P. 1
Vizija, Definisanje Misije i Strategijskih Ciljeva

Vizija, Definisanje Misije i Strategijskih Ciljeva

|Views: 60|Likes:
Published by Milovan Medojevic
Vizija, Definisanje Misije i Strategijskih Ciljeva
Vizija, Definisanje Misije i Strategijskih Ciljeva

More info:

Categories:Topics
Published by: Milovan Medojevic on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

7.

DEFINISANJE MISIJE I STRATEGIJSKIH CILJEVA
VIZIJA Za uspešno sprovođenje strategijskog menadžmenta isključivu odgovornost snosi top menažment. Od vrhovnih menadžera se traži da uspešno upravljaju brodom koji se zove preduzeće I da ga vode u budućnost, izbegavajući oluje i opasne sprudove. Najčešće se postavlja pitanje koja je ta budućnost u koju treba voditi preduzeće i da li menadžeri imaju viziju te budućnosti u koju preduzeće vode, kao i viziju budućeg ponašanja preduzeća. Da li imaju viziju gde treba preduzeće da stigne, šta će raditi u budućnosti i kakvo će ono u celini izgledati i kako če se ponašati. Sve je to neophodno da bi se govorilo o strategijskom upravljanju preduzećem, o definisanju, izboru i primeni strategije koja će preduzeće odvesti u vizionarski viđenu budućnost. Vizionarski, odnosno stvaralački pristup imaju samo menadžeri vizionari, sposobni da predvide buduća kretanja i promene, i da pronađu mesto preduzeću u tim budućim kretanjima.

MISIJA Pod misijom preduzeća obično se podrazumeva razlog ili svrha postojanja preduzeća. Opis misijepreduzeća najčešće se dobija kada se jasno i precizno odgovori na pitanjme šta je svrha postojanja preduzeća i koje su namere preduzeća. Opis misije izražava sadašnju i buduću delatnost i poslovne aktivnosti preduzeća. Misija je vezana za nameravanu poslovnu delatnost preduzeča i pre svega mora da bude vezana za tržište i potrošače, za proizvode koje proizvodi i organizaciju u kojoj deluje. Misija pokazuje čime se preduzeće bavi. Misija se vezuje za tržišno ponašanje preduzeća, mada zavisi i od organizacije preduzeća i organizacione kulture zaposlenih. Kada se kroz misiju izrazi svrha postojanja preduzeća i njegova sadašnja delatnost pre svega se misli na zadovoljenje potreba potrošača. U opštem smislu, misija je veoma bitna za celokupno preduzeće, jer definiše poslovnu orjentaciju celokupnog preduzeća. Ona omogućava menadžerima da poslovno definišu i usmeravaju ciljeve preduzeća i svim zaposlenima pokazuje glavne pravce delovanja. Guzbljenje misije zamagljuje ciljeve i pravce delovanja i dovodi do dezorjentacije firme, velikih grešaka i gubitaka. Do gubitaka misije može doći ako vrhovni menadžeri krenu veoma široko u ostvarenju budućih ciljeva ili ako ih česti menjaju i dopunjuju, što se može dogoditi kod širokog i ekspanzivnog razvoja firme.

Sagledavanje i definisanje ciljeva predstavlja primarni zadatak. osnovni problem u realizaciji svake aktivnosti i u upravljanju realizacijom određene aktivnosti ili akcije. Kvantitativno izražavanje cilja omogućava postavljanje kriterijuma i merenje stepena ostvarenja cilja. u koje treba sistem prevesti. ne mogu se opredeljivati smišljene buduće akcije koje vode ka pobiljšanju efikasnosti. su najčešće razvojni ciljevi preduzeća. Svaka smišljena i svrsishodna ljudska akcija e usmerena ka određenom cilju. Ovaj strategijski cilj se dalje precizira kroz dva osnova strategijska cilja: • • Obezbeđenje kontinuiteta funkcionisanja. Sagledavanje i definisanje cilja predstavlja primarnu i osnovnu fazu svakog racionalnog delovanja. Prema kibernetskom pristupu. Preduzeče nastoji da obezbedi sadašnji i buduči opstanak. Efikasno funkcionisanje svakog poslovnog sistema pretpostavlja jasno sagledavanje i definisanje raznovrsnih ciljeva. da obezbedi kontinuitet sadašnjeg i budućeg funkcionisanja (strategijski cilj). odbosno straegije kojima preduzeće želi u budućnosti da ostvari definisane ciljeve. Strategisjki ciljevi treba da definišu šta u budućnosti preduzeće želi da dostigne. koji se u okviru strategijskog upravljanja definišu. cilj sitema se definiše kao novo. strategijskih i operativnih. upravljanjem sistemom. pa time i merenje efikasnosti realizacije celokupnog zadatka. ali i osnovni uslov za ostavrenje početka ili nastavak kontnualnog funkcionisanja preduzeća.STRATEGIJSKI CILJEVI Definisanje strategijskih ciljeva je dalji korak u primeni strategiajkog menadžmenta. Primarni zadatak je definisanje cilja sistema. u koje treba sistem prevesti. te to može dovesti do prekida kontinualnog funkcionisanja preduzeća i do eventualnog prestanka odvijanja poslovnog procesa. nakon toga. Obezbeđenje kontinualnog nastavka kontinualnog željenog razvoja preduzeća. Bez postojanja jasno definisanog cilja. Obezbeđenje egzistencije preduzeća Obezbeđenje kontinualnog nastavka efikasnog funkcionisanja. pa su i one strategije razvoja preduzeća. željeno stanje. znači ne može se upravljati. znači budući ciljevi koje preduzeće želi postići. željeno stanje sistema u određenom trenutku ili vremenskom intervalu. dugoročnih i kratkoročnih. Strategijski ciljevi definišu se nakon strategijske analize okruženja i samog preduzeća i predviđanja budućnosti. Strategije koje se. tj. Cilj se može definisati i izraziti kvalitativno i kvantitativno. Osnovni cilj svakog predzeća sastoji se u očuvanju egzistencije i obezbeđenju permanentnog željenog razvoja. Strategisjki ciljevi. . Cilj sistema se dostiže konkretnim upravljačkim akcijama. tj. definišu se kao strategije kojima se postižu budući ciljevi. Cilj sistema se definiše kao novo.

da motiviše ljude da preduzmu akcije u pravom smeru i da pomeže da se koordinira akcija velikog broja ljudi na brz i jednostavan način. osvajanje novog tržišta. misija daje identitet preduzeću i odražava razlog postojanja preduzeća. i vizija. itd. sniženje ukupnih troškova poslovanja. potrebne su: strategije – kao logički način da se stigne do željenog stanja planovi – koji specifikuju i terminišu aktivnosti na sprovođenju strategija budžeti – kao finansijski izraženi planovi Dobra vizija treba da bude: imaginativna. Da bi definisali viziju treba prvo definisati misiju. u okviru područija poslovanja. Ovaj opšti može se dalje precizirati i razvijati u niz strategijskih ciljeva. Poput misije. povećanje nivoa znanja osoblja. unapređenje konkurentnosti. izvodljiva. Definisanje strategijskih i operativnih ciljeva preduzeća predstavlja veoma težak i kompleksan zadatak. S obzirom da je zasnovana na uverenju da se na budućnost može uticati i da ona nije predodređena prošlošću. čiji je značaj odlučujući za dalju sudbinu preduzeća. očekivanim Sve su ovo strategijski ciljevi koji omogućavju preduzeću da se prilagodi promenama u okruženju.Pored navedenih globalnih strategijskih ciljeva svako preduzeće može imati niz pojedinačnih strategijskih ciljeva. treba da se zasniva na izvorima i sposobnostima preduzeća i usklađenosti sa njegovom sredinom. kao slika kako preduzeće može da izgleda u budućnosti. razvoj nove tehnologije. . koje je definisano misijom. To su sledeći ciljevi: • • • • • • • • • Poboljšanje efikasnosti proizvodnje Povećanje obima proizvodnje Poboljšanje kvaliteta proizvoda Unapređenje postojeće tehnike i tehnologije Uvošenje nove tehnike i tehnologije Poboljšanje i inoviranje proizvodnog programa i proizvoda Uvođenje novih proizvoda i programa Očuvanje postojećih i osvajanje novih tržišta Razvijanje istraživačko-razvojnog rada i dr. Jer u procesu promena strategijska vizija treba da razjašnjava glavni smer promena. kao razumna slika budućnosti. vizija omogućava preduzeću da se iz sadašnjeg mentalno pomeri u buduće željeno stanje. fokusirana. kojima se obezbeđuje opstanak i razvoj preduzeća. jer je vizija stav o željenoj budućnosti preduzeća. i da ih plasira na tržištu uz maksimiziranje očekivanog profita. fleksibilna kao i da se lako može objasniti. može se reći da je strategijski cilj svakog preduzeća da proizvede proizvode ili usluge koje traži tržište. Dakle. kao što su: razvoj novog proizvoda. Da bi se vizija ostvarila. Ako uđemo u jedno preciznije definisanje. poželjna.

U praksi možemo izdvojiti nekoliko veoma uspešnih preduzeća poslovanjem ukazala na značaj integrisanja vizije u proces poslovanja. Takoñe tu je i IKEA Vizija IKEA. a godišnji prihod od prodaje premašuje cifru od 12 milijardi dolara.e je da „Demokratizuje kvalitetan nameštaj" i to i radi. “Think different” je sjajna vizija sjajnog preduzeća Apple. Jer ukoliko preduzeće ima svrhu. a to ostvaruje formulisanjem i integrisanjem vizije u sve procese koji se odvijaju unutar preduzeća. mora imati svrhu. Vizija. Sledeći svoju viziju. Da bi ostvarilo svoje ciljeve. Planirati bez vizije nema smisla. Vizija predstavlja buduću sliku preduzeća.e. koja su svojim . time što je kvalitetan nameštaj učinio pristupačnim ljudima koji pripadaju srednjem staležu. Primer IKEA. jer je lider taj koji ima sposobnost da uvidi nevidljivo i samim tim je inicijator promena. To je relativno stalan i uopšten stav o budućnosti. Sledeći svoju viziju on koristi raspoložive resurse na novi način. Ovo okruženje je karakteristično za postojanje vizije. Može se slikovito uporediti sa zvezdom severnjačom koja nije cilj putovanja putnika u pustinji ili na moru. da bude ideja kupcima i vodilja zaposlenima. Ona čini ljudski život lepšim jer mu dozvoljava da poseduje dobro dizajniran nameštaj po ekonomičnoj ceni. Vizija predstavlja bazičan orjentir (sistem vrednosti) u upravljanju poslovanjem preduzeća. Za preduzeće je bitno da bude dosledno svrsi poslovanja. je napravio revoluciju u proizvodnji nameštaja. mora biti kratka. jasna i prožeta kroz sve segmente poslovanja preduzeća. Ingvar Kamprad. način koji nisu uvideli njegovi konkurenti i tako ostvruje nadmoć nad njima. Da bi vizija imala svrhu. ali jeste njegov orjentir. preduzeće najpre mora znati čemu teži. ona mora da zadovolji dva uslova: 1. učinio je IKEA. Zato IKEA traje toliko dugo i ima toliko novca.Vizija Svaka organizacija postoji sa odreñenom svrhom. Vizija preduzeća je prosto slika u budućnosi kojoj preduzeće teži tokom svog poslovanja. da budu bolji. pametniji da žive bolje i to im nude kroz svoje proizvode. Moderno preduzeće posluje u uslovima diskontinuiteta. pre svega. Pojam vizije često vezujemo za ličnost lidera. Vizija preduzeća nije konkretno definisana. Ispravi nešto loše u nešto dobro Osnovni zadatak vizije je da daje smisao preduzeću.u jednim od najpoznatijih preduzeća koje danas posluje u 31 zemlji u preko 200 prodajnih objekata i koje zapošljava preko 75 hiljada ljudi. Da poveća kvalitet života i 2.e potkrepljuje trvrdnju da je vizija vezana za ličnost lidera. ono će stvoriti vrednost. Vizijom “Think different” Apple govori svojim klijentima i svojim zaposlenima da izañu iz mase. prvenstveno je treba shvatiti kao moto . s obzirom na to da se vizijom pokreću i usmeravaju promene. bilo da je to prodati proizvode milionima ljudi ili omogućiti pitku vodu zemljama Trećeg sveta. Osnivač IKEA.

“ Vizija ovog preduzeća je kratka. kupce i drušvo u celini. već su to preduzeća koja stvaraju kako vrednost za vlasnike. Vizija ne ukazuje na to kako će Mercator postati vodeći trgovinski lanac u Jugoistočnoj Evropi. već samo ukazuje koja je to slika u budućnosti kojoj se teži. Prethodno navedeni primeri vizije uspešnih preduzeća ukazuju na to da vizija ne treba da sadrži konkretne podatke u vidu brojeva. jasna i nedvosmislena. zaposlenih i društva u celini“. treba napomenuti da to nisu samo ona preduzeća koja ostvaruju visoke profite. Jednan od najvećih trgovinskih lanaca u Jugoistočnoj Evropi. dok konkretnije korake definišu misijom i strategijom. Danas kada govorimo o uspešnim preduzećima. Mercator je definisao viziju na sledeći način: “Biti vodeći trgovinski lanac prehrambenih proizvoda i proizvoda za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu (market program) u Jugoistočnoj Evropi. govori u prilog prethodno navedenoj činjenici da je vizija spona koja povezuje zaposlene. tako i vrednost za kupce.Vizija preduzeća Štark : “Zadovoljenje potreba potrošača. jednostavno je treba definisati tako da ukazuje .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->