SUSUNAN AS-SYAHID IMAM' HASSAN AL-BANNA

Sebarkan Naskah Al-Ma'thurat kepada orang ramai Insya Allah,diberi ganjaran baik oleh Allah SWT

Disediakan oleh:

AL-MA'THURAT
www.MyKuliah.com ::Portal MP3 Islamik::
MP3 Kuliah, Motivasi, Zikir, Doa

9 .. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami rnohon pertolongan. 4. Tuhan sernesta alarn..Aku berlindung dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari gangguan syaitan yang terkutuk. 5.. . bukan (jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula ialan) rnereka yang sesat. Yang rnenguasai hari pernbalasan... Tunjukilah kami jalan yang lurus. 7. Maha Pernurah lagi Maha Penyayang. I. (Surah Al-Fatihah: 1-7) 2 3.. ( i a i t u ) jalan orang-orang yang t e l a h Engkau anugerahkan ni'rnat kepada rnereka. D e n g a n rnenyebut n a m a A l l a h Yang M a h a Pernurah laei Maha Penyayang.. 6..... Segaia puli bagi Allah..

Dan mereka yang berirnan kepada Kitab ( A I Quraan) yang telah diturunkan kepadarnu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu.sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada rnereka. (Al-Baqarah: 1-51 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akh~rar Mereka itulah yang tetap mendapat petunjukdari Tuhannya. A l ~ laarn f rnllrn K~tab (Al Quraan) ~ ntidakada i keraguan padanka petunluk bag1 rnereka yang bertaqwa (laitu) rnereka yang beriman kepada yang ghaib y a n g r n e n d i r i k a n s h a l a t d a n menafkahkan 4 . d a n merekalah orang-orang yang beruntung.

257) Allah tidakadaTuhan rnelainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus rnenerus mengurus (makhluk-Nya]: tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan orang-orang yang kafir. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (irnan). Kerana i t u barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah. Kepunyaan-Nya apa yang d i langit dan d i bumi. Siapakah yang dapat rnernberi syafa'at d i sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui apa-apa yang d i hadapan mereka dan d i belakang rnereka. p e l i n d u n g -p e l i n d u n g n y a i a l a h syaitan. 6 . 2551 Tidak ada paksaan untuk (mernasuki) agama (Islarnl. sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daripada jalan yang salah. maka sesungguhnya ia telah mernegang tali yang amat kuat yangtidakakan putus. dan Allah MahaTinggi lagi Maha Besar. yang mengeluarkan rnereka daripada cahaya kepada kegelapan lkekafirani Mereka itu adalah penghuni neraka: rnereka kekal dl dalarnnva. (Al-Baqarah: 256 . Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilrnu Allah melainkan apa yangdikehendakiNya.t A l l a h Pelindung orang-orang yang beriman. (Al-Baqarah. Kursi Allah rneliputi langitdan burni. Dan Allah tidakrnerasa berat rnemelihara keduanya.

. Dan jika karnu melahirkan apa yangada di dalarn hat~mu atau kamu menyernbunyikannya. malaikat-rnalaikat-Nya.. rnaka >/ < . nescaya Allah akan rnembuat perhitungan dengan karnu tentang perbuatanrnu itu. Beri maaflah kami: ampunilah karni." " . dan mereka rnengatakan: "Kami tidak mernbezabezakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dan rasul-rasulNya. ianganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup karni memikulnya. Maka Allah rnengarnpuni siapa yang dikehendaki-Nyadan menyiksa siapa yangdikehendakiNya. Allah tidak rnembebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ianganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum karni.. Q J . dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu..."dan rnereka mengatakan: "Karni dengar dan kami ta'at" (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan karni dan kepada Engkaulah ternpat kernbali. dan rahrnatilah kami. Semuanya beriman kepada Allah. la rnendapat pahala (dari kebajikan) yangdiusahakannya dan ia merldapat siksa (dari kejahatan). ianganlah Engkau hukum kami iika kami lupa atau kami tersalah. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasulNya". b Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan di burni../ l~~lsJ~1. (Mereka berdo'a).//-. Ya Tuhan kami.&. "Ya Tuhan kami. dernikian pula orang-orang yang berirnan.---O " 4 Rasul telah berirnan kepada al-Quran yangditurunkan kepadanya dari Tuhannya. yangdikeriakannya. & l. YaTuhan kami.ii=~l. Engkaulah Penolong karni.

Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik) dan ianganlah kamu mengeraskan suaramu Dan tunduklah semua muka (dengan berendah d i r ~ ) kepada Tuhan Yang Hidup Kekal lagi sentiasa mengurus (rnakhluk-Nya). .c &~-~~~~-ll~~~lblly~l3. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. ."/4'9." (7x) Alif laam miim Allah tidakadaTuhan melainkan Dia Yang H ~ d u kekal p lagi senantiasa berdiri sendiri .a> r' Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'arasy yang agung. maka ia tidak khuatir akan perlakuan yangtidakadil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.. tidak ada Tuhan selain Dia.@ Dan barangsiapa mengeriakan amal-amal yang saleh dan dia dalam keadaan beriman.'/. . Cukuplah Allah bagiku.'/.. tolonglah kami terhadap kaum yang kafir" (Al-Baqarah: 284 . Dan sesungguhnya telah merug~lah orang yang melakukan kezaliman..286) k% Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.0"c <.

I I I ) Dan barang-siapa rnenyernbah tuhan yang lain d i samping Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. "YaTuhankuberilah arnpun dan berilah rahrnat. maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. bahawa sesungguhnya Karnl rnenci~takan karnu secara rna~n-rnaln (sala). Dan katakanlah. 13 12 ." (Al-Mukrninn 1 15 . Raja Yang Sebenarnya. dan Engkau adalah pemberi rahrnat Yang Paling baik. Tuhan (Yang mernpunyai) Arasy yang mulia.1 18) Maka apakah karnu mengira. (Al-lsraa': 110.tidak ada Tuhan selain Dia.dan bahawa kamu tidakakan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah.dalarn shalatmu dan janganlah pula rnerendahkannya dan car~lah lalan tengah dl antara kedua ~ t u Dan katakahlah: "Segala puii bagi Allah Yang t ~ d a k rnernpunyai anak dan tidak mernpunyai sekutu dalarn kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong (untuk rneniaga-Nya) dari kehinaan dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu.

Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dla rnenciptakan kamu dari tanah.Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. kemudian tlba-tiba kamu (rnenjadi)manusia yang berkembang biak. dan bagi-Nyalah segala puii di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu karnu berada di waktu zuhur Dia rnengeluarkan yang hidup dari yang mati dan rnengeluarkan yang m a t i dari yang hidup dan rnenghidupkan burni sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur). 1 4- .

Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia memperlihatkan kepadarnu kilat untuk(menirnbu1kan) ketakutan dan harapan. / ' b Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan Dia menurunkan air huian +@id\ .26) Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-la~nan bahasamu dan warna kulitrnu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang rnengetahui. @ Dan d i antara tanda-tanda kekuaraan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya.darl Iangit. (Ar-Rum: 17 . seketika itu (iuga) kamu keluar (dari kubur]. Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Dan d i antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurrnu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebahagian dari kurnia-Nya. lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang mendengarkan. Haa Miirn 17 16 . Kemudian apabila Dla memanggil kamu sekali panggilan dart bumi.

Yang Maha Kuasa. Dia-lah Allah Yang Menciptakan. Hanya kepada-Nyalah kernbali (sernua rnakhluk). (Al-Hasyr: 22-24) <jf:-J(AT e. Yang Mengadakan. Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. T~ada Tuhan selain Dia. Allah dari apa yang rnereka persekutukan. Yang Mengarnpuni dosa dan Menerirna taubat lagi keras hukurnan-Nya. Raja. '.:ar3 Diturunkan Kitab ini (Al-Ouraanl d a r ~ Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang Maha Mernelihara. * > Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Maha Suci. Yang Mengurniakan ieamanan.Suci. Yang 18 . Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang Membentuk Rupa. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Sejahtera. Yang Merniliki Segala Keagungan. Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada di langit dan di burni. Yang Maha Perkasa. Yang rnernpunyai kurnia.

ti Dengan menyebut narna Allah Yang Maha Pernurah lag1 Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat). supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekeriaan mereka.Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan kamu tidak pernah (pula) meniadi penyembah Tuhan yang aku sembah.6 ) 21 20 . dan untukku agamaku (Al-Kaaf~ruun1 . Untukmu agamamu. @ pada hari itu bumi rnenceritakan beritanya. nescaya dia akan melihat (balasan)nya pula Dan barangs~apa yang mengerlakan kelahatan seberat zarrah pun nescaya dia akan melihat balasannyalnya pula (Az-Zalzalah 1 . Katakanlah: "Hai orang-orang kafir! aku tidak akan rnenyembah apa yang kamu sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (iadi begini)?". Barangsiapa yang mengerlakan kebaikan seberat zarrah pun.8) 6 Dan kamu bukan penyembahTuhan yangak~~sembah. kerana sesungguhnya Tuhanrnu telah memerintahkan (yang sedemikian itu] kepadanya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macarn. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandungnya.

~ a t a k a n l a h"Aku b e r l i n d u n g kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. dari kejahatan makhluk-Nya. (An-Nashr: 1 . dan tidak ada seorangpun yang setara d e n g a n Dia" ( 3 x i (Al-lkhlas: 1 .h n g a n menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. rnaka bertasbihlah dengan rnemuii Tuhanmu dan rnohonlah a m p u n kepada-Nya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kernenangan.3) Dengan menyebut nama Allah Yang .:-ji&i e 2 Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan.menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ~atakanlah"D~alah Allah. dan kamu lihat rnanusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. U * Dengan . 23 .4 ) @ j i $ .Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Esa " A & * i.

6) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.r f ~embisikkan (keiahatan) ke dalam dada manusia.ulj I Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. H- 5. . dan dari keiahatan orang yang dengki apabila ia . dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada tali yang bersimpul.. Raia manusia. ( 3 x ) (An-Naas: 1 .. 5 3 =f' : y . Sembahan manusia. tiada sekutu bagiNya tiada Tuhan selain Dia dan kepada-N\a kami akan dibangkitkan 13 x i Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia. i n dan manusia. d a r i kejahatan ( b i s i k a n ) s y a i t a n yang b i a s a bersembunyi. 25 24 . tt? . Sesungguhnya kami teriaga ( d i pagi hari) dengan ikesedaran bahawa) Kerajaan ( b u m i dan segala isinya) ini seluruhnyaadalah milik Allah Dan segala puji bagi Allah.-< krtanda ( dibaca di waktu petang. 6. 0 92 5 \ 3!j$yl .

dan Kami terjaga (di pagi hari) dalam f ~ t r a h kalimat ikhlas dan dalam agama Nabi kami. bagi-Mu segala puji seagung kemuliaan wajah-Mu dan kebesaran kekuasaan-Mu. Hai Tuhan. nikmat apa pun yang kuperoleh dan di peroleh seseorang d i antara rnakhluk-Mu adalah dariMu. (3 x ) Allahumma. rnaka bagimu segala puii dan syukur. yang Esa dan tidak bersekutu. afiat (keselamatan dari rnara bencana). afiat-Mu dan peniagaan-Mu itu atasku. dan teriaganya rahsia-rahsia (dosa-dosa)ku.jahasuci Allah dan segala puii bagi-Nya. aku teriaga olehmu dalam nikrnat.Allahumma. dan dengan Islam sebagai agarnaku. ( 3 x) @ Aku telah rela dengan Allah sebaga~Tuhanku. ( 3 x ) Islam. rnaka sempurnakan nikmat-Mu.. (3 x ) 4 . dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. d i dunia dan akhirat. sebanyak . Muhammad saw. dan dalam millat (ajaran I Sapa kami lbrahim yang haniJ (lurus) sedang dia bukan seorang musyrik. (3 x) 3 & '.

(3 x ) Allahurnma. ( 3 x ) Dengan narna Allah. dari . dan karni rnernohon arnpun dari (rnenyekutukan-Mu)dengan sesuatu yang tidak karni ketahui ( 3 X ) (yx) 3 G$ . Allahurnma. untuk rnenirnpakan bencana. 28 4. dan aku berlindung pada-Mu dari kelernahan dan kemalasan. yang dengan narna-Nya akan terhalanglah. Alfahumma. Allahumma.b~langan ciptaan-Nya dan keredhaan-Nya dan seberat tlrnbangan 'arsy-Nya dan sebanyak dakwat (yang kallrnat-Nya ( 3 X I terpakai untuk rnenul~skan) Allahumma. sihatkanlah penglihatanku.aG " 4 ' 'Z* Aku berlindungpada kalirnat Allah yangsempurna. segala sesuatu d i burni dan langit. sihatkanlah pendengaranku . dan aku berlindung padaMu dari sikap pengecutdan bakhil: dan aku beriindung pada-Mu dari cengkan~an hutang dan penindasan orang. aku berlindung pada-Mu dari rasa sedih dan gelisah. (3 x ) . dan la Maha Mendengar dan Mengetahui. sihatkanlah badanku. karni berlindung kepada-Mu d a r i rnenyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. &.

aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. Allahumma.. dan aku mengakui dosaku.ngakui (dengan sebenar-benarnya) nikmat-Mu kepadaku. ( 3 x ) - 9 . . ikrar kepada-Mu. ( 3 x ) cG JT-&jccG&&. sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. (yang akan kulaksanakan dengan) segala kemampuanku. . dan aku berlindung pada-Mu.. kecuali Engkau. kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosadosa.l&l*l / I . 3 1 f Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. yang Hidup dan selalu laga: dan aku bertaubat kepada-Nya.$$! ijj. dan aku berada dalam perianiian denganMu.. ( 3 x ) Allahumma.' I . Engkau adalah Tuhanku. maka ampunilah aku. Allahumma. tidak ada Tuhan selain Engkau. 2. 4 * +$b fgl >$. Engkau yang Menciptakan dan aku abdiMu. tidak ada Tuhan selain Engkau.. I . . (Yx) 4 . C . dari 30 .

Ibrahim. dan atas keluarga juniungan karni. dan keluarga iuniungan kami.jfisljisltl . tidakada sekutu bagi-Nya. di antara segenap isi alam sernesta. sebagai hamba.. dan Allah Maha besar. bagi-Nya segala keraiaandan puii. Nabi dan Rasul Mu yang Urnmi. seperti Engkau berkati juniungan kami. . seperti Kau limpahkan selawat atas juniungan kami. r : (\ Mahasuci Allah. Ibrahim.' us 4. Muhammad. . Muhammad. ( I 0 x ) $. dan segala puii bagi Allah. cc 1 @ ! Ya Allah restui dan berkatkanlah lunjungan kami Muhammad. dan tidak ada Tuhan selain Allah.. ( I 0 x ) 33 32 . . limpahkanlah selawat dan salam atas iuniungan kami.gj~lGI dlq I .dan Dia berkuasa atas segala sesuatu . Sejahterakanlah Baginda selama-larnanya. Ibrahim. Tidakada Tuhan selain Allah.k Maha suci Engkau Allahumma dan segala pull baglMu aku bersaks~bahwa t ~ a d a Tuhan s e l a ~ n Allah aku mohon arnoun dan bertaubat pada-Mu ( 3 x ) Allahumma. Kami pohonkan sebanyak bilangan apa sahaia yangdiketahui oleh Allah atau sebanyak perkara yang ditulis oleh QalamNya dan sebanyak yang dirangkum oleh '~tabNya. (100 x ) . yang Maha Esa. dan keluarga juniungan karni. Muhammad. dan atas keluarga junjungan kami. Muhammad. Sesungguhnya Engkau Maha terpuii dan Mulia. Ibrahim. dan berkatilah iuniungan kami. Berkatkan keluarga dan sahabat Baginda. aj ul a a &-p . .j!j. L .

serta badan yang ringan c. Maha suci Tuhan (Mu) yang memiliki Kebesaran dan Kemuliaan dari segala sifat tercela yang cuba mereka tempelkan kepadanya. 200 $4 . ' ~ l ' " ' L ' ~ " ! Y a Allah kurniakanlah kami lisan yang lernbut basah mengingati dan menyebut (Nama)Mu. C ~ ~ j . Omar.rz Terimalah dan relakanlah orang-orang terutarna kami: Sayyidina Abu Bakar. -. >j ... Salam sejahtera untuk para Rasul. Hati yang penuh segar mensyukuri (nikmat)Mu. para Rasul Utusan. Terimalah (kepulangan) mereka dengan sebaik-baiknya. Othman.5 . Wal Hamdulillahi Rabbil 'Alarnin 35 . . / ss . > . $j ~b . . Ali dan para sahabat baginda semuanya para tabiin dan orangorang yang mengikut ieiak langkah mereka sampai hari pembalasan.

4 0 00 -1 . . 0 Selawat dan Restu Allah u n t u k i u n i u n g a n k a m i ~uharnmad Nabi . keluarga dan anak-anak karni serta sesiapa sahaja yang bersama-sarna kami. ilrnu yang berguna. Di tangan Mu (Wahai Allah) segala Kebaikan dan Kekayaan. (Din I cara hidup yang jitu dan unggul. Engkau merampas kekuasaan itu dari siapa sahaia yang Engkau rnahu. langan (Ya Allah) Engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri karni sendiri. Karni mohon (Ya Allah) kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta iasa orang lain. hati yang khusyu'.a . kepada keluarga Baginda dan Para Sahabat Baginda 'Amnya.@ pj ieraianlah Ya Allah pemilik kekuasaan (Keraiaan) alarn buana Engkau rnemberi kekuasaan kepada slapa yang Engkau suka. 37 36 . . Ya Allah. selamat dari segala mara bahaya dan petaka. o( I 9 3 . kurniakanlah kami iman yang sernpurna. cg&. (Ya Allah) Kurniakanlah karni. Engkau menerbitkan suatu yang hidup dari suatu yang kaku/ rnenyernpurnakan keta'atan kepada iperintah) MU. atau rnenyarnbah selain dari Engkau sendiri Kembangkanlah lernbayung Rahmat Mu kepada kami. Dan malam pula Engkau berkuasa menabirkannya dengan siang.&l& . keyakinan yang benarbenarmantap. Berikanlah kami (Ya Allah) lman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi gentaratau mengharap orang lain selaindari Engkau sendiri. Sesungguhnya Engkau berkuasa untuk berbuat apa sahaia terhadap apa sahaia. walaupun sekadar sekelip mata atau sekadar rnasa yang lebih pendek dari itu.gl. Engkau rnenabirkan siang dengan rnalam. yang Mulia. Wahai Tuhan yang paling mudah dan cepat rnemperkenankan pinta (perkenankanlah). &j+$. Engkau berkuasa rnemuliakan dan rnenghinakan siapa yang Engkau rnahu.

3 : . beredarlah sudah siang Mu. Engkaulah sebaik baik sandaran dan sebaik-baik penolong. inilah keluhan suara dan pinta dari para du'ah Mu maka oleh itu ampunkanlah (dosa) ku. Engkau member1 rezeki tanpa berhitung kepada siapa sahaja yang Engkau rnahu 'fa Allah. Hidup-suburkan # hati-hati ini dengan ma'rifat (pengetahuan sebenar) . V 4 dan keindahan tawakkal kepadaMu. c rnatikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada' dalarn perjuangan agarna Mu.g . 39 . sebagairnana Engkau rnelahirkan yang kaku/rnati dari sesuatu yang hidup.... Penuhkan (piala) hati i n i dengan cahaya Rabbani M u yangtidak kuniung rnalap.tentang M u (lika Engkau rnentaqdirkan rnati) rnaka $ fa. Hati-hati ini telah rnengikat janji setia untuk rnendaulat dan rnenyokong syari'at Mu. P- . Lapangkan hatihati ini dengan lirnpahan imanikeyakinan. berternu untuk m e m a t u h i (perintah) Mu.iiah Engkau Mengetahui bahawa hati-hati i n i -rang yang telah dibayangkan tadi) telah berkumpul kerana MengasihiMu. rnati. menjelanglah kini rnalam (ciptaan) MU. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalan-Nya (yang sebenar). bersatu rnernikul beban dakwah Mu. maka eratkanlah Ya Allah akan ikatannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful