You are on page 1of 1

1/Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là 1 tất yếu lịch sử,nội dung cơ bản của

cương lĩnh ch/tr đầu tiên của đảng: -ĐCSVN ra đời là kết quả tất yếu của
quá trình vận động hợp quy luật,là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố:
CN M-LN,phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN.-Đảng ra đời
đã chấm dứt thời kì khủng hoản sâu sắc về giai cấp lãnh đạo và đường lối
cứu nước ở nước ta từ cuối tk 19,đầu tk 20.Sự kiện này đã chứng tỏ giai cấp
cn nc ta đủ sức mạh lãnh đọa CM0-Từ đây, giai cấp cnVN đã có một bộ
tham mưu của giai cấp và dân tộc lãnh đạo,đánh dấu sự chiến thắng của chủ
nghĩa M_LN đối với các trào lưu tư tưởng phi vô sản-Đảng ra đời mở ra1bc
ngoặt lớn cho CM VN.với cương lĩnh đúng đắn,Đ ra đời là sự chuẩn bị tất
yếu đầu tiên cho mọi thắng lợi của CM nc ta,là nhân tố quyết định phương
hướng phát triển và đưa đến thắng lợi trong sự nghiệp giành độc lập,tiến lên
CNXH-CMVN thật sự trở thành một bộ phận khăng khít với CM thế giới.Kể
từ đây,CMVN nhận đc sự ủng hộ của CM thế giới,đồng thời cũng đóng góp
cho CM thế giới.