖစ္ခဲ့မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ဦးသန္႔ရ႕ဲ မိတ္ေဆြရင္းဦးႏုဟာ

“ဦးသန္႔ဟာအလြန္႐ုိးသားေျဖာင့္

မတ္သူတေယာက္ျဖစ္ၿပီး

ဗုဒၶဘာသာကိုလည္းအလြန္႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔အတိုခ်ဳပ္ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။တကယ္ ေတာ့ဦးသန္႔ဟာ ဘယ္ဘာသာကိုမဆုိ ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ လူယဥ္ေက်းျဖစ္ပါတယ္။ ဦးႏုေျပာတဲ့
“ဦးသန္႔ဟာ အလြန္႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္သ”ူ ဆိုတ့စ
ဲ ကားဟာ႐ုိး႐ုိးနဲ႔ျပည့္စံုလွတ့ဲ ဂုဏ္ပုဒ္ပါပဲ။
ဦးအုန္းျမင့္ (ဒို႔ရွမ္းျပည္) ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ႐ႈေထာင့္က ဂုဏ္ျပဳစကားတလံုးျဖစ္တ့ဲ
“သူတတာတို႔၏မ်ားစြာႏွစ္လိုၾကည္ညိဳခင္မင္ေစႏိုင္ေသာသြင္ျပင္အမူအရာရွိျခင္း”လို႔အခ်ဳပ္ေျပာပါ
တယ္။အဲဒါကို

“သာရဏီယ

တရားေျခာက္ပါးနဲ႔ျပည့္စံုသ”ူ ေျပာႏိုင္ပါတယ္တ့။ဲ

သာရဏီယ

တရားေျခာက္ပါးဆိုတာက(၁)

ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္

ကိုယ္အမူအရာရွိျခင္း၊

(၂)

ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္

ႏႈတ္အမူအရာရွိျခင္း၊

(၃)

ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္

စိတ္အမူအရာရွိျခင္း၊

(၄)

ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္

မွ်တေ၀ဖန္မႈရွိျခင္း၊

(၅)

ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္

ကိုယ္က်င့္ရွိျခင္း၊

(၆) ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ လိုက္ေလ်ာတတ္ျခင္းတဲ့။ အားလံုး (၆) ပါးပါ။ “ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖယ
ြ ္ အမူအက်င့္န႔ဲ
ျပည္စံုသ”ူ လို႔ ေျပာရင္ ၿပီးမယ္ထင္ပါတယ္။
“ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ဦးသန္႔”
တကၠသိုလ္စိန္တင္ျပဳစုတဲ့

ဆိုတ့ဲ

ဘိလပ္က

“ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ဂါဒီယန္သတင္းစာ
ဗိသုကာ

ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို

ဦးသန႔”္ ဆိုတ့စ
ဲ ာအုပ္မွာဘာ

သာျပန္ၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးက “ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဦးသန္”႔ (လန္ဒန္၊ ေအာက္တိုဘာ

(၁၉)

႐ိုက္တာ)

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ

ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး

ဦးသန္႔

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ

ဘာသာျဖစ္သည့္ဗုဒၶဘာသာသည္ပင္ဦးသန္႔ကိုကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္

ခန္႔သင့္ေၾကာင္း

တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အကူျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ဂါဒီယန္သတင္းစာႀကီးက ယေန႔ေခါင္း
ႀကီးပိုင္းမွ ေ၀ဖန္ေရးသားလိုက္သည္။ ယင္းသတင္းစာႀကီးက ဆက္လက္ေရးသားရာတြင္ ဗုဒၶဘာ
သာ၀င္မ်ားမွာ

သမစိတၱရွိၾက၍

အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကိုလက္ကိုင္ထားၿပီးအျမတ္ဆံုးတရားကို

ရွာေဖြေနသူမ်ားျဖစ္သည္စသျဖင့္ပါရွိသည္။
ထုိသို႔ရည္ရြယ္ရင္းရွိၾကေသာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ အဂတိတရား မလိုက္ စားဘဲ သမစိတၱမွ်တစြာ
ထားရွိတတ္ေသာ သေဘာရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ကို ၾကည့္ပါလွ်င္ သူယံုၾကည္လက္ခံေသာ
ဘာသာတရားေၾကာင့္ပင္ ကုလသမဂၢ၏ တာ၀န္ႀကီးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္သင့္ေတာ္သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္စသျဖင့္ အဆိုပါ ဂါဒီယန္သတင္းစာႀကီးက ဆက္လက္ေ၀ဖန္ေရးသား
ထားေပသည္။

အထက္ပါစာဟာ႐ိုက္တာသတင္း

ဌာနက

ဂါဒီယန္သတင္းစာပါေဆာင္းပါးထဲက

အေၾကာင္းအခ်က္တခုုက-ို ေဖာက္သယ္ခ်လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့

ဦးသန္႔ဟာ

ျမန္မာျပည္သား

တေယာက္အေနနဲ႔

ဒဏ္ကိုမိေအးႏွစ္ခါနာဆိုသလိုခံခဲ့ရသူ၊ျပည္တင
ြ ္းစစ္ႀကီးဒဏ္ကို

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး

ခံခ့ရ
ဲ သူျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္

စစ္ကို မလိုလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻစစ္မီးထဲမွာ သူစုေဆာင္းခဲ့တာ
စာအုပ္ေတြနဲ႔ အတူ သူ႔အိမ္လည္း မီးထဲပါသြားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ကာလမွာ ကရင္သူပုန္န႔ဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔

အသက္စန
ြ ္႔ၿပီး

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ရ
ဲ တဲ့

အေတြ႔အႀကံဳလည္းရွိပါတယ္။

ဦးႏုရ႕ဲ မွတ္ခ်က္ခ်အတုိင္းအလြန္႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ၿပီး ေမတၱာေရွ႕ထားစဥ္းစားတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါေတြက ဦးသန္႔ရ႕ဲ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းေတြပါ။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြကုိ ဦးသန္႔ဟာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦးအေနနဲ႔

တည္ေဆာက္ခ့ဲတာျဖစ္ေပမယ့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္

တုိင္းမွာ

ဒီအရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနတာလည္းမဟုတ္ပါ ဆုိတာကုိေတာ့ သတိျပဳရပါလိမ့္မယ္။ ဦးသန္႔က
ဦးႏုလုိ အယူသည္းမႈေတြ မပါရွိပါဘူး။ နတ္၊ ေဗဒင္၊ ပုတီးေတြ မပါပါဘူး။ ဦးသန္႔မွာ သီလနဲ႔
ပညာပုိင္းမွာ
“ဗုဒၶဘာသာ၀င္-

လူတကာထက္
ေကာင္းတဦး”

ပုိပါတယ္။
လုိ႔

ဦးသန္႔ကုိဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦးလုိ႔ဆုိတာထက္

“ေကာင္း”

ဆုိတ့ဲ

၀ိေသသတလုံး

တုိးျဖည့္ေျပာမွ

တျခားဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔မေရာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးသန္႔ရ႕ဲ စြမ္းေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္
(၁)

ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ

ဂုဏ္ျမင့္တက္ခ့တ
ဲ ယ္။

(၂)

ျမန္မာလူမ်ဳိးရဲ႕

ဂုဏ္ျမင့္တက္ခ့တ
ဲ ယ္။

(၃)

ဗုဒၶဘာသာရဲ႕

ဂုဏ္ျမင့္တက္ခ့တ
ဲ ယ္။

(၃)

ကုလသမဂၢႀကီးရဲ႕ဂုဏ္လည္း

ဗုိလ္ေန၀င္းအစဗုိလ္သန္းေရႊအဆုံးဗမာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြေၾကာင့္ခုအခါမွာ
ဘာသာရဲ႕ဂုဏ္ေရာ၊ျမန္မာလူမ်ဳိးရဲ႕ဂုဏ္ေတြအထူးနိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။

ျမင့္တက္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ ဂုဏ္ေရာဗုဒၶ
ဒီဂုဏ္ေတြကုိ

သူမ်ားက

ဆည္ေပးလုိ႔မရပါ။

ဦးသန္႔ကုိ

မနာလုိတုိရွည္

ျဖစ္ေနလုိ႔လည္း

မၿပီးပါ။

ဦးသန္႔ဂုဏ္ေတြကုိ

ဖ်က္ပစ္လုိ႔လည္း မရပါ။မိမိတုိ႔မွာ က်ဆင္းေနတဲ့ ဂုဏ္ကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ျပန္လည္ျမႇင့္တင္မွသာ
ရႏုိင္ပါတယ္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြအေနနဲ႔မိမိတုိ႔ရ႕ဲ ဂုဏ္ကုိ
အမိန္႔ရွိဖူးသလုိ

စိတ္ထဲကလာတဲ့

ဆည္ခ်င္ရင္အလြန္လယ
ြ ္ပါ-တယ္။

ကိစၥေတြကုိ

စိတ္ထမ
ဲ ွာပဲ

ဦးသန္႔

အရင္ရွင္းရပါလိမ့္မယ္။

ဦးသန္လ
႔ ုိေမတၱာေရွ႕ထားၿပီးတုိင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေစခ်င္ပါတယ္ဆုိတ့ေ
ဲ စတနာထားလုိက္
ရင္ အစစေခ်ာေမာသြားပါလိမ့္ မယ္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ လူေတာမတုိးႏုိင္ျဖစ္ ေနရတာကုိ ငါတုိ႔ - ဘုန္းႀကီး လုိ႔ သာမန္လူေတြ
မဖူးႏုိင္ၾကဘူးလုိ႔

ထင္မေနပါေလနဲ႔။

ကုိယ္တုိင္ကလည္းလူေတာမတုိး၀ံ့
လူေတာတုိးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

မေကာင္းတာလုပ္ရင္လူေတြကကုိယ့္ကုိေရွာင္ၾကမယ္။

ျဖစ္မယ္။

လူေကာင္းတဦးကုိ

ေကာင္းတာလုပ္ရင္

ဦးသန္႔လုိပဲ

“လူေတာမတုိးေစနဲ”႔

ဆုိတ့ဲ

လူရာ၀င္

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္န႔ဲ

အက်ယ္ခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ထားေပမယ့္ လူေတြက တေန႔ တျခား ပုိၿပီးသာ ၾကည္ညိဳလာပါလိမ့္မယ္။
မေကာင္းတဲ့လူကေတာ့သူမ်ား

အက်ယ္ခ်ဳပ္မထားရဘဲ

ကုိယ့္ဘာသာ

အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ကာ

ခံေနရပါလိမ့္မယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအားလုံး ေမတၱာပြားႏုိင္ပါေစ။ တုိင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္း-သာယာေအာင္ ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ။ က်ေနာ္တုိ႔ ၾကည္ညိဳစြာ အေလးျပဳပါရေစ။
ေမာင္စမ
ြ ္းရည္
သူ႕အျမင္
၂၀၀၉ခုႏွစ္အတြင္း

ျဖစ္ေပၚလာမည့္

ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ

ႏုိင္ငံေရး

အေျခအေနမ်ားအေပၚ

ဘယ္လုိသုံးသပ္မိပါသလဲ?။
ဒီႏွစ္ဟာ နအဖအဖိ၂
ု႔ ဝ၁ဝေရြးေကာက္ပအ
ဲြ တြက္ဖိလုပ္ရမယ့္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ
ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းရမယ္၊ႏိုင္ငံေရး ပါတီအသစ္ေတြ ကိုလက္ခံရမယ္။ တပါတည္းမွာတည္ရွိဆႏ
ဲ ိုင္ငံေရး
ပါတီေတြနဲ႔

အပစ္အခတ္

ရပ္စထ
ဲ ားတဲ့အဖြ႔ေ
ဲ တြန႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔လည္းဘယ္လိုသေဘာထား

တယ္ဆိုတာ ေျပာရပါမယ္။
တဖက္မွာက်ေတာ့လည္း

(ႀကံ့ဖတ
ြ ္အျဖစ္န႔ျဲ ဖစ္ေစ၊တျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္န႔ျဲ ဖစ္ေစ)

သူတို႔အတြင္းကလူေတြထဲမွာ ဘယ္သူေတြ ဝင္ အေရြးခံရမယ္ဆိုတာ အတြက္လည္းစီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရ၊
စီမံရတာေတြ ရွိဦးမွာပါ။ ဒါဟာေသးတဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔တင
ြ ္း အခုအခံေတြ၊ မေက်နပ္မႈ
ေတြ၊ဂိုဏ္းဂဏေတြျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။
အံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့

ဒါေၾကာင့္မို႔

ဒီ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္ထမ
ဲ ွာ

ဥပေဒေက်ညာခ်က္ေတြ၊သတင္းေတြ

(အခုကိုပေ
ဲ ရြးေကာက္ပေ
ြဲ ရႊ႔ဆိုင္းမယ္ဆိုတ့သ
ဲ တင္းေတြထက
ြ ္လာေနပါၿပီ)

ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့၊

ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။

နအဖအဖို႔ကေတာ့သူတို႔အတြင္းပိုင္းေျပလည္

တည္ၿငိမ္ေရးကို

အတြင္းပိုင္း

မတည္ၿငိမ္ရင္အျပင္ကိုရင္ဆိုင္ရာမွာကေမာက္ကမ

သိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔

ဒီႏွစ္ထမ
ဲ ွာနအဖရဲ႕

အဓိကထားဦးစားေပးလုပ္မွာပါ။
ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ

စစ္ဖက္နယ္ဖက္ထိပ္ပိုင္း

သူတုိ႔

အရာရွိေတြလည္း

အေျပာင္းအလဲ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ နအဖအတြင္း ပိုင္းမွာမတည္ၿငိမ္မအမ်ားဆံုးျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ
ႏွစ္တႏွစ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
နအဖဟာသူတို႔ရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလက္မခံသူေတြအေပၚဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ
ဆိုတာလည္း ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲလက္ေတြ႔န႔အ
ဲ ေျဖေပးရ မယ္ထင္ပါတယ္။နအဖဟာႀကံ့ဖတ
ြ ္ကိုေရရွည္မွာ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ့မလား၊နအဖနဲ႔

တစည

ဘယ္လိုထိန္းညိွရၾကမလဲဆိုတာေတြလည္းစိတ္ဝင္စား

စရာေတြ႔ျမင္ ၾကရပါမယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဂိုဏ္း၊ ဗိုလ္ခင္ၫန
ြ ္႔ဂိုဏ္းေတြ ဘယ္လိုအခန္းက ပါဝင္ၾက
မလဲဆိုတာလည္း ျမင္ရအုန္းမယ္ထင္ပါတယ္။
‘ဒီႏွစ္ဟာ

နအဖရဲ႕ျပည္တင
ြ ္းႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြအစမ္းသပ္ခံရ

သူတို႔ဘယ္အထိသည္းညည္းခံႏိုင္တယ္ဆိုတာကို

မယ့္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါ။

ဒီလိုဆိုတ့ဲ

အတြက္သူတို႔ကိုေျဗာင္ဆန္႔က်င္တ‘ဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုသည္းခံမယ္လို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္
ပါ။ပိုေတာင္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဦးဝင္းတင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔လို
ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေထာင္ထဲျပန္ထည့္တာေတြ႔ ရရင္မဆန္းဘူးလို႔ပယ
ဲ ူဆရမွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ဒီႏွစ္ဟာ

နအဖအဖို႔မလြယ္လွတ့ဲ

ႏွစ္ပျဲ ဖစ္မွာပါ။

စီးပြားေရး၊

ႏိုင္ငံေရး၊

သူတို႔တင
ြ ္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊အဖက္ဖက္မွာအက်ပ္အတည္းေတြရင္ဆိုင္ရမယ့္ႏွစ္လို႔ျမင္ပါတယ္။
အခုကိုပအ
ဲ ပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြဟာနအဖတြက္ထားသလိုမဟုတ္ပတ
ဲ င္းခံေနလို႔န
အဖဟာ အေျခအေနေတြကိုေတာင္မထုတ္ျပန္ရပ
ဲ ျဲ ဖစ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ အ တြက္ တျခား
အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုသာ တည္ေထာင္ခင
ြ ့္ေပးလိုက္ရင္သူတို႔ရ႕ဲ လက္ရွိ အက္စ္ဘီ၊စရဖစတဲ့ေထာက္
လွမ္းေရးယႏၱရားေတြနဲ႔ လံုေလာက္ပါ့မ လား၊ဘယ္လိုတိုးခ်ဲ႔မလဲ စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။
၂ဝဝ၉ခုႏွစ္အတြင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟုပိုင္းျဖတ္ထားသည့္ႏိုငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားက
ဘာပါလဲ။
တျခားပံုမွန္လုပ္ငန္းေတြအျပင္ျပည္သူ႔အင္အား( P e o p l e
အဓိကထားၿပီး

ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိလုပ္သာြ းပါမယ္။

လုပ္ရာမွာ

P o w e r )စည္း
အဓိကအားျဖင့္

လံုးေရးကို
ကာလတခု

မွာေျမေအာက္သဏၭာန္နဲ႔လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အထက္မွာေျပာခဲ့သလိုပဒ
ဲ ီႏွစ္မွာထူးျခားတဲ့ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။နအဖဟာသူ
တို႔အသက္ရွင္တည္ရွိေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာရွိတ့ဆ
ဲ ူးေညွာင့္ခလုတ္အားလံုးကိုဖယ္ရွားတာလုပ္ရပါ
ေတာ့မယ္။ ဒီလိုလုပ္ရာ မွာ ျပည္သူလူထုရ႔အ
ဲ က်ိဳး စီးပြားနဲ႔ပဋိပကၡ ေတြျဖစ္တာေတြ မုခ်ႀကဳံရမွာပါ။
ဒါဆိုရင္က်ေနာ္တို႔ဟာ

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို

ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ႏိုင္တ့သ
ဲ ဏၭာန္န႔ဲ

တိုက္ပြဲဝင္ပါမယ္။
အလားတူပဲနအဖကအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔လုပ္လာေကာင္းလုပ္လာႏိုင္

ပါတယ္။သူ႔မွာႏိုင္ငံေရးအရအင္အားေတာင့္တင္းၿပီလို႔ယူဆရင္နအဖဟာတနည္းနည္းနဲ႔အေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ဒီလိုလုပ္လာရင္နအဖနဲ႔အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္တို႔အၾကားကတိုက္ပဲြဟာေနာက္ဆံုးအဆံုးအျဖတ္တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္သာြ းႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုအခါမွာက်ေနာ္တို႔ဟာရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အသီးအပြင့္ျဖစ္တ့၊ဲ ၁၉၉ဝခုႏွစ္ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာျပည္သူတရပ္လံုးကေထာက္ခံခ့တ
ဲ ့ဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ျပည္သူေတြ၊တျခားအင္အားစုေတြန႔ဲ လက္တၿဲြ ပီး
ကန္႔ကြက္တိုက္ပြဲဝင္သြားပါမယ္။ဒါေပမဲ့

ဒါေတြကို

က်ေနာ္တို႔ဗကပတဖြ႔ထ
ဲ ဲလုပ္လို႔မရပါဘူး။

ျပည္တင
ြ ္း ျပည္ပရွိတျခား အဖြဲ႔အ စည္းေတြ၊လူပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ေ
ဲ ဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းတာေတြလုပ္သာြ းပါမယ္။
(ဒါ လည္းေျမေအာက္ ပံုသဏၭာန္နဲ႔ အဓိကျဖစ္ပါမယ္)။
ဒီလိုလုပ္ရာမွာမတူတာေတြကိုခဏေဘးဖယ္ထားၾကဖို႔အေရးႀကီးတယ္လို႔ယူဆပါတယ္။
ဒီလိုလံုးပမ္းေနတဲ့ကာလအတြင္းမွာနအဖအစိုးရကိုဆန္႔က်င္သူေတြအခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္တာမ်ိဳး
က်ေနာ္တို႔ကလံုးဝမလုပ္ပါဘူး။ဒါေတြကလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းပိုင္းပါ။အယူအဆပိုင္းကိုေျပာရရင္ေတာ့ဒီ
ကာလမွာက်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔နအဖအစိုးရကိုအလုပ္အေကြၽးျပဳလိုတ့၊ဲ မူမ့အ
ဲ ေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ခ်င္တ့အ
ဲ ရႈံး
ေပးေရးဝါဒကို ဖြင့္ခ်ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္သာြ းပါမယ္။
၂၀၁၀ေရြေကာက္ပဲြန႕ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိအကဲျဖတ္ပါသလဲ။
တကယ္ေတာ့

ဒီ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဟ
ြဲ ာ

သဏၭာန္သေဘာ

ေလာက္ပရ
ဲ ွိပါတယ္၊

ရယူၿပီးပါၿပီ။

ဒီေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ

တကယ့္အာဏာကိုနအဖကသူ႔ရဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔

ဘယ္သူေတြႏိုင္-ႏိုင္ အာဏာဟာစစ္အုပ္စု လက္ထမ
ဲ ွာပဲ စြစ
ဲ ြၿဲ မဲၿမဲတည္ရွိေနမွာပါ။
ဒါေပမဲ့ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာနအဖစစ္အုပ္စုန႔သ
ဲ ေဘာထားမတူညီတ့လ
ဲ ူေတြ၊အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြဝင္
ေရာက္အေရြးခံတာရွိႏိုင္ပါတယ္။ဘယ္သူေတြျဖစ္မယ္ဆိုတာေတာ့မေျပာႏိုင္ေသးပါ။တကယ္လို႔အဒ
ဲ ီ
လိုလူ၊အဖြဲ႔အစည္းေတြေပၚလာၿပီး

ႀကံ့ဖတ
ြ ္၊

တစညစတဲ့စစ္အုပ္စုအင္အားစုေတြန႔ဲ

ယွဥ္ၿပဳိင္ရင္

သူတို႔ကို က်ေနာ္တို႔ကအားေပးေထာက္ခံပါမယ္။ ေနာက္တခ်က္ကဒီေရြးေကာက္ပက
ဲြ
ေန ရာထူးနဲ
အခြင့္အေရးျပႆနာေၾကာင့္နအဖအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာစိတ္ဝမ္းကြျဲ ပားမႈေတြေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။
အဆင့္အသီးသီး၊ေဒသအသီးသီး၊အလႊာအသီးသီးမွာေပၚေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ဒါကိုအတိုက္အခံ ေတြက
ေကာင္း ေကာင္းအသံုးခ်ရပါမယ္။
ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္္မွဳအေပၚအျမင္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚမည္သုိ ့သက္ေရာက္ ႏိုင္ပါသလဲ
ဒီျပႆနာႀကီးဘာေၾကာင့္ေပၚေပါက္ခ့တ
ဲ ယ္ဆိုတာကို

က်ေနာ္ေဆာင္းပါး၃-၄ပုဒ္ေရးဖူးပါ

တယ္။ ဒီေနရာမွာျပန္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။
ဒီအႀကိမ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႀကီးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔တေန႔ကပဲ
ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွာႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႔ကေျပာသြားပါတယ္။‘ဒါကိုအေမရိကန္ဖက္ကလံုးဝမျငင္း
ပါဘူး။ဒီအယင္တႏွစ္ကပဲ ကြန္ဒိုလီဇာရိဳြ က္ကိုယ္တိုင္ “အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ စီးပြားေရးဟာစိတ္ခ်ရ
တယ္၊ပံုမွန္ပဲလ”ို႔ အလားတူထိပ္သီးအစည္းအေဝးတခုမွာအာမခံခ့ဖ
ဲ ူးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဒီတခါေလာက္အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္က်ဆင္းတာသမိုင္း
မွာအင္မတန္ရွားတယ္လို႔ဆိုရပါမယ္။၁၉၂၉စီးပြားေရးကပ္တုန္းကေတာ့အေမရိကန္ဟာကမၻာ့နံပတ္
တစ္မဟုတ္ပါဘူး။ဥေရာပရဲ႕ေနာက္မွာပါ။အခုေတာ့ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ေနရာကေနမ်က္ႏွာျပလို႔
မရေအာင္ျဖစ္ရတာဆိုေတာ့ ေတာ္ရံုျပႆနာႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။
ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ေနရာကေနအေမရိကန္ဖယ္ေပးရဖို႔အတြက္ အ ေရးပါတဲ့သမိုင္း တေကြ႔ျဖစ္
မယ္လို႔ေတာင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တြက္ၾကပါတယ္။ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ဒါဟာ အေမရိ
ကန္ႏိုင္ငံအုပ္စိုးသူလူတန္းစားထဲကနီယိုလစ္ဘရယ္သမားေတြရ႕ဲ ေပၚလစီေတြမမွန္ေၾကာင္းပြင့္က်
သြားတာလို႔လည္း

ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

သူတို႔သံေကာင္းဟစ္ေလ့ရွိတ့ဲ

“L a i s s e z - f a i r e”

ေပၚလစီရ႕ဲ က်ဆံုးခန္းပါ။
စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈေတြကိုအစိုးရကဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရဘူးလို႔ေမာက္ေမာက္မာမာေျပာ
ခဲ့ၾကတဲ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ဧရာမလူခ်မ္းသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြန႔ဲ သူတို႔ရ႔ေ
ဲ ဘာဂေဗဒ ပညာ
ရွင္ေတြဟာအခုေတာ့သူတို႔လုပ္ငန္းႀကီးေတြကိုကယ္တင္ေပးပါဦးလို႔အစိုးရေတြကိုေတာင္းပန္ေနၾက
တာေတြ႔ရေတာ့ ၿပဳံးမိရပါတယ္။
ဗမာျပည္ရဲ႔စီးပြားေရးဟာဒီႏွစ္ထမ
ဲ ွာဘယ္လိုမွပိုေကာင္းလာစရာမရွိပါဘူး။ ကမၻာ့စီးပြားေရး စ
နစ္ရဲ႔ အစြန္အဖ်ားေလာက္မွာ သာရွိတ့ဲ ဗမာႏိုင္ငံကို ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ရ႔ဒ
ဲ ဏ္ဟာ ဒီႏွစ္ထမ
ဲ ွာ
ပိုၿပီးရိုက္ခတ္လာမယ္လို႔ယူဆရပါမယ္။အဲဒီလိုရိုက္ခတ္လာရင္ထံုးစံအတိုင္းလယ္သမားအလုပ္သမား
နဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေလးေတြကို အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္မွာပါ။
နအဖအေနနဲ႔ ဒီဒဏ္က ကာကြယ္ဖို႔၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ကယ္တင္ဖို႔ အစြမ္းလံုးဝ
မရွိပါဘူး။က်လာ သမွ်ဒဏ္ကို ငုတ္တုတ္ေပခံရမွာပါ။
ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း

ေလလြင့္သူတေယာက္ရ႕ဲ အလြမ္း
ေျခသလုံးအိမ္တုိင္ဘ၀ႏွင့္ကမၻာ့အေရွ႕မွအေနာက္၊ေတာင္မွ ေျမာက္သုိ႕ကၽြန္ေတာ္ ေလလြင့္
ေနခဲ့သည္မွာႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါ၊တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္အသက္ႀကီးလာသလုိအၾကားအျမင္ဗဟုသုတ
လည္းတုိးခဲ့သည္၊ကမၻာ့

ရြာတေျဖးေျဖးက်ဥ္းလာသည္၊ေမြးရပ္ေျမကအေမတေန႕ထက္တေန႕အုိစာ

သြားခဲ့ သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ၂၀ႏွစ္တင
ြ ္ေမြးရပ္ေျမရထားဘူတာမွအစျပဳလုိ႔ကမၻာႀကီးကုိစူးစမ္းဖုိ႔ကၽြန္ေတာ္ေျခ
လွမ္းစခဲ့သည္၊ႏွစ္ေပါင္း၂၀အတြင္းပီကင္းမွရွန္ဟုိင္း၊ကြမ္တုန္မွေဟာင္ေကာင္၊နယူးေယာက္မွ

၀ါရွင္

တန္၊ေတာင္အေမရိကမွေတာင္အာဖရိကထိထုိမွတဆင့္လန္ဒန္မွဆစ္ဒနီအလုပ္လုပ္ရင္းလွည့္လည္
ရင္းကၽြန္ေတာ္ေရက္ခဲ့ဖူးေသာႏုိင္ငံမ်ား၂၀ေက်ာ္ခ့သ
ဲ ည္။
ေနရာသစ္တခုေရာက္တုိင္းစိတ္သစ္လူသစ္ပတ္၀န္းက်င္အသစ္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခ့ဲ
ဖူးသည္၊

သုိ႕ေသာ္စိတ္ထဲတင
ြ ္အေမ့ကုိလမ
ြ ္းဆြတ္မႈက

ဘယ္ေတာ့မွမေျပာင္းလဲႏုိင္ခ့။ဲ

I P

ဖုန္းကဒ္ေလးေတြေပၚလာမွအေမ့ကုိမၾကာခဏကၽြန္ေတာ္ဖုန္းဆက္ႏုိင္ခသ
ဲ ည္၊ဖုန္းထဲတင
ြ ္အေမ၏
ေအးခ်မ္းေသာအသံသည္ဘ၀၏စိန္ေခၚမႈေတြကုိရင္ဆုိင္ဖုိ႕ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အင္အားပုိျဖစ္ေစခဲ့
သည္။အေမ၏အသံမွာတႏွစ္ထက္တႏွစ္ပုိအိုစာသြားခဲ့သည္။
အေမႏွင့္ဖုန္းေျပာတုိင္းက်မၼာေရးကုိဂရုစုိက္ဖုိ႔အေမ့ကုိစိတ္မပူဖုိ႔ ေနရာတကာ သတိႏွင့္သာြ း
လာဖုိ႔၊ခြင့္ယူၿပီးျပန္မလာဖုိ႔၊ျပန္လာရင္ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားၿပီးအလုပ္အကုိင္ပ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္
တလဲလဲ ေျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။အေမကၽြန္ေတာ့္ကုိ လြမ္းေနၿပီ ေတြ႕
ခ်င္ေနၿပီဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ သိလုိက္ပါသည္။
အေမ(၇၅)ႏွစ္ရွိပါၿပီ၊ကၽြန္ေတာ္လက္ေဘးက အလုပ္ေတြကုိခ် စိတ္ထက
ဲ အစီအစဥ္ေတြကုိ
ဖ်က္ၿပီး

အေမ့ဆီတလျပန္ဖုိ႔

ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ထုိတလအတြင္း

ဘာမွမလုပ္ဘာမွ

မေတြးပဲအေမအနားတြင္ေန မည္။
ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာခဲ့မည္အေၾကာင္း

အေမ့ကုိဖုန္းဆက္အေၾကာင္း

ၾကားၿပီးေနာက္အေမ

စတင္အစီအစဥ္ဆေ
ဲြ တာ့သည္၊မွတ္စုစာအုပ္တအုပ္ျဖင့္ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ေသာအစားအစာမ်ားမွတ္၊
ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ကႀကိဳက္ ေသာအိပ္ရာခင္းကုိျပန္ျပင္ခ်ဳပ္၊ကၽြန္ေတာ္ေရာက္တုန္းအဆင္သင္၀
့ တ္
ဖုိ႔အ၀တ္အစားေတြျပင္ဆင္ရင္းအေမအလုပ္ရႈတ္ေနခဲ့သည္ဆုိတာကုိေနာက္မွကၽြန္ေတာ္သိခ့ရ
ဲ သည္။
အသက္(၇၅)ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာအေမ

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားလုပ္ေနရင္ေမာတတ္တ့အ
ဲ ေမ

ကၽြန္ေတာ္ျပန္

လာဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရင္း ေမာဖုိ႔ေမ့ေန ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ခံစာမိသည္။
ေလယာဥ္ေပၚတြင္အေမႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါအေမ့ကုိ ေျပးၿပီးဖက္လုိက္မည္ဟုစိတ္ကူးႏွင့္ၾက
ည္ႏူးေနမိသည္။တကယ္တန္းအေမႏွင့္ေတြ႕ေသာအခါတြင္ကၽြန္ေတာ္ ေျပးမဖက္မိ၊အိမ္ေပါက္၀တြင္
ႀကိဳေနေသာအေမသည္ သစ္ေျခာက္ပင္အုိႏွင့္ တူေနသည္။ မ်က္ႏွာေပၚက အရစ္အစင္းမ်ားေၾကာင့္
အေမသည္ အရင္ ပုံရိပ္ႏွင့္မတူေတာ့၊အေမေတာ္ေတာ္ အုိစာသြားခဲ့ပါလား။

အိမ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္းအရင္က
စတင္ခ်က္ျပဳတ္ေတာ့သည္။

သုိ႕ေသာ္

ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ခ့ေ
ဲ သာ
ထုိဟင္းမ်ားကုိ

ဟင္းမ်ားကုိ

အေမ

ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ေတာ့ေၾကာင္း

အေမ့ကုိမေျပာျဖစ္ခဲ့။မ်က္စိမႈန္လာၿပီျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ဟင္းမ်ားကငန္တခြက္ေပါ့တခြက္ျဖင့္အရသာ
မ်ားအရင္ႏွင့္မတူေတာ့။
ႀကီးေတြျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာအိပ္ရာခင္းမွာလဲဂမ
ြ ္းစစ္စစ္ေစာင္ထူ

ထုိေစာင္ထူထူႀကီးမ်ားကုိ

ၿခံဳအိပ္ရတဲ့အက်င့္

ကၽြန္ေတာ့္မွာမရွိေတာ့၊

ဂြမ္းေစာင္အစားသုိးေမြးေစာင္ႏုႏုေလးပဲသုံးေတာ့ေၾကာင္းအေမ့ကုိကၽြန္ေတာ္မေျပာျဖစ္ခ့၊ဲ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လာတာအေမကုိလြမ္းလုိ႔ေတြ႕ခ်င္လုိ႔ပဲ ေလ။
အိမ္ျပန္ေရာက္စႏွစ္ရက္တင
ြ ္အလုပ္မ်ားရႈတ္ေနေသာေၾကာင့္အေမႏွင့္စကားေကာင္းေကာင္း
မေျပာျဖစ္ခဲ့၊ေျပာျဖစ္ျပန္ေတာ့လည္း

လူျဖစ္အင္မ်ား၊လူဘ၀အၾကာင္းမ်ားကုိ

ထပ္တလဲလေ
ဲ ျပာေန

ေတာ့သည္။ထုိအေၾကာင္းမ်ားသည္လန
ြ ္ခ့ေ
ဲ သာ၂၀ႏွစ္ခန္႔ကအေမအပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျပာခဲ့ ေသာစကားမ်ားျဖစ္သည္။ထုိအေၾကာင္းအရာႏွင့္ကၽြန္ေတာ္၏ဘ၀ႏွင့္အလုပ္အေၾကာင္းကုိခုိင္းႏိႈင္းၿပီး
ေျပာေတာ့သည္၊ကၽြန္ေတာ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာလွ်င္ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေခတ္ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေျပာမိလွ်င္အေမသည္ေတြေတြေလးတေနရာရာကုိ

ေငးၾကည့္ေနတတ္

သည္။
မ်က္စိေတြမႈန၀
္ ါးလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္အေမဟင္းခ်က္ရာတြင္သန္႔ရွင္းမႈကုိဦးစားမေပးေတာ့
ေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္သတိျပဳလာမိသည္၊အေမခ်က္ေသာဟင္းထဲတင
ြ ္ တခါတရံပုိးေကာင္မ်ား ယင္ ေကာင္မ်ားပါလာတတ္သလုိ၊ထမင္းဟင္းမ်ားၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔က်လွ်င္လည္း

ျပန္ေကာက္ထည့္လာ

တတ္သည္။အေျခအေနမ်ားသည္ ယခင္ကႏွင့္မတူေတာ့။ အိမ္တင
ြ ္မခ်က္စားပဲ ဆုိင္တင
ြ ္မွာ စား
ရန္ေျပာေသာအခါအျပင္စာမ်ားသည္ညစ္ပတ္ေၾကာင္းက်မၼာ
ထမင္းခ်က္အေဖာ္တေယာက္ရွာထားခဲ့
သည္၊ငါမအုိေသးဟု

မည္ဟု

ေရးႏွင့္မညီၫတ
ြ ္ေၾကာင္းေျပာသည္၊

ေျပာျပန္လွ်င္

ကၽြန္ေတာ့္ကုိစိတ္ဆုိးေလသည္။

အေမသည္

ငါလႈပ္ရွားႏုိင္ေသး

ကၽြန္ေတာ္ၿမိဳ႕ထဲသုိ႔သာြ းလွ်င္အေမလည္း

လုိက္ခ်င္သည္၊ေနာက္ဆုံးတြင္အေမ့ေျခလွမ္းေၾကာင့္ လုိရာသုိ႔မေရာက္ႏုိင္ခ့။ဲ
အေၾကာင္းအရာတခုခုေဆြးေႏြးမိျပန္လွ်င္လည္းကၽြန္ေတာ့္အယူအဆမ်ားသည္မွားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊လမ္းမွားလုိက္ေနၿပီဟုအေမထင္သည္၊အရာရာတုိင္းသည္ေခတ္ႏွင့္အညီတုိးတက္ေနၿပီျဖစ္
ေၾကာင္းကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အားမနာစြာအေမ့ကုိေျပာျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။
ေနာက္ပုိင္းအေမႏွင့္ေျပာျဖစ္ေသာစကားတုိင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္ သည္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္
ၿပီးစကားလမ္းေၾကာင္းလႊဲျခင္းမ်ားကုိလုပ္လာမိသည္၊ကၽြန္ေတာ္စိတ္မရွည္ေသာအခ်ိန္တင
ြ ္စကားသံ
ကုိအက်ယ္ႀကီးေျပာမိ ျခင္း၊စကားျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္မိေသာအခါအေမသည္ ေျပာလက္စစကားကုိ
ရပ္ၿပီး ေတြေတြေလးႏွင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတတ္သည္။
ခြင့္တလျပည့္၍ကၽြန္ေတာ္ျပန္ခါနီးအခ်ိန္တင
ြ ္အေမသည္ကုတင္ေအာက္ကေသတၱာေဟာင္း
တခုျဖင့္ႏွစ္ရွည္လမ်ားသိမ္းထားေသာသတင္းစာ
ထုိသတင္းစာျဖတ္ပုိင္းမ်ားမွာ

ျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိကၽြန္ေတာ့္အားေပးေလသည္၊

ကၽြန္ေတာ္ျပည္ပေရာက္စဥ္ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ခ့ဖ
ဲ ူးသမွ်ႏုိင္ငံတင
ြ ္ျဖစ္ပ်က္ခ့ဖ
ဲ ူး ေသာသတင္းမ်ားပင္ျဖစ္
သည္၊ကၽြန္ေတာ္ကုိျပရန္ထုိျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိဂရုတစုိက္ၫွပ္ၿပီးအေမသိမ္းထားျခင္းျဖစ္သည္၊ကၽြန္ေတာ့္
လက္ထသ
ဲ ုိ႔အပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူယူေဆာင္သြားေစလုိသည္။
မ်က္မွန္ထူကုိတပ္စာဖတ္တုိင္းအားစုိက္ရတဲ့အေမ သတင္းစာတ မ်က္ႏွာခ်င္းကုိကုန္ေအာင္
ဖတ္ၿပီးထုိျဖတ္ပုိင္းကုိ မည္မွ်ခက္ခက္ခခ
ဲ ၫ
ဲ ွပ္ခ့သ
ဲ ည္ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္အသိ၊သုိ႔ေသာ္အသုံးမ၀င္ ေတာ့ေသာထုိသတင္းစာမ်ားကုိကၽြန္ေတာ္ယူမသြားခ်င္ေပ၊ကၽြန္ေတာ္ေတြေ၀ေနသည့္အခုိက္တင
ြ ္အ
ေမ့လက္ထဲမွ ျဖတ္ပုိင္းေလးတခုလင
ြ ့္က်သြားသည္၊ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ဦးေအာင္ အေမက ေကာက္ယူ
လုိက္ၿပီးအကၤ်ီအိပ္ထသ
ဲ ုိ႔ထည့္လုိက္သည္၊“ဘာျဖတ္ပုိင္း

ေလးလဲေမေမ

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ျပပါလား”

အေမေတြေတြေလးႏွင့္ ကမ္းေပးၿပီး ထမင္းစားခန္းသုိ႔ထက
ြ ္သာြ းလုိက္သည္။
ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းဖတ္ၾကည့္လုိက္မိသည္၊
“ငါအုိသြားေသာအခါ”ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ၂၀၀၄၁၂လပုိင္း၆ရက္ေန႔ကေဆာင္းပါးေလးျဖစ္သည္။ေဆာင္းပါးေလးမွာ“ငါအုိသာြ းေသာအခါ”

ငါအုိသြားတဲ့အခါ ငါဟာအရင္က ငါမဟုတ္ေတာ့ဘူး၊
ငါ့ကုိ နားလည္ေပးပါ၊ စိတ္ရွည္ရွည္ထား ဆက္ဆံေပးပါ။
ခ်ိန႕ဲ နဲ႕လက္ေတြနဲ႕ထမင္းဟင္းေတြ
အကၤ်ီေပၚ ေလာင္းမိတဲ့အခါ၊
ဖိနပ္ႀကိဳးေတြခ်ည္ဖုိ႕ေမ့သာြ းတဲ့အခါ၊ငါ့ကုိမရြံပါနဲ႕၊
ငယ္ငယ္တုန္းကသင္ေပးခဲ့တာေတြကုိ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။
အပ္ေၾကာင္းထပ္မက ေျပာဖူးတဲ့စကားေတြကုိ ငါျပန္ေျပာမိတ့အ
ဲ ခါ
စကားမျဖတ္ပဲ ေက်းဇူးျပဳၿပီးနားေထာင္ေပးပါ၊
ငယ္ငယ္တုန္းက အိပ္ရာ၀င္တုိင္း တစ္ေထာင့္တစ္ညပုံျပင္ေတြကုိ မရုိးေအာင္ေျပာရင္း
ငါေခ်ာ့သိပ္ခဲ့ဖူးတာေတြကုိ သတိရေပးပါ။
မလႈပ္မရွားႏုိႈင္လုိ႕ ေရခ်ိဳးဖုိ႕အကူအညီလုိတ့အ
ဲ ခါ ငါ့ကုိမၿငိဳျငင္ပါနဲ႕၊ငယ္ငယ္တုန္းက
ေခ်ာ့တလွည့္ေျခာက္တခါ ေရးခ်ိဳးေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံရိပ္ေလးကုိျမင္ေယာင္ေပးပါ။
ေခတ္သစ္ နည္းပညာသစ္ေတြကုိ မသိနားမလည္ခ့ရ
ဲ င္ ငါ့ကုိမေလွာင္ပါနဲ႔၊
ငယ္ငယ္တုန္းက “ဘာေၾကာင္”့ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းတုိင္းကုိ စိတ္ရွည္စာြ ငါျပန္ေျဖခဲ့တာကုိ သတိရေပးပါ။
စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါ ႏြမ္းလ်ၿပီး လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္တ့အ
ဲ ခါ ခြန္အားပါတဲ့ လက္တစုံန႔ဲ
ငါ့ကုိကူတေ
ဲြ ပးပါ၊လမ္းေလွ်ာက္သင္စအရြယ္တုန္းက တလွမ္းခ်င္း လွမ္းေလွ်ာက္
က်င့္ေပးခဲ့ဖူးတာကုိ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သတိရေပးပါ။
အသက္ႀကီးလာလုိ႔ စကားေျပရာမွာ ေရွ႕ေနာက္မညီပဲ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ငါေမ့သာြ းတဲ့အခါ
အခ်ိန္ေပးၿပီး စဥ္းစားခြင့္ေပးပါ၊စကားအေၾကာင္းအရာေတြက ငါ့အတြက္ အရးမႀကီးပါဘူး၊ေဘးကေန
ငါေျပာသမွ်ကုိ နားေထာင္ေပးရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ။

တေန႔ထက္တေန႔ အုိစာသြားတဲ့ ငါ့ကုိၾကည့္ၿပီး ၀မ္းမနည္းပါနဲ႔၊ နားလည္ေပးပါ
အားေပးပါ၊အရင္တုန္းက လူ႕ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ ငါလမ္းၫႊန္ခ့သ
ဲ လုိ အခုအခ်ိန္မွာ
ငါ့ဘ၀ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေတြအတြက္ အေဖာ္ျပဳေပးပါ၊အခ်စ္န႔ဲ ေအးျမမႈေတြကုိ
ငါၿပံဳးၿပံဳးေလးလက္ခံမွာပါ၊အဲဒီအၿပံဳးေတြထမ
ဲ ွာ မဆုံးတဲ့ ငါ့ေမတၱာေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။
ကၽြန္ေတာ္မ်က္ရည္မက်ေအာင္ ထိန္းထားရင္း မနားတမ္းဆုံး

ေအာင္ဖတ္လုိက္မိသည္၊

ကၽြန္ေတာ္ေသတၱာထဲကအေကာင္းဆုံးအ၀တ္တစုံကုိထားခဲ့ၿပီး ထုိျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိထည့္လုိက္သည္။
က်န္ေသာျဖတ္ပုိင္းမ်ားကကၽြန္ေတာ့္အတြက္အသုံးမ၀င္ေသာ္လည္းထုိေဆာင္းပါးပါေသာျဖတ္ပုိင္း ေလးမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ကၽြန္ေတာ့္အပါး အၿမဲမခြာေတာ့။
ဘေလာဂ္တခုမွကူးယူမွ်ေ၀ခံစားပါသည္

ျပည္သူ႕ဆႏၵ စုဆႏၵ

ေသာ္တာထြန္း
အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္“အသွ်င္ဘုရားဘုန္းေတာ္ႀကီးကုန္ေသာအဘယ္ျမတ္စာြ ဘုရားတို႔၏
သာသနာေတာ္သည္ၾကာျမင့္စြာမတည္ပါသနည္း၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုန္ေသာအဘယ္ျမတ္စာြ ဘုရားတို႔
၏ သာသနာေတာ္သည္ၾကာျမင့္စြာ တည္ပါသနည္း''ဟု ျမတ္စာြ ဘုရားအား ေလွ်ာက္၏။
“သာရိပုၾတာ ဝိပႆီ၊သိခီ၊ေဝႆဘူျမတ္စာြ ဘုရားတုိ႕၏ သာသ နာေတာ္သည္ၾကာျမင့္စာြ
မတည္ခဲ့ေခ်၊သာရိပုၾတာ ကကုသန္၊ ေကာဏာဂုံ၊ ကႆပျမတ္စာြ ဘုရားတုိ႕၏သာသနာေတာ္သည္
ၾကာျမင့္စြာ တည္ခဲ့၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ဝိပႆီ၊သိခီ၊ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရားတုိ႕၏
ကကုသန္၊

ေကာဏာဂံု

ကႆပ

သာသနာေတာ္

ျမတ္စာြ ဘုရား

ၾကာျမင့္စာြ

မတည္ျခင္းႏွင့္

တုိ႕၏သာသနာေတာ္ၾကာျမင့္စာြ

တည္ျခင္း၏အေၾကာင္း၊အေထာက္အပံ့ကားမ်ားကားအဘယ္ပါနည္းဟုဆက္လက္ေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သည္ အေၾကာင္း၊ဥပမာတုိ႕ႏွင့္တကြ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပေတာ္မူခ့သ
ဲ ည္။
အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္
(အဆုံးအမ)တုိ႕
၎တုိ႕ကုိ

ျမတ္စဘ
ြ ုရားရွင္းျပခ်က္ကုိ

ကာလရွည္ၾကာ

ေထာက္ပံ့သူ

တည္တံ့ရန္မွာ

ဒကာတုိ႕

နားေထာင္ၿပီးေနာက္
သာသနာ့

ဘုရားသာသနာ

၀န္ထမ္းဘုရားသားေတာ္မ်ားႏွင့္

တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း

သုတၱန္တရားေတာ္မ်ား

အက်ယ္တ၀င့္လုိအပ္ သလုိ လုိက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည္ သိကၡာ ပုဒ္ ပါတိေမာက္ ဥပေဒမ်ားလည္း
လုိအပ္ေၾကာင္း

ဆင္ျခင္သုံးသပ္မိလွ်င္

အရပ္တကာလွည့္ကာ

တရားေဟာၾကဟု

စာရိကံ

စရထ

ဘုရားရွင္

ဘိကၡေ၀၊

ဓမၼံ

ေဒေသထ=

ကုိယ္တုိင္တုိက္တန
ြ ္းႏႈိးေဆာ္ထားမႈႏွင့္

အဘိဓမၼာတရားကုိေဟာၾကားထားၿပီးသားျဖစ္၍၀ိနည္းပညတ္ရန္သာက်န္ေတာ့ရကားျမတ္စာြ ဘုရား
ကုိ ၀ိနည္း သိကၡာပုဒ္မ်ားပညတ္ေတာ္မူရန္ေလွ်ာက္ထားေလသည္၊ ထုိအခ်ိန္က ယခု ေလာေလာ
ဆယ္အေျခအေနမွာ မလုိေသးေၾကာင္းမိန္႕ၾကားေလသည္။
ျမတ္စြာဘုရား သည္ ၀ိနေယ ဌိေတ၊သာသနံ ဌိတံ၊၀ိနေယာ နာမ သာသနႆ အာယု=
၀ိနည္း တည္ရင္ သာသနာတည္မည္၊ ၀ိနည္းသည္ သာသနာရဲ႕ အသက္ျဖစ္၍ လုိအပ္ေသာ
အခ်ိန္၌မူ မူလပညတ္(ဥပေဒပုဒ္မ)၊ အႏုပညတ္(ပိုဒ္ခ)ြဲ ၊ သိကၡာပဒ(က်င့္ထုံး)တုိ႕ကုိ (၁) သံဃာေတာ္၏ က်င့္သုံးရန္ ေကာင္းပါသည္ ဟု ေထာက္ခံမႈႏွင့္
(၂) က်င့္သုံးေသာသံဃာေတာ္မ်ား ခ်မ္းသာေစရန္
(၃) အက်င္ ့သီလ ေဖာက္ဖ်က္သူတို႔ကုိ ႏွိမ္နင္းရန္
(၄) အက်င့္သီလကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာစြာ ေနႏုိင္ရန္
(၅) မ်က္ေမွာက္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဆင္းရဲအထူးတို႔ကုိေစာင့္စည္းရန္
(၆) ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႕ကုန္ေသာ ဆင္းရဲအထူးတို႔ကုိ ပယ္ရွားရန္
(၇) မၾကည္ညိဳေသးေသာ သူတို႔ကုိ ၾကည္ညိဳေစရန္
(၈) ၾကည္ညိဳၿပီးေသာ သူတို႔ကုိ တုိး၍ ၾကည္ညိဳေစရန္
(၉) သူေတာ္ေကာင္းတရား 'သာသနာသုံးရပ္' တည္တံ့ရန္
(၁ဝ) ဝိနည္း 'စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ' ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ရန္ဟူေသာ
အက်ဳိးထူး

(အေျခခံမ)ူ ဆယ္ပါးတို႔ကုိ

မူတည္၍

ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။သံဃာႏွင့္ဒကာတုိ႕အတြက္

ရဟန္းတို႔အား
ျပည့္စုံစာြ

၀ိနည္း

သိကၡာပုဒ္တုိ႕ကုိ

ေဟာၾကာခဲ့ေသာ

သုတ္၊၀ိနည္း၊

အဘိဓမၼာတရားတုိ႕ကုိ သံဃာအဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းေဟာၾကား သားစဥ္ေျမးဆက္္ ဒကာတုိ႕
ကလည္း လုိက္နာ က်င့္သုံးခဲ့၍ ႏွစ္ေပါင္း၂၅၅၀ေက်ာ္ေအာင္ ယေန႕တုိင္ ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွာ
ဗုဒၶဘာသာဟုတည္ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
သုိ႕ေသာ္
ထုတ္မႈေၾကာင့္

ပုဂံေခတ္

ရွင္အရဟံ၊အေနာ္ရထာႏွင့္က်န္စစ္သားတုိ႕

ေထရ၀ါဒသာသနာအစစ္တည္ရာျဖစ္ခ့ေ
ဲ သာ

ဗမာျပည္မွာ

၏ႀကိဳးစားအား
ဘယ္ဘုန္းႀကီး

ဘယ္တရားမေဟာရ စသည္ျဖင့္ ပိတ္ပင္ေနသည္မွာ ဗမာ့ေျမေပၚမွာ သာသနာေတာ္ လုံး၀ပ်က္သုဥး္
ကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးရုံသာမက သာသနာေတာ္တည္ရာ ဗမာျပည္ကုိပါ ႏုိင္ငံတကာမွာ
လူရာမ၀င္သည့္

စစ္ကၽြန္အျဖစ္မွ

ဗုဒၶနည္းက်

ခ်မ္းသာေစရန္(သံဃဖာသုတာယ)

မဟုတ္ပဲ

က်င့္သုံးသူျပည္သူတုိ႕

အက်င့္သီလ

ေဖာက္ဖ်က္သူတို႔ကုိ

ဒုကၡိတျဖစ္ေစရန္၊

အေျခခံမ(ူ ၃)

အေျခခံမ(ူ ၂)

က်င့္သုံးေသာသံဃာေတာ္မ်ား
ဆြံ႕အ

နားမၾကား

ႏွိမ္နင္းရန္(ဒုႆီလာနံ

နိဂၢဟာယ) မဟုတ္ ပဲ(ေသနာဒါသာနံ ပဂၢဟာယ)အက်င္ပ်က္ သခင္အားရ ကၽြန္ပါး၀တုိ႕ ထင္တုိင္း
ရမ္းကားႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံမ(ူ ၁) သံဃာေတာ္၏ က်င့္သုံးရန္ ေကာင္းပါ သည္(သံဃသုဌဳတာယ)
ဟု ေထာက္ခံမႈ ကဲ့သုိ႕ (ျပည္သူ႕ သုဌဳတာယ)မဟုတ္ပဲ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လိမ္လည္
လွည့္ျဖား၍ယူထားေသာလက္မွတ္မဲျဖင့္အတည္ျပဳထားေသာ

စစ္အေျခခံ

ဖဲ႕ြ စည္း

အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

ဥပေဒျဖင့္

စိတ္ႀကိဳက္

စစ္ကၽြန္ပါတီဖ႕ြဲ

စိတ္ႀကိဳက္စစ္ကၽြန္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ

နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္

ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လိမ္လည္ လွည့္ျဖား၍ ယူထားေသာလက္မွတ္ မဲတုိ႕ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာ
အာဏာရွင္ စစ္မိစာၦ ကၽြန္ႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပဲြတင
ြ ္ တပ္တင
ြ ္းစစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ားအပါအ၀င္ျပည္သူအမ်ား မိမိ တုိ႕ဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္
မႈကုိ

ခံခဲ့ရေသာ

အမတ္မ်ားႏွင့္၎တုိ႕၏

သက္ဆုိင္ရာ

ပါတီ

အသီးသီးတုိ႕သည္

မိမိတုိ႕

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးလႊတ္ေတာ္ေခၚႏုိင္ေရးတုိ႕ျဖင့္သာ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္
ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိသုိ႕မဟုတ္ပါက၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပျြဲ ဖစ္လာေစရန္
၆၂/၇၄/၈၈/တုိ႕တြင္စစ္အာဏာရွင္တုိ႕
တရားမွ်တမႈႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

လက္နက္ျဖင့္

စတင္၍

လမ္းေဖာက္ခ့ေ
ဲ သာ

သမုိင္းေရးသျဖင့္

ပညာသင္ၾကားေရးတုိ႕အတြက္

တုိင္းျပည္လတ
ြ ္လပ္မႈ

ေရွ႕တန္းက

ရင္ဆုိင္ခ့ၾဲ က

ေသာ ေက်ာင္းသား ဘုရားသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေတြ ေသြးေတြနဲ႕ရင္းခဲ့ရေသာ ဆႏၵမတ
ဲ ုိ႕ႏွင့္
တတ္ႏုိင္ရာအခန္းက႑မွတုိက္ပ၀
ဲြ င္ေနေသာ

ျပည္သူတုိ႕၏

ရင္ထမ
ဲ ွ

ဒီမုိကေရစီ

ဆႏၵေတြကုိ

၂၀၀၈စစ္ဖ႕ဲြ စည္းပုံဥပေဒျဖင့္၂၀၁၀မွာျမွဳပ္ႏွံေတာ့မည့္ စ်ာပနမွတ္တမ္းမွာ ပါ၀င္သူ ျပည္သူ႕ကုိယ္စား
လွယ္ေတာ္မ်ားကုိ

ဆႏၵရွင-္ ေတြရ႕ဲ

၀ိဥာဥ္ေတြက

ထာ၀ရေျခာက္လွန္႕ေနမွာျဖစ္သလုိ၊

၆၂/၇၄/၈၈/၂၀၀၇ကဲ့သုိ႕ေသာ

ေသြးမုန္တုိင္းမ်ား

ထန္ေနအုန္းမည္သာျဖစ္၍

ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရသည့္နည္းျဖင့္

ျပည္သူတုိ႕၏ဆႏၵႏွင့္

ဒီမုိကေရစီေခါင္း-

တထပ္တည္းက်ေသာ

မိမိ၏ဆႏၵကုိ အိမ္ၿခံ၀တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျပည္သူတုိ႕၏ဆႏၵႏွင့္တထပ္တည္းက်ေသာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ဆႏၵမွာ
တုိငး္ျပည္န႕ဲ လူမ်ိဳးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသားေဆာင္ရက
ြ ္ၾက ဟူေသာ လြတ္လပ္ေရးဖခင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏စကားပင္ျဖစ္သည္။
ထုိစကားအတုိင္း

လုပ္မွသာ

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံျဖစ္ႏုိင္ပါေတာ့မည္။

မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္

တုိင္းျပည္သည္

ေသြးမုန္တုိင္းစဲကာ

သာယာေသာ

လြတ္လပ္ေရးဆုိရာ၌
ေနေရးထုိင္ေရး လြတ္လပ္မႈ၊
လူတဦးတေယာက္ အေနႏွင့္လည္းေကာင္း
တမ်ိဳးလုံးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း
တုိးတက္ႀကီးပြားေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္
လြတ္လပ္မႈ
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကာယ၊ဉာဏ၊စိတၱ အဆင့္အတန္း
တုိးျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
လြတ္လပ္မႈစသည္တုိ႕ကုိ ဆုိလုိေပသည္။
ဤလြတ္လပ္မႈ ရယူလုိမႈသည္ပင္လွ်င္
ႏုိင္ငံေရးျဖစ္၏။
သုိ႕ျဖစ္ရကား ႏုိင္ငံေရးသည္
လူမႈလူေရးမွ်သာ ျဖစ္၏
ႏုိင္ငံေရးကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ နားမလည္ႏုိင္စရာ မရွိေခ်။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
(၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္
အလယ္ပစၥယံညီလာခံမိန္႕ခြန္းမွ)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful