You are on page 1of 1

BÁO CÁO

(v/v cuộc hop về hợp tác doanh nghiệp ngày 12.6.09)

Thành phần tham dự: đại diện các Khoa


Nội dung cuộc họp:
1. Sơ kết công tác hổ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua.
2. Đề ra phương hướng hổ trợ nhà trọ, chổ ở cho SV K.13
Ý kiến:
1. Nhà trường cần phải lên kế hoạch cụ thể cho việc lien hệ hợp tác với địa phương tại cơ
sở mới, hoặc lên kế hoạch cụ thể cho những trường hợp không tìm chỗ trọ. Nhà trường
xác nhận khoa nào chắc chắn sẽ học tại cơ sở mới.
2. Nhờ bộ phận công tác cộng tác viên, sinh viên lien hệ với từng địa bàn cụ thể nhằm
giúp đỡ cho sv mới, cụ thể có bai nhiêu nhà trọ còn trống, giá cả, số điện thoại liên hệ.
3. Lien hệ trực tiếp với chính quyền địa phương về mặt trât tự an ninh.
4. Thành lập ban công tác hộ trợ, giới thiệu nhà trọ cho tân sv.
5. Thảo luận tính khả thi cho kế hoạch này.
- Đoàn thanh niên, ban công tác sv
6. Giới thiệu về lộ trình các tuyến xe buýt các quận huyện trong trong tp, và đưa lên trang
web trường.
7. Nhờ Gv CN tại các lớp vận động sinh viên cho công tác tìm nhà trọ

Thảo luận về doanh nghiệp:


1. Ban trao đổi lại số buổi học tại trường và tại doanh nghiệp.
2. Đề xuất xin kinh phí hoạt động cho công công tác hỗ trợ doanh nghiệp.
Nhiệm vụ 2:
Thông kê lại ds sv các khóa cũ đễ hỗ trợ cho công tác hỗ trợ d/nghiệp.