You are on page 1of 93

1.

O

PENGENALAN TERHADAP SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara

frasa, klausa dan ayat dibentuk. Bidang kajian sintaksis ini telah dipelopori oleh Noam Chomsky seperti yang dibicarakan oleh beliau dalam buku Syntatic Structure yang akhirnya melahirkan pengajian am tatabahasa transformasi generative oleh Frank Parker (1994). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang sintaksis bukan sahaja melihat kehadiran jenis dan ragam ayat, tetapi juga rumus pembinaan unsur subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat. Selain itu, terdapat juga cirri-ciri lain yang dipertimbangkan dalam pembinaan ayat, iaitu penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat, termasuklah penanda kasus, penanda kala dan unsure keserasian. Dalam bahasa Inggeris, penanda kasus memainkan peranan penting dalam menentukan kegramatisan sesuatu ayat, tetapi bahasa Melayu tidak mempunyai unsur sedemikian. Bahasa Melayu juga tidak mempunyai penanda kala atau masa seperti dalam bahasa Inggeris, iaitu yang ditandai oleh past tense. Sebaliknya, bahasa Melayu menggunakan perkataan sedang, sudah dan akan untuk menentukan kala atau waktu sesuatu kata kerja itu dilakukan. Unsure keserasian juga penting dalam pembentukan ayat. Tanpa memperlihatkan unsur keserasian ini ayat yang dibentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu lagi aspek yang termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam menghasilkan ayat yang gramatis, seseorang itu perlu tahu dan mahir dalam beberapa aspek seperti mematuhi struktur binaan ayat, memahami hukum tatabahasa Melayu itu sendiri dan menyedari bahawa kegramatisan ayat itu mestilah bermakna.
1

1.1

FRASA DAN BINAAN FRASA. Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi

sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkatan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih. Perbezaan frasa dengan klausa ialah frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Dalam susunan tatabahasa, frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri. Perhatikan contoh di bawah :

FRASA Sekolah Sekolah rendah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Sekolah rendah luar bandar

Dalam contoh di atas, sekolah bukan lagi bertaraf perkataan, tetapi boleh dinamakan frasa kerana bentuk itu boleh diperluas menjadi sekolah rendah, sebuah sekolah, sebuah sekolah rendah dan sekolah luar bandar. Binaan frasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

2

1.3

STRUKTUR BINAAN AYAT. Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu binaan

atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang, dalam ilmu bahasa, dikenali sebagai unsur atau konstituen. Perhatikan contoh di bawah : Ahmad tertidur. Ayat di atas ialah satu binaan yang mengandungi dua unsur iaitu, Ahmad dan tertidur. Jelas dalam contoh ayat tersebut, terdapat dua perkataan, iaitu, Ahmad dan tertidur. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada contoh ayat yang diberikan, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur yang tersendiri yang terdiri daripada unsur frasa yang lebih kecil, dan setiap satu unsur frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan.

3

Dalam kebanyakan bahasa.4 BINAAN AYAT. penutur asli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsur atau struktur konstituen setiap ayat dalam bahasanya. Contohnya ayat ialah : 1) Zarina guru sementara di sekolah itu. subjek setiap ayat hanyalah terdiri daripada frasa nama atau unsur yang berfungsi sebagai frasa nama. sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan. secara tradisi dikenali sebagai pemenggalan frasa subjek dan frasa predikat. yang sememangnya frasa nama atau yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi judul atau unsure yang diterangkan. Maka.     Zarina guru sementara di sekolah itu 2) Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya. Umumnya. 4 .1. jelaslah bahawa subjek kepada sesuatu bentuk ayat ialah konstituen. Adik Yasmin bermain basikal dengan rakan-rakannya Pemenggalan ayat seperti yang dilakukan di atas. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya.

iaitu salah satu daripada empat pola ayat dasar yang berikut : POLA Pola 1 SUBJEK Frasa Nama Contoh : Ali Frasa Nama Contoh : Kakak Azman Frasa Nama Contoh : Pegawai itu Frasa Nama Contoh : Rumahnya PREDIKAT Frasa Nama kerani Frasa Kerja sedang makan Frasa Adjektif sangat kacak Frasa Sendi Nama di Kampung Baru Pola 2 Pola 3 Pola 4 Daripada ayat dasar. namun kesemua ayat yang terbentuk itu masih tetap mematuhi dan pasti berasal daripada satu ayat dasar. yang berstruktur biasa atau songsang. pasti dapat dikembalikan kepada bentuk asalnya. Tetapi pada hakikatnya. iaitu diujarkan sebagai alat untuk berkomunikasi. kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau kompleks. Selagi manusia masih memerlukan dan menggunakan bahasa. demikian juga panjang pendeknya dam kemajmukannya.1. baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar. yang dinamai ayat terbitan.5 AYAT DASAR DAN AYAT TERBITAN Oleh kerana bahasa sentiasa digunakan oleh manusia. Dalam bahasa Melayu. iaitu pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa itu. semua ayat. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur . Contohnya. yang terbentuk ayat mudah atau kompleks. dapat dikembangkan menjadi ayat terbitan seperti di bawah : 5 . sudah tentulah bilangan ayat yang digunakan tidak terhingga jumlahnya. sama ada pendek atau panjang. selagi itulah ayat akan terus terbentuk. walaupun bilangan ayat sesuatu bahasa itu tidak ada hadnya. bentuk ayat dasar seperti di atas .

2. Susunan songsang Definisi : susunan frasa subjek yang mendahului frasa predikat diubah sehingga predikat pula mendahului subjek. iaitu bentuk susunan biasa dan susunan songsang. 1. Rumah kediamannya di Kampung Baru dalam Wilayah Persekutuan 1. sedang makan tengah hari di sebuah restoran. Contoh : Ali kerani sementara di pejabat itu. Pegawai baru di pejabat sangat kacak dan rajin. Dari segu susunan. ayat dapat dibahagikan kepada 2 jenis. iaitu frasa subjek mendahului frasa predikat.BIL.6 SUSUNAN DALAM AYAT. SUBJEK Ali Kakak Azman PREDIKAT kerani sementara di pejabat itu. barulah terbentuk ayat songsang. itu 4. Susunan biasa Definisi : binaan ayat yang mempertahankan pola ayat dasar. Sedang makan tengah hari di sebuah restoran kakak Azman . 3. 6 . Kakak Azman sedang makan tengah hari di sebuah restoran. Contoh : Kerani sementara di pejabat itu Ali.

daripada penyelidikan dan kajian. terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata subjek + kata kerja + objek ( SKO atau SVO dalam bahasa Inggeris ) seperti bahasa Melayu. yang sifatnya tersusun dan bersistem. Dalam bidang sintaksis. Hal ini bererti bahawa setiap bahasa mempunyai hukum atau rumus yang mendasari proses urutan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. iaitu pilihan salah satu daripada urutan yang berikut : SKO. Tegasnya. seperti yang terdapat dalam contoh ayat di bawah : Ayat Aktif Ali membaca buku itu. masih belum terdapat bahasa yang mempunyai urutan kata OSK. kata kerja + objek + subjek ( KOS atau VOS ). manakala ayat pasiff pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Walaupun dikatakan bahawa urutan kata dalam bahasa adalah berbagaibagai. seperti bahasa Latin dan Turki . kejadian ayat aktif dan ayat pasif tergolong dalam huraian ragam ayat. umumnya melibatkan perpindahan tempat frasa nama yang menjadi seubjek atau objek ayat berkenaan.1. SOK. OKS. Setiap pembentukan ayat itu ialah suatu binaan atau konstruksi. dan OSK. hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif. Bagi bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. seperti bahasa Hixkaryana . Ayat Pasif Buku itu dibaca oleh Ali. bahasa Nitinaht dan bahasa Hixkaryana. subjek + objek + kata kerja ( SOK atau SOV ). Proses yang dikatakan sebagai urutan kata tidak semuanya serupa dalam setiap bahasa. Namun. KSO. kata kerja + subjek + objek ( KSO atau VSO ) seperti bahasa Arab. KOS. didapati bahawa urutan kata SKO dan SOK sebagai yang paling banyak berlaku.7 URUTAN KATA. objek + kata kerja + subjek ( OKS atau OVS ). Sehingga kini. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul.8 RAGAM AYAT Terdapat lagi perbezaan dalam binaan ayat pelbagai bahasa yang melibatkan kejadian ayat aktif dan ayat pasif. dan Rusia . 1. Inggeris. seperti bahasa Malagasi . 7 .

1.9

JENIS AYAT Kita juga membezakan pembentukan atau binaan ayat melalui jenis-jenisnya.

Dalam kebanyakan bahasa, termasuk bahasa Melayu, jenis-jenis ayat umum dapat dibahagikan kepada empat, bergantung kepada lagu bahasa atau intonasi dan tujuannya. Empat jenis ayat yang dimaksudkan ialah ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan.

JENIS AYAT Ayat Penyata

TUJUAN AYAT  Melakukan suatu penyataan atau mengemukakan

CONTOH AYAT

 Bapa  Azmi

saya

guru

di

keterangan tentang sesuatu perkara.  Oleh itu, ayat penyata sering disebut keterangan. Ayat Tanya  Tujuan untuk mengemukakan sesuatu pertanyaan. sebagai ayat

sekolah rendah. meninggalkan

rumahnya semalam.

 Siapakah kamu?

nama

ibu

 Bagaimanakah kemalangan itu terjadi?

Ayat Perintah

 Tujuan arahan  Ayat

untuk atau

memberikan menimbulkan

 Siapkan dengan (suruhan)  Jangan

kerja

itu

segera.

suatu tindakan. perintah dapat

berludah

di

diucapkan sama ada dalam bentuk silaan, suruhan, atau larangan,

sini.(larangan)  Sila buat laporan polis dalam masa 24 jam. (silaan)

permintaan, jenis yang

bergantung perkataan

pada (perintah)

8

digunakan. Ayat Seruan  Ayat yang diucapkan secara bernada untuk menyatakan sesuatu keadaan perasaan, seperti marah, takut, geram, dan sebagainya.  Dalam seruan penulisan, berakhir ayat dengan  Amboi, garangnya cikgu muda itu!  Cis,  Wah, berani kamu

belasah adik saya! cantiknya

pemandangan matahari terbenam!

tanda seru ( ! ).

9

2.0

SINTAKSIS DAN ASPEK TATABAHASA YANG LAIN Kita telah melihat bagaimana ayat serta pembentukannya melahirkan

pelbagai ragam dan jenis ayat, selain perlu mematuhi peraturan atau rumus pembinaannya. Selain kehadiran unsure seperti subjek dan predikat sebagai penentu pembentukan sesuatu ayat serta urutan perkataan, terdapat juga ciri-ciri lain yang harus diberikan perhatian dan pertimbangan dalam pembinaan ayat. Ciri-ciri lain yang dimaksudkan ini sering dinyatakan dalam bidang sintaksis sebagai penanda tatabahasa. Antara penanda tatabahasa yang sering terdapat dalam pembinaan ayat termasuklah penanda kasus, kala, dan unsur keserasian. Dalam bahasa Melayu, tidak terdapat penanda kasus, sebagaimana yang berlaku pada bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Rusia, dan bahasa Turki. Penanda bahasa yang sering terdapat dalam proses pembentukan ayat dalam beberapa bahasa ialah penanada kala, iaitu penanda atau perubahan yang terjadi pada bentuk kata kerja sebagai menentukan kala atau waktu kejadian, sama ada akan, sedang, atau sudah berlaku. Bahasa Inggeris dan bahasa Jerman merupakan contoh bahasa yang menggunakan penanda kala. Unsur keserasian juga menjadi salah satu cirri penanda tatabahasa dalam pembentukan ayat sesetengah bahasa. Dalam bahasa Inggeris dan Arab, misalnya, unsure keserasian antara kata nama subjek dengan kata kerja adalah penting, oleh sebab tanpa mempertahankan keserasian, ayat yang terbentuk tidak akan menjadi gramatis. Satu aspek lain yang juga termasuk dalam analisis atau persoalan sintaksis ialah ayat-ayat yang tidak menentu maknanya atau, dengan erti kata lain, terdapat binaan yang menghasilkan ketaksaan ayat. Dalam hubungan ini juga daya pengetahuan atau kecekapan berbahasa yang ada pada seseorang penutur tentang struktur unsur membolehkannya mengatasi masalah ketaksaan ayat yang berlaku.

10

frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Frasa Endosentrik dan Frasa Eksosentrik. Frasa Kerja. Frasa Kerja.0 JENIS FRASA Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan.3. Frasa berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Unsur inti ini mewakili seluruh frasa berkenaan. Frasa Adjektif dan Frasa Sendi Nama. Menurut binaannya. Oleh itu. dan Frasa Adjektif. Frasa Endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti . Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Seperti yang diterangkan di atas. Frasa dinamakan mengikut unsur inti ini. Antara frasa endosentrik ialah Frasa Nama. Frasa Eksosentrik ialah frasa yang tidak mempunyai unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. ada empat jenis frasa iaitu Frasa Nama. FRASA FRASA ENDOSENTRIK FRASA EKSOSENTRIK FRASA NAMA FRASA KERJA FRASA ADJEKTIF FRASA SENDI NAMA 11 . Frasa Sendi Nama merupakan jenis frasa eksosentrik. frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan. boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat di bawah. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. iaitu subjek dan predikat. Kata kerja boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain. 1.1 DEFINISI FRASA DEFINISI FRASA NAMA Frasa nama ialah binaan yang. 3.4. makan ayam goreng.0 4. dari sudut nahu. 12 . BIL. 2. sedang tidur.2 DEFINISI FRASA KERJA Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. SUBJEK Ali Mereka Kami FRASA KERJA menang. iaitu terdiri daripada :     Frasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) Frasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) 4.

dengan. hingga. pada. bagi. dari. oleh. akan. Kata sendi nama adalah satu bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. daripada. untuk. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dalam predikat.4. sampai dan sebagainya.4 DEFINISI FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Frasa sendi nama boleh juga. sebagai pilihan. kata adjektif hadir sesudah frasa kerja dan sendi nama. ke.3 DEFINISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya. kepada. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah di. 4. tentang. didahului oleh kata bantu. Sebagai unsur keterangan. 13 .

l) Penerang nama khas. c) Penerang nama penyambut.5. i) Penerang nama tenaga penggerak. h) Penerang nama anggota badan. 14 . m) Penerang nama panggilan atau gelaran. b) Penerang nama jenis. g) Penerang nama arah. e) Penerang nama kelamin.1. intinya terdiri daripada kata nama dan penerangnya juga kata nama. Penerang-penerang nama di atas sebenarnya memberikan keterangan lanjut tentang aspek-aspek tertentu pada inti kata nama. f) Penerang nama tempat. Kata nama yang mengisi unsur penerang ialah : a) Penerang nama keturunan.0 JENIS-JENIS FRASA 5.1 INTI + PENERANG NAMA Dalam binaan frasa nama jenis inti + penerang nama. semua konstituen terdiri daripada kata nama . j) Penerang nama hal atau perkara.1 JENIS FRASA NAMA 5. k) Penerang nama milik. d) Penerang nama kegunaan.

Penerang nama keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama. Penerang nama ini menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama. Contohnya : Frasa Nama Inti orang bangsa pelajar Penerang Melayu Bisaya Malaysia b) Inti + penerang nama jenis. Contohnya: Frasa Nama Inti buah beg kain c) Inti + penerang nama penyambut Penerang nama penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti. Contohnya : Frasa Nama Inti pam gunting pelayan Penerang air kain tetamu Penerang mangga kulit sutera 15 .a) Inti + penerang nama keturunan.

Contohnya : Frasa Nama Inti alat sabun kayu Penerang pemadam pencuci pemukul e) Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama yang menentukan jenis jantina bagi inti. misalnya serbuk perasa. Timur ialah tempat tamadun. Contohnya: Frasa Nama Inti anak tepi pinggir Penerang Sabah pantai kota 16 .d) Inti + penerang nama kegunaan Penerang nama kegunaan ialah unsur yang menerangkan makna fungsi atau peranan kepada inti. Contohnya: Frasa Nama Inti ayam lembu orang Penerang jantan betina perempuan f) Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur yang menerangkan lokasi bagi inti. sama ada tempat asal ataupun tempat wujud. Perasa ialah kegunaan yang ditimbulkan oleh bahan serbuk. misalnya tamadun timur.

Misalnya. bateri ialah tenaga yang menggerakkan jam.g) Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur yang menerangkan hala bagi inti. jam bateri. Contohnya : Frasa Nama Inti jam tudung batang Penerang tangan kepala hidung i) Inti + penerang nama tenaga penggerak Penerang nama tenaga penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti. Contohnya : Frasa Nama Inti dapur kipas lampu Penerang gas elektronik minyak 17 . Contohnya: Frasa Nama Inti wilayah simpang tingkat Penerang selatan kanan atas h) Inti + penerang nama anggota badan Penerang nama anggota badan menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti tersebut.

j) Inti + penerang nama perihal atau perkara Penerang nama perihal atau perkara ialah unsur yang menerangkan hal atau perkara tentang inti. Persekolahan ialah perkara tentang sijil itu. Contohnya : Frasa Nama Inti rumah bumbung harta Penerang saya rumah kerajaan l) Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti. misalnya sijil persekolahan. Contohnya : Frasa Nama Inti lesen hari majlis Penerang memandu perayaan penutupan k) Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan makna keupayaan bagi benda dalam inti. Contohnya : Frasa Nama Inti bandar planet Sungai Penerang Kota Kinabalu Pluto Kinabatangan 18 .

Bentuk ini merupakan kecualian kepada bentuk susunan inti + penerang nama.m) Inti + penerang nama panggilan atau gelaran Penerang nama panggilan atau gelaran ialah unsur yang merujuk nama penghormatan kepada makhluk atau benda. iaiti penerang inti terletak di hadapan inti. Contohnya : Frasa Nama Inti Haji Si Tan Sri Penerang Suhaili Belang Muzammil 19 .

Penerang bilangan ordinal.2 INTI + PENERANG BUKAN NAMA Frasa nama juga boleh terbentuk daripada inti yang menerima penerang bukan daripada jenis kata nama. Penerang frasa sendi nama. a) Inti + penerang penentu.5. Terdapat dua golongan penentu kata nama. Penerang kata kerja atau akar kata kerja. Penerang penentu ialah unsur yang memberikan sifat ketentuan kepada kata nama dan kedudukannya boleh di hadapan atau di belakang inti. PENERANG PENENTU penentu hadapan penentu belakang 20 . iaitu: Penerang penentu. Penerang kata adverba. Penerang kata adjektif. Penerang bukan nama terdiri daripada penerangpenerang yang dibentuk oleh perkataan yang bukan daripada kelas kata nama.

misalnya. Penentu hadapan Penentu hadapan ialah unsur-unsur yang hadir di hadapan kata nama. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata bilangan yang boleh diikuti oleh penjodoh bilangan. dan unsur-unsur itu terdiri daripada kata penentu itu dan ini. umpamanya *semua batang sungai. sedikit. seperti yang terdapat dalam contoh di bawah : Frasa Nama Penentu Hadapan Bilangan lima kelima-lima segala Penjodoh Bilangan orang ekor Inti guru kerbau kelengkapan Kata abstrak tidak boleh menerima penjodoh bilangan. segala. beberapa kata bilangan jenis tak tentu. Demikian juga. dan selainnya tidak boleh diikuti oleh penjodoh bilangan.  Penentu belakang Penentu belakang ialah unsur-unsur yang hadir sesudah kata nama . misalnya * sebuah keberanian. seperti contoh di bawah : Frasa Nama Inti orang rumah calon Penentu Belakang itu ini itu 21 . dan *sedikit helai kertas. *segala orang manusia. semua.

Penerang kata adjektif ialah unsur yang menerangkan makna sifat bagi inti. Contohnya: Frasa Nama Inti anak minyak tahun Penentu Kata Adjektif muda wangi baharu Penentu Kata Kerja jahit makan bersalin d) Penerang kata adverba. menari ialah perlakuan yang berkaitan dengan tempat itu. Contohnya: Frasa Nama Inti masa cara hari Penentu Kata Adverba serentak demikian lusa 22 . Penerang kata adverba adalah unsur yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti. Misalnya tempat menari.b) Penerang kata kerja atau akar kata kerja. Contohnya: Frasa Nama Inti mesin meja wad c) Penerang kata adjektif. Penerang kata kerja atau akr kata kerja umumnya menerangkan perlakuan kepada inti.

Unsurunsur demikian hadir sesudah inti. dan sebagainya. Penerang bilangan ordinal ialah kata bilangan yang menunjukkan kedudukan dari segi urutan bilangan. dan mendukung antaranya makna tempat. misalnya pertama. Frasa Nama Penerang frasa sendi nama Sendi Nama rumah surat lawatan di dari ke Kata Nama bandar kampung Gua Angin Inti f) Penerang bilangan ordinal. kesepuluh. bahan asal.e) Penerang frasa sendi nama. Penerang frasa sendi nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. kedua. waktu. dan matlamat. Oleh itu. binaan jenis ini tidak mempunyai makna penerang. Terdapat dua jenis frasa nama dari jenis inti + inti.3 BINAAN FRASA NAMA : INTI + INTI Binaan frasa nama inti + inti tidak mempunyai unsur penerang kerana makna keseluruhan frasa nama itu didukung oleh kedua-kedua kata nama inti. iaitu berdasarkan makna yang didukung oleh perkataan-perkataan : 23 . Contohnya: Inti tempat tingkat Penentu Bilangan Ordinal pertama kesepuluh 5.

Contohnya: Frasa Nama Inti kerusi jantan teruna Inti meja betina dara 24 . iaitu merupakan semacam ulangan.INTI + INTI inti + inti dengan maksud sama erti inti + inti dengan maksud lawan erti a) inti + inti dengan maksud sama erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. Contohnya : Frasa Nama Inti tubuh rakan wang Inti badan taulan ringgit b) inti + inti dengan maksud lawan erti Perkataan-perkataan yang mengisi kedua-dua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan.

Sebagaimana dengan frasa ker tanpa objek. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya.6. Kami makan ayam goreng. namun unsur-unsur lain. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersamasamanya. 3. Contohnya : 1. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. KETERANGAN SUBJEK Kami Budak itu Pemburu Dalam contoh ayat di atas. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Ali menang. Mereka sedang tidur. Dalam ayat di atas. yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Contohnya : FRASA KERJA KATA KERJA makan membaca menembak OBJEK ayam goreng itu. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama objek. harimau itu dengan senapangnya. Seterusnya. objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. iaitu : i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek.0 JENIS-JENIS FRASA KERJA Binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis. 25 . buku. ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. 2.

6. Oleh itu. iaitu: a) Kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsur pelengkap. dan ayat demikian boleh mengalami proses pasif. c) Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.1 BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK Frasa kerja yang tidak mempunyai frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. maka itu bererti kata kerja dalam ayat tersebut bukan kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa nama sebagai objek boleh ditakrifkan sebagai unsur yang mengikuti kata kerja transitif dalam ayat aktif. tidak berobjek. yang disebut kata kerja tak transitif. Jika sesuatu ayat aktif tidak dapat dipasifkan. 26 . Terdapat tiga jenis kata kerja tak transitif. b) Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya.

Antara contoh kata kerja tak transitif termasuklah beransur. Siti Salina pulang. kata kerja seperti ini dipanggil kata kerja tak transitif yang tidak menerima unsure pelengkap atau tanpa pelengkap. alat dan sebagainya. Oleh itu. bertilamkan. Kata kerja tak transitif jenis ini adalah kata kerja yang tidak memerlukan perkataan lain berlaku selepasnya bagi melengkapkannya. Siti Salina pulang jauh-jauh malam. Dia tidur. Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsure pelengkap.A) Kata Kerja Tak Transitif Yang Tidak Menerima Unsur Pelengkap. 3. Contohnya : 1. menjadi. 2. berbuat. 27 . cara. 3. Dia tidur dengan baju dan kain pelekat. dan sebagainya. B) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Menerima Pelengkap Sesudahnya. 2. Contohnya : 1. waktu. Walau bagaimanapun. perkataan pulang. Namun. Kata kerja ini dapat berdiri dengan sendiri tanpa ada perkataan lain melengkapkan maknanya. kata kerja tak transitif jenis ini boleh diikuti oleh kata keterangan atau adverb yang berfungsi sebagai maklumat tambahan mengenai tempat. Contoh ayat-ayat mengandungi kata kerja yang tidak bergantung kepada unsur lain bagi melengkapkan maknanya. berbantalkan. Padi akan luruh. tinggal. Padi akan luruh kalau sudah masak betul. tidur dan luruh adalah kata kerja tak transitif. unsur-unsur itu bukanlah objek kerana ayatnya tidak boleh dipasifkan. ada. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada kata kerja tak transitif boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Penggunaan kata kerja tak transitif jenis ini tidak perlu diikuti oleh sebarang perkataan lain.

. Contohnya : . Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-. 2) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif.Pak Kaduk berbajukan kertas. . . 3) Kata Nama Sebagai Pelengkap Ada dua kumpulan kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. . Contohnya : FRASA KERJA KATA KERJA berseluar berkebun belajar PENERANG jean.kan.. kelapa.Ahmad tinggal di kampung.Mereka berada di Kuala Lumpur. Contohnya : . Contohnya : . Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian.Kesihatan bapanya beransur baik. Kata nama sebagai penerang yang mengikuti kata kerja tak transitif bukanlah objek kerana ayat yang mengandunginya tidak boleh dipasifkan. bahasa Melayu.1) Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik.Badannya menjadi lemah. Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada. C) Kata Kerja Tak Transitif Yang Dapat Diikuti Oleh Kata Nama Sebagai Penerang.Dia berbantalkan lengan. SUBJEK Lelaki itu Peladang itu Mereka 28 . lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. jahat.

2 BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah frasa yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikut kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. 29 . Ayat-ayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. 2. b) Frasa kerja yang mengandungi dua objek. AYAT YANG DIPASIFKAN Ayam goreng itu kami makan. Jenis-jenis frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek : a) Frasa kerja yang mengandungi satu objek.6. Tugasnya dijalankan olehnya dengan baik. Dia menjalankan tugas dengan baik. BIL 1. Perkataan-perkataan yang condong dalam ayat di atas menjadi subjek atau unsur yang diterangkan dalam ayat yang telah dipasifkan. Budak itu membaca buku. 3. Buku dibaca oleh budak itu. CONTOH AYAT Kami makan ayam goreng.

A) Frasa Kerja Yang Mengandungi Satu Objek Frasa kerja dengan satu objek adalah seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah : 1) Saya menjawab surat itu. menggembirakan. 2) Mesin itu mengepam air. 4) Kami menghampiri budak yang sedang terhendap-hendap itu. 3) Letupan bom itu mengacau-bilaukan keadaan. Contohnya : SUBJEK Filem itu Kejadian itu Keputusannya KATA PENGUAT sungguh sungguh amat MAKNA ADJEKTIF menyeramkan. 30 . Terdapat sejumlah perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif. menyedihkan. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan. Perkataan ini boleh menerima kata penguat.

sementara objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Dalam kedua-dua ayat di atas. Objek-objek ini mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Seterusnya. 3) Ayah menghadiahi ibu sejambak bunga ros. frasa nama yang mengikuti secara langsung kata kerja ialah objek tepat kepada kata kerja. bentuk-bentuk yang condong ialah objek tepat. 1) Wandi membelikan isterinya buah mempelam. Apabila ayat-ayat sedemikian dipasifkan hanya frasa nama yang menjadi objek tepat akan mengambil penjudulan. Objek-objek tersebut adalah objek tepat dan objek sipi. iaitu menjadi subjek atau unsur yang diterangkan. 2) Ibu memasakkan tetamu makanan tengah hari. iaitu Ali dan buku dalam ayat (a) dan anaknya dan baju dalam ayat (b). (b) Wanita itu membelikan anaknya baju. iaitu Ali dalam ayat (a) dan anaknya dalam ayat (b). Ayat-ayat di atas boleh diubah menjadi ayat berikut : (a) Ahmad menghadiahi menghadiahi Ali buku. 2) Wanita itu membelikan baju untuk anaknya. 31 . Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya.B) Frasa Kerja Dengan Dua Objek Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya boleh mengandungi dua frasa namayang menjadi objek kepada kata kerja itu. manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi. Dalam binaan di atas. terdapat frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja. berikut adalah contoh-contoh ayat yang mengandungi frasa kerja dengan dua objek. Contoh ayat : 1) Ahmad menghadiahkan buku kepada Ali.

c) Ayah menghadiahkan sejambak bunga ros kepada ibu. perkataan sebagai boleh diletakkan di hadapan unsur-unsur penerang itu. iaitu objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada. manakala perkataan anak angkatnya dan Si Tompok hanya berfungsi sebagai penerang kepada objek dan tidak boleh dijadikan objek tepat seperti dalam contoh di bawah : 1) Dia menjadikan budak itu sebagai anak angkatnya. Apabila ayat-ayat di atas diubah susunannya. Sebenarnya. iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung. maka ayat-ayat yang terhasil akan hanya mengandungi satu objek. seperti ayat berikut : Dia menjadikan budak itu anak angkatnya. b) Ibu memasak makanan untuk tetamu. 32 . Ada juga frasa kerja yang seolah-olah mengandungi dua objek. contoh-contoh ayat di atas mengandungi hanya satu objek sahaja. dan menjadikannya frasa sendi nama. Contohnya : a) Wandi membeli buah mempelam untuk isterinya. 2) Aini menamakan kucing itu sebagai Si Tompok.Ayat-ayat di atas jelas mengandungi binaan yang meletakkan objek tepat sesudah kata kerja dan objek sipi mengikuti objek tepat. Untuk menjelaskan lagi ayat (1) dan (2). Aini menamai kucing itu Si Tompok.

7. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata bantu sudah belum masih masih - Penguat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua masak jahat kecil kecil cantik ganas Penguat Sekali Sangat Betul Amat Sungguh - Pada kata adjektif. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis.0 JENIS FRASA ADJEKTIF : UNSUR PENGISI FRASA ADJEKTIF Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan kata penguat. mengikut binaannya: i) ii) Binaan satu perkataan. Binaan dua perkataan 33 .

sederhana. Kata adjektif ini juga terdiri daripada perkataan berimbuhan. kehitam-hitaman. kemelayumelayuan. nakal. Pemuda itu baik sungguh. cemas. dan sebagainya. baik. iaitu perkataan tanpa imbuhan. ii) Binaan Dua Perkataan Binaan jenis ini terdiri daripada dua perkataan iaitu: a) b) Kata Adjektif + Kata Adjektif Kata Adjektif + Kata Nama 34 . Air sungai itu kehitam-hitaman akibat pembuangan sisa kumbahan ke dalam sungai tersebut. Perlawanan bola sepak malam ini menemukan dua pasukan terhebat dalam liga tersebut. Budak itu sangat cerdik. seperti rajin. Warna kereta saya merah. kosong. terhebat. pucat. seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut:    Syamrin tidak sebijak abangnya. misalnya: setinggi. seperti contoh-contoh di bawah:      Pelayan restoran Ahmad sangat rajin. Contoh-contoh di atas ialah contoh kata adjektif yang terdiri daripada satu kata dasar. sebijak. Anaknya sangat cerdas.i) Binaan Satu Perkataan Binaan ini terdiri daripada satu kata adjektif. tinggi.

a) Binaan Kata Adjektif + Kata Adjektif Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata adjektif boleh terdiri daripada:  Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna.Cantuman kata adjektif dengan kata adjektif atau kata adjektif dengan kata nama membentuk konstituen baharu dengan makna baharu. yakni keindahan bunyi. contohnya: Riang gembira Letih lesu Cantik molek Lemak manis Gagah berani Penat lelah Kurus kering  Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Di bawah ini dibincangkan binaan adjektif yang terdiri daripada dua perkataan. Contohnya: Tinggi lampai Gemuk gedempol Kaya raya Lemah gemalai Kering kontang 35 . Contohnya: Tinggi rendah Pahit manis Baik buruk Tua muda Kecil besar Miskin kaya  Deretan dua kata adjektif dengan perkataan yang kedua digunakan oleh sebab unsur rima.

Binaan kata adjektif ini boleh terdiri daripada:  Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan: Merah jambu Hijau daun Kuning langsat Muda remaja  Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan: Panjang tangan Besar kepala Ringan tulang Rabun ayam a) Unsur Kata Penguat Dalam Frasa Adjektif FRASA ADJEKTIF (FA) UNSUR PENGUAT DALAM FA KATA BANTU DALAM FA PENGUAT HADAPAN PENGUAT BELAKANG PENGUAT BEBAS Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif dan boleh jufa terdiri daripada kata adjektif yang disertai unsur penguatnya. Ada tiga jenis unsur penguat: 36 .b) Binaan Kata Adjektif + Kata Nama Binaan adjektif yang terdiri daripada kata adjektif + kata nama mengandungi kata edjektif yang menjadi inti frasa dengan kata nama sebagai penerangannya.

Contohnya. Pahlawan itu berani sungguh. indah nian. terlalu amat pedih. Contohnya. dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:     Pemandangan di pantai itu amat indah. Pahlawan itu sungguh berani. lambat benar. dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:    Perangai anak Pak Ali baik sekali. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. Pemandangan matahari terbenam sangat indah. sungguh amat merdu. terlalu nakal. dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah: 37 .  Penguat belakang. dan seperti yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah:    Anak kecil itu terlalu nakal. Masakan Mak Limah paling sedap. Contohnya. amat indah dan indah amat. Penguat hadapan. Dua unsur penguat boleh juga hadir berderetan sebelum kata adjektif. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di bahagian belakang kata adjektif. Pemandangan di pantai itu indah amat. sungguh berani dan berani sungguh. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Contohnya. sangat kurang sopan. Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. Rumah di atas bukit itu indah nian. paling sedap. baik sekali. sangat cantik. Kereta api itu lambat benar.  Penguat bebas.

belum terlalu jauh. b) Kata bantu dalam frasa adjektif. Ada juga kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. Contoh ayat-ayat di bawah:    Anak itu sudah besar. Buah cempedak yang diperam itu sudah terlalu masak. belum cerdik. masih kecil. belum sangat pandai. Contoh ayat adalah seperti di bawah:    Anak-anak jiran saya belum bersekolah kerana masih amat kecil. Dia belum cerdik lagi. dan benar telah pandai. Pihak dapat mengesan jejak pencuri itu kerana dia belum terlalu jauh. 38 . Bisanya terlalu amat pedih. Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu. tentu sudah masak. Perangainya sangat kurang sopan. Anak kucingnya masih kecil.   Suara Siti NurHaliza sungguh amat merdu. sungguh masih letih. sudah besar. dan harus pandai. misalnya. misalnya: masih amat kecil.

Contohnya: Kata Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama jambatan sekolah rendah Johor Bahru B) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului oleh kata arah. Walau bagaimanapun.0 JENIS FRASA SENDI NAMA Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: a) b) c) d) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan A) Kata Sendi Nama + Frasa Nama Kata sendi nama dalam frasa sendi nama wujud sebagai perkataan yang letaknya di hadapan suatu frasa nama. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari Frasa Nama Kata Arah belakang dalam hujung Frasa Nama rumah bilik umum kampung 39 .8. frasa sendi nama boleh juga wujud tanpa kata arah.

frasa nama. Contohnya: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah Frasa Nama Frasa Nama Keterangan ke dari di pada selatan belakang atas hujung negara Perancis rumah pangkuan ibu minggu pada musim sejuk dengan segera sepanjang masa untuk bergotongroyong 40 .C) Kata Sendi Nama + Frasa Nama + Frasa Keterangan Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti keterangan. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Kata Arah ke dari dalam negara Jepun Sabah perlawanan Frasa Nama Frasa Keterangan pada tahun ini dengan ayahnya di sekolah kami D) Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Frasa sendi nama boleh juga dibentuk daripada kata sendi nama diikuti oleh kata arah. dan frasa keterangan. sebagai unsur frasa pilihan.

10.0 9.1

FUNGSI FRASA FUNGSI FRASA NAMA Dalam bahasa Melayu, terdapat lima fungsi frasa nama. Fungsi frasa nama

bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Fungsi frasa nama ialah :

1) Frasa nama sebagai subjek Dalam semua pola ayat bahasa Melayu, frasa nama berfungsi sebagai subjek. Contohnya adalah seperti di bawah:    Semua orang sepakat tidak hadir ke sekolah esok. Ibunya pandai membuat kek lapis perisa pandan. Kami mengadakan rombongan ke Serikin pada minggu lalu.

2) Frasa nama sebagai predikat Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai predikat. Frasa nama yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa nama yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FN sahaja. Contohnya adalah seperti di bawah :

41

Subjek Suara itu Encik Suhaili Puan Jiwatere

Predikat suara gadis yang bersembunyi di rumah buruk itu. guru subjek Kemahiran Hidup. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah.

3) Frasa nama sebagai objek frasa kerja Selain menjadi subjek dan predikat, frasa nama juga menjadi sebagai objek dalam frasa kerja. Contohnya: Subjek Budak-budak itu Encik Suhaili Puan Jiwatere Frasa kerja + objek merobohkan pondok yang baru siap itu. memandu kereta ke sekolah. menyiapkan laporan berkaitan dengan Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa Dan Guru.

4) Frasa nama sebagai pelengkap frasa kerja tak transitif Frasa nama juga boleh berfungsi sebagai pelengkap dalam frasa kerja tak transitif. Contohnya adalah seperti di bawah: Subjek Pelajar itu Encik Hafiz Puan Nora Predikat + Pelengkap tidur beralaskan tikar mengkuang. menunggang motosikal. membersihkan halaman rumah.

5) Frasa nama sebagai unsur nama dalam frasa sendi Frasa nama juga boleh menjadi unsure nama dalam frasa sendi seperti di bawah: Subjek Aqilah Athirah Fadzlee Predikat + Frasa Sendi Nama Menjual kuih pisang di hadapan pintu pagar sekolah. Menerima sepucuk surat daripada kakaknya. Melawat neneknya yang sakit di hospital.
42

9.2

FUNGSI FRASA KERJA

FUNGSI FRASA KERJA

FRASA KERJA SEBAGAI PREDIKAT

FRASA KERJA SEBAGAI PELENGKAP UNTUK KATA KERJA TAK TRANSITIF

KATA ADJEKTIF KATA NAMA KATA SENDI

1) Frasa Kerja Sebagai Predikat. Frasa kerja boleh berfungsi sebagai predikat. Frasa kerja yang berfungsi sebagai predikat ialah frasa kerja yang hadir dalam ayat yang berpola FN + FK sahaja. Contohnya adalah seperti di bawah :

Subjek (FN) Adik Ibunya Khatib

Predikat (FK) sedang makan di atas meja. membuat kek lapis perisa pandan. sedang berkhutbah di atas mimbar.

2) Frasa Kerja Sebagai Pelengkap Untuk Kata Kerja Tak Transitif Kata Adjektif Sebagai Pelengkap Pelengkap kata adjektif seperti baik, jahat, lemah dan sebagainya hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya.

43

Contohnya : • • Kesihatan bapanya beransur baik. 44 . Kumpulan kedua ialah kata nama menjadi dan ada.Dia menjadi guru. .-kan.Pak Kaduk berbajukan kertas.Orang itu ada harta. • • • • • Contohnya : .. . 3) Frasa Sendi Nama Sebagai Pelengkap Frasa sendi nama hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung 'makna' sebagai unsur-unsur yang melengkapkan kata kerja tak transitif.Mereka berada di Kuala Lumpur. . Ada dua kumpulan kata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap demikian. .. 4) Kata Nama Sebagai Pelengkap Pelengkap kata nama boleh dibezakan dengan kata nama objek atas dasar pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Contohnya : • • . Badannya menjadi lemah. Kumpulan pertama ialah imbuhan ber-.Dia berbantalkan lengan.Ahmad tinggal di kampung.

Susunan ayat di atas boleh disongsangkan. Nyenyak benar tidurnya. Malam ini gelap benar.3 FUNGSI FRASA ADJEKTIF 1) Frasa Adjektif Sebagai Predikat. Ayat susunan biasa    Badannya letih lesu.9. Ayat susunan songsang    Letih lesu badannya. Dalam susunan ayat biasa. iaitu frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek. Tidurnya nyenyak benar. seperti conyoh di bawah: Subjek Rumah Ali predikat Sangat besar. frasa adjektif sebagai predikat hadir selepas subjek . seperti yang berikut: Subjek Sangat besar Contoh-contoh yang lain: predikat Rumah Ali. 45 . Gelap benar malam ini.

iaitu kata adjektif menjadi keterangan dalam predikat . Contohnya: PREDIKAT SUBJEK     FRASA KERJA berjalan pulang berlari mengalir KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) sangat cepat. deras. Dia Mereka Mereka Air sungai itu PREDIKAT SUBJEK   FRASA SENDI NAMA ke kedai ke rumah saya KETERANGAN (FRASA ADJEKTIF) dengan cepat.2) Frasa Adjektif Sebagai Keterangan. sangat pantas. Dia Mereka 3) Frasa Adjektif Sebagai Penerang Iaitu Selepas Kata Nama Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera 46 . Frasa adjektif boleh juga hadir selepas frasa kerja selepas frasa sendi nama. segera. segera.

keterangan bagi kata adjektif boleh digolongkan ke dalam beberapa golongan. Sakitnya pulih dengan sendirinya. Pokok itu membesar dengan cepat.UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA ADJEKTIF: Dalam frasa adjektif. iaitu: a) Keterangan cara Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan cara ialah dengan. Dari segi makna. Contoh ayat ialah:    Badannya lemah dengan tiba-tiba. unsur keterangan boleh hadir selepas kata adjektif. 47 .

bagai. Contohnya:    Pegawai polis itu selalu sibuk dengan tugas luarnya.b) Keterangan bandingan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan bandingan ialah ibarat. dan bak. Juruterbang harus berhati-hati demi keselamatan semua penumpang kapal terbang. Contohnya:    Rakyat mesti aktif dalam sukan untuk kemajuan sukan negara. Ramai penduduk desa yang masih hidup melarat dalam kemiskinan. seperti. Persekitaran rumah harus bersih untuk mengelakkan pembiakan nyamuk aedes. c) Keterangan hal atau keadaan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan hal atau keadaan ialah dengan dan dalam. Suaranya merdu seperti buluh perindu. Budak itu pandai dalam akademik dan sukan. 48 . Contoh ayat adalah seperti di bawah:    Buah epal manis ibarat gula. d) Keterangan tujuan Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tujuan ialah demi dan untuk. Badannya kurus bagai lidi.

49 . Contohnya:    Budak itu lemah oleh sebab keletihan. Pekerja itu jarang-jarang lewat. Contohnya:    Fahrin sangat rindu akan orang tuanya di Malaysia. g) Keterangan musabab Kata sendi yang terlibat dalam keterangan musabab ialah sebab dan kerana. jarang. dan sering. Murid-murid itu kurang bijak kerana tiada bimbingan. Contohnya:    Khairi sakit selalu. Wanita itu sering sedih. Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan kekerapan ialah selalu. Pemuda itu amat cinta akan kekasihnya. Makanan itu sedap kerana cukup bahan-bahannya. f) Keterangan terhadap Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan terhadap ialah akan dan kepada. Kita harus cinta akan tanah air.e) Keterangan kekerapan.

Pelatih-pelatih itu telah mahir dalam masa sebulan sahaja. i) Keterangan tempat Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan tempat ialah pada. Buah nanas manis di bahagian pangkalnya. pada. dan dalam. FRASA ADJEKTIF SEBAGAI PENERANG IAITU SELEPAS KATA NAMA Contohnya : FRASA NAMA Kata nama Pangkat Kopi Penerang (kata adjektif) rendah segera 50 . Contoh ayat ialah:    Zamil selalu sakit ketika masih kecil. di. Contoh ayat ialah:    Kanak-kanak itu sakit pada bahagian perutnya. Bunyinya kuat daripada pembesar suara sebelah kanan. Pegawai itu sungguh cekap pada masa sekarang ini. dan daripada.h) Keterangan waktu Kata sendi nama yang terlibat dalam keterangan waktu ialah ketika.

Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Penguat sudah baik sungguh masih awal sangat masih agak kecil Contoh 51 . Kata Penguat + Kata Adjektif sungguh cantik amat dalam lebih baik 3. Unsur-Unsur Kata Adjektif Kata Bantu + Kata Adjektif masih kuat sudah kurus telah gering 2. Bil. 1.Kesimpulannya. Kata Adjektif + Kata Penguat besar sekali cantik betul banyak sungguh 5. frasa adjektif boleh terdiri daripada beberapa unsur yang dapat digambarkan seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Adjektif + Kata Penguat + Unsur Keterangan + Ayat Komplemen Contoh Frasa Adjektif Dengan Pelbagai Keadaan Binaan Unsur-Unsurnya. Kata Bantu + Kata Penguat + Kata Adjektif belum terlalu lewat masih terlalu banyak 4.

Kata Penguat + Kata Adjektif + Kata Penguat sangat baik benar sungguh indah nian 7.sudah tua betul 6. Kata Penguat + Kata Adjektif + Unsur Keterangan sungguh cinta akan tanah air sangat sibuk dengan pekerjaan 8. Kata Adjektif + Kata Penguat + Ayat Komplemen sedar sungguh bahawa persiapannya tidak mencukupi percaya benar bahawa anaknya telah berjaya yakin benar bahawa pasukannya akan menang 10. Kata Bantu + Kata Adjektif + Kata Adjektif tetap gagah berani pasti letih lesu masih riang gembira sungguh yakin bahawa mereka sudah tiba sangat manis pada bahagian pangkalnya amat cantik sekali 52 . Kata Penguat + Kata Adjektif + Ayat Komplemen amat percaya bahawa budak itu pernah datang sangat sedar bahawa kita masih lemah 9.

2) Frasa Sendi Nama Sebagai Keterangan Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja. 53 .4 FUNGSI FRASA SENDI NAMA DALAM AYAT FUNGSI FRASA SENDI NAMA (FS) PREDIKAT FS FS SEBAGAI KETERANGAN FRASA NAMA FRASA ADJEKTIF FRASA KERJA 1) Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Bapanya daripada keturunan raja. Kain itu daripada benang sutera. Contohnya:    Mereka ke sawah setiap pagi. frasa adjektif dan frasa nama.9.

d) Masa e) Asal f) Tujuan Itu sejenis pakaian pada zaman kerajaan Melaka. Contohnya: Jenis Keterangan a) Tempat Contoh Kampung Pimping ialah kampung di seberang Sungai Kampung Brunei. Sumber bekalan elektrik penduduk Wilayah Persekutuan Labuan adalah dari Sabah. Pelajar itu bijak dalam semua subjek. Frasa sendi nama keterangan frasa nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa nama mendukung makna keterangan tempat. Mereka bingung pada mulanya. sumber. Rumah kita harus bersih untuk kesihatan hidup kita. 54 . dan tujuan. pembuat. masa.  Frasa sendi nama keterangan frasa adjektif Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa adjektif mendukung makna keterangan bandingan. Kain daripada sutera mahal harganya. hal. Saya sudah membeli pakaian untuk hari raya. Contohnya: Jenis keterangan a) Bandingan b) Hal c) Masa d) Tujuan contoh Budak itu kurus seperti galah. b) Pembuat c) Sumber Lukisan oleh Luqman telah memenangi hadiah kedua. masa. dan tujuan. asal.

tujuan. Encik Haris datang dengan isterinya ke majlis itu. hal. dan alat. Kanak-kanak itu berehat di bawah pokok. penyertaan. bandingan. binaan frasa sendi nama boleh dibentuk daripada beberapa unsur. Bapanya memukul ular itu dengan kayu. Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Frasa sendi nama yang menjadi unsur keterangan bagi frasa kerja mendukung makna keterangan masa. seperti di bawah: Kata Bantu + Kata Sendi Nama + Kata Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan 55 . Dia berbicara tentang perangai kekasihnya. Kesimpulannya. Pembahas itu berhujah seperti murai. tempat. Contohnya: Jenis keterangan a) Masa b) Tempat c) Bandingan d) Tujuan e) Hal f) Penyertaan g) Alat Contoh Kereta api bertolak pada pukul tujuh pagi. Kita harus belajar demi masa depan.

Contoh-contoh yang mengandungi pelbagai jenis frasa sendi nama: Frasa sendi nama Frasa nama Kata bantu Kata sendi nama Kata nama arah telah telah telah ke ke ke ke dalam dalam Frasa nama hutan hutan hutan hutan memburu harimau memburu harimau memburu harimau Frasa keterangan 56 .

3) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera. 2) Kek keju itu sangat sedap dan manis. 5) Pembangunan ekonomi memerlukan sumbangan daripada semua rakyat. 2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua buah syarikat penerbitan buku yang terkenal. 5) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Binaan Frasa Nama + Frasa Kerja 1) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa. 4) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. 4) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. 57 . Binaan Frasa Nama + Frasa Adjektif 1) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. 3) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat.0 BINAAN AYAT Binaan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. 2) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan. 3) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal. 4) Ibu menggunakan sabun pencuci Trojan untuk membasuh pakaian. Binaan Frasa Nama + Frasa Sendi 1) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula.10. 2) Hardina dan Hasliza ke rumah saya.

Binaan Frasa Kerja + Frasa Kerja 1) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. nama ‘me-. Ayat Subjek (FN) Fatin Kata nama khas..  Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. ‘-an’ ialah sekolah Kata nama am. apitan kata terbitan kerja. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Fatin merupakan pembahas harapan sekolah. 5) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan Frasa Nama + Frasa Nama 1) Fatin dan Fazree merupakan pembahas harapan sekolah. terbitan ialah kata kata terbitan akhiran kata nama. awalan kata. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.. ialah kata ‘pem-’ harapan Kata nama terbitan. iaitu dan.-kan’ terbitan. 2) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan dapat menguasai istilah baharu. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. dan Kata tugas Fazree Kata nama Predikat (FN) merupakan pembahas Kata nama Kata terbitan. 3) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. 4) Lelaki itu berseluar jean dan memakai Kemeja T. 58 . hubung gabungan. jenis kata khas.

Kata tugas Kata jenis kata adjektif. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Fajar Suci Sasbadi Syarikat Syarikat syarikat Predikat (FN) penerbitan terkenal ‘ter-’ ialah kata terbitan awalan kata adjektif. iaitu dan.2) Syarikat Fajar Suci dan Syarikat Sasbadi ialah dua syarikat penerbitan buku yang terkenal. hubung pancangan relatif. Kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu.. iaitu dua untuk menunjukkan kedua buah syarikat. ayat tersebut ditambah dengan kata tugas prafrasa jenis kata bilangan tentu. yang ialah dan dua . Kata tugas prafrasa jenis kata pemeri. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. setelah menjadi ayat majmuk. Kata nama terbitan. Kata nama am.an’ ialah kata terbitan apitan kata nama. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Syarikat Fajar Suci ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘pen-. Selain itu. hubung gabungan. 59 buku Kata nama khas. Kata tugas Kata jenis kata nama khas. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk pancangan relatif. Kata nama am..

Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen. yang dan . Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. nama gelaran ialah atau panggilan. ‘peng-’ ialah kata terbitan awalan kata nama. Kata nama inti+penerang Kata nama terbitan . Kata nama am. Syarikat Sasbadi ialah syarikat penerbitan buku yang terkenal. Kata tugas jenis kata hubung gabung an. Ayat Subjek (FN) pengacara televisyen seorang Fazlee Doktor Predikat (FN) penyanyi hebat Kata adjektif keadaan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ‘pe-’ ialah kata terbitan awalan kata nama.  Doktor Fazlee penyanyi yang hebat. kata terbitan awalan kata nama. Kata tugas jenis kata hubung pancan gan relatif. 60 Kata nama khas. Kata nama terbitan. ‘se-’ Kata nama terbitan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. 3) Doktor Fazlee seorang pengacara televisyen dan penyanyi yang hebat. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa nama. iaitu dan.

dan Kata tugas gula Kata nama prafrasa terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. kedai Kata nama am. 61 . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. jenis kata sendi tunggal. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. jenis kata am.Frasa Nama + Frasa Sendi 4) Razali ke kedai untuk membeli tepung dan gula. ‘mem-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ke Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. untuk Kata tugas PREDIKAT (FS) membeli Kata kerja tepung Kata nama am. iaitu dan. - Unsur keterangan tujuan atau harapan. hubung gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Razali ke kedai untuk membeli tepung.  Razali ke kedai untuk membeli gula. Ayat Subjek (FN) Razali Kata nama khas.

5) Hardina dan Hasliza ke rumah saya. 62 . kata - Kata nama inti + penerang nama milik Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Hardina ke rumah saya. tugas Kata nama am. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Hasliza Kata nama khas Kata ke Predikat (FS) rumah saya Kata ganti diri pertama. iaitu dan.  Hasliza ke rumah saya. prafrasa jenis sendi tunggal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat Subjek (FN) Hardina Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan.

Kata nama inti + penerang jenis nama benang Kata nama am emas Kata nama am dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.-an’ ialah kata terbitan apitan kata nama itu Predikat (FS) daripada Kata tugas prafrasa jenis Kata nama inti + penerang nama belakang. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. bukan penentu kata sendi. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat Subjek (FN) Persalinan pengantin Kata nama terbitan. sutera Kata nama am. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Persalinan pengantin itu daripada benang emas. Kata nama am kata nama Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. 63 . iaitu dan.6) Persalinan pengantin itu daripada benang emas dan sutera.  Persalinan pengantin itu daripada benang sutera. ‘per-..

Kata kerja Kata tak transitif tugas tanpa prafrasa pelengkap.  Azmir pergi ke pinggir kota. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Azmal pergi ke pinggir kota.7) Azmal dan Azmir pergi ke pinggir kota. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Kata nama inti + penerang nama tempat Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi. kota Kata nama am. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. jenis kata sendi tunggal. Ayat Subjek (FN) Azmal Kata nama khas dan Kata tugas jenis kata hubung gabungan. iaitu dan. Azmir Kata nama khas pergi Predikat (FS) ke pinggir Kata nama am. 64 .

Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Pembangunan ekonomi Kata nama am bukan manusia.8) Pembangunan ekonomi memerlukan dan sumbangan daripada semua rakyat. iaitu daripada untuk menerangkan kata sendi nama. 65 .-kan Apitan kata kerja Predikat FS memerlukan sumbangan Kata kerja Kata adjektif daripada Kata sendi nama semua Kata nama am rakyat Predikat frasa nama Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa sendi nama. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Men-..

prafrasa jenis penguat bebas. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. Ayat Subjek (FN) Syafinaz Kata nama khas sungguh Kata cantik Predikat (FA) ibarat puteri kayangan tugas Kata adjektif Kata sendi indera Kata nama Kata nama am.Frasa Nama + Frasa Adjektif 9) Syafinaz sungguh cantik ibarat puteri kayangan. Unsur keterangan bandingan. 66 . Kata nama inti + penerang nama jenis. - kata pandang. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. am. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal. iaitu ibarat untuk menerangkan kata adjektif.

Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. 67 . itu Kata nama am.  Kek keju itu sangat manis.10) Kek keju itu sangat sedap dan manis. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. - Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. rasa. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Kek keju itu sangat sedap. sangat Kata tugas prafrasa Kata nama inti + penerang nama jenis Predikat (FA) sedap Kata adjektif indera dan Kata tugas manis Kata adjektif jenis kata indera hubung gabungan. keju Kata nama am. Kata nama inti + penerang bukan nama penentu belakang. jenis kata rasa. Ayat Subjek (FN) Kek Kata nama am. penguat bebas. iaitu dan.

jenis kata keadaan. 68 . Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif.  Kamil sangat pandai. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Farid sangat pandai. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. hubung gabungan.11) Farid dan Kamil sangat pandai dan nakal. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. dan Kata tugas nakal Kata adjektif jenis kata khas. Terdapat dua subjek dan dua predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. Ayat Subjek (FN) Farid Kata nama khas.  Kamil sangat nakal. Predikat (FA) pandai Kata adjektif keadaan. dan Kata tugas Kamil Kata nama sangat Kata tugas prafrasa jenis kata penguat bebas. hubung gabungan.  Farid sangat nakal. iaitu dan.

guru oleh . Ayat Subjek (FN) Wajahnya kemerahmerahan kerana baru Predikat (FA) kelasnya keteranga n 69 dimarahi sahaja Kata nama am tak hidup Penggandaa Kata Kata kerja Usur keteran gan Kata kerja transitif Ayat pasif Kata sendi nama Kata nama am n separa kata hubung adjektif pada pancang kata apitan an keterang an Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. iaitu kemerah-merahan untuk menerangkan kata adjektif. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal.12) Wajahnya kemerah-merahan kerana baru sahaja dimarahi oleh guru kelasnya. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan.

Ayat Subjek (FN) bantuan Mangsa dengan terharu banjir Predikat (FA) dihulurkan kerajaan 70 Kata nama am hidup Kata adjektif Apitan ter-. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan bandingan. pihak yang oleh . Kata sendi nama Kata kerja Kata tak transitif berpeleng kap hubung pancan gan relatif Kata kerja transitif Ayat pasif Kata sendi nama Kata nama am Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa adjektif. iaitu terharu untuk menerangkan kata adjektif. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan satu ayat tunggal.13) Mangsa banjir terharu dengan bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan...

Kata terbitan.. nama ‘meN-. Predikat (FK) mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa Kata terbitan. ‘per-. kerja Kata tugas Kata kerja Kata nama am. Kekecualian bentuk majmuk. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan tujuan atau harapan. iaitu untuk untuk menerangkan kata kerja. Terdapat satu subjek dan satu predikat hasil gabungan empat ayat tunggal. jenis kata sendi ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja.-kan’ ialah terbitan apitan kerja.. 71 . - Unsur keterangan tujuan atau harapan.. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. kerja Kata terbitan.Frasa Nama + Frasa Kerja 14) Persatuan Buruh mengadakan perbincangan untuk melantik ahli jawatankuasa.-an’ kata prafrasa terbitan.. kata kata ialah terbitan kata apitan nama. Ayat Subjek (FN) Persatuan Buruh Kata nama khas. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. kerja tunggal.

terbitan.kan’ kata terbitan ialah ‘-an’ ialah kata apitan kerja terbitan nama. Kata kerja Kata tugas jenis kata hubung gabungan. akhiran kerja nama. iaitu dan.. ‘per-. Ayat Subjek (FN) Para pendidik perbincangan membuat Predikat (FK) mengusulkan Kata nama am. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. ‘meng-. Kata kerja Kata nama terbitan. Kata kerja terbitan.. ‘meNialah kata terbitan awalan kerja kerja..15) Para pendidik sedang membuat perbincangan dan mengusulkan cadangan.  Para pendidik mengusulkan cadangan. Kata tugas prafrasa jenis kata bantu sedang dilakukan. cadangan 72 sedang dan . Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. kata terbitan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Para pendidik sedang membuat perbincangan.-an’ ialah terbitan apitan kerja nama.

Unsur keterangan waktu.. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa nama + frasa kerja. dalam Kata tugas prafrasa jenis kata sendi tunggal. Ayat Subjek (FN) Khairunnisa Kata nama khas. Ayat tunggal kemudiannya dimasukkan unsur keterangan waktu. Predikat (FK) persembahan Kata kerja terbitan.. ‘per-. 73 . iaitu dalam untuk menerangkan kata kerja terbitan. Terdapat satu subjek dan satu predikat dalam ayat tunggal di atas.-an’ ialah kata terbitan apitan kerja nama. Ayat di atas juga merupakan ayat tunggal. Malam Muzikal Kata nama khas. membuat Kata kerja terbitan.16) Khairunnisa membuat persembahan dalam Malam Muzikal.

 Berjudi menyalahi undang-undang. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. ‘meN-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Menagih dadah menyalahi undang-undang. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama.-i’ ialah kata penggandaan penuh. Terdapat dua subjek dan satu predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. am. Ayat Subjek (FK) Menagih dadah Kata jenis hubung gabungan. apitan kerja kerja. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja.. ‘beR- Kata kerja Kata ganda jenis terbitan.Frasa Kerja + Frasa Kerja 17) Menagih dadah dan berjudi menyalahi undang-undang. 74 . tugas Kata kata kerja terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. dan berjudi Predikat (FK) menyalahi undang-undang Kata kerja Kata nama terbitan. iaitu dan. ialah kata terbitan terbitan awalan kerja kerja. ‘meN-ialah kata terbitan awalan kerja kerja.

. ‘meN-. terbitan. Ayat Subjek (FK) pengetahuan meluaskan Membaca Predikat (FK) menguasai Kata kerja terbitan ‘meNialah kata terbitan awalan kata kerja. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. 75 baharu istilah dapat ilmu dan . ‘meN-. iaitu dan.. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Membaca meluaskan ilmu pengetahuan. jenis kata transitif.. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata adjektif sifat. Kata kerja terbitan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Kata nama am Kata nama terbitan.i’ ialah kata terbitan apitan kata kerja.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja. ialah Kata tugas Kata kerja Kata kerja Kata nama am.18) Membaca meluaskan ilmu pengetahuan dan menguasai istilah baharu. hubung gabungan .  Membaca dapat menguasai istilah baharu. ‘peng-. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.an’ kata terbitan apitan kata nama.

Ayat Subjek (FK) Bersenam menyihatkan Kata kerja Kata terbitan ‘beR-’ badan Predikat (FK) dan Kata tugas jenis kata hubung gabung menguatkan Kata terbitan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan.. kata an. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. 76 .-kan’ kata ialah kata ialah terbitan awalan kata kerja. ‘meN-. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Bersenam menyihatkan badan. ‘meN-.  Bersenam menguatkan otot.19) Bersenam menyihatkan badan dan menguatkan otot. terbitan apitan kata kerja. terbitan. Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.. iaitu dan. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan.-kan’ ialah kata otot kerja Kata nama am. kerja Kata nama am. Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. terbitan apitan kerja.

Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Lelaki itu berseluar jean  Lelaki itu memakai kemeja T. Kata nama am hidup manusia.20) Lelaki itu berseluar jean dan memakai kemeja T. Ayat Subjek (FK) Lelaki itu Kata nama am. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. iaitu dan. tanpa pelengkap jenis kata dengan hubung gabungan . berseluar Kata tak jean Predikat (FK) dan Kata tugas memakai Kemaja T kerja Objek transitif Sebagai unsur penerang Kata kerja tak Objek transitif Sebagai unsure penerang. pelengkap Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. 77 . Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal.

Terdapat satu subjek dan dua predikat hasil gabungan dua ayat tunggal. Kata hubung Kata kerja Kata gabungan terbitan ‘Men-...21) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkatkan kecergasan.kan’ ialah kata terbitan apitan kata kerja adjektif ‘ke. Frasa kerja yang menjadi subjek dalam ayat di atas berfungsi sebagai kata nama. 78 . iaitu dan. Dua ayat tunggal yang terhasil adalah seperti di bawah:  Bersukan boleh dijadikan hobi  Bersukan boleh meningkatkan kecergasan. Ayat di atas juga merupakan ayat majmuk gabungan. ragam bantu Kata kerja transitif Ayat pasif Unsur penerang an. Ayat-ayat tunggal kemudiannya digabungkan menjadi ayat majmuk gabungan dengan kata tugas jenis kata hubung gabungan. Ayat Subjek (FK) Predikat (FK) Bersukan boleh dijadikan hobi dan meningkat kan kecergasan Kata kerja Kata terbitan.-an’ apitan kata adjektif Ayat di atas merupakan binaan frasa kerja + frasa kerja. beR-’ ialah kata terbitan awalan kata kerja.

ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia Kata nama ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang hidup tetapi bukan jenis manusia. seperti yang telah diterangkan. Berikut merupakan kata nama yang saya analisis daripada artikel yang saya pilih: Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar.11. Golongan kata nama pula dipecahkan kepada 3 subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya iaitu: i) ii) iii) Kata Nama Khas Kata Nama Am Kata Ganti Nama Maksud ciri-ciri semantik kata nama ialah makna yang didukung oleh setiap perkataan yang tergolong dalam kata nama.0 GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama. benda atau konsep. Contoh penggunaannya ayat dalam artikel: Masyrakat Melayu terkenal dengan keunikkan reka bentuk rumah tradisional. Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi iaitu kata nama khas hidup manusia dan kata nama khas hidup bukan manusia. i) Kata Nama Khas tak Hidup Kata nama khas ini terdiri daripada perkataan yang merujuk benda-benda yang khusus tetapi bukan hidup. tempat. 79 . haiwan. merangkumi sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa nama dan lazimnya kata ini menamakan orang. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup.

Contoh penggunaannya dalam artikel: Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung Geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib. Contoh dalam artikel saya: Mimpi Kepercayaan Keselamatan 80 . i) Kata Nama Am Konkrit Jenis kata nama yang membawa konsep kebendaan: Contoh dalam aritikel saya: Rumah Tangga Kaki Tangan Tempayan Guri Gayung Pintu ii) Kata Nama Am Abstrak Jenis kata nama yang membawa konsep mujarad atau bukan kebendaan. Kata nama am dapat dibahgikan kepada dua jenis. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda atau perkara yang umum sifatnya. iaitu kata nama am konkrit dan kata nama am abstrak.

i) Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata kata ganti nama yang berfungsi mengarahkan kepada sesuatu perkara. b) Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda. atau tempat. atau manusia. iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua. Kata ganti nama yang menunjuk pada perkara atau benda disebut kata ganti nama tunjuk umum. Kata ganti nama diri pula boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. - Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan. c) Kata Ganti Nama diri orang ketiga 81 . benda. - Contoh penggunaan ayatnya dalam artikel: a) Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. iaitu kata ganti nama tunjukdan kata ganti nama nama diri. kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nam diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. dan kata ganti nama diri orang ketiga. perkara.- Kesyahduan Kemesraan Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil.

Kata kerja tak transitif pula terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transituf berpelengkap dan kata kerja tak transitif berpelengkap. Kata kerja transitif dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif dan kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif. i) Kata kerja tak transitif tak berpelengkap: Contoh yang terdapat dalam artikel saya: a) Berehat b) Tidur c) Berbohong d) Makan e) Bersembang ii) - Kata kerja tak transitif berpelengkap: Contoh yang terdapat dalam artikel saya: 82 .Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia. 11. tempat menyambut masuknya tetamu. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti dengan pelengkap. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. sementara yang lainnya tidak perlu diikuti oleh pelengkap.1 GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah perkataan yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada dua iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tak berpelengkap. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Ia menjadi petunjuk tentang keluar masuk rezeki kehidupan. Kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya.

- Contoh yang terdapat dalam artikel saya: Kata Kerja (ayat aktif) Makan Menghantar Menerima Menerangi Membina Kata Kerja (ayat pasif) dimakan. diterangi kubina.2 GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen. kamu terangi. kaubina. kamu terima. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua. kumakan dihantar.a) Tinggal (di rumah) b) Membasuh (kaki) c) Menghantar (tetamu) d) Berbincang (tentang persoalan keluarga) e) Membina (rumah) Kata kerja transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. kauhantar saya terima. iaitukata kerja dalam ayat aktif dan kata kerja dalam ayat pasif. dibina 11. kuhantar. iaitu terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza-beza 83 . diterima saya terangi. yang disebut objek. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN. Kata kerja transitif yang wujud dalam ayat pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.

Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: i) Selain pintu utama. dan frasa adjektif. tetapi. ataupun melalui perhubungan secara langsung dengan binaan frasa atau klausa tertentu. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. iii) Berhampiran dengan dapur adalah ruang yang bersifat seperti ruang tamu tetapi ruangnya tidaklah luas di mana fungsinya hanyalah sebagai tempat ahli keluarga makan dan bersembang. Perkataan dalam golongan kata tugas ini masuk ke dalam binaan ayat sama ada melalui perhubungan dengan perkataan daripada golongan kata kerja. Ayat yang terbentuk yang menggunakan kata hubung gabungan ini disebut ayat majmuk gabungan. kata nama. seperti dalam contoh yang berikut: Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah jenis yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya.tetapi mempunyai satu sifat yang sama. Misalnya kata bilangan masuk ke dalam frasa nama melalui perhubungan dengan kata nama. Contoh kata hubung gabungan dalam artikel saya ialah: Dan. frasa kerja. dan kata adjektif. ii) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki. Terbahagi kepada tiga iaitu: i) ii) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan komplemen 84 . iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa endosentrik iaitu frasa nama. atau. Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan ialah jenis kata hubung yang menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama atau klausa induk.

dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. iii) Kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan keterangan berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi keterangan pada klausa utama. Bentuk kata hubung jenis ini ialah yang. Contoh penggunaannya dalam artikel saya pilih: a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. i) Kata hubung pancangan relatif Kata hubung pancangan relatif ialah perkataan yang berfungsi menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. ii) Kata hubung pancangan komplemen Kata hubung pancangan komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama. Beberapa contoh ayat dalam artikel yang saya pilih mempunyai kata relatif adalah seperti berikut: a) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri.iii) Kata hubung pancangan keterangan. c) Rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik. Beberapa contoh kata keterangan adalah seperti berikut: 85 . hidup. b) Pintu yang kukuh melambangkan keselamatan yang sejati. b) Kebiasaannya di hujung tangga ada tempayan atau guri untuk membasuh kaki yang disertakan dengan gayung buatan sendiri. Dua contoh kata komplemen yang sering digunakan ialah bahawa dan untuk.

patut.- Kerana. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: ii) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik. dan frasa sendi nama. masa kini. ialah sejenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. dapat. boleh. enggan. Kata bantu terbahagi kepada dua kumpulan. dan apabila Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Selepas pintu. yang hadir sebelum frasa. sedang. mahu. mesti. 86 . dan belum. iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. harus. mula. frasa adjektif. dan mungkin. iaitu sama ada masa lampau. baru. b) Ia membawa kesan penginstitusian yang berlanjutan dan apabila ia disebarkan diseluruh persekitaran masyarakat. pernah. KATA BANTU Kata bantu. iaitu menimbulkan makna tambahan dari segi aspek waktu dan ragam. masih. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah. untuk. akan. rumah dibentuk oleh ruang tamu yang menampilkan keluasan dalam sifat yang menarik kerana ruang tamu merupakan usul penerimaan. ia mudah difahami. atau masa hadapan. Kata bantu ragam Kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak. i) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. sudah. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Penghuninya boleh tidur atau melalui mimpi malam dengan aman.

jua. ialah perkataan yang menjadi unsur nafi frasa-frasa predikat . hidup. b) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. kah. c) Secara jitu. konsep membawa bersama proses tanggungjawab dan ia selalu dibandingkan dengan perilaku dan etika yang tidak mudah disalah anggap. Contohnya. pun. sahaja. ii) Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat. -tah. lagi. c) Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Contohnya: a) Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. Contohnya juga. dan –lah.Kata Penegas Kata penegas yang disebut juga partikel atau kata penyerta ialah sejumlah perkataan yang memberikan penekanan pada bahagian tertentu dalam ayat. yang hanya hadir sebelum frasa. Penggunaanya dalam ayat adalah seperti berikut: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Di dapurlah segala makanan diproses. Kata Nafi Kata nafi. Penggunaan dalam dalam ayat berdasarkan artikel yang saya pilih ialah kata nafi tidak. iaitu frasa nama sebagai subjek atau bahagiannya atau frasa predikat atau bahagiannya. frasa adjektif. dan frasa sendi nama. dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. iaitu frasa nama. Kata Pemeri 87 . frasa kerja. dan memang. Terdapat dua jenis kata penegas iaitu: i) Yang menegaskan hanya frasa predikat atau bahagiannya.

Pemerihalan itu dapat dilakukan melalui dua cara iaitu: i) Secara persamaan antara subjek dengan predikat. Contoh dalam ayat: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Kata sendi nama i) Kata sendi nama “di” Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Penggunaan kata pemeri ialah hadir di hadapan frasa nama seperti yang terdapat dalam ayat berikut: Selepas tangga biasanya ada lapangan dibina sebelum menemui pintu dan lapangan ini ialah tempat berehat atau meletakkan barangan keperluan harian. dengan penggunaan kata pemeri adalah.Kata pemeri ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau perangkai antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. ii) Secara huraian tentang subjek oleh predikat. ii) Kata sendi nama “ke” 88 . dan menjadi tempat persinggahan yang tetap untuk jangka masa yang tidak diketahui. Kata sendi nama ini ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. hidup. seperti yang terdapat dalam ayat berikut: Sebuah rumah adalah tempat manusia tinggal. Kata pemeri adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. dengan penggunaan kata pemeri ialah.

haiwan atau benda. tempat. sifat adat. atau unsur perbandingan atau perbezaan. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. Kata sendi nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. sifat adat. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. Ciri ini membezakannya daripada kata sendi nama daripada yang hanya digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia. perkataan demi bertugas membawa makna tujuan dan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. iv) Kata sendi nama “demi” Sebagai kata sendi nama. b) Ada waktunya pintu melahirkan keadaan mitos puteri raja yang terselamat dari burung geroda kerana rumahnya mempunyai pintu yang kukuh dan kunci yang ajaib.Kata sendi nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju. atau waktu. Contoh dalam ayat: Ia melambangkan kepercayaan. c) Punca bagi masyarakat yang hidup dan berjaya atau runtuh secara logis bermula dari rumah. Contoh penggunaan kata sendi nama dari adalah seperti yang berikut: a) Ia melambangkan kepercayaan. 89 . asal kejadian dan sumber. iii) Kata sendi nama “dari” Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah. tanggapan dan pengluhuran kemurnian yang berlangsung dari masa ke masa. dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa.

b) Seterusnya dapur. dan penggunaannya mesti didahului oleh kata adjektif yang bersifat emotif. b) Ikan kering akan diletakkan dalam bakul yang boleh ditarik turun naik.v) Kata sendi nama “tentang” Kata sendi nama tentang digunakan sebagai unsur yang membawa maksud rujukan sesuatu yang tidak tentu atau umum. viii) Kata sendi nama “oleh” 90 . ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. atau mujarad. Kata nama atau frasa nama mengikuti kata sendi nama ini menjadi hal yang diperlakukan atau dibicarakan. tuan rumah menerima tetamu dan mereka duduk bersama berbincang dan bersuara tentang persoalan keluarga. c) Ia melahirkan sikap melihat ke atas bagi anak-anak dan generasi penerus akan apa yang sepatutnya dicapai oleh mereka. vii) Kata sendi nama “akan” Kata sendi nama akan digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. perkataan dengan di hadapan kata nama atau frasa nama digunakan untuk membawa maksud. c) Bagi bilik pengantin baharu. vi) Kata sendi nama “dengan” Sebagai kata sendi nama. Contoh dalam ayat: Di ruang tamu ini. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Selain pintu utama. Contoh dalam penggunaan ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. setiap bilik dalam rumah juga dilengkapi dengan pintu dan kunci. tempat rezeki ditanak dan dirasai dengan penuh harapan.

Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: a) Orang paling tua dalam rumah seperti datuk. yang juga dikenali sebagai kata sifat.Kata sendi nama oleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk membawa maksud.3 GOLONGAN KATA ADJEKTIF Golongan kata adjektif. Kata adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama atau kata kerja dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. 91 . cara beragama. i) Kata adjektif sifatan atau keadaan Kata adjektif ini terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama. ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. nenek atau poyang moyang merupakan simbol paling utama kerana mereka merupakan tempat rujukan dalam pelbagai asas pencarian baik berupa amalan hidup. Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain seperti kata bantu atau kata penguat. Kata Arah Kata arah ialah sejumlah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan lazimnya sesudah kata sendi nama untuk menunjukkan hala atau jurusan. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Ada lampu istimewa yang menerangi dan bunga-bunga sebenar atau plastik diletakkan di penjuru demi sebuah kecantikkan dan kelawaan. 11.

kematian atau sesuatu permasalahan melibatkan hak dan maruah. Contoh penggunaanya dalam ayat: Bagi bilik pengantin baharu. iv) Kata adjektif waktu Kata adjektif waktu ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan. ii) Kata adjektif warna Kata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan. Bilik besar merupakan bilik yang dihuni oleh ketua rumah atau pemilik utama rumah. ada galang dibina sebagai tempat memegang apabila menaikinya. iii) Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai unsur keterangan. 92 . Contoh penggunaannya dalam ayat: Bilik lain yang lebih kecil dihuni oleh anak-anak atau tetamu. b) Ini adalah suatu penemuan tradisi yang cukup baik dan disambut secara logis bersandarkan akal semula jadi. c) Sesebuah rumah yang baik bermula dari tangga yang kekal. Contoh penggunaannya dalam ayat ialah: Beras putih diletakkan dalam tempayan dan antah telah pun dibuang jauh. Bagi rumah kampung yang tinggi. ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan.perkahwinan.

ia selalu dihiasi dengan bunga-bunga atau langsir yang melambangkan kesyahduan dan kemesraan. Contoh penggunaannya dalam ayat: Ruang tamu adalah tempat puteri kayangan turun dan tempat istirahat sekejap para pengembara yang merantau jauh. 93 . vi) Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah jenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama.v) Kata Adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah jenis perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan sebagai penerang kata nama. Contoh penggunaannya dalam ayat: a) Pintu membawa kenyataan dan kebenaran yang jelas bagi sesebuah rumah kerana ia tidak pernah berbohong akan siapakah yang pernah memasuki rumah melaluinya. b) Bagi bilik pengantin baharu.