1.

0

PENGENALAN Kajian berkaitan perkembangan manusia sering dilakukan daripada sudut

fizikal, kognitif, sosial, emosi dan moral. Woolfolk dan Margetts(2007) mentafsirkan perkembangan fizikal sebagai perubahan di dalam badan, perkembangan kognitif sebagai perubahan di dalam badan, perkembangan sosial sebagai perubahan dalam hubungan dengan individu lain dan perkembangan emosi sebagai perubahan dalam kefahaman,ekspresi serta pengurusan emosi. Setiap yang hidup pasti akan menjalani dua proses utama yang asas bagi merealisasikan sebuah kehidupan. Proses tersebut adalah perkembangan dan pertumbuhan. Dua proses ini merupakan induksi yang penting untuk mematangkan atau mendewasakan semua benda hidup. Perincian bagi perkembangan adalah perubahan abstrak yang berterusan hingga ke akhir hayat benda hidup tersebut. Pertumbuhan pula adalah perubahan fizikal yang terhad pada beberapa faktor. Perkembangan jasmani, mental, emosi dan sosial menjadi asas di mana tingkah laku individu dibina melalui proses pembelajaran. Ramai ahli psikologi mempercayai baka dan alam sekitar merupakan faktor yang berasingan iaitu mempengaruhi personaliti seseorang individu serta kebolehannya untuk mencapai sesuatu dengan caranaya tersendiri. Dalam hidup ini, apa yang difikirkan, dibuat atau dirasakan oleh seseorang itu sebagai seorang kanakkanak, seorang remaja, atau seorang dewasa adalah hasil dari saling hubungan yang wujud di antara faktor warisan biologi dengan pengaruh alam sekitar

1

2.0

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Proses perkembangan ialah perubahan yang tidak boleh diukur secara

kuantitatif tetapi ternyata telah berlaku dan boleh dilihat dalam satu tempoh yang panjang. Perkembangan menekan kepada aspek-aspek keupayaan dan kebolehan seseorang untuk berfungsi dan berinteraksi dengan keadaan sekeliling untuk keselesaan hidup sepanjang hayatnya. Contohnya : kebolehan mengkoordinasi pergerakan anggota badan, bertutur, memahami dari bendabenda konkrit ke abstrak, berinteraksi dan meluahkan perasaan dengan orang dan keadaan sekeliling. Perubahan ini disebut perubahan secara kualititatif. Perkembangan kanak-kanak merupakan hasil dari pengaruh keadaan alam sekitar ke atas kanak-kanak semasa ia membesar. Perkembangan fizikal pula merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagianbahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia (Woolfolk & Margetts, 2007). Semasa pembesaran, kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian, berat badan, menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung (Hurlock,1978). Secara langsung, perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanakkanak melakukan sesuatu, misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Jika kanak-kanak tidak bersaing, ia mungkin akan menyebabkan mereka disisih daripada kumpulan rakan sebaya. Perkembangan fizikal mempengaruhi keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kanak-kanak yang disisih daripada kumpulan mungkin mempengaruhi perkembangan personalitinya.

2

sifat umum jenis itu ialah phylogenetic adalah serupa.1 KONSEP PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak merupakan dua faktor asas kepada penemuan objektif pendidikan. Gesell (1949) menyatakan. perkembangan merupakan perubahan kualitatif kerana ia tidak dapat diujur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal.2. Tambahan pula. walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa. pertumbuhan merupakan perubahan secara “kualitatif” serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. mental. Proses perkembangan bagi sesuatu organisma sudah sedia terancang dalam gen-gen yang diwarisi daripada keturunan yang terdahulu. Menurut Crow dan Crow (1983). Garrison berkata perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Semua perkembangan 3 samaada dalam bentuk struktur. Menurut Atan Long. perkembangan sentiasa berlaku secara berterusan dari permulaan percambahan hingga ke akhir hayat organisma. secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang bias dilalui oleh kanak-kanak. rohani. kepada perancangan kurikulum dan kepada penciptaan teknik mengajar untuk semua murid dalam berbagai peringkat perkembangan. Bagi sesuatu jenis organisma. Perkembangan bukan sahaja membawa sesuatu organisma ke peringkat matang. .S Wright dan Ann Taylor mengatakan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait serta berhubung dengan pertambahn umur. D. Karl E. dan sosial menjadi asas di mana ciri-ciri tingkah laku individu dibina. Perkembangan jasmani. moral dan sosial. emosi. tatapi perkembangan berterusan walaupun peringkat kematangan dilampaui batas.

Secara ringkasnya. Seorang bayi boleh menggengang objek dengan tangan sebelum belajar menggunakan jari tangan. Ini adalah salah satu faktor yang membawa kepada perbezaan di antara manusia. Pertumbuhan berlaku dengan otot-otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot-otot halus. 4 . kanak-kanak akan menambah kemahiran sedia ada. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat sejagat.kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Terdapat perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan beransur daripada keadaan umum kepada yang lebih spesifik. kemudian merangkak diikuti dengan kebolehan berdiri dan seterusnya berjalan. Sesetengah kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada yang hanya boleh berjalan pada 18 bulan. Corak dan aturan perkembangan adalah hamper sama tetapi kadar perkembangan manusia berbeza untuk setiap individu.2 PRINSIP ASAS PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Dalam prinsip asas perkembangan kanak-kanak. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu. proses perkembangan berlaku mengikut aturan. Misalnya seorang bayi pada peringkat awal boleh duduk dengan bantuan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah satu proses yang berlaku secara berterusan. Perkembangan juga bermula daripada konkrit kepada abstrak. 2. Kemahiran yang ada padanya sekarang juga merupakan asas untuk pencapaian kemahiran-kemahiran baru kelak. Ini dapat dilihat khususnya dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Dalam proses perkembangan seseorang.

proses pertukaran diantara kromosom daripada ibu dan bapanya berlaku dan menjadi ciri-ciri baka tersendiri. Pembelajaran adalah hasil daripada latihan. Seterusnya.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Proses perkembangan kanak-kanak meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh badan dan tingkah laku. Perkembangan kanak-kanak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor baka dan juga persekitaran. duduk. Proses pembelajaran membantu seseorang individu memperkembangkan potensi yang sedia ada di dalam diri misalnya perkembangan otot dan saraf anggota badan yang sempurna memungkinkan seseorang itu berenang tetapi dia hanya boleh berenang jika berlatih atau meniru cara-cara berenang. Kematangan adalah kemunculan potensi yang sedia ada di dalam seseorang individu. Ia fokus pada kromosom iaitu sejenis benda seni berbentuk panjang yang didapati dalam nucleus sel sperma dan juga sel ovum. Pengaruh genetic atau faktor baka dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nekleoprotien yang menentukan baka atau ciri keturunan. 2. kromosom mengandungi bahan DNA dan RNA dan masing-masing membawa gen-gen yang mengandungi sifat-sifat baka. berjalan dan berlari. Semasa proses persenyawaan. Mengikut kajian. Gen merupakan penentu utama dalam perwarisan ciri-ciri perkembangan individu serta sesetengah penyakit ibu bapa. Ia dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik. proses peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha.Perkembangan juga bergantung kepada hasil interaksi di antara kematangan da pembelajaran. pengaruh genetic terhadap perkembangan manusia dapat diperhatikan ke atas ciri-ciri perbezaan individu dari segi fizikal. mental dan emosi. iaitu percantuman sel seperma dengan sel ovum dengan membentuk zigot yang mula mendapat 23 kromosom daripada ibu bapa masing-masing. misalnya merangkak. Individu yang normal biasanya mempunyai 23 pasangan kromoson. kemudian diwarisi oleh bayi yang dilahirkan. 5 .

Makanan yang berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan caa yang baik akan mengalami perkembangan poensi. 6 . mempunyai ciri fizikal seperti saiz badan. Status sosial-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Setiap individu. tinggi-rendah. kecuali sesetengah kanak-kanak berkembah. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar. bentuk dan warna organ deria serta kemahiran fizikal yang unik.. asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. Biasanya. Kajian telah menunjukkan ciri-ciri fizikal luaran khasnya warna rambut dan organ deria diwarisi oleh gengen ibu bapa. makanan. Ahli psikologi Galton (1865).Faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan kanak-kanak ialah faktor persekitaran. Ahli psikologi mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Selian itu. berat-ringan. Nerman (1937) dan Shieldo (1962) membuktikan bahawa setiap individu mepunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebaya. Goddard (1890). institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia seperti iklim rumah. kanak-kanak yang dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Mereka juga mengatakan bahawa emosi seseorang iniduvidu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. misalnya. tingkah laku dan emosi yang sempurna. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. Dalam faktor persekitaran.

Selain itu. serta mengabaikan nilai keharmonia dan nilai kejiwaan. bermoral.masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. akan membentuk sikap yang negative dan personaliti yang tidak diingini. Selain itu. perkembangan kognitif kanak-kanak diperngarui oleh faktor persekiratan iaitu rumah dan sekolah. afektif dan psikomotor pelajar. personaliti dan mental. emosi dan sosialnya. berketrampilan. berakhlak bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapt keharminian dan kemakmuran Negara. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosio emosi. majalah. Sebaliknya. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. iklan. intelek. masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. rajin berusaha. emosi dan sosialnya. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang beransur keganasa. Sumber teknologi merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. kuning atau kezaliman. Guru dan sekolah perubahan bersama-sama diberi tugas . Guru yang bersifat penyayang dan cekap mulia. Iklin sekolah yagn kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan merupakan agen pengajaran dan 7 dan pembelajaran akan membantu untuk perkembangan kognitif. dan sebagainya. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. Pendedahan kanakkanak kepada sumber teknologi yang sihat akn meningkatkan kadar perkembangan kognitif.

Mesosistem pula bermaksud perhubungan antara mikrosistem. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Contohnya rumah-sekolah. makrosistem dan kronosistem. dan sekolahjiran. rumah-jiran. Makrosistem bermaksud perkembangan individu dipengaruhi oleh normanorma. mesosistem. Apa yang berlaku dalam satu mikrosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain misalnya keadaan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. nilai dan amalan masyarakat. Menurut beliau.memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. persekitaran perkembangan individu terdiri daripada lima sistem iaitu mikrosistem.1987 ) menjelaskan kebanyakan mengatakan pengaruh baka dapat mempengaruhi perkembangan perkembangan kanak-kanak sebagai hasil interaksi antara alam persekitaran dengan kanak-kanak tersebut. perkembangan kanak-kanak adalah kesan persekitaran terhadap kanak-kanak dan juga ciri-ciri kanak-kanak tersebut ke atas persekitaran. Pengaruh baka kanak-kanak. Misalnya sesetengah masyarakat. Teori dan persekitaran telah Ekologi Bronfenbrenner lama diperdebatkan dan (1979. Menurut beliau. demi mewujudkan insan yang hamonis dan seimbang dari segi intelek. peranan 8 . guru. adik beradik. eksosistem. Eksosistem dalam persekitaran bermaksud pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak. rohani. rakan dan jiran. Mikrosistem ialah persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa seperti ibu bapa.

Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung (Hurlock. 1978). misalnya keupayaan mereka bersaing dengan rakan sebaya dalam sukan atau permainan. Menurut Buss dan Plomin 9 . perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. Menurut Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. iklim. warna mata dan warna rambut juga dipengaruhi oleh trait fenotaip. 3. kronosistem bermaksud perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa misalnya kanakkanak pada hari ini lebih fokus kepada permainan-permainan computer jika dibandingkan dengan kanak-kanak dua atau tiga puluh tahun yang lalu. perkembangan fizikal menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan.0 PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK Menurut Woolfolk & Margetts (2007). berat badan. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan seperti mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang penting. Warna kulit. fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia. tetapi pengaruh baka juga memainkan peranan penting. Secara langsung. Di sesetengah Negara. Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan.2008). senaman dan juga pekerjaan. menjadi lebih kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks.jantina ditititkberatkan (Santrock. baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek fizikal seseorang itu. Biasanya anak-anak daripada ibu bapa yang besar badan adalah lebih tinggi dan lebih berat daripada anak-anak ibu bapa yang kecil. 1987) . Umur panjang atau pendeknya juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran.

Pada kebiasaannya. Pada usia 6 hingga 12 bulan. Pada peringkat prenatal. kajian mendapati kanak-kanak yang kembar seiras mempunyai persamaan dalam tahap aktiviti. tangan bayi boleh menggunakan jari tangan kedua-dua kerana otot tangan tangan untuk sudah menggengam objek dan seterusnya bayi dapat memegang objek dengan menggunakan berkembang. dapat megangkat badannya seterusnya lengan. dapat merangkak. bayi tersebut boleh mengawal kakinya. bayi tersebut boleh mengawal kakinya. kaki dan tangan.(1985) dalam Ramlah Jantan dan Mahani Razali (2004). berdiri dan seterusnya berjalan. Selepas kelahiran. Selepas beberapa sebelah bulan. Kajian ini membuktikan baka mempunyai pengaruh yang besar ke atas pertumbuhan dan perkembangan individu. emosi dan kebolehsesuaian berbanding dengan kanak-kanak yang terdiri daripada anak-anak kembar lain uri. Perkembangan bermula pada tulang belakang dan menuju ke arah luar badan.1 PRINSIP PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK Perkembangan bermula dari kepala dan beransur ke kaki. Seorang bayi selepas kelahiran cuba mencapai objek yang dilihatnya tetapi gagal kerana masih tidak dapat mengawal otot-otot tangannya. 10 . kemudian diikuti lengan dan seterusnya kaki. Seseorang bayi dapat mengawal pergerakan kepala dan ekspresi muka dalam masa dua bulan selepas lahir. Dalam masa beberapa bulan. 3. Seorang kanak-kanak dapat mengawal pergerakan kepalanya terlebih dahulu. arah perkembangan berlaku daripada tengah badan dan berterusan ke luar. Otot halus pada jari tangan dan kaki merupakan merupakan bahagian terakhir dalam perkembangan fizikal badan. saiz kepala seorang bayi berkembang terlebih dahulu diikuti dengan perkembangan badan. jantung dan organ-organ terbentuk dahulu sebelum kaki dan tangan.

Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak penambahan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. Kreativiti misalnya akan berkembang dengan cepat dan mencapai tahap maksimum pada peringkat remaja tetapi kebolehan menaakul berkembang dengan lebih perlahan semasa kanak-kanak. pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti. bayi masih akan menangis tetapi boleh menunjukkan kepada kepalanya yang sakit. bayi akan menangis dengan kuat. kanak-kanak kelihatan lebih kuat. apabila bayi menguasai kebolehan bahasa.2 PERINGKAT PERKEMBANGAN FIZIKAL KANAK-KANAK Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini. Pada peringkat ini. Seterusnya. 11 .Kebolehan bayi bertambah jelas dan spesifik seperti kepala bayi terhantuk sesuatu. belajr bermain alat-alat muzik seperti piano dan biola. jika insiden sama berlaku. Pada umumnya kanak-kanak menjadi lebih kurus. Ketinggian kanak-kanak lelaki mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga 12 tahun akan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun. bayi dapat memberitahu kepalanya yang sakit. koordinasi mata dan tangan sudah mencukupi untuk kanak-kanak menulis dengan lebih kemas. Pada umur sebelas tahun apabila kanak-kanak menghampiri akil baligh. Ketinggian kanakkanak perempuan bertambah pada umur 8 sehingga 10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. cepat dan mempunyai keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugas yang diberi kapada mereka. Aspek perkembangan kanak-kanak berkembang pada tahap yang berbeza kerana kaki dan tangan mencapai tahap perkembangan maksimum semasa peringkat remaja tetapi bahagian bahu mengambil masa lebih lama. Selepas beberapa bulan. Perkembanagn otot-otot halus. 3.

3. belajar bermain alat muzik seperti piano dan biola. membina model. belajar gimnastik. 3. tenis dan olahraga.menjahit. mengait. belajar gimnastik. Pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini lebih bercorak penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang sedia ada. menjahit. Kanak-kanak lelaki lebih cenderung kepada permainan lasak misalnya permainan bola sepak di padang. Perkembangan otot-otot halus. cepat dan mempunyai keupayaan untuk fokus kepada aktiviti atau tugas yang diberi kepada mereka. kanak-kanak kelihatan lebih kuat. mengait. berenang. Pada umur sebelas tahun apabila kanak-kanak menghampiri akil baligh. Pada peringkat ini.3 IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Untuk tahap kanak-kanak dari 7 hingga 12 tahun. pertumbuhan gigi kekal bermula dan gigi susu akan diganti. Guru harus 12 . membina model. kanak-kanak boleh diajar bermain alat-alat muzik dan aktiviti-aktiviti seperti melukis.2. Ketinggian kanak-kanak perempuan bertambah pada umur 8 hingga 10 tahun dan mencapai tahap kemuncak pada 12 tahun. Ketinggian kanak-kanak lelaki mula bertambah apabila mereka berumur antara 10 sehingga 12 tahun dan mencapai tahap kemuncak semasa mereka berumur 15 tahun dan kebiasaannya kanak-kanak menjadi lebih kurus. koordinasi mata dan tangan sudah mencukupi untuk kanak-kanak menulis dengan lebih kemas. tenis dan olahraga. berenang.1 KANAK-KANAK (7 TAHUN HINGGA 12 TAHUN) Kadar pertumbuhan dan perkembangan pada peringkat ini stabil dan tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan peringkat-peringkat sebelum ini. Kanak-kanak lelaki cenderung kepada permainan lasak misalnya permainan di padang.2.

gimnastik untuk menguatkan otot. ibu bapa digalakkan memberi mereka membuat sesuatu kerja dengan usaha sendiri. Guru perlu sensitif dan memberi perhatian kepada perubahan-perubahan ini kerana ia mempergaruhi kesediaan.melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti permainan dan latihan-latihan seperti berenang. kanak-kanak dapat membentuk sifat kebebasan peribadi. Guru-guru di 13 . Mereka tidak boleh selalu bergantung kepada orang sekeliling mereka kerana daripada usaha mereka sendiri. maka ia boleh menimbulkan masalah kepada individu tersebut. Jika perubahan yang berlaku pada setiap peringkat tidak mengikut jadual atau normal masyarakat. Meraka biasanya dilatih untuk belajar berdikari kerana kanak-kanak pada peringkat. guru harus menyediakan aktiviti-aktiviti lasak untuk kanak-kanak lelaki misalnya bermain bola sepak dan permainan sukan yang sesuai untuk kanak-kanak perempuan misalnya bermain bola jaring. keupayaan dan minat kanak-kanak dalam pembelajaran di sekolah. nilai dan kemahiran hidup.3 TEORI PERKEMBANGAN ROBERT HAVIGHURST R. daya tahan serta membina pergerakan yang lebih cekap. kanak-kanak juga dapat menguasai konsepkonsep moral. Havighurst dalam bukunya Human Development and Education (1953) menyenaraikan tugas-tugas perkembangan kanak-kanak. kanak-kanak (6 hingga 12 tahun). Beliau telah membahagikan peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak kepada tiga iaitu peringkat lahir hingga awal kanak-kanak (0 hingga 6 tahun). Selain itu. Havighurst mengatakan kanak-kanak dapat membezakan lelaki dan perempuan. 3. Mereka dapat membentuk konsep diri yang sihat kerana kanak-kanak tahu membuat perbandingan. Selain itu. Pada peringkat kedua iaitu peringkat kanak-kanak (6 hingga 12 tahun). Peringkat-peringkat perkembangan berlaku pada kadar yang berbeza untuk setiap individu.awal remaja dan remaja (12 hingga 18 tahun).

menyelesaikan masalah.sekolah boleh mengajar kanak-kanak kemahiran membaca. maksud kognitif adalah berkaitan rapat dengan kognisi. merancang. mencipta. iaitu aktiviti atau proses memperolehi ilmu secara taakulan atau pemikiran melalui deria. mengkategori. khasnya dengan rakan sebaya yang lebih berpengalaman. mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing.0 PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir. memberi pendapat. perkembangan otak dan sensorimotor (fizikal) serta interaksi dengan orang yang perkembangan kognitif tidak dapat dipisahkan daripada kemahiran berfikir. Ia melibatkan aktiviti mental seperti ingatan. merancang. Dengan perkataan lain. menulis dan mengira kerana perkembangan otak pada peringkat ini sangat cepat.mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Perkembangan kognitif kanak-kanak memberi penekanan terhadap pembinaan pemikiran kanakkanak. Mok Soon Sang (2008) menyatakan. bergantung Tambahan kepada pula. mencipta. berimaginasi dan lain-lain. berimaginasi dan lain-lain. 4. menyelesaikan masalah. menaakul. sesuatu proses pemikiran berlandaskan pengendalian metakognisi. memahami. Ia berpusat kepada perubahan pemikiran kanak-kanak yang berlaku daripada satu peringkat perkembangan kepada yang seterusnya. kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu berfikir. Kemahiran kognitif penting untuk kelangsungan hidup seseorang individu. lebih perkembangan berpengalaman. mengketogeri. kognitif iaitu kanak-kanak perkembangan adalah sosial.1 KONSEP PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK Menurut Haliza Hamzah dan Joy N. menaakul. Maka perkembangan kognitif kanak-kanak adalah 14 . memberi pendapat memahami. 4. Samuel (2009). Maka perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berkaitan rapat dengan perkembangan otaknya serta interaksi sosial.

perkembangan kognitif juga tidak dapat dipisahkan daripada kemahiran berfikir. Tambahan pula. 4. membanding beza dan berfikir tentang sesuatu. Satu lagi kebolehan yang diperolehi oleh kanakkanak peringkat konkrit ialah individu tersebut boleh memikirkan secara serentak tentang keseluruhan kumpulan objek dan hubungan di antara subordinate atau sub-kumpulan yang membentuk kumpulan besar tersebut. Kesimpulannya. sesuatu proses pemikiran berlandaskan pengendalian metakognisi.1 PERINGKAT OPERASI KONKRIT Kanak-kanak peringkat operasi konkrit juga secara beransur-ansur berubah daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered atau objektif (slavin. Contohnya bila seseorang kanak-kanak peringkat operasi konkrit ditanya. iaitu perkembangan sosial. Sementara kawannya nampak burung dan yang lain jawab pokok. 15 . perkembangan kognitif kanak-kanak adalah bergantung kepada perkembangan otak atau sensorimotor (fizikal) serta interaksi dengan orang yang lebih berpengalaman. khasnya dengan rakan sebaya yang lebih berpengalaman.berkaitan rapat dengan perkembangan otaknya serta interaksi sosial. Dengan perkataan lain. Ia juga selari dengan perkembangan fizikal dan sosial kanak-kanak tersebut. 1997). apakah bentuk awan yang dia lihat pada masa itu? Jawapannya mungkin arnab.1. perkembangan kognitif kanak-kanak adalah perkembangan otak kanak-kanak tersebut yang membolehkan kanak-kanak tersebut mengenal. Dia dapat menerima jawapan rakan-rakannya kerana dia memahami orang lain masing-masing mempunyai persepsi tersendiri. Pemikiran decentered membolehkan kanak-kanak memahami bahawa persepsi orang lain berlainan daripada mereka. Kebolehan ini dinamakan 'class inclusion'.

Dengan perkataan lain organisasi ialah proses dalaman dan adaptasi ialah proses luaran. asimilasi (assimilation). 1955). Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Oleh itu. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. The origins of intelligence in intelligence. setiap individu cenderung untuk memahami persekitaran mereka.4. Menurut Piaget. dan keseimbangan (equilibrium). kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. memahami situasi dan menyelesaikan sesuatu kekusutan.2 PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK : TEORI JEAN PIAGET (1896-1980) Menurut Jean Piaget. 4. Organisasi ialah sifat dalaman organisma untuk bertindak untuk menyusun persekitaran manakala adaptasi ialah penyesuaian dengan persekitaran fizikal. the first being the internal aspect of the cycle of which adaptation constitutes the external aspect" [Piaget. "From the biological point of view organisation is inseparable from adaptation: They are two complementary processes of a single mechanism.1 KONSEP PERKEMBANGAN KOGNITIF Piaget telah menggunakan idea daripada biologi yang dicadangkan bahawa pembelajaran adalah hasil daripada 2 proses utama iaitu organisasi dan adaptasi. akomodasi (accomodation). Kita akan 16 . Piaget telah memperkenalkan 4 konsep dalam kognitif iaitu skema (schema). kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak.2. sebaliknya.

Adaptasi melibatkan dua proses yang saling berkait iaitu asimilsi (assimilation) dan akomodasi (accommodation). Skema tidak statik tetapi sentiasa berubah dan diandaiakan seperti konsep atau kategori berkaitan sekumpulan objek. memegang. Bagi gerakan memegang. bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan seperti contoh. jari ibu. Orang dewasa memiliki banyak skema manakala bilangan skema bayi terhad dan bertambah apabila membesar. sewaktu dilahirkan. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. Contohnya. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan. mereka akan menyusun pengalaman-pengalaman di dalam minda masing-masing dan membentuk satu sistem di panggil skema (schema). peristiwa atau ciri. Proses perubahan dan penukaran skema lama kepada skema baru di panggil adaptasi. Setiap kali individu memperolehi sesuatu pengalaman. Ketidakselesaan ini mendorong individu mencari penyelesaian atau keseimbangan. Proses asimilasi yang berlaku membolehkan manusia mengikuti 17 . Asimilasi merupakan satu proses penyesuaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. memandang.Oleh itu. Skema ialah struktur-struktur kognitif atau mental yang diperolehi oleh individu untuk mengadaptasi dengan persekitaran dan mengorganisasi persekitaran berkenaan. merasa. Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindak balas dengan persekitarannya. Pembentukan skema bermula sebaik sahaja seseorang individu dilahirkan.berasa kurang selesa jika berdepan dengan sesuatu keadaan yang tidak menentu atau keadaan yang tidak dapat dijangka. mencapai. serta menggerakkan tangan dan kaki. Ia bermula dengan pembentukan skema yang mudah kemudian beransur kepada skema yang lebih kompleks.

kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru ini dengan skema lama yang telah ada.2 PERINGKAT OPERASI KONKRIT (7 HINGGA 11 TAHUN) Tahap ketiga Piaget dikenali sebagai tahap operasi konkrit iaitu berlaku semasa kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Contohnya. seorang kanak-kanak yang baru pertama kali melihat sebiji epal.2. mengasimilasi dan mengakomodasi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk mencapai keseimbangan.sesuatu modifikasi skema hasil daripada pengalaman yang baru diperolehi. Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. jika kita menggunakan skema baru untuk sesuatu situasi atau pengalaman yang baru ia berjaya maka keseimbangan akan berlaku tetapi sekirannya skema baru tidak memberi penyesuaian yang baik maka keseimbangan akan berlaku dan kita akan terus membina skema-skema baru untuk disesuaikan dengan situasi baru. Menurut Piaget. kanak-kanak tersebut akan menggunakan skema memegang (skema yang sedia ada) dan merasanya. kanak-kanak belum berfikir secara egosentrik seperti pada tahap praoperasi. dalam mengenal huruf. Oleh itu. Perasaan ingin 18 . Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Kesimpulannya. Akomodasi akan berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. Melalui pengalaman dan bimbingan. Akomodasi berfungsi apabila skema tidak dapat mengasimilasi (menyesuaikan) persekitaran baru yang belum lagi berada dalam perolehan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak tersebut akan mendapat pengetahuan yang baru baginya berkenaan "sebiji epal". Melaluinya. Contohnya. 4. kanak-kanak mungkin akan menyatakan “d” sebagai “b” apabila diperkenalkan. proses mengorganisai. Pada tahap ini.

padatan konsep pengekalan sesuatu benda atau objek.tahu menjadikan kanak-kanak gemar bertanyakan sesuatu yang menarik minat mereka kepada orang yang lebih dewasa. bagaimanapun. daripada dekat kepada jauh. Tuntasnya. iaitu daripada konkrit kepada abstrak. mengikut perkembangan fizikal individu. ketuhanan. susunan. daripada kasar kepada halus. Perubahan yang dapat dilihat ialah mereka sudah mula memahami unsurunsur pemikiran logik. Mereka hanya memahami konsepkonsep yang konkrit atau objektif seperti mengenali haiwan. Menurut Piaget. kanak-kanak akan mula belajar bermain dan bergaul dengan rakan-rakan yang sebaya kerana mereka mula memasuki zaman persekolahan. makna hidup dan sebagainya. Pembelajaran yang baru dan kompleks hendaklah menggunakan proses akomodasi untuk mengubah struktur kognitifnya agar mengadaptasikan keperluan situasai pembelajaran yang dihadapinya. Oleh kerana proses 19 . berat. 4. Inhelder dan Piaget (1958) menegaskan bahawa kanak-kanak pada tahap ini boleh melaksanakan sesetengah operasi ke atas objek lain tetapi tidak boleh beroperasi ke atas operasi atau proses pemikirannya sendiri. Perkembangan semangat inkuiri menyebabkan mereka mula menerima pendapat orang lain dan pada tahap ini. Mereka memahami konsep-konsep nombor.2.3 IMPLIKASI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengikut Teori Pembelajaran Kognitif Piaget. daripada pengalaman yang sedia ada kepada pengalaman baru. isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak. tumbuhan dan sebagainya. kanak-kanak pada tahap ini Walau masih belum memahami atau menaakul tentang perkara-perkara yang abstrak seperti konsep kenegaraan. pembelajaran merupakan perubahan bentuk tingkah laku.

Contohnya. Guru juga boleh melakukan demonstrasi sebelum menyuruh kanak-kanak memcuba sesuatu. Untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun iaitu peringkat praoperasi. Pihak sekolah harus menyediakan pengalaman pembelajaran yang pelbagai pada kanak-kanak tahap ini seperti membuat lawatan ke Zoo Negara. taman. guru hendaklah menggalakkan mereka melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Menurut Piaget. Kebiasaannya kanak-kanak pada peringkat praoperasi susuh memahami sesuatu perkara dari sudut pandangan orang lain seperti guru memberi penjelasan tentang nilai atau nasihat diberikan dalam ayat yang mudah difahami. batang aiskrim untuk belajar kemahiran menambah dan menolak. guru harus berhati-hati dengan menggunakan perkataan kanak-kanak pada peringkat ini kerana kadang-kala sesuatu perkataan tersebut membawa makna yang lain atau sesuatu perkataan boleh membawa pelbagai makna contohnya Lila memberitahu cikgunya “nak baring” yang bermaksud dia sebenarnya hendak tidur. pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak akan berubah dan meningkat dari satu peringkat ke peringkat lain. Sewaktu di sekolah. Pada peringkat operasi konkrit untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada peringkat ini.akomodasi bergantung kepada motivasi intrinsik individu. kanak-kanak menggunakan bahan-bahan maujud seperti batu. guli. Di dalam kelas. guru perlu memberi arahan yang pendek dan memberi contoh kepada murid seperti arahan untuk beratur di luar kelas atau bagaimana untuk menjalankan sesuatu aktiviti diberi dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Piaget telah mengemukan beberapa cadangan mengajar kanak-kanak mengikut peringkat-peringkat. guru di sekolah haruslah mengajar menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit. Balai Bomba dan sebaginya. guru digalakkan memberi peluang kepada kanak-kanak melakukan “hand on” terhadap sesuatu kemahiran seperti membentuk perkataan dengan potongan-potongan huruf. guru harus meneruskan penggunaan bahan yang konkrit terutama untuk mempelajari kemahiran yang baru seperti model-model tiga demensi (3D) untuk mewakili objek-objek yang 20 .

guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk memanipulasi dan menguji objek-objek yang diajar contohnya membuat eksperimen dalam subjek sains seperti mengkaji keperluan cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Dalam pembelajaran. Bahagikan pembentangan kepada langkah-langkah yang mudah. seelok-eloknya gunakan contoh-contoh yang sesuai dan berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk mengajar perkara-perkara yang lebih kompleks dan perkenalkan soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah yang memerlukan pemikiran logik dan analitik. 21 . Guru-guru haruslah memastikan pembentangan dan pembacaan adalah ringkas dan tersusun seperti mulakan pembacaan dengan buku yang mudah beransur kepada yang lebih kompleks. Di dalam kelas.baru pelajari.

Baka menentukan had perkembangan manakala persekitaran akan membantu individu mencapai tahap perkembangan yang maksimum. Oleh yang demikian. Peringkat-peringkat perkembangan membawa perubahan yang menuju ke arah tertentu serta dijangkakan. Perkembangan dipengaruhi oleh baka dan persekitaran. untuk memastikan kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.5.0 RUMUSAN / CADANGAN Faktor-faktor genetik dan persekitaran yang mempengaruhi perkembangan manusia melahirkan pelajar yang berbeza dari segi jasmani. persekitaran yang positif adalah amat penting untuk melahirkan insan yang cemerlang.emosi dan sosial di antara satu sama lain. Corak perkembangan berbeza-berbeza di mana semua kanak-kanak mencapai titik perkembangan yang sama pada umur yang sama. dewasa dan seterusnya. intelek. Perkembangan berlaku mengikut peringkat iaitu peringkat belum lahir. Kanak-kanak ialah individu yang mudah dibentuk. bayi. Tindakan utama yang harus dilakukan ialah membentuk sahsiah kanakkanak tersebut melalui pengajaran nilai-nilai murni untuk menguatkan jati diri kanak-kanak. gemilang dan terbilang. Perkembangan merupakan satu bahagian yang saling berhubung dengan bahagian yang lain iaitu wujud pertalian nyata antara kematangan jasmani dan kematangan mental. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak sememangnya harus diberi tumpuan utama kerana kanak-kanak merupakan insan yang mudah menerima dan menginterpretasikan sesuatu perkara dengan cepat. perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan yang berterusan dan menerusi peringkat-peringkat kematangan tertentu. kanak-kanak. remaja. 22 . Oleh itu perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifar kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.

23 .

24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful