You are on page 1of 15

Dièsel i gasolina,

qui contamina i consumeix més?

Victor Pérez, Miquel Llansana,

Albert Hermens i Joaquim Albardaner

Josep Lluís Martínez Gómez

4rt ESO

IES Valerià Pujol i Bosch


Abril del 2009

Índex
Introducció.........................................................................................................................3

Introducció.....................................................................................................................3

Les hipòtesis..................................................................................................................3

Els objectius...................................................................................................................4

Cos del treball....................................................................................................................5

Definicions.....................................................................................................................5

Taules i gràfiques...........................................................................................................6

.........................................................................................................................................10

Conclusions......................................................................................................................11

Bibliografia......................................................................................................................12

Diari.................................................................................................................................13

2
Introducció

Introducció

Nosaltres ens hem fet una pregunta que en aquest treball hem intentat respondre.

Aquest tracta sobre la relació entre el consum i de la contaminació dels cotxes.

Per això ens preguntem:

Els cotxes que més consumeixen, són també els que més contaminen?

Les hipòtesis

Nosaltres, creiem que la resposta a la pregunta, és que sí. Ja que la contaminació be


donada pels gasos que s'expulsen a la combustió.

La combustió es fa amb el combustible; i consum vol dir quantitat de combustible que


consumeix (crema) cada 100km.

Per tant, podem dir que quan més consumeixi el cotxe, més contaminarà.

Així doncs, per millorar el rendiment dels cotxes i fer que contaminin menys, l'única
cosa que es pot fer, és fer disminuir el consum.

A partir de les dades obtingudes, i passant una enquesta a algunes persones, farem un
càlcul del que s'estalviaria si tots els cotxes fossin dièsel o gasolina.

3
Els objectius

-Saber en quin tipus de cotxes la relació de contaminació/consum és més gran; en els de


dièsel o en els de gasolina.

-Saber quins cotxes consumeixen/contaminen més.

-Mitjançant un treball estadístic i passant una enquesta a diverses persones, farem també
un estudi del que s'estalviaria si tots els cotxes fossin dièsel, o gasolina. L'enquesta
servirà per saber l'opinió del que creu la gent.

(Les dades del treball estan tretes de la revista Auto Build del més d'octubre; de l'apartat
de "mercado"). A continuació mostrem un exemple de les taules:

4
Cos del treball

Definicions

o
Consum: és el què gasta de combustible un cotxe cada 100km.
(ml/100km).

o Contaminació: quantitat de CO2 que emet (g/volum d'aire) o cada


(g/km) o (g/100km)?

o El monovolum:

 Definició: S'entén per monovolum aquell cotxe que compacte


l'espai per aconseguir més lloc en menys espai. Ho aconsegueix
fent que el compartiment dels passatgers, del baul i del motor
sigui el mateix.

 Tipus de monovolums:

• Micromonovolums: de menys de 3.6 metres de llargada.


Correspon al segment A de turisme.

• Monovolums petits o minimonovolums: entre 3.8 i 4.05


metres de llargada. Correspon al segment B de turisme.

• Monovolums compactes: entre 4.15 i 4.5 metres de


llargada. Correspon al segment C de turisme. Normalment
tenen 5 places i a vegades en tenen 7.

• Monovolums grans: de longitud superior a 4.6 metres.


Correspon al segment D de turisme. Poden tenir entre 7 i
8 places, però en poden tenir alguna més.

5
Taules i gràfiques

Treball estadístic:
Mitjançant les dades de la revista Auto Build, hem fet unes taules de dades, i a partir
daquestes, hem pogut obtenir una gràfica com la següent:

L’eix de les y, representa la quantitat de CO2 que emet cada cotxe al cap de 100 km, i es
pot veure clarament com gairebé sempre, la línia que representa els cotxes de gasolina,
està pel damunt de la vermella, que representa als cotxes dièsel.
Així doncs podem dir que els cotxes que van amb gasolina, contaminen més que els que
funcionen amb dièsel.

6
Mitja d'emissions

160,00

155,00

150,00

145,00

140,00
Mitja d'emissions
135,00

130,00

125,00

120,00

115,00
Dièsel Gasolina

7
Mitja de consum

7,00

6,00

5,00

4,00
Mitja de consum
3,00

2,00

1,00

0,00
Dièsel Gasolina

8
9
6

0
0 1 2 3 4 5 6
-1

10
Conclusions

Encara no hem acabat el treball, així que encara no tenim les conclusions.

11
Bibliografia

Gasolina [En línia] Vikipèdia. (Darrera modificació: 18-2-2009) Disponible des


d’Internet en: http://ca.wikipedia.org/wiki/Gasolina [Consulta: 3-3-2009]
Gasoil [En línia] Vikipèdia. (Darrera modificació: 24-2-2009) Disponible des d’Internet
en: http://ca.wikipedia.org/wiki/Gasoil [Consulta: 3-3-2009]
Los coches más vendidos por segmentos (Europa 2008) [En línia] Motorafondo.
(Darrera modificació: 7-11-2008) Disponible des d’Internet en:
http://www.motorafondo.net/2008/11/07/los-coches-mas-vendidos-por-segmentos-
europa-2008/ [Consulta: 3-3-2009]
MPV [En línia] Vikipèdia. (Darrera modificació: 23-2-2009) Disponible des d’Internet
en: http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-purpose_vehicle [Consulta: 10-3-2009]
Monovolumen [En línia] Vikipèdia. (Darrera modificació: 15-3-2009) Disponible des
d’Internet en: http://es.wikipedia.org/wiki/Monovolumen [Consulta: 17-3-2009]

12
Diari

•4/11/08: Avui comencem a escriure el diari. En Josep Lluís ens ha informat que
hauríem de repetir la practica 1 ben feta amb unes bones conclusions. També hauríem de
tornar a fer els objectius del nostre projecte.

•11/11/08: Avui el professor no ha vingut, així que no hem fet classe.

•18/11/08: Ara comencem la pràctica 2. Ens ho ha encomanat el professor i ho hem de


baixar des de la pagina de l'institut. Com que en els ordinadors en els que estem no
tenen l'”excel”, no podem fer la pràctica 2, així que vam aprofitar per anar avançant el
guió, els objectius i les hipòtesis.

•25/11/08: Avui em revisat el guió i els objectius. Hem començat a fer la pràctica 2, ara
però amb l'”excel”, que l'altre dia no ho vam poder fer, ja que el OpenOffice, no
constava l'opció de contar.

•2/12/08: Avui acabem la pràctica 2, fem un cop d'ull a la revista i revisem el guió i els
objectius. Entreguem el guió, els objectius i hipòtesis. Ens dividim el grup per a fer més
fàcil el treball; un fa una cosa, i desprès l'altre la revisa.

•9/12/08: Avui el professor no ha vingut, així que no hem fet classe.

•16/12/08: Avui el professor no ha vingut, així que no hem fet classe.

•13/01/09: Explicació de l'estadística bidimensional i inici de la activitat final (pràctica


3).

•20/01/09: Estem fent la pràctica 3, i la part estadística està gairebé enllestida. La fem
en dos ordinadors diferents per a poder treballar amb més comoditat, però el professor
ens recomana fer-ho en grup.

•27/01/09: Avui ensenyem el què hem fet al professor. També el professor recorda que
el pròxim dia serà l'últim per entregar l'activitat final. Seguim la pràctica 3 o activitat
final.

•3/2/09: Avui estem comprovant el qüestionari i hem comprovat que va perfecte. La


pràctica no l'hem pogut continuar perquè no tenim el "pen" aquí.

•10/2/09: Ara treballem en la pràctica 3. En l'error relatiu, en la mitja d'error i en E*f


ens dona error perquè no es pot dividir per 0. La covariància ens dona negativa, cosa
que és impossible.

•17/2/09: Avui hem d'entregar una part de l'activitat final, les dues taules dels gràfics.
Els comentaris de text d'aquests també. Ens hem adonat de diversos errors en la nostra
taula i les coses ja estan quadrant.

13
•24/2/09: Ara revisem el comentari i la pràctica enviada al professor la classe anterior.
També comprovem el qüestionari i fem els gràfics d'aprovats i suspesos en els exàmens
1 i 2.

•3/3/09: Avui el professor ens ha entregat un dossier en què consta com haurem de fer el
treball de recerca. Hem actualitzat una mica les fitxes. El professor ens ha recomenat fer
el treball només amb els cotxes més venuts, ja que sinó no acabaríem. Per això hem
consultat a una pàgina web. També fem les definicions de contaminació i consum.

•10/3/09: Avui hem començat a fer una taula amb el model gasolina i dièsel, la seva
potencia, el consum mixt i les emissions de CO2. Les dades les traiem d'una pagina web
on surten tots els cotxes mes venuts de l'any 2008 a Europa i amb la revista AutoBuild
on extraiem les dades.

•17/3/09: Ara seguim fent la taula del dia anterior, que tracta de comparar cada model
que surt a la llista esmentada anteriorment, comparant el model sent de gasolina i de
gasoil. Comparem el consum, i l'emissió. Per triar el model, ens fixem que tinguin una
potència semblant. Busquem a la vikipedia informació sobre els mpv, que plasmem en
el document de definicions.

•24/3/09: Avui continuem fent la taula. Després també busquem informació sobre els
monovolums i ho plasmem en el document de definicions, ja que no s'havia guardat el
que s'havia fet el dia anterior.

•4/4/09: Confeccionem part del treball per poder presentar-lo la setmana següent. Tot i
això, seguim fent la taula.

•21/4/09: Entreguem el esborrany però sabem que té diversos errors: el text no està
justificat, no està ben numerat, faltes d'ortografia, les taules estan enganxades a mà...

14
15