Ðû¦è[ª

-

II
Sunil: Hi Ramesh, the Megastar phoned
me last night and asked for a few tips
on acting.

(óÀª ô¢î¶ªøÉ Eìo-ô¦vA ޥ-þ§dô û¦ÚÛª
ðƼûË à¶ú‡ ìåì ÞœªJÙ# Ú•Eo ú£«àŸ-ìõª
Íè…-Þ¥è[ª.)
Ramesh: Oh, did he?

(Íö°Þ¥?)
Sunil: And what is more, he wanted to see
me about a future movie of his.
Unfortunately I am very busy you
know. So I couldn't give him an
appointment.

(ÏÙÚ¥ ÔÙæ˺ êµõªþ§, ÍêŸè[ª ìæ¨Ù-àŸ-ò˺꟪ìo Ú•êŸh ú‡E÷« ÞœªJÙ# ììªo ÚÛõª-ú£ª-ÚÁî¦-õ-ìª-ÚÛªÙ-åª-û¦o-ìE Íû¦oè[ª. Ú¥F ë]ªô¢-ë]'ù£d-÷-ø‹êŸªh û¶ìª à¦ö° G@ ÚÛë¯? ÎóŸª-ìÚÛª

ú£ô¢Ù. Íö°¸Þ question tags Ú¥ÚÛªÙè¯, Ð lesson
ö˺E Ramesh responses ö˺E short questions
- Oæ¨E response questions ÍÙæ°Ù. Ïö°Ùæ¨N
ÚÛ«è¯ conversation ÚÛª ú£ï£°-á-ê¦y-Eo-þ§hô³.
Question tags ö°¸Þ ÏN-ÚÛ«è¯ ÍÙêŸ-ÚÛª÷³Ùë]ª
sentenceìª ñæ¨d ÷ú£ªhÙ-æ°ô³. î¦æ¨-E-ñç¶d Oæ¨Ú¨
Íô¢nÙ ÷ú£ªhÙ-åªÙC. Íô³ê¶ êµõª-Þœªö˺ Oå-Eo-æ¨Ú© Ö¸Ú
Íô¢nÙ– Íö°Þ¥? ÍE. ÏN ÓÚÛª\-÷Þ¥ ÖÚÛô¢ª àµí‡pì
Nù£óŸªÙ ÷ªìÙ ì÷ªt-ö¶-E-CÞ¥ Ñìoí£±pè[ªÞ¥E, ÷ªìÚÛª
ÎøŒaô¢uÙ/Îú£Ú¨h ÚÛL-TÙචNù£-óŸª-i-ì-í£±p-è[ª-Þ¥E
î¦è[ê¦Ù.
šíj ú£ÙòÅ°-ù£-éö˺ Ramesh ú response questions ÍFo ÍêŸìª ì÷ªt-ö¶E Nù£-óŸ«-õìª êµLóŸª-â¶ú£ªh-û¦oô³ ÚÛë¯! Sunil ÚÛª Megastar phone
à¶óŸªè[Ù, ú£«àŸ-ì-õ-è[-Þœè[Ù ö°Ùæ¨N. Ïö°Ùæ¨
responses Oªô¢« practice à¶óŸªÙè…. Íô³ê¶ Ð

ñªëÅ]î¦ô¢Ù 4 áì÷J 2006

(ÍJÚ¥ö˺ ÚÛí£±p Ú¥íƈ ÖÚÛ è¯õôÂ. ÍÙç¶
ë¯ë¯í£± 50 ô¢«ð§-óŸªõª.)

Í÷±û¦... Íö°Þ¥!?

û¶ìª Íð§-ô³Ù-æËÀ-ÙæËÀ Ï÷y-ö¶-ÚÛ-ð¼-óŸ«ìª.)
Appointment ÷«÷´õª Íô¢nÙ ÑëÁuÞœÙ. Ú¥F
appointment ÚÛª ÏÚÛ\è[ î¦è…ì NëÅ]ÙÞ¥ Íô¢nÙ =
ÚÛõªú£ªÚÁè¯-EÚ¨ ú£÷ªóŸªÙ, àÁåª Eô¢g-ô³Ù-àŸè[Ù.
Ramesh: Oh! Is that so? I didn't know (I
haven't known) that you
are so great.

Preethi: Does it?

(Í÷±û¦?)

responses
subject

ìª ñæ¨d,

ÍÙêŸ-ÚÛª-÷³Ùë]ª sentence ö˺E
ìª ñæ¨d form à¶þ§hÙ.

verb

costs II Regular Doing Word
response 'does', coffee
'it'
'Does it?'

ÏÚÛ\è[

Pramod: Two or three ministers consult me
whenever they have problems.

(Ïë]lô¢ª ö¶ë¯ ÷³Þœª_ô¢ª ÷ªÙv꟪õª ú£÷ª-

ÍÙç¶

Ú¥ñæ¨d
ÍÙë]ª-ÚÛE

Prema: Though she is not healthy, her husband does not help her.

(ÎÚÛª ÎôÁÞœuÙ ò°ÞÁ-ö¶-ÚÛð¼-ô³û¦ Î òÅ¡ô¢h ÔÙ
ú£ï£„óŸªÙ à¶óŸªè[ª.)

(Íö°Þ¥, ìª÷yÙêŸ Þ•í£p-î¦-è…÷E û¦ÚÛª ÏÙêŸ ÷ô¢ÚÛª
êµLóŸªë]ª).

Sujana:

O,

Doesn't

he?

(à¶óŸªè¯?)

Sunil: Only the megastar knows
my greatness.

verb does (not) help response
'does.
Kumar: The actor who played
Samson fought with a
real lion, you know?

Ú¥ñæ¨d

ö˺

(ޥ-þ§d-ôÂ¸Ú û¦ Þ•í£p-ë]ìÙ
êµõªú£ª)
Ramesh: Does he? That's news to
me. But I have a doubt,
my dear Sunil.

(ø‹uîª-ú£ûË ð§vêŸ î¶ú‡ì
ìåªè[ª
Eá-iì
ú‡ÙÙêÁ ð¼æ°x-è¯è[ª,
êµõªþ§)
Sudheer: Did he? (Í÷±û¦?)
šíj sentence ö˺ verb 'fought'.
ÏC Past Doing word Ú¥ñæ¨d, did
÷ú£ªhÙC. Subject 'actor' ñë]ªõª
'he' ÷ú£ªhÙC.
Ïö°¸Þ Am, is, are, was, were,

(Íö°Þ¥? ÏC û¦ÚÛª Ú•êŸh
Nù£óŸªÙ. Íô³ê¶ û¦ÚÁ
ú£Ùë¶ï£°Ù ÑÙC.)
'That's news to me = ÍC û¦Ú¨Ù-êŸ- ÷ô¢ÚÛª êµLóŸªE Nù£óŸªÙ.
conversation ö˺ practice à¶óŸªÙè….
Sunil: What's it?

(ÔÙåC?)
Ramesh: Are you mentally sound?

(FÚÛª ÷ªA-ú‡n-Nª-êŸÙÞ¥ ÑÙë¯ ÍE.)
mentally sound = ÷ªA-ú‡n-NªêŸÙêÁ ÑÙè[è[Ù
mentally unsound = í‡#a
Sunil: Is that your doubt? Call the Megastar
and ask him himself.

(Íë¯ F ú£Ùë¶ï£°Ù. Íô³ê¶ ޥ-þ§d-ô¸Ú
ðƼûË à¶ú‡ ÚÛìªÚÁ\)
Ramesh: Should I? (Do) you want me to be
another fool like you? Come on.
Cut all that stuff about his calling
you and taking your suggestions.
You look a real fool.

(Íö°Þ¥? Fö°¸Þ û¶ìª ÚÛ«è¯ ÷´ô¢ª^è[E-í‡Ù-àŸª-ÚÁ-÷ªÙ-æ°î¦? ÏÚÛ Îí£±. ޥþ§dô FÚÛª ðƼûË à¶óŸªè[Ù, F ú£«àŸ-ìõª
Bú£ª-ÚÁ-è[Ù-ö°Ùæ¨ í‡#a î¦Þœªè[ª ÚÛæ¨dšíåªd. ìª÷±y EáÙÞ¥ íÆ£²öËÀ-ö°¸Þ
Ñû¦o÷±.)
Cut = Îí£±, ÚÛæ¨d-šíåªd , stuff = þ¼C, î¦Þœªè[ª.
Sunil: Do I? (Íö°Þ¥?)
šíj ú£ÙòÅ°-ù£-éö˺ îµ³ë]æ¨ òÅ°ÞœÙö˺ Sunil ÷«å-õÚÛª
Ramesh responses Þœ÷ª-EÙ-àŸÙè….
★ Did he?
★ Is that so? I didn't know (I haven't
known)
★ Does he?
★ Should I?

ÏÙêŸ-÷-ô¢ÚÛª ÷ªìÙ question tags Óö° form
à¶óŸ«L, conversation ö˺ î¦æ¨ ð§vêŸ ÞœªJÙ# êµõªú£ª-ÚÛªû¦oÙ. Conversation lively Þ¥, effective Þ¥
ÑÙè¯-õ-ìª-ÚÛªÙç¶ question tags î¦è[ÚÛÙ à¦ö° Í÷-

ú£uö¶îµjû¦ ÷›úh ììªo ú£Ùví£-C-þ§hô¢ª.)
Prasad: O, do they?

shall, will, can, could, may, might, must, have,
has, had etc. combinations
verbs
responses

êÁ ÷à¶a

ÚÛª

ÍEoÙ-æ¨ö˺ Ïî¶

(Í÷±û¦, Íö°Þ¥? – ì÷ªt-øŒÚÛuÙ Ú¥ÚÛ-ð¼ê¶
÷ªìÙ Ïà¶a response)
Pramod sentence ö˺E verb 'consult'. ÏC 1st
Regular Doing Word- Ú¥ñæ¨d responseö˺ 'do'
÷ú£ªhÙC (MinistersÚÛª ñë]ªõª 'they'êÁ). ÏÚÛ\è[

ÎÙÞœxòÅ°ù£é 92
question tags

ö˺ö°Þ¥ not ÑÙç¶ tag ö˺ not ô¦÷ÚÛð¼÷è[Ù-ö°Ùæ¨C ÔOª ÑÙè[ë]ª.

Pramod: Most ministers are my friends.

ÑÙæ°ô³.
Charan: I can bat better
than Tendulkar.

Sravan: O, can you?
Can't you bowl
better
than
Pathan?

Now practise the following in English
Tarun:

Spoken English

Tarun: It was very cold the whole of yesterday in Hyderabad./ Hyderabad was
very cold the whole of yesterday.
Kumar: Was it? It wasn't so cold here.
Tarun: I went about in sweater the whole
day.
Kumar: Did you? It was cold here too, but it
wasn't so bad.
Tarun: Even in such cold,/ Though it was so
cold, I had a cold water bath/ a cold
bath.
Kumar: Did you?/ Had you? But why?
Tarun: I ran out of gas/ The cylinder was
empty/ The gas was exhausted.
When I called the gas company, they
said it would take two days/ I had to
wait for two days.
Kumar: Don't you have a geiger?
Tarun: Do you?/ Have you?
Kumar: This place is not so cold./ It is not
so cold here, is it? So we don't
need a geiger, do we?
Tarun: I am going to buy a flat soon. A
modern construction with all amenities.
Kumar: Are you? What's the price?/ What
is the price likely to be?
Tarun: Around Rs. 20 lac.

M. SURESAN

(Íö°Þ¥?÷ªJ
í£ôȦûË ÚÛû¦o ò°Þ¥ ò®öËÀ à¶óŸª-ö¶î¦?)
Ïö°Ùæ¨ responses ò°Þ¥ practice à¶óŸªÙè….
Ú•ÙàµÙ vøŒë]lÄÞ¥ Þœ÷ª-E›úh Ð responses question
tags ö°Þ¥ à¦ö° ú£ªõòÅ¡Ù. Ú•ÙàµÙ practice êÁ
Oªô¢ª ú£ªõ-òÅ¡ÙÞ¥ form à¶óŸª-Þœ-õô¢ª. ví£óŸª-AoÙ-àŸÙè….

Prasad: O, are they?

Suraj: In the US, a cup of coffee costs a dollar, that is, about Rs. 50/-

Answers:

(çµÙè[«-õ\ôÂ ÚÛû¦o ò°Þ¥
ò°uæ¨ÙÞ à¶óŸª-Þœ-õìª.)

(÷ªÙv꟪ö˺x à¦ö°-÷ªÙC û¦ ›úo-꟪õª.)
ÏÚÛ\è[ verb 'are'. Ú¥ñæ¨d ministers ñë]ªõª they .
(Íö°Þ¥– ÎøŒa-ô¢u-ÚÛ-ô¢-iì Nù£óŸªÙ Íô³û¦
response Ïö°û¶ ÷ú£ªhÙC.)

ÑÙC Ú¥F ÍÙêŸ-ö¶ë]ª.
ÍÙêŸ àŸL-öËºì« àŸFoüŒxêÁ þ§oìÙ à¶ø‹.
Íö°Þ¥? ÓÙë]ª-ÚÛE?
û¦ ô¢«Ùö˺ Þ¥uúà Íô³-ð¼-ô³ÙC. ðƼûËÂ
ඛúh ·ôÙè[ª-ôÁ-Võª í£è[ªêŸªÙ-ë]-û¦oô¢ª.
Kumar: F ô¢«Ùö˺ Uáô ö¶ë¯?
Tarun: FÚÛªÙë¯?
Kumar: ÏC ÍÙêŸ àŸL-ví£-ë¶øŒÙ Ú¥ë]ª ÚÛë¯?
ÍÙë]ª-ÚÛE Uáô Í÷-ú£ô¢Ù ö¶ë]ª.
Tarun: ÍEo ÎëÅ]ª-EÚÛ ÷ú£-꟪-õêÁ Ñìo ðƧxæËÀìª
û¶ìª êŸyô¢ö˺ Ú•ì-ò˺-꟪-û¦oìª.
Kumar: Í÷±û¦? ëÅ]ô¢ ÓÙêŸ ÑÙè•àŸªa.
Tarun: ë¯ë¯í£± 20 õ¤Ûõ ô¢«ð§-óŸªõª.
Tarun:
Kumar:
Tarun:

ví£øŒo:

It is not
short form it's not/ it isn't.
pronunciation

Ú¨
î¦æ¨
ÏæËÀq-û¦æËÀ/ ÏæËÀ ÐâµûËÂd
Þ¥ í£õ-ÚÛ-÷à¦a? ÏæËÀ ÐâÉÀ û¦æËÀ Þ¥û¶ í£õÚ¥ö°? Short forms writing ö˺û¶ Ú¥ÚÛªÙè¯
spelling Ú¨ ÚÛ«è¯ ÷Jh-þ§hóŸ«? ÖÚÛ-î¶üŒ
spellingÚ¨ ÚÛ«è¯ ÷Jh›úh I would- short
form I'd. He has - He's, I have - I've

EìoÙê¦ šïj°ë]-ô¦-ò°ëÂö˺ à¦ö° àŸLÞ¥
ÑÙC.
Kumar: Íö°Þ¥? ÏÚÛ\-è[ÙêŸ ö¶ë¶.
Tarun: EìoÙê¦ šúyåô î¶ú£ªÚÛªû¶ AJÞ¥.
Kumar: Íö°Þ¥? ÏÚÛ\è[ ÖÚÛ îµ«ú£hô¢ª àŸLÞ¥

ð§êŸ î¦uþ§õ ÚÁú£Ù Ú¨xÚ à¶óŸªÙè…...

URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm

îµ³ë]-öµj-ì-î¦-æ¨E Óö° ÑàŸa-JÙ-à¦L?
– Nî¶ÚÂ, ìö˹_Ùè[
áî¦ñª: It's not = ÏæËÀq not;
It isn't = ÏæËÀ ÐáûËÂd– Ïö°¸Þ í£õ-Ú¥L. Ïö° í£õªÚÛªê¦Ù Ú¥ñç¶d writingö˺ î¦æ¨-ìö° ô¦þ§hô¢ª. NªÞœê¦
contracted forms (short forms) Nù£-óŸªÙ-ö˺ì«
Ïö°¸Þ ÑàŸa-J-þ§hô¢ª.
I'd = ÕèÂ; He has = he's =âÉÀ
I've = ÕîËÂ. ÍEo contractions îµ³ë]å spoken
forms Ú¥ñæ¨d writing ö˺ Íö° Í÷±-꟪ÙC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful