You are on page 1of 112

Projekt

USTAWA z dnia 2013 r. o wspdziaaniu w samorzdzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego 1) i regionalnego oraz o zmianie niektrych ustaw

Rozdzia 1 Przepisy oglne Art. 1 Ustawa: 1) wzmacnia podstawy do wsppracy mieszkacw podejmowanej w celu rozwoju lokalnego i regionalnego; 2) okrela niektre formy wspdziaania jednostek samorzdu terytorialnego; 3) wprowadza zmiany ustaw okrelajcych ustrj jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych ustaw, w szczeglnoci w celu:

1)

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego, ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustaw z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustaw z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, ustaw z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska, ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, ustaw z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, ustaw z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych, ustaw z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustaw z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustaw z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustaw z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne, ustaw z dnia 21 sierpni a 1997 r. o gospodarce nieruchomociami, ustaw z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej, ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym, ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa, ustaw z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych, ustaw z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym, ustaw z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi, ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych, ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych, ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, ustaw z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionw Unii Europejskiej, ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci, ustaw z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustaw z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym, ustaw z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych, ustaw z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzdowej w wojewdztwie, ustaw z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego, ustaw z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu, ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustaw z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych oraz ustaw z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

a) wzmocnienia zasady generalnej waciwoci jednostek samorzdu terytorialnego w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym, b) okrelenia przejrzystych zasad odpowiedzialnoci organw wykonawczych jednostek samorzdu terytorialnego przed organami stanowicymi tych jednostek oraz c) usprawnienia nadzoru nad legalnoci dziaania jednostek samorzdu terytorialnego. Art. 2 1. Organy jednostek samorzdu terytorialnego dziaaj na rzecz penego udziau mieszkacw i innych zainteresowanych podmiotw w planowaniu i realizacji zada publicznych sucych zaspokajaniu potrzeb mieszkacw i rozwojowi poszczeglnych wsplnot samorzdowych. 2. Podejmujc dziaania, o ktrych mowa w ust. 1, organy jednostek samorzdu terytorialnego: 1) inicjuj je na moliwie wczesnym etapie prac nad danym zagadnieniem; 2) stwarzaj warunki do powszechnego udziau mieszkacw, w szczeglnoci dbajc o to by nie utrudnia mieszkacom uczestnictwa w tych dziaaniach; 3) zapewniaj rzeteln, pen i przedstawion w sposb zrozumiay informacj o przedmiocie, zasadach i trybie planowanych dziaa; 4) informuj o podjtych przy wspudziale mieszkacw rozstrzygniciach. Art. 3 1. Gminy, powiaty i wojewdztwa wspdziaaj ze sob majc na uwadze konieczny wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkacw, stae podnoszenie standardw wiadczenia usug publicznych, a take racjonalizacj wydatkw publicznych. 2. Wspdziaanie jednostek samorzdu terytorialnego dotyczy zwaszcza wsplnych dziaa majcych na celu rozwj lokalny lub regionalny oraz funkcjonowania tych lokalnych systemw instytucjonalnych, w ramach ktrych stykaj si zakresy dziaania gminy i powiatu, a take samorzdu wojewdztwa, w szczeglnoci w sprawach: ochrony zdrowia, pomocy spoecznej, owiaty, transportu zbiorowego i drg publicznych, bezpieczestwa i porzdku publicznego, usuwania odpadw i ochrony rodowiska.

Rozdzia 2 Stowarzyszenia i komitety aktywnoci lokalnej Art. 4 1. Stowarzyszenie aktywnoci lokalnej jest stowarzyszeniem utworzonym w celu niezarobkowego prowadzenia dziaa sucych zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wsplnoty samorzdowej, w szczeglnoci poprzez realizacj inicjatywy lub inicjatyw lokalnych, o ktrych mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z pn. zm.2)). 2. Do stowarzysze aktywnoci lokalnej stosuje si przepisy dotyczce stowarzysze zwykych, chyba e przepisy niniejszego rozdziau stanowi inaczej. 3. Stowarzyszenie aktywnoci lokalnej, w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej, moe we wasnym imieniu nabywa prawa, zaciga zobowizania, pozywa i by pozywane. 4. W stosunkach zewntrznych stowarzyszenie reprezentuje przedstawiciel wskazany w regulaminie stowarzyszenia. Art. 5 1. Stowarzyszenie aktywnoci lokalnej moe otrzymywa: 1) dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji objtych inicjatyw lokaln, o ktrej mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie; 2) darowizny pienine i niepienine od osb fizycznych niebdcych czonkami danego stowarzyszenia inicjatywy lokalnej; 3) darowizny od osb prawnych innych ni jednostki samorzdu terytorialnego. 2. Darowizny pienine, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, o ile owiadczenie darczycy nie zostao zoone w formie aktu notarialnego, mog by przyjmowane wycznie za porednictwem rachunku bankowego. 3. Odpowiedzialno z tytuu prawidowego wydatkowania rodkw, o ktrych mowa w ust. 1, ponosz solidarnie, caym swoim majtkiem wszyscy czonkowie
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

stowarzyszenia aktywnoci lokalnej wedug stanu: 1) w przypadku, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 na dzie zoenia wniosku o realizacj zadania publicznego; 2) w przypadkach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 na dzie przyjcia darowizny. 4. Wystpienie ze stowarzyszenia nie zwalnia z odpowiedzialnoci, o ktrej mowa w ust. 3.

Art. 6 1. Komitet aktywnoci lokalnej jest dobrowolnym i samorzdnym zrzeszeniem sucego utworzonym w celu niezarobkowego zrealizowania przedsiwzicia

zaspokojeniu zbiorowych potrzeb lokalnej wsplnoty samorzdowej, polegajcych na realizacji inwestycji i remontw, a w szczeglnoci na budowie, rozbudowie i remoncie obiektw, o ktrych mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. Do komitetw aktywnoci lokalnej stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce stowarzysze aktywnoci lokalnej, z zastrzeeniem ust. 3. 3. Komitet aktywnoci lokalnej ulega rozwizaniu z mocy prawa po zrealizowaniu celu, dla ktrego zosta powoany. Rozdzia 3 Zesp wsppracy terytorialnej Art. 7 1. Wsppraca ssiadujcych jednostek samorzdu lokalnego w zakresie zagospodarowania przestrzennego, polityki rozwoju oraz wsplnych przedsiwzi i zada majcych znaczenie dla caego obszaru moe by prowadzona w formie zespou wsppracy terytorialnej, zwanego dalej zespoem, na zasadach okrelonych w niniejszym rozdziale. 2. Zesp tworz gminy stanowice cigy przestrzennie ukad osadniczy. 3. W skad zespou moe wej take powiat, o ile przynajmniej jedna gmina wchodzca w jego skad jest czonkiem zespou. 4. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 3, zobowizania i uprawnienia powiatu zwizane z przynalenoci do zespou dotycz jedynie terenu gminy albo gmin nalecych do

zespou. 5. Postanowienia ustawy nie naruszaj przepisw o zwizkach midzygminnych i zwizkach powiatw. Jednake przedsiwzicie lub zadanie publiczne wykonywane w zwizku celowym nie moe rwnoczenie stanowi przedmiotu dziaalnoci zespou.

Art. 8 1. Zesp wykonuje zadania publiczne w imieniu wasnym i na wasn odpowiedzialno. 2. Zesp ma osobowo prawn. 3. Samodzielno zespou podlega ochronie sdowej. 4. Zesp nie stanowi jednostki podziau terytorialnego pastwa; moe jednak stanowi jednostk klasyfikacyjn statystyki terytorialnej Unii Europejskiej. Art. 9 1. Utworzenie zespou wymaga przyjcia jego statutu przez rady zainteresowanych jednostek samorzdu lokalnego bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu kadej rady. 2. Przystpienie do zespou kolejnej gminy lub powiatu wymaga podjcia, wskazan w ust. 1, wikszoci gosw, przez rad tej jednostki uchway o przystpieniu do zespou oraz zgody zgromadzenia zespou. 3. W uchwale o przystpieniu do zespou rada waciwej jednostki samorzdu lokalnego wyraa zgod na podporzdkowanie si tej jednostki statutowi zespou oraz uchwaom organw zespou podjtym przed przystpieniem tej jednostki do zespou. Art. 10 1. Rejestr zespow prowadzi minister waciwy do spraw administracji publicznej. 2. Zesp nabywa osobowo prawn po zarejestrowaniu, z dniem ogoszenia statutu. 3. Na decyzj o odmowie wpisania do rejestru przysuguje skarga do sdu administracyjnego. 4. Minister waciwy do spraw administracji publicznej okreli, w drodze rozporzdzenia, sposb prowadzenia rejestru zespow oraz ogaszania statutw zespow, uwzgldniajc dokumentacj niezbdn do wpisania zespou do rejestru, dane podlegajce wpisowi oraz sposb wykonywania zmian wpisw w rejestrze.

Art. 11 Do zakresu dziaania zespou naley opracowanie i uchwalenie studium ramowego uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego caego obszaru zespou, zawierajcego ustalenia wice przy sporzdzaniu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Art. 12 1. Zakres dziaania zespou moe obejmowa take, o ile statut lub uchwaa zgromadzenia tak stanowi, inicjowanie i rozwijanie wsppracy czonkw zespou na rzecz realizacji zada publicznych majcych znaczenie dla zespou jako caoci, z zastrzeeniem ust. 6 oraz art. 14 ust. 1, a w szczeglnoci: 1) programowanie strategii rozwoju obszaru zespou; 2) opracowywanie i uchwalanie programw lub planw w sprawach okrelonych uchwaami zgromadzenia zespou; 3) organizowanie wykonywania lub wykonywanie zada publicznych okrelonych statutem lub uchwa zgromadzenia, w tym prowadzenie przedsibiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz podejmowanie wsplnych przedsiwzi, zwaszcza o charakterze infrastrukturalnym, majcych znaczenie dla zespou; 4) w zakresie, o ktrym mowa w pkt 3, stanowienie taryf i cen oraz warunkw korzystania z usug, jeeli ustanawianie takich przepisw naley do zadania publicznego przekazanego zespoowi; 5) pozyskiwanie z rnych rde i czenie rodkw publicznych i prywatnych niezbdnych do realizacji zada zespou; 6) promocja zespou. 2. Do zakresu dziaania zespou naley koordynowanie dziaalnoci jednostek samorzdu lokalnego nalecych do zespou w sprawach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 13 oraz art. 11. 3. Jeeli statut zespou tak stanowi, do zakresu dziaania zespou mog rwnie nalee sprawy wspomagania gmin i powiatw w celu wyrwnywania racych dysproporcji w sferze zaspokajania potrzeb zbiorowych lokalnych wsplnot samorzdowych na

obszarze zespou. 4. Zesp moe take podejmowa zadania zlecone przez organy administracji rzdowej lub jednostki samorzdu lokalnego, rwnie nie nalece do zespou. Przepis ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje si odpowiednio. 5. Uchway o podjciu zada, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, zgromadzenie podejmuje jednogonie, na podstawie uchwa rad gmin i rad powiatw nalecych do zespou, z zastrzeeniem art. 14 ust. 1. 6. W uchwale o utworzeniu zespou lub przystpieniu do zespou rada gminy (powiatu) moe zastrzec wyczenie gminy (powiatu) z realizacji niektrych zada wykonywanych przez zesp na podstawie ust. 1 pkt 3. Uchwa w tej sprawie rada moe take przyj w terminie pniejszym, gdy zgromadzenie zespou decyduje o podjciu kolejnego zadania na podstawie ust. 1 pkt 3. W takim przypadku delegat gminy (powiatu) nie bierze udziau w gosowaniu nad uchwaami zgromadzenia zespou dotyczcymi tego zadania. Art. 13 1. Zesp moe korzysta z uprawnie koordynacyjnych, o ktrych mowa w art. 12 ust. 2, tylko w tych sprawach i dziaaniach nalecych do zakresu dziaania zespou, dla ktrych uprzednio na podstawie art. 11 lub art. 12 ust. 1 pkt 2, zostan opracowane i uchwalone programy lub plany. Uprawnienia koordynacyjne mog by stosowane wycznie dla realizacji tych ustale programw lub planw, ktre zostay okrelone jako wice dla gmin w uchwale zgromadzenia zespou zatwierdzajcej dany program lub plan, i jedynie wwczas, gdy w uchwale tej zostay okrelone uprawnienia koordynacyjne, ktre mog by stosowane. 2. Uprawnienia koordynacyjne zespou mog obejmowa: 1) opiniowanie lub uzgadnianie, w zakresie okrelonym w ust. 1, projektw uchwa organw stanowicych jednostek samorzdu lokalnego nalecych do zespou; 2) dokonywanie wraz z przedstawicielami jednostek samorzdu lokalnego wsplnych ustale w sprawach bdcych przedmiotem koordynacji; 3) rozpatrywanie, w trybie okrelonym w statucie zespou, spraw spornych midzy jednostkami samorzdu lokalnego i wydawanie w tym zakresie rozstrzygni

wicych strony sporu. Nie dotyczy to sporw o waciwo, o ktrych mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267); 4) ustalenie wymaga i standardw sprawozdawczych i przyjmowanie od jednostek samorzdu lokalnego sprawozda i informacji o przebiegu prac oraz zrealizowanych dziaaniach. Art. 14 1. Powiat nie moe uczestniczy w dziaaniach zespou podejmowanych w sprawach nie nalecych do zakresu dziaania powiatu, chyba e dotyczy to tych obszarw zarzdzania publicznego, w ktrych zadania gmin i powiatw s wzgldem siebie komplementarne. 2. Jednostki samorzdu lokalnego nalece do zespou uprawnione s do korzystania ze wiadcze i dziaa zespou oraz jego urzdze i jednostek organizacyjnych. Art. 15 Organami zespou s: 1) zgromadzenie zespou jako organ stanowicy i kontrolny; 2) dyrektor wykonawczy jako organ wykonawczy.

Art. 16 1. Zgromadzenie zespou skada si z delegatw wszystkich gmin i powiatw nalecych do zespou. 2. Delegatem jednostki samorzdu lokalnego jest odpowiednio wjt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta. 3. Delegat jednostki samorzdu lokalnego moe wyznaczy swojego zastpc. 4. Przewodniczcego i wiceprzewodniczcego zgromadzenia wybiera zgromadzenie w gosowaniu tajnym bezwzgldn wikszoci gosw. Art. 17 Do wycznej waciwoci zgromadzenia zespou naley: 1) uchwalanie statutu zespou oraz jego zmian; 2) wybr dyrektora wykonawczego; 3) uchwalanie budetu zespou oraz rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budetu;

4) okrelanie strategii rozwoju, a take programw dziaania i zada zespou oraz zasad ich realizacji; 5) uchwalanie studium ramowego; 6) podejmowanie uchwa w sprawach majtkowych zespou, przekraczajcych zakres zwykego zarzdu, dotyczcych: a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obcienia nieruchomoci oraz ich wydzierawiania lub najmu na okres duszy ni trzy lata, o ile ustawy szczeglne nie stanowi inaczej, b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez dyrektora wykonawczego, c) zacigania dugoterminowych poyczek i kredytw oraz udzielania porcze i gwarancji, d) ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i porcze udzielanych przez dyrektora wykonawczego w roku budetowym, e) ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i kredytw krtkoterminowych, zaciganych przez kolegium wykonawcze zespou w roku budetowym, f) zobowiza w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o wartoci przekraczajcej granice ustalane corocznie przez zgromadzenie zespou, g) tworzenia i przystpowania do spek, ktrych dziaalno suy realizacji zada zespou oraz rozwizywania i wystpowania z nich, h) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziaw i akcji przez dyrektora wykonawczego, i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsibiorstw, zakadw i innych jednostek organizacyjnych zespou oraz wyposaania ich w majtek, j) stanowienia taryf, opat i cen oraz warunkw korzystania z usug, jeeli ustanawianie takich przepisw naley do zadania publicznego przekazanego do wykonania zespoowi; 7) stanowienie w innych sprawach zastrzeonych ustaw lub statutem do kompetencji zgromadzenia zespou; 8) przyjmowanie sprawozda dyrektora wykonawczego z jego dziaalnoci; 9) kontrolowanie dyrektora wykonawczego i jednostek organizacyjnych zespou.

10

Art. 18 1. Uchway zgromadzenia zespou s podejmowane podwjn wikszoci gosw, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Warunek uzyskania podwjnej wikszoci jest speniony wwczas, gdy za przyjciem uchway gosuje: 1) wikszo jednostek samorzdu lokalnego, z zastrzeeniem ust. 3, oraz 2) taka liczba gmin, i ich mieszkacy stanowi wikszo ludnoci zamieszkaej w granicach zespou. 3. Statut zespou moe okreli, w oparciu o obiektywne kryteria, zrnicowan wag gosw przynalenych poszczeglnym gminom lub powiatom w gosowaniu na zgromadzeniu zespou. 4. Liczb ludnoci poszczeglnych gmin nalecych do zespou oraz zespou jako caoci ustala si na podstawie danych opublikowanych przez Gwny Urzd Statystyczny wedug stanu na dzie 30 czerwca roku poprzedzajcego rok gosowania. Art. 19 1. Uchway w sprawach studium ramowego podlegaj zaopiniowaniu przez rady poszczeglnych gmin wchodzcych w skad zespou. 2. Statut moe okrela inne sprawy, w ktrych uchwaa zgromadzenia musi by poprzedzona zaopiniowaniem projektu przez organy stanowice jednostek samorzdu lokalnego. Art. 20 1. Dyrektora wykonawczego zespou wybiera zgromadzenie w gosowaniu tajnym bezwzgldn wikszoci gosw. 2. Do zada dyrektora wykonawczego naley dbao o interesy zespou, a w szczeglnoci: 1) przygotowywanie projektw uchwa zgromadzenia i konsultowanie ich z czonkami zespou; 2) wykonywanie uchwa zgromadzenia oraz realizacja zada powierzonych zespoowi, a niezastrzeonych do kompetencji zgromadzenia;

11

3) gospodarowanie mieniem zespou; 4) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora biura oraz kierownikw jednostek organizacyjnych zespou; 5) kierowanie biecymi sprawami zespou, z zastrzeeniem ust. 5. 3. Dyrektor wykonawczy reprezentuje zesp na zewntrz. 4. Obsug prac zespou i jego organw zapewnia biuro zespou, ktrego organizacj okrela regulamin ustalony przez dyrektora wykonawczego. 5. Do dyrektora wykonawczego, skarbnika zespou i pozostaych pracownikw biura oraz pracownikw innych, ni spki prawa handlowego, jednostek organizacyjnych zespou stosuje si odpowiednio przepisy o pracownikach samorzdowych. Art. 21 1. Uchwa o wystpieniu z zespou podejmuje rada zainteresowanej jednostki samorzdu lokalnego wikszoci 2/3 gosw ustawowego skadu rady. 2. Uchwaa rady gminy (powiatu) o wystpieniu z zespou wchodzi w ycie w terminie okrelonym w statucie zespou, jednak nie wczeniej ni z dniem 1 stycznia roku nastpujcego po upywie roku od dnia podjcia uchway. 3. Jeeli zesp realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej, termin wejcia w ycie uchway rady gminy (powiatu), o ktrej mowa w ust. 1, przypada na dzie 1 stycznia. Art. 22 1. Mieniem zespou staj si skadniki mienia nabyte przez zesp w drodze czynnoci prawnych lub przekazane ustawami. 2. Jednostki samorzdu terytorialnego i organy administracji rzdowej mog przekaza lub powierzy zespoowi mienie do wykonywania jego zada. W przypadku powierzenia szczegowe zasady uytkowania i dysponowania mieniem okrela umowa. Art. 23 1. Podstaw gospodarki finansowej zespou jest budet zespou. 2. Do budetu zespou stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce budetu gminy. 3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

12

publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z pn. zm. 3)) tryb uchwalenia budetu zespou oraz rodzaj i szczegowo materiaw uzupeniajcych, okrela zgromadzenie zespou. 4. Skarbnika zespou powouje i odwouje dyrektor wykonawczy. 5. Skarbnik jest gwnym ksigowym budetu zespou. Przepis art. 46 ust. 3 i 4 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) stosuje si odpowiednio.

Art. 24 1. Dochodami zespou s: 1) skadki jednostek samorzdu lokalnego, wnoszone w wysokoci i w terminach uchwalonych przez zgromadzenie zespou ustalane na zasadach okrelonych w statucie zespou, z uwzgldnieniem ust. 3 i 4; 2) dochody z majtku zespou; 3) odsetki od rodkw finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zespou. 2. Dochodami zespou mog by: 1) wpaty jednostek samorzdu terytorialnego przeznaczone na realizacj zada publicznych wykonywanych przez zesp, w wysokoci ustalonej przez zgromadzenie zespou; 2) wpaty z budetu pastwa przeznaczone na realizacj zada zleconych przez organy administracji rzdowej; 3) dotacje i wpaty z budetu pastwa, budetu wojewdztwa lub funduszy celowych, z uwzgldnieniem pkt 5; 4) spadki, zapisy i darowizny; 5) inne dochody, w tym rodki pochodzce z Unii Europejskiej i innych rde zagranicznych. 3. Kwota skadki, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, nalena od danej jednostki samorzdu terytorialnego nie moe przekracza w skali rocznej 1% dochodw wasnych tej jednostki uzyskanych w roku poprzedzajcym rok, za ktry skadka ma by uiszczona. 4. Do skadek oraz wpat jednostek samorzdu lokalnego maj zastosowanie przepisy
3)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

13

dziau III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z pn. zm.4)). Art. 25 1. Akty organw zespou podlegaj zaskareniu do sdu administracyjnego na oglnych zasadach, jeeli wezwanie do usunicia naruszenia prawa, skierowane do zespou przez zainteresowan jednostk samorzdu lokalnego, okae si bezskuteczne. 2. Do ochrony interesw prawnych oraz uprawnie osb trzecich przed naruszeniami ze strony zespou stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym. Art. 26 1. Nadzr nad dziaalnoci zespou sprawuje Prezes Rady Ministrw i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa. 2. Z uwzgldnieniem przepisw niniejszej ustawy do nadzoru nad dziaalnoci zespou stosuje si odpowiednio przepisy o nadzorze okrelone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym. Uprawnienia nadzorcze wykonuj organy waciwe miejscowo ze wzgldu na siedzib zespou okrelon statutem. Art. 27 1. W razie stwierdzenia, e jednostka samorzdu lokalnego wchodzca w skad zespou nie przestrzega w swoich aktach uchwa organw zespou, zgromadzenie, po wezwaniu tej jednostki do usunicia naruszenia prawa lub do zaniechania czynionych przez ni narusze, moe wnosi do wojewody o stwierdzenie niewanoci aktu sprzecznego z uchwa organu zespou albo o zastosowanie innego rodka nadzorczego, za po upywie terminu przewidzianego prawem dla podjcia przez wojewod stosownych rodkw nadzorczych o skierowanie skargi do sdu administracyjnego. Przepis niniejszy nie narusza uprawnie organw nadzoru do dziaania z urzdu. 2. Jeeli jednostka samorzdu lokalnego wchodzca w skad zespou: 1) nie wnosi skadek lub wpat nalenych zespoowi; 2) poprzez inne swoje dziaania uniemoliwia lub znaczco utrudnia realizacj zada
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r.

poz. 35.

14

przez zesp zgromadzenie zespou moe, po dwukrotnym, bezskutecznym wezwaniu zobowizanej jednostki do uczestnictwa w tych pracach lub do wniesienia nalenych i wymagalnych skadek lub wpat, wykluczy t jednostk z zespou. 3. W przypadku zaistnienia szkody przepisy ust. 1 i 2 nie uchybiaj uprawnieniom zespou do dochodzenia odszkodowania. Art. 28 1. Zgromadzenie zespou moe postanowi o rozwizaniu zespou. Uchwa o rozwizaniu zespou zgromadzenie podejmuje wikszoci co najmniej 2/3 gosw penego skadu zgromadzenia, na podstawie uchwa rad gmin nalecych do zespou, reprezentujcych nie mniej ni 75% mieszkacw zespou. Rada zainteresowanej gminy (powiatu) podejmuje stosown uchwa wikszoci 2/3 gosw ustawowego skadu rady. 2. Uchwaa o rozwizaniu zespou okrela termin, w jakim nastpuje rozwizanie zespou oraz zasady jego likwidacji, w tym zasady sukcesji zobowiza zespou, a take jego mienia i praw na nalece do zespou jednostki samorzdu lokalnego oraz zasady likwidacji instytucji prowadzonych przez zesp lub ich dalszego dziaania po rozwizaniu zespou. 3. Uchwalone przez zesp akty prawa miejscowego pozostaj w mocy na terenie ich obowizywania do czasu zastpienia przez akty ustanowione przez waciwe organy jednostek samorzdu lokalnego. Art. 29 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do zespou stosuje si odpowiednio przepisy o zwizkach midzygminnych. Rozdzia 4 Konwent delegatw samorzdu lokalnego w wojewdztwie Art. 30 1. Konwent delegatw samorzdu lokalnego w wojewdztwie, zwany dalej konwentem wojewdzkim, stanowi form wspdziaania samorzdu wojewdztwa z jednostkami samorzdu lokalnego z terenu wojewdztwa dla realizacji celw wskazanych w strategii rozwoju wojewdztwa w sposb uwzgldniajcy potrzeby wsplnot samorzdowych.

15

2. Marszaek wojewdztwa przekazuje konwentowi wojewdzkiemu do zaopiniowania w szczeglnoci projekty: 1) 2) strategii rozwoju wojewdztwa i jej zmian; innych dokumentw planowania strategicznego, w tym regionalnego programu operacyjnego oraz ich zmian; 3) projekt budetu wojewdztwa. 3. Osoba prowadzca obrady sejmiku wojewdztwa przed przystpieniem do gosowania projektu uchway zaopiniowanej przez konwent wojewdzki informuje radnych o stanowisku konwentu. 4. Niewydanie przez konwent wojewdzki opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uchway uznaje si za wydanie opinii pozytywnej. 5. Dziaalno konwentu wojewdzkiego nie narusza waciwoci organw jednostek samorzdu terytorialnego, ktrych organy wykonawcze lub delegaci s czonkami konwentu. Art. 31 1. W skad konwentu wojewdzkiego wchodz: 1) prezydenci miast na prawach powiatu pooonych w granicach wojewdztwa; 2) starostowie powiatw pooonych w granicach wojewdztwa; 3) delegaci gmin z poszczeglnych powiatw pooonych w granicach wojewdztwa. 2. Delegatem, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 3, jest wjt (burmistrz, prezydent miasta) gminy pooonej w danym powiecie legitymujcy si pisemnym poparciem wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) co najmniej poowy pozostaych gmin wchodzcych w skad danego powiatu. 3. Kady z czonkw konwentu wyznacza swojego staego zastpc informujc o tym fakcie przewodniczcego konwentu. 4. W przypadku nieobecnoci na posiedzeniu czonka konwentu, zastpcy, o ktrym mowa w ust. 3, przysuguj wszystkie prawa czonka. 5. Czonkom konwentu oraz ich zastpcom za prac w konwencie nie przysuguje dodatkowe wynagrodzenie.

16

Art. 32 1. Konwent wojewdzki wybiera ze swojego grona przewodniczcego konwentu i wiceprzewodniczcego bezwzgldn wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu konwentu, w gosowaniu tajnym. 2. Do odwoywania i rezygnacji przewodniczcego i wiceprzewodniczcego konwentu stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce przewodniczcego i wiceprzewodniczcego sejmiku wojewdztwa. 3. W razie wakatu na stanowiskach przewodniczcego i wiceprzewodniczcego, obowizki przewodniczcego peni przedstawiciel tej jednostki samorzdu lokalnego, ktra liczy najwicej mieszkacw. Art. 33 1. Konwent wojewdzki obraduje na posiedzeniach zwoywanych przez przewodniczcego w miar potrzeby, take na danie co najmniej 1/4 penego skadu konwentu, jednak nie rzadziej ni raz na kwarta. 2. Pierwsze posiedzenie konwentu zwouje marszaek wojewdztwa w cigu 90 dni po ogoszeniu zbiorczych wynikw wyborw do rad na obszarze caego kraju. 3. Przewodniczcy konwentu przewodniczy obradom konwentu, ustala terminy i porzdek obrad kolejnych posiedze konwentu uwzgldniajc wnioski zgaszane przez czonkw konwentu, a take zapewnia obsug organizacyjn i techniczn konwentu. Art. 34 1. Konwent wojewdzki podejmuje uchway zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy swojego skadu w gosowaniu imiennym. 2. Uchway podjte przez konwent wraz z imiennym wykazem gosowa poszczeglnych czonkw konwentu albo ich zastpcw podawane s do publicznej wiadomoci w Biuletynach Informacji Publicznej jednostek samorzdu terytorialnego, ktrych organy wykonawcze lub delegaci s czonkami konwentu. 3. Konwent uchwala swj regulamin, ktry okrela szczegowy tryb prac konwentu. Regulamin konwentu podlega ogoszeniu we waciwym wojewdzkim dzienniku urzdowym.

17

Art. 35 1. Konwent wojewdzki moe funkcjonowa w ramach stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego, jako organizatora konwentu wojewdzkiego, na zasadach okrelonych niniejsz ustaw. 2. Organizatorem konwentu wojewdzkiego moe by stowarzyszenie jednostek samorzdu terytorialnego, ktre cznie spenia nastpujce warunki: 1) jego czonkami mog by wycznie jednostki samorzdu terytorialnego z jednego wojewdztwa; 2) jego czonkami jest co najmniej 60% jednostek poziomu gminnego w danym wojewdztwie; 3) jego czonkami jest co najmniej 60% jednostek poziomu powiatowego w danym wojewdztwie. 3. Statut organizatora konwentu wojewdzkiego okrela szczegowy tryb pracy konwentu zapewniajcy w szczeglnoci: 1) uczestnictwo w pracach konwentu wojewdzkiego jednostek samorzdu terytorialnego nie bdcych czonkami organizatora konwentu wojewdzkiego na rwnych prawach z czonkami organizatora; 2) wyonienie skadu konwentu, zgodnego z art. 31 ust. 1, albo tryb gosowania spraw nalecych do waciwoci konwentu wojewdzkiego, w ktrym jeden gos przysuguje wystpujcym razem powiatowi i wszystkim gminom wchodzcym w jego skad. 4. Do konwentu wojewdzkiego funkcjonujcego w ramach stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego nie stosuje si przepisw art. 32 i art. 34 ust. 3. 5. Przewodniczcym konwentu wojewdzkiego funkcjonujcego w ramach stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego jest przewodniczcy zarzdu organizatora konwentu wojewdzkiego albo osoba piastujca jednoosobowy zarzd organizatora, z zastrzeeniem, e jeli wymienione funkcje peni marszaek wojewdztwa przewodniczcy konwentu wojewdzkiego jest wybierany w trybie art. 32.

18

Art. 36 1. Status organizatora konwentu wojewdzkiego jest nadawany i cofany przez ministra waciwego do spraw administracji publicznej w drodze rozporzdzenia. 2. Wydajc rozporzdzenia, o ktrych mowa w ust. 1, minister waciwy do spraw administracji publicznej uwzgldni spenianie przez stowarzyszenie jednostek samorzdu terytorialnego warunkw okrelonych w art. 35 ust. 2 i 3. 3. Rozporzdzenie w sprawie nadania statusu organizatora konwentu wojewdzkiego jest wydawane wycznie na wniosek zainteresowanego stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego poparty uchwa walnego zgromadzenia (walnego zgromadzenia delegatw) podjt wikszoci 2/3 gosw. 4. Stowarzyszenie jednostek samorzdu terytorialnego bdce organizatorem konwentu wojewdzkiego jest zobowizane do przedkadania ministrowi waciwemu do spraw administracji publicznej corocznie, nie pniej ni do 31 stycznia, informacji potwierdzajcych spenianie warunkw okrelonych w art. 35 ust. 2 i 3 wedug stanu na dzie 1 stycznia roku, w ktrym skadana jest informacja. 5. Nieprzedoenie informacji, o ktrej mowa w ust. 1 lub niespenienie warunkw z art. 35 ust. 2 i 3, jest przesank do pozbawienia danego stowarzyszenia statusu organizatora konwentu wojewdzkiego. Art. 37 1. Konwent wojewdzki moe przedkada organom wojewdztwa swoje stanowisko we wszystkich sprawach nalecych do zakresu dziaania wojewdztwa, o ile sprawa ta wpywa lub ma znaczenie dla wsplnot samorzdowych na poziomie lokalnym. 2. Czonkowie konwentu mog bra udzia w posiedzeniach sejmiku wojewdztwa, komisji sejmiku wojewdztwa oraz uczestniczy w pracach innych cia i zespow przygotowujcych rozstrzygnicia w sprawach projektw, o ktrych mowa w art. 30 ust. 2. 3. Konwent moe wyraa swoje stanowisko wobec organw administracji rzdowej albo innych organw wadzy publicznej we wszystkich sprawach dotyczcych wojewdztwa, o ile sprawy te wpywaj lub maj znaczenie dla wsplnot samorzdowych na poziomie lokalnym.

19

Art. 38 Przepisy niniejszego rozdziau nie uchylaj i nie zastpuj innych obowizkw konsultacyjnych wobec jednostek samorzdu lokalnego z terenu wojewdztwa, naoonych przez prawo na wadze samorzdu wojewdztwa lub organy administracji rzdowej. Rozdzia 5 Zmiany ustaw ustrojowych samorzdu terytorialnego Art. 39 W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 3 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Statut okrela formy udziau mieszkacw w pracach organw gminy oraz moe okrela inne formy uczestnictwa spoecznego w yciu zbiorowym wsplnoty.; 2) art. 4 otrzymuje brzmienie: Art.4.1. Trwao obszaru gminy i stabilno jej granic stanowic podstaw spjnoci spoecznej i dobrego funkcjonowania wsplnoty samorzdowej gminy podlegaj ochronie prawnej. 2. Nadanie gminie lub miejscowoci statusu miasta, a take ustalenie i zmiana granic miasta nie bdcego gmin nastpuje w drodze rozporzdzenia Rady Ministrw wydanego na wniosek zainteresowanej gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami. Przy podejmowaniu rozstrzygni w tej sprawie Rada Ministrw uwzgldnia w szczeglnoci stan infrastruktury spoecznej i technicznej na danym terenie oraz jego ukad urbanistyczny i charakter zabudowy.; 3) uchyla si art. 4a i 4b; 4) w art. 4d: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Rada Ministrw nie przeprowadza zmian, o ktrych mowa w art. 102b ust. 2 pkt 1, jeeli:; b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

20

2)

gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byaby mniejsza od najmniejszej pod wzgldem liczby mieszkacw gminy w Polsce wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego ogoszenie rozporzdzenia, o ktrym mowa w art. 102b ust. 2.;

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: Art.5.1. Gmina moe tworzy jednostki pomocnicze: soectwa oraz dzielnice, osiedla i inne, z uwzgldnieniem wizi spoecznych i kulturowych, jak rwnie jednorodnego ukadu urbanistycznego, infrastruktury technicznej lub charakteru zabudowy. Jednostk pomocnicz moe by rwnie pooone na terenie gminy miasto. 2. Jednostk pomocnicz tworzy rada gminy, w drodze uchway, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami lub na wniosek mieszkacw. 3. Statut gminy okrela zasady tworzenia, czenia, podziau oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w szczeglnoci warunki, jakie powinien spenia wniosek mieszkacw w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej. Rada gminy okrelajc warunki wniosku mieszkacw realizuje prawo mieszkacw do samoorganizacji i wspuczestnictwa w realizacji zada gminy, zgodnie z zasad pomocniczoci. 4. Uchwaa rady gminy o odmowie utworzenie jednostki pomocniczej na wniosek mieszkacw wymaga uzasadnienia. 5. Od uchway rady gminy o odmowie utworzenia jednostki pomocniczej na wniosek mieszkacw przysuguje skarga do sdu administracyjnego. Przepisw art. 52 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) nie stosuje si.; 6) art. 5a otrzymuje brzmienie: Art. 5a 1. W przypadkach przewidzianych ustawami s, a w innych sprawach wanych dla gminy mog by przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkacami gminy; 2. Konsultacje stanowi sposb pozyskania opinii wsplnoty

21

samorzdowej w wanych sprawach jej dotyczcych, w szczeglnoci wwczas, gdy przepisy prawa przewiduj obowizek przeprowadzenia konsultacji. 3. W konsultacjach mog uczestniczy wszyscy mieszkacy, chyba e ze wzgldu na przedmiot konsultacji uzasadnione jest ograniczenie konsultacji do grupy mieszkacw wyonionej w oparciu o okrelone kryterium, w szczeglnoci fakt zamieszkiwania na okrelonym terenie. 4. Osoby niebdce mieszkacami lub inne podmioty mog uczestniczy w konsultacjach, jeeli realizacja ich wanych interesw nastpuje na obszarze jednostki samorzdu terytorialnego przeprowadzajcej

konsultacje. 5. Wyniki konsultacji nie s wice dla organw gminy. 6. Przepisy dotyczce konsultacji nie uchybiaj moliwoci zasigania przez wjta opinii czonkw wsplnoty samorzdowej w sprawach biecych; 7) po art. 5a dodaje si art. 5aa 5ad w brzmieniu: Art. 5aa. 1. Konsultacje mog by przeprowadzone z inicjatywy wjta, na danie rady gminy lub na wniosek grupy mieszkacw. 2. 3. Konsultacje przeprowadza wjt. Wjt moe, z uwzgldnieniem odrbnych przepisw, zleci podmiotowi niebdcemu jednostk sektora finansw publicznych, w szczeglnoci organizacji pozarzdowej, wykonanie okrelonych czynnoci zwizanych z przeprowadzeniem konsultacji spoecznych. Art. 5ab. 1. Szczeglnym przypadkiem konsultacji jest wysuchanie publiczne. 2. Wysuchanie publiczne stanowi sposb uzyskania opinii mieszkacw gminy o projekcie uchway rady gminy. 3. Obowizkowemu wysuchaniu publicznemu podlegaj: 1) projekt statutu gminy i zmian w statucie; 2) projekt uchway budetowej na kolejny rok budetowy; 3) projekty uchwa w sprawie planowania rozwoju.

22

4. Przedmiotem wysuchania publicznego mog by projekty innych ni wymienionych w ust. 1 uchwa o istotnym znaczeniu dla wsplnoty samorzdowej; decyzj o przeprowadzeniu wysuchania publicznego podejmuje rada gminy w formie uchway. 5. Wysuchania publicznego nie przeprowadza si w zakresie, w ktrym tre uchway stanowi wykonanie obowizku cicego na radzie gminy w szczeglnoci wynikajcego z orzeczenia sdu lub rozstrzygnicia organu administracji. 6. W ramach wysuchania publicznego: 1) umoliwia si zainteresowanym zapoznanie si z projektem uchway oraz zoenie opinii o projekcie oraz 2) przeprowadza si przynajmniej jedn dyskusj publiczn na sesji rady gminy albo na posiedzeniu waciwej merytorycznie komisji rady w obecnoci wjta lub upowanionego przez niego przedstawiciela. 7. Przed przystpieniem do gosowania w sprawie uchway, ktrej projekt by przedmiotem wysuchania publicznego, radni s informowani przez przewodniczcego rady gminy o opiniach zoonych w trakcie wysuchania publicznego oraz o stanowisku wjta wobec tych opinii. Art. 5ac. 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okrela rada gminy w formie uchway stanowicej akt prawa miejscowego. 2. Uchwaa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela w szczeglnoci: 1) minimaln liczebno grupy mieszkacw uprawnionych do gosowania w wyborach do rady gminy uprawnionych do zoenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji; 2) minimaln tre wniosku mieszkacw o przeprowadzenie konsultacji oraz kryteria i szczegowy tryb rozpatrywania przez rad gminy takiego wniosku; 3) tryb, formy i terminy informowania o terminie i sposobie przeprowadzenia

23

konsultacji; 4) sposb przeprowadzania konsultacji, w szczeglnoci wykorzystania rodkw komunikowania si na odlego; 5) sposb i szczegowo informowania o wynikach konsultacji. 3. Uchwaa, o ktrej mowa w ust. 1, moe okrela w szczeglnoci: 1) katalog spraw, w ktrych przeprowadzenie konsultacji jest obowizkowe; 2) obligatoryjno przeprowadzenia konsultacji, jeli wniosek zosta zoony przez odpowiednio liczn grup mieszkacw; 3) inne ni okrelone w art. 5aa ust. 1 podmioty uprawnione do zoenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji. Art. 5ad. Rada gminy moe, w formie uchway stanowicej akt prawa miejscowego, ustala take inne ni uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowizujcego na terenie kraju formy udziau mieszkacw w planowaniu i realizacji zada publicznych, okrelajc jednoczenie szczegowy tryb postpowania w takich sprawach.; 8) w art. 7: a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu: 1a) polityki rozwoju i lokalnego rynku pracy,; b) dodaje si ust. 4 w brzmieniu: 4. Gmina okrela samodzielnie sposb realizacji zada wasnych, chyba, e ustawa stanowi inaczej ze wzgldu na uzasadnion konieczno zapewnienia jednolitego sposobu realizacji okrelonego zadania w skali caego kraju.; 9) w art. 10 w ust. 2 po wyrazach zwizki midzygminne dodaje si przecinek i wyrazy zespoy wsppracy terytorialnej; 10) po art. 12 dodaje si art. 12a w brzmieniu: Art. 12a. 1. Mieszkacom gminy majcym prawo wybierania do rady gminy przysuguje prawo obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej. 2. Obywatelska inicjatywa uchwaodawcza nie moe dotyczy uchwa, dla ktrych ustawy zastrzegaj wyczn waciwo organu wykonawczego do wniesienia projektu uchway, w szczeglnoci

24

budetu, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ich zmian. 3. Statut gminy okrela zasady i tryb wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej, w szczeglnoci: 1) minimaln liczebno grupy mieszkacw uprawnionych do gosowania w wyborach do rady gminy mogcej wystpi z obywatelsk inicjatyw uchwaodawcz, nie wiksz ni 15% uprawnionych; 2) tryb postpowania z projektem uchway wniesionym jako obywatelska inicjatywa uchwaodawcza majc na wzgldzie jego rozpatrzenie przez rad gminy bez zbdnej zwoki, 3) uprawnienia wnioskodawcw na etapie prac rady gminy nad projektem uchway.; 11) art. 14 otrzymuje brzmienie: Art. 14.1. Uchway rady gminy zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu rady, w gosowaniu imiennym, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Imienne wykazy gosowa radnych wraz ze wskazaniem przedmiotu gosowania podawane s do publicznej wiadomoci w Biuletynie Informacji Publicznej nie pniej ni w cigu 7 dni od dnia gosowania.; 12) w art. 18: a) uchyla si ust. 1; b) w ust. 2: pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) ustalanie wynagrodzenia wjta, stanowienie o kierunkach jego dziaania, rozpatrywanie sprawozda z jego dziaalnoci oraz podejmowanie uchway w sprawie skwitowania z wykonywania zada;; pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) uchwalanie budetu gminy;; po pkt 4 dodaje si pkt 4a w brzmieniu:

25

4a) planowanie polityki rozwoju, w szczeglnoci uchwalanie strategii rozwoju gminy; w pkt 15 kropk zastpuje si przecinkiem i po pkt 15 dodaje si pkt 16 w brzmieniu: 16) podejmowanie uchwa w sprawie przystpienia do realizacji zada publicznych o znaczeniu lokalnym nieuregulowanych przez odrbne ustawy oraz okrelenia sposobu realizacji takich zada.; 13) art. 18a otrzymuje brzmienie: Art.18a. 1. Rada gminy kontroluje dziaalno wjta, gminnych jednostek

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. 2. Uprawnienia kontrolne rada gminy wykonuje w szczeglnoci za pomoc komisji rewizyjnej. 3. W skad komisji rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcje, o ktrych mowa w art. 19 ust. 1. 4. Sposoby realizacji uprawnie kontrolnych, w szczeglnoci tryb pracy komisji rewizyjnej, okrela statut gminy. 5. Klub radnych jest zobowizany zgosi swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej w terminie okrelonym w statucie gminy, pod rygorem pominicia przedstawiciela klubu w skadzie komisji rewizyjnej.; 14) w art. 19: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zadaniem przewodniczcego jest wycznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady, z zastrzeeniem ust. 2a. Przewodniczcy moe wyznaczy do wykonywania swoich zada wiceprzewodniczcego. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego przewodniczcego i niewyznaczenia wykonuje wicewiceprzewodniczcego, zadania

przewodniczcy najstarszy wiekiem.; b) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Przewodniczcy rady dziaa w imieniu gminy przed sdem powszechnym w

26

postpowaniu, w ktrym przeciwnikiem procesowym gminy bdzie lub jest aktualny wjt tej gminy.; 15) po art. 20 dodaje si art. 20a w brzmieniu: Art. 20a. 1. Projekty uchwa rady gminy s podawane do publicznej wiadomoci poprzez ich publikacj w Biuletynie Informacji Publicznej; statut moe okreli dodatkowo inny sposb podawania projektw uchwa do publicznej wiadomoci. 2. Podanie projektw uchwa do publicznej wiadomoci nastpuje nie pniej ni w dniu przekazania tych projektw radnym. 3. Kady moe zoy uwagi do projektu uchway podanego do publicznej wiadomoci. Przewodniczcy rady informuje radnych o zoonych uwagach.; 16) w art. 24f po ust. 1a dodaje si ust. 1b w brzmieniu: 1b. Zakazy, o ktrych mowa w ust.1, nie dotycz stosunkw prawnych wynikajcych z korzystania z powszechnie dostpnych usug wiadczonych przez gmin na warunkach oglnych lub wiadczonych na rzecz gminy na warunkach oglnych oraz stosunku najmu pomieszcze do wasnych celw mieszkaniowych lub wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz dzierawy, a take innych prawnych form korzystania z nieruchomoci, jeeli najem, dzierawa lub uytkowanie s oparte na warunkach ustalonych w przepisach prawa powszechnie obowizujcego dla danego typu czynnoci prawnych.; 17) w art. 25: a) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Pracodawcy radnego przysuguje prawo do zaskarenia do sdu administracyjnego uchway rady gminy o niewyraeniu zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym.; b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Na zasadach ustalonych przez rad gminy radny moe by delegowany na szkolenia zwizane z wykonywaniem mandatu na koszt gminy.;

27

18) art. 25a otrzymuje brzmienie: Art. 25a. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w radzie ani w komisji, jeeli dotyczy ono jego indywidualnego, cywilnoprawnego, majtkowego interesu prawnego.; 19) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wjt jest organem wykonawczym i zarzdzajcym gminy.; 20) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) funkcj starosty oraz czonkostwem w organach jednostek samorzdu terytorialnego, w tym w gminie, w ktrej jest wjtem lub zastpc wjta,; 21) uchyla si art. 28a; 22) w art. 28b ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Rada gminy, po upywie 9 miesicy od dnia wyboru wjta i nie pniej ni na 9 miesicy przed zakoczeniem kadencji, moe podj uchwa o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania wjta na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skadu rady. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwoania.; 23) w art. 30: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wjt wykonuje zadania nalece do samorzdu gminy, nie zastrzeone na rzecz rady gminy.; b) w ust. 2: zdanie wprowadzajce do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 2. Do zada wjta naley dbao o interesy gminy, a w szczeglnoci:; po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu: 1a) 2a) uczestniczenie w obradach sesji rady; wykonywanie uchwa rady gminy;; przedkada radzie gminy sprawozdanie z wykonywania zada po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu:

c) dodaje si ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. Wjt

28

przypisanych mu jako organowi wykonawczemu gminy, w szczeglnoci z realizacji uchwa rady, w tym strategii rozwoju gminy. 5. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 4, obejmuje rok kalendarzowy i skadane jest w terminie do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku objtym sprawozdaniem (roku sprawozdawczym).; 24) po art. 30 dodaje si art. 30a-30c w brzmieniu: Art.30a. 1. Komisja rewizyjna opiniuje przedoone przez wjta: sprawozdanie z wykonywania przez niego zada organu wykonawczego, sprawozdanie finansowe gminy oraz pod wzgldem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budetu gminy w terminie do 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym. 2. Przed wydaniem opinii w przedmiocie okrelonym w ust. 1 komisja rewizyjna zasiga opinii poszczeglnych staych komisji rady gminy, a w przypadku jednostek, ktrych sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami musi by zbadane przez biegego rewidenta, zapoznaje si rwnie z opini z tego badania. 3. W oparciu o opini dotyczc poszczeglnych sprawozda komisja rewizyjna przedkada radzie gminy w terminie do dnia 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym opini w sprawie udzielenia wjtowi skwitowania. Art.30b. 1. W terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku

sprawozdawczym rada gminy rozpatruje i zatwierdza: 1) sprawozdanie finansowe gminy, 2) sprawozdanie z wykonywania przez wjta zada organu wykonawczego gminy okrelonych w uchwaach rady gminy. 2. Nie pniej ni do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym, rada gminy podejmuje uchwa w sprawie skwitowania dla wjta po zapoznaniu si z: 1) sprawozdaniem z wykonywania przez wjta zada organu wykonawczego gminy okrelonych w uchwaach rady gminy;

29

2) sprawozdaniem z wykonania budetu gminy; 3) sprawozdaniem finansowym gminy; 4) opini z badania sprawozdania finansowego, o ktrym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 5) informacj o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego; 6) opini komisji rewizyjnej. 3. Jeeli w trakcie roku sprawozdawczego doszo do zmiany na stanowisku wjta, skwitowanie dla kadej z osb zajmujcych to stanowisko udzielane jest oddzielnie. Art.30c. 1. Uchwaa w sprawie skwitowania jest podejmowana bezwzgldn wikszoci gosw. 2. Uchwaa odmawiajca skwitowania musi zawiera szczegowe wskazanie powodw odmowy udzielenia skwitowania. 3. Jeeli w gosowaniu bezwzgldna wikszo gosujcych sprzeciwia si podjciu uchway w sprawie odmowy skwitowania uznaje si, e podjta zostaa uchwaa udzielajca skwitowania. 4. Regu z ust. 3 stosuje si odpowiednio do gosowania nad uchwa w sprawie udzielenia skwitowania, z zastrzeeniem e rada gminy bezporednio pniej zwyk wikszoci gosw uzupenia tre podjtej uchway o odmowie skwitowania o elementy wskazane w ust. 2.; 25) w art. 33 po ust. 6 dodaje si ust. 7 w brzmieniu: 7. Wjt w celu wsparcia swoich dziaa moe tworzy ciaa pomocnicze i doradcze oraz okrela ich zadania, a take zasady ich powoywania i dziaalnoci, z zastrzeeniem, e zadania utworzonych cia nie mog narusza kompetencji organw gminy. Zarzdzenie wjta podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposb zwyczajowo przyjty na danym terenie.; 26) po art. 33 dodaje si art. 33a i 33b w brzmieniu: Art.33a. 1. Obsug rady gminy i jej organw zapewnia wjt (burmistrz, prezydent miasta) za porednictwem wyodrbnionego w strukturze urzdu gminy stanowiska pracy, w tym niepenoetatowego, lub wyodrbnionej komrki

30

organizacyjnej. 2. Standardy obsugi, szczegowe wymagania kwalifikacyjne oczekiwane od osb zajmujcych si obsug rady, a take organizacj i zasady funkcjonowania obsugi rady okrela rada gminy odrbn uchwa przyjt na wniosek przewodniczcego rady. 3. Pracownicy zajmujcy samodzielne stanowisko, o ktrym mowa w ust. 1, lub nalecy do komrki organizacyjnej, o ktrej mowa w ust. 1, w zakresie merytorycznym podlegaj wycznie przewodniczcemu rady. 4. Czynnoci z zakresu prawa pracy, w tym nawizanie i rozwizanie stosunku pracy z pracownikami biura rady, wymagaj opinii przewodniczcego rady. Art.33b. 1. W budecie gminy tworzy si rezerw celow z przeznaczeniem na wydatki zwizane z opracowywaniem opinii i ekspertyz na potrzeby rady gminy. 2. Wykorzystanie rodkw z rezerwy, o ktrej mowa w ust. 1, nastpuje wycznie na wniosek przewodniczcego rady.; 27) w art. 35 po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Statut miasta na prawach powiatu w celu dekoncentracji zada moe przewidywa podzia miasta na jednostki pomocnicze dzielnice. Podzia dotyczy terenu caego miasta i kada jednostka pomocnicza utworzona w celu dekoncentracji zada otrzymuje do realizacji taki sam zakres zada publicznych, w tym moliwo wydawania decyzji administracyjnych.; 28) po art. 35 dodaje si art. 35a w brzmieniu: Art. 35a. Organowi uchwaodawczemu jednostki pomocniczej przysuguje prawo inicjatywy uchwaodawczej do rady waciwej gminy. Przewodniczcy rady gminy jest obowizany wprowadzi do porzdku obrad najbliszej sesji rady gminy projekt uchway skierowany przez organ uchwaodawczy jednostki pomocniczej, jeeli wpyn on do rady gminy co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczcia sesji rady Przepis art. 12a ust. 2 stosuje si odpowiednio.;

31

29) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do zaatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci gminy, rada gminy moe upowani rwnie organ wykonawczy jednostki pomocniczej albo przewodniczcego organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, ktre w tym zakresie staj si organami waciwymi w rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego.; 30) w art. 40: a) w ust. 1 dodaje si drugie zdanie w brzmieniu: Upowanienie ustawowe wskazuje, e akt podejmowany jest w drodze uchway rady gminy stanowicej akt prawa miejscowego.; b) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach korzystania z gminnych dodaje si wyraz instytucji,; c) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Rada gminy moe wprowadzi ulgi w opatach za korzystanie z gminnych instytucji, obiektw i urzdze uytecznoci publicznej, rwnie w przypadku opat ustalanych przez t rad na podstawie przepisw odrbnych.; d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W zakresie nieuregulowanym w odrbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowizujcych rada gminy moe wydawa przepisy porzdkowe, jeeli jest to niezbdne dla ochrony ycia lub zdrowia obywateli, mienia publicznego lub prywatnego, ochrony rodowiska albo dla zapewnienia czystoci, porzdku, spokoju i bezpieczestwa publicznego.; 31) w art. 44: a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1; b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu: 2. Nabycie mienia na zasadach, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2 nie narusza uprawnie zainteresowanych gmin do dokonania midzy sob rozlicze zwizanych z przeniesieniem wasnoci lub innych praw, w szczeglnoci dla uwzgldnienia poniesionych nakadw, za odnonie do nieruchomoci nie

32

sucych celom uytecznoci publicznej biorc pod uwag ich warto rynkow. Przepis art. 8 ust. 2b stosuje si odpowiednio.; 32) w art. 64 po ust. 3 dodaje si ust. 3a i 3b w brzmieniu: 3a. Na zwizek przechodzi stanowienie taryf, opat i cen oraz warunkw korzystania z usug, a take zaatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, jeeli ustanawianie takich przepisw lub wydawanie decyzji administracyjnych naley z mocy ustawy do zadania publicznego przekazanego do wykonania zwizkowi. 3b. Gminy mog take tworzy zwizki z powiatami, jeeli celem dziaania zwizku jest wykonywanie zada publicznych w dziedzinie nalecej zarwno do zakresu dziaania gminy jak i do zakresu dziaania powiatu.; 33) w art. 70 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie: 2. Wjt moe wyznaczy na stae osob, ktra pod nieobecno wjta bdzie uczestniczy w zgromadzeniu z prawem gosu. 3. Statut moe przyznawa okrelonym gminom wicej ni jeden gos w zgromadzeniu lub opiera si gosu na okrelonych kryteriach.; 34) w art. 71 kropk na kocu zdania zastpuje si przecinkiem i dodaje si wyrazy: chyba, e statut ustala inny sposb obliczania tej wikszoci. Statut moe take okrela przypadki, w ktrych wymagana jest inna wikszo kwalifikowana i ustala sposb jej obliczania.; 35) w art. 84 dodaje si ust. 4 w brzmieniu: 4. Stowarzyszenia, o ktrych mowa w ust. 1, mog reprezentowa interesy swoich czonkw przed organami wadz publicznych, w postpowaniu sdowoadministracyjnym i w postpowaniu przed Trybunaem Konstytucyjnym, jeeli ich statuty przewiduj tak ich funkcj.; 36) art. 87 otrzymuje brzmienie: Art. 87.1. Organy nadzoru mog wkracza w dziaalno gminn tylko w przypadkach okrelonych przepisami ustaw. 2. Nadzr powinien by sprawowany z zachowaniem zasady proporcjonalnoci pomidzy zakresem interwencji ze strony organu nadzoru a znaczeniem

33

interesu gminy, ktry ma chroni.; 37) w art. 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wjt przedkada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach okrelonych w ust. 1, uchwa budetow oraz inne uchway rady gminy i zarzdzenia wjta objte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.; 38) art. 91 otrzymuje brzmienie: Art.91. 1. W przypadku podjcia uchway lub zarzdzenia z naruszeniem prawa organ nadzoru, w terminie nie duszym ni 21 dni od dnia dorczenia uchway lub zarzdzenia w trybie okrelonym w art. 90, kieruje do waciwego w sprawie organu gminy informacj o stwierdzonych naruszeniach prawa. Informacja winna zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Organ nadzoru kierujc informacj, o ktrej mowa w ust. 1, moe wstrzyma w formie rozstrzygnicia nadzorczego wykonanie uchway lub zarzdzenia. 3. W przypadku istotnego naruszenia prawa, w informacji, o ktrej mowa w ust. 1, organ nadzoru wstrzymuje wykonanie uchway lub zarzdzenia i wyznacza termin na usunicie narusze prawa, nie duszy ni 3 miesice od dorczenia informacji. 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie usunicia istotnych narusze prawa lub od dnia bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru wydaje rozstrzygnicie nadzorcze stwierdzajce niewano uchway lub zarzdzenia w caoci lub w czci. 5. Rozstrzygnicie nadzorcze powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia skargi do sdu administracyjnego. 6. W przypadku otrzymania zawiadomienia o usuniciu istotnych narusze prawa w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje waciwy w sprawie organ gminy o odstpieniu od wydania rozstrzygnicia nadzorczego.

34

7. W przypadku przedoenia przez waciwy organ gminy w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, wyjanie, ktre uzasadniaj zmian kwalifikacji naruszenia prawa, organ nadzoru moe odstpi od wydania rozstrzygnicia nadzorczego. O odstpieniu od wydania rozstrzygnicia nadzorczego organ nadzoru informuje waciwy w sprawie organ gminy w terminie 14 dni od przedoenia przez waciwy organ gminy wyjanie. 8. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do uchway lub zarzdzenia o zaskareniu rozstrzygnicia nadzorczego do sdu administracyjnego oraz o zoeniu zawiadomienia lub wniosku do organw cigania, bezpieczestwa lub kontroli.; 39) art. 92 otrzymuje brzmienie: Art. 92. Rozstrzygnicie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchway lub zarzdzenia organu gminy z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.; 40) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Po upywie terminu, o ktrym mowa w art. 91 ust. 4, organ nadzoru nie moe we wasnym zakresie wyda rozstrzygnicia nadzorczego, stwierdzajcego niewano uchway lub zarzdzenia organu gminy w caoci lub w czci. W tym przypadku organ nadzoru moe zaskary uchwa lub zarzdzenie do sdu administracyjnego.; 41) art. 96 otrzymuje brzmienie: Art. 96. 1.W razie powtarzajcego si naruszenia przez rad gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, moe w drodze uchway rozwiza rad gminy. W przypadku rozwizania rady gminy Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia nadzorczego powouje komisarza, ktry do czasu wyboru rady gminy peni jej funkcj. 2. Jeeli powtarzajcego si naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza si wjt, wojewoda wzywa wjta do zaprzestania narusze, a jeeli wezwanie to nie odnosi skutku - wystpuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrw o odwoanie wjta.

35

3. Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia nadzorczego, odwouje wjta oraz powouje komisarza, ktry do czasu wyboru wjta peni jego funkcj. 4. Zarzdzenie nadzorcze, o ktrym mowa w ust. 1 i 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.; 42) art. 97 otrzymuje brzmienie: Art.97. 1. W razie nierokujcego nadziei na szybk popraw i przeduajcego si braku skutecznoci w wykonywaniu zada publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, moe w drodze zarzdzania nadzorczego zawiesi organy gminy oraz powoa komisarza do penienia ich funkcji na okres do dwch lat, nie duej jednak ni do wyboru rady oraz wjta na kolejn kadencj. Zarzdzenie nadzorcze podlega natychmiastowemu wykonaniu. 2. Przed skierowaniem wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, wojewoda przedstawia organom gminy zarzuty i wzywa je do niezwocznego przedoenia programu poprawy sytuacji gminy.; 43) w art. 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rozstrzygnicia nadzorcze dotyczce gminy, w tym zarzdzenia nadzorcze, o ktrych mowa w art. 96 ust. 1 i 3 i art. 97 ust. 1, a take stanowisko zajte w trybie art. 89, podlegaj zaskareniu do sdu administracyjnego z powodu niezgodnoci z prawem w terminie 30 dni od dnia ich dorczenia.; 44) w art. 98a ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Jeeli waciwy organ gminy, wbrew obowizkowi wynikajcemu z przepisw art. 24k ust. 2 i 3 i art. 27 oraz przepisw art. 383 2 i 6, art. 387 1, art. 492 2 i 5 ustawy, o ktrej mowa w art. 24b ust. 6, a take przepisw art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pn. zm.5)), w zakresie dotyczcym odpowiednio wyganicia

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 orz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

36

mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wyganicia mandatu wjta, odwoania ze stanowiska albo rozwizania umowy o prac z zastpc wjta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osob zarzdzajc lub czonkiem organu zarzdzajcego gminn osob prawn, nie podejmuje uchway, nie odwouje ze stanowiska lub nie rozwizuje umowy o prac, wojewoda wzywa organ gminy do podjcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni od dorczenia wezwania. 2. W razie bezskutecznego upywu terminu okrelonego w ust. 1, wojewoda wydaje zarzdzenie zastpcze.; 45) po rozdziale 10 dodaje si rozdzia 10a w brzmieniu: Rozdzia 10a Zmiany granic gmin Art.102b. 1. Obszar gminy powinien zapewnia jednostce samorzdu lokalnego terytorium moliwie jednorodne ze wzgldu na ukad osadniczy i przestrzenny, uwzgldniajcy wizi spoeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniajcy zdolno wykonywania zada publicznych. 2. Rada Ministrw, w drodze rozporzdzenia: 1) tworzy, czy, dzieli i znosi gminy, a take ustala ich granice, 2) ustala i zmienia nazwy gmin, a take siedziby ich wadz biorc pod uwag, e trwao obszarw gmin oraz stabilno ich granic, stanowic podstaw spjnoci spoecznej i dobrego funkcjonowania wsplnot samorzdowych podlega ochronie prawnej. 3. Postpowanie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, prowadzi minister waciwy w sprawach administracji publicznej na wniosek zainteresowanej jednostki samorzdu terytorialnego albo z urzdu. Do postpowania tego, z zastrzeeniem przepisw ustawy niniejszej, stosuje si przepisy o wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Art. 102c. 1. Jeeli ustawa niniejsza albo przepis szczeglny nie stanowi inaczej, zmiana granic gmin, czenie gmin i ich podzia, a take znoszenie gmin i tworzenie nowych, nastpuje na zgodny wniosek zainteresowanych gmin lub za zgod

37

gmin, ktrych te zmiany dotycz. 2. Przeksztacenia, o ktrych mowa w ust. 1, mog nastpowa rwnie z wniosku powiatw lub wojewdztw albo z urzdu; w takich przypadkach przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio, z zastrzeeniem art. 102d i 102e. 3. Jednake, mimo zgodnych wnioskw lub zgody zainteresowanych je dnostek samorzdu lokalnego, przeksztace, o ktrych mowa w ust. 1, nie przeprowadza si, o ile w ich wyniku miaoby doj do utraty lub znacznego osabienia spjnoci spoecznej w gminie lub powiecie albo ich zdolnoci wykonywania zada publicznych. Art.102d. Zmiana granic gminy w zwizku z odczeniem czci jej terytorium w celu powikszenia terytorium ssiedniej gminy moe nastpi z urzdu mimo braku zgody zainteresowanej gminy, jednake z uwzgldnieniem przepisu art. 102b ust. 1, jeeli zmiana ta stanowi jedyn drog rozwizania istotnych spoecznogospodarczych problemw obszaru, ktrych nie mona zaatwi w inny sposb, w szczeglnoci na gruncie wspdziaania ssiadujcych gmin. Art.102e. 1. Zniesienie gminy moe nastpi z urzdu mimo braku zgod y zainteresowanej jednostki samorzdu lokalnego, jeeli wskutek: 1) zmian demograficznych i znacznego spadku liczby ludnoci, albo 2) istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu bdcych nastpstwem realizacji duych projektw inwestycyjnych lub innych przedsiwzi o powanych konsekwencjach przestrzennych, w tym w systemie osadniczym, albo 3) podziau gminy albo zmiany ich granic nastpia utrata, przez gmin, zdolnoci wykonywania zada publicznych, za z przeprowadzonych analiz wynika, e ten stan rzeczy jest bezsporny i ma trway charakter. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, jeeli utrata przez gmin zdolnoci wykonywania zada publicznych znajduje bezsporny wyraz w raco niskim, nie odpowiadajcym wymaganiom zawartym w ustawach, poziomie usug publicznych wiadczonych mieszkacom, i jest to stan trway, w szczeglnoci

38

za uprzednie wezwania i dziaania oparte na przepisach art. 97 ustawy o samorzdzie gminnym, podejmowane co najmniej dwukrotnie w odstpie nie mniejszym ni co dwa lata, nie przyniosy oczekiwanych rezultatw w postaci istotnej poprawy poziomu usug. 3. W przypadku zniesienia gminy dane terytorium zostaje w caoci wczone do ssiedniej jednostki podziau terytorialnego pastwa albo ulega stosownemu podziaowi, z uwzgldnieniem przepisw art. 102c i 102d. Art.102f. 1. Przy dokonywaniu przeksztace, o ktrych mowa w art. 102c102e: 1) zasiga si opinii zainteresowanych rad gmin, chyba e postpowanie zostao wszczte na podstawie ich zgodnego wniosku lub za ich zgod, jeli za przeksztacenia te rwnoczenie bd powodowa zmian granic powiatw lub wojewdztw odpowiednio zasiga si rwnie opinii rad powiatw i sejmikw wojewdztw, 2) przeprowadza si konsultacje z mieszkacami. 2. Opinii, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, zasiga prowadzcy postpowanie minister waciwy do spraw administracji publicznej lub na jego polecenie waciwy miejscowo wojewoda. Dotyczy to take zapytania o zgod gminy lub powiatu. 3. W przypadku niewyraenia opinii, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 6 miesicy od daty otrzymania wystpienia o opini, wymg zasignicia opinii uznaje si za speniony. 4. W przypadku niezajcia przez gmin lub powiat stanowiska w terminie 6 miesicy od daty otrzymania zapytania o zgod, uznaje si, e oznacza to odmow udzielenia zgody. 5. Konsultacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadzaj waciwe rady gmin przed podjciem uchwa w sprawie wniosku, wyraenia zgody lub udzielenia opinii odnonie do projektowanej zmiany. 6. W przypadku, gdy zmiana ma polega na wyczeniu obszaru lub czci obszaru jednostki pomocniczej i jego wczeniu do ssiedniej jednostki pomocniczej w tej gminie lub do gminy ssiedniej, konsultacje mog zosta

39

ograniczone do: 1) mieszkacw jednostki pomocniczej objtej zmian przez odpowiednie rady gmin, 2) mieszkacw gmin objtych zmian naruszajc granice powiatw lub wojewdztw przez odpowiednie rady powiatw lub sejmiki wojewdztw. Art.102g. 1. W toku postpowania, o ktrym mowa w art. 102b ust. 3, minister waciwy do spraw administracji publicznej zasiga opinii niezalenych i bezstronnych ekspertw, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie zachodz przesanki dokonywaniu przeksztace, o ktrych mowa w art. 102c102e, albo przeszkody w tym zakresie, a take w jaki sposb projektowana zmiana wpynie na ssiadujce gminy, powiaty lub wojewdztwa. 2. Raport ekspertw jest udostpniany zainteresowanym jednostkom samorzdu terytorialnego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci a zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego maj prawo, w terminie 3 miesicy od daty otrzymania raportu, przedstawi swj udokumentowany pogld w sprawie, do ktrego autorzy raportu s zobowizani ustosunkowa si merytorycznie na pimie. W przypadku utrzymujcej si istotnej rozbienoci pogldw minister moe przedoy dokumentacj sprawy do dodatkowej oceny dwch recenzentw. 3. Po przeprowadzeniu postpowania minister waciwy do spraw administracji publicznej zajmuje ostateczne stanowisko, ktre przedkada zainteresowanym gminom, za w przypadku gdyby dokonywane przeksztacenia miay take narusza granice powiatw lub wojewdztw rwnie tym powiatom i wojewdztwom. 4. Stanowisko ministra waciwego do spraw administracji publicznej, o ktrym mowa w ust. 3, posiada form postanowienia. Postanowienie to moe zosta zaskarone przez zainteresowan jednostk samorzdu terytorialnego do sdu administracyjnego z powodu niezgodnoci z prawem w terminie 30 dni od daty dorczenia. Do czasu prawomocnego wyroku sdu, odrzucajcego lub oddalajcego skarg, wzgldnie do dnia, w ktrym bezskutecznie upynie

40

termin do zoenia skargi, postpowanie w sprawie wydania rozporzdzenia okrelonego w art. 102b. ust. 2 ulega zawieszeniu. 5. Rozporzdzenie, o ktrym mowa w art. 102b ust. 2, jest wydawane i publikowane najpniej do dnia 30 czerwca roku, w ktrym postpowanie okrelone w niniejszym rozdziale zostao prawomocnie zakoczone, a jeli prawomocne zakoczenie postpowania nastpio po tej dacie do 30 czerwca roku nastpnego, przy czym zmiany, ktre s wprowadzane tym rozporzdzeniem, nastpuj z dniem 1 stycznia kolejnego roku..

Art. 40 W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu: 4a. Statut okrela formy udziau mieszkacw w pracach organw powiatu oraz moe okrela inne formy uczestnictwa spoecznego w yciu zbiorowym wsplnoty.; 2) w art. 3 uchyla si ust. 1, 2 i 4-6; 3) uchyla si art. 3a-3c; 4) art. 3d otrzymuje brzmienie: Art. 3d. 1. W przypadkach przewidzianych ustawami s, a w innych sprawach wanych dla powiatu mog by przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkacami powiatu. 2. Do konsultacji z mieszkacami powiatu stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce konsultacji z mieszkacami gminy. 3. Rada powiatu moe, w formie uchway stanowicej akt prawa miejscowego, ustala take inne ni uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowizujcego na terenie kraju formy udziau mieszkacw w planowaniu i realizacji zada publicznych, okrelajc jednoczenie szczegowy tryb postpowania w takich sprawach.; 5) w art. 4: a) w ust. 1 po pkt 16 dodaje si pkt. 16a w brzmieniu:

41

16a)

polityki rozwoju;

b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Powiat okrela samodzielnie sposb realizacji zada wasnych, chyba e ustawa stanowi inaczej ze wzgldu na uzasadnion konieczno zapewnienia jednolitego sposobu realizacji okrelonego zadania w skali caego kraju.; 6) art. 6 otrzymuje brzmienie: Art. 6. 1. W celu wykonywania zada powiat moe tworzy jednostki organizacyjne i zawiera umowy z innymi podmiotami oraz na zasadach okrelonych odrbn ustaw tworzy spki prawa handlowego i przystpowa do takich spek. 2. Powiat moe prowadzi dziaalno gospodarcz wykraczajc poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej w zakresie okrelonym odrbn ustaw.; 7) w art. 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) starosta; 8) po art. 10 dodaje si art. 10a w brzmieniu: Art. 10a. 1. Mieszkacom powiatu majcym prawo wybierania do rady powiatu przysuguje prawo obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej. 2. Obywatelska inicjatywa uchwaodawcza nie moe dotyczy uchwa, dla ktrych ustawy zastrzegaj wyczn waciwo innych podmiotw do wniesienia projektu uchway, w szczeglnoci projektu budetu albo jego zmian. 3. Statut powiatu okrela zasady i tryb wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej, w szczeglnoci: 1) minimaln liczebno grupy mieszkacw uprawnionych do gosowania w wyborach do rady powiatu mogcej wystpi z obywatelsk inicjatyw uchwaodawcz, nie wiksz ni 15% uprawnionych; 2) tryb postpowania z projektem uchway wniesionym jako obywatelska inicjatywa uchwaodawcza majc na wzgldzie jego rozpatrzenie przez rad powiatu bez zbdnej zwoki,

42

3) uprawnienia wnioskodawcw na etapie prac rady powiatu nad projektem uchway.; 9) w art. 12: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) ustalanie wynagrodzenia starosty; b) po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: 3a) planowanie polityki rozwoju, w szczeglnoci uchwalanie strategii rozwoju powiatu.; c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) stanowienie o kierunkach dziaania starosty, rozpatrywanie sprawozda z jego dziaalnoci oraz podejmowanie uchway w sprawie udzielenia lub nieudzielenia skwitowania z wykonania zada; d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budetu;

e) w pkt 8: - lit. a) otrzymuje brzmienie: a) zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas oznaczony duszy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeglne nie stanowi inaczej; uchwaa rady powiatu jest wymagana rwnie w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj kolejne umowy, ktrych przedmiotem jest ta sama nieruchomo; do czasu okrelenia zasad starosta moe dokonywa tych czynnoci wycznie za zgod rady powiatu, lit. d) otrzymuje brzmienie: d) ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i kredytw krtkoterminowych zaciganych przez starost oraz maksymalnej wysokoci poyczek i porcze udzielanych przez starost w roku budetowym,; f) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) okrelanie wysokoci sumy, do ktrej starosta moe samodzielnie zaciga

43

zobowizania; 10) art. 13 otrzymuje brzmienie: Art. 13. 1. Uchway rady powiatu zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu rady, w gosowaniu imiennym, chyba e przepisy ustawy stanowi inaczej. 2. Imienne wykazy gosowa radnych wraz ze wskazaniem przedmiotu gosowania podawane s do publicznej wiadomoci w Biuletynie Informacji Publicznej nie pniej ni w cigu 7 dni od dnia gosowania.; 11) w art. 14: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. 3. Radny bdcy starost nie moe peni funkcji, o ktrych mowa w ust. 1.; Zadaniem przewodniczcego jest wycznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady, z zastrzeeniem ust. 3a. Przewodniczcy moe wyznaczy do wykonywania swoich zada wiceprzewodniczcego. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego przewodniczcego i niewyznaczenia wykonuje wicewiceprzewodniczcego, zadania

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

przewodniczcy najstarszy wiekiem.; c) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Przewodniczcy rady dziaa w imieniu powiatu przed sdem powszechnym w postpowaniu, w ktrym przeciwnikiem procesowym powiatu bdzie lub jest aktualny starosta tego powiatu.; 12) w art. 15: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Na wniosek starosty lub co najmniej ustawowego skadu rady powiatu przewodniczcy obowizany jest zwoa sesj na dzie przypadajcy w cigu 7 dni od dnia zoenia wniosku. Wniosek o zwoanie sesji powinien spenia wymogi okrelone w ust. 1.; b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Na danie starosty przewodniczcy rady powiatu jest obowizany wprowadzi

44

do porzdku obrad najbliszej sesji rady powiatu projekt uchway, jeeli wnioskodawc jest starosta, a projekt wpyn do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczcia sesji rady.; 13) po art. 15 dodaje si art. 15a w brzmieniu: 15a. 1. Projekty uchwa rady powiatu s podawane do publicznej wiadomoci poprzez ich publikacj w Biuletynie Informacji Publicznej; statut moe okreli dodatkowo wiadomoci. 2. Podanie projektw uchwa do publicznej wiadomoci nastpuje nie pniej ni w dniu przekazania tych projektw radnym. 3. Kady moe zoy uwagi do projektu uchway podanego do publicznej wiadomoci. Przewodniczcy rady powiatu informuje radnych o zoonych uwagach.; 14) art. 16 otrzymuje brzmienie: Art. 16. 1. Rada powiatu kontroluje dziaalno starosty oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 2. Uprawnienia kontrolne rada powiatu wykonuje w szczeglnoci za pomoc komisji rewizyjnej. 3. W skad komisji rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcje, o ktrych mowa w art. 14 ust. 1 oraz radnego wybranego na funkcj starosty. 4. Sposb realizacji uprawnie kontrolnych, w szczeglnoci tryb pracy komisji rewizyjnej, okrela statut powiatu. 5. Klub radnych jest zobowizany zgosi swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej w terminie okrelonym w statucie powiatu, pod rygorem pominicia przedstawiciela klubu w skadzie komisji rewizyjnej; 15) w art. 21: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W zwizku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje si rwnie do inny sposb podawania projektw uchwa do publicznej

45

starosty niebdcego radnym.; b) ust. 4a otrzymuje brzmienie: 4a. Dieta nie przysuguje radnemu wybranemu na funkcj starosty.; c) po ust. 4a dodaje si ust. 4b w brzmieniu: 4b. Na zasadach ustalonych przez rad powiatu radny moe by delegowany na szkolenia zwizane z wykonywaniem mandatu na koszt powiatu.; d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w radzie ani w komisji, jeeli dotyczy to jego indywidualnego, cywilnoprawnego, majtkowego interesu prawnego.; 16) w art. 22 dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Pracodawcy radnego przysuguje prawo do zaskarenia do sdu administracyjnego uchway rady powiatu o niewyraeniu zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym.; 17) w art. 23: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnego wybranego na funkcj starosty; b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Starosta nie moe powierzy radnemu powiatu, w ktrym radny uzyska mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.; 18) w art. 25b: a) po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Zakazy, o ktrych mowa w ust. 1, nie dotycz stosunkw prawnych wynikajcych z korzystania z powszechnie dostpnych usug wiadczonych przez powiat na warunkach oglnych lub wiadczonych na rzecz powiatu na warunkach oglnych oraz stosunku najmu pomieszcze do wasnych celw mieszkaniowych lub wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz dzierawy, a take innych prawnych form korzystania z nieruchomoci, jeeli najem, dzierawa lub uytkowanie s oparte na warunkach ustalonych w przepisach prawa powszechnie obowizujcego dla danego typu czynnoci prawnych.;

46

b) ust. 3-4 otrzymuj brzmienie: 3. Radni i ich maonkowie oraz maonkowie starostw, zastpcw starostw, sekretarzy powiatu, skarbnikw powiatu, kierownikw jednostek organizacyjnych powiatu oraz osb zarzdzajcych i czonkw organw zarzdzajcych powiatowymi osobami prawnymi nie mog by czonkami wadz zarzdzajcych lub kontrolnych i rewizyjnych ani penomocnikami spek handlowych z udziaem powiatowych osb prawnych lub przedsibiorcw, w ktrych uczestnicz takie osoby. Wybr lub powoanie tych osb na te funkcje s z mocy prawa niewane. 4. Jeeli wybr lub powoanie, o ktrych mowa w ust. 3, nastpiy przed rozpoczciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru starosty lub powoania na zastpc starosty lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza powiatu, powoaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarzdzajcej i czonka organu zarzdzajcego powiatow osob prawn, osoby, o ktrych mowa w ust. 3, s obowizane zrzec si stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesicy od dnia zoenia lubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia na podstawie umowy o prac lub powoania na stanowisko. W razie niezrzeczenia si stanowiska lub funkcji osoba, o ktrej mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upywie terminu, o ktrym mowa w zdaniu pierwszym.; 19) w art. 25c: a) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 1 otrzymuje brzmienie: Radny, starosta, zastpca starosty, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatow powiatu, osob osoba prawn zarzdzajca oraz osoba i czonek wydajca organu decyzje zarzdzajcego

administracyjne w imieniu starosty s obowizani do zoenia owiadczenia o swoim stanie majtkowym, zwanego dalej "owiadczeniem majtkowym". Owiadczenie majtkowe dotyczy ich majtku odrbnego oraz majtku objtego maesk wsplnoci majtkow. Owiadczenie majtkowe zawiera informacje o:; b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

47

3) zastpca starosty, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzdzajca i czonek organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoba wydajca decyzje administracyjne w imieniu starosty - starocie.; c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Starosta, zastpca starosty, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzdzajca i czonek organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoba wydajca decyzje administracyjne w imieniu starosty skadaj pierwsze owiadczenie majtkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powoania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego owiadczenia majtkowego starosta, zastpca starosty, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzdzajca i czonek organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoba wydajca decyzje administracyjne w imieniu starosty s obowizani doczy informacj o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, jeeli prowadzili j przed dniem wyboru, powoania lub zatrudnienia. Kolejne owiadczenia majtkowe s skadane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwoania ze stanowiska lub rozwizania umowy o prac.; d) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 13. Prezes Rady Ministrw okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr formularza owiadczenia majtkowego radnego oraz wzr formularza owiadczenia majtkowego starosty, zastpcy starosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzdzajcej i czonka organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoby wydajcej decyzje administracyjne w imieniu starosty, uwzgldniajc zakazy okrelone w odniesieniu do tych osb w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pn.

48

zm.) .; 20) w art. 25f: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) starost, zastpc starosty, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osob zarzdzajc, i czonka organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osob wydajc decyzje administracyjne w imieniu starosty - powoduje utrat ich wynagrodzenia za okres od dnia, w ktrym powinno by zoone owiadczenie do dnia zoenia owiadczenia.; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Jeeli starosta lub skarbnik powiatu nie zo w terminie owiadczenia majtkowego, rada powiatu odwouje ich, w drodze uchway, najpniej po upywie 30 dni od dnia, w ktrym upyn termin do zoenia owiadczenia.; c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Jeeli zastpca starosty, sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzdzajca i czonek organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoba wydajca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie zo w terminie owiadczenia majtkowego, waciwy organ odwouje ich albo rozwizuje z nimi umow o prac najpniej po upywie 30 dni od dnia, w ktrym upyn termin do zoenia owiadczenia.; 21) w art. 25h ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Starosta, zastpca starosty, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarzdzajca i czonek organu zarzdzajcego powiatow osob prawn oraz osoba wydajca decyzje

administracyjne w imieniu starosty w trakcie penienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakoczeniu penienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mog przyj jakiegokolwiek wiadczenia o charakterze majtkowym, nieodpatnie lub odpatnie w wysokoci niszej od jego rzeczywistej wartoci od podmiotu lub podmiotu od niego zalenego, jeeli biorc udzia w wydaniu rozstrzygnicia w sprawach indywidualnych jego dotyczcych mieli

49

bezporedni wpyw na jego tre.; 22) art. 26 otrzymuje brzmienie: Art. 26. 1. Starosta jest organem wykonawczym i zarzdzajcym powiatu. 2. Starost moe by wycznie obywatel polski. 3. Funkcji starosty nie mona czy z czonkostwem w organie innej jednostki samorzdu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rzdowej, a take z mandatem posa i senatora.; 23) art. 27 otrzymuje brzmienie: Art. 27. 1. Wyboru pierwszego starosty w kadencji rada powiatu dokonuje w cigu 3 miesicy od dnia ogoszenia wynikw wyborw przez waciwy organ wyborczy. 2. Rada powiatu wybiera starost bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu rady, w gosowaniu tajnym.; 24) po art. 27 dodaje si art. 27a w brzmieniu: Art. 27a. 1. Starosta powouje swojego zastpc w drodze zarzdzenia po zasigniciu opinii rady powiatu. 2. Rada powiatu wydaje opini o kandydacie na zastpc starosty w terminie 30 dni od dnia jego przedstawienia; niewydanie opinii we wskazanym terminie jest rwnoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. 3. Zastpc starosty moe by wycznie obywatel polski. 4. Funkcji zastpcy starosty nie mona czy z: 1) penieniem funkcji i czonkostwem w organie jednostki samorzdu terytorialnego, w szczeglnoci z czonkostwem w radzie powiatu, w ktrej dana osoba jest zastpc starosty; 2) zatrudnieniem w administracji rzdowej; 3) mandatem posa i senatora. 5. Starosta odwouje swojego zastpc w drodze zarzdzenia. 6. Zastpca starosty przejmuje obowizki starosty w przypadku zaistnienia przemijajcej przeszkody w wykonywaniu zada i kompetencji przez starost.;

50

25) art. 28 otrzymuje brzmienie: Art. 28. Starosta i jego zastpca dziaaj do dnia wyboru nowego starosty, z zastrzeeniem art. 29 ust. 5.; 26) w art. 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Jeeli rada powiatu nie dokona wyboru starosty w terminie okrelonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwizaniu z mocy prawa.; b) ust. 3a-5 otrzymuj brzmienie: 3a. Do czasu wyboru starosty przez now rad Prezes Rady Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osob, ktra w tym okresie peni funkcj organw powiatu. 4. Jeeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborw przedterminowych, o ktrych mowa w ust. 3, nie dokona wyboru starosty w terminie okrelonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwizaniu z mocy prawa. Informacj o rozwizaniu rady podaje si do wiadomoci w trybie okrelonym w ust. 2. 5. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 4, nie przeprowadza si wyborw przedterminowych. Do dnia wyborw rady powiatu na kolejn kadencj oraz wyboru starosty zadania i kompetencje rady i starosty przejmuje komisarz rzdowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrw na wniosek ministra waciwego do spraw administracji publicznej.; 27) uchyla si art. 30; 28) w art. 31: a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Rada powiatu moe odwoa starost na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skadu rady. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwoania; b) uchyla si ust. 4 i 5; 29) w art. 31a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

51

1. W przypadku zoenia rezygnacji przez starost jej przyjcie nastpuje na najbliszej sesji zwyk wikszoci gosw w formie uchway., b) uchyla si ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Niepodjcie uchway, o ktrej mowa w ust. 1, jest rwnoznaczne z przyjciem rezygnacji z upywem ostatniego dnia miesica, w ktrym odbya si sesja rady powiatu, o ktrej mowa w ust. 1.; 30) w art. 31b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku odwoania albo przyjcia rezygnacji starosty rada powiatu dokonuje wyboru nowego starosty w trybie, o ktrym mowa w art. 27, odpowiednio, w cigu 3 miesicy od dnia odwoania albo od dnia przyjcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego starosty w terminie 3 miesicy od dnia odwoania albo od dnia przyjcia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje si odpowiednio., b) uchyla si ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Starosta, ktry zosta odwoany lub ktrego rezygnacja zostaa przyjta, peni dotychczasowe obowizki do czasu wyboru nowego starosty., d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Odwoanie starosty i przyjcie rezygnacji starosty jest rwnoznaczne z odwoaniem zastpcy starosty; zastpca peni dotychczasowe obowizki do czasu wyboru nowego starosty.; 31) uchyla si art. 31c; 32) art. 32 otrzymuje brzmienie: Art. 32. 1. Starosta wykonuje zadania nalece do samorzdu powiatu, niezastrzeone ustaw na rzecz rady powiatu lub powiatowych samorzdowych jednostek organizacyjnych. 2. Do zada starosty naley dbao o interesy powiatu, a w szczeglnoci: 1) przygotowywanie projektw uchwa rady;

52

2) uczestniczenie w sesjach rady; 3) wykonywanie uchwa rady; 4) gospodarowanie mieniem powiatu; 5) wykonywanie budetu powiatu; 6) zatrudnianie i zwalnianie kierownikw jednostek organizacyjnych powiatu. 3. W realizacji zada starosta podlega wycznie radzie powiatu. 4. Starosta przedkada radzie powiatu sprawozdanie z wykonywania zada przypisanych mu jako organowi wykonawczemu powiatu, w szczeglnoci z realizacji uchwa rady, w tym strategii rozwoju powiatu. 5. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 4, obejmuje rok kalendarzowy i skadane jest w terminie do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku objtym sprawozdaniem (roku sprawozdawczym).; 33) po art. 32 dodaje si art. 32a-32c w brzmieniu: Art.32a.1. Komisja rewizyjna opiniuje przedoone przez starost: sprawozdanie z wykonywania przez starost zada organu wykonawczego, sprawozdanie finansowe powiatu oraz pod wzgldem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budetu powiatu w terminie do 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym. 2. Przed wydaniem opinii w przedmiocie okrelonym w ust. 1 komisja rewizyjna zasiga opinii poszczeglnych staych komisji rady powiatu, a w przypadku jednostek, ktrych sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami musi by zbadane przez biegego rewidenta, zapoznaje si rwnie z opini z tego badania. 3. W oparciu o opini dotyczc poszczeglnych sprawozda komisja rewizyjna przedkada radzie powiatu w terminie do dnia 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym opini w sprawie udzielenia starocie skwitowania. Art.32b. 1. W terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym rada powiatu rozpatruje i zatwierdza:

53

1) sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu, 2) sprawozdanie z wykonywania przez starost zada organu wykonawczego powiatu okrelonych w uchwaach rady powiatu. 2. Nie pniej ni do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym, rada powiatu podejmuje uchwa w sprawie skwitowania dla starosty po zapoznaniu si z: 1) sprawozdaniem z wykonywania przez starost zada organu wykonawczego powiatu okrelonych w uchwaach rady powiatu; 2) sprawozdaniem z wykonania budetu powiatu; 3) sprawozdaniem finansowym powiatu; 4) opini z badania sprawozdania finansowego, o ktrym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 5) informacj o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego; 6) opini komisji rewizyjnej. 3. Jeeli w trakcie roku sprawozdawczego doszo do zmiany na stanowisku starosty, skwitowanie dla kadej z osb zajmujcych to stanowisko udzielane jest oddzielnie. Art.32c. 1. Uchwaa w sprawie skwitowania jest podejmowana bezwzgldn wikszoci gosw. 2. Uchwaa odmawiajca skwitowania musi zawiera szczegowe wskazanie powodw odmowy udzielenia skwitowania. 3. Jeeli w gosowaniu bezwzgldna wikszo gosujcych sprzeciwia si podjciu uchway w sprawie odmowy skwitowania uznaje si, e podjta zostaa uchwaa udzielajca skwitowania. 4. Regu z ust. 3 stosuje si odpowiednio do gosowania nad uchwa w sprawie udzielenia skwitowania, z zastrzeeniem e rada powiatu bezporednio pniej zwyk wikszoci gosw uzupenia tre podjtej uchway o odmowie skwitowania o elementy wskazane w ust. 2.;

54

34) art. 33 otrzymuje brzmienie: Art.33. 1. Starosta wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzdu pracy. 2. Starosta w celu wsparcia swoich dziaa moe tworzy ciaa pomocnicze i doradcze oraz okrela ich zadania, a take zasady ich powoywania i dziaalnoci, z zastrzeeniem, e zadania utworzonych cia nie mog narusza kompetencji organw powiatu. Zarzdzenie starosty podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposb zwyczajowo przyjty na danym terenie; 35) w art. 34: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Starosta organizuje prac starostwa powiatowego, kieruje biecymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewntrz.; b) uchyla si ust. 2-3; 36) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organizacj i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny nadany przez starost w drodze zarzdzenia.; 37) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organizacj i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj regulaminy organizacyjne nadane przez starost w formie zarzdzenia, chyba e przepisy odrbne stanowi inaczej.; 38) w art. 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Sekretarz i skarbnik mog uczestniczy w obradach rady powiatu i jej komisji z gosem doradczym.; 39) w art. 38: a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci powiatu decyzje wydaje starosta. 2. Starosta moe upowani sub, swojego i zastpc, oraz pracownikw kierownikw starostwa, jednostek powiatowych inspekcji stray

55

organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o ktrych mowa w ust. 1.; b) skrela si ust. 2a; 40) w art. 40: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na podstawie i w granicach upowanie zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowizujce na obszarze powiatu. Upowanienie ustawowe wskazuje, e akt podejmowany jest w drodze uchway rady powiatu stanowicej akt prawa miejscowego.; b) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach korzystania z powiatowych dodaje si wyraz instytucji,; c) dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Rada powiatu moe wprowadza ulgi w opatach za korzystanie z powiatowych instytucji, obiektw i urzdze uytecznoci publicznej, rwnie w przypadku opat ustalanych przez t rad na podstawie przepisw odrbnych.; 41) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W zakresie nieuregulowanym w odrbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowizujcych, w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu moe wydawa powiatowe przepisy porzdkowe, jeeli jest to niezbdne do ochrony ycia lub zdrowia, mienia publicznego lub prywatnego, ochrony rodowiska albo do zapewnienia porzdku, spokoju i bezpieczestwa publicznego, o ile przyczyny te wystpuj na obszarze wicej ni jednej gminy tego powiatu.; 42) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Powiatowe przepisy porzdkowe, o ktrych mowa w art. 41, w przypa dkach niecierpicych zwoki, moe wyda starosta.; 43) w art. 48 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Owiadczenie woli w sprawach majtkowych w imieniu powiatu skada starosta. 2. Starosta moe upowani swojego zastpc, pracownikw starostwa, kierownikw powiatowych sub, inspekcji i stray oraz jednostek organizacyjnych powiatu do skadania owiadcze woli zwizanych z prowadzeniem biecej dziaalnoci

56

powiatu.; 44) art. 50 otrzymuje brzmienie: zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.; 45) w art. 60: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Za prawidowe wykonanie budetu powiatu odpowiada starosta., b) wprowadzenie do wyliczenia w ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Starocie przysuguje wyczne prawo:; 46) w art. 61 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) ujawnienie sprawozdania starosty z dziaa, o ktrych mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2.; 47) w art. 65 po ust. 1 dodaje si ust. 1a i 1 b w brzmieniu: 1a. Na zwizek przechodzi stanowienie taryf, opat i cen oraz warunkw korzystania z usug a take zaatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, jeeli ustanawianie takich przepisw lub wydawanie decyzji administracyjnych naley z mocy ustawy do zadania publicznego przekazanego do wykonania zespoowi. 1b. Powiaty mog take tworzy zwizki wsplnie z gminami i przystpowa do zwizkw tworzonych przez gminy, na zasadach okrelonych w ustawie o samorzdzie gminnym, jeeli celem dziaania zwizku jest wykonywanie zada publicznych w dziedzinie nalecej zarwno do zakresu dziaania powiatu jak i do zakresu dziaania gminy. Do takich zwizkw przepisy ustawy niniejszej maj zastosowanie, o ile nie s sprzeczne z odpowiednimi przepisami ustawy o samorzdzie gminnym.; 48) w art. 74 po wyrazach z gminami dodaje si przecinek oraz wyrazy na zasadach okrelonych w ustawie o samorzdzie gminnym.; 49) w art. 75 dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Stowarzyszenia, o ktrych mowa w ust. 1, mog reprezentowa interesy swoich Art. 50. Obowizkiem osb uczestniczcych w zarzdzaniu mieniem powiatu jest

57

czonkw

przed

organami

wadz

publicznych,

postpowaniu

sdowoadministracyjnym i w postpowaniu przed Trybunaem Konstytucyjnym, jeeli ich statuty przewiduj tak ich funkcj.; 50) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Starosta przedkada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach okrelonych w ust. 1, uchwa budetow oraz inne uchway objte zakresem nadzoru izby.; 51) art. 79 otrzymuje brzmienie: Art.79. 1. W przypadku podjcia uchway z naruszeniem prawa organ nadzoru, w terminie nie duszym ni 21 dni od dnia dorczenia uchway lub zarzdzenia w trybie okrelonym w art. 78, kieruje do waciwego w sprawie organu powiatu informacj o stwierdzonych naruszeniach prawa. Informacja powinna zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Organ nadzoru kierujc informacj, o ktrej mowa w ust. 1, moe wstrzyma wykonanie uchway lub zarzdzenia w formie rozstrzygnicia nadzorczego. 3. W przypadku istotnego naruszenia prawa, w informacji, o ktrej mowa w ust. 1, organ nadzoru wstrzymuje wykonanie uchway lub zarzdzenia i wyznacza termin na usunicie narusze prawa, nie duszy ni 3 miesice od dorczenia informacji. 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie usunicia istotnych narusze prawa lub od dnia bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru wydaje rozstrzygnicie nadzorcze stwierdzajce niewano uchway lub zarzdzenia w caoci lub w czci. 5. Rozstrzygnicie nadzorcze powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia skargi do sdu administracyjnego. 6. W przypadku otrzymania zawiadomienia o usuniciu istotnych narusze prawa w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje waciwy w sprawie organ powiatu o odstpieniu od wydania rozstrzygnicia nadzorczego.

58

7. W przypadku przedoenia przez waciwy organ powiatu w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, wyjanie, ktre uzasadniaj zmian kwalifikacji naruszenia prawa, organ nadzoru moe odstpi od wydania rozstrzygnicia nadzorczego. O odstpieniu od wydania rozstrzygnicia nadzorczego organ nadzoru informuje waciwy w sprawie organ powiatu w terminie 14 dni od przedoenia przez waciwy organ powiatu wyjanie. 8. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do uchway lub zarzdzenia o zaskareniu rozstrzygnicia nadzorczego do sdu administracyjnego oraz o zoeniu zawiadomienia lub wniosku do organw cigania, bezpieczestwa lub kontroli.; 52) w art. 80: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rozstrzygnicie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchway lub zarzdzenia organu powiatu z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.; b) uchyla si ust. 2;

53) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Po upywie terminu, o ktrym mowa w art. 79 ust. 4, organ nadzoru nie moe we wasnym zakresie wyda rozstrzygnicia nadzorczego, stwierdzajcego niewano uchway lub zarzdzenia organu powiatu w caoci lub w czci. W tym przypadku organ nadzoru moe zaskary uchwa lub zarzdzenie do sdu administracyjnego.; 54) art. 83 otrzymuje brzmienie: Art.83. 1. W razie powtarzajcego si naruszenia przez rad powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, moe w drodze uchway rozwiza rad powiatu. Rozwizanie rady rwnoznaczne jest z rozwizaniem wszystkich organw powiatu. W przypadku rozwizania rady powiatu Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia nadzorczego powouje komisarza, ktry do czasu wyborw nowych organw powiatu peni funkcj tych organw.

59

2. Jeeli powtarzajcego si naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza si starosta, wojewoda wzywa rad powiatu do zastosowania niezbdnych rodkw, a jeeli wezwanie to nie odnosi skutku - wystpuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrw o odwoanie starosty. 3. Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia nadzorczego, odwouje starost oraz powouje komisarza, ktry do czasu wyboru starosty peni jego funkcj. 4. Zarzdzenie nadzorcze, o ktrym mowa w ust. 1 i 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.; 55) art. 84 otrzymuje brzmienie: Art.84. 1. W razie nierokujcego nadziei na szybk popraw i przeduajcego si braku skutecznoci w wykonywaniu zada publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, moe w drodze zarzdzania nadzorczego zawiesi organy powiatu oraz powoa komisarza do penienia ich funkcji na okres do dwch lat, nie duej jednak ni do wyboru starosty przez rad nowej kadencji. Zarzdzenie nadzorcze podlega

natychmiastowemu wykonaniu. 2. Przed skierowaniem wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, wojewoda przedstawia organom powiatu zarzuty i wzywa je do niezwocznego przedoenia programu poprawy sytuacji powiatu.; 56) w art. 85 ust 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rozstrzygnicia nadzorcze dotyczce powiatu, w tym zarzdzenia nadzorcze, o ktrych mowa w art. 83 ust. 1 i 3 i art. 84 ust. 1, a take stanowisko zajte w trybie art. 77b, podlegaj zaskareniu do sdu administracyjnego z powodu niezgodnoci z prawem w terminie 30 dni od dnia ich dorczenia.; 57) w art. 85a ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie: 1. Jeeli waciwy organ powiatu, wbrew obowizkowi wynikajcemu z przepisw art. 25f ust. 2 i 3 i art. 26 ust. 2a i 3 oraz przepisw art. 383 2 i 6, art. 387 1 ustawy, o ktrej mowa w art. 29 ust. 6, a take przepisw art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby

60

penice funkcje publiczne, w zakresie dotyczcym odpowiednio wyganicia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, odwoania ze stanowiska albo rozwizania umowy o prac ze starost, wicestarost, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osob zarzdzajc lub czonkiem organu zarzdzajcego powiatow osob prawn, nie podejmuje uchway, nie odwouje ze stanowiska albo nie rozwizuje umowy o prac, wojewoda wzywa organ powiatu do podjcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni od dorczenia wezwania. 2. W razie bezskutecznego upywu terminu okrelonego w ust. 1, wojewoda wydaje zarzdzenie zastpcze.; 58) po rozdziale 8 dodaje si rozdzia 8a w brzmieniu: Rozdzia 8a Zmiany granic powiatw Art. 90b.1. Obszar powiatu powinien zapewnia jednostce samorzdu lokalnego terytorium moliwie jednorodne ze wzgldu na ukad osadniczy i przestrzenny, uwzgldniajcy wizi spoeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniajcy zdolno wykonywania zada publicznych. 2. Rada Ministrw, w drodze rozporzdzenia: 1) tworzy, czy, dzieli i znosi powiaty a take ustala ich granice, 2) ustala i zmienia nazwy powiatw a take siedziby ich wadz biorc pod uwag, e trwao obszarw powiatw oraz stabilno ich granic, stanowic podstaw spjnoci spoecznej i dobrego funkcjonowania wsplnot samorzdowych podlegaj ochronie prawnej. 3. Postpowanie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, prowadzi minister waciwy w sprawach administracji publicznej na wniosek zainteresowanej jednostki samorzdu terytorialnego albo z urzdu. Do postpowania tego, z zastrzeeniem przepisw ustawy niniejszej, stosuje si przepisy o wydawaniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Art.90c. 1. Jeeli ustawa niniejsza albo przepis szczeglny nie stanowi inaczej, podzia powiatu lub wyczenie gminy lub gmin z powiatu i wczenie jej do powiatu

61

ssiedniego albo poczenie powiatw nastpuje za zgod zainteresowanych powiatw. 2. Przez czenie powiatw naley rozumie rwnie wczenie miasta na prawach powiatu do powiatu majcego siedzib w tym miecie z rwnoczesnym wyganiciem praw powiatu posiadanych dotychczas przez to miasto. 3. Przeksztacenia, o ktrych mowa w ust. 1, mog nastpowa rwnie z wniosku wojewdztwa albo z urzdu; w takich przypadkach przepisy ust. 1 stosuje si odpowiednio, z zastrzeeniem art. 90d i 90e. 4. Jednake, mimo zgodnych wnioskw lub zgody zainteresowanych jednostek samorzdu lokalnego, przeksztace, o ktrych mowa w ust. 1, nie przeprowadza si, o ile w ich wyniku miaoby doj do utraty lub znacznego osabienia spjnoci spoecznej w powiecie albo ich zdolnoci wykonywania zada publicznych. Art. 90d. Wyczenie gminy z powiatu i wczenie jej do powiatu ssiedniego moe nastpi z urzdu mimo braku zgody zainteresowanych jednostek samorzdu lokalnego, jednake z uwzgldnieniem przepisu art. 90b ust. 1, jeeli zmiana ta stanowi jedyn drog rozwizania istotnych spoeczno-gospodarczych problemw obszaru, ktrych nie mona zaatwi w inny sposb, w tym w szczeglnoci jeeli gwnym rdem tych problemw jest malejca zdolno wykonywania zada publicznych przez powiat, za zniesienie tego powiatu w trybie okrelonym w art. 90e rodzioby powane, negatywne konsekwencje dla gmin i mieszkacw likwidowanego powiatu. Art. 90e. 1. Zniesienie powiatu moe nastpi z urzdu mimo braku zgody zainteresowanej jednostki samorzdu lokalnego, jeeli wskutek: 1) zmian demograficznych i znacznego spadku liczby ludnoci, albo 2) istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu bdcych nastpstwem realizacji duych projektw inwestycyjnych lub innych przedsiwzi o powanych konsekwencjach przestrzennych, w tym w systemie osadniczym, albo 3) podziau gminy lub powiatu albo zmiany ich granic

62

nastpia utrata przez powiat zdolnoci wykonywania zada publicznych, za z przeprowadzonych analiz wynika, e ten stan rzeczy jest bezsporny i ma trway charakter. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, jeeli utrata przez powiat zdolnoci wykonywania zada publicznych, znajduje bezsporny wyraz w raco niskim, nie odpowiadajcym wymaganiom zawartym w ustawach, poziomie usug publicznych wiadczonych mieszkacom, i jest to stan trway, w szczeglnoci za uprzednie wezwania i dziaania oparte na przepisach art. 84 ustawy o samorzdzie powiatowym, podejmowane co najmniej dwukrotnie w odstpie nie mniejszym ni co dwa lata, nie przyniosy oczekiwanych rezultatw w postaci istotnej poprawy poziomu usug. 3. W przypadku zniesienia powiatu, dane terytorium zostaje w caoci wczone do ssiedniej jednostki podziau terytorialnego pastwa albo ulega stosownemu podziaowi, z uwzgldnieniem przepisw art. 90c i 90d. Art. 90f. 1. Przy dokonywaniu przeksztace, o ktrych mowa w art. 90c90e: 1) zasiga si opinii zainteresowanych rad gmin i powiatw, chyba e postpowanie zostao wszczte z ich zgodnego wniosku lub za ich zgod, jeli za przeksztacenia te rwnoczenie bd powodowa zmian granic wojewdztw rwnie opinii sejmikw wojewdztw, 2) przeprowadza si konsultacje z mieszkacami. 2. Opinii, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, zasiga prowadzcy postpowanie minister waciwy do spraw administracji publicznej lub na jego polecenie waciwy miejscowo wojewoda. Dotyczy to take zapytania o zgod gminy lub powiatu. 3. W przypadku niewyraenia opinii, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 6 miesicy od daty otrzymania wystpienia o opini, wymg zasignicia opinii uznaje si za speniony. 4. W przypadku niezajcia przez gmin lub powiat stanowiska w t erminie 6 miesicy od daty otrzymania zapytania o zgod, uznaje si, e oznacza to odmow udzielenia zgody. 5. Konsultacje, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadzaj waciwe rady przed

63

podjciem uchwa w sprawie wniosku, wyraenia zgody lub udzielenia opinii odnonie do projektowanej zmiany. 6. W przypadku, gdy zmiana ma polega na wyczeniu z powiatu jednej gminy w celu wczenia jej do powiatu ssiedniego, konsultacje mog zosta ograniczone przez sejmik wojewdztwa do obszaru powiatu, z ktrego ma nastpi wyczenie. Art. 90g. 1. W toku postpowania, o ktrym mowa w art. 90b ust. 3, minister waciwy do spraw administracji publicznej zasiga opinii niezalenych i bezstronnych ekspertw, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie zachodz przesanki dokonywaniu przeksztace, o ktrych mowa w art. 90c90e, albo przeszkody w tym zakresie, a take w jaki sposb projektowana zmiana wpynie na ssiadujce gminy, powiaty lub wojewdztwa. 2. Raport ekspertw jest udostpniany zainteresowanym jednostkom samorzdu terytorialnego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci a zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego maj prawo, w terminie 3 miesicy od daty otrzymania raportu, przedstawi swj udokumentowany pogld w sprawie, do ktrego autorzy raportu s zobowizani ustosunkowa si merytorycznie na pimie. W przypadku utrzymujcej si istotnej rozbienoci pogldw minister moe przedoy dokumentacj sprawy do dodatkowej oceny dwch recenzentw. 3. Po przeprowadzeniu postpowania minister waciwy do spraw administracji publicznej zajmuje ostateczne stanowisko, ktre przedkada zainteresowanym powiatom, za w przypadku gdyby dokonywane przeksztacenia miay take narusza granice wojewdztw rwnie tym wojewdztwom. 4. Stanowisko ministra waciwego do spraw administracji publicznej okrelone w ust. 3 posiada form postanowienia. Postanowienie to moe zosta zaskarone przez zainteresowan jednostk samorzdu terytorialnego do sdu administracyjnego z powodu niezgodnoci z prawem w terminie 30 dni od daty dorczenia. Do czasu prawomocnego wyroku sdu, odrzucajcego lub oddalajcego skarg, wzgldnie do dnia, w ktrym bezskutecznie upynie termin do zoenia skargi, postpowanie w sprawie wydania rozporzdzenia okrelonego

64

w art. 90b ust. 2 ulega zawieszeniu. 5. Rozporzdzenie, o ktrym mowa w art. 90b ust. 2, jest wydawane i publikowane najpniej do dnia 30 czerwca roku, w ktrym postpowanie okrelone w niniejszym rozdziale zostao prawomocnie zakoczone, a jeli prawomocne zakoczenie postpowania nastpio po tej dacie do 30 czerwca roku nastpnego, przy czym zmiany, ktre s wprowadzane tym rozporzdzeniem, nastpuj z dniem 1 stycznia kolejnego roku.; 59) w art. 92 po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Do zaatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci powiatu, rada miasta na prawach powiatu moe upowani organ wykonawczy jednostki pomocniczej albo przewodniczcego organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, ktre w tym zakresie staj si organami waciwymi w rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego.. Art. 41 W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Do zakresu dziaania wojewdztwa nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu regionalnym, nie zastrzeone ustawami na rzecz innych podmiotw.; b) dodaje ust. 3 w brzmieniu: 3. Jeeli ustawy nie stanowi inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o ktrych mowa w ust. 2, naley do wojewdztwa.; 2) po art. 5 dodaje si art. 5a w brzmieniu: Art. 5a.1. Mieszkacom wojewdztwa majcym prawo wybierania do sejmiku wojewdztwa uchwaodawczej. 2. Obywatelska inicjatywa uchwaodawcza nie moe dotyczy uchwa, dla przysuguje prawo obywatelskiej inicjatywy

65

ktrych ustawy zastrzegaj wyczn waciwo zarzdu wojewdztwa lub marszaka wojewdztwa do wniesienia projektu uchway, w szczeglnoci budetu, planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa albo ich zmian. 3.Statut wojewdztwa okrela zasady i tryb wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej, w szczeglnoci: 1) minimaln liczebno grupy mieszkacw uprawnionych do gosowania w wyborach do sejmiku wojewdztwa mogcej wystpi z obywatelsk inicjatyw uchwaodawcz, nie wiksz ni 5% uprawnionych; 2) tryb postpowania z projektem uchway wniesionym jako obywatelska inicjatywa uchwaodawcza majc na wzgldzie jego rozpatrzenie przez sejmik wojewdztwa bez zbdnej zwoki; 3) uprawnienia wnioskodawcw na etapie prac sejmiku wojewdztwa nad projektem uchway.; 3) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) wykonuje zadania publiczne, o ktrych mowa w art. 2, w imieniu wasnym i na wasn odpowiedzialno,; 4) w art. 7 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Statut okrela formy udziau mieszkacw w pracach organw wojewdztwa oraz moe okrela inne formy uczestnictwa spoecznego w yciu zbiorowym wsplnoty.; 5) w art. 8: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. W celu wsplnego wykonywania zada publicznych wojewdztwa mog tworzy zwizki celowe.; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Z zastrzeeniem ust. 1a i 2, do zwizkw celowych wojewdztw oraz porozumie stosuje si odpowiednio przepisy o samorzdzie gminnym dotyczce zwizkw i porozumie midzygminnych.; c) w ust. 4 wyraz Porozumienia zastpuje si wyrazami: Statuty zwizkw celowych,

66

o ktrych mowa w ust. 1a, oraz porozumienia; 6) w art. 8b dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Stowarzyszenia, o ktrych mowa w ust. 1, mog reprezentowa interesy swoich czonkw przed organami wadz publicznych, w postpowaniu sdowoadministracyjnym i w postpowaniu przed Trybunaem Konstytucyjnym, jeeli ich statuty przewiduj tak ich funkcj.; 7) art. 10a otrzymuje brzmienie: Art. 10a. 1. W przypadkach przewidzianych ustawami s, a w innych sprawach wanych dla wojewdztwa mog by przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkacami wojewdztwa. 2. Do konsultacji z mieszkacami wojewdztwa stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce konsultacji z mieszkacami gminy. 3. Sejmik wojewdztwa moe, w formie uchway stanowicej akt prawa miejscowego, ustala take inne ni uregulowane w przepisach prawa powszechnie obowizujcego na terenie kraju formy udziau mieszkacw w planowaniu i realizacji zada publicznych, okrelajc jednoczenie szczegowy tryb postpowania w takich sprawach.; 8) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Poza sfer uytecznoci publicznej wojewdztwo moe tworzy spki prawa handlowego oraz przystpowa do nich na zasadach okrelonych w odrbnej ustawie.; 9) w art. 14: a) w ust. 1 zdanie wprowadzajce do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 1. Do zakresu dziaania wojewdztwa nale w szczeglnoci sprawy:; b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Wojewdztwo okrela samodzielnie sposb realizacji zada wasnych, chyba e ustawa stanowi inaczej ze wzgldu na uzasadnion konieczno zapewnienia jednolitego sposobu realizacji okrelonego zadania w skali kraju.; 10) w art. 18:

67

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10) podejmowanie uchway w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarzdowi wojewdztwa skwitowania z wykonania zada; b) po pkt 10 dodaje si pkt 10a w brzmieniu: 10a) podejmowanie uchwa w sprawie przystpienia do realizacji zada publicznych o znaczeniu regionalnym nieuregulowanych przez odrbne ustawy oraz okrelanie sposobu realizacji takich zada,; 11) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Uchway sejmiku wojewdztwa zapadaj zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu sejmiku, w gosowaniu imiennym, chyba e przepisy ustaw stanowi inaczej.; b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Imienne wykazy gosowa radnych wraz ze wskazaniem przedmiotu gosowania podawane s do publicznej wiadomoci w Biuletynie Informacji Publicznej nie pniej ni w cigu 7 dni od dnia gosowania.; c) uchyla si ust. 3; 12) w art. 20: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zadaniem przewodniczcego sejmiku wojewdztwa jest wycznie organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku, z zastrzeeniem ust. 3a. Przewodniczcy moe wyznaczy do wykonywania swoich zada wiceprzewodniczcego. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego i niewyznaczenia wiceprzewodniczcego, zadania przewodniczcego wykonuje wiceprzewodniczcy najstarszy wiekiem.; b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Przewodniczcy sejmiku wojewdztwa dziaa w imieniu wojewdztwa przed sdem powszechnym w postpowaniu, w ktrym przeciwnikiem procesowym wojewdztwa bdzie lub jest aktualny marszaek tego wojewdztwa.; 13) po art. 21 dodaje si art. 21a w brzmieniu:

68

Art. 21a. 1.

Projekty uchwa sejmiku wojewdztwa s podawane do publicznej wiadomoci poprzez ich publikacj w Biuletynie Informacji Publicznej; statut moe okreli dodatkowo inny sposb podawania projektw uchwa do publicznej wiadomoci. Podanie projektw uchwa do publicznej wiadomoci nastpuje nie pniej ni w dniu przekazania tych projektw radnym. Kady moe zoy uwagi do projektu uchway podanego do publicznej wiadomoci. Przewodniczcy sejmiku wojewdztwa informuje radnych o zoonych uwagach.;

2.

3.

14) w art. 24: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w sejmiku ani w komisji, jeeli dotyczy ono jego indywidualnego, cywilnoprawnego, majtkowego interesu prawnego.; b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na zasadach ustalonych przez sejmik wojewdztwa radnemu przysuguj diety, zwrot kosztw podry subowych, oraz prawo do bezpatnego udziau w szkoleniach zwizanych z wykonywaniem mandatu.; c) po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu: 3a. Na zasadach ustalonych przez sejmik wojewdztwa radny moe by delegowany na szkolenia zwizane z wykonywaniem mandatu na koszt wojewdztwa.; 15) w art. 27 dodaje si ust. 3 w brzmieniu: 3. Pracodawcy radnego przysuguje prawo do zaskarenia do sdu administracyjnego uchway sejmiku wojewdztwa o niewyraeniu zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym.; 16) art. 30 otrzymuje brzmienie: Art.30.1. Sejmik wojewdztwa kontroluje dziaalno zarzdu wojewdztwa oraz wojewdzkich samorzdowych jednostek organizacyjnych. 2. Uprawnienia kontrolne sejmik wojewdztwa wykonuje w szczeglnoci za pomoc komisji rewizyjnej. 3. W skad komisji rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich

69

klubw. 4. Czonkostwa w komisji rewizyjnej nie mona czy z funkcjami marszaka wojewdztwa, przewodniczcego i wiceprzewodniczcego sejmiku wojewdztwa oraz radnego bdcego czonkiem zarzdu wojewdztwa. 5. Sposoby realizacji uprawnie kontrolnych, w szczeglnoci tryb pracy komisji rewizyjnej, okrela statut wojewdztwa. 6. Klub radnych jest zobowizany zgosi swojego przedstawiciela do komisji rewizyjnej w terminie okrelonym w statucie wojewdztwa, pod rygorem pominicia przedstawiciela klubu w skadzie komisji rewizyjnej; 17) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Zarzd wojewdztwa jest organem wykonawczym i zarzdzajcym wojewdztwa.; 18) uchyla si art. 34; 19) w art. 37 ust. 1 3 otrzymuj brzmienie: 1. Sejmik wojewdztwa moe odwoa marszaka wojewdztwa jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skadu sejmiku. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwoania. 3. Odwoanie marszaka wojewdztwa nastpuje wikszoci co najmniej 3/5 gosw ustawowego skadu sejmiku, w gosowaniu tajnym. Gosowanie w sprawie odwoania sejmik wojewdztwa przeprowadza na nastpnej sesji po tej, na ktrej zgoszono wniosek o odwoanie, nie wczeniej jednak ni po upywie 1 miesica od dnia zgoszenia wniosku. Jeeli wniosek o odwoanie marszaka wojewdztwa nie uzyska wymaganej wikszoci gosw, kolejny wniosek o odwoanie moe by zgoszony nie wczeniej ni po upywie 6 miesicy od poprzedniego gosowania.; 20) w art. 41: a) w ust. 2: - zdanie wprowadzajce do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 2. Do zada zarzdu wojewdztwa naley dbao o interesy wojewdztwa, a w szczeglnoci:; - po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:

70

1a) uczestniczenie w obradach sejmiku;; b) dodaje si ust. 4 i 5 w brzmieniu: 4. Zarzd wojewdztwa przedkada sejmikowi wojewdztwa sprawozdanie z wykonywania zada, w szczeglnoci z realizacji uchwa sejmiku. 5. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 4, obejmuje rok kalendarzowy i skadane jest w terminie do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku objtym sprawozdaniem (roku sprawozdawczym).; 21) po art. 41 dodaje si art. 41a 41c w brzmieniu: Art. 41a. 1. Komisja rewizyjna opiniuje przedoone przez zarzd wojewdztwa: sprawozdanie z wykonywania przez zarzd wojewdztwa zada organu wykonawczego, sprawozdanie finansowe wojewdztwa oraz pod wzgldem merytorycznym sprawozdanie z wykonania budetu wojewdztwa w terminie do 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym. 2. Przed wydaniem opinii w przedmiocie okrelonym w ust. 1 komisja rewizyjna zasiga opinii poszczeglnych staych komisji sejmiku wojewdztwa, a w przypadku jednostek, ktrych sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami musi by zbadane przez biegego rewidenta, zapoznaje si rwnie z opini z tego badania. 3. W oparciu o opini dotyczc poszczeglnych sprawozda komisja rewizyjna przedkada sejmikowi wojewdztwa w terminie do dnia 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym opini w sprawie udzielenia skwitowania zarzdowi wojewdztwa. Art. 41b. 1. W terminie do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym sejmik wojewdztwa rozpatruje i zatwierdza: 1) sprawozdanie finansowe wojewdztwa, 2) sprawozdanie z wykonywania przez zarzd wojewdztwa zada organu wykonawczego wojewdztwa okrelonych w uchwaach sejmiku wojewdztwa. 2. Nie pniej ni do dnia 30 czerwca roku nastpujcego po roku

71

sprawozdawczym, sejmik wojewdztwa podejmuje uchwa w sprawie skwitowania dla zarzdu wojewdztwa po zapoznaniu si z: 1) sprawozdaniem z wykonywania przez zarzd wojewdztwa zada organu wykonawczego wojewdztwa okrelonych w uchwaach sejmiku wojewdztwa; 2) sprawozdaniem z wykonania budetu wojewdztwa; 3) sprawozdaniem finansowym wojewdztwa; 4) opini z badania sprawozdania finansowego, o ktrym mowa w art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; 5) informacj o stanie mienia jednostki samorzdu terytorialnego; 6) opini komisji rewizyjnej. 3. Jeeli w trakcie roku sprawozdawczego doszo do zmiany na stanowisku marszaka wojewdztwa, skwitowanie dla kadego z zarzdw dziaajcych pod przewodnictwem kolejnych marszakw udzielane jest oddzielnie. Art. 41c. 1. Uchwaa w sprawie skwitowania jest podejmowana bezwzgldn wikszoci gosw. 2. Uchwaa odmawiajca skwitowania musi zawiera szczegowe wskazanie powodw odmowy udzielenia skwitowania. 3. Jeeli w gosowaniu bezwzgldna wikszo gosujcych sprzeciwia si podjciu uchway w sprawie odmowy skwitowania uznaje si, e podjta zostaa uchwaa udzielajca skwitowania. 4. Regu z ust. 3 stosuje si odpowiednio do gosowania nad uchwa w sprawie udzielenia skwitowania, pniej z zastrzeeniem, zwyk e sejmik gosw wojewdztwa bezporednio wikszoci

uzupenia tre podjtej uchway o odmowie skwitowania o elementy wskazane w ust. 2.; 22) w art. 45 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu: 1a. Zarzd wojewdztwa w celu wsparcia swoich dziaa moe tworzy ciaa pomocnicze i doradcze oraz okrela ich zadania, a take zasady ich powoywania i

72

dziaalnoci, z zastrzeeniem, e zadania utworzonych cia nie mog narusza kompetencji organw wojewdztwa. Uchwaa zarzdu wojewdztwa podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposb zwyczajowo przyjty.; 23) po art. 60 dodaje si art. 60a w brzmieniu: zachowanie szczeglnej starannoci przy wykonywaniu zarzdu zgodnie Art. 60a. Obowizkiem osb uczestniczcych w zarzdzaniu mieniem wojewdztwa jest z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.; 24) art. 82 otrzymuje brzmienie: Art.82.1. W przypadku podjcia uchway z naruszeniem prawa organ nadzoru, w terminie nie duszym ni 21 dni od dnia dorczenia uchway w trybie okrelonym w art. 81, kieruje do waciwego w sprawie organu samorzdu wojewdztwa informacj o stwierdzonych naruszeniach prawa. Informacja winna zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Organ nadzoru kierujc informacj, o ktrej mowa w ust. 1, moe w formie rozstrzygnicia nadzorczego wstrzyma wykonanie uchway. 3. W przypadku istotnego naruszenia prawa, w informacji, o ktrej mowa w ust. 1, organ nadzoru wstrzymuje wykonanie uchway lub zarzdzenia i wyznacza termin na usunicie narusze prawa, nie duszy ni 3 miesice od dorczenia informacji. 4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie usunicia istotnych narusze prawa lub od dnia bezskutecznego upywu terminu, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru wydaje rozstrzygnicie nadzorcze stwierdzajce niewano uchway w caoci lub w czci. 5. Rozstrzygnicie nadzorcze powinno zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia skargi do sdu administracyjnego. 6. W przypadku otrzymania zawiadomienia o usuniciu istotnych narusze prawa terminie, o ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje waciwy w sprawie organ

73

samorzdu nadzorczego.

wojewdztwa

o odstpieniu

od

wydania

rozstrzygnicia

7. W przypadku przedoenia przez waciwy organ samorzdu wojewdztwa w terminie, o ktrym mowa w ust. 3, wyjanie, ktre uzasadniaj zmian kwalifikacji naruszenia prawa, organ nadzoru moe odstpi od wydania rozstrzygnicia nadzorczego. O odstpieniu od wydania rozstrzygnicia nadzorczego organ nadzoru informuje waciwy w sprawie organ samorzdu wojewdztwa w terminie 14 dni od przedoenia przez waciwy organ samorzdu wojewdztwa wyjanie. 8. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do uchway o zaskareniu rozstrzygnicia nadzorczego do sdu administracyjnego oraz o zoeniu zawiadomienia lub wniosku do organw cigania, bezpieczestwa lub kontroli.; 25) w art. 82a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Rozstrzygnicie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchway organu samorzdu wojewdztwa z mocy prawa w zakresie objtym stwierdzeniem niewanoci, z dniem dorczenia rozstrzygnicia nadzorczego.; b) uchyla si ust. 2; 26) w art. 82c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Po upywie terminu, o ktrym mowa w art. 82 ust. 4, organ nadzoru nie moe we wasnym zakresie wyda rozstrzygnicia nadzorczego, stwierdzajcego niewano uchway organu samorzdu wojewdztwa w caoci lub w czci. W tym przypadku organ nadzoru moe zaskary uchwa do sdu administracyjnego.; 27) art. 84 otrzymuje brzmienie: Art.84. 1. W razie powtarzajcego si naruszenia przez sejmik wojewdztwa Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrw, moe w drodze uchway rozwiza sejmik wojewdztwa. Rozwizanie sejmiku wojewdztwa rwnoznaczne jest z rozwizaniem wszystkich organw samorzdu wojewdztwa. W przypadku rozwizania sejmiku wojewdztwa Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia

74

nadzorczego powouje komisarza, ktry do czasu wyborw nowych organw samorzdu wojewdztwa peni funkcj tych organw. 2. Jeeli powtarzajcego si naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza si zarzd wojewdztwa, wojewoda wzywa sejmik wojewdztwa do zastosowania niezbdnych rodkw, a jeeli wezwanie to nie odnosi skutku - wystpuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrw o rozwizanie zarzdu wojewdztwa. 3. Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, w drodze zarzdzenia nadzorczego rozwizuje zarzd wojewdztwa oraz powouje komisarza, ktry do czasu wyboru nowego zarzdu wojewdztwa peni jego funkcj. 4. Zarzdzenie nadzorcze, o ktrym mowa w ust. 1 i 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.; 28) art. 85 otrzymuje brzmienie: Art.85. 1. W razie nierokujcego nadziei na szybk popraw i przeduajcego si braku skutecznoci w wykonywaniu zada publicznych przez organy samorzdu wojewdztwa, Prezes Rady Ministrw, na wniosek wojewody, moe w drodze zarzdzania nadzorczego zawiesi organy samorzdu wojewdztwa oraz powoa komisarza do penienia ich funkcji na okres do dwch lat, nie duej jednak ni do wyboru zarzdu wojewdztwa przez sejmik wojewdztwa nowej kadencji. Zarzdzenie nadzorcze podlega natychmiastowemu wykonaniu. 2. Przed skierowaniem wniosku, o ktrym mowa w ust. 1, wojewoda przedstawia organom samorzdu wojewdztwa zarzuty i wzywa je do niezwocznego przedoenia programu poprawy sytuacji wojewdztwa..

75

Rozdzia 6 Zmiany innych ustaw Art. 42 W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego wprowadza si nastpujce zmiany: 1) po art. 29 dodaje si art. 29a w brzmieniu: Art. 29a. Jednostka samorzdu terytorialnego speniajca warunki okrelone w art. 28 pozostaje stron postpowania nawet wwczas, gdy organem orzekajcym w tym postpowaniu jest organ tej jednostki, chyba e przepisy szczeglne stanowi inaczej.; 2) w art. 229 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) starosty oraz kierownikw powiatowych sub, inspekcji, stray i innych jednostek organizacyjnych, z wyjtkiem spraw okrelonych w pkt 2 rada powiatu,.

Art. 43 W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.6)) w art. 91d pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 30a oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wjt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, zarzd wojewdztwa. Art. 44 W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 i 1529) w art. 8 ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: c) marszaka wojewdztwa albo starost w odniesieniu do przewonikw, wobec ktrych odpowiednio zarzd wojewdztwa albo starosta wykonuje uprawnienia z akcji lub udziaw.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 675..

76

Art. 45 W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 i 843) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustalenie przebiegu istniejcych drg wojewdzkich nastpuje w drodze uchway sejmiku wojewdztwa, po zasigniciu opinii starostw powiatw, na obszarze ktrych przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu opinii prezydentw miast.; 2) w art. 6a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zaliczenie drogi do kategorii drg powiatowych nastpuje w drodze uchway rady powiatu w porozumieniu z zarzdem wojewdztwa, po zasigniciu opinii wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) gmin, na obszarze ktrych przebiega droga, oraz starostw ssiednich powiatw, a w miastach na prawach powiatu opinii prezydentw miast.; 3) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zaliczenie do kategorii drg gminnych nastpuje w drodze uchway rady gminy po zasigniciu opinii waciwego starosty.; 4) w art. 19: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) powiatowych starosta; b) w art. 19 po ust. 4 dodaje si ust. 5a 5g w brzmieniu: 5a. Drogi lece w granicach miasta nie posiadajcego praw powiatu mog zosta przekazane w zarzd miasta na wniosek burmistrza (prezydenta miasta), w ktrym okrela si odcinki drg, o przekazanie ktrych chodzi, z wyczeniem autostrad i drg ekspresowych. Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio. 5b. Przekazanie, o ktrym mowa w ust. 5a nastpuje w drodze porozumienia. 5c. W przypadku odmowy zawarcia porozumienia przez dotychczasowego zarzdc drogi, na wniosek burmistrza (prezydenta miasta) spr moe zosta skierowany do mediacji, a jeli to nie przyniesie efektu do arbitrau.

77

5d. Do arbitrau, o ktrym mowa w ust. 5c stosuje si odpowiednio przepisy czci pitej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z pn. zm.7)) 5e. Burmistrz (prezydent miasta) moe przej zarzdzanie wszystkimi drogami lecymi w granicach miasta nie majcego praw powiatu bez zgody dotychczasowych zarzdcw, jeeli przejmuje zarzdzanie ca sieci drogow bez roszcze finansowych wobec dotychczasowych zarzdcw. 5f. Przepis ust. 5e nie ma zastosowania do autostrad i drg ekspresowych. 5g. Zarzdc drogi moe by take zesp wsppracy terytorialnej.; 5) w art. 21 ust. 1 wyrazy i ust. 5 zastpuje si wyrazami oraz ust. 5 i 5a. Art. 46 W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) po art. 8 dodaje si art. 8a-8e w brzmieniu: Art. 8a. 1. W powiatach mog by tworzone powiatowe konferencje rozwoju gospodarczego. 2. Zadaniem powiatowych konferencji rozwoju gospodarczego jest stworzenie
7)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i poz. 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, , Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356, Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, po z. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656, Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378, Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i poz. 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220 , poz. 1431, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 403.

78

paszczyzny wsppracy midzy lokaln administracj samorzdow a podmiotami gospodarczymi do udziau majcej w na celu wspieranie konferencji rozwoju rozwoju

gospodarczego. 3. Uprawnionymi powiatowej gospodarczego s: 1) przedstawiciel kadej izby gospodarczej zrzeszajcej co najmniej 30 przedsibiorcw majcych siedzib na terenie danego powiatu; 2) przedstawiciel kadej izby rzemielniczej zrzeszajcej co najmniej 30 rzemielnikw prowadzcych dziaalno na terenie danego powiatu; 3) przedstawiciel waciwej powiatowej rady izby rolniczej; 4) przedstawiciel kadego przedsibiorcy zlokalizowanego na terenie powiatu i zatrudniajcego co najmniej 250 pracownikw; 5) dwch przedstawicieli podmiotw gospodarczych niezrzeszonych w podmiotach wymienionych w pkt 1-3 i niespeniajcych warunkw okrelonych w pkt 4 jeeli zostali wybrani na otwartym zebraniu tych podmiotw, a informacja o zebraniu bya publicznie dostpna co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem spotkania. 4. Powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego musi liczy co najmniej 5 uprawnionych. Art. 8b. 1. Uchwa o utworzeniu powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego podejmuje jednogonie co najmniej piciu uprawnionych, o ktrych mowa w art. 8a ust. 3. 2 Uprawnieni mog bez ogranicze przystpowa do powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego i rezygnowa z uczestnictwa w niej. 3. Informacja o utworzeniu powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego jest skadana starocie. 4. Informacja, o ktrej mowa w ust. 3, zawiera dokumenty potwierdzajce, e podmioty tworzce powiatow konferencj rozwoju gospodarczego s

uprawnionymi w rozumieniu art. 8a ust. 3. 5. Powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego jest obowizana przedkada starocie raz na dwa lata dokumenty, o ktrych mowa w ust. 4 pod rygorem

79

uznania konferencji za rozwizan. Art. 8c. 1. Powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego wybiera swoje prezydium. 2. Powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego pracuje na posiedzeniach, na ktre mog by zapraszane osoby spoza jej grona. 3. Szczegowy tryb pracy okrela samodzielnie powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego. 4. Koszty funkcjonowania powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego ponosz podmioty w niej uczestniczce. Art. 8d. 1. Powiatowa konferencja rozwoju gospodarczego opiniuje: 1) projekty uchwa budetowych powiatu i gmin wchodzcych w jego skad; 2) projekty uchwa w sprawach podatkw i opat lokalnych opracowywane przez gminy wchodzce w skad powiatu; 3) projekty studium kierunkw i uwarunkowa zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego opracowywane przez gminy wchodzce w skad powiatu; 4) projekty strategii rozwoju powiatu i gmin wchodzcych w jego skad. 2. Uprawnienie, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 nie rozciga si na projekty uchwa dotyczcych zmian w budecie. 3. Projekty, o ktrych mowa w ust. 1, s przedkadane powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego przez odpowiednie organy w terminie umoliwiajcym wyraenie opinii. 4. Brak wyraenia opinii przez powiatow konferencj rozwoju gospodarczego w terminie dwch tygodni od dnia otrzymania projektu uchway uznaje si za wyraenie opinii pozytywnej. Art. 8e. 1. Przepisy art. 8a 8e stosuje si odpowiednio do miast na prawach powiatu z zastrzeeniem ust. 2. 2. Jeli powiat ma siedzib na terenie miasta na prawach powiatu moliwe jest jedynie utworzenie powiatowej konferencji rozwoju gospodarczego obejmujcej teren powiatu i miasta na prawach powiatu..

80

Art. 47 W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686) w art. 8a po ust. 2 dodaje si ust. 2a w brzmieniu: 2a. Rada gminy, rada powiatu i sejmik wojewdztwa przynajmniej raz w roku rozpatruj informacj wojewdzkiego inspektora ochrony rodowiska o stanie rodowiska na obszarze wojewdztwa. Wojewdzki inspektor ochrony rodowiska informuje wjta, burmistrza (prezydenta miasta), starost i zarzd wojewdztwa o wynikach kontroli obiektw o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.. Art. 48 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.8)) w art. 21 w ust. 1 po pkt 17 dodaje si pkt 17a w brzmieniu: 17a) przychody osb wykonujcych czynnoci zwizane z penieniem obowizkw spoecznych i obywatelskich, uzyskane z tytuu uczestnictwa w szkoleniach zwizanych z penieniem tych obowizkw, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 2.280 z;. Art. 49 W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.9)) w art. 5c pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 4-6, 10, 12 i 14, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wjt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, zarzd wojewdztwa. Art. 50 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z pn. zm.10)) w art. 18 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, poz. 596, poz. 769, poz. 1278, poz. 1342, poz. 1529 i poz. 1540 oraz z 2013 r. poz. 21. 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004 r. , Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979 oraz z 2013 r. poz. 87. 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr. 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr

81

1)

darowizn przekazanych na cele okrelone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o ktrych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub rwnowanym organizacjom, okrelonym w przepisach regulujcych dziaalno poytku publicznego, obowizujcych w innym ni Rzeczpospolita Polska pastwie czonkowskim Unii Europejskiej lub innym pastwie nalecym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzcym dziaalno poytku publicznego w sferze zada publicznych, realizujcym te cele oraz darowizn przekazanych na finansowanie inicjatyw lokalnych - cznie do wysokoci nieprzekraczajcej 10% dochodu, o ktrym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1,.

Art. 51 W ustawie z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje si pkt 5a w brzmieniu: 5a) zespow wsppracy terytorialnej,; 2) po art. 9a dodaje si art. 9b w brzmieniu: Art.9b. Izby kontroluj pod wzgldem legalnoci, w szczeglnoci poprawnoci rachunkowej i formalnej roczne sprawozdania z wykonania budetw jednostek samorzdu terytorialnego i udzielaj na tej podstawie absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorzdu terytorialnego; 3) w art. 11 w ust. 1 uchyla si pkt 6; 4) w art. 13: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) wydawanie opinii o przedkadanych przez wjtw (burmistrzw, prezydentw miast), starostw i zarzdy wojewdztw informacjach o przebiegu wykonania budetu za pierwsze procze, b) uchyla si pkt 5 i 8; 5) w art. 18 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si pkt 1a i 1b w brzmieniu:
134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202, Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342, 1540, z 2013 r. poz. 21 i 613.

82

1a) zatwierdzanie i odmowa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego ze wzgldu na naruszenie kryterium legalnoci; 1b) udzielanie i odmowa udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorzdu terytorialnego.; 6) w art. 19 uchyla si ust. 3; 7) w art. 21 uchyla si ust. 2 i 3. Art. 52 W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) art. 10 otrzymuje brzmienie: Art. 10. 1. Poza sfer uytecznoci publicznej gmina moe tworzy spki prawa handlowego i przystpowa do nich, jeeli cznie zostan spenione nastpujce warunki: 1) istniej niezaspokojone potrzeby wsplnoty samorzdowej na rynku lokalnym; 2) wystpujce w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpywa ujemnie na poziom ycia wsplnoty samorzdowej, a zastosowanie innych dziaa i wynikajcych z obowizujcych przepisw rodkw prawnych n ie doprowadzio do aktywizacji gospodarczej, a w szczeglnoci do znacznego oywienia rynku lokalnego lub trwaego ograniczenia bezrobocia. 2. Poza sfer uytecznoci publicznej jednostka samorzdu terytorialnego moe tworzy spki prawa handlowego i przystpowa do nich, jeeli speniony jest co najmniej jeden z nastpujcych warunkw: 1) objcie udziaw lub akcji nastpuje w zamian za wniesienie nieodpatnie nabytego mienia; 2) spka zajmuje si czynnociami bankowymi; 3) spka zajmuje si dziaalnoci doradcz, promocyjn, edukacyjn lub wydawnicz na rzecz samorzdu terytorialnego; 4) spka jest klubem sportowym; 5) utworzenie lub przystpienie do spki nastpuje w zwizku z realizacj

83

przyjtej przez waciwy organ stanowicy strategii rozwoju danej jednostki samorzdu terytorialnego. 3. Jednostka samorzdu terytorialnego moe by wsplnikiem spki kapitaowej jeli udziay lub akcje tej spki nabya w drodze darowizny, spadku lub zapisu. 4. Jednostka samorzdu terytorialnego moe by czonkiem towarzystwa ubezpiecze wzajemnych.. Art. 53 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) w art. 10 po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu: 5a.Generalny Dyrektor Drg Krajowych i Autostrad, marszaek wojewdztwa oraz starosta mog powierzy wjtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w drodze porozumienia zarzdzanie ruchem odpowiednio na drogach: krajowych, wojewdzkich, powiatowych i gminnych.. Art. 54 W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 i 908) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Biblioteka publiczna, ktrej organizatorem jest powiat lub miasto na prawach powiatu, dziaajca w miecie bdcym siedzib samorzdu wojewdztwa, moe wykonywa zadania, o ktrych mowa w ust. 1, na postawie porozumienia zarzdu wojewdztwa ze starost lub organem wykonawczym miasta na prawach powiatu. Porozumienie w szczeglnoci okrela wielko rodkw finansowych, ktre wnosz strony porozumienia, niezbdnych do prowadzenia dziaalnoci przez bibliotek.; 2) w art. 20a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Biblioteka publiczna, ktrej organizatorem jest gmina dziaajca w miecie bdcym siedzib samorzdu powiatowego, moe wykonywa zadania, o ktrych mowa w ust. 1, na podstawie porozumienia starosty z wjtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Porozumienie powinno zawiera ustalenia okrelone w art. 20 ust. 2.. Art. 55 W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643,

84

z pn. zm.11)) w art. 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si, jeeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, ktry utraci moc obowizujc przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolnoci i praw lub akt ten mia powane skutki dla finansw publicznych..

Art. 56 W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pn. zm.12)) w art. 2 pkt 6a otrzymuje brzmienie: 6a) starostw, zastpcw starostw, skarbnikw powiatw, sekretarzy powiatw, kierownikw jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarzdzajce i czonkw organw zarzdzajcych powiatowymi osobami prawnymi oraz inne osoby wydajce decyzje administracyjne w imieniu starosty;. Art. 57 W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z pn. zm.13)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 25b otrzymuje brzmienie: Art.25b. Powiatowym zasobem nieruchomoci gospodaruje starosta. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio; 2) po art. 56 dodaje si art. 56a w brzmieniu: Art. 56a. Jednostka samorzdu terytorialnego moe przenosi na rzecz wasnych osb prawnych i wasnych jednostek organizacyjnych prawo wasnoci nieruchomoci albo oddawa im nieruchomo gruntow w uytkowanie
11)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
12)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. 13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529.

85

wieczyste. 3) w art. 97: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadkach, o ktrych mowa w art. 95 pkt 3-5, podziau nieruchomoci mona dokona z urzdu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonujcego zadania z zakresu administracji rzdowej, starosty dziaajcego jako organ wykonawczy powiatu albo zarzdu wojewdztwa.; b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Podziau nieruchomoci stanowicej wasno Skarbu Pastwa, powiatu lub wojewdztwa mona dokona z urzdu, po zasigniciu opinii odpowiednio starosty, wykonujcego zadanie z zakresu administracji rzdowej, starosty dziaajcego jako organ wykonawczy powiatu lub zarzdu wojewdztwa..

Art. 58 W ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dziaach administracji rzdowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743) w art. 6 w ust. 1: 1) po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu: 3a) zasadniczego podziau terytorialnego pastwa i podziaw terytorialnych ustanowionych w celu wykonywania administracji niezespolonej oraz rejestru podziaw terytorialnych pastwa; 2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) nazw jednostek osadniczych i obiektw fizjograficznych;. Art. 59 W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z pn. zm.14)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 13 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) teksty jednolite aktw wymienionych w pkt 1 i 2;;
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 1172, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.

86

2) w art. 16 w ust. 3 w pkt 3 kocow kropk zastpuje si przecinkiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) aktw prawa miejscowego stanowionych przez organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego przewodniczcy tego organu stanowicego.. Art. 60 W ustawie z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 706) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2: a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) w sprawie samoopodatkowania si mieszkacw na cele publiczne mieszczce si w zakresie zada i kompetencji organw waciwej jednostki samorzdu terytorialnego.; b) w ust. 2 uchyla si pkt 2. 2) art. 4 otrzymuje brzmienie: Art. 4. 1. Referendum przeprowadza si, z zastrzeeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowicego danej jednostki samorzdu terytorialnego, lub na wniosek co najmniej: 1) 10% uprawnionych do gosowania mieszkacw gminy albo powiatu, 2) 5% uprawnionych do gosowania mieszkacw wojewdztwa. 2. Organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego moe w drodze uchway ustali progi procentowe nisze ni okrelone w ust. 1. 3. Uchwaa, o ktrej mowa w ust. 2, jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w ycie nie wczeniej ni po upywie miesica od dnia jej ogoszenia.; 3) w art. 5 ust. 1c otrzymuje brzmienie: 1c. Uchwaa rady gminy o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania wjta (burmistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28b ustawy, o ktrej mowa w art. 6 pkt 1.; 4) w art. 9: a) po ust.1 dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Uchwaa, o ktrej mowa w ust. 1, podejmowana jest z wasnej inicjatywy organu

87

stanowicego lub na wniosek organu wykonawczego. 1b. Wniosek organu wykonawczego o podjcie uchway w sprawie przeprowadzenia referendum jest rozpatrywany w terminie 3 miesicy od dnia zoenia., b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W przypadku, gdy przedmiotem referendum lokalnego jest samoopodatkowanie si mieszkacw na cele publiczne, uchwaa organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego wskazuje rwnie konkretny cel lub cele oraz szczegowo okrela projektowane zasady samoopodatkowania a take ustala okres, na jaki samoopodatkowanie ma by wprowadzone, z uwzgldnieniem przepisu art. 16a ust. 3.; 5) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) grupa co najmniej 15 mieszkacw jednostki samorzdu terytorialnego, ktrym przysuguje prawo wybierania do organu stanowicego danej jednostki samorzdu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego take piciu mieszkacw gminy, ktrym przysuguje prawo wybierania do rady gminy,; 6) w art. 12 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) jeeli inicjatorem referendum jest grupa mieszkacw nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich czonkw grupy oraz wskazanie osoby bdcej jej penomocnikiem,; 7) w art. 14 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) nazwiska i imiona czonkw grupy oraz imi, nazwisko i miejsce zamieszkania penomocnika, jeeli inicjatorem referendum jest grupa mieszkacw; 8) po art. 16 dodaje si art. 16a w brzmieniu: Art. 16a. 1. Przewodniczcy zarzdu jednostki samorzdu terytorialnego, a w gminie wjt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 14 dni od dnia przyjcia wniosku, o ktrym mowa w art. 15, sporzdza analiz skutkw finansowych realizacji ewentualnego rozstrzygajcego wyniku referendum. 2. Jeeli realizacja rozstrzygajcego wyniku referendum spowodowaaby znaczn strat finansow lub bdzie niemoliwa ze wzgldu na brak rodkw finansowych, na danie organu wykonawczego jednoczenie z referendum

88

na wniosek mieszkacw przeprowadza si referendum w sprawie samoopodatkowania. 3. Skala samoopodatkowania musi by tak ustalona, by uzyskane z tego rda dochody nie byy wysze ni odpowiednio: przewidywana konieczna do poniesienia strata finansowa wynikajca z realizacji ewentualnego rozstrzygajcego wyniku referendum lub przewidywane wydatki konieczne do realizacji ewentualnego rozstrzygajcego wyniku referendum.; 9) po tytule rozdziau 8 dodaje si art. 48a w brzmieniu: Art. 48a. W jednym dniu, przy wykorzystaniu tych samych terytorialnych i obwodowych komisji do spraw referendum moe by przeprowadzone kilka referendw przeprowadzanych z inicjatywy organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego lub na wniosek mieszkacw w sprawach innych ni odwoanie organu jednostki samorzdu terytorialnego.; 10) art. 55 otrzymuje brzmienie: Art. 55. 1. Referendum jest wane niezalenie od liczby uczestniczcych w nim osb, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. Referendum w sprawie odwoania organu jednostki samorzdu terytorialnego pochodzcego z wyborw bezporednich jest wane w przypadku, gdy wzio w nim udzia nie mniej osb, ni wzio udzia w wyborze tego organu. 3. Referendum w sprawie samoopodatkowania jest wane w przypadku, gdy wzio w nim udzia co najmniej 30% mieszkacw uprawnionych do gosowania.; 11) art. 59 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Po sporzdzeniu protokou obwodowa komisja podaje niezwocznie do publicznej wiadomoci wyniki gosowania poprzez wywieszenie w swojej siedzibie, w miejscu atwo dostpnym dla mieszkacw, jednego z egzemplarzy protokou gosowania w obwodzie.; 12) art. 65 otrzymuje brzmienie: Art.65. 1. Jeeli referendum zakoczy si wynikiem rozstrzygajcym w sprawie poddanej pod referendum, waciwy organ jednostki samorzdu

89

terytorialnego niezwocznie, nie pniej ni w terminie 3 miesicy od dnia ogoszenia wynikw referendum, podejmuje czynnoci w celu realizacji wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygniciem, w szczeglnoci przez wydanie odpowiednich aktw normatywnych, bd podjcie innych dziaa, z zastrzeeniem ust. 2. 2. Jeeli przeprowadzone zostao referendum w sprawie samoopodatkowania na pokrycie kosztw realizacji rozstrzygajcego wyniku referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkacw, organy jednostki samorzdu terytorialnego s obowizane podj czynnoci w celu realizacji rozstrzygajcego wyniku referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkacw tylko wwczas, gdy nastpio pozytywne rozstrzygnicie w referendum w przedmiocie samoopodatkowania. 3. Organy jednostki samorzdu terytorialnego nie mog podejmowa dziaa sprzecznych z rozstrzygajcym wynikiem referendum w terminie 2 lat od dnia ogoszenia wynikw referendum, jednak nie duej ni do koca kadencji, chyba e dziaania takie s konieczne w zwizku ze zmian przepisw prawa. 4. Jeeli referendum przeprowadzone na wniosek mieszkacw zakoczyo si wynikiem rozstrzygajcym, kolejne referendum na wniosek mieszkacw w tej samej sprawie nie moe by przeprowadzone w tej samej kadencji organw jednostki samorzdu terytorialnego przed upywem 2 lat od dnia ogoszenia wynikw referendum.; 13) w art. 67 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Jeeli w wanym referendum o odwoanie wjta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek rady gminy, przeciwko odwoaniu wjta (burmistrza, prezydenta miasta) oddano wicej ni poow wanych gosw, dziaalno rady gminy ulega zakoczeniu z mocy prawa.. Art. 61 W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi po art. 33 dodaje si art. 33a w brzmieniu:

90

Art. 33a. Jednostka samorzdu terytorialnego moe by stron lub uczestnikiem postpowania na prawach strony take w przypadkach, gdy organ tej jednostki by organem orzekajcym w poprzedzajcym postpowaniu administracyjnym..

Art. 62 W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z pn. zm.15)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 5 otrzymuje brzmienie: Art. 5. Opracowywanie projektw planw zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa, ramowego studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego obszaru zespou wsppracy terytorialnej, studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest projektowaniem zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio w skali regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzdach zawodowych architektw, inynierw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, z pn. zm.16)).; 2) art. 7 otrzymuje brzmienie: Art. 7. 1. Rozstrzygnicia wjta, burmistrza, prezydenta miasta albo marszaka wojewdztwa o nieuwzgldnieniu odpowiednio wnioskw dotyczcych studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy, uwag dotyczcych projektu tego studium, wnioskw dotyczcych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwag dotyczcych projektu tego planu albo wnioskw dotyczcych planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa - nie podlegaj zaskareniu do sdu administracyjnego.
15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Sz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405. 16) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326, z 2012 r. poz. 951.

91

2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do rozstrzygni organw zespow wsppracy terytorialnej dotyczcych studium ramowego uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego obszaru zespou.; 3) w art. 8: a) po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu: 5a. Komisj urbanistyczn moe take powoa zgromadzenie zespou wsppracy terytorialnej jako organ doradczy dyrektora wykonawczego w pracach nad studium ramowym uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego. Komisja ta moe dziaa take na rzecz gmin i powiatw nalecych do zespou lub ssiadujcych z nim, z uwzgldnieniem przepisu ust. 5, ktry wtedy stosuje si odpowiednio., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Organy doradcze, o ktrych mowa w ust. 1 oraz w ust. 3, 5 i 5a, skadaj si z osb o wyksztaceniu i przygotowaniu fachowym zwizanym bezporednio z teori i praktyk planowania przestrzennego, w tym co najmniej w poowie z osb rekomendowanych przez branowe stowarzyszenia i samorzdy zawodowe.; 4) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wjt, burmistrz albo prezydent miasta sporzdza studium zawierajce cz tekstow i graficzn, uwzgldniajc zasady okrelone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem, a take ustalenia ramowego studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego obszaru zespou wsppracy terytorialnej zwanego dalej studium ramowym jeeli obowizuje.; 5) w art. 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) sporzdza projekt studium rozpatrujc wnioski, o ktrych mowa w pkt 1, uwzgldniajc ustalenia studium ramowego, jeeli obowizuje, a take planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa; w przypadku braku planu

92

zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa zada rzdowych, uwzgldnia ustalenia programw, o ktrych mowa w art. 48 ust. 1;; 6) po art. 13 dodaje si art. 13a w brzmieniu: Art. 13a. 1. Zesp wsppracy terytorialnej sporzdza studium ramowe dla caego obszaru zespou, uwzgldniajc uwarunkowania istotne z punktu widzenia obszaru jako caoci. 2. Studium ramowe okrela w szczeglnoci: 1) zasady i obszary rozwoju systemw komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym rozmieszczenie drg publicznych, majcych znaczenie dla caoci obszaru zespou wraz z okreleniem ich kategorii i klas, o ktrych mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 2) zasady i obszary ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, majcych znaczenie dla caoci obszaru zespou, w szczeglnoci w odniesieniu do sposobw realizacji infrastruktury technicznej; 3) ustalenia wynikajce z zasad rozwoju i ochrony obszarw, o ktrych mowa w pkt 1 i 2, pooonych w granicach obszaru zespou. 3. Ustalenia studium ramowego obejmuj jedynie sprawy, co do ktrych dokonanie przesdze w skali caego obszaru zespou jest niezbdne dla waciwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin nalecych do zespou, ze wzgldu na spjno przestrzenn i spoeczno-gospodarcz tego obszaru. 4. Ustalenia, o ktrych mowa w ust. 2 pkt 3, s wice dla wjta, burmistrza albo prezydenta miasta przy sporzdzaniu studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych

93

planw zagospodarowania przestrzennego. 5. W przypadku ustania czonkostwa jednostki samorzdu terytorialnego w zespole studium ramowe zachowuje moc na obszarze tej jednostki do czasu uchwalenia lub zmiany studium kierunkw i uwarunkowa

zagospodarowania przestrzennego tej jednostki. 6. W przypadku rozwizania zespou studium ramowe zachowuje moc na obszarze poszczeglnych jednostek samorzdu terytorialnego do czasu uchwalenia lub zmiany studium kierunkw i uwarunkowa

zagospodarowania przestrzennego tych jednostek. 7. Studium ramowe nie jest aktem prawa miejscowego. 8. Do studium ramowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 11 13, 23 30 i 32 33. 7) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wjt, burmistrz albo prezydent miasta sporzdza projekt planu miejscowego, zawierajcy cz tekstow i graficzn, zgodnie z zapisami studium oraz, jeeli obowizuje, studium ramowego, a take z przepisami odrbnymi, odnoszcymi si do obszaru objtego planem.; 8) w art. 17 w pkt 6 lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: - wojewod, zarzdem wojewdztwa, starost w zakresie odpowiednich zada rzdowych i samorzdowych; 9) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, e nie narusza on ustale studium oraz, jeeli obowizuje, studium ramowego, rozstrzygajc jednoczenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Cz tekstowa planu stanowi tre uchway, cz graficzna oraz wymagane rozstrzygnicia stanowi zaczniki do uchway.; 10) w art. 21 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:

94

3a) budet zespou jeeli jest on w caoci lub czci bezporedni konsekwencj zamiaru realizacji przez zesp inwestycji celu publicznego;; 11) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przy podejmowaniu uchway, o ktrej mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwag w szczeglnoci zgodno studium albo planu miejscowego z wymogami wynikajcymi z przepisw art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 oraz studium ramowego, jeeli obowizuje.; 12) w art. 39 uchyla si ust. 6.

Art. 63 W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z pn. zm.17)) w art. 9o w ust. 3 w pkt 4 lit. h otrzymuje brzmienie: h) waciwych miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta (burmistrza, prezydenta miasta) w odniesieniu do ochrony samorzdowych obiektw infrastruktury.. Art. 64 W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687) w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Waciwy zarzdca drogi skada wniosek, o ktrym mowa w art. 11a ust. 1, po uzyskaniu opinii waciwych miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta (burmistrza, prezydenta miasta).. Art. 65 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie rozdzia 2a w dziale II otrzymuje brzmienie: Rozdzia 2a
17)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241, Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372, Nr 233, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 460 i 951oraz z 2013 r. poz. 628.

95

Inicjatywa lokalna Art.19b. 1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkacy jednostki samorzdu terytorialnego lub inne zainteresowane osoby dziaajc w formie komitetu aktywnoci lokalnej, stowarzyszenia aktywnoci lokalnej, bd za porednictwem organizacji pozarzdowych, lub podmiotw wymienionych w art. 3 ust. 3 mog zoy wniosek o realizacj zadania publicznego do jednostki samorzdu terytorialnego, zwanego dalej w niniejszym rozdziale wnioskiem, w zakresie: 1) dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmujcej w szczeglnoci budow, rozbudow lub remont drg, kanalizacji, sieci wodocigowej, budynkw oraz obiektw architektury stanowicych wasno jednostek samorzdu terytorialnego; 2) dziaalnoci, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27; 3) edukacji, owiaty i wychowania, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14; 4) dziaalnoci w sferze kultury fizycznej i turystyki, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19; 5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o ktrej mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18; 6) porzdku i bezpieczestwa publicznego, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20. 2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie wynikajcym z uchway, o ktrej mowa w art. 19d ust. 1, a jeli uchwaa taka nie zostaa podjta w terminie wynikajcym z Kodeksu postpowania administracyjnego. Art.19c. 1. Gminy i powiaty corocznie mog zabezpieczy, w formie rezerwy celowej, w swoich budetach rodki na dofinansowanie tych inicjatyw lokalnych, o ktrych mowa w art. 19b ust. 1 pkt 1 i 5, ktre polegaj na realizacji inwestycji lub prac remontowych. 2. Dofinansowanie inicjatywy lokalnej nastpuje poprzez udzielenie

wnioskodawcom dotacji na podstawie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej. 3. Rezerwy, o ktrej mowa w ust. 1, nie uwzgldnia si przy obliczaniu ustalonego przez prawo finansw publicznych dopuszczalnego limitu wysokoci rezerw

96

celowych budetu jednostki samorzdu terytorialnego. 4. Wysoko tworzonej rezerwy, o ktrej mowa w ust. 1, nie moe by mniejsza ni niewydatkowana w roku poprzedzajcym kwota rezerwy. Art.19d. 1. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego w formie uchway stanowicej akt prawa miejscowego okrela: 1) tryb skadania i rozpatrywania wnioskw; 2) szczegowe kryteria oceny wnioskw uwzgldniajce w szczeglnoci wkad pracy spoecznej w realizacj inicjatywy lokalnej; 3) kryteria przyznawania dotacji na realizacj zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej. 2. Wrd kryteriw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3, uwzgldnia si w szczeglnoci: 1) warto zadeklarowanych przez wnioskodawcw wiadcze w formie pieninej lub niepieninej, przy czym warto ta nie moe by mniejsza ni poowa rodkw niezbdnych do realizacji danego zadania; 2) opini organu stanowicego waciwej miejscowo ze wzgldu na miejsce realizacji inicjatywy lokalnej jednostki pomocniczej gminy. 3. W uchwale, o ktrej mowa w ust. 1, organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego moe okreli zasady wydatkowania dotacji na realizacj zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej. Art.19e. 1. Organ wykonawczy danej jednostki samorzdu terytorialnego informuje o moliwoci skadania wnioskw o realizacj zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej, terminie i trybie skadania tych wnioskw, kryteriach ich oceny, kryteriach przyznawania dotacji na realizacj zadania publicznego w formie inicjatywy lokalnej oraz wysokoci rodkw zabezpieczonych w budecie danego roku na dofinansowanie inicjatyw lokalnych. 2. Informacja, o ktrej mowa w ust. 1, zamieszczania jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ogaszana w sposb zwyczajowo przyjty na danym terenie w cigu miesica od dnia uchwalenia uchway budetowej. Art.19f. 1. Organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego, dokonujc oceny

97

wniosku, bierze pod uwag kryteria, o ktrych mowa w art. 19d ust. 1 pkt 3. 2. Organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie kryteriw, o ktrych mowa w art. 19d ust. 1 pkt 3, przy pomocy powoanej przez siebie komisji, ustala realizacja ktrych z zaproponowanych inicjatyw lokalnych otrzyma dofinansowanie z budetu tej jednostki samorzdu terytorialnego. 3. W skad komisji, o ktrej mowa w ust. 2, nie mog wchodzi pracownicy aparatu pomocniczego organu wykonawczego danej jednostki samorzdu terytorialnego w liczbie wikszej ni poowa skadu komisji. 4. Dotacja na dofinansowanie inicjatywy lokalnej nie moe przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 100.000 euro. 5. czna kwota rodkw finansowych przekazanych danemu podmiotowi na realizacj inicjatyw lokalnych w danej jednostce samorzdu terytorialnego, w danym roku kalendarzowym, nie moe przekroczy wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 100.000 euro. 6. Do dokonania przelicze, o ktrych mowa w ust. 3 i 4, stosuje si redni kurs zotego w stosunku do euro, o ktrym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907). 7. Organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego bezzwocznie informuje wnioskodawcw o wynikach oceny wnioskw oraz ustaleniach realizacja ktrych z zaproponowanych inicjatyw lokalnych otrzyma dofinansowanie z budetu danej jednostki samorzdu terytorialnego. Informacja ta jest zamieszczana rwnie w Biuletynie Informacji Publicznej. 8. W przypadku naruszenia przez organ wykonawczy w toku dziaa, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, kryteriw oceny wnioskodawcom przysuguje, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dokonanych rozstrzygniciach, prawo zwrcenia si do organu stanowicego danej jednostki samorzdu terytorialnego o ponown ocen wniosku. Rozstrzygnicie organu stanowicego jest ostateczne. Art.19g. 1. Po uwzgldnieniu wniosku, o ktrym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego zawiera w formie pisemnej pod rygorem

98

niewanoci, na czas okrelony, umow o wykonanie inicjatywy lokalnej. 2. Zobowizanie wnioskodawcy moe polega na wiadczeniu pracy spoecznej, na wiadczeniach pieninych lub rzeczowych. 3. Jeli dana inicjatywa lokalna otrzymuje dofinansowanie z budetu danej jednostki samorzdu terytorialnego, umowa, o ktrej mowa w ust. 1, okrela zasady rozliczenia dotacji. 4. Jeeli w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej powstaje trway element infrastruktury sucej zaspokajaniu zbiorowych potrzeb lokalnej wsplnoty samorzdowej, umowa, o ktrej mowa w ust. 1, musi okrela sposb jego przekazania na wasno danej jednostki samorzdu lokalnego. Art.19h. Jeeli realizacja inicjatywy lokalnej wymaga uprzedniego wykonania przez wnioskodawcw okrelonych dziaa, w szczeglnoci zebrania odpowiednich rodkw finansowych, organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego zawiera z wnioskodawc umow przedwstpn. Art.19i. 1. Na wniosek wnioskodawcy organ wykonawczy jednostki samorzdu terytorialnego udziela wnioskodawcy pomocy przy opracowaniu dokumentw niezbdnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu. 2. Jednostka samorzdu terytorialnego moe udostpni wnioskodawcy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej. Art. 19j.1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.18)).

18)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99; z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733; Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316, Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431, Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662, Nr 131, poz. 1075, z 2010 Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.

99

2. Przy realizacji inicjatywy lokalnej polegajcej na realizacji inwestycji lub prac remontowych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych. 3. Dotacja otrzymana przez wnioskodawcw na realizacj inicjatywy lokalnej nie moe zosta wydatkowana na: 1) zakup towarw lub usug od osb bdcych czonkami podmiotu realizujcego inicjatyw lokaln lub ich krewnych do drugiego stopnia wcznie i powinowatych do drugiego stopnia wcznie; 2) zakup towarw lub usug od osb bdcych czonkami organu zarzdzajcego podmiotu realizujcego inicjatyw lokaln lub ich krewnych do drugiego stopnia wcznie i powinowatych do drugiego stopnia wcznie.. Art. 66 W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 907) w art. 174 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) mandatem radnego, mandatem wjta (burmistrza, prezydenta miasta), funkcj starosty oraz z czonkostwem w zarzdzie wojewdztwa. Art. 67 W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i 509) w art. 112: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Starosta zatrudnia kierownikw jednostek organizacyjnych pomocy spoecznej, o ktrych mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami okrelonymi w art. 122 ust. 1, po zasigniciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika orodka pomocy spoecznej w miecie na prawach powiatu.; b) ust. 7a otrzymuje brzmienie: 7a. Pracownikom podlegajcym przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, starosta powierza stanowiska kierownikw placwek opiekuczowychowawczych i orodkw adopcyjno-opiekuczych zgodnie z wymogami art. 122 ust. 1 oraz wymogami okrelonymi na podstawie art. 81 ust. 10 pkt 6 oraz art.

100

83 ust. 11, po zasigniciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie..

Art. 68 W ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionw Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 759) w art. 19 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) jednym z wjtw (burmistrzw, prezydentw miasta), jednym ze starostw lub czonkami zarzdu wojewdztwa.. Art. 69 W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeksztaceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci (Dz.U. z 2012 r. poz. 83) w art. 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) wjt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo zarzd wojewdztwa - odpowiednio w przypadku nieruchomoci stanowicych wasno jednostek samorzdu terytorialnego. Art. 70 W ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm.19)) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) art. 3 otrzymuje brzmienie: Art. 3. 1. Polityk rozwoju prowadz: 1) Rada Ministrw; 2) samorzd wojewdztwa; 3) samorzd powiatowy i gminny, z uwzgldnieniem ust. 2. 2. Polityk rozwoju prowadz take zespoy wsppracy terytorialnej, o ktrych mowa w ustawie wspdziaaniu w samorzdzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektrych ustaw.
19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.

101

3. Ilekro w ustawie niniejszej mwi si o jednostkach samorzdu lokalnego albo o samorzdzie gminnym lub powiatowym, albo o strategiach ich rozwoju, rozumie si przez to take zespoy wsppracy terytorialnej oraz strategie ich rozwoju.; 2) w art. 6: a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Projekty strategii rozwoju opracowywane przez jednostki samorzdu lokalnego podlegaj konsultacjom z waciwym samorzdem wojewdztwa. 1b. Wstpne zaoenia a nastpnie projekty strategii, o ktrych mowa w ust. 1a, podlegaj konsultacjom: 1) ze wszystkimi jednostkami samorzdu lokalnego, ktrych dotycz, take ssiadujcymi, w celu penego uzgodnienia w moliwie najszerszym zakresie projektowanych ustale, w szczeglnoci w zakresie zgodnoci z programami rozwojowymi tych jednostek oraz polityk przestrzenn; 2) z partnerami spoecznymi i gospodarczymi.; b) w ust. 2 po wyrazach: o zasigu krajowym, dodaje si przecinek oraz wyrazy: a w przypadku podmiotw okrelonych w ust. 1a w dzienniku o zasigu regionalnym,, za po wyrazach: o ktrych mowa w ust. 1 dodaje si przecinek oraz wyrazy: 1a i 1b; c) w ust. 3 po wyrazach o ktrych mowa w ust. 1 dodaje si wyrazy i odpowiednio w ust. 1b d) w ust. 4 po wyrazach o ktrych mowa w ust. 1 dodaje si przecinek oraz wyrazy 1a i 1b. 3) w art. 9 w pkt 3 kocow kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu: 4) strategie rozwoju lokalnego dokumenty okrelajce podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju jednostki samorzdu lokalnego; za zgod powiatu i wszystkich gmin lecych w jego granicach strategia rozwoju powiatu moe okrela podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju zarwno powiatu, jak i gmin.; 4) po art. 14a dodaje si art. 14a1 w brzmieniu:

102

14a1.1. Strategie rozwoju lokalnego, o ktrych mowa w art. 9 pkt 4, zawieraj w szczeglnoci: 1) diagnoz sytuacji spoeczno-gospodarczej obszaru objtego strategi, 2) okrelenie celw strategicznych polityki rozwoju, 3) okrelenie kierunkw dziaa podejmowanych dla osignicia celw strategicznych polityki rozwoju, 4) list gwnych projektw infrastrukturalnych i innych przedsiwzi o szczeglnym znaczeniu dla osignicia celw strategicznych rozwoju, 5) prognoz wysokoci rodkw publicznych i prywatnych niezbdnych dla realizacji projektw i przedsiwzi, o ktrych mowa w pkt 4. 2. Strategia rozwoju lokalnego nie moe by sprzeczne ze strategi rozwoju wojewdztwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa. 3. Strategia rozwoju powiatu powinna uwzgldnia przyjte uprzednio strategie rozwoju gmin oraz nie moe by sprzeczna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obowizujcymi na terenie powiatu. 4. Strategia rozwoju gminy powinna uwzgldnia przyjt uprzednio strategi rozwoju powiatu. 5. W strategii rozwoju lokalnego wydziela si okres niewykraczajcy poza okres objty aktualnie obowizujc redniookresow strategi rozwoju kraju.. Art. 71 W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzdzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z pn. zm.20)) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Organem waciwym w sprawach zarzdzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta.. Art. 72 W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzdowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z pn. zm. 21)) wprowadza si nastpujce zmiany:
20)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951. 21) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.

103

1) w art. 4 w ust. 1: a) w pkt 1: - lit. b otrzymuje brzmienie: b) e) w starostwie powiatowym: starosta,; w urzdach dzielnic m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy, zastpca burmistrza dzielnicy i pozostali czonkowie zarzdu dzielnicy jeeli statut m.st. Warszawy tak stanowi.; b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) powoania - zastpca wjta (burmistrza, prezydenta miasta), zastpca starosty, skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik wojewdztwa;; 2) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Pracodawc starosty jest starostwo powiatowe.; b) 7. uchyla si ust. 3; Pracownikowi samorzdowemu, o ktrym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, moe by przyznana nagroda roczna w trybie i na zasadach okrelonych w art. 36a; 4) po art. 36 dodaje si art. 36a w brzmieniu: Art. 36a. 1. Nagrod roczn dla pracownikw samorzdowych, o ktrych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, przyznaje waciwy organ stanowicy w formie uchway. 2. Wysoko nagrody rocznej, o ktrej mowa w ust. 1, nie moe przekracza trzymiesicznego redniorocznego wynagrodzenia osoby nagradzanej w roku poprzedzajcym rok, w ktrym nagroda zostaa przyznana. 3. Nagroda roczna, o ktrej mowa w ust. 1, jest przyznawana w zwizku z udzieleniem skwitowania. 4. Nagroda roczna, o ktrej mowa w ust, 1, moe by przyznana jedynie wwczas, gdy osoba nagradzana spenia kryteria ustalone przez organ stanowicy. 3) w art. 36 dodaje si ust. 7 w brzmieniu: - po lit. d dodaje si lit. e w brzmieniu:

104

5. Kryteria, o ktrych mowa w ust. 4, ustalane s z wyprzedzeniem co najmniej rocznym i opieraj si na jakoci i efektywnoci realizacji zada.; 5) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wjtom (burmistrzom, prezydentom miasta), starostom oraz marszakom, wicemarszakom i czonkom zarzdu wojewdztwa, ktrych stosunek pracy zosta rozwizany w zwizku z upywem kadencji, przysuguje odprawa w wysokoci trzymiesicznego wynagrodzenia obliczonego wedug zasad obowizujcych przy ustalaniu ekwiwalentu pieninego za urlop wypoczynkowy.. Art. 73 W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzdowej w wojewdztwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z pn. zm.22)) po art. 57 dodaje si art. 57a i art. 57b w brzmieniu: Art. 57a.1. Granice jednostek podziaw terytorialnych pastwa ustanowionych w celu wykonywania administracji niezespolonej powinny pokrywa si z granicami jednostek zasadniczego podziau terytorialnego pastwa. 2. Granice podziau terytorialnego ustanowionego w celu wykonywania administracji niezespolonej nie mog przecina obszaru gminy ani powiatu. Odstpstwo od tej zasady wymaga uzasadnienia powanymi wzgldami natury przyrodniczej lub geograficznej, ktre powoduj, e wykonywanie istotnych zada z zakresu danej administracji niezespolonej zostaoby uniemoliwione lub znacznie utrudnione. 3. 4. W miecie na prawach powiatu moe dziaa wicej ni jeden urzd skarbowy. Zmiany granic podziau terytorialnego ustanowionego w celu wyko nywania administracji niezespolonej wymagaj uzgodnienia z ministrem waciwym do spraw administracji publicznej oraz uzyskania opinii zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. Dotyczy to take granic waciwoci miejscowej filii, delegatur i innych jednostek pomocniczych organw
22)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092.

105

administracji niezespolonej. 5. W nastpstwie zmian granic jednostek zasadniczego podziau terytorialnego nastpuj bez zbdnej zwoki zmiany granic podziaw terytorialnych pastwa ustanowionych w celu wykonywania administracji niezespolonej. Minister waciwy do spraw administracji publicznej informuje kadorazowo ministra waciwego o zmianach granic jednostek zasadniczego podziau terytorialnego pastwa, w zwizku z ktrymi powstaje obowizek dostosowawczy. 6. Przepisy ust. 2 zdanie pierwsze oraz ust. 35 stosuje si odpowiednio przy ustalaniu waciwoci miejscowej sdw powszechnych i organw

Prokuratury. Art. 57b.1. Rejestr podziaw terytorialnych pastwa, zarwno zasadniczego jak i podziaw ustanowionych w celu wykonywania administracji niezespolonej, prowadzi minister waciwy do spraw administracji publicznej. Rejestr jest jawny i powszechnie dostpny. 2. W rejestrze uwzgldnia si take organizacj terytorialn sdownictwa i Prokuratury. 3. Prezes Rady Ministrw okrela w drodze rozporzdzenia zasady prowadzenia rejestru oraz szczegowe obowizki informacyjne waciwych organw.. Art. 74 W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk uytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340, z pn. zm.23)) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wnioskodawca skada wniosek, o ktrym mowa w art. 3, po uzyskaniu opinii waciwych miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta (burmistrza, prezydenta miasta).. Art. 75 W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz.U. Nr 84, poz. 700, z pn. zm.24)) w art. 6 w
23) 24)

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 951. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 358 oraz z 2012 r. poz. 951.

106

ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 11) waciwego miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Art. 76 W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) wprowadza si nastpujce zmiany: 1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) zarzdzie jednostki samorzdu terytorialnego rozumie si przez to rwnie wjta, burmistrza, prezydenta miasta, starost; 2) w art. 9 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) zespoy wsppracy terytorialnej,; 3) art. 234 otrzymuje brzmienie: Art. 234. Organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego, w drodze uchway stanowicej akt prawa miejscowego: 1) moe okreli zasady i tryb zbierania opinii w tym uwag, sugestii i wnioskw, mieszkacw i innych zainteresowanych podmiotw do planowanych wydatkw i dochodw jednostki samorzdu terytorialnego oraz 2) okrela tryb prac nad projektem uchway budetowej ustalajc w szczeglnoci: a) wymagan szczegowo projektu budetu jednostki samorzdu terytorialnego; b) terminy obowizujce w toku prac nad projektem uchway budetowej jednostki samorzdu terytorialnego; c) wymogi dotyczce uzasadnienia i materiay informacyjne, ktre zarzd przedoy organowi stanowicemu jednostki samorzdu terytorialnego wraz z projektem uchway budetowej uwzgldniajc

107

konieczno informacyjnych

zawarcia

uzasadnieniu zarzdu do

lub

materiaach samorzdu dochodw i

odpowiedzi podmiotw

jednostki

terytorialnego na wnioski, sugestie i uwagi mieszkacw i innych zainteresowanych planowanych wydatkw jednostki samorzdu terytorialnego zoone w trybie i na zasadach okrelonych uchwa, o ktrej mowa w pkt 1.; 4) po tytule rozdziau 5 a przed art. 265 dodaje si art. 264a w brzmieniu: Art. 264a. Zatwierdzenia wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego dokonuj: 1) w zakresie legalnoci regionalna izba obrachunkowa; 2) w zakresie merytorycznym organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego w ramach oceny sprawozdania finansowego.; 5) w art. 267 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si pkt 2a w brzmieniu: 2a) informacj o stanie zobowiza spek prawa handlowego ze 100% udziaem danej jednostki samorzdu terytorialnego; 6) w art. 270 uchyla si ust. 2-4; 7) po art. 270 dodaje si art. 270a w brzmieniu: Art. 270a. 1. Regionalna izba obrachunkowa dokonuje oceny rocznego sprawozdania z wykonania budetu jednostki samorzdu terytorialnego pod wzgldem legalnoci w szczeglnoci poprawnoci rachunkowej i formalnej w terminie do 15 czerwca roku nastpujcego po roku sprawozdawczym. 2. W przypadku negatywnej opinii o wykonaniu budetu, regionalna izba obrachunkowa w terminie okrelonym w ust. 1, podejmuje uchwa w sprawie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu danej jednostki samorzdu terytorialnego.; 8) uchyla si art. 271. Art. 77 W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 oraz z 2012 r. poz. 951, 1256 i 1445) w art. 51 w ust. 3 w pkt 3 lit. m otrzymuje brzmienie:

108

m) waciwego miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta, burmistrza lub prezydenta miasta. Art. 78 W ustawie z dnia 8 lipca 2010 r. o szczeglnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 951) w art. 6 w ust. 1 w pkt 7 lit. h otrzymuje brzmienie: h) waciwego miejscowo zarzdu wojewdztwa, starosty oraz wjta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentuj inwestora,. Rozdzia 7 Przepisy przejciowe i kocowe Art. 79 Ilekro w dotychczasowych przepisach jest mowa o zarzdzie powiatu rozumie si przez to starost. Okrelone w dotychczasowych przepisach zadania i kompetencje zarzdu powiatu staj si zadaniami i kompetencjami starosty. Art. 80 Do konsultacji rozpocztych przed wejciem w ycie ustawy, stosuje si przepisy dotychczasowe. Art. 81 Do czasu ustalenia w statucie jednostki samorzdu terytorialnego zasad i trybu wykonywania prawa obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej stosuje si przepisy art. 82 87. Art. 82 1. Czynnoci zwizane z przygotowaniem projektu uchway, jego rozpowszechnianiem, kampani promocyjn, a take organizacj zbierania podpisw osb popierajcych projekt, wykonuje grupa inicjatywy uchwaodawczej, zwana dalej "grup inicjatywn". 2. Grupa inicjatywna liczy co najmniej: 1) 1% uprawnionych do gosowania mieszkacw gminy albo powiatu, nie mniej jednak ni 100 osb w przypadku inicjatywy kierowanej odpowiednio do rady gminy albo rady powiatu; 2) 0,1% uprawnionych do gosowania mieszkacw wojewdztwa w przypadku

109

inicjatywy kierowanej do sejmiku wojewdztwa. 3. Grupa inicjatywna skada przewodniczcemu organu stanowicego danej jednostki samorzdu terytorialnego wniosek zawierajcy: 1) dane czonkw grupy inicjatywnej ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresw zamieszkania oraz numerw ewidencyjnych PESEL wraz z ich podpisami; 2) wskazanie penomocnika grupy inicjatywnej i jego zastpcy, z tym e penomocnikiem i zastpc moe by wycznie osoba spord czonkw grupy inicjatywnej; 3) projekt uchway. Art. 83 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku przewodniczcy organu stanowicego bada poprawno formaln wniosku. 2. W przypadku stwierdzenia uchybie przewodniczcy organu stanowicego wzywa wnioskodawcw do ich usunicia w okrelonym przez siebie terminie, nie krtszym ni 14 dni, pod rygorem odrzucenia wniosku, wskazujc na czym polegaj uchybienia oraz proponowany sposb ich usunicia. Odrzucenia wniosku dokonuje organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego w formie uchway. 3. Grupa inicjatywna moe wystpi do organu stanowicego o weryfikacj wezwania, o ktrym mowa w ust. 2, w odniesieniu do wszystkich lub czci uchybie. Wystpienie takie wstrzymuje bieg terminu, o ktrym mowa w ust. 2, do czasu dokonania weryfikacji przez organ stanowicy. 4. W sytuacji o ktrej mowa w ust. 3, organ stanowicy waciwej jednostki samorzdu terytorialnego rozstrzyga o zasadnoci wskazania kwestionowanych uchybie podejmujc, na pierwszej sesji przypadajcej po upywie 14 dni od dnia wystpienia, o ktrym mowa w ust. 3, odpowiedni uchwa. 5. Jeeli w wyniku procedury, o ktrej mowa w niniejszym artykule, wniosek nie zosta odrzucony przewodniczcy organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego bezzwocznie wydaje grupie inicjatywnej potwierdzenie przyjcia wniosku, od ktrego to momentu grupa inicjatywna uprawniona jest do zbierania podpisw poparcia pod projektem uchway.

110

Art. 84 Przewodniczcy organu stanowicego przekazuje organowi wykonawczemu danej jednostki samorzdu terytorialnego przyjty wniosek grupy inicjatywnej. Art. 85 1. Nie pniej ni po upywie 60 dni od dnia przyjcia wniosku grupy inicjatywnej w trybie art. 17, penomocnik wnioskodawcw przedkada przewodniczcemu organu stanowicego danej jednostki samorzdu terytorialnego list zebranych podpisw. 2. Organ stanowicy jest zobowizany rozpatrzy przedoony projekt uchway, jeeli uzyska on poparcie co najmniej: 1) 15% uprawnionych do gosowania mieszkacw gminy albo powiatu nie mniej jednak ni 600 osb w przypadku inicjatywy kierowanej odpowiednio do rady gminy lub rady powiatu, 2) 5% uprawnionych do gosowania mieszkacw wojewdztwa w przypadku inicjatywy kierowanej do sejmiku wojewdztwa. Art. 86 1. Przewodniczcy organu stanowicego waciwej jednostki samorzdu terytorialnego zobowizany jest wprowadzi projekt speniajcy warunki, o ktrych mowa w art. 19 ust. 2, do porzdku obrad sesji tego organu przypadajcej nie pniej ni w terminie trzech miesicy od dnia przedoenia przez penomocnika grupy inicjatywnej listy zebranych podpisw. 2. Penomocnik grupy inicjatywnej jest informowany o miejscu i terminie posiedze organu stanowicego i jego komisji powiconych rozpatrywaniu obywatelskiej inicjatywy uchwaodawczej w terminie nie krtszym ni termin, w ktrym o posiedzeniach tych zawiadamiani s radni. 3. Penomocnik grupy inicjatywnej moe uczestniczy z prawem zabierania gosu we wszystkich pracach organu stanowicego i jego komisji nad obywatelsk inicjatyw uchwaodawcz. 4. Gosowanie nad projektem uchway wniesionej jako obywatelska inicjatywa uchwaodawcza odbywa si najpniej w terminie szeciu miesicy od dnia przedoenia przez penomocnika grupy inicjatywnej listy zebranych podpisw. Przed gosowaniem

111

radni s zapoznawani z opini organu wykonawczego o projekcie uchway. Art. 87 Do trybu uzyskania przez wnioskodawcw informacji o liczbie mieszkacw jednostki samorzdu terytorialnego uprawnionych do gosowania, prowadzenia dziaa informacyjnych oraz zbierania podpisw osb popierajcych inicjatyw, a take trybu sprawdzenia spenienia warunku uzyskania odpowiedniego poparcia stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym. Art. 88 Pierwszym rokiem budetowym, w ktrym tworzy si rezerw celow, o ktrej mowa w art. 33b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jest rok budetowy 2015. Art. 89 W brzmieniu nadanym niniejsz ustaw przepisy: 1) art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym, 2) art. 14 ust. 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym, 3) art. 20 ust. 3a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa, 4) art. 33a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi nie maj zastosowania do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie ustawy. Art. 90 Jednostki samorzdu terytorialnego, w terminie 4 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy dostosuj swoje statuty i regulaminy do zmian wynikajcych z niniejszej ustawy. Art. 91 Jednostki samorzdu terytorialnego, ktre przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stay si udziaowcami lub akcjonariuszami spek na podstawie dotychczasowych przepisw, mog zachowa nabyte udziay i akcje.

112

Art. 92 Istniejce w dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy podziay terytorialne pastwa ustanowione w celu wykonywania administracji niezespolonej nie wymagaj dostosowania do granic jednostek zasadniczego podziau terytorialnego pastwa. Art. 93 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upo wanie zmienionych niniejsz ustaw, zachowuj moc nie duej ni przez okres 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy, o ile nie s z ni sprzeczne. Art. 94 Ustawa wchodzi w ycie w dniu wyborw do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego przeprowadzonych w zwizku z zakoczeniem kadencji tych organw wybranych w dniu 21 listopada 2010 r.