Struktur Tingkatan 4 : Nama : ___________________ Tahun : _________________ LATIHAN SUBJEK Satu jam Arahan : Markah : ______________

1 Kaji gambar di bawah dan jawab soalan-soalan berikut.

(a) Apakah nama binaan dalam gambar di atas? Piramid [2 markah] (b) Siapakah yang mengilhamkan binaan tersebut? Imhotep [2 markah] (c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang binaan tersebut? Masyarakat Mesir Purba memiliki kreativiti dalam bidang pembinaan [2 markah] (d) Nyatakan dua pencapaian lain dalam tamadun Mesir Purba. (i) Penggunaan kertas (ii) Kemajuan pendidikan [2 markah] (e) Nyatakan dua bentuk sistem tulisan yang terdapat dalam tamadun Mesir Purba. (i) Hieroglif (ii) Hieratik [2 markah] 2 Kod Undang-Undang Mesopotamia. Raja Hammurabi [1 markah] (b) Di manakah kod undang-undang ini dipahat? Tembok dan tiang besar [1 markah] (c) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat tentang binaan tersebut? (i) Mengandungi kira-kira 282 undang-undang Hammurabi merupakan sumbangan besar daripada tamadun

(a) Siapakah raja yang memerintah semasa Kod Undang-Undang Hammurabi ini digubal?

(ii) Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat (iii) Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia [3 markah] (d) Nyatakan kepentingan kod undang-undang ini. (i) Mengelakkan wujudnya permasalahan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum (ii) Mewujudkan bermasyarakat (iii) Membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa panjang iaitu dari tahun 3500 S.M. hingga tahun 539 S.M. [3 markah] (e) Nyatakan dua sumbangan lain tamadun Mesopotamia. (i) Perkembangan ilmu astronomi (ii) Perkembangan ilmu perubatan [2 markah] 3 Zaman Prasejarah merupakan zaman manusia masih belum mengenali sistem tulisan. (a) Namakan empat tahap pertama dalam Zaman Prasejarah. (i) Zaman Paleolitik (ii) Zaman Mesolitik (iii) Zaman Neolitik (iv) Zaman Logam [4 markah] (b) Berikan dua ciri Zaman Neolitik yang memperlihatkan ciri-ciri baru dalam kehidupan manusia. (i) Penciptaan tembikar (ii) Penciptaan alat batu yang telah dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi [2 markah] (c) Bagaimanakah bentuk perdagangan yang dijalankan pada Zaman Neolitik? Sistem barter [1 markah] (d) Apakah kesan penggunaan alat logam khususnya daripada besi terhadap kehidupan manusia pada Zaman Logam? (i) Terciptanya perahu dan rumah (ii) Dengan perahu manusia dapat meneroka lautan dan meningkatkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi kehidupan

kegiatan perdagangan maritim (iii) Muncul petempatan besar dan kota pertahanan yang berkembang menjadi bandar [3 markah] 4 (a) Apakah definisi tamadun menurut pandangan Barat? Tamadun berkaitan dengan pembangunan lahiriah dalam hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran [2 markah] (b) Nyatakan tiga ciri utama tamadun. (i) Petempatan kekal (ii) Pengkhususan pekerjaan (iii) Bahasa dan sistem tulisan [3 markah] (c) Senaraikan dua tamadun yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja. (i) Tamadun Mesopotamia (ii) Tamadun Hwang Ho [2 markah] (d) Nyatakan tiga contoh sistem tulisan awal. (i) Cuneiform (ii) Hieroglif (iii) Ideogram [3 markah] 5 Arkeologi adalah kajian terhadap tinggalan artifak, ekofak dan feature masyarakat lampau secara sistematik melalui proses gali cari. (a) Berikan maksud feature. Tinggalan seperti struktur bangunan dan lubang sampah yang tidak dapat diubah [2 markah] (b) Nyatakan tahap utama dalam Zaman Prasejarah. (i) Zaman Paleolitik (ii) Zaman Mesolitik (iii) Zaman Neolitik (iv) Zaman Logam [4 markah] (c) Bagaimanakah manusia hidup pada Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitik?

(a) Nyatakan ciri-ciri kehidupan masyarakat pada Zaman Paleolitik. sungai atau di dalam gua (iii) Hidup dalam kelompok keluarga atau secara berkumpulan [3 markah] (b) Senaraikan dua kegiatan ekonomi masyarakat Neolitik. (i) Menternak binatang . Petempatan kekal yang wujud di lembah ini telah membawa kepada pembentukan bandar terancang. Neolitik dan Logam. (i) Hidup secara nomad (ii) Tinggal di kawasan tepi tasik. (a) Apakah ilmu yang digunakan oleh masyarakat Indus untuk merancang pembinaan kotanya? (i) Geometri (ii) Matematik (iii) Kesenian (iv) Sumbangan tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir Purba [4 markah] (b) Apakah usaha yang dijalankan oleh masyarakat tamadun Indus untuk meningkatkan mutu bahan binaan? Menghasilkan batu bata melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi [2 markah] (c) Bagaimanakah petempatan kekal wujud di sini? Sungai Indus yang menyediakan kemudahan air dan tanah yang subur [2 markah] (d) Apakah faktor yang membawa kepada perkembangan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa? Kepandaian penduduk menyesuaikan diri dengan alam sekitar telah meningkatkan hasil pertanian yang membawa kepada pertambahan jumlah penduduk [2 markah] 7 Zaman Prasejarah dunia terdiri daripada Zaman Paleolitik. Mesolitik.Mereka hidup secara nomad dan berpindah-randah [2 markah] (d) Apakah yang dapat anda katakan berkenaan dengan alat-alat batu ciptaan mereka? Lebih mementingkan fungsi daripada nilai estetika [2 markah] 6 Tamadun Indus memperlihatkan beberapa ciri yang istimewa.

(i) Petempatan kekal (ii) Kehidupan berorganisasi [2 markah] . (a) Berikan maksud perkataan Arab yang berkaitan dengan perkataan tamadun.(ii) Bercucuk tanam [2 markah] (c) Senaraikan peralatan besi masyarakat Zaman Logam yang ditemui di Malaysia. Pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan seperti penulisan. (i) Soket (ii) Sabit (iii) Beliung [3 markah] (d) Apakah ciptaan penting masyarakat Zaman Logam? (i) Rumah (ii) Perahu [2 markah] 8 Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab iaitu mudun dan madain. kesenian dan pembandaran [2 markah] (c) Apakah unsur yang ditentukan oleh Islam dalam mengukur tahap ketamadunan sesebuah masyarakat? (i) Lahiriah (ii) Rohaniah [2 markah] (d) Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang tamadun? Tamadun ialah pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat [2 markah] (e) Senaraikan dua ciri tamadun. undang-undang. (i) Tinggi budi bahasa (ii) Pembukaan bandar [2 markah] (b) Nyatakan pandangan Barat tentang konsep tamadun.

(a) Nyatakan maksud Mesopotamia dalam bahasa Yunani. iaitu (i) Sungai Tigris (ii) Sungai Euphrates [2 markah] (c) Berikan tiga contoh kerajaan dalam tamadun Mesopotamia. (i) Mudun (ii) Madain (iii) Madana [3 markah] (b) Apakah yang dikaitkan oleh masyarakat Barat tentang tamadun dengan hal-hal kebudayaan? (i) Penulisan (ii) Undang-undang (iii) Kesenian (iv) Pembandaran [4 markah] .9 Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia. Tanah di antara dua sungai [1 markah] (b) Tamadun Mesopotamia terletak di antara dua sungai. (i) Kish (ii) Nippur (iii) Lagash [3 markah] (e) Apakah peranan rumah ibadat dalam tamadun Mesopotamia? Pusat sesebuah kota [1 markah] 10 (a) Berikan perkataan-perkataan Arab yang berkaitan dengan tamadun. (i) Sumeria (ii) Akkad (iii) Ur [3 markah] (d) Senaraikan tiga negara kota yang terdapat dalam tamadun Mesopotamia.

Gordon Childe [1 markah] (d) Berikan maksud tamadun menurut pandangan Syed Naquib al-Attas. lapisan kedua ialah pembesar. . [2 markah] 11 Sistem sosial masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis. (a) Senaraikan tiga golongan masyarakat yang terdapat dalam lapisan kedua. Lapisan pertama terdiri daripada raja. (i) Hieroglif (ii) Ideogram [2 markah] 12 (a) Nyatakan dua bandar terancang dalam tamadun Indus. Pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. (i) Pusat bandar (ii) Pusat pertemuan masyarakat (iii) Pusat aktiviti ekonomi [3 markah] (d) Berikan dua contoh sistem tulisan pada zaman tamadun awal. (i) Golongan yang menguasai upacara agama (ii) Ahli pakar dalam bidang kesenian (iii) Kumpulan pentadbir dan ilmuan [3 markah] (b) Apakah kesan aktiviti perdagangan dalam masyarakat tamadun awal? (i) Berlaku pertukaran budaya antara masyarakat (ii) Berlaku pertukaran ilmu pengetahuan [2 markah] (c) Sebutkan tiga peranan bandar dalam proses pembentukan tamadun.(c) Namakan sarjana Barat yang menekankan pembangunan lahiriah dalam mengukur kemajuan tamadun. diikuti oleh rakyat biasa dan lapisan paling bawah ialah golongan hamba. (i) Mohenjo-Daro (ii) Harappa [2 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri pembinaan bandar terancang tersebut.

Limpahan air Sungai Nil ke daratan menyebabkan bumi Mesir menjadi subur dan seterusnya membentuk tamadun yang mengagumkan. (i) Dewa Vishnu (ii) Dewa Brahma (iii) Dewa Siva [3 markah] 13 Tamadun Mesir Purba dianggap anugerah daripada Sungai Nil. kesenian dan matematik (ii) Mengetahui teknologi pembakaran batu bata [2 markah] (d) Nyatakan tiga dewa yang dilambang oleh patung Proto-Siva.(i) Disusun berasaskan blok-blok yang berbentuk segi empat (ii) Setiap blok dipisah oleh rangkaian jalan raya yang lurus (iii) Mempunyai sistem kumbahan [3 markah] (c) Mengapakah masyarakat tamadun Indus mampu membina bandar yang terancang? (i) Pemahaman tentang ilmu geometri. (i) Thinis (ii) Memphis (iii) Thebes [3 markah] (c) Apakah peranan firaun dalam sistem pemerintahan Mesir Purba? (i) Raja (ii) Ketua pendeta [2 markah] (d) Seorang wanita telah dilantik sebagai firaun iaitu Firaun Hatshepsut. Apakah sumbangannya? (i) Membina terusan (ii) Menjadikan padang pasir sebagai tanah yang subur . (a) Apakah sebab kehidupan di bandar menjadi ciri penting dalam tamadun Mesir Purba? (i) Pusat pemerintahan dan pentadbiran (ii) Tempat kediaman Firaun (iii) Pusat pelabuhan [3 markah] (b) Nyatakan tiga buah bandar yang pernah menjadi pusat pentadbiran tamadun Mesir Purba.

[2 markah] 14 Masyarakat tamadun Indus berjaya menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi seperti pembuatan. (i) Emas (ii) Manik (iii) Gading gajah [3 markah] (c) Nyatakan dua sumbangan besar tamadun Indus kepada perkembangan ketamadunan manusia. (i) Petempatan kekal (ii) Kehidupan berorganisasi (iii) Pengkhususan pekerjaan . pertukangan. (i) Sikap keterbukaan (ii) Mementingkan keamanan dan kedamaian (iii) Menjalin hubungan dengan masyarakat luar [3 markah] 15 Penyesuaian diri manusia dengan alam sekitar Pembentukan tamadun manusia Petempatan kekal di lembah sungai (a) Nyatakan ciri-ciri masyarakat bertamadun. perdagangan dan pertanian. (a) Berikan dua faktor masyarakat Indus berupaya membina bandar terancang. (i) Pemahaman tentang ilmu geometri. (i) Kebolehan mengeksploitasi Sungai Indus (ii) Mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki [2 markah] (d) Berdasarkan tamadun Indus. kebijaksanaan dan kerjasama masyarakat. kesenian dan matematik (ii) Mengetahui teknologi pembakaran batu bata [2 markah] (b) Sebutkan tiga hasil perdagangan dalam tamadun Indus. nyatakan aspek-aspek utama yang perlu ditekankan oleh sesebuah masyarakat untuk membina tamadun yang unggul. Kejayaan tersebut melambangkan kerajinan.

undang-undang. Mendapatkan bekalan air untuk minuman dan keperluan asas serta kemudahan perhubungan [2 markah] (c) Jelaskan maksud tamadun pada pandangan Barat. (i) Menjadi tempat pahlawan Rom bertarung (ii) Menjadi tempat teater [2 markah] (c) Namakan empat binaan lain yang turut dihasilkan dalam tamadun awal. (i) Aqueduct (ii) Acropolis (iii) Pantheon (iv) Tembok Besar China [4 markah] . Pembangunan lahiriah yang berkaitan dengan kebudayaan seperti penulisan. (a) Apakah nama bangunan di atas? Colloseum [2 markah] (b) Terangkan fungsi bangunan tersebut.(iv) Sistem pemerintahan [4 markah] (b) Berikan sebab sungai dianggap penting dalam tamadun awal. (i) Tinggi budi bahasa (ii) Pembukaan bandar [2 markah] 16 Kaji gambar di bawah dan jawab soalan yang diberikan. kesenian dan pembandaran [2 markah] (d) Berikan dua maksud tamadun dalam bahasa Arab.

(i) Tidak ada pemerintahan berkuasa mutlak (ii) Kuasa tertinggi terletak pada dua konsul (iii) Negara ditadbir oleh wakil yang dipilih oleh rakyat [3 markah] (c) Apakah sumbangan Julius Caesar semasa pemerintahannya? (i) Meluaskan kuasa ke Macedonia. Mesir.(d) Pada pendapat anda. apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan bangunan yang dihasilkan dalam gambar di atas? Peningkatan dalam bidang seni bina [2 markah] 17 Dalam tamadun Rom. Sistem republik [1 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan di atas. . Syam. Perancis. Brittania (Britain) dan beberapa kawasan di Jerman (ii) Pembentukan sistem pentadbiran berpusat [2 markah] (d) Senaraikan empat prinsip dalam Kod Undang-Udang Rom. (a) Siapakah yang memerintah Rom sebelum sistem republik diperkenalkan? Raja-raja berketurunan Etruscan [2 markah] (b) Mengapakah golongan bangsawan (patrician) bangun memberontak? Kerana raja-raja Etruscan menjalankan pemerintahan secara mutlak [2 markah] (c) Mengapakah terdapat dua orang konsul bagi tempoh yang sama dalam sistem republik Rom? Supaya sesama mereka tidak ada yang lebih berkuasa [2 markah] (d) Apakah tugas Dewan Senat? (i) Membincangkan hal-hal pentadbiran negara (ii) Merangka undang-undang [4 markah] 18 (a) Nyatakan bentuk sistem pemerintahan di Rom selepas pemberontakan patrician. sistem pemerintahannya bermula dengan sistem beraja dan kemudian bertukar kepada sistem republik. Yunani.

(i) Monarki (ii) Oligarki (iii) Aristokrasi [3 markah] . (i) Hukuman berat (ii) Bercorak kolektif [2 markah] (b) Senaraikan peringkat-peringkat pendidikan yang terdapat tamadun China. (a) Nyatakan dua prinsip utama dalam perundangan zaman Dinasti Chin. (i) Pendidikan tinggi (ii) Pendidikan menengah (iii) Pendidikan rendah [3 markah] (c) Apakah ajaran Confucius? Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai budi pekerti yang baik dan menjaga keharmonian manusia serta masyarakat [2 markah] (d) Nyatakan tiga tahap peperiksaan awam di China. nyatakan tiga bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan oleh negara kota tamadun Yunani. (i) Tahap pertama (ii) Tahap kedua (iii) Tahap ketiga : : : Hsiu Tai (Ijazah pertama) Chun-Jen (Sarjana) Chin Shih (Doktor falsafah) [3 markah] 20 Tamadun Yunani yang berkembang di Semenanjung Greece dan pulau-pulau di sekitarnya yang dikelilingi oleh Laut Aegean dan Laut Mediterranean telah menunjukkan peningkatan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. (a) Selain sistem demokrasi.(i) Keadilan terhadap setiap individu (ii) Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah (iii) Hukuman berasaskan bukti yang sahih (iv) Semua manusia sama di sisi undang-undang [4 markah] 19 Sistem perundangan dan pendidikan dalam tamadun China amat dititikberatkan oleh pemerintah dan menjadi amalan masyarakat.

negara kota Athens mengamalkan sistem beraja. (i) Ketua hakim (ii) Ketua tentera [2 markah] (c) Nyatakan peranan Dewan Perhimpunan dalam sistem demokrasi Athens. Apakah maksud akidah? Kepercayaan seluruh jiwa terhadap Allah yang Maha Esa [2 markah] (c) Apakah kandungan kitab suci agama Buddha yang dikenal sebagai Tripitaka? (i) Sutta Pitaka (ii) Vinaya Pitaka (iii) Abhidhamma Pitaka [3 markah] (d) Nyatakan tiga fungsi tuhan mengikut agama Hindu. (i) Bersidang tiga kali dalam sebulan (ii) Setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan (iii) Melantik ahli Majlis. Majistret dan Juri (iv) Mempunyai kuasa penuh terhadap ahli Majlis. Berikan dua peranan raja. (i) Mencipta (Brahman) (ii) Memelihara (Vishnu) (iii) Membinasa (Siva) . Majistret dan Juri [4 markah] (d) Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh negara kota Sparta? Pemerintahan ketenteraan [1 markah] 21 Agama Islam Buddha Hindu (a) Apakah yang anda faham tentang agama? Pegangan kepercayaan kepada satu-satu tuhan atau dewa [2 markah] (b) Dua teras dalam agama Islam ialah akidah dan syariah.(b) Sebelum sistem demokrasi.

(a) Nyatakan dua jenis sistem pemerintahan yang pernah diamalkan di Athens sebelum sistem demokrasi diperkenalkan. (i) Herodotus (ii) Plato [2 markah] (d) Nyatakan dua isu utama yang menjadi persoalan ahli falsafah Yunani.[3 markah] 22 (a) Nyatakan tiga aspek utama kemajuan tamadun yang dapat diukur melalui pencapaian manusia. (i) Monarki (ii) Oligarki [2 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri Dewan Perhimpunan di Athens. Majistret dan Juri [2 markah] (c) Nyatakan kesan pengamalan sistem pemerintahan tentera di Athens. (i) Bersidang tiga kali sebulan (ii) Melantik ahli Majlis. (i) Sistem pertahanan diutamakan (ii) Berjaya melahirkan tentera yang handal dan mempunyai semangat patriotik . (i) Nilai individualisme (ii) Kehidupan manusia [2 markah] 23 Dalam tamadun Yunani telah wujud beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota. (i) Monarki (ii) Oligarki (iii) Aristokrasi [3 markah] (c) Senaraikan dua ahli falsafah Yunani. (i) Sosial (ii) Politik (iii) Ekonomi [3 markah] (b) Nyatakan tiga bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di Athens.

(i) Semua manusia sama di sisi undang-undang (ii) Keadilan terhadap setiap individu (iii) Seseorang tidak bersalah sehingga terbukti bersalah (iv) Hukuman berasaskan bukti yang sahih [4 markah] 25 ● ● • • Tamadun Rom Tamadun India Tamadun China Tamadun Yunani Peningkatan tamadun manusia . warganegara lelaki terlibat dalam pembentukan kerajaan melalui undian dan berpeluang menganggotai Dewan Perhimpunan (ii) Di Malaysia. (i) Undang-undang sivil (ii) Undang-undang rakyat (iii) Undang-undang natural [3 markah] (c) Senaraikan prinsip-prinsip Undang-Undang Rom. ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun [4 markah] 24 (a) Nyatakan tiga kepentingan sistem undang-undang dalam sesebuah tamadun. (i) Mengawal tingkah laku manusia (ii) Menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat (iii) Mewujudkan kehidupan yang aman [3 markah] (b) Senaraikan cabang-cabang utama Undang-Undang Rom. rakyat memilih wakil mereka melalui pilihan raya dan wakil ini menganggotai Dewan Rakyat (iii) Di Athens. (i) Di Athens. ahli Dewan Perhimpunan diberi peluang menjadi anggota antara enam bulan hingga setahun (iv) Di Malaysia.yang tinggi [2 markah] (d) Senaraikan empat perbezaan antara sistem demokrasi di Athens dengan sistem demokrasi di Malaysia.

(i) Acropolis (ii) Aqueduct (iii) Parthenon (iv) Colloseum [4 markah] (d) Senaraikan dua prinsip utama sistem perundangan tamadun China. (i) Mahkamah . (i) Hukuman berat (ii) Bercorak kolektif [2 markah] 26 Tamadun Rom Didiami oleh masyarakat Latin Majlis perbandaran di setiap bandar Pembinaan bandar yang terancang (a) Di manakah tamadun Rom diasaskan? Di kawasan Bukit Palatine yang terletak berhampiran dengan Sungai Tiber di Lembah Latium [2 markah] (b) Apakah kesan kewujudan majlis perbandaran di setiap bandar dalam tamadun Rom? Membawa kepada kemajuan dan keselesaan hidup penduduk di bandar [2 markah] (c) Nyatakan tiga kemudahan yang terdapat di bandar Pompei.(a) Berikan maksud peningkatan tamadun. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia bagi melahirkan idea-idea baru untuk meningkatkan kehidupan sesebuah masyarakat [2 markah] (b) Apakah faktor yang mempengaruhi peningkatan tamadun? (i) Kestabilan dan keamanan dalam sesebuah tamadun (ii) Kepimpinan yang dinamik dan berwibawa [2 markah] (c) Nyatakan empat binaan dalam tamadun awal yang menunjukkan peningkatan dalam seni bina.

(i) Bekalan pada waktu aman (ii) Bekalan semasa peperangan (iii) Tujuan perindustrian dan pengangkutan [3 markah] 27 Athens ialah sebuah negara kota dalam tamadun Yunani yang mengasaskan pemerintahan demokrasi.(ii) Perpustakaan (iii) Dewan orang ramai [3 markah] (d) Senaraikan kegunaan saliran air bawah tanah yang terdapat di bandar Pompei. (i) Ahli Majlis (ii) Majistret (iii) Juri [3 markah] 28 . (a) Nyatakan tiga bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh tamadun Yunani sebelum sistem demokrasi. (i) Semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun (ii) Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan (iii) Setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan (iv) Ahlinya terdiri daripada Ahli Majlis. Majistret dan Juri [4 markah] (c) Senaraikan ahli yang terdapat di dalam Majlis yang mengendalikan keputusan Dewan Perhimpunan. (i) Oligarki (ii) Monarki (iii) Aristokrasi [3 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri sistem demokrasi yang diamalkan di Athens.

(i) Kashi (ii) Kosala [2 markah] (b) Nyatakan cara-cara yang digunakan memperkukuhkan kedudukan mereka. (i) Anga (ii) Kalinga (iii) Karusa [3 markah] (b) Nyatakan tiga fungsi sresthin yang wujud dalam tamadun India.● Tamadun India Maurya ● Tamadun China → → Empayar Dinasti Chin Pembinaan negara yang kuat dan stabil (a) Namakan dua kerajaan besar dalam tamadun India antara 600 – 320 S.M.. (i) Mengawal harga . oleh raja dalam tamadun India untuk (i) Mengadakan pelbagai bentuk upacara ritual (ii) Melantik golongan Brahmin sebagai penasihat [2 markah] (c) Apakah sumbangan utama Maharaja Asoka kepada tamadun India? (i) Menamatkan perang saudara selepas kematian Bindusara (ii) Menakluk negeri Kalinga yang padat penduduk (iii) Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha [3 markah] (d) Terangkan kesan perubahan konsep raja kepada maharaja dalam tamadun China. (i) Pembentukan birokrasi awam yang dilantik oleh maharaja (ii) Pelantikan pegawai yang terdiri daripada rakyat dilakukan oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam (iii) Pelantikan pegawai adalah berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam [3 markah] 29 Sejak abad ke-3 S. Perdagangan melibatkan perdagangan dalaman dan luaran. aktiviti perdagangan berkembang pesat dalam tamadun India.M. (a) Berikan tiga contoh pusat kebudayaan dalam tamadun India.

(i) Semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun (ii) Dewan Perhimpunan akan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan (iii) Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis [3 markah] . (a) Nyatakan tiga bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di negara kota Yunani selain sistem demokrasi. Kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul [1 markah] (c) Apakah ciri-ciri sistem beraja yang diamalkan di Athens? (i) Raja dibantu oleh konsul (ii) Raja berperanan sebagai ketua hakim. (i) Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik (ii) Perkembangan dalam sektor perusahaan [2 markah] (d) Mengapakah pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap hasil perdagangan? (i) Menyara anggota tentera (ii) Menyara pentadbir dan raja [2 markah] 30 Peningkatan dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran dibuat melalui idea-idea baru yang diperkenalkan untuk menjadikan pentadbiran negara berjalan dengan lancar dan teratur.(ii) Menjaga kualiti barang (iii) Mengawal hal ehwal gaji pekerja [3 markah] (c) Berikan dua faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya dan Dinasti Gupta maju dalam aktiviti perdagangan. ketua tentera dan ketua agama (iii) Kuasa konsul bertambah kuat sehingga peranan raja merosot [3 markah] (d) Nyatakan tiga ciri sistem demokrasi yang diamalkan oleh Athens. (i) Monarki (ii) Oligarki (iii) Aristokrasi [3 markah] (b) Berikan maksud pemerintahan berbentuk oligarki.

(a) Nyatakan tiga aspek kebudayaan kerajaan India yang diamalkan oleh masyarakat Asia Tenggara. (a) Berikan dua contoh kerajaan agraria. (i) Rumah ibadat (ii) Tempat menyimpan abu jenazah raja (iii) Tempat menyimpan patung dewa utama [3 markah] (d) Berikan dua perkataan Sanskrit yang mengalami penyesuaian dengan bahasa Melayu. (i) Ekonomi berasaskan pertanian (ii) Petempatan di lembah sungai [2 markah] (c) Apakah sebab kerajaan agraria terbentuk di lembah sungai? (i) Sumber bekalan air untuk pertanian (ii) Kawasan subur [2 markah] . (i) Sistem kepercayaan dan agama (ii) Sistem pemerintahan beraja (iii) Kesenian dan kesusasteraan [3 markah] (b) Bagaimanakah raja dalam kerajaan awal meletakkan dirinya pada tahap yang teragung? (i) Lahirnya konsep dewa-raja (ii) Lahirnya mitos dan legenda [2 markah] (c) Nyatakan peranan candi.31 Selepas wujudnya perhubungan dengan kerajaan India mulai abad ke-13. masyarakat Asia Tenggara mula menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan kerajaan tersebut. (i) Kerajaan Dvaravati (ii) Kerajaan Sungai Merah [2 markah] (b) Nyatakan dua ciri kerajaan agraria. (i) Dosa (ii) Rupa [2 markah] 32 Kerajaan agraria pada awalnya bergantung pada sumber alam seperti tanah dan hasil hutan untuk meneruskan kehidupan.

(d) Senaraikan jenis tumbuhan yang diusahakan oleh kerajaan agraria. (i) Kedudukan yang strategik (ii) Terlindung daripada tiupan angin monsun (iii) Kemudahan menyimpan barang dagangan (iv) Kaya dengan hasil hutan [4 markah] (d) Mengapakah penduduk maritim berjaya menjadi pelaut yang hebat? (i) Didorong oleh semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang (ii) Mempunyai kemahiran membuat perahu dan kapal layar [2 markah] . (i) Padi sawah di lembah sungai (ii) Padi huma di kawasan tanah tinggi [2 markah] (e) Apakah kegiatan ekonomi kerajaan agraria yang lain? (i) Mengutip hasil hutan (ii) Menangkap ikan di sungai. tasik dan paya [2 markah] 33 Pelabuhan Ciri-ciri kerajaan maritim Laluan perdagangan Tumpuan pedagang (a) Apakah peranan pelabuhan kerajaan maritim? (i) Pelabuhan pembekal (ii) Pelabuhan kerajaan [2 markah] (b) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kerajaan Srivijaya. (i) Memiliki bala tentera laut yang besar (ii) Keupayaan mengawal perdagangan dan keselamatan kerajaan [2 markah] (c) Senaraikan empat faktor yang menyebabkan kerajaan maritim menjadi tumpuan pedagang luar.

(i) Kesusasteraan klasik (ii) Puisi dan prosa Jawa (iii) Cerita epik [3 markah] (d) Berikan dua contoh puisi dan prosa Jawa di zaman kerajaan awal Asia Tenggara. (i) Kutei (ii) Sungai Emas [2 markah] (c) Senaraikan hasil kesusasteraan di Asia Tenggara yang dipengaruhi oleh unsur India. (i) Candi Angkor Wat di Kemboja (ii) Candi Borobudur di Indonesia [2 markah] 35 (a) Apakah peranan bahasa Sanskrit di Asia Tenggara? (i) Meningkatkan pencapaian intelek (ii) Menyampaikan maklumat tentang agama. . pemerintahan dan perundangan (iii) Sebagai bahasa keagamaan [3 markah] (b) Nyatakan tempat penemuan batu bersurat di Asia Tenggara. (i) Ksyatria/tentera (ii) Pedagang/vaisya (iii) Brahmin/pendeta [3 markah] (c) Senaraikan tiga aspek kebudayaan kerajaan India yang mempengaruhi kerajaan awal Asia Tenggara.34 (a) Apakah dua bukti kemasukan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara? (i) Peninggalan arkeologi (ii) Catatan I-Tsing [2 markah] (b) Namakan golongan yang membawa pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. (i) Sistem kepercayaan dan agama (ii) Sistem pemerintahan beraja (iii) Kesenian/kesusasteraan [3 markah] (d) Nyatakan dua monumen yang mempunyai ciri percampuran dengan unsur daripada India.

(a) Senaraikan dua kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat maritim. (i) Kuala Berang (ii) Kuala Selinsing [2 markah] (c) Apakah peranan pelabuhan entrepot? Membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya [2 markah] (d) Nyatakan empat faktor yang menyumbang kepada kemajuan kerajaan maritim.(i) Nagarakertagama (ii) Sutasoma [2 markah] 36 Kerajaan maritim terletak di lembah sungai. (i) Kedudukan yang strategik (ii) Pelabuhan yang lengkap dengan pelbagai kemudahan (iii) Semangat masyarakat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar (iv) Kemahiran membuat perahu dan kapal layar [4 markah] 37 (a) Apakah pendapat yang diberikan oleh sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara? (i) Melalui golongan Ksyatria atau tentera (ii) Melalui golongan pedagang atau vaisya (iii) Melalui golongan Brahmin atau pendeta [3 markah] (b) Nyatakan kesan-kesan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. pesisir pantai dan kepulauan. (i) Penggunaan gelaran raja (ii) Raja berkuasa mutlak [2 markah] . (i) Perdagangan (ii) Memungut hasil laut [2 markah] (b) Namakan dua buah pelabuhan pembekal yang wujud di Tanah Melayu.

(i) Ramayana (ii) Mahabharata [2 markah] 39 Pada awalnya kerajaan agraria bergantung kepada sumber alam untuk meneruskan kehidupan mereka. (i) Yuvaraja (ii) Pratiyuvaraja (iii) Raja kumara [3 markah] 38 (a) Nyatakan tiga kepentingan bahasa Sanskrit. (a) Namakan dua contoh kerajaan agraria. (i) Batu Bersurat Kutei : Keturunan raja Agama Buddha [2 markah] (c) Apakah perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Sanskrit? (i) Rupa (ii) Dosa (iii) Sengsara [3 markah] (d) Senaraikan dua epik yang menyumbang kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusasteraan klasik Asia Tenggara. (i) Meningkatkan pencapaian intelek (ii) Bahasa keagamaan (iii) Bahasa ilmu [3 markah] (b) Andaikan anda ialah pengkaji batu bersurat. Nyatakan maklumat yang mungkin anda peroleh daripada batu bersurat berikut.(c) Golongan manakah yang membantu raja Angkor dalam pemerintahan? (i) Pembesar daerah atau gabenor (ii) Golongan Brahmin [2 markah] (d) Senaraikan tiga kumpulan anak raja yang boleh menggantikan raja. (i) Angkor (ii) Funan (ii) Batu Bersurat Sungai Mas : .

(i) Kedudukan Oc-eo yang terletak di muara Sungai Mekong (ii) Terlindung daripada tiupan angin dari Teluk Siam (iii) Mempunyai kemudahan pelabuhan . (i) Memungut hasil hutan (ii) Menangkap ikan (iii) Menghasilkan pelbagai jenis rempah (iv) Mengutip sarang burung [4 markah] (d) Pada pendapat anda. (i) Mengairi kawasan sawah (ii) Sumber air minuman (iii) Sumber protein [3 markah] (d) Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Funan menjadi sebuah kerajaan maritim. Kerajaan agraria [1 markah] (b) Apakah kegiatan ekonomi kerajaan Angkor selain pertanian? (i) Menternak binatang (ii) Memungut hasil hutan [2 markah] (c) Berikan tiga kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor.[2 markah] (b) Nyatakan dua tapak arkeologi yang mana sekam dan bijian padi ditemui. (i) Lembah Tembeling (ii) Gua Cha [2 markah] (c) Senaraikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat agraria selain menanam padi. (a) Nyatakan bentuk kerajaan Angkor. bagaimanakah pertanian dalam kerajaan agraria berkembang? Pembinaan sistem pengairan [2 markah] 40 Sistem pengairan memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sektor pertanian kerajaan Angkor dan Funan.

(a) Nyatakan kerajaan awal yang terbentuk di Tanah Besar Asia Tenggara. (i) Ayuthia (ii) Angkor (iii) Sukhotai [3 markah] (b) Apakah yang dapat dibuktikan bahawa kerajaan Funan merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara? (i) Sumber China (ii) Jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha . India dan China adalah serentak dengan kemajuan yang berlaku di Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara.(iv) Mempunyai kemudahan mendapatkan bekalan minuman dan makanan [4 markah] 41 Candi adalah salah satu monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara. Rom. (a) Senaraikan tiga fungsi candi. (i) Sila (ii) Samadhi (iii) Panna [3 markah] (d) Nyatakan isi kandungan inskripsi di Palembang yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. (i) Rumah ibadat (ii) Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya (iii) Tempat menyimpan patung dewa utama sesebuah kerajaan awal [3 markah] (b) Namakan dua warisan candi di Asia Tenggara. Berhubung dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tidak menderhaka kepada raja [2 markah] 42 Perkembangan tamadun yang berlaku di Yunani. Indonesia. (i) Candi Dieng (ii) Candi Borobudur [2 markah] (c) Senaraikan tiga tahap kehidupan yang dilambangkan oleh satu candi di Jawa Tengah.

[2 markah] (c) Hubungan perdagangan antara kawasan petempatan Asia Tenggara dengan tamadun Rom dapat dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai. (i) Kegiatan ekonominya berasaskan pertanian (ii) Terbentuk di kawasan pertanian yang subur (iii) Memungut hasil hutan dan sungai [3 markah] (d) Senaraikan ciri-ciri kerajaan maritim. (i) Kuala Selinsing. (i) Kerajaan Srivijaya (ii) Kerajaan Kedah Tua [2 markah] (c) Senaraikan ciri-ciri kerajaan agraria. Perak (ii) Kota Tinggi dan Muar. (i) Jumpaan manik (ii) Jumpaan tembikar [2 markah] 43 Kerajaan di Asia Tenggara Kerajaan agraria (a) Berikan dua contoh kerajaan agraria.M. (i) Kegiatan ekonominya berasaskan perdagangan (ii) Berfungsi sebagai pelabuhan . Johor (iii) Pantai barat dan selatan Thailand [3 markah] (d) Nyatakan dua bukti arkeologi yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang sejak abad ke-5 S. (i) Kerajaan Dvaravati di Sungai Menam (ii) Kerajaan Sungai Merah di Vietnam Kerajaan maritim [2 markah] (b) Berikan dua contoh kerajaan maritim. Namakan tiga tempat penemuan manik tersebut di Asia Tenggara.

(iii) Terletak di pesisir pantai [3 markah] 44 Antara pengaruh Hindu dan Buddha yang masih ada di Asia Tenggara yang berbentuk seni bina ialah monumen iaitu candi, arca dan patung. (a) Nyatakan tiga fungsi candi dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. (i) Sebagai rumah ibadat (ii) Tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya (iii) Tempat menyimpan patung dewa utama [3 markah] (b) Namakan tiga candi yang terkenal di Asia Tenggara. (i) Angkor Wat (ii) Candi Borobudur (iii) Candi Dieng [3 markah] (c) Nyatakan patung bagi agama berikut. (i) Agama Hindu (ii) Agama Buddha : : Visnu, Siva, Brahma, Durga dan Lingga Avalokitesvara [2 markah] (d) Senaraikan gaya patung agama Hindu yang terdapat di Asia Tenggara. (i) Patung yang dibuat antara abad ketiga hingga kelima Masihi mempunyai pengaruh Amaravati (ii) Patung yang dibuat antara abad kelima hingga ketujuh Masihi mewakili pengaruh zaman Dinasti Gupta [2 markah] 45 Pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat dalam bidang sosiobudaya masyarakat Asia Tenggara ialah bahasa, tulisan Sanskrit dan kesusasteraan India. (a) Nyatakan dua fungsi bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat. (i) Arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat (ii) Menjadi bahasa keagamaan [2 markah] (b) Apakah peranan bahasa Sanskrit dalam pentadbiran kerajaan awal? (i) Bahasa ilmu (ii) Bahasa komunikasi [2 markah]

(c) Namakan hikayat tempatan yang mempunyai pengaruh daripada epik Mahaharata. (i) Hikayat Pendawa Jaya (ii) Hikayat Pendawa Lima (iii) Hikayat Sang Samba [3 markah] (d) Senaraikan tiga faktor yang membantu masyarakat Asia Tenggara berjaya dalam mempelbagaikan kebudayaan dan membina keharmonian dalam masyarakat. (i) Sikap inovatif dan reaktif (ii) Mempunyai pemikiran yang terbuka (iii) Mengelakkan pergeseran dan perselisihan sesama sendiri [3 markah] 46 Nyatakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. (a) Sosial (i) Berjudi (ii) Berzina (iii) Membunuh anak perempuan [3 markah] (b) Ekonomi (i) Menerima riba dan melakukan penindasan (ii) Merompak [2 markah] (c) Politik (i) Mengamalkan Sistem Kabilah (ii) Diketuai oleh syeikh [2 markah] (d) Agama dan kepercayaan (i) Agama wathani (menyembah berhala) (ii) Animisme (memuja alam seperti pokok) (iii) Samawi (Kristian dan Yahudi) [3 markah] 47 Selepas dilantik menjadi pesuruh Allah, Nabi Muhammad s.a.w. mula merancang untuk mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Arab Quraisy. (a) Nyatakan peringkat penyebaran Islam di Makkah. (i) Secara rahsia

(ii) Secara terbuka [2 markah] (b) Golongan manakah yang terlibat dalam penyebaran Islam pada peringkat pertama? (i) Ahli keluarga (ii) Sahabat-sahabat rapat (iii) Kaum kerabat baginda [3 markah] (c) Di manakah dakwah Islamiah peringkat kedua diadakan? Bukit Safa [1 markah] (d) Siapakah orang Islam yang menerima seksaan daripada orang Arab Quraisy? (i) Bilal bin Rabah (ii) Zunainah (iii) Amir bin Fuhairah (iv) Yassir dan keluarganya [4 markah] 48 Sebelum kemunculan agama Islam, masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. (a) Berikan dua maksud jahiliah. (i) Jahil (ii) Tidak mempunyai ilmu pengetahuan [2 markah] (b) Apakah sebab masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? (i) Tidak menerima kebenaran (ii) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya (iii) Tidak menyembah Allah Yang Maha Esa [3 markah] (c) Senaraikan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah. (i) Tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibu bapa (ii) Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah keluarga [2 markah] (d) Nyatakan tiga amalan Sistem Kabilah. (i) Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok (ii) Ahlinya terdiri daripada suku tertentu

(iii) Mereka tinggal dalam sebuah kawasan [3 markah] 49 Wahyu kedua Menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia.

(a) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. mengubah akidah dan kehidupan masyarakat Makkah? (i) Membetulkan akidah masyarakat (ii) Menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa (iii) Menggesa masyarakat untuk meninggalkan amalan yang keji [3 markah] (b) Senaraikan golongan yang menerima dakwah Islamiah secara rahsia. (i) Ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w. (ii) Sahabat rapat [2 markah] (c) Namakan individu yang terawal memeluk Islam. (i) Khadijah binti Khuwailid (ii) Ali bin Abu Talib [2 markah] (d) Apakah cara dakwah secara terbuka yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.? (i) Berdakwah kepada keluarga Abdul Muttalib (ii) Bermusyawarah dengan para sahabat (iii) Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib [3 markah] 50 Secara rahsia (3 tahun) Penyebaran Islam Secara terbuka (10 tahun) (a) Nyatakan tiga sebab Islam disebarkan secara rahsia pada peringkat awal. (i) Agama Islam masih belum dikenali (ii) Bilangan penganut Islam masih kecil (iii) Untuk mengelakkan sebarang penentangan yang mungkin boleh

w. (i) Khadijah binti Khuwailid (ii) Ali bin Abu Talib [2 markah] (c) Apakah sebab Nabi Muhammad s. (a) Apakah yang anda faham tentang wahyu pertama? (i) Surah al-Alaq ayat 1-5 (ii) Memerintahkan umat Islam supaya membaca [2 markah] (b) Nyatakan dua kepentingan wahyu pertama. (i) Dapat menambah ilmu pengetahuan (ii) Dapat membuat kajian terhadap sesuatu perkara (iii) Dapat meningkatkan tamadun [3 markah] (d) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a. (i) Menjadi titik tolak dalam perkembangan tamadun Islam (ii) Menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan zaman Islam [2 markah] (c) Berikan sebab-sebab amalan membaca sangat penting dalam Islam.a.w. menyebarkan Islam secara terbuka kemudiannya? Perintah daripada Allah s. menjalankan usahanya untuk mengubah kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? (i) Membetulkan akidah masyarakat Arab Jahiliah (ii) Menanamkan keimanan kepada Allah Yang Maha Esa (iii) Menggesa masyarakat Arab Jahiliah untuk meninggalkan amalan yang keji [3 markah] . menerima wahyu daripada Allah dari semasa ke semasa.a.w. [2 markah] (d) Siapakah golongan sasaran dalam penyebaran dakwah Islamiah? (i) Orang ramai (ii) Keluarga Abdul Muttalib (iii) Golongan yang menentang seperti Abu Lahab [3 markah] 51 Nabi Muhammad s.t.menghancurkan asas Islam [3 markah] (b) Namakan dua tokoh terawal yang memeluk agama Islam.w.

(i) Abdul Muttalib.a. datuk baginda (ii) Abu Talib.a.a. selepas baginda menjadi yatim piatu. (a) Berapakah umur Nabi Muhammad s.52 Nabi Muhammad s.w. telah menempuh pelbagai pengalaman hidup yang mencabar sejak kecil. (i) Siddiq (berkata benar) (ii) Amanah (dipercayai) (iii) Tabliq (menyampaikan) (iv) Fatanah (bijaksana) [4 markah] (d) Nyatakan tiga ciri yang ada pada Nabi Muhammad s. Lambang perpaduan kaum [1 markah] . (a) (i) Apakah yang anda faham tentang Sistem Kabilah? Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok [1 markah] (ii) Siapakah ketua kabilah? Syeikh [1 markah] (iii) Nyatakan peranan ketua kabilah.w.w. yang telah menarik hati Khadijah binti Khuwailid untuk terus memberi modal yang lebih besar kepada baginda untuk memperkembangkan perniagaan.. bapa saudara baginda [2 markah] (c) Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. ketika menjadi yatim piatu? 6 tahun [1 markah] (b) Berikan dua individu yang pernah menjaga Nabi Muhammad s.a. (i) Kemuliaan budi pekerti (ii) Sifat amanah (iii) Kelembutan tutur kata [3 markah] 53 Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan Sistem Kabilah.w.a.w.

(b) Senaraikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang bakal dilantik sebagai ketua kabilah. (i) Disukai oleh ahli kabilah (ii) Mendapat persetujuan ramai (iii) Berfikiran matang [3 markah] (c) Bagaimanakah wujudnya semangat assabiah dalam masyarakat Arab Jahiliah? (i) Keadaan geografi (ii) Sistem Kabilah [2 markah] (d) Apakah yang menyebabkan berlakunya peperangan al-Basus? Tindakan seorang ahli Bani Bakar membunuh seorang ahli Bani Taghlib [2 markah] 54 (a) Berikan maksud jahiliah. Jahil dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan [2 markah] (b) Bilakah bermula dan berakhirnya Zaman Jahiliah? Mencakupi jangka masa sejak runtuhnya Empangan Maarib pada tahun 300 Masihi hingga turunnya al-Quran pada tahun 610 Masihi [2 markah] (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sebab-sebab masyarakat Arab digelar masyarakat Arab Jahiliah. (i) Mereka tidak menerima kebenaran (ii) Mereka tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul [2 markah] (d) Senaraikan empat bentuk kepercayaan yang wujud dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliah. (i) Agama wathani (ii) Animisme (iii) Samawi (iv) Kepercayaan [4 markah] 55 (a) Nyatakan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah. (i) Amalan animisme

(ii) Adat sunah yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul (iii) Menilik nasib untuk melihat masa depan mereka [3 markah] (b) Nyatakan sistem politik masyarakat Arab Jahiliah di bahagian-bahagian berikut. (i) Bahagian utara (ii) Bahagian tengah (iii) Bahagian selatan : : : Kerajaan naungan Kerajaan negara kota Sistem monarki atau negara kota [3 markah] (c) Senaraikan pihak yang terlibat dalam Sistem Kabilah yang wujud dalam masyarakat Arab Jahiliah. (i) Syeikh sebagai pihak yang memerintah (ii) Anggota kabilah sebagai pihak yang diperintah [2 markah] (d) Nyatakan sistem politik masyarakat Arab Jahiliah yang berikut. (i) Masyarakat Badwi Berasaskan kepada kabilah masing-masing [1 markah] (ii) Masyarakat Hadari Mempunyai sistem politik yang lebih stabil dan teratur di bawah seorang pemerintah atau kerajaan [1 markah] 56 Nabi Muhammad s.a.w. telah mengasingkan diri daripada masyarakat dengan cara bertahannuth pada umur 40 tahun. (a) Berikan maksud bertahannuth. Mengasingkan diri untuk beribadat [2 markah] (b) Nyatakan satu sebab Nabi Muhammad s.a.w. ingin bertahannuth. Berusaha mencari satu cara yang dapat mengubah nilai yang dipegang oleh masyarakat sekelilingnya [2 markah] (c) Di manakah Nabi Muhammad s.a.w. bertahannuth? Gua Hirak di Bukit Nur [2 markah] (d) Berapa lamakah baginda bertahannuth?

6 bulan [2 markah] (e) Apakah yang diperoleh oleh baginda semasa bertahannuth? Wahyu pertama, surah al-Alaq ayat 1 - 5 [2 markah] 57 Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai ciri kehidupan tersendiri yang tidak teratur kerana tidak ada nabi dan rasul serta wahyu untuk dijadikan panduan dalam kehidupan mereka. (a) Berikan empat contoh amalan tidak bermoral masyarakat Arab Jahiliah. (i) Berjudi (ii) Berzina (iii) Meminum arak (iv) Amalan riba [4 markah] (b) Mengapakah bayi perempuan yang dilahirkan ditanam hidup-hidup dalam masyarakat Arab Jahiliah? (i) Beranggapan anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga (ii) Anak perempuan boleh membawa sial dalam sesebuah keluarga [2 markah] (c) Nyatakan dua bentuk kepercayaan agama dalam masyarakat Arab Jahiliah. (i) Agama wathani (ii) Animisme [2 markah] (d) Jelaskan latar belakang agama Hanif. (i) Disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. (ii) Penganutnya digelar Hunafa [2 markah] 58 (a) Mengapakah orang Arab Quraisy memanggil Nabi Muhammad s.a.w. dengan panggilan al-Amin? (i) Segala kata-kata dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai (ii) Baginda tidak pernah berbohong [2 markah] (b) Apakah empat sifat terpuji Nabi Muhammad s.a.w.? (i) Siddiq (berkata benar) (ii) Amanah (dipercayai)

(iii) Tabliq (menyampaikan) (iv) Fatanah (bijaksana) [4 markah] (c) Apakah peristiwa penting yang berlaku semasa Nabi Muhammad s.a.w. berumur 35 tahun? Peristiwa peletakan semula Hajar Aswad [1 markah] (d) Terangkan secara ringkas tentang Hajar Aswad. (i) Terdapat di sisi Kaabah sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. (ii) Orang Islam yang melakukan tawaf dianjurkan untuk mencium batu ini, menyentuh atau memberikan isyarat kepadanya (iii) Mencium Hajar Aswad tidak diwajibkan kepada orang Islam [3 markah] 59 Reaksi masyarakat Arab terhadap Islam

Penerimaan

Penentangan

(a) Mengapakah orang Arab Quraisy tidak mengambil berat tentang penyebaran Islam pada peringkat awal? (i) Mereka menyangka bahawa penyebaran Islam hanya melibatkan keluarga Nabi Muhammad s.a.w. (ii) Mereka tidak mahu mencampuri hal keluarga baginda [2 markah] (b) Berikan sebab-sebab dakwah Islamiah dijalankan secara rahsia pada peringkat awal. (i) Bilangan orang Islam masih sedikit (ii) Mengelakkan penentangan yang boleh menghancurkan asas Islam [2 markah] (c) Nyatakan tiga sebab penganut Islam terdiri daripada golongan bawahan pada peringkat awal. (i) Tertarik dengan ajaran Islam yang memberi layanan sama rata kepada semua manusia (ii) Mereka ditindas dan diberi layanan yang buruk oleh tuan mereka (iii) Mereka inginkan keadilan

Surah al-Alaq. (i) Mendapat ilmu pengetahuan dan kemahiran (ii) Dapat membasmi buta huruf (iii) Dapat meningkatkan tamadun sesuatu bangsa dan negara [3 markah] (d) Nyatakan dua kesan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad s. (a) Namakan dua peperangan yang melibatkan orang Islam dengan orang Quraisy Makkah.a.w.w.a.. (i) Bermulanya era baru dalam sejarah tamadun Islam (ii) Menjadi tanda pemisah antara Zaman Jahiliah dengan zaman Islam [2 markah] 61 Setelah sekian lama ditindas oleh orang Quraisy Makkah. (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud [1 markah] .w.a. pergi ke Gua Hirak sebelum dilantik menjadi rasul? (i) Berusaha mencari jalan untuk mengubah nilai yang dipegang oleh orang Arab Quraisy Makkah (ii) Mengasingkan diri dengan bertahannuth kepada Allah (iii) Mendapatkan ketenangan semasa beribadat [3 markah] (b) (i) Namakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.5 (ii) Nyatakan kandungan wahyu tersebut. ayat 1 . sehingga berjaya menarik orang ramai memeluk Islam? (i) Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam (ii) Menunjukkan teladan yang baik (iii) Membandingkan masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak Islam [3 markah] 60 (a) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. Memerintahkan umat Islam supaya membaca [1 markah] (c) Nyatakan kepentingan membaca dalam Islam.[3 markah] (d) Apakah pendekatan dakwah yang digunakan oleh Nabi Muhammad s. Allah telah mengizinkan umat Islam untuk berperang.

a. di medan perang? (i) Umat Islam haruslah mengamalkan akhlak yang mulia (ii) Umat Islam harus bertolak ansur [2 markah] 62 Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian yang ditandatangani antara orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah pada tahun 628 M. (a) Nyatakan dua peristiwa penting yang mendorong kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. (i) Membunuh orang sesuka hati (ii) Merobohkan tempat ibadat (iii) Memusnahkan tumbuh-tumbuhan (iv) Membunuh binatang ternakan [4 markah] (c) Nyatakan dua strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.w.w.a. (i) Gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab bebas memihak kepada mana-mana pihak (iii) Orang Islam Madinah hanya boleh mengerjakan umrah dan haji pada tahun berikutnya [3 markah] .a. (i) Rombongan orang Islam ke Makkah dihalang di Hudaibiyah (ii) Orang Quraisy bimbang akan kekuatan orang Islam lalu menandatangani Perjanjian Hudaibiyah [2 markah] (b) Namakan wakil bagi orang Islam Madinah dan orang Quraisy Makkah. untuk menyebarkan agama Islam. (i) Nabi Muhammad s.w. (i) Menggunakan cara diplomasi (ii) Tidak memaksa orang Arab memeluk Islam [2 markah] (d) Apakah pengajaran yang boleh dipelajari oleh umat Islam daripada perjuangan Nabi Muhammad s. wakil orang Islam Madinah (ii) Suhail bin Amru wakil orang Quraisy Makkah [2 markah] (c) Nyatakan tiga isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah.[2 markah] (b) Senaraikan empat larangan dalam Islam semasa berperang.

(i) Apabila diserang oleh musuh . Mesir. Rom Timur.a.a. (i) Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman (ii) Semangat persaudaraan sesama Islam khususnya Aus dan Khazraj (iii) Menjalinkan hubungan persaudaraan orang Islam Mekah dan Madinah (iv) Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam [4 markah] (c) Bagaimanakah sikap orang Ansar terhadap Muhajirin? (i) Menjaga keselamatan (ii) Menyediakan modal untuk berniaga [2 markah] (d) Nyatakan tokoh wanita yang membantu semasa proses hijrah. (a) Mengapakah berlakunya hijrah? (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Ancaman daripada orang Arab Quraisy (iii) Strategi Nabi Muhammad s. Asma’ binti Abu Bakar [1 markah] 64 Nabi Muhammad s. telah menyebarkan Islam dengan pelbagai strategi. Parsi. (i) Menghantar perutusan ke Rom. (a) Nyatakan dua cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Habsyah dan wilayah di sekitar Semenanjung Tanah Arab (ii) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik [2 markah] (b) Nyatakan tiga sebab yang membolehkan umat Islam berperang.w.w.(d) Berikan tiga kepentingan pembukaan semula kota Makkah. untuk mengembangkan Islam [3 markah] (b) Berikan empat kesan daripada peristiwa hijrah. (i) Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah (ii) Membuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab (iii) Masyarakat Islam dapat mendalami ilmu pengetahuan Islam [3 markah] 63 Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 M. untuk menyebarkan ajaran Islam.

(i) Uthman mempunyai ramai saudara-mara di Makkah (ii) Uthman merupakan sahabat yang matang berbanding sahabat lain (iii) Bersikap lemah lembut dan bertolak ansur [3 markah] (c) Senaraikan lima isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah.w. (i) Nabi Muhammad s.a.w. agama dan negara [1 markah] (d) Senaraikan empat siri peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad s.(ii) Mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga (iii) Menjaga maruah negara [3 markah] (c) Apakah garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan? Untuk mempertahankan maruah diri.) [5 markah] 66(a) Apakah maksud hijrah dalam konteks tamadun Islam? . (i) Perang Badar (ii) Perang Uhud (iii) Perang Khandak (iv) Perang Tabuk [4 markah] 65 (a) Namakan dua tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Hudaibiyah. (Islam) (ii) Suhail bin Amru (Quraisy) [2 markah] (b) Nyatakan tiga sebab Uthman bin Affan dipilih untuk ke Makkah setelah orang Islam disekat di Hudaibiyah.a.. (i) Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun (ii) Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah (iii) Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan (iv) Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula (v) Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya (7H.

dilantik sebagai pemimpin Madinah [4 markah] (c) Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. . (i) Penghijrahan berdasarkan jemputan orang Arab Madinah (ii) Ketibaan orang Islam Makkah ke Madinah disambut dengan meriah oleh orang Madinah (iii) Di Madinah. menyebarkan Islam ke Rom Timur.(i) Perpindahan orang Islam dari Makkah ke Madinah (ii) Strategi baru untuk menyebarkan Islam (iii) Perjuangan untuk menegakkan kebenaran [3 markah] (b) Nyatakan empat hujah yang menafikan hijrah sebagai suatu pelarian. Parsi dan Mesir? (i) Menggunakan diplomasi (ii) Menunjukkan nilai-nilai yang baik (iii) Menyeru mereka memeluk Islam menerusi warkah [3 markah] (b) Apakah prinsip-prinsip yang patut dipatuhi oleh orang Islam untuk menyertai peperangan? (i) Untuk mempertahankan maruah diri.a. orang Islam diberikan tempat tinggal yang sewajarnya (iv) Nabi Muhammad s.a. dari Makkah ke Madinah. (i) Tidak membunuh orang yang lemah (ii) Tidak membunuh binatang ternakan [2 markah] (d) Berikan dua contoh peperangan yang melibatkan orang Islam Madinah dengan orang Quraisy Makkah.w. agama dan negara (ii) Untuk mencari keamanan (iii) Untuk menentang kezaliman [3 markah] (c) Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. (i) Perintah Allah menerusi wahyu (ii) Meneruskan perjuangan Islam (iii) Jemputan masyarakat Arab Madinah yang sedang menghadapi pelbagai konflik [3 markah] 67 (a) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.w.

w. Kaum wanita dihormati dan diberi taraf yang sama dengan kaum lelaki [2 markah] (c) Pada pendapat anda.(i) Perang Badar (ii) Perang Uhud [2 markah] 68 (a) Berikan tiga maksud hijrah mengikut perspektif Islam.a. dan umat Islam dari kota Makkah ke Madinah (ii) Satu strategi baru untuk menyebarkan agama Islam (iii) Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan keburukan dan kejahatan [3 markah] (b) Mengapakah berlakunya peristiwa hijrah? (i) Penentangan orang Quraisy (ii) Perintah Allah menerusi wahyu (iii) Jemputan orang Aus dan Khazraj [3 markah] (c) Nyatakan empat sebab peristiwa hijrah dianggap penting dalam sejarah perkembangan Islam. (i) Kegiatan dakwah Islamiah dapat dijalankan secara bebas dan aman tanpa sebarang gangguan (ii) Kaum Aus dan Khazraj dapat didamaikan melalui semangat persaudaraan sesama Islam (iii) Hubungan persaudaraan terjalin antara orang Ansar dengan Muhajirin (iv) Perpaduan wujud dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama [4 markah] 69 Hijrah telah membawa beberapa perubahan secara mendadak dalam perkembangan Islam. (i) Perpindahan Nabi Muhammad s.w. Perubahan-perubahan itu telah menyentuh aspek-aspek sosial. ekonomi dan politik. apakah kesan kedatangan Nabi Muhammad s. di Madinah kepada golongan lemah dan miskin? .a. (a) Nyatakan kepentingan undang-undang atau syariah Islam kepada umat Islam. Syariah Islam menjamin perlindungan dan hak yang saksama bagi semua rakyat [2 markah] (b) Nyatakan kedudukan sosial kaum wanita Islam selepas hijrah.

a. Penghijrahan orang Islam Makkah ke Madinah [2 markah] 71 . (i) Nabi Muhammad s.w.w. menghantar Mus’ab bin Umair ke Madinah selepas termeterainya Perjanjian Aqabah Pertama? Untuk menyebarkan agama Islam dan menjalankan dakwah Islam [2 markah] (d) Nyatakan dua daripada isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua.a. – Islam (ii) Orang Arab Madinah – Suku Aus dan Khazraj [2 markah] (b) Nyatakan dua daripada isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama.a. di Madinah? Golongan Ansar wujud akibat penyatuan puak Aus dan Khazraj yang merupakan musuh tradisional [2 markah] 70 (a) Namakan dua pihak yang terlibat dalam pemeteraian Perjanjian Aqabah Pertama. memperkenalkan Piagam Madinah [2 markah] (e) Apakah faktor utama lahirnya golongan Ansar setelah tibanya Nabi Muhammad s.w.a.a.w.a.a.w.w.w.Mereka bebas daripada penindasan golongan kaya dan kuat [2 markah] (d) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.w. (ii) Suku Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad s. (i) Suku Aus dan Khazraj memeluk agama Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad s. [2 markah] (c) Apakah sebab Nabi Muhammad s. menjamin keselamatan agama Islam dan persefahaman antara puak-puak dalam masyarakat Madinah? Nabi Muhammad s. dan orang Islam Makkah berhijrah ke Madinah [2 markah] (e) Nyatakan implikasi Perjanjian Aqabah Kedua. (i) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan rasul (ii) Suku Aus dan Khazraj berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.

• Perang Badar • Perang Uhud • Perang Khandak • Perang Tabuk (a) Namakan dua pihak yang terlibat dalam peperangan di atas.a. (i) Tidak membunuh golongan lemah seperti orang tua. (i) Jemputan orang Arab Madinah (ii) Turunnya wahyu Allah (iii) Meneruskan penyebaran Islam [3 markah] (c) Siapakah jurupandu Nabi Muhammad s. (a) Dari mana dan ke manakah umat Islam berhijrah pada tahun 622 M.w.w. agama dan negara (ii) Mendapat keizinan Allah s.t.? Dari Makkah ke Madinah [2 markah] (b) Berikan tiga sebab penghijrahan oleh Nabi Muhammad s. (i) Orang Quraisy Makkah (ii) Orang Islam Madinah [2 markah] (b) Nyatakan dua sebab peperangan di atas dibenarkan dalam Islam. wanita. menerusi wahyu [2 markah] (c) Senaraikan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.w. orang sakit dan orang yang menyerah diri (ii) Tidak membunuh haiwan ternakan (iii) Tidak merobohkan tempat ibadat [3 markah] (d) Bagaimanakah tindakan orang Islam sekiranya musuh Islam inginkan perdamaian? Harus memilih perdamaian juga [1 markah] (e) Nyatakan dua pengajaran yang diperoleh daripada perjuangan Nabi Muhammad s.w. (i) Mengamalkan akhlak yang mulia (ii) Menunjukkan teladan yang baik [2 markah] 72 Peristiwa hijrah orang Islam berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 M.a. ketika hijrah? . (i) Berlangsung demi mempertahankan maruah diri. kanak-kanak.a.

a.a. (iii) Terjalinnya hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Madinah (iv) Membentuk persaudaraan antara golongan Muhajirin dengan Ansar [4 markah] (b) Nyatakan kesan-kesan kewujudan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Madinah? (i) Dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan kegiatan lain untuk kemakmuran hidup (ii) Melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah [2 markah] (c) Apakah masjid pertama yang dibina dalam sejarah perkembangan Islam? Masjid Quba’ [1 markah] (d) Senaraikan fungsi masjid dalam Islam. (i) Nabi Muhammad s.a. (a) Apakah kepentingan hijrah? (i) Dakwah Islamiah dapat disebarkan dengan aman dan bukan secara sembunyi (ii) Nabi Muhammad s.w. (i) (ii) Atas jemputan orang Arab Madinah Disambut dengan rela dan meriah oleh orang Madinah (iii) Orang Islam Makkah diberi tempat tinggal dan dijamin keselamatannya (iv) Nabi Muhammad s. (a) Nyatakan dua tokoh yang terlibat dalam menandatangani Perjanjian Hudaibiyah. dilantik sebagai pemimpin Madinah [4 markah] 73 Hijrah membawa kesan yang sangat penting dalam peningkatan tamadun Islam. . dapat mendamaikan suku yang bertelagah di Madinah.Abdullah bin Arqat [1 markah] (d) Nyatakan sebab-sebab penghijrahan orang Islam tidak boleh disifatkan sebagai suatu pelarian. yakin bahawa Islam akan memperoleh keuntungan dari segi jangka panjang.w.w.a.w. (i) Tempat beribadat dan belajar (ii) Tempat pertemuan dan perbincangan tentang masalah negara (iii) Tempat menjalankan aktiviti harian seperti berjual beli [3 markah] 74 Kandungan Perjanjian Hudaibiyah kelihatan menguntungkan orang Arab Quraisy tetapi Nabi Muhammad s.

(ii) Suhail bin Amru [2 markah] (b) Berikan dua daripada isi kandungan menguntungkan orang Arab Quraisy. (i) Kesanggupan mengiktiraf kerajaan Islam Madinah (ii) Mengiktiraf ketokohan Nabi Muhammad s.w.a.a. di Madinah.w. aman dan damai (ii) Nilai hidup berasaskan semangat persaudaraan Islam .w. merangka program dakwah Islamiah (iii) Suku Arab boleh menganut sebarang agama tanpa halangan (iv) Agama Islam dapat berkembang secara meluas dan aman [4 markah] 75 Kerajaan Islam Madinah Model kerajaan Islam di dunia Melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s. (i) Masyarakat hidup bersatu padu.a. tidak perlu dipulangkan (ii) Orang Quraisy Makkah yang memihak kepada Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan [2 markah] (c) Berikan implikasi yang dapat dibuat tentang persetujuan orang Arab Quraisy menandatangani Perjanjian Hudaibiyah.w. Perjanjian Hudaibiyah yang kelihatan (i) Orang Islam Madinah yang memihak kepada Makkah tanpa kebenaran penjaganya (a) Mengapakah kerajaan Islam Madinah boleh dijadikan model kepada kerajaan Islam di dunia? Perlembagaannya boleh diterima pakai oleh semua golongan masyarakat [1 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri masyarakat baru yang diasaskan oleh Nabi Muhammad s. sebagai pemimpin [2 markah] (d) Senaraikan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah.a. (i) Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun 629 M (ii) Tempoh perdamaian membolehkan Nabi Muhammad s.

(iii) Setiap masyarakat terikat dengan undang-undang [3 markah] (c) Apakah kepentingan Piagam Madinah? (i) Melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s. (i) Semua anggota masyarakat hendaklah mempertahankan negara daripada ancaman luar (ii) Masyarakat Malaysia bebas mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing [2 markah] 76 Selepas pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. (i) Tahap satu: Damsyik (ii) Tahap dua: Cordova [2 markah] (d) Nyatakan empat aspek utama dalam sistem pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah. (i) Sistem khalifah (ii) Sistem wazarah (iii) Sistem urus setia (iv) Sistem hijabah [4 markah] (e) Berikan dua sumber pendapatan baitulmal kerajaan Bani Umaiyah. (a) Siapakah pengasas kerajaan Bani Umaiyah? Muawiyah bin Abu Sufiyan [1 markah] (b) Apakah sistem yang diamalkan oleh kerajaan Bani Umaiyah dalam pemilihan pemerintah? Sistem warisan [1 markah] (c) Namakan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah.w. pemerintahan kerajaan Islam diteruskan oleh kerajaan Bani Umaiyah. mengaturkan sebuah kerajaan yang unggul (ii) Semua rakyat Madinah tertakluk dengan undang-undang yang tersusun (iii) Melambangkan syariah Islam dapat digunakan secara meluas dalam sesebuah negara (iv) Amalan dan sifat positif dalam masyarakat dapat membentuk masyarakat harmoni [4 markah] (d) Nyatakan dua ciri Piagam Madinah yang terdapat di Malaysia.a. (i) Kharaj .

w. (i) Sentiasa meyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad s. Istanbul [1 markah] (b) Apakah perubahan yang dibawa oleh kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap sistem sosial masyarakat di kawasan Balkan? Sistem kecemerlangan individu [1 markah] (c) Nyatakan empat kelebihan yang terdapat dalam sistem ketenteraan empayar Turki Uthmaniyah. (a) Nyatakan pusat pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. (a) Nyatakan dua sebab Khalifah Abu Bakar digelar al-Siddiq. Namakan dua bandar suci tersebut. (i) Kadi (ii) Mufti [2 markah] 78 Khalifah Abu Bakar berketurunan Bani Tamim dan dilahirkan pada tahun 573 M. (i) Makkah (ii) Madinah [2 markah] (e) Namakan dua jawatan dalam sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam yang ditubuhkan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. (i) Penggunaan senjata yang moden (ii) Mempunyai tentera berkuda dan infantri (iii) Mempunyai tentera Janissari (iv) Mempunyai armada kapal laut yang kuat [4 markah] (d) Pemerintah kerajaan Turki Uthmaniyah telah menggunakan gelaran Pelindung Dua Bandar Suci.a.(ii) Jizyah [2 markah] 77 Kerajaan Turki Uthmaniyah telah berjaya menyebarkan Islam sehingga ke Eropah. (ii) Bersifat ikhlas [2 markah] (b) Siapakah yang pernah membantu beliau dalam usaha mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar? (i) Khalid bin al-Walid .

Abu al-Aswad al-Duali [1 markah] 80 Islam mula tersebar secara meluas dan kian menjadi kukuh di Eropah semasa zaman kerajaan Bani Umaiyah dan Turki Uthmaniyah.(ii) Usamah bin Zaid [2 markah] (c) Senaraikan sumbangan beliau sepanjang pemerintahannya. (a) Kerajaan manakah yang telah mengalami pertembungan dengan kerajaan Islam? (i) Rom (ii) Parsi (iii) Eropah [3 markah] (b) Nyatakan cara-cara pertembungan tamadun. (i) Mengatasi masalah orang Islam yang murtad (ii) Memerangi golongan yang enggan membayar zakat (ii) Mempertahankan Madinah daripada ancaman luar iaitu Rom dan Parsi (iii) Melicinkan pentadbiran dengan membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah [4 markah] (d) Apakah yang anda faham tentang golongan mawali? (i) Orang bukan Arab yang memeluk agama Islam (ii) Memiliki keistimewaan yang sama dengan orang Arab Muslim [2 markah] 79 Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia membawa kesan yang besar dalam perubahan sistem politik. ekonomi dan sosial. (i) Perdagangan dan perniagaan (ii) Hubungan diplomatik (iii) Penaklukan ketenteraan (iv) Kebudayaan [4 markah] (c) Apakah yang anda faham tentang golongan Mozarab? (i) Orang tempatan (ii) Beragama Kristian [2 markah] (d) Namakan ahli fikir Islam yang terawal menjalankan penyelidikan. .

(i) Dasar politik dan hubungan keagamaan di Eropah yang berteraskan diplomasi dan toleransi (ii) Dasar sosial Islam yang berasaskan kecemerlangan individu dan bukannya keturunan [2 markah] 81 (a) Nyatakan sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Sistem warisan [2 markah] (b) Mengapakah berlakunya kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah? (i) Kelemahan pemerintahan khalifah (ii) Kebangkitan kerajaan kecil .(a) Nyatakan sikap yang dimiliki oleh orang Islam yang menjadi tunjang utama dalam penyebaran Islam. (i) Pegangan akidah yang kukuh (ii) Akhlak yang tinggi [2 markah] (b) Apakah kelebihan tentera Islam semasa zaman Turki Uthmaniyah dalam usaha menyebarkan Islam? (i) Mempunyai semangat ghazi iaitu semangat kepahlawanan yang tidak gentar berkorban jiwa demi penyebaran agama Islam (ii) Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang tersusun serta penggunaan peralatan senjata moden [2 markah] (c) Berikan satu perbezaan antara kumpulan Janissari dengan kumpulan tentera yang lain. Kumpulan elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan [1 markah] (d) Bagaimanakah keadaan di Eropah yang mendorong perkembangan Islam? (i) Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah akibat daripada pertelingkahan dan peperangan dalam kalangan kerajaan-kerajaan kecil (ii) Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Byzantine (iii) Institusi gereja khususnya Greek Orthodoks tidak lagi menjadi pelindung kepada masyarakat [3 markah] (e) Senaraikan dua dasar kerajaan Uthmaniyah yang mendorong perkembangan Islam.

Muawiyah bin Abu Sufyan [1 markah] . (i) Pembentukan empayar (ii) Istanbul dianggap sebagai pusat pentadbiran dunia Islam [2 markah] (d) Apakah sebab empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan ajaran Islam ke Eropah? (i) Pegangan akidah yang kukuh (ii) Semangat ghazi (iii) Mempunyai kumpulan Janissari [3 markah] 82 (a) Nyatakan dua sifat yang dimiliki oleh Khalifah Umar al-Khattab. (i) Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela (ii) Memberi gaji dan pakaian seragam kepada tentera tetap (iii) Membina markas tentera di bandar utama [3 markah] 83 (a) Namakan pengasas kerajaan Bani Umaiyah. (i) Makkah (ii) Madinah (iii) Kufah [3 markah] (c) Apakah cukai yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar? (i) Jizyah (ii) Kharaj [2 markah] (d) Senaraikan tiga langkah yang diambil oleh Khalifah Umar untuk menyusun sistem ketenteraannya. Nyatakan tiga daripada kawasan tersebut. (i) Berani (ii) Tegas [2 markah] (b) Khalifah Umar telah membahagi wilayah Islam kepada beberapa kawasan.(iii) Serangan orang Monggol ke atas Baghdad [3 markah] (c) Senaraikan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah dari segi politik.

(b) Apakah sistem utama yang wujud dalam sistem pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah? (i) Sistem khalifah (ii) Sistem wazarah (iii) Sistem urus setia (iv) Sistem hijabah [4 markah] (c) Sebutkan tiga jabatan yang ditubuhkan untuk memudahkan sistem pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah.a. sunah atau ijmak (ii) Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh mana-mana pihak [2 markah) 84 (a) Apakah maksud khalifah dalam konteks agama Islam? Tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.w. (i) Jabatan Cukai (ii) Jabatan Surat-menyurat (iii) Jabatan Urusan Am [3 markah] (d) Senaraikan ciri-ciri sistem perundangan kerajaan Bani Umaiyah. (i) Memelihara kedudukan agama Islam . dan juga tanggungjawab mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam [2 markah] (b) Nyatakan dua syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang calon khalifah. (i) Musyawarah atau syura (ii) Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah yang terdahulu (iii) Melalui pemilihan daripada beberapa calon (iv) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat [4 markah] (d) Nyatakan dua tugas khalifah. (i) Lelaki yang merdeka (ii) Beragama Islam [2 markah] (c) Senaraikan empat cara pelantikan khalifah. (i) Hukuman dikenakan berdasarkan ijtihad dengan berpandukan al-Quran.

(i) Musyawarah . (a) Nyatakan syarat-syarat yang perlu ada pada calon khalifah. (i) Lelaki yang merdeka (ii) Beragama Islam (iii) Memiliki pengetahuan Islam [3 markah] (b) Berikan dua kaedah pemilihan khalifah dalam Islam.a. (i) Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat.? (i) Lelaki yang merdeka (ii) Beragama Islam (iii) Berpengetahuan tentang Islam (iv) Mematuhi perintah Allah [4 markah] 86 Pemilihan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin dilakukan secara demokrasi atas persetujuan masyarakat Islam.a. berkelayakan dan berhemah tinggi (ii) Pentadbiran kerajaan atau negara menjadi lebih lancar (iii) Pemerintah yang dipilih haruslah berusaha menjadi pemimpin yang cemerlang dan berkemampuan untuk membawa kebahagiaan umat Islam di dunia dan akhirat [3 markah] (d) Apakah kriteria-kriteria yang perlu ada pada seseorang calon pengganti Nabi Muhammad s.w.(ii) Mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah Rasulullah [2 markah] 85 Kewujudan sistem penggantian pemimpin menunjukkan umat Islam bersatu padu dan dapat mengatasi masalah kepimpinan selepas kewafatan Nabi Muhammad s.w.a.. Khalifah [1 markah] (b) Apakah yang anda faham tentang musyawarah atau syura? Permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil keputusan tentang sesuatu perkara [2 markah] (c) Senaraikan kebaikan mengadakan proses syura dan baiah dalam pelantikan pengganti Nabi Muhammad s.w.w.a. (a) Nyatakan istilah yang telah diberi kepada pengganti Nabi Muhammad s..

(i) Sistem khalifah (ii) Sistem wazarah (iii) Sistem urus setia (iv) Sistem hijabah [4 markah] (b) Apakah sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam aspek sosial? (i) Perkembangan pesat ilmu pengetahuan (ii) Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi (iii) Tanda baris diperkenalkan pada tulisan al-Quran [3 markah] (c) Nyatakan perkembangan bidang kesihatan dalam kerajaan Bani Umaiyah. ekonomi dan sosial. (i) Memelihara kedudukan agama Islam (ii) Mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunah (iii) Memastikan keseimbangan dalam keperluan jasmani dan rohani [3 markah] 87 Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dapat dikenal pasti dalam pelbagai aspek termasuk politik. (i) Khalifah al-Walid bin Abdul Malik membina hospital pertama di Damsyik (ii) Umar bin Abdul Aziz membina hospital penyakit kusta (iii) Buku rujukan kesihatan untuk pelbagai bidang ilmu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab [3 markah] 88 (a) Apakah sumbangan Khalifah Umar al-Khattab dalam sistem ketenteraan? (i) Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela (ii) Membina markas tentera di bandar utama (iii) Membina kubu pertahanan di sempadan yang menghadap negara musuh . (a) Senaraikan aspek-aspek utama dalam sistem pentadbiran kerajaan Bani Umaiyah.(ii) Cadangan satu nama daripada khalifah terdahulu [2 markah] (c) Apakah maksud baiah? Perakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang yang dilantik sebagai pemimpin [2 markah] (d) Senaraikan tugas khalifah.

Toledo dan Granada [3 markah] (d) Nyatakan perkembangan bidang terjemahan pada zaman kerajaan Bani Umaiyah di Sepanyol. (i) Membina terusan dan tali air seperti Terusan Amirul Mukminin (ii) Rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian (iii) Mengusahakan tanah terbiar [3 markah] (c) Senaraikan cukai yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar al-Khattab. (i) Jizyah (ii) Kharaj [2 markah] (d) Siapakah golongan zimmi? Golongan bukan Islam yang memilih untuk menganut agama asal tetapi tinggal di bawah pemerintahan Islam [2 markah] 89 (a) Apakah sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam sistem ketenteraan? (i) Penubuhan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan) (ii) Penubuhan angkatan tentera darat dan tentera laut [2 markah] (b) Nyatakan dua fungsi bandar Cordova. (i) Pusat ilmu pengetahuan (ii) Pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa [2 markah] (c) Bagaimanakah perkembangan dan kemajuan bidang pendidikan pada zaman Bani Umaiyah? (i) Pembinaan pusat pengajian di Cordova oleh Abdul Rahman III (ii) Pembinaan perpustakaan oleh al-Hakam II (iii) Pusat keilmuan dibina di Seville.[3 markah] (b) Nyatakan sumbangan Khalifah Umar al-Khattab dalam bidang pertanian. (i) Terdapat pusat penterjemahan karya tokoh Yunani ke bahasa Arab (ii) Buku terjemahan dijadikan rujukan oleh masyarakat Islam (iii) Orang Islam dapat menimba ilmu daripada karya Eropah di Cordova [3 markah] .

(a) Nyatakan kesan-kesan perluasan kawasan penaklukan Islam. kemunculan cendekiawan Islam dan perkembangan kesusasteraan. (i) (iii) Zakaria al-Razi Al-Zahrawi [3 markah] (c) Berikan tiga sumbangan seni ukir dan seni bina Islam dalam perkembangan tamadun dunia.90 Kesan pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dapat dilihat melalui sumbangan tamadun Islam kepada peradaban manusia. (i) (ii) (iii) Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab Islam datang dari China Islam datang dari India [3 markah] (b) Apakah amalan orang Arab yang mempengaruhi masyarakat Asia Tenggara? (i) Menghormati tetamu (ii) Tarian zapin (iii) Penggunaan alat muzik [3 markah] (ii) Ibn Sina . (i) Keindahan seni ukir dan seni bina Masjid Cordova di Sepanyol (ii) (iii) Keindahan Masjid Sultan Ahmed di Istanbul Keindahan Istana Alhambra di Granada [3 markah] (d) Apakah faktor-faktor yang membantu kemantapan kerajaan-kerajaan Islam? (i) (ii) Perpaduan dalam kalangan masyarakat Islam Ketokohan dan kewibawaan pemimpin Islam [2 markah] 91 Islam muncul di Makkah dan terus tersebar ke seluruh pelosok dunia termasuklah Asia Tenggara. Antara sumbangannya ialah perluasan kawasan penyebaran Islam. (i) (ii) Cendekiawan Islam dan bukan Islam dapat bertukar pendapat antara satu sama lain Perkembangan penterjemahan semakin meluas [2 markah] (b) Namakan tiga cendekiawan Islam dalam bidang perubatan. (a) Nyatakan tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

(i) Hamzah al-Fansuri (ii) Syeikh Nurudin al-Raniri (iii) Syeikh Syamsudin al-Sumaterani . (i) Perdagangan (ii) Perkahwinan (iii) Pengislaman raja dan golongan bangsawan (iii) Peranan mubaligh [4 markah] (b) Bagaimanakah pedagang memainkan peranan mereka dalam menyebarkan agama Islam? (i) Perkahwinan dengan penduduk tempatan (ii) Membawa masuk ulama (iii) Menunjukkan sifat mahmudah [3 markah] (c) Senaraikan tiga buah kerajaan Islam yang terawal di Asia Tenggara. Fatimi tentang kedatangan Islam ke Tanah Melayu? (i) (ii) (iii) Unsur seni bina masjid Batu Bersurat Terengganu Perdagangan dengan Melaka [3 markah] (d) Sejarawan manakah yang mengemukakan bukti batu nisan Malik al-Salih dan Malik Ibrahim? Snouck Hurgronje [1 markah] 92 Sikap keterbukaan dan kesediaan masyarakat dalam menerima pembaharuan telah memudahkan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Q.(c) Apakah bukti yang dikemukakan oleh S. (a) Nyatakan empat cara penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. (a) Senaraikan empat ulama Islam di Acheh. (i) Perlak (ii) Samudera-Pasai (iii) Melaka [3 markah] 93 Acheh merupakan pusat kebudayaan. pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam yang terkenal di Asia Tenggara.

(i) Islam tersebar dalam kalangan keluarga wanita yang dikahwini (ii) Islam tersebar dalam kalangan masyarakat sekeliling keluarga yang dikahwini [2 markah] (c) Siapakah yang memeluk Islam selepas raja? (i) Pembesar (ii) Keluarga diraja (iii) Rakyat [3 markah] (d) Senaraikan dua keistimewaan agama Islam yang dapat menarik masyarakat tempatan memeluk agama Islam. (i) Perkahwinan siasah (ii) Perkahwinan biasa [2 markah] (b) Nyatakan dua kesan perkahwinan antara wanita tempatan dengan pedagang Islam.(iv) Abdul Rauf Singkel [4 markah] (b) Apakah peranan ulama Islam dalam politik dan pentadbiran di Acheh? (i) Penasihat raja (ii) Membantu pentadbiran [2 markah] (c) Senaraikan dua usaha pemerintah Acheh menyekat penyebaran agama Kristian. (i) Menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara (ii) Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu [2 markah] (d) Berikan dua sebab Acheh digelar Serambi Makkah. (i) Konsep Tuhan Yang Maha Esa (ii) Keadilan (iii) Hak individu dan masyarakat [3 markah] . (i) Sebuah kerajaan yang kukuh (ii) Menjadi pusat perdagangan yang penting [2 markah] 94 (a) Senaraikan bentuk perkahwinan yang dapat mengembangkan agama Islam di Asia Tenggara.

Acheh telah menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan Islam [1 markah] (d) Senaraikan dua ciri penting sistem pendidikan di Acheh. menengah dan pengajian tinggi atau universiti [2 markah] (e) Nyatakan gelaran yang diberikan kepada Acheh kerana usahanya mendalami ilmu pengetahuan Islam. (i) (ii) Ramai pedagang Arab berdagang secara berterusan di rantau ini Penemuan perkampungan Islam iaitu Ta Shih di Sumatera Utara .95 (a) Bagaimanakah sistem pendidikan sebelum kedatangan Islam di Asia Tenggara? Pendidikan hanya terbatas kepada golongan atasan [1 markah] (b) Nyatakan dua kesan kedatangan Islam terhadap sistem pendidikan di Asia Tenggara. Serambi Makkah [1 markah] (f) Berikan tiga tokoh ulama yang terkenal di Acheh. pondok. madrasah dan surau [2 markah] (c) Berikan satu kesan kejatuhan Melaka ke tangan Portugis dari segi pusat pendidikan Islam. pesantren. (i) Semua golongan masyarakat berpeluang mendapat pendidikan (ii) Wujudnya institusi pendidikan formal seperti istana. (i) Abdul Rauf Singkel (ii) Syeikh Nurudin al-Raniri (iii) Hamzah al-Fansuri [3 markah] 96 (a) Siapakah yang mengatakan bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab? (i) (ii) John Crawford Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas [2 markah] (b) Berikan bukti-bukti Islam datang ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab. (i) Sistem pendidikan di Acheh lebih sistematik (ii) Sistem pendidikan terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu peringkat rendah.

(i) Sebagai tempat pertemuan dan perkumpulan masyarakat (ii) Tempat perkembangan ilmu pengetahuan (iii) Tempat kanak-kanak belajar ilmu agama Islam [3 markah] (d) Senaraikan dua ciri sistem pendidikan pondok. (a) Apakah yang anda faham tentang pendidikan formal? Pendidikan yang dirancang dengan teliti dan mempunyai matlamat khusus serta menjadi tempat untuk pengajaran dijalankan [2 markah] (b) Bagaimanakah pendidikan formal dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat Melayu? (i) Menerusi cerita-cerita lisan seperti cerita binatang (ii) Berlaku secara tidak langsung (iii) Kanak-kanak diajar tentang pantang larang dan adat istiadat menerusi pergaulan seharian [3 markah] (c) Nyatakan tiga fungsi masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. . Fatimi tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara menerusi China. Q. Penemuan Batu Bersurat Terengganu [2 markah] (d) Apakah bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India? (i) (ii) (iii) Hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara telah lama wujud Penemuan batu marmar pada batu nisan dan batu bersurat di Jawa dan Pasai mempunyai ciri buatan India Budaya masyarakat Asia Tenggara berkait rapat dengan budaya India [3 markah] 97 Semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. terdapat dua jenis pendidikan yang diamalkan iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. (i) (ii) Perpindahan beramai-ramai pedagang Islam dari Canton ke Asia Tenggara sekitar tahun 876 M.(iii) Persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab [3 markah] (c) Nyatakan dua bukti yang dikemukakan oleh S.

Menjadi pusat kegiatan manusia dari pelbagai tempat termasuk masyarakat tempatan [1 markah] (b) Nyatakan sifat-sifat yang ada pada para pedagang sehingga berjaya menarik penduduk tempatan memeluk agama Islam.(i) Menyediakan pelajar untuk bertugas sebagai guru agama dan berkhidmat kepada masyarakat (ii) Tidak mempunyai batas waktu untuk menamatkan pengajian [2 markah] 98 Dakwah Islamiah disebarkan ke Asia Tenggara melalui perdagangan. (a) Nyatakan fungsi pelabuhan di Selat Melaka dalam penyebaran agama Islam. (i) Snouck Hurgronje . (i) Berhikmah (ii) Lemah lembut (iii) Bersifat mahmudah [3 markah] (c) Apakah yang dilakukan oleh para pedagang untuk memanfaatkan masa semasa menunggu perubahan angin monsun? Berbincang dan berinteraksi dengan pedagang tempatan tentang kepercayaan dan agama [1 markah] (d) Namakan jawatan yang diberi kepada para pedagang Islam yang amanah dan jujur. (i) Mentadbir pelabuhan (ii) Menentukan kemajuan perdagangan (iii) Menguruskan hal perdagangan (iv) Mengelolakan keperluan pedagang [4 markah] 99 India Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara Semenanjung Tanah Arab China (a) Namakan tokoh-tokoh yang memberikan pendapat berkaitan teori di atas. Syahbandar [1 markah] (e) Jelaskan peranan syahbandar.

(ii) Emanuel Gadinho Eredia (iii) John Crawford [3 markah] (b) Apakah bukti tambahan yang mengukuhkan pendapat tentang kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab? (i) Bahasa yang dipengaruhi gaya Arab (ii) Tiada unsur India dan China dalam kitab yang dikarang oleh ulama tempatan (iii) Kitab tempatan menggunakan bahasa Arab dan sumber rujukan dari Semenanjung Tanah Arab [3 markah] (c) Senaraikan dua bukti yang digunakan oleh Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas dalam membuktikan kedatangan Islam di Asia Tenggara adalah dari Tanah Arab. (a) Apakah faktor-faktor yang membolehkan Islam berjaya tersebar ke Asia Tenggara? (i) Perdagangan (ii) Perkahwinan (iii) Pengislaman raja dan golongan bangsawan (iv) Kelahiran kerajaan Islam [4 markah] (b) Nyatakan peranan syahbandar.. . (i) Persamaan yang terdapat antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Tanah Arab (ii) Tulisan jawi yang diambil daripada bahasa Arab [2 markah] (d) Nyatakan catatan yang terdapat pada Batu Bersurat Terengganu yang dijumpai pada tahun 1899 M. (i) Pentadbir pelabuhan yang berurusan (ii) Menentukan kemajuan pelabuhan [2 markah] (c) Senaraikan jenis perkahwinan yang terdapat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. (i) Kewajipan menjalankan hukum syarak (ii) Peraturan undang-undang kekeluargaan [2 markah] 100 Penyebaran Islam ke Asia Tenggara dijalankan dengan mudah tanpa mendapat tentangan daripada penduduk tempatan walaupun ketika itu pengaruh agama Hindu-Buddha sangat menebal dalam kalangan penduduk Asia Tenggara.

(i) Khalifatul Mukminin (ii) Zillullah fil’ Alam [2 markah] (c) Apakah undang-undang yang berasaskan perundangan Islam yang terdapat di Melaka dan Acheh? (i) Undang-undang Melaka (ii) Kanun Mahkota Alam [2 markah] (d) Siapakah yang telah menegaskan tentang kewajipan berjihad bagi setiap umat Islam? (i) Syeikh Nurudin al-Raniri (ii) Syeikh Daud al-Pattani (iii) Abdul Rauf Singkel [3 markah] (e) Senaraikan dua institusi pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara.(i) Perkahwinan siasah (ii) Perkahwinan biasa [2 markah] (d) Namakan dua buah kerajaan awal Islam yang telah meluaskan pengaruh Islam menerusi penguasaan terhadap kawasan baru. (i) Melaka (ii) Acheh [2 markah] 101 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah mengubah corak kehidupan masyarakat dengan memperkenalkan unsur-unsur baru yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Dewa-raja [1 markah] (b) Berikan gelaran yang pernah digunakan oleh raja-raja zaman Kesultanan Melayu Melaka setelah menerima pengaruh Islam. (a) Nyatakan konsep yang diamalkan oleh raja di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam. (i) Istana (ii) Pondok [2 markah] .

102 Melaka merupakan kerajaan Islam yang terkenal dalam kalangan kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara. (a) Namakan raja Melaka pertama yang memeluk agama Islam. Megat Iskandar Syah [2 markah] (b) Bagaimanakah raja Melaka tersebut memeluk agama Islam? Baginda mengahwini Puteri Pasai yang beragama Islam [2 markah] (c) Senaraikan dua jenis perkahwinan yang membawa kepada penyebaran agama Islam di Asia Tenggara khususnya Melaka. (i) Perkahwinan siasah (ii) Perkahwinan biasa [2 markah] (d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan cara penyebaran Islam yang terpenting dalam kalangan kerabat diraja pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Perkahwinan dalam kalangan kerabat diraja [2 markah] (e) Nyatakan cara Bendahara Tun Perak di Kesultanan Melayu Melaka menyebarkan agama Islam ke beberapa kerajaan lain di Asia Tenggara. Penaklukan [2 markah] 103 Kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempunyai hubungan yang rapat dengan peranan pelabuhan dan aktiviti perdagangan. (a) Di manakah terletaknya Asia Tenggara? Terletak antara China di sebelah timur dengan India di sebelah barat dan dihubungkan oleh Selat Melaka [2 markah] (b) Nyatakan pelabuhan-pelabuhan penting di Asia Tenggara. (i) Srivijaya (ii) Perlak (iii) Pasai (iv) Melaka [4 markah] (c) Apakah pelabuhan penting di Pantai Koromandel, India yang mempunyai hubungan dengan pelabuhan di Asia Tenggara?

(i) Masulipatam (ii) Pondecherry [2 markah] (d) Mengapakah Asia Tenggara menjadi tumpuan pedagang luar? (i) Tiupan angin monsun (ii) Kekayaan hasil bumi seperti hasil pertanian, hasil hutan dan logam [2 markah] 104 Aktiviti perdagangan merupakan faktor utama perkembangan Islam di Asia Tenggara. (a) Bagaimanakah faktor perdagangan menyebabkan Islam berkembang? (i) Perbualan tentang ajaran Islam sering berlaku di pelabuhan (ii) Tingkah laku dan kemurnian sikap pedagang Islam (iii) Semangat dakwah Islamiah yang tertanam di hati pedagang Islam [3 markah] (b) Apakah peranan syahbandar di pelabuhan? (i) Bertanggungjawab berurusan dengan pedagang tentang hal perdagangan (ii) Menentukan kemajuan perdagangan di pelabuhan [2 markah] (c) Nyatakan kesan pengislaman raja dan golongan bangsawan menyebabkan Islam berkembang. (i) Amalan yang dilakukan oleh seseorang raja akan diikuti oleh pembesar dan rakyat (ii) Pengislaman pembesar akan diikuti oleh rakyat di daerah yang ditakluki [2 markah] (d) Jelaskan perkembangan Islam melalui faktor perkahwinan. (i) Islam berkembang melalui perkahwinan siasah iaitu perkahwinan yang berlaku dalam kalangan kerabat diraja (ii) Terdapat pedagang Islam dan ulama Islam yang berkahwin dengan penduduk tempatan (iii) Islam tersebar dalam kalangan keluarga orang yang baru dikahwini [3 markah] 105 (a) Apakah aktiviti penterjemahan yang dilakukan oleh Samudera-Pasai? (i) Menjadi pusat penterjemahan di Kepulauan Melayu (ii) Banyak kitab Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu

(iii) Cerdik pandai dan ulama di Samudera-Pasai menjadi pakar rujuk kepada ulama dari luar [3 markah] (b) Senaraikan dua buah buku yang mempunyai pengaruh gaya tulisan Arab pada zaman kerajaan Melayu Melaka. (i) Hikayat Muhammad Ali Hanafiah (ii) Hikayat Amir Hamzah [2 markah] (c) Terangkan kandungan yang terdapat dalam Bustanus Salatin. Mengisahkan keindahan sebuah kerajaan, istana kota dan taman-taman [1 markah] (d) Nyatakan dua peranan kerajaan Johor-Riau pada abad ke-18. (i) Pusat kebudayaan Islam (ii) Pusat emporium yang penting [2 markah] (e) Senaraikan ciri-ciri kitab al-Dur al-Manzum. (i) Dikarang oleh Abu Ishaq (al-Syirazi) (ii) Membincangkan tentang sifat-sifat Allah [2 markah] 106 Terdapat dua jenis undang-undang yang diamalkan oleh negeri-negeri Melayu iaitu undangundang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. (a) Nyatakan jenis undang-undang tidak bertulis. (i) Adat Perpatih (ii) Adat Temenggung [2 markah] (b) Terangkan tentang sistem pelantikan yang diamalkan dalam Adat Perpatih. (i) Anak Buah melantik Buapak (ii) Buapak melantik Lembaga (iii) Lembaga melantik Undang (iv) Undang melantik Yamtuan atau Yang Dipertuan Besar [4 markah] (c) Nyatakan dua prinsip asas yang terkandung dalam Adat Temenggung. (i) Anak lelaki lebih diutamakan dalam pembahagian harta

(ii) Seseorang individu bebas berkahwin dengan sesiapa sahaja pasangan yang dibenarkan oleh Islam [2 markah] (d) Berikan dua contoh undang-undang bertulis. (i) Hukum Kanun Melaka (ii) Undang-undang Laut Melaka [2 markah] 107 Kemunculan Islam telah membawa kesan yang besar kepada masyarakat Melayu dalam bidang ekonomi. (a) Namakan jawatan penting dalam kerajaan Melayu Melaka yang berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Syahbandar [1 markah] (b) Apakah bentuk perniagaan yang digunakan dalam urusan perdagangan di Melaka? (i) Pertukaran barang (ii) Jual beli [2 markah] (c) Senaraikan tiga jenis mata wang yang digunakan di negeri-negeri Melayu. (i) Wang timah (ii) Wang emas (iii) Wang perak [3 markah] (d) Apakah yang dimaksudkan dengan cukai? Bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti tertentu atau barang-barang tertentu [2 markah] (e) Namakan cukai asas yang mesti dibayar kepada pemerintah di Melaka. Cukai tetap atau cukai import [2 markah] 108 Sistem pendidikan masyarakat Melayu Formal Tidak Formal

(i) Pondok Pulau Condong (ii) Pondok Kutan (iii) Pondok Pulau Manis [3 markah] 109 (a) Senaraikan ciri-ciri Adat Perpatih. (i) Pengajaran nilai-nilai moral (ii) Penerapan nilai-nilai budaya yang murni [2 markah] (b) Senaraikan kaedah-kaedah pendidikan tidak formal. (i) Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka (ii) Bersifat parilineal [2 markah] . (i) Musyawarah merupakan asas bagi pentadbiran dan penyelesaian masalah (ii) Anak perempuan diberi hak mewarisi harta (iii) Bersifat matrilineal [3 markah] (b) Apakah ciri-ciri utama masyarakat Negeri Sembilan yang dibahagikan kepada 12 suku? (i) Setiap suku dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar (ii) Setiap suku dipimpin oleh seorang ketua adat yang dikenali sebagai Lembaga (iii) Ahli setiap suku tidak dibenarkan berkahwin dengan seseorang daripada suku yang sama [3 markah] (c) Nyatakan dua ciri Adat Temenggung. (i) Pendengaran.(a) Nyatakan dua kepentingan pendidikan tidak formal. penglihatan dan pemerhatian (ii) Cerita-cerita lisan (iii) Pantang larang dan adat istiadat melalui pergaulan sosial [3 markah] (c) Apakah fungsi istana sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan? (i) Pusat pengajian agama (ii) Tempan menyimpan buku hikayat yang penting [2 markah] (d) Berikan tiga contoh sekolah pondok yang wujud di Tanah Melayu.

(i) Adat (ii) Daulat (iii) Hakim (iv) Hukum [4 markah] (d) Berikan tiga jenis kesusasteraan lisan sebelum kedatangan Islam. (i) Cerita jenaka (ii) Cerita dongeng (iii) Cerita asal usul [3 markah] 111 Selepas kedatangan agama Islam. (a) Senaraikan dua jenis tulisan yang digunakan sebelum kedatangan Islam.(d) Apakah undang-undang yang menjadi asas kepada Undang-Undang Johor? (i) Hukum Kanun Melaka (ii) Undang-Undang Laut Melaka [2 markah] 110 Kedatangan agama Islam membawa pengaruh terhadap bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu. Berikan empat contoh perbendaharaan kata tersebut. (i) Pallava (ii) Batak [2 markah] (b) Nyatakan tulisan yang wujud selepas kedatangan Islam. Tulisan jawi [1 markah] (c) Perbendaharaan kata bahasa Melayu juga bertambah dengan bertambahnya istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab. (i) Hukum Kanun Melaka . sistem pemerintahan di Asia Tenggara telah mengalami perubahan. (a) Apakah bentuk pemerintahan yang diamalkan di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam? (i) Beraja (ii) Dewa-raja [2 markah] (b) Senaraikan dua undang-undang yang terdapat di Asia Tenggara berasaskan syariah Islam.

Pendidikan awal atau asuhan yang berlaku dalam institusi keluarga [2 markah] (b) Senaraikan tiga aspek perubahan sosiobudaya masyarakat Melayu akibat pengaruh agama Islam. (i) Kedah (ii) Kelantan [2 markah] 113 Adat bermaksud undang-undang tidak bertulis.(ii) Kanun Mahkota Alam [2 markah] (c) Nyatakan empat institusi pendidikan yang terdapat di Asia Tenggara. . (i) Istana (ii) Pondok (iii) Pesantren (iv) Surau [4 markah] (d) Siapakah yang menerapkan unsur Islam semasa pemerintahannya? (i) Sultan Malik al-Zahir (ii) Sultan Ali Mughayat Syah [2 markah] 112 Secara umumnya terdapat dua jenis pendidikan yang diamalkan oleh orang Melayu iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. (a) Berikan maksud pendidikan tidak formal. (i) Pendidikan (ii) Kesenian (iii) Bahasa dan kesusasteraan [3 markah] (c) Nyatakan peranan masjid dalam perkembangan pendidikan masyarakat Melayu. (i) Tempat belajar (ii) Pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat (iii) Pusat pengajian orang dewasa [3 markah] (d) Namakan dua negeri di Tanah Melayu yang menjalankan sistem pengajian pondok dengan meluas.

(ii) Khalifatul mukminin : Pemimpin orang mukmin . Sumatera (ii) Bersifat matrilineal (mengutamakan jurai keturunan sebelah ibu) (iii) Anak perempuan diberikan hak mewarisi harta [3 markah] 114 (a) Sebutkan sistem pentadbiran yang diamalkan di Tanah Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. (i) Berasaskan sistem parilineal (mementingkan jurai keturunan bapa) (ii) Anak lelaki diutamakan dalam pembahagian harta pusaka (iii) Seseorang individu bebas untuk mendirikan rumah tangga dengan pasangan pilihannya [3 markah] (d) Senaraikan tiga ciri utama Adat Perpatih. (i) Sebelum kedatangan Islam – institusi beraja (ii) Selepas kedatangan Islam – institusi kesultanan [2 markah] (b) Berikan maksud istilah yang berikut. (i) Diasaskan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berasal dari Pagar Ruyung. Musyawarah [2 markah] (c) Senaraikan tiga ciri utama Adat Temenggung. (i) Zillullah fil-alam : Bayangan Allah di muka bumi [2 markah] (c) Apakah adat istiadat yang diwujudkan untuk mengukuhkan kedaulatan seseorang sultan? (i) Adat pertabalan (ii) Cara berpakaian (iii) Jenis pakaian [3 markah] (d) Nyatakan tiga orang ulama yang menjadi penasihat kepada pemerintah di Melaka.(a) Apakah fungsi adat? (i) Menjamin keharmonian hidup sesebuah masyarakat (ii) Mengawal tingkah laku masyarakat [2 markah] (b) Nyatakan asas pentadbiran dan penyelesaian masalah dalam Adat Pepatih.

(i) Makhdum Sayid Abdul Aziz (ii) Maulana Abu Bakar (iii) Maulana Sadar Jahan [3 markah] 115 (a) Nyatakan dua undang-undang adat yang terdapat di Tanah Melayu. (i) Pendidikan formal (ii) Pendidikan tidak formal [2 markah] (b) Senaraikan tiga jenis tulisan yang digunakan sebelum penggunaan tulisan jawi. (i) Tanggungjawab raja dan pembesar (ii) Pantang larang dalam kalangan anggota masyarakat (iii) Hukuman terhadap kesalahan jenayah [3 markah] 116 Pengaruh Islam terhadap sosiobudaya Pendidikan Kesenian Bahasa dan kesusasteraan (a) Nyatakan dua jenis pendidikan di Tanah Melayu. (i) Undang-undang pelabuhan (ii) Undang-undang tentera (iii) Hukum Kanun Dato’ Star [3 markah] (d) Nyatakan tiga kandungan dalam Hukum Kanun Melaka. (i) Adat Perpatih (ii) Adat Temenggung [2 markah] (b) Apakah yang menjadi asas undang-undang negeri di negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan pengaruh British menurut Profesor Ahmad Ibrahim? (i) Undang-undang Islam (ii) Adat Melayu [2 markah] (c) Senaraikan tiga bahagian daripada Undang-Undang Kedah. .

Tulisan khat digunakan sebagai hiasan di masjid. dan mata wang. (d) Nyatakan empat contoh seni persembahan yang berpengaruh dari Asia Barat. (i) Tarian Dabus (ii) Tarian Mak Inang (iii) Ghazal (iv) Nazam atau naban [(2 markah] . (i) Mihrab (ii) Mimbar [2 markah] (c) Terangkan secara ringkas tentang perkembangan kesenian khat selepas kedatangan Islam. madrasah. seni halus. Jenis tulisan khat yang digemari ialah jenis kufi dan nasakh . (i) Sultan (ii) Syukur (iii) Masjid [3 markah] (d) Apakah motif ukiran hiasan dalaman binaan sebelum dan selepas kedatangan Islam? (i) Sebelum kedatangan Islam – berdasarkan binatang seperti burung dan ayam (ii) Selepas kedatangan Islam – berdasarkan tumbuh-tumbuhan. seni persembahan. seni tekstil dan busana.(i) Pallava (ii) Kawi (iii) Sunda kuno [3 markah] (c) Berikan tiga contoh istilah bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Arab. (a) Apakah bukti pengaruh seni bina dan hasil ukiran Hindu-Buddha di Tanah Melayu sebelum kedatangan Islam? (i) Penemuan candi-candi di Lembah Bujang (ii) Hasil ukiran dan arca seperti Avalokitesvara yang ditemui di Lembah Bujang [2 markah] (b) Namakan ciri-ciri Islam yang terdapat pada seni bina masjid. bunga-bungaan dan geometri [2 markah] 117 Islam di Asia Tenggara telah memberi sumbangan dalam bidang kesenian seperti seni bina.

Pelbagai jenis mata wang digunakan dalam urusan perniagaan seperti mata wang yang diperbuat daripada emas dan timah. Wang katun yang berbentuk bulat atau segi enam [2 markah] (c) Nyatakan tiga ciri mata wang timah di Kedah. seni persembahan dan sebagainya. (i) (ii) Kelantan : Kijang Johor : Kupang [2 markah] (b) Nyatakan mata wang yang digunakan di Johor dan bentuknya. (a) Namakan wang emas yang digunakan di Kelantan dan Johor.[4 markah] 118 Penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan dapat memudahkan urusan jual beli. seni tampak. seni rupa. (a) Apakah bukti orang Melayu telah terbabit dalam dunia seni sejak zaman sebelum kedatangan Islam lagi? Penemuan candi-candi di Lembah Bujang [1 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri penting yang terdapat pada binaan masjid. (i) (ii) (iii) Berbentuk bulat Beratnya ialah satu kati lapan tahil Terdapat nama sultan yang memerintah dan tarikh Islam [3 markah] 119 Bidang kesenian merupakan bidang yang sangat luas rangkumannya yang dapat dilihat menerusi keindahan dalam bentuk seni halus. (i) Mihrab (ii) Mimbar (iii) Telaga [3 markah] (c) Apakah bentuk seni bina rumah Melayu yang terdapat di Tanah Melayu? . (i) (ii) (iii) Dikeluarkan untuk kegunaan tempatan Berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin Boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan [3 markah] (d) Senaraikan ciri-ciri mata wang timah yang pernah digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

(a) Apakah adat-adat yang masih diamalkan dalam pelantikan dan pertabalan sultan? (i) Melafaz ikrar oleh sultan dan pembesar (ii) Bersiram tabal di panca persada (iii) Berarak lengkap dengan iringan alat-alat kebesaran raja [3 markah] (b) Siapakah yang bertanggungjawab menjalankan semua adat istiadat di istana? Penghulu Istiadat [1 markah] (c) Senaraikan dua jenis istiadat yang diadakan bagi kemangkatan serta pemakaman raja. Istiadat menyembah yang dilakukan oleh pembesar negeri yang bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan sultan dan taat setia mereka [2 markah] (e) Senaraikan dua alat kebesaran yang mengiringi istiadat menjunjung duli. (i) Paluan nobat diraja di balairung seri (ii) Bedilan meriam [2 markah] . (i) Dabus (ii) Tarian Mak Inang (iii) Nazam/Naban [3 markah] 120 Pelantikan dan pertabalan sultan Melaka diadakan mengikut adat istiadat.(i) Rumah Perabung Panjang (ii) Rumah Tiang 12 (iii) Rumah Perabung Lima [3 markah] (d) Berikan tiga jenis seni persembahan yang mempunyai pengaruh Arab yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. (i) Seorang pengganti sultan dilantik di hadapan jenazah sebelum dimakamkan (ii) Pelantikan pembesar utama negeri mengikut taraf dan kedudukan masing-masing [2 markah] (d) Berikan maksud adat menjunjung duli. Namun beberapa adat telah digugurkan selepas kedatangan agama Islam.

ekonomi dan sosial [2 markah] (b) Apakah peranan yang dimainkan oleh golongan baron? Golongan tuan tanah yang memberi perlindungan kepada golongan petani [1 markah] (c) Nyatakan hierarki masyarakat feudal Eropah.121 Selepas kejatuhan tamadun Rom. (i) Flying Shuttle (ii) Spinning Jenny (iii) Water Frame [3 markah] . Eropah telah mengalami zaman mundurnya yang dikenali sebagai Zaman Gelap. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap? (i) Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom dan masyarakatnya hidup dalam keadaan mundur (ii) Mengalami kemerosotan dalam bidang politik. (i) Raja (ii) Baron (iii) Ahli agama (iv) Knight (v) Rakyat biasa/hamba [5 markah] (d) Nyatakan dua perubahan yang berlaku pada Zaman Kemuncak Pertengahan di Eropah. (i) Gereja menjadi ejen penyatuan (ii) Peningkatan dalam aktiviti pertanian [2 markah] 122 Revolusi Pertanian telah menjadi pemangkin kepada berlakunya Revolusi Perindustrian di Eropah. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Revolusi Perindustrian? (i) Satu perubahan dalam teknik pengeluaran bahan siap (ii) Melibatkan skala pengeluaran yang besar (iii) Penggantian aktiviti ekonomi daripada tenaga manusia kepada mesin [3 markah] (b) Nyatakan tiga ciptaan baru dalam perusahaan tekstil di England.

Francesco Petrarch [1 markah] (d) Namakan tokoh-tokoh yang terkenal pada Zaman Renaissance. penulis dan sebagainya [1 markah] (f) Senaraikan dua tokoh Zaman Renaissance yang terkenal di England. (i) Niccolo Machiavelli (ii) Leonardo da Vinci (iii) Michelangelo [3 markah] (e) (i) Siapakah yang menjadi patron? Golongan pedagang kaya [1 markah] (ii) Nyatakan fungsi patron. (i) Thomas Newcomen (ii) James Watt [2 markah] (d) Apakah kesan Revolusi Perindustrian terhadap sistem pengangkutan dan perhubungan di England? (i) Pembinaan jalan raya bertar (ii) Penciptaan lokomotif [2 markah] 123 (a) Berikan maksud Renaissance. Menjadi penaung kepada pelukis. Berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment yang bermaksud kelahiran semula [1 markah] (b) Nyatakan aliran pemikiran yang muncul pada Zaman Renaissance. Humanisme [1 markah] (c) Namakan tokoh yang dikenal sebagai Bapa Humanisme. (i) Thomas More (ii) William Shakespeare [2 markah] .(c) Namakan tokoh yang memberi sumbangan dalam penciptaan enjin berkuasa wap di Eropah.

. ekonomi atau sosial (iii) Memberi kesan kepada kehidupan manusia [3 markah] (b) Bagaimanakah tercetusnya Revolusi Pertanian? (i) Perubahan dalam penggunaan dan pemilikan tanah (ii) Penggunaan kaedah dan teknik saintifik (iii) Penanaman yang lebih efisien [3 markah] (c) Senaraikan dua sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian.124 (a) Bagaimanakah berlakunya perubahan ekonomi pada Zaman Kemuncak Pertengahan? (i) Pertambahan penduduk (ii) Peningkatan aktiviti pertanian (iii) Kemunculan perdagangan [3 markah] (b) Namakan tiga bandar yang muncul di Itali pada Zaman Kemuncak Pertengahan. (i) Artisan (ii) Pedagang (iii) Ahli perbankan [3 markah] (d) Bagaimanakah status sosial seseorang itu ditentukan pada Zaman Kemuncak Pertengahan? Kekayaan [1 markah] 125 • • (a) Berikan maksud revolusi. (i) Venice (ii) Milan (iii) Florence [3 markah] (c) Nyatakan tiga golongan kelas pertengahan kesan daripada perkembangan bandar pada Zaman Kemuncak Pertengahan. Revolusi Pertanian Revolusi Perindustrian (i) Perubahan besar yang berlaku secara mendadak (ii) Menyeluruh dalam bidang politik.

(i) Penyediaan modal (ii) Penyediaan bahan makanan [2 markah] (d) Nyatakan dua kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. (i) Pertanian sebagai punca ekonomi (ii) Peningkatan perdagangan antarabangsa [2 markah] 126 (a) Apakah yang anda faham tentang Zaman Gelap di Eropah? (i) (ii) (iii) Zaman selepas kejatuhan tamadun Rom di Eropah Peringkat awal Zaman Pertengahan Zaman mundur yang dialami oleh masyarakat Eropah [3 markah] (b) Senaraikan empat ciri Zaman Gelap di Eropah. Paus di Rom [1 markah] (b) Nyatakan dua kuasa yang terlibat dalam perjanjian ini. Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani. dan kehidupan perbandaran (ii) Tidak mempunyai pusat pentadbiran yang berkesan (iii) Ekonomi masyarakat Eropah merosot (iv) Persaingan kuasa dalam kalangan bangsawan menyebabkan peperangan sering berlaku [4 markah] (c) Bagaimanakah keadaan hidup para petani pada Zaman Gelap? (i) (ii) (iii) Mereka terpaksa mencari perlindungan daripada golongan tuan tanah Mereka terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah Mereka yang tidak mampu membayar cukai kepada tuan tanah terpaksa menjadi hamba [3 markah] 127 Pada tahun 1494. perdagangan. (a) Namakan tokoh yang berusaha mengadakan perjanjian di atas. (i) Portugal . (i) Masyarakat Eropah mengalami kemerosotan dalam ilmu pengetahuan.

(i) Kawasan ke Timur dari Kepulauan Tanjung Verde dan Hindia Barat di Lautan Atlantik dianggap sebagai kawasan Portugal (ii) Kawasan ke baratnya dianggap sebagai kawasan Sepanyol [2 markah] (e) Apakah faktor-faktor yang mendorong kuasa Barat untuk menjelajah ke Timur? (i) Mendapatkan rempah ratus dan sutera (ii) Menyebarkan agama Kristian (iii) Semangat kebanggaan bangsa [3 markah] 128 Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah di Britain pada abad ke-18 telah membawa kepada Revolusi Pertanian. (a) Apakah sistem pemilikan tanah di Britain sebelum Revolusi Pertanian? (i) (ii) Tanah awam Tanah persendirian [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegiatan yang dijalankan oleh rakyat biasa di tanah awam.(ii) Sepanyol [2 markah] (c) Berikan dua sebab perjanjian tersebut ditandatangani. (i) Portugal dan Sepanyol bersaing untuk menguasai tanah jajahan (ii) Supaya kedua-dua kuasa ini tidak berperang kerana merebut tanah jajahan [2 markah] (d) Senaraikan dua kesan perjanjian ini. (i) (ii) (iii) Bercucuk tanam Memburu binatang Memelihara ternakan [3 markah] (c) Mengapakah tuan tanah meminta Parlimen meluluskan Akta Pemagaran Tanah? (i) Pertambahan penduduk [2 markah] (d) Senaraikan tiga kesan Akta Pemagaran Tanah kepada petani kecil di Britain. (i) Kehilangan punca rezeki (ii) Menjadi buruh ladang (ii) Peningkatan harga gandum .

(i) Gereja sangat berkuasa dan memiliki tanah yang banyak (ii) Gereja terlalu memberi penumpuan kepada kegiatan agama dan ilmu akhirat sahaja [2 markah] (b) Senaraikan tiga cara perkembangan kegiatan ekonomi pada Zaman Pertengahan. (i) Peningkatan perdagangan antarabangsa (ii) Kemajuan bidang pengangkutan (iii) Kemunculan golongan buruh dan majikan [3 markah] 130 (a) Berikan dua contoh yang menunjukkan bahawa gereja mengongkong kehidupan masyarakat Zaman Pertengahan. (i) Tanah persendirian (ii) Tanah awam [2 markah] (d) Berikan tiga kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian kepada masyarakat Eropah.(iii) Berhijrah ke bandar [3 markah] 129 (a) Nyatakan dua sumbangan Revolusi Pertanian terhadap pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. (i) Kegiatan perdagangan tidak meluas (ii) Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam (iii) Terpaksa menumpukan kepada sektor pertanian [3 markah] (c) Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap? . (i) Penyediaan modal (ii) Menyediakan bahan makanan [2 markah] (b) Mengapakah pengeluaran makanan secara besar-besaran semasa Revolusi Pertanian dapat dilakukan? (i) Sistem pemilikan tanah (ii) Penggunaan kaedah saintifik (iii) Kaedah pemasaran bahan pertanian secara berkesan [3 markah] (c) Nyatakan sistem pemilikan tanah sebelum Revolusi Pertanian di Britain.

(i) Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus (ii) Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas [2 markah] (c) Apakah ciri-ciri yang wujud dalam semangat Renaissance sehingga merintis perkembangan pelbagai ilmu sains? (i) Inkuiri (ii) Keobjektifan (iii) Eksperimen [3 markah] (d) Berikan tiga kesan semangat Renaissance dalam bidang sosial. (i) Gereja menjadi ejen penyatuan (ii) Kemunculan bandar [2 markah] 131 Zaman Renaissance yang didorong oleh semangat inkuiri telah meninggalkan kesan mendalam dalam bidang politik. (i) Kuasa raja semakin kukuh (ii) Kuasa gereja dan golongan bangsawan berkurangan [2 markah] (b) Senaraikan dua kesan Zaman Renaissance terhadap kegiatan ekonomi. (a) Apakah kesan imperialisme Barat dalam bidang politik? (i) Pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat Barat (ii) Sistem perundangan tempatan diubah suai agar selaras dengan sistem Barat . (a) Nyatakan dua kesan kemunculan monarki baru. ekonomi dan sosial. (i) Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia (ii) Perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan (iii) Berani meneroka perkara baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang [3 markah] 132 Dasar imperialisme yang dilaksanakan oleh kuasa Barat ke atas negara-negara Asia Tenggara telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap aspek politik.(i) Pusat pemerintahan yang lemah (ii) Kegiatan ekonomi yang terhad (iii) Sifat gereja yang terlalu mengongkong [3 markah] (d) Jelaskan ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan. ekonomi dan sosial.

(a) Nyatakan nama lain bagi Zaman Pertengahan. (i) Sering diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar (ii) Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh kerana kawasan . (i) Penanaman getah dan perlombongan bijih timah diusahakan secara komersil (ii) Kegiatan ekonomi peribumi ditukar untuk memberi manfaat kepada ekonomi Barat [2 markah] (d) Jelaskan ciri-ciri pendidikan Inggeris di Tanah Melayu.[2 markah] (b) Nyatakan tiga kuasa Barat yang menjajah negara-negara di Asia. Zaman Gelap [1 markah] (b) Apakah kesan-kesan kejatuhan Rom Barat? (i) Kemunculan golongan baron (ii) Golongan petani terpaksa mencari perlindungan daripada tuan tanah (iii) Para petani terpaksa membayar cukai yang tinggi kepada pihak tuan tanah [3 markah] (c) Mengapakah Gereja Katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah? Terlalu memberi fokus kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja [2 markah] (d) Senaraikan empat faktor yang menghalang perluasan kegiatan perdagangan pada Zaman Pertengahan. (i) Terhad di kawasan bandar (ii) Memberikan pendidikan asas sahaja (iii) Melahirkan golongan pentadbir rendah [3 markah] 133 Kejatuhan Rom Barat telah membawa kepada berakhirnya zaman Yunani dan Rom serta membawa kepada permulaan Zaman Pertengahan di Eropah. (i) British (ii) Perancis (iii) Amerika [3 markah] (c) Senaraikan dua kesan imperialisme Barat dalam bidang ekonomi.

(i) Emas (ii) Sutera (iii) Rempah ratus [3 markah] (b) Apakah negara yang menjadi perintis kepada aktiviti penerokaan ke kawasan luar? (i) Portugal (ii) Sepanyol [2 markah] .Mediterranean dikuasai oleh orang Islam (iii) Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang (iv) Mata wang yang terdapat dalam pasaran amat terhad [4 markah] 134 (a) Apakah perubahan yang berlaku pada masyarakat Eropah pada Zaman Gelap? (i) Kemerosotan dalam ilmu pengetahuan (ii) Tidak terdapat pentadbiran yang berkesan (iii) Kemunculan golongan tuan tanah (iv) Masyarakat telah dikongkong oleh institusi gereja [4 markah] (b) Nyatakan asas utama sistem feudal masyarakat Eropah. Tanah [1 markah] (c) Senaraikan dua pengaruh institusi gereja kepada masyarakat Eropah. (i) Memfokuskan kepada bidang keagamaan dan akhirat sahaja (ii) Mengongkong kehidupan masyarakat Eropah [2 markah] (d) Mengapakah kegiatan perdagangan pada Zaman Pertengahan tidak dapat dijalankan secara meluas? (i) Sering diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar (ii) Tidak dapat berdagang ke Timur Jauh kerana kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam (iii) Tidak berupaya menyaingi penguasaan orang Islam [3 markah] 135 (a) Nyatakan tiga barangan utama yang terdapat di luar Eropah yang menjadi perhatian utama orang Eropah.

(a) Apakah gelaran yang digunakan oleh pedagang India terhadap Tanah Melayu? Suvarnabhumi [1 markah] (b) Senaraikan tiga jenis galian yang terdapat di Tanah Melayu. (a) Namakan tiga syarikat yang terlibat dalam sektor perkilangan di Tanah Melayu. (i) Penguasa tempatan membuat perjanjian dengan kuasa Eropah (ii) Masyarakat tempatan telah mula terpengaruh dengan gaya hidup masyarakat Eropah (iii) Ramai masyarakat peribumi telah menerima agama Kristian (iv) Mengubah kehidupan dunia baru di Asia Tenggara [4 markah] 136 Tanah Melayu kaya dengan hasil buminya dan menjadi rebutan kuasa-kuasa penjajah. ekonomi dan sosial. Perjanjian Tordesillas [1 markah] (d) Senaraikan kesan-kesan zaman penjelajahan kepada masyarakat setempat. (i) Bijih timah (ii) Emas (iii) Arang batu [3 markah] (c) Siapakah yang mengusahakan perlombongan bijih timah pada peringkat awal? (i) Pelombong Melayu (ii) Pelombong Cina [2 markah] (d) Apakah kelebihan yang ada pada pelombong Eropah? (i) Mempunyai modal yang banyak (ii) Menggunakan kapal korek [2 markah] (e) Nyatakan dua kawasan perlombongan utama bijih timah di Tanah Melayu.(c) Nyatakan perjanjian yang ditandatangani di Paus yang telah membahagikan dunia kepada dua kawasan pengaruh. (i) Syarikat Shum Yip Leong . (i) Taiping (ii) Kuala Lumpur [2 markah] 137 Dasar-dasar pentadbiran British di Tanah Melayu memperlihatkan perubahan dari aspek pembangunan fizikal.

(ii) Syarikat Kasut Bata (iii) Fung Keong [3 markah] (b) Nyatakan sumbangan sistem pengangkutan terhadap ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20. (i) Penggunaan sumber tenaga buruh yang banyak (ii) Penggunaan modal yang besar (iii) Penggunaan teknologi yang tinggi [3 markah] (c) Senaraikan tiga usaha yang diambil oleh pihak British untuk mengembangkan ekonomi dagangan di Tanah Melayu. (i) Perkembangan kegiatan perlombongan bijih timah (ii) Pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah (iii) Pelabuhan dapat dimajukan untuk mengeksport getah dan bijih timah ke Eropah [3 markah] (c) Apakah langkah yang diambil British untuk meningkatkan perkhidmatan kesihatan di Tanah Melayu. (i) Membawa masuk buruh dari China dan India (ii) Menggalakkan pemodal asing menanam modal dalam sektor perladangan dan perlombongan (iii) Menyediakan kadar sewa tanah dan tarif cukai yang rendah [3 markah] (d) Apakah kesan perkembangan ekonomi dagangan di Tanah Melayu? . Sabah dan Sarawak? (i) Mendirikan hospital di bandar bagi mengawal wabak penyakit berjangkit (ii) Membina pusat kesihatan di luar bandar (iii) Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur (iv) Menubuhkan lembaga Sanitary Board [4 markah] 138 (a) Berikan maksud ekonomi dagangan. (i) Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran (ii) Pengeluaran dalam skala yang besar [2 markah] (b) Nyatakan ciri-ciri ekonomi dagangan.

Ipoh. (i) Kegiatan ekonomi yang dijalankan bersifat komersil untuk tujuan eksport (ii) Kegiatan ekonomi dilakukan dalam skala besar dan pengeluaran secara besarbesaran (iii) Modal yang besar dilaburkan oleh pengusaha Barat dan Cina (iv) Penggunaan teknologi yang moden [4 markah] 140 (a) Apakah faktor-faktor yang mendorong perkembangan perusahaan bijih timah di negara kita mulai pertengahan abad ke-19? (i) Bijih timah mendapat permintaan yang tinggi di pasaran dunia (ii) Hasil bijih timah mendatangkan keuntungan yang lumayan (iii) Kaedah yang digunakan oleh pelombong Cina iaitu menggunakan pam kelikir dapat mendatangkan hasil yang lebih banyak (iv) Kemasukan buruh Cina secara beramai-ramai untuk mengusahakan sektor perlombongan [4 markah] . (i) Ekonomi berbentuk sara diri (ii) Kegiatan ekonomi dijalankan dalam skala yang kecil dengan pengeluaran yang sedikit (iii) Menggunakan kaedah dan teknologi yang mudah [3 markah] (b) Apakah yang dilakukan oleh orang Melayu sekiranya terdapat lebihan pengeluaran hasil yang diusahakan oleh mereka? (i) Membayar zakat (ii) Bertukar barang (iii) Disimpan untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan [3 markah] (c) Senaraikan empat perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi di negara kita setelah kedatangan British. Taiping dan Seremban (ii) Pembentukan masyarakat berbilang kaum [2 markah] 139 (a) Berikan tiga ciri sistem ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan British.(i) Pembentukan bandar baru seperti Kuala Lumpur.

(i) Dinar emas Kelantan (ii) Wang dan kupang emas Terengganu (iii) Jongkong tampang Pahang [3 markah] (c) Senaraikan peranan institusi kewangan dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu pada zaman pemerintahan British. (i) Melicinkan urusan perdagangan (ii) Mengembangkan kegiatan perdagangan [2 markah] (b) Namakan mata wang yang dikeluarkan oleh negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan orang Inggeris. kemahiran dan membuat perancangan ekonomi jangka panjang yang jelas (ii) Kita tidak boleh mengambil jalan mudah dan terus berpuas hati dengan pencapaian yang sedia ada (iii) Kita mesti sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi pelbagai cabaran dan persaingan di peringkat antarabangsa [3 markah] 141 Masyarakat Melayu mula menggunakan sistem mata wang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.(b) Mengapakah perusahaan bijih timah dapat dikuasai oleh pelombong Barat pada awal abad ke-20? (i) Mereka mampu menyediakan modal yang besar (ii) Mereka menggunakan teknologi kapal korek yang dapat menjalankan kegiatan perlombongan secara besar-besaran (iii) Beberapa enakmen dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh British telah memanfaatkan perlombongan Eropah [3 markah] (c) Nyatakan tiga pengajaran yang dapat diperoleh daripada perkembangan perusahaan bijih timah di negara kita dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. (a) Nyatakan dua kepentingan sistem mata wang pada masa itu. (i) Menyediakan kemudahan pinjaman kepada para pelabur (ii) Dana dari luar negara disalurkan ke Tanah Melayu dengan mudah dan cepat melalui institusi kewangan . (i) Kita mesti bersedia mengumpul modal.

(a) Nyatakan tiga kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. (i) Menukar barangan (ii) Kenduri-kendara (iii) Membayar zakat [3 markah] (c) Bagaimanakah masyarakat Melayu menggerakkan teknologi pertanian? (i) Tenaga binatang (ii) Tenaga manusia [2 markah] (d) Mengapakah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tidak melibatkan pengkhususan kerja? Dilakukan bersama-sama oleh ahli keluarga [2 markah] 143 Sebelum abad ke-20. aktiviti ekonomi kerajaan British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada pengeluaran bahan mentah.(iii) Bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport bagi melicinkan urusan perdagangan [3 markah] (d) Apakah kepentingan perkhidmatan insurans dalam perkembangan ekonomi di negara kita pada zaman pemerintahan British? (i) Insurans maritim melindungi dagangan dan kapal-kapal dagangan semasa pelayaran (ii) Insurans kebakaran melindungi peniaga atau pengusaha menghadapi risiko kebakaran [2 markah] 142 Sebelum kedatangan British. (a) Mengapakah sektor perkilangan di Tanah Melayu berkembang perlahan? Persaingan daripada barangan import [2 markah] (b) Nyatakan tiga syarikat yang terlibat dalam pengeluaran barangan berasaskan getah di Tanah Melayu. masyarakat Melayu menjalankan kegiatan ekonomi sara diri. . (i) Melombong (ii) Bercucuk tanam (iii) Memungut hasil hutan [3 markah] (b) Senaraikan tiga tindakan masyarakat Melayu terhadap lebihan pengeluaran.

(i) Menggunakan teknologi mudah (ii) Sistem pengairan berasaskan sumber air sungai atau hujan (iii) Teknologi digerakkan oleh tenaga binatang atau tenaga manusia [3 markah] 145 (a) Apakah sumbangan Henry N. Ridley terhadap penanaman getah di Tanah Melayu? (i) Mengadakan pameran (ii) Mengagihkan benih getah secara percuma . Pelbagai aktiviti ekonomi yang dijalankan secara kecil-kecilan [1 markah] (c) Nyatakan ciri-ciri ekonomi tradisional.(i) Syarikat Kasut Bata (ii) Kinta Rubber Works (iii) Fung Keong [3 markah] (c) Apakah tujuan Syarikat United Engineers mendirikan kilang? (i) Membina kapal korek (ii) Membina kapal kecil (iii) Membina mesin memproses getah [3 markah] (d) Siapakah yang menjadi pemilik kilang di Tanah Melayu? (i) Pemodal Cina (ii) Pemodal Eropah [2 markah] 144 (a) Mengapakah kuasa Eropah datang ke Tanah Melayu pada abad ke-18? Mendapatkan tanah jajahan yang kaya dengan bahan mentah bagi memenuhi keperluan perindustrian mereka [2 markah] (b) Berikan makna ekonomi sara diri. (i) Dilakukan dalam skala kecil (ii) Menggunakan teknologi yang mudah (iii) Modal yang kecil (iv) Jumlah buruh yang terhad [4 markah] (d) Senaraikan tiga sebab masyarakat Melayu tradisional menjalankan aktiviti ekonomi.

(i) Straits Insurance Limited (ii) Khean Guan Insurance Limited . (i) Harrisons and Crosfield (ii) Boustead Buttery Estate Agency [2 markah] (d) Nyatakan dua sebab Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan. (i) Menahan kejatuhan harga getah secara berterusan (ii) Mengehadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar [2 markah] 146 Perkembangan pesat ekonomi terutamanya perdagangan antarabangsa telah meningkatkan hasil perkhidmatan insurans secara tidak langsung di Tanah Melayu (a) Berikan tiga peranan insurans dalam meningkatkan ekonomi Tanah Melayu. (i) Insurans maritim dapat melindungi dagangan dan kapal pedagang (ii) Insurans kebakaran dapat melindungi harta dan nyawa individu daripada kebakaran yang sering berlaku (iii) Insurans memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan kepada individu daripada pelbagai risiko [3 markah] (b) Apakah perkhidmatan insurans yang diperkenalkan di Tanah Melayu? (i) Insurans maritim atau kelautan (ii) Insurans nyawa (iii) Insurans kebakaran (iv) Insurans harta [4 markah] (c) Senaraikan dua syarikat insurans yang terdapat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19.(iii) Memperkenalkan sistem menoreh secara ibidem [3 markah] (b) Bagaimanakah berlakunya peningkatan permintaan getah di Tanah Melayu pada abad ke20? (i) Kemasukan modal asing khususnya modal milik pelabur Eropah (ii) Pembinaan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan kereta api (iii) Perkembangan industri pembuatan barangan pengguna [3 markah] (c) Namakan dua syarikat Eropah yang telah membuka ladang dan menguruskan eksport getah.

[2 markah] (d) Nyatakan perubahan undang-undang perkhidmatan insurans yang telah dikemaskinikan oleh kerajaan British pada tahun 1917. Perak [1 markah] (b) Nyatakan tiga jenis pembuatan barangan pengguna yang meningkatkan permintaan getah. (i) Kasut (ii) Tayar basikal (iii) Peralatan elektrik [3 markah] . (i) Kewujudan masyarakat berbilang kaum (ii) Pekerjaan berbeza mengikut kaum (iii) Menyulitkan proses untuk mewujudkan perpaduan [3 markah] (d) Senaraikan tiga faktor yang menarik minat kedatangan imigran ke Tanah Melayu. (i) Kekayaan sumber alam (ii) Perkembangan ekonomi (iii) Kestabilan politik [3 markah] 148 Revolusi Perindustrian di Eropah telah menyebabkan berlakunya permintaan yang tinggi terhadap getah. Insurans nyawa telah diasingkan daripada insurans kebakaran [1 markah] 147 (a) Berikan maksud perbandaran. Perubahan daripada pekan kecil kepada bandar hasil pertambahan fungsi atau kegiatan ekonominya [2 markah] (b) Apakah yang mendorong wujudnya proses pembandaran? (i) Perkembangan perusahaan perlombongan (ii) Perkembangan pertanian komersil [2 markah] (c) Nyatakan kesan-kesan pembandaran. (a) Di manakah pokok getah mula-mula ditanam? Di halaman kediaman Residen Hugh Low di Kuala Kangsar.

(a) Berikan tiga faktor penarik kedatangan imigran ke Tanah Melayu semasa zaman penjajah. (i) India : Perusahaan getah (ii) China : Perlombongan bijih timah [2 markah] (d) Nyatakan tiga sebab tidak wujud kesepaduan dan interaksi antara kaum imigran dan peribumi pada zaman penjajahan. (i) Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum (ii) Petempatan yang berbeza mengikut kaum (iii) Bahasa pertuturan yang berbeza [3 markah] 150 Pihak British telah memperkenalkan pelbagai dasar di Tanah Melayu yang bertujuan untuk mengaut keuntungan ekonomi di Tanah Melayu.(c) Berikan dua cara kerajaan British memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing dalam usaha memperluas kawasan penanaman getah di Tanah Melayu. (i) Kekayaan sumber alam (ii) Kestabilan politik (iii) Perkembangan ekonomi [3 markah] (b) Nyatakan cara-cara kemasukan buruh ke Tanah Melayu. (i) Kadar sewa tanah rendah (ii) Tarif cukai rendah [2 markah] (d) Senaraikan empat usaha yang telah dijalankan oleh Henry N. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah. pihak British telah membawa tenaga buruh dari India dan China. (i) Meyakinkan para peladang (ii) Mengadakan pameran (iii) Mengagihkan benih getah secara percuma (iv) Menemui sistem menoreh secara ibidem [4 markah] 149 Bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh tempatan. . (i) Sistem kontrak (ii) Sistem pengambilan rumah kongsi [2 markah] (c) Nyatakan sektor yang diceburi oleh buruh dari India dan China.

(i) Tanah campuran (ii) Tanah simpanan [2 markah] Tingkatan 5: Nama : ___________________ Tahun : _________________ LATIHAN SUBJEK Satu jam Arahan : Markah : ______________ .(a) Apakah kesan positif kepada orang Melayu akibat daripada dasar yang diperkenalkan oleh British? (i) Orang Melayu telah diperkenalkan dengan tanaman yang baru (ii) Tanaman tradisional orang Melayu telah dikomersialkan [2 markah] (b) Berikan tiga ciri sistem pemilikan tanah sebelum zaman penjajahan British. (i) Mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu terlebih dahulu sebelum mengusahakan tanah (ii) Tanah merupakan sumber ekonomi dan tunggak kuasa politik pembesar Melayu (iii) Tanah akan menjadi miliknya jika ia mengusahakan tanah tersebut dan diwarisi oleh generasi kemudiannya [3 markah] (c) Berikan tiga ciri sistem pemilikan tanah yang diperkenalkan oleh British. (i) Cukai dikenakan terhadap tanah (ii) Tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersialnya (iii) Permohonan di Pejabat Tanah diperlukan sebelum mengusahakan tanah [3 markah] (d) Nyatakan dua jenis tanah yang terdapat di dalam Land Order 1948.

[2 markah] (b) Senaraikan tiga faktor yang mendorong kuasa Barat menjalankan imperialisme di Asia Tenggara. Kuasa Barat Portugal Belanda Sepanyol Perancis Tanah Jajahan Melaka dan Timur-timur Melaka/Indonesia Filipina Vietnam . Untuk dijadikan pasaran yang luas bagi barangan Barat [1 markah] (d) Lengkapkan jadual di bawah. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain demi kepentingan tertentu.1 Portugal Sepanyol Belanda Kuasa imperialis Britain Perancis Amerika Syarikat Imperialisme moden bermula sejak abad ke-15. (i) Kekayaan bahan mentah (ii) Revolusi Perindustrian (iii) Sistem pengangkutan dan perhubungan [3 markah] (c) Jelaskan sebab China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat. apabila kuasa Barat di atas menguasai Asia Tenggara.

[4 markah] 2 Penjajahan imperialis Barat di Asia Tenggara telah menyebabkan berlakunya perubahan ketara terutama dalam sistem politik di negara-negara yang dijajahnya. (i) Menjaga keamanan (ii) Mengutip cukai [2 markah] (d) Namakan tiga sistem pemerintahan British di Tanah Melayu. (i) Negeri-Negeri Selat (ii) Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu (iii) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu [3 markah] 3 Imperialisme Barat ● ● ● ● ● Portugal Sepanyol Britain Perancis Amerika Syarikat . (i) Penubuhan Kerajaan Pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah (ii) Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir (iii) Pelaksanaan sistem biro [3 markah] (c) Senaraikan dua tugas Encomiendero dalam sistem birokrasi Sepanyol di Filipina. (a) Apakah bentuk pemerintahan tradisional yang diamalkan oleh negara-negara di Asia Tenggara sebelum kedatangan penjajah Barat? Sistem pemerintahan beraja [2 markah] (b) Senaraikan tiga ciri umum yang terdapat dalam sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan di negara-negara Asia Tenggara.

Menguasai kepentingan perdagangan rempah [2 markah] (c) Senaraikan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara pada abad ke19. Nasionalisme ini boleh dibahagikan kepada tahap pertama dan tahap kedua. Perasaan cinta akan bangsa dan negara [2 markah] (b) Nyatakan dua peristiwa di Asia yang mempengaruhi semangat kebangsaan di Asia Tenggara.(a) Apakah yang anda faham dengan konsep imperialisme? Dasar perluasan pengaruh dan wilayah sesebuah negara melalui penjajahan ke atas negara lain demi kepentingan tertentu [2 markah] (b) Nyatakan tujuan imperialisme Barat pada peringkat awal. (i) Perang Rusia-Jepun 1905 (ii) Perjuangan Mahatma Gandhi menentang British di India . (a) Berikan makna nasionalisme. (i) Berlakunya Revolusi Perindustrian Eropah (ii) Kekayaan hasil bumi Asia Tenggara (iii) Pembukaan Terusan Suez [3 markah] (d) Apakah slogan Perancis semasa menjajah IndoChina? Tugas Menyebarkan Tamadun / Mission Civilisatrice [2 markah] (e) Apakah dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda di Indonesia? Sistem Tanaman Paksa [1 markah] 4 Nasionalisme di Asia Tenggara berlaku pada awal abad ke-19.

keengganan/kedegilan orang Eropah untuk menghormati adat istiadat orang Burma [2 markah] (e) Apakah peristiwa yang menandakan permulaan gerakan nasionalisme di Filipina pada tahap kedua? Penubuhan Katipunan [1 markah] 5 Negara Asia Tenggara yang dijajah oleh Barat Tanah Melayu Filipina Indonesia Rajah di atas menunjukkan antara negara Asia Tenggara yang dijajah oleh imperialis Barat. (a) Namakan dua kuasa imperialisme Barat yang terlibat di Asia Tenggara.[2 markah] (c) Senaraikan tiga ciri tahap pertama gerakan kebangsaan di Asia Tenggara. (i) British (ii) Belanda [2 markah] (b) Apakah keistimewaan Asia Tenggara sehingga menjadi fokus imperialisme Barat? (i) Kedudukan Asia Tenggara strategik kerana terletak di antara laluan China dengan India (ii) Pasaran yang luas kerana penduduk Asia Tenggara yang ramai . (i) Bersifat setempat (ii) Pimpinan golongan pertengahan berpendidikan Barat dan Asia Barat (iii) Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik [3 markah] (d) Terangkan dengan ringkas isu yang digunakan oleh orang Burma untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Burma. Masalah kasut.

(i) Kejayaan Jepun menewaskan China dan Rusia (ii) Perjuangan Mahatma Gandhi menuntut kemerdekaan India [2 markah] .(iii) Tanah di Asia Tenggara amat subur [3 markah] (c) Apakah kekuatan imperialis Barat yang mendorong mereka melakukan imperialisme? (i) Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan (ii) Penggunaan kapal berkuasa wap mampu membawa muatan lebih banyak dan mempercepat perjalanan Barat ke Timur (iii) Terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah memendekkan jarak perjalanan di antara Barat dengan Timur [3 markah] (d) Mengapakah kuasa imperialis Barat berpegang kepada prinsip beban orang putih? Mereka bertanggungjawab memimpin orang Timur untuk maju [2 markah] 6 • • • Karya kesusasteraan Pengaruh luar Kemunculan golongan intelektual Senarai di atas menunjukkan antara faktor yang mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. (i) Jose Rizal – Noli Me Tangere (ii) Pak Sako – Putera Gunung Tahan (iii) Chairil Anuar – Kerikil-kerikil Tajam/Ke Makam Bonda [3 markah] (b) Nyatakan dua pengaruh luar yang mencetuskan nasionalisme. (a) Namakan hasil karya sastera tokoh berikut.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu [2 markah] (b) Nyatakan faktor yang mendorong kuasa imperialisme Barat menjalankan penjajahan di Asia Tenggara. (i) Perkembangan revolusi perindustrian (ii) Kekayaan bahan mentah (iii) Pasaran yang luas [3 markah] .(c) Nyatakan tuntutan golongan intelektual terhadap kuasa penjajah. (i) Peningkatan taraf hidup bangsa (ii) Kemerdekaan negara [2 markah] (d) Bagaimanakah kesedaran nasionalisme muncul dalam kalangan golongan intelektual? (i) Melanjutkan pelajaran di Barat dan Asia Barat (ii) Terdedah dengan idea falsafah Barat dan Islam (iii) Pengalaman di luar negara menyedarkan mereka bahawa penjajah tidak mentadbir tanah jajahan seperti mentadbir negara mereka sendiri [3 markah] 7 Kuasa Penjajah Sepanyol British Perancis Belanda Kawasan Jajahan Filipina Tanah Melayu Vietnam Indonesia Jadual di atas mengaitkan kuasa penjajah dengan kawasan jajahannya.

ia dikuasai oleh Sepanyol. apakah kesan birokrasi Barat terhadap negara jajahan? Tercetusnya gerakan nasionalisme di Asia Tenggara [2 markah] 8 Kawasan berlorek dalam peta di atas merupakan negara yang pernah dijajah oleh Sepanyol dan Amerika Syarikat. (a) Nyatakan ciri-ciri pemerintahan Sepanyol di negara tersebut. (i) Memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat (ii) Gabenor Jeneral sebagai pemerintah tertinggi [4 markah] (b) Bagaimanakah boleh terdapatnya dua kuasa penjajah di negara tersebut? Pada mulanya. (i) Penubuhan Negeri-Negeri Selat (ii) Pengenalan Sistem Residen di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (iii) Pengenalan Sistem Penasihat di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu [3 markah] (d) Pada pendapat anda. Penyingkiran Sepanyol memulakan penguasaan Amerika Syarikat terhadap Filipina [2 markah] .(c) Senaraikan sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh kuasa penjajah British semasa menjajah Tanah Melayu. Aguinaldo telah mengadakan kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Sepanyol dari Filipina.

(c) Apakah cara yang digunakan oleh negara tersebut untuk menuntut kemerdekaan dari Amerika Syarikat pada tahun 1930-an? Melalui perlembagaan setelah pucuk pimpinan di Amerika Syarikat bertukar kepada lebih liberal [2 markah] (d) Terangkan tentang ciri gerakan nasionalisme di negara tersebut. (a) Senaraikan tiga perubahan yang diperkenalkan oleh Raja Mongkut dalam pentadbirannya. Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan birokrasi Barat. Merupakan badan penasihat raja dalam pentadbiran negara [2 markah] (ii) Kabinet Menteri Terdiri daripada golongan bangsawan berpendidikan Barat yang mengetuai kementerian [2 markah] (c) Namakan perubahan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn dalam tahun 1932. Tahap pertama – gerakan dakyah yang dipimpin oleh Jose Rizal Tahap kedua – penentangan secara radikal [2 markah] 9 Thailand merupakan sebuah negara yang tidak dikuasai oleh penjajah Barat. Apakah fungsi majlis-majlis tersebut? (i) Majlis Penasihat Rendah dan Majlis Mesyuarat Tertinggi. Sistem Raja Berperlembagaan [1 markah] (d) Apakah kesan terhadap sistem pemerintahan di Thailand akibat perubahan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn? . baginda telah memperkenalkan dua majlis. (i) Melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai jabatan (ii) Penasihat kewangan serta pelabuhan dan polis (iii) Penasihat kastam dan ketenteraan dari Amerika Syarikat dan Perancis [3 markah] (b) Semasa pemerintahan Raja Chulalongkorn.

Mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan institusi raja [2 markah] 10 Gerakan nasionalisme telah berlaku di Asia Tenggara akibat daripada perubahan sistem politik yang diperkenalkan. (a) Apakah sistem pentadbiran di Burma sebelum dijajah oleh kuasa British? Sistem pemerintahan beraja [1 markah] (b) Nyatakan kesan penguasaan British ke atas Burma. (i) Menuntut kemerdekaan (ii) Membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat [2 markah] 11 Negara Burma dijajah oleh kuasa imperialis British. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air [2 markah] (b) Mengapakah dasar penjajah Barat mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara? Tidak memberi peluang kepada rakyat tempatan dalam sistem pentadbiran moden [2 markah] (c) Mengapakah gerakan nasionalisme di Asia Tenggara menjadi lebih tersusun pada tahap kedua? (i) Dipimpin oleh golongan berpendidikan (ii) Luas pengetahuan dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat [4 markah] (d) Nyatakan dua matlamat yang ingin dicapai oleh golongan nasionalis pada tahap kedua. (i) Menamatkan Dinasti Konbaung .

Isu kasut digunakan untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat [4 markah] 12 Gerakan Nasionalisme di Thailand Tahap Pertama Penentangan terhadap kekuasaan raja Tahap Kedua Penentangan terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina Rajah di atas menerangkan tentang perkembangan gerakan nasionalisme di Thailand. Diperjuangkan oleh golongan sami Buddha dan golongan elit berpendidikan Barat. (a) Mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berlainan dengan gerakan nasionalisme di negara lain? Tidak pernah dijajah oleh kuasa asing [2 markah] (b) Apakah tindakan yang dilakukan oleh Parti Rakyat pada tahap pertama gerakan nasionalisme Thailand? Melancarkan Revolusi Thai bagi menamatkan sistem raja berkuasa mutlak [2 markah] (c) Nyatakan tindakan Phibul Songram dalam gerakan nasionalisme tahap kedua.(ii) Institusi raja tersingkir (iii) Jawatan pembesar tradisional terhapus [3 markah] (c) Namakan dua undang-undang yang melenyapkan sistem pentadbiran tradisional di Burma. . (i) Akta Kampung Ulu Burma 1887 (ii) Akta Perkampungan Burma 1889 [2 markah] (d) Jelaskan tentang ciri gerakan nasionalisme di Burma pada tahap pertama.

Ba Maw [3 markah] (c) Mengapakah isu kasut membangkitkan semangat nasionalisme? Orang Inggeris memakai kasut memasuki kuil Buddha membangkitkan kemarahan orang Burma [2 markah] (d) Apakah tindakan radikal golongan nasionalisme Burma dalam gerakan tahap kedua? . [2 markah] 13 Gerakan Nasionalisme di Burma Tahap pertama Tahap kedua Rajah di atas menunjukkan dua tahap gerakan nasionalisme di Burma.(i) Meluluskan undang-undang menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina (ii) Menggalakkan penduduk peribumi melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi [4 markah] (d) Bagaimanakah Thailand menghadapi Perang Dunia Kedua? Bekerjasama dengan Jepun dan berjaya mendapatkan semula wilayah di IndoChina dan di Tanah Melayu. (i) Sami Buddha (ii) Elit berpendidikan Barat [2 markah] (b) Namakan tiga tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua. (i) Saya San (ii) Aung San (iii) Dr. (a) Nyatakan dua golongan yang mempelopori gerakan nasionalisme Burma.

Sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak [1 markah] . (i) Beban Orang Putih (ii) Tugas Menyebarkan Tamadun [2 markah] 15 (a) Nyatakan sistem pemerintahan yang diamalkan di negara-negara Asia Tenggara sebelum kedatangan kuasa Barat. Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu [2 markah] (b) Apakah keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat imperialis Barat untuk menguasainya? (i) Kedudukan strategik (ii) Tanahnya subur (iii) Kaya dengan bahan mentah / pasaran yang luas [3 markah] (c) Nyatakan tiga kebaikan penggunaan kapal berkuasa wap. (i) Boleh membawa muatan yang lebih banyak (ii) Mempercepatkan pelayaran antara Barat dengan Timur (iii) Pelayaran lebih selamat [3 markah] (d) Senaraikan dua slogan yang sering dilaungkan oleh kuasa Barat dalam menjalankan imperialisme.(i) Mencetuskan revolusi pelajar yang menuntut penubuhan universiti (ii) Mencetuskan pemberontakan Saya San (iii) Liga Antipemisahan yang menganggap pemisahan dengan India melambatkan kemerdekaan [3 markah] 14 (a) Terangkan maksud imperialisme.

(i) Dasar penjajahan Barat (ii) Karya kesusasteraan (iii) Sistem pendidikan (iv) Kemunculan golongan intelektual [4 markah] (b) Nyatakan sistem tanaman yang diperkenalkan Barat di Indonesia dan Filipina. (i) Menjaga keamanan (ii) Mengutip cukai (iii) Mengkristiankan penduduk barangay [3 markah] (d) Nyatakan dua sebab Sistem Encomienda dibenci oleh penduduk Filipina. (i) Cukai yang tinggi dikenakan (ii) Kerahan tenaga diamalkan [2 markah] 16 Kemasukan Imperialis Barat Perubahan Sistem Politik Kebangkitan Nasionalisme (a) Nyatakan empat faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara. (i) Indonesia – Sistem Tanaman Paksa (ii) Filipina – Sistem Polo [2 markah] .(b) Apakah pembaharuan umum yang diperkenalkan oleh imperialis Barat dalam bidang pentadbiran di Asia Tenggara? (i) Gabenor Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbir (ii) Perlaksanaan pentadbiran melalui biro (iii) Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro (iv) Pengenalan undang-undang Barat [4 markah] (c) Senaraikan tiga tugas penting Encomiendero di Filipina.

dan Sarawak penentangan ini telah bermula sejak abad ke-19 lagi. (i) Gerakan Islah – Indonesia (ii) Persatuan Belia Buddha – Burma [2 markah] (d) Siapakah nasionalis Filipina yang bergiat cergas melalui gerakan dakyah dan juga karya-karyanya? Jose Rizal. Noli Me Tangere [2 markah] 17 Gerakan nasionalisme merupakan usaha rakyat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan penjajah ke atas mereka.W. Di Tanah Melayu.W.(c) Nyatakan dua gerakan aliran agama yang menjadi pencetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. (i) Dasar penaklukan British (ii) Campur tangan British dalam adat resam tempatan [2 markah] (c) Siapakah Residen British yang telah mati dibunuh di Pasir Salak? J. (i) Dol Said (ii) Dato’ Maharaja Lela (iii) Rentap (iv) Mat Salleh [4 markah] (b) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan penentangan tersebut berlaku. Sabah. (a) Nyatakan empat tokoh pejuang tempatan yang telah menentang penjajah di negara kita. Birch [2 markah] (d) Apakah punca Dato’ Bahaman dan rakan-rakannya menentang Residen Inggeris di Pahang? British melaksanakan undang-undang yang bertentangan dengan adat resam dan politik tempatan [2 markah] .

(i) British mengeksploitasi ekonomi tempatan (ii) British memaksa penduduk tempatan mematuhi sistem pentadbiran Barat yang diperkenalkan (iii) British campur tangan dalam adat resam tempatan [3 markah] (d) Senaraikan pemimpin tempatan yang mengetuai gerakan menentang pihak British di negeri-negeri yang berikut: (i) Pahang : Dato’ Bahaman (ii) Terengganu : Haji Abdul Rahman Limbong (iii) Kelantan : Tok Janggut [3 markah] 19 Naning Saribas Tambunan Pasir Puteh Penghulu Dol Said Linggir Mat Salleh Tok Janggut Senarai di atas mengaitkan daerah dengan tokoh-tokoh perjuangan. ekonomi dan sosial [2 markah] (b) Apakah kesan yang dialami oleh pemimpin tempatan apabila British menjajah kawasan mereka? (i) Mereka kehilangan kuasa untuk mentadbir kawasan mereka (ii) Mereka hilang pengaruh terhadap anak buah mereka [2 markah] (c) Berikan tiga sebab penduduk tempatan menentang penjajahan British di negara mereka. . perundangan. (a) Nyatakan sebab Penghulu Dol Said menentang penguasaan British di Naning. (i) Dilantik oleh sultan untuk mentadbir sesuatu kawasan/daerah (ii) Berkuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya seperti soal pentadbiran.18 (a) Nyatakan peranan pemimpin tempatan sebelum penjajahan British di NegeriNegeri Melayu.

(i) Tok Janggut berjaya menyerang dan menaklukinya (ii) Sebuah kerajaan dibentuk (iii) Engku Besar Jeram sebagai raja (iv) Che Ishak sebagai Pegawai Daerah [4 markah] (d) Apakah nilai yang boleh kita contohi daripada tokoh-tokoh pejuang di atas? (i) Semangat setia negara (ii) Semangat berkorban [2 markah] 20 Pejuang tempatan Penentangan penjajahan British di Tanah Melayu • • • • Dol Said Rentap Tok Janggut Mat Salleh (a) Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Usaha masyarakat setempat menentang penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar [2 markah] (b) Beri empat sebab berlakunya penentangan terhadap British.Tidak setuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah takluk mereka [2 markah] (b) Bagaimanakah Linggir menentang kuasa penjajah? Linggir menyerang kapal Nemesis [2 markah] (c) Jelaskan tentang kerajaan yang dibentuk oleh Tok Janggut. (i) Dasar penaklukan British (ii) Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan .

(iii) Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakat tempatan (iv) Kesulitan penduduk tempatan [4 markah] (c) Mengapakah peraturan tanah yang diperkenalkan oleh British dikatakan bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan? Bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat tempatan yang membolehkan mereka membuka tanah mengikut keperluan mereka tanpa membayar cukai [2 markah] (d) Apakah kesan kepada pemimpin tempatan apabila British menjajah kawasan mereka? Pemimpin tempatan kehilangan kuasa [2 markah] 21 Linggir Penentangan di Sarawak Rentap Syarif Masahor Rajah di atas menunjukkan pemimpin tempatan yang menentang pentadbiran James Brooke di Sarawak. (a) Namakan lokasi kebangkitan tokoh-tokoh tersebut. (i) Rentap – Sugai Skrang/Bukit Sadok (ii) Linggir – Sungai Saribas/Batang Lupar (iii) Syarif Masahor – Kanowit/Kuching/Sarikei [3 markah] (b) Apakah sebab penentangan Syarif Masahor? (i) Hilang kuasa memungut cukai (ii) Hilang pengaruh terhadap penduduk tempatan [2 markah] (c) Mengapakah Rentap menentang James Brooke? (i) James Brooke menghapuskan orang Iban di Sungai Skrang .

(i) Semangat pemuda tempatan menjaga maruah negara (ii) Mencintai tanah air [4 markah] 23 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah? . Nyatakan dua isu yang cuba ditekankan oleh pengarangnya dalam novel tersebut. (i) Warta Malaya (ii) Lembaga Malaya (iii) Majlis (iv) Fajar Sarawak [4 markah] (b) Siapakah pengarang majalah Bulan Melayu? Zainon Sulaiman [2 markah] (c) Novel Anak Mat Lela Gila karya Ishak Hj.(ii) James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun [2 markah] (d) Bagaimanakah tindak balas James Brooke untuk menghapuskan kebangkitan tersebut? (i) Membakar kampung (ii) Menyerang kawasan kekuasaan (iii) Meminta kerjasama Brunei [3 markah] 22 Kesedaran Kebangsaan • • • Akhbar Majalah Novel (a) Nyatakan empat buah akhbar yang telah digunakan untuk menggerakkan kesedaran kebangsaan sekitar 1930-an. Muhammad telah berjaya membangkitkan semangat kebangsaan dalam kalangan penduduk tempatan.

(a) Jelaskan tindakan J. Birch.W. (i) Residen memungkiri fungsi sebagai penasihat (ii) Sistem cukai menghapuskan hak pembesar [2 markah] . Birch yang menimbulkan kebencian penduduk tempatan.Gerakan yang mendorong orang Melayu membetulkan pandangan mereka terhadap Islam [2 markah] (b) Senaraikan tiga tokoh penting yang mencetuskan Gerakan Islah di Tanah Melayu. Pernyataan di atas berkaitan dengan penentangan di negeri Perak.W. pendidikan. Burhanuddin al-Helmy [3 markah] (c) Nyatakan dua cara yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyampaikan idea mereka kepada masyarakat Melayu. (i) Melalui penerbitan akhbar dan majalah (ii) Menubuhkan madrasah [2 markah] (d) Berikan tiga idea perjuangan Kaum Muda menerusi Gerakan Islah. Tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu [2 markah] (b) Nyatakan dua sebab penentangan penduduk Pasir Salak terhadap British. (i) Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia (ii) Memajukan ekonomi. (i) Syed Syeikh al-Hadi (ii) Sheikh Tahir Jalaludin (iii) Dr.W. politik dan sosial orang Melayu (iii) Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu [3 markah] 24 Pasir Salak dikenali kerana pembunuhan J.W.

Pandak Lam.W. Birch.W. Seputum dan Pandak Indut (iv) Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor [4 markah] 25 Penentangan terhadap British oleh pejuang tempatan adalah disebabkan dasar penaklukan British terhadap daerah mereka. Birch oleh Seputum dan Pandak Lam [2 markah] (d) Bagaimanakah British menghadapi penentangan di Pasir Salak? (i) British menghantar tentera dan melancarkan serangan terhadap Pasir Salak (ii) British mengadakan perbicaraan terhadap yang terlibat (iii) British menjatuhkan hukuman gantung ke atas Dato’ Maharaja Lela bersama Dato’ Sagor.(c) Namakan tokoh yang melakukan pembunuhan ke atas J.W.W. (i) Menghantar tiga pembesar yang membawa perintah sultan (ii) Menangkap dan memburu sesiapa sahaja yang menghalangnya [4 markah] . (i) Nanga Skrang (ii) Bukit Sadok [2 markah] (d) Berikan dua langkah yang diambil oleh British untuk mematahkan penentangan Haji Abdul Rahman Limbong dan pengikutnya. Menolak pelaksanaan undang-undang British yang bertentangan dengan adat resam dan sistem politik tempatan [2 markah] (c) Namakan dua tempat yang dikaitkan dengan penentangan Rentap di Sarawak. (a) Nyatakan dua arahan British yang dikuatkuasakan di Naning. Pembunuhan J. (i) British meletakkan Naning sebagai sebahagian wilayah takluknya (ii) Meminta Naning menghantar 1/10 hasil sebagai ufti [2 markah] (b) Terangkan punca yang menyebabkan Dato’ Bahaman menentang penguasaan British di Pahang.

(i) Pengenalan Sistem Penasihat British (ii) British memaksa penduduk tempatan menerima sistem cukai (iii) Tok Janggut enggan membayar cukai [3 markah] (c) Nyatakan dua cara penentangan Haji Abdul Rahman Limbong terhadap British. (i) Tok Janggut – Pasir Puteh/Saring (ii) Haji Abdul Rahman Limbong – Kuala Telemong/Kuala Berang [2 markah] (b) Senaraikan tiga sebab penentangan Tok Janggut. (i) Mengetuai penduduk tempatan membersihkan tanah di Kuala Telemong tanpa kebenaran British (ii) Membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah ibn Sultan Zainal Abidin III [2 markah] (d) Bagaimanakah British bertindak balas terhadap penentangan tersebut? (i) Mengguna nama sultan untuk menamatkan penentangan (ii) Menangkap/memburu sesiapa sahaja yang menghalang (iii) Menghukum Haji Abdul Rahman Limbong dengan membuang negeri ke Makkah [3 markah] .26 Tokoh Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbong Negeri Kelantan Terengganu Jadual di atas menunjukkan pemimpin tempatan yang menentang pentadbiran British di Kelantan dan Terengganu. (a) Namakan lokasi penentangan.

Sarawak dan Sabah sehingga Perang Dunia Kedua. (i) Sistem cukai (ii) Pengenalan undang-undang tanah British [2 markah] (c) Bagaimanakah British menghadapi penentangan yang ditimbulkan oleh tokoh tersebut pada tahun 1928? (i) Menghantar tiga orang pembesar dengan membawa perintah sultan (ii) Menangkap dan memburu sesiapa sahaja yang menghalangnya [4 markah] (d) Apakah kesudahan penentangan tokoh tersebut? Mengalami kekalahan. kitab agama dan lain-lain [2 markah] . (a) Jelaskan tentang latar belakang Haji Abdul Rahman Limbong. (i) Seorang ulama (ii) Mendapat gelaran Limbong kerana beliau sering mengajar agama di Limbong [2 markah] (b) Nyatakan punca tidak puas hati tokoh tersebut. (i) Pengenalan sistem politik Barat (ii) Perkembangan sistem pendidikan (iii) Dasar British (iv) Pendudukan Jepun [4 markah] (b) Bagaimanakah kemunculan mesin cetak menjadi pemangkin nasionalisme? Penyebaran melalui buku. Beliau ditahan dan dibuang negeri ke Makkah [2 markah] 28 Gerakan nasionalisme terus berlaku di Tanah Melayu.27 Penentangan terhadap British di Terengganu diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong. (a) Nyatakan empat faktor yang menjadi pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu. akhbar. majalah.

(a) Berdasarkan pernyataan di atas.(c) Senaraikan gerakan-gerakan yang telah memainkan peranan aktif dalam menentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Mesir. pendidikan. (i) Sheikh Tahir Jalaluddin (ii) Syed Sheikh al-Hadi [2 markah] (c) Apakah idea perjuangan Kaum Muda? (i) Menyampaikan idea ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia (ii) Menggesa orang Melayu memajukan ekonomi. politik. apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah? Gerakan yang berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam/menyeru orang Melayu kembali kepada ajaran Islam sebenar yang berdasarkan Quran dan hadis [2 markah] (b) Namakan dua tokoh yang memimpin Gerakan Islah. (i) Malayan People’s Anti Japanese Army (MPAJA) (ii) Force 136 [2 markah] (d) Apakah matlamat gerakan Pan-Islamisme? Membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam [2 markah] 29 Pada awal kurun ke-20. dan sosial (iii) Berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah [3 markah] (d) Mengapakah gerakan Kaum Muda tidak aktif di negeri-negeri Melayu? (i) Undang-undang melarang kegiatan dakwah tanpa kebenaran sultan . Mereka mengasaskan Gerakan Islah.

Ibrahim Haji Yaakob [2 markah] (c) Mengapakah Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun? Untuk menghalau British dari Tanah Melayu [2 markah] (d) Pada pendapat anda. apakah kepentingan kedua-dua kesatuan tersebut? Menggalakkan kesedaran untuk bersatu membela kepentingan dalam semua bidang [2 markah] 31 . Mohammad Eunos Abdullah.(ii) Undang-undang melarang membawa masuk risalah dan buku Kaum Muda (iii) Tentangan daripada Kaum Tua [3 markah] 30 Persatuan-persatuan Melayu Kesatuan Melayu Singapura (KMS) Kesatuan Melayu Muda (KMM) Rajah di atas menunjukkan dua buah kesatuan Melayu yang wujud pada awal abad ke-20. (a) Nyatakan tujuan penubuhan kesatuan berikut: (i) Kesatuan Melayu Singapura – menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk Melayu Singapura (ii) Kesatuan Melayu Muda – menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu [4 markah] (b) Namakan pengasas kepada kedua-dua kesatuan tersebut.

(i) Corak pergerakan (ii) Latar belakang pendidikan [2 markah] (c) Berikan dua kejayaan yang telah dicapai oleh Kesatuan Melayu Singapura pada tahun 1930-an. (i) Mendapatkan kawasan penempatan khas bagi orang Melayu di Singapura (ii) Menubuhkan cawangan di Pulau Pinang dan Melaka [4 markah] (d) Mengapakah KMM bekerjasama dengan Jepun? Untuk menghalau British dari Tanah Melayu [2 markah] 32 Gerakan antiBritish • • Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbong • Dato’ Maharaja Lela (a) Apakah aspek persamaan dalam gerakan anti-British oleh pejuang-pejuang di atas? (i) Penentangan setempat .Persatuan-persatuan Melayu • Kesatuan Melayu Singapura (KMS) • Kesatuan Melayu Muda (KMM) Rajah di atas menunjukkan beberapa persatuan yang wujud pada awal abad ke-20. (a) Siapakah pengasas persatuan-persatuan tersebut? (i) Kesatuan Melayu Singapura – Ibrahim Haji Yaakob (ii) Kesatuan Melayu Muda – Mohammad Eunos Abdullah [2 markah] (b) Senaraikan dua aspek perbezaan yang terdapat pada pertubuhan-pertubuhan di atas.

(i) Campur tangan dalam adat resam dan hal ehwal tempatan (ii) Tidak menghormati sistem sosial tempatan [2 markah] (e) Jelaskan dua sebab pemimpin tempatan gagal dalam penentangan mereka. namakan pejuang-pejuang lain di: (i) Sabah – Mat Salleh (ii) Sarawak (iii) Pahang (iv) Naning – – – Dato’ Bahaman Rentap Dol Said [2 markah] (d) Berikan dua sebab Dato’ Maharaja Lela menentang J. Birch.W. (i) Senjata kurang moden (ii) Ilmu pengetahuan kurang [2 markah] 33 Tanah Melayu (1942 – 1945) Pendudukan Jepun (a) Huraikan dasar pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.W.(ii) Dapat dipatahkan oleh British [2 markah] (b) Mengapakah pejuang-pejuang tersebut menentang British? (i) Dasar penaklukan British (ii) British membolot ekonomi tempatan [2 markah] (c) Selain pejuang-pejuang di atas. (i) Sekatan kebebasan bersuara (ii) Pengharaman semua akhbar (iii) Nilai budaya Jepun diperkenalkan [3 markah] .

(a) Nyatakan tiga peristiwa sejarah di Eropah yang mencetuskan idea negara bangsa.(b) Terangkan kesan dasar pemerintahan Jepun. (i) Jerman – Otto Eduard von Bismarck (ii) Itali – Count Camillo Benso di Cavour [2 markah] (c) Bagaimanakah negara Itali membentuk negara bangsanya? (i) Menyatukan wilayah . (i) Force 136 (ii) Malayan People’s Anti-Japanese Army (MPAJA) (iii) Pasukan Wataniah Pahang [3 markah] (d) Mengapakah Jepun mengemukakan konsep Kawasan Kesemakmuran Asia? Menekankan kebebasan negara-negara Asia menentukan kemajuan masingmasing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara tersebut. (i) Tekanan dan penindasan (ii) Menyemarakkan semangat kebangsaan [2 markah] (c) Senaraikan gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. [1 markah] (e) Namakan badan yang akan membincangkan persediaan kemerdekaan Tanah Melayu dengan Indonesia. (i) Revolusi Inggeris 1688 (ii) Perang Kemerdekaan Amerika 1776 (iii) Revolusi Perancis 1789 [3 markah] (b) Namakan dua tokoh yang terlibat dalam pembinaan negara dan bangsa di Eropah. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) [1 markah] 34 Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah.

Temenggung dan Laksamana. penipuan dan ugutan untuk mencetuskan peperangan (ii) Menggunakan isu membenci kuasa asing untuk memenangi dan membangkitkan semangat rakyat Prussia di medan perang [2 markah] 35 Ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak persamaan dengan ciriciri negara bangsa moden pada hari ini. Sultan merupakan pemerintah tertinggi yang dibantu oleh Bendahara. (a) Nyatakan dua ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. (i) Alat regalia (ii) Nobat (iii) Warna (iv) Bahasa [4 markah] (d) Huraikan tentang kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penghulu Bendahari. provokasi.(ii) Menghalau orang Austria (iii) Mengamalkan realpolitik [3 markah] (d) Apakah konsep realpolitik yang diamalkan oleh Jerman dalam membentuk negara bangsa? (i) Menggunakan pelbagai taktik seperti tipu helah. Mereka menjadi tonggak . (i) Wilayah pengaruh (ii) Kedaulatan [2 markah] (b) Apakah maksud negara dalam ciri negara bangsa moden? Wilayah yang mempunyai penduduk. pemalsuan dokumen. sempadan dan pemerintah yang berwibawa [2 markah] (c) Nyatakan empat perkara yang dapat melambangkan kebesaran sultan semasa Kesultanan Melayu Melaka.

(a) (i) X adalah Negara (ii) Y adalah Bangsa [2 markah] (b) Apakah peranan kerajaan? (i) Menggubal dan melaksanakan dasar negara (ii) Menjadi pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat [2 markah] (c) Apakah maksud negara? (i) Wilayah yang mempunyai penduduk. (i) Badan Perundangan (ii) Badan Pelaksana (iii) Badan Kehakiman [3 markah] . sempadan.institusi kerajaan yang memerintah dan diberi portfolio mengikut bidang tugas masing-masing [2 markah] 36 X Kerajaan Ciri-ciri negara dan bangsa Perlembagaan Y Rajah di atas menunjukkan ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa di Malaysia. dan pemerintah yang berwibawa (ii) Institusi pemerintahan yang tersusun dan bertanggungjawab membuat dan melaksanakan keputusan politik (iii) Institusi yang menguatkuasakan undang-undang [3 markah] (d) Nyatakan tiga badan dalam sistem pemerintahan Malaysia.

(i) Hukum Kanun Melaka (ii) Undang-Undang Laut Melaka [2 markah] (d) Nyatakan empat jawatan pembesar utama yang menjadi tonggak sesebuah pemerintahan dalam sistem Kesultanan Melayu tradisional. (i) Bendahara (ii) Penghulu Bendahari (iii) Temenggung (iv) Laksamana [4 markah] 38 Negara Bangsa Itali Jerman (a) Konsep negara bangsa tercetus akibat daripada: (i) Revolusi Inggeris 1688 (ii) Perang Kemerdekaan Amerika 1776 [2 markah] (b) Huraikan idea-idea yang muncul di Eropah pada abad ke-18 dan abad ke-19.37 (a) Apakah karya yang mencatatkan ketatanegaraan Melayu? Sejarah Melayu/Sulalatus Salatin segala peradaban dan peraturan [2 markah] (b) Siapakah yang memegang tampuk pemerintahan dan dianggap berdaulat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu tradisional? Sultan/Raja [2 markah] (c) Nyatakan dua sumber undang-undang Kesultanan Melayu Melaka yang dipengaruhi oleh hukum adat dan agama. .

kekerasan bersenjata dan peperangan untuk mencapai matlamat politik [2 markah] 39 Pembinaan negara bangsa Malaysia X Y Bangsa Kerajaan Rajah di atas menunjukkan ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa Malaysia.(i) Hak rakyat (ii) Kerajaan berperlembagaan [2 markah] (c) Tokoh-tokoh manakah yang berjaya menyatukan Itali dan Jerman? (i) Itali – Count Camillo Benso di Cavou (ii) Jerman – Otto Eduard von Bismarck [2 markah] (d) Selain Itali dan Jerman. berikan contoh-contoh negara bangsa lain yang terbentuk. (i) Madinah (ii) Tanah Melayu [2 markah] (e) Jelaskan makna amalan realpolitik. (i) X – Negara (ii) Y – Perlembagaan [2 markah] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan bangsa? (i) Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah (ii) Mempunyai persamaan dari segi bahasa. . adat resam dan kesenian (iii) Mempunyai persamaan dalam pengalaman sejarah [3 markah] (c) Namakan tiga badan dalam pemerintahan negara kita. Amalan yang mewajarkan apa sahaja cara seperti tipu helah. (a) Lengkapkan rajah di atas.

(i) Menggubal dan melaksanakan dasar negara (ii) Menjadi pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah negara [2 markah] (c) Jelaskan kepentingan perlembagaan Malaysia. sempadan dan pemerintah yang berwibawa [2 markah] (b) Nyatakan dua peranan kerajaan. (i) Dijadikan rujukan untuk mentadbir (ii) Bertujuan memberi jaminan perlindungan . (a) Apakah maksud negara? Wilayah yang mempunyai penduduk.(i) Badan Perundangan (ii) Badan Pelaksana (iii) Badan Kehakiman [3 markah] (d) Apakah tugas kerajaan dalam sesebuah negara? (i) Merupakan institusi pemerintahan (ii) Menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara [2 markah] 40 Negara Kerajaan Ciri-ciri negara dan bangsa Perlembagaan Bangsa Sejarah perkembangan negara kita memperlihatkan bahawa proses pembinaan negara dan bangsa adalah berasaskan empat ciri yang tergambar di atas.

waris pemerintah Johor [3 markah] (c) Nyatakan ciri-ciri Majlis Negeri menurut Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor.[4 markah] (d) Pada pendapat anda. apakah kepentingan konsep bangsa kepada negara kita? Melahirkan perasaan bersatu padu dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum demi membentuk Malaysia yang kukuh [2 markah] 41 (a) Siapakah yang memperkenalkan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor? Sultan Abu Bakar [1 markah] (b) Apakah syarat-syarat untuk menjadi raja menurut Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor? (i) Seorang lelaki (ii) Berbangsa Melayu (iii) Beragama Islam. (i) Dipengaruhi oleh Menteri Besar (ii) Berfungsi membantu Raja dan Jemaah Menteri [2 markah] (d) Mengapakah Sultan Zainal Abidin memperkenalkan perlembagaan bertulis pada tahun 1911? Untuk menghalang perluasan kuasa British di Terengganu [2 markah] (e) Mengapakah dikatakan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu? (i) Meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran (ii) Mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu [2 markah] 42 .

(i) Sungai Ujong (ii) Rembau (iii) Johol (iv) Jelebu [4 markah] (c) Siapakah yang terlibat dalam pemilihan pembesar-pembesar? (i) Undang (ii) Lembaga (iii) Buapak (iv) Anak Buah [4 markah] 43 • • Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu .Yang Dipertuan Besar Undang Lembaga Buapak Anak Buah (a) Apakah adat yang dipakai dalam sistem pemerintahan di atas? Adat Perpatih [2 markah] (b) Nyatakan empat daerah jajahan utama di Negeri Sembilan yang mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan Adat Perpatih.

berbangsa Melayu. (a) Namakan sumber yang memberi maklumat berkaitan dengan peradaban dan peraturan kerajaan Melayu Melaka.(a) Mengapakah kedua-dua undang-undang di atas digubal? Mengelak campur tangan British [2 markah] (b) Tokoh yang menggubal: (i) Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Sultan Abu Bakar (ii) Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Sultan Zainal Abidin III [2 markah] (c) Huraikan tiga perkara yang terkandung dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor. . (i) Pemerintah Terengganu mesti beragama Islam. Sejarah Melayu/Sulalatus Salatin [1 markah] (b) Namakan tiga negeri Melayu yang melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. lelaki dan waris sultan Terengganu (ii) Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Jemaah Menteri akan membantu sultan [2 markah] (e) Apakah kejayaan kedua-dua undang-undang tubuh kerajaan tersebut? Memantapkan pentadbiran [1 markah] 44 Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 merupakan asas pembinaan negara dan bangsa Malaysia. (i) Keturunan sultan sebagai pewaris takhta (ii) Orang Melayu diiktiraf rakyat Johor (iii) Agama Islam sebagai agama negeri [3 markah] (d) Terangkan perubahan-perubahan yang dibuat pada Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu.

(i) Sultan sebagai pewaris takhta (ii) Pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor [2 markah] (b) Senaraikan syarat-syarat untuk menjadi raja menurut Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor. (i) Wilayah pengaruh (ii) Kerajaan (iii) Lambang-lambang [3 markah] (d) Apakah yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka? (i) Bidang kuasa raja dan pembesar (ii) Pantang larang anggota masyarakat (iii) Hukuman terhadap kesalahan jenayah awam [3 markah] 45 • • Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Senarai di atas adalah perlembagaan bertulis. (i) Berbangsa Melayu (ii) Seorang lelaki (iii) Beragama Islam (iv) Waris pemerintah Johor [4 markah] (c) Mengapakah Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu diperkenalkan? .(i) Johor (ii) Perak (iii) Pahang [3 markah] (c) Senaraikan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. (a) Nyatakan inti pati penting dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem Jemaah Menteri? Beberapa orang pembesar dilantik untuk mengetuai badan-badan pentadbiran [2 markah] (b) Apakah tujuan pembentukan Sistem Jemaah Menteri? Melicinkan pentadbiran dan pemerintahan [2 markah] (c) Nyatakan peranan menteri-menteri di bawah. (i) Jemaah Penasihat Raja: Menguruskan perkara dan urusan penting yang bukan rahsia (ii) Jemaah Menteri Istiadat: Menguruskan istiadat diraja [4 markah] (d) Apakah yang telah dilakukan oleh Sultan Muhammad II ke atas kerabat diraja yang terlibat dalam pertikaian perebutan kuasa? Menyingkirkan mereka dan digantikan dengan golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan [2 markah] 47 Ittiqan-ilmuluk bi-ta’dil il-suluk (a) Siapakah yang memperkenalkan perlembagaan di atas? .Untuk menghalang perluasan kuasa British [2 markah] (d) Apakah kesan pengenalan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu terhadap negeri Terengganu? (i) Meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran (ii) Mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu [2 markah] 46 Sistem Jemaah Menteri di Kelantan telah diamalkan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I.

(i) Jemaah Menteri Perbendaharaan Mengendalikan harta benda dan hasil mahsul [2 markah] (ii) Menteri Luar Mengendalikan dasar dan hal ehwal luar negeri . (i) Lelaki (ii) Waris sultan yang memerintah Terengganu (iii) Berbangsa Melayu (iv) Beragama Islam [4 markah] (d) Nyatakan tiga kepentingan perlembagaan tersebut.Sultan Zainal Abidin III [1 markah] (b) Apakah tujuan utama perlembagaan tersebut diperkenalkan? Menghalang perluasan kuasa British di Terengganu [2 markah] (c) Senaraikan empat ciri yang mesti dimiliki oleh seseorang pemerintah mengikut perlembagaan tersebut. (a) Nyatakan tujuan utama pembentukan sistem tersebut. (i) Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan (ii) Mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu (iii) Menggambarkan kebijaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran [3 markah] 48 Negeri Kelantan mengamalkan sistem Jemaah Menteri. Melicinkan pentadbiran dan pemerintahan [2 markah] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem Jemaah Menteri? Beberapa orang pembesar dilantik untuk mengetuai badan-badan pentadbiran [2 markah] (c) Terangkan peranan menteri-menteri di bawah.

(i) Finland (ii) Latvia (iii) Poland [3 markah] (c) Siapakah yang menyatukan Jerman dan Itali? (i) Otto Eduard von Bismarck (ii) Count Camillo Benso di Cavour [2 markah] (d) Nyatakan tiga taktik yang digunakan oleh tokoh yang telah menyatukan Jerman. (i) Tipu helah (ii) Pemalsuan dokumen (iii) Ugutan [3 markah] 50 (a) Nyatakan tiga sebab kerajaan British memperkenalkan Malayan Union. [2 markah] 49 Amalan realpolitik yang diperkenalkan oleh Niccolo Machiavelli dalam bukunya The Prince amat terkenal di Eropah pada abad ke-15. (i) Melicinkan pentadbiran (ii) Menjimatkan kos pentadbiran (iii) Mengawal kuasa politik orang Melayu . dan peperangan untuk mencapai matlamat politik [2 markah] (b) Senaraikan tiga negara bangsa baru yang muncul di Eropah selepas Perang Dunia Pertama (1914-1918). kekerasan bersenjata. (a) Berikan maksud realpolitik.[2 markah] (d) Jelaskan bagaimanakah golongan pembesar yang bergelar Nik dan Wan mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II? Memberi taat setia yang tidak berbelah bagi kepada sultan. Amalan politik yang mewajarkan apa sahaja cara seperti tipu helah.

[3 markah] (b) Senaraikan ciri-ciri Malayan Union. (i) Dilahirkan di Tanah Melayu dan Singapura (ii) Berumur 18 tahun dan ke atas serta bermastautin selama 10 hingga 15 tahun (iii) Berumur kurang daripada 18 tahun. (i) Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) (ii) Angkatan Pemuda Insaf (API) (iii) Angkatan Wanita Sedar (AWAS) (iv) Barisan Tani Malaysia (BATAS) [4 markah] (b) Apakah gelaran yang diberikan kepada golongan ini? Golongan radikal Melayu [1 markah] (c) Nyatakan dua sebab mereka menyokong Malayan Union. terdapat pelbagai reaksi daripada penduduk tempatan. (i) Dasar sama rata dalam Malayan Union (ii) Hak kerakyatan yang terbuka . anak kepada warganegara Tanah Melayu dan Singapura (iv) Rakyat British dari tanah jajahan takluknya [4 markah] 51 Selepas Malayan Union diperkenalkan. Kebanyakan daripadanya menentang gagasan ini. terdapat juga sebilangan kecil yang menyokong Malayan Union. (i) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua buah Negeri-Negeri Selat disatukan (ii) Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas (iii) Malayan Union diketuai oleh seorang gabenor British yang dilantik oleh Ratu England [3 markah] (c) Nyatakan syarat-syarat yang membolehkan golongan imigran mendapat kerakyatan Malayan Union. Namun begitu. (a) Namakan empat kumpulan yang menyokong Malayan Union.

(i) Penglibatan orang tempatan (ii) Syarat kerakyatan (iii) Kedudukan raja-raja Melayu [3 markah] 53 Kerajaan British telah memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. (a) Nyatakan faktor-faktor British memperkenalkan Malayan Union.[4 markah] (d) Siapakah Presiden pertama PKMM? Mokhtaruddin Lasso [1 markah] 52 (a) Apakah tujuan British memperkenalkan Malayan Union? Satu usaha British untuk menghancurkan negara dan bangsa. Ini merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa. (i) Majlis (ii) Warta Negara [2 markah] (d) Apakah implikasi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union [2 markah] (e) Terangkan tiga aspek perbezaan antara Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. [1 markah] (b) Nyatakan dua kesan penubuhan Malayan Union. (i) Kuasa raja berkurangan (ii) Penghapusan warisan tamadun [2 markah] (c) Senaraikan dua akhbar yang menentang Malayan Union. (i) Persediaan membentuk kerajaan sendiri (ii) Membentuk bangsa Malayan Union (iii) Mengawal kuasa politik orang Melayu .

(i) X ialah Parlimen British (ii) Y ialah Gabenor British [2 markah] (b) Apakah fungsi Majlis Raja-Raja Melayu dalam sistem tersebut? Membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu [2 markah] . (i) Negeri-Negeri Selat (ii) Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (iii) Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu [3 markah] (c) Mengapakah British berhasrat untuk membentuk bangsa Malayan Union? (i) Golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka (ii) Golongan pendatang menumpukan taat setia kepada Malayan Union [2 markah] 54 X Y Majlis Eksekutif Majlis Undangan Majlis Raja-Raja Melayu Majlis-majlis di atas merupakan sebahagian dalam sistem pentadbiran Malayan Union.(iv) Melahirkan pentadbiran yang licin (v) Menjimatkan kos pentadbiran [5 markah] (b) Senaraikan tiga bentuk pentadbiran British di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. (a) Namakan X dan Y.

apakah kesimpulan yang boleh dibuat berkenaan sistem pentadbiran di atas? Berusaha untuk mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh pemerintah pusat.(c) Mengapakah sistem pentadbiran Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu? (i) Persediaan ke arah pemerintahan sendiri (ii) Melahirkan pentadbiran yang licin (iii) Menjimatkan kos pentadbiran (iv) Membentuk bangsa Malayan Union [4 markah] (d) Pada pendapat anda. (i) Semua Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. dua Negeri-Negeri Selat disatukan (ii) Seorang gabenor British yang dilantik oleh Baginda Ratu England akan mengetuai Malayan Union (iii) Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk [3 markah] (c) Nyatakan syarat-syarat kerakyatan Malayan Union. (i) Jus soli iaitu sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura (ii) Berumur 18 tahun ke atas dan bermastautin selama 10 hingga 15 tahun . Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. (a) Nyatakan tiga sebab British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu. Pentadbiran tidak lagi tertakluk kepada Singapura sebaliknya terus kepada parlimen British di London [2 markah] 55 Pengenalan Malayan Union pada tahun 1946 merupakan usaha British untuk menghapuskan negara dan bangsa yang telah dibina sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka. (i) Persediaan membentuk kerajaan sendiri (ii) Menginginkan pentadbiran yang licin (iii) Menjimatkan kos pentadbiran [3 markah] (b) Senaraikan tiga syarat dalam Perjanjian Malayan Union 1946.

(i) Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa sebarang kuasa (ii) Raja hilang takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu (iii) Zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor Malayan Union.[2 markah] (d) Apakah kesan pengenalan Malayan Union ke atas kedudukan raja-raja Melayu? (i) Hilang kuasa sebagai ketua negeri (ii) Menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu [2 markah] 56 (a) Sebutkan tiga sebab orang Melayu menolak pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang. (i) Mengancam status quo Melayu (ii) Jumlah orang Melayu menjadi kecil (iii) Ekonomi dan pendidikan mereka bertambah mundur [3 markah] (b) Nyatakan penghakisan kuasa raja-raja Melayu dengan pelaksanaan Malayan Union. bukan sultan [3 markah] (c) Senaraikan empat pertubuhan Melayu yang menyokong konsep Malayan Union. (i) Parti Kebangsaan Melayu Malaya (ii) Angkatan Pemuda Insaf (iii) Angkatan Wanita Sedar (iv) Barisan Tani Malaya [4 markah] 57 .

(i) Sir Frank Swettenham (ii) Sir R.O. (i) Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan sebelas buah negeri (ii) Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British [2 markah] 58 .Winstedt (iii) Sir George Maxwell (iv) Sir Cecil Clementi [4 markah] (d) Bilakah Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan secara rasmi? 1 Februari 1948 [2 markah] (e) Nyatakan dua ciri Persekutuan Tanah Melayu.X Pegawai Inggeris (a) Apakah X? Jawatankuasa Eksekutif UMNO Wakil Raja-Raja Melayu [1 markah] (b) Siapakah pemimpin Melayu yang mewakili UMNO? Dato’ Onn Ja’afar [1 markah] (c) Namakan empat orang pegawai Inggeris yang mendorong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

(a) Selepas perjanjian dimeterai. siapakah yang mengetuai Persekutuan Tanah Melayu? Pesuruhjaya Tinggi British [2 markah] .Sarawak 1841 Keluarga Brooke P (a) Mengapakah terdapat perubahan dari P ke Q? 1946 Kerajaan British Q (i) Charles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British (ii) Desakan British [2 markah] (b) Apakah kedudukan Sarawak pada tahun 1946? Tanah jajahan Mahkota British [1 markah] (c) Mengapakah orang Sarawak menentang Q? (i) Perlembagaan 1941 menjanjikan kerajaan sendiri (ii) Q akan melambatkan pencapaian kemerdekaan Sarawak [2 markah] (d) Apakah kemuncak penentangan orang Sarawak? Pembunuhan Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobi [2 markah] (e) Apakah persatuan yang menentang penyerahan Sarawak? (i) Persatuan Melayu Sarawak (PMS) (ii) Persatuan Dayak Sarawak (PDS) (iii) Barisan Pemuda Sarawak (BPS) [3 markah] 59 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu mula berkuat kuasa pada 1 Februari 1948.

(i) Menyuarakan bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu (ii) Menghidupkan semula persatuan-persatuan Melayu [2 markah] (d) Apakah kesan tindakan di atas terhadap perkembangan politik di Tanah Melayu? Menyatukan orang Melayu dan menggagalkan rancangan Malayan Union . Raja-raja Melayu kehilangan takhta dan kredibiliti sebagai ketua orang Melayu [2 markah] (c) Sebutkan dua tindakan lain yang diambil oleh orang Melayu selain melancarkan demonstrasi dalam menentang Malayan Union.(b) Apakah yang dimaksudkan dengan pembahagian kuasa? Kerajaan pusat dan kerajaan negeri mempunyai kuasa-kuasa tertentu dalam menjalankan pentadbiran pada peringkat pusat dan negeri [2 markah] (c) Apakah yang dimaksudkan dengan syarat kerakyatan diperketatkan? Prinsip kerakyatan jus soli hanya diberi kepada Rakyat Raja Melayu di Negeri-Negeri Melayu dan Rakyat British di Negeri-Negeri Selat [2 markah] (d) Apakah persatuan yang menentang penyerahan Sarawak? (i) Sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan sebelas buah negeri (ii) Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British (iii) Konsep raja berperlembagaan dibentuk (iv) Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk [4 markah] 60 (a) Nyatakan dua ciri dalam Malayan Union yang menimbulkan kebencian orang Melayu. (i) Kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli (ii) Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu sahaja [4 markah] (b) Mengapakah demonstrasi di atas disokong oleh raja-raja Melayu? Raja-raja Melayu diugut akan diturunkan daripada takhta sekiranya enggan menerima Malayan Union.

Kelantan (ii) Seramai 50 000 orang berarak di Kedah [2 markah] (c) Apakah kesan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union? (i) Mendorong British mengadakan rundingan dengan raja-raja Melayu dan UMNO (ii) Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu [2 markah] (d) Nyatakan iktibar daripada peristiwa penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. (i) Perlu bertegas dalam menyatakan bantahan (ii) Perpaduan dalam kalangan orang Melayu [2 markah] 62 British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif di King’ House. (i) Bantahan melalui akhbar secara berterusan (ii) Mengadakan demonstrasi secara damai (iii) Menghantar telegram dan surat bantahan (iv) Menubuhkan United Malays Organization (U. Kuala Lumpur untuk mengkaji tuntutan orang Melayu. (a) Nyatakan tuntutan orang Melayu tersebut.[2 markah] 61 Pengenalan Malayan Union selama dua tahun oleh British telah menyedarkan orang Melayu tentang maksud penjajahan yang sebenar.O) [4 markah] (b) Nyatakan dua peristiwa demonstrasi orang Melayu menentang Malayan Union. (i) Seramai 10 000 orang terlibat di Kota Bharu.M. (i) Raja-raja Melayu menolak semua syarat Malayan Union (ii) Mereka ingin menubuhkan sebuah persekutuan yang sama konsep dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (iii) Mereka sama sekali menolak kerakyatan terbuka dalam Malayan Union . (a) Nyatakan empat tindakan orang Melayu untuk membantah Malayan Union.

(i) AMCJA (ii) PUTERA [2 markah] (d) Mengapakah keputusan Jawatankuasa Eksekutif ditentang oleh orang dagang? Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh perwakilan orang dagang [2 markah] 63 Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februari 1948.[3 markah] (b) Nyatakan tiga pihak yang mewakili Jawatankuasa Eksekutif tersebut. Mereka tidak menuntut kemerdekaan daripada British [2 markah] (c) Nyatakan langkah pertama ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. (i) Pegawai kanan British (ii) Pemimpin UMNO (iii) Wakil-wakil raja-raja Melayu [3 markah] (c) Namakan dua pertubuhan yang menentang Jawatankuasa Eksekutif. (a) Nyatakan dua faktor yang mendorong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. ketuanan Melayu diakui. (i) Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union (ii) Sikap politik Melayu yang sederhana [4 markah] (b) Jelaskan sebab pihak British memilih UMNO dan raja-raja Melayu untuk menjalankan rundingan tentang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. dan institusi raja Melayu dikekalkan . Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada 12 orang [2 markah] (d) Mengapakah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dapat diterima oleh orang Melayu? Syarat kerakyatan diperketatkan.

[2 markah] 64 Tindakan keluarga Brooke dan SBUB menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British sebagai tanah jajahan mahkota telah menimbulkan bantahan penduduk tempatan. (i) Persatuan Melayu Sarawak (ii) Persatuan Dayak Sarawak [2 markah] (c) Apakah tindakan yang diambil oleh penduduk tempatan bagi menentang penjajahan British di Sarawak? (i) Persatuan-persatuan menentang pengisytiharan secara terbuka (ii) Berdemonstrasi (iii) Menghantar surat bantahan (iv) Kakitangan awam meletak jawatan [4 markah] (d) Mengapakah penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British tidak mendapat bantahan yang jelas daripada penduduk tempatan? (i) Kesedaran politik yang amat perlahan (ii) Persatuan yang ditubuhkan adalah persatuan sosioekonomi yang bersifat sederhana [2 markah] 65 Di Tanah Melayu. Vyner Brooke [1 markah] . orang Melayu berjaya menolak penjajah tetapi di Sabah dan Sarawak terpaksa menerima penjajah British secara mutlak. (a) Nyatakan dua alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. (i) Vyner Brooke telah tua dan uzur (ii) Penggantinya iaitu Anthony Brooke tidak layak [2 markah] (b) Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British. (a) Namakan Raja Sarawak yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.

Vyner Brooke [1 markah] (b) Mengapakah penyerahan Sarawak kepada pihak British bercanggah dengan perlembagaan 1941? Perlembagaan 1941 menjanjikan pemberian berkerajaan sendiri dan kuasa mentadbir kepada Majlis Negeri [1 markah] (c) Nyatakan tiga tindakan yang telah diambil oleh golongan antipenyerahan Sarawak.(b) Namakan persatuan-persatuan kaum tempatan yang membantah tindakan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. (a) Namakan Raja Sarawak yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. (i) Persatuan Melayu Sarawak (PMS) (ii) Persatuan Dayak Sarawak (PDS) (iii) Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) [3 markah] (c) Apakah peranan kaum ibu dalam Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dalam isu penyerahan Sarawak? Membantah dengan berdemonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British [2 markah] (d) Mengapakah kerajaan British mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. (i) Berdemonstrasi (ii) Menghantar surat bantahan kepada British . 9? Seramai 338 orang kakitangan awam meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan [2 markah] 66 Perkembangan politik di Sarawak adalah berlainan dengan politik di Tanah Melayu. 9? Memberi amaran bahawa tindakan yang diambil terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat [2 markah] (e) Apakah reaksi penduduk terhadap Surat Pekeliling Bil.

(i) Anggotanya dikenali sebagai Ahli (ii) Satu sistem Kabinet ditubuhkan [2 markah] (c) Senaraikan dua tugas Ahli dalam Sistem Ahli. [2 markah] (b) Huraikan dua ciri Sistem Ahli. 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan agar tidak telibat dalam demonstrasi [2 markah] 67 (a) Apakah makna Sistem Ahli? Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk memimpin Tanah Melayu.penyerahan Sarawak? British telah mengeluarkan surat Pekeliling Bil. (i) Menjaga satu portfolio yang terdiri daripada beberapa jabatan (ii) Menjalankan pentadbiran harian jabatan [2 markah] (d) Mengapakah Sistem Ahli dianggap penting dalam sejarah Tanah Melayu? (i) Melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri (ii) Menyumbang kepada perpaduan kaum [2 markah] (e) Apakah sebab British memperkenalkan Sistem Ahli? (i) Menjalankan dasar dekolonisasi (ii) Mengurangkan tekanan komunis [2 markah] 68 Sistem Ahli Sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain untuk menerajui pentadbiran Tanah Melayu .(iii) Membunuh gabenor Sarawak iaitu Sir Duncan Stewart [6 markah] (d) Apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan British dalam menghadapi gerakan anti.

Rajah di atas berkaitan Sistem Ahli. (a) Idea penubuhan Sistem Ahli dicetuskan oleh Dato’ Onn bin Ja’afar [1 markah] (b) Wakil orang Melayu yang turut serta dalam rundingan membentuk Sistem Ahli ialah (i) Dato’ Hamzah Abdullah (ii) Raja Uda (iii) Dato’ Nik Ahmed Kamil [3 markah] (c) Nyatakan ciri-ciri Sistem Ahli. (a) Apakah yang kamu faham dengan sistem tersebut di atas? Sistem di mana ahli-ahli yang dilantik diberikan tugas menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah kerajaan [2 markah] . (i) Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakat untuk memegang jawatan yang dibentuk (ii) Anggota Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli (iii) Pelantikan Ahli dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu (iv) Ahlinya terdiri daripada sembilan orang anggota. iaitu lima orang penduduk Tanah Melayu dan empat orang pegawai Inggeris [4 markah] (d) Mengapakah Sistem Ahli ditubuhkan? (i) Melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu (ii) Jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum [2 markah] 69 Sistem Ahli dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada tahun 1950.

(i) Setiap ahli diberi satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan kerajaan (ii) Ahli menguruskan pentadbiran harian jabatan (iii) Ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan [3 markah] (c) Terangkan tiga kepentingan Sistem Ahli.(b) Nyatakan ciri-ciri Sistem Ahli. Thuraisingam : Ahli Pelajaran (ii) Dr. (i) Melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri (ii) Asas kepada proses perpaduan kaum [2 markah] (c) Lengkapkan nama tokoh dan portfolio Sistem Ahli berikut. (a) Nyatakan dua negara tersebut. (i) Kenya (ii) Rhodesia Utara di Afrika [2 markah] (b) Nyatakan kepentingan Sistem Ahli 1951.C.E. Mead : : Ahli Kesihatan Ahli Perumahan dan Kerja Raya .D. (i) Dato E. (i) Melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri (ii) Asas untuk menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai (iii) Memulakan proses perpaduan kaum [3 markah] (d) Mengapakah sistem di atas dikenali sebagai sistem kabinet bayangan? Sistem di atas adalah seperti sistem kabinet yang ada pada hari ini di mana seorang ahli atau menteri dilantik untuk menjaga satu-satu portfolio [2 markah] 70 Sistem Ahli merupakan sistem yang dilaksanakan berdasarkan model dari negara luar. Lee Tiang Keng (iii) J.

(i) Dasar dekolonisasi (ii) Mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya [2 markah] (c) Senaraikan tiga ciri Sistem Ahli. (i) Anggota Sistem Ahli dipanggil Ahli (ii) Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British [2 markah] 71 (a) Terangkan maksud Sistem Ahli. Satu sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran Tanah Melayu [2 markah] (b) Berikan dua sebab pihak British memperkenalkan Sistem Ahli. (i) Sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat (ii) Anggotanya dipanggil Ahli (iii) Perlantikan Ahli dilakukan oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu [3 markah] (d) Nyatakan tiga kepentingan Sistem Ahli.D. (i) Tapak asas melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri (ii) Memulakan proses perpaduan kaum (iii) Asas penting untuk menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai [3 markah] 72 Sistem Ahli diperkenalkan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955. Hodgkinson Sosial : Ahli Perindustrian dan Hubungan [4 markah] (d) Nyatakan dua ciri Sistem Ahli 1951.(iv) J. (a) Siapakah yang memperkenalkan idea pembentukan Sistem Ahli di Tanah Melayu? .

(i) Dapat melatih orang tempatan dan merupakan tapak asas ke arah berkerajaan sendiri (ii) Permulaan kepada proses perpaduan kaum kerana ahli-ahlinya merupakan gabungan pemimpin daripada pelbagai kaum di Tanah Melayu [4 markah] 73 Rombongan rundingan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman berlepas ke London pada tahun 1956. (a) Mengapakah Suruhanjaya Reid dibentuk? Menyusun dan membincangkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Salah satu hasil rundingan ini ialah pembentukan Suruhanjaya Reid. [2 markah] (b) Siapakah yang mengetuai Suruhanjaya Reid? Lord Reid [1 markah] . (i) Ahli-ahli dalam Sistem Ahli dikenali sebagai Ahli (ii) Sistem kabinet bayangan dibentuk yang terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat [2 markah] (c) Senaraikan tiga portfolio yang terdapat dalam Sistem Ahli.Dato’ Onn Ja’afar [1 markah] (b) Nyatakan dua ciri utama Sistem Ahli. (i) Ahli dalam Negeri (ii) Ahli Ekonomi (iii) Ahli Pelajaran [3 markah] (d) Berikan dua kesan pelaksanaan Sistem Ahli.

(c) Senaraikan dua isu yang dijadikan panduan oleh suruhanjaya ini. Proses perpaduan kaum ini merupakan asas penting untuk menentukan kemerdekaan yang bakal dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Sistem Ahli merupakan tapak asas yang penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. (i) Lord Reid (ii) Sir Ivor Jennings (iii) Sir William Mckell (iv) Tuan B. Sistem ini juga memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu. (a) Apakah peranan Suruhanjaya Reid? Membincangkan dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka [1 markah] (b) Senaraikan empat orang ahli yang menganggotai Suruhanjaya Reid. Malik [4 markah] . (i) Raja-raja Melayu (ii) Parti Perikatan [2 markah] 74 Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956. Sistem Ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan walaupun masih dikuasai oleh British [3 markah] (e) Senaraikan dua pihak yang memberikan memorandum kepada Suruhanjaya Reid. (i) Pembentukan Kerajaan Persekutuan yang kuat (ii) Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu [2 markah] (d) Terangkan dengan ringkas kepentingan Sistem Ahli kepada pentadbiran negara.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? Suatu usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan [2 markah] (b) Namakan dua kaum yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum pada peringkat penubuhan. (i) Penubuhan RIDA (ii) Pilihan raya di peringkat perbandaran (iii) Kerakyatan negeri 1951 diberi kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu [3 markah] (d) Terangkan tentang Persidangan Kebangsaan yang dijalankan untuk merealisasikan pakatan murni. (i) Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat (ii) Pemberian kuasa autonomi kepada negeri (iii) Kedudukan raja-raja Melayu [3 markah] (d) Mengapakah orang Melayu menentang prinsip kerakyatan jus soli? (i) Kerakyatan jus soli memberikan hak sama rata kepada semua kaum (ii) Dianggap boleh melemahkan kedudukan orang Melayu [2 markah] 75 Antara langkah merealisasikan pakatan murni ialah penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) dan penubuhan Persidangan Kebangsaan. (i) Ditubuhkan oleh Sir Malcom MacDonald di King’ House. (i) Orang Cina (ii) Orang Melayu [2 markah] (c) Nyatakan tiga hasil daripada perundingan UMNO – CLC. Kuala Lumpur (ii) Bertujuan mencapai kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman .(c) Nyatakan tiga isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid.

(i) Tuan B. [1 markah] (c) Berikan empat isu yang diberikan kepada Suruhanjaya Reid sebagai panduan. (a) Berikan nama dua tokoh bukan Inggeris yang menjadi ahli Suruhanjaya Reid. Merangka sebuah Perlembagaan bagi Perseketuan Tanah Melayu. Malik (ii) Tuan Abdul Hamid [2 markah] (b) Nyatakan tugas Suruhanjaya Reid. [2 markah] 77 (a) Nyatakan tiga perkara yang dipersetujui hasil daripada perundingan UMNO dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum pada tahun 1949. (i) Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) (ii) Kerakyatan negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu .(iii) Pengerusinya ialah Dato’ Panglima Bukit Gantang [3 markah] 76 Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada bulan Mac 1956 untuk membincang dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. [1 markah] (e) Apakah syarat yang diberikan oleh raja-raja Melayu yang membolehkan konsep jus soli diterima? Orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. (i) Hak istimewa orang Melayu (ii) Kedudukan raja-raja Melayu (iii) Pemberian kuasa autonomi kepada Kerajaan Negeri dalam bidang tertentu (iv) Penubuhan sebauh Kerajaan Persekutuan yang kuat [4 markah] (d) Apakah syarat yang diberikan oleh raja-raja Melayu membolehkan jus soli diterima? Kerakyatan di sesebuah negara berdasarkan kelahiran di negara itu.

(i) 6 orang pemimpin Melayu (ii) 6 orang pemimpin Cina (iii) Wakil kaum India. wakil dari Sri Lanka. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? Merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan [2 markah] (b) Namakan dua kaum yang menganggotai CLC pada peringkat permulaan. Kaum Melayu dan Cina [2 markah] (c) Nyatakan keanggotaan CLC pada tahun 1949.(iii) Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai [3 markah] (b) Nyatakan usaha-usaha untuk mengadakan pakatan murni dalam kalangan penduduk Tanah Melayu. wakil dari kaum Eropah [3 markah] (d) Nyatakan hasil perundingan UMNO – CLC. (i) Penubuhan RIDA (ii) Pilihan raya di peringkat perbandaran . wakil dari kaum Serani. (i) Pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu (ii) Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (iii) Penubuhan Persidangan Kebangsaan [3 markah] (c) Apakah manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955? (i) Mewajibkan pendidikan (ii) Kemerdekaan dicapai dalam masa empat tahun (iii) Menjaga hak asasi manusia (iv) Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan [4 markah] 78 Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) merupakan suatu usaha untuk mengadakan pakatan murni.

(iii) Kerakyatan negeri 1951 diberi kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu [3 markah] 79 (a) Terangkan bagaimana kerjasama antara kaum terbentuk dalam Pilihan Raya Majlis Perbandaran yang pertama. MIC dan pegawai-pegawai tinggi British [2 markah] (c) Apakah cadangan yang telah dikemukakan oleh MPP terhadap pemilihan keanggotaan? 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya dan 48 ahli MPP dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British [2 markah] (d) Apakah manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan yang pertama? (i) Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun (ii) Mewajibkan pendidikan (iii) Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan (iv) Menjaga hak asasi manusia [4 markah] 80 Pada Mac 1956 sebuah suruhanjaya yang diwakili oleh beberapa orang hakim telah dibentuk. UMNO Kuala Lumpur dan MCA Selangor telah bergabung dalam menghadapi pilihan raya ini. MCA. (a) Apakah tujuan suruhanjaya ini dibentuk? Merangka sebuah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dianggotai oleh pemimpin parti politik seperti Parti Negara. UMNO. [2 markah] . Gabungan UMNO – MCA telah memenangi sembilan daripada dua belas kerusi yang dipertandingkan [2 markah] (b) Nyatakan tentang keanggotaan Majlis Perundangan Persekutuan pada peringkat penubuhan.

(i) Lord Reid (ii) Tuan Abdul Hamid [2 markah] 81 ● ● Lord Reid Sir Ivor Jennings • Sir William Mckell • Tuan B. Malik • Tuan Abdul Hamid Senarai nama di atas terlibat dalam Suruhanjaya Reid.(b) Nyatakan isu-isu yang menjadi panduan kepada suruhanjaya ini untuk menjalankan tugasnya. (i) Pembentukan Kerajaan Persekutuan yang kuat (ii) Pemberian kuasa autonomi kepada negeri-negeri dalam bidang tertentu . (a) Apakah peranan suruhanjaya di atas? Membincang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka [2 markah] (b) Nyatakan isu yang menjadi panduan suruhanjaya di atas. (i) Pembentukan Kerajaan Persekutuan yang kuat (ii) Pemberian kuasa autonomi kepada negeri-negeri dalam bidang tertentu (iii) Kedudukan raja-raja Melayu (iv) Kewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu [4 markah] (c) Namakan pihak-pihak yang terlibat dalam memberi memorandum kepada suruhanjaya tersebut. (i) Raja-raja Melayu (ii) Orang perseorangan [2 markah] (d) Namakan dua orang ahli suruhanjaya ini.

(i) Membolehkan sebuah kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk (ii) Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan ini kerana mereka menyedari bahawa pakatan ini akan mewujudkan perpaduan yang jitu [4 markah] (b) Apakah bidang kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan? (i) Senarai Persekutuan (ii) Senarai Negeri [2 markah] (c) Namakan dua prinsip Perlembagaan Kemerdekaan 1957 yang dikatakan istimewa.[4 markah] (c) Namakan pihak-pihak yang terlibat dalam memberi memorandum kepada suruhanjaya ini. (i) Raja-raja Melayu (ii) Orang perseorangan [2 markah] (d) Bagaimanakah isu kerakyatan diselesaikan melalui suruhanjaya tersebut? Raja-raja Melayu menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam perlembagaan [2 markah] 82 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh raja-raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. (a) Nyatakan dua kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. (i) Menggabungkan unsur Kesultanan Melayu dengan birokrasi Barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa (ii) Satu penerusan kepada pembinaan negara bangsa yang kukuh. . tersusun dan berperundangan [2 markah] (d) Berikan dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu menghadapi masalah perpaduan kaum.

(i) Perbezaan kebudayaan (ii) Perbezaan fahaman politik [2 markah] 83 Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961. (i) Mewujudkan pasaran yang lebih luas (ii) Menggalakkan pelaburan (iii) Memanfaatkan keistimewaan dan sumber-sumber yang ada [3 markah] (d) Apakah kebaikan pembentukan Malaysia dari aspek sosial? (i) Mengimbangkan jumlah dan pertumbuhan kaum (ii) Mewujudkan kesepakatan dan semangat setia kawan [2 markah] 84 Penubuhan Malaysia Reaksi dalam negeri (parti-parti politik) (a) Apakah reaksi Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) dan Barisan Sosialis? . Sabah. (a) Apakah harapan Tunku Abdul Rahman melalui pembentukan Malaysia? (i) Menjamin satu kedudukan politik yang kukuh (ii) Mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial [2 markah] (b) Nyatakan tiga faktor politik yang mendorong pembentukan Malaysia. Singapura dan Brunei [3 markah] (c) Berikan tiga kebaikan pembentukan Malaysia dari segi ekonomi. (i) Memenuhi dasar dekolonisasi British (ii) Mengurangkan ancaman komunis (iii) Mempercepat kemerdekaan Sarawak.

(i) (ii) Parti Rakyat Brunei berhasrat menubuhkan Persatuan Borneo Menganggap gagasan Malaysia sebagai neokolonialisme [4 markah] 85 Dato’ Onn Ja’afar Tunku Abdul Rahman Idea pembentukan Malaysia Lee Kuan Yew X Y Z Rajah di atas menunjukkan tokoh-tokoh yang mengemukakan cadangan pembentukan Malaysia. (a) Lengkapkan rajah di atas. . Azahari [2 markah] (e) Berikan dua sebab Parti Rakyat Brunei menentang penubuhan Malaysia.M.Meminta supaya idea penubuhan Malaysia dirundingkan terlebih dahulu dalam kalangan penduduk Tanah Melayu [1 markah] (b) Apakah reaksi UMNO? Bersetuju dengan penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak serta Brunei tanpa Singapura [1 markah] (c) Bagaimanakah reaksi awal Brunei terhadap gagasan penubuhan Malaysia? Menyokong gagasan Malaysia dan menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk meminjam pendapat rakyat Brunei [2 markah] (d) Siapakah pemimpin Parti Rakyat Brunei yang menentang gagasan penubuhan Malaysia? A.

(a) Jelaskan tentang masalah keselamatan yang mendorong kepada pembentukan Malaysia. (i) Perkembangan membimbangkan (ii) Ancaman komunis yang wujud di Singapura dan juga Sarawak [2 markah] pengaruh Barisan Sosialis di Singapura . Brunei.(i) X – Lord Brassey (ii) Y – Sir Malcolm MacDonald (iii) Z – LimYew Hock [3 markah] (b) Apakah cadangan Dato’ Onn Ja’afar berkaitan dengan pembentukan Malaysia? (i) Persekutuan Tanah Melayu dinamai Malaysia (ii) British akan menggabungkan Sarawak. Sabah. dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu [2 markah] (c) Apakah tindakan Lee Kuan Yew untuk merealisasikan pembentukan Malaysia? (i) Mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman (ii) Menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu (iii) Tunku Abdul Rahman tidak setuju dengan idea penggabungan tersebut [3 markah] (d) Mengapakah Tunku Abdul Rahman mencadangkan pembentukan gagasan Malaysia? (i) Menjamin kedudukan politik yang kukuh (ii) Mewujudkan kerjasama ekonomi dan sosial [2 markah] 86 Masalah keselamatan Mempercepatkan kemerdekaan Proses dekolonisasi Senarai di atas merupakan antara faktor politik yang membawa kepada pembentukan Malaysia.

dan Brunei dengan cara bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu [2 markah] 87 Cadangan penubuhan Malaysia telah disuarakan sejak awal abad ke-19 lagi. Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan [2 markah] (b) Mengapakah Dato’ Onn Ja’afar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamai Malaysia? British akan menggabungkan negeri-negeri Sarawak. Sarawak. Sabah. Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu [2 markah] (c) Mengapakah pada mulanya Tunku Abdul Rahman tidak bersetuju dengan penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu? Tunku Abdul Rahman khuatir akan berlaku ketidakseimbangan penduduk [2 markah] (d) Namakan negeri-negeri yang bergabung dalam gagasan Malaysia pada tahun 1963.(b) Namakan negeri yang terlibat dalam mendapatkan kemerdekaan kesan daripada pembentukan Malaysia. (a) Apakah cadangan yang dikemukakan oleh Sir Malcolm MacDonald? Sarawak. (i) Sabah (ii) Sarawak (iii) Brunei (iv) Singapura [4 markah] (c) Bagaimanakah perjuangan Clandestine Communist Organization (CCO) memberi masalah keselamatan? CCO bermatlamat untuk menjadikan Sarawak sebagai negara komunis [2 markah] (d) Apakah kaitan proses dekolonisasi dengan pembentukan Malaysia? Proses memberi kemerdekaan kepada tanah jajahan seperti Sabah. Sabah. (i) Singapura (ii) Sabah . Singapura.

Barisan Sosialis yang berhaluan kiri yang kuat telah menang. (i) Keselamatan/ancaman komunis (ii) Pencapaian kemerdekaan [2 markah] (c) Jelaskan perkembangan yang berlaku di Singapura yang mendesak Lee Kuan Yew menyokong pembentukan Malaysia. Dalam Pilihan Raya Hong Lim di Singapura.(iii) Sarawak (iv) Tanah Melayu [4 markah] 88 Pembentukan Malaysia Politik Ekonomi Sosial (a) Apakah cadangan yang dikemukakan oleh Sir Malcolm MacDonald tentang pembentukan Malaysia? Sabah. Ini sangat merisaukan Lee Kuan Yew. Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Sarawak. Penubuhan Malaysia menggalakkan pelaburan serta perkembangan industri pertanian. [2 markah] (b) Nyatakan dua aspek penting dalam faktor politik pembentukan Malaysia. beliau menyokong kuat pembentukan Malaysia [3 markah] (d) Jelaskan secara ringkas faktor penubuhan Malaysia dari aspek ekonomi. Brunei. Keistimewaan dan sumber-sumber yang ada di setiap negeri dapat dimanfaatkan melalui kerjasama serantau [2 markah] (e) Apakah sebab idea penggabungan Singapura oleh Lee Kuan Yew pada awalnya ditolak oleh Tunku Abdul Rahman? Akan menyebabkan ketidakseimbangan penduduk [1 markah] . Ini menggugat parti pimpinan Lee Kuan Yew iaitu Parti Tindakan Rakyat. Demi mengukuhkan kedudukannya.

(a) Nyatakan dua orang tokoh di Tanah Melayu yang mengemukakan cadangan penubuhan tersebut.89 (a) Senaraikan tiga buah parti politik di Singapura yang tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia. (i) Barisan Sosialis (ii) Parti Buruh (iii) Parti Rakyat Bersatu [3 markah] (b) Mengapakah Parti Tindakan Rakyat di Singapura menyokong pembentukan Malaysia? (i) Bimbang pengaruh parti berhaluan kiri iaitu Barisan Sosialis yang semakin kuat (ii) Bimbang ancaman komunis [2 markah] (c) Senaraikan tiga buah parti di Sarawak yang menentang penyertaan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia pada peringkat awal. (i) Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) (ii) Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP) (iii) Barisan Rakyat Jati Sarawak (BERJASA) [3 markah] (d) Mengapakah ramai pemimpin dan rakyat Sarawak dan Sabah menyokong pembentukan Malaysia menjelang akhir tahun 1961? (i) Penjelasan diberikan oleh kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu (ii) Semangat perpaduan dan sikap toleransi para pemimpin [2 markah] 90 Idea penubuhan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-18 lagi. (i) Dato’ Onn Ja’afar (ii) Tunku Abdul Rahman [2 markah] (b) Apakah cadangan dan alasan Dato’ Onn Ja’afar tentang penubuhan Malaysia? .

dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu [2 markah] (c) Siapakah tokoh British di Singapura yang turut mencadangkan penubuhan Malaysia? David Marshall [1 markah] (d) Apakah cadangan Lee Kuan Yew dalam isu penubuhan Malaysia? Mendesak British agar mengadakan rundingan dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu sahaja [2 markah] (e) Mengapakah cadangan Lee Kuan Yew ditolak oleh Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman bimbang berlaku ketidakseimbangan penduduk [1 markah] (f) Nyatakan dua impian Tunku Abdul Rahman tentang penubuhan Malaysia. Sabah. (a) Di manakah Perjanjian Malaysia ditandatangani? London [1 markah] (b) Apakah maksud Akta Malaysia? (i) Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri (ii) Dinamai Malaysia . Sarawak dan Brunei bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini (ii) Penggabungan tersebut dapat mewujudkan kerjasama ekonomi dan sosial [2 markah] 91 Perjanjian Malaysia ditandatangani pada 9 Julai 1963. Pernyataan di atas merujuk kepada Perjanjian Malaysia. Sarawak. (i) Persekutuan Tanah Melayu digabungkan dengan Singapura.(i) Persekutuan Tanah Melayu dinamai Malaysia (ii) Pihak British pasti akan menggabungkan Sabah.

Kebanyakannya menyokong [2 markah] (b) Mengapakah pada mulanya Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Malaysia? Telah lama di bawah pemerintahan British [2 markah] (c) Apakah perkara penting dalam tuntutan Sabah dan Sarawak dalam penggabungan Malaysia? (i) Ketua Negeri (ii) Bahasa kebangsaan (iii) Agama Islam (iv) Kedudukan istimewa penduduk asal negeri [4 markah] . (i) Semua urusan hal ehwal luar tanggungjawab kerajaan persekutuan (ii) Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan kecuali Sarawak dan Sabah tetapi agama lain bebas diamalkan (iii) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tetapi bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan (iv) Bahasa rasmi Sabah dan Sarawak adalah bahasa Inggeris sehingga 10 tahun. Majlis Undangan Sarawak.[2 markah] (c) Senaraikan badan yang terlibat dalam memperkenankan Perjanjian Malaysia? (i) Ratu Elizabeth II (ii) Parlimen Britain (iii) Parlimen Tanah Melayu. dan Majlis Undangan Sabah [3 markah] (d) Nyatakan inti pati Perjanjian Malaysia. Sarawak dan Sabah memberi reaksi segera selepas cadangan pembentukan Malaysia diumumkan. Dewan Perhimpunan Singapura. selepas Hari Malaysia [4 markah] 92 Rakyat Persekutuan Tanah Melayu. (a) Nyatakan reaksi parti politik Persekutuan Tanah Melayu terhadap pembentukan Malaysia.

(i) Ancaman komunis (ii) Mempercepatkan kemerdekaan [4 markah] (b) Bagaimanakah faktor ekonomi mendorong kepada pembentukan Malaysia? (i) Mewujudkan pasaran yang luas (ii) Dapat memanfaatkan keistimewaan dan sumber ekonomi [2 markah] (c) Bagaimanakah kemasukan Sarawak. (i) Meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia (ii) Membuat penilaian kepada British . dan mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum? Brunei dapat Jika Singapura sahaja yang bergabung dengan Tanah Melayu dikhuatiri penduduk Cina akan berlebihan. pengumuman tentang cadangan gagasan Malaysia telah dibuat. Siapakah yang membuat pengumuman tersebut? Tunku Abdul Rahman [2 markah] 94 (a) Huraikan dua tujuan penubuhan Suruhanjaya Cobbold. Sabah.(d) Mengapakah menjelang akhir tahun 1961 rakyat Sarawak dan Sabah menyokong Malaysia? (i) Usaha kerajaan menjelaskan gagasan Malaysia (ii) Semangat perpaduan oleh para pemimpin [2 markah] 93 Faktor-faktor pembentukan Malaysia Politik Ekonomi Sosial (a) Berikan dua faktor politik yang menyebabkan pembentukan Malaysia. Sabah dan Brunei dapat mengimbangkan penduduk bumiputera [2 markah] (d) Pada 27 Mei 1961. jadi kemasukan Sarawak.

. (a) Mengapakah pada peringkat awal Sabah dan Sarawak menolak cadangan pembentukan Malaysia? (i) Sabah dan Sarawak telah lama di bawah pemerintahan British (ii) Ramai ingin kekal di bawah pemerintahan British (iii) Belum ada keyakinan untuk bentuk kerajaan sendiri [3 markah] (b) Nyatakan parti yang bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah.[2 markah] (b) Apakah keputusan yang diperoleh Suruhanjaya Cobbold? 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. 1/3 lagi inginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia [2 markah] (c) Senaraikan tiga cadangan Suruhanjaya Cobbold. (i) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (ii) Sabah dan Sarawak berhak menentukan dasar imigresennya (iii) Perlembagaan Malaysia berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 [3 markah] (d) Apakah kepentingan penubuhan MAPHILINDO kepada Malaysia? Bersetuju menyelesaikan perselisihan faham antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) [2 markah] (e) Golongan manakah yang mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold? Pelbagai pertubuhan [1 markah] 95 Sabah Reaksi dalam negeri Sarawak Rajah di atas menunjukkan negeri yang memberi reaksi terhadap penubuhan Malaysia.

Azahari [2 markah] (b) Nyatakan sebab Indonesia membantah pembentukan Malaysia. (a) Namakan parti politik di negara Brunei yang membantah penubuhan Malaysia. Parti Rakyat Brunei pimpinan A.(i) UNKO (ii) USNO [2 markah] (c) Apakah perjuangan Parti Perikatan Sarawak? (i) Menyokong penyertaan Sarawak dalam Malaysia (ii) Berusaha menyekat pengaruh SUPP [2 markah] (d) Apakah kepentingan tuntutan dalam Perkara 20 Sabah? (i) Asas kepada pembentukan perlembagaan Malaysia yang baru (ii) Dapat melindungi hak penduduk Sarawak dan Sabah (iii) Dapat melindungi kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah [3 markah] 96 Reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia Indonesia Filipina Brunei Rajah di atas menunjukkan reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Berpendapat pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme [2 markah] (c) Apakah yang menjadi asas tuntutan Filipina terhadap Sabah? Perjanjian yang ditandatangani pada 22 Januari 1878 antara Sultan Jamalul Alam dengan Baron Von Overbeck [2 markah] (d) Bagaimanakah tentangan dari negara Indonesia dapat dibendung? .M.

Sarawak dan Sabah (ii) Menghantar perwakilan ke beberapa negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia (iii) Perundingan untuk memulihkan hubungan Malaysia Indonesia di Bangkok pada tahun 1966 (iv) Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum [4 markah] 97 (a) Senaraikan dua parti politik di Sarawak yang ditubuhkan sebelum pengumuman penubuhan Malaysia.(i) Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-bangsa Bersatu berhubung dengan pencerobohan Indonesia terhadap Tanah Melayu. (i) Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) (ii) Parti Negara Sarawak (PANAS) [2 markah] (b) Namakan dua parti politik Sarawak yang terlibat dalam penggabungan membentuk Parti Perikatan Sarawak. (i) PANAS (ii) BERJASA [2 markah] (c) Mengapakah kaum peribumi di Sabah dan Sarawak menentang gagasan pembentukan Malaysia? Inginkan kemerdekaan terlebih dahulu [1 markah] (d) Nyatakan tiga perkara penting dalam tuntutan Sabah dan Sarawak dalam hak wilayah asingan. (i) Ketua negeri (ii) Bahasa kebangsaan (iii) Agama Islam [3 markah] (e) Mengapakah rakyat Sarawak dan Sabah menyokong Malaysia menjelang akhir tahun 1961? (i) Usaha kerajaan dalam menjelaskan gagasan Malaysia (ii) Semangat perpaduan oleh para pemimpin .

(a) Nyatakan sebab Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan. . Menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia. (a) Nyatakan peranan utama Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum. Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah akibat tentangan dari Indonesia dan Filipina [2 markah] 99 Suruhanjaya Cobbold telah ditubuhkan pada Februari 1962. mengumpulkan pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia [2 markah] (b) Apakah tujuan utama penubuhan Suruhanjaya Cobbold? Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia serta membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada British [2 markah] (c) Nyatakan cadangan yang telah dikemukakan dalam laporan Suruhanjaya Cobbold.[2 markah] 98 • Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum • Suruhanjaya Cobbold • Jawatankuasa Antara Kerajaan • Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Senarai di atas berkait dengan langkah ke arah pembentukan Malaysia. (i) Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (ii) Jaminan hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah (iii) Perlembagaan Malaysia berasaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu (iv) Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk [4 markah] (d) Terangkan peranan perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

(i) Wong Pow Nee (ii) Tan Sri Ghazali Shafie [2 markah] (d) Senaraikan dua hasil laporan Suruhanjaya Cobbold yang dikemukakan kepada kerajaan British. Maklumat di atas ialah lirik lagu Negaraku. (a) Siapakah yang telah mengubah lirik lagu tersebut? . Tanah tumpahnya darahku. Tuhan kurniakan. (i) Lord Cobbold (ii) Sir Anthony Abell [2 markah] (c) Berikan dua tokoh tempatan yang menjadi ahli Suruhanjaya Cobbold. Rahmat bahagia. Rakyat hidup bersatu dan maju. Raja kita selamat bertakhta. Raja kita selamat bertakhta.Untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia serta membuat penilaian dan mengemukakan cadangan kepada pihak British [2 markah] (b) Berikan dua tokoh British yang menjadi ahli Suruhanjaya Cobbold. Rahmat bahagia. Tuhan kurniakan. (i) Satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat (ii) Satu pertiga menyokong dengan syarat iaitu kepentingan mereka harus dilindungi atau satu pertiga lagi menginginkan kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia [4 markah] 100 Negaraku Negaraku.

Sistem republik tidak mempunyai institusi beraja. Kerajaannya diketuai oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya [2 markah] (b) Apakah maksud demokrasi berparlimen? (i) Rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara (ii) Raja-raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat . (i) Kesetiaan rakyat yang tidak berbelah bagi (ii) Menuntut kita supaya bersyukur (iii) Menuntut kita agar taat setia kepada raja (iv) Sanggup berkorban demi negara [4 markah] 101 Sistem raja Berperlembagaan Pemerintahan negara demokrasi Sistem republik (a) Berikan satu huraian tentang sistem republik.Encik Saiful Bahri [1 markah] (b) Mengapakah lagu kebangsaan negeri Perak dipilih? Mempunyai unsur kemelayuan [1 markah] (c) Bagaimanakah pemilihan lagu dilaksanakan? (i) Tunku Abdul Rahman mengetuai jemaah hakim (ii) Pasukan Pancaragam Polis Diraja memainkan empat lagu (iii) Lagu Terang Bulan telah dipilih (iv) Majlis Raja-Raja Melayu memperkenankan keputusan jemaah hakim [4 markah] (d) Nyatakan empat kepentingan lagu Negaraku.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen? Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara [2 markah] (b) Nyatakan dua kepentingan perlembagaan. (i) Menentukan rangka dan bentuk pentadbiran (ii) Menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada negara [4 markah] (c) Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dilantik? Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang raja Melayu daripada sembilan buah negeri Melayu secara bergilir-gilir [2 markah] . (i) Perlembagaan (ii) Raja Berperlembagaan (iii) Kuasa pemerintahan [3 markah] (d) Apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara? (i) Memelihara kestabilan sesebuah negara (ii) Menentukan rangka dan bentuk pentadbiran [2 markah] (e) Siapakah yang menjadi lambang taat setia rakyat kepada negara? Yang di-Pertuan Agong [1 markah] 102 Sistem pemerintahan demokrasi berparlimen Perlembagaan Parlimen Raja Berperlembagaan Rajah di atas merupakan beberapa ciri utama dalam mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.[2 markah] (c) Nyatakan tiga ciri demokrasi berparlimen.

(d) Nyatakan komponen-komponen dalam Parlimen. (i) Senarai Persekutuan (ii) Senarai Kerajaan Negeri (iii) Institusi Yang di-Pertuan Agong (iv) Parlimen [4 markah] (b) Apakah maksud keluhuran perlembagaan? Keagungan dan ketertinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri [2 markah] (c) Apakah perkara-perkara yang tidak boleh dipinda dalam Perlembagaan Malaysia? Raja. (i) Menentukan sempadan bahagian pilihan raya (ii) Menjalankan pendaftaran pemilih (iii) Mengendalikan pilihan raya sama ada pilihan raya umum atau pilihan raya kecil . dan melicinkan urusan pentadbiran negara [2 markah] 104 Pilihan raya merupakan satu daripada ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen. menjaga keselamatan negara. Yang di-Pertuan Agong. (a) Nyatakan empat perkara yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. (a) Siapakah yang bertanggungjawab mengelolakan pilihan raya di Malaysia? Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) [1 markah] (b) Berikan tiga fungsi utama Suruhanjaya Pilihan Raya. bahasa Melayu dan hak istimewa orang Melayu [2 markah] (d) Mengapakah berlakunya pindaan pada perlembagaan? Melindungi kepentingan rakyat. agama Islam. Dewan Negara dan Dewan Rakyat [2 markah] 103 Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan.

Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman [3 markah] (c) Senaraikan perkara-perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan. (i) Warganegara Malaysia (ii) Berumur 21 tahun (iii) Bermastautin di Malaysia (iv) Tidak muflis [4 markah] 105 (a) Terangkan maksud perlembagaan. (i) Mengandungi 183 perkara (ii) Memperuntukkan Senarai Kerajaan Persekutuan. (i) Pemerintahan beraja (ii) Agama Islam (iii) Kedudukan bahasa Melayu [3 markah] (d) Mengapakah perlembagaan Malaysia perlu dipinda? (i) Melindungi kepentingan rakyat (ii) Menjaga keselamatan negara .[3 markah] (c) Apakah tujuan pilihan raya umum diadakan? Memilih Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Undangan Negeri secara serentak di seluruh Semenanjung dan secara berasingan di Sabah dan Sarawak [2 markah] (d) Nyatakan empat syarat bagi seseorang yang ingin menjadi calon pilihan raya. Undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan [2 markah] (b) Nyatakan tiga ciri Perlembagaan Malaysia. dan Senarai Bersama (iii) Memperuntukkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan Negeri. Parlimen.

[2 markah] 106 Gambar di atas menunjukkan jata negara. (i) Merah (ii) Kuning [2 markah] (c) Apakah maksud lambang-lambang berikut? (i) Harimau – Keberanian (ii) Bunga raya – Bunga Kebangsaan (iii) Bintang pecah 14 – Gabungan 14 buah negeri dalam Persekutuan Malaysia (iv) Bersekutu Bertambah Mutu – Semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia [4 markah] (d) Mengapakah jata negara penting kapada negara? (i) Lambang kemegahan penduduk (ii) Lambang rasmi negara [2 markah] . (a) Lambang pokok pada jata negara dikaitkan dengan (i) Negeri Melaka (ii) Negeri Pulau Pinang [2 markah] (b) Jelaskan warna yang melambangkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.

mengapakah pilihan raya penting kepada semua warganegara? (i) Bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa (ii) Memilih pemimpin negara [4 markah] 108 (a) Namakan badan yang menguruskan pilihan raya. Suruhanjaya Pilihan Raya [1 markah] (b) Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya? Proses memilih rakyat untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau peringkat persekutuan .107 Pilihan raya merupakan salah satu ciri penting dalam sistem demokrasi berparlimen. (i) Daftar nama dalam senarai daftar pemilih (ii) Berumur 21 tahun ke atas [2 markah] (d) Pada pendapat kamu. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan raya? Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada pada peringkat negeri atau persekutuan [2 markah] (b) Mengapakah pilihan raya diadakan? Untuk memilih ahli bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri [2 markah] (c) Nyatakan dua syarat untuk menjadi seorang pengundi.

[2 markah] (c) Namakan tiga pihak yang terlibat dalam proses pilihan raya di negara kita. (i) Memegang jawatan bagi tempoh lima tahun (ii) Dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya umum [2 markah] (d) Apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Parlimen? Akta [1 markah] . (i) Warganegara (ii) Umur (iii) Mastautin (iv) Sempurna [4 markah] 109 Dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. (i) Suruhanjaya Pilihan Raya (ii) Calon (iii) Pengundi [3 markah] (d) Nyatakan empat syarat yang perlu ada pada seseorang untuk menjadi calon dalam pilihan raya. kuasa pemerintahan dibahagikan kepada tiga komponen. (a) Nyatakan komponen-komponen tersebut. (i) Yang di-Pertuan Agong (ii) Dewan Rakyat (iii) Dewan Negara [3 markah] (c) Nyatakan dua ciri Dewan Rakyat. (i) Legislatif (badan perundangan) (ii) Eksekutif (badan pelaksana) (iii) Judisiari (badan kehakiman) [3 markah] (b) Berikan tiga komponen utama badan perundangan.

(i) Penasihat undang-undang kerajaan (ii) Pendakwa Raya bagi kerajaan [2 markah] 111 Gambar di atas menunjukkan bendera kebangsaan Malaysia. (a) Siapakah yang telah mereka bentuk bendera kebangsaan? Encik Mohamad Hamzah. seorang arkitek kerajaan Johor .(e) Apakah nama undang-undang yang dibuat oleh Dewan Negeri? Enakmen [1 markah] 110 (a) Senaraikan tiga jenis mahkamah di negara kita. (i) Mahkamah Majistret (ii) Mahkamah Sesyen (iii) Mahkamah Tinggi [3 markah] (b) Nyatakan tiga tugas mahkamah. (i) Melaksanakan tugas kehakiman (ii) Mentafsir perlembagaan negara (iii) Mentafsir undang-undang [3 markah] (c) Mengapakah hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik? Menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang [1 markah] (d) Nyatakan peranan peguam negara.

X dan Y merujuk kepada (i) X ialah Mahkamah Majistret (ii) Y ialah Mahkamah Sesyen [2 markah] .[1 markah] (b) Apakah nama lain bagi bendera Malaysia? Jalur Gemilang [1 markah] (c) Nyatakan maksud bagi lambang-lambang berikut. (i) Warna kuning – Kedaulatan raja-raja Melayu (ii) 14 jalur – Gabungan 14 buah negeri dalam Malaysia (iii) Bulan sabit – Agama Islam agama rasmi persekutuan Malaysia (iv) Warna biru – Perpaduan rakyat berbilang kaum [4 markah] (d) Mengapakah negara mempunyai bendera kebangsaan? (i) Membangkitkan semangat perjuangan (ii) Menimbulkan rasa bangga akan negara (iii) Tanda ketaatan kepada raja dan negara (iv) Menjadi rakyat yang lebih patriotik [4 markah] 112 Mahkamah Persekutuan Mahkamah Rayuan Mahkamah Tinggi Malaya Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah Y X Rajah di atas menunjukkan sistem hierarki kehakiman Malaysia. (a) Berdasarkan rajah di atas.

badan pelaksana dan badan kehakiman (ii) Berkuasa parlimen (iii) Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata memanggil persidangan parlimen dan membubarkan .(b) Apakah kuasa yang ada pada badan kehakiman? Mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil dan jenayah [2 markah] (c) Bagaimanakah untuk menjadi seorang hakim? Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri [2 markah] (d) Apakah kuasa yang ada pada mahkamah? (i) Mentafsirkan perlembagaan negara (ii) Mentafsirkan undang-undang (iii) Melaksanakan tugas kehakiman (iv) Mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan Persekutuan atau Negeri [4 markah] 113 Sistem Raja Berperlembagaan merupakan antara ciri pemerintahan negara demokrasi. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Raja Berperlembagaan? Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia [2 markah] (b) Bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dipilih? Dipilih dari kalangan sembilan orang raja Melayu daripada sembilan buah negeri [2 markah] (c) Nyatakan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan Malaysia. (i) Mengetuai badan perundangan.

(iv) Berkuasa mengampun sesuatu kesalahan yang dibicarakan oleh Mahkamah Tentera [4 markah] (d) Mengapakah Raja Berperlembagaan menjadi tonggak keagungan kerajaan Malaysia? Membantu memantapkan kewibawaan institusi-institusi beraja dan memberi keseimbangan kepada raja yang menaungi rakyat dan rakyat yang dinaungi oleh raja [2 markah] 114 Tanah Melayu Parti-parti politik sehingga 1963 Sarawak Sabah Rajah di atas menunjukkan penubuhan parti-parti politik sehingga tahun 1963. (i) Datu Patinggi Abang Haji Abdillah Parti Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) (ii) Datu Bandar Abang Haji Mustapha Parti Negara Sarawak (PANAS) . (i) Malayan Democratic Union (MDU) (ii) Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) (iii) Malayan Indian Congress (MIC) [3 markah] (c) Namakan parti politik di Sarawak yang dikaitkan dengan tokoh berikut. (a) Apakah yang anda faham tentang politik? Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama [2 markah] (b) Senaraikan tiga parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963.

setiausaha parlimen dan setiausaha politik [2 markah] (c) Huraikan tentang badan berkanun. (a) Apakah tugas utama badan pelaksana? Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara [2 markah] (b) Nyatakan keanggotaan dalam sesebuah kementerian. (i) Diketuai oleh seorang menteri (ii) Dibantu oleh timbalan menteri. kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam [2 markah] .(iii) Temenggung Jugah Anak Barieng Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) [3 markah] (d) Apakah dua tujuan penubuhan Parti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) di Sabah? (i) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan (ii) Memperjuangkan agama Islam sebagai agama rasmi [2 markah] 115 Badan pelaksana (Eksekutif) penting dalam pentadbiran negara. (i) Merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu (ii) Mempunyai peruntukan kewangan tersendiri (iii) Ditadbir oleh sebuah lembaga pengarah yang bertanggungjawab kepada menteri yang berkenaan (iv) Mempunyai pelbagai tugas dan tanggungjawab untuk mempercepatkan pentadbiran dan program pembangunan di bawah rancangan lima tahun kerajaan [4 markah] (d) Mengapakah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam diperkenalkan? Mengendalikan urusan pelantikan.

(i) Pelaburan modal tinggi (ii) Penggunaan teknologi tinggi (iii) Penggunaan tenaga kerja mahir [3 markah] . (a) Namakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk tujuan di atas. kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong [2 markah] (d) Apakah tanggungjawab seorang peguam negara? (i) Penasihat undang-undang kerajaan (ii) Peguam Negara akan menjadi Pendakwa Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan (iii) Peguam Negara dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-undang dan Kehakiman [3 markah] 117 Dalam Rancangan Malaysia Keempat kerajaan mula memberi tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat. (i) Mahkamah Majistret (ii) Mahkamah Sesyen (iii) Mahkamah Tinggi [3 markah] (b) Bagaimanakah caranya untuk menjadi seorang hakim? Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri [2 markah] (c) Apakah caranya untuk memastikan badan kehakiman menjamin keadilan? Urusan pelantikan. Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) [1 markah] (b) Nyatakan tiga keperluan penting dalam perusahaan berat.116 (a) Senaraikan tiga jenis mahkamah di negara kita.

menggiatkan perindustrian dan (i) Pembukaan perusahaan baru di Skudai (Johor). kawasan dan wilayah (ii) Kelima: Menekankan peningkatan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan. (i) Kajian Dasar Perindustrian Malaysia Peranan: Mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara (ii) Pelan Induk Perindustrian pelaksanaannya [2 markah] 118 Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua bermula pada tahun 19711990 meliputi Rancangan Malaysia Kedua hingga Kelima. (a) Nyatakan matlamat Rancangan Malaysia Kedua dan Kelima. (i) Kedua: Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum. kerajaan telah melancarkan dua program pada tahun 1983. Senawang (Negeri Sembilan). Bintulu (Sarawak) dan Menggatal (Sabah) (ii) Memperkenalkan zon perdagangan bebas di Bayan Lepas (Pulau Pinang) dan Sungai Way (Selangor) [2 markah] (d) Bagi memastikan keberkesanan projek perindustrian.(c) Nyatakan langkah kerajaan untuk menggalakkan pelaburan modal asing. mengawal hak milik syarikat dan pelesenan dalam sektor swasta [2 markah] (b) Nyatakan dua program yang dilancarkan oleh Malaysia dalam Rancangan Malaysia Keempat yang bertujuan memastikan keberkesanan projek perindustrian. Sebutkan dua program tersebut serta peranannya. (i) Kajian Dasar Perindustrian Malaysia (ii) Pelan Induk Perindustrian [2 markah] [2 markah] Peranan: Menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi .

(c) Nyatakan langkah kerajaan untuk mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumiputera dengan bukan bumiputera dalam Rancangan Malaysia Keempat. Apakah X dan Y? (i) X – Rancangan Malaya kedua (ii) Y – Rancangan Malaysia Pertama [2 markah] (b) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama? (i) Membangunkan kawasan luar bandar (ii) Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk bandar dengan luar bandar . (i) DARA – Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (ii) KEJORA – Lembaga Kemajuan Johor Tenggara [2 markah] (e) Bila dan apakah tujuan pembentukan Dasar Pertanian Negara? Tahun 1984. Memoden dan menggiatkan semua sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan [2 markah] 119 Rancangan Malaya Pertama Rancangan Lima Tahun Tahap Pertama X Y (a) Rajah di atas menunjukkan Rancangan Pembangunan Lima Tahun pada tahap pertama. (i) Permodalan Nasional Berhad (PNB) (ii) Pelancaran Skim Amanah Saham Nasional (ASN) [2 markah] (d) Nyatakan dua agensi yang terlibat dalam pembukaan tanah secara besarbesaran dalam Rancangan Malaysia Ketiga.

(i) Membangunkan kawasan luar bandar (ii) Mengurangkan kadar kemiskinan [2 markah] (b) Jelaskan langkah yang diambil oleh FELDA untuk membangunkan kawasan luar bandar dalam Rancangan Malaya Pertama. daerah dan kampung [2 markah] (d) Apakah yang dipentingkan dalam Rancangan Malaysia Pertama? (i) Integrasi nasional (ii) Kemajuan bersepadu [2 markah] . (i) MARA (ii) FELDA [2 markah] (d) Nyatakan fungsi FAMA dalam pembangunan luar bandar. (a) Nyatakan dua matlamat Rancangan Malaya Pertama.[2 markah] (c) Senaraikan dua agensi yang terlibat dalam pembangunan ekonomi tahap pertama. (i) Merupakan agensi khidmat sokongan pemasaran pertanian (ii) Menyelaraskan pemasaran hasil pertanian (iii) Membangunkan pasaran hasil pertanian (iv) Memajukan pengurusan perusahaan pertanian [4 markah] 120 Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama melibatkan Rancangan Malaya Pertama. Rancangan Malaya Kedua dan Rancangan Malaysia Pertama. (i) Tanah baru dibuka secara besar-besaran (ii) Penduduk luar bandar dipindahkan ke penempatan baru dan menjadi petani moden [4 markah] (c) Mengapakah Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar menubuhkan Bilik Gerakan Negara semasa Rancangan Malaya Kedua? Menyelaraskan kegiatan pembangunan pada peringkat negeri.

(a) Namakan dua matlamat Rancangan Malaya Pertama.121 Rancangan Pembangunan Lima Tahun dimulakan oleh Parti Perikatan sejak sebelum merdeka lagi. (i) Tanah baru dibuka secara besar-besaran (ii) Mengurangkan kadar kemiskinan [4 markah] (d) Apakah peranan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar semasa Rancangan Malaya Pertama? Menyelaras dan menjayakan segala program pembangunan luar bandar [2 markah] 122 Prinsip-prinsip Rukun Negara • Kepercayaan kepada Tuhan • Kesetiaan kepada raja dan negara • Keluhuran perlembagaan • Kedaulatan undang-undang • Kesopanan dan kesusilaan (a) Mengapakah Rukun Negara dibentuk? . (i) Membangunkan kawasan luar bandar yang dipinggirkan oleh penjajah British (ii) Merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar [2 markah] (b) Mengapakah pencapaian memberangsangkan? Rancangan Malaya Pertama kurang Ancaman komunis menyebabkan perbelanjaan negara dialirkan kepada keselamatan negara dan kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia [2 markah] (c) Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh FELDA untuk membangunkan kawasan luar bandar.

Akibat peristiwa 13 Mei 1969 yang menjejaskan keamanan dan keselamatan negara. (i) Mengukuhkan perpaduan (ii) Mencipta masyarakat adil (iii) Memelihara corak hidup demokratik [3 markah] (d) Terangkan prinsip kedua secara ringkas. [2 markah] (e) Apakah sebab prinsip ketiga menekankan keluhuran perlembagaan? Menuntut supaya rakyat menerima. Apakah dua peranan (i) Mengembalikan keamanan (ii) Mengembalikan keharmonian kaum [2 markah] (c) Huraikan tiga matlamat Rukun Negara. Rukun Negara untuk mengukuhkan perpaduan kaum [1 markah] (b) MAGERAN ditubuhkan MAGERAN? pada tahun 1969. menyanjung dan mempertahankan perlembagaan 123 (a) Mengapakah Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan? (i) Mengembalikan keamanan (ii) Melicinkan pentadbiran (iii) Mengembalikan keharmonian kaum [3 markah] (b) Nyatakan tiga matlamat Rukun Negara. Penderhakaan kepada raja turut bermaksud penderhakaan kepada negara. Setiap rakyat Malaysia harus memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. (i) Mengukuhkan perpaduan (ii) Memelihara corak hidup demokratik (iii) Mencipta sebuah masyarakat yang adil [2 markah] . mematuhi. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara dan menjadi simbol penyatuan rakyat.

[3 markah] (c) Sebutkan empat prinsip Rukun Negara. (i) Kepercayaan kepada Tuhan (ii) Kesetiaan kepada raja dan negara (iii) Keluhuran perlembagaan (iv) Kedaulatan undang-undang [4 markah] 124 Laporan Barnes 1950 X Ordinan Pelajaran 1952 Y (a) Apakah X dan Y? X − Laporan Fenn Wu 1951 Y − Penyata Razak 1956 [2 markah] (b) Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 mengalami kegagalan? (i) Tentangan masyarakat India dan Cina (ii) Kekurangan kewangan (iii) Ancaman komunis [3 markah] (c) Nyatakan dua elemen dasar pendidikan yang dikemukakan dalam langkah Y yang bertujuan menyuburkan semangat perpaduan negara. . (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Kurikulum yang seragam serta bercorak kebangsaan [2 markah] (d) Nyatakan isi kandungan Laporan Barnes.

Cina dan Tamil dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan [2 markah] (e) Mengapakah Laporan Barnes mendapat tentangan daripada kaum lain di Malaysia? Masyarakat Cina beranggapan pelaksanaan Laporan Barnes akan menghapuskan bahasa ibunda mereka [1 markah] 125 Rancangan Malaysia Kedua X Rancangan Malaysia Keempat Y Carta masa di atas menunjukkan Rancangan Malaysia pada tahap kedua. (i) Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) . (a) Lengkapkan carta masa di atas. kawasan dan wilayah (ii) Memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum (iii) Menambahkan pendapatan rakyat (iv) Menyediakan peluang pekerjaan [4 markah] (c) Senaraikan agensi yang terlibat dalam Rancangan Malaysia Kedua. (i) X – Rancangan Malaysia Ketiga (ii) Y – Rancangan Malaysia Kelima [2 markah] (b) Apakah matlamat Rancangan Malaysia Kedua? (i) Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum.Semua sekolah vernakular Melayu.

Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian seseorang individu. (a) Apakah peranan penubuhan MAGERAN? (i) Mengembalikan keamanan (ii) Melicinkan pentadbiran (iii) Mengembalikan keharmonian kaum [3 markah] (b) Berapa lamakah pentadbiran MAGERAN berkuat kuasa? 21 bulan [1 markah] (c) Apakah matlamat Rukun Negara? (i) Mengukuhkan perpaduan (ii) Memelihara corak hidup demokratik (iii) Mencipta masyarakat yang adil (iv) Menjamin sikap liberal [4 markah] (d) Nyatakan kepentingan prinsip kelima dalam Rukun Negara.(ii) Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) [2 markah] (d) Apakah tumpuan utama pembangunan ekonomi dalam Rancangan Malaysia Keempat? (i) Perkembangan perusahaan berat (ii) Pelaburan modal [2 markah] 126 MAGERAN menekankan pembentukan ideologi negara yang dikenali sebagai Rukun Negara. penyayang dan saling menghormati [2 markah] 127 • Dasar Pertanian Negara (1984) • Dasar Penswastaan (1983) • Dasar Kependudukan (1984) . Kesopanan dan kesusilaan menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni.

(a) Senarai di atas merupakan dasar yang dilancarkan oleh negara untuk meningkatkan pembangunan. Nyatakan matlamat Dasar Pertanian Negara. (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan (ii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil dengan menggunakan segala sumber yang ada [2 markah] (b) Nyatakan strategi yang dijalankan untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara. (i) Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di bawah rancangan FELDA, agensi pembangunan wilayah dan kerajaan negeri (ii) Memperkenalkan program pembangunan in-situ untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah (iii) Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran, kredit, subsidi dan penyelidikan [3 markah] (c) Apakah kelebihan Dasar Penswastaan? (i) Memberikan peluang kepada sektor swasta membuat pelaburan, mengeluarkan produk dan menyediakan perkhidmatan (ii) Mengurangkan beban kewangan kerajaan (iii) Meningkatkan produktiviti [3 markah] (d) Apakah kepentingan Dasar Kependudukan terhadap kemajuan negara? (i) Penduduk sebagai sumber penting dalam pembangunan negara (ii) Pertambahan penduduk memastikan bekalan tenaga kerja [2 markah] 128 Dasar pembangunan ekonomi memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan perindustrian. Pernyataan di atas berkait dengan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang diperkenalkan.

(a) Nyatakan dua matlamat Dasar Pertanian Negara yang diperkenalkan pada tahun 1984. (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian (ii) Memaksimumkan pendapatan pekebun kecil [4 markah] (b) Apakah kelebihan daripada perlaksanaan Dasar Penswastaan? (i) Mengurangkan beban kewangan kerajaan (ii) Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan [2 markah] (c) Mengapakah diadakan Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara? Untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan [2 markah] (d) Apakah yang dapat mempengaruhi keberkesanan dasar ekonomi negara yang diperkenalkan oleh kerajaan? (i) Kerjasama sektor awam dan sektor swasta (ii) Kefahaman rakyat dan kakitangan kerajaan [2 markah] 129 Dasar pembangunan ekonomi digubal untuk memastikan keperluan ekonomi moden dapat dicapai. (a) Nyatakan tiga matlamat Dasar Pertanian Negara. (i) Meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan sumber ekonomi yang cekap dan berkesan (ii) DPN bermatlamat untuk memaksimumkan pendapatan pekebun kecil (iii) Memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport [3 markah] (b) Terangkan maksud pembangunan in-situ. Merupakan strategi untuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada [2 markah] (c) Mengapakah Dasar Penswastaan dilancarkan? (i) Mengurangkan beban kewangan kerajaan

(ii) Meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan (iii) Mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal [3 markah] (d) Apakah peranan Unit Perancangan Ekonomi? Memberi garis panduan kepada kementerian yang ingin menjalankan penswastaan [2 markah] 130 Wawasan 2020 dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan Wawasan 2020? Wawasan 2020 merupakan gagasan negara untuk menjadi negara maju secara bersepadu mengikut acuan sendiri dalam semua bidang [2 markah] (b) Nyatakan matlamat Wawasan 2020. (i) Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri setanding dengan negara maju di dunia (ii) Mencapai kemajuan yang bersepadu dengan menitikberatkan kemajuan fizikal dan spiritual [2 markah] (c) Senaraikan empat cabaran yang perlu ditangani untuk mencapai Wawasan 2020. (i) Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu (ii) Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan (iii) Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang (iv) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika [4 markah] (d) Apakah tanggungjawab para pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020? (i) Menuntut ilmu sebanyak yang mungkin (ii) Menjauhi segala gejala yang tidak mendatangkan faedah atau yang merugikan [2 markah]

131 Dasar Pendidikan Kebangsaan bermula sebelum kemerdekaan lagi. (a) Terangkan cadangan yang dikemukakan dalam Laporan Barnes. (i) Semua sekolah vernakular Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan (ii) Satu jenis sekolah sahaja iaitu sekolah kebangsaan [2 markah] (b) Apakah yang menyebabkan cadangan dalam Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dijalankan? (i) Tentangan masyarakat Cina dan India (ii) Kekurangan kewangan [2 markah] (c) Nyatakan dua elemen penting yang dikemukakan oleh Penyata Razak 1956. (i) Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk (ii) Penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan [4 markah] (d) Mengapakah Dasar Pendidikan Kebangsaan dipentingkan? Untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional [2 markah] 132 Wawasan 2020 telah dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. (a) Apakah tujuan utama Wawasan 2020? Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju dengan menggunakan acuan sendiri [2 markah] (b) Nyatakan empat dasar kerajaan yang memupuk perpaduan rakyat Malaysia. (i) Dasar Pembangunan Nasional (ii) Dasar Bahasa Kebangsaan (iii) Dasar Kebudayaan Kebangsaan (iv) Dasar Pendidikan Kebangsaan [4 markah] (c) Nyatakan dua ciri yang penting dalam mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang. (i) Kepatuhan kepada agama

(i) Membantu usahawan bumiputera (ii) Menambah guna tenaga bumiputera (iii) Menambah ekuiti bumiputera (iv) Menyediakan kemudahan asas kepada bumiputera [4 markah] (c) Nyatakan tiga agensi yang ditubuhkan berkaitan dengan sektor perindustrian. Membangunkan masyarakat luar bandar [1 markah] (b) Senaraikan empat strategi yang dijalankan oleh MARA untuk mencapai matlamatnya.(ii) Institusi kekeluargaan [2 markah] (d) Apakah maksud Wawasan 2020? Merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020 [2 markah] 133 (a) Nyatakan matlamat utama penubuhan MARA. (i) Peristiwa rusuhan kaum telah menyebabkan terbantutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi negara (ii) Masalah perpaduan kerana terdapatnya jurang ekonomi yang berbeza antara kaum [2 markah] 134 . (i) PETRONAS (ii) Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) (iii) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri [3 markah] (d) Terangkan masalah-masalah yang timbul semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Pertama.

(i) Catatan tertinggi kehadiran 63 pemimpin negara ahli iaitu 31 ketua negara dan 32 ketua kerajaan (ii) Menganjurkan mesyuarat tidak rasmi OIC (iii) Berjaya mendaftarkan dua negara anggota baru iaitu Timur Leste dan Pulau Catalina (iv) Deklarasi Kuala Lumpur menekankan usaha menghidupkan kembali NAM [4 markah] (d) Mengapakah Malaysia tidak menganggotai NAM sebelum tahun 1970? Malaysia mengamalkan dasar pro-Barat dan antikomunis [1 markah] .Gambar di atas menunjukkan logo Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau Non Align Movement (NAM) yang ditubuhkan pada bulan September 1961. (a) Senaraikan tiga prinsip perjuangan NAM. (i) Mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah negara (ii) Menghormati kedaulatan sesebuah negara (iii) Menyelesaikan pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan kesefahaman [3 markah] (b) Apakah usul Malaysia dalam membela kepentingan negara-negara sedang membangun pada Sidang Kemuncak Ketujuh di New Delhi pada tahun 1987? (i) Isu Palestin (ii) Kerjasama ekonomi [2 markah] (c) Nyatakan empat kejayaan Sidang Kemuncak NAM ke-13 di Kuala Lumpur.

(a) Namakan dua pakatan yang timbul semasa Perang Dunia Kedua.135 Bom atom menamatkan Perang Dunia Kedua Pernyataan di atas menerangkan peristiwa yang menamatkan perang. (i) Kuasa Bersekutu (ii) Kuasa Paksi [2 markah] (b) Apakah tindakan Adolf Hitler yang mengingkari Perjanjian Versailles? Membina angkatan tentera yang besar [2 markah] (c) Mengapakah Jepun melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua? (i) Ingin menguasai bahan mentah untuk perkembangan industrinya (ii) Ingin menjadi sebuah kuasa yang terkuat di Asia [4 markah] (d) Mengapakah Harry Truman mengambil tindakan menggugur bom atom? Dasar ingin mengelakkan tempoh peperangan yang lama dan kehilangan nyawa yang ramai 136 (a) Nyatakan dua pakatan yang wujud semasa Perang Dunia Kedua. pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia [2 markah] (c) Apakah alasan Jepun untuk melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua? Jepun muncul sebagai kuasa yang ingin menguasai negeri-negeri tersebut daripada penjajahan Barat [2 markah] (d) Senaraikan empat kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi. [2 markah] . (i) Kuasa Bersekutu (ii) Kuasa Paksi [2 markah] (b) Apakah peristiwa yang membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand.

(i) Negara-negara terlibat mengalami inflasi (ii) Negara-negara yang terlibat terpaksa berhutang kerana perbelanjaan perang yang tinggi (iii) Pasaran dunia mula diambil oleh Jepun dan Amerika Syarikat (iv) Britain kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya [4 markah] 137 Soviet Union Perang Dingin Amerika Syarikat (a) Apakah yang anda faham dengan Perang Dingin? (i) Perang Dingin berlaku sejak tamatnya Perang Dunia Kedua (ii) Perang Dingin hanya tamat pada1989 apabila sistem komunis Soviet Union musnah (iii) Perang Dingin disebabkan perbezaan ideologi dan fahaman politik [3 markah] (b) Nyatakan perbezaan antara Blok Kapitalis dengan Blok Komunis dari segi politik. (i) Blok Kapitalis – Negara demokratik. pemilihan kerajaan melalui pilihan raya (ii) Blok Komunis – Pemerintahan oleh diktator [2 markah] (c) Mengapakah Perang Dingin tercetus sejak tamatnya Perang Dunia Kedua? Wujudnya ideologi dan fahaman politik yang berbeza [1 markah] (d) Bagaimanakah kedua-dua blok ini membuktikan kekuatan masing-masing? (i) Melalui propaganda (ii) Bantuan ekonomi (iii) Ketenteraan [3 markah] .

(i) Kemunculan nasionalisme . bebas. dan berkecuali (ZOPFAN) [2 markah] (d) Nyatakan tiga kerjasama negara ASEAN dalam bidang ekonomi. (i) Indonesia (ii) Singapura (iii) Brunei (iv) Filipina [4 markah] (c) Apakah persetujuan yang telah dicapai dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971? Negara ASEAN sebagai zon aman. Malaysia telah menyertai tiga pertubuhan serantau seperti dalam rajah di atas.(e) Apakah kesan tercetusnya Perang Dingin? Pembentukan blok dunia [1 markah] 138 ASA Malaysia MAPHILINDO X (a) Semenjak merdeka. X mewakili Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara [1 markah] (b) Senaraikan empat negara ASEAN selain Malaysia. (i) Baja urea (ii) AFTA (iii) EAEC [3 markah] 139 (a) Nyatakan tiga faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama.

(i) Negara-negara terlibat mengalami inflasi (ii) Negara-negara yang terlibat terpaksa berhutang kerana perbelanjaan perang yang tinggi (iii) Pasaran dunia mula diambil oleh Jepun dan Amerika Syarikat (iv) Britain kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya [4 markah] 140 (a) Senaraikan dua moto ASEAN. Perjanjian Versailles [1 markah] (d) Sebutkan empat kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi.(ii) Kemunculan sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu Pakatan Bertiga dan Perikatan Kuasa Tengah (iii) Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi [3 markah] (b) Apakah peristiwa yang membawa kepada tercetusnya Perang Dunia Pertama? Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. iaitu pewaris takhta AustriaHungary dan isterinya oleh seorang pengganas Serbia pada 28 Jun 1914 [2 markah] (c) Namakan perjanjian yang menamatkan Perang Dunia Pertama. (i) Keamanan (ii) Kestabilan [2 markah] (b) Apakah tujuan pengisytiharan konsep ASEAN? (i) Mewujudkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara (ii) Tidak bersekongkol dengan blok Barat atau blok Timur bagi mengelakkan campur tangan kuasa besar [2 markah] (c) Nyatakan tiga bentuk kerjasama ASEAN dalam kebudayaan. (i) Mengadakan festival kebudayaan dan kesenian (ii) Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN (iii) Pertukaran rancangan televisyen dan radio dijalankan .

(i) Pro-Barat (ii) Antikomunis [2 markah] (c) Terangkan nilai yang boleh dipelajari daripada Dasar Pandang ke Timur yang diperkenalkan pada tahap ketiga. (a) Namakan pemimpin yang terlibat dalam tahap-tahap tersebut. (i) Tahap 1 – Tunku Abdul Rahman (ii) Tahap 2 – Tun Abdul Razak dan Tun Hussein Onn (iii) Tahap 3 – Tun Dr Mahathir Mohamad [3 markah] (b) Nyatakan dua prinsip yang diamalkan pada tahap pertama. Contohnya projek baja urea di Bintulu (Sarawak) dan Acheh (Indonesia) (ii) Kerjasama ekonomi ASEAN diwujudkan melalui Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) (iii) Malaysia mengemukakan idea East Asian Economic Caucus (EAEC) [3 markah] 141 Malaysia melalui tiga tahap perkembangan dasar luar Malaysia.[3 markah] (d) Apakah kejayaan ASEAN dalam kerjasama ekonomi? (i) Negara-negara ASEAN bekerjasama dalam projek perindustrian. . (i) Semangat untuk negara (ii) Kesungguhan pekerjaan (iii) Etika pengurusan kerja yang baik [3 markah] (d) Apakah yang menyebabkan dasar luar Malaysia berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara? (i) Kurangnya pengaruh Britain di Timur (ii) Kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA [2 markah] 142 Perang Dunia Kedua membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan blok dunia? Negara-negara yang bersehaluan berusaha untuk bersatu dan bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahli [2 markah] (b) Apakah asas pembentukan blok dunia semasa Perang Dingin? Geopolitik [1 markah] (c) Apakah yang menyebabkan berlakunya Perang Dingin? Pembezaan ideologi dan fahaman politik [2 markah] (d) Namakan negeri yang menyertai blok komunis. (a) Senaraikan tiga matlamat penubuhan PBB. (i) Penubuhan NATO (ii) Pakatan WARSAW (iii) Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara (SEATO) (iv) Perlumbaan senjata [4 markah] 143 Liga Bangsa dibubarkan pada tahun 1945. Rusia [1 markah] (e) Nyatakan kesan Perang Dingin selain pembentukan blok dunia. Tempatnya digantikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang beribu pejabat di New York. (i) Memastikan keamanan dan keselamatan dunia (ii) Berbaik-baik dengan negara anggota (iii) Tempat mengharmonikan tindakan negara anggota [3 markah] (b) Nyatakan tugas Sekretariat dalam carta organisasi PBB. Melaksanakan kerja pentadbiran seperti yang diarahkan oleh Perhimpunan Agung [1 markah] .

kerajaan telah menyediakan peruntukan belanjawan sebanyak RM5. (i) Menyertai pasukan pendamai di Congo pada 1960 (ii) Menyertai pasukan pengaman ke Namibia (iii) Menyertai pasukan keselamatan ke sempadan Iran-Iraq dan Kampuchea [3 markah] (d) Apakah matlamat Bank Negara yang ditubuhkan oleh PBB pada bulan Disember 1945? Membantu negara-negara ahli yang sedang membangun dari segi kewangan dan memajukan ekonomi negara-negara tersebut [2 markah] (e) Mengapakah Liga Bangsa digantikan dengan PBB? Gagal memainkan fungsi sebagai badan pendamai apabila Perang Dunia Kedua tercetus [1 markah] 144 Dalam Rancangan Malaysia Kelapan.2 bilion untuk melaksanakan projek berasaskan ICT.(c) Huraikan sumbangan Malaysia dalam PBB. Koridor Raya Multimedia (MSC) [1 markah] (b) Berikan empat bidang utama Koridor Raya Multimedia (MSC). (i) E-pendidikan (ii) Pemasaran tanpa sempadan (iii) E-dagang (iv) Penyiaran digital [4 markah] (c) Bilakah Koridor Raya Multimedia dilancarkan? 27 Jun 1998 [1 markah] (d) Di manakah kawasan pelaksanaan Koridor Raya Multimedia (MSC)? Sebuah kawasan yang merangkumi KLCC hingga ke Lapangan Terbang Kuala Lumpur (KLIA) [2 markah] . (a) Nyatakan satu projek ICT berkenaan yang telah dilaksanakan.

(e) Nyatakan tujuan pelaksanaannya. (i) Britain (ii) Perancis (iii) Amerika Syarikat [3 markah] (c) Nyatakan peranan penting Malaysia dalam PBB bagi menyelesaikan konflik antarabangsa. agama dan warna kulit (iv) Menjadi pusat bagi mengharmonikan tindakan negara-negara anggota [4 markah] (b) Senaraikan negara-negara yang mempunyai kuasa veto dalam Majlis Keselamatan PBB. Untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat dan multimedia global dan seterusnya melahirkan masyarakat berilmu [2 markah] 145 (a) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945. Apakah matlamat penubuhan PBB? (i) Menjamin keamanan dan keselamatan dunia (ii) Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota (iii) Melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa. (i) Menyertai pasukan pendamai di bawah panji-panji PBB untuk menamatkan perang saudara di Congo (ii) Mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia bagi membantu negara itu mencapai kemerdekaan (iii) Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia [3 markah] 146 .

dinamis dan pemikiran kritis [3 markah] (c) Apakah cara bagi mengukur kemajuan dan kekayaan sesebuah negara? (i) Simpanan emas (ii) Keluasan tanah jajahan [2 markah] (d) Bagaimanakah untuk mencapai matlamat k-ekonomi? (i) Membangun modal intelek (ii) Melahirkan pekerja yang berpengetahuan (iii) Membuat inovasi [3 markah] 147 Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1945.Koridor Raya Multimedia Cabaran masa depan Malaysia K-ekonomi K-masyarakat Rajah di atas menunjukkan cara Malaysia menghadapi cabaran masa depan. San Francisco [1 markah] (b) Nyatakan tiga matlamat penubuhan PBB. kreatif. (a) Namakan ibu pejabat asal bagi PBB. (i) Sekolah Wawasan (ii) Sekolah Bestari (iii) Penekanan kurikulum. . (a) Apakah tujuan penubuhan Koridor Raya Multimedia? (i) Meningkatkan perkembangan teknologi maklumat (ii) Melahirkan masyarakat bermaklumat [2 markah] (b) Nyatakan tiga usaha penyusunan semula sistem pendidikan negara bagi melahirkan k-masyarakat.

(i) Menjamin keselamatan rakyat dan negara (ii) Memelihara kepentingan nasional [4 markah] (c) Berikan contoh dasar luar berkecuali yang diamalkan pada tahap dua. di Vienna [2 markah] (d) Kemukakan empat contoh yang menunjukkan Malaysia memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik antarabangsa.(i) Menjamin keamanan dan keselamatan dunia (ii) Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota (iii) Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa [3 markah] (c) Buktikan Malaysia mengambil penyalahgunaan dadah. Dasar pro-Barat yang antikomunis dan dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel [2 markah] (b) Nyatakan dua matlamat dasar luar Malaysia. (i) Menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo (ii) Dipilih untuk mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia (iii) Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq (iv) Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia [4 markah] 148 Perkembangan dasar luar Malaysia dibahagikan kepada tiga tahap. (a) Nyatakan dasar luar Malaysia semasa Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pengisytiharan ZOPFAN dalam ASEAN [2 markah] (d) Apakah nilai yang boleh diperoleh daripada Dasar Pandang ke Timur? (i) Kesungguhan bekerja pendirian teguh memerangi gejala Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangaan antarabangsa .

(i) Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara (ii) Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi. (i) Keamanan (ii) Kestabilan [2 markah] (d) Huraikan tentang ASEAN + 3. sosial dan kebudayaan (iii) Meningkatkan taraf hidup penduduk (iv) Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan [4 markah] (b) Mengapakah negara Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati dalam ASEAN? Negara ini terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan di dalam zon Asia Tenggara [2 markah] (c) Nyatakan dua nilai yang menjadi moto ASEAN.(ii) Etika pengurusan kerja yang baik [2 markah] 149 (a) Nyatakan matlamat penubuhan ASEAN. Jepun dan Korea [2 markah] 150 Malaysia mendukung dasar mencintai keamanan dunia (a) Namakan dua pertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia sebaik sahaja mencapai kemerdekaan 1957. (i) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (ii) Pertubuhan Negara-Negara Komanwel [2 markah] . Kerjasama yang ingin diwujudkan antara negara ASEAN dengan negara Timur iaitu China.

(b) Nyatakan tiga sumbangan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC). (i) Menyertai pasukan pendamai PBB di Congo pada 1960 (ii) Malaysia mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia pada tahun 1989 (iii) Menyertai pasukan Malaysia sebagai pemerhati ke sempadan Iran-Iraq pada tahun 1990-an [3 markah] (c) Nama tiga projek dalam kumpulan 15 (G 15) yang disertai oleh Malaysia. (i) Menjaga keamanan dan keselamatan dunia (ii) Melindungi hak asasi manusia (iii) Menyelesaikan masalah antarabangsa melalui kerjasama [3 markah] (d) Apakah matlamat utama penubuhan Negara-Negara Selatan? Mengatasi harga eksport bahan-bahan mentah dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara anggota tanpa bergantung kepada negara-negara maju [2 markah] .