1

UVIJANJE ZADATAK 1. Odrediti minimalan prečnik punog vratila na koga djeluje momenat uvijanja T=5kNm. Dozvoljeni tangencijalni napon u vratilu je tdozv=65 MPa.

Tangencijalni napon uvijanja vratila je:

t=

T £ t dozv , W0

gdje je: T - momentat uvijanja vratila, W0 – polarni otporni moment kružnog poprečnog presjeka: d 3p W0 = 16 Tangencijalni napon uvijanja vratila je:

T £ t dozv d 3p 16 16T £ t dozv d 3p Iz zadnje formule prečnik vratila je:
d³3 d³ 16T

t dozvp

16 × 500 kNcm 3 kN 6,5 2 p cm d ³ 7,32 cm d ³ 73, 2 mm

Poprečni presjek vratila predstavljen je slikom: dv=40mm δ=5 mm δ du = d v .5 Nm T £5 . a debljina stijenke vratila je 5 mm.59cm3 2 cm T £ 42.2du = 40 .18cm 4 du dv p é 4 p é 4 4ù 4ù ê(4cm) .59cm3 dv 2 cm 2 Momenat uvijanja vratila dobiva se iz formule za tangencijalni napon uvijanja: t= T £ t dozv W0 T £ t dozv ×W0 kN ×8.2 ZADATAK 2.95 kNcm=429.du û = 32 ë û Polarni otporni momenat vratila je: W0 = I 0 17. Odrediti momenat uvijanja T koji stvara maksimalan napon uvijanja od 50 MPa.18cm 4 = = 8.(3cm) ú ëd v . Vanjski prečnik vratila je 40 mm.2× 5 = 30 mm Polarni momenat inercije poprečnog presjeka je: I0 = 32 I 0 = 17.

200 = 0 T1 = 400Nm Momenat uvijanja u dijelu (2): T2 TC .TC = 0 -T1 + 600 . Vratilo je od čelika (G=66 GPa). Puno vratilo povezuje motor sa zupčanicima B i C. Momenat uvijanja na zupčaniku B je 600 Nm i momenat uvijanja na zupčaniku C je 200 Nm. sa prečnikom od 25 mm. T1 TB TC Na osnovu uslova ravnoteže obrtnih momenata uvijanja vrijedi: åT z = 0 . Momenti djeluju u prikazanom smjeru. Odredit će se momenti uvijanja u dijelovima vratila (1) i (2). Pretpostavit će se pozitivni momenti u oba dijela. Odrediti ugao zakretanja poprečnog presjeka C u odnosu na presjek A. Pri tome će se poštovati pravilo desne ruke: ako momenat djeluje u pravcu savijenih prstiju pri čemu je palac u pravcu vanjske normale poprečnog presjeka. tada kažemo da je momenat pozitivan.T1 + TB .3 ZADATAK 3. Odrediti tangencijalne napone uvijanja u dijelovima vratila (1) i (2).

tangencijalnog napona uvijanja i ugla uvijanja predstavljani su narednom slikom.200 = 0 T2 = -200Nm Polarni momenat inercije poprečnog presjeka je: I0 = p 32 32 I 0 = 38.T2 .8×10-3 . 2MPa W0 3. 4MPa W0 3.35×103 mm 4 66 ×103 2 mm T2 × LBC -200×103 Nmm × 300mm = = -23.4 åT z = 0 . .35×10 mm mm 2 Ugao uvijanja vratila na dijelu od C do C: fC / B = Uvijanje popečnog presjeka C u odnosu na poprečni presjek A: fC / A = 15.5 mm 2 Tangencijalni napon uvijanja dijela (1) vratila je: t1 = T1 400×103 Nmm = = 130. 068×103 mm3 Tangencijalni napon uvijanja dijela (2) vratila je: t2 = Ugao uvijanja vratila na dijelu od A do B: fB / A = T1 × LAB 400×103 Nmm ×100mm = = 15. 7 ×10-3 = -7. 7 ×10-3 N G × I0 3 3 4 66×10 × 38. 068×103 mm3 d 12.23.35×103 mm 4 d4 = p (25mm) 4 Polarni otporni momenat vratila je: W0 = I 0 38.35×103 mm 4 = = 3.9 ×10-3 Dijagrami momenta uvijanja. 068×103 mm3 T2 -200×103 Nmm = = -65.8×10-3 N G × I0 × 38.TC = 0 -T2 .

5 .

U vratilima (1) i (2 2) pretpostav vit će se poz zitivni mom menti uvijanj nja T1 i T2: Uslov st tatičke ravn noteže daje: -T1 + T + T2 = 0 uslov 1. G koji su s spojeni spojnicom s B. Odredi iti momente e uvijenja u dijelovima (1) i (2). B Vanjski prečnik dij jela (1) je 50mm. 5 a unutrašn nji prečnik k je 40mm m. Vanjski prečnik dijela d (2) je j 50mm.T2 = 1000Nm Uslov uvijanja u je: fC / A = 0 f1 + f2 = 0 . : T1 .6 TAK 4. ZADAT Vratilo na slici sas stoji se od šupljeg š čeličnog dijela (1) (G=75 GPa) i pun nog dijela od o legure bakra (2 2) (G=40 GPa). Momenat uvijanja T=1000 0Nm djeluje e na spojnicu u B.

T2=-575. dobivaju se vrijednosti momenata uvijanja: T1=424. 23×10 mm 40000 × 61. i 2.7 T1 ×1500mm T2 ×1000mm + =0 N N 4 4 4 4 × 36.63Nm.37 Nm .36 ×10 mm 75000 mm 2 mm 2 uslov 2.: Na osnovu uslova 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful