ORDIN nr.

946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial**) (actualizat până la data de 24 februarie 2011*) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 28 iulie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 24 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.389 din 22 august 2006; ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011. **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ: Conform art. II din ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2011, în tot cuprinsul ordinului, sintagmele "control intern","control managerial" şi "management/control intern" se înlocuiesc cu sintagma "control intern/managerial". In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, şi al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, având în vedere angajamentele asumate de România în cadrul capitolului 28 "Control financiar" de negociere cu Uniunea Europeană, luând în considerare prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 12 al Programului de guvernare pe perioada 20052008, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: ART. 1 Se aproba Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, prevăzut în anexa nr. 1. -----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.389 din 22 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 12 septembrie 2006. ART. 1 Se aprobă Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice, prevăzut în anexa nr. 1. ------------

Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "control intern" şi "management/control intern" cu sintagma "control intern/managerial". ART. 2 (1) Conducătorii entităţilor publice vor dispune - ţinând cont de particularităţile cadrului legal, organizational, de personal, de finanţare şi de alte elemente specifice, precum şi de standardele prevăzute în anexa la prezentul ordin - măsurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizaţii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activităţi. (2) Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective vor fi cuprinse în programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelul fiecărei entităţi publice. (3) In programe vor fi cuprinse în mod distinct şi acţiunile de perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cat şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vama, Institutul Naţional de Administraţie sau de alte organisme abilitate. ART. 2 (1) Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de standardele prevăzute în anexa nr. 1, măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. (2) Obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente ale măsurilor respective se cuprind în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat şi actualizat la nivelul fiecărei entităţi publice. (3) În program se evidenţiază, în mod distinct, şi acţiunile de perfecţionare profesională, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele de execuţie, prin cursuri organizate de Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau de alte organisme abilitate. -----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2011. ART. 3 (1) In vederea monitorizarii, coordonării şi îndrumării metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, prin act de decizie interna, conducătorul entităţii publice constituie structuri cu atribuţii în acest sens. (1) În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens. ------------

Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2011. (2) Componenta, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind structurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţilor din fiecare entitate publica, de către conducătorul acesteia. (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind structura prevăzută la alin. (1) se stabilesc, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţilor din fiecare entitate publică, de către conducătorul acesteia. -----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.649 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2011. (3) În vederea elaborării procedurilor formalizate pe activităţi, entităţile publice pot utiliza modelul prezentat în anexa nr. 2. -----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.389 din 22 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 12 septembrie 2006. ART. 4 (1) Programele întocmite conform art. 2 alin. (2) şi actele de constituire a structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi transmise, în vederea informării şi armonizarii, la entităţile publice superioare, pana la data de 29 iulie 2005. (2) Documentele prevăzute la alin. (1), care se referă la entităţile publice în care se exercita funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special, vor fi transmise de către acestea la Ministerul Finanţelor Publice, Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, pana la data de 15 august 2005. (3) Progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial, în raport cu programele prevăzute la art. 2 alin. (2), precum şi situaţiile deosebite observate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor face obiectul informarilor care vor fi transmise pana pe data de 10 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, în cazul entităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) si, respectiv, pana la data de 15 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, în cazul entităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2). ART. 4 (1) Programele elaborate şi actualizate conform art. 2 alin. (2), inclusiv actele administrative de constituire şi modificare a structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1), vor fi transmise, în vederea informării şi armonizării, la entităţile publice ierarhic

derulate de structurile prevăzute la art. al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice. 4. 4 alin. odată cu conturile generale anuale de execuţie a bugetelor prevăzute de lege. 4 a fost modificat de pct. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. ART. (5) şi al art. la termenele stabilite de acestea. precum şi situaţiile deosebite. Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control. (1). un raport anual privind controlul intern. (8) lit. (3) Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului raportul prevăzut la alin. cu modificările şi completările ulterioare. -----------Art. fac obiectul informării. 3 al art. bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. prevăzute în anexa nr. care va cuprinde analiza activităţii de control financiar preventiv şi a stadiului implementării sistemelor de control intern/ managerial la nivelul instituţiilor publice la care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. 5 In vederea asigurării bunei gestiuni a fondurilor publice si/sau a patrimoniului public. dar nu mai târziu de data de 15 martie a fiecărui an. (2) Ministerul Finanţelor Publice.superioare. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 3 alin. I din ORDINUL nr.649 din 17 februarie 2011. la termenele stabilite de acestea. întocmite pe formatul-model prevăzut în anexa nr. 4^1 (1) Se aprobă Instrucţiunile privind întocmirea. h) şi i) din Ordonanţa Guvernului nr. prin Unitatea . care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare. 1. (2) Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice. situaţii centralizatoare ale situaţiilor trimestriale/anuale prevăzute la alin. (2).649 din 17 februarie 2011. Ministerul Finanţelor Publice. elaborează. până la data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat. respectiv până la 25 februarie a anului următor. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. constatate în acţiunile de monitorizare. prin controlorii delegaţi numiţi la acestea de către ministrul finanţelor publice. 140 din 24 februarie 2011. ART. coordonare şi îndrumare metodologică. pentru anul precedent. 140 din 24 februarie 2011. I din ORDINUL nr. prin întocmirea de situaţii trimestriale/anuale. în temeiul art. (2). aprobarea şi prezentarea raportului anual al conducătorului entităţii publice asupra sistemului de control intern/managerial. -----------Art. (3) Instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. 3. 19 alin. 1. prin Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. republicată.

la solicitarea acestora. ART. 1. 140 din 24 februarie 2011. 6 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României. 5 (1) În vederea asigurării bunei gestiuni a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public. avizează. al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. 5 a fost modificat de pct. precum şi conformitatea acestor proceduri cu prevederile prezentului ordin. 2. -----------Art. va aviza. I din ORDINUL nr. în scris. din punctul de vedere al referirilor la procedurile de control.389 din 22 august 2006. 5^1 Anexele nr. 140 din 24 februarie 2011. un aviz consultativ privind măsurile de control prevăzute în proiectele de proceduri elaborate în cadrul instituţiei respective. proiectele de reglementări cu implicaţii financiare. 5 al art. -----------Art. proiectele de reglementări cu implicaţii financiare.649 din 17 februarie 2011. din punct de vedere al referirilor la procedurile de control. 5^1 a fost modificat de pct. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1. Ministerul Finanţelor Publice. -----------Art. la solicitarea ordonatorilor de credite sau a conducătorului compartimentului iniţiator. 6 al art. prin Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control. ART. ART. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Partea I. şi va fi cuprins în pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. . 3 al art. 771 din 12 septembrie 2006.centrala de armonizare a sistemelor de management financiar şi control. care se elaborează şi se aprobă la nivelul entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. (2) Controlorii delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi/sau monitorizarea operaţiunilor financiare la instituţiile publice formulează. 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. care se elaborează şi se aproba la nivelul entităţilor publice în care se exercita funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat. I din ORDINUL nr. Ionel Popescu Bucureşti. la solicitarea acestora.649 din 17 februarie 2011. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDINUL nr. Ministrul finanţelor publice. 1. 4 iulie 2005. 5^1 Anexele nr. 5^1 a fost introdus de pct. 1. al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special. ART.

analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. tot aici sunt incluse şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice de utilizare inadecvata sau de pierderi. din principii generale de buna practica. STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN LA ENTITĂŢILE PUBLICE STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE -----------Subtitlul anexei 1 a fost modificat de art. acesta fiind privit ca o funcţie managerială. De asemenea. In contextul principiilor generale de buna practica care compun acquis-ul comunitar. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. legislative. II din ORDINUL nr. 140 din 24 februarie 2011. ● Natura obiectivelor Obiectivele entităţii publice pot fi grupate în trei categorii: 1) Eficacitatea şi eficienta funcţionarii Aceasta categorie cuprinde obiectivele legate de scopurile entităţii publice şi de utilizarea eficienta a resurselor. 1.649 din 17 februarie 2011. . în mare măsura. Prin funcţia de control.Prezentare generală 1. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. O noua abordare a controlului intern Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern este alcătuit. 1. acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană. culturale etc. Modalitatea în care aceste principii. II din ORDINUL nr. managementul constata abaterile rezultatelor de la obiective. se transpun în sistemele de management/control intern este specifica fiecărei tari. . ANEXA 1 CODUL CONTROLULUI INTERN cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice CODUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice -----------Titlul anexei 1 a fost modificat de art.649 din 17 februarie 2011. şi nu ca o operaţiune de verificare.Nr. ca şi identificarea şi gestionarea pasivelor. 140 din 24 februarie 2011. ţinând cont de condiţiile constituţionale. controlului i se asociază o acceptiune mult mai larga. prin înlocuirea sintagmei "management/control intern" cu sintagma "control intern/managerial". prin înlocuirea sintagmei "control intern" şi "management/control intern" cu sintagma "control intern/managerial". administrative. 946.

derivate şi generale) sunt transpuse în sarcini (componenta elementara). Trebuie menţinut un echilibru între nivelul acceptabil al riscurilor şi costurile pe care le implica aceste acţiuni. exercitarea competentelor şi angajarea responsabilităţilor. prin plan. ● Riscurile Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care trebuie identificate. ca: . însă. activităţile eşalonate în timp şi resursele aferente constituie planul de management.2) Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe Aceasta categorie include obiectivele legate de ţinerea unei contabilitati adecvate. precum şi cu respectarea politicilor interne. ● Procedurile Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru între sarcini. regulamentele şi politicile interne Aceasta categorie cuprinde obiective legate de asigurarea ca activităţile entităţii publice se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamente. ● Organizarea Activităţile prin care se realizează obiectivele (individuale. trebuie definiţi indicatori de rezultate. care. se afirma. care reprezintă planul financiar. pe cat posibil comensurabili. în orice caz. formând un ansamblu coerent. Procedurile reprezintă paşii ce trebuie urmati (algoritmul) în realizarea sarcinilor. De asemenea. Managementul are obligaţia de a identifica riscurile şi de a întreprinde acele acţiuni care plaseaza şi menţin riscurile în limite acceptabile. Obiectivele. atribuţiuni şi funcţiuni (componente agregate) şi sunt atribuite. spre efectuare. obiectivele generale se descompun în obiective derivate. 3) Conformitatea cu legile. componentelor structurale ale entităţii publice (posturi şi compartimente). cărora este necesar sa li se aloce resurse. managerial. în aceasta categorie sunt incluse şi obiectivele privind protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor. Controlul managerial nu poate opera în afară unui plan şi a unei structuri organizatorice adecvate. se descompun în obiective specifice (individuale). se stabileşte baza de referinţa în raport cu care aceasta se exercita. la rândul lor. despre controlul intern. se desfăşoară activităţi adecvate. ca şi de fiabilitatea informaţiilor utilizate în entitatea publica sau difuzate către terţi. Expresia valorică a resurselor se reflecta în buget. competenta (autoritate decizionala conferita prin delegare) şi responsabilităţi (obligaţia de a realiza obiectivele) şi sa se definească proceduri. ● Planificarea Pentru a se realiza obiectivele. In acest context. Planificarea constituie un element fundamental al sistemului de control. deoarece. ● Descompunerea şi formularea obiectivelor In entitatea publica. Aceasta conduce la definirea unei structuri organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor. Formularea obiectivelor poate fi calitativă sau cantitativă.

în vederea furnizarii unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic. raportarea. ex-ante (feed-forward) şi ex-post (feed-back). se reda mai jos definiţia adoptată de Comisia Europeană. calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere. Prin funcţia de control. controlul este concomitent (operativ).este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a entităţii publice. eficient şi eficace. în mare măsura. autorizarea. analiza. prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor. compararea. analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. separarea funcţiunilor şi monitorizarea. acesta fiind privit ca o funcţie managerială. aprobarea. Modalitatea în care aceste principii. se transpun în sistemele de control intern/managerial este specifica fiecărei tari. In contextul principiilor generale de buna practica care compun acquis-ul comunitar.intra în grija personalului de la toate nivelurile. ● Natura obiectivelor Obiectivele entităţii publice pot fi grupate în trei categorii: 1) Eficacitatea şi eficienta funcţionarii . Din punct de vedere al momentului în care se exercita. controlului în lant (pe faze ale procesului) şi a controlufui ierarhic. supervizarea. legislative. efectuate de componente structurate anume constituite (comisii. compartimente de control etc). începând cu cele individuale şi terminand cu cele generale. managementul constata abaterile rezultatelor de la obiective. ● Activităţile de control Controlul este prezent pe toate palierele entităţii publice şi se manifesta sub forma autocontrolului. şi nu ca o operaţiune de verificare. . O noua abordare a controlului intern/managerial Acquis-ul comunitar în domeniul controlului intern/managerial este alcătuit. 1. protejarea bunurilor şi a informaţiilor.oferă o asigurare rezonabila a atingerii obiectivelor. . Printre activităţile de control curente se regăsesc: observarea. acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană. administrative.. a căror activitate se desfăşoară în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor. privit prin prisma principiilor generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană. respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului. culturale etc. din principii generale de buna practica. ţinând cont de condiţiile constituţionale. Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice. coordonarea. verificarea. controlului i se asociază o acceptiune mult mai larga. pot fi organizate controale specializate. In afară activităţilor de control integrate în linia de management. ● Definirea Pentru o înţelegere adecvată a conceptului de control intern. examinarea. referitoare la segmentul financiar şi de management*).

deoarece. Trebuie menţinut un echilibru între nivelul acceptabil al riscurilor şi costurile pe care le implica aceste acţiuni. Controlul intern/managerial nu poate opera în afară unui plan şi a unei structuri organizatorice adecvate. De asemenea. spre efectuare. componentelor structurale ale entităţii publice (posturi şi compartimente). 2) Fiabilitatea informaţiilor interne şi externe Aceasta categorie include obiectivele legate de ţinerea unei contabilitati adecvate. în orice caz. ● Planificarea Pentru a se realiza obiectivele. însă. Expresia valorică a resurselor se reflecta în buget. Aceasta conduce la definirea unei structuri organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor. ● Riscurile Evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor constituie riscuri care trebuie identificate. activităţile eşalonate în timp şi resursele aferente constituie planul de management. derivate şi generale) sunt transpuse în sarcini (componenta elementara). se stabileşte baza de referinţa în raport cu care aceasta se exercita. se descompun în obiective specifice (individuale). în aceasta categorie sunt incluse şi obiectivele privind protejarea documentelor impotriva a doua categorii de fraude: disimularea fraudei şi distorsionarea rezultatelor. competenta (autoritate decizionala conferita prin . ca şi de fiabilitatea informaţiilor utilizate în entitatea publica sau difuzate către terţi. Obiectivele. regulamentele şi politicile interne Aceasta categorie cuprinde obiective legate de asigurarea ca activităţile entităţii publice se desfăşoară în conformitate cu obligaţiile impuse de lege şi de regulamente. prin plan. care. formând un ansamblu coerent. cărora este necesar sa li se aloce resurse. Formularea obiectivelor poate fi calitativă sau cantitativă.Aceasta categorie cuprinde obiectivele legate de scopurile entităţii publice şi de utilizarea eficienta a resurselor. tot aici sunt incluse şi obiectivele privind protejarea resurselor entităţii publice de utilizare inadecvata sau de pierderi. ● Descompunerea şi formularea obiectivelor In entitatea publica. pe cat posibil comensurabili. trebuie definiţi indicatori de rezultate. la rândul lor. 3) Conformitatea cu legile. ● Organizarea Activităţile prin care se realizează obiectivele (individuale. De asemenea. Managementul are obligaţia de a identifica riscurile şi de a întreprinde acele acţiuni care plaseaza şi menţin riscurile în limite acceptabile. Planificarea constituie un element fundamental al sistemului de control intern/managerial. ● Procedurile Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru între sarcini. precum şi cu respectarea politicilor interne. care reprezintă planul financiar. ca şi identificarea şi gestionarea pasivelor. obiectivele generale se descompun în obiective derivate. atribuţiuni şi funcţiuni (componente agregate) şi sunt atribuite. se desfăşoară activităţi adecvate.

ca: . aprobarea. calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere. referitoare la segmentul financiar şi de management*). se afirma. De asemenea. ● Activităţile de control Controlul este prezent pe toate palierele entităţii publice şi se manifesta sub forma autocontrolului. . controlul este concomitent (operativ). 140 din 24 februarie 2011. Procedurile reprezintă paşii ce trebuie urmati (algoritmul) în realizarea sarcinilor. separarea funcţiunilor şi monitorizarea.delegare) şi responsabilităţi (obligaţia de a realiza obiectivele) şi sa se definească proceduri. examinarea. compararea. controlului în lant (pe faze ale procesului) şi a controlufui ierarhic. 1. compartimente de control etc). prin înlocuirea sintagmei "control intern". publicat în MONITORUL OFICIAL nr.oferă o asigurare rezonabila a atingerii obiectivelor. exercitarea competentelor şi angajarea responsabilităţilor. Scopul şi definirea standardelor de control intern Standardele de control intern definesc un minimum de reguli de management. pot fi organizate controale specializate. In afară activităţilor de control integrate în linia de management. raportarea. 2. standardele constituie un . despre controlul intern/managerial. prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor. autorizarea. II din ORDINUL nr. Printre activităţile de control curente se regăsesc: observarea."control managerial" şi "management/control intern" cu sintagma "control intern/managerial". coordonarea. Obiectivul standardelor. protejarea bunurilor şi a informaţiilor. ex-ante (feed-forward) şi ex-post (feed-back). ● Definirea Pentru o înţelegere adecvată a conceptului de control intern/managerial.este integrat în sistemul de management al fiecărei componente structurale a entităţii publice. pe care toate entităţile publice trebuie sa le urmeze. -----------Pct. supervizarea. Din punct de vedere al momentului în care se exercita. efectuate de componente structurate anume constituite (comisii. este de a crea un model de control managerial uniform şi coerent. în vederea furnizarii unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic. analiza. Controlul intern/managerial reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice. In acest context. a căror activitate se desfăşoară în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor. începând cu cele individuale şi terminand cu cele generale.649 din 17 februarie 2011. verificarea. . eficient şi eficace. respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului. privit prin prisma principiilor generale de buna practica acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană. se reda mai jos definiţia adoptată de Comisia Europeană. 1 din anexa 1 a fost modificat de art.intra în grija personalului de la toate nivelurile.

al fiecărei entităţi publice în parte. de personal. se identifica zonele şi direcţiile de schimbare. La elaborarea standardelor interne s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a Comisiei Europene. programare (planul de management) şi performanta (monitorizarea performantei). Sistemele de control managerial trebuie dezvoltate ţinând cont de specificul legal. procesele. în pofida deosebirilor semnificative între diferitele entităţi publice. ● Informarea şi comunicarea. In aceasta secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management. regulamentelor şi politicilor interne. Comitetului Entităţilor publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway. planificare (planificarea multianuala). ii ajuta pe oameni sa realizeze obiectivele entităţii publice. fiabilitatea informaţiilor financiare. fiabilitatea informatiei interne şi externe.U. respectarea legilor. etica.CoCo Controlul Intern este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele. Formularea cat mai generală a standardelor a fost necesară pentru a da posibilitatea managerilor sa le aplice.COSO Controlul intern este un proces implementat de managementul entităţii publice. De asemenea. structura şi sarcinile) care.Comitetul Entităţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S. Stabilirea sistemelor de control intra în responsabilitatea managementului fiecărei entităţi publice şi trebuie sa aibă la baza standardele. ● Performanta şi managementul riscurilor. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial: ● Mediul de control. a bugetului. respectarea fagilor şi regulamentelor.A.sistem de referinţa. care intenţionează sa furnizeze o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor.Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (Criteria of Control) . elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. organizational. .) . managementul resurselor umane. conservarea şi arhivarea documentelor trebuie avută în vedere. Acest element subsumeaza problematica managementului legată de fixarea obiectivelor. în mod colectiv. cultura. deontologie şi integritate. grupate în trei categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionarii. grupate în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionarii. Acesta grupează problemele legate de organizare. . sistemele de control intern. semnalarea abaterilor. sistemele. INTOSAI. în raport cu care se evaluează. de finanţare etc. . -----------*) Alte definiţii ale controlului intern: . a utilizării resurselor.. Institutului Canadian al Contabililor Autorizaţi.INTOSAI Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt îndeplinite.

"Prezentare generală" din anexa 1 a fost introdus de pct. INTEGRITATEA Standardul 2 . continuităţii operaţiunilor.Performanţe şi managementul riscului Standardul 7 . 4 al art. supravegherii (monitorizarii) etc.MONITORIZAREA PERFORMANTELOR Standardul 11 . I din ORDINUL nr.● Activităţi de control.PLANIFICAREA Standardul 9 . SARCINI Standardul 3 . Problematica vizata de aceasta grupa de standarde priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului managerial.ETICA. Standardele subsumate acestui elementcheie al controlului managerial se focalizeaza asupra: documentării procedurilor.ATRIBUŢII. precum şi a completării acesteia cu orice alte reglementări care cuprind prevederi aplicabile fiecărui standard. FUNCŢII.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ . organizarea şi funcţionarea sistemelor de management financiar şi control (control intern) la entităţile publice. publicat în MONITORUL OFICIAL nr. înregistrării excepţiilor (abaterilor de proceduri). cuprinse în componenţa "referinţe principale" a fiecărui standard. în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare a acestuia. Pe ansamblu. 771 din 12 septembrie 2006. ------------Ultimul alineat de la pct. separarii atribuţiilor. care cuprind prevederi aplicabile standardului. ● Cerinţe generale . STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN LA ENTITĂŢILE PUBLICE . entităţile publice au obligaţia actualizării permanente a listei actelor normative reprezentative.OBIECTIVE Standardul 8 .listeaza actele normative reprezentative.IP0TEZE.DELEGAREA Standardul 6 . 1. PERFORMANTA Standardul 4 . REEVALUARI .389 din 22 august 2006. ● Referinte principale . 2 "Scopul şi definirea standardelor de control intern" de la Cap.FUNCŢII SENSIBILE Standardul 5 . ● Auditarea şi evaluarea.Mediul de control Standardul 1 . Fiecare standard este structurat pe 3 componente: ● Descrierea standardului .COORDONAREA Standardul 10 .Codul controlului intern -. care guvernează obiectivele. standardele şi referintele principale asociate constituie pachetul reprezentativ al normelor de reglementare . În contextul acţiunilor pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial.anunţa direcţiile determinante în care trebuie acţionat. domeniu fixat prin titlul acestuia.lista standardelor .MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 15 . în vederea respectării standardului.COMPETENTA.prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la care se referă standardul.

● modul profesional de abordare a informaţiilor financiare. Referinte principale***) . 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. regulamentele. 13.VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI Standardul 25 .Managerul şi salariaţii au o abordare pozitiva fata de controlul financiar.1. Descrierea standardului Entitatea publica asigura condiţiile necesare cunoaşterii. ● conformitatea cu legile. . cu modificările ulterioare. sprijină şi promovează valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor.Managerul. Deciziile şi exemplul personal trebuie sa reflecte: ● valorificarea transparenţei şi probitatii în activitate.Activităţi de Standardul 17 Standardul 18 Standardul 19 Standardul 20 Standardul 21 Standardul 22 Standardul 23 - comunicarea INFORMAREA COMUNICAREA CORESPONDENTA SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR control PROCEDURI SEPARAREA ATRIBUŢIILOR SUPRAVEGHEREA GESTIONAREA ABATERILOR CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII STRATEGII DE CONTROL ACCESUL LA RESURSE . prin deciziile sale şi exemplul personal.Informarea şi Standardul 12 Standardul 13 Standardul 14 Standardul 16 . ● respectarea confidenţialităţii informaţiilor.Managerul şi salariaţii trebuie sa aibă un nivel corespunzător de integritate**) profesională şi personală şi sa fie constienti de importanta activităţii pe care o desfăşoară. ● initiativa prin exemplu. Cerinţe generale . republicată. INTEGRITATEA 1. regulile şi politicile specifice.2. ● relaţiile loiale cu colaboratorii. 1. prevenirea şi raportarea fraudelor*) şi neregulilor.Salariaţii manifesta acel comportament şi dezvolta acele acţiuni percepute ca etice în entitatea publica. de către angajaţi. ● tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor.Auditarea şi evaluarea Standardul 24 . a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora. .Legea nr.. a cărui funcţionare o sprijină. ● caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor. ● valorificarea competentei profesionale.AUDITUL INTERN Standard 1 ETICA. . .

(2) lit. III. deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial (conform art. prevenirea şi sancţionarea coruptiei.Legea nr. şi la art. cu modificările şi completările ulterioare. bugetele prevăzute la art. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. cinste. cu modificările şi completările ulterioare. . .Ordinul nr. 78/2000 pentru prevenirea. . 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare.Legea nr. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice. 1 alin.Legea nr.. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. ----------*) Frauda înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false. onestitate. cu modificările şi completările ulterioare). 1 alin.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. .Legea nr. .Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea. probitate. 252/2004 al ministrului finanţelor publice.Legea nr. secţiunea 4^1 din Legea nr. a) . care au ca efect alocarea/dobândirea. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. cu modificările şi completările ulterioare. magistraţilor. . cu modificările şi completările ulterioare. care serveşte drept călăuza în conduita omului. respectiv utilizarea nepotrivita sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene si/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. . dreptăţii şi constiinciozitatii.f) şi l) din Legea nr. 2 lit. sentiment al demnităţii. **) Integritate: Caracter integru. . funcţionarilor publici şi unor persoane cu funcţii de conducere. având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior. 1190/2004 pentru aprobarea Codului etic al profesiei de controlor delegat. incorecte sau incomplete. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. 14/2005 privind modificarea formularelor privind declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese. 45/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice. cu modificările ulterioare. 500/2002 privind finanţele publice. necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice. cu modificările ulterioare. a) . cu modificările ulterioare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. (2) lit. pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern. inclusiv faptele penale prevăzute în Cap. 108/2004.d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. . 56/2003 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public.

Cerinţe generale . 2. Separat de acesta. Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile entităţii publice. reorganizarea sau . 64/2003 privind stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea. Referinte principale*) .1.3.2. scris. Standard 2 ATRIBUŢII. La nivelul fiecărei instituţii. Exista şi cazuri în care legea prevede incompatibilităţi pentru ocuparea unor funcţii publice.Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul manager . pe baza căruia sunt evaluate comportamentele. stabilit prin fişa postului. 2. . salariaţii au nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisă.Managerul trebuie sa-susţină salariatul în îndeplinirea sarcinilor sale. SARCINI 2. a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese. . care este un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice a tuturor salariaţilor Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie sa li se supună salariaţii. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.***) Valorile etice fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris. ● fişa postului (funcţiei).Managerii trebuie sa identifice sarcinile în realizarea cărora salariaţii pot fi expuşi unor situaţii dificile şi care influenţează în mod negativ managementul entităţii. în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduita adecvată. Managementul entităţii trebuie sa creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare. .Atribuţiile entităţii publice pot fi realizate numai dacă sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţionează concertat. Conducerea trebuie sa supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine.subaltern . în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de munca: depunerea declaraţiei de avere.salariat .Legea nr.manager (şef . ● regulamentele interne. . .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publica. referitor la standardul de etica şi integritate şi sa trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduita. Salariaţii entităţilor publice sunt liberi sa comunice preocuparile lor în materie de etica. entitatea publica trebuie sa aibă un cod de conduita oficial.şef). 23/2004. organizarea. Descrierea standardului Entitatea publica transmite angajaţilor şi actualizează permanent: ● documentul privind misiunea entităţii publice. Codul de conduita a funcţionarilor publici este aprobat prin lege. FUNCŢII. codul etic se aproba de către conducător. modificată şi completată prin Legea nr.

1. ● asigurarea faptului ca necesităţile de pregătire identificate sunt satisfacute. Totodată. . se va îngriji ca aceste sarcini sa se regaseasca în Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. fişele postului pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual din entitatea publica. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. PERFORMANTA*) 3.2. ● dezvoltarea capacităţii interne de pregătire. încă din timpul procesului de recrutare. cărora le încredinţează sarcini potrivit competentelor şi asigura condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a salariatului.Competenta angajaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie sa se afle în echilibru permanent stabil.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. ori de câte ori necesităţile o vor cere. Se vor întocmi şi se vor actualiza. ● definirea politicii de pregătire/mobilitate. Acţiuni pentru asigurarea acestuia: ● definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munca. în contextul evaluării anuale a angajaţilor şi urmărirea evoluţiei carierei.Hotărârea Guvernului nr. .288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele. pe baza unui document de evaluare definit. a fiecărui nivel de management. Aceasta este o obligaţie permanenta. Descrierea standardului Managerul asigura ocuparea posturilor de către persoane competente. 3. rezultate din actul normativ de organizare şi funcţionare. Cerinţe generale . ---------*) Managementul entităţii publice va comunica tuturor angajatitor care sunt sarcinile entităţii. Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii se publica pe pagina de Internet a entităţii publice. ● conducerea interviurilor de recrutare. ● revederea necesităţilor de pregătire.Managerul şi salariaţii au acele cunoştinţe. celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta. .Hotărârea Guvernului nr. ● identificarea planului de pregătire de baza a noului angajat. Standard 3 COMPETENTA.funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 2. . complementara formelor de pregătire externe entităţii publice. la care sa aibă acces toţi salariaţii. . abilitaţi şi experienţa care fac posibila îndeplinirea eficienta şi efectivă a sarcinilor.

Hotărârile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. . 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice. republicată. . . 206/2005 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea metodologiei de evaluare a posturilor şi a criteriilor de evaluare a posturilor. . 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. brevetele. . cu modificările şi completările ulterioare.Hotărârea Guvernului nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Performanţele angajaţilor se evaluează cel puţin o data pe an şi sunt discutate cu aceştia de către realizatorul raportului. Referinte principale . . .Ordinul nr.Hotărârea Guvernului nr. . 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.Codul muncii. 53/2003 . 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica. . . 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005.Competenta şi performanta trebuiesc susţinute de instrumente adecvate.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr. . 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entităţile sistemului de apărare şi ordine publica. . software-urile. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr.. . 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României şi a personalului Presedintiei. . . 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.Hotărârea Guvernului nr. . . .Hotărârea Guvernului nr.3. precum şi statutele corpurilor profesionale.Nivelul de competenta necesar este cel care constituie premisa performantei. . 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice.Legea nr.Legea nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi entităţilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană. metodele de lucru etc. care includ tehnica de calcul.Ordonanţa Guvernului nr.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. 3.

Standard 4 FUNCŢII SENSIBILE 4. 4.3. supraveghere.Hotărârea Guvernului nr.Codul muncii. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr.Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activităţii entităţii publice şi a salariaţilor. ● planul pentru asigurarea rotatiei salariaţilor din funcţii sensibile.In entitatea publica se întocmesc: ● inventarul funcţiilor sensibile. ---------*) Salariaţii entităţii publice trebuie sa aibă cunoştinţele profesionale. 53/2003 . de regula.In inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate.1.Legea nr. . precum şi atingerea obiectivelor de viitor ale entităţii publice. republicată. cu modificările ulterioare. astfel încât un salariat sa nu activeze într-o astfel de funcţie. Standard 5 DELEGAREA . . Este stabilit prin lege ca ocuparea posturilor unei entităţi publice se face prin concurs. 4. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. ● lista cu salariaţii care ocupa funcţii sensibile.Legea nr. Descrierea standardului Entitatea publica identifica funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politica adecvată de rotaţie a salariaţilor care ocupa astfel de funcţii. Managementul entităţii publice evaluează continuu nevoile şi cerinţele acesteia. competentele. Acest lucru asigura premisele realizării sarcinilor entităţii de către persoane capabile şi competente. Referinte principale . cu modificările şi completările ulterioare. acele funcţii care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele. fapt care permite luarea unor decizii motivate în materie de formare. de regula. atribuţiile şi Instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al entităţii publice. mai mult de 5 ani. Formarea profesională poate fi axata pe acele competente care favorizează performanţele individuale şi pe abilitatile interpersonale care vizează luarea deciziilor şi învăţarea în grup.. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. atribuire a sarcinilor şi de reorganizare.2. Conducerea poate recurge la servicii externe pentru a răspunde nevoilor care nu pot fi satisfacute cu resursele entităţii publice.Alte reglementări în domeniul muncii. . Cerinţe generale . .

.Raportarea reprezintă obligaţia de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor. Descrierea standardului Entitatea publica defineşte propria structura organizatorică.Legea nr. . Referinte principale*) . . Standard 6 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 6. competentele.1. responsabilităţile. cu modificările ulterioare.Delegarea de competenta nu exonerează pe manager de responsabilitate. . limitele competentelor şi responsabilităţilor pe care le delega.Subdelegarea este posibila cu acordul managerului. sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului. secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. . coerente şi sa reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor entităţii publice. 45/2003 privind finanţele publice locale.3. şi informează în scris salariaţii. pentru realizarea activităţilor specifice postului. . 14. acestea trebuie sa fie clare. experienţa şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredinţat. Descrierea standardului Managerul stabileşte. 500/2002 privind finanţele publice. 5. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 6.Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a îndeplini sarcinile şi se înscrie în limitele ariei de competenta. de către salariatul delegat.2. Referinte principale . . .Competenta constituie capacitatea de a lua decizii. Direcţia generală de control financiar preventiv. se confirma prin semnătura. publicat pe adresa de Internet a ministerului (pag. art. sarcinile şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componenta structurală. pct.Manualul de control financiar preventiv. în limite definite.Delegarea de competenta se face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii. Cerinţe generale . 6. 20 alin. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. responsabilitatea. . 2. "Delegarea de competenta"). 108/2004. .1. 5.Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. . elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.1.2.3. Cerinţe generale .5.Salariatul delegat trebuie sa aibă cunoştinţa. (2): "Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept. în scris.Asumarea responsabilităţii.2.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Fişa postului.".Competenta.

]". 14 alin.Hotărârea Guvernului nr. . . prevede: ● art. servicii.Fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului. (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget. 4 alin. regulamentele şi politicile interne şi sa comunice obiectivele definite tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi 7. Cerinţe generale . cu modificările ulterioare.. cu scopul de a facilita concretizarea responsabilităţilor. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a acestor structuri se regaseste în statul de funcţii a entităţii. sa fie alocate resursele financiare. distinct. Scopul acestei acţiuni este realizarea în bune condiţii de eficienta şi eficacitate a obiectivelor entităţii.Obiectivele trebuie astfel definite încât sa răspundă pachetului de cerinţe "S. materiale şi umane necesare. 500/2002 privind finanţele publice. Legea nr.2. legate de fiabilitatea informaţiilor.. 7. direcţii. cat şi salariaţilor.R. Descrierea standardului Entitatea publica trebuie sa definească obiectivele determinante.Multitudinea şi complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare. legate de scopurile entităţii. creditele de angajament şi creditele bugetare". pentru toate obiectivele. managerul aproba structura organizatorică: departamente. programelor. acţiunilor. ● art.T."*). ● art. ------------*) In temeiul actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii publice. (1): "Cheltuielile bugetare au destinaţie precisa şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale".M. Referinte principale**) .Acest standard presupune ca.Entitatea publica transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunica personalului. . . conformitatea cu legile. obiectivelor şi sarcinilor prioritare. In acest sens. direcţii generale. 3 alin. de a asigura operativitate în cunoaşterea rezultatelor etc.Actul normativ de organzare şi funcţionare a entităţii publice. precum şi cele complementare.1.. iar responsabilitatea realizării acestora revine atât managementului. .3. posturi de lucru. birouri.A. potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări [. Standard 7 OBIECTIVE 7. . raspunderilor.Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entităţii publice. (2): "Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice.

● art.. Descrierea standardului Entitatea publica întocmeşte planuri prin care se pun în concordanta activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime. Cerinţe generale . .1.]".Planificarea este una din funcţiile esenţiale ale managementului. măsurate prin indicatori precisi. A Necesare (în limba engleza: Appropriate). forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. 108/2004. .Precise (în limba engleze: Specific).Ordinul ministrului finanţelor publice nr. obiectivele urmărite. **) Obiectivele generale ale oricărei entităţi publice se referă la realizarea unor servicii publice de buna calitate. 8.Cu termen de realizare (în limba engleza: Time .dependent). 56 alin. ● art. R . ● art. Standard 8 PLANIFICAREA 8.Realiste (în limba engleza: Realistic). f): referitor la estimarea anuala a performantelor fiecărui program care trebuie sa precizeze: "acţiunile. 28 lit. M . . 45/2003 privind finanţele publice locale. 22 alin. . iniţiatorii au obligaţia sa prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor [...Legile bugetare anuale.]". 1159/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind conţinutul. (1): "Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate.] obiectivele [. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. pentru cheltuielile strict legate de activitatea entităţilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale".. 15 alin. ● art. (1): "In cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget. costurile asociate. (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa întocmească şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale [. ----------*) S .. T . rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori. în condiţii de eficienta şi eficacitate maxima. astfel cum sunt prezentate aceste obiective în actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea entităţii publice.Masurabile şi verificabile (în limba engleza: Measurable and verifiable)..Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.2. a căror alegere este justificată".

cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani [. (1): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca pana la data de 15 iulie a fiecărui an sa depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta. ● Art. 32: "Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului. precum: mărimea entităţii publice. ● planuri multianuale. necesitatea aprobării formale a unor activităţi etc. variaza în funcţie de diversi factori. referitor la cuprinderea în buget a obiectivelor de investiţii. g): "Organizarea evidentei programelor. ● Art. în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv". ● Art. structura decizionala a acesteia.]". 4 alin.. (1): "Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice. (6): "In vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale. repartizarea acestora necesita decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare. (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget distinct. (2): "Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investiţii inclus în programul de investiţii informaţii financiare şi nefinanciare".. 53 alin. (1) . 43. se elaborează: ● planuri anuale. . ● Art. . 500/2002 privind finanţele publice.". ● Art. 8.După orizontul de timp la care se referă. Schimbarea obiectivelor. de detaliere a planurilor. cu modificările ulterioare. precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar".. 4 alin. referitor la planificarea plăţii salariilor.Planificarea este un proces continuu. ● Art. ● Art. Având în vedere caracterul limitat al resurselor. pe clasificatia funcţională".Legile bugetare anuale. pana la data de 1 mai. inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora.(3).. (2) lit. pentru anul bugetar. veniturile şi cheltuielile bugetare.]. 34 alin. 22 alin.Specific planificării multianuale este stabilirea unei succesiuni de măsuri ce trebuiesc luate pentru atingerea obiectivelor.. 4 alin. Referinte principale *) . creditele de angajament şi creditele bugetare". obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii 3 ani împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite [. 39 alin.3. ceea ce imprima planului un caracter dinamic. ● Art. 39 alin. . ● Art.Legea nr. resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului. .Planificarea se referă la repartizarea resurselor. . . ● Art.Gradul de structurare a procesului de planificare. în general. pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. pentru anul bugetar următor. (1): "Legea bugetară anuala prevede şi autorizează.

. . 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul. Pentru atingerea obiectivelor.1. pe care autoritatea contractantă intenţionează sa le atribuie în decursul anului bugetar următor". Cerinţe generale . . se pot organiza structuri specializate. . 9.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.acţiunile corective. cu modificările şi completările ulterioare. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere.Hotărârea Guvernului nr.Coordonarea influenţează decisiv rezultatele interactiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale. (1): "Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice.. 108/2004. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. -----------*) Controlul este un mecanism necesar în raport cu planificarea. . în sensul existenţei unui set clar de instrumente de măsurare care sa poată indica .2. cu modificările şi completările ulterioare. Programul anual ai achiziţiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de furnizare. de lucrări şi de servicii.Ordonanţa Guvernului nr.Atunci când necesităţile o impun. cu modificările ulterioare. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi entităţile publice.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. care sa sprijine managementul în activitatea de coordonare. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. . ● Art. 45/2003 privind finanţele publice locale. .care este progresul în realizarea obiectivelor şi .pe de alta parte . . 60/2001 privind achiziţiile publice. . Standard 9 COORDONAREA 9.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. deciziile şi acţiunile componentelor structurale ale entităţii publice trebuiesc coordonate.pe de o parte .Managementul asigura coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. în scopul asigurării convergentei şi coerentei acestora. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. Descrierea standardului. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană. 2 alin.Salariaţii trebuie sa ţină cont de consecinţele deciziilor lor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entifati publice. atunci când este necesar.

Referinte principale . (1): "Conducătorii entităţii publice trebuie sa asigure elaborarea. pentru cheltuieli strict legate de activitatea entităţilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.. republicată.2. 9.Coordonarea eficienta presupune consultări prealabile. pentru fiecare politica şi activitate. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. cat şi între structurile respective.Ordonanţa Guvernului nr. b) realizarea veniturilor. d) integritatea bunurilor încredinţate entităţii pe care o conduc. 4 alin. Descrierea standardului Entitatea publica asigura. 45/2003 privind finanţele publice locale. 10.Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 82/1991 a contabilităţii. art. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare. g) organizarea evidentei programelor. procedurilor şi criteriilor de evaluare. Standard 10 MONITORIZAREA PERFORMANTELOR*) 10. monitorizarea performantelor. inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora. h) organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului. aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate aprobate potrivit prevederilor art.Legea nr. f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice.1.Hotărârea Guvernului nr.3. e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare. 2 alin. . . referitor la programul anual al achiziitilor publice. art. atât în cadrul structurilor unei entităţi publice. (1). 21. inclusiv cu privire la economicitate. 60/2001 privind achiziţiile publice. aprobarea.(1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. republicată. . reglementărilor metodologice. Cerinţe generale . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 22. 500/2002 privind finanţele publice. utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanti.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 108/2004. conform prevederilor legale. cu modificările ulterioare: "Art. . pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern"." . (2) Ordonatorii de credite răspund. potrivit legii. de: a) angajarea. eficienta şi eficacitate.

prin intermediul unor indicatori relevanti. constatând eventualele abateri de la obiective. în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice. Referinte principale .2.". de modul de acces al salariaţilor la informaţii. 22 alin. elaborează planuri corespunzătoare. precum şi situaţii privind angajamentele legale.Sistemul de monitorizare a performantei este influenţat de mărimea şi natura entităţii publice. . (2) lit f): "organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări şi investiţii publice. obiectivele.supraveghere. . ● art. 108/2004. c): "angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare. cu modificările ulterioare: ● art.". .Hotărârea Guvernului nr.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.3.1. 22 alin. 10. 1159/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind conţinutul.Orice acţiune sau inacţiune prezintă un risc de nerealizare a obiectivelor. indicatorii şi costurile asociate.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr.Managementul evaluează performanţele. urmărire. de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/si a indicatorilor. cel puţin o data pe an. Descrierea standardului Entitatea publica analizează sistematic.Managementul trebuie sa primească sistematic raportari asupra desfăşurării activităţii entităţii publice. de către aparatul de conducere al entităţii publice. (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa întocmească şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective. 500/2002 privind finanţele publice.". . în care sa se prezinte. (2) lit. . Standard 11 MANAGEMENTUL RISCULUI*) 11. Cerinţe generale . a performantelor activităţii aflate în coordonare. 45/2003 privind finanţele publice. ● art. . în scopul luării măsurilor corective ce se impun. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56 alin. riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale. rezultatele preconizate şi cele obţinute.. pe fiecare program. 11. ------------*) Monitorizarea performantelor .

2. . ● evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze şi a mărimii impactului acestuia.Un sistem de control intern eficient presupune implementarea în entitatea publica a managementului riscurilor. cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale.Manualul de control financiar preventiv. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. ● definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri.Riscurile sunt acceptabile. protejarea bunurilor. potrivit alin. 108/2004. plecand de la condiţiile de existenta şi . ce permite menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publica. încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern. inclusiv a celui pe programe. cu modificările ulterioare: ● art.metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului. pct.Riscurile semnificative apar şi se dezvolta în special ca urmare a: ● managementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea publica şi mediile în care aceasta acţionează.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. prin: ● identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienta operaţiunilor. cu costuri minime. . în principal. ● unor sisteme de conducere centralizate excesiv.Hotărârea Guvernului nr.288/2004 pentru aprobarea repartizării funcţiilor pe care le asigura ministerele şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea situaţiilor de urgenta. Referinte principale . Direcţia generală de control financiar preventiv.. creditele bugetare. . Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea. . 21 alin.Legea nr. (1). "Controlul preventiv al unor operaţiuni cu risc ridicat". Managementul riscului cuprinde o gama larga de activităţi riguros definite şi organizate. 11. .) ----------*) Managementul riscului . respectarea regulilor şi regulamentelor.Managerul are obligaţia creării şi menţinerii unui sistem de control intern sanatos. (4): "Ordonatorii principali de credite vor repartiza. ● verificarea raportarii execuţiei bugetului. ● monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne la gestionarea riscurilor. dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifica în plan financiar. pentru asigurarea unei executii bugetare prudente.4. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. 45/2003 privind finanţele publice locale. după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. publicat pe adresa de Internet a Ministerului Finanţelor Publice (pagina 82. 4. după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora.3. prevenirea şi descoperirea fraudelor. . care vor fi repartizate integral. 500/2002 privind finanţele publice.".

Managerul şi salariaţii trebuie sa primească şi sa transmită informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. care sunt mai importante decât rezultatele. unei monitorizari eficace. planurilor etc. sursele şi destinatarii acestora. utila. sa-si poată îndeplini sarcinile.Informaţia trebuie sa fie corecta. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. credibila. sunt ridicate. 12. responsabilităţilor şi obligaţiilor de raportare. morale etc.Legea nr. clara. ce reprezintă armonizarea valorilor individuale. uşor de înţeles şi receptat. Cultura reflecta atitudinea pe care o are entitatea publica fata de schimbare. .1. calitatea. prin primirea şi transmiterea informaţiilor. oportuna.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Cultura entităţii publice*) are o incidenta majoră asupra cantităţii. completa. politicii. De asemenea. . în care accentul se pune pe urmărirea corecta a procedurilor. identificarii situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestării acestora.Informaţia este indispensabila unui management sanatos. In vederea orientarii lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entităţii publice. . aprobată prin Legea nr. conţinutul. 486/2003. în acest tip de cultura organizationala. în toate sensurile. naturii şi fiabilitatii informaţiilor. 12. inclusiv în şi din exterior. o cultura de tip normativ. Cerinţe generale . In entităţile publice exista. frecventa. . în general.Legea nr. . Într-o entitate publica cultura se transmite prin reguli scrise.obiectivele fundamentale ale entităţii publice. . 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificările şi completările ulterioare. obiectivelor entităţii publice. .Informaţia trebuie sa beneficieze de o circulaţie rapida. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica. standardele profesionale. ca şi în ceea ce priveşte lărgirea gamei acestora în domeniul valorilor etice.. precum şi analiza factorilor de risc într-o concepţie de funcţionare optima şi eficienta.2. ------------*) Cultura entităţii publice . reguli nescrise şi prin standarde de etica socială şi de comportare. Standard 12 INFORMAREA 12.Legea nr. . puterii. Referinte principale . Acestea sunt relativ stabile în timp. 27/2003 privind procedura aprobării tacite.forma de cultura organizationala. astfel încât managerii şi salariaţii.3. Descrierea standardului Entitatea publica stabileşte tipurile de informaţii.

. 13. .Legea nr. .Ordonanţa Guvernului nr. republicată.Adresa pe Internet a entităţii publice.Managerul asigura funcţionarea unui sistem eficient de comunicare.2. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.3.Hotărârea Guvernului nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. . care sa asigure o difuzare rapida. . Cerinţe generale . republicată. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. precum şi transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi. . cat şi între aceasta şi mediul extern. . sistemul de comunicare serveşte scopurilor utilizatorilor. .Hotărârea Guvernului nr. sa ajungă complete şi la timp la utilizatori.Procesul de comunicare trebuie sa fie adaptat la capacitatea utilizatorilor. 544/2001. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. Referinte principale . 161/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional. Standard 13 COMUNICAREA 13. 26/2003 privind transparenta relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice.Ordine/decizii ale conducătorului entităţii publice. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Prin componentele sale. .Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil şi rapid. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 82/1991 a contabilităţii. precum şi asupra operaţiunilor efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite. . .Analize periodice asupra documentelor a căror viza a fost refuzată de controlul financiar preventiv.1. . astfel încât acestea. în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilităţi în materie de comunicare.Hotărârea Guvernului nr.Hotărârea Guvernului nr. .Hotărârea Guvernului nr. fluenta şi precisa a informaţiilor. . Descrierea standardului Entitatea publica trebuie sa dezvolte un sistem eficient de comunicare interna şi externa.Bugetul aprobat al fiecărei instituţii publice. atât în interiorul entităţii publice.. . 13.Legea nr.Analize periodice asupra execuţiei bugetare.Legile bugetare anuale. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relaţii cu publicul Standard 14 .

operaţiunile de intrare. benzi magnetice. pe baza unor planuri elaborate în acest sens.Corespondenta trebuie sa fie purtatoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul entităţii publice. 14. cum ar fi: gradul de dotare interna si/sau al terţilor. CD etc. Referinte principale . înregistrarea şi arhivarea corespondentei astfel încât sistemul sa fie accesibil managerului. 14. 16/1998. angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu. . pentru fiecare caz. .3. astfel încât.1.Hotărârea Guvernului nr. persoane juridice.Legea nr. Standard 15 IPOTEZE. 51/2003 privind procedura de predareprimire a documentelor creatorilor si/sau deţinătorilor de documente. siguranţa. respectiv expedierii corespondentei. distribuirea şi protecţia. 455/2001 privind semnătura electronica. ● asigurarea primirii.Legea Arhivelor Naţionale nr. .Ordonanţa Guvernului nr.Ponderea în care entitatea publica utilizează unul sau altul dintre purtători şi apelează la unul sau altul dintre mijloacele de realizare a corespondentei este determinata de o serie de factori. floppy. . ● accesul la corespondenta realizată. Cerinţe generale . . 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor. ● stocarea (arhivarea) corespondentei. fax etc).In funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenta. care s-au desfiinţat. a corespondentei clasificate.CORESPONDENTA SI ARHIVAREA 14. Descrierea standardului .) şi se realizează prin mijloace diferite (curierul.Hotărârea Guvernului nr. . posta electronica. restricţiile din reglementări etc. pe teritoriul României. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. costul. .2. înregistrare şi stocare trebuiesc adaptate corespunzător. . transportul. cu modificările şi completările ulterioare. urgenta. ieşire. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice. distanta. sa poată fi reflectate cerinţele majore privind.Hotărârea Guvernului nr. ● confirmarea primirii. REEVALUARI 15. nivelul de pregătire al salariaţilor. .1. posta. Descrierea standardului Fiecare entitate publica organizează primirea/expedierea. 1349/2002 privind colectarea.Hotărârea Guvenului nr. respectiv expedierii corespondentei. 455/2001 privind semnătura electronica.Corespondenta utilizează purtători diferiţi ai informatiei (hârtie.

. sa ia măsurile ce se impun.1 Descrierea standardului Salariaţii. Standard 16 SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR *) 16. sa semnaleze neregularităţi. dacă este cazul.Salariaţii care semnaleaza. au cunoştinţa. prin consens.Managerii au obligaţia sa întreprindă cercetările adecvate. în modul de colectare. fără ca astfel de semnalari sa atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu fata de salariatul care se conformează unor astfel de proceduri. 15. direct sau indirect. au şi posibilitatea ca. cu modificările ulterioare. deosebit de comunicările pe care le realizează în legătura cu atingerea obiectivelor fata de care sunt responsabili. . .Legea nr. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Salariaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv trebuie sa fie constienti de ipotezele formulate şi acceptate în legătura cu obiectivul în cauza.trebuiesc efectuate dacă se modifica ipotezele ce au stat la baza obiectivelor. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ca urmare a transformarii mediului. 16. Cerinţe generate . .concretizate în schimbări în ceea ce priveşte informaţiile necesar a fi colectate. 108/2004.Ipotezele de care salariaţii nu sunt constienti reprezintă un obstacol în capacitatea de adaptare. aplicabile în cazul semnalarii unor neregularităţi. 16. 45/2003 privind finanţele publice locale. 15.Reevaluari ale nevoilor de informare . impune reevaluarea obiectivelor. pe baza unor proceduri distincte.3.2.Semnalarea neregularităţilor trebuie sa aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delatiune.Managerul trebuie sa promoveze respectul fata de lege şi spiritul de încredere. neregularităţi.Ipotezele se formulează în legătura cu obiectivele ce urmează a fi realizate şi stau la baza fixării acestora. Cerinţe generale . .Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate constient. de care. Referinte principale . în conţinutul rapoartelor sau sistemelor de informaţii conexe . Referinte generale .Managerii trebuie sa stabilească şi sa comunice salariaţilor procedurile corespunzătoare. în scopul elucidarii celor semnalate si. . vor fi protejati impotriva oricăror discriminări.3. Modificarea ipotezelor. 500/2002 privind finanţele publice.2.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. . conform procedurilor.

Descrierea standardului Pentru activităţile din cadrul entităţii publice si. Angajaţilor le revine sarcina ca.Legea nr. entităţile publice şi din alte unităţi care semnaleaza încălcări ale legii. Standard 17 PROCEDURI *) 17. pentru orice acţiune si/sau eveniment semnificativ. în contextul aplicării valorilor culturii încrederii şi al asigurării unul mediu de moralitate în cadrul entităţii publice. aceleaşi obiective: . descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. sau în cazul în care sunt implicate nivele ale acestuia. pentru operaţiunile economice. în cazul identificarii unor dovezi în ceea ce priveşte existenta unor posibile fraude. în special. corupţie sau orice alta activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale entităţii publice. dat fiind riscul de percepere a standardului ca fiind la interfata cu delatiunea. trebuincioase contribuabilului. 17. ------------*) Realizarea acestui standard este un demers managerial extrem de dificil. Realizarea în practica a acestui standard se face şi cu ajutorul fisei postului. . trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe intetegerea faptului ca. auditul public intern. privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. prin dialog liber cu membrii entităţii publice. sa aducă respectivele dovezi la cunoştinţa organelor abilitate ale statului. . în cazul producerii unor agresiuni din interiorul sau din exteriorul entităţii publice. aceasta elaborează proceduri scrise.Legea nr. exista o documentaţie adecvată şi ca operaţiunile sunt consemnate în documente. Dacă nu se creează astfel de anticorpi.Legea nr. . 78/2000 pentru prevenirea.Ordonanţa Guvernului nr.Entitatea publica trebuie sa se asigure ca. 119/1999. Cerinţe generale . republicată. 672/2002 privind.de a realiza servicii publice de buna calitate.. Acţiunea sa trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. . Într-un astfel de mediu se creează anticorpii necesari reechilibrarii sistemului. cu modificările şi completările ulterioare. toţi salariaţii exercita diverse nivele de management şi ca au. cu costuri minime. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice. care se comunica tuturor salariaţilor implicaţi.de a-si păstra locurile de munca. . şi nici recompensat.2. în cadrul entităţii publice. Pentru ca acest risc sa fie limitat. care depăşesc nivelul de competenta al managementului propriu. managementul trebuie sa asigure descoperirea şi înlăturarea neregularitalilor. în mod esenţial.1. In nici un caz un salariat care descoperă dovezi de acest gen şi acţionează pentru scoaterea lor la lumina nu trebuie sancţionat.

Documentaţia trebuie sa fie actualizată. politici administrative. 136/2003 pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autorităţile publice. elaborate de către entitatea publica pentru organizarea aplicării unor reglementări de rang superior. precizări şi instrucţiuni. (1): "Conducătorul entităţii publice trebuie sa asigure elaborarea. 1.. utila. . 17.3. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.Legea nr.specifice pentru fiecare .Ordonanţa Guvernului nr.Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurentei nr.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.Documentaţia asigura continuitatea activităţii. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. precisa şi sa corespundă structurilor şi politicilor entităţii publice. . precum şi terţilor. . caracterul incomplet sau/si neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor. . . pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern. dacă este cazul. ordonanţarea şi plata cheltuielilor entităţilor publice. aprobarea. aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice. precum şi organizarea. uşor de examinat.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.Documentaţia cuprinde. cu modificările ulterioare. 108/2004.Documentaţia trebuie sa fie completa.aceea a procedurilor gen norme metodologice. cu modificările ulterioare. aprobate de către conducătorul entităţii publice sau chiar de către Guvern (a se vedea. reglementărilor metodologice. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare. . manuale.Ordonanţa Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. Referinte principale . 522/2003. lichidarea. salariaţilor. check-lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor. procedurilor*) şi criteriilor de evaluare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. ca exemplu. 500/2002). republicată: ● art. instrucţiuni operaţionale.". evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. . precisa. -----------*) Exista doua acceptiuni cu privire la proceduri: . .Întocmirea şi urmărirea executării graficului de circulaţie a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate din entitatea publica.care constituie obiectul acestui standard .Ordinul ministrului finanţelor publice nr. d) din Legea nr. 4 alin. . în pofida fluctuatiei de personal. formalizate . 19 lit. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. disponibilă şi accesibila managerului. 500/2002 privind finanţele publice. . art.Lipsa documentaţiei.aceea a metodelor de lucru şi a procedurilor scrise. .

Principiul separarii funcţiunilor [. pentru ca executanţii sa cunoască normele legale ce trebuie respectate."Actorii financiari. .Managerii entităţilor publice în care. 11: "Separarea atribuţiilor": "Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata. . . Standard 18 SEPARAREA ATRIBUŢIILOR 18. ● aduse la cunoştinţa executanţilor. şi financiare ale fiecărei acţiuni sunt efectuate de persoane independente una fata de cealaltă.. 500/2002 privind finanţele publice. Descrierea standardului Elementele operaţionale.Ordonanţa Guvernului nr.]".2.. cu modificările ulterioare: ● art. Direcţia generală de control financiar preventiv. precum şi riscul de a nu putea detecta aceste probleme. respectiv formalizate. respectiv funcţiile de iniţiere şi verificare trebuie sa fie separate.1. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.Separarea atribuţiilor şi -responsabilităţilor este una dintre modalităţile prin care se reduce riscul de eroare. ● actualizate în mod permanent. în funcţie de evoluţia reglementărilor în materie.Legea nr. 18. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de către ordonatorul de credite. ● simple şi specifice. .3. . Aceste proceduri trebuie sa fie: ● scrise.". republicată: ● art. iar plata acestora se efectuează de către contabil. pentru fiecare domeniu al entităţii publice.. se limitează posibilitatea de aplicare a separarii atribuţiilor şi responsabilităţilor.entitate publica. .Manualul de control financiar preventiv. prin sarcinile de serviciu. 2 . referitoare la activităţile acesteia. frauda. 18. Referinte principale . Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. în efectuarea operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu". Cerinţe generale . publicat pe adresa de Internet a Ministerului Finanţelor Publice Cap. datorită numărului mic de salariaţi.Prin separarea atribuţiilor se creează condiţiile ca nici o persoana sau compartiment sa nu poată controla toate etapele importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment. (1): "Angajarea. 24 alin. Cunoştinţele individuale şi colective trebuie stocate şi puse în ordinea care corespunde scopurilor entităţii publice. încălcare a legislaţiei.Separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între mai multe persoane creează premisele unui echilibru eficace al puterilor. trebuie sa fie constienti de riscuri şi sa compenseze aceasta limitare prin alte măsuri.

3. controlul mutual şi controlul ierarhic al salariaţilor." [alin. 45/2003 privind finanţele publice locale. 4: "Obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului intern." alin. republicată: ● art. ● se evaluează sistematic munca fiecărui salariat. condiţie de exercitare a acesteia şi răspunderile si. 108/2004. a elimina frauda. 19. sa initieze. rapoarte despre excepţii. pe baza unor proceduri prestabilite. ● art. . ------------*) Managementul entităţilor publice are datoria de a stabili. inclusiv prin control ex-post. 19. . 22: "Măsuri operative. ● se aproba rezultatele muncii obţinute în diverse etape ale realizării operaţiunii.1.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. da instrucţiunile necesare pentru a minimiza erorile.2. pentru fiecare nivel de organizare. (2)].(9) cu privire la inspecţii. a respecta legislaţia şi pentru a veghea asupra înţelegerii şi aplicării instrucţiunilor. bazate cu deosebire pe autocontrolul. . . Referinte principale .Managerul verifica şi aproba munca salariaţilor.Supravegherea activităţilor este adecvată.Managerul trebuie sa monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere. Standard 19 SUPRAVEGHEREA*) 19. testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirma respectarea procedurilor. sa aplice şi sa dezvolte forme de control (supraveghere) flexibile şi eficiente. în scopul realizării în mod eficace a acestora. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. (1) . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Ordonanţa Guvernului nr.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. de asemenea.Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. Standard 20 . atribuţiile ce ii revin pe linia supravegherii curente a activităţii. Cerinţe generale . responsabilităţile şi limitele de competenta atribuite. .Controalele de supraveghere implica revizuiri în ceea ce priveşte munca depusa de salariaţi.. Descrierea standardului Entitatea publica asigura măsuri de supraveghere adecvate a operaţiunilor. pentru a se asigura ca procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. în măsura în care: ● fiecărui salariat i se comunica atribuţiile. (1) şi alin. cerinţele controlului intern.

care nu au putut fi anticipate şi care induc abateri ce nu permit derularea tranzacţiilor prin procedurile existente. înainte de efectuarea operaţiunilor. prin diverse măsuri. de exemplu: . în vederea desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor. în vederea prezentării spre aprobare. 22: "Măsuri operative" (referitor la efectuarea de inspecţii de către Ministerul Finanţelor Publice. ● art. apar abateri fata de politicile sau procedurile stabilite.Situaţii diferite. în cazul în care este sesizat de către un contabil-şef în legătura cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 20: "Regimul refuzului de viza". 21: "Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv". prin structurile componente.3.Ordonanţa Guvernului nr.2. cu deosebire în cel economicofinanciar. ● art. . în toate împrejurările şi în toate planurile.Este necesară analiza periodică a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate acţiunile.). pentru toate situaţiile în care.1 Descrierea standardului Entitatea publica se asigura ca. se întocmesc documente adecvate. Referinte principale . Standard 21 CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII 21.In derularea acţiunilor pot aparea circumstanţe deosebite. republicată: ● art.. Cerinţe generale .1.Entitatea publica este o organizaţie a carei activitate trebuie sa se deruleze continuu.GESTIONAREA ABATERILOR 20. 20. 21. 20. . Descrierea standardului Entitatea publica asigura măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia sa poată continua în orice moment. aprobate la un nivel corespunzător. ce urmează a fi formalizate. Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor propuse. disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii.Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate şi justificate. . care afectează continuitatea activităţii: mobilitatea salariaţilor. schimbări de proceduri etc. Cerinţe generale . datorită unor circumstanţe deosebite. entitatea publica trebuie sa acţioneze în vederea asigurării continuităţii.2. defecţiuni ale echipamentelor din dotare.Pentru fiecare din situaţiile care apar. fără viza de control financiar preventiv etc. în cazurile în care exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni. .

3. Standard 22 STRATEGII DE CONTROL 22. al nerealizarii obiectivelor la nivelul exigenţelor preconizate. .Codul muncii. în vederea stabilirii obiectivelor de control. politicile şi programele elaborate pentru atingerea obiectivelor şi strategiile de control. . . . în cazul absentei temporare (concedii.Legea nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice. . cu modificările ulterioare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. .Hotărârea Guvernului nr.1. ● contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare. 22.Existenta inventarului situaţiilor care pot conduce la discontinuitati în activitate şi a măsurilor care sa prevină apariţia lor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. Fără o strategie de control adecvată. . 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici. Referinte principale . ● delegarea. deci. 1.Legea nr. a pregătirii personalului de control.Strategiile de control se supun conceptului de strategie. acestea necesitand studii. 53/2003 .209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. ● contracte de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare. în general. a modului de evaluare a controalelor etc.Hotărârea Guvemuiui nr. a resurselor necesare. .Strategiile de control sunt cu atât mai complexe şi mai laborioase cu cat fundamentarea şi realizarea obiectivelor entităţii publice sunt mai complexe şi mai dificile.2. cu modificările ulterioare.. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. . Cerinţe generale . Descrierea standardului Entitatea publica construieşte politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor şi menţinerea în echilibru a acestor strategii.Hotărârea Guvernului nr.Exista un raport de interdependenta între strategiile.). 21. . plecari în misiune etc.Legea nr.● angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din entitatea publica din alte considerente. creste riscul de manifestare a abaterilor de la strategia. politica şi programele entităţii publice si. a îmbunătăţirii metodelor şi procedurilor de control.

la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora. control mutual. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. ● clasificarea controlului în funcţie de apartenenţa organelor de control: control propriu. cu modificările şi completările ulterioare. regasim: ● activităţi de control: observatia.1. La determinarea vulnerabilitatii bunurilor şi valorilor se . In paleta larga a modalităţilor de control şi a criteriilor de clasificare a acestora. aprobarea. supervizarea. comunicarea rapoartelor.. control de adaptare etc. Descrierea standardului Managerul stabileşte. ● clasificarea controlului în funcţie de executanţi: autocontrol.Ordonanţa Guvernului nr. control indirect. ● clasificarea controlului în funcţie de orientarea sa: control tematic. persoanele care au acces la resursele materiale.2. control incrucisat.Strategiile de control se referă şi la tipurile de control aplicabile situaţiei. 672/2002 privind auditul public intern. 22.3. autorizarea.Severitatea restrictiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resursa şi de riscul pierderilor potenţiale.Restrângerea accesului. coordonarea.Legea nr. Referinte principale . . ● clasificarea controlului în funcţie de interesul entităţii: control pentru sine.Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România. compararea. financiare şi informationale ale entităţii publice şi numeşte persoanele responsabile pentru protejarea şi folosirea corecta a acestor resurse. . verificarea. control practic. ● clasificarea controlului în funcţie de modul de execuţie: control direct. ● etc. . ● clasificarea controlului în funcţie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total. control ierarhic. monitorizarea etc. control ex-post. cu modificările şi completările ulterioare. control selectiv (prin sondaj). control teoretic. control de perfecţionare. control concomitent.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ● clasificarea controlului în funcţie de momentul efectuării acestuia: control ex-ante. prin emiterea de documente de autorizare. control nedirijat. analiza. examinarea. Cerinţe generale . 23. . control exterior. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. ● clasificarea controlului în funcţie de baza normativa: control normativ. republicată. control pentru alţii. Standard 23 ACCESUL LA RESURSE 23. control de specialitate. care trebuie apreciate periodic.. ● clasificarea controlului în funcţie de scopul urmărit: control de conformitate.

.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 201/2003.Hotărârea Guvernului nr. 1. .Hotărârea Guvernului nr. . 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului.Legea nr. Vulnerabilitatea bunurilor şi valorilor determina frecventa acestor verificări. .au în vedere costul. cu modificările şi completările ulterioare. .Legea nr. riscul potenţial de pierdere sau utilizare inadecvata. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. republicată.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. .Legea nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând entităţilor publice. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr.3.Legea nr. . 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizarilor de către entităţile publice. . . 1. Descrierea standardului . 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa. . 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificările şi completările ulterioare.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. Standard 24 VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI 24.Legea nr. .Legea nr. constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu. Referinte principale . cu modificările şi completările ulterioare. .1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. . 500/2002 privind finanţele publicei cu modificările ulterioare. .Legea nr. republicată.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. .Între resurse şi sumele înregistrate în evidente se fac comparaţii periodice (inventare). 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia. 82/1991 a contabilităţii. 1. 23.Legile bugetare anuale. cu modificările şi completările ulterioara.Decretul nr.

Entitatea publica instituie o funcţie de evaluare a controlului intern şi elaborează politici, planuri şi programe de derulare a acestor acţiuni. 24.2. Cerinţe generale - Managerul trebuie sa asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionarii sistemului de control intern şi a elementelor sale. Disfunctionalitatile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvate operativ, prin măsuri corective; - Verificarea operaţiunilor garantează contribuţia controalelor interne la realizarea obiectivelor; - Evaluarea eficacitatii controlului se poate referi, în funcţie de cerinţe specifice si/sau conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor entităţii publice, fie la unele dintre acestea, opţiune care revine managerului; - Managerul stabileşte modul de realizare a evaluării eficacitatii controlului. 24.3. Referinte principale - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată; - Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. Standard 25 AUDITUL INTERN 25.1 Descrierea standardului Entitatea publica înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit, care are în structura sa auditori competenţi, a căror activitate se desfăşoară, de regula, conform unor programe bazate pe evaluarea riscului. 25.2. Cerinţe generale - Auditul intern asigura evaluarea independenta şi obiectivă a sistemului de control intern al entităţii publice; - Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunta punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora; - Managerul dispune măsurile necesare, având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare. 25.3. Referinte principale - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare; - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările ulterioare; - Actul intern de aprobare a Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul entităţilor publice. 2. Scopul şi definirea standardelor de control intern/managerial

Standardele de control intern/managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entităţile publice trebuie sa le urmeze. Obiectivul standardelor, este de a crea un model de control intern/managerial uniform şi coerent. De asemenea, standardele constituie un sistem de referinţa, în raport cu care se evaluează, sistemele de control intern/managerial, se identifica zonele şi direcţiile de schimbare. Stabilirea sistemelor de control intra în responsabilitatea managementului fiecărei entităţi publice şi trebuie sa aibă la baza standardele, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, Formularea cat mai generală a standardelor a fost necesară pentru a da posibilitatea managerilor sa le aplice, în pofida deosebirilor semnificative între diferitele entităţi publice. Sistemele de control intern/managerial trebuie dezvoltate ţinând cont de specificul legal, organizational, de personal, de finanţare etc., al fiecărei entităţi publice în parte. La elaborarea standardelor interne s-a ţinut cont de experienţa în domeniu a Comisiei Europene, INTOSAI, Comitetului Entităţilor publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway, Institutului Canadian al Contabililor Autorizaţi. Standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern/managerial: ● Mediul de control. Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etica, deontologie şi integritate. -----------*) Alte definiţii ale controlului intern/managerial: - INTOSAI Controlul intern/managerial este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt îndeplinite; - Comitetul Entităţilor Publice de Sponsorizare a Comisiei Treadway (S.U.A.) - COSO Controlul intern/managerial este un proces implementat de managementul entităţii publice, care intenţionează sa furnizeze o asigurare rezonabila cu privire la atingerea obiectivelor, grupate în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionarii; fiabilitatea informaţiilor financiare; respectarea fagilor şi regulamentelor. - Institutul Canadian al Contabililor Autorizaţi (Criteria of Control) - CoCo Controlul Intern/Managerial este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura şi sarcinile) care, în mod colectiv, ii ajuta pe oameni sa realizeze obiectivele entităţii publice, grupate în trei categorii: eficacitatea şi eficienta funcţionarii; fiabilitatea informatiei interne şi externe; respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne. ● Performanta şi managementul riscurilor. Acest element subsumeaza problematica managementului legată de fixarea obiectivelor,

planificare (planificarea multianuala), programare (planul de management) şi performanta (monitorizarea performantei). ● Informarea şi comunicarea. In aceasta secţiune sunt grupate problemele ce ţin de crearea unui sistem informaţional adecvat şi a unui sistem de rapoarte privind execuţia planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea, conservarea şi arhivarea documentelor trebuie avută în vedere. ● Activităţi de control. Standardele subsumate acestui elementcheie al controlului intern/managerial se focalizeaza asupra: documentării procedurilor; continuităţii operaţiunilor; înregistrării excepţiilor (abaterilor de proceduri); separarii atribuţiilor; supravegherii (monitorizarii) etc. ● Auditarea şi evaluarea. Problematica vizata de aceasta grupa de standarde priveşte dezvoltarea capacităţii de evaluare a controlului intern/managerial, în scopul asigurării continuităţii procesului de perfecţionare a acestuia. Fiecare standard este structurat pe 3 componente: ● Descrierea standardului - prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la care se referă standardul, domeniu fixat prin titlul acestuia; ● Cerinţe generale - anunţa direcţiile determinante în care trebuie acţionat, în vederea respectării standardului; ● Referinte principale - listeaza actele normative reprezentative, care cuprind prevederi aplicabile standardului. Pe ansamblu, standardele şi referintele principale asociate constituie pachetul reprezentativ al normelor de reglementare - Codul controlului intern/managerial -, care guvernează obiectivele, organizarea şi funcţionarea sistemelor de management financiar şi control (control intern/managerial) la entităţile publice. În contextul acţiunilor pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, entităţile publice au obligaţia actualizării permanente a listei actelor normative reprezentative, cuprinse în componenţa "referinţe principale" a fiecărui standard, precum şi a completării acesteia cu orice alte reglementări care cuprind prevederi aplicabile fiecărui standard. ------------Ultimul alineat de la pct. 2 "Scopul şi definirea standardelor de control intern" de la Cap. "Prezentare generală" din anexa 1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.389 din 22 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 12 septembrie 2006. STANDARDELE DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA ENTITĂŢILE PUBLICE - lista standardelor - Mediul de control Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA Standardul 2 - ATRIBUŢII, FUNCŢII, SARCINI Standardul 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA Standardul 4 - FUNCŢII SENSIBILE Standardul 5 - DELEGAREA

Auditarea şi evaluarea Standardul 24 . regulile şi politicile specifice. .OBIECTIVE Standardul 8 . ● respectarea confidenţialităţii informaţiilor.Managerul. ● valorificarea competentei profesionale. .MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 15 . de către angajaţi. Descrierea standardului Entitatea publica asigura condiţiile necesare cunoaşterii.Informarea şi Standardul 12 Standardul 13 Standardul 14 Standardul 16 . INTEGRITATEA 1.Standardul 6 . sprijină şi promovează valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor.MONITORIZAREA PERFORMANTELOR Standardul 11 . ● relaţiile loiale cu colaboratorii.Performanţe şi managementul riscului Standardul 7 . ● tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor. Deciziile şi exemplul personal trebuie sa reflecte: ● valorificarea transparenţei şi probitatii în activitate.Activităţi de Standardul 17 Standardul 18 Standardul 19 Standardul 20 Standardul 21 Standardul 22 Standardul 23 comunicarea INFORMAREA COMUNICAREA CORESPONDENTA SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR control PROCEDURI SEPARAREA ATRIBUŢIILOR SUPRAVEGHEREA GESTIONAREA ABATERILOR CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII STRATEGII DE CONTROL ACCESUL LA RESURSE .1. 1. prin deciziile sale şi exemplul personal.IP0TEZE.COORDONAREA Standardul 10 . ● caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor.PLANIFICAREA Standardul 9 . ● conformitatea cu legile.VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI Standardul 25 . regulamentele. Cerinţe generale . a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora. ● initiativa prin exemplu. REEVALUARI .Managerul şi salariaţii trebuie sa aibă un nivel corespunzător de integritate**) profesională şi personală şi sa fie constienti de importanta activităţii pe care o desfăşoară. prevenirea şi raportarea fraudelor*) şi neregulilor.AUDITUL INTERN Standard 1 ETICA.2.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ .

251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei. . 1 alin. ----------*) Frauda înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false. .Ordinul ministrului finanţelor publice nr.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. . a cărui funcţionare o sprijină.Legea nr. III. .Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 13. . necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice. cu modificările şi completările ulterioare. .Legea nr. incorecte sau incomplete. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici. care au ca efect alocarea/dobândirea. cu modificările ulterioare. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice. şi la art. 78/2000 pentru prevenirea.f) şi l) din Legea nr. funcţionarilor publici şi unor persoane cu funcţii de conducere. cu modificările ulterioare.Legea nr. .d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr. inclusiv faptele penale prevăzute în Cap. bugetele prevăzute la art. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. cu modificările ulterioare. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi entităţile publice.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1190/2004 pentru aprobarea Codului etic al profesiei de controlor delegat. 1 alin.Managerul şi salariaţii au o abordare pozitiva fata de controlul financiar. secţiunea 4^1 din Legea nr. 56/2003 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public. . cu modificările ulterioare. Referinte principale***) . (2) lit. . . 108/2004.● modul profesional de abordare a informaţiilor financiare. având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior. cu modificările şi completările ulterioare. 78/2000 pentru prevenirea. . 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. .Salariaţii manifesta acel comportament şi dezvolta acele acţiuni percepute ca etice în entitatea publica. 252/2004 al ministrului finanţelor publice. pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern. magistraţilor. cu modificările şi completările ulterioare. 45/2003 aprobată cu modificări prin Legea nr. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. republicată. prevenirea şi sancţionarea coruptiei. a) . deturnarea acestor . a) .Legea nr. 14/2005 privind modificarea formularelor privind declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese.Ordinul nr. 500/2002 privind finanţele publice. (2) lit. respectiv utilizarea nepotrivita sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene si/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat.

scris. cinste. care este un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice a tuturor salariaţilor Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate din lege cărora trebuie sa li se supună salariaţii. probitate. în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduita adecvată.manager (şef . Exista şi cazuri în care legea prevede incompatibilităţi pentru ocuparea unor funcţii publice. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. Salariaţii entităţilor publice sunt liberi sa comunice preocuparile lor în materie de etica. ● fişa postului (funcţiei). onestitate. Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile entităţii publice. codul etic se aproba de către conducător. stabilit prin fişa postului.Managerii trebuie sa identifice sarcinile în realizarea cărora salariaţii pot fi expuşi unor situaţii dificile şi care influenţează în mod negativ managementul entităţii. . 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare. în plus peste cele rezultate ca urmare a raporturilor de munca: depunerea declaraţiei de avere. ***) Valorile etice fac parte din cultura entităţii publice şi constituie un cod nescris. 2 lit. Conducerea trebuie sa supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din subordine. care serveşte drept călăuza în conduita omului.1.Atribuţiile entităţii publice pot fi realizate numai dacă sunt cunoscute de salariaţi şi aceştia acţionează concertat. 2. Managementul entităţii trebuie sa creeze un mediu adecvat acestui tip de comunicare.Sarcinile sunt încredinţate şi rezultatele sunt comunicate numai în raportul manager . Separat de acesta. Descrierea standardului Entitatea publica transmite angajaţilor şi actualizează permanent: ● documentul privind misiunea entităţii publice. FUNCŢII.salariat .şef).fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial (conform art. Cerinţe generale . salariaţii au nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisă.2. entitatea publica trebuie sa aibă un cod de conduita oficial.Fiecare salariat are un rol bine definit în entitatea publica. cu modificările şi completările ulterioare). SARCINI 2. La nivelul fiecărei instituţii. Standard 2 ATRIBUŢII.subaltern . . . referitor la standardul de etica şi integritate şi sa trateze în mod adecvat orice abatere de la codul de conduita. ● regulamentele interne. pe baza căruia sunt evaluate comportamentele. **) Integritate: Caracter integru. dreptăţii şi constiinciozitatii. b) din Ordonanţa Guvernului nr. . a declaraţiei pentru prevenirea conflictului de interese. Codul de conduita a funcţionarilor publici este aprobat prin lege. sentiment al demnităţii.

2. a fiecărui nivel de management. Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii se publica pe pagina de Internet a entităţii publice.Competenta angajaţilor şi sarcinile încredinţate trebuie sa se afle în echilibru permanent stabil. Totodată.Hotărârea Guvernului nr. . Acţiuni pentru asigurarea acestuia: ● definirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare pentru fiecare loc de munca.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. Descrierea standardului Managerul asigura ocuparea posturilor de către persoane competente. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 3. abilitaţi şi experienţa care fac posibila îndeplinirea eficienta şi efectivă a sarcinilor. celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenta.Legea nr. . ori de câte ori necesităţile o vor cere. ● conducerea interviurilor de recrutare. rezultate din actul normativ de organizare şi funcţionare. se va îngriji ca aceste sarcini sa se regaseasca în Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice.2.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. organizarea. la care sa aibă acces toţi salariaţii. pe baza unui document de evaluare definit.Managerul şi salariaţii au acele cunoştinţe. . reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigura ministerele.Managerul trebuie sa-susţină salariatul în îndeplinirea sarcinilor sale. 2. . .1. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. Referinte principale*) . cărora le încredinţează sarcini potrivit competentelor şi asigura condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a salariatului. 64/2003 privind stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea.3.. Aceasta este o obligaţie permanenta. modificată şi completată prin Legea nr. Se vor întocmi şi se vor actualiza.Hotărârea Guvernului nr. ---------*) Managementul entităţii publice va comunica tuturor angajatitor care sunt sarcinile entităţii. PERFORMANTA*) 3. fişele postului pentru toţi funcţionarii publici şi personalul contractual din entitatea publica. Cerinţe generale . 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. Standard 3 COMPETENTA.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. . 23/2004. .

40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României şi a personalului Presedintiei. .Hotărârea Guvernului nr. . ● revederea necesităţilor de pregătire. . cu modificările şi completările ulterioare. Referinte principale .Legea nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.Hotărârea Guvernului nr.Performanţele angajaţilor se evaluează cel puţin o data pe an şi sunt discutate cu aceştia de către realizatorul raportului.3. 206/2005 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea metodologiei de evaluare a posturilor şi a criteriilor de evaluare a posturilor. . 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. încă din timpul procesului de recrutare. . ● asigurarea faptului ca necesităţile de pregătire identificate sunt satisfacute.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legea nr.Nivelul de competenta necesar este cel care constituie premisa performantei. ● dezvoltarea capacităţii interne de pregătire. 215/2001 a administraţiei publice locale.Ordonanţa Guvernului nr. complementara formelor de pregătire externe entităţii publice. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice.Legea nr. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Hotărârile Guvernului pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice. . . . ● definirea politicii de pregătire/mobilitate. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici.Codul muncii. . 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice. software-urile. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. care includ tehnica de calcul.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. republicată. . . . 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. . 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica.Competenta şi performanta trebuiesc susţinute de instrumente adecvate. . 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. 3. . brevetele.Hotărârea Guvernului nr. metodele de lucru etc. în contextul evaluării anuale a angajaţilor şi urmărirea evoluţiei carierei. .Ordinul nr.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.● identificarea planului de pregătire de baza a noului angajat. .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 53/2003 .

Este stabilit prin lege ca ocuparea posturilor unei entităţi publice se face prin concurs. 170/2005 pentru aplicarea Legii nr.1. Referinte principale . precum şi atingerea obiectivelor de viitor ale entităţii publice. ● planul pentru asigurarea rotatiei salariaţilor din funcţii sensibile. Managementul entităţii publice evaluează continuu nevoile şi cerinţele acesteia.Legea nr. Formarea profesională poate fi axata pe acele competente care favorizează performanţele individuale şi pe abilitatile interpersonale care vizează luarea deciziilor şi învăţarea în grup.. Acest lucru asigura premisele realizării sarcinilor entităţii de către persoane capabile şi competente. . Standard 4 FUNCŢII SENSIBILE 4. de regula. Conducerea poate recurge la servicii externe pentru a răspunde nevoilor care nu pot fi satisfacute cu resursele entităţii publice.In inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate. ---------*) Salariaţii entităţii publice trebuie sa aibă cunoştinţele profesionale. mai mult de 5 ani. competentele. ● lista cu salariaţii care ocupa funcţii sensibile.In entitatea publica se întocmesc: ● inventarul funcţiilor sensibile.Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activităţii entităţii publice şi a salariaţilor.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. . atribuire a sarcinilor şi de reorganizare. 4. precum şi statutele corpurilor profesionale. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. . atribuţiile şi Instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al entităţii publice. fapt care permite luarea unor decizii motivate în materie de formare.Hotărârea Guvernului nr.Actele normative prin care au fost aprobate statutele specifice ale personalului din entităţile sistemului de apărare şi ordine publica. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi entităţilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană. . Descrierea standardului Entitatea publica identifica funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o politica adecvată de rotaţie a salariaţilor care ocupa astfel de funcţii.2. de regula.3. Cerinţe generale . . acele funcţii care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele. astfel încât un salariat sa nu activeze într-o astfel de funcţie. supraveghere. 4. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Descrierea standardului Managerul stabileşte. în scris.Salariatul delegat trebuie sa aibă cunoştinţa. Standard 5 DELEGAREA 5. 14. 20 alin. Cerinţe generale .2.Subdelegarea este posibila cu acordul managerului. de către salariatul delegat.3.Alte reglementări în domeniul muncii.Delegarea de competenta nu exonerează pe manager de responsabilitate.1. 500/2002 privind finanţele publice. experienţa şi capacitatea necesară efectuării actului de autoritate încredinţat. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. 45/2003 privind finanţele publice locale. republicată.Manualul de control financiar preventiv.1.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. . . 5. se confirma prin semnătura.Delegarea de competenta se face ţinând cont de imparţialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate şi de riscurile asociate acestor decizii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. .Codul muncii. . Cerinţe generale .2.Legea nr. 53/2003 . 5. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele şi condiţiile delegării. 108/2004. limitele competentelor şi responsabilităţilor pe care le delega. Direcţia generală de control financiar preventiv. competentele. cu modificările şi completările ulterioare.Legea nr. responsabilităţile. Descrierea standardului Entitatea publica defineşte propria structura organizatorică. şi informează în scris salariaţii.2.". 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.1. (2): "Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept. cu modificările ulterioare. "Delegarea de competenta"). 6. Referinte principale . . . secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. .Fişa postului. . pct..Legea nr. cu modificările ulterioare. . art.Asumarea responsabilităţii. publicat pe adresa de Internet a ministerului (pag. Standard 6 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 6. sarcinile şi obligaţia de a raporta pentru fiecare componenta structurală. 2.Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. .

1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. ------------*) In temeiul actului normativ privind organizarea şi funcţionarea entităţii publice. pentru realizarea activităţilor specifice postului.T. Descrierea standardului Entitatea publica trebuie sa definească obiectivele determinante.A. . posturi de lucru. în limite definite.Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entităţii publice. 6. conformitatea cu legile.Acest standard presupune ca. Referinte principale*) . regulamentele şi politicile interne şi sa comunice obiectivele definite tuturor salariaţilor şi terţilor interesaţi 7. sa fie alocate resursele financiare. sarcina şi obligaţia de a raporta sunt atribute asociate postului. Încadrarea cu personal de conducere şi personal de execuţie a acestor structuri se regaseste în statul de funcţii a entităţii.2. cat şi salariaţilor.Competenta. cu scopul de a facilita concretizarea responsabilităţilor.Obiectivele trebuie astfel definite încât sa răspundă pachetului de cerinţe "S.Competenta constituie capacitatea de a lua decizii. .Entitatea publica transpune obiectivele generale în obiective specifice şi în rezultate aşteptate pentru fiecare activitate şi le comunica personalului. . 7.Multitudinea şi complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare.R. acestea trebuie sa fie clare.M. . . Scopul acestei acţiuni este realizarea în bune condiţii de eficienta şi eficacitate a obiectivelor entităţii. coerente şi sa reflecte elementele avute în vedere pentru realizarea obiectivelor entităţii publice."*). Referinte principale**) .Responsabilitatea reprezintă obligaţia de a îndeplini sarcinile şi se înscrie în limitele ariei de competenta. legate de scopurile entităţii. managerul aproba structura organizatorică: departamente.Raportarea reprezintă obligaţia de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor. raspunderilor. materiale şi umane necesare.3. . . direcţii generale.3. Standard 7 OBIECTIVE 7. responsabilitatea. legate de fiabilitatea informaţiilor.1. de a asigura operativitate în cunoaşterea rezultatelor etc. precum şi cele complementare. birouri. servicii. .Hotărârea Guvernului nr. direcţii. iar responsabilitatea realizării acestora revine atât managementului.Fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului.Actul normativ de organzare şi funcţionare a entităţii publice. In acest .. Cerinţe generale . pentru toate obiectivele.

sens.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Legile bugetare anuale. rezultatele obţinute şi estimate pentru anii următori.]". astfel cum sunt prezentate aceste obiective în actul normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea entităţii publice. ● art. a căror alegere este justificată". programelor. 22 alin. ● art. 4 alin. ----------*) S . ... **) Obiectivele generale ale oricărei entităţi publice se referă la realizarea unor servicii publice de buna calitate. M . 500/2002 privind finanţele publice.. (1): "Cheltuielile bugetare au destinaţie precisa şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale". (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa întocmească şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale [. (1): "Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. acţiunilor. A Necesare (în limba engleza: Appropriate). ● art. . 1159/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind conţinutul.Cu termen de realizare (în limba engleza: Time .] obiectivele [. iniţiatorii au obligaţia sa prevadă şi mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor [.. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. 28 lit. ● art. măsurate prin indicatori precisi. prevede: ● art. T . creditele de angajament şi creditele bugetare".Realiste (în limba engleza: Realistic).. cu modificările ulterioare. ● art. 15 alin. pentru cheltuielile strict legate de activitatea entităţilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale".Masurabile şi verificabile (în limba engleza: Measurable and verifiable). distinct. f): referitor la estimarea anuala a performantelor fiecărui program care trebuie sa precizeze: "acţiunile. ● art.Precise (în limba engleze: Specific).]".]". Standard 8 . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget. 14 alin. Legea nr. obiectivele urmărite. 108/2004. (1): "In cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget. obiectivelor şi sarcinilor prioritare. costurile asociate. R . 45/2003 privind finanţele publice locale.. 3 alin. (2): "Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea funcţiilor administraţiei publice. potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări [. 56 alin. în condiţii de eficienta şi eficacitate maxima..Ordinul ministrului finanţelor publice nr.dependent)..

● Art. veniturile şi cheltuielile bugetare.3.Planificarea se referă la repartizarea resurselor. se elaborează: ● planuri anuale. ceea ce imprima planului un caracter dinamic.Planificarea este un proces continuu. 8. cu încadrarea în limitele de cheltuieli şi estimările pentru următorii 3 ani [. (1): "Legea bugetară anuala prevede şi autorizează. 22 alin. ● Art. în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv".. pentru anul bugetar. (2) lit. Având în vedere caracterul limitat al resurselor. 500/2002 privind finanţele publice. . obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi următorii 3 ani împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite [. necesitatea aprobării formale a unor activităţi etc.]".".Gradul de structurare a procesului de planificare. în general. pentru anul bugetar următor. de detaliere a planurilor.După orizontul de timp la care se referă. 4 alin. . . cu modificările ulterioare. ● planuri multianuale.Legile bugetare anuale. ● Art.2. .Legea nr. 4 alin. variaza în funcţie de diversi factori.. . 8.Planificarea este una din funcţiile esenţiale ale managementului. structura decizionala a acesteia. ● Art. Descrierea standardului Entitatea publica întocmeşte planuri prin care se pun în concordanta activităţile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele sa fie minime. (1): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca pana la data de 15 iulie a fiecărui an sa depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta. creditele de angajament şi creditele bugetare". Schimbarea obiectivelor. precum: mărimea entităţii publice. pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor.Specific planificării multianuale este stabilirea unei succesiuni de măsuri ce trebuiesc luate pentru atingerea obiectivelor.. repartizarea acestora necesita decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare. pana la data de 1 mai. precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar". inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora. ● Art. ● Art.].1. . g): "Organizarea evidentei programelor. (6): "In vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale. Referinte principale *) . .PLANIFICAREA 8. (5): "Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget distinct.. resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului. 32: "Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului. 4 alin. Cerinţe generale . 34 alin.

. 39 alin. referitor la cuprinderea în buget a obiectivelor de investiţii.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. atunci când este necesar.Hotărârea Guvernului nr. Cerinţe generale . (1) . . deciziile şi acţiunile componentelor structurale ale entităţii publice trebuiesc coordonate. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53 alin. 2 alin. pe care autoritatea contractantă intenţionează sa le atribuie în decursul anului bugetar următor". Pentru atingerea obiectivelor. ● Art. (1): "Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul. în scopul asigurării convergentei şi coerentei acestora. 39 alin. cu modificările şi completările ulterioare.pe de alta parte . ● Art. . 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană. -----------*) Controlul este un mecanism necesar în raport cu planificarea. ● Art. cu modificările ulterioare. . de lucrări şi de servicii. 60/2001 privind achiziţiile publice. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. referitor la planificarea plăţii salariilor.Hotărârea Guvernului nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spaţiile cu destinaţia de birou sau pentru activităţi colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere. ● Art.1.2. (1): "Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiţii publice. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43.(3). 9. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi entităţile publice. 45/2003 privind finanţele publice locale.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. Standard 9 COORDONAREA 9. în sensul existenţei unui set clar de instrumente de măsurare care sa poată indica . cu modificările şi completările ulterioare. (2): "Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investiţii inclus în programul de investiţii informaţii financiare şi nefinanciare". precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. Programul anual ai achiziţiilor publice cuprinde totalitatea contractelor de furnizare. Descrierea standardului.acţiunile corective. 108/2004.Ordonanţa Guvernului nr.pe de o parte .care este progresul în realizarea obiectivelor şi .Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. pe clasificatia funcţională".● Art. . .

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. d) integritatea bunurilor încredinţate entităţii pe care o conduc. 60/2001 privind achiziţiile publice.. c) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare. cu modificările şi completările ulterioare.Atunci când necesităţile o impun.Coordonarea eficienta presupune consultări prealabile. . 500/2002 privind finanţele publice. g) organizarea evidentei programelor. 108/2004. . republicată. (1): "Conducătorii entităţii publice trebuie sa asigure elaborarea.Coordonarea influenţează decisiv rezultatele interactiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale. . Referinte principale . inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora. reglementărilor metodologice. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.Legea nr. . 9. de: a) angajarea. . .(1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. atât în cadrul structurilor unei entităţi publice. 22.Managementul asigura coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice. 82/1991 a contabilităţii. care sa sprijine managementul în activitatea de coordonare. . 2 alin. cu modificările ulterioare: "Art.Salariaţii trebuie sa ţină cont de consecinţele deciziilor lor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entifati publice. art. se pot organiza structuri specializate. pentru cheltuieli strict legate de activitatea entităţilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale.Ordonanţa Guvernului nr. pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial". conform prevederilor legale.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. h) organizarea şi ţinerea la zi a evidentei patrimoniului. f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice. art." . b) realizarea veniturilor. 21. aprobarea.Hotărârea Guvernului nr. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate aprobate potrivit prevederilor art.3. procedurilor şi criteriilor de evaluare. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. potrivit legii. 4 alin. e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare. cat şi între structurile respective. republicată. . (2) Ordonatorii de credite răspund. . referitor la programul anual al achiziitilor publice. aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice.Legea nr. (1).

cu modificările ulterioare: ● art. eficienta şi eficacitate. pentru fiecare politica şi activitate. 22 alin. c): "angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare. 108/2004. . urmărire. (2) lit. ● art.Standard 10 MONITORIZAREA PERFORMANTELOR*) 10. 500/2002 privind finanţele publice. (2) lit f): "organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări şi investiţii publice.Sistemul de monitorizare a performantei este influenţat de mărimea şi natura entităţii publice. . de către aparatul de conducere al entităţii publice.Managementul trebuie sa primească sistematic raportari asupra desfăşurării activităţii entităţii publice.". de modul de acces al salariaţilor la informaţii. (2): "Ordonatorii principali de credite au obligaţia sa întocmească şi sa anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta. Descrierea standardului Entitatea publica asigura. Standard 11 MANAGEMENTUL RISCULUI*) .Hotărârea Guvernului nr. .". în care sa se prezinte. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administraţiei Publice. ● art.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. .".supraveghere. ------------*) Monitorizarea performantelor . 45/2003 privind finanţele publice. prin intermediul unor indicatori relevanti. rezultatele preconizate şi cele obţinute. a performantelor activităţii aflate în coordonare. monitorizarea performantelor. 1159/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind conţinutul.Legea nr. forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni. constatând eventualele abateri de la obiective.1. indicatorii şi costurile asociate. 22 alin.Managementul evaluează performanţele. de modificarea/schimbarea obiectivelor sau/si a indicatorilor. obiectivele. utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanti. . 10. inclusiv cu privire la economicitate. Cerinţe generale .3. 10. în scopul luării măsurilor corective ce se impun.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 56 alin. Referinte principale . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. pe fiecare program. precum şi situaţii privind angajamentele legale.2.

3. Cerinţe generale . în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. cu modificările ulterioare: ● art. respectarea regulilor şi regulamentelor. ● verificarea raportarii execuţiei bugetului. după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora. încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern. prevenirea şi descoperirea fraudelor. Descrierea standardului Entitatea publica analizează sistematic. Direcţia generală de control financiar preventiv.Legea nr. dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifica în plan financiar.Riscurile semnificative apar şi se dezvolta în special ca urmare a: ● managementului inadecvat al raporturilor dintre entitatea publica şi mediile în care aceasta acţionează. . .1. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. ● evaluarea probabilitatii ca riscul sa se materializeze şi a mărimii impactului acestuia. elaborează planuri corespunzătoare. creditele bugetare. . ● monitorizarea şi evaluarea riscurilor şi a gradului de adecvare a controalelor interne/manageriale la gestionarea riscurilor.Un sistem de control intern/managerial eficient presupune implementarea în entitatea publica a managementului riscurilor. potrivit alin.Managerul are obligaţia creării şi menţinerii unui sistem de control intern/managerial sanatos. protejarea bunurilor. 500/2002 privind finanţele publice.288/2004 pentru aprobarea repartizării funcţiilor pe care le asigura ministerele şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea situaţiilor de urgenta. (1). inclusiv a celui pe programe. în principal. 108/2004. care vor fi repartizate integral. cel puţin o data pe an. 11. (4): "Ordonatorii principali de credite vor repartiza.11. după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru.Orice acţiune sau inacţiune prezintă un risc de nerealizare a obiectivelor. riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale. publicat pe adresa de Internet a Ministerului Finanţelor Publice - . cu excepţia cheltuielilor de personal şi a celor care decurg din obligaţii internaţionale. .Manualul de control financiar preventiv. 11. Referinte principale . .". aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Riscurile sunt acceptabile. ● unor sisteme de conducere centralizate excesiv. şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective. 45/2003 privind finanţele publice locale.Hotărârea Guvernului nr. . prin: ● identificarea riscurilor majore care pot afecta eficacitatea şi eficienta operaţiunilor. . ● definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri. 2. Repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10% se face în semestrul al doilea. 21 alin. pentru asigurarea unei executii bugetare prudente.2.

pct. .Informaţia trebuie sa fie corecta. în acest tip de cultura organizationala.2. frecventa.. sursele şi destinatarii acestora. cu costuri minime. planurilor etc. . plecand de la condiţiile de existenta şi obiectivele fundamentale ale entităţii publice. politicii. 4. ca şi în ceea ce priveşte lărgirea gamei acestora în domeniul valorilor etice. morale etc. identificarii situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestării acestora. unei monitorizari eficace. ------------*) Cultura entităţii publice . responsabilităţilor şi obligaţiilor de raportare. astfel încât managerii şi salariaţii. clara.metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului. Cerinţe generale .1. standardele profesionale. 12. . uşor de înţeles şi receptat. obiectivelor entităţii publice.Informaţia trebuie sa beneficieze de o circulaţie rapida. In entităţile publice exista. o cultura de tip normativ. Standard 12 INFORMAREA 12. Managementul riscului cuprinde o gama larga de activităţi riguros definite şi organizate. oportuna.(pagina 82. credibila. sunt ridicate. precum şi analiza factorilor de risc într-o concepţie de funcţionare optima şi eficienta. conţinutul. Descrierea standardului Entitatea publica stabileşte tipurile de informaţii.4. Cultura reflecta atitudinea pe care o are entitatea publica fata de schimbare.Informaţia este indispensabila unui management sanatos. ce permite menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publica. Într-o entitate publica cultura se transmite prin reguli scrise.Cultura entităţii publice*) are o incidenta majoră asupra cantităţii. inclusiv în şi din exterior. . naturii şi fiabilitatii informaţiilor. utila. în toate sensurile. "Controlul preventiv al unor operaţiuni cu risc ridicat".forma de cultura organizationala. în care accentul se pune pe urmărirea corecta a procedurilor. . calitatea. reguli nescrise şi prin standarde de etica socială şi de comportare.Managerul şi salariaţii trebuie sa primească şi sa transmită informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. care sunt mai importante decât rezultatele. De asemenea. puterii. ce reprezintă armonizarea valorilor individuale. completa. In vederea orientarii lor convergente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entităţii publice.) ----------*) Managementul riscului . sa-si poată îndeplini sarcinile. în general. prin primirea şi transmiterea informaţiilor. Acestea sunt relativ stabile în timp.

544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public.1. . republicată. sa ajungă complete şi la timp la utilizatori. 486/2003.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.Bugetul aprobat al fiecărei instituţii publice. 13. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. precum şi transparenta financiară în cadrul anumitor întreprinderi. aprobată prin Legea nr.Managerul asigura funcţionarea unui sistem eficient de comunicare. Referinte principale . care sa asigure o difuzare rapida. . atât în interiorul entităţii publice. . . .Legea nr. Descrierea standardului Entitatea publica trebuie sa dezvolte un sistem eficient de comunicare interna şi externa. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Referinte principale .Analize periodice asupra documentelor a căror viza a fost refuzată de controlul financiar preventiv. sistemul de comunicare serveşte scopurilor utilizatorilor. 13. .Hotărârea Guvernului nr. . .3. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Legea nr. . .Analize periodice asupra execuţiei bugetare. 27/2003 privind procedura aprobării tacite. 544/2001.Procesul de comunicare trebuie sa fie adaptat la capacitatea utilizatorilor.Legile bugetare anuale.Ordonanţa Guvernului nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica. republicată. cat şi între aceasta şi mediul extern. Cerinţe generale . 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilităţi în materie de comunicare. astfel încât acestea.Sistemul de comunicare trebuie sa fie flexibil şi rapid. . .12.Hotărârea Guvernului nr.Legea nr. .2.Adresa pe Internet a entităţii publice. fluenta şi precisa a informaţiilor.Ordine/decizii ale conducătorului entităţii publice.Legea nr. . 82/1991 a contabilităţii. 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificările şi completările ulterioare. . .3. 26/2003 privind transparenta relaţiilor financiare dintre autorităţile publice şi întreprinderile publice.Prin componentele sale. Standard 13 COMUNICAREA 13. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. .Hotărârea Guvernului nr. precum şi asupra operaţiunilor efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite. .Legea nr.

astfel încât.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. restricţiile din reglementări etc. cu modificările şi completările ulterioare. . înregistrare şi stocare trebuiesc adaptate corespunzător.Hotărârea Guvernului nr.1. 1259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr.Ordonanţa Guvernului nr. . ieşire. 161/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional. pe baza unor planuri elaborate în acest sens. cum ar fi: gradul de dotare interna si/sau al terţilor. ● asigurarea primirii..In funcţie de tipul de purtător şi mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondenta. 455/2001 privind semnătura electronica. ● stocarea (arhivarea) corespondentei. operaţiunile de intrare. 455/2001 privind semnătura electronica. Referinte principale . siguranţa. ● accesul la corespondenta realizată. benzi magnetice. . care s-au desfiinţat. . urgenta. costul. .Hotărârea Guvernului nr.) şi se realizează prin mijloace diferite (curierul. 51/2003 privind procedura de predareprimire a documentelor creatorilor si/sau deţinătorilor de documente.Hotărârea Guvernului nr. 14.2. fax etc). . 14. sa poată fi reflectate cerinţele majore privind. Cerinţe generale . posta electronica. angajaţilor şi terţilor interesaţi cu abilitare în domeniu. . . . înregistrarea şi arhivarea corespondentei astfel încât sistemul sa fie accesibil managerului. respectiv expedierii corespondentei. persoane juridice. pentru fiecare caz. posta. distanta. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor. CD etc.Legea Arhivelor Naţionale nr. . 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 16/1998. nivelul de pregătire al salariaţilor.Corespondenta trebuie sa fie purtatoarea unor informaţii utile în interiorul şi în exteriorul entităţii publice. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administraţiei publice.Corespondenta utilizează purtători diferiţi ai informatiei (hârtie. ● confirmarea primirii. floppy. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relaţii cu publicul Standard 14 CORESPONDENTA SI ARHIVAREA 14. Descrierea standardului Fiecare entitate publica organizează primirea/expedierea.Hotărârea Guvernului nr. respectiv expedierii corespondentei.3.Ponderea în care entitatea publica utilizează unul sau altul dintre purtători şi apelează la unul sau altul dintre mijloacele de realizare a corespondentei este determinata de o serie de factori.

45/2003 privind finanţele publice locale. Standard 15 IPOTEZE. Descrierea standardului Fixarea obiectivelor ia în considerare ipoteze acceptate constient. ca urmare a transformarii mediului.1 Descrierea standardului Salariaţii. a corespondentei clasificate. aplicabile în cazul semnalarii unor neregularităţi.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. . pe teritoriul României..Managerii trebuie sa stabilească şi sa comunice salariaţilor procedurile corespunzătoare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. sa ia măsurile ce se impun. .Hotărârea Guvenului nr. Standard 16 SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR *) 16.concretizate în schimbări în ceea ce priveşte informaţiile necesar a fi colectate.Managerii au obligaţia sa întreprindă cercetările adecvate. dacă este cazul. Cerinţe generate . Modificarea ipotezelor. 16. . prin consens.2. 1349/2002 privind colectarea. în scopul elucidarii celor semnalate si.3. Referinte principale . deosebit de comunicările pe care le realizează în legătura cu atingerea obiectivelor fata de care sunt responsabili. REEVALUARI 15.Ipotezele se formulează în legătura cu obiectivele ce urmează a fi realizate şi stau la baza fixării acestora. 500/2002 privind finanţele publice. pe baza unor proceduri distincte. . .trebuiesc efectuate dacă se modifica ipotezele ce au stat la baza obiectivelor. fără ca astfel de semnalari sa atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu fata de salariatul care se conformează unor astfel de proceduri.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. au şi posibilitatea ca. transportul.Ipotezele de care salariaţii nu sunt constienti reprezintă un obstacol în capacitatea de adaptare.Salariaţii implicaţi în realizarea unui obiectiv trebuie sa fie constienti de ipotezele formulate şi acceptate în legătura cu obiectivul în cauza. 108/2004.1. în modul de colectare. 15. Cerinţe generale .2. distribuirea şi protecţia.Legea nr.Reevaluari ale nevoilor de informare . 15. cu modificările ulterioare. impune reevaluarea obiectivelor. . în conţinutul rapoartelor sau sistemelor de informaţii conexe . sa semnaleze neregularităţi. .

119/1999.3. managementul trebuie sa asigure descoperirea şi înlăturarea neregularitalilor. Pentru ca acest risc sa fie limitat. toţi salariaţii exercita diverse nivele de management şi ca au.Semnalarea neregularităţilor trebuie sa aibă un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delatiune. care depăşesc nivelul de competenta al managementului propriu.Managerul trebuie sa promoveze respectul fata de lege şi spiritul de încredere. privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.Legea nr. auditul public intern. în contextul aplicării valorilor culturii încrederii şi al asigurării unul mediu de moralitate în cadrul entităţii publice. republicată. Dacă nu se creează astfel de anticorpi.Legea nr.de a-si păstra locurile de munca. au cunoştinţa. direct sau indirect. vor fi protejati impotriva oricăror discriminări. .1.de a realiza servicii publice de buna calitate. Standard 17 PROCEDURI *) 17. cu costuri minime. . conform procedurilor. în mod esenţial. In nici un caz un salariat care descoperă dovezi de acest gen şi acţionează pentru scoaterea lor la lumina nu trebuie sancţionat. sa aducă respectivele dovezi la cunoştinţa organelor abilitate ale statului. ------------*) Realizarea acestui standard este un demers managerial extrem de dificil. . . Descrierea standardului . în cazul producerii unor agresiuni din interiorul sau din exteriorul entităţii publice. în cadrul entităţii publice.Salariaţii care semnaleaza. sau în cazul în care sunt implicate nivele ale acestuia. aceleaşi obiective: . 16. 672/2002 privind. corupţie sau orice alta activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale entităţii publice. prin dialog liber cu membrii entităţii publice. în cazul identificarii unor dovezi în ceea ce priveşte existenta unor posibile fraude. entităţile publice şi din alte unităţi care semnaleaza încălcări ale legii. trebuincioase contribuabilului. de care. Într-un astfel de mediu se creează anticorpii necesari reechilibrarii sistemului. cu modificările şi completările ulterioare. dat fiind riscul de percepere a standardului ca fiind la interfata cu delatiunea. 78/2000 pentru prevenirea. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Realizarea în practica a acestui standard se face şi cu ajutorul fisei postului.Ordonanţa Guvernului nr. neregularităţi. . . şi nici recompensat. Referinte generale .. Angajaţilor le revine sarcina ca. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice.Legea nr. Acţiunea sa trebuie privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale. trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe intetegerea faptului ca.

uşor de examinat.Legea nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. aceasta elaborează proceduri scrise.Ordonanţa Guvernului nr. . cu modificările ulterioare. dacă este cazul. 17. aplicarea şi perfecţionarea structurilor organizatorice. precisa şi sa corespundă structurilor şi politicilor entităţii publice. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. . caracterul incomplet sau/si neactualizarea acesteia constituie riscuri în realizarea obiectivelor. . politici administrative. instrucţiuni operaţionale. . Referinte principale . aprobarea. 108/2004. Cerinţe generale . . în pofida fluctuatiei de personal. care se comunica tuturor salariaţilor implicaţi. procedurilor*) şi criteriilor de evaluare.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. în special.Documentaţia asigura continuitatea activităţii.2. 500/2002 privind finanţele publice. 136/2003 pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autorităţile publice.Pentru activităţile din cadrul entităţii publice si. disponibilă şi accesibila managerului. . precisa. reglementărilor metodologice. 522/2003. salariaţilor. . 1. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. cu modificările ulterioare. 17.3.Entitatea publica trebuie sa se asigure ca.Ordonanţa Guvernului nr. .Ordinul ministrului finanţelor publice nr. (1): "Conducătorul entităţii publice trebuie sa asigure elaborarea. precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare.Documentaţia trebuie sa fie completa. lichidarea.Lipsa documentaţiei. 4 alin. ordonanţarea şi plata cheltuielilor entităţilor publice.Documentaţia cuprinde. evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. . republicată: ● art. utila. 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. pentru operaţiunile economice. -----------*) Exista doua acceptiuni cu privire la proceduri: . . pentru a satisface cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial". aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. .Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurentei nr. exista o documentaţie adecvată şi ca operaţiunile sunt consemnate în documente.Întocmirea şi urmărirea executării graficului de circulaţie a documentelor la fiecare nivel de responsabilitate din entitatea publica. precum şi organizarea.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. pentru orice acţiune si/sau eveniment semnificativ. . precum şi terţilor. manuale.Documentaţia trebuie sa fie actualizată.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. check-lists-uri sau alte forme de prezentare a procedurilor.

18. şi financiare ale fiecărei acţiuni sunt efectuate de persoane independente una fata de cealaltă. ● aduse la cunoştinţa executanţilor.Prin separarea atribuţiilor se creează condiţiile ca nici o persoana sau compartiment sa nu poată controla toate etapele importante ale unei operaţiuni sau ale unui eveniment.Separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor între mai multe persoane creează premisele unui echilibru eficace al puterilor.Ordonanţa Guvernului nr. . respectiv formalizate. ● actualizate în mod permanent. datorită numărului mic de salariaţi. pentru ca executanţii sa cunoască normele legale ce trebuie respectate. aprobate de către conducătorul entităţii publice sau chiar de către Guvern (a se vedea. 19 lit. . precum şi riscul de a nu putea detecta aceste probleme.3. Cunoştinţele individuale şi colective trebuie stocate şi puse în ordinea care corespunde scopurilor entităţii publice. se limitează posibilitatea de aplicare a separarii atribuţiilor şi responsabilităţilor. prin sarcinile de serviciu. 11: "Separarea atribuţiilor": "Persoana care exercita controlul financiar preventiv propriu nu trebuie sa fie implicata.". Referinte principale . 500/2002). pentru fiecare domeniu al entităţii publice. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de către ordonatorul de credite.2. cu modificările ulterioare: ● art. art.care constituie obiectul acestui standard . Cerinţe generale .Legea nr. Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru. Standard 18 SEPARAREA ATRIBUŢIILOR 18. . încălcare a legislaţiei. în funcţie de evoluţia reglementărilor în materie. ca exemplu. . 500/2002 privind finanţele publice.specifice pentru fiecare entitate publica. d) din Legea nr.Managerii entităţilor publice în care.Separarea atribuţiilor şi -responsabilităţilor este una dintre modalităţile prin care se reduce riscul de eroare. referitoare la activităţile acesteia. ● simple şi specifice. iar plata acestora se efectuează de către contabil. formalizate . (1): "Angajarea. . Aceste proceduri trebuie sa fie: ● scrise. Descrierea standardului Elementele operaţionale. precizări şi instrucţiuni.. trebuie sa fie constienti de riscuri şi sa compenseze aceasta limitare prin alte măsuri.. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.1.aceea a procedurilor gen norme metodologice. frauda. . republicată: ● art. respectiv funcţiile de iniţiere şi verificare trebuie sa fie separate. 24 alin.aceea a metodelor de lucru şi a procedurilor scrise. elaborate de către entitatea publica pentru organizarea aplicării unor reglementări de rang superior. în efectuarea operaţiunii supuse controlului financiar preventiv propriu". 18.

.Ordonanţa Guvernului nr." [alin."Actorii financiari. ● se aproba rezultatele muncii obţinute în diverse etape ale realizării operaţiunii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. a respecta legislaţia şi pentru a veghea asupra înţelegerii şi aplicării instrucţiunilor. republicată: ● art.Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice. (2)]. în măsura în care: ● fiecărui salariat i se comunica atribuţiile. în scopul realizării în mod eficace a acestora.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. publicat pe adresa de Internet a Ministerului Finanţelor Publice Cap. a elimina frauda. sa initieze. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. . rapoarte despre excepţii. pentru fiecare nivel de organizare.]". condiţie de exercitare a acesteia şi răspunderile si. 22: "Măsuri operative.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ● se evaluează sistematic munca fiecărui salariat. 45/2003 privind finanţele publice locale.2. atribuţiile ce ii revin pe linia supravegherii curente a activităţii. ." alin. 108/2004. ● art. bazate cu .. . Direcţia generală de control financiar preventiv. sa aplice şi sa dezvolte forme de control (supraveghere) flexibile şi eficiente. de asemenea. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.Managerul trebuie sa monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere.(9) cu privire la inspecţii. (1) .Managerul verifica şi aproba munca salariaţilor. pe baza unor proceduri prestabilite. pentru a se asigura ca procedurile sunt respectate de către salariaţi în mod efectiv şi continuu. 19. Standard 19 SUPRAVEGHEREA*) 19. da instrucţiunile necesare pentru a minimiza erorile. Cerinţe generale .Controalele de supraveghere implica revizuiri în ceea ce priveşte munca depusa de salariaţi. 19. testări prin sondaje sau orice alte modalităţi care confirma respectarea procedurilor. inclusiv prin control ex-post. ------------*) Managementul entităţilor publice are datoria de a stabili.3. Referinte principale . cerinţele controlului intern/managerial.Supravegherea activităţilor este adecvată. . responsabilităţile şi limitele de competenta atribuite.1.Manualul de control financiar preventiv. 4: "Obligaţiile conducătorului entităţii publice în domeniul controlului intern/managerial. (1) şi alin. . Descrierea standardului Entitatea publica asigura măsuri de supraveghere adecvate a operaţiunilor.. Principiul separarii funcţiunilor [. 2 ..

cu deosebire în cel economicofinanciar. 20: "Regimul refuzului de viza". ● art. . în cazul în care este sesizat de către un contabil-şef în legătura cu efectuarea de operaţiuni pe propria răspundere a ordonatorului de credite.deosebire pe autocontrolul. . republicată: ● art. controlul mutual şi controlul ierarhic al salariaţilor. 22: "Măsuri operative" (referitor la efectuarea de inspecţii de către Ministerul Finanţelor Publice. în vederea prezentării spre aprobare.2.Situaţii diferite. ● art.2. care afectează continuitatea activităţii: mobilitatea salariaţilor. înainte de efectuarea operaţiunilor. se întocmesc documente adecvate.Entitatea publica este o organizaţie a carei activitate trebuie sa se deruleze continuu. .3. în vederea desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor. fără viza de control financiar preventiv etc. defecţiuni ale echipamentelor din dotare. Standard 21 CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII 21. în cazurile în care exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea de operaţiuni. Cerinţe generale .Este necesară analiza periodică a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate acţiunile.1 Descrierea standardului Entitatea publica se asigura ca. prin structurile componente.1. ce urmează a fi formalizate. datorită unor circumstanţe deosebite. 20. 20. Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor propuse. care nu au putut fi anticipate şi care induc abateri ce nu permit derularea tranzacţiilor prin procedurile existente. Cerinţe generale . Standard 20 GESTIONAREA ABATERILOR 20.Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate şi justificate. aprobate la un nivel corespunzător.Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 21. 21: "Autorizarea efectuării unor operaţiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv". pentru toate situaţiile în care.In derularea acţiunilor pot aparea circumstanţe deosebite.). Descrierea standardului Entitatea publica asigura măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia sa poată continua în orice moment. în toate împrejurările şi în toate planurile. Referinte principale . apar abateri fata de politicile sau procedurile stabilite. .

).Hotărârea Guvernului nr. ● contracte de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare. ● delegarea. plecari în misiune etc.Exista un raport de interdependenta între strategiile. acestea necesitand studii. cu modificările ulterioare. Fără o strategie de control adecvată.3. ● contracte de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare. . creste riscul de manifestare a abaterilor de la strategia. prin diverse măsuri. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae.Hotărârea Guvernului nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. . 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici. . 21. schimbări de proceduri etc.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 22. entitatea publica trebuie sa acţioneze în vederea asigurării continuităţii.Strategiile de control se supun conceptului de strategie.Legea nr.. .Hotărârea Guvemuiui nr. cu modificările ulterioare. . politicile şi programele elaborate pentru atingerea obiectivelor şi strategiile de control. 53/2003 .Codul muncii.Legea nr. al nerealizarii obiectivelor la nivelul exigenţelor preconizate. .Pentru fiecare din situaţiile care apar. republicată. . Standard 22 STRATEGII DE CONTROL 22.2. de exemplu: ● angajarea de personal în locul celor pensionaţi sau plecaţi din entitatea publica din alte considerente.Existenta inventarului situaţiilor care pot conduce la discontinuitati în activitate şi a măsurilor care sa prevină apariţia lor. cu modificările şi completările ulterioare. . 1. Referinte principale . deci.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Cerinţe generale . Descrierea standardului Entitatea publica construieşte politici adecvate strategiilor de control şi programelor concepute pentru atingerea obiectivelor şi menţinerea în echilibru a acestor strategii. în vederea stabilirii obiectivelor . în general. . politica şi programele entităţii publice si. în cazul absentei temporare (concedii. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice.Strategiile de control sunt cu atât mai complexe şi mai laborioase cu cat fundamentarea şi realizarea obiectivelor entităţii publice sunt mai complexe şi mai dificile.1.disfuncţionalităţi produse de unii prestatori de servicii. .

● clasificarea controlului în funcţie de momentul efectuării acestuia: control ex-ante. control nedirijat. . . compararea. control incrucisat.. ● clasificarea controlului în funcţie de apartenenţa organelor de control: control propriu.1. . . control practic. control mutual. 23. monitorizarea etc. control selectiv (prin sondaj). supervizarea. control concomitent. ● clasificarea controlului în funcţie de scopul urmărit: control de conformitate. cu modificările şi completările ulterioare. Descrierea standardului Managerul stabileşte. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.Strategiile de control se referă şi la tipurile de control aplicabile situaţiei.Ordonanţa Guvernului nr. coordonarea. ● clasificarea controlului în funcţie de modul de execuţie: control direct. republicată. examinarea. ● clasificarea controlului în funcţie de interesul entităţii: control pentru sine. a îmbunătăţirii metodelor şi procedurilor de control. control de specialitate. autorizarea.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 22. ● clasificarea controlului în funcţie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total. control ex-post. control teoretic. control exterior. . control ierarhic. 672/2002 privind auditul public intern.. Cerinţe generale . a modului de evaluare a controalelor etc. control pentru alţii. ● clasificarea controlului în funcţie de orientarea sa: control tematic. prin emiterea de documente de autorizare. analiza. financiare şi informationale ale entităţii publice şi numeşte persoanele responsabile pentru protejarea şi folosirea corecta a acestor resurse. control de perfecţionare.Legea nr. la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora. In paleta larga a modalităţilor de control şi a criteriilor de clasificare a acestora.Restrângerea accesului. cu modificările şi completările ulterioare. ● clasificarea controlului în funcţie de baza normativa: control normativ. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.3.2. ● etc. comunicarea rapoartelor. Referinte principale . a pregătirii personalului de control. regasim: ● activităţi de control: observatia. Standard 23 ACCESUL LA RESURSE 23. a resurselor necesare. verificarea.de control.Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România. aprobarea. control indirect. persoanele care au acces la resursele materiale. ● clasificarea controlului în funcţie de executanţi: autocontrol. control de adaptare etc.

. . 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând entităţilor publice. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. aprobată cu modificări prin Legea nr. . Vulnerabilitatea bunurilor şi valorilor determina frecventa acestor verificări.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. . 143/1999 privind ajutorul de stat cu modificările şi completările ulterioare.Severitatea restrictiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resursa şi de riscul pierderilor potenţiale. Referinte principale .Legea nr.Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.Ordinul ministrului finanţelor publice nr.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv.Hotărârea Guvernului nr. .Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.Legile bugetare anuale. . Standard 24 VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI .Legea nr. . constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor. La determinarea vulnerabilitatii bunurilor şi valorilor se au în vedere costul. 23. cu modificările şi completările ulterioare.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizarilor de către entităţile publice. . republicată.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. cu modificările şi completările ulterioara. 1.Legea nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa.Între resurse şi sumele înregistrate în evidente se fac comparaţii periodice (inventare). 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.Decretul nr. . . 500/2002 privind finanţele publicei cu modificările ulterioare. 201/2003.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. . 82/1991 a contabilităţii.Legea nr.. . 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului. cu modificările ulterioare. riscul potenţial de pierdere sau utilizare inadecvata. 1. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale. 1.3. care trebuie apreciate periodic. .Ordinul ministrului finanţelor publice nr. . 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia. .Legea nr. republicată.Legea nr.Hotărârea Guvernului nr. .

Managerul stabileşte modul de realizare a evaluării eficacitatii controlului.Actul intern de aprobare a Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul entităţilor publice.Legea nr. de regula. . . fie la unele dintre acestea. opţiune care revine managerului. Descrierea standardului Entitatea publica instituie o funcţie de evaluare a controlului intern/managerial şi elaborează politici.Evaluarea eficacitatii controlului se poate referi. planuri şi programe de derulare a acestor acţiuni. . Standard 25 AUDITUL INTERN 25.Managerul dispune măsurile necesare. Disfunctionalitatile sau alte probleme identificate trebuiesc rezolvate operativ.3. Referinte principale .Verificarea operaţiunilor garantează contribuţia controalelor interne/manageriale la realizarea obiectivelor. . republicată. 25.1 Descrierea standardului Entitatea publica înfiinţează sau are acces la o capacitate de audit.Ordinul ministrului finanţelor publice nr. care are în structura sa auditori competenţi. cu modificările şi completările ulterioare. 672/2002 privind auditul public intern.Actul normativ de organizare şi funcţionare a entităţii publice. Referinte principale . a căror activitate se desfăşoară. 24. în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare. 672/2002 privind auditul public intern.Regulamentul de organizare şi funcţionare a entităţii publice.3. Cerinţe generale .Ordonanţa Guvernului nr. . cu modificările ulterioare.24. . 25. prin măsuri corective. . cu modificările şi completările ulterioare. Cerinţe generale . 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.Legea nr. .1. având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern. în funcţie de cerinţe specifice si/sau conjuncturale. . fie la ansamblul obiectivelor entităţii publice.Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit. . 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. . conform unor programe bazate pe evaluarea riscului. 24. în care enunta punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora.2.2.Managerul trebuie sa asigure verificarea şi evaluarea în mod continuu a funcţionarii sistemului de control intern/managerial şi a elementelor sale.Auditul intern asigura evaluarea independenta şi obiectivă a sistemului de control intern/managerial al entităţii publice.

...... prin înlocuirea sintagmei "control intern".... ...-----------Pct.. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr. │ │ Pagina ......... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia .......................649 din 17 februarie 2011........ Departamentul (Direcţia) . │ ... ├────────────────────────┤ │ . 1......O.............. din .. │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 1.......... . Revizia ... de ex.. de ex. ... │ Nr. ANEXA 2 *T* Entitatea publică .......... 140 din 24 februarie 2011............................."control managerial" şi "management/control intern" cu sintagma "control intern/managerial"....... II din ORDINUL nr.......... 2 din anexa 1 a fost modificat de art...... ......... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P........... ..... Lista responsabililor cu elaborarea....... publicat în MONITORUL OFICIAL nr......... │ │ ...O... ┌───────┐ │ MODEL │ └───────┘ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ*) . .............. Ediţia . COD: P.. . verificarea şi aprobarea ediţiei sau....... │ │ │ │ Nr..... ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia .................

.... din ... a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale ┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬──── ───────┐ │ │ Elemente privind │ Numele şi │ Funcţia │ Data │ Semnătură │ │ │ responsabilii/operaţiunea │ prenumele │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1............. │ .........│Elaborat │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1......... │ │ ...... de ex. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia .........O.. │ Nr.. │ . .....│Verificat │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1........ ├────────────────────────┤ │ .. │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P..........după caz.. ..... . de ex. │ │ │ │ Nr...│Aprobat │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──── ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ....3....... │ │ Pagina ..1....2..

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 2.1. │Ediţia a II-a │ x │ x │ │ .│Revizia 1 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2...│Ediţia I │ x │ x │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2... │ Componenta │ Modalitatea │aplică prevederile│ │ │revizia în cadrul ediţiei│ revizuită │ reviziei │ ediţiei sau │ │ │ │ │ │ reviziei ediţiei │ │ ├─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2... │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │.3. │ │ Exemplar nr..│Revizia 2 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │.. │Revizia .│ │ ├────────────────────────┤ │ │ .. după caz...2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale ┌────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────── ───────┐ │ │ │ │ │ Data la care se │ │ │ Ediţia sau.

│ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 3... Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau..... ... │ │ │prenume│primirii│ │ ....... ..... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr....├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │.. de ex.. │ │ │ │ Nr... │ │ Pagina ....... │ ..n. ├────────────────────────┤ │ ...... din . revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale ┌────┬──────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬── ───────┐ │ │ Scopul │Exemplar│Compartiment│Funcţia│Nume şi│ Data │Semnătură│ │ │ difuzării │ nr...... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.............. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────── ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia . │ Nr..... .... │ │ ........ de ex....│....... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ....... ........ după caz..........O........... │Revizia 1 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2.

1. │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │.... │ . │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │.. │ ..│ aplicare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │.│ aplicare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │3.2...... │ ..... │ . │ informare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │.. │ evidenţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │..... │ │ │ │ │ │ │ ... │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │....│ ├──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │3.. │ arhivare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │..

.......... de ex. . Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare ..... Stabileşte modul de realizare a activităţii..... │ alte scopuri │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │3....... Asigură continuitatea activităţii...... compartimentele şi persoanele implicate.n... │ │ │ │ Nr.......├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │.......1. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ........ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr... 4.... Scopul procedurii operaţionale 4.. │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 4. │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴── ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ..... din . │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.│ ....... ...... │ │ Pagina .. │ . .. inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului. │ │ .. 4. │ Nr. de ex.4.. ├────────────────────────┤ │ ....... Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii..2..3.O..... . 4...............

.......... │ Nr..1.....4.....şi/sau control. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii procedurate.O..... Alte scopuri specifice procedurii operaţionale...... de ex........ │ .... │ │ Pagina ......... listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.... ..... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 5..2. ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ... Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5.. 5. │ │ │ │ Nr..n. .... │ .... din ......... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia . ...... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică... în luarea deciziei.. 4........... Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională.........3....... 5. . Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată.. │ │ ......... 5........ de ex.... ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ... ├────────────────────────┤ │ ... iar pe manager. │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P....

...... Legislaţie primară 6. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice - ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ..3... de ex... │ │ │ │ Nr....... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 6...2...... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr.... │ ........... │ Nr...... .. ..... ├────────────────────────┤ │ ........ Alte documente.............. ...... de ex....1... din ............ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ....... │ Nr.O........... ....... │ │ Pagina .... Reglementări internaţionale 6.... de ex..│ .....4.. │ │ │ ├────────────────────────┤ ......... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P..... Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 6... │ . │ │ . . Legislaţie secundară 6......

. a metodelor de lucru │ │ │ │stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea │ │ │ │realizării activităţii.1. din │ Exemplar nr.... │ Nr.... │ Termenul │ Definiţia şi/sau... │ │crt....... Definiţii ale termenilor ┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────── ───────┐ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ . după caz. ├────────────────────────┤ │ .. │ .....│Procedura │Prezentarea formalizată.. dacă este cazul..│ │ actul care defineşte termenul │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 1.. │ │ Revizia . a unei │ │ │proceduri │proceduri operaţionale. . a tuturor │ │ │operaţională │paşilor ce trebuie urmaţi.... └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 7... │ Pagina .│Ediţie a unei │Forma iniţială sau actualizată..... de ex. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 7..... ... cu privire la aspectul │ │ │ │procesual │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 2..O.... aprobată şi difuzată │ │ │operaţionale │ │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ . în scris...

...... │.... │... │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ n │.....│ P..... │altele asemenea............│ │ │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 1..│Revizia în cadrul suprimare sau │ │ │unei ediţii mai │ │ │ procedurii │ │ │ aprobate şi │ │ │ │ │Acţiunile de modificare....... │.│ A │ Aprobare │ .... Abrevieri ale termenilor ┌────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────── ───────┐ │Nr..........O.│ 3.. │ Abrevierea │ Termenul abreviat │ │crt..... │ └────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────── ───────┘ 7. după caz............ adăugare...│ E │ Elaborare │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 3... │ Procedura operaţională │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 2....... acţiuni care au fost │difuzate ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │.. a uneia sau a │multor componente ale unei ediţii a │operaţionale.....│ V │ Verificare │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 4..........2..

.. │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 8.. . │ Nr. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr... │ │ │ │ Nr.......... │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ n │ . │ Arhivare │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │...O..├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 5... din ............ ├────────────────────────┤ │ ......... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P..... │ └────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────── ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ...... de ex....... │ ......... │ .. ....... Descrierea procedurii operaţionale .. de ex.... │ Aplicare │ ├────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────── ───────┤ │ 6....... │ │ . │ . │ .. │ │ Pagina ......│ Ah... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia .. ...... .....│ Ap.......................

│ │ Pagina .... Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii ┌────┬───────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬ ───┬───┐ │Nr. de ex.. Lista şi provenienţa documentelor 8...2. Valorificarea rezultatelor activităţii ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia .. │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P. ....... .2...1... Modul de lucru 8. .3.. │ Compartimentul (postul)/ │ I │II │III│IV │ V │ VI│.3... │ │ │ │ Nr.1. Resurse necesare 8. ├────────────────────────┤ │ ...1.O.......... │ Nr.4. Generalităţi 8.3.2...8..3.... Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8... Resurse umane 8.2...4.4.3............ Resurse materiale 8..2..3. de ex..│ │crt..... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 9... │ . Conţinutul şi rolul documentelor 8...... Resurse financiare 8......1.. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 8....3. ......4...│ acţiunea (operaţiunea) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ ...... Circuitul documentelor 8... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ........ din .. │ │ .. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr.2. Documente utilizate 8.2.

.│ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 6 │ f │ │ │ │ │ │Ah.│ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 5 │ e │ │ │ │ │Ap.│ │ │ 6 │.... │ .. │ │ │ │ │ │ │.│ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ n │ z │ │ │ │ │ │ │..│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │...... │ .│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 1 │ a │ E │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 2 │ b │ │ V │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 3 │ c │ │ │ A │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼ ───┼───┤ │ 4 │ d │ │ │ │Ap..│ └────┴───────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴ ───┴───┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ......

│ │ Pagina ........... .......... Anexe.................. │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 10. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr.. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia . de ex. │ .... │ │ │ │ │ │ │ │ │ .. de ex.. .. │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P..O......... . │ Denumirea │Elaborator│Aprobă│Număr de │Difuzare│ Arhivare │ Alte │ │anexă│ anexei │ │ │exemplare│ ├───┬────────┤elemente│ │ │ │ │ │ │ │Loc│Perioadă│ │ ├─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼─ ───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼─ ───────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼─ ───────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼─ ───────┤ │ . arhivări ┌─────┬───────────┬──────────┬──────┬─────────┬────────┬────────────┬─ ───────┐ │ Nr... ├────────────────────────┤ │ ... . din ........ │ Nr...... înregistrări... │ │ │ │ Nr....│ ...................

de ex............ │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr..... din ..├─────┼───────────┼──────────┼──────┼─────────┼────────┼───┼────────┼─ ───────┤ │ n │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────────┴──────────┴──────┴─────────┴────────┴───┴────────┴─ ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia .. ..... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ........ ................... │ ...... de ex.... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 11... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.......... ....... ├────────────────────────┤ │ . │ │ │ │ Nr.. Cuprins ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────────────── ┬──────┐ │ Numărul componentei│ Denumirea componentei din cadrul │Pagina│ │în cadrul procedurii│ procedurii operaţionale │ │ │ operaţionale │ │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ │Coperta │ │ ......O. │ │ Pagina .... │ Nr.... ........... │ │ ....

│Lista responsabililor cu elaborarea. │Documentele de referinţă (reglementări) │ │ │ │aplicabile activităţii procedurate │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 7. │Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul │ │ │ │ediţiilor procedurii operaţionale │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 3. │Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 6. verificarea│ │ │ │şi aprobarea ediţiei sau. revizia din cadrul ediţiei│ │ │ │procedurii operaţionale │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 4. │Scopul procedurii operaţionale │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 5. a reviziei │ │ │ │în cadrul ediţiei procedurii operaţionale │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 2. după caz. după caz. │Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează│ │ │ │ediţia sau.├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 1. │Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi │ │ │ │în procedura operaţională │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ .

2. Precizări generale a. 1 la ordin. 17 "Proceduri". dispuse la art. proceduri formalizate etc. procedurile operaţionale fiind cunoscute în practică şi sub alte denumiri: proceduri de proces. │Cuprins │ │ └────────────────────┴──────────────────────────────────────────────── ┴──────┘ *ST* PRECIZĂRI cu privire la modelul de procedură operaţională A. de politica adoptată cu privire la sistemul propriu de management financiar şi control. │Anexe. conducătorii entităţilor publice trebuie să asigure derularea tuturor acţiunilor privind elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control. de tipurile de activităţi şi complexitatea acestora etc. în funcţie de mărimea entităţii. a. în forme completate şi îmbunătăţite cu noi componente. trebuie avute în vedere prevederile Standardului de control intern nr. indiferent de forma adoptată.│ │ 8. înregistrări. arhivări │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 11. aprobării şi aplicării procedurilor operaţionale. a.2) Entităţile publice. prezentat în anexa nr. de gradul de dotare. .. 3 şi 4 din ordin. │ │Descrierea procedurii operaţionale ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 9. sau pot elabora proceduri de proces. │Responsabilităţi şi răspunderi în derularea │ │ │ │activităţii │ │ ├────────────────────┼──────────────────────────────────────────────── ┼──────┤ │ 10. cu precizarea că. pot utiliza modelul de procedură operaţională în forma prezentată.3) Pentru o bună gestionare a elaborării. după modelul altor ghiduri întâlnite în practica domeniului.1) Prezenta procedură operaţională este un model. Modelul prezentat completează segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activităţile entităţilor publice în domeniul dezvoltării sistemelor de management financiar şi control.

când una sau mai multe dintre operaţiuni se realizează. în ordine cronologică. performanţa şi managementul riscului. avizare. difuzare. organizatorică sau de altă natură. aprobate şi aplicate în condiţiile cunoaşterii şi respectării regulilor de management constituite în cele 25 de standarde de control prevăzute în anexa nr. a.3) Ediţiile se numerotează cu cifre romane. verificarea şi aprobarea ediţiei sau.4) Orice modificare de reglementare. a procedurilor operaţionale se pot derula şi prin utilizarea sistemelor informatice. B.1) Cu privire la Lista responsabililor cu elaborarea. activităţile de control. cu modificările cerute de rubrici. 1 la ordin. acolo unde este cazul.1. b.6) În măsura în care dotarea tehnică şi pregătirea personalului permit. după caz.1. b. aprobare. printre altele. respectiv mediul de control. actualizate în mod permanent şi aduse la cunoştinţă executanţilor şi celorlalţi factori interesaţi. că acestea trebuie să fie scrise şi formalizate pe suport hârtie şi/sau electronic. prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice. iar reviziile din cadrul acestora. operaţiunile de elaborare. în listă se cuprind toţi membrii grupului sau ai comisiei. aprobare). b. Indiferent de activitatea la care se referă. toate ediţiile şi. simple şi specifice pentru fiecare activitate.responsabilii se stabilesc.se cuprind. o procedură operaţională poartă amprenta fiecărui standard de control. verificare.1) Precizări comune componentelor b. elaborarea unei noi ediţii pentru procedura operaţională respectivă. conform deciziei.2) Denumirea procedurii operaţionale şi codul acesteia se stabilesc în cadrul fiecărei entităţi publice şi trebuie să reflecte activitatea procedurată şi locul acesteia în sistemul de codificare utilizat.2. a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 1): . după caz. cu efect asupra activităţii procedurate. determină revizia sau.1.5) În măsura în care este posibil.2) Precizări specifice componentelor b.1.a. utilizare etc. . se asigură pagină distinctă pentru fiecare componentă a procedurii operaţionale. cu cifre arabe. a.1.4) Procedurile trebuie elaborate. .2.2) Cu privire la Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale (componenta 2): . b.5) Condiţiile esenţiale ale procedurilor operaţionale stabilesc. pentru fiecare operaţiune (elaborare. informarea şi comunicarea. b. Precizări privind componentele modelului de procedură operaţională b.1) Datele de identificare din cartuşul de capăt se trec pe fiecare pagină. reviziile în cadrul ediţiilor. de către un grup sau o comisie. respectiv. b. auditarea şi evaluarea. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial.

5) Cu privire la Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (componenta 5): . după caz. b. unul dintre scopurile specifice ale procedurii operaţionale este şi acela al descrierii.2 şi 5.2.entitatea publică. spre deosebire de scopurile considerate generale şi prezentate ca exemple în modelul procedurii operaţionale la această componentă. privind componenta revizuită. cele privind achiziţiile etc. 5. în cazul unei activităţi de aprovizionare. revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale (componenta 3): .3) Cu privire la Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau. precum şi de alte elemente privind activitatea procedurată. nu se completează.această componentă se bazează pe colaborarea dintre compartimentele entităţii publice. arhivării sau este în alte scopuri în legătură cu procedura respectivă trebuie să aibă la dispoziţie acest instrument. 5. 5. informării.la fixarea datei de la care se aplică prevederile noii ediţii sau revizii (coloana nr. .1). . 5. . b. de activităţi necuprinse în procesul de analiză şi elaborare a procedurilor.2.2). în special de alte activităţi de raportare. examenelor de angajare sau de întocmire a pontajelor ori a statelor de salarii etc. de atribuţii pentru care nu au fost fixate responsabilităţi etc.3) sau la precizarea compartimentelor cu atribuţii legate de activitatea respectivă (pct. cum ar fi cele financiare.4) să fie eliminată orice situaţie de suprapunere de activităţi. coloanele nr. b.nominalizarea activităţilor privind organizarea concursurilor.4) Cu privire la Scopul procedurii operaţionale (componenta 4): . importanţa.coloana nr. de suprapunere de atribuţii între compartimente. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operaţionale. identifică şi înscrie scopurile specifice în cazul fiecărei proceduri operaţionale elaborate. în cazul unei proceduri operaţionale privind raportarea numărului de personal şi a veniturilor salariale se recomandă: .de exemplu. ca activităţi furnizoare de informaţii către activitatea . locul. 1 (Scopul difuzării) are în vedere faptul că oricare compartiment/persoană a cărui/cărei activitate intră sub incidenţa aplicării. . de exemplu.. identificării şi asigurării necesarului de produse şi servicii.când se realizează o nouă ediţie a procedurii operaţionale. inclusiv cu ocazia actualizării prin noi ediţii sau revizii. (pct. evidenţei.1). 2 şi 3. adăugare. . 5. precum şi modalitatea reviziei. suprimare sau altele asemenea.2.delimitarea acesteia. 4) se are în vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea şi studierea acesteia de către aplicatori.coloana nr. ţinând cont de rolul. 3 (Modalitatea reviziei) priveşte acţiunile de modificare. la delimitarea acesteia de alte activităţi (pct..prezentarea activităţii de raportare a datelor privind numărul de personal şi veniturile salariale ale acestuia (pct. după caz. astfel încât la fixarea şi definirea activităţii (pct..

6) Cu privire al Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate (componenta 6): . unde: reglementările internaţionale în legătură cu domeniul respectiv sunt cele la care România este parte. listarea documentelor cu rol de reglementare faţă de activitatea procedurată. legislaţia primară se referă la legi şi la ordonanţe ale Guvernului. sunt mai puţin cunoscuţi. să fie aceea dată de prima apariţie în textul procedurii operaţionale a termenului definit sau abreviat.se recomandă ca ordinea în care se înscriu atât definiţiile termenilor în tabelul 7.2. b. permit o înţelegere şi utilizare mai uşoară a procedurii. 5.se va urmări definirea acelor termeni care: reprezintă element de noutate. . în urma acestei acţiuni. pentru exemplificare. se referă la instrucţiuni. respectiv. prezintă sensuri diferite. b. . ordine sau altele asemenea şi au efect asupra activităţii procedurate. în fapt.această componentă priveşte. ca beneficiar de informaţii. a direcţiilor/serviciilor la nivelul cărora se întocmesc pontajele. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.în tabelele 7.4). expresii.2. pe ansamblul entităţii publice. esenţa procedurii operaţionale. Se nominalizează ca fiind implicate în procesul activităţii persoana/biroul/serviciul cu sarcina evidenţei personalului şi a stabilirii drepturilor salariale ale acestuia (pct.este necesar să fie cunoscute şi respectate toate reglementările care guvernează fiecare activitate. precizări.2. termeni utilizaţi în model. legislaţia secundară are în vedere hotărâri ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atribuţii de reglementare şi care sunt emise în aplicarea legilor şi/sau a ordonanţelor Guvernului.1. alte documente. ca furnizoare de date.1 şi 7.) utilizaţi cu mai mare frecvenţă în textul procedurii operaţionale şi/sau care. inclusiv reglementări interne ale entităţii publice (legislaţie terţiară). acolo unde este cazul. abreviaţi. .8) Cu privire la Descrierea procedurii operaţionale (componenta 8): .de raportare a numărului de personal şi a veniturilor salariale.2 din modelul de procedură operaţională au fost definiţi şi.se va avea în vedere abrevierea termenilor (cuvinte. după caz. a compartimentului/persoanei cu atribuţii/sarcini de organizare a concursurilor/examenelor de angajare.. 5. sau a compartimentului de sinteză. a compartimentului/persoanei care elaborează statele de salarii etc.nominalizarea. sau nominalizarea activităţii de elaborare a rapoartelor de sinteză.se recomandă precizarea. În acelaşi timp este şi acea componentă care nu este generalizabilă prin model de procedură decât în termeni foarte largi.3). .gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementărilor. a actului relevant care defineşte termenul în cauză.7) Cu privire la Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională (componenta 7): . care se bazează pe informaţiile primite de la activitatea procedurată (pct.această componentă reprezintă. în special. decizii. . . cât şi abrevierile termenilor în tabelul 7. b. denumiri de instituţii etc.2. . .

2. la fiecare . . de gradul de dezvoltare a sistemelor de management financiar şi control. a codurilor de identificare.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activităţii.2.2 şi 8. financiare şi umane. care furnizează informaţii necesare derulării activităţii. păstrarea/arhivarea documentelor etc. a regimului informaţiilor conţinute etc. Subpct.la "Conţinutul şi rolul documentelor utilizate" (subpct. relaţiile cu furnizorii/prestatorii. recomandă una din multitudinea de posibilităţi de descriere a acestei componente. . legalitatea. precum şi operaţiunile ce se efectuează în legătură cu documentul respectiv.2) pot fi redate în forma completă. contribuie la prelucrarea de date în cadrul procesului sau transmit rezultatele obţinute altor utilizatori. nu în ultimul rând. de gradul de subordonare. dacă este cazul. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operaţionale (prezentate la componenta 4).. la "Generalităţi" se poate menţiona că aceasta urmăreşte descrierea clară a produsului/serviciului de achiziţionat. 8. . .. a organismelor abilitate cu emiterea şi actualizarea acestora.la "Lista şi provenienţa documentelor utilizate" (subpct. prin colaborare. de gradul de dotare cu resurse materiale. emise şi utilizate în cadrul compartimentelor sau.2. cele de natura formularelor.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. de calitatea şi pregătirea profesională a salariaţilor şi. de condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea respectivă în cadrul entităţii publice.2) se cuprind. recepţia produsului/serviciului aprovizionat. De reţinut că documentele trebuie să fie actualizate. enumerate la această componentă în prezentul model de procedură operaţională. verificarea şi aprobarea documentelor utilizate în procesul de aprovizionare. între compartimentele entităţii publice. imparţialitatea. instrucţiuni operaţionale. dar şi manuale. ele putând fi comasate sau detaliate în funcţie de amploarea. utile. în principal. Se va evita repetarea acelora deja abordate în cadrul celorlalte componente ale procedurii operaţionale. 8.2.1) se are în vedere nominalizarea tuturor documentelor. în cazul unei proceduri operaţionale privind activitatea de aprovizionare. instrucţiuni de completare a acestora şi menţiuni referitoare la rolul lor. precise.2. 8. 8. confidenţialitatea etc. de modul de organizare. disponibile şi accesibile managerului.la "Generalităţi" (pct.Componenta este dependentă. De asemenea. . salariaţilor şi terţilor. anexând la procedură modele ale documentelor. egalitatea şanselor potenţialilor furnizori/prestatori. De exemplu. cum ar fi: transparenţa. se pot prezenta principiile generale aplicabile activităţii. 8.3 "Circuitul documentelor" are în vedere compartimentele/persoanele la care trebuie să circule documentele în procesul de realizare a activităţii. În această listă se nominalizează şi documentele interne de această natură. în mod direct. dacă este cazul. Cele câteva puncte şi subpuncte. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operaţionale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurate (prezentate la componenta 6).2. volumul. liste de verificare (check-lists) etc.la "Documente utilizate" (pct. uşor de examinat.subpct. 8. 8. diversitatea şi complexitatea documentelor respective.1.

linii telefonice.4.compartiment/persoană pe la care circulă. fapt care.3. iar la altele este preponderentă resursa umană sau resursa financiară ori combinaţii ale acestora. 8. 8. dar şi pe elemente de altă natură.1 "Resursa materială" se dezvoltă pe elementele de logistică: birouri. 8.subpct.pct. reţea. 8 "Planificarea" şi a Standardului de control intern nr.3. 1 la ordin. 8. acoperirea contravalorii serviciilor de întreţinere a logisticii. . rechizite.3.2) şi. 8. pe o bună cunoaştere şi stăpânire a cerinţelor generale şi a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. respectiv resurse materiale (subpct. 8. iar pe de altă parte. De exemplu. resursa financiară trebuie să reflecte sumele din buget aferente programului de achiziţii al entităţii publice. resurse umane (subpct.subpct. a condiţiilor de eficienţă şi legalitate impuse.subpct. prezentate în anexa nr. a termenelor de realizare. Un exemplu în acest sens .pct. prin atribuţiile/sarcinile de serviciu.3. respectiv transpus în procedura operaţională. iar procedura operaţională aferentă. Acţiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile. puse în corelaţie şi într-o succesiune logică şi cronologică. în realizarea activităţii procedurate. la unele activităţi resursa necesară preponderentă este cea materială. activitatea de transport capătă o conotaţie distinctă. la resursa materială. . acces la baza de date. scaune. pe de o parte. 11 "Managementul riscului". Se recomandă utilizarea reprezentării grafice a circuitului documentelor.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. aşa cum sunt ele listate în cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii". plata cheltuielilor cu personalul direct implicat în activitatea respectivă etc. în cazul unei entităţi publice cu activitate de teren intensă.3). Este necesar ca circuitul documentelor aferente activităţii să fie integrat în fluxul general al documentelor din cadrul entităţii publice. materiale informatice. imprimantă. . a riscurilor identificate şi a măsurilor de limitare a efectului acestora. cu deplasări auto frecvente. în acest caz. .1 "Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor activităţii" se sprijină.1). numai prin aportul salariaţilor implicaţi direct în acea activitate.2 "Resursa umană" fixează compartimentul/compartimentele şi/sau persoana/persoanele din cadrul entităţii publice care sunt implicate.. resurse financiare (subpct. 8.3 "Resurse necesare" se dezvoltă pe structura clasică a acestora.3.3. De exemplu. în comparaţie cu resursa umană sau financiară.3 "Resursa financiară" are în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcţionare (achiziţionarea materialelor consumabile necesare desfăşurării activităţii. De menţionat că structura resurselor este foarte sensibilă faţă de activitatea la care ne referim. constituie în fapt instrumentul de planificare cuprins în procedura operaţională pentru activitatea analizată. 8. în situaţia unei activităţi de achiziţie. pe acţiunile identificate. dacă specificul activităţii o impune. dar şi a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activităţi. 8. .subpct. . va trebui să reflecte parcul auto. respectiv. va da greutate sporită acestui tip de resursă. posibilităţi de stocare a informaţiilor etc.). calculatoare personale.

cu a. răspunderile faţă de acestea. . cu abrevierile regăsite în tabelul 7. a modului de operare.subpct. în răspunderea postului . . b.se va urmări identificarea tuturor acţiunilor care au loc în legătură cu activitatea procedurată. în ordinea logică a desfăşurării lor.4. Ap.poate fi considerat Cadrul general al proiectelor de operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv. . 912/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. furnizarea datelor şi informaţiilor cu privire la rezultatele activităţii către beneficiarii acestora. ipotetic. 8. = aplicare. . acţiunile/prelucrările. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. precum şi cadrele specifice ale proiectelor de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu.în tabelul 9 din modelul de procedură operaţională. 522/2003.). . după caz.subpct. care revine compartimentului I.2. modele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr..3 "Valorificarea rezultatelor activităţii" poate fi orientat către mai multe direcţii.2 "Derularea operaţiunilor şi acţiunilor" reflectă programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate în realizarea activităţii. Recomandăm ca exemplu de instrument utilizat în derularea unei activităţi consultarea modelelor privind listele de verificare (checklists) a proiectelor de operaţiuni prezentate la viză în cadrul activităţii de control financiar preventiv propriu. Observăm. compartimentele (posturile) au fost simbolizate. Ah. 8. ce au loc faţă de datele intrate. 1 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. cu I. V = verificare.9) Cu privire la Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii (componenta 9): .. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. III. în special. ca activitate de sine-stătătoare. 522/2003. acţiunile (operaţiunile).se recomandă cuprinderea acţiunilor în tabel. II. = arhivare. sub formă tabelară. A = aprobare. iar responsabilităţile/răspunderile.. Se recomandă cuprinderea în procedura operaţională. iar pe orizontală se precizează intrările de informaţii (de la cine? ce?). precum şi fixarea acestora pe compartimentele (posturile) cărora le revin responsabilităţile şi/sau.. pe cât posibil. cu modificările ulterioare. de exemplu. completările etc.4. că operaţiunea a este o operaţiune de elaborare E. unde: E = elaborare. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanţă asociaţi activităţii. instrumentele utilizate în acest scop.. cu modificările şi completările ulterioare. unde pe verticală se pot cuprinde etapele ce se derulează în legătură cu activitatea respectivă. identificarea măsurilor de îmbunătăţire etc.2. operaţiunea c este o operaţiune de aprobare A. c. celor din instrumentul de planificare a activităţii. iar a compartimentelor (posturilor). anexa nr.. operaţiunile. ieşirile de rezultate (care? către cine? etc. în care acesta/aceasta uzează de toate instrumentele specifice şi acţionează corespunzător prevederilor din procedura operaţională şi. . b. documente elaborate şi aprobate la nivelul fiecărei entităţi publice.. în ordinea intervenţiei în proces.

. prezentate în cadrul celorlalte componente ale acesteia. ....... │ │ . │ ..... de ex...... de ex....2... │ │ Pagina ....10) Cu privire la Anexe.. │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ........... │ │ │ ├────────────────────────┤ ... │ Nr... COD: P......... având conţinutul anexei din acest act normativ.. .. . Departamentul (Direcţia) ..... înregistrări.. 771 din 12 septembrie 2006. b... se recomandă întocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model......pentru o mai bună ordonare şi evidenţă a anexelor......... 5 al art....... şi care sunt aplicabile în realizarea activităţii.........................III. arhivări (componenta 10): .................... ..389 din 22 august 2006....... 1...... publicat în MONITORUL OFICIAL nr...... Revizia ................ .......... ANEXA 2 *T* Entitatea publică ..... -----------Anexa 2 a fost introdusă de pct.. acţiunea f este o acţiune de arhivare Ah.......... ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia . I din ORDINUL nr..... ┌───────┐ │ MODEL │ └───────┘ PROCEDURA OPERAŢIONALĂ*) ........ ce revine compartimentului VI etc.. Ediţia ......O... ..... ├────────────────────────┤ │ . din . │ │ │ │ Nr........O.....este necesar ca procedura operaţională să cuprindă în anexe toate instrumentele relevante........... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.

.│ .... Lista responsabililor cu elaborarea... │ │ ........... │ │ │ ├────────────────────────┤ ... │ ... │ │ │ Exemplar nr.... ..... verificarea şi aprobarea ediţiei sau.. după caz.1....... └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 1. de ex..2... │ Nr...│Verificat │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1... a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale ┌────┬──────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────┬──── ───────┐ │ │ Elemente privind │ Numele şi │ Funcţia │ Data │ Semnătură │ │ │ responsabilii/operaţiunea │ prenumele │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1........│Elaborat │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──── ───────┤ │1......│Aprobat │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──── ───────┘ ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ...3...

│ │ │ │ │ │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.O. ...... ├────────────────────────┤ │ ..................... │ .... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ ...... │

│ Revizia ....... │ Nr. de ex. ....

│ Pagina ... din

│ Exemplar nr.

└─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale ┌────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────── ───────┐ │ │ │ │ │ Data la care se │ │ │ Ediţia sau, după caz, │ Componenta │ Modalitatea │aplică prevederile│ │ │revizia în cadrul ediţiei│ revizuită │ reviziei │ ediţiei sau │ │ │ │ │ │ reviziei ediţiei │ │ ├─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2.1.│Ediţia I │ x │ x │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2.2.│Revizia 1 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2.3.│Revizia 2 │ │ │ │

├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │... │Revizia ... │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │... │Ediţia a II-a │ x │ x │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │... │Revizia 1 │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────── ───────┤ │2.n.│............. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────── ───────┘

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────── ───────┐ │ Entitate publică │ Procedura operaţională │ Ediţia ........ │ │ ..................... │ ....................... │ Nr. de ex. .... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Revizia ....... │ │ │ │ Nr. de ex. .... │ │ Departamentul (Direcţia)│ Cod: P.O. ...... ├────────────────────────┤ │ ..................... │ │ Pagina ... din .... │ │ │ ├────────────────────────┤ │ │ │ Exemplar nr. ...... │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────── ───────┘ 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,

revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale ┌────┬──────────────┬────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬── ───────┐ │ │ Scopul │Exemplar│Compartiment│Funcţia│Nume şi│ Data │Semnătură│ │ │ difuzării │ nr. │ │ │prenume│primirii│ │ │ ├──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼─────── ──┤ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │3.1.│ aplicare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │3.2.│ aplicare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │... │ .... │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │... │ informare │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │... │ .... │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │... │ evidenţă │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼── ───────┤ │... │ .... │ │ │ │ │ │ │ Citeşte mai departe >>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful