You are on page 1of 4

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YELKEN TAKIMI

BO Ğ AZ İ Ç İ ÜN İ VERS İ TES İ YELKEN TAKIMI --2 Y

--2 Y ıldız Yelkenci Eğitimi-- İleri Yelkencilik Kursu Teorik Eğitim Kitapç ığı

Boğaziçi Üniversitesi

2005

Yazan ve Derleyenler:

Levent Baş, Okan Akdağ, Sinan Yördem, Rı za Dervişoğlu, Neslihan Gerek, Barış Aydı nsoy

2 Yı ld ı z Yelkenci - İleri Yelkencilik Kursu Teorik Eğitim Kitapçı ğ ı No Copyright! © 2005 Bu kitapç ı k, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Tak ı mı taraf ı ndan hazı rlanm ı ş ve ilk olarak 2005 y ı lı nda, tamamen öğrenci bütçesiyle ticari amaç güdülmeden bas ı lmı şt ı r. Bası m ve dağı t ı m amac ı , yelken camias ı na hizmet etmektir. Tüm okur-yazarlar kitapç ı k içindeki tüm bilgileri kullanmakta, eleştirmekte, eklemeler, ç ı kartmalar ve değişiklikler yapmakta özgürdür.

Bununla birlikte, kitapç ı k içeriği hiçbir şekilde telif hakk ı na sahip olmad ı ğı için, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takı mı ’nı n yazı lı izni olmaks ı zı n, kitapç ı k içeriği, kı smen veya tamamen al ı nt ı yapı labilabilir, bas ı labilir, kopyalanabilir, halka aç ı k mekanlarda sesli okunabilir. Bunu yapanlar, yasal olarak hiçbir yükümlülük alt ı na girmezler.

Yine de, her türlü içerik kullan ı mı na referans verilmesi ve bu isteğin Boğaziçi Üniversitesi Yelken Tak ı mı ’na iletilmesi rica edilir. Yeni kitapçı k talepleri, aşağı da belirtilen e-mail, telefon, fax ve posta yoluyla bize iletilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takı mı

BOĞAZİÇİ 1896 SPOR KULÜBÜ

Adres: Bogazici Universitesi Mezunlar Dernegi, Lojman Kapı Yanı, 34342 Bebek, ISTANBUL Telefon: (+90) 212 287 02 32 Fax: (+90) 212 257 35 68 Web: http:// www.sailing.boun.edu.tr Eposta: bogazici_yelken@yahoo.com

İÇİNDEKİLER:

Sayfa no:

Giriş

1

Yelken Yar ışç ıl ığ ı

2

Yelken Trimi

16

Meteoroloji

26

Sert Hava Seyri

40

Denizden Adam Kurtarma Prosedürleri (MOB)

44

Can Kurtarma Teçhizatlar ı

46

İlkyard ım Bilgisi

53

Denizde Haberleşme

70

Denizde Navigasyon

82

Yelken Kural Kitab ı Bölüm 2- RRS (Türkçe)

96

Yararl ı Linkler ve Kaynaklar

102

B.U. Yelken- 2* Kitapç ığ ı

Kitab ı Bölüm 2- RRS (Türkçe) 96 Yararl ı Linkler ve Kaynaklar 102 B.U. Yelken- 2*

GİRİŞ

Elinizde tuttuğunuz kitapç ı k, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takı mı ’n ı n gururla sunduğu ikinci eseridir. Kitapçı k, Yelken Takı mı sporcular ı nın 2 Yı ldı z Yelkenci Eğitimleri kapsamı nda tamamlayacakları İleri Yelkencilik Kursu’nun teorik derslerini içermektedir. Teorik eğitimlerin amacı , temel teorik ve pratik yelkencilik bilgilerini edinen arkadaşları mı za, Takı m Eğitim Gezileri ile Eğitim Yar ı şları ’nda gerekli olacak bilgileri vermek ve bir nebze de olsa denizcilik hakkı nda öngörüleri olması n ı sağlamakt ı r.

2 Yı ldız Yelkenci Kursu, teorik eğitimleri sonrası , öğrencilerin Deniz Hukuku ve Motor Bilgisi konuları nda da kendilerini geliştirerek rahatlı kla Amatör Denizcilik Belgesi almaya hak kazanacağ ı n ı öngörmekteyim.

2004 yı l ı içerisinde amatör ruhumuz ve çal ı şma şevkimiz ile hazı rladı ğı mı z “Temel Yelkencilik Kitapçı ğı ”nın, tak ı mı n teorik eğitim performansı n ı artırd ı ğı n ı gördük. Bu nedenle, konuları biraz daha denizciliğe ve denizde yaşama yönelterek ikinci kitabı mı z olan “İleri Yelkencilik Kitaçı ğ ı”nı haz ı rlamak için kolları s ı vadı k. Yoğun ve özverili bir çalı şmadan sonra kitabı ortaya ç ı karan aşağı da ismi yazı l ı çal ışma arkadaşlar ı ma, Türk Denizciliği ve Yelkenciliği’ne katt ı kları değerden ötürü teşekkürü borç biliyorum.

Okan AKDAĞ Neslihan GEREK

Sinan YÖRDEM Barı ş AYDINSOY Emre MENEKŞE

Rı za DERVİŞOĞLU Sinan KOÇAK

Kitapç ı k, Yar ı şç ıl ı ğa Başlang ı ç, Yelken Trimi, Meteoroloji Bilgisi, Sert Hava Seyri, Denizden Adam Kurtarma, Can Kurtarma Teçhizatları , İlkyardı m, Denizde Haberleşme ve Navigasyon konuları n ı içermektedir. Kurs programı içerisinde olan, fakat kitap içeriğine eklenmeyen Balonla Seyir Manueli kursa katı lanlara ek olarak verilecektir.

Ders notlar ın ı n haz ı rlanmas ı s ı ras ı nda, çeşitli kaynaklardan bilgileri derlemek ve bazı resim ile figürleri bu kaynaklardan edinerek eklemek metodunu tercih ettik. Buna rağmen, söyleyebilirim ki, kitabı n büyük bir bölümü, takı m sporcuları mı z ı n kendi tecrubeleriyle yaz ı lmı şt ır. 2005 Şubat ayı nda, ilk kez bası lan bu kitapç ı ğı n, zaman içinde bu işi devrettiğimiz arkadaşları mı z tarafı ndan yapı lacak eklemeler ve değişikliklerle, hem görsel aç ı dan, hem içerik açı s ı ndan çok daha zenginleşeceğini umuyorum.

Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı ’n ı n yelkencilik ve denizciliğin akademik boyutunu ele almas ı na özen göstermekteyiz. Takımı n, Türk Yelkenciliği’nde eksik olduğunu hissettiğimiz bu konuyu araştı rma ve yazı larla geliştirmeye çalı şmas ı için özellikle çaba gösterdik. Dileğim, zaman içerisinde kurulacak olan diğer üniversite yelken topluluklar ı n ı n ve yelken eğitim kurumları n ı n bu çabamı za destek vermesidir.

“2 Yı ldı z Yelkenci- İleri Yelkencilik Kursu Kitapçı ğ ı” nı n, tüm denizsever ve yelkencilere faydal ı olmas ı n ı içtenlikle diliyorum.

Pruvan ı z neta, rüzgar ı n ız kolay ı na olsun. Levent BAŞ Boğaziçi Üniversitesi Yelken Tak ı mı Yönetim Kurulu Başkanı Şubat 2005

B.U. Yelken- 2* Kitapç ığ ı