MORFOLOGI DAN SINTAKSIS

HJ FAUZI BIN SALLEH
IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN 27200 KUALA LIPIS

Secara umumnya, tatabahasa bahasa Melayu mencakupi dua bidang: Morfologi: kajian tentang kata dan pembentukan kata, kelas kata dan imbuhan. Sintaksis: kajian tentang pembentukan ayat.

1 Morfologi o 1.1 Morfem  1.1.1 Morfem terikat/imbuhan o 1.2 Proses Pembentukan Kata o 1.3 Golongan Kata 2 Sintaksis o 2.1 Ayat o 2.2 Frasa 3 Lihat juga

Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfem dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep.

Tatabahasa bahasa Melayu Morfologi Jenis ayat Ayat penyata  Ayat transitif  Ayat intransitif  Ayat aktif  Ayat pasif  Ayat nafi  Ayat songsang  Ayat inti  Ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru

Sintaksis Golongan kata  Kata nama  Kata ganti nama  Kata kerja  Kata sifat  Kata tugas  Kata hubung  Kata keterangan  Kata sendi Pembentukan kata Imbuhan kata nama Imbuhan kata kerja  Istilah pinjaman Lain-lain  Kata bilangan  Kata istilah Penjodoh bilangan  Bentuk jamak  Hukum D-M

 

Morfem
Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem. Misalnya "minum". "Minum" tidak akan berfungsi dan memberi makna jika dipecahkan kepada mi dan num. Sebaliknya, kata "diminum" boleh dipecahkan kepada dua morfem, iaitu "di" dan "minum". Kesimpulannya, perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Morfem boleh dibahagi kepada dua, iaitu morfem bebas dan morfem terikat.
Morfem Bebas Dapat berdiri sendiri, misalnya: minum, cuti, sekolah, periksa Morfem terikat/imbuhan Bentuk imbuhan, misalnya: mem, per, kan, ber Tidak mempunyai makna tetapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Boleh mengubah makna sesuatu kata dan seterusnya makna ayat.

Mempunyai maksud sendiri.

Misalnya membaca.Morfem terikat/imbuhan Morfem terikat/imbuhan boleh dibahagi seperti berikut: •Awalan. Ditambah pada bahagian belakang kata dasar..andalam permainan.. Ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar. Misalnya. Proses terbentuknya ayat bermula daripada morfem MORFEM --> PERKATAAN --> FRASA --> KLAUSA --> AYAT .. imbuhan per. Ditambah pada bahagian depan kata dasar. Misalnya telapak (tapak) •Apitan. Diselit di antara unsur unsur kata dasar. •Akhiran. menghafal. •Sisipan.

Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. frasa kerja (FK). struktur. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. Contoh:Ahmad sedang membuat kerja rumah. dan binaan atau konstruksi ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. iaitu sama ada frasa nama (FN).Sintaksis Sintaksis merupakan satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Bahagian subjek dan predikat. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. .

Contohnya: sepasang mata biru (FN. FK dan FS ialah frasa endosentrik. kata kerja. Menurut binaannya. frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Ini kerana kata nama. Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. ada empat jenis frasa iaitu FN. FK. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. jenis kata nama) .Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Seperti yang diterangkan di atas. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Inti frasa ini ialah mata. dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu. FN. FA dan FS.

. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung pada suatu unsur luaran. jenis kata nama) Manakala frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti contohnya ke tandas dan di sekolah . Oleh itu. Inti frasa ini ialah mata.Frasa Contohnya: sepasang mata biru (FN. Kewujudan sendi nama di bergantung pada sekolah dan ke kepada tandas.

St. . Prof. Menurutnya. Kebetulan. bergantung kepada apa yang hendak ditekankan. sasterawan dan penulis yang baik sering menggunakan ayat aktif dan ayat pasif secara sedar. Bagaimanapun. Takdir Alisjahbana berpendapat bahawa kejadian itu disebabkan oleh cara hidup atau sikap pasif orang Melayu pada zaman silam. Bagaimanapun. ahli bahasa Awang Sariyan tidak bersetuju dengan pendapat itu. "barangkali dengan perubahan nilai hidup moden. penulis sekarang lebih banyak menggunakan ayat aktif yang menekankan pelaku". Kedua-dua ayat tidak ada kelainan makna apa pun. hikayat-hikayat Melayu dan karya sastera Melayu lama lebih banyak menggunakan ayat pasif.Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang menekankan objek dan perbuatannya berbanding "ayat aktif" yang menekankan si pelaku. dan berasa bahawa pemilihan ayat pasif itu sebenarnya "mencerminkan budi dan peribadi orang Melayu yang tidak menekankan ego individu".

Bagaimanapun. sasterawan dan penulis yang baik sering menggunakan ayat aktif dan ayat pasif secara sedar. hikayat-hikayat Melayu dan karya sastera Melayu lama lebih banyak menggunakan ayat pasif. ahli bahasa Awang Sariyan tidak bersetuju dengan pendapat itu. bergantung kepada apa yang hendak ditekankan. Menurutnya.Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang menekankan objek dan perbuatannya berbanding "ayat aktif" yang menekankan si pelaku. Kedua-dua ayat tidak ada kelainan makna apa pun. . St. "barangkali dengan perubahan nilai hidup moden. penulis sekarang lebih banyak menggunakan ayat aktif yang menekankan pelaku". Kebetulan. Prof. Bagaimanapun. Takdir Alisjahbana berpendapat bahawa kejadian itu disebabkan oleh cara hidup atau sikap pasif orang Melayu pada zaman silam. dan berasa bahawa pemilihan ayat pasif itu sebenarnya "mencerminkan budi dan peribadi orang Melayu yang tidak menekankan ego individu".

Borang itu mesti diisikan oleh pemohon dahulu. Oleh itu. The form must be filled by you first. Kesalahan menggunakan aturan ayat pasif bahasa Inggeris Kesalahan yang agak meluas berasal khususnya daripada mereka yang bersikap keinggerisan. Dalam bahasa Inggeris. ayat di atas memang boleh diterima: That letter was sent by me yesterday. kesalahan ini juga boleh dianggap sebagai "kesalahan menggunakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga". ayat-ayat yang berikut adalah betul: Surat itu telah dihantar oleh Ali semalam. Kesalahan yang biasa berlaku 1. Borang itu mesti diisikan oleh anda dahulu. . Awalan meN digugurkan.Ayat pasif untuk pelaku pertama dan kedua Proses membentuk ayat pasif diri pertama dan kedua adalah sama dan terdiri daripada dua langkah: Objek dipindahkan ke pangkal ayat. Sebenarnya. Umpamanya. Misalnya: Surat itu telah dihantar oleh saya semalam. aturan di atas ini juga merupakan aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga.

Soalan-soalan itu mesti anda jawab. Betul Buku itu telah saya baca. Kerja itu mesti kamu siapkan hari ini. Soalan-soalan itu mesti anda menjawab. . Salah Buku itu saya telah baca. Ayat pasif Salah Kereta itu saya membelidaripada Ali. Kerja itu mesti kamu siapkan hari ini. Kerja itu mesti kamu menyiapkan hari ini. Kesalahan tidak menggugurkan meN Ayat aktif Saya membeli kereta itu daripada Ali. Oleh itu. Buku itu tidak saya baca. 3. Betul Kereta itu saya belidaripada Ali. Kerja itu kamu mesti siapkan hari ini. Anda mesti menjawab soalan-soalan itu. kata itu tidak boleh disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif. Kesalahan menyisipkan kata lain antara pelaku dengan kata kerja pasif Frasa subjek dan kata kerja pasif merupakan satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan. Kamu mestilah menyiapkan kerja itu hari ini.2. Buku itu saya tidak baca. jika anda menggunakan kata bantu atau kata nafi.

Kerja itu mesti disiapkan oleh mereka hari ini. Kesalahan yang biasa berlaku Ayat-ayat berikut yang salah lazim diucapkan orang sehingga dianggap betul. Surat itu abang hantar semalam. Betul Buku itu dibaca oleh Ahmad. kesalahan ayat pasif ini dibuat oleh kalangan yang sepatutnya fasih dalam bahasa Melayu tetapi suka menggunakan bahasa dengan cara yang mudah. kesalahan ayat pasif ini jarang dibuat oleh mereka yang bersikap keinggerisan.Ayat pasif untuk pelaku ketiga Oleh sebab aturan ayat pasif untuk pelaku ketiga sama saja dengan aturan ayat pasif bahasa Inggeris. . Salah Buku itu Ahmad baca. Memang ada baiknya menggunakan bahasa yang mudah supaya semua orang mudah faham. Surat itu dihantar oleh abang semalam. Kerja itu mereka mesti siapkan hari ini. Sebaliknya. tetapi bahasa yang mudah mesti juga mematuhi aturan.

. awalan "ber" kekadang juga digunakan dalam ayat pasif selepas "belum" dan "sudah" sebagai ganti untuk awalan "di": Penggunaan "ber" Seluar saya belum berjahit. Surat itu sudah ditaip.Perbandingan antara bentuk kata kerja pasif diri Kata kerja aktif memberi menyapu melukis membayar Pasif diri pertama saya beri kusapu kami lukis kita bayar Pasif diri kedua anda beri kausapu kamu lukis anda bayar Pasif diri ketiga diberi disapu dilukis dibayar Ayat pasif yang lain Ayat pasif "ber" Selain daripada digunakan dalam ayat aktif. Pintu rumah sudah dikunci. Penggunaan "di" Seluar saya belum dijahit. Surat itu sudah bertaip. Pintu rumah sudah berkunci.

Buku ini terkarang oleh Awang Sariyan. kedua-dua awalan membawa konotasi yang berlainan. Ayat pasif "ter" Awalan "ter" dalam ayat pasif biasanya berkaitan dengan keupayaan dan tanda selesainya sesuatu perbuatan atau perbuatan yang sedia berlaku. Awalan "di" membawa tanggapan bahawa kata kerja pasif itu dihubungkan dengan pelaku ketiga. penggunaan "ber" dalam bentuk ini juga membayangkan kekayaan gaya bahasa Melayu yang menyebabkan bahasa ini hidup dan menarik. .Bagaimanapun. Menunjukkan perbuatan yang siap Kedai itu tertutup sejak tadi. Projek yang rumit itu terlaksana juga oleh usahawan baru. Cita-cita ibu yang besar itu tertunai juga olehnya. Perabot di ruang tamu itutersusun. Bagaimanapun. sedangkan awalan "ber" tidak ada penekanan pelaku sama sekali. Ini disebabkan bahawa "di" sering diikuti oleh "oleh". Menunjukkan keupayaan Batu yang besar itu terangkat olehku. umpamanya "Seluar saya belum dijahit oleh seseorang".

dengan berdasarkan pola yang sedia ada itu. Jiran saya mengalami keadaan "hartanya dicuri orang". banyak lagi ayat pasif "ke-an" dapat dibentukkan. Penggunaan bentuk pasif "ke-an" Kerana lewat bangun. Ayat pasif "ke-an" Ayat pasif yang menggunakan imbuhan "ke-an" sebagai ganti untuk "mengalami keadaan" ialah ungkapan yang tetap bentuknya dan tidak dapat diubah-ubah lagi. tetapi masih sah. Orang itu mengalami keadaan "suaminya mati". saya ketinggalan bas. . Maksud Kerana lewat bangun.Dalam penggunaan bahasa sekarang. Bagaimanapun. bentuk ayat pasif sedemikian untuk menunjukkan keupayaan amat kurang. Jiran saya kecurian malam tadi. saya mengalami keadaan "ditinggalkan bas". Orang itu baru kematian suami.

Ayat pasif "kena" Ayat pasif yang menggunakan kata "kena" sebagai ganti untuk awalan "di" lebih banyak digunakan oleh orang dalam pertuturan. Penggunaan "di" Pemandu itu disaman. Penggunaan "kena" Pemandu itu kena saman. Pencuri itu ditangkap. Budak nakal itu kena pukul. bentuk pasif ini boleh juga digunakan untuk gaya bahasa sebagai pilihan lain. Pencuri itu kena tangkap. Budak nakal itu dipukul. Bagaimanapun. .

Ciri-ciri ini menyebabkan bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa yang sentiasa hidup serta menarik. Jika hanya satu jenis ayat saja yang digunakan akan timbul rasa jemu pada pembaca.Bahasa Melayu mempunyai berbagai-bagai jenis ayat untuk menyatakan maksud yang sama. sasterawan dan penulis yang baik selalu menggunakan jenis-jenis ayat yang lain. . Jenis-jenis ayat bahasa Melayu dapat digolongkan kepada empat ragam: Ayat penyata: Ayat transitif dan ayat intransitif Ayat aktif dan ayat pasif Ayat sungsang Ayat nafi Ayat inti dan ayat gabungan Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru . Oleh sebab itu. sesuai dengan keperluan.

. "Dia sudah menyelesaikan perkara itu. atau Perkara itu sudah diselesaikan adalah ayat-ayat pasif yang menegaskan "perkara itu". ayat pasif memberikan penekanan terhadap objek dan perbuatan sehingga subjek pelaku tidak dipentingkan atau langsung tidak perlu dinyatakan.Ayat pasif Rencana utama: Ayat pasif (bahasa Melayu) Berbanding dengan ayat aktif yang menekankan subjek." Ayat itu menegaskan pelaku "dia". Contohnya: Perkara itu sudah diselesaikannya. Bandingkan dengan ayat. bukan pelaku yang menyelesaikan perkara itu. Hal ini ada kaitannya dengan bahagian manakah yang anda hendak pentingkan atau menegaskan.

suruhan.Ayat perintah Ayat perintah bertugas untuk menyatakan sesuatu yang berupa perintah. . Mengucaplah banyak-banyak. Harap-harap hari tidak hujan. permintaan. Ikat tali kasut anda dengan betul. Syukurlah kamu sudah kembali. doa. dan harapan. Jenis perintah Perintah Suruhan Larangan Permintaan Ajakan Silaan Doa Harapan Contoh penggunaan Berdiri di atas kerusi itu. Tolong angkat baju itu. ajakan. larangan. Jangan pergi ke sungai yang dalam airnya. silaan. Sila jamu selera.

iaitu subjeknya tidak dinyatakan. Aturan yang perlu dipegang ialah: Untuk kata kerja intransitif (kata kerja yang tidak memerlukan objek): awalan tidak boleh digugurkan. .Perhatikanlah bahawa ayat-ayat di atas mempunyai susunan yang sama. Contoh-contoh di atas juga menunjukkan bahawa awalan "ber" dan "meN" kekadang tidak digugurkan. Untuk kata kerja transitif (kata kerja yang memerlukan objek): awalan meN hendaklah digugurkan. Ini disebabkan subjeknya nyata dan merujuk kepada orang yang ayat perintah itu ditujukan.

ayat nafi boleh juga digunakan untuk menekankan atau menegaskan sesuatu maksud. Disamping itu. Kerja ketua memang susah. Ayat nafi Cadangannya tidak perlu kita pedulikan.Ayat nafi Ayat nafi ditandai oleh adanya kata "bukan" dan "tidak". umpamanya: Dia tidak berpengalaman. . tetapi cekap. Kerja ketua tidak pernah senang. Contohnya: Ayat biasa Cadangannya harus diketepikan. Aurora bukan jururawat. tetapi doktor. ayat nafi digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu. Secara umum.

Peranan ayat nafi sebagai penegas maksud juga boleh diperhatikan dalam ayat tanya. ayat nafi menekankan maksudnya. umpamanya: Bukankah orang itu guru kamu? Tidakkah kamu ingin menyertai peraduan itu? Anda sudah faham.Walaupun kedua-dua ayat dalam setiap pasangan di atas mempunyai maksud yang sama. sedangkan ayat biasa menyatakan maksud secara biasa sahaja. bukan? .

Selain itu. . Bagaimanapun. Gajah bukan haiwan yang terbesar di dunia. tetapi bermain. tetapi bermain. kata nafi "bukan" digunakan apabila frasa yang mengikutinya ialah frasa nama. Kata "bukan" dalam kedua-dua ayat itu boleh juga digantikan dengan "kata tidak": Dia tidak bodoh. tetapi malas. penggantian "bukan" dengan "tidak" menyebabkan sedikit perubahan maksud.Penggunaan dengan frasa nama Secara umum. Contohnya: Ini bukan kucing. sedangkan penggunaan "bukan" menekankan pertentangan dua keadaan secara jelas. "bukan" juga boleh digunakan untuk frasa yang lain daripada frasa nama dalam hubungan seperti yang berikut: Dia bukan bodoh. Malaysia bukan negara republik. Penggunaan "tidak" hanya menyatakan maksud secara biasa. tetapi malas. Dia bukan belajar. Dia tidak belajar.

perhatian harus diambil dalam penggunaan kata "bukan" dan "tidak". Buku ini bukan untuk anda. Kata "bukan" dan "tidak" dalam keempat-empat ayat di atas tidak boleh saling berganti. . umpamanya: Saya tidak ke sekolah hari ini kerana sakit. kata nafi bukan dan tidak digunakan menurut kesesuaian. Malaysia bukan di benua Afrika. Saya bukan dari sektor kerajaan. Oleh sebab itu.Penggunaan dengan frasa sendi Untuk frasa sendi.

Membubuh tanda tanya pada akhir ayat penyata Ayat penyata Ayat tanya Tetamu sudah tiba. Tetamu sudah tiba? Buah itu sudah masak? Mereka hendak menolong kita? . Buah itu sudah masak. [sunting]Ayat tanya Ayat tanya dalam bahasa Melayu boleh dibentuk dengan tiga cara: [sunting]Cara-cara untuk membentuk ayat tanya [sunting]1.Kesalahan yang biasa berlaku Kesalahan yang biasa berlaku untuk ayat nafi ialah kekeliruan antara penggunaan kata "bukan" dan "tidak". Mereka hendak menolong kita.

ayat tanya di atas dinyatakan dengan suara menaik pada akhir ayat. Dalam pertuturan. Menggunakan partikel "kah" Ayat-ayat tanya dalam bahagian di atas juga boleh disungsang melalui penggunaan partikel "kah" untuk mencipta ayat tanya sungsang: Ayat penyata Tetamu sudah tiba? Ayat tanya Sudah tibakah tetamu? Buah itu sudah masak? Mereka hendak menolong kita? Sudah masakkah buah itu? Hendak menolong kitakah mereka? .Dengan tidak mengubah susunan ketiga-tiga ayat di atas. [sunting]2. ayat-ayat tanya boleh dibentuk dengan tanda tanya di hujung ayat-ayat penyata.

3. bagaimana. apa. mana. Menggunakan pelbagai kata Ayat tanya juga boleh dibentuk dengan menggunakan kata ada. Ayat tanya Tanpa partikel "kah" Dengan partikel "kah" Tiada Apa yang kamu beli tadi? Bagaimana cara untuk mendaftar diri? Bila ayah kamu pulang? Mengapa kamu datang lambat hari ini?. Mana ibu? Siapa nama jiran baru kamu? Adakah cara saya ini betul? Kata Ada Apa Apakah yang kamu beli tadi? Bagaimanakah cara untuk mendaftar diri? Bilakah ayah kamu pulang? Mengapakah kamu datang lambat hari ini?. Manakah ibu? Siapakah nama jiran baru kamu? Bagaimana Bila Mengapa Mana Siapa .mengapa. bila. berapa. dan siapa.Penggunaan partikel "kah" dalam jenis ayat tanya ini adalah penting untuk mengelakkan kesamaran makna.

Selain itu. Umpamanya: Tetamu sudah tibakah? Buah itu sudah masakkah? Mereka hendak menolong kitakah? Kesalahan ini tertimbul kerana dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari seperti berikut: Tetamu sudah tibake? Buah itu sudah masakke? Mereka hendak menolong kitake? "Ke" sebagai bentuk ucapan sehari-hari bagi "kah" tidak boleh digunakan dalam tulisan. .Kecuali kata "ada". partikel "kah" sering digunakan untuk maksud penegasan. Bagaimanapun. [sunting]Kesalahan yang biasa berlaku Kesalahan yang biasa berlaku ialah penggunaan partikel "kah" di hujung ayat. yang lain dapat berdiri sendiri tanpa partikel "kah". "kah" tidak boleh digunakan di hujung ayat.

dan bukan subjeknya. predikat terletak pada awal ayat dan subjek pula terletak pada hujung ayat. Selain itu. ayat songsang amat berguna jika anda perlu menekankan predikat. Ini merupakan hal yang terbalik dalam ayat biasa: AYAT BIASA → SUBJEK + PREDIKAT AYAT SONGSANG → PREDIKAT + SUBJEK AYAT PASIF → OBJEK + KATA KERJA + SUBJEK Ayat songsang memberikan lagi satu cara untuk menyatakan sesuatu supaya membantu menghidupkan tulisan anda. Penggunaan ayat songsang sekali sekala akan menyebabkan bahasa anda akan lebih indah dan segar. Semua jenis ayat dapat disongsangkan.Ayat songsang Dalam ayat songsang. .

tiada tafsiran makna lebih daripada satu. Ayat tanya Ayat pasif Saya ketinggalan bas pada hari itu. partikel "kan" (untuk ayat tanya) dan partikel "lah" (untuk ayat berita) perlu digunakan supaya jelas bentuk ayat songsang itu. Selain itu. Orang itu adik kamu? Kamu belum makan? Surat itu akan saya kirimkan. Ketinggalan bas saya pada hari itu. sasterawan sering menggunakan ayat inti untuk mempercepatkan jalan cerita. Ke sana kucing itu. Oleh itu. Birokratlah Encik Yosri.Jenis ayat Ayat inti Susunan biasa Susunan songsang Encik Yosri birokrat. tanpa menimbulkan sebarang kesamaran makna. ayat inti amat berguna untuk menjelaskan sesuatu dengan konkrit. Ayat ini boleh digunakan untuk menerangkan sesuatu dengan ringkas dan tepat. Kucing itu ke sana. [sunting]Ayat inti Rencana utama: Ayat inti (bahasa Melayu) Ayat inti ialah ayat yang paling ringkas. . Adik kamukah orang itu? Belum makankah kamu? Akan saya kirimkan surat itu. jika anda menyatakan "Emas ialah logam". Perhatikanlah bahawa dalam setengah-tengah ayat seperti di atas. atau untuk menimbulkan perasaan ingin tahu pembaca. Umpamanya.

iaitu: Ayat dengan ayat Subjek dengan subjek Predikat dengan predikat Adverba dengan adverba Objek dengan objek.Ayat gabungan Ayat gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat yang digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan kata penghubung seperti dan. Ayat gabungan dengan kata penghubung yang berpasangan. dan sebagainya untuk mengaitkan pendapat yang berhubungan antara satu dengan yang lain. tetapi. Bahasa Melayu mempunyai enam pola ayat gabungan. lalu. . atau. serta.

Jenis ayat gabungan Ayat dengan ayat Ayat komponen Abu amat rajin bekerja. Mereka menghadiri ceramah itu kerana mereka menganggap ceramah itu sangat berfaedah. Ahmad suka makan manggis. apatah lagi saya. Majikan menaikkan gajinya. Ibu membeli ikan di pasar. Ali suka makan manggis. Ali dan Ahmad suka makan manggis. Saya akan menghabiskan kerja itu besok. Objek dengan objek Ayat gabungan dengan kata penghubung yang berpasangan . Ibu membeli sayur di pasar. Ibu membeli sayur dan ikan di pasar. Sedangkan dia tidak dapat memasuki kolej itu. Jika tidak jadi. Subjek dengan subjek Predikat dengan predikat Adverba dengan adverba Saya akan menghabiskan kerja itu besok atau lusa. - Ayat gabungan Abu amat rajin bekerja dan majikan menaikkan gajinya. saya akan menghabiskan kerja itu lusa. Mereka menganggap ceramah itu sangat berfaedah. Mereka menghadiri ceramah itu.

ayat gabungan yang berikut amat perlu digunakan: Perkara itulah yang saya nyatakan kepada Polar. . umpamanya: Keluarga Ali berpindah ke Kuala Lumpur kerana penukaran kerjanya. Contohnya: Perkara itulah yang saya nyatakan kepada Polar. [sunting]Ayat pancangan Ayat pancangan ialah ayat gabungan yang terdiri daripada satu ayat besar dan satu klausa (ayat kecil). Kedua-dua ayat seakan-akan tidak ada perkaitan. Angkatan tentera British tertewas di Singapura walaupun mempunyai lebih askar berbanding dengan tentera Jepun. saya tidak akan keluar dari rumah. ayat gabungan dapat mengaitkan dua ayat yang seakan-akan tidak ada perkaitan. Jadi. tetapi Polar tidak percaya. Polar tidak percaya. Jika hari hujan. dalam hal sedemikian.Selain daripada memperkaya gaya penulisan.

Kata nama. walaupun dan sebagainya. itu. contohnya dan. "Kata tugas" pula ialah kumpulan kata tertutup. amat.Golongan Kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat bahagian yang besar: Kata nama Kata kerja Adjektif Kata tugas. kata kerja dan adjektif ialah kata isian terbuka. Bahagian-bahagian itu terdiri daripada dua kumpulan kata. iaitu kata isian dan kata tugas. Kata-kata juga boleh digolongkan berdasarkan faktorsintesis dan semantik. "Kata isian" ialah kumpulan kata yang terbuka dan sentiasa berkembang. .

. nama khas. tempat .Kata nama Rencana utama: Kata nama Kata nama terbahagi kepada dua bahagian yang besar iaitunama am. benda. dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan. ganti nama dan nama terbitan. Kata nama terbitan wujud apabila kata nama am atau kata kerja diberi imbuhan. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang. haiwan. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. dan sebagainya secara umum. Kata ganti nama pula ialah kata nama yang digunakan untuk mewakili diri seseorang atau sebagai penunjuk.

sangat. sudah lama sungguh. . kata kerja transitif ( Perbuatan Melampau ) dan kata kerja tak transitif ( Perbuatan tidak Melampau ). Kata adjektif boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. sungguh. paling.Kata kerja Rencana utama: Kata kerja Kata kerja merupakan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. makan. memakan. dimakan dan sebagainya. Contohnya. benar. masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya). sama ada yang berlaku atau dilakukan. [sunting]Adjektif Rencana utama: Adjektif Adjektif ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. agak. Kata kerja terbahagi kepada. berjalan. sekali.

seperti suka. mengapa. [sunting]Kata hubung Rencana utama: Kata hubung Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. . Partikel ‘kah’ tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. mencabar. marah. [sunting]Kata seru Rencana utama: Kata seru Digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan. bagaimana. di akhir atau di tengah ayat. Kata tanya mesti diikuti oleh partikel ‘kah’ apabila digunakan di awal ayat tanya. dicabar dan sebagainya. Contoh kata tanya ialah kenapa.Kata sendi Rencana utama: Kata sendi Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata atau frasa-frasa dalam ayat. mana. duka. siapa dan berapa. apa. Kata tanya hadir di dalam predikat. gembira. bila. Kata tanya boleh wujud di awal. [sunting]Kata tanya Rencana utama: Kata tanya Kata tanya digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu.

silaan dan permintaan. apitan dan sisipan. Kata Nama menerima empat jenis imbuhan. Imbuhan sisipan pula tersisip di tengah perkataan. Kebanyakannya memerlukan akhiran -an untuk membentuk perkataan yang tepat. kata bilangan tingkat dan kata nama. Huruf akar akan kekal biarpun setelah digabung dengan kata imbuhan ini. me(N). Imbuhan awalan ialah imbuhan yang berada di hadapan kata akar. ter dan sebagainya. contohnya pe(N).Kata perintah Rencana utama: Kata perintah Kata perintah bertugas untuk memberi tindak balas kepada orang yang mendengar (pihak kedua) sebagai larangan. Imbuhan akhiran terletak di akhir kata akar dan imbuhan apitan mengapit kata akar. akhiran. ketua. Awalan [sunting]keAwalan "ke-" boleh membentuk kata bilangan himpunan. awalan. kemudi . Awalan "ke-" boleh membawa maksud berikut kepada kata dasar: penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud kata dasar (kata nama): kekasih. Bukan semua perkataan boleh digabungkan dengan awalan "ke-".

pelaung hasil atau kesan daripada sesuatu: penyakit. pembesar ukuran bagi waktu atau tempat: pemeluk... perokok orang yang mempunyai sifat. pemanis. pemalas. pendapat . pentadbir sesuatu yang menyebabkan jadi.. pengasah.. pembengis milik sifat seseorang: pemuda.. dengan membawa erti-erti berikut: alatan/perkakas: pembakar. pendingin orang yang selalu atau suka. pencipta.. pemurah.: pengasih. penapis orang yang membuat: penulis. penukul.:pemalu.: penidur.pe(n)Imbuhan awalan "pe(n)-" menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. penanak.

Bentuk imbuhan Fonem pertama kata dasar /b/ Gugurkan? Tidak Ya Contoh baris → pembaris panah → pemanah curi → pencuri datang → pendatang jahat → penjahat syarah → pensyarah tari → penari arah → pengarah Huraian mem- /p/ /c/ /d/ /j/ /sy/ /t/ (vokal) Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati Cth: pempamer Tidak men- Ya Tidak Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati Cth: pentadbir /g/ meng/k/ Tidak Ya ganti → pengganti karat → pengarat Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati Cth: pengkaji Kecuali sesetengah kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati Cth: penstabil meny- /s/ Ya sakit → penyakit me- /l/ /m/ /n/ /ng/ /ny/ /r/ /w/ /y/ Tidak lambung → pelampung makan → pemakan nyanyi → penyanyi rasa → perasa wangi → pewangi Untuk kata dasar satu suku .

. peserta penerima tindakan atau kesan dalam kata dasar: pesalah. Imbuhan "pe(n)-" berpadan fungsinya dengan imbuhan "me(n)-" untuk kata kerja. t dan p) bunyi perkataan asal akan dikekalkan seperti penggosok disebut peng-go-sok. imbuhan "pe-" hanya boleh digunakan untuk manusia. pesakit [sunting]perImbuhan awalan "per-" digunakan untuk mengimbuhkan kata dasar yang sering dijadikan kata kerja dengan berimbuhkan awalan "ber-". s. iaitu seperti berikut: pelaku tindakan dalam kata dasar: pesaing.Bagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal. [sunting]peImbuhan awalan "pe-" (tanpa pembolehubah (n) dalam "pe(n)-") menerbitkan kata nama memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. Berbeza dengan huruf yang bermula dengan konsonan (kecuali k. sebutan perkataan berubah misalnya pengambil (ambil) akan disebut sebagai pe-ngam-bil dan penguji (uji) disebut pe-ngu-ji. Berbeza dengan imbuhan "pe(n)-".

Akhiran [sunting]-an Imbuhan akhiran "-an" menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. keselesaan [sunting]pe(n)-…-an Imbuhan apitan "pe(n)-…-an" menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. kepercayaan keadaan yang disifatkan kata dasar: keindahan. bahan yang dilakukan kata dasar: kiriman. dengan membawa erti-erti berikut: hasil perbuatan kata dasar: keberanian. pemilihan hasil perbuatan: pembangunan. dengan membawa erti-erti berikut: perbuatan: pemeriksaan. dengan membawa erti-erti berikut. pelaburan Imbuhan "pe(n)-…-an" berpadan fungsinya dengan imbuhan "me(n)-" untuk kata kerja. makanan hasil perbuatan kata dasar: tulisan. benda. bungkusan tempat yang disifatkan kata dasar: ruangan benda kata dasar yang besar atau luas: lautan [sunting]Apitan [sunting]ke-…-an Imbuhan apitan "ke-…-an" menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. .

tiga suku Kata bilangan pisahan Contoh: tiap-tiap. perkuburan Imbuhan "pe(n)-…-an" berpadan fungsinya dengan imbuhan "ber-" untuk kata kerja. berbulan-bulan Kata bilangan pecahan Contoh: setengah. kedua. Contoh: tapak → telapak. Kata bilangan ada enam jenis iaitu: Kata bilangan tentu Contoh: satu. kuning → kemuning. dengan membawa erti-erti berikut: perbuatan: pertandingan. [sunting]Sisipan Sesetengah kata dasar boleh diubah atau diperkuat maknanya dengan dibubuh imbuhan sisipan "-el-". Dalam bahasa Melayu. masing-masing Kata bilangan tingkat Contoh: pertama. dua. kata bilangan ialah kata yang menyatakan banyaknya benda. tiga Kata bilangan tak tentu Contoh: beberapa. "-er-" dan "-in-". pergeseran tempat: perumahan. segala Kata bilangan himpunan Contoh: kedua-dua. ketiga .per-…-an Imbuhan apitan "per-…-an" menerbitkan kata nama yang memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. banyak. "-em-".

tanpa mengira apa peranan mereka: tiga orang pelajar tiga orang guru Antara bahasa-bahasa yang ada penjodoh bilangan termasukbahasa Jepun. yang menunjukkan pengelasan konsepsi rujukan sesuatu kata nama dan sering digunakan dalam pembilangan. bahasa Cina.bahasa-bahasa Austronesia. sesuatu kata nama boleh disertakan penjodoh bilangan.Penjodoh bilangan ialah perkataan atau morfem dalam sesetengah bahasa untuk mengelaskan atau membilang kata nama mengikut maksudnya. bahasa-bahasa Asia Tenggara. penjodoh bilangan untuk orang ialah orang. [sunting]Definisi dan contoh Dalam sesuatu bahasa yang ada penjodoh bilangan. [sunting]Lihat juga Penjodoh bilangan bahasa Melayu Penjodoh bilangan bahasa Cina Kategori: Linguistik . dalam bahasa Melayu. dan digunakan untuk mengira bilangan orang. Contohnya. dan bahasa-bahasa Maya. Sesuatu bahasa boleh memiliki beratus-ratus penjodoh bilangan.

Tatabahasa Baru Melayu Indonesia. St. disebabkan oleh kekeliruan antara susunan kata nama majmuk bahasa Melayu dengan kata nama majmuk bahasa Inggeris.Hukuman D-M ialah peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan (diringkaskan sebagai D) dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan (diringkaskan sebagai M). Takdir Alisjahbana dalam bukunya. [sunting]Kesalahan yang biasa berlaku Kesalahan yang biasa berlaku. khususnya di kalangan orang yang bersikap keinggerisan. Sebilangan kesalahan yang sering berlaku adalah seperti berikut: Kesalahan dalam lain perkataan lain-lain perkara Minah Restoran Dunlop tayar goreng pisang cili sos Padanan bahasa Inggeris in other words other matters Minah Restaurant Dunlop tyre fried banana chilli sauce Pembetulan dengan kata-kata lain perkara-perkara lain Restoran Minah tayar Dunlop pisang goreng sos cili . Istilah Hukum D-M diperkenalkan oleh Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful