Misiologie și Ecumenism Anul III, Semestrul II – Pr. lector dr.

David Pestroiu
Curs nr. 1. Educaţia creştină în dinamica misiunii
Constituie o direcție importantă a strategiei misionare a Bisericii. Necesitatea ei este exprimată prin: a) nevoia de a-i crește pe fiii Bisericii prin Hristos și în Hristos, ghidându -le viața spre mântuire; b) o poziționare activă a Bisericii în societate, oferind alternativa viabilă secularizării și consumismului; c) promovarea adevărului doctrinar revelat în fața ideologiilor post-moderne, a ateismului, nihilismului și panteismului new-age-ist; d) descoperirea sensurilor fundamentale, teologic-mistice, ale ritualurilor creștine; poziționarea favorabilă unei slujiri impregnate de trăire duhovnicească, asceză, post și rugăciune. Respingerea abordărilor folclorice , așa-zis „tradiționale”, în detrimentul slujirii autentice; e) o credință luminată prin educație reduce fenomenul bigotismului, al falsului misticism și al fanatismului religios; f) educația creștină pune accentul pe formarea caracterelor în conformitate cu normele moralei ortodoxe; deci putem spune că ea contribuie serios la asanarea morală a societății; g) știută fiind legătura dintre religie, cultură și artă, se observă, în mod similar, relația între educația religioasă și cea culturală și artistică. De aici, interdisciplinaritatea și multiplele conexiuni realizate de educația creștină în planul mai larg al învățământului și cunoașterii realităților vieții. Modurile de realizare a educației religioase sunt: - în unități de învățământ ale statului (drept prevăzut în Constituția României și Legea învățământului), Religia este materie școlară de bază. Bazele studiului se pun în învățământul preșcolar, prin colaborarea dintre educatori și slujitorii bisericești, apo i se continuă în școala primară, gimnaziu și liceu, cu personal calificat. În învățământul superior, se țin cursuri obligatorii sau facultative de Istoria religiilor, Religii comparate etc., în funcție de planurile de învățământ aprobate; - pentru filiera vocațională „Teologie”, în unități de stat – Seminarii și Facultăți de teologie, sub dubla coordonare: a Bisericii și statului; - în școli confesionale speciale, pentru pregătirea personalului clerical, instruirea personalului monahal și a laicilor implicați în slujirea misionară a Bisericii (Școala Misionară „pr. Iosif Trifa”); - în cadru organizat în parohii și mânăstiri, prin predici și cateheze, care urmăresc sporirea zestrei de cunoștințe religioase a credincioșilor, mai ales a celor care n -au prins Religia în școală; - în mod individual, la scaunul duhovniciei, printr-o relație vie, bazată pe dialog și sfătuire spre lucrarea personală a creșterii spre mântuire; - prin publicarea și răspândirea de tipărituri religioase: Biblii, Catehisme, cărți, broșuri , pliante, reviste, ziare, foi religioase parohiale etc.;

- prin editarea și răspândirea materialelor de educație pe suport vizual: icoane, afișe, postere, casete video, DVD-uri, site-uri Internet; - prin mass-media bisericească și laică (TV, radio, presă). Metode și mijloace favorizante pentru educația creștină - În biserică: atmosfera de pietate creștină, de participare concentrată la rugăciune și cântare; ordinea și curățenia, punerea în valoare a tuturor resurselor vizuale și auditive pentru realizarea obiectivelor pedagogiei creștine, combaterea kitsch-ului, deschiderea plină de bunăvoință față de cei ce frecventează biserica rar. - În școală: realizarea lecțiilor de religie în duhul formării personalității creștine, primând așadar caracterul formativ al învățământului, în fața celui informativ; cultivarea sentimentelor creștine, a dragostei de Dumnezeu și de semeni; sensibilizarea copiilor pentru a îndrăgi religia; colaborarea profesorilor de religie cu parohiile, utilizarea unor materiale didactice variate și bine realizate, implicarea factorilor decizionali din școli, precum și a părinților și copiilor, în organizarea și desfășurarea unor activități complexe, interdisciplinare sau extrașcolare, cum ar fi: cabinet de religie, revistă religioasă, cerc p edagogic de religie, pelerinaje, tabere tematice la mânăstiri, vizite la parohii, biserici, muzee, închinarea la Sfinte Moaște etc. - În societate: o prezență misionară vie a oamenilor Bisericii în toate mediile sociale, buna colaborare cu mass-media, organizarea apostolatului social al laicilor, prin organismele parohiale și alte forme de asociere creștine (O.N.G.-uri aflate sub ascultarea Bisericii), - Personalitatea educatorului creștin: integritate morală, o bună pregătire în domeniul pedagogiei creștine, stăpânirea culturii teologice și laice, abilități de comunicare, cunoașterea limbilor străine, operare P.C., tact pedagogic, dublat de deschiderea plină de iubire spre nevoile aproapelui. Deficiențe, sincope în educația creștină și soluții de remediere a acestora - În biserică: suprimarea momentelor rezervate educației creștine (predică și cateheză) sau înlocuirea acestora cu lectura stereotipă a unor pasaje din cazanie, sinaxar sau diverse cărți de predici. Remediu: preotul trebuie să cuvânteze liber la absolut toate serviciile religioase, cât de puțin măcar. Lipsa cuvântării transformă slujirea în ritualism sec, tradiționalism exclusiv folcloric, adică o detestabilă „prestare de servicii”. - alterarea sau lipsa totală a suportului vizual al educației creștine din biserici: picturi înnegrite de fum, restaurări necanonice (sfinți fără chip), lipsa icoanelor praznicare sau ale sfinților de la iconostas, afișarea unor kitsch-uri în sfântul lăcaș: icoane necanonice, vaze, flori de plastic, beculețe, ceasuri de perete etc. Remedii: lucrări de restaurare după erminii și canoane, dotarea parohiilor cu icoane și alte materiale pe suport vizual, înlăturare a kitschurilor. - nesocotirea rolului pedagogic al duhovnicului și transformarea Tainei Spovedaniei într -o comunicare seacă a unei liste de fapte săvârșite, fără asumarea pocăinței și a unor mijloace terapeutice de vindecare a patimilor și educație creștină. - lipsa de respect față de sfințenia bisericii, neglijența și nepăsarea unor slujitori: mizerie și dezordine în sfântul altar, depozitarea de obiecte pe sfânta masă, ținută fizică neîngrijită (veșminte rupte, murdare). Remediu: aplicarea măsurilor canonice care se impun. - lipsa de interes misionar privind organizarea pangarului, lipsa orientării contabile adecvate, promovarea unor mărfuri dubioase, însemnând fie o concurență neloială adusă Bisericii (lumînări, calendare), fie o nepermisă încurajare a unor fracțiuni bigote sau cu tendințe

centrifuge (literatură apocrifă, apocaliptică sau chiar totemică - fără binecuvântarea Chiriarhului). Remedii: măsuri față de cei vinovați, inclusiv pe linia conlucrării cu organele abilitate și anihilarea structurilor clandestine de producție a materialelor în cauză; creșterea productivității atelierelor și tipografiei bisericești, pentru a oferi produse la prețuri competitive; distribuirea prin pangarele unităților de cult a materialelor cu caracter misionar cu prețuri promoționale sau gratuit; - lipsa de tact misionar, arătată în atitudinea nepotrivită față de creștinii cu frecvență slabă la sfintele slujbe (fie respingerea plină de reproșuri a acestora, fie stăruința agasantă de a împlini cu orice preț anumite prevederi rituale ce nu le sunt familiare, fie – cel mai grav – suprataxarea lor „retroactivă”, adică solicitarea de a contribui cu sume care să compenseze lipsa lor de atașament față de Biserică – un fel de indulgențe mascate). Un posibil remediu: elaborarea unui cod de măsuri și strategii misionare, cu aplicabilitate generalizată la nivelul unităților de cult, vizându-i pe creștinii nepracticanți. În școală: - lipsa interesului față de disciplina Religie, datorată slabei pregătiri a personalului de predare, precum și a lipsei de implicare a factorilor de decizie: absenteismul unor cadre didactice sau limitarea prezenței acestora doar la îndeplinirea formală a obligațiilor de serviciu. Remediu: efectuarea cu responsabilitate a inspecțiilor de specialitate, depista rea celor în cauză și sancționarea lor; - bagatelizarea Religiei, prin atitudinea de nepăsare a unor dascăli, transmisă și copiilor (uniformizarea evaluării cu nota maximă). Remediu: cursuri de reciclare, cercuri pedagogice, sancțiuni disciplinare; - la polul opus, rigidizarea mesajului Religiei, prin transformarea ei într-o materie-sperietoare (note mici, corigențe chiar, mesaj strident, opresiv). Remediu: testarea psihologică a dascălilor vinovați, înlocuirea celor lipsiți de aptitudini pedagogice. - obstrucționarea disciplinei Religie, influențarea copiilor și părinților pentru a refuza studierea Religiei, favorizarea acțiunilor prozelitiste în școli. Remedii: deconspirarea celor vinovați și tragerea lor la răspundere (directori de unități școlare, cadre didactice, părinți, propagandiști sectari) – în școli este interzisă propaganda de orice fel. Se impune și includerea în programele analitice pentru disciplina Religie a unor teme de misiologie variate. În societate: - ineficiența sau chiar absența slujitorilor bisericești din câmpul pastoral misionar cu implicare socială. Remediu: stabilirea unor sarcini concrete în acest domeniu: vizite pastoral-misionare la locuințele credincioșilor, vizite la unități furnizoare de servicii sociale, organizarea de activități filantropice în parohii, vizând ajutorarea celor defavorizați și întărirea relațiilor comunitare. - desfășurarea de către unii laici de activități misionar -educative în numele Bisericii Ortodoxe, dar fără girul acesteia, fără ascultare de duhovnic și, mai grav, distorsionând grav mesajul ortodox (ex: new-agerii „clarvăzători”, „bioenergeticieni”, practicanții ocultismului și magiei), până la înființarea de noi schisme și chiar secte în toată regula (ex. Biserica Secretă, Noul Ierusalim, Maitreya). Remedii: cunoașterea fenomenelor, informarea credincioșilor asupra pericolelor acestor formațiuni, mai ales asupra consecințelor desprinderii lor categorice de Ortodoxie, intruirea unor misionari aflați sub directa coord onare a slujitorilor bisericești. - existența unor falși slujitori – preoți caterisiți și monahi excluși, care practică cerșetoria mascată sub forma „colectelor de ajutoare”, se dedau la forme ritualiste păgâne și demonice („magie cu cele sfinte”), sunt prezenți ostentativ, în locuri publice (piețe, gări, stații de metrou), în preajma lăcașurilor de cult ortodoxe în zilele de hramuri și mari sărbători

P. în teritoriile românești. București. 2008). cu atât vom distruge și grâul cel curat odată cu ele. Ed. și reprezentanți ai altor confesiuni. episcop de Ekaterinburg și Irbit. Istoria toleranței religioase în România. Principala acuzație. în contextul trâmbițatei acuzații de „intoleranță” adusă celor ce afirmă monopolul deținerii adevărului de către ortodoxie. un factor de stabilitate în lumea de astăzi. consider că orice acțiune de combatere în forță se constituie într-un prilej de publicitate nemeritată. Se invocă pretinsa și mult clamata libertate: cunoscând preceptele religioase la nivel strict teoretic. pilda neghinelor rostită de către Domnul Hristos: cu cât vom încerca să le smulgem. univ. pp. Teza nu este nouă: de mai bine de o sută de ani. 80-83 . comparativ. Ecumenismul. coord. Cel mai înțelept este să urmăm povața Domnului. față de alte nații și religii 1? Altul este însă fondul problemei. Hasdeu. creștine și necreștine. Ba dimpotrivă. pe criterii confesionale. Petru I. ca și în cazul Religiei ortodoxe predată în școală. dr. care garantează dreptul constituțional al cultelor de a -și organiza învățământul religios. Ești sincretist – înseamnă că ești tolerant. nu se urmărește nicidecum o uniformitate a rezultatelor concrete obținute: spre deosebire de botezul 1 Românii sunt printre puținele popoare din lume care n -au iscat niciun conflict religios (război). 2009. a se vedea: Irineu. în mod obligatoriu. să se acrediteze ideea că toleranța presupune. este promovarea intoleranței. adusă detractorilor în cauză. neoprotestanții din România aduc ortodocșilor acuzația că. Însă. Diana Potlog. Se încearcă. A se vedea. cu presupusele carențe invocate de către criticii ei. prin șiruri întregi de exemple vii. 2002. Pentru Religia din școală. cu unul de import. punând în balanță finalitatea demersului educativ și formativ al Religiei. București. prin practica pedobaptismului. De aceea. ar aduce atingere libertății de manifestare individuală. dintru început. erodarea sistemului actual. și în cazul botezului pruncilor. care să prezinte diferitele învățături și practici religioase sub umbrela critică a sincretismului2. Statutul religiei și instrucția școlară. din timpuri străvechi. în convingeri și atitudini – atunci primești imediat stigmatul intoleranței. David. publicată în volumul: Cultură și religie. care dintru început propovăduiește dragostea de Dumnezeu și de semeni drept poruncă primordială? Și care a și ilustrat. care ne poruncește să lăsăm să crească laolaltă grâul și neghina.SPRE LECTURĂ: RELIGIA ORTODOXĂ – O DISCIPLINĂ A TOLERANȚEI - prelegere susținută la simpozionul internațional Statutul religiei și instrucția școlară. organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (30 oct. 82-94 Asistând la campania de defăimare a manualelor de Religie. te încăpățânezi să rămâi ortodox. Pentru început. Așa vom și proceda. Universității din București. promovarea sincretismului – un pericol deosebit de grav pentru societatea globalizată în care trăim. Se urmărește. pp. 1998. elevul ar fi pus în situația de a-și alege singur religia. inițiată recent de Liga Pro Europa și Asociația Umanistă Română. au coexistat pașnic. apud Prof. în mod voit. de fapt. bazată pe respect. ne punem problema: cum ar putea fi intolerantă o credință (am numit -o pe cea ortodoxă). trad. București. spre exemplificare: B. o astfel de confruntare devine vitală. conviețuirea pașnică. care răzbate ca un fir roșu materialele publicate de către criticii Religiei. dr.: prof. univ. 1868. Editura Sophia. Editura Gnosis. mi-a venit în minte. în cazul concret al poporului român născut creștin. 184-211 2 Despre nocivitatea unei abordări critic-sincretice a educației religioase. trierea urmând a fi făcută la seceriș. Lucreția Vasilescu. pp. Educația religioasă – învățături pentru copii și tineri.

adepții grupărilor în cauză sau remarcat adeseori prin exacerbarea unei sexualități pervertite.. 29 4 Evident. Spre deosebire de yoga. Iar copiii – vulnerabili prin definiție în fața unei palete de oferte atât de largi și tentante – ar fi primele victime sigure. Adrian Lemeni. Dacă într-o societate seculară. precum şi între formele oculte de tip New Age. harul cu radiestezia și tehnicile reiki . numită fie: Istoria Religiilor sau Religiile și Cultura umanității sau Elemente de Religii Comparate – așa cum se predă în unele din statele Europei. 1998. București. Editura Corint. demență sau chiar sinucidere. 15). cerut cu atâta insistență de cercurile interesate să pedepsească aspru „intoleranța” ortodoxă. dominată de promiscuitate și perversitate. Gh. Iași. Toleranța religioasă. o astfel de măsură ar fi criminală. „În domeniul religios. cel ortodox este doar o poartă deschisă spre mântuirea din Biserică. justificând lehamitea generalizată a consumismului și un evident retard în plan spiritual. lector dr. nu practicăm prozelitismul” 3 – afirmă Constantin Cuciuc. Altfel. Manualele de Religie prezintă corect situația5. Nu se poate . deranjați de lipsa unor rezultate prozelitiste pe măsura investițiilor realizate în activitatea lor propagandistică. București. pe trupul viu al Bisericii lui Hristos? Confruntați cu efecte psihopatologice diverse. ar fi extrem de nepotrivită pentru noi. acceptarea ca ceilalţi să creadă altfel decât noi. București. iar ora de Religie îl învață pe elev valorile spiritualmorale. creştinismul este o religie a vieţii şi a învierii. iar mesajul transmis este unul plin de respect față de celelalte culte ori religii. David Pestroiu. atât de furibunde împotriva Religiei predată de cultul ortodox: reprezentanți ai unor noi mișcări religioase. de pildă. într -o Românie aflată în topul religiozității europene.și-ar găsi îndreptățire într-un manual de Religie halucinant. sunt decontextualizate. Documente internaționale referitoare la prozelitism. Ortodoxie și prozelitism. prof. Dorința unora de a pune pe picior de egalitate Ortodoxia cu sectele orientale. valorile. se pretează stilului nihilist și indiferentismului practicat de majoritatea populației. Editura Trinitas. se încearcă o împăcare între creştinism şi yoga. nu echivalentul mântuirii înseși. Ed. rugăciunea inimii cu meditația „transcendentală” sau „Zen”. urmând la scurtă vreme și părinții. 2005. 2000. Editura Trinitas. potrivit sondajelor. prin toleranţă se înţelege îngăduinţa.. cum ar fi. permisiunea. Petraru. În privința orei de Religie. entităţile” (Ibidem. Iată ce mai putem citi. Pentru o privire de ansamblu și o poziționare oficială a creștinătății ecumenice. abandonarea vieții de familie și tulburări de personalitate. privite în genere 4. mergând până la schizofrenie. prozelitismul. atâta vreme cât accesul copiilor se face în mod liber consimțit. Insei Print. din punct de vedere ortodox: atâta vreme cât subzistă ca mod de 3 Constantin Cuciuc. fără a avea pretenția de a-l determina pe de-a-ntregul să le și urmeze. În ceea ce privește atitudinea ortodoxă față de prozelitism. 5 Pasajele incriminate de către autorii studiului publicat de Liga Pro Europa. prin intermediul noilor mișcări de factură orientală. a se vedea: ***.și pe aceeași pagină (94) din Manualul de Religie pentru clasa a X-a. Cuciuc recunoaște că „o anumită intoleranţă este normală. Ortodoxia în fața prozelitismului Martorilor lui Iehova.. Colecția „Libertate religioasă”. nu pot fi tolerate și acele manifestări care lezează credința noastră. Învierea presupune unicitatea persoanei şi este o dovadă clară împotriva reincarnării. dr. Iași. 2005: „În lumea contemporană. așadar. cine sunt cei care acționează în spatele grupurilor de interese. Identificăm. orice acuzație de constrângere sau de practică a prozelitismului este superfluă. în mod sincretic. p. predarea Religiei într-un stil neconfesional. sugerăm consultarea lucrărilor: pr.neoprotestant al maturității. încearcă să le grefeze. specifice unui anumit tip de sectarism. în aceeași lecție – Ortodoxia și problemele lumii contemporane .. pustnicia cu practicile yoga. Însă o oră de religie aconfesională. chiar cu accente critice. Tolerăm când nu constrângem. p. care fac referire la yoga și lucrarea demonilor. De altfel. cum este postmodernismul occidental. în baz a afilierii confesionale. C. apără sistemele. pr. Coord. Editura „Conștiință și libertate”. 2000. nu obligăm. cum s -ar putea explica oferirea drept exemplu de „intoleranță” a cuvenitelor considerații privind influența demonică a practicilor de tip yoga asupra celor care.

urmând ca deplinătatea acestei părtășii să fie realizată în împărărția cerurilor. Ar mai fi un motiv pentru care se încearcă. Toate aceste aprecieri întregesc un punct de vedere quasi-ortodox. în mod similar. Trebuie. Iar denigrarea ei – sau. bulversați de atâtea „adevăruri” opuse. am cădea în desuetudine. atâta vreme cât nu i se va cultiva apartenența la aceasta. ajung să le respingă pe toate. prin cunoaștere și viețuire în duhul acestei credințe. op. episcop de Ekaterinburg și Irbit. 29. În problema vieții. iar noi o studiem ca atare. reconcilierea creştinismului cu practicile de tip ocult sunt adepţii sincretismului religios. 2006) în lecția Libertate religioasă și prozelitism. chiar moștenită în familie. definitorii și inalienabile. în stil apologetic .20). nu putem afirma că sunt la fel de valabile învățătura creștină a unicității și irepetabilității vieții umane în trup. 90) reproduc art. De aceea. ca o posibilă notă de spiritualitate „aggiornată” ortodoxiei noastre.” . ținând cont de arealul de răspândire naturală. care numesc lumina întuneric și întunericul lumină.manifestare specific unei religii orientale. prezentarea unei învățături nu rodește. O prezentare care ar fi pe placul noilor „reformatori” ai Religiei în școală s -ar limita la simpla descriere informală a celor două concepte privind Divinitatea. condiționată de manifestarea unui „spirit de toleranță și respect reciproc”. învățătura despre Dumnezeu: Sfânta Treime în creștinism și Sufletul Universului (Marele Tot) în hinduism. conchidem și noi. a acelei religii. atât de fervent. existent în toate (panteism). yoga rămâne o notă caracteristică respectivului sistem. Și aici trebuie să facem o precizare. Nu putem afirma valabilitatea concomitentă a două antagonisme absolute: Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău. în spiritul unei pretinse „toleranțe”. Creştinismul şi practicile yoga pleacă de la premise diferite şi au finalităţi diferite. însă. De aceea. în timp ce orientalii consideră existența aceasta ca o verigă într -un lung șir de existențe ce definesc devenirea ființei umane până la contopirea cu Absolutul. vor ajunge. etno-culturală. ca mărturisitori ai adevărului. Să luăm. manifestând o firească toleranță. copiii ar ajunge foarte repede la ateism. în manualele de Religie : negarea finală a amândurora. firesc. În acest caz. 6 Irineu.creștin. în tonul vechii zicale românești: „Nu pot sta două săbii în aceeași teacă”. ca fiind false. cit. alin. într -o lume tot mai pluralistă și globalizată. Aceiași autori. foarte la modă în epoca actuală”. p. să luăm o poziție intransigentă. în Manualul de Religie pentru clasa a XI-a. cu atât mai puțin se va realiza sensibilizarea copiilor în ceea ce privește apartenența etnică sau religioasă. la suprimarea lor. care socotesc amarul dulce și dulcele amar! (Isaia 5. (p. acela distruge orice religie. de pildă. de pildă. Un simplu exercițiu de logică îi va determina să anuleze cele două variante: pornind de la disjuncția lor totală. Ce se întâmplă. prin educație.. multe dintre acestea sunt incompatibile sau chiar antagonice față de concepte similare ale altor sisteme religioase. 2 din Constituția României. Noi privim viața aceasta ca părtășie la jertfa și învierea Fiului lui Dumnezeu întrupat. susținerea veridicității antagonismelor absolute. Sau: Dumnezeul – Treime de Persoane versus Dumnezeul – impersonal. ne vedem puși în situația de a apăra cu fermitate unicitatea acestuia. (Corint. nefiind convinși de justețea uneia sau alteia dintre imaginile lui Dumnezeu mai sus descrise 6.. Cu alte cuvinte. fără o critică pertinentă. altminteri. care garantează libertatea religioasă fără constrângeri.. un copil nu va îmbrățișa automat credința strămoșească. printr-o soluție de compromis: ambele sunt eronate. atunci când ni se propune importul acestei ideologii și practici în „spațiul mioritic”. prin incoerență și neseriozitate. a panteismului. Cei care încearcă amestecarea învăţăturii creştine cu yoga. punerea ei pe aceeași treaptă cu alte credințe – ar avea un efect face nici un fel de comparaţie între creştinism şi yoga. extrem de importantă: Ortodoxia operează cu concepte doctrinare de bază. de fapt? Este simplu: copiii. și învățătura credințelor orientale privind metempsihoza sau reîncarnarea. Iar dacă în plan doctrinar. 89: „Cine susţine că fiecare este liber să aibă ce atitudine crede faţă de religie.

9). . Editura Thalia. având pretenția de a trata un subiect religios. Cei care se ridică. la confluența dintre tradiția creștină și cea populară. Vasile Băncilă schița un portret realist al omului modern. într-o societate care tinde să anihileze valorile perene ale spiritului. Ei. O primă cauză. pentru apariția și afirmarea publică a acestor voci pseudo -ortodoxe. Valeriu Dumitru. La mijlocul secolului trecut. suntem datori să revitalizăm latura catehetică a misiunii noastre. este regretabilă. Din păcate. cât și impactului acestora asupra păstoriților lor. considerat a fi normativ pentru creștinătatea de pretutindeni. discernământul creștin. ar fi trebuit măcar să se documenteze asupra textului Scripturii. Pornind de aici. toată această apetență a unora de a propune modificări în manualele de Religie. similar manipulării conștiințelor tinerelor generații din epoca de tristă amintire a marxim-leninismului materialist. însă. morală. Vasile Băncilă și educația religioasă. împotriva inserării expresiilor de mai sus în manualele de Religie. se află și numeroși declarați ortodocși. De fapt. vom oferi o mostră de ignoranță biblică. practic. constând în chinuri. pe lângă adepți ai altor culte. întrucât nu mai respectă nici cele mai elementare reguli ale apartenenței lor la Biserica neamului: smerenia. de unde încearcă să le impună acestora propriile definiții existențiale și propriul mod de trai. de natură strict materială – îl determină să se auto-plaseze deasupra semenilor săi. străine duhului Evangheliei. dacă s-ar spovedi și împărtăși cu vrednicie. înlocuindu -le cu pseudovalorile tehnicii. Egoismul – consecință a traiului consumist și hedonist. p. Este vorba de incriminarea unui limbaj „violent” în manualele de Religie. „fiind preocupat numai de sine. numeroși fii ai Bisericii consideră că pot deveni exemple vii ale definirii sintagmei „unitate în diversitate”. că o astfel de maladie i-a cuprins și pe unii dintre cei ce-și zic ortodocși: de pe acoperișul templului (Luca 4. plângere și scrâșnire a dinților. canonică și cultică. indiferent de apartenența confesională. într-un stil atât de vituperant. uneori stridente. cu tristețe. întrucât o primă cauză a lor o constituie grava ignoranță și lipsa de cultură teologică a promotorilor lor. s-au rupt. Existența unor diferențe. Spre a exemplifica. prin afirmațiile lor. neașteptat de incomodă. ascultarea ierarhică. cu tendința evidentă de a accentua valoarea manifestărilor celei de-a doua. între strategiile misionare ale diverșilor slujitori. vom constata cu surprindere că. în detrimentul primeia. Dacă privim. în ceea ce ne privește. trebuie să recunoaștem că ne revine o parte din vină. trec cu vederea un lucru esențial: faptul că ele reprezintă o reproducere fidelă a cuvintelor Domnului Iisus. aflate însă în contradicție flagrantă cu doctrina și practica Bisericii dintotdeauna. o constituie deficiențele privind adaptarea strategiei misionare la tendințele societății postmoderne: Biserica trebuie să-și cheme fiii la unitate doctrinară. după rânduială. în spiritul dragostei de Dumnezeu și de semeni. 2002. revenind la tema acestei prelegeri. a-L cenzura pe Hristos este cu totul aberant. El este 7 apud pr. ar fi povățuiți să respecte comoara revelată a credinței și să fugă de orice ispită privind importul unor noi învățături. Față de atari rătăciri. scoțându-l din circuitul firesc al exprimării ecclesiale. dornici a destabiliza ortodoxia. se înscrie în contextul mai larg de influență în societatea postmodernă a curentului pseudo-religios New Age. care hipertrofiază în mod voit individul. Observăm. afirmând că acesta.distructiv evident. Ruptura lor cu harul este evidentă: dacă ar avea legătură sufletească vie cu un duhovnic. 65. se grăbesc să rescrie după bunul plac dogmele ortodoxiei. mai ales. consfințit în descrierea pedepselor veșnice ale păcătoșilor. pentru niște persoane care. invocând pretinse forme de intoleranță și exprimări punitive. spectrul confesional al tăgăduitorilor icoanelor din școli și ai manualelor de Religie. și nu o contribuție proprie a autorilor respectivelor manuale. Această situație se întâlnește. este în mod fatal nemulţumit” 7. Ori. dr. bunăoară. București. de ortodoxie.

Cuvintele vieții celei veșnice (Ioan 6. Levitic 20.proeuropa. i se va scoate partea lui de la pomul vieții (Apocalipsa 22. lipsită de exprimarea mesajului dreptății divine. Extrapolând și adaptând surse de inspirație neognostice. cu scopul de a distosiona „imaginea bunătății. sunt aduse în prim -plan exemplele unor manuale de liceu care reproduc textele vetero-testamentare ce consemnează pedeapsa cu moartea hărăzită de Dumnezeu vrăjitorilor (Ieșire 22. Sprijinite pe produse ficționale („The Da Vinci Code”) sau mediatice („National Geographic”). Iași. dorită a fi „eliberată” de sub jugul oricăror prejudecăți. Tonul a fost dat de promotorii neognosticismului contemporan. se incumbă permisivitatea păcatelor. cu vederea. Pregătit deja de societate spre a deveni o mașină vorbitoare. 19).18. 2007. cosmetizate „științific”. descrisă în manuale în foarte multe circumstanțe. Iar una dintre cele mai teribile arme fol osite în acest sens este producția literară devenită pe nemerit best-seller: „The Da Vinci Code”. prin înseși cursurile de educație sexuală din școli sau prin distribuția de materiale contraceptive. omul postmodern devine și o mașină de sex.2008 . mai cu seamă a acelei părți din eshatologie care vorbește despre damnarea veșnică a păcătoșilor. tot mai mulți au căutat din răsputeri schimbarea acestei situații. Iar canalele de lucru principale sunt două: modificarea atitudinii creștine față de relația trupească. lipsit de atributul dreptății. cu consecințe dezastruoase asupra formării personalității generațiilor viitoare. Târgu Mureș. 2005.10. Editura Performantica. care se străduiesc din răsputeri să reformuleze revelația creștină din temelii. și anihilarea învățăturii eshatologice creștine. De aceea. pe care autorii studiului în cauză le trec.ro/norme_si_practici2. În plus. reprimându-și orice aplecare spre spiritualitate. în diabolicele-i mreje. ca instrucție și formare” 8. astăzi se încurajează chiar coborârea vârstei de început a vieții sexuale. ambele direcții sunt de o nocivitate extremă. de Dan Brown. care să reliefeze și dreptatea Lui desăvârșită. i-ar împinge pe copii spre nedorita stare a laxismului moral. din care de va scoate cineva ceva. nu numai iubirea lui abisală. Libertinajul. p. și relativizarea ideii de păcat este tot o derivată a stării nefirești a eului hiperbolizat. 287 9 Smaranda Enache (coord. Catehetica și didactica Religiei – interferențe și deosebiri.html. Faptul de a păstra curăția trupească până după Taina Nunții a ajuns o raritate. Evident că nu acesta este scopul autorilor manualelor respective.). De fapt. Educația religioasă în școlile publice. perversiunile sau homosexualitatea au ajuns să fie considerate firești. spusele lui reprezintă punctul culminant al revelației. amenințând serios edificiul legii morale. Și aici manipularea este evidentă: prezentarea unor evenimente din istoria biblică se realizează.„Centrul învățământului religios. autorul își permite să promoveze 8 Carmen-Maria Bolocan. Să le analizăm succint. Deosebit de apreciată în timpurile noastre. în ultima vreme. ea a cuprins. în mod nepermis. urcat pe podiumul autosuficienței. iar despre flirt sau purtarea curtenitoare abia dacă-și mai amintesc cei mai în vârstă. ci tocmai conturarea unui portret cât mai exact al lui Dumnezeu. În privința „imaginilor violente”. accesat la data de 26. 68). Un Dumnezeu prezentat doar în coordonatele bunătății și blândeții absolute. Prin anularea ideii de pedeapsă. o astfel de mutilare a mesajului credinței creștine este și periculoasă. cea mai mare cursă întinsă de vrăjmașul diavol omului contemporan. încercând chiar forțarea Bisericii spre a -și modifica mesajul „retrograd”. Erotismul a devenit. a unui Dumnezeu sau părinte iertător” 9. 27) sau plăgile trimise de Dumnezeu asupra Egiptului. A dispărut iubirea romantică. în opinia cercetătorilor de la Liga Pro Europa. s-a anulat tandrețea. Editura Pro Europa. pe foarte mulți dintre semenii noștri. publicată pe site-ul: www. Biserica (inclusiv prin intermediul manualelor de Religie) a rămas un bastion al rezistenței față de toată această ofensivă a sexualității.

. întrucât le-a devenit habitual. James Cameron și Simcha Jacobovici. Vasile Miron. care pretind a deține dovezile „științifice” ale mormântului lui Hristos și al „familiei” Sale. că se bazează pe o înlănțuire de presupuneri. încurajați de la vârsta pubertății să trăiască primele experiențe sexuale. pentru a putea converti energiile în puteri creatoare de valori. însă. Trebuie să arătăm că toți cei care l-au urmărit și i-au dat crezare erau deja convinși de 10 Arhim. 2005. E. cu nedisimulată prefăcătorie. de aceea. Contestată deja de ceva vreme. lect.I.R. București. se înscriu. o reprezintă evenimentul central al istoriei: învierea lui Hristos.B.O. persoana umană creată "după chipul lui Dumnezeu". învierea Domnului a ajuns să fie negată cu vehemență în prezent de către grupări precum Martorii lui Iehova și trecută cu vederea de către multe alte denominațiuni creștine. Copiii de azi. ce accentuează valoarea morții lui Hristos pentru umanitate. care îl formează pe copil în spiritul deplinei armonii trupești și sufletești. Un al doilea câmp de lucru al celor ce urmăresc destabilizarea Bisericii din interior. care e slăbănogit şi pervertit” 10. arhim. susțin contrariul) sunt „artiștii” documentarului difuzat recent de National Geographic. Animați de goana nesăbuită după agonisite materiale. Însă cei care doresc a da lovitura de grație învierii Domnului (deși. anterioară producerii și difuzării lui. adesea. fără grija vieții veșnice? Cheia veșniciei. de către Școala teologică a criticismului protestant de la Tübingen. robiți de plăcerile acestei vieți. putem afirma chiar contrarul: manualele de Religie exprimă maxima formă de compasiune și toleranță față de toți cei căzuți în păcate. nu și -a schimbat (și n-avea cum să-și schimbe) doctrina. Vasile Miron arat ă că „pentru a învinge obsesiile şi aberaţiile devenite patologice astăzi. când pot să huzuresc în viața pământească. 402 . O analiză efectuată mai în profunzime va da la iveală un lucru și mai surprinzător: mulți dintre cei ce au ajuns să considere romanul lui Dan Brown drept noua lor Biblie simțeau nevoia organică a apariției lui. dr. mai ales.B. Deși s -a văzut că dovezile invocate sunt firave. Evident. univ. Și aici sesizăm o apetență a exaltaților documentarului. întâlnirea cu Hristos la Spovedanie. Și aici lucrează egoismul: de ce să împart cu alții comuniunea de iubire a împărăției promise de Hristos aleșilor săi. refuză contactul cu Biserica și. lect. în coordonatele descrise mai sus. mulți dintre ei fiind deja victime ale confuziei acestei ficțiuni cu realitatea. că dintr-un păienjeniș de inscripții le-au ales tocmai pe acelea care ar părea a fi semnele unor omonime biblice rezonante. este cel eshatologic. mulți semeni ai noștri se dovedesc a fi extrem de neîncrezători în promisiunea unei vieți veșnice și cu cu atât mai puțin într -o pedepsire a răului pentru eternitate. făcând din Hristos un prototip al desfrânaților lumii de azi. lăsând învierea Lui ca o proiecție pentru cele ce vor urma în viitor. În acest sens.cea mai îndrăzneață blasfemie. p. Iar manualele de Religie sunt acuzate de intoleranță pentru că promovează o învățătură nepervertită. la nivel oficial. succesul „descoperirii” a fost enorm. În chestiunea delicată a sexualității. Refuză să se considere păcătoși (altă fațetă a diabolicei „perfecțiuni” new-age-iste) și. Și aici trebuie să constatăm cu tristețe că mulți dintre ei refuză să conștientizeze păcatul. pentru a salva de la degradare şi a reconstrui omul. asistăm la mutații interesante în perceperea fenomenului în rândul miilor de cititori ai romanului. își doreau o eliberare de sub povara grea a damnării pentru starea deplorabilă a desfrâului lor. Studii de teologie liturgică și de educație religioasă. arătându-le acestora șansele reale ale întoarcerii lor la Hristos. dr.M. care -i primește cu bucurie pe toți cei ce vin la El cu pocăință. nu numai de conținutul manualelor în sine. Și chiar dacă Biserica. trebuie să avem conştiinţa că în noi conduce spiritul şi nu trupul. menținerea copiilor pe această traiectorie a legăturii cu Dumnezeu ține și de tactul pedagogic al profesorilor de religie. un complex biologic. prin rescrierea interesată a doctrinei.

pentru limitarea proporțiilor lor negative prin acte normative corespunzătoare. alcătuirea claselor și grupelor de elevi în conformitate cu adeziunile părinților și copiilor la religia majoritară ortodoxă permite desfășurarea unui program duhovnicesc. op. termenul „prozeliți”. în care 11 A se vedea. Acestuia i se reproșează. care nu încalcă niciun fel de libertate. astfel de subiecte suscită un interes public deosebit: există țări unde fenomenul expansiunii sectare face obiectul unor analize sociologice temeinice 11. fundații. cu înverșunată mânie. la înviere. asociații. conştiinţă şi religie a elevilor”14 – mai găsim stipulat în studiul celor de la Liga Pro Europa. OvidiuGheorghe Ionescu. Maria Stângă. de rugăciune și cântare comună. la pedepsele veșnice ale păcătoșilor. prezența conceptului de prozelitism sectar în manualul de Religie pentru clasa a XI-a. o altă țintă. care argumentează. pe atunci deținător și al funcției de Secretar de Stat la Culte. În România. publicate în lucrări de specialitate. se încadrează tot în categoria manifestărilor intolerante. atâta vreme cât copiii aderă de bunăvoie la aceste acte de cult. Vasile Timiş. pe nedrept. Adrian Lemeni. înţelepciune. Deplinul amatorism al reprezentanților Ligii Pro Europa în materie de teologie și sociologie a religiilor se vădește atunci când analizează. Iar printre obiectivele generale ale studiului Religiei. p. despre care nu au habar 13. 28-42 . Buc. „în societatea contemporană. „Rugăciunile colective la începutul şi sfîrşitul orelor reprezintă o încălcare a libertăţii de gândire. Îndrumător pentru predarea Religiei în învățământul preșcolar. Potrivit lui Vasile Timiș. în locul victimelor prozelitismului. de fapt. 100+1 Gramar. perfid. milostenie şi răbdare multă” 16. Din toate aceste realități. centre de observare și monitorizare 13 De exemplu. și loc cit. Convergenţe. Secte. dar nu interzice rugăciunea comună a celor care împărtășesc aceeași credință religioasă. București. ne îndoim că autorii studiului pot înțelege ceva. Îndrumări pentru predarea Religiei. că în școlile din Statele Unite astfel de acte de afirmare publică a evlaviei sunt interzise. în sfârșit. cinste. 11 16 Lucia Lazăr. p.diferențiat pe categorii de vârstă – la: Lect. pp. Ovidiu-Gheorghe Ionescu. Invocând același slogan al intoleranței. 2004. Uită. 14 Smaranda Enache (coord. Cluj-Napoca.). la nemurirea sufletului. Perspective. dr. dragoste. al societății americane nu permite o exprimare unitară în acest sens. de data aceasta umană: coordonatorul manualului. 2005.. Buzău. deși ilustrate cu texte biblice. Picard. autorii studiului citat urmăresc. univ. Editura V&I Integral. C. la nivelul structurilor ecumenice europene și mondiale a fost combătut energic prozelitismul. „Orice definire a libertății e nulă dacă nu este pusă în raport cu Dumnezeu” 15– arată Prof. spre luare-aminte: Picard A. cu care ne-au obișnuit. În Europa contemporană. însă. unul misionar autentic). Cum operează conceptual situația descrisă anterior față de manualele de Religie? Desigur. menționăm: „formarea unor trăsături pozitive de caracter: bunătate. în altele s-au creat structuri de monitorizare a acestor fenomene12. cumpătare. Fournier. făcută la ora de Religie într-o manieră total antagonică apologiei respectivei teorii la ora de Biologie. înainte de a-și clarifica proprietatea unor termeni. 15 Prof. întrucât starea lor se înscria deja într-un anumit curent nihilist specific postmodernității. referirile făcute la viața veșnică. Putem adăuga aici și critica evoluționismului. 1997. Misiunea Bisericii şi educaţia: Atitudini. așa cum am mai arătat. conf. credinţă. tonul utilizat (care este. să precizeze faptul că spectrul larg. folosit pentru a-i denumi pe cei ce fac prozelitism. Tot despre impactul educaţiei religioase în copilărie asupra modelării caracterului . democrație și mondializare. precum și descrierea noțiunilor de prozelitism și secte – considerate subiecte tabu. pluriconfesional.veridicitatea lui. 2006 12 Agenții guvernamentale. de fapt. Editura Presa Universitară Clujeană. 13.

în favoarea orei de Religie. 1999. Studiul Ligii Pro Europa se constituie. autorii dovedesc o crasă incompetență teologică. 1999. şcoală. iar actul educaţional este din în ce în ce mai marcat de secularizare.-urilor românești. Ediția a II-a. configurarea unui ethos comunicativ stimulativ şi tonifiant în clasă. 22 Printre obiectivele de referință (specifice Religiei). instituțiile statului (în speță. deoarece intervine într-un domeniu unde este total lipsit de competența necesară.1996). într-un grav abuz. articolul 32. De fapt. 8159 din 11. Ana Danciu. educaționale și sociale . 1999. 111-113 21 Câteva din aceste acte normative: Protocolul încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei (nr. Editura Anastasia. Presa Universitară Clujeană.G. În şcolile de stat. Educația religioasă: repere teoretice și metodice.2001. Deși limbajul utilizat în materialul publicat are pretenția unei pregătiri de specialitate. Elena Popescu. lipsă de orientare biblică. 36/1997. stabilirea corectă a tehnicilor de evaluare şi notare. Este foarte important să arătăm și poziția subiecților educației religioase în pr oblema aflată în discuție. 150052) şi Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. fără însă a avea vreo competență în domeniul stabilirii normelor de colaborare între culte și statul român. se apropie 17 Vasile Timiș. Ar trebui să i se reamintească Ligii Pro Europa că nu are nicio cădere în a analiza situația religiei în școală. în sondajele date publicității.moştenirea creştină s-a subţiat. Religia în școală. Copiii s-au pronunțat. aliniatul (7): Statul asigură libertatea învăţământului religios. gimnazii și licee. prin încheierea unor acte de colaborare între Biserică și stat21. 300 20 Ibidem. într-o manieră covârșitoare. a fost transmisă unor reprezentanți ai mass-media. de transmitere. legitimând întrucâtva această grupare quasi-obscură în peisajul O. 9715 din 10 aprilie 1996. cu privire la introducerea educaţiei moral-religioase în învăţământul de stat. 2004. Manuela Năstase. în mod confesional strict. pp. p.04. Ordinul nr. Iași. Metodica predării religiei. Editura Polirom. părăsit adesea de pretinsa rigoare științifică (desconsiderarea principiului audiatur et altera pars este o dovadă suficientă22). stilul materialelor publicate. 76 19 Constantin Cucoș. 39). din 11 septembrie 1990. 14 18 Preot dr. apreciind importanța ei și considerându -o plăcută (98 % în ciclul primar și 83% în ciclul liceal) 20.04. cu privire la aplicarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru liceu în anul şcolar 2001-2002. ClujNapoca. p. aliniatul (1) stipulează că: Disciplina Religie poate fi predată numai de personal abi litat. București. care s-au grăbit să crediteze studiul celor de la Liga Pro Europa. Constituţia României. pentru modificarea și completarea Legii Învăţământului. circumscrierea şi desfăşurarea unor conţinuturi informative şi formative în acord cu situatia de învăţare. Trist este faptul că furibunda exaltare. potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. orice lecţie de religie trebuie să fie concepută ca un act misionar. încheiat cu Secretariatul de Stat pentru Culte (nr. Metodica predării Religiei în școlile primare. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Editura România creștină. biserică 19. Există o varietate de proiecte de dezvoltare școlară care promovează tocmai . Ea „cere jertfă”18 și „presupune fixarea cu profesionalism a unor obiective specifice acestei laturi a educației. învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege. București. în domeniul disciplinelor socio-umane. Valențe eclesiale. prezente în lucrările cu conținut didactic de specialitate se menționează: „Elevii trebuie să cunoască pluralitatea cultelor religioase din România și să înțeleagă sensul cuvântului toleranță” (Prof. Statutul Personalului Didactic. atitudine discreționară.N. dublată de o crasă ignoranță. Scopul publicării lui este de a ne discredita credința și neamul în fața organismelor europene și de a semăna dezbinare. de aprofundare şi de întărire în dreapta credinţă” 17. care amenință în mod imperativ. p. 3670 din 17. Ion Popescu. 7758). cu acțiuni de protest. 84 din 24 iulie 1995). p. întrucât aceasta se predă potrivit Constituției. în articolul 136. Similar ar trebui procedat și cu Asociația Umanistă Română. Legea Învăţământului (Legea nr. în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat. folosirea inspirată a unor metode şi tehnici de predare şi învăţare. Protocolul Ministerului învăţământului nr. așadar. Ministerul Învățământului) și Patriarhia Română.

având mereu în minte cuvintele Mântuitorului: În lume necazuri veți avea. în deplină armonie și toleranță. Trebuie să veghem la sporirea acestei comori de lumină. exemplară. într-un mediu social tot mai deteriorat.. spre exemplificare. De un real folos sunt cursurile misionare şi obţinerea gradelor preoţeşti. Dar. cu adevărat. forme de magie cu cele sfinte. spre a fi. următoarele îndatoriri: -păstrează un climat de bună înţelegere cu ceilalţi preoţi. liturgic şi canonic. lipsită de teatralisme. Gabriela Huțuțui. în plus. rânduielile şi canoanele Bisericii şi respingerea fermă a oricăror tentative „înnoitoare” în plan tipiconal. ci deschide doar calea efortului personal al înaintării pe calea spre împărăție. -o continuă pregătire teologică şi intelectuală. respectul față de alte confesiuni. îndrăzniți! Eu am biruit lumea! (Ioan 16. -respectul faţă de dogmele. volumul: Rodica Chiriac. Proiect de dezvoltare școlară Comenius 1. Ora de Religie este un dar al lui Dumnezeu. impedimente canonice.. vicii sau alte prilejuri de scandalizare a opiniei publice. elegant. realizabil prin: -o viaţă creştină autentică. căci botezul ortodox nu este singur mântuitor. cu consiliul şi comitetul parohial. orientarea spre împlinirea poruncii iubirii aproapelui. La fel este și ora de Religie: o exprimare a libertății noastre. CURS NR. condamnarea egoismului şi a înavuţirii pe seama credincioşilor simpli. 2 . -organizează acţiuni culturale şi filantropice. manifestări folclorice sau. care luminează drumul vieții generațiilor ce vin în urma noastră. 33). -o slujire plină de trăire duhovnicească. -îndrumarea fiilor duhovniceşti cu competenţă şi răbdare. toleranța religioasă. o cale de conviețuire.IMPORTANȚA PAROHIEI ÎN MISIUNE a)Preotul – model misionar urmăreşte idealuri precum: -mântuirea sa şi a păstoriţilor săi – obiectiv primordial. f ac acest lucru pentru a le transmite cel mai mare dar pe care li-l pot oferi: credința lor și a strămoșilor lor. fără abateri morale. A se vedea.de cadența ritmată a tabloidelor de scandal – fapt care justifică apetența unei categorii a presei în a prelua și redifuza aceste afirmații. prezentându -le copiilor centre spirituale ale acestora de pe o anumită rază teritorială. chiar fără a consemna manifestarea voinței acestora. aşezămintele culturale sau filantropice.3. harul înfierii în Hristos și în Biserica Lui. o bună capacitate spre dialog. adaptat momentului şi auditoriului. -gestionează cu acurateţe fondurile încredinţate. lumina l umii. -practicarea filantropiei creştine şi a tuturor virtuţilor (exemplul personal). precum cel protestant. Aceasta nu înseamnă nicidecum silire. 2006. Editura Performantica. Atunci când părinții își botează copiii de mici. mai grav. -un discurs elevat. printr -o strictă orientare financiarcontabilă. Preotul ca paroh are. Cleopatra Tudorache. Toleranța religioasă. . Iași. -conduce forme specifice ale misiunii parohiale: biblioteca parohiei.

evlavia faţă de sfinţenia altarului şi a obiectelor din el 24. oglindit în grija faţă de manipularea şi păstrarea Sfintelor. neinstruiţi. iar consecinţele pot fi imprevizibile. insurmontabile la nivel tete-a-tete. Recomandări: -participarea activă a membrilor familiei preotului la viaţa Bisericii. În acest sens ar trebui să se analizeze periodic. Preotul conslujitor are următoarele sarcini specifice: -sprijină iniţiativele şi lucrările desfăşurate în parohie. membri din familia decedatului . Prin colegialitate. depozitarea pe sfânta masă a unor obiecte ce nu corespund sfinţeniei locului (ochelari. se găseau şi întrebări referitoare la familia preotului. cu acordul preotului deservent de sector (în afara slujbelor ce ţin de respectarea duhovniciei. în calitate de responsabil al cimitirului parohial.. pomelnice.la înmormântare etc. frecvenţă bună la sfintele slujbe. Pericolul este smintirea credincioşilor. implicarea gospodărească etc. -respingerea oricărei forme de kitsch – absolut obligatorie. 23 În perioada interbelică. fără binecuvântare şi lipsiţi de evlavia necesară (ex. şi preotul este asociat acestora. iar copiii preotului exemple pentru tinerii bisericii. Mai ales când rezultatele financiare conduc spre opulenţă. de către forurile ierarhice bisericeşti. Întreţinerea lor presupune: -respectul pentru sacru. -tactul şi diplomaţia: în cazul unor eventuale diferenţe de opinii între preoţi.: cei ce efectuează diverse „plăţi” – naşii la botez şi cununie. în spiritul legislaţiei bisericeşti şi laice în vigoare. aceştia pot depune bani deasupra proscomidiarului sau chiar pe sfânta masă!). cimitirul. în calitate de preşedinte al comitetului de pangar. -desfăşurarea unor activităţi incompatibile cu slujirea preoţească este interzisă membrilor familiei preotului. casele parohiale. care se pot săvârşi în orice situaţie sau loc. curţile.: spovedania şi împărtăşania). între rubricile acestuia. 24 Sunt interzise: pătrunderea laicilor în altar.-biserica. în nici un caz nu se va proceda la antrenarea credincioşilor în aplanarea situaţiei – care. criticarea întregii familii de către comunitate devine o perspectivă certă (chiar dacă preotul se declară neimplicat). . exista un chestionar extrem de interesant privind inspecţiile de la parohii. se împart astfel în tabere – ci se va apela la medierea din partea forurilor ierarhic superioare (întâi la protoierie. sabotării monopolului Bisericii şi altor infracţiuni. vor fi în perfectă stare de ordine şi curăţenie. Aprovizionează pangarul cu mărfuri variate. se pot efectua anumite servicii şi în alte sectoare. sporind astfel impactul misiunii Bisericii. asigurându-se combaterea speculei. precum şi gestionarea echilibrată a fondurilor privind întreţinerea acestora. -respectarea coordonatelor spaţiale impuse de chiriarh (sectoarele parohiale). -preoteasa trebuie să fie un exemplu pentru femeile din parohie. pix. Se impun: -alternanţa strictă a protiei liturgice. gardurile etc. ceas etc. Administrarea sfântului lăcaş. -coordonează. bani. Relaţiile dintre preoţii din parohii se bazează pe dragoste creştinească şi respect reciproc. impactul misionar pe care-l realizează membrii familiei preotului 23. când se impun cu necesitate . a caselor parohiale şi a altor edificii Acestea sunt o adevărată „oglindă” a preotului (preoţilor).). -ordinea şi curăţenia exemplare. evaziunii. bunuri mobile şi imobile. apoi la centrul eparhial). Familia preotului are o mare importanţă pentru misiune.ex. mai ales la monumentele vechi25. bunurile încredinţate. inevitabil. în mod indirect. la locuinţa acestuia. -împărţirea frăţească a unor beneficii rezultate din împreuna slujire: prinoase. implicare în organizarea acţiunilor specifice prin comitetul parohial. activităţile specifice. -gestionează.

verificarea permanentă a probităţii morale a angajaţilor şi firmelor partenere. -combaterea prozelitismului sectar din spitale. 1. constructive. c)armată -prezenţa activă a preoţilor în câmpul misionar încredinţat (şi nu în altă parte ).-iluminare. toate evenimentele desfăşurate în parohie. gardurilor. printr-un avizier care să transmită date esenţiale privind programul slujbelor. cu ceilalţi militari (în funcţie de grad. -administrarea unor sfinte taine: spovedit. Cunoaşterea temeinică şi tratarea permanantă prin dialoguri. -cunoaşterea bună a aplicaţiilor solicitate. contactarea preoţilor. -denunţarea unor practici imorale: interzicerea iehovistă a transfuziilor sau transplanturilor. -îngrijirea curţilor. dacă acceptă să-şi cultive. cimitir Probleme misionare specifice: a)penitenciar -conştientizarea stării de păcătoşenie -implicarea deţinuţilor în activităţi misionare -combaterea prozelitismului sectar în închisori b)spital -prezenţa activă a preotului în spital. cateheze şi predici. eliminarea construcţiilor amplasate ilegal. armată.. mulţi preoţi sunt lipsiţi ei înşişi de cultură. pregătire ). -buna gospodărire a caselor parohiale şi anexelor acestora. -învăţătura creştină despre moarte: încurajatoare pentru muribund. Tratare diferită a subiectului. Slujirea misionară în spaţii speciale: penitenciar. sonorizare. pregătirea unor teme specifice şi prezentarea lor la instrucţii. cât şi a omului simplu. 26 Nu la morga spitalului „pândind” decedaţi pentru a le face pogribania sau zăbovind „la plimbare” prin cimitire sau prin parohii citadine (uneori cu largul concurs al preoţilor de enorie. aranjarea mormintelor. care nu fac faţă solicitărilor. măcar la sfârşitul vieţii. a toaletelor publice. a hotelor pentru lumânări. de către preot.. încurajarea homosexualităţii prin schimbare de sex etc. -problema suferinţei: cauze şi remedii. pruncuciderea de orice fel (inclusiv în „starea embrionară”). sistem antiefracţie – discrete şi cu bun simţ. vârstă. Din păcate. printre pacienţi şi medici 26. a unor teme precum: -atitudinea creştină faţă de boală. eutanasia. Propunem cercetarea cazurilor prin protoierii şi recomandarea frecventării unui curs de estetică şi artă creştină de către cei aflaţi în culpă. spital. -dialoguri vii. dar nici nu cedează în chestiunea rearondării teritoriale). . 25 Cultura enoriaşilor trebuie educată. El îşi sfătuieşte cu tact fiii duhovniceşti să împodobească biserica numai cu acele obiecte asupra cărora el însuşi girează înainte. îmbinând latura teoretică şi creşterea duhovnicească. împărtăşit. cele trei virtuţi teologice. aleilor. -o bună comunicare cu enoriaşii. în unele situaţii. atât din perspectiva intelectualului (medicului). maslu. -curăţenia cimitirelor.

ca deschidere către rugăciune. . Mai mult sau mai puţin. a abuzurilor şi atrocităţilor. purtător de ghiul şi unghii lungi la degetele mici de la mâini. Misiunea monahilor. poate fi împărtăşită şi celorlalţi creştini. 28 La un cimitir vestit al Capitalei a devenit deja întristătoare imaginea unui slujitor (intens mediatizată cu prilejul unor funeralii celebre). post. cei ce se află deja pe drumul către obţinerea ei. Baha’i. în promovarea unor direcţii misionare şi apărarea dreptei credinţe de atacurile sectare. experimentată de monahi. Astfel. important este ca ortodoxia să ofere aici resursele (şi este cea mai în măsură să o facă). a credinţei neamului. -timpul dedicat slujirii lui Dumnezeu. a patriei.-stăpânirea cunoştinţelor doctrinare privind necesitatea apărării vieţii. Monahismul poate şi trebuie să revigoreze misiunea. astăzi Înstrăinarea din lume nu trebuie să fie sinonimă cu lipsa de receptivitate la problemele acesteia.. 2. transformând cultul morţilor într -un fel de prestare de servicii cu iz folcloric. -mânăstirile sunt vetre de cultură şi spiritualitate. asceză. Meditaţia Transcendentală sau Sahaja Yoga. iar slujirea misionară de aici nu se rezumă la „taxarea” celor aflaţi în necaz. pe deasupra. pe motiv că acolo este „parohia lui”. Se aşteaptă intervenţia forului ierarhic tutelar. -oamenii vor fi încurajaţi să cultive relaţii de filiaţie duhovnicească faţă de bisericile de care aparţin. -denunţarea practicilor imorale. Combaterea tuturor doctrinelor eretice privitoare la aceste aspecte. omul simte nevoia unei deveniri în plan mistic. ei trebuie participe la viaţa parohiilor din care fac parte. Iată câteva dintre acestea: -mistica ortodoxă sau frumuseţea trăirii în Hristos.S. imnului. şi nu M. -ne aşteptăm la o implicare mai profundă a monahilor în studiul teologic. Este. Vizitarea lor de către pelerini poate fi un bun prilej misionar. oaze de linişte şi centre ale rugăciunii permanente. -atitudinea preoţilor de cimitir trebuie să fie sobră şi distinsă. semnificaţia cinstirii drapelului. 27 Am auzit un preot de cimitir sfătuindu-i pe oameni să nu-l cheme pe preotul lor paroh la o înmormântare.I. înfrânare. şi sfidător la adresa confraţilor preoţi care îndrăznesc să-i atragă atenţia asupra comportamentului său inadecvat.A. d)cimitir -cimitirul nu trebuie privit ca pe o feudă27. -duhovnicii îmbunătăţiţi ai mânăstirilor sporesc zestrea misionară a acestora. importanţa jurământului militar. iar ţinuta îngrijită 28. soluţiile pentru mântuire se oferă de către cei competenţi. meditaţie. -se impune cu necesitate colaborarea cu preoţii din parohii şi respectarea dorinţei familiei de a-i invita pe aceştia la slujbele din capele. a lecturii şi a lucrului organizat imprimă echilibru şi pentru viaţa creştinului obişnuit. întrucât se prezintă ca o cale directă spre îndumnezeirea după har a omului.

e)Angajaţii laici (cântăreţ. Trăiesc „inevitabila tensiune între existenţa în lume şi neapartenenţa la lume”29. Fixează cele mai importante strategii privind misiunea parohiei şi dezvoltarea ei. îngrijirea sfântului lăcaş şi a altor edificii. Vocaţia laicilor pentru slujire îşi relevă cel mai înalt conţinut în participarea la Sfânta Liturghie (prezenţa lor activă e absolut necesară). neam sfânt.S. Misiunea organelor parohiale a)Adunarea parohială Formată din toţi creştinii parohiei. after-school etc. iar doamnele nu sunt excluse de la participare. Preliminarii: necesitatea misiunii „preoţiei universale” Laicii sunt „poporul lui Dumnezeu” (de la gr. alegând consiliul şi comitetul.) 29 Î. Preşedinte: parohul. c)Comitetul parohial Format din preoţi şi doamnele din parohie cu prezenţă activă la biserică. 90. . domnii având drept de vot.9). îngrijitor etc. prezidat de preotul conslujitor – aprovizionează pangarul cu cărţi misionare de actualitate (şi alte instrumente de folos în misiune). Dr. 2. Misiunea credincioşilor: apostolatul socia l 1. b)Consiliul parohial Format din preoţi. Ediţia a II -a. 2005. Editura ASA. Laos=popor): seminţie aleasă. hramuri). cântăreţ şi un număr de 7-11 domni. Gestionează toate activităţile misionare şi administrative. Se organizează după statute proprii. preoţie împărătească. poporul agonisit. Nifon Mihăiţă. -Edificii fundaţionale sau caritabile: azil. sub stricta supraveghere a organelor parohiale şi centrului eparhial. Preşedinte: parohul. Preşedinte: parohul. Recomandare: alegerea membrilor să respecte categoriile socio-profesionale şi de vârstă. Bucureşti.P.a. pe care l-a chemat Dumnezeu din întuneric la lumina Sa cea minunată (I Petru 2. este o cinste de care ar trebui să se bucure numai creştinii practicanţi – modele de trăire creştină. Misiunea lor se constituie în ceea ce încă din vechime Biserica a cunoscut sub numele de liturghia de după liturghie.Prof. Sunt purtători ai harului şi următori poruncii de a-L vesti pe Hristos celorlalţi oameni. grădiniţă. Crăciun. Se implică misionar în slujirea caritativă a parohiei. p. organizarea evenimentelor (Paşte. -Comitetul de tineri – echipa misionară a viitorului. aduşi astfel la cunoştinţa Evangheliei mântuirii. Misiologie creştină. d)Alte organisme parohiale -Comitetul de pangar. curs pentru uzul Facultăţii de Teologie.

se vor selecta numai candidaţi nevicioşi (exclus: tutunari. 5. scandalagii). Li se va interzice antrenarea în discuţii calomniatoare la adresa preoţilor sau a Bisericii.Reprezintă. inaugurarea unor edificii religioase. . la rândul lor. pelerinaje la sfinte moaşte. evlavie şi sobrietate. puternice şi implicate în rostuirea vieţii omului contemporan. Pentru eficientizarea acestui proces. Atenţie: o dată angajaţi. Acesta poate fi de două feluri: a)publicitate pozitivă: mediatizarea unor evenimente religioase. Pentru cei mici. manifestări sau competiţii sportive. alcoolici. desfrânaţi. întâlniri cu personalităţi ale vieţii religioase. se pot organiza: serbări speciale. sărbători. spre a-i face pe elevi să înţeleagă rostul preotului duhovnic în viaţa lor şi semnificaţiile participării lor la actul liturgic. Tinerii şi implicarea lor misionară Recomandare: polarizarea tineretului activ în parohii în cadrul unui comitet special. -preponderenţa studierii temelor m isionare. buna gospodărire a sfântului lăcaş şi a altor spaţii sau edificii aparţinând Bisericii. cunoaşterea fenomenelor negative şi eradicarea lor înainte ca ele să devină scandal de presă. economică etc. mai sunt necesare: -formarea unor cadre didactice bine pregătite spre a face faţă unui învăţământ religios de tip formativ. -aplicarea unor îmbunătăţiri ale programelor analitice şi manualelor. excursii. Dinamica acestor prezentări trebuie să contureze imaginea unei Biserici vii. Este cunoscut impactul publicitar asupra maselor. Mass-media Relaţia Bisericii cu mass-media este foarte importantă pentru misiune. cateheze. precum şi polarizarea credincioşilor în nuclee de interese. implicarea Bisericii în societate. 4. deci trebuie să fie modele de moralitate creştină. parohia. construirea şi susţinerea unui site internet al parohiei. Tinerii vor fi implicaţi în acţiuni misionare: organizarea de acţiuni cultural-religioase. Pentru ei. b)publicitate negativă: mediatizarea unor ştiri denigratoare la adresa Bisericii sau slujitorilor ei. -o colaborare permanentă cu parohiile. fără acordul episcopului locului. precum şi asaltul mediatic denigrator al opozanţilor ortodoxiei: grupări. se pot amenaja spaţii de joacă şi leagăne30. autosuficient. distincţie. greu le mai poate fi desfăcut contractul de muncă! 3. spre încurajarea studiului şi receptivitatea materiei Religie în rândul elevilor. aflat sub directa îndrumare a preoţilor. participarea Bisericii la viaţa culturală. editarea unui buletin parohial sau a unor broşuri creştine. este alarmant şi trebuie tratat cu toată răspunderea. 30 Se vor respecta prevederile legale privind păstrarea ambientului aflat în proximitatea sfântului lăcaş. La angajare. Posibile cauze: secularizarea şi ateismul omului postmodern. culte şi secte ce urmăresc învrăjbirea religioasă (condamnată de Constituţie!). Fenomenul a luat amploare în ultima vreme. alte jocuri şi concursuri. De ei depinde formarea generaţiilor ce vin ca slujitori şi misionari ataşaţi Bisericii. -fixarea unor criterii de evaluare flexibile şi dinamice. Profesorii de religie Au un rol extrem de important. tabere şi pelerinaje. Remedii: interdicţia dată clericilor de a apărea în faţa mass-media. răspunsurile Bisericii la provocări de natură politică. coruri.

din mai multe motive: . acest jug. certuri. demascând minciuna. AGHIOGRAFIA Ortodoxia propovăduiește ca finalitate a vieții creștine obținerea calității de sfânt. renunțarea la orice agonisită materială și oprirea voluntară de la împlinirea oricăror instincte sexuale. postul. de apropiat al lui Dumnezeu. Slujbele de zi și de noapte.copiii sunt misionari redutabili. scandaluri. încercările ascetice. . Din punct de vedere misionar. încât părinții sau bunicii s -au întors spre credință. rugăciunea comună sau pravila particulară. înțelegânduse prin aceasta retragerea din lume. pentru a valorifica mai bine resursele spirituale. călugăria presupune renunțare la cele materiale. relații adulterine etc. Biserica a afirmat de la bun început existența celor două căi ale vieții. monahismul impune drept reguli și sfaturile evanghelice. În familiile creștine adevărate.. privit ca o tensiune continuă spre Dumnezeu: „neliniștit este sufletul meu.. . Deci. rugăciunea. În vederea obținerii mântuirii.mediatizarea deopotrivă şi a aplicării unor sancţiuni canonice faţă de reprezentanţii Bisericii divulgaţi de presă cu abateri.). omul trebuie să-și asigure mântuirea în cadrul unui proces de ascensiune spirituală. Credința este acea temelie pe care se clădește edificiul unei căsnicii durabile (după cuvintele Mântuitorului din pildă. Spre deosebire de simpla urmare a poruncilor. Augustin).membrii familiei pot contribui reciproc la mântuirea lor: Bărbatul se va mântui prin femeia credincioasă. încă din viața pământească. avorturi.familiile creștine sunt adevărate modele de urmat. Familia creștină . în cazul unor acuzaţii nefondate. de locuitor al împărăției Sale cerești. de obște sau în singurăta te totală (pustnicie). MONAHISMUL. smerirea în fața tuturor.. la fel de sigure pentru atingerea țintei finale: familia și mânăstirea. nu se produc derapaje precum: divorțuri.bărbatului – capul familiei – îi aparțin. Monahismul Este alternativa oferită în drumul mântuirii de către traiul în singurătate. inițiative misionare majore: participarea la serviciile divine. prin nevinovăția lor. . prin jurământ. . promovarea acțiunilor de binefacere și milă creștină... organizarea vieții casnice după canoanele Ortodoxiei. lecțiile învățate la orele de Religie au fost reproduse în familie cu atâta convingere.femeia dezvoltă calități misionare adaptate firii ei mai sensibile: cultivarea sentimentelor de dragoste și bunătate între membrii familiei. educarea copiilor în spiritul valorilor credinței. iar femeia se va mântui prin bărbatul credincios.posibilitatea mântuirii prin viața de familie curată: exemplul Sf. până când n u se va odihni întru Tine” (Fer. Aceia care își iau asupra lor. Antonie cu cizmarul.. sunt datori să -l ducă până la sfârșitul vieții. monahismul este extrem de valoros. Indiferent dacă se trăiește într-o mânăstire cu viață de sine. activitățile curente (ascultările). meditațiile și contemplările. Această stare se realizează prin progresul în har. credință și fapte bune în Biserică. CURS NR.. Biserica ia atitudine cu fermitate. În multe cazuri. .mânăstirile oglindesc trăirea spirituală vie și permanentă a Ortodoxiei. precum și alte feluri de slujiri monahale .. calomnia sau alte infracţiuni de presă. predicarea Cuvântului.. 3: MĂRTURIA CREŞTINĂ PRIN SFINŢENIA VIEŢII: FAMILIA. de regulă.

De aici și interesul foarte mare pentru pelerinaje în cuprinsul lor. în G. Benga. 2003. . Pentru . dr. Frescele și icoanele sunt ilustrări vii ale acestei evoluții spirituale.sfântul ne este confrate.B. știut fiind că mânăstirea este un loc al smereniei. ca și insuflarea harică prezentă cu pregnanță. Întotdeauna se va căuta îndrumarea creștinilor spre prețuirea preoților de mir. Cluj. Începând cu Apostolii. adesea dornici să asculte sfaturile unor „mari” duhovnici „îmbunătățiți”. Mihai C. mai cu seamă în chestiuni legate de viața de familie. în G. Aghiografia După ce am analizat câteva din caracteristicile sfințeniei experimentate încă din viața pământească. de către toți sfinții. Ghid teologic şi misionar. Nechita Vasile. Instituţia duhovnicului: vocaţie.sfântul este un pedagog. Om ca și noi. necazuri și ispite similare cu cele ale noastre de astăzi. . mijlocește pentru noi. . Felul cum a reușit să le depășească rămâne. Familia preotului: aspecte teologice. Patericele.. după „pravilele” călugărești. el s -a confruntat.legat de sfătuirea pelerinilor. Athena. Bibliografie: +Antonie Plămădeală. Bria Ion. parohie.. Alois. cu probleme. 1996. prin viață cuvioasă. Din perspectivă misionară. Unitatea Bisericii în teologia contemporană: studiu interconfesional ecumenic. spre mântuire. misiune.. fac ca mânăstirile să fie cărți de vizită misionare extrem de valoroase. pentru veșnicie. Himcinschi. 2001. Renaşterea.. Buc. 2000. . 3. formare .sfântul este un model de urmat în misiune. 1/1997. Ca patron spiritual. . uneori chiar necredința în iertarea conferită la Spovedaniile anterioare. și nu spre discreditarea lor. Biserica şi societatea: aspecte misionare ale Bisericii în societatea actuală. Sapienţia.promovarea. Cununile sfinților (răsplătirile lor pentru veșnicie) sunt diferite.) sau a unor publicații fără girul Bisericii (cărți. Evident. Ed. care iau astfel contact cu apiritualitatea ortodoxă.pastorația individuală și exemplul personal – fac din mânăstiri locuri de atracție a mirenilor. trăirea adevărurilor ortodoxe la o asemenea intensitate. Durlea Ionel.. a unor fenomene din sfera ocultismului sacerdotal („deschiderea cărții”. Liturghia după liturghie: misiune apostolică şi mărturie creştină azi . prin intermediul unor centre monastice. Limes. Și modurile de a accede în împărărție diferă: prin mucenicie. acasă. false exorcizări. Limonariul și alte antologii similare sunt de un mare folos vieții creștine autentice. fără prețiozități sau emfază. Valer. broșuri. pastoraţie. Sibiu. Idem. 2006. de aceea spune Hristos: în casa Tatălui Meu multe locașuri sunt. se cuvine să arătăm și valoarea ei din perspectiva finalității: calitatea de s fânt în împărărția lui Dumnezeu. Atragem atenția asupra unor probleme misionare ce pot apărea de aici: 1. acatiste și pomelnice cu formulări necanonice etc. . Constantin. unde monahii n-au experiența necesară. Cluj. propovăduirea s -a realizat cu curaj.exagerările privind unele sfaturi sau fixarea epitimiilor. pentru că: .bagatelizarea. Bucureşti. Misiunea Bisericii: între obiceiuri şi Sfânta Tradiţie. Misiune. Viețile sfinților. efectuate nu numai de creștini ortodocși practicanți. Bejan Sorin. cultul sfinților are o importanță deosebită. el ne ghidează către Adevăr. „minuni”. Iosu M. În calitatea sa de casnic al lui Dumnezeu. prin taumaturgie etc. canonice şi pastoral-misionare. LVII. dându-ne și nouă un imbold în acest sens. 4. Ne învață să creștem în Hristos. 2002. Nr. pr. Teză de doctorat. Iaşi. aceasta trebuie făcută firesc. Bel.sfântul este conducător. 2. Ed. Preotul în Biserică..arată limpede o organizare a timpului ca prinos de jertfă adusă lui Dumnezeu.sfântul este rugător. Alba Iulia. atunci când credinciosul repetă mărturisiri de păcate.B. o pildă de urmat pentru toți oamenii. formare şi misiune. Idem. Buc. 2004. 9-12/2002. Ed. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu: teologie. Daniel. Bişoc. ci și de alții. reviste). în lume. 1996.. Orientarea misionară a parohiei.criticarea sau desconsiderarea duhovnicilor din parohii. la vremea sa.

Potrivit cercetătorilor. 5-6. Vom încerca acum să arătăm motivele teologice ale acestei condamnări. Pe filiera amplă a rătăcirilor pe care curentul New Age le consideră emancipări. Ed. Dar care este pericolul ocultismului? Vom vedea. în capitolul următor. Elemente de pastorală misionară pentru o societate postideologică. Misiologie creştină. Niculcea. Alba Iulia. lect. Iaşi. ca o circumstanță agravantă a motivului anterior. Tia. după cuvântul Sf. 4 + 5: ATITUDINEA BISERICII FAȚĂ DE MANIFESTĂRILE OCULTE . ceva care se învață și se transmite în umbră”31. nr. în B. Teofil. Curs nr. în Teologie şi viaţă. Sapientia.o misiologie practică. printre care: influențarea voii lui Dumnezeu. 5-8/2002. Reîncreştinarea Europei? Teologia religiei în pastorala şi misiologia occidentală contemporană. nr. 20). 7-9/2008. Ep. *Pastoraţie şi misiune în Biserica ortodoxă: tematica pentru cursurile pastorale şi de îndrumare misionară a clerului. Sandu. ocultism. asistăm la împlinirea actuală a profeției lui Isaia: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău. Dan. 9-12/2004. Trinitas. ocultismul este beneficiarul unei foarte mari ofensive a disimulării. s-a încercat. determinarea coordonatelor propriei vieți în viitor și emanciparea lor. Ed.T. 307 . 2006. lect. 268-278) 1.. dintotdeauna. rezolvarea unor chestiuni existențiale. Prof. Alba Iulia.14: „însuşi Satana ia chip de înger al luminii”. pr.. * Creştinii laici: identitate şi misiune. ÎNTRE TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE (STUDIU PUBLICAT SUB TITLUL: „Atitudinea Bisericii Ortodoxe față de manifestările oculte”.O. Prin apelarea la forme de magie. condamnându-l cu fermitate. în: GBis. Aşa se explică de ce tot felul de vrăjitoare apar cu crucea în mână sau îmbrăcate în costum monahal. 2003. De la casele regale și clasele sacerdotale și până la oamenii simpli. 2003. Sinod nr. acest verset ne avertizează tocmai asupra 31 Diac. Parohia ortodoxă şi implicarea ei în nevoile comunităţii. p. am putea spune. Bucureşti. 572/1998 . În contextul temei noastre. O tratare comparativă. 2005. Apostol Pavel din II Corinteni 11. trecute. spiritism și teosofie. Teologia şi practica misiunii în Biserică azi. care sunt temeiurile revelaționale în baza cărora Biserica s -a pronunțat. cunoașterea realităților privind evenimentele cosmice. s -a putut observa până astăzi o adevărată frenezie în ceea ce privește apelarea la ocultism pentru soluționarea acestor probleme. în S. I (1949). din cele mai vechi timpuri. Dunării de Jos. BISERICA. pp. Sf. care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Isaia 5. Există. superstiție. În primul rând trebuie subliniat faptul că ocultismul are drept suport al acțiunilor sale forța malefică a vrăjmașului diavol. Emilian Vasilescu. Iaşi. în reclamele din ziare. ascuns. Arhim. Preliminarii Manifestările oculte au suscitat un interes enorm din partea oamenilor. ocultismul se pretinde a fi „ceva secret. conform Hot. Religie. Dr. care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină. deși reclamă o lucrare benefică. În al doilea rând. Iaşi. rezervat numai celor inițiați. prezente și viitoare. Adrian. 2001. o legătură vie între religie și mister. Idem. +Nifon Mihăiţă.R. Nr. care încearcă în mod disperat să -l salveze de oprobiul binemeritat la care îl supune teologia. pr.

extrem de nocive. Mai mult. chiar dacă. să ne amintim o regulă a matematicii elementare: la operațiile cu numere raționale. prof. Stăniloae arată limpede că „de fapt. dacă îl vom înmulți cu un număr negativ infinitezimal. în scop așa-numit „benefic”. ghicitorie. descântece. în Biserică. ci rezultantă a exprimării vizibile a puterii lui Dumnezeu. p. Așadar. nici cu cea a lui Dumnezeu. prin produse pseudo -culturale de tipul fenomenului Harry Potter. 16). Puterea demonică pune stăpânire pe oameni. este harul divin. în S. De aceea Hristos ne cere să nu slujim la doi Domni (Matei 6. manevrându-le în față obiecte sfinte: icoane. După instalarea energiei negative. pe baza celor expuse mai sus. membrii ierarhiei sacerdotale.pericolului inversării valorilor. ca atare. oricât de mult s-ar dori ele a fi „pure”. Răul își face simțită lucrarea. puterea harului dumnezeiesc. 24). ci cu cea a omului. din punct de vedere teologic. legări și dezlegări de cununii. dominându -l atât pe 32 33 Ibidem. Pentru a extrapola. și să nu fim căldicei (Apocalipsa 3. vrăjitorul se face pe sine dumnezeu și e considerat ca atare și de cei ce aleargă la el” 33. datorită confuziei pe care o răspândește printre creștini. tămâie. . despre care vom face referire în prelegerea de față. care nu se realizează nici cu puterea diavolului. luând orice număr pozitiv. condamnabilă. bioenergii și terapii „alternative” nu lucrează sub nici o formă harul dumnezeiesc. rezultatul este negativ. A supraeului hiperbolizat. Nr. 281. prin lucrarea Sfintei Liturghii. Se acreditează ideea falsă că ar putea exista și o forță ocultă benefică. Formele și cauzele falsului misticism: Domeniul magiei. 265. Toate formele de magie. Potrivit învățăturii Bisericii Ortodoxe. asistăm la răspândirea celei mai variate palete de practici oculte. se induce senzația unui Bine conjunctural. Cât despre practicile diavolești oculte. ci forța diavolească. așa-numita magie albă. fiind săvârșită cu puterea vrăjmașului. care sunt de natură spirituală: Dumnezeu și Diavolul – Mamona. Numai aceștia au capacitatea de a transmite. necreată. p. 5-6. pentru început. ascunsă uneori sub pojghița fragilă a unor aparente stări de bine sau rezolvări ale unor probleme curente. Atragem atenția că orice valorificare a termenului „har” de către practicanții ocultismului este periculoasă și.. 3-6. care a început deja să subjuge mințile celor mai tineri dintre creștinii noștri. 308. „nevinovate” și „benefice” sunt. Iar acesta – harul – s-a dat în mod exclusiv Bisericii. Deci. aceasta din urmă nefiind nicidecum magică. izvorâtă din ființa lui Dumnezeu. această sintagmă trebuie condamnată cu strășnicie. În actele magice. Nr. susținem cu tărie că denumirea de magie albă nu are nici un fel de bază reală. orice magie este neagră. Așa se explică și larghețea cu care vrăjitorii și ghicitorii – „drumeți fără busolă”34 induc în eroare pe cei naivi. acestea sunt: 1.Magia și vrăjitoria. cea mai subtilă formă de satanism. și se deosebește radical de lucrarea harului prin semne și minuni. 34 Pr. Se uită în mod voit un amănunt esențial: transferurile de energie benefică sau malefică nu se pot face ignorând adevăratele lor surse. invocată prin rugăciune. Sfinții Apostoli și urmașii lor. care se întronează pe cel mai înalt piedestal (de Dumnezeu și diavol aproape că nu se mai vorbește). menite să descătușeze energiile aflate în lume și în oameni. avându-l în spate pe diavol. cu toate formele lor: farmece. spovedanie și împărtășanie. a Sfintelor Taine și ierurgiilor. prof. p. în realitate. „făcături de soartă” etc.. ca necesități obligatorii pentru împlinirea ritualului ocult. II (1950). lumânări. în S. politeism și ateism” 32. De aici. Pr. IV (1952). singura formă de energie pozitivă. Părintele D. Căci „˂teodiceea˃ ocultismului variază între panteism. rugăciune. Dumitru Stăniloae. intens mediatizat. clarviziuni.T.T. aghiasmă sau solicitându -le post. Liviu Stan. Superstițiile și obscurantismul mistic. prin reprezentanții ei.

T. mai cu seamă pe lângă curțile regale ale respectivelor popoare. „karma”. alături de alte nelegiuiri. precum și a Babilonului (Isaia 47.” -Levitic 19.practicant. Samuel însuși se arată. găsim în Vechiul Testament și exemple de încălcare a voii lui Dumnezeu. care solicită vrăjitoarei din Endor să-i cheme duhul lui Samuel. 14-16).Să nu alergați la cei ce cheamă morții.. nr. Levitic 20. precum cele practicate în templele masonice sau în cimitire de către sataniști. Hâncu) 4. Faraonul Egiptului practica ghicitul într-o cupă specială. cât și pe cel asupra căruia sunt îndreptate vrăjile. zaruri. cafea sau ghioc. demonice. horoscoape. Respingerea ocultismului. cazuri în care se poate observa cum Dumnezeu îi ridiculizează pe practicanții ocultismului. a întrebat-o pe cea care cheamă morții să-i caute răspuns și când i-a răspuns profetul Samuel. nici un prezicător sau ghicitor sau vrăjitor sau vreunul care descântă farmece sau care cheamă spirite sau care citește minunățiile sau care vorbește cu morții.: Nostradamus. moniție. muzică. 13-14. ale cataclismelor naturale etc. clarviziune. v. economice. pe care el nu l-a păzit.. 9-10.. 3.. astrologie. pp. Saul. har și fapte bune35. 2. Petru Rezuș. găsim două pasaje care se referă la practicile oculte și necesitatea condamnării lor: -Deuteronom 18. pe la vrăjitori să nu umblați. 592-595 . prin îngăduința lui Dumnezeu. 6-11). Ex. Saul a murit „întru fărădelegile lui. telekinezie. 18.Ritualuri oculte. dacă nu este întărit în credință. a cetății Ninive (Naum 3.”. prezenți în număr mare. premoniție etc. Oricum. cât și la nivel mondial (predicții politice. 10-11: „Întru tine să nu se afle nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc. 10.. combinate cu consum de alcool și droguri. telepatie. 2. 31: „.. Tot în Vechiul Testament asistăm la dese interacțiuni dintre poporul ales și neamurile păgâne. levitație. în cărți. fapt care ar explica mustrările aspre aruncate asupra lui Saul. dans. distrugerea cetății Ierusalimului (Ieremia 14.Pretinsa cunoaștere și influențare a ceea ce se numește „destin”. psihometrie. îngrozind-o chiar și pe vrăjitoare. imitând vocea lui Samuel. Legea lui Moise nu prevedea doar restricții cu privire la practicile oculte. fiindcă ei vă întinează. militare. atunci când el. amintită în istorisirea lui Iosif și a fraților săi. cât și a solicitanților lor (Ieșire 22.Să nu descântați.. atât a celor care săvârșeau aceste fărădelegi. bioenergie. în S.27).. necromanție. precum și orice alte practici similare). pentru a afla dinainte rezultatul luptei de la Ghilboa..„Comunicări” de natură „spirituală”: spiritism. Pe lângă cazul morții lui Saul. nici în zborul păsărilor să ghiciți. 35 O enumerare sistematizată a acestor fenomene oculte a se vedea la Pr. un diavol ia chipul lui Samuel. comportă un interes deosebit din partea cercetătorilor. vrăjitoarea se comportă ca un medium-ventriloc. prof. 2. 12-14) – toate acestea având ca motiv esențial.. nici unul care vestește prevestind.” Cu toate aceste clare interdicții. Superstițiile și combaterea lor.. existând trei variante de interpretare a ritualului ocult: 1.. cel mai elocvent fiind cel al regelui Saul. bobi.după cuvântul Domnului. mai cunoaștem condamnarea regelui Manase la exilul babilonic (II Paralipomena 33. descris în capitolul 28 al primei cărți a Regilor. II (1950). cap. 3. „soartă”.. practicarea ocultismului. ci impunea și pedepsirea prin ucidere cu pietre. atât la nivel personal (prin ghicit în palmă. potrivit cărții I Paralipomena. Episodul.4). unde este definită cu strictețe Legea morală a Vechiului Testament. O primă întâlnire cu vrăjitorii Egiptului o găsim în timpul lui Moise. 26. cu temeiuri în Revelația divină În Pentateuh...și nu pe Domnul l-a căutat. Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea. filme cu mesaje subliminale.

”(Matei 12. adusă prin întruparea lui Hristos. 23-24). cel mai probabil. călăuziți de stea. slujitorii bisericești se confruntă cu un tip special de demonism. eliberându -i pe cei posedați de duhuri necurate. negându -I puterea dumnezeiască. nașterea lui Mesia din neamul evreilor (Numerele. Faptul ne duce cu gândul la situația jenantă din zilele noastre. primind mai apoi titulatura de „mai-mare al descântătorilor” (Daniel 4. numit simonie. iar steaua arată participarea întregului cosmos la acest proces de transformare. cu puterea demonică.. regele Moabului. persani – sunt un simbol al universalității mântuirii. însă.. prezența unor forme de ocultism se arată diferențiat în relatările despre activitatea lui Hristos (cele patru Evanghelii) și cele despre activitatea Apostolilor (în Fapte și Epistole). vrăjitorul păgân Balaam îi binecuvintează pe aceștia de trei ori. prilejuindu-I Domnului să arate răspicat: „. poate preoți. dar nemaiputând face nimic pe parcursul desfășurării celorlalte opt (Ieșire 7. în mod profetic. sunt mulți care consideră cultul bisericesc drept o simplă înșiruire de practici magice. cu putere de la Dumnezeu.9). faimă. numită și „pitonisă”. Vrăjitorii. Lupta Sa directă cu diavolul continuă. Aceasta „le aducea stăpânilor ei mult câștig” (Fapte 16. coroborate cu arealul misionar limitat de Hristos la spațiul teritorial al Palestinei. ea pune acut problema echivalării lucrării lui Dumnezeu. să-i blesteme pe israeliți. Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu se confruntă cu diavolul fățiș. o găsim pe una din predecesoarele „Uraniilor” noastre de astăzi: slujnica ghicitoare. Nu ne miră această etichetare venită din partea unui rege păgân.Eu îi scot pe demoni cu Duhul lui Dumnezeu. magii și descântătorii caldei sunt neputincioși în a reproduce și a t âlcui visele lui Nabucodonosor (Daniel 2.2). Conștient de gravitatea faptului de a-L ispiti pe Dumnezeu. menționat în Noul Testament. Apostolii rămân fideli poruncii dumnezeiești de respingere categorică a oricărei lucrări . Un prim episod interesant. să repete și ei primele două plăgi trimise de Dumnezeu. legat de practicile oculte. publicitate și vînzări rapide celor ce le găzduiesc. fac ca Evangheliile să nu consemneze vreo întâlnire a Domnului cu vrăjitori.. vor exclama: „Acesta nu-i scoate pe demoni decât cu Beelzebul. la televizor și chiar pe internet de predicții astrologice. de redefinire pentru veșnicie. cap. 8. Iată de ce. 24).7. Cipru. Transmis Apostolilor. nu prin interpuși. însă.16). cu lucrarea acelui vrăjitor. O primă confruntare se iscă în clipa întâlnirii cu Simon Magul. indicând. De altfel. până astăzi.. face acest lucru. În Noul Testament. Chemat de Balac. sau având „duh pitonicesc”. din porunca lui Dumnezeu. În Filipi. și astăzi. care -și dorea o îmbunătățire a „performanțelor” sale demonice.18-19).aceștia reușind. Opoziția față de credința cea adevărată îl va costa vederea pe Elimas – vrăjitor și profet mincinos din anturajul guvernatorului Sergius Paulus din Pafos. care. se consemnează cu prilejul Nașterii lui Iisus. căpetenia demonilor!” (Matei 12. exprimată de puterea sacerdotală a apostolilor. pe toată durata activității Sale pământești. etichetări nedrepte din partea fariseilor. 28). când suntem inundați în presă. care aduc bani frumoși. când Acesta primește darurile aduse de cei trei magi din răsărit. prin faptul de a fi următorii magilor biblici. Satana I se arată personal. singur Daniel. Acest lucru nu este adevărat: magii – înțelepți. Aceste fapte minunate Îi vor atrage. Propunerea sa de a cumpăra harul cu bani este mai mult decât o simplă ispită. Vocile unanime ale astrologilor de astăzi se unesc în a încerca să demostreze că demersurile lor ritualice sunt pe deplin justificate.22. același Duh al lui Dumnezeu îi va face pe aceștia să iasă biruitori în lupta cu necuratul diavol și uneltele lui. Interdicțiile severe privind practicile oculte la poporul evreu.

după modelul deist. de pildă. că Sfinții Părinți condamnă cu fermitate vrăjitoria.8. îl ignoră pe Dumnezeu. 255. fiindu -le aplicate epitimii ce merg până la 20 de ani oprire de la Sfânta Împărtășanie și chiar 30 de ani. sentința ce se impune cu necesitate este caterisirea. Iustina Fecioara. farmecele. aflate într -o evidentă ascensiune. prelungindu-se în diferite forme și adaptându-se celor mai diverse situații. portul amuletelor. Omul zilelor noastre. în ceea ce privește numărul de adepți. și cazuri de întoarcere profundă la Hristos. exista tendința perpetuării unor forme de magie. considerată prea 36 „Creștinismul nostru este sufocat. Grigorie de Nyssa. prin intermediul unor organizații și secte religioase Am precizat deja că. Au existat. Deși acestea se află în vizibil regres. astrologia etc. În cazul clericilor dovediți ca vinovați. Desigur. creștinii fuseseră avertizați încă din primul secol de apariția profeților mincinoși (I Ioan 4. atât prin legislații sinodale (Can. totuși îi vom consacra un capitol aparte în prezentul studiu. așadar. în cazul fermecătorilor. a similându-le ritualisticii păgâne pe care o combăteau în apologiile lor. În spațiul ortodox. care reprezentau adevărate tentații pentru creștini. rămase din păgânism. la mijlocul secolului III creștin. S-a încercat contracararea acesteia. Sunt acoperite o serie largă de practici oculte. cât și prin canoane particulare (Can. Sf. Susținerea manifestărilor oculte de către mișcarea New Age. Acest lucru nu ne surprinde deloc. În cele ce urmează. ne vom ocupa de noile surse ale vrăjitoriei contemporane. practicile magice au proliferat până astăzi. prin tendința evidentă de victimizare și falsa separare a manifestărilor oculte în așa-zisa magie albă și neagră. Ei constatau că. cum a fost. 36 Laodiceea. care nu numai că nu au stopat fenomenul. 65. fie să-L alunge. împotriva duhurilor răutății. asistăm la coexistența practicilor magice cu rituri ancestrale păstrate din păgânismul antic. pe făgașul folclorului tradițional 36. condiția lor și răspândirea universală.7. p. prin practici inchizitoriale. limitându-se. însă. dacă reușim să distingem. în mare măsură. . în catolicism. 72 și 83 ale Sf. ca și astăzi. Vasile cel Ma re. ajuns episcop și apoi martirizat din porunca lui Deciu. putem aduce și temeiuri numeroase din Sfânta Tradiție. Ciprian de Antiohia.15). preferând fie să-I nege existența. În sprijinul demersului nostru. care sunt în văzduhuri” (Efeseni 6. deși s-au trasat indicații pastoral-misionare extrem de severe față de practicanții ocultismului. Aceste manifestări sunt asemănate uciderii sau desfrâului contra firii. 61 și 65 Trulan). Sfinții Părinți au condamnat în operele lor practicile oculte. Religia creștină. descântecele. Nu ne mirăm. A se vedea art.. din creația Sa. în istoria Bisericii. ghicitoria. Iar sentința Apocalisei este categorică: „Afară câinii și vrăjitorii și desfrânații și ucigașii și închinătorii la idoli și toți cei ce iubesc și lucrează minciuna!” (Apoc. de păgânism” – constata cu tristețe Părintele Stăniloae. cât și ca areal. din considerente misionare. de fiecare dată. 2 al Sf. mai ales în ceea ce privește ghicirea celor viitoare.1). 22.. în viața de toate zilele. fie să se autoproclame el însuși dumnezeu. precum: magia. 3. cu căință sinceră și îndreptarea vieții.demonice. imensa cantitate de energie negativă pe care diavolul o răspândește prin cei ce -i fac voia. la populația lipsită de educație din mediul rural și de la periferia orașelor. convertit de către Sf. în paralel cu învățătura creștină. Ioan Postitorul). aflat într-o evidentă stare de autosuficiență. Însă forța demonică persista atunci. atât ca pondere. iar interdicțiile canonice penitențiale în privința lor sunt dintre cele mai aspre. 3 al Sf. vrăjitoria. ci l-au amplificat. 24 Ancira. cit. 12). Sfântul Pavel vorbind chiar de o luptă „împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac.

adesea atent disimulate sub masca propășirii binelui. de fapt. în cuprinsul lor. tehnicile reiki. își exercită el atributul de supra-om. practicate în cimitire și alte locuri pustii. care pretind că pot realiza comunicări de tip spiritist și necromant. Sub paravanul acestui curent ideologic planetar. palpabil. că se urmărește realizarea unei viziuni unitare asupra religiei. cel mult. în cel mai pur sens al cuvântului. care profită de disperarea celor aflați în suferință. cei mai afectați sunt copiii și adolescenții. de proveniență orientală. depășite. . s-au dezvoltat așa-numitele „terapii medicale alternative”. cu ritualuri magice care includ acțiuni categorice de constrângere spirituală. se pretinde. În acest mod. pe filieră jamaicană. radiestezia. nu se face nici o referire la acțiunea proniatoare a lui Dumnezeu. Încă din start. indian. el vrea să o ia cu un pas înainte. care urmăresc promovarea unei noi politici medicale. japonez etc. folosindu-se atât ritualuri autohtone. afirmând pătrunderea omenirii într-o nouă epocă. prin produse de market pseudo cultural. Pe lângă grupările sincretice izvorâte din neoprotestantismul deja clasic. Se vorbește mult de contextul socio -cultural al epocii în care trăim. însă. pusă sub stindardul semnului zodiacal al Vărsătorului. ghicit (tarot. cât și din import (din Africa și. însă. Tehnic vorbind. De aici o isterie generală pentru pu nerea în valoare a prezicerilor realizate prin toate mijloacele demonice posibile: horoscoape (cu variante: chinezesc. prin preluarea unei palete cât mai largi de norme din alte sisteme religioase. chiar dacă Binele învinge întotdeauna Răul. teologia trebuia să încadreze într -o categorie aparte această tipologie umană. folosit ca mijloc și scop în devenirea individuală. căreia i se neagă rolul mântuitor. bazată în special pe utilizarea bioenergiilor – înșelări de ultimă oră. având un rol determinant în definirea unui sistem mult mai complex.tradiționalistă.). se adaugă noi mișcări. de aceea. se ascund și cele mai perfide forme ale ocultismului demonic din zilele noastre. postmodernismul. membru al Bisericii în care s -a născut. magia neagră voodoo). Au apărut celebrii „clarvăzători”. El rămâne. el își clamează libertatea de a nu se supune normelor tradiționale. de o teribilă înșelare.). îndrăznindu-se chiar un abuz asupra noțiunii de ecumenism. fața opusă a răului. recunoscându -i-se. că. urmele de zaț în ceașca de cafea etc. numit de cercetători New Age. ascunzând. mergând până la depersonalizare. dat în bobi. sistemul pseudo-religios New Age s-a autodefinit prin raportare directă la astrologie. din ce în ce mai numeroasă. de fațadă. foarte active în planul demonismului ocult. asupra sufletelor cărora se acționează în mod deliberat distructiv. Pericolul enorm al acestor agresări psihotice asupra personalității în formare a celor mici constă tocmai în inversarea valorilor. decât în măsura în care acestea îi convin. luciferiste sau sinucigașe. Până atunci însă. Acesta fiind înlocuit cu „Omul” – în cel mai pur stil new-age-ist. confundată gregar cu sincretismul. În spatele tuturor stă diavolul. De altfel. sperând în reformarea ei radicală. a teologilor. din start. Este vorba. prin adepții sectelor sataniste. considerate. Din păcate. care nu se sfiește să -și ceară tributul chiar fățiș. Toate acestea se petrec în afara Bisericii. Mai gravă este constatarea noastră. chiromanție. căutând să-i „îmbunătățească” mesajul. întrucât acest „bine” este privit unilateral și egoist. imprimând spectrului confesional o segregare nemaiîntâlnită. funcția de păstrătoare a unor tradiții etno-culturale. Extrem de răspândite sunt practicile yoga. indiferent care ar fi aceasta. ajungându se la o glorificare a ocultismului. cu evidente tendințe sincretice. Așa se explică amalgamul de noi mișcări religioase care inundă țările creștine. nu mai este pe placul omului secularizat. printr-o astfel de abordare. meditațiile epuizante și adorările idolatre ale diverșilor „maeștri spirituali”. de tip: Harry Potter și Lord of the Rings. Aceștia se dedau celor mai monstruoase forme de magie.

Ghicitoria – îmbracă forme diverse. D. 5. A. de la horoscoapele populare (gromovnice – care dau referiri atât la caracterele umane. în palmă etc. economică. avem datoria de a le menționa. acolo unde este cazul. rămase adânc înrădăcinate în conștiința populară. asupra momentelor „marilor treceri” prin viață: nașterea (ursita și ursitoarele). Vrăjitoria – lucrează. căsătoria (farmece. speculând apetența spre tradiționalismul exagerat a unor slujitori. „legări” și „dezlegări” de cununii. aplicând măsurile canonice care se impun. care caută să înlocuiască aplecarea spre studiul Scripturii și Părinților. cât și la mersul vremurilor. condiționat de întâmplări curente. rituri legate de nuntă). în timp ce El a propovăduit ieșirea din lume și orientarea către împărăția cerurilor. cu o preoție axată pe cultivarea unor tradiții folclorice sau tributară arghirofiliei. Ocultism și folclor: delimitări. În contextul cercetării noastre. Ocultism sacerdotal – o condamnabilă practică a unor slujitori Există în Biserică. militară și chiar religioasă) – este. mai cu seamă în mediul rural. Superstițiile – prelucrează credința într-un destin fatal. secretul lor și fatalismul amenințărilor privind divulgarea lui sunt deja de notorietate. moștenită pe filonul etosului românesc. Satana este cel ce Îl ispitea pe Hristos cu măririle deșarte ale acestei lumi. descântece. dar și vraja cu lucruri de la morți. o denumire care ascunde. Atunci când vectorul credinței lipsește. Evident. transmiterea orală ne indică în mod clar caracterul folcloric al acestor manifestări. transformând slujitorii lui Dumnezeu în slujitori ai Mamonei. Formarea poporului român ca popor creștin a avut ca particularitate păstrarea unor obiceiuri și practici păgâne. abundența laptelui la vite). mitul strigoilor). el însuși. Țelul propus – acela de a cuceri puterea pământească (politică. se ajunge să primeze folclorul. în detrimentul rânduielii bisericești stabilite de Sfinții Părinți. Preotul trebuie să condamne cu fermitate toate aceste practici. în calitate de conducător al turmei încredințate spre mântuire. Interpretarea viselor – considerate neapărat premonitoare. aspecte pastoral-misionare Așa cum am mai arătat. satanic. descifrabile după un algoritm general valabil. Ritualurile masonice. punând în valoare statura moral-duhovnicească a păstorului de suflete. mai ales. pe atât sunt de pericul oase mai ales acele descântece care urmăresc progresul material imediat (de pildă. 4. Este cunoscut faptul că. este bine să se analizeze cu atenție viața spirituală a credincioșilor. anotimpurilor și condițiilor climaterice). practicanți ai magiei de sorginte populară. Abaterile privind transmiterea și lucrarea harului . precum și trăirea unei vieți duhovnicești.. moartea (rituri ale înmormântării. este ușor de înțeles că demonismul își face loc. C. ca o consecință a simbiozei dintre daci și romani. după cum arată și reprezentările lui din templele masonice. atrăgând atenția asupra demonismului lor implicit. aplicând.Una din formele cele mai periculoase ale ocultismului dezvoltat pe filiera New Age este cel practicat de francmasonerie. o categorie de slujitori lipsiți de vocație. epitimii corespunzătoare. La fel cum este și afirmarea credinței în Marele Arhitect al Universului. B. De aceea. de fapt. dar și la periferia unor așezări urbane. Pe cât sunt de înșelătoare. tot o închinare la diavol. din păcate. în România continuă să existe. în deplină moralitate și respect față de rânduielile ecleziastice. unde și-au făcut loc ca tradiții psudo-religioase și s-au transmis prin viu grai până astăzi. până la formele de ghicit clasice: în bobi.

nu legăm în nici un caz eficiența transmiterii harului de personalitatea sacerdotului. atunci când nu are drept suport credința.Se preferă moneda credinciosului. broșuri (Talismanul.. încurajarea unor pomeniri și rugăciuni (acatiste) pentru răul aproapelui. deschizătoare de pântece. cunoscută sub numele de vrajă sau magie cu cele sfinte. 2. propunem câteva remedii pastoral-misionare pentru combaterea fenomenelor mai sus descrise: 1. cărți. atunci când el se lansează în premoniții sau încurajează rezolvarea „magică” a unor cereri și acatiste. promovarea unor metode de pedeapsă. în locul mântuirii lui”37 – arată. Comerțul cu obiecte „sfinte” (sfințitoare. 37 Pr.). stânci. art. În primul caz. p. sub orice formă. D. cele mai cunoscute abateri întâlnite în practică sunt: adaptarea (folclorică) a rânduielilor de slujbe. pentru câștig material (loto. La acest capitol. părintele D. legume. cit. și la unii slujitori a i altarelor. a magiei și astrologiei. cât și refuzul în ceea ce privește săvârșirea lor. animale sau chiar în calendare de perete). 6. ineficacitatea slujirii. bușteni. Dintre acestea. ci împlinirea „magică” a pretențiilor invocate. de răzbunare (blesteme. îndemnându-i să tolereze ignoranța religioasă a credincioșilor. ca și față de întregul ansamblu de norme morale. cercetarea temeinică a slujirii pastoral-misionare a preoților și aplicarea măsurilor disciplinare și canonice care se impun față de cei ce favorizează sau practică ocultismul. 268. Concluzii Ca finalitate a demersului nostru. mai grav. pentru „soartă bună” (cu varianta new-age-istă: „karmă”). cruci. pentru a observa în ce măsură aceștia au fost înșelați de ispita magiei. canonice și liturgice tezaurizat de Biserică. remarcăm: „deschiderea cărții” – formă de ghicitorie (în unele cazuri. scrierea numelor pe clopote sau toacă). atunci când ritualul se încalcă în mod abuziv și. din păcate. Epistolia) este o activitate condamnabilă. mai cu seamă în privința Tainelor (suprimarea unor rugăciuni la nuntă și botez – de ex. dătătoare de noroc sau ghinion) – pământ sau apă sfințite. 1. făcându -se părtaș. în scopul atragerii naivilor (arătări „prevestitoare” în icoane. negoț etc. dar și să se dea drept făcători de adevărate miracole. mediatizarea unor false minuni. „Lăcomia susține practicile vrăjitorilor. Stăniloae. practic. o slujire în sens negativ. pentru „legări” și „dezlegări” de cununii etc. Stăniloae. Ioan: sunt considerate exagerări atât abuzul.dumnezeiesc sfințitor conduc spre două tipuri grave de consecințe: 1. dar o întâlnim. 2. escrocherie). ci o condiționăm de exprimarea respectului față de Revelație. Gravitatea tuturor acestor rătăciri este dublată de statura preotului. el. pe bună dreptate. bălți. păsări. fiind vinovați atât preotul care încurajează această faptă. cât și credinciosul care o acceptă. precum și altor secte și grupări oculte. rugăciuni pentru răul altuia. Magia cu cele sfinte subsumează o seamă de practici care indică spre o clară subjugare demonică a celui ce-o săvârșește. Evanghelia devenind suport al prevestirilor de tot felul (a nu se confunda cu ritualul Maslului).. Se cuvine să amintim și practicile abuzive privind ritualurile de exorcizare. ca reprezentant al lui Dumnezeu. 4. Îl ispitește pe Dumnezeu. precum Molitfele Sf.. protejarea spațiilor ecleziale de influența profanatoare a adepților satanismului. 3. 2. . tipărirea de broșuri care să arate netemeinicia superstițiilor. bingo.). Vasile și ale Sf. tămăduitoare. pastorația individuală (duhovnicia) – cercetare temeinică a personalității penitenților. peșteri.: lepădările .

în S. în predici. 9-10. Editura Egumenița. dar tocmai de aceea e o pantă pe care omul se rostogolește de la demnitatea de ființă liberă și spirituală” 39. Biserica are. 3.T. prof. magia este. ocultism. obscurantismului. în S. combaterea obscurantismului. David. magistr. Considerațiuni asupra originii și combaterii superstițiilor. 6. magistr. cit. 7-8. Bibliografie auxiliară: 1. lect. I (1949). Idem. Nr.. p. Petru. pp. Anca. pr. la T. înmormântare). 363. Ovidiu. în S. Stăniloae.T. (1953). pp. XII. 7. 5-6. pp. 4. pp. Dumitru. 39 Pr. . Domeniul magiei. botez. „Superstițiile se nasc din ignoranță”38 – constata părintele prof. pr. superstiție. XII (1953). 7.T. pp. pp. Nr. Vasilescu. continuând înșelarea prin forme noi. fanatismului și fatalismului. cateheze și discuții duhovnicești. secțiunea Cursuri. o atitudine combativă. Cojocaru. Petru Rezuș. a semnificației teologice a momentelor principale ale vieții omului (naștere. prof. pr. art. 5-6. duhovnicești. Curs de Misiologie și Ecumenism. hibridizate..B. Combaterea magiei. 2. Superstițiile și combaterea lor. vrăjitorie și obscurantism. pr. 10. spiritism și teosofie. asociate adeseori practicilor oculte. 38 Pr. prof. cununie.. Petru Rezuș. acționând diferențiat și etapizat. „o cale comodă. Stăniloae. diac.dr. potrivit părintelui D. Emilian. 5-6. inițierea unei campanii mediatice pentru stoparea publicității față de manifestările oculte în presă. Liviu.. 3-4. Moceanu. fanatismului și fatalismului. prin dialog coerent între teologie și știință. Pestroiu. Este una din formele prin care posesia demonică s-a perpetuat până astăzi. Galați. pentru că nu cere niciun efort moral. Alexe. 3-6. pe site-ul www.. 5. 7.B.T.. Manolache.. Nr. 6.5. în S. 252. 363-367. bigotismului.T. II (1950). Haralambie. cu mijloace proprii. Gh. Nr.T. II (1950). Considerațiuni asupra originii și combaterii superstițiilor. înșelăciune. pentru elucidarea cauzelor și consecințelor fenomenelor naturale extreme. pp. în S. Legislația canonică a Bisericii Ortodoxe față de superstiții. Nr. Cunoașterea ocultă – falsificare a cunoașterii adevărului. asist. bigotismului. 8. prof. 8. 439-457. Nr. Nr. în G. 9.. pp. în S. prof. 174-188.. Formele și cauzele falsului misticism. magie. 252-257. în S. prof. I (1949). obscurantismului. Visul și împărăția. Religie. extrem de agresive și contagioase. IV (1952). dr. la adresa ei.. mai-iulie. și radio. pentru obținerea țelurilor ei: întoarcerea celor rătăciți și transpunerea lor pe calea mântuirii. De aceea. mai-iunie. D. 2007. explicarea. pr. 333-341. Ediția a II-a.. 593-595. Rezuș. Practici magice și combaterea lor: Magia și religia creștină. VI (1954).ftoub. colaborarea cu organele de ordine publică în vederea demascării tuturor actelor de escrocherie. 280-287.T. p. Stăniloae. în G. VI (1954). șarlatanie. 307-313. prof. Descrisă ca stare de robie spirituală. pr.ro. Stan.V. Superstițiile și obscurantismul mistic.

col. 2-3 oct. nu a respins. iar creștinismul însuși își consolidează poziția. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. care sunt susținute de o paletă largă de mijloace de expresie. Existau. Coman arată că „autorul nostru ţine să atragă atenţia că nu toată flora literaturii şi artei elene este folositoare.SPRE LECTURĂ: Combaterea ocultismului în opera Sfântului Vasile cel Mare - Studiu publicat în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București. S -a obiectat în ultima vreme de către școlile teologice raționaliste protestante. 2009. perpetuate prin intermediul sistemelor gnostice. oricât de mult le-ar pofti. p. Multe dintre tradițiile locale. însă. prof. ar fi. Sf. desigur. vom arăta că inculturația a fost o coordonată constantă a misiunii creștine dintotdeauna: „creştinismul nu a fost exclusivist. 147-164 Introducere: Interacțiunea dintre creștinism și păgânism ca suport al perpetuării ocultismului Încă de la primele acțiuni concrete de propovăduire a Evangheliei. București. Vasile cel Mare despre folosul culturii elene. dimpotrivă. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. că. din start. Un temeinic suport îl vom afla în opera Sfântului Vasile cel Mare. este nevoie de un recurs teologic la învățăturile și practicile Bisericii din perioada ei de început. ci a folosit în predica sa tot ce s-a putut din culturile păgâne. Bucureşti-Cernica. 2009. Bariera permisivității asimilărilor culturale s-a pus. prof. mărturii ale culturilor asimilate. Sf. exponent de marcă al teologiei patristice din perioada sa de apogeu. acolo unde s-a constatat pervertirea învățăturii doctrinare sau influența demonică. că fenomenul inculturației ar fi fost un eșec. Vasile cel Mare sau despre actualitatea unei pedagogii sociale din perioada primară a creştinismului. col. Anul IX (2009). astăzi. Modul în care Sfântul Vasile înțelege creștinismul nu este deloc diferit de ceea ce ar trebui să înțelegem și noi. că se află aici roade otrăvitoare de care sufletul. culese şi publicate de Emilian POPESCU şi Mihai Ovidiu CĂŢOI. Basilica a Patriarhiei Române. mai ales în privința manifestărilor evlaviei. Ioan G. București. 420 . 356 41 Pr. COMAN. pr. pp. Și atunci. multe capcane pe care diavolul le întindea noii religii: printre acestea se pot enumera numeroasele forme de sincretism religios. rezultă întrebarea firească: unde este adevărul? Și ce ar trebui făcut? Pentru a sonda în profunzimea acestui subiect. preluând ca reper gnoseologic fundamental Revelația divină. Ed. Basilica a Patriarhiei Române. apostolii lui Hristos au aplicat ca strategie misionară principiul inculturației. Iată de ce 40 Bogdan Constantin NECULAU. Preluând limbajul metaforic al Sfântului Vasile. este recunoscut faptul că religia creștină a putut subzista în forme diverse tocmai datorită adaptabilității sale la culturile tradiționale. impregnate cu practici oculte. pe filiera ritualismului păgân. Ed. demonice. ediție îngrijită de Emilian POPESCU și Adrian MARINESCU. Ioan G. în opinia unora. dar mai ales de către unii neoprotestanți. Studia Basiliana 2. Pentru început. trebuie să se ferească”41. dr. rezultând o îmbogățire reciprocă: acestea din urmă se „încreștinează”. Studia Basiliana 3. la rândul nostru. mai ales din cea greacă şi romană” 40. întrucât ar fi condus la o adevărată „păgânizare” a creștinismului. 2008. Pe de altă parte. asimilate și potențate de Tradiția creștină. dar și vizibile ingerințe ale ocultismului. p. actele Symposionului Comisiei Române de Istorie Bisericească. prin care se încurajează contactul cu diversele culturi necreștine. în grădina culturii profane sunt flori cu colori ce nu trebuie privite şi parfumuri ce nu trebuie mirosite.

pe parcursul unei celebre omilii. pe când diferitele preoţii ale păgânismului nu depăşeau stadiul de magie” 42 – arată pr. încercând să-l impună oamenilor. Gheorghe ALEXE. ca alternativă la binele creației lui Dumnezeu (Fac. D. dr. a căror rigoare promovată de creștinism era în total dezacord cu laxismul păgân. op. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. dr. Ioan Moldoveanu.R. VASILE CEL MARE. Chipul preotului după Sfântul Vasile cel Mare. Coman. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. înclinată spre rău (Rom. în creștinism. 425 45 Pr. este 42 Pr. din direcția normelor morale. Ioan G. exegetică. IV. Miturile elenice. partea I. în sens ontologic. COMAN.S. dr. care intrau aproape totdeauna mai mult sau mai puţin în compoziţia operelor poetice. ca entități personale ce promovează răul și-l susțin frenetic. reprezentând o cinste inegalabilă. 7. păgânismul era încă activ. cit. colecția P. fiecare în parte. p. să atragă tineretul.. Ioan G. Sf. El este cel ce demonstrează. col. 421 44 Sf. care sunt una din cele mai minunate podoabe ale creaţiei imaginaţiei omeneşti. ca și îmbinarea acestora cu ritualuri oculte reprezentau adevărate atracții. În această luptă cu puterile întunericului.. Ioan MOLDOVEANU. conf. col. Omilii la Hexaemeron. desfășurate în timpul iernii cu scopul obținerii unor recolte bogate. introducere. mai ales. Sf. mai ales în cult: s -a evitat utilizarea templelor păgâne drept spații de închinare. dr. preferându-se preluarea drept model a unor elemente cultice iudaice: „preoţia Vechiului Testament era de origine divină. conf. au primit. E. Ioan G.creștinismul a trebuit să respingă orice influență a păgânismului. 19).I. Vasile se angajează cu toată energia sa misionară. sensuri noi: propovăduirea Evangheliei. op.O. în: Scrieri. Omilia a noua.B. Orice analiză a posibilei încreștinări a unor rituri profane se axează pe discernerea duhurilor răutății.B. în acest caz. puterea zelului său apostolic și râvna sa pentru propășirea credinței celei adevărate i-au făcut pe creștinii din toate timpurile să-l ia drept reper misionar. p. canonică și liturgică. fapt ce reiese din analiza operelor sale de factură dogmatică. puteau. în Omilia sa Către tineri. 434-447 . 1. VASILE CEL MARE. morală. prof. p. că Dumnezeu nu este autor al răului46. 36-41 apud Pr. prin farmecul lor incomparabil.B. COMAN. dar și valoarea tainică a pâinii ca element euharistic. obiectivul esențial al procesului de inculturație: „elementele culturii profane socotite demne de asimilat trebuie minuţios cercetate.M. Omilii și cuvântări. Omilia către tineri. 17. mai ales în această perioadă decadentă a culturii greceşti” 43 – consemnează pr.. Omilii și cuvântări. 1986. profitând de slăbiciunea firii umane. aflate în spatele oricăror forme de ateism. În vremea Sfântului Vasile cel Mare. Pericolul venea. indici și note de Pr. Vasile în colindele româneşti. nr. Iată de ce Sfântul Vasile cel Mare fixează. Studia Basiliana 3. Riturile agrare ancestrale. bazată mai ales pe afilierea tradițională a maselor de oameni simpli. 84 46 Sf. Omilii la Psalmi. ci conștientizarea pericolelor ce-l pândesc pe om din partea diavolilor. Teologii constată. Tot el avertizează că nu este suficientă înțelegerea corectă a originii răului. p.. 453 43 Pr. traducere. după pilda semănătorului. Personalitatea sa de o deosebită complexitate. „Ceea ce mărea grija autorului nostru era primejdia gravă a perfidiei miturilor. pp. FECIORU. 31). pe bună dreptate. Studia Basiliana 2. iar ritualurile impregnate de ocultism au fost date uitării. prezentând o ofertă religioasă bogată. că „Sfântul Vasile apare în conştiinţa creştinilor ca un mare sfânt luptător împotriva duhurilor necurate şi ca un mare iubitor şi împărţitor de dreptate” 45. cit. şi armonizate cu scopul creştin”44. prof. O mostră de inculturație. politeism sau ocultism. Multitudinea și varietatea miturilor.

aceasta este într adevăr foarte variată. faţă de adevărata lui putere şi varietate de lucrare” 48. dr. în care sunt descrise practicile necromante ale vrăjitorilor ventriloci. superstiție O categorie de oameni aflați sub control satanic direct și permanent este cea a vrăjitorilor. de aceea Sf. TOCILESCU. în care semănătorul nu mai este „Saturn cel de odinioară. 2. el investighează armele acestuia. plecând de la premisa că victoria nu poate fi obținută fără cunoașterea amănunțită a adversarului: „De aceea. VASILE CEL MARE. care auzind de venirea cuiva. și nici chiar «Bădica Traian»”47. trad. univ. cei care dispreţuiesc propovăduirea ca pe o nebunie şi care se smintesc de Cruce. Reîntregirea. legate de soarta recoltelor. devenind unelte docile ale acestuia.. Vasile nu se sfiește să deconspire cine este adevăratul său inamic. Motivul acestor pedepse este apelarea la resursele oculte. Ceea ce prezintă Sfânta Scriptură despre lucrarea lui este infim. era încă o practică destul de comună.. 322 49 Sf. Alexandru MIHĂILĂ. dr. îi prilejuiesc lui Isaia profetizări ale unor apropiate vremuri de restriște și foamete. semne şi ghicirea demonilor” 50. dr. De fapt. este important să arătăm că ținta principală a acțiunii distructive a diavolului este omul: „după Sfântul Vasile cel Mare. Comentariu la cartea profetului Isaia. Din textul biblic. Vrăjitorie. Aceștia s-au pus benevol la dispoziția diavolului. ar anunţa‐o drept viitoare celui care o aşteaptă. pr. necromanție. v. Gheorghe ALEXE. alt lucru mai plăcut nu este pentru diavol ca acela de a întrista şi de a tiraniza pe om. *demonii+ adesea prevestesc cele ce deja s‐au petrecut. Ed. II. partea II. Vasile cel Mare aplică aceste repere biblice la situația timpului său. În Comentariul la cartea profetului Isaia. Demonii pot să vadă deodată unele ca acestea despre suferinţele trupului. în felurite moduri şi prin felurite învăţături” 49 – spune Sfântul Nicodim Aghioritul. 19 și urm. se observă limpede faptul că necromanția. Sf. ne propun în schimb îndemnuri din propria rătăcire: se ţin strâns de idoli şi ţin la vise. Ed. 2009. 253 . Materialuri folcloristice. 2003. Și în vremea sa existau destui care practicau magia. Pe drept cuvânt. Acum îi învăluie în somn cu viziuni care fie dau sfat despre vreo suferinţă trupească. Întrebările puse. Ed. când îi sfătuim să se întoarcă la cunoaştere.S. 1489. Brăila. fapte condamnate de Dumnezeu. Sf. p. prof. lucrările rătă cirii sunt făcute de către demoni pentru pieirea celor ispitiţi. Pentru cercetarea noastră. vizând scrutarea viitorului prin intermediul celor răposați. I. p. dar ne sunt nouă necunoscute. Despre vrăjitorie. lect. vânând *însă+ slavă 47 GR. Sophia. O analiză creștină. cumva. Vasile cel Mare. noua P. Acțiunea demonică în lume este variată și complexă. Ca atunci când cineva dintre noi. Vasile cel Mare efectuează o exegeză detaliată asupra cap. într-o stare mai profundă a cunoașterii realităților imediate. prin vocea profetului Său. 1900. Satanismul în cadrul ocultismului.B. Basilica a Patriarhiei Române. Cât despre cele viitoare. Emil Jurcan arată că „în ceea ce priveşte modalitatea de lucru a celui rău. 2009. 38 50 Sf. pe baza afilierii lor la păgânism și contestărilor la adresa creștinismului: „Cei care nu primesc cuvântul Evangheliei. Alba Iulia. jud. în spatele tuturor acestor manifestări stau demonii. *iar ei+ ni le vestes c drept viitoare. p. op. Emil JURCAN. ci însuși Sf. ce conțin analize critice la adresa acțiunilor lor malefice. p. apud Pr. Col. București. NICODIM AGHIORITUL. Bucureşti.. precum și condamnarea lor fermă.„Plugușorul” cules de Gr. deși condamnată în mai multe rânduri în Scriptură. 8. 88 48 Pr. Existența lor din vechime este probată și de texte scripturistice vetero testamentare. trad. Ion DIACONESCU. p. nr. echivalată cu apostazia – părăsirea lui Dumnezeu. vol. Tocilescu din Viziru. care s-ar afla. pentru că văd mai clar proprietăţile substanţelor şi percep calităţile plantelor şi pe cele potrivite din ele pentru suferinţe. București. fie prevestesc viitorul. Totodată. cit. prof.

ea zice că a văzut dumnezei urcând din pămînt. 397 54 Idem.prin înşelăciune din faptul că pare a fi profet. care ai suflet. Sfântul observă. şi care se asemuise diavolilor. că vrăjitorii din epoca sa foloseau remedii medicale pentru însănătoșirea trupească. de fapt. Diavolul știe că încălcarea unei singure porunci aduce după sine și încălcarea tuturor celorlalte. Sf. sub înfățișarea lui Samuel. 19. 28. Epistola 189 (către marele medic Eustathe) . 8. 19). 5). care se întrec a apărea în costumație monahală. care ai raţiune. p. Manifestările oculte sunt diverse. în care s-a evidențiat lucrarea diavolului. te închini unei piet re? De ce tu. Constatarea idolatriei necromante îi oferă Părintelui capadocian prilejul de a ataca și formele de idolatrie clasică: „De ce să întrebe pe cei morţi despre cei vii? De ce tu. De ce să nu vorbim la fel şi despre Valaam. manevrând în fața clienților icoane. Pornind de la exemplele biblice enunțate anterior. la fel şi demonii. deșertăciune. care şi‐au pierdut viaţa şi care urmează să‐ţi producă şi ţie moartea. asociind -o cu un alt personaj biblic. Vasile afirmă tranșant că. în vraja ei. din interesul câștigului imagistic. sfaturile lui Dumnezeu?”53 Comportamentul duplicitar al vrăjitorului Valaam este evocat și în Epistola 210: Sfântul Vasile îl numește „şarlatanul Valaam”. Epistola 210 (către fruntașii orașului Neocezareea) . căreia i -a cerut să-l ajute să interpeleze spiritul lui Samuel. La prima vedere. marele Părinte capadocian le trece în revistă. dar care a primit. s-ar putea crede că Sf. p. Vasile se arată potrivnic terapiilor medicale. făcând cunoscute cele decise. ci mai mulți. mai ales fitoterapiei. oare. care era un fel de prooroc şi de vrăjitor. ceea ce fac și astăzi practicanții magiei. Când vrăjitoarea. în circumstanțele descrise de profet. Iar capacitatea de a vorbi din cavitatea abdominală este privită tot ca o lucrare demonică. pp. 51 52 Ibidem. În continuarea analizei sale asupra textului Is. elemente considerate necurate încă din Vechiul Testament și păstrate ca atare drept potențiale pericole. partea a III-a. Necromanția îi prilejuiește Sfântului Vasile și remarca potrivit căreia contactul cu demonii se realizează prin apropierea de morți și morminte. ignorat în ceea ce privește calitatea Sa proniatoare. 255 53 Sf. Nu unul singur. *prin aceasta+ mergi la cei morţi. din cauza neascultării” 52. aici. pentru copilul viu un *lucru+ care nu are viaţă. enumerate printre posibilele surse de posesie demonică în rugăciunea a doua din cuprinsul Molitfelor. 13). dau adesea de ştire celor uşor de dus în înşelare” 51. adresată medicului Eustathe. prin necromanție. În epistola 189. Însă nu este deloc așa. hotărârile lui Dumnezeu. care avea profeţiile în palmă. anafură. partea a III-a. în: Scrieri. post etc. 253-254 Ibidem. i se arată lui Saul demoni. acesta nu s -a putut hotărî să ia cuvîntul împotriva voii lui Dumnezeu şi să blesteme pe Israel” 54. aghiasmă sau solicitându -le acestora spovedanie. Meșteșugirea vorbelor este considerată. în: Scrieri. repere axiologice pentru discursul său teologic. în acest caz. Valaam: „«Toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli» (Ps. „căci fiind invitat cu daruri bogate de regele moabiţilor. care este lipsit de viaţă. pe bună dreptate. cei în cauză făcând din pântecele lor un dumnezeu (Filip. astfel. VASILE CEL MARE. Sf. cum zice Scriptura. în contextul în care credibilitatea lor în ochii societății era redusă. Este vorba de vizita regelui Saul la vrăjitoarea ventrilocă din Endor. care este. zice Scriptura. Sf. ies din pământ (I Reg. iar consultarea sufletelor morților idolatrie – întrucât se trece peste voința lui Dumnezeu. Vasile se oprește asupra unui caz istoric. împărtășanie. se relativizează. pp. Este. apoi arată lucrarea dumnezeiască săvârșită asupra lui. prin curiozitatea proorocirilor lui. 434-435 . cheamă pentru Saul sufletele pe care le dorea. care – la fel ca în textul din Isaia. Vasile reia aceeași temă. 3. fără duh? Dacă mergi la un oracol și născoceşti purificări. 95. întrebi un *obiect+ mut? Rogi. deci val oarea eventualelor fapte bune.

Acest adevăr însuflețește orice lucrare de exorcizare. a vrăjilor și lucrările demonilor. îşi părăseşte locul şi se pogoară spre pământ. Puterea farmecelor. VASILE CEL MARE. Epistola 217 (către Amfilohiu). care de care mai mârşave. p. prin asocierea cu forme de necurăție evocate în Sfânta Scriptură sau aflate în uz. Însă cea mai gravă canonisire. Descrieri ale feluritelor căi de transmitere a energiei negative focalizată în ritualurile magice găsim și în alte opere ale Sf. în Omilii la Hexaemeron. p. broaşte râioase şi alte vietăţi primăvăratice. 146 61 Idem. Ene Braniște consemnează acest lucru: „Acelaşi Sfânt Părinte este socotit de tradiţie ca autor al cunoscutelor rugăciuni de exorcizare numite Molitfele sau Blestemele Sfântului Vasile pentru cei care pătimesc de la diavol şi pentru toată neputinţa. ci. ce se citesc în bisericile noastre în ziua pomenirii acestui sfânt (l ian. întinsă pe o perioadă de 30 de ani. ci și prin alte diverse rugăciuni. Omilia a șasea (despre facerea luminătorilor). „influențate” de fazele lunii. 447 57 Pr. prin meşteşugul lor drăcesc. 41 59 Pr. în: GBis. Sf. Eretica Simplicia este demascată și ca vrăjitoare: „Ai aţâţat împotriva mea şopârle. În cuprinsul acestora. p. în practicile vrăjitorești. 296 . Colecțiile de canoane ale Sfântului Vasile investighează o paletă largă de ocultisme. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. Nu numai practica magiei este condamnată. prof. Ioan Comăneci explică acest lucru: „Un alt fel de vrăjitorie este fermecătoria. prin puterea unor vrăji. va petrece în pocăinţă acelaşi număr de ani ca şi ucigaşul şi va fi tratat ca unul care şi-a recunoscut această ultimă nelegiuire” 55. 2008. Reîntregirea. har și fapte bune este sortită eșecului: „Pe omul duhovnicesc îl atacă şi-l tulbură.cu toată complexitatea lor. Ioan COMĂNECI. lector dr. Alba Iulia. p. În domeniul liturgic. 7-9/2008. În lupta duhovnicească. p. în egală măsură. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe față de manifestările oculte” . un descântec al vrăjitoarelor să mişte luna pe care însuşi Cel Prea Înalt a întemeiat-o?”60. în alte două domenii fundamentale: dreptul canonic și liturgica. amestecă băuturi otrăvitoare ca să omoare pe cineva sau să -i strice de cap sau să-i atragă la dragoste trupească. Ed. Omilii la Hexaemeron. dr. partea a III-a. după Liturghie” 59. Precum vedem. p. și apelarea la serviciile vrăjitorilor: „Cel care se predă vrăjitorilor sau unora ca acestora va fi pedepsit cu același răstimp de pocăinţă ca şi ucigaşii” 56. în: Scrieri. Cei care o practică se numesc fermecători. Afirmațiile acestora sunt complet ridiculizate: „Basme vrednice de râs au fost răspândite de babele cărora le place băutura şi care pălăvrăgesc pretutindenea că luna. în: Scrieri. Vasile se remarcă nu numai prin Sfânta Litughie ce -i poartă numele. partea a III-a. oare. Aceştia. De pildă. 468 60 Sf. Epistola 115 (către eretica Simplicia). col. cărora le sunt stabilite epitimii pe măsură: „Cel care -şi mărturiseşte păcatul vrăjitoriei sau al otrăvirii. Pr. în: Scrieri. Cum poate. cum sunt riturile de exorcizare. David PESTROIU. atacurile vrăjmașului diavol asupra omului întărit în credință. Va veni însă o pasăre de sus şi le va sfâşia”61. Pr. puterea harului Duhului Sfânt este atotbiruitoare. p. 273 58 Pr. el amintește descântecele babelor. Acest tip de vrăjitorie este întrebuinţat mai mult de femei ca să-i aducă la păcat pe bărbaţi” 58. Studia Basiliana 1. este aplicată fermecătorilor și fermecătoarelor57. 446 Ibidem.). cunoscute sub numele de „Molitfele Sfântului Vasile cel Mare”. ci și diversele moduri de manifestare a acestora. Sfântul Vasile cel Mare în cultul creştin. Care risipește lucrările diavoleşti şi îl curăţeşte de murdăriile şi necurăţiile 55 56 Idem. sunt identificate nu numai formele de posesie demonică. partea I. Vasile. Ene BRANIŞTE. dar el trece mai uşor peste acestea pentru că-L are pe Hristos în el.

e necesară o incursiune istorică asupra fenomenului. de aci în Grecia. care a cunoscut un reviriment spectaculos în postmodernitate: astrologia. prof. a dat o grea lovitură astrologiei. Gheorghe I. Despre modurile diferite de percepție a astrologiei 62 63 Pr. VASILE CEL MARE. p. Totuși. autorul unui studiu excelent despre fenomenele oculte. Casa Scriitorilor. 52 Mărturii concrete privind activitatea Părintelui Ilarion ARGATU. care era privită ca produs al minții umane subjugată unor preconcepții neștiințifice. clarviziune Teologia vasiliană se vădește a fi extrem de actuală. pe baza unor date statistice. București. p. prin puterea vrăjmașului diavol. op. s-au creat și premisele. Era imposibil ca să se nască un prunc de oarecare importanţă şi să nu se cheme un astrolog care să -i citească în stele soarta!” 65. cu o precizie „infinitezimală”. „după discreditarea astrologiei prin abolirea sistemului geocentric. încât trupuri sănătoase. însă. cit. spre a le sluji voinţei lor” 64. însă. Ed. astrologia trecu în Egipt. pentru a explica de ce am folosit mai devreme termenul „reviriment”. Perioada modernă. din Molitfelnic. prof. Iliescu. Craiova. urâtorii binelui. Fiecare prinţ din Evul Mediu avea un astrolog la curtea sa. 2004. ea ţine mult să-şi întărească aspectul ştiinţific şi să nu i se mai amintească fundamentele ocultiste”66. ca şi cum ar izvorî din ochii invidioşilor un curent distrugător. 2006. mai întâi. resping această părere ca pe o părere populară. Preluată pe filiera mișcării mondiale New Age. răspândită de babe printre femei. dr. consemnează: „Născută în Chaldeia. în acest chip se folosesc şi de ochii invidioşilor. partea I. îl menționează în cuprinsul Omiliei ce are drept subiect acest păcat: „invidioşii. de aceea. beneficiind de aportul generos al tehnologiilor de ultimă oră. Împotriva farmecelor și a altor superstiții. Alexandru ARGATU. Treptat. III. vatămă chiar numai prin căutătura ochilor. Omilia a 11-a (despre invidie). când. cu referire la desfășurarea lui actuală. Ed. însă. M. 38-39 66 Pr. Sfântul Vasile înclină să creadă că această superstiție nu se justifică decât prin ignoranța celor ce o promovează sau o acceptă. când găsesc înclinări potrivite scopurilor lor. astrologia s-a impus inițial ca o coordonată definitorie a importurilor doctrinare religioase din Orient. Proxima. M. găsim în lucrarea Pr. de a explora viitorul. p. se menționează drept cauză principală a acestei manifestări tocmai privirea plină de răutate și de invidie. care valorifică puterea harului în lupta cu posedarea demonică 63. Pe acest principiu se întărește curajul duhovnicesc al exorciștilor. însă. după părerea unora. în: Scrieri. Pr. Despre superstiții. Ed. 463 65 Pr. Mitropolia Olteniei. deochiul poate fi o expresie a invidiei. apoi în Italia şi în tot apusul Europei. care ruinează şi strică. marele nostru exorcist. De altfel. Vasile. Despre ridicolul acestora. Analiză teologică și mod de „dezlegare” a lor.. Astrologie. așa cum arată și Sf. În ritualurile speciale consemnate aici. ILIESCU. se topesc şi dintr-o dată se prăpădeşte tot trupul. Reabilitarea s-a produs în era postmodernă. pretins științifice. pp. Eu. Bacău.vrăjitoreşti”62. Vă sfătuiește arhimandritul Ilarion ARGATU. DRĂGULIN. univ. Potrivit opiniei pr. spun. vom mai vorbi. în puterea şi în floarea vârstei. caracterizată de marile descoperiri științifice. odată cu divinizarea omului. deochiate de ei. dr. dovedindu-și utilitatea în câmpul misiologiei mai ales în privința combaterii unui fenomen larg răspândit. 30 . Gheorghe I. Despre vrăji și farmece și lupta împotriva lor. un rol esențial îl reprezintă Molitfele Sfântului Vasile 64 Sf. le folosesc în tot chipul după propria lor voinţă. Omilii și cuvântări. 2007. Ioan COMĂNECI. Un element ocult considerat de mai mică importanță este deochiul. absolut necesare creării unui sincretism în jurul ideii de om -dumnezeu. capabile să creeze astrograme personali zate. admite că. în actuala rugăciune pentru izbăvirea de deochi. ghicitorie. ficțiunile astrologiei populare au îmbrăcat o haină „științifică”. Drăgulin. că demonii.

p. în vreun fel. că influențele astrale asupra nașterilor sunt lovite de nulitate. partea I. În mod arbitrar. prof. predicțiile astrologice sunt pur fanteziste. 138 74 Kurt HASEL. Vasile cel Mare (profil istoric şi spiritual). 1997. 71 Pr. 1996. Vraja superstiției. practic. Evident. astrologia a fost calificată în diverse feluri: ştiinţă. Unul consideră ca bază a calculelor horoscopului momentul naşterii. trad. Florin PALADIE. arătând. Cum să acționezi asupra viitorului tău. pp. mai ales la popoare cu care evreii iau contact (egiptenii și babilonienii). cu exactitate. p. Cum să-ți stabilești horoscopul. Astrology. iar între aceste nenumărate schimbări. de pildă. Ce spune Biblia despre vrăjitorie. ca la unii care ar putea să le cunoscă destinul lor”73. Povară și eliberare.(. dr. București. Ioan G. 42 72 Prof. România creștină. passim. la diferență de o clipă de naștere.) În sfârşit. 7 69 John ANKERBERG. adeseori într-o zi. 5 68 Jeff MAYO. pseudo-ştiinţă. Ankerberg și J. pentru ce nu se nasc în fiecare zi împăraţi? Sau. Ni se atrage atenția că făptura umană ființează. pentru ce se mai 67 ATMAN. 1991. Ediția a II-a. J. Acest aspect a fost semnalat și de te ologi contemporani. VASILE CEL MARE. să ia ființă un împărat sau un cerșetor. se transmite ereditar: „Dacă în fiecare clipită de vreme stelele trec de la o poziţie la alta. Făgăraș. După ce e mite serioase dubii privind posibilitatea ca. 22-23 . care nu e ştiinţă. Realitatea despre astrologie. Constantin C. să se determine. Biblia şi astrologia sunt total ireconciliabile” 69. însă. încă de la concepție. 450 73 Sf. și nu clipa concepției pruncului. dar şi cei care se uită cu uimire la ei. Ioana MUSTAȚĂ. Lucia și Emil RĂDULESCU. p. Ajută-ți destinul. Ed. Totuși. p. Weldon formulează o părere diametral opusă: „aşa cum uleiul şi cu apa nu se pot amesteca. București. trad. Vasile cel Mare faţă de cultura şi filosofia antică. „apără libertatea şi responsabilitatea umană şi respinge reveriile astrologilor cu argumente valabile şi pentru determinismul modern”72. cu trup și suflet. disciplină artistică. col. cu argumente logice. Mihail Daniel LUNGU. 1999. Ed. Sfântul Vasile demonstrează că este. se fixează drept reper astrologic clipa nașterii. Studia Basiliana 1. precum Kurt Hasel: „Este interesant că astrologii lucrează după metode diferite. precum și despre fenomenul ghicirii în stele. a actului simbolic al închinării magilor la Pr. în integralitatea ei.. imposibil. în acest ultim caz. Această ultimă sintagmă suscită interesul nostru. Omilia a șasea (despre facerea luminătorilor). extrem de răspândit în lumea antică. sunt astrologi care dau importanţă momentului concepţiei” 74. Daniel este numit de Nabucodonosor căpetenie a ghicitorilor. col. COMAN. Doi teologi neoprotestanți. O primă teză demontată magistral de Sfântul Vasile este cea potrivit căreia nașterea cuiva sub un anumit semn zodiacal îi va conferi automat anumite trăsături de caracter sau elemente definitorii pentru parcursul ulterior al vieții. întrucât clipa concepției este imposibil de stabilit cu precizie. Casa de Editură Viață și Sănătate. pentru reușita tălmăcirii viselor regelui. Sfântul Vasile cel Mare. Ed. trad. care „s -a ridicat contra alegorizanţilor în materie cosmologică”71. figurile lor formează naşteri împărăteşti. Atitudinea Sf. atâta vreme cât demnitatea de împărat. Hodder and Stoughton. teologie astrală”67. Studia Basiliana 1. 29 70 O evaluare corectă. din perspectivă ortodoxă.dau mărturie chiar tratatele în care ea se prezintă: „În cursul lungii sale istorii. 1978. acea clipă: „Deci. Sfântul Vasile își continuă raționamentele. p. London. astrologia. Personalitatea Sf. Roza Vânturilor. călăuziți de stea70. ideea că Dumneze u ar accepta. John WELDON. dacă este cu neputinţă să cunoşti exact clipa în care s-a născut copilul. iar cea mai mică greşeală a stricat totul. Ed. altfel vorbind. Biblia oferă bogate referințe despre crearea aștrilor. București. Niciunul dintre aceste exemple nu acreditează. se fac de râs şi cei care se ocupă cu această ştiinţă. iar magii din răsărit aduc daruri Pruncului Iisus.. p. în: Scrieri. vrăjitorie. PAVEL. mai ales dacă o coroborăm cu afirmația lui Jeff Mayo: „Biblia este plină de referinţe astrologice" 68. Omilii la Hexaemeron. Agape. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani.

şi deci cerul depinde de dobitoace. 139-140 76 Ibidem. din pricina egalităţii talerelor cântarelor pe care le folosim.. de care tu legi naşterea omului. derivată din cercetarea astrologiei. cumpăna şi taurul la fel. Omilia a șasea (despre facerea luminătorilor). atunci Creatorul este autorul răului. pentru că berbecul are în el fire de conducător. Dar este mai mult decât o nebunie să-ţi imaginezi aşa ceva despre cele neînsufleţite! (. care este stăpâna fiecăruia din noi. ci le săvârşim în chip constrângător. ca şi cauzele faptelor noastre sunt făcute de astrologi tot dependente de cele de pe cer”77. Anularea libertății voinței ar avea. este problema libertății de voință a omului – temă asupra căreia marele capadocian a insistat adeseori în opera sa. 139 . că „voia noastră liberă. dacă spui că în ciclul zodiacal stau cauzele principale care determină viaţa oamenilor. este a douăsprezecea parte a cercului. Vasile și combătută energic în scrierile sale. ci pentru că oaia are o fire ca aceasta! Pentru ce ne faci să punem la îndoială vrednicia de credinţă a stelelor. spun ei. pentru că animalul acesta leapădă lâna fără părere de rău şi şi-o dobândește uşor datorită firii sale. Cel născut în zodia scorpionului va fi bătăuş prin asemănarea cu acest animal. în care soarele atinge semnele de primăvară. Vechile denumiri ale unor constelații. Omilii la Hexaemeron.moşteneşte atunci demnitatea de împărat? Că nu se poate crede că fiecare împărat este atât de grijuliu încât să pună de acord naşterea fiului său cu poziţia stelelor care arată naşterea de împăraţi!”75. este multă prostie şi încă mai multă necredinţă. însă.. nu admite nicicum vreo formă de interpretare astrologică. Dacă răul vine datorită naturii stelelor. de prisos sunt judecătorii care laudă virtutea şi 75 Sf. va fi cu părul creţ şi cu privirea strălucitoare. sunt inspirate de asemănarea cu animale sau realități din lumea cotidiană. Ce poate fi mai de râs decât acestea? Berbecele. dar. consecințe catastrofale în plan soteriologic: „cei care fac horoscopul spun că în timpul naşterilor are foarte mare putere dacă omul care se naşte este privit de o planetă făcătoare de bine sau de o planetă făcătoare de rău. O chestiune extrem de delicată. atunci de prisos sunt legiuirile care au hotărât care fapte trebuie făcute şi care evitate. nu pentru că acea parte a cercului îl face să aibă un astfel de caracter. Cel născut în zodia taurului va fi răbdător în nenorociri şi muncitor. Iar dacă este de râs să spui aceasta. iar dacă fac răul cu voinţa lor cea liberă. Prezența lor. urmează că ele sunt fiinţe care ştiu să facă alegerea între fapte şi că folosesc mişcările lor în chip liber şi cu de la sine putere. Vasile demască ridicolul acceptării denumirilor constelațiilor ca fiind determinante pentru conturul personalității: „Cutare. chiar în unele cărți bisericești sau pictate pe pereții unor mânăstiri. Confuzia voită dintre astronomie și astrologie este demascată de Sf. dar încerci să ne convingi cu behăitul oilor? Dacă cerul are aceste însuşiri morale.. pe care le ia de la animale. dar va fi şi mare la suflet. p. cunoscute sub numele de zodii. 138-139 77 Ibidem. datorită naşterii noastre. pp. fiecare din aceste zodii sunt câte a douăsprezecea parte din aşa numitul ciclu zodiacal. pentru ce atunci caracterizezi firea oamenilor care se nasc după dobitoacele care trăiesc printre noi? Cel născut în zodia berbecului este darnic. determinantă pentru trecerea timpului. VASILE CEL MARE. pentru că s-a născut in zodia berbecului. şi strângător. pp. atunci şi cerul se supune unor principii străine. însă. Din păcate. partea I. nu este așa. Deci. El observă. Sf..) În spusele lor. va fi şi darnic. pe bună dreptate. Că stelele care fac rău mută cauza răutăţii lor asupra Creatorului stelelor. cu mult mai de râs este ca din lucruri care nu au nici o legătură unele cu altele să încerci să construieşti probabilităţi” 76. Cel născut în zodia cumpenii va fi drept.) Dacă nu suntem noi autorii faptelor noastre bune şi rele. în: Scrieri. pentru că taurul trage la jug. (. că aşa arată acest animal.

pentru că omul nu săvârşeşte nimic cu libera sa voie” 78. Comentariu la cartea profetului Isaia. ci orânduieşte‐ţi spre folos cele prezente. pe atât de ridicolă este astrologia.osândesc răutatea! (. Nebunia celor ce fac horoscoape apare nu numai în pretenţiile lor de nesusţinut. Scrutarea viitorului. 14 81 Sf. curent care și-a făcut din conceptul de karma o adevărată carte de vizită. care îţi propune cele pentru sănătate. apoi un an stînd la rugăciuni în picioare. împreună cu cei credincioşi. partea a III-a. pe linia trasată de New Age. niciunul nu te duce cu îndrăzneală la Judecător. Motivația predicțiilor astrologice reprezintă o altă temă de combatere vasiliană a ocultismului. op. pentru o receptare corectă a celor pretins a fi hărăzite. care îţi este câştigul să te oboseşti dinainte cu tristeţea? Ai primit Legea pentru ajutor. Vasile avertizează că. dr. Sfântul nu numai restricționează. ci încrede‐te în doctor. p. teoria predestinației cunoaște azi o formă nouă de subzistență. pp. VASILE CEL MARE. în Scrieri. 20. 473 82 Idem. O mare deschidere către bine îţi era sădită şi din fire. sau în general cu cunoştinţa zadarnică despre forme şi umbre”81. Sfântul Vasile le spune: Nu te îngrijora de viitor. cit. care au arătat falsitatea enunțurilor publicate: „Cei mai mulţi redactori de ziare resping astrologia şi par să creadă că horoscopul este pur şi simplu o distracţie amuzantă pentru cititorii lor”80. p. prof. în: Scrieri. Atât de disputată în teologia apuseană. 255-256 83 Idem. Astrologia.. Studia Basiliana 1. Îţi doreşti cele bune? Fă cele poruncite. „pe cât de legitimă este meteorologia. Vasile atrage atenția asupra acestor deșertăciuni. «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta ca să -ţi fie bine şi să fii mult timp pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă» (Ieș. Ce folos este din faptul că primeşti dinainte cunoaşterea? Dacă viitorul va fi bun. 449 . John WELDON. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. pe care au descoperit-o egiptenii. Sf. p. susține credința în fatalitatea unui destin implacabil. s-au pronunțat extrem de critic numeroși cercetători. Și Sf. 78 79 Ibidem. p. pp. ci oferă și soluții. pentru care unii s -au abătut de la învățătura Evangheliei: „De pe acum unii au dispreţuit învăţătura dată de Cuvintele dumnezeieşti şi s-au ocupat cu geometria. pe care dacă o păzeşti.) Nici dreptatea n-ar mai fi lăudată. Omilii și cuvântări. Iar celor care cad. le prescrie o epitimie corespunzătoare: „Cei care consultă pe ghicitori şi se iau după obiceiurile păginilor sau care introduc în casele lor pe unii oameni pentru descoperirea unor leacuri şi pentru o purificare.. de la formulările augustiniene și până la Reformă. dar pe aceasta Dumnezeu desăvârşind‐o ţi‐a adăugat şi călăuzirea de la Lege. va veni şi dacă nu este ştiut dinainte. trebuie să cadă sub canonul celor şase ani: un an ca plângători. Învăţătura despre crearea lumii la Sf. a constituit dintotdeauna o restricție afirmată pregnant în Scripturi. Asupra acestei isterii. 12). totuși. nici păcatul osândit. trei ani ca prosternaţi. 139-140 Arhid. cărora tu însuţi eşti stăpân. ci Legea şi păzirea strictă a acesteia. prezentă în apropape toate mijloacele de comunicare în masă. Precum vedem. partea I. în mare cinste la haldeeni. Omilia a 12-a (la începutul Proverbelor). prin mijloace oculte. Nu întreba un ghicitor despre sănătatea ta. Vasile cel Mare. alt an ca ascultători. Vrei să ai încredere în cele viitoare? Fă cele poruncite de Lege şi aşteaptă bucuria de cele bune.. în mod evident. în acest păcat și aspiră la iertare. Constantin VOICU. iar dacă este trist. nu te îngrijorezi de viitor. De aici necesitatea de a efectua predicții cât mai dese asupra viitorului. sau cu astrologia. De ce să înveţi de la altul? Niciun ghicitor nu oferă nemurire. 194 80 John ANKERBERG. Celor care apelează la diversele forme de ghicitorie. col. ci aştepţi răsplata”82. ci şi în necunoaşterea libertăţii omeneşti”79. niciunul nu te duce la cer. dacă se poate chiar zilnice. Epistola 217 (către Amfilohiu). după care vor fi admişi la Împărtăşanie”83.

în cazul energiei pozitive. Studia Basiliana 1. prof. alimentaţie şi o mulţime de alte cauze secundare. 250 88 Pr. 104 . nu a atins niciodată proporţiile şi prestigiul de care se bucură în zilele noastre”84. cit. particularităţile psihofizice individuale ale omului sunt determinate de ereditate. vrăjitorie și mode culturale. Omilii la Paslmi. Oameni și demoni. Alții. remarcă amploarea lui fără precedent: „Într-adevăr. Ed. le coboară la noi. Părinţii Creştini au atacat vehement fatalismul astrologic dominant în timpul ultimelor secole ale Imperiului Roman. «Suntem deasupra Destinului». în pofida acestei teologii a libertăţii umane. în afară de factorul astronomic. izvorârea harului din ființa Preasfintei Treimi și transmiterea lui de la Duhul Sfânt. Două sunt afirmațiile doctrinare ale Sf. cei născuţi sub zodii "compatibile" s -au căsătorit şi au divorţat la fel de des ca cei născuţi sub zodii "incompatibile" 85. rolul sfințitor al harului. demonstrând falsitatea lor. dr. p. col. Vasile cel Mare afirmă cu pregnanță că sursa harului e ste Dumnezeu. foarte tranșant: „Nimic să nu-ţi fie merinde de necredinţă! Să nu spui: La întâmplare s-a făcut lucrul acesta! De la sine s-a făcut cutare lucru! Nimic fără ordine. Învăţătura despre Sfântul Duh la Sf. Vasile care ne ajută să stabilim învățătura ortodoxă în această problemă: 1. Elena BORTĂ. pe care adepții ocultismului l-ar utiliza în scopuri benefice. s -au întrecut în analize care-i probează netemeinicia: potrivit unui studiu efectuat în 1967 şi 1968. Humanitas. nimic în zadar! Nimic din cele ce sunt n-au venit la întâmplare! Sau să zici: întâmplare rea. p.) La toţi factorii enumeraţi mai sus. ceas rău! Cuvintele acestea sunt cuvinte de oameni fără carte!” 87. Aceasta se explică prin aceea că. ca valoare. față de rânduielile tradiționale ale Bisericii. El Îl face prezent pe Duhul Sfânt în cei pregătiți să -L primească. Vasile cel Mare. nimic fără o hotărâre. Iar în ceea ce privește destinul. John WELDON. oferă adevărata explicație asupra incoerenței și. 84 Mircea ELIADE. 79 85 John ANKERBERG. 1999. Sf. Ocultism. IV. 44 86 Părintele RODION. care este esenţialul şi cel hotărâtor . pentru ca noi înşine să fim introduşi în lumina divină.. majoritatea previziunilor astrologilor nu se împlinesc. p. Ilie Moldovan arată: „Sfântul Duh coboară energiile divine în creaţie. se adaugă încă unul.. Ediția a II-a. Evident. falsității predicțiilor astrologice: acestea sunt lovite de nulitate. precum vedem. în scopul desăvârșirii lor: „Când se vorbeşte de harul pe care Duhul îl produce în cei ce -I sunt părtaşi. p. astrologia nu a fost niciodată stârpită în lumea creştină. Din acest motiv. Învățătura Sfântului Vasile despre har – subsecventă profilaxiei pseudo-teologiei ocultiste Ocultismul. atâta vreme cât prezintă o carență esențială: sunt situate înafara actului proniator al lui Dumnezeu: „Este caracteristic însă faptul că. Ioan CHIRVASIE. de locul geografic al naşterii. Analiza acestor concepte va determina o repoziționare asupra pretențiilor ocultismului. Eseuri de religie comparată. Dar în trecut. specialiști în statistici. «Soarele şi Luna sunt aştri tăcuţi pentru noi!» scria Tiţian. fapt ce corespunde unei limitări sau unei «pogorâri» a Lui. p. atunci se spune că El este în noi”88. educaţie.grija lui Dumnezeu faţă de om” 86. partea I. Vasile este. Sf. Omilie la Psalmul 32. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. pozitivă și negativă. în suprapunere sau chiar deasupra. asistăm la o revendicare și asupra conceptului teologic de har. în final. București. op. în general. exclusiv în Biserică și 2. 2006. în: Scrieri. nu vreo persoană „inițiată”. corespunzătoare celor două pretinse forme de magie: albă și neagră. Ed. precum Mircea Eliade. (. însă. VASILE CEL MARE. Unii. pretinde manevrarea a două tipuri de energii. Pr. Schimbarea la Față.Fenomenul astrologiei continuă să preocupe pe cercetători. 45 87 Sf. trad.. Teologii. condiție absolută a mântuirii.

ci deschid calea răsplătirilor veșnice. Constantin CORNIȚESCU. Spiritualitatea Sf. să vorbească: „În prezent. inclusiv a necesității unei relații corecte cu Dumnezeul 89 Pr. Vasile cel Mare despre Sfăntul Duh. Relativizarea acestui concept de către ocultiștii zilelor noastre are drept temelie credința în reîncarnare. Cyril Scott: „Clarviziunea este o facultate atât de subtilă. Doru Costache. efectele sau darurile harului Sfântului Duh se exprimă prin formula modului de viaţă evanghelic ce pregăteşte pe credincios pentru viaţa însăşi a învierii: restabilirea în raiul dorit. ILIESCU. arată că „pluralitatea revărsărilor iubirii Duhului este şi mai nuanţat expusă în cap. Studia Basiliana 1. prof. dr. dr. Studia Basiliana 1. 312 94 Cyril SCOTT. dacă nu sunt îndeajuns de obiectivi. Natura şi harul în gândirea teologică a Sf. trad. împotriva tuturor acestor pseudo-«clarvăzători» şi pretinşi «astrologi». 156D-157C). 151 93 Ep. pe tot parcursul desfăşurării istoriei sale între Alfa şi Omega”91. 164 90 Pr. Timotei SEVICIU. pe care o utilizează în scopuri oculte: fie pentru satisfacerea unor interese exclus iv ale traiului vieții pământești. col. p. p. ridicarea la împărăţia cerurilor. p. Cluj Napoca. iar ca scop negarea valorii judecății faptelor. Ilie MOLDOVAN. întoarcerea la adopţiunea filială. riscă să -şi deformeze vederea cu convingerile şi înclinațiile personale” 94. 19 (mai ales fragmentul din PG XXXII. Duhul Sfânt acţionează în Biserică pentru împroprierea lucrării mântuitoare săvârşită de Mântuitorul Hristos. a omului păcatului. care se înmulţesc azi şi a căror influenţă poate fi deplorabilă pentru echilibrul psihic al unor debili şi al altor deficienţi mentali” 95. fie pentru pretinsa descifrare a tainelor viitorului. Despre devierile comportamentale ale acestora. îndrăzneala de a numi pe Dumnezeu Tată. Experiența Duhului Sfânt în viziunea Sfinților Vasile cel Mare și Grigorie Palama. col. Vasile cel Mare. București. „Obiectivitatea” clarvăzătorilor este un non-sens. 2002. Ocultismul modern. dr. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. Doru COSTACHE. le revine tot medicilor sarcina de a se ridica împotriva practicilor cele mai scandaloase ale acelora pe care i-am numit «negustorii templului». dr. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. pretinzând că suportă efectele unei revărsări a harului. Învăţătura Sf. Vasile cel Mare. col. "Ştiinţe oculte" şi dezechilibru mental. din ce în ce mai multe persoane își arogă calitatea de „clarvăzători”. col. trad. p. Adriana STOICU. analizând teologia vasiliană în tratatul Despre Sfântul Duh. Pericolul energiilor oculte constă tocmai în realizarea unei dependențe de puterile întunericului: «Omul trupesc» (purtător al «cugetului trupesc») rămâne neexersat în contemplarea luminii noetice (nu poate vedea adevărul şi nici nu poate primi «harul Duhului». Studia Basiliana 1. participarea la harul lui Iisus Hristos Domnul” 93. Princeps.iconomia Duhului este privită de cele mai multe ori. Atunci se realizează atât omorârea omului cel vechi. majoritatea lor se prezintă drept cazuri patologice: „În cele din urmă. Ilie N. 92 . sub aspectul general al lucrării harului” 89. Această împropiere se începe în moment ul contactului cu apa botezului. textual. Studia Basiliana 1. prof. Pr. p. energii sunt cele care mărturisesc dumnezeirea Duhului şi dependenţa făpturii de Creatorul său. p. Ed. 169 95 Philippe ENCAUSSE. dar şi renaşterea acestuia prin harul Sfântului Duh”90. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. după cum ochiul bolnav nu suportă lumina soarelui)” 92. prof. Ed. despre care practicanții ocultismului omit. harul dumnezeiesc transformă făpturile în interior: „În mare. Valoarea spirituală a vieții umane în trup rezidă în unicitatea ei. 148 92 Ibidem. Efectele lucrării harului nu sunt nicidecum concretizate în planul teluric. prof. încât cei care o practică. În schimb. Astăzi. cu bună știință. p. dă mărturie chiar un teoretician al ocultismului. 119 91 Pr. al intereselor imediate de bunăstare în viața pământească. Dacia. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. Aceste revărsări ori. de către Sfăntul Vasile.

18. consecvent practicii încetățenite a Bisericii. nu se jenează să afișeze o sfidătoare opulență. VI. ascunzând acest lucru sub masca evlaviei. În paralel.. de existența unui adevărat market al ocultismului. 256 . Ocultism și mercantilism Putem vorbi.O. se încearcă tot mai agresiv restrângerea accesului la educația religioasă a celor mici. mai cu seamă în plan imobiliar. neapărat „albă”. 220 97 Sf. p.) Vă rog. aflați sub directa sa conducere canonică: „Se zvoneşte că unii dintre voi primesc bani de la cei hirotoniţi. 219-220 99 Idem. Vasile. deci. Dar acest cuvânt. astăzi. Epistola 53 (către Horepiscopi). Iorgu D. de la Hristos și apostoli. 151 98 Idem. (. Regula 58. fie din audio -vizual sau rețeaua Internet. Comentariu la cartea profetului Isaia.B. care să nu insereze horoscopul zilnic la loc de cinste în program. Studia Basiliana 1. Nimeni nu plăteşte harul lui Dumnezeu”99. Sf.I. indici și note de prof. condamnă ferm simonia: „Nu trebuie să socotim darul lui Dumnezeu prin bani sau să-l dobîndim prin orice altă concepţie omenească”97. fie din presa scrisă. apoi cele din aer. Ioan CARAZA. la ore de maximă audiență. organizat după toate regulile economiei de piață.. partea a III-a. colecția P.. Toate aceste coordonate. 96 Diac. Revelația dumnezeiască în „Hexaemeronul” Sf. că sumele de bani puse în joc sunt enorme. Sf.– Treime. în: Sfântul Vasile cel Mare – închinare la 1630 de ani. V. în mare parte aparținătoare unei anumite etnii.. determină totala lui excludere. Concluzii: Actualitatea teologiei vasiliene în misiunea de combatere a ocultismului În vidul spiritual al societății contemporane. nu este aşa. prof. deşi este ridicol ca toți cei înşelaţi să le mai plătească şi bani ca preţ al minciunii. Regulile morale. Ioan Caraza se oprește și asupra acestui aspect: „În apă au fost create primele fiinţe vii. Vasile remarcă. De mici. E. O literatură favorabilă ocultismului inundă piața și-așa saturată a cărții. pe motivul că aceasta ar conține elemente violente. fără prea mare efort. arătând că animalele n-au existat înainte de corpul lor şi nu vor subzista nici după dispariţia lui” 96.B. Este datori a Bisericii ca. manifestările oculte sunt mai prezente ca oricând în istorie. Iar în ceea ce privește mercantilismul vrăjitorilor și ghicitorilor. prof. deși ilustrează o lume în care se pretinde a fi prezent harul. încât să dai daruri pentru el. Nu putem asista pasivi la această ofensivă satanică. nr. partea a II-a. Sfântul Vasile combate aici pe cei care credeau în reîncarnare. col. p. traumatizante. traducere. şi numai la urmă cele de pe pământ. VASILE CEL MARE. Vasile cel Mare. nu fără o fină ironie: „Aceia ghicesc pentru bani.R.B. p. adică al Legii. Analizând Omilia a opta la Hexaemeron a Sf. Nu există publicaț ie media care „se respectă”. Emisiuni la care clarvăzătorii sunt consultați în calitate de experți primesc timpi de emisie la televiziunile comerciale. Asceticele.S. în: Scrieri. 1989. copiii sunt încurajați să considere vrăjitoria ca fiind benefică: între ficțiunile-etalon ale postmodernității figurează la loc de cinste producții gen „Harry Potter” și „Stăpânul inelelor”. El impune această normă și horepiscopilor. IVAN. să vă lipsiţi de acest venit sau mai curând de acest drum care duce la iad şi să nu vă întinaţi mâinile cu astfel de câştiguri. diac. înrudite cu ele. „dezlegări de farmece” etc. p. introducere. Deducem. pentru ca să vă puteţi învrednici de a săvârşi Sfintele Taine” 98. Paginile de publicitate ale celor mai importante ziare abundă în anunțuri privind diverse activități oculte: magie. Vasile cel Mare. Ele se regăsesc și în prosperitatea materială rapidă a celor ce uzitează de practici demonice pentru înșelarea semenilor lor: vrăjitoarele. dr. în: Scrieri.M.

471-489 1. guvernată de credințe imature și insignifiante. 109 . În fapt. ei observă corect că aceasta apare ca o consecință directă a aspirațiilor religioase. Sfârșește prin a deveni etalonul mișcărilor sataniste contemporane. Dar nu este deloc așa. Studiind magia ancestrală. Potrivit lui Éliphas Lévi. mai ales noțiunea generică de „ocultism”. p. Prima dintre acestea este lucrarea demonică în lume. vom trece în revistă mai multe cauze favorizante. publicată în volumul Simpozionului: Invazia non-valorilor într-o lume multimedia. Și. cea mai periculoasă formă de demonism: autarhia. al cărei părinte este. rosicruciat și francmason. Ed. Ed. chiar ineptă. de la cele mai vechi și până astăzi. în studiul de față vom demonstra falsitatea demersului lor. inevitabil. magia de astăzi este „o artă sobră. pe rând. pe numele său adevărat Alphonse-Louis Constant (1810-1875). precum Éliphas Lévi. Istoricii religiilor au sesizat primii eroarea. știință și religie. dacă -l analizăm gnoseologic și fenomenologic. deși teoreticienii săi celebri. de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Universitatea “1 Decembrie 1918” și Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Spre deosebire de magia antică. fără pericolul pierderii esenței sale? Pentru că. Abia în perioada modernă apar primele teoretizări în domeniu. 1993. mai degrabă. pe care i le datorăm lui Éliphas Lévi. se întâlnesc în toate societățile umane. pe toate planurile. și încă una foarte periculoasă. pp. S -a răspândit. cât de mult se poate el expune. între numeroase structuri oculte. care -i recunosc paradigmele. Moldova. performată pe ntru rațiuni pur practice.prin întreaga sa slujire misionară. în mod logic. realizată într -un mod simplu şi monoton” 100. 2010. S-ar crede. Iași. INTRODUCERE: PROLIFERAREA OCULTISMULUI. ne izbim. dar mai cu seamă va fi atras de ispita luciferică a reformării creștinismului. o involuție a ocultismului. în 6 mai 2010. prin întreaga sa operă. ale misterului. fiind. pornind de la Revelația supranaturală ce culminează în Hristos. un reviriment al ocultismului este total nefiresc. căzut adesea victimă atacurilor diavolului. prozaică. toată viața. de imposibilitatea revelării și argumentării conținuturilor lui. Odată ce evoluția umanității marchează un progres vizibil. Reîntregirea. care manifestă noi forme de influență asupra făpturilor umane vulnerabile. de barierele ocultului. un sistem ce combină demonismul cu escrocheria nu poate fi decât o pseudo-știință. cu repeziciune. că odată cu evoluția umanității s -ar fi produs. la prima vedere. deja. Alba Iulia. el va pendula. pe temeiul Revelației naturale. principial și sistematizat. Este ocultismul o știință? Sau. Magie. 100 Bronislaw Malinowski. SPRE LECTURĂ: Ocultismul contemporan: expansiune și disimulare - prelegere susținută în cadrul Simpozionului științific internațional organizat la Alba Iulia. La origine teolog și cleric catolic francez. contextualizată condițiilor de trai ale omului primitiv. Iar Sfântul Vasile cel Mare. diabolice în esență. ne vine într -ajutor în această privință. Analizând expansiunea ocultismului în lumea contemporană. Papus sau Guénon se străduiesc să argumenteze caracterul său științific. Criza spirituală şi discreditarea Sacrului. să avertizeze asupra pericolelor ocultismului și să ofere soluții omului secularizat. ASTĂZI Manifestările oculte.

Cu alte cuvinte. Pătrunderea cultelor orientale în spațiul creștin a produs. Mulți oameni nu a u acces sau nu-și doresc să se informeze din sursele autentice ale învățăturii revelate. București. 125 106 Cyril Scott. impregnat adeseori de o credință superstițioasă sau habotnică. p. însă. Secretele decorporării. București. Biblia și parapsihologia. Kaufmes. 1993. filosofia ocultă se situează atât deasupra convingerilor religioase – considerate fie ilogice. Ed. fără o relație personală cu Dumnezeu. Acest mod luciferic de gândire și acțiune s -a răspândit cu repeziciune. implicarea în ocultism este inevitabilă. Părintele Ilarion Argatu constata. considerată un adevărat labirint. Totdeauna se găseşte o prietenă binevoitoare care îţi zice: Nu dormi bine? Uite ce să faci:. arătând că numai în Orient mai există tradiţii ezoterice adevărate 103. transferul energetic de la o persoană la alta.. în mod curent.”108. Editura Princeps. reușind să conducă o mare parte din omenirea contemporană la starea de a se dezvolta autonom. numai cu practicanți de „magie albă”. de orice fel. București. prin manifestări oculte. datorită subordonării individului forțelor spirituale satanice” 107. fie sentimentale. p. experiențele personale oculte (chiar și întâmplătoare). TINC. doar acele teze religioase favorizante. Cesare Lombroso. p. nu sunt deloc vătămătoare pentru om. Lucman. el însuși: „Ca să porneşti pe calea aceasta a păcatul ui vrăjitoriei nici nu este greu. astăzi avem de-a face.4). politica sa de disimulare și enorma publicitate pusă în slujba acestui obiectiv. p. moștenirea ereditară. Potrivit lui Cyril Scott. Oradea. promovat de curentul New Age. cât şi celor nereligioşi” 104. În locul acestei relații. ci „numai ignoranţa e periculoasă”105. încât n-au întârziat să apară polarizări ale corifeilor ocultismului: Guénon a ridiculizat permanent strădaniile confraților săi de a crea un sincretism în domeniu. 10 107 Cristian Negureanu. în mod evident. Vă sfătuieşte arhimandritul llarion Argatu despre vrăji și farmece şi lupta împotriva lor. cât și deasupra materialismului. arcanul invincibil. își pleacă urechea după basme (II Tim. duce la ruperea barierei dintre etajul conștient și cel inconștient cu consecințe nefaste pe plan psihic. S -a decretat faptul că „legile oculte se aplică atât celor religioşi. 1992. 4. 1994. Miracolul palmelor. Mediul social. p. Cel mai puternic suport al ocultismului îl constituie. reprezintă un alt factor favorizant al ocultismului. Energie și sănătate prin Reiki. 1993. 84 . Aurelia. De fapt. Este important să stabilim modul cum se raportează teoreticienii ocultismului la conceptul de energie. Există. orchestrate. patru moduri de influență ocultă: predarea sufletului către diavol. p. arcanul periculos. consemnat de Cristian Negureanu: „Repetarea la nesfârșit a mantrei. Casa Scriitorilor. Marele arcan sau ocultismul revelat. practicată în diverse religii. Interprint Geneze. Nemurirea sufletului. Unii preiau tezele advento-mileniste ce neagă caracterul personal al Duhului Sfânt. 2006. ci așa cum Apostolul avertizează. Dacă în trecut se știa limpede că vrăjitoria este demonică. București. Humanitas. 134 108 Preot Alexandru Argatu. București. Ed. 98 105 Bernard Raquin. așa cum era de așteptat. ocultismul își însușește. Iar pentru cei care mai au temeri. în mod sincretic. privit ca fiind „nesatisfăcător și negativ”106. Bacău. este propusă experiența interioară. numindu-L pe Acesta „info-energie divină 101 102 Éliphas Lévi. Ocultism.„Marele arcan. Iată un exemplu în acest caz. împletită cu elemente folclorice diverse. 46 103 Mircea Eliade. Ed. li se dau asigurări că practicile ezoterice. Ed. Ed. de către diavol. invariabil. un reviriment ocult de amploare. 87 104 George St. Hipnoză și spiritism. p. Ocultismul modern. Ed. arcanul incomprehensibil se poate formula definitiv ca divinitate a omului” 101. vrăjitorie și mode culturale.. 2006. p. Ed. 1997. Romfel. ce revelează treptat secretele subconștientului 102. 153 Jean Finot.

adevăr. la care au acces ocultiștii. 72-73 115 Emil Jurcan. astăzi s-a produs o reabilitare a lor. desfășurând ritualuri de-a dreptul satanice113. rămâne la fel de întunecată ca întotdeauna. p. p. 2008. S-a condamnat prigoana lor de către Inchiziție ca fiind profund nedreaptă. ba chiar „binefăcătoare”. Metodă de investigare și analiză energetică. Teora. Medicală. pe toate planurile. FENOMENE OCULTE CONTEMPORANE Printre cele mai vechi forme ale ocultismului sunt magia și vrăjitoria – noțiuni care-și întrepătrund sensurile. se decelează magia albă. București. cit. care provin strict de la oameni și compun un adevărat sistem natural. fiind. până azi. de „darurile Duhului” și rezervând utilizarea corectă a domeniilor ei unei elite restrânse a celor sub „inspirația Duhului Sfânt” 112. astăzi le găsim la Stonehenge. p. 1995. Kogaion sau Omu. 2. 23-24 111 Idem. Potrivit cercetătorilor 109 110 Gheorghe Diculescu Neagoe. când li s -a pus o mască nouă. 90 112 Cristian Negureanu. Religie. care se doresc a fi exorcizate 114. de o mondializare a temerilor infantile. Cuzco. Dacă în trecut. preferându -se promovarea conceptului de „energii uzate”. există superstiții benefice sau malefice: toate. 95 114 A.. fiind aducătoare de grindină. 186 113 Mircea Eliade. Ediția a doua. practic. Conceptul românesc de „soartă” prezintă o maximă ambiguitate în materie de credință: viața umană se prezintă ca fiind un șir de intervenții ale unor puteri divine antagonice (dualismul bogomilic). epidemii. ocultism.inteligentă”109. Un capitol aparte în acest domeniu îl reprezintă interpretarea viselor. 95 Dumitru Hristenco. știință. legându-o. cit. „pură”. și reacția generalizată este una de toleranță și chiar de încredere în predicțiile astrologice. Un neoprotestant de nuanță fundamentalistă. Dar cum? Introducând în ecuație o noțiune nouă: printr-un artificiu de efect. iar în România la Peștera Ialomicioarei. au caracter premonitoriu. dacă în trecut vrăjitoarele se adunau noaptea. Ed. Basmele vechi despre Muma Pădurii călare pe mătură s-au rescris. op. cu toate eforturile ei de a ne convinge că poate fi și „albă”. De aceea. însă. 2006. 100+1 Gramar. Negureanu. Picard. vrăjitoarele erau considerate la originea calamităților naturale. „nevinovată”. iar magia. prin opoziție cu magia neagră. judecând după mediatizarea fenomenului. p. o noțiune fără fond. mai nou. Prin urmare. București. Teora. Reiki Tradițional – Metoda de vindecare Usui. aceeași. înfricoșătoare și malefică. reminiscență demonică a credințelor ancestrale într-un destin fatal. C. Ed. Satanismul în cadrul ocultismului: o analiză creștină. Se evită recunoașterea diavolului drept sursă a energiei negative. mai ales în vremea noastră. drept consecințe ale acțiunii răului în lume.. p. 2006. Ed. Ed. 2004 pp. Tibet. în seriale de succes precum Harry Potter și The Witches. la bălți sau prin cimitire. Radiestezia. București. pp. cu caracter malefic 111. piramidele egiptene. creată de Dumnezeu (asemănătoare grației catolice). inundații. Căci toți practicanții magiei au trecut în zona „albă” luptându -se cu un „negru” imaginar. Tot din timpuri străvechi s-a păstrat. București. Se vorbește. ale cărui coordonate doar se intuiesc. C. Fournier. op. superstiția. Alții vorbesc despre o sursă de energie universală. Ed. secetă. Reîntregirea. democrație și mondializare. pentru ritualurile oculte. Alba Iulia. Secte. face apologia parapsihologiei. însă. sterilitate și moarte. despre care nu se mai vorbește aproape deloc. unde „se încarcă” în spirale de energie universală. influențat de întâmplări din viața curentă. piramidele aztece115. Pretinsa încadrare științifică a acesteia pornește de la paronimia cu adevărata cunoașt ere a legilor astrelor – astronomia. Lucrarea diavolească a rămas. 206 . De aceea. dar care nu poate fi localizată fizic110. Himalaya. însă. În strânsă legătură cu vrăjitoria și spiritismul este astrologia.

cu puterea gândului. este vorba de o consecință a vrăjitoriei 117. pentru a vedea slava Domnului. teozofie. la rândul lor. prin descoperirea de către Elisei a faptei necinstite a slujitorului său Ghiezi. Însă diferența între aceștia și clarvăzătorii oculți este totală. o constituie clarviziunea. care a primit de la generalul Neeman sirianul. generatoare de zgomote bizare. O formă nouă de ocultism demonic. În concluzie. În ceea ce privește aceste capacități speciale. și în acest caz se apelează la un temei biblic. Pentru un creștin adevărat. au căzut pradă acestei practici și ideologii demonice. remarcăm mai întâi caracterul pretins științific. ridicarea de păr a profetului Iezechiel.. înălțarea Domnului la cer. prezente în Molitfelnic. 1999. la Facultatea de Științe Cognitive și Parapsihologice din cadrul Universității Ecologice din București. Explicând rezultatele favorabile ale ocultiștilor.. Fenomenul Poltergeist – de dată mai recentă – se prezintă. 15 Părintele Rodion. antropozofie. „după ce i -a 116 117 John Ankerberg și John Weldon. pe lângă o istorie veche. se pune fireasca întrebare: cu ce ajută spre mântuire? Pentru o comparație sugestivă referitoare la puterea credinței. În privința levitației oculte. Agape. unii având titlul științific de doctor. La întrebările puse. Realitatea despre astrologie. 119 118 Ibidem. care este dus în Ierusalim. se pretinde a fi justificată biblic. nu-i greu de ghicit cine oferă. Nu putem trece cu vederea. la rândul lui. 187 120 Dumitru Hristenco. tocmai aici se vede nocivitatea lui: „Ziarele nu ar concepe să includă articole care să dea sfaturi asupra vrăjitoriei sau spiritismului. mergând până la predarea unor cursuri universitare. unele dintre predicţii. Ed. În realitate. Toate acestea. precum și instituționalizarea avansată. trebuie să menționăm faptul că demonismul ce stă în spatele lor cumulează. reprezintă acte simbolice sau cu caracter soteriologic. astrologia duce la o implicare în ocultism” 116. dar cu o dezvoltare rapidă în România. 57 119 Philippe Encausse. D. Metodă de investigare și analiză energetică. precum cea în reîncarnare etc. DA sau NU”120. ca o manifestare demonică violentă. Practicanții telekineziei se ocupă. La rândul ei. este lipsită de consistență. concomitent: spiritism. Ed. Dacia. p. Trecând peste faptul că multe dintre aceste acțiuni sunt escrocherii dovedite. Făgăraș. cu toate acestea nu ezită să ofere "sfaturi" astrologice. Cluj Napoca. „Științe oculte” și dezechilibru mental. 5 . mergerea pe apă a lui Hristos și a lui Petru. cu deplasarea unor obiecte fizice. ridicolul de ca re se acoperă escrocii. Radiestezia. de fapt. p. 2002. Totodată. un teoretician al mișcării. foarte periculos. Părintele Rodion arată că „forţele demonice sunt în măsură să doteze şi chiar îi dotează pe unii oameni cu facultăți suprasenzoriale extraordinare” 118. se îndreptățește să afirme: „Radiestezia este la fel de exactă ca şi cibernetica. nici în acest caz. 2 talanți de argint și 2 haine. ca răsplată pentru vindecarea de lepră. lucrând preponderent în sistem binar. publicând înainte ca evenimentul să fie de domeniul trecutului. p. destul de mulți în domeniu: „Remarcând câţi "clarvăzători" aşteaptă un eveniment pentru a spune: "l-am prevăzut cu exactitate!". împletită cu cea a ocultismului oriental. Evident. iar alungarea demonilor se poate face după vechile rânduieli de exorcizare pentru case. Oameni și demoni. descoperim lucrarea satanică și în acest caz. și pretinse justificări biblice: ridicarea fierului securii deasupra apei. de către Elisei. extratereștri sau spirite. însă. „Schimbarea la Față”. Hristenco. acest răspuns.Ankerberg și Weldon. adaptat: Moise.”119 O înșelare ocultă recentă. Hristos folosește imaginea mișcării unui munte și aruncării lui în mare. am fi dorit să procedăm mai ştiinţific. Mulți intelectuali. este radiestezia. Și aici. Pretenția de a descoperi în casele bântuite fantome. mulți sfinți și monahi îmbunătățiți din Pateric sunt cunoscuți ca „înainte -văzători cu duhul”. răspunsul vine clar. excluzând practica rugăciunii și a credinței. p. p. 1996. Levitația are. Ed. credințe orientale.

care pot fi depistate radiestezic. La rândul lui. cit. susține că 90 % din boli sunt provocate de radiaţii nocive ale scoarței terestre 127. pentru a exista. Viață și Sănătate. (. iar cercetările cu întrebări și răspunsuri mentale nu sunt altceva decât o formă comună de ghicitorie.. op. p. în cel mai pur stil hinduist: „Se ştie că orice sistem viu depinde. Premiza de la care se pornește întregul demers radiestezic este așa-numita „convenție mentală”. p. deoarece aceştia sufereau de sete”121. orice mișcare poate fi interpretată favorabil. însă. pentru a progresa spiritual: „Unii radiestezişti români folosesc religia pentru a ajunge în starea alfa. Deci.(.scos pe evrei din Egipt.. Hasel: „Trebuie spus cu toată hotărârea că bagheta magică aparţine colecţiei de mostre a diavolului şi este o mască în spatele căreia el se ascunde cu măiestrie” 122. 142 126 Dumitru Hristenco. p. op. susținem punctul de vedere al lui K.)Semnificaţia mişcărilor pendulului este stabilită de radiestezist. chiar asistăm la o convenție mentală. Ed. op.. cit. op. căreia îi pun întrebări și primesc diferite 121 122 Ibidem. deși mulți dintre ei se consideră creștini practicanți și apelează la harul din biserici. Toiagul lui Moise suferă o conversie. ori. cit. Comentând această afirmație. la dimensiunile unei nuielușe. 133 128 Aliodor Manolea. Manual de Radiestezie. 144 124 Dumitru Hristenco. 1998.. este o capcană a disimulării oculte a acestei practici. nu vom observa nici o mişcare. Că lucrurile stau astfel. considerând că intră în legătură cu divinitatea. cit. un teoretician radiestezist. Părintele Rodion arată că pendulul radiestezic nu este decât un instrument de ghicire 123. a folosit un toiag pentru a detecta o sursă de apă. încă o dată se observă subiectivitatea interpretării unor fenomene. Argumentarea privind vechimea detecției surselor de apă. 22 125 Părintele Rodion. radiestezia acționează ocult în direcția determinării caracterului și a orientării profesionale128. Ediția a IV-a. Aldomar Extrasenzorial. București. pp. Dacă el ar fi atârnat de un suport. 6 Kurt Hasel. ne încredințează radiesteziștii înșiși: „Pendulul trebuie ţinut în mână de către un operator. În ceea ce ne privește. Dar trebuie să arăt că numai cel care este suficient de religios ca. 1997. Părintele Rodion sesizează similitudinea dintre practica radiestezistă și tehnicile de meditație orientală și yoga. p. intrând într -o biserică. În fapt. Se știe foarte bine că orice curs de apă atrage după sine curenți. Modalitatea posedării demonice în radiestezie este descrisă de practicanții acesteia: „Putem obţine rezultate obiective doar atunci când rămânem într -o stare de totală pasivitate a minții”125.. prin procedee similare. sunt demonisme. ne oferă o mostră de gândire proprie. care nu au nici o semnificație. toate teoriile privind diversele fluxuri sau noduri energetice. 27 123 Părintele Rodion.. oricât timp am aştepta. pentru a justifica terapiile energetice. considerând că radiestezia ameninţă ortodoxismul. nu acceptă nicio ingerinţă în domeniul religios. să fie transfigurat şi să simtă o stare deosebită poate folosi această cale. doar eventuale perturbaţii.. referatul biblic nu vorbește de o detecție aici. 38 127 Părintele Rodion. ea nefiind universală” 124. de energia universală pe care o primeşte din cosmos şi o adaptează necesităților organismului său prin centrii energetici numiți chakre”126. p. Combinată cu astrologia. dar încheiată cu demonii. op. 251262 .) Din cauza unor radiestezişti care au amestecat religia cu radiestezia. București. Preoţii. În rest.. cu pretenții „științifice”. în cazul unei nuielușe subțiri. p. cit. Dumitru Hristenco. Ed. ci de o lovire puternică a unei stânci. p. În realitate.. Radiesteziștii înșiși recunosc faptul că se află ieșiți de sub ascultarea Bisericii. Vraja superstiției: povară și eliberare. De altfel. Iar radiestezistul canadian Stanley Krysiak.

. vampirism energetic: „Dacă în această poziţie veţi simţi o reacţie puternică. Reiki Tradițional – Metoda de vindecare Usui. acum. De fapt.. membru corespondent al Academiei de Științe a Rusiei. op. învăluite de un adânc mister: „Procedura de iniţiere rămâne secretă şi este foarte bine protejată. fuma și chefuia. este mult mai abil: oferă senzația de vindecare trupească. în anumite condiţii numai de el ştiute”130. ei înșiși interesați să capteze energia vitală a pacienților lor. Dumitru Hristenco. Ambele consideră energiile universului accesibile și. 31 133 Ibidem. Caracterul ocult al Reiki se vădește. indirect. Djuna era dimineața extrem de palidă. sau au făcut măsurători radiestezice în biserici.n. cit. Ocultismele de tip radiestezic și Reiki interacționează pe multiple planuri cu medicina. ele (tehnicile Reiki – n. După ce începea ședințele de energoterapie. Diavolul. cit. 117-119 . De la pretenția de a determina sexul viitorului copil 135 și până la detectarea organelor 129 130 Dumitru Hristenco. 44 134 A se vedea Părintele Rodion. sub această mască se poate observa demonismul mișcării. în acest caz.. apropiindu-se de alţi oameni. Un vampir energetic este orice persoană care are mare nevoie de energie ca urmare a unei suferinţe şi care. dar nu este deloc aşa. Spirkin. să menționeze cauza principală a respingerii categorice a radisteziei. Așa-zișii bioenergoterapeuți și vindecători sunt. într-o succesiune precisă. mai ales. Ele sunt accesibile numai celor aleşi. în primul rând. preoţii au refuzat să accepte această practică” 129. executate de maestru sau profesor. în schimb. de neaveniţi. 177 132 Ibidem.. în mod natural. Reiki invocă pretinse puteri tămăduitoare. pentru că nici Reiki nu este o practică religioasă şi nu se bazează pe o anumită religie” 132.) sunt la îndemâna tuturor. p. sufletul. p. îşi reface starea energetică pe seama energiei acestora” 133. Eugenia Davitașvili (Djuna) a fost surprinsă în această ipostază de către A. 30 131 Ibidem..răspunsuri. a acționat prin mijloace oculte chiar asupra cărții înșiși. din perspectivă ortodoxă: demonismul ei manifest – care este la originea tuturor aspectelor negative deja enumerate. exprimându-se. cit. op. față de orice religie. după ce seara bea. De la radiestezie la Reiki nu este decât un pas. din principiu. Autorul citat omite însă. știind că posedă. p. Aparent. pronunţându-se asupra valorii unor icoane sau obiecte de cult.) Nici nu vă daţi seama ce pierd cei care nu practică Reiki”131(sic!). care a sesizat faptul că. p. p. Și în acest caz. trebuie să evidențiem disimularea ocultismului sub masca taumaturgiei. p. (. Ca și în cazul radiesteziei asistăm la o delimitare. acționând asupra trupului omenesc. o poziție favorabilă sincretismului: „Iniţierea în Reiki nu are nici un fel de implicaţii religioase. într-un demers lamentabil de a obține adepți: „Cartea a fost energizată pentru a-i atrage pe cei care trebuie cu o asemenea beneficitate.I. Dacă radiestezia utilizează energia negativă spre ghicit. Posesia demonică se numește. redevenea treptat vioaie și veselă134. adeseori. pp. op. controlabile. 12 Dumitru Hristenco. un fapt extrem de interesant: autorul manualului de „Reiki Tradițional”. Ea constă într-o succesiune de gesturi dublate de imagini mentale. cu bună știință. obosită și confuză. se omite a se preciza. 65 135 Aliodor Manolea. de ceremoniile de inițiere. Cine ar putea fi „cei neaveniți” și ce pericole ar putea ei aduce asupra unei tehnici „nevinovate” de vindecare. înseamnă că aţi suferit o agresiune energetică din partea unui vampir energetic sau aţi fost victima unor acţiuni paranormale negative. inevitabil. Aflăm.

este clar că alte forțe lucrează prin ei. p. în acel timp. Sophia. şi că mai uşor poate să îngheţe focul şi să se încălzească zăpada. face aprecierile respective” 138.) Constantin Alexandru. Despre netemeinicia vindecărilor ocultiste. Ed. 2008. adică prin acoperirea lor cu sare sau cu apă de mare timp de 24 de ore.. de detaliu. prin îngroparea lor în pământ sau nisip. 107 141 Sf.bolnave136. fiindcă acesta. Reiki. fitoterapia. plantele medicinale și culorile sunt „descântate”. După o astfel de transmisie în direct am primit telefoane de la telespectatori care au afirmat că erau bolnavi la pat şi după emisiune s -au putut ridica din pat fără dureri. iar diavolul urăşte totdeauna cele bune şi de aceea este numit duşmanul binelui” 141. Editura Dacoromână „TDC”. 61.a.. Într-adevăr. Disimularea demonismelor așa-ziselor vindecări se realizează prin publicitate în cadrul unor organe de presă. Cdr. menite să distrugă ființa psiho-fizică a omului: „Nu cred că acești vindecători explică mai întâi oamenilor lucrarea mântuitoare a lui Iisus. Cristian Negureanu sesizează. În „terapiile alternative”. p. Energia pretins vindecătoare se poate transmite atât prin palmele practicantului ocult. căruia i se normalizează astfel starea fizică. faptul că așa-zisele vindecări sunt. p.. Despre vrăjitorie. asupra cărora s -a acționat „energetic”. 2003. nici diavolul nu se face vreodată doctor. trad. Cine are ocazia. De multe ori. A se vedea și D. Radiestezia. Hristenco. Universul și omul. arătându-le că în El trebuie să-și pună încrederea pentru a fi vindecați. concentrată sau nu.. lucrări demonice. foarte precise” 137. cit. 137 ș. p. să nu te înşeli. București.. asistăm la o paletă largă de desfășurări oculte. p. însă. prin expunerea lor la lumina solară sau lunară. la rândul lui. București. Purificarea lor se va face printr -una dintre metodele binecunoscute. iar dacă presupunem că poate să te vindece. după proverb. (r. De unde venim. urm. Dintre metodele de diagnosticare. considerându -se că nu pot fi tămăduitoare prin ele însele. „dar sunt folosite şi metode de transfer energetic invers. 38 142 Cristian Negureanu. această normalizare este însoțită de o dereglare a stării psihice” 142. precum cristaloterapia. în care terapeutul preia o parte din energia uzată a pacientului şi. cele mai răspândite sunt pretinsele vizualizări și palpări ale aurei. în functie de senzaţiile pe care aceasta i le provoacă. p. ci doar în urma încărcării lor energetice. dar merge şi pentru emisiuni înregistrate) putem aplica simbolurile 1 şi 3 pe obiectivul camerei de luat vederi enunţând mental: Energia universală îi va inunda pe toţi cei ce privesc imaginile în care apar eu. ce suntem. corespunzătoare. 82 139 Idem. corect. 116 . prin punerea de diagnostice „complete. 79-80 140 Ibidem. Sf. deoarece sănătatea omului este un bun. cât și prin intermediul unor obiecte totemice. Nicodim Aghioritul. Hristenco. totuşi nu vrea. 81 138 D.. anterior. cauza bolilor trupești stă în netratarea bolilor 136 137 Ibidem. decât să vindece într-adevăr diavolul. p. pp.. Nicodim Aghioritul spune: „Aşadar. Radiestezia. cromoterapia ș. profitând de vulnerabilitatea firii umane în fața suferințelor și a morții. Dacă nu fac acest lucru.. op.. chiar dacă ar vrea să te vindece. unde se propune chiar transmiterea energiilor prin undele de propagare a informației audio-video: „Dacă urmează să fim prezentaţi la televiziune (în direct efectul este mai mare. creştinule. cristalele. încheiată totdeauna printr-o purificare Reiki” 140. de fapt. poate încerca” 139. deoarece este cu totul neputincios. spre binele lor. Se pot utiliza cristale de mină sau stâncă.. Ion Diaconescu. duhul rău care reprezintă superegoul tămăduitorului potențând biocâmpul bolnavului. Iată o exemplificare în acest sens: „Cristalele terapeutice trebuie să fie curăţate de orice energie informată pentru a putea transmite numai energie în stare pură. dar și la televiziune.. ci află că nici lupul nu se face vreodată oaie. nu poate.

în multe situații..Z. anumite persoane au promovat. p. cit. manifestări oculte sau favorabile ocultismului. Agape... cât şi spirituale” 146.F. prin manipularea inteligentă a minţii şi a ordinii create. homosexualitate şi concubinaj (numai 400 cazuri de pedofilie în ultimul deceniu).. 71 148 Ibidem. (. op. Făgăraș. precizarea că aceste stări de lucruri s-au petrecut în spațiul romano-catolic (Inchiziția). De aici rezultă că OZN-urile şi extratereştrii sunt de natură spirituală 145 iar „experienţele OZN pot fi rezultatul hipnozei induse. în numele ei. Părintele Rodion atrage atenția asupra caracterului lor paranormal.N. în țările ortodoxe. cit. 38 145 Gheorghe Diculescu Neagoe.spirituale. urmează linia infailibilității conferite de Hristos. a preoţilor catolici "misionari" în America. Harul divin. Gheorghe Istodor. Ed. cu trupul și sufletul. „au ajuns să fie interesaţi de grupurile gnostice şi secrete. Gh. În trecut. transmis în Biserică prin Sfintele Taine. bazată pe resurse ale genului literar S. Face. 101 149 Pr. li se întărea credinţa. ne explicăm înclinaţiile spre satanism ale multor tineri. 1997. în integralitatea lui. prin intermediul deja celebrelor O. după aceea trupul.) cu alte cuvinte. precum raelienii sau „îngerii Cyclamen”. cit. însuflețiți de o cultură a rebeliunii. cit. București. ce şi -au pierdut încrederea în sfințenia sacerdoţiului şi aleargă la "mântuitori" ad -hoc. BISERICA ȘI OCULTISMUL Biserica este cea mai puternică structură de luptă contra diavolului și. Biserica este ținta disimulărilor de diferite feluri ale practicilor magice. p. de "mântuire” sau îmbogăţire”149. Misiunea creștină ca activitate permanentă și practică a Bisericii. Sigma. p. temporar. p. contra ocultismului. s-a încercat stoparea ocultismului prin violență. lect. care au construit o adevărată teologie eretică. după cuvântul lui Hristos că „nici porțile iadului nu o vor birui”. La rândul lor. ufolatria. atât fizice. dar şi pentru că asemenea grupuri au fost persecutate de Biserică” 147.. „sfinţii tămăduiau sufletul. 220 . implicit. în general. asupra moralității decadente a clerului catolic: „Dacă ne gândim la scandalurile de pedofilie. acesta e un argument pentru faptul că ele sunt autohtone pe această planetă”144. care caută să se impună printr-o falsă conveniență ecleziastică. deși activitățile respective au fost prohibite148. Ed. op. nu numai pentru preţioasa lor tradiţie ocultă. deși ea. vorbind chiar despre demonismul lor implicit. Totuși. Oamenilor vindecaţi li se schimba întreaga viaţă... întrucât entităţile OZN „se potrivesc unor tipare istorice ale unor tipuri morfologice existente anterior în multe tradiţii oculte. Istodor insistă. Cercetători avizați în domeniu semnalează că. 47 147 Mircea Eliade. op.. 2006. p. mult mai preţios decât trupul trecător. totuși. prof. Realitatea despre OZN-uri și alte fenomene supranaturale. Căci sufletul este veşnic. Există o religie ocultă. 143 144 Părintele Rodion. p. precum și multe secte. ce oferă reţete imediate de "eliberare". o persecuție propriu-zisă n-a existat. Pr. este singura energie divină tămăduitoare a omului. Un domeniu aparte al ocultismului de dată recentă este promovarea concepțiilor privind viața extraterestră și interacțiunea omului cu ea. sufletul li se curăţa de patimi” 143. 3. ocult. Mircea Eliade sesizează faptul că tinerii zilelor noastre. 276 146 John Ankerberg și John Weldon. op. dr. ca factor favorizant al ocultismului contemporan. 81 John Ankerberg și John Weldon. De asemenea. al proiectării parapsihologice. p. de aceea și Hristos iartă păcatele înainte de a-i vindeca pe bolnavi.

motiv pentru care situația n-a fost încă eradicată în totalitate. Preot cu biserică la domiciliu"). Marian Ene de la Fotăchești. difuzate sub genericul „Reporter incognito”. 79 153 Pr. Nicodim Aghioritul semnalează această practică în Creta și Cipru: „Unii preoţi iau lumânări de smoală şi merg prin munţi şi vâlcele. pentru dezlegarea neputințelor procreării sau purtarea în case a pământului sfânt din Ierusalim. 17 156 A se vedea Alexandru Ofrim. Altminteri. a apei din Iordan etc. mai bine spus. p. Magia cu cele sfinte este descrisă ca fiind o interpretare ghicitorească a textelor Evangheliei. Drăgulin. așa cum bine observă un teoretician ocult: „Nu se ştie ce putere supraumană a răutăţii obţin bigoţii abuzând de sacramente.. jud. uneori pornind chiar de la zidurile b isericilor și mânăstirilor.. dr. jud. care practica ocultismul într -un apartament din Roman – prezentat în Curentul. . vrăjitorul invocă pe diavol și tremură. Nu constituie acestea o insultă la adresa lui Dumnezeu?” 152 – întreabă. p. Nimic nu este mai otrăvitor decât un scandalagiu care se împărtășeşte”154.. susținerea eparhială privind aceste totemisme. fie prin aprobarea tipăririi lor. Argeș (despre aceștia din urmă. p. 81 152 Kurt Hasel. jud. adică din locurile unde ele ar trebui anihilate. Gh. Gheorghe I. falsul misticism conduc spre demonism. evlavia este scoasă din suflet pe epidermă şi toată strădania lor se reduce la purtarea unor obiecte. Paralela 45. Din păcate. Ionel Vrăjitoru din Liteni. p. pe bună dreptate. – dătătoare de binecuvântări. Neamț. „În zilele noastre. K. ("Ghicitorul în Psaltire de la biserica din Zoreni"). ocultismele se răspândesc în viața creștinilor. „Cine poartă sau păstrează o amuletă sau un talisman aşteaptă ajutor şi ocrotire de la aceste obiecte neînsuflețite. urmată de sfaturi potrivite: acatiste. Drăgulin remarcă slaba catehizare a ortodocșilor care poartă talismane: „Aceştia trebuie să fie atenţi la cunoaşterea adevăratei credinţe arătată în fapte bune. Este încurajat portul unor talismane. Ed. Sf. starețul Ioasaf Boiciuc de la Mânăstirea Cotmeana – jud. 312 157 Exemplificări: Pr. cit. există filmările cu camera ascunsă. Teleorman.. p. Se remarcă. la împodobirea exterioară cu zgărzi colorate şi cu lănţuce de aur”153. op. 21 aprilie 2005 ("Roman. Ed. Suceava. diavolească şi astfel fac să le moară duşmanii sau să le crape animalele” 155. parohiale sau mânăstirești. 19 septembrie 2006. 150 151 Éliphas Lévi. p. cit. Claudiu Vasilache din Moreni. op. Bigotismul. Trist este faptul că nu sau luat măsuri exemplare de pedepsire a celor vinovați. ediţia de Transilvania. citesc Cartea de vrăjitorie sau. Cheia şi psaltirea. prof. 2001. Sub privirile nepăsătoare ale clericilor. în unele cazuri. 44 154 Éliphas Lévi. la Prima TV). despre aceasta dând mărturie mass-media românească postdecembristă157. precum Epistolia sau Visul Maicii Domnului. Împotriva farmecelor și a altor superstiții. cit. București. cu prinoasele însoțitoare 156. op. op. pe lângă relatările din presa scrisă. purtând întoarse lucrurile lor sfinte. Mai grav este cazul acelor slujitori bisericești care cad singuri victime curselor demonice. pr. 2004. în ciuda unei pierderi relative şi provizorii a influenţei preoţilor.. univ. nevoia de spiritualitate nu a dispărut” 151. Pitești. 39 Bernard Raquin. Bistrița-Năsăud – prezentat în România liberă. prin implicare directă în practici oculte.Ocultiștii recunosc puterea sacramentală și privesc spre ea cu admirație: „Necromanţii invocă morții. p. Imaginarul cărţii în cultura tradiţională românească. dar preotul catolic nu tremură invocându-l pe Dumnezeul Cel viu!” 150. Iar pr. pr. op. făcându-se slujitori ai vrăjmașului. Alexandru Pop din Zoreni. fenomenul este încă prezent la noi. 37 155 Sf. fie prin binecuvântarea dată comercializării prin magazine eparhiale. cit. jud. cit. încingerea cu cordele atinse de brâul Maicii Domnului. şi acolo le aprind şi. pr. Hasel. Nicodim Aghioritul. prof. sărindare și alte slujbe. Proxima.

Ei invocă în acţiunile lor oculte şi pe Dumnezeu şi pe Maica Domnului.. nestingheriți. op. care conțin cereri legate de succesul imediat. în număr și la ore fixe (asemeni mantrelor).159 Majoritatea ocultiștilor nu numai că se afișează în postura de mari evlavioși. Nicodim Aghioritul avertizează: „Mai mult trebuie să o urăşti pe acea urâcioasă babă sau pe acel urâc ios vraci. deoarece folosesc spre jignire şi necinstire numele lui Dumnezeu şi.. bioenergeticieni etc. folosindu-se de prestigiul Bisericii pentru a induce în eroare naivii. p. cum le place să se exprime. și. p. prezentări detaliate ale celor mai vestiți ocultiști români. atât pe ei înșiși. al accentuării căderii lor din har. reacția oficială bisericească. pozând la mica publicitate în ziare drept mari făcători de minuni. pp. 38 Părintele Rodion. descântătorii se furişează până în preajma altarelor noastre. cu ușurință. influențarea destinului („noroc” și „soartă”).. Părintele Rodion remarcă o situație similară în Biserica Rusiei: „Senzitivii merg uneori ei înşişi la biserică.. creştini fiind. rostirea unor rugăciuni. Anton. s-a publicat antologia: Icoane făcătoare de minuni și vindecători din România. Demonul este acela care îi îndeamnă pe senzitivi să vină în sfântul lăcaş pentru a -l pângări. Vrăjitori și vrăjitoare se pretind a fi călugări și maici.Tot cu conținut ocult sunt și acatistele multor creștini. penduluri. vindecători. "cu energii luminoase". 73-74 160 Sf. prezentaţi ca îngăduitori faţă de ursitoare şi participanţi la fapte compatibile numai cu firea diavolului”158. Nicodim Aghioritul. La fel de nefirească este și lipsa unor condamnări ferme asupra tuturor formelor prin care ocultiști de diferite categorii atrag atenția. se lasă așteptată. Unii poartă și uniformă monahală. cit. merge la biserică pentru a se împărtăşi. prof. 9 pomelnice la Liturghii la 9 biserici într-o zi etc. A doua parte este. finalmente. câștiguri nemuncite. terifiantă: conține. în plus: cumpărarea unui anumit număr de lumânări. îi găsim laolaltă pe Părintele Teofil Pârâian și pe fiica mamei Omida și se 158 159 Pr. şi pe unii îi indeamnă s -o facă pentru a se alimenta. op. pentru sporirea legitimității demersurilor oculte. Gh. prof. univ. însă. fac precum elinii. dr. Drăgulin consemnează: „Ca şi cum ar fi neputincioasă recurgerea la elementele diabolice şi naturale. Pr. insistându-se asupra unor miracole recente. într-o ordine aleatorie. distrugerea dușmanilor etc. cât și uneltele lor: anse. O altă parte. al atragerii. cit. cuprinzând două părți distincte: o primă parte face scurte descrieri unor locașuri sfinte ortodoxe. Mulți preoți încurajează astfel de practici. dar le solicită și celor cu care vin în contact o apropiere de cele sfinte. Drăgulin. dar și „dezlegări” și „legări” de cununii (similare farmecelor). În catedrale și mânăstiri ortodoxe pot fi remarcați. biserici și mânăstiri ce conțin icoane „făcătoare de minuni” și sfinte moaște. totuşi tot demoni sunt” 160. îşi aleg acele biserici în care se fac spovedanii comune. dar și „cruci tămăduitoare” sau „izvoare miraculoase”. De obicei. Sf. deşi rostesc numele lui Dumnezeu. clarvăzători. ceea ce îi produce o mare satisfacţie”. op. radiesteziști care pretind a se „încărca” de energie. indicând. pentru împlinirea cererilor (9 marți la rând la Sf. de condamnare a lor binemeritată. mai puţin numeroasă. ținerea unor posturi necanonice (inclusiv duminica). 43 . tămăduitori etc. de senzitivi. Gheorghe I. baghete etc. procurarea prescurilor numai din anumite surse („necontaminate”). îndemnând şi pe alţii. precum și inevitabila repetatitivitate a contactelor. fiindcă şi demonii. cit. slava deșartă omenească (ranguri și poziții sociale). În țara noastră. ei niciodată nu se spovedesc. Și în aceste cazuri. Într-o nedreaptă alăturare. în scopul câștigării încrederii lor.).

„apă magnetizată” etc. lect. 155 166 Pr. Gh. 208 169 Aliodor Manolea. 140-141 164 Ibidem. pretinzând că. 2008. deci se rezumă a cântări „starea de vitalitate” a echipelor și ziua mai potrivită pentru extragerea LOTO. Ed. prof. pentru a induce în eroare pe cei creduli. mai mult sau mai puţin instruiţi. p. bioenergie. 332 . cât și victimele lor. 161 162 Icoane făcătoare de minuni și vindecători din România. passim Philippe Encausse. Ed. „a devenit. de notorietate: între cazurile mediatizate ale banilor „arși” pentru necazuri și afișarea unui lux exorbitant la sedii le unor vrăjitoare este o relație cauzală directă. tot el descrie consecințele deosebit de grave ale asocierii fenomenelor oculte de practica toxicomaniei 165. sunt relativ frecvent falsificate. Târgu Mureș.. Total Press. cit. alături de ghicit. Dan Mihăilescu. p. 99 168 Pr. datorită posesiei demonice la care sunt supuși. doar instrumentul folosit de unii şarlatani. Reîntregirea. 100 167 Dr.. Pr. în combinaţie şi cu predicţiile astrologice. Alt autor este mai subtil: „Fenomenele aparţinînd metapsihicei obiective sau materializărilor în care se circumscriu telekinezia. Parapsihologia între adevăruri inexplicabile și falsuri plauzibile.) Este de necontestat că adevăratele dezechilibre au fost deseori atrase de către ştiinţele oculte .161. Radiesteziștii le pun tocmai pe seama presiunilor publice. Puterea farmecelor. dar numai de ei știute 169. definește delirul spiritist. hantisa.. „făcături de dragoste”. turnat cositor. datorită faptului că o serie de elemente de factură psihosociologică facilitează asemenea contrafaceri”167..a. p. p. Ocultiștii înșiși își recunosc. radiesteziștii obiectează că „marja de hazard este extraordinar de mare” 170. în experiențele particulare. Istodor arată că magia. într -o oarecare măsură. op.. p. Ioan Comăneci afirmă direct: „Vrăjitorii sunt nişte mincinoşi pentru că şi stăpânul lor. București. în general.. 1992. p. Alba Iulia. Pr. În sfârșit. rezultatele sunt cele favorabile. op. 1997. dar și starea maladivă a celor persecutați de prezența „vocilor”. eșecurile. a vrăjilor și lucrările demonilor. suferă dezechilibre psihice grave.. Ioan Comăneci. 107 163 Ibidem. 4. Același autor. dr. cit. Similar. PATOLOGIE ȘI ÎNȘELARE Este știut faptul că. 154 165 Ibidem. p. este tatăl minciunii” 166. rapsul.”162 – consemnează Philippe Encausse. 19 170 Ibidem. Gheorghe Istodor. „Există un anumit număr de observaţii clinice ce se raportează la cazuri de tulburări psihice constatate la adepţii ştiinţelor oculte (.. Ed. astăzi. p. degradare ce caracterizează neospiritualismul decadent al zilelor noastre” 168. în privința eșecului descoperirii numerelor câștigătoare la loterie sau a rezultatelor competițiilor sportive. Escrocheriile practicanților ocultismului sunt deja. Tipomur. Ea suferă totodată acea regretabilă degradare proprie disciplinelor spirituale. atât practicanții ocultismului. vorbind despre halucinațiile motrice (inclusiv levitația)163. dezvoltând acest subiect. care-i urmăresc fără încetare 164. cit. op. ectoplasma ş. p. ca patologie clinică în neuropsihiatrie. poltergeistul.vorbește de sacroterapie. Satan.

factori de proliferare prozelitistă şi contracararea lor. o revigorare a lucrării pastorale de prevenire și combatere a fenomenelor oculte. Față de proliferarea lor. p. la toate nivelurile vieții religioase românești. CULTE NEOPROTESTANTE: BAPTIȘTII. sistem ce a fost pus la punct şi adaptat permanent la noile condiţii sociale. 39 173 A se vedea Gheorghe Diculescu Neagoe. înfiinţată de Nicolas Storch şi influenţată puternic de Thomas Münzer. 2007. Kuhlen extinde la scară planetară această influență. cit. precum și dorința de a trăi exclusiv în prezent. Os. CONCLUZII: OCULTISMUL – UN PERICOL REAL O primă idee. Biserica are o datorie misionară explicită. tot mai mulți tineri aderă la neopăgânism. elemente de organizare şi de ritual. seculariste. fost adept al lui Luther. prin scufundare. discret. Învăţăturile anabaptiştilor: . afirmă Éliphas Lévi. în spiritul ostilității față de Bisericile tradiționale. cit. ce străbate de la un capăt la altul studiul de față. Ed. 17 . în sensul subordonării complete a resurselor pe care le oferă Terra la dimensiunea în care ne desfăşurăm existenţa”171. care.. Într -un astfel de mediu. 80 172 Éliphas Lévi. încheiat cu înfrângerea lui Münzer în 1525. Kuhlen. CONTRA-MĂRTURIA NEOPROTESTANȚILOR ÎN ROMÂNIA Vom analiza. numindu-l „carne ghiftuită” pentru că nu a promovat Reforma şi în sfera socială. op. nu pot lipsi ocultismele de tot felul. un scurt istoric. Este de așteptat. precum și față de toate posibilele lor victime. PENTICOSTALII.5. dar mai cu seamă a pastorației individuale. existenţei unui riguros Sistem Ocult de Dominare a Lumii.necesitatea botezului din nou. 1. CURS 6 + 7. un sumar de doctrine eretice specifice. prin care se realizează prevenția. nuditatea. arătând. depistarea precoce și stoparea proliferării ocultismelor în câmpul misionar. pătrunderea şi dezvoltarea cultului în România. faptul că ea este promovată și potențată de francmasonerie: „Eficienţa deosebită a acţiunilor desfăşurate de Piramida Ocultă se datorează. op. p. Într-adevăr. protejarea naturii și întoarcerea la formele primare. în 1517 se desparte de el. nu prin stropire 171 Os. pentru fiecare cult în parte. curent care promovează libertățile și dezinhibițiile sexuale. București. în primul rând. „A-l crea pe Satana şi a deveni Satana. ocultismul nu este altceva decât o formă mascată a satanismului173. În zilele noastre. Saeculum Vizual. așadar.. în contextul proliferării ideologiilor nihiliste. este categorica influență demonică asupra tuturor fenomenelor oculte. EVANGHELIȘTII. Are loc un război ţărănesc. p. Sistemul ocult de dominare a lumii: istoria secretă a umanității. din punct de vedere misionar. acesta este marele arcan al magiei” 172. CULTUL CREŞTIN BAPTIST A) Scurt istoric Derivă din secta anabaptiştilor.

Tainele – comemorative 1532 – se răscoală sub conducerea lui Thomas Backhold. care face o călătorie misionară în Europa. sola gratia . Treime) 4. „starea intermediară” a sufletelor până la Parusie D) Organizare Alianţa Baptistă Mondială. Reorganizator: Simon Menon.+N. predică Serviciul înmormântării – acasă. instrumente ora de rugăciune şi ora biblică. promovau conceptul de mântuire universală) şi Baptiştii particulari (ai lui Henry Jakob.. Treime condiţiile mântuirii: 1.Raiul pământesc de 1000 de ani .U. emigrează din Anglia în Olanda. urări.tăgăduirea Bibliei: adevărata Revelaţie – raţiunea . cu predică şi rug. B) Doctrina C) Cultul zi dedicată: duminica (şi unele sărbători) casa de rugăciune: sală. balcon. Thomas Holwys. ci act solemn: cântări. Se vor diviza în două grupuri: Baptiştii generali (ai lui Holwys. Baptiştii femeilor mironosiţe – au botezul pruncilor şi ierarhie feminină 7. Apariţia baptiştilor în forma actuală e legată de numele lui John Smith – pastor puritan care. cu sediul la Washington. în 1608.) . pentru vii. au pătruns şi la noi) 2. preoţia universală cred în Sf. 2. Baptiştii cufundători 8.A. Baptiştii „celor 6 porunci” (un cod V. Se ridică împotriva botezului pruncilor şi va sfârşi atras de menoniţi. Baptiştii vechi (au predestinaţia rigidă) 5.T.: Convenţia de Nord şi cea de Sud Ramuri dizidente: 1. Baptiştii frăţietăţii (de culoare) 6. cu baptister. pigmentate cu cântări (instrumentale şi corale) Cina: o dată pe lună Cununia – nu Taină. sola fide (fără fapte). revine în Anglia şi va înfiinţa prima Biserică Baptistă la Londra.Hristos – simplu om . dar vor cunoaşte multe alte divizări. Biserica menonită (continuatorii anabaptiştilor.T. Baptiştii de sâmbătă (proveniţi din mozaici şi adventişti) 3. rugăciuni numai pentru vii Eshatologie: milenarismul. pocăinţa „Simboluri”: Botezul (rezervat adulţilor) şi Cina Domnului – cu pâine frântă şi vin Biserica – nevăzută. Un adept al său.erau contra stăpânirilor lumeşti . morţi sola scriptura. nu pt. credeau în mântuirea prin predestinaţie). Baptiştii unitarieni (neagă Sf. Se unesc în 1791. din 1905 Federaţia Baptistă Europeană – 1948 Cei mai numeroşi – în S.

folosesc Biblia „Cornilescu”. Târgu Mureş. acţiuni sociale. CULTUL PENTICOSTAL SAU „BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ” A) Istoric 1901 – Întemeietor: Carol Parham. 2. Astăzi: Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România. ziua copilului. Revista: Îndrumătorul creştin baptist F) Prozelitismul baptist Promovează expresia: „poporul baptist” – cuprinzând nu numai proprii adepţi. medici. înainte sau după botezul cu apă. profesori. care conferă daruri: vorbirea în limbi. . recunoscuţi în Legea Cultelor din 1948. excursii. botezuri. Fac prozelitism la locul de muncă („datorie faţă de Hristos”). ajutoare. Organizare: filii. şi Oradea) şi 3 licee: Buc.U. ingineri. mai multe persoane în Dâmboviţa Antol Novak şi Mihaly Kornay – răspândesc mişcarea în Bihor. comunităţi. Arad. Cluj. pastor baptist din Kansas – susţine că asupra sa şi a unui grup de 13 persoane s-a pogorât Duhul Sfânt şi au început să vorbească în limbi Se răspândesc mai ales în S. Mijloace moderne audio-video. biserici. Uniunea – condusă de un Comitet. Meserii. Timişoara. ales de Congres.U. ilegali între 1942-1944. cu 2 Facultăţi (Buc. carte: „Cântările Evangheliei”. Au 110. burse. profeţii. (California). Norvegia.A. apoi în Dobrogea Adorian – absolvent al Seminarului Baptist din Hamburg – devine pastor la Bucureşti 1921 – primul Congres – la Buteni (Arad) Figurează în Legea Cultelor din 1928. coruri de adulţi şi copii (notişti!). Imne cântate în locuri publice: staţii feroviare. căsătorii. El se săvârşeşte cu su fără punerea mâinilor. majorat. Cultivarea afectivităţii şi sensibilităţii: spectacole.A. Job-uri dedicate: muzicieni.000 de adepţi. vindecări. ziua mamei. în 1865. case sindicale sau de cultură. Germania B) Doctrina Botezul cu apă nu este suficient: se desăvârşeşte prin botezul cu Duh Sfânt. ci şi reprezentanţii altor culte (potenţial convertiţi). Fac parte din Alianţa Evanghelică din România. uniune. împreună cu Evangheliştii şi Penticostalii. deţin Editura Stephanus. plecări în S.E) Pătrunderea şi dezvoltarea în România Karl Scharschmit – primul baptist ce emigrează în România şi fondează o biserică baptistă la Bucureşti în 1856 Augustin Liebig – botează.

Biserica Apostolică de ziua a şaptea (în România – la Cluj) 9. Duhul Sfânt – creatură. Biserica Elim 6. (Cotroceni). Credinţa Apostolică 2. Biserica Penticostală a Sfinţilor 5. din 1976. Biserica Evangheliei depline 7. Au un Seminar la Buc. arătarea universalităţii creştinismului. Fac parte din Alianţa Evanghelică. comunităţi. 44-46: şi păgânii vorbesc în limbi – şi ei sunt chemaţi I Cor. Organizare: adunări. consacrarea pastorilor şi a caselor de rugăciune.„Revelaţia deschisă”: Răpirea Bisericii la Parusie. 1-12: apostolii au vorbit oamenilor. Satan legat. cu efect limitat la perioada apostolică.bolboroseli. Vorbirea în limbi.A. Motivaţia glosolaliei: predicarea Evangheliei la neamuri. judecata. spasme. după 1910. . Aşa-zise limbi „îngereşti”. Interzişi în 1925 şi 1942. Marcu 16. demonstrarea puterii creştinismului. în peste 15 limbi. însoţită de tremurături. Penticostalii negri 8. apoi dezlegat. ţipete. nu vorbeşte oamenilor. Ion Bododea – pastor baptist din Brăiliţa – devine şeful Bisericii lui Dumnezeu Apostolice. Mileniul. Glosolalia a avut 3 scopuri: răspândirea rapidă şi eficientă a Evangheliei.2: „în limbă insuflată. 13. lătrături. Prima casă de adunare – a soţilor Bradin (1922). 17-18: în limbi noi vor grăi – adică necunoscute Fapte 10. Biserica Nou Apostolică (condusă de Apostoli-Patriarhi) D) În România Primul penticostal – Pavel Budeanu.8: Darul limbilor va înceta – este o harismă. Biserica lui Dumnezeu Apostolică botezată cu Duhul Sfânt – Universaliştii (în România – la Arad) 10. Adunările lui Dumnezeu 3.2%. dacă ar fi vorbit în limbi străine. René Poche. Biserica lui Dumnezeu 4. 28-30: Oare toţi vorbesc în limbi? – restricţie. plâns. Înrudiţi sunt quakerii. dar recunoscuţi după 1944. deţin Stephan us. leşinuri. uniune. Se remarcă rromii lui Cioabă. în cartea Lucrarea Duhului Sfânt descrie. Primii ca număr între neoprotestanţii din România: 1. Revista lunară: Buletinul cultului penticostal. Adevărul e că în Corint nimeni nu i-ar fi înţeles. C) Răspândire pe glob Grupări şi fracţiuni: 1. Text invocat: I Cor. nu limbi inexistente I Cor. 14. ci lui Dumnezeu” în comparaţie cu: Fapte 2. printre alte manifestări penticostale: smucituri violente. arădean întors din S. 12. salturi.U. bătăi din palme. „locţiitorul lui Hristos pe pământ”. Ritualuri: ungerea cu untdelemn a bolnavilor. învierea păcătoşilor. prin punerea mâinilor.

Se face cu pâine (simbol al unităţii Bisericii) şi vin. Zi: duminica. 3. după Apoc. XIX. în sec. publică. Duşmanii vor fi nimiciţi. Dări către Cezar. Oferirea „darurilor Duhului”. numai Biserica îl va vedea.E) Cult Botezul – copiilor mari (să înţeleagă că Hristos este Mântuitorul lor personal). EVANGHELIŞTII Cultul evanghelist apare în Elveţia. a) Specific doctrinar Botezul e unul. Atragarea membrilor familiilor şi cunoscuţilor.a păcătoşilor. Căsătoriile – numai între penticostali. tainică: Hristos va veni să răpească Biserica şi nu va atinge pământul. Atacuri la adresa Ortodoxiei.a celor credincioşi în cer . se numesc Chrétiens. sufletele martirilor şi cei ce nu s-au închinat fiarei şi n-au primit semnul ei. şi femei. Zic că Însuşi Hristos este Întemeietorul lor. Broşuri. calvină. Satana va fi legat 1000 de ani (împărăţia păcii pe pământ).a celor aflaţi în viaţă la Parusie. CULTUL CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE ŞI CREŞTINII DUPĂ SCRIPTURĂ A. 2. iar drepţii înviaţi. „Vindecări” divine. la 7 ani de la răpire. când vine Mileniul . După Cină – spălarea picioarelor. Au un amestec din doctrina zwingliniană. 20. care uneori eludează ştiinţa medicală. 3 categorii de participanţi la mileniu. jurământul – acceptate cele către autorităţi. Parusia are 2 etape: 1. 4 judecăţi: . dar are 3 feţe: a)cu apă b)cu Duh Sfânt (concomitent sau ulterior faţă de cel cu apă) c)botezul „în moartea Domnului” – starea cea mai înaltă de sfinţenie Botezul – la maturitate Cina (masa) Domnului – act comemorativ la care Hristos este de faţă. Cina: cu azimă şi must – se săvârşeşte fără deosebire de dată. F) Prozelitism Colaborări suspecte de corupţie cu unele autorităţi locale: amplasarea de case de rugăciune fără autorizaţie. baptistă. la sfârşitul Mileniului .4: scaunele de domnie şi judecată.a diavolilor . Foarte mulţi adepţi copii şi tineri. Ordinaţia pastorilor şi diaconilor – în unele comunităţi.

unde înfiinţează o „adunare” şi prezintă autorităţilor spre aprobare un „statut”. În Banat: Andraş Gh. La biserica Sf. Codlea. Sarah se refugiază la Rusciuc. mai apoi. Scoate revista „Buna Vestire”. rezervat îngerilor şi drepţilor La Parusie se va face convertirea iudeilor „ca o înviere din morţi”.atmosfera . Sarah Bernay. Teodorescu. conduşi de Ioan Petrescu.raiul. unde deschide o casă de rugăciune. Tudor Popescu şi cântăreţul Dimitrie Cornilescu. se întoarce. Cornilescu se retrage şi pleacă din ţară. unde. păstrând legătura cu evangheliştii români.adulţi şi acceptă instrumentele în cult. iar colaboratorul lui de la Bucureşti. unde traduce Biblia in varianta care-i poartă numele (şi care va deveni în scurtă vreme cartea de căpătâi a tuturor sectelor). Basarabia şi Bucovina. practică rugăciunea liberă şi tâlcuirea proprie a Scripturii. Grigore Fotino Constantinescu – se autointitulează „primul predicator evanghelist român”. arhitectul elveţian Buhrer se stabileşte la Ploieşti. Sibiu. se retrage la Iaşi. Pentru a scăpa de încorporare. În 1909. Tudor Popescu. Sora sa. ci la moşia prinţesei Calimachi Raluca de la Stănceşti – Botoşani. pe care-l vor dedica noului cult. „Evanghelizarea” este continuată de oameni simpli. Diferenţe: cei din Ram. care ţine adunări în Bucureşti (P-ţa Galaţi) şi i se alătură personalităţi precum Negruzzi şi Brăiloiu.stelele / acestea la judecată vor arde . Bernay e expulzată. b) în România Primul evanghelist este misionarul englez Broadbent. condusă de preotul ortodox apostat Tudor Popescu. dar. îi evanghelizează pe saşii din Râşnov. numindu-se „predicator evenghelist şef”. Apoi. Calim achi. apoi elveţianul François Bernay. un imobil în Cotroceni. Noua grupare se răspândeşte cu repeziciune în Moldova. care. Fiu de ofiţer. Răspândire: mai ales în Bucureşti şi Ploieşti. ele numindu-se Ramura 1 şi Ramura 2. împreună cu R. odată cu începerea războiului din 1914. Gh. împreună cu pr. va fuziona cu „Creştinii după Evanghelie” (1937). Cornilescu intră în monahism şi se stabileşte nu la o mânăstire. iar Tudor Popescu e caterisit şi cumpără. Cisnădie. fam. Ştefan – „Cuibul cu barză” (Bucureşti) au activat: pr. stă 4 ani în Elveţia. B) CREŞTINII DUPĂ SCRIPTURĂ În timpul primului război mondial. se întoarce la Bucureşti. editează revista „Viaţa şi lumina” şi broşuri care expun doctrina Creştinilor după Evanghelie. c)Cult -Case de rugăciune -educaţia copiilor se face în adunare -intrarea în comunitate se face în urma catehizării: „l-ai primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău personal?” . Fuziunea între Creştinii după Evanghelie şi Creştinii după Scriptură este menţionată în Legea cultelor.3 ceruri: .1 au botezul exclusiv pt. ceilalţi nu. În 1912. aplică metode neoprotestante în biserică: renunţă la cult. apare gruparea „Creştinii după Scriptură”. ţin şedinţe duminicale serale.

Pururea Fecioară. 12. O dată pe an are loc Conferinţa religioasă (a Adunărilor). ora de evanghelizare. A fost combătut de Sf. în săptămâna mare precum şi miercuri şi joi seara. pe care nu o restaurează ontologic. Hristos arată importanţa predicii sale şi împlinirea ei faptică. Cina Domnului. SFÂNTA CRUCE. Serviciul include. după influenţă tudoristă. atât dimineaţa. ci chiar a nesocotit-o: “Mama mea şi fraţii mei sunt cei ce ascultă cuvântul Meu” ( Mt. cultul acordat ei este de supravenerare . -Comunitatea: Adunarea locală. 47 -50 ). simplă satisfacţie Tatălui. cu privire la Maica Domnului.2% adepţi -Alianţa Evanghelică. Primul imn acatist a fost închinat Maicii Domnului. 3. Stephanus -atragerea membrilor familiilor -convingerea celor nesiguri în credinţă -distribuirea gratuită de Biblii (Cornilescu) – ediţii integrale sau fragmentare. -cultul e condus de presbiteri -nu au zeciuieli. inclusiv în cinstea sfinţilor -servicii cultice şi în prima săptămână a anului. Dreptul Iosif este reprezentat ca un tânăr afectiv. SFINȚI. nicidecum la cinstirea Maicii Domnului. I s-au închinat praznice şi sărbători. ANALIZĂ MISIONARĂ: PROPAGANDA CONTEMPORANĂ A FORMULĂRILOR ERETICE CU PRIVIRE LA MAICA DOMNULUI..Născătoare de Dumnezeu. III ec. prin jertfa Sa. . contra Maicii Domnului. 431). „de Hristos”.Rugătoare neîncetată 4. au existat erez ii: Nestorie o considera „născătoare de om” sau. Învăţătura ortodoxă: Textul se referă la predica Mântuitorului. Efes. d)Prozelitism -Relaţii cu străinătatea: campanii de „evanghelizare” ale Evangheliştilor străini pe stadioane -0. Chiril al Alexandriei (Sin. Pentru aceasta. cum că Fiul nu şi-a însuşit toată firea omenească. este Maică a Bisericii (Maica lui Hristos – Capul ei nevăzut). Încă din vechime. SFINTELE ICOANE Preacinstirea Maicii Domnului Învăţătura ortodoxă conferă Maicii Domnului patru atribute esenţiale: 1. Înălţarea Maicii Domnului cu trupul la cer: promovează o egalitate cu Fiul. cât şi după masă: rugăciuni. 3. ci „donaţii benevole”. În Biserica Apuseană există exagerări în privinţa Maicii Domnului: 1. Imaculata Concepţie – care provine din teoria lor.Mijlocitoare permanentă (şi făcătoare de minuni). 2. fără Fiu 2. cel mult. 4. ÎNGERI. Afirmaţie eretică: Iisus nu i-a dat importanţă Maicii Sale. fiind alcătuit de Serghie al Constantinopolului. SFINȚITELE MOAȘTE. Cultul Maicii Domnului este mult amplificat în Biserica Apuseană. Există şi conceptul de Sfântă Familie. ci oferă. Vedem legătura fiinţială între Hristos – Fiul lui Dumnezeu Întrupat şi acei oameni care-şi doresc să-I împlinească voia şi să intre în comuniune cu El.-zi: duminica. -unele sărbători. CURS 8+9. Maica Domnului devine un fel de zeitate feminină : este reprezentată singură. Toate acestea au dus la dezvolta rea unei aversiuni declarate în lumea neoprotestantă şi sectară.

15 ). 55-56 şi Mc. Hristos este Mijlocitorul în sens de Izbăvitor. Sectanţii nu vor să folosească termenul de “logodnic” şi “logodnică”. Una dintre ele. ca mai apoi să arate că era nepotul său ( fiul fratelui său ) ( Fc. 8 ). 28 ). “ Iosif bărbatul ei era un om neprihănit”. Un alt exemplu : Avraam îl numeşte pe Lot. cel mai probabil. Hristos îi împlineşte cererea. deci nu e « pururea fecioară ». nepot.în ebr. Iuda chiar îşi zice: “Rob al lui Iisus Hristos şi frate al lui Iacov”. verişoare. icoane reprezentând pe Maica Domnului singură. 13 ). 7. numiţi fiind aceşti fraţi: Iosif. 2. Iisus a mai avut fraţi : I. decât omul Iisus Hristos” ( 1 Tim. În urma relaţiei Fecioarei Maria cu alt sau alţi bărbaţi după moartea lui Iosif sau a lui Iosif cu altă femeie înainte de logodna cu Fecioara Maria. pentru că normal este „Unul Născut”. 25 ). 15. 46-48 şi 13. întrucât îl reprezintă pe Iosif tânăr. 3. Nu poate rezulta de aici decât că această expresie era un mod demn de adresare. 28 ). 2. nevasta ta”. de unde reiese că « fraţii » pomeniţi sunt verişori de gradul II cu Hristos. “Duşmănie voi pune între tine şi femeie” ( Fc. Confuzia o creează catolicii.14 şi Iez. îngerii îi zic Maicii Domnului. de unde rezultă faptul că a fost căsătorită. Mc.. 27. Aici sunt prezentate. reiese pururea fecioria Maicii Domnului. 15. Aceste texte vorbesc de fraţii şi surorile Domnului. neam sau. 55 -56. expresia “işah . 3. 12. 14. slujitori şi robi ( Iacov 1. văr. Trebuie. Textele biblice sunt clare: “Ea nu a ştiut de bărbat” ( Lc. Iacov. ci arată starea lui Hristos de moştenitor al firii umane în mod plenar. Fraţii ar fi putut rezulta din relaţia lui Iosif cu Maria. Maria lui Cleopa ( sora sa şi mamă a lui Iacov şi Iosif-Iosie ) şi Maria Magdalena. Exemplu de rugăciune este femeia cananeiancă ( Mt. 1. Din textele Is. femeie ( In. adelfos – în gr. nicidecum frate al Domnului. rugătoare. Concepţie eretică: « Fraţii Domnului ». 22 -23 ). . mama lui Iacov şi a lui Iosif-Iosie. Se cunosc mai multe Marii între mironosiţe. 2. Lc. de muncă. Cuvântul frate ( ah. Afirmaţie eretică: Maica Domnului nu mijloceşte. „Fraţii” pomeniţi se socotesc faţă de Hristos. Traducere eretică: Mt. 12). Maica Domnului nu-L înlocuieşte pe Dumnezeu. 7 ) – citatele sunt din Bibliile sectare. Ea poate însă să mijlocească anumite cereri ale noastre către Fiul ei şi Dumnezeu. 5 ) Învăţătura ortodoxă: Aşa este. 6. de femeie şi fecioară. cele 3 Marii: Maica Domnului. Răscumpărător. Gavriil o numeşte : “Binecuvântată între femei” (Lc. Lc. 1 -2. prin rugăciune. cel puţin ulterioară naşterii lui Hristos. însă misterul se dezleagă în Evanghelia după Ioan ( 19. 31-35 ). “Nu există alt mijlocitor între om şi Dumnezeu . Textul de la Marcu chiar îl numeşte pe Hristos Fiul Mariei fără a -l aminti pe dreptul Iosif. însă. ci. şi sintagma întâiul născut nu înseamnă că ar mai fi fost şi alţii după el. 44. Hristos este întâiul născut ( Mt. 10. la rândul ei. Simeon şi Iuda. Nimeni altcineva nu ar fi putut ridica neamul omenesc căzut. exemplu: “Dumnezeu a zidit bărbat şi femeie” ( Fc. Duhul Sfânt a „umbrit-o”. 20 – din bibliile sectare şi Biblia Cornilescu: “Nu te teme Iosife a o lua pe Maria. prin extensie. Oricum. frate ( Fc. respinse exagerările legate de Maica Domnului.femeie” poate denumi ambele sensuri. 1. în urma rugăciunii ei stăruitoare. 1 şi Iuda 1 ). acreditând ideea unei căsătorii între ei. 40. ) este o expresie generală şi înseamnă rudă. este confundată de secte cu Maica Domnului. 20. 25. Învăţătura ortodoxă: Textele invocate sunt : Mt. 24. 1. 1. Învăţătura ortodoxă: În limba ebraică. de suferinţă. II. Sectanţii înşişi îşi zic « fraţi » şi « surori ». 13. în mod explicit. apariţii. statui. exemplu: Mt. Dar nici Maica Domnului şi Maria lui Cleopa nu erau surori. Maica Domnului este.Afirmaţie eretică: Iisus se adresează Maicii Sale cu expresia « femeie ». frate de rugăciune.

Cinstirea Sfinţilor şi îngerilor Temeiuri ale învăţăturii ortodoxe: Sfinţii vor judeca lumea şi chiar pe îngeri ( I Cor. Sectele elimină aprobarea Mântuitorului “Aşa este” din Bibliile lor. “Acoperământul” – aminteşte de minunile săvârşite de Maica Domnului. atâta vreme cât acestea s-au petrecut în toată istoria Vechiului Testament şi Noului Testament ( Moise. dacă ar fi avut loc. După aceea însă « a cunoscut-o ». În concluzie. v edem că Iosif abia se trezise din vis şi a hotărât să împlinească porunca îngerului. Iosif. iar dacă totuşi privim lucrurile din această perspectivă. unul născut ( Mt. Ei sunt prietenii lui Dumnezeu ( In. lăsând doar partea finală în textul lor. Învăţătura ortodoxă: “la Intrarea în Biserică” – se sărbătoreşte confirmarea sfinţeniei ei. 8 –13 au încetat de mult. iar apoi continuă ideea. 2 ). Ilie. “Adormirea” reprezintă naşterea ei ca mamă sfântă a tuturor în ceruri.1. 44 ). ). 1. Învăţătura ortodoxă: A cunoscut faptul că era aleasă pentru a-L naşte în chip supranatural pe Fiul lui Dumnezeu. 2. Afirmaţie eretică: Minunile au existat doar în epoca apostolică. Interesant este de analizat şi episodul venirii lui Hristos la Templu la 12 ani: “Iată tatăl tău şi eu te-am căutat îngrijoraţi” – a spus Fecioara Maria. 15. Pavel etc. Din context. nu putem demonstra nicicum faptul că Iosif ar fi cunoscut-o pe Maria după naşterea lui Hristos în acest mod. chiar se permanentizează ( Şezi de-a dreapta Mea până ce-i voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale – Psalmul 109. nu ar fi putut scăpa vigilenţei evangheliştilor. fericindu-i pe toţi care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu există sfinţi şi îngeri făcători de minuni. Matei 22. Aşa -zisa nuntă dintre Iosif şi Maria nu figurează în Biblie. 28 ). 6. 14) casnicii săi ( Ef. 25 ). după cum făcuse şi Maica sa.Învăţătura ortodoxă: Naşterea lui Hristos n-a fost urmarea unui act biologic. Acest eveniment. În plus. Există mai multe temeiuri biblice. . după ce îşi îndeplineşte rolul său de ocrotitor discret. Acestea. de unde se deduce că expresia “până ce” îşi extinde efectul practic şi după momentul respectiv. 2. ci este conştient că este Fiul lui Dumnezeu. Copil fiind. El a zis către ei: “De ce să mă căutaţi: oare nu ştiaţi că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu?” ( Lc. 48 -49 ). Nimic despre fraţi şi surori.. Învăţătura ortodoxă: Nu avem nici o bază logică spre a limita în timp facerea de minuni. Afirmaţie eretică: Iosif n-a cunoscut-o pe Maria „până ce” l-a născut pe Fiul său. preluări de texte apocrife etc. 2. când femeia din popor exclamă: « Fericit este pântecele care te-a purtat… ». după textul « profetic » 1 Cor 13. zic sectele. 19 ). potrivită Întrupării Fiului. Textul invocat se lămureşte analizând versetul 10 : “Dar când va veni ceea ce este desăvârşit. În nici un caz nu putem accepta o « cunoaştere » în sens fizic. Hristos arată că nu Iosif este tatăl Lui. ci unul supranatural (o minune). judecătorii lumii ( Mt. Hristos o aprobă : “Aşa este”. Acestea sunt invenţii. ceea ce este în parte se va desfiinţa”. în sensul că sărbătorile Maicii Domnului se bazează pe texte apocrife şi nu pe Biblie.44 ). nu mai apare în relatările biblice (probabil murise – ceea ce confirmă faptul că între el şi Fecioara Maria era o mare diferenţă de vârstă). dar era neîncrezător în faptul că Maria ar fi aleasă. Acuzaţie: Ne acuză ( sectanţii ) că avem o mariologie exagerată şi noi ortodocşii. Petru. dar este sfătuit de înger să o ocrotească. exagerări. 19. “Naşterea” – reprezintă apariţia ei ca persoană sfântă. cu acest prilej nu apar deloc aici celebrii „fraţi” ai lui Hristos : L-au căutat printre rude şi cunoscuţi ( Lc. Iosif voia să o repudieze pe Maica Domnului.

Minunile restaurează “ceea ce este în parte”.12. Ieremia 17. Ieşire 20. Biserica ne cere să ne rugăm unii pentru alţii (I Ioan 5. Nu voi da nimănui slava Mea…(confuzie : slavă=adorare. Afirmaţie eretică : Închinarea la sfinţi şi îngeri Îl înjoseşte pe Dumnezeu. Oamenii trebuie să se ghideze după lege şi profeţi (Luca 16. 12. Lor li se respectă libertatea. unde totul va fi minunat. întrucât sufletul omului moare. Interpretare eretică: Cel ce nădăjduieşte salvarea de la oameni cade sub blestem şi se îndepărtează de Domnul (cf. Se cuvine a se arăta şi exagerarea papală.8 : Eu sunt Domnul şi Acesta este numele Meu. a interpunerii ca mijlocitor a Vicarului. Învăţătura ortodoxă : Închinarea şi slujirea se cuvin lui Dumnezeu ca forme ale cultului de adorare. (papa. Petru a zis : « şi eu sunt om » (Fapte 10. ci al celor vii” ( Mc. 22. după moarte.4. pocăinţa nu mai este posibilă. Rom.11). Nimeni altcineva nu ar fi putut ridica neamul omenesc căzut. Afirmaţie eretică: Sfinţii sunt morţi. răsplată de drept va lua (Matei 10. Avem şi pilda bogatului şi săracului Lazăr ( Lc. Învăţătura ortodoxă : Este confuzia clasică între adorare şi cinstire-venerare. Învăţătura ortodoxă: “Dumnezeu nu este al celor morţi.8-9).14). Nici îngerii. nici sfinţii nu-L înlocuiesc pe Dumnezeu.6). Învăţătura ortodoxă : Sfinţii şi îngerii nu sunt nişte stăpâni. 40) Dumnezeu îi face pe sfinţi pară de foc şi pe îngeri duhuri lucrătoare (Ps. Învăţătura ortodoxă : Sfinţii nu pot schimba pedeapsa sau răsplata cuvenite pentru faptele săvârşite în viaţă. 26). care poate atribui indulgenţe. în urma copleşitoarelor minuni săvârşite. este o jignire adusă Domnului. 10 : Scris este : Domnului Dumnezeului tău să I te închini şi Lui să-I slujeşti. nu sunt creatori de noi învăţături sau noi religii.10 . Lumea antică păgână îi considera zei (Zeus şi Hermes) şi dorea să le aducă jertfe.5 : Eu. Domnul Dumnezeu tău.7. Învăţătura ortodoxă: Aşa este. 90. Matei 4. ci slugi credincioase în mâna lui Dumnezeu (Ps. Numai Hristos este mijlocitor între Dumnezeu şi om ( 1 Tim. există mai multe trepte ale sfinţeniei (Efeseni 4. este slăvit Dumnezeu. Ei pun în practică poruncile lui Dumnezeu. 12. Sectanţii au decretat moartea sfinţilor pentru a se auto-proclama ei înşişi « sfinţi » şi « aleşi ». sunt un Dumnezeu zelos (în traducerea proastă a sectelor : gelos – nici vorbă de aşa ceva !).31). Cinstirea sfinţilor. însă aceştia pot mijloci anumite cereri ale noastre către Tatăl.5). fără cunoştinţă. Hristos este mijlocitor în sens de Izbăvitor. #cinstire). considerat sfânt încă din viaţă). Pavel şi Barnaba au refuzat închinarea (Fapte 14. nu impietează cu nimic adorarea lui Dumnezeu.1) Cel ce primeşte pe cel drept. I Cor. Texte favorabile: Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui (Ps. Fiul şi Duhul Sfânt. 150.41) Cel ce vă primeşte pe voi. 5 ). deci ele vor înceta numai în împărăţia cerurilor. chiar dacă presupune un cult aparte.5) . pentru că. 103. atâta timp cât trăim . Afirmaţie eretică: Îngerii şi sfinţii resping închinarea : lui Hristos să te închini (Apocalipsa 19. După trăirea în Hristos. prin mijlocirea sfinţilor. Afirmaţie eretică: Sfinţii refuză să fie mijlocitori (Avraam şi bogatul din iad : Luca 16. 16 ). este idolatrie : Isaia 42. întrucât alegerea răului a fost o acţiune deliberată pentru cei păcătoşi. 2431). 27 ). Hristos nu poate fi înlocuit cu îngerii şi sfinţii. desăvârşit. Afirmaţie eretică: Sfinţii nu mijlocesc. pe Mine Mă primeşte (Matei 10. 2. Răscumpărător. aşa cum fac sectele. în sensul desăvârşirii.15).

Se face referire directă la porunca a doua din Decalog. Textul de la Ieşire 20.1. În Templu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor. Pavel le arată evreilor că au părăsit rostul cel dintâi. Afirmaţie eretică : Icoanele realizate artistic. adică icoana. 5.1. 97. iluzii deşarte. 80. unde se găseau « heruvimii măririi ». 16). Învăţătura ortodoxă : Aici nu e vorba de icoane.4). Semnul crucii – semnul Fiului Omului (Matei 24. se cântau imne de laudă şi se executau tămâieri. deci şi « chipurile de heruvimi » nu mai corespund noii credinţe. 5. 24.. Practică eretică : Sectanţii au tradus (ex. implicit. 17. Hristos a desfiinţat . Care şade pe heruvimi (Ps.30). 15) existenţa icoanelor-eveniment (prăznicarele) icoanelor li se acordă cinstire. în timp ce venerarea este limitată în timp. Cornilescu) în loc de « chipuri cioplite ». Adorarea Lui este permanentă.7). 29). pe Chivotul Legii şi în Templu.A. plecăciuni etc. Cinstirea Sfintelor Icoane Temeiuri : întruparea Fiului lui Dumnezeu – icoana Tatălui (Col. Îl confundă cu idolii sau cu natura. În profeţii.11). 29).17) În plus: înjosirea lui Dumnezeu se face când Îl consideră cineva idee.11).8). Mântuitorul respectă Templul şi. trad.7.. Învăţătura ortodoxă : Sf. Deut. se aduceau jertfe. nu adorare cinstirea are caracter personal.4 se referă la idoli făcuţi de mâini omeneşti. Ap. nu material. Aşadar. Afirmaţie eretică : Noul Testament l-a desfiinţat pe cel vechi. icoane (Ps. Rugăciunile sfinţilor şi îngerilor sunt ca tămâia înaintea tronului ceresc (Apoc. Iată noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfârşitul hărăzit lui de Domnul (Iacov 5. podoabele lui (Matei 21. aprinderi de candele. La rândul lor. şi respectă heruvimii ca pe o simplă operă de artă. încă din timpul Vechiului Testament se cere realizarea unor imagini sfinte : heruvimii de aur. Levitic 26. În plus.8. 1.Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor. Fraţilor. prin venerare se aduce tot adorare lui Dumnezeu.A. Fapte 17. adevărate minciuni. lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu (Luca 12. şi Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. ci de cei ce realizau idoli – zei din metale preţioase.4.1) şi e înconjurat de heruvimi şi serafimi (Apoc. contrazic spusele Bibliei : « Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului » (F. Dumnezeu nu se confundă cu zidirea. nu creaţii noi sau persoane fanteziste.13 – alungarea vânzătorilor). faceţi-vă următorii mei şi uitaţi-vă la aceia care umblă astfel precum ne aveţi pildă pe noi (Filipeni 3. Pavel : M-am dus să mă închin la Templu. din metale preţioase. imaginile (icoanele) converg spre viziunea mesianică : Mielul (Isaia 53. (F. apostolii îl respectă : Sf. Ieşire 20. Icoana ortodoxă înfăţişează chipuri reale. Mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului (Iacov 5. 8-9). care să înlocuiască închinarea destinată adevăratului Dumnezeu. Învăţătura ortodoxă : Sfânta Scriptură ne descoperă icoana lui Dumnezeu.

4. Învăţătura ortodoxă : Citatul este trunchiat. 23 ). Afirmaţie eretică : Închinãtorii la icoane vor fi aruncaţi în iezerul cel de foc care arde cu pucioasã ( Ap. mai ales în pictarea lui Dumnezeu Tatãl (ca bătrân). 1. Icoanele pot fi distruse de vrãjmaşii ispitiţi de diavol. 134. I Tim. dar nu văd”. 2. Învăţătura ortodoxă : Icoana nu substituie pe Dumnezeu sau pe sfinţi. 6. Se acceptă doar pictarea teofaniei de la Mamvri. Afirmaţie eretică : Pãgânii au schimbat mãrirea lui Dumnezeu celui nestricãcios cu asemãnarea chipului omului celui stricãcios ( Rm. Aceşti idoli nu au nimic în comun cu icoanele. La fel. 18. nu cu sânge de ţapi şi de viţei. 20 ).legea ceremonială iudaică întrucât a împlinit-o prin jertfa Sa : Evr. I Tim. 12. 4. care este în sânul Tatălui.20). în acest verset se spune. Din aceste texte reiese cã omul nu poate vedea chipul lui Dumnezeu. Afirmaţie eretică : Dacã icoana l-ar reprezenta pe Dumnezeu. care sunt “argint şi aur. 21 ). sunt ceea ce sunt ( Gal. De aici rezultã cã icoana este un fals. ( Mt.El a intrat o singură dată în Sfânta Sfintelor. 15-18.). . 13. 14. iar sfinţii se smeresc şi recunosc cã. 17: “N-am venit sã stric Legea.A. pentru cã acesta nu a fost vãzut niciodatã (« Nu poate vedea omul Faţa Mea şi să trăiască »-Ieşire 33... acestora nu li se acordã închinare. Existã exagerãri în reprezentarea grafică a Sfintei Treimi. dar nu vorbesc. Mt. 9-11 ). 33. 10-12: “Nu e alt nume sub cer dat oamenilor în care trebuie sã fim mântuiţi”. Fiul Cel Unul Născut.Ps. ar fi pedepsiţi cei ce distrug icoane şi le urãsc. ci doar faptele revelate. Ieş. Învăţătura ortodoxă : Adventiştii folosesc cu precãdere texte din Apocalipsã şi profeţia lui Daniel. 16. în continuare: “ în chipul pãsãrilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor” . Învăţătura ortodoxă: Textul vorbeşte de “idolii oamenilor”. 4. Din primul text amintit (In 1. Afirmaţie eretică : Icoana nu poate fi mijlocitoare între om şi Dumnezeu. a “buştenilor” miraculoşi cu cruci etc. F. Idolul nu era reprezentat. Afirmaţie eretică: Idolii şi icoanele sunt simple obiecte materiale fãrã putere. acela L-a făcut cunoscut”) vedem referirea la ousia divinã. iar Dumnezeu îi osândeşte pe cei ce nãdãjduiesc în ele . Învăţătura ortodoxă : Icoana nu este întruparea celui reprezentat şi nu-L înlocuieşte pe Dumnezeu. iar contextul de la versetul 25 aratã cã au “slujit fãpturii în locul Fãcãtorului” . 2. 18 : “Pe Dumnezeu nimeni nu l-a vãzut niciodatã . Învăţătura ortodoxă : Rãspuns: Nu se poate vedea niciodatã fiinţa lui Dumnezeu (ousia). Iar dacã în icoane apar şi reprezentãri ale unor persoane negative (exemplu: diavolul). ci s-o împlinesc”. 1. I In. Din pãcate constatãm cã punctul de plecare al opoziţiei sectare faţã de icoane îl constituie şi unele exagerãri practicate de Biserica Catolicã (statuile) dar şi de Biserica Ortodoxã (tendinţe de adorare a icoanelor “făcătoare de minuni”. Hristos este Rãscumpãrãtorul. se pot zugrãvi minunile sfinţilor. Sectarii aduc ca argumente urmãtoarele texte: In. Icoana care este sfinţitã primeşte acest har şi devine purtãtoare de har. Citatele redate se referã la “chipul fiarei” şi la închinătorii lui. prin Harul lui Dumnezeu. Afirmaţie eretică : Nu se poate zugrãvi chipul lui Dumnezeu. ci reprezenta el însuşi o zeitate fantezistã – devenit obiect cultic în religiile naturiste. lucrare făcută de mâini omeneşti – au gură. 12. 9. 20. 19. au ochi. ci cu însuşi Sângele Său şi a dobândit o veşnică răscumpărare. 5-6: “ Este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni” – Hristos. 5.

15. Cei sãnãtoşi au nevoie de ajutor şi de iertare de pãcate. inclusiv dreptul Lazãr. 15-16 . 15. Existã o dispoziţie a catolicilor de a reda înapoi anumite relicve furate în timp din Rãsãritul creştin ortodox. Numai cei vii vor lãuda pe Domnul ( Is. În Vechiul Testament cadavrele erau necurate. Nu cinstim mumificarea indiferent de cauzã. faptele bune. Cinstirea de viaţă făcătoarei Cruci Afirmaţie eretică : Cinstirea crucii e idolatrie (Ieşire 20. Învăţătura ortodoxă : Moaştele sunt obiecte de tãmãduire. Mântuitorul a înviat şi la fel au fost înviaţi alţi oameni. Afirmaţie eretică : Tãmãduirile se fac datoritã credinţei. Trupurile sunt socotite “ temple ale Sfântului Duh” ( I Cor. credinţa curatã. martirajul. Moaştele sunt o dovadã a lucrãrii Harului lui Dumnezeu şi a faptelor bune în trupul Sfântului. 35-42 ). nu moaştelor. 2 ). trupul nu mai poate învia ( In. Mult poate rugãciunea sfântului trãitor (Iac. minunile. figurine de cearã sau mumii rezultate fie prin tehnici de îmbãlsãmare.Cinstirea Sfinţitelor Moaşte Afirmaţie eretică : Cinstirea moaştelor reprezintã idolatrie (Ieşire 20. Moise ia cu sine oasele lui Iosif din Egipt ( Ieş. Învăţătura ortodoxă : Sfintele moaşte vor fi transformate. I Cor. Lev. Dacã nu putrezeşte. Afirmaţie eretică : Rãmãşiţele trebuie puse în mormânt ( Ecc. al cãror cuget este nepãtat (II Tim. 50). În Vechiul Testament. 11-12). 7 ). 12. 21. bucãţi de oase de animale. Oasele lui Elisei înviazã un mort ( IV Reg. 11-13. Sir. deoarece se foloseau la vrãjitorie. obiectul de comerţ între Rãsãrit şi Apus. 11 ). În Noul Testament întâlnim multe texte care vorbesc de învieri din morţi fãcute de Mântuitorul Hristos. 2-5). 10-11). 1. vindecãrile minunate se fac celor cu credinţã curatã. 12. fie ca o consecinţã a hranei speciale a pustnicilor. În orice caz. 24. 19). iertarea şi recãpãtarea sãnãtãţii? Învăţătura ortodoxă : Este adevãrat. Învăţătura ortodoxă : Nu facem confuzie între moaşte şi Dumnezeu. 19. 87. 23 ). la Înviere. aşa cum mãrturiseşte istoria creştinã. “În casa Tatãlui Meu multe locaşuri sunt” (In. 20 ). semnele. lauda este a lui Dumnezeu. 14. 5. 15. Textele invocate de sectari mai suferã de un viciu: prezintã o situaţie din Vechiul Testament. Învăţătura ortodoxă : Moaştele au fost verificate cu multã atenţie de cãtre Bisericã. ca toate celelalte. Trebuie sã semene în stricãciune pentru a învia în nestricãciune (I Cor. nicidecum de necurãţie. Unele trupuri de sfinţi chiar au putrezit şi se cinstesc doar ose mintele lor. ci viaţa în trup. “Una este strãlucirea soarelui. Justificare eretică : Cei ce se atingeau de cadavre deveneau necuraţi şi necesitau o curãţire specialã (Num. 13. 41 ). 16-17 ). 20-21 ). dupã ce se ating de ele. de ce nu primesc toţi. alta a lunii şi alta a stelelor” (I Cor. cinstirea se cuvine sfinţilor şi moaştelor. Afirmaţie eretică: Moaştele sunt şarlatanii. când Mântuitorul Hristos nu se întrupase şi nu eram răscumpãraţi. 3. 3). 17. 13. Cei morţi nu pot lãuda pe Domnul ( Ps. fie provenind din locurile de conservare unde trupurile nu putrezesc. . 19. 2-5). dar şi de Sfinţii Apostoli. Simpla atingere de haine sau obiecte şi chiar umbra apostolilor – tămăduiau (Fapte 5. D acã acestea fac minuni.

Învăţătura ortodoxă : Se confundã obiectul cãruia i se cuvine cinstire cu Cel Adorat. Lui Dumnezeu I se cuvine adorare. Justificare eretică : Dacã se considerã şarpele de aramã o prefigurare a Crucii, Dumnezeu a oprit închinarea adusã acestuia (IV Reg. 18, 4 ). Învăţătura ortodoxă : Şarpele de aramã a fãcut minuni prin puterea şi din porunca lui Dumnezeu, dar evreii au vrut sã-l divinizeze, sã–l idolatrizeze şi regele Iezechia a poruncit sã fie distrus. Şarpele a fost cinstit de oameni la necazurile unui singur popor, însã Sfânta Cruce a salvat întreaga omenire de pãcatul strãmoşesc. Şarpele de aramã a dispãrut, iar Crucea Domnului va rãmâne pânã la sfârşitul veacurilor, ca semn al Judecãţii de Apoi. Afirmaţie eretică : Crucea este semnul blestemului, spânzurarea sau rãstignirea ( Deut. 21, 22; Gal. 3, 13 ). Învăţătura ortodoxă : Mântuitorul Iisus Hristos a suferit pentru pãcatul întregii omeniri, deşi era Fiul lui Dumnezeu (In. 19, 7), deci Sfânta Cruce este cinstitã pentru nevinovãţia Mântuitorului. Ea a fost sfinţitã de sânge nevinovat. Afirmaţie eretică : Dacã ne închinãm lui Hristos, nu mai este cazul sã fie cinstitã Crucea. Învăţătura ortodoxă : Mâtuitorul Hristos este adorat, cinstirea este altceva; şi în Vechiul Testament se cinsteau : şarpele de aramã, toiagul lui Aaron, sceptrul lui Moise, Tablele Legii, sabia şi praştia lui David, stejarul din Mamvri. Interogaţie eretică : Dacã vã închinaţi Crucii, de ce nu vã închinaţi şi la celelalte obiecte de torturã sau chiar la cei care l-au rãstignit pe Hristos? Învăţătura ortodoxă : Condamnarea a fost decisã de o hotãrâre judecãtoreascã pripitã, cu care Pilat nu a fost de accord ( Mt. 27, 24 ), cei vinovaţi de uciderea lui Hristos sunt cei care l-au condamnat, ei nu voiau mântuirea poporului, ci urmãreau interese de castã. Celelalte obiecte sunt de mai micã importanţã. Numai Sfânta Cruce a fãcut minuni. Afirmaţie eretică : Dacã existã o închinare, sã fie doar pentru Crucea Domnului, nu pentru alte cruci. Învăţătura ortodoxă : Crucile sunt confecţionate dupã modelul prim, sunt obiecte de cinstire, ne amintesc de evenimentul rãscumpãrãrii aduse de Hristos, ne atenţioneazã privind sfârşitul vieţii noastre şi Judecata de Apoi. Este adevãrat, de -a lungul timpului au existat şi unele exagerãri, de pildã: cruciadele, comerţul cu lemnul Crucii şi folosirea Crucii în semne heraldice, svastici, simboluri sataniste şi ale unor organizaţii teroriste de facturã religioasã (Ku Klux Klan). Nota Bene: Existã şi alte cruci care nu se confundã cu Sfânta Cruce (ex. : crucea Sf. Andrei). Afirmaţie eretică : Sfânta Cruce trebuie cinstitã în inimã, nu în exterior. Învăţătura ortodoxă : Istoria consemneazã descoperirea minunatã a Sfintei Cruci şi înãlţãrea ei de cãtre Sfânta Elena şi Sfântul Macarie, episcopul Ierusalimului la 14 septembrie 327. Cultul Sfintei Cruci presupune trei aspecte: a) unul spiritual ( Mc. 8, 34: Ia-ţi crucea şi urmeazã-mi...); b) unul material ( Mt. 27, 24 “ pe ea s-a vãrsat sânge nevinovat” ) c) semn distinctiv al creştinilor (Gal. 6, 24). Afirmaţie eretică : Semnul Crucii nu trebuie fãcut, ne închinãm în duh şi în adevãr ( In. 4, 23-24 ). N-avem nevoie de slujirea mâinilor omeneşti ( F.A. 17, 25 ). E un blestem şi un obiect de necinste. Învăţătura ortodoxă : Natura a fost fãcutã pentru om. Semnul Crucii exprimã dorinţa apartenenţei naturii noastre la opera de mântuire, destinatã tuturor ca rãscumpãrare, şi lãsatã în potenţã ca desãvârşire: “Facerea mâinilor lui o vesteşte tãria” – Ps. 18,1, deci

gesturile dovedesc evlavie, bunã cuviinţã, lucrare spre slava Zid itorului. Mâinile sunt instrumentele Proniei, mişcãrile amintesc calea Crucii, urmarea Domnului împreunã cu metanii şi închinãciuni, iar prin numãr şi poziţia degetelor se asociazã cu învãţãtura despre Sfânta Treime. Justificare eretică : Crucea a fost folositã pe scarã largã de religiile necreştine. Învăţătura ortodoxă : Aceasta a fost o prefigurare legatã strict de semnul grafic în sine. Şi în Vechiul Testament apare prefigurarea crucii sub forma literei τ ( Iez. 9,4 ). Mântuitorul Hristos a indicat lucrarea crucii ( Mc. 8, 34 ) ca asumare personalã a jertfelniciei. Afirmaţie eretică : În greaca clasicã cuvântul “stavros” putea însemna şi par, stâlp, de aceea noii cercetãtori şi arheologi ai Bibliei (iehoviştii) susţin cã Hristos a murit pe un par. Învăţătura ortodoxă : Temeiul istoric: istoricii din toate timpurile au consemnat cã rãstignirea Domnului s-a fãcut pe o cruce şi nu pe un par. În epoca Mântuitorului avem de-a face cu greaca elenisticã, deci interpretarea în sensul limbii greceşti clasice este forţatã ; în epocã, rãstignirea se fãcea pe cruce. In. 20, 25: “ Dacã nu voi vedea în mâinile Lui semnele cuielor...”. Exprimarea la plural arată că răstignirea s-a făcut pe o cruce, cu braţele întinse, străpunse de cuie separat. Dacă răstignirea s-ar fi făcut pe un par, cu mâinile deasupra capului, s-ar fi utilizat un singur piron pentru imobilizarea acestora.

CURS 10. ABATERI DE LA DREAPTA CREDINŢĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC (I): GRUPĂRI DESPRINSE DIN ORTODOXIE (SCHISMATICE)
1. Mişcarea anticalendaristică (Stiliştii) -1/14 oct. 1924 – B.O.R. a îndreptat calendarul, conform recomandărilor Conferinţei Interortodoxe de la C-pol (mai, 1923). Acţiunea a fost respinsă de călugări şi preoţi fără cultură, fanatici, indisciplinaţi (monahii erau obligaţi să facă ascultare!), încurajaţi din afară (Rusia, Athos). S-au grupat în jurul mân. Slătioara, com. Râşca, jud. Suceava. Nu au fost recunoscuţi drept „cult” aparte din partea statului. -nu prea aveau preoţi; au atras un arhiereu, Galaction Cordun, caterisit de Sf. Sinod al B.O.R. în 1955, pe care îl declară „mitropolit”. El hirotoneşte necanonic (de unul singur) ca „episcop” pe Meftodie Marinache şi amândoi pe Evloghie Oţa (toţi excluşi din monahism şi caterisiţi de B.O.R.). La schitul stilist de la Copăceni (jud. Ilfov) este hirotonit episcop un alt caterisit şi exclus, Glicherie Tănase, mort în 1984 şi declarat în 1999 „sfânt”. Alt „mitropolit” stilist: Silvestru Onofrei. -conducerea actuală: sediu – Slătioara, „mitropolit primat”: Vlasie, ajutat de „arhiereii” Vasile Mogârzan şi Fabian (ultimul la mân. Sfânta Maria – Militari, Bucureşti). -au existat şi neînţelegeri (ex.: Cozma Lostun, „arhiereu” stilist – alungat de la Slătioara). -ierarhia stilistă actuală se recrutează din rândul celor fără pregătire teologică, al preoţilor caterisiţi şi monahilor excluşi. Manifestări specifice: - fanatism contra B.O.R., a clerului şi credincioşilor ei; -practică botezul şi căsătoria din nou -calendarul vechi, neîndreptat = dogmă (cu o eroare ştiinţifică de 11 min. şi 14,02 sec. pe an); -aplică Pidalionul (colecţia de canoane a lui Nicodim Aghioritul), publicat în româneşte din 1844, reeditat, fără a fi adus la zi (cu referiri la autocefalie, patriarhie etc.) – mai important la ei decât Scriptura.

-consideră „Taine”: spălarea picioarelor, sfinţirea bisericilor etc. -liderii au averi uriaşe, deşi afişează condiţii modeste. Practică peregrinările în scopul colectării de ajutoare pe la biserici şi mânăstiri ale B.O.R. sau cerşesc fonduri cu pancarte la gât în locuri publice. -practici bigote: nunţi fără lăutari, fără folclor, dansuri etc. -Slătioara = centru de pelerinaj, la „moaştele sf. Glicherie, făcător de minuni”, cu cazare şi masă asigurate. -încercări de intrare în legătură cu Biserici Ortodoxe: deşi pretind că au manifestări similare Bisericilor din Rusia, M. Athos, Ierusalim sau Serbia, nu au fost recunoscuţi de aceste Biserici, ci li s-a cerut să intre sub ascultarea canonică a Sf. Sinod al B.O.R. În eparhii precum: Dunărea de Jos şi Tomis creează confuzie prin greşita identificare cu lipovenii! Bibliografie: Ilie, Arhim. Cleopa, Cuvânt de lămurire în legătură cu rătăcirile stiliştilor , în B.O.R., nr. 3-4/1955, Pr. Ștefan Argatu, Stiliștii în România: istoric, adevăr, îndreptare (documente), Ed. Mila Creștină, Fălticeni, 2009; Const. Vulpescu (procuror trib. Putna), Rătăcirea Calendaristă, Tipografia concesionară Alexandru Țerek, Iași, 1935. 2. Uniunea umanitară non-profit „BORNA” -fondată de ing. Gheorghe Luca din Bucureşti - acesta a realizat „Calendarul natural al omenirii, sprijinind mişcarea stilistă, prin calcule aşa zis „ştiinţifice”. 3. „Ucenicii Sf. Ilie” sau „Turma Sf. Ilie” -condamnaţi şi anatematizaţi de Sf. Sinod al B.O.R. în 1994. -proveniţi dintre inochentişti. -organizatori: Ioan Zlotea – ucenic al lui Inochentie de la Balta, participant, se pare, la Sinodul local din 1924, care a hotărât îndreptarea calendarului, numit „Tăticul de Sus”; Alexie de la Buzău (Anton Cojocaru, fost duhovnic la maici, la mân. Adam, mort în 1995), numit „Tăticul de jos”; fraţii Dumitru şi Ilie Marin – „mămici alese”. În toţi aceştia s-ar fi manifestat Dumnezeu Tatăl întrupat, Sf. Ilie sau Sf. Ioan Botezătorul. După moartea ierom. Ilie Marin, coada sa continuă să fie venerată de adepți. Actualul líder: Gheorghe Ciurăscu din Bârlad, supranumit: „Moșul” sau „Starețul Sfântului Ilie”. La Buzău, conducătorul este Ionel Partebună, fost absolvent de Teologie Ortodoxă la București. Alt „stareț” – Moș Angheluță, fost zidar. Planează bănuieli privind apartenența la grupare asupra mai multor preoți și teologi din părțile Moldovei, însă informarea asupra lor este dificilă, datorită caracterului ermetic al grupării. Erori doctrinare: - credinţa în reîncarnare. -căsătoria e o spurcăciune înaintea lui Dumnezeu. Adevărata căsătorie: ca „frate şi soră”. Sunt justificate, astfel, devieri sexuale precum masturbarea sau homosexualitatea. -Dumnezeu confundat cu materia (panteism), identificat când cu Sf. Ilie, când cu Sf. Ioan Botezătorul, zicând că trebuia să fie prezent şi Tatăl ceresc pe icoana Epifaniei (Bobotezei). Aceasta este, fără îndoială, idolatrie. -venerează cerul şi pământul, zilele şi calendarul -atributul de creator al cerului şi pământului îl are tot Sf. Ilie.

„a Sfântului Ilie”: orice bărbat este considerat. Ioan Zlotea. „cuvântul lui Dumnezeu” – mesaje divine transmise sub formă de „revelaţie deschisă” – atât Virginiei. icoane etc. s-au realizat şi alte anexe: chilii. Maica Domnului sau „sfânta” Virginia şi se adresează adepţilor într-un stil predicatorial naiv. Botoşani. Alături. Galaţi. iar unii primeau și rang preoțesc. Ilie. moartă în 1992. Sibiu. -ţin calendarul neîndreptat. (1993). Există și o preoție laică. la care adaugă creaţii proprii (acatiste exagerate). Ioan Botezătorul. Ovidiu Lipan şi Gh. cu greşeli de ortografie și . 2006. spaţii de cazare pentru „fraţi” şi „surori”. la câteva sute de metri. ziua de vineri. -justifică minciuna și sperjurul pe textul din Fericiri „minţind pentru Mine” greşit interpretat. pr. a fost declarată „sfântă” şi i s -au alcătuit slujbe. cât şi în volum separat. Bucureşti. -iertarea se acordă prin sărutări sfinte şi stropiri cu aghiasmă. -scot miridă specială la Proscomidie pentru „patriarhul” Alexie de la Buzău. în care nu au acces decât cei iniţiaţi. Iași.O. artişti (Marian şi Victoria Zidaru – artişti plastici. atât pt. condamnată de Sf. ci şi alte persoane sfinte: Sf. Sinod al B. Vaslui. ateliere de „creaţie” etc.nu numai Hristos a înviat. Vasiliana 98. Băiatul soţilor Zidaru (9 ani) moare accidentat sub zidurile noii construcţii. Paraschiva. acum retrași din mișcare). unde au construit. -Au curajul să publice. -exagerează pomenirile. -Virginia. Petrache Lupu de la Maglavit. Inochentie. s-a înfiripat o „mănăstire” mixtă. se face în faţa bătrânilor numiţi „bunei” şi „stareţi”. sfidând canoanele. cu adăugiri de „sfinți”: Inochentie de la Balta. Noul Ierusalim -grupare cu specific apocaliptic (de unde vine şi denumirea). Bibliografie: Petraru.. Se salută cu: …(fiecare din persoanele de mai sus) a înviat. în bani și diverse prinoase. care a sfinţit complexul la inaugurare. Buzău. rămânând arhereu-vicar. Hristos. cât şi pt. Tot aici. Zamfir – simpatizanţi. -cult accentuat pt. după planurile soţilor Zidaru. Virginia şi adepţii ei au avut binecuvântarea arhiereului Irineu Pop Bistriţeanul. Gheorghe. preoţi şi monahi ortodocşi grupaţi în jurul surorilor Virginia şi Mihaela. cruci (au cruci mari. dr. Cuv. -se consideră aleșii Apocalipsei (cei 144. adevărat a înviat! -preoţii care au soţii sunt nevrednici de slujire. -adepţii se pretind adevăraţii ortodocşi şi provin dintre foşti practicanţi ai Meditaţiei Transcendentale. Ilie Marin etc.O. Ed. -spovedania e publică sau prin corespondență. Secte neoprotestante și noi mișcări religioase în România. Textele „provin” de la Dumnezeu Tatăl. Euharistia se dă numai celor vrednici. Alexie de la Buzău. acatiste. -La început. pentru împărtășire zilnică. cu care binecuvintează în cele 4 zări). reîncarnată într-o monahie: Arsenia Dimofte. atât sub formă de ziar(lunar). Tulcea. un templu-ziggurat. „diacon”. jertfa lui Hristos. -practică zeciuiala. -Au ritualuri păstrate din B. cultul sf. aprioric.000). -Sediu: Glodeni. Dâmboviţa). -organizaţi în Bârlad.. 4. iar apoi a retractat.R. cât şi urmaşilor ei. metaniile. de plumb. lângă Pucioasa (Jud. -Maica Domnului este moldoveancă.R. prin „hirotonie” de către „patriarhul” Alexie. fiind oferită și pentru acasă. Maica Domnului.

diferite denumiri. Fundata. Soția. vol. Biserica. Bibliografie: David.Brașov etc. ci pentru credincioşii ei). 1. cu care caută să implanteze schituri în ţară. An. la Adunații Copăceni. Adrian. . 4 . a imprimat un stil aparte. 1956. dar este caterisit de Sf. necontaminate (nepoluate). .R. îl acuză de „imoralitate. p. revistei Plaiul Fundatei. -şedere la case. prin Hotărârea nr. Biserica Ortodoxă Tradiţională (Strămoşească) sau „a Vlahilor de Pretutindeni” ..în 2004.A. Protoieria Giurgiu Nord (1989-1990). Inspiraţia este evidentă după mesaje similare din lumea catolică (Medjugorje).2. în presa românească. Pelerinul.. Maria Neagu. apocaliptic. -„Atelierul de creaţie creştin-ortodox”.G. învățătoare. caterisit de B. apocaliptic. Exemple: preotul Dumitru Poiană din Ruginești. -calendarul vechi (în legături cu stiliştii. beție.”. 1/2005. „Biserica – K.în S. Giurgiu) – fost preot la Parohia Saxoni. numită și „Biserica rușilor albi”. prin suicid. Iaşi. jud. în arta religioasă românească. Biserica Creștinilor Ortodocși Români. Sinod.este remarcat în mass-media cu prilejul săvârşirii unei rânduieli necanonice – înmormântarea unei persoane publice decedată. comportament afemeiat și tentativă de suicid. fost frate la Sihăstria Rarăului. Ed. Mesajul lor este. -post continuu.România = Noul Ierusalim (ţară aleasă a fi izbăvită de urgia Apocalipsei. Bistrița. Copăceni (Ilfov) și Bucureşti. un infractor de drept comun cu mai multe condamnări penale. cu mai multe centre: la Piatra Neamţ. fost monah la Mân. foarte apreciat în ţară şi străinătate. este „hirotonit” mitropolit de către un sobor format din 7 „arhierei” aparținând de o structură schismatică: „Adevărata Biserică Ortodoxă Rusă din Catacombe”. Invazia sectelor. cu pretinsă hirotonie în M. Athos. Hrana cu alimente curate. haine de in şi cânepă. Bodești (Neamț). monahi (aspiranţi la arhierie aflaţi în dizgraţie) şi credincioşi (mase de manevră). violență. se pare că în Cernăuți. condusă de Adrian Lapin și Varsanufie Solopov. -atrage preoţi (nemulţumiţi că nu li se recunosc „meritele”). Pascal Paul Teofil.lider: „Mitropolitul” Ioan Preoteasa (n. divorțat și recăsătorit în Fundata . Din cuprins: . 1998. I. inclusiv duminica şi-n sărbători.O. -port specific: bărbi şi plete lungi (cozi). Acțiunea s-a desfășurat în condiții obscure.întors la Bucureşti cu planuri de a fi numit episcopul Giurgiului (cu oarece sprijin politic).. desprinși de nucleul din Glodeni). 5. categoric.A. Ruginești (Vrancea). Pr. Bran și Feldioara (Brașov). pt. . a fost acuzat de sustragerea fondurilor comunității românești din Las Vegas. potrivit cercetărilor. Ioan Popa. sau.. care e acuzată de corupţie. -căsătoria albă.B. propunând forme speciale de nesupunere faţă de ierarhie. Nr. nu în blocuri. pentru o structură religioasă în formare. . Ideea aparține soților Zidaru. dar nu pentru ierarhie. fugind în S. 174 Cf. . Simeon. pe care o abandonează.U. Țepurlui Dorel.. sub patronajul soţilor Zidaru.ortoepie supărătoare. Asociația Creștinilor Ortodocși Tradiționali Liberi. Constanţa.U. P. viață parazitară și comportament nefiresc”174. într-un lăcaș de mici dimensiuni și cu public restrâns la câteva persoane.I. în procesul de divorț soluționat de Judecătoria Buftea cu desfacerea căsătoriei din vina exclusivă a soțului ei. sectele şi fraţii mincinoşi.

chiar şi pe cele incurabile (ex. -se reia aceeaşi temă a salvării României. De fapt. preexistenţa sufletelor. Se autointitulează „Înaltul Comunicator”. -încearcă joncţiunea cu gruparea anticlericală şi antisinodală provenind de la Vladimireşti (Alianţa pentru renaştere spirituală din Român ia). 6. este deconspirată ca făcând parte din „Biserica Secretă” a lui C-tin Dogaru din Tecuci. 175 C. dar şi peste hotare (Ucraina). fostă croitoreasă din Ruginești. „hirotonind” împreună cu Dogaru diverse persoane în „clerul” Bisericii secrete. căreia îi recunoaște calitatea de „stareță”. printre care şi femei. prezentate ca o ierarhie militară. cu Turma Sf. dacă divulgă secretele grupării sau o părăsesc. Centrul eparhial a dispus măsuri energice de restaurare a ordinii și de pedepsire a celor vinovați. Ilie. în timp ce încerca să ctitorească un schit ortodox la Bodești – Neamț. Constantin Dogaru din Tecuci. cultice şi morale: există „10 ceruri”. oferindu-și suportul pentru Elena Iovu. revelaţia deschisă (noi texte „inspirate” – scrierile lui Dogaru. împreună cu soțul ei. deci.. pe care le publică în mai multe volume. Olivian Bindiu (hirotonit arhiereu în secret). Biserica Secretă (Ascunsă) a Maicii Domnului -structură religioasă în formare.-2006: presa dezvăluie întâlniri secrete ale adepţilor grupării în jud.O. 2003. în urma eforturilor misionare ale preotului ortodox Lică Lepădatu. se poate scoate acel suflet din orice fel de chin al iadului”175!). -încearcă înfiinţarea unei mânăstiri la Copăceni – Ilfov. -salutul special: Vaviov! („smerita salutare cerească”).2007: Elena Iovu. el însuşi „mare preot”. cu grade diferite şi cu poziţionări specifice „celor 10 ceruri”. cu largul concurs al unor sponsori.R. este deconspirat un nou adept. interdicţii privind căsătoria şi testarea „compatibilităţii” soţilor în prealabil. „hirotonind” alte persoane. Dumnezeu-Tatăl are „încă 33 de fii neîntrupaţi”. pe toate cele 3 trepte (există.: Sf. cu mişcările de la Vladimireşti şi Pucioasa. 8 Taine (a opta: „conlucrarea divină”). . În urma depistării ei ca „arhieriță”. „femeie-preot-ortodox”. Praclisul Preasfintei Treimi. „arhimandrită” și „stareță”. şi o ierarhie feminină – ex.Ion Preoteasa pierde procesul cu B. . spovedania în grup. respectivii îngeri au felurite numiri. fără rezultat. Vasile Iovu. adepţii sunt ameninţaţi cu moartea („accidente”).: Elena Iovu – „arhieriță”). -leg. conform Legii 489/2006. A rămas doar o troiță amplasată în mijlocul unui câmp. În acest moment intră pe fir Ion Preoteasa. 2. . Suceava (Vatra Dornei). cu nucleele dizidente din jurul unor clerici şi monahi contestatari ai unor ierarhi din conducerea Bisericii. ce vindecă toate bolile. folosind diverse tipuri de raze. Au şi rol terapeutic. milenarismul. din cataclismele finale. Ed. -mesaj apocaliptic centrat pe „dezvăluirea” strategiilor oştilor îngereşti. care profită de acest conflict. Tuturor le sunt dedicate „slujbe” şi „acatiste” (ex. : SIDA). ca pământ ales şi binecuvântat. -prozelitism: iertarea păcatelor se dă condiţionat de răspândirea publicaţiilor dogariste („cu 150-200 de Paraclise ale Preasfintei Treimi date de sufletul unui om care s-a sinucis. viziuni profetice şi „descoperiri”).: Acatistierul luminic). antisemitism agresiv. Fundaţiei Altadora. primitor al unor „noi revelaţii”. restul investiției fiind rodul ortodocșilor din zonă. Heruvim Antrax). Organizația sa un are nici măcar statut de asociație religioasă. p. ierom. Dogaru. unele ridicole (Ex. a donat doar un teren. -abateri doctrinare. -lider: prof.

2002). Cartea celor 100 de poeme ortodoxe (Ed. Negrilă (Ed. Ortodoxie”. Craiova. Bibliografie: Despre „Biserica Secretă”: +Calinic Botoşăneanul. Craiova. Sfera. Acatistierul Sfintelor Femei şi Fecioare. Craiova. activităţile grupării se desfăşoară sub paravanul fundaţiei „Altadora 2003”. Cerul Christoforic (Ed. Duhul Sfânt în România ( Ed. 2001). Bârlad. Rafael. Ortodoxie”. „Sf. 2000). Craiova. Sfânta Organizare a Cerurilor I şi II (Ed. „a Maicii Domnului”. 2000. Bacău. Craiova. 2000). Bucureşti. Scandal cu duşmanii (Ed. Fundaţiei Altadora. monumentală: Biblia Maicii Domnului. C -tin Dogaru şi colaboratorii săi): Acatistier ortodox pentru luminarea minţii (ed. Bârlad. Oştirea Sf. Efectul destructiv al credinţei asupra elementelor negative (Craiova.). Gavriil. 1999). 2002).1-2. 2000). Bârlad. Varahil. Constanţa. „Sf. Bârlad.similar: a Stăpâniilor şi a Scaunelor Cereşti). folosind „sfinte vase” etc. „Sf. Comunicările Sfinţilor Serafimi către români (Ed. Cartea sfinţilor îngeri inspiratori (2002). „monahi” şi credincioşi în judeţele: Galaţi. Ed. Prin acesta. 2000). Sfânt tratat de medicină (2001). 2001). Ortodoxie”. Craiova. Cultul. Sistemul ceresc de întrajutorare (Ed. . „Ioan cel nou – împăratul lumii noi” este un ţăran. Sfântul Tron divin (Ed. Ortodoxie”. Cartea sfintelor elogii ortodoxe (Ed. „Sf. (Ed. 2002). Craiova. 2000). -nuclee formate din „preoţi”. Duhul Sfânt în România (Ed. Fenomenul „Biserica Ortodoxă Secretă” – o erezie la început de mileniu III. 2001). 2006. Craiova. cât şi Sfintei Fecioare. Acatistierul Sfintelor puteri cereşti. . Craiova. Bârlad. Calităţile sufletului omenesc (Ed. despre civilizaţiile cosmice şi despre viitorul planetei Pământ (Ed. Bârlad. Publicaţiile „Bisericii Secrete” (autori: prof. Cluj Napoca. episco p-vicar. 2000). 2002). Craiova. Antim). Timiş. -creează confuzie. La Oradea. 2003. Ortodoxie”. Ortodoxie”. Sfera. „Sf. în colab. Ion Marin din Ioneşti Argeş. 2000). „Sf. Ortodoxie”. -întruchiparea „Mângâietorului” – „profetul zilelor de pe urmă”. Vaslui. Soborul Sfinţilor Apostoli (Iaşi. 2001). Sfânta Oştire a Domniilor (Ed. 2001. Craiova. „Sf. nu-i exclus ca pe viitor să ridice „biserici”. Hyperion. adaptat după cel ortodox. Sfera. Arhangheli Mihail. Craiova. Sfera. Craiova. Arhanghel Uriil (Ed. 2002). Hunedoara şi în mun. 1999. Ortodoxie”. Maria Românca etc. Biblia Maicii Domnului (2005). Sfera. . Tehnologia lucrului cu gândul sfânt. Gedo. Ţara Sfântă Ortodoxă România (Craiova. „Sf. Ortodoxie”. cu N. Iaşi. Ed.similar pentru „cerurile” III-IX). un afront adus atât sacralităţii şi unicităţii Sfintei Scripturi. Brăila. „Sf. atât „preoţii” cât şi „preotesele” slujind îmbrăcaţi cu reverendă şi odăjdii. Hyperion. similare: Acatistierul luminic. Craiova. Bârlad. 2000). fost mecanic de locomotivă. Sfânta Pertuţie divină (Ed. 2000). 1999). „Sf. „Sfânta Ortodoxie”. Deva.-susţinere frenetică a canonizării unor adepţi ai mişcării (Nil Dorobanţu. Sfânta Entorie a Pământului (Ed. în colab. Edenul de altădată (2002). 2002). Acatistierul ortodox al Domnului Iisus Christos ). Constanţa. gruparea caută să continue fenomenul Maglavit. Sabia Sfântului Arhanghel Mihail (2003). Sfinte comunicări despre România. Paraclisul Preasfintei Treimi. cu N. Un caz mediatizat : cel al lui Toader Ţepeş. Metode sfinte şi cereşti de vindecare (Ed. Ortodoxie”. 2002. Există şi o „liturghie” adaptată.similar: „Oştiri” ale Sf. -ultima „operă”. Sfera. Negrilă (Ed. Maica Domnului în România (2001). „preot” al Bisericii Secrete din Bicaz. 2001. Hyperion. Sfera. . Comunicările Sfinţilor Heruvimi către români. Dicţionar ştiinţifico-spiritual. Acatistier ortodox al Maicii Domnului (Ed. se desfăşoară deocamdată în case particulare. Craiova. Hyperion. Sfânta Oştire a Începătoriilor (Ed. 2000).

care a pretins a fi avut vedenii (arătări) ale maicii Domnului în câmpuri cu porumbi. Intră în conflict cu autorităţile bisericeşti atunci când 2 călugăriţe din obştea Veronicăi sunt prinse când sustrăgeau părticele din moaştele Sf. care e reorganizată de P. Devine colectivist fruntaş. cu strigăte împotriva Patriarhului sau unor ierarhi. se împărtăşeşte direct din potir etc. din interes. ba chiar huleşte. pe toată perioada celui de -al doilea război mondial. Petrache profită: au loc exagerări (intră prin uşile împărăteşti. Fenomenul se înscrie în seria „arătărilor divine” din prima jum. Teosofii şi spiritiştii îl consideră un medium de -al lor. în mod abuziv. Ioan Iovan de la Bihor practica spovedania publică şi împărtăşania permanentă. a sec. şi Sindicatul preoţilor Solidaritatea (condus de Gabriel A. Vasilica) Gurău (1920-2005). în 1958. 2005. Tănase de la Valea . se organizează sub titulaturile: Biserica Ortodoxă Liberă şi Alianţa pentru Renaştere Spirituală din România (lider: Tudor Nicolae). deja publicate. Se înfiinţează o mănăstire (azi redeschisă). Mascas) au site-uri Internet şi pretind.). ABATERI DE LA DREAPTA CREDINŢĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC (II): GRUPĂRI CU TENDINȚE CENTRIFUGALE 1. ed. -la mân. 1993. conduse de Gherghiniţa şi Lucia Enache. Petrache Lupu de la Maglavit Petrache Lupu. Arsenie Papacioc. un cioban gângav din Maglavit – Dolj. Anastasia. puțină lume își mai amintește de el. că se bucură de susţinerea unor preoţi şi duhovnici renumiţi (pr. Curs 11. care-i devine cumătru lui Petrache. Moare în 1994. căsătorindu-se cu arhitectul Gigel Văsii. După 1989. pretinde că a avut întâlniri cu Dumnezeu Tatăl (prima dată în 31 mai 1935). fenomenul se reia. Minuni și false minuni. Petrache retractează totul. Alianţa pentru Renaştere Spirituală din România -s-a conturat în jurul maicii Veronica (n. şi e înmormântat în cimitirul parohial. Conexiunile politice îl determină chiar și pe Pr. dar cu slabe rezul tate. neconsumată etc. care i se arată sub o salcie sub forma unui bătrân. În timpul comunismului. Dumitru Ştefan. După 1989. 1.). îl părăseşte şi se reîntoarce în mănăstire.A. Mânăstirea e închisă în 1957 şi transformată în I. Mişcarea de la Vladimireşti. inclusiv prin vizita regelui Mihai I. la vârsta de 86 de ani.Prof. este intens mediatizat şi speculat politic. Casian după normele în vigoare.S. Vladimireşti.S. Deşi s-au tipărit viziunile şi memoriile maicii Veronica.1. Grupuri de uceniţe de la Vladimireşti. București. aceasta nu le mai recunoaşte. atrag mii de pelerini. Veronica e reţinută şi condamnată. vindecări etc. pr. Bucureşti. creează anarhie şi tulbură slujbele din bisericile ortodoxe. îi tămăduieşte neputinţa şi îl îndeamnă să predice. După eliberare. XX (Lourdes). Se pretinde că a fost o căsătorie forţată. Viziunile Veronicăi. Ediția a doua. Ed. pr. Profetul zilelor de pe urmă. duce o viaţă îmbelşugată în Bucureşti. are loc un pelerinaj nemaiîntâlnit (minuni. Mai nou. vol. mai tânăr cu 25 de ani. într-un studiu publicat în „Ortodoxie și românism” (era în perioada unei tinereți înflăcărate de naționalism). 2. Bibliografie: Urzică Mihail. Dimitrie de la Bucureşti. Stăniloae să facă apología acestei pretinse forme de „revelație deschisă”. Fenomenul Ioneşti-Argeş.

Pelerinul. Recea. – unele dintre acestea fiind practicate în public. Tache. Doctrine și practici: panteismul. CURS 12+13. în continuare. propun aşa -zisa echilibrare fizică şi psihică. -se înscriu. va scrie și va traduce mai multe cărți de profil. pr. inclusiv hoteluri și săli speciale pentru „adunări” și – numite ashramuri.S. 5-8/2004. 2006. care între timp a fost prigonit și închis de către comuniști. sfidând canoanele şi rânduielile bisericeşti. MISA – duplicitatea absolutului?. Ed. Ed. Veniturile vor crește exponențial. Galeriu etc. se atașează în anii 1970 unui grup de intelectuali practicanți ai Tantra Yoga. Ioan Iovan. înregistrându -se ca Asociație religioasă și câștigând mii de adepți și simpatizanți – cursanți yoga sau participanți la ședințele de sex în grup și urinoterapie. . mai amplu. consum de urină etc.S. Constanţa. caterisit între 1956-1989.I. pornografice. Pr. înființându-și propria sa grupare și autointitu lându-se „guru” și „profesor de yoga”. „Maica Teodosia” (Zorica Laţcu) are curajul s -o numească pe Veronica. Bibliografie: Bădulescu. trecut pe la Plumbuita. Biserica. Dr. -acuzat de mai multe fapte imorale (unele constituind infracțiuni. consum de urină. pentru care a fost urmărit de lege): pornografie. imorale. în trecut: pr. Agaton. ajuns la mân. LXIII. incestuoase. Sterea. permițând M. pasionat de religiile orientale.în 1989.B. la Sala Palatului (1999) și Sala Polivalentă (2002). M. sectele şi fraţii mincinoşi.I. regim alimentar naturist.după 1989. – „Mişcarea pentru Integrarea Spirituală în Absolut” -lider: Gregorian Bivolaru (n. „Chipul feminin al lui Dumnezeu” şi „proorocul planetei”. de care se va desprinde. Conf. 1952. sex în grup. Pr. fiind anchetat pentru pornografie. acte sexuale cu persoane minore. şi Yoga în lumina Ortodoxiei. Au continuat legăturile cu pr.A.. 1998. Arhiep. alţii renunţă la spovedanie şi împărtăşanie. Bivolaru e refugiat – azilant în Suedia. a fost declarat psihopat și internat într -o clinică psihiatrică. 2005. într-un moment de jenantă exaltare. unde a continuat regretabila practică a spovedaniei publică şi dezlegării generale pentru Împărtăşanie. unii se spovedesc (şi chiar sunt împărtăşiţi!). A decedat în 2008. Hristos – tot un „guru”. ABATERI DE LA DREAPTA CREDINŢĂ ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC (III): SINCRETISME AUTOHTONE. Făgăraş. practici yoga. Iaşi.).în prezent.Plopului. Tomisului. Simeon. întâlniri de grup („spiralele yang”) – la Costinești. în G. În această calitate. gruparea va cunoaște o ascensiune fulminantă. Ed. dietă vegetariană. izolarea social a adepților. Dan. Istodor Gheorghe.A.A. . în curentul New Age. . – pentru „încărcare cu energie”. . să dețină proprietăți în mai multe orașe. la Tătășești . M. Herculane etc. ascultarea orbească de „guru” etc. dezvoltarea conştiinţei de sine etc. Petraru. -ţin conferinţe. cursuri şi practici yoga în manieră „modernă”. Zic că sunt. promovarea țelului suprem – „integrarea în Absolut”. ortodocşi. practici sexuale. DEVIAȚII PSIHO-SOCIALE ALE MIŞCĂRILOR RELIGIOASE 1.I.S.Dâmbovița) – autodidact. Ortodoxie şi erezie. Bibliografie: Adrian.

litoral etc. Constantin Cojocaru („Cojoterapia”). alţii renunţă la spovedanie şi împărtăşanie. unii se spovedesc (şi chiar sunt împărtăşiţi!). mai amplu. pr. 2006. primesc adepţi din rândurile celor ce se desprind din Oastea Domnului. Metoda de vindecare Usui. Se consideră „vas ales” şi „presbiter” al grupării. Omu. Se impun: ţinerea cu stricteţe a posturilor. Ovidiu Dragoş Argeşanu (autorul unor lucrări de popularizare a reiki). -alte personalităţi: Dr.). Se solicită adepţilor respectarea cu stricteţe a dogmelor ortodoxe: Sfânta Treime. 3. bagheta. Lideri: maestrul Constantin Gheorghiţă din Sibiu (promotor şi al unui curs de „hirotonisire” a adepţilor în „ordinul lui Melchizedec” – deci. Dumitru Hristenco etc. Ing. Bogdan Negulescu. Se consideră mai presus de preoţi şi de episcopi. Fondator: Usui Mikao (jap. Ap. Radiesteziştii -propun pătrunderea şi cunoaşterea sinelui uman şi influenţarea lui prin energiile pe care le captează prin diferite tehnici (exemple: nuiaua. 2. Dumitru. organizând adunări în case particulare (şedinţe la care se citeşte din Biblie. „Spiriţii” bihoreni -grupare legată de personalitatea diac. pentru că sunt hirotoniţi „direct de Dumnezeu. -se remarcă în Oastea Domnului. Andrei” (preşedinte: Claudian Dumitriu). -după 1970 – se încearcă recunoaşterea oficială a mişcării. apoi se cheamă „Duhul” în stare de autosugestie. pendulul etc. Ed. -captează „energii” prin cercuri şi lanţuri umane în anumite locuri şi timpuri (Vf. Ortodoxie şi erezie. Părintele Rodion. Metodă de investigare și analiză energetică. -în mişcare au fost atraşi şi preoţi. Zic că sunt. Ed. Dan.cea mai recentă formă de radiestezie adusă în România. Făgăraş. pretinzând realizarea de exorcisme. Teora. Practică forme adaptate de spovedanie. -REIKI. Aliodor. de Duhul Sfânt”. Împărtăşania. -se înscriu. el deprinde spiritismul la Budapesta şi Viena şi predică o abordare a lui „ştiinţifică” începând cu 1910. asemenea duhoborţilor şi penticostalilor). Societatea Română de Radiestezie şi Fundaţia română de Inforenergetică „Sf. București. 1998. Manual de radiestezie. Teora. continuă demersurile pentru recunoaştere. împărtăşanie şi maslu („ungeri”). Ediția a 4-a. Iosif Vuculescu de la parohia Sepreuş (Arad). Radiestezia. 2004. Agaton. . Ediția a doua. Secte neoprotestante și noi mișcări religioase în România. Aldomar Extrasenzorial. unde creează un grup special. în curentul New Age. Hristenco. Iași. dr. în continuare. Reiki Tradițional. Ed. 2006. Ed. Urmăreşte iniţierea adepţilor prin conectarea lor la sursa de energie universală. dr. unde se realizează adevărate tabere de întrunire a adepţilor. cu tendinţe puternice de grefare pe filonul adevărului ortodox. credinţa în jertfa lui Hristos etc. Alt lider – Tanca Vasile (între 1930-1970). Bibliografie: Bădulescu.pr. Ed. București. fiind mai degrabă o formă de spiritism autohton. -după 1989 . Oameni și demoni. ortodocşi. 1995. Ed.prosperitate financiară. 1999. București. Mario Sorin Vasilescu. -paravanul legal: Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (preşedinte Bors Marian Constantin). Sunt separaţi de Oastea Domnului şi nu trebuie confundaţi cu ea. Idem. Mudava (fost candidat la preşedinţie). Spovedania. Schimbarea la Față. Manolea.).). Vasiliana 98. Gheorghe. provincial. o pretinsă „ierarhie”).

cât şi în privinţa conţinutului şi stilului: salvarea exclusivistă a României. Promovează un si stem religios sincretic new-age-ist. venerează icoane. Moare de sărbătoarea ortodoxă a Înălţării Domnului din anul 2003. f. găsim scris: „Iată. -Din ortodoxie e preluată credinţa în Treime. fie prezentat ca o forţă (putere) a Acestuia transmisă în lume exclusiv de Maitreya şi adepţii săi. Stilul profetic al revelaţiilor se aseamănă cu cel al „Noului Ierusalim”. Toate. cel actual: Maitreya. cu brâie colorate (în special verzi sau albastre). 2002 reproduce profeţii elucubrante: în cursul anului 2002. 1999. Stăpânul vostru . Se consideră: mare clarvăzător176. Vindecări holistice. dar cu tentă apocaliptică şi implorări patetice. 178 Moartea tinerei Ofelia din Oradea.4. prin această poză este văzută puterea Mea. dar „evoluaţi”. ed. mai ales în parcuri (preferat era Cişmigiul). bineînţeles. Anna. reîncarnare a lui Hristos. tratamente homeopate. Putere de la mine vă dau vouă. unde se remarca prin ţinuta insolită (toga albă) şi gloata de adepţi (cca. Putere de la mine vă dau vouă. dedesubtul fotografiei lui Maytreia. stăpânul vostru. când se pretinde că şi -ar fi părăsit corpul fizic „pentru o vreme”. Lumina Omului. în peştera de la Roşcani. Mângâietorul – Duhul Sfânt întrupat şi chiar „Tatăl cel ceresc” 177. de 26 de ani. aflându-se la spitalul din Baia Mare (adepții pretind că ar fi fost ucis – „iradiat”. axate pe realizarea păcii. Execută diverse „poziţii” yoga şi tehnici de meditaţie. fost tehnician în Timişoara şi profesor de desen la Vaslui. iubirii şi armoniei (incluzând energia sexuală) în Noua Eră. cruci stilizate în forme ciudate. Ed. -Adepţii se consideră. şi an. Tatăl cel ceresc”. Francisc. Restricţii la carne. combinând învăţături ortodoxe şi din religiile orientale. Vâlceanu. unde. guru. Rama. 176 Ziua din 5 ian. 21 de „psalmi” şi numeroase „sutre”. chemaţi în ajutor prin „rugăciune” – executată exclusiv în spaţii consacrate (temple) sau în faţa unor amulete (piramide) dăruite de marele maestru. -Cultul este specific oriental: adepţii se îmbracă în alb. recită mantre (mantra specifică sectei: Uiiiiiii!!!). urmând noile „descoperiri”. loc. www. beţişoare parfumate etc. şcoală „iniţiatică” de yoga. care se modifică în sensul acceptării c elorlalte avataruri ale lui Hristos: Krishna. f. „Maestrul” Maitreya şi „Fiii luminii” sau „Creştinii noii ere” -întemeietor: Francisc Horvath (şi-a schimbat în 1990 numele în Francisc Maitreya). ed. regimul chinez va cădea etc. ortodocşi. chiar ascetică.ro. 7 rugăciuni. an. ori false. alții spun că s-a supus singur înfometării). profet. Zalmoxes şi. Ţin cursuri în mijlocul naturii. 177 A se vedea coperta-spate a cărţii Annei Vâlceanu. Mahomed. folosesc elemente decorative şi cultice din budism (statuete. 10 „scrisori”. Se vorbeşte şi de Duhul Sfânt. Consumă „băuturi sfinte” – generatoare de stări euforice. Autor al mai multor cărţi (din care 2 „evanghelii”).. unde s -au semnalat acte criminale178. Fecioara Maria). înmormântare etc. bioenergii. alături de alţi iniţiaţi şi „maeştri”. .). Bibliografie: Maitreya. este spus Cuvântul Meu. Adepții au forme de asceză în locuri retrase (peşteri). -Morala: rigoristă.maitreya. Witz. originar din Deva. Tatăl ceresc. 100) care -l înconjurau. în continuare. transmise în binecunoscutul limbaj prolix. în aprilie 1997. atât ca surse (Dumnezeu Tatăl. Continuă să apeleze la preot. -Site-uri internet. pentru diverse ritualuri: sfeştanie. fie confundat cu Tatăl ceresc. -Prozelitism: Maytreia apărea destul de des în Bucureşti. O cinstesc şi pe Fecioara Maria. Yoga „Focului Cosmic”. ori extrem de vagi sau ambigue. Budha. Meditaţii. numită „Academia sufletului”. pământul va arde. căutaţi-l şi veţi găsi Adevărul prin El şi pe Mine. Tatăl ceresc. dar şi desene executate de maestru.

Iosif Trifa. resping medicamentele. în spirit tradiţionalist.Se îmbracă numai în alb. . ajungând să desfăşoare o activitate de sine stătătoare. Scriptură etc.Au inventat: „sexosofia” – „înțelepciunea sexului” : bărbații n-au voie să întrețină raporturi sexuale cu finalitate. Nicolae Bălan al Ardealului şi pr. practică zilnic nuditatea cel puțin o oră. cu: rugăciuni. să nu se mai supună preoţilor parohi. au început să se grupeze în jurul unor lideri laici. regim exclusiv lacto -ovo-vegatarian cu produse crude.Promovează: hrana vie. mişcarea în sine are un rol benefic: ajută ierarhia în munca pastoralmisionară. imne. după cum vom vedea). citiri şi explicări din Sf. au o igienă precară. sucuri naturale (exclusă apa). Atâta vreme cât este controlată de Biserică. Organizează pelerinaje la hramuri de biserici şi mânăstiri. -se răspândeşte rapid în toată ţara -manifestare specifică: adunări după Liturghie în Biserici sau case (mai ales în după -amiezele duminicilor şi sărbătorilor). Nu putem trece cu vederea nici faptul că. -întemeietori: mitrop. Sotiria. . după decesul lui urmează o perioadă de instabilitate pentru Oaste.Sediu actual: Hârșova. Unele grupări de „ostaşi” s -au separat de parohiile pe lângă care s-au constituit iniţial. sub deviza „Veniţi la Iisus!” şi salutul: „Slăvit să fie Domnul!”. -izbucneşte un conflict între Iosif Trifa şi Nicolae Bălan. iar pr. când unii membri s-au amestecat în politică (de partea legionarilor). într-un fost adăpost pentru sinistrați – actuală fabrică de „pâine naturală” . deci să dezbine unitatea parohiilor. acolo unde autoritatea bisericească a lipsit. dar au existat şi excepţii (Cluj şi . Trifa publică predici. unde editează revista: Iisus Biruitorul. La aceasta a contribuit şi măsura comunistă de suprimare a tuturor organizaţiilor cu caracter religios după 1948.5. A nu se confunda cu secta Armata salvării.000 de adepți . autor al unui „Manual de metafizică ELTA” .Pretind că au 20. „ostaşii” au fost obligaţi să se integreze în sistemul cultelor recunoscute de stat: majoritatea s-au întors la parohii. Deşi pe patul de moarte îndeamnă: rămâneţi în Biserică!. broşuri moralizatoare.Replică de mai mici dimensiuni a MISA . axată pe coordonarea activităţii creştinilor practicanţi (unii chiar habotnici). Trifa e caterisit în 1937 şi moare în 1938. decât de 10 ori pe an CURS 14. Oastea Domnului -mişcare de emancipare a vieţii religioase a ortodocşilor români. culegeri de cântări etc. delegatul lui – în 1923 se înfiinţează primele grupări la Câmpeni şi Sibiu. -sprijin mitropolitan: tipografie proprie la Sibiu. acceptă cafeaua și țigările. s-au înregistrat cazuri de desprindere a ostaşilor de la Ortodoxie sau trecerea lor la anumite culte (cu totul sporadic. -organizaţii similare în Grecia: Zoi. ELTA Înființată în 1990 de către Ion Dumitrescu. fost tâmplar. ORGANIZAȚII MISIONARE ROMÂNEȘTI 1.

1998. dr. Simeon. Traian. 2001. -liderul Oastei în perioada comunistă: Traian Dorz (m. VISARIONIŞTII -constituie o ramură a Oastei Domnului. care-l numeşte simplu rasofor. Ed.a. 1-4. T. care s-au lipit la grupări neoprotestante.D. vol. 2004. O.1-2.S. dezlegarea perpetuă (împărtăşire fără altă spovedanie). ajutat de „consilieri”: pr.S.Simeria). Trifa. Hristos. predilecţia spre psihoza apocaliptică. Serafim al Germaniei ş. Ed. „mitropolitul Oastei din Dobrogea”. Simeria. O. Sibiu.S. se retrage la o casă parohială a Bis. -compunerea şi executarea unor imne străine spiritualităţii şi tradiţiei româneşti (melodii de vals. A atras f. insistă asupra căsătoriilor numai între membri. basmale albe sau albastre. Iosif. Delegatul Sf.D. mărturia mea. 1996. Constantin Onu (Piteşti) ş. -săvârşirea de liturghii pe mormântul lui Iosif Trifa. în special de prof. vol. care predică în biserici şi organizează viaţa parohială în locul preoţilor.. la Brănești – Dâmbovița. Sinod pt. (mulţi sinodali membri sau simpatizanţi. Petre David.). Hristos.R. Idem. Iaşi.P.I. Ed. Ed.A). 1998-2000. 1993. Bibliografie: Adrian. David. 1999. 2. O. Timotei şi Ştefan Popa (Techirghiol. Au reactivat şi completat statutul de funcţionare a Oastei.. puterea apostoliei. Andrei de Alba Iulia. Calinic al Argeşului. Ed. Aici îşi reorganizează gruparea. S-a perindat pe la mân. După demolarea acesteia în 1983. Idem.. 1998-2002. Iosif Gafton al Argeşului. Profetul vremurilor noastre. în trecut: ep. O. revista Iisus Biruitorul. Nicolae Vlădica (11 Iunie). O.. Ed.1989). acţiuni sociale. Invazia sectelor. Ţin mai multe congrese.D.. 1998. O.2. Sibiu.D. Sf.accentuarea rolului pastoral al unor lideri „ostaşi” laici. iun. Ed. Dorz. pr. Se numesc aşa după liderul lor spiritual. Sibiu. pr.a. Pelerinul. au reorganizat editura Oastea Domnului şi publică. -liderul s-a născut în 1922. -nunta fără respectarea tradiţiilor folclorice româneşti (fără muzică – în afara imnelor „Oastei” – fără dansuri. fără consum de carne şi alcool) -Dizidenţe: grupările amintite: Cluj şi Simeria. cateheze. Ce este Oastea Domnului?. Nicolae Sârbi. nunta fără lăutari (numai cu cântări ale Oastei Domnului). prof. Au un consiliu preoţesc format din personalităţi precum: pr. excluderea podoabelor de orice fel). mazurca etc. Dreptarul învăţăturii sănătoase. Sibiu. Se implică misionar prin: pelerinaje. Idem. Velescu. Biserica. Ed.U. adunaţi sub denumirea de „Lucrarea”.. P. .. Idem. mulţi tineri şi tinere.. precum şi cea condusă de pr. -împărtăşania oferită spre păstrare laicilor. Valerian Trifa (nepotul lui Iosif Trifa). după care a ajuns organizator al Oastei Domnului la Biserica Sf. Ioan al Oradiei. după 1989. sectele şi fraţii mincinoşi . Hristos – sfinţitorul nostru.D. -exagerări doctrinare în broşuri şi imne. Dorz. diac. Moise. predici.).O. condusă de ep.D. Justinian al Maramureşului.D. dr. Istoria unei jertfe. Sibiu. filantropice etc. O. polca. Idem. -Organizarea astăzi: -sub directa ascultare a Sf. Zile şi adevăruri istorice. vol. Căldăruşani şi Cernica. Mulţi au plecat în străinătate. -spovedania publică. Ed. -exagerări:. Sinod al B. problemele Oastei: P. vestimentaţie specifică (haine negre. Sibiu. numindu-se din botez Vasile. ierodiaconul Visarion Iugulescu (treapta sa ierarhică e contestată de către unii cercetă tori. ajutat de sora Elena. în 1950). Pr. astăzi: P. Vasile Mihoc (Sibiu). pe site-ul oficial se afirmă că hirotnia ar fi avut loc la Buzău. conf. unde au fondat „Vatra” (în S. Sibiu. Avramescu. dr. Topraisar).

sfinţi. Invazia sectelor. cu Oastea Domnului (cu cântări şi manifestări similare). Craiova. Biserica. pe filiaţie. însă. prin intermediul deja celebrelor „răvașe” (bilețele cu anumite sentințe ce urmează să se îndeplinească negreșit. s -a desfiinţat gruparea de la 11 Iunie. Organizarea presupune nuclee foarte disciplinate. creează o psihoză eminamente sectară prin descrierile îngrozitoare ale sfârşitului lumii. Mătăsari etc. Abuzează de digresiuni. grădinițe. vol. dar adepţii s-au regrupat la alte biserici: Sf. deja. care fac. Sf. Are. Simeon. sectele şi fraţii mincinoşi . în 1910 Avânt misionar deosebit: acte de caritate. Ed. David. Pâine şi apă pentru suflet. Iaşi. Silvestru. în urma unor „arătări”. Stelian.-după 1989. Nu în ultimul rând. diavoli. paroh Ion Grigore. De asemenea. purtătorul unor revelaţii primite direct. ale chinurilor iadului etc. la Comarnic. deliciul adepţilor. construcția și înzestrarea de Școli și Licee Orto doxe. în stil naiv. Cantacuzino. Mina. „revistă creştin-ortodoxă” – dif. Sf. Iaşi. cu predici visarioniste şi ilustraţii: icoane pictate de Ier. Pantelimon. Visarion s -a retras. În predici. îngeri.S. inclusiv la Chișinău. Balcic etc. Arad. organizația națională este condusă de Presb. în diverse moduri – formă de ocultism condamnabil). forme de venerare: s -au alcătuit cântări care îi evocă personalitatea și chiar s-a publicat un film. spitale și orfelinate S-au implicat în construcția și reparația de biserici și monumente pentru eroi. Timişoara. prin combaterea aspră a păcatelor şi viciilor. şi meritul de a îndrepta adepţii pe calea moralităţii. el însuşi. voluntariat în privința ajutorării victimelor din războaie. se propun.I. însă. Maica Domnului. -după moartea liderului. Elena Cârlan -Ungureanu - . prezentând dialoguri între Dumnezeu. cu binecuvântarea Sf. Visarion se pretinde. Ilie. Toţi Sfinţii. SOCIETATEA ORTODOXĂ NAȚIONALĂ A FEMEILOR DIN ROMÂNIA Înființată de pricipesa Alexandrina Gr. Nicolae Şelari. fie nu s-a obţinut deloc. au puternice nuclee în ţară: Constanţa. P. viziuni. funcționează un Consiliu de duhovnici Actualmente. fără bază biblică şi patristică.. Visarion. Botoşani. 2. dar și cu mişcarea de la Vladimireşti şi Turma Sf. Galaction (fie s -a obţinut în grabă. Sf. Din cuprinsul acestor materiale: . -într-o vreme. 3. căci la ora actuală se publică fără nici o binecuvântare). acestea fiind extrase individual. -au legături. strâns unite în jurul „epitropilor” (care pot fi și femei).. pentru sprijinul acțiunilor lor de binefacere Organizația a fost interzisă în perioada regimului comunist și reactivată după 1989. -la iniţiativa pr. numere. mişcarea cunoaşte o dezvoltare puternică: se publică revista „Călăuza ortodoxă – Pâine și apă pentru suflet”. Sinod. în toată țara. bătrân. „Călăuza” a apărut cu binecuvântarea P. în care spiritul „profetic” al liderului grupării continuă să-i însuflețească pe adepți. 1998. având filiale în mai multe părți ale țării Pe lângă organizație. Pelerinul. Tulcea. Iugulescu. în care este prezentat urcându-se spre cer și călătorind printre stele… Bibliografie: Adrian. proiecţii de diapozitive etc.Ier. poveşti şi descrieri imaginare. unde a murit în 2008. inclusiv la Mausoleul de la Mărășești Primeau un procent semnificativ din încasările Loteriei Române. Pr. S-au alcătuit filme. reproduce astfel de mesaje. au loc adunări specifice. Visarion. Sf.

R. Ligi și Societăți – organizate pe lângă parohii și mânăstiri din cuprinsul Patriarhiei Române . care ulterior au fuzionat (1999) Sprijină misionarismul în rândul tinerilor prin: acțiuni de catehizare. tabere de creație de icoane și obiecte de artă religioasă etc. ȘI LIGA TINERETULUI ORTODOX - Organizații de tineret inițial distincte. Asociații.- Se încearcă recuperarea bunurilor imobiliare confiscate de regimul comunist.S. editarea de cărți și publicații 5. organizarea de simpozioane (Festivalul „Filocalia”). Sinod. organizarea de conferințe și simpozioane.O. ALTE ORGANIZAȚII: - Asociația „Sf. Tănase Nicolae de la Valea Plopului Diverse alte Fundații.C. tabere de muncă și rugăciune la mânăstiri. 6. editarea unor materiale cu conținut misionar (Editura „Filocalia”). prin proceduri juridice anevoioase. cu binecuvântarea Sf. reparația și înzestrarea sfintelor locașuri sau așezămintelor caritabile. publicații. Stelian” Asociația „Pro Vita” – activitatea misionară exemplară a Pr. având filiale la nivelul mai multor parohii din București și din țară Sprijină lucrarea misionară și filantropică a Bisericii prin: implicarea în construcția. Organizații. FRĂȚIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - Organizație mirenească națională. în vederea refacerii patrimoniului neces ar relansării activităților misionare ale Societății 4. A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful