You are on page 1of 9
MÔN HÓA H Ọ C ĐỀ ÔN S Ố 5 (Th ờ i gian: 90

MÔN HÓA HC

ĐỀ ÔN S5 (Thi gian: 90 phút)

(Gi ý: Tt ccác câu hi tính toán đều sdng công thc gii vi thi gian dưới 1 phút).

Câu 1: Để điu chế Ag tddAgNO 3 ta không thdùng:

A. Đin phân ddAgNO 3

B. Cu pvi ddAgNO 3

C. Nhit phân AgNO 3

D. Cho Ba phn ng vi ddAgNO 3

Câu 2: Nung hh A gm: 0,1 mol Fe và 0,15 mol Cu, trong không khí mt thi gian, thu được m gam rn B. Cho B pvi dd HNO 3 dư, thì thu được 0,2 mol NO. Giá trm:

A.15,2 g

B. 15,75 g

C.16,25

D.14,75

Câu 3: Có ba cht hu cơ: Anilin, Axit Benzôic, Glyxin. Để phân bit 3 dd trên ta dùng:

A. qutím

B. ddHCl

C. ddBr 2

D. dd phenolphthalein

Câu 4: Có mt hn hp X gm C 2 H 2 , C 3 H 6 , C 2 H 6 . Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam hn hp trên thu được 28,8 gam H 2 O. Mt khác 0,5 mol hn hp trên tác dng va đủ vi 500 gam dung dch Br 2 20%. Phn trăm thtích mi khí trong hn hp ln lượt là:

A. 50; 20; 30

B. 25; 25; 50

C. 50; 16,67; 33,33

D. 50; 25; 25

Câu 5: Nhttcho đến dư dd HCl vào dd Ba(AlO 2 ) 2 . Hin tượng xy ra:

A. Có kết ta keo trong, sau đó kết ta tan.

B. Chcó kết ta keo trng.

C. Có kết ta keo trng và có khi bay lên.

D. Không có kết ta, có khí bay lên.

Câu 6: Trung hòa 1,4 gam cht béo cn 1,5 ml ddKOH 0,1 M . Chsaxit ca cht béo trên là:

A.

4

B. 6

C. 8

D.10

Câu 7: Cho 10,6g hn hp: K 2 CO 3 và Na 2 CO 3 vào 12g dd H 2 SO 4 98%. Khi lượng dd có giá tr:

A. 22,6g

B. 19,96g

C. 18,64g

D.17,32 g

Câu 8: dd Ba(OH) 2 có thtác dng vi tt ccác cht sau:

A. FeCl 3 , Cl 2 , MgO, ZnCl 2 , SO 2 , H 2 SO 4

B. CO 2 , Zn, Al, Fe(OH) 3 , Na 2 CO 3

C. ZnCl 2 , Cl 2 , NaHCO 3 , P 2 O 5 , SO 2 , KHSO 4

D. CO 2 , Zn, Al, FeO , Na 2 CO 3

Câu 9: Cht A(C,H,O) mch h, đơn chc có %O = 43,24%. A có số đồng phân tác dng được vi NaOH là:

A. 2

B.3

C.4

D.5

Câu 10: Trn hidrocacbon A vi H 2 dư , thu được a g hhB. Đốt cháy hhB . Dn hết khí vào dd Ca(OH) 2 dư thu được 30 gam kết ta. Mt khác a g hh B trên làm mt màu dd cha 32g Br 2 . CTPT A là:

A. C 3 H 4

B. C 3 H 6

C.C 2 H 4 D.C 4 H 6

Câu 11: Đốt 0,05 mol hhA gm C 3 H 6 , C 3 H 8 , C 3 H 4 (tkhi hơi ca hhA so vi hydro bng 21). Dn hết sn phm cháy vào bình có BaO. Sau pthy bình tăng m gam. Giá trm là:

A.9,3g

B. 6,2g

C. 8,4g

D.14,6g

Câu 12: Cho dãy các cht: Na(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , AlCl 3 , NaHSO 3 , ZnO. Scht trong dãy có tính cht lưỡng tính là:

A.

2

B.3

C. 4

D.5

Câu 13: Nguyên tX có hai đồng vlà X 1 và X 2. trong đó X 1 ít hơn X 2 hai nơtron. vi tl

snguyên tử đồng vlà 3 : 7. Skhi ca X là 64.4. skhi ca hai đồng vX 1 , X 2

ln lượt là:

A.

62 , 65

B

.62 , 64

C.

64 , 66

D.

63 , 65

Câu 14: Để tinh chế Ag thh( Fe, Cu, Ag) sao cho khi lượng Ag không đổi ta dùng:

A. Fe

B. ddAgNO 3

C. Dd Fe(NO 3 ) 3

D. Dd HCl

Câu 15: Dn V lít (đkc) hh A có C 2 H 4 , C 3 H 4 , C 2 H 2 (KLPTTB=30) qua bình dd Br 2 dư. Sau pthy khi lượng bình ddBr 2 tăng 9 gam. Giá trV là:

A. 4,48

B. 6,72

C. 8,96

D. 11,2

Câu 16: Cho 20g bt Fe vào dung dch HNO 3 và khuy đến khi phn ng xong thu Vlít khí NO và còn 3,2g kim lai .Vy V lít khí NO (đkc) là:

A. 2,24lít

B. 4,48lít

C. 6,72lít

D. 5,6lít

Câu 17: Hàm lượng Fe có trong qung nào là thp nht:

A. Pirit st

B. Manhetit

C. Xiđerit

D. Hematit khan

Câu 18: Cho 5,5 gam hhA: Fe, Al phết vi ddHCl, thu được 4,48 lit H 2 (đkc). Cho 11 gam hhA trên phết vi HNO 3 , thu được V lít NO. Giá trV là:

A. 2,24lít

C.

6,72lít

D. 5,6lít

Câu 19: Hòa tan 5 g hh klai Cu, Fe bng 50ml ddHNO 3 63% (d=1,38g/ml) đến khi pxy ra hoàn toàn thu được cht rn A cân nng 3,75 g, dd B và 7,3248 lít hh khí NO 2 và NO 54,6 o C và 1 atm. cô cn dd B thu đưộc m g rn. Giá trm:

A. 27,135 gam

B. 27,685 gam

C. 29,465 gam

D. 30,65 gam

Câu 20: Cho 0,07 (mol) Cu vào dung dch cha 0,03 (mol) H 2 SO 4 (loãng) và 0,1 (mol) HNO 3 , thu được V lít khí NO (ở đkc). Khi kết thúc phn ng giá trca V là:

A. 0,896 lít

B. 0,56 lít

C. 1,12 lít

D. 0,672 lít

Câu 21: Phương pháp điu chế metanol trong công nghip:

A. TCH 4 : CH 4 + O 2 CH 3 OH ; (có Cu, 200 o C, 100 atm)

B. TCH 4 qua 2 giai đon sau: CH 4 + O 2 CO+2H 2 (t o ,xt); CO +2H 2

CH 3 OH;( ZnO,CrO 3 ,400 0 C,200at)

C. A, B đều đúng

D. A, B đều sai

Câu 22: Hòa tan hết 32,9 gam hhA gm Mg, Al, Zn, Fe trong ddHCl dư sau pthu được 17,92 lit H 2 (đkc). Mt khác nếu đốt hết hh A trên trong O 2 dư, thu được 46,5 gam rn B. % (theo m) ca Fe có trong hhA là:

A. 17,02

B. 34,04

C. 74,6

D. 76,2

Câu 23: Phương pháp điu chế etanol trong phòng thí nghim:

A. Lên men glucôzơ.

B. Thy phân dn xut etyl halogenua trong môi trường kim.

C. Cho hh etylen và hơi nước qua tháp cha H 3 PO 4.

D. Cho etylen tác dng vi H 2 SO 4 ,loãng, 300 0 C

Câu 24: Cho m (g) bt Fe vào 100ml dung dch gm Cu(NO 3 ) 2 1M và AgNO 3 4M. Sau khi kết thúc phn ng thu được dung dch 3 mui ( trong đó có mt mui ca Fe) và 32,4 g cht rn. Khi lượng m (g) bt Fe là:

A.11,2

B.16,8

C.22,4

D.5,6

Câu 25: Mt hh A gm hai rượu có khi lượng 16,6g đun vi dd H 2 SO 4 đậm đặc thu được hn hp B gm hai olefin đồng đẳng liên tiếp ,3 ete và hai rượi dư có khi lượng bng 13g.Đốt cháy ht 13g hh B trên thu được 0,8 mol CO 2 và 0,9 mol H 2 0. CTPT và % (theo smol)ca mi rượu trong hh là:

A. CH 3 OH 50% và C 2 H 5 OH 50%

B. C 2 H 5 OH 50% và C 3 H 7 OH 50%

C. C 2 H 5 OH 33,33% và C 3 H 7 OH 66.67%

D. C 2 H 5 OH 66,67% và C 3 H 7 OH 33.33%

Câu 26: Nung hhA: 0,3 mol Fe, 0,2 mol S cho đến khí kết thúc thu được rn A. Cho pvi ddHCl dư, thu được khí B. Tkhi hơi ca B so vi KK là:

A. 0,8064

B. 0,756

C. 0,732

D. 0,98

Câu 27: Chia 7,22 g hh A:Fe,M(hoá trkhông đổi) thành 2 phn bng nhau. Pvi ddHCl dư; thu được 2,128lit H 2 (đkc). Phn 2: phết vi ddHNO 3 ; thu được 1,972 lit NO (đkc). M là:

A. Mg

B. Zn

C. Al

D. Fe

Câu 28: Cho tt0,2 mol NaHCO 3 và 0,3 mol Na 2 CO 3 vào 0,4 mol HCl thì thu được thtích khí CO 2 (đkc) là:

A. 2,24

B. 2,128

C. 5,6

D. 8,96

Câu 29: Thc hin phn ng cracking m gam isobutan, thu được hn hp A gm các hidrocacbon. Dn hn hp A qua bình nước brom có hòa tan 6,4 gam brom. Nước brom mt màu hết, có 4,704 lít hn hp khí B (đktc) gm các hidrocacbon thoát rTkhi hơi B so vi hidro bng 117/7. Giá tri ca m là:

A. 5,8 g

B. 6,96 g

C. 8,7 g

Câu 30: Hòa tan 31,2 g hn hp Al và Al 2 0 3 trong NaOH dư thu 0,6 nol khí . % Al 2 O 3 trong hn hp:

A. 34,62%

B. 65,38%

C. 89,2%

D. 94.6%

Câu 31: Trong thiên nhiên oxi có 3 đồng vbn: 16 O, 17 O, 18 O, Cacbon có 2 đồng vbn 12 C, 13 C. Có bao nhiêu phân tCO 2 :

A. 6

B. 8

C. 12

D.18

Câu 32: Phương pháp điu chế etanol trong công nghip:

A. Hydrat hóa etylen có xúc tac axit hoc lên men tinh bt.

B. Thy phân dn xut etyl halogenua trong môi trường kim.

C. Hydro hóa etanal

D. Lên men glucôzơ

Câu 33: Pchng tglucôzơ có cu to mch vòng:

A. Pvi Cu(OH) 2

B. PddAgNO 3 /NH 3

C. Pvi H 2 , Ni,t o

D. Pvi CH 3 OH/HCl

Câu 34: Pnào chuyn Fructôzơ, glucôzơ thành nhng sn phm ging nhau:

A. Pvi Cu(OH) 2

B. PddAgNO 3 /NH 3

C.pvi H 2 , Ni,t o

D. Na

Câu 35: Cho 0,92 gam mt ancol (rượu) no, đơn chc X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phn ng hoàn toàn, khi lượng cht rn trong bình gim m gam. Hn hp hơi thu được có tkhi đối vi hiđro là 15,5. Giá trca m là:

A. 0,64.

B. 0,46.

C. 0,32.

D. 0,92.

Câu 36: Hòa tan 0,82 gam hh Al-Fe bng dd H 2 SO 4 (dư), thu được ddA và 0,784 lit H 2 (đkc). Thtích ddKMnO 4 0,025 M cn phết ddA:

A. 80

B. 40

C. 20

D. 60

Câu 37: Khi đốt cháy hoàn toàn mt Cht hu cơ X, thu được 8,4 lít khí CO 2 , 1,4 lít khí N 2 (các thtích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H 2 O. CTPTca X là:

A. C 3 H 7 O 2 N

B. C 2 H 7 O 2 N

C. C 3 H 9 O 2 N

D.C 4 H 9 O 2 N

Câu 38: Đun 82,2 gam hn hp A gm 3 rou đơn chc no X, Y, Z ( theo thttăng dn khi lượng phân t)là đồng đẳng kế tiếp vi H 2 SO 4 đặc 140 O C (hiu sut phn ng đạt 100%). Thu được 66,6 gam hn hp các ête có smol bng nhau. Khi lượng ca X có trong hhA là:

A.19,2

B. 16

C. 9,2

D. 8,4

Câu 39: Hòa tan m gam Fe bng dd H 2 SO 4 loãng (dư) , thu được dd X. Dung dch X phn ng va đủ vi 40 ml dung dch KMnO 4 0,5M. Giá trca m là:

A.

5,6

B.

8,4

D.

11,2

D.

16,8

Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn 1,52 gam cht hu cơ X cn 0,56 lit O 2 (đkc), thu được hh khí: CO 2 , N 2 , hơi nước. Sauk hi ngưng thơi nước, hh khí còn li có khi lượng là 1,6 g và có tkhi đối vi hydro là 20. CTPT A là:

A. C 3 H 9 O 2 N

B.

C.

D. C 3 H

N

C 3 H 8 O 4 C 3 H 8 O 5

2

2

8 O 3 N 2

N

Câu 41: Thy phân 1 este đơn chc no E bng dung dch NaOH thu được mui khan có khi lượng phân tbng 24/29 khi lượng phân tE. Tkhi hơi ca E đối vi không khí bng 4. Công thc cu to ca E là:

A.C 2 H 5 COOCH 3

B.

C.

C

C

2

3

H

H

5 COOC

7 COOC

3

2

H

H

7

5

Câu 42: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loi st trong ddHCl thu được x gam mui clorua. Nếu hòa tan hoàn toàn m gam st trong dd HNO 3 loãng dư thi thu được y gam mui nitrat. Biết x, y chênh lch nhau m gam. Giá trm là:

A. 11,5

B. 11,68

C. 23

D. 26,5

Câu 43: Cho 1,22 gam A C 7 H 6 O 2 phn ng 200 ml dd NaOH 0,1 M; thy phn ng xy ra va đủ. Vy sn phm scó mui:

A. HCOONa

B.

C.

D. C 7 H 6 (ONa) 2

CH 3 C 2 H

COONa

5 COONa

Câu 44: Đốt este E. Dn hết sn phm cháy vào bình dd Ca(OH) 2 dư; thy có 20 gam kết ta và khi lượng bình tăng 12,4 gam. CTTQ ca E là:

A. C x H 2x O 2

B.

C.

D.

C

C

x C x H 2x-4

2x-2

2x-2

x

H

H

O

O

2

4

O 4

Câu 45: Cho 0,75 gam mt anđêhit X, mch hphn ng vi lượng dư AgNO 3 (hoc Ag 2 O) trong dung dch NH 3 , đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phn ng hết vi axit HNO 3 đặc, thóat ra 2,24 lít khí. CTCT X là:

A. CH 3 CHO

B. HCHO

C. CH 3 CH 2 CHO

D. CH 2 =CHCHO

Câu 46: Đốt hydrocarbon A cn 3a mol O 2 , thu được 2 a mol CO 2 . CTTQ A:

A. C x H 2x+2

2x

2x-2

D. C x H 2x-6

x

x

B.

C.

C

C

H

H

Câu 47: Hòa tan m gam Fe 3 O 4 bng dd H 2 SO 4 loãng (dư) , thu được dd X. Dung dch X phn ng va đủ vi 40 ml dung dch K 2 Cr 2 O 7 0,5M. Giá trca m là:

A.

B.

D.

27,84

28,42

31,2

Câu 48: Dn CO dư qua ng scha m gam hn hp gm CuO, Fe 3 O 4 . Dn hết khí sau phn ng đi qua bình đựng dd Ba(OH) 2 dư; thu được 17,73 gam kết ta . Cho rn trong ng slúc sau phn ng vi HCl dư, thu được 0,672 lit H 2 (ĐKC). Giá trm là:

A. 5,44

B. 5,8

C. 6,34

D. 7,82

Câu 49: Hòa tan hết 3 (g) hhA: Mg, Al, Fe trong ddHNO 3 loãng dư. Sau pthu được ddX cha 16,95 g mui (không có NH 4 NO 3 ) và 1,68 lít Khí X (đkc). X có thlà:

A. NO 2

B. NO

C. N 2 O

D. N 2

----------@---------

ĐÁP ÁN ĐỀ S5

1.

D

11. B

21. C

31. C

41. B

2.

A

12. C

22. A

32. A

42. C

3.

A

13. D

23. B

33. D

43. A

4.

D

14. C

24. A

34. C

44. A

5.

A

15. B

25. C

35. C

45. B

6.

B

16. B

26. A

36. B

46. B

7.

C

17. A

27. C

37. C

47. A

8.

C

18. C

28. C

38. A

48. A

9.

B

19. A

29. C

39. A

49. B

10.

A

20. A

30. C

40. C

 

NGUYN TN TRUNG

(Trung tâm Bi dưỡng văn hóa và Luyn thi đại hc Vĩnh Vin)