You are on page 1of 125

Conseller Hble. Sr. Rafael ngel Bosch i Sans C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc A 4t ( 07004 Palma) Tel.

: 971 78 46 99 Fax: 971 17 72 48 Secretaria General Salvadora Ginard Martnez (secretria general) C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc A 3er (07004 Palma ) Tel.: 971 17 72 39/40 Fax: 971 17 72 49 Direcci General de Planificaci, Inspecci i Infraestructures Educatives Guillem Estarellas Valls (director general) C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc A 4t (07004 Palma) Tel.: 971 17 75 70 Fax: 971 78 46 25 Direcci General d'Ordenaci, Innovaci i Formaci Professional Onofre Ferrer Riera (director general) Ptge. de Guillem de Torrella, 1 (07002 Palma) Tel.: 971 17 71 10 Fax: 971 17 75 33 Direcci General dUniversitats, Recerca i Transferncia del Coneixement Miguel Jos Dey Bauz (director general) C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc B, 3er ( 07004 Palma) Tel : 971 78 46 13 Fax : 971 78 46 12 Direcci General de Cultura i Joventut Isabel Cerd Moragues (directora general) C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc C 4t (07004 Palma ) Tel: 971 78 46 06 Fax : 971 78 46 84 Direcci General de Recursos Humans Margalida G. Piz Ginard (directora general) C/ dAlfons el Magnnim, 29 bloc A 2n (07004 Palma) Tel.: 971 17 72 68 Fax: 971 17 71 31

Delegaci Territorial d'Educaci a Menorca Julin Hernndez Sintes (delegat territorial) C/ de Josep M. Quadrado, 33 ( 07703 Ma) Tel.: 971 36 90 08 Fax: 971 36 70 58 Delegaci Territorial d'Educaci a Eivissa i Formentera Beln Torres Teva (delegada territorial) Via Pnica, 23 (07800 Eivissa) Tel.: 971 31 01 04 Fax: 971 19 33 62 Centraleta de la Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats Tel.: 971 17 65 00 Fax: 971 17 72 49

Inde x
PRESENTACI DEL CONSELLER ........................................................................................................... 4 PROCS DESCOLARITZACI Procs dAdmissi ............................................................................................................................................. 5 Criteris de Baremaci ........................................................................................................................................... 6 Documentaci del procs ................................................................................................................................... 7 Calendari del procs dAdscripci i Admissi ............................................................................................... 8 Procs dAdmissi dFP ...................................................................................................................................... 9 Procs dAdmissi dEducaci de Persones Adultes .................................................................................. 11 Calendari dAdmissi i Matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial......................................... 12 DIRECTORI DELS CENTRES EDUCATIUS DE RGIM GENERAL DE MALLORCA EI. Escoles Infantils ........................................................................................................................................... 17 CEI. Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle .................................................................................. 23 CEI. Centres dEducaci Infantil Privats/Concertats 2n Cicle ................................................................ 29 CEIP. Centres dEducaci Infantil i Primria............................................................................................... 31 IES. Instituts dEducaci Secundria ............................................................................................................. 45 CC. Centres Privats Concertats ...................................................................................................................... 50 Centres Privats .................................................................................................................................................... 57 CIFP. Centres Integrats de Formaci Professional ..................................................................................... 58 Centres Privats de Formaci Professional ..................................................................................................... 59 CEE. Centres dEducaci Especial ................................................................................................................. 60 CDE. Centres Docents Estrangers ................................................................................................................. 61 CEPA. Centres dEducaci de Persones Adultes ........................................................................................ 62 CA. Camps daprenentatge .............................................................................................................................. 65 EOEP . Serveis dOrientaci Educativa i Psicopedaggica General ....................................................... 66 EAP . Serveis dOrientaci Educativa dAtenci Primerenca ................................................................... 67 CEP. Centres de Professorat ............................................................................................................................ 68 OFERTA EDUCATIVA DE RGIM GENERAL DE MALLORCA: Centres Educatius de Mallorca ........................................................................................................................ 69 DIRECTORI I OFERTA EDUCATIVA DENSENYAMENTS DE RGIM ESPECIAL DE MALLORCA: Ensenyaments Artstics ..................................................................................................................................116 Ensenyaments Esportius .................................................................................................................................122 Ensenyaments dIdiomes...........................................................................................123 VINCULACI DESTUDIS DE GRAU AMB LES MODALITATS DE BATXILLERAT ......124 Nota: Clicant sobre el organigrama de la Conselleria accediu a la plana web de cada departament. Clicant sobre els encapalaments daquesta pgina, accediu directament a lapartat corresponent. Clicant sobre els indicadors INDEX que trobareu a cada pgina tornau a lndex.

ndex

Presentaci Oferta educativa a les Illes Balears


En poca durgncies, cal posar la vista en leducaci. Potser aquesta treballa a mitj termini, per ho fa donant respostes slides a totes les necessitats del nostre entorn. No hi ha una eina ms efica ni essencial per superar les dificultats. Per aix, s necessari un comproms formatiu dels ciutadans que impliqui adquirir unes capacitats, consolidar-les i ampliar-les. I, sobretot, s necessari que els ciutadans tenguin accs a una oferta educativa completa, flexible i propera. Aquest s el repte duna societat competitiva; s el nostre repte. A ms, treballarem per millorar i coordinar els programes formatius, i oferirem assessorament sobre aquests programes. Ho farem incentivant la formaci permanent dels professors, millorant loferta de formaci professional, convocant cursos i proves daccs per obtenir el ttol de batxiller i per accedir als cicles formatius, vinculant la formaci professional a lempresa, desenvolupant lFP dual, oferint cursos de formaci a distncia, i continuant i ampliant el Pla dActualitzaci Tecnolgica.

Per aquest motiu, ens hem marcat com a objectiu principal reduir la taxa dabandonament escolar. Hi ha raons per a loptimisme: de 2010 a 2011, les Illes Balears liderrem la reducci daquesta taxa amb una disminuci del 16,3 %; i hem treballat per reduir-la ms durant el curs 2012-2013. Tamb volem facilitar laprenentatge al llarg de tota la vida, flexibilitzant i ampliant els accessos als diferents nivells del sistema educatiu i al mn laboral mitjanant el tractament integrat de llenges, els cursos i les proves daccs, la formaci a distncia, etc.

Sn mesures que aposten per la qualitat, les tecnologies, les llenges i tots els instruments que donen resposta a la realitat que ens envolta. Aix s com es garanteix el futur.

Rafael ngel Bosch i Sans Conseller dEducaci, Cultura i Universitats

Daltra banda, desenvoluparem la Llei orgnica de millora de la qualitat educativa (LOMQE) a lmbit de les Illes Balears, amb lobjectiu de millorar el nivell educatiu i professional dels alumnes. Aix mateix, desplegarem el Decret de tractament integrat de llenges, que implicar un canvi fonamental en lensenyament i ladquisici de les competncies lingstiques tant dels alumnes com dels professors, seguint les directrius del Marc de cooperaci europea.

Presentaci

Index

Procs dAdmissi dInfantil, Primria, Secundria Obligatria, Batxillerat i Mduls Voluntaris de PQPI

Procs dadmissi dalumnes a centres sostinguts amb fons pblics (INFANTIL PRIMRIA SECUNDRIA OBLIGATRIA BATXILLERAT MDULS VOLUNTARIS DE PQPI) 1. INFORMACI PRVIA Conixer el procs als diferents punts dInformaci o a la web: http://dgplacen.caib.es. Escollir el centre educatiu preferent (com a mxim 5). Informaci dels centres a http://dgplacen.caib.es.i a http://weib.caib.es/. INICI DEL PERODE DE PREINSCRIPCI A) Trmit presencial: Impresos de la sollicitud al mateix centre o a la web. Emplenar la sollicitud de preinscripci. Recopilar la documentaci. B) Trmit telemtic: Formulari electrnic a la web. Emplenar la sollicitud de preinscripci. Recopilar la documentaci, la consulta de la qual no sautoritza. PRESENTACI DE LA SOLLICITUD I LA DOCUMENTACI A) Trmit presencial: Al centre que se sollicita en primer lloc, als punts dinformaci o a qualsevol oficina descolaritzaci. Una sollicitud per alumne. B) Trmit telemtic: Noms caldr presentar (al centre elegit en primera opci o a una oficina descolaritzaci) la documentaci acreditativa a efectes de barem en els supsits de: famlia monoparental i malaltia crnica de lalumne. Una sollicitud per alumne. PUBLICACI DE LES LLISTES PROVISIONALS Comprovar la puntuaci obtinguda. Criteris en cas dempat. Comprovar, si cal, la lletra del desempat. Al mateix centre on sha presentat la sollicitud.

5. PRESENTACI DE RECLAMACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS En un termini de 3 dies hbils a partir de la publicaci de les llistes provisionals. 6. PUBLICACI DE LLISTES DEFINITIVES DADMESOS I NO ADMESOS Al mateix centre. 7. RECLAMACIONS A LES LLISTES DEFINITIVES Recurs dalada davant la Direcci General de Planificaci, Inspecci i Infraestructures Educatives. 8. PUBLICACI DE LA LLISTA DALUMNES NO ADMESOS Si lalumne t plaa en algun dels centres sollicitats, sindica a la llista definitiva. Si lalumne no t plaa en cap dels centres sollicitats, se li concerta una cita a loficina descolaritzaci corresponent. 9. FORMALITZACI DE LA MATRCULA Al centre on sha concedit la plaa. Si no es fa en el termini previst, es perd la plaa.

2.

3.

10. LLISTA DE RESERVA Les llistes de reserva seran vigents fins al 30 de setembre i, en tots els casos, seran gestionades pels centres. Si durant aquest perode es produeixen vacants als centres de referncia, aquests es posaran en contacte amb els alumnes seguint lordre fixat a la llista de reserva. Noms hi ha llista de reserva al centre que sha sollicitat en primera opci.

4.

Curs 2013-2014

Index

Criteris de baremaci del procs dAdmissi

CRITERIS PRIORITARIS
1. EXISTNCIA DE GERMANS MATRICULATS AL CENTRE O PARE, MARE O TUTOR LEGAL QUE HI TREBALLI Primer germ al centre: 4 punts. Per cada un dels germans segents: 3 punts. Per pare, mare o tutor legal que treballi al centre: 4 punts. En cas que el pare i la mare, o els dos tutors legals, treballin al centre: 7 punts. 2. PROXIMITAT DEL DOMICILI DE LALUMNE O DEL LLOC DE TREBALL DEL PARE, DE LA MARE, DE QUALQUE TUTOR LEGAL, O DEL MATEIX ALUMNE SI AQUEST T LEDAT LEGAL DE TREBALLAR, DINS LA ZONA DINFLUNCIA DEL CENTRE SOLLICITAT Domicili de lalumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o del mateix alumne si aquest t ledat legal de treballar, dins la zona dinfluncia del centre sollicitat: 2 punts. Per cada any complet de residncia continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins la zona dinfluncia del centre sollicitat: 1,5 punts. Per fracci dany de residncia continuada i ininterrompuda, o fracci dany de treball continuat i ininterromput, dins la zona dinfluncia del centre sollicitat: 0,5 punts. MXIM: 5,5 punts. 3. PROXIMITAT DEL DOMICILI DE LALUMNE O DEL LLOC DE TREBALL DEL PARE, DE LA MARE, DE QUALQUE TUTOR LEGAL, O DEL MATEIX ALUMNE SI AQUEST T LEDAT LEGAL DE TREBALLAR, DINS UNA ZONA LIMTROFA AL CENTRE SOLLICITAT Domicili de lalumne o, alternativament, lloc de treball del pare, de la mare, de qualque tutor legal, o del mateix alumne si aquest t ledat legal de treballar, dins una zona limtrofa al centre sollicitat: 1 punt. Per cada any complet de residncia continuada i ininterrompuda, o any complet de treball continuat i ininterromput, dins una zona limtrofa al centre sollicitat: 0,75 punts. Per fracci dany de residncia continuada i ininterrompuda, o fracci dany de treball continuat i ininterromput, dins una zona limtrofa al centre sollicitat: 0,25 punts. Curs 2013-2014

MXIM: 2,75 punts. El mnim de temps de residncia o de treball per poder computar la fracci de lany s de dos mesos complets. En cap cas no es poden sumar els punts per domicili i els del lloc de treball. 4. PER LA RESTA DELS DOMICILIS: 0 punts. 5. RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR DEL 2011 Renda anual igual o inferior al salari mnim interprofessional: 1,5 punts. Renda anual superior al salari mnim i inferior o igual al doble del salari mnim interprofessional: 1 punt. Renda anual superior al doble del salari mnim i inferior o igual al triple del salari mnim interprofessional: 0,5 punts. Renda anual superior al triple del salari mnim interprofessional: 0 punts. (Salari mnim interprofessional del 2011: 8.979,60) 6. CONCURRNCIA DE DISCAPACITAT EN LALUMNE O EN EL PARE, LA MARE, TUTOR LEGAL O EN ALGUN GERM En lalumne: 1 punt. En el pare, la mare, tutor legal o qualque germ: 1 punt. MXIM: 2 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. PERTINENA A FAMLIA NOMBROSA Famlia nombrosa especial: 2 punts. Famlia nombrosa general: 1 punt. La situaci de famlia nombrosa sha dacreditar mitjanant el ttol oficial expedit a lefecte per lrgan competent de conformitat amb el que preveu larticle 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecci a les famlies nombroses. 2. CONCURRNCIA EN LALUMNE DUNA MALALTIA CRNICA, de conformitat amb els criteris que estableixi mitjanant ordre la conselleria competent en matria deducaci: 1 punt. 3. ALTRES CIRCUMSTNCIES RELLEVANTS apreciades justificadament per lrgan competent del centre, dacord amb criteris objectius establerts mitjanant una ordre per la conselleria competent en matria deducaci, que han de ser fets pblics pels centres anteriorment a linici del procs dadmissi i publicats a les corresponents convocatries anuals: 1 punt.

Index

Documentaci del procs dAdmissi


DOCUMENTACI QUE SHA DADJUNTAR A LA SOLLICITUD Certificat de la nota mitjana obtinguda, expedit pel centre docent on es varen realitzar els estudis dESO, per als alumnes que accedeixen al batxillerat. Certificat expedit pel centre docent on han realitzat el primer curs de PQPI per als alumnes que accedeixen als mduls voluntaris de PQPI. Certificaci o documentaci que acrediti altres circumstncies rellevants apreciades pel centre. B) Trmit telemtic: Documentaci acreditativa de les circumstncies de famlia monoparental o malaltia crnica, si escau. *No cal per a PQPI.

Documentaci bsica del trmit presencial:


Cpia del DNI, NIE o passaport de lalumne, o de la pgina del llibre de famlia on figura. Cpia del DNI, NIE o passaport del pare i la mare o dels tutors legals de lalumne.

Documentaci bsica del trmit telemtic:


No sha de presentar cap documentaci.

DOCUMENTACI A EFECTES DE BAREM


A) Trmit presencial: Certificat expedit pel centre o centre adscrit, en cas de tenir-hi germans matriculats. Certificat expedit pel centre o centre adscrit, en el cas que el pare, la mare o el tutor legal hi treballi. Certificat dempadronament de lalumne, amb expressi dantiguitat, per justificar la proximitat del domicili. * Certificaci expedida per lempresa on treballi o presti els seus serveis el pare, la mare o tutor legal, amb indicaci de ladrea exacta del lloc de treball, aix com lantiguitat, per justificar la proximitat del lloc de treball. * En cas de no autoritzar la consulta de la renda anual de la unitat familiar de lany 2011, certificat de rendes ems per lAgncia Tributria. Certificaci de la discapacitat de lalumne ems per lrgan competent (mnim 33%). Certificaci de la discapacitat del pare, la mare o tutor legal de lalumne ems per lrgan competent (mnim 33%). Cpia del ttol oficial de famlia nombrosa. Certificat mdic oficial per justificar una malaltia crnica de lalumne (malalties recollides a la normativa que regula el procs dadmissi). Certificat acreditatiu de situaci dacolliment familiar, residencial, preadopci o adopci, ems per lrgan cometent.

OBSERVACIONS
Totes les cpies shan de presentar amb loriginal perqu el centre pugui acarar-les. Els sollicitants que hagin dacreditar que la guarda i custdia no s compartida, a efectes de barem del domicili familiar o de les rendes, han daportar el document que acrediti qui en t la guarda i custdia: sentncia judicial, en els casos de nullitat matrimonial, separaci o divorci, o la pgina corresponent del llibre de famlia en els altres casos. Cada centre donar a cada sollicitant una cpia de limprs de sollicitud datada i segellada, com a justificant de la presentaci de la sollicitud i la documentaci.

NORMATIVA APLICABLE

El Decret 37/2008, de 4 dabril, pel qual sestableix el rgim dadmissi dalumnes als centres sostinguts amb fons pblics de la Comunitat Autnoma de les Illes Balears. LOrdre del conseller dEducaci, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB nm. 64, de 5 de maig) per la qual es regula el procs dadmissi i matriculaci dels alumnes als centres sostinguts amb fons pblics als nivells de segon cicle deducaci infantil, primria, secundria obligatria i batxillerat per al Curs 2013-2014. La Resoluci del director general de Planificaci, Inspecci i Infraestructures Educatives de dia 12 de mar de 2013 (BOIB nm. 39 de 21 de mar de 2013)

Curs 2013-2014

Index

Calendari del procs dAdscripci i Admissi

CALENDARI DEL PROCS DADSCRIPCI DE PRIMRIA I ESO Dates/termini Trmit/Actuaci Del 8 a l 11 dabril Sollicitud reserva plaa Dia 26 dabril Llistes provisionals dadmesos Del 26 al 30 dabril Reclamacions Dia 2 de maig Resoluci de les reclamacions Dia 8 de maig Llistes definitives Del 24 al 26 de juny Matriculaci d'Educaci Infantil i Primria Del 4 al 8 de juliol Matriculaci d'ESO CALENDARI DEL PROCS DADMISSI DEI (PRIMER I SEGON CICLE), EP, ESO Dates/ termini Trmit/Actuaci Del 2 al 16 de maig Presentaci de sollicituds Dia 5 de juny Llistes provisionals dadmesos Del 5 al 7 de juny Reclamacions Dia 10 de juny Resoluci de les reclamacions Dia 20 de juny Llistes definitives Del 24 al 26 de juny Matriculaci d'Educaci Infantil i Primria Del 4 al 8 de juliol Matriculaci d'ESO

CALENDARI DEL PROCS DADMISSI DE BATXILLERAT Dates/ termini Trmit/Actuaci Del 24 al 26 de juny Presentaci de sollicituds Dia 4 de juliol Llistes provisionals dadmesos Del 4 al 8 de juliol Reclamacions Dia 9 de juliol Resoluci de les reclamacions Dia 11 de juliol Llistes definitives Del 15 al 17 de juliol Matriculaci de Batxillerat CALENDARI DEL PROCS DADSCRIPCI 1r PQPI /CAPI A MDULS VOLUNTARIS Dates/ termini Trmit/Actuaci Del 13 al 14 de maig Sollicitud reserva plaa Dia 20 de maig Llistes provisionals dadmesos Del 20 al 22 de maig Reclamacions Dia 23 de maig Resoluci de les reclamacions Dia 24 de maig Llistes definitives Del 19 al 22 de juliol Matriculaci de Mduls Voluntaris de PQPI CALENDARI DEL PROCS DADMISSI DE MDULS VOLUNTARIS DE PQPI Dates/ termini Trmit/Actuaci Del 10 al 28 de juny Presentaci de sollicituds Dia 9 de juliol Llistes provisionals dadmesos Del 9 al 11 de juliol Reclamacions Dia 12 de juliol Resoluci de les reclamacions Dia 18 de juliol Llistes definitives Del 19 al 24 de juliol Matriculaci de Mduls Voluntaris de PQPI

CALENDARI DEL PROCS DADSCRIPCI DE BATXILLERAT Dates/ termini Trmit/Actuaci Del 6 al 10 de juny Sollicitud reserva plaa Dia 18 de juny Llistes provisionals dadmesos Del 18 al 20 de juny Reclamacions Dia 21 de juny Resoluci de les reclamacions Dia 24 de juny Llistes definitives Del 15 al 17 de juliol Matriculaci de Batxillerat Curs 2013-2014

Index

Procs dAdmissi de Formaci Professional


INFORMACI DEL PROCS DADMISSI I DE MATRCULA ALS MDULS OBLIGATORIS DELS PROGRAMES DE QUALIFICACI PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) I ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ I DE GRAU SUPERIOR DE FORMACI PROFESSIONAL (RGIM PRESENCIAL) CURS 2013-2014 1) ACCS ALS MDULS OBLIGATORIS DELS PROGRAMES DE QUALIFICACI PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) Poden accedir a les places dels mduls obligatoris dun PQPI els joves, preferentment escolaritzats, que podrien continuar la formaci en els centres educatius ordinaris i per als quals es considera que el PQPI s la millor opci perqu aconsegueixin els objectius de leducaci secundria obligatria. A ms, lalumne ha de tenir quinze anys, o complir-los abans del trenta-u de desembre de lany de linici del programa i no haver obtingut el ttol de graduat en ESO o equivalent a efectes acadmics. Com a mxim, han de tenir desset anys a linici del curs escolar en que comencin el programa o b els han de complir dins lany natural dinici del mateix. 2) ACCS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJ DE FORMACI PROFESSIONAL Es pot accedir a places de cicles formatius de grau mitj per diferents vies: i) Accs via ESO El requisit que permet laccs per aquesta via s el ttol de graduat en educaci secundria obligatria o un ttol equivalent a efectes dadmissi. ii) Accs via mduls obligatoris PQPI Poden accedir-hi les persones que hagin superat els mduls obligatoris dun programa de qualificaci professional inicial. iii) Accs per altres vies Les places reservades per a laccs per altres vies es poden sollicitar per les persones que han superat el curs de formaci especfic per a laccs a cicles formatius de grau mitj, han superat la prova daccs a cicles formatius de grau mitj o grau superior, aix com tamb han superat la prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys. 3) ACCS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACI PROFESSIONAL Curs 2013-2014 Es pot accedir a places de cicles formatius de grau superior per diferents vies: i) Accs via BATXILLER. El requisit que permet laccs per aquesta via s el ttol de batxiller o un ttol equivalent a efectes dadmissi. ii) Accs via ttol de grau mitj i curs especfic de grau superior Poden accedir les persones que tenen el ttol de tcnic de grau mitj i han superat el curs de formaci especfic per a laccs a cicles de grau superior. iii) Accs per altres vies Les places reservades per laccs per altres vies es poden sollicitar per les persones que han superat la prova daccs a cicles formatius de grau superior, aix com tamb, aquelles persones que han superat la prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys. 4) INFORMACI DEL PROCS DADMISSI I MATRCULA a) Tota la informaci necessria per participar al procs dadmissi i matrcula als mduls obligatoris dels PQPI o als cicles formatius de formaci professional es pot trobar a la pgina web: http://formacioprofessional.caib.es. b) Els impresos de sollicitud es poden trobar a qualsevol centre educatiu sostingut amb fons pblics que imparteixi PQPI o cicles formatius de formaci professional. Tamb, es poden descarregar des de la pgina web: http://formacioprofessional.caib.es. c) Sha de presentar la sollicitud dadmissi, juntament amb la documentaci corresponent, en el centre educatiu en el qual es volen cursar els mduls obligatoris dun PQPI o el cicle formatiu sollicitat en primer lloc (de les opcions que es poden demanar). 5) PUBLICACI DE LLISTES PROVISIONALS I PRESENTACI DE RECLAMACIONS a) s molt important consultar les llistes provisionals per comprovar que les dades publicades sn les correctes (dades personals, centres i cicles formatius sollicitats, etc.). b) Les llistes es poden consultar al centre on es va lliurar la sollicitud (centre de primera opci) o, a travs de la pgina web: http://formacioprofessional.caib.es. c) Es poden presentar reclamacions a les llistes provisionals en el centre de primera opci, sempre dins del termini establert pel calendari dadmissi.

Index

Procs dAdmissi de Formaci Professional


6) PUBLICACI DE LLISTES DEFINITIVES I FORMALITZACI DE LA MATRCULA a) Les llistes definitives expressen, per a cada participant, quina de les opcions sollicitades ha obtingut una reserva de plaa. En cas contrari, surt assignada una cita (punt 7). Aquestes llistes es poden consultar al centre on es va lliurar la sollicitud (centre de primera opci) o, tamb, a travs de la pgina web: http://formacioprofessional.caib.es. b) Per fer efectiva la plaa reservada s imprescindible formalitzar la matrcula en el termini establert en el calendari dadmissi. En cas contrari, es perd el dret a la plaa reservada. 7) SOLLICITANTS QUE NO HAN OBTINGUT PLAA: CRIDA NICA En cas de no haver obtingut plaa en cap de les opcions demanades, la persona sollicitant ser convocada a una crida nica (cita assignada a la llista definitiva (punt 6)) per tal que, si vol, pugui escollir una plaa de les que han quedat vacants en qualsevol dels mduls obligatoris dun PQPI o dels cicles formatius (de grau mitj i de grau superior) impartits a cada una de les Illes. 8) SOLLICITANTS QUE NO PODEN OBTENIR ELS REQUISITS FINS AL SETEMBRE Aquells sollicitants que no poden acreditar els requisits acadmics perqu tenen assignatures pendents de setembre (o perqu estan pendents dhomologaci o convalidaci dels estudis fets a lestranger) han de presentar la sollicitud en el perode ordinari (mes de juny). Aquells que obtenen el ttol acadmic al setembre hauran de comprovar al llistat provisional que la seva qualificaci mitjana s la correcta. En el cas dels que obtenen lhomologaci o convalidaci dels estudis fets a lestranger, hauran daportar la documentaci al centre on varen presentar la sollicitud i dins el termini establert al calendari dadmissi. A partir daqu seran convocats a una crida nica per tal que puguin escollir una plaa de les que han quedat vacants en qualsevol dels cicles formatius (de grau mitj i de grau superior) impartits a cada una de les Illes. 9) ADJUDICACIONS DE PLACES A SOLLICITUDS FORA DE TERMINI Un cop adjudicades les places als sollicitants amb assignatures pendents de setembre, si queden places vacants, sadjudiquen a les persones que han presentat Curs 2013-2014 la sollicitud fora de termini durant el procs telemtic previst al calendari dadmissi, mitjanant el procediment de crida nica per tal que, puguin escollir una plaa de les que han quedat vacants en qualsevol dels cicles formatius (de grau mitj i de grau superior) impartits a cada una de les Illes. 10) MATRCULA EN MDULS DE CICLES FORMATIUS QUE RESTIN VACANTS En el cas de que shaguessin exhaurit les places a 1r curs de cicle, per hi haguessin places vacants a mduls de primer curs, els centres les ofertaran a les persones que figuren en les llistes despera. Els centres que no tenen llistes despera, escolaritzaci de FP desenvolupar aquesta tasca al llarg del procs descolaritzaci.
CALENDARI DEL PROCS DADMISSI DE FORMACI PROFESSIONAL-PQPI

10

Data/Termini Del 10 al 28 de juny Dia 9 de juliol Del 9 a l'11 de juliol Dia 12 de juliol Dia 18 de juliol Dia 18-19 i 22 de juliol Dia 4 de setembre Dia 5 i 6 de setembre Dia 10 i 11 de setembre Del 4 al 12 de setembre Dia 13 de setembre Dia 13,16 i 17 de setembre Dia 18 de setembre Dia 19 de setembre Dia 20, 23 i 24 de setembre Del 20 al 25 de setembre Dia 25 de setembre

Trmit/Actuaci Presentaci de sollicituds (totes les vies daccs) Llistes provisionals d admesos Reclamacions Resoluci de les reclamacions Llistes definitives Matrcula en cicles formatius i PQPI Crida nica de vacants de mduls obligatoris PQPI (totes les Illes) Crida nica de vacants de CFGM (totes les Illes) Crida nica de vacants CFGS (totes les Illes) Matrcula de les adjudicacions de les crides niques Llistes provisionals dels pendents de setembre Reclamacions Resoluci de les reclamacions Llistes definitives pendents de setembre Crida nica per a ladjudicaci de vacants als pendents de setembre Matrcula de pendents de setembre Inici crides niques dels sollicitants fora de termini

Index

Procs dAdmissi dEducaci de Persones Adultes


Centres dEducaci de Persones Adultes

Matrcula Alumnat del Centre Nous Alumnes ESPA Segon quadrimestre Del 2 al 6 de setembre de 2013 Del 10 al 20 de setembre de 2013 Del 10 al 14 de febrer de 2014

11

Curs 2013-2014

Index

Calendari dadmissi i matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial

Cicles Formatius de Grau Mitj i de Grau Superior dArts Plstiques i Disseny

Escola dArt dEivissa / Escola dArt de Menorca


MAIG

Escola dArt i Superior de Disseny de les Illes Balears


MAIG

12

Del 2 al 22 Del 23 de maig al 12 de juny


JUNY

Inscripci per a aspirants sense requisits acadmics Inscripci per a aspirants amb requisits acadmics (altres batxillerats que no sn dArts) i per als daccs directe (batxillerat dArts, arquitectes i enginyers) Prova general Prova especfica Adjudicaci de places Matrcula Inscripci per a la prova general / especfica i per als accessos directes Prova general Prova especfica Adjudicaci de places Matrcula

Del 2 al 22 Del 23 de maig al 12 de juny


JUNY

Inscripci per a aspirants sense requisits acadmics Inscripci per a aspirants amb requisits acadmics (altres batxillerats que no sn dArts) i per als daccs directe (batxillerat dArts, arquitectes i enginyers) Prova general per a ms grans de 19 anys Prova especfica Adjudicaci de places Matrcula Inscripci per a la prova especfica i per als accessos directes Prova especfica Adjudicaci de places Matrcula dalumnes de nou ingrs

14 26
JULIOL

7 17
JULIOL

4 Del 8 al 12
SETEMBRE

4 Del 8 al 12
SETEMBRE

Del 3 al 10 13 17 20 Del 23 al 26

Del 3 al 10 16 20 Del 23 al 26

Curs 2013-2014

Index

Calendari dadmissi i matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial


Escoles Oficials dIdiomes
ABRIL - MAIG

Preinscripci presencial: recollida i entrega dimpresos i de la documentaci necessria a la secretaria dels centres. Del 8 dabril al 10 de maig
MAIG

Preinscripci en lnia mitjanant la pgina web de lEOI corresponent. Lliurament a la secretaria del centre de la documentaci per a aquelles persones que han fet la preinscripci en lnia mitjanant la pgina web.

13

13 17
JUNY

Sorteig per establir lordre dadmissi. Prova danivellaci per als nivells bsic, intermedi, avanat C1 i C2 (lhora i aula en lEOI corresponent o a la seva pgina web). Publicaci de la llista provisional de persones admeses i en llista despera. Perode de reclamacions a la llista provisional. Resoluci sobre les reclamacions presentades. Publicaci de les llistes definitives de persones admeses i en llista despera. Matrcula presencial i Matrcula en lnia.

3 Del 4 al 7 12 14
JUNY - JULIOL

Del 24 de juny al 24 de juliol


SETEMBRE

Els terminis per Matrcula oficial de setembre matricular-se els Assignaci de vacants de la llista despera estableix cada EOI

Curs 2013-2014

Index

Calendari dadmissi i matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial


Ensenyaments Elementals i Professionals de Msica i Dansa Conservatori Professional de Msica i Dansa de Mallorca
ABRIL - MAIG

Del 8 dabril al 3 de maig Del 6 al 10 de maig Del 6 al 17 de maig 21 de maig 22 de maig 27 de maig Del 28 al 31 de maig
JUNY

Inscripci a les proves daccs als ensenyaments elementals i professionals de msica i dansa. Sollicituds de reingrs i trasllats. Matriculaci per a lobtenci del certificat densenyaments elementals de msica i dansa. Proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos daccs de menor o major edat. Reuni del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de la resoluci del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de les llistes daspirants admesos a les diferents proves daccs. Inscripci a les proves daccs dels alumnes que han superat la prova de maduresa. Proves daccs als ensenyaments professionals i elementals de msica i dansa. Proves per a lobtenci del certificat densenyaments elementals de msica i dansa. Publicaci provisional dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals de msica i dansa. Presentaci de sollicitud de revisi dexmens de les proves daccs i certificat densenyaments elementals. (Fins dia 25 a les 14 hores). Revisi dexmens de les proves daccs i certificat densenyaments elementals, a les 16:30. Presentaci dallegacions, si escau, als resultats de les proves daccs. Resoluci dallegacions i publicaci definitiva dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals. Matriculaci oficial als ensenyaments elementals i alumnes que tenen tot el curs aprovat dels ensenyaments professionals. Inscripci a les proves dampliaci de matrcula del mes de setembre. Publicaci de vacants ensenyaments professionals de msica i dansa. Publicaci provisional de ladjudicaci de vacants als ensenyaments professionals. (alumnes de nova admissi). Reclamacions a les llistes provisionals de ladjudicaci de vacants als ensenyaments professionals. Publicaci definitiva de les llistes dadjudicaci de vacants als ensenyaments professionals. Matriculaci dalumnes de nova admissi als ensenyaments professionals. Exmens de setembre ensenyaments professionals i ampliacions de matrcula. Matrcula de setembre alumnes oficials dels ensenyaments professionals. Publicaci de places vacants i adjudicaci provisional de vacants als ensenyaments professionals i elementals. Reclamaci a les llistes provisionals dadmesos. Publicaci definitiva de les llistes de ladjudicaci de vacants. Matrcula de nova admissi, reingrs i trasllats.

14

Del 10 al 20 21 24 i 25 25 26 i 27 28 Del 24 de juny al 5 de juliol


JULIOL

8 Del 9 a l11 12 Del 15 al 19


SETEMBRE

Del 2 al 5 10 i 11 13 Del 16 al 18 19 Del 20 al 25 Curs 2013-2014

Index

Calendari dadmissi i matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial


Conservatori Professional de Msica i Dansa de Menorca
ABRIL - MAIG

Del 8 dabril al 10 de maig Del 13 al 17 de maig 21 de maig 22 de maig 27 de maig Del 28 al 31 de maig
JUNY

Reserva de plaa alumnes oficials del centre. Inscripci a les proves daccs als ensenyaments elementals i professionals. Sollicituds de reingrs i trasllats. Matrcula per a lobtenci del certificat densenyaments elementals. Proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos daccs de menor o major edat. Reuni del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de la resoluci del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de les llistes daspirants admesos a les diferents proves daccs. Inscripci a les proves daccs dels alumnes que han superat la prova de maduresa. Inscripci a les proves dampliaci de matrcula del mes de setembre. Proves daccs als ensenyaments elementals i professionals msica i dansa. Proves per a lobtenci del certificat densenyaments elementals msica. Publicaci provisional dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals de msica. Presentaci de sollicituds de revisi dexmens de les proves daccs i certificat densenyaments elementals. Presentaci dallegacions a les proves daccs a ensenyaments elementals i professionals de msica i a les proves per a lobtenci del certificat densenyaments elementals msica. Resoluci dallegacions i publicaci definitiva dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals. Publicaci de vacants ensenyaments professionals de msica. Publicaci provisional de ladjudicaci de vacants als ensenyaments professionals. (alumnes de nova admissi). Reclamacions a les llistes publicades. Publicaci de les llistes definitives dadmesos als ensenyaments professionals. Matrcula oficial als ensenyaments elementals i aprovats dels ensenyaments professionals. Matriculaci de nova admissi als ensenyaments professionals. Exmens de setembre ensenyaments professionals i ampliacions de matrcula. Matrcula de setembre alumnes oficials dels ensenyaments professionals i alumnes dampliaci de matrcula. Publicaci de places vacants i adjudicaci provisional de vacants als ensenyaments professionals i elementals. Reclamaci a les llistes provisionals dadmesos. Publicaci definitiva de les llistes de ladjudicaci de vacants. Matrcula de nova admissi, reingrs i trasllats.

15

13 i 14 Del 17 al 21 24 Del 24 al 27 28
JULIOL

De l1 al 3 4 Del 5 al 12
SETEMBRE

Del 2 al 4 5i6 9 i 10 De l11 al 13 16 Del 17 al 20

Curs 2013-2014

Index

Calendari dadmissi i matriculaci dels Ensenyaments de Rgim Especial


Conservatori Professional de Msica i Dansa dEivissa i Formentera
ABRIL - MAIG

Del 8 dabril al 10 de maig Del 13 al 17 de maig 21 de maig 22 de maig 27 de maig Del 28 al 31 de maig
JUNY

Reserva de plaa alumnes oficials del centre. Inscripci a les proves daccs als ensenyaments elementals i professionals. Sollicituds de reingrs i trasllats. Matrcula per a lobtenci del certificat densenyaments elementals. Proves de maduresa i aptituds excepcionals per a casos daccs de menor o major edat. Reuni del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de la resoluci del tribunal de valoraci de les proves de maduresa. Publicaci de les llistes daspirants admesos a les diferents proves daccs. Inscripci a les proves daccs dels alumnes que han superat la prova de maduresa. Proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i proves per a lobtenci del certificat densenyaments elementals. Publicaci provisional dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals de msica i dansa. Presentaci de sollicituds de revisi dexmens de les proves daccs i certificat densenyaments elementals. Presentaci dallegacions a les proves daccs a ensenyaments elementals i professionals de msica i a les proves per a lobtenci del certificat densenyaments elementals msica. Resoluci dallegacions i publicaci definitiva dels resultats de les proves daccs als ensenyaments elementals, professionals i certificat densenyaments elementals. Publicaci de vacants ensenyaments professionals de msica. Publicaci provisional de ladjudicaci de vacants als ensenyaments professionals. (alumnes de nova admissi). Reclamacions a les llistes publicades Publicaci de les llistes definitives dadmesos als ensenyaments professionals. Matrcula alumnes oficials als ensenyaments elementals i aprovats dels ensenyaments professionals. Inscripci a les proves dampliaci de matrcula del mes de setembre. Matriculaci de nova admissi als ensenyaments professionals i a 2n, 3r i 4t dels ensenyaments elementals. Exmens de setembre ensenyaments professionals i ampliacions de matrcula. Matrcula de setembre alumnes oficials dels ensenyaments professionals. Publicaci de vacants de nova admissi als ensenyaments professionals i elementals. Demostraci dinstruments per alumnes de nou ingrs a 1r densenyaments elementals. Adjudicaci de places a 1r densenyaments elementals i publicaci de la llista provisional dadmesos de nova admissi a 1r densenyaments elementals. Publicaci de provisional dadmesos a la resta densenyaments elementals i professionals. Reclamacions a les llistes provisionals dadmesos. Publicaci de les llistes definitives dadmesos. Matrcula de nova admissi, reingrs i trasllats.

16

Del 10 al 14 17 Del 18 al 20 21 24 Del 25 al 27 28 Del 18 al 28 Del 25 al 28


JULIOL

Del 1 al 5
SETEMBRE

Del 2 al 5 Del 6 al 13 6 9 10 Del 11 al 13 16 Del 17 al 20 Curs 2013-2014

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI ES NIER 07013796 EI SA PILOTA 07014259 EI S'ESTOL DEL REI EN JAUME 07013024 EI FLOR DE MURTA 07013309 EI EL SOL 07013115 EI ES SALUET 07014314 EI ESTRELLA DE MAR 07013280 EI POU DE SA LLUNA 07014211 EI BINIPETIT 07013255 EI CA SES MONGES 07013000 EI BENDINAT 07013051 EI ES MOLINET 07013838 DIRECCI C/ CAN CLADERA, 14 07340 ALAR ALAR C/ FORMENTERA, S/N 07400 ALCDIA ALCDIA C/ DE ANTONI M. ALCOVER, S/N 07410 PORT D'ALCDIA ALCDIA C/ RIBERA, 35 07210 ALGAIDA ALGAIDA C/ SON LLUS, 7 07150 ANDRATX ANDRATX C/DE LLAT, S/N 07151 PORT D'ANDRATX ANDRATX C/ NORD, S/N 07570 COLNIA DE SANT PERE ART CAM DE CANALS, S/N 07570 ART ART C/ FRANCESC DE B. MOLL, 30 07350 BINISSALEM BINISSALEM C/ MARE DE DU DE LES NEUS, 3 07110 BUNYOLA BUNYOLA C/ DE LES ESCOLES, 4 07181 BENDINAT CALVI CTRA. SANTA PONA - CALVI, S/N 07180 SANTA PONA CALVI TELFON Tel.: 971879203 Tel.: 672399520 Tel.: 971549965 Tel.: 971665820 Tel.: 971136154 Tel.: 672399519 Tel.: 971589246 Tel.: 971835056 Tel.: 971870390 Tel.: 971613524 Tel.: 971405178 Tel.: 971139202 Fax: 971835632 Fax: 971835532 Fax: 971886532 Fax: 971125044 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web esniero@ajalaro.net sapilota@alcudia.net

17
escoleta@alcudia.net escoleta@ajalgaida.net escoletaandratx@estudi6.com eiessaluet@estudi6.com estrellademar@arta.cat poudesalluna@arta.cat escoletamunicipal@ajbinissalem.net escoletabunyola@gmail.com eibendinat@calvia.com eigalatzo@calvia.com

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI ES PICAROL 07013437 EI ES VEDELLET 07013504 EI MAGALUF 07013474 EI NA BURGUESA 07013073 EI OCELL DEL PARADS 07013176 EI PALMANOVA 07014788 EI SANTA PONA 07013218 EI CAMPANET 07013991 EI TAPERONS 07014028 EI ERIONS 07013693 EI ES FERRERET 07014223 EI ELS LLAPIS 07013802 DIRECCI C/ PINS, 16 07160 PEGUERA CALVI AV. DE NEPTUNO, 59 07182 EL TORO CALVI C/ COLOMS, 17 07181 MAGALUF CALVI C/ SARAGOSSA, 4 07181 PALMANOVA CALVI C/ DE L'OCELL DEL PARADS, 113A 07181 SON FERRER CALVI C/ DE JOSEP M QUADRADO, NM. 9 07184 PALMANOVA CALVI C/ PUIG BLANC, 28 07180 SANTA PONA CALVI CENTRE DE CAN GAIET S/N 07310 CAMPANET CAMPANET C/ DEL NORD,S/N 07630 CAMPOS CAMPOS C/ CLOT GRAN, 2 07590 CALA RATJADA CAPDEPERA C/ PRINCIPAL,S/N 07580 CAPDEPERA CAPDEPERA AV. DE FRANCESCA HOMAR, 20 07330 CONSELL CONSELL TELFON Tel.: 971687851 Tel.: 971237493 Tel.: 971131569 Tel.: 971134799 Tel.: 971230078 Tel.: 971680986 Tel.: 971690814 Tel.: 636831859 Tel.: 971652176 Tel.: 971565483 Tel.: 971564565 Tel.: 971622019 Fax: 971231406 Fax: 971680986 Fax: 971237493 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web eipeguera@calvia.com eieltoro@calvia.com

18
eimagaluf@calvia.com eisoncaliu@calvia.com eisonferrer@calvia.com eipalmanova@calvia.com eisantaponsa@calvia.com eicampanet@ajcampanet.net escoleta@ajcampos.org eierissons@gmail.com eiesferreret@gmail.com escoletaelsllapis@gmail.com

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI ES VERGER 07014430 EI D'ESPORLES 07013346 EI ES FARALL 07014090 EI PERE OLIVER I DOMENGE 07013541 EI SA MILOCA 07014600 EI TONINAINA 07008296 EI LLORET 07014338 EI PENYA-SEGAT 07014594 EI NINS I NINES 07012949 EI SA GRADUADA 07002233 EI SON BOGA 07014570 EI MONTAURA 07014351 DIRECCI C/ ES VERGER, S/N 07179 DEI DEI C/ MOSSN ALCOVER,17 07190 ESPORLES ESPORLES C/ CAM DE CAS VICARIO MESTRE,S/N 07670 PORTOCOLOM FELANITX C/ DE ROCABERT,1 07200 FELANITX FELANITX CTRA. DE SANTANY, S/N 07208 FELANITX FELANITX AV. DEL RAIGUER, S/N 07300 INCA INCA C/ BAIX DE SA RIBA , S/N 07518 LLORET DE VISTA ALEGRE LLORET DE VISTALEGRE C/ SANT PAU, NM. 25 07609 SA TORRE LLUCMAJOR C/ DE SOLIM, NM. 14 07500 MANACOR MANACOR PASSEIG D'ANTONI MAURA, 54 07500 MANACOR MANACOR C/ DE SON BOGA, S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ PEDRAGUERET, S/N 07312 MANCOR DE LA VALL MANCOR DE LA VALL TELFON Tel.: 971636418 Tel.: 971611135 Tel.: 971824120 Tel.: 971583158 Tel.: 971842252 Tel.: 971502989 Tel.: 971524588 Tel.: 971255473 Tel.: 971552650 Tel.: 971551937 Tel.: 971843691 Tel.: 971870725 Fax: 971552650 Fax: 971552100 Fax: 971611135 Fax: 971824120 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web eisavinyeta@gmail.com escoleta@ajesporles.net

19
eiesfarallopcolom@yahoo.es lledoner@lledoner.com eisamiloca@felanitx.org toninaina.inca@gmail.com eilloret3@gmail.com eipenyasegat@gmail.com ninsinines@lirebaescoletes.com eeisagraduada.manacor@educacio.caib.es sonboga@lirebaescoletes.com escoletamancor@gmail.com

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI PONT D'INCA NOU 07014582 EI SES CASES NOVES 07014363 EI SA GALLINETA ROSSA 07014405 EI CAN ALONSO 07013747 EI CIUTAT ANTIGA 07003778 EI ES MOLINAR 07014296 EI MARIA MUT I MANDILEGO 07013243 EI PAULA TORRES 07007772 EI SANTA CATALINA 07005817 EI SANTA CREU 07013450 EI S'ARENAL 07006676 DIRECCI C/ TORRENT, 30 07141 ES PONT D'INCA NOU MARRATX C/ MIQUEL GAY, S/N 07141 SES CASES NOVES MARRATX CTRA. MONTURI- SANT JOAN S/N 07230 MONTURI MONTURI C/ ARXIDUC LLUS SALVADOR, 83 07004 PALMA PALMA C/ JAUME LLUS GARAU, 4 07002 PALMA PALMA CTRA. DE LLUCMAJOR, 87 07006 PALMA PALMA C/ AMER, 53 07007 PALMA PALMA C/ AMER, 53 07007 PALMA PALMA C/ DESPUIG, 10 07013 PALMA PALMA C/ SANT PERE, 25 07012 PALMA PALMA C/ GASPAR RULLAN GARCIA, 3 07600 S'ARENAL PALMA TELFON Tel.: 971422102 Tel.: 971422659 Tel.: 971646025 Tel.: 971751975 Tel.: 971711450 Tel.: 971277653 Tel.: 971241148 Tel.: 971248414 Tel.: 971737395 Tel.: 971715939 Tel.: 971265253 Fax: 971248414 Fax: 971737395 Fax: 971715939 Fax: 971265253 Fax: 971751975 Fax: 971711450 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web ei.espontdincanou@yahoo.es ei.sescasesnoves@yahoo.es

20
coop.flordemurta@hotmail.com eicanalonso@pmei.a-palma.es eiciutatantiga@pmei.a-palma.es eiesmolinar@pmei.a-palma.es eimariamut@pmei.a-palma.es eeipaulatorres@educacio.caib.es eisantacatalina@pmei.a-palma.es eisantacreu@pmei.a-palma.es eiarenal@pmei.a-palma.es

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI SON ESPANYOLET 07014302 EI SON FERRIOL 07014201 EI SON FUSTER NOU 07013413 EI SON ROCA 07006603 EI VERGE DE LA SALUT 07013671 EI VIRGEN DE LORETO 07013772 EI LA GOLA 07014260 EI SA SITRA 07014417 EI SES ALZINETES 07014442 EI HUIALFS 07012986 EI CARD 07013981 EI NA POL 07013978 DIRECCI C/RAMIRO DE MAEZTU, 2 07013 PALMA PALMA C/ ESCOLA NACIONAL, 60 07198 SON FERRIOL PALMA C/ GABRIEL ALZAMORA, 33 07009 PALMA PALMA C/ CAP ENDERROCAT, S/N 07011 PALMA PALMA C/ GENERAL RIERA, 65 07010 PALMA PALMA CTRA. MANACOR, KM. 8 07071 PALMA PALMA C/ DE LA GOLA, S/N 07470 PORT DE POLLENA POLLENA C/ DEL PARE FRANCESC MOLINA, S/N 07260 PORRERES PORRERES C/ MAJOR, NM. 4 07194 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT CARRER DE S'OLI, S/N 07420 SA POBLA SA POBLA C/ CARITAT, NM. 4 07530 SANT LLOREN DES CARDASSAR SANT LLOREN DES CARDASSAR C/ MARESELVA, S/N 07530 SA COMA SANT LLOREN DES CARDASSAR TELFON Tel.: 971738167 Tel.: 971426900 Tel.: 971479700 Tel.: 971790656 Tel.: 971754750 Tel.: 971497596 Tel.: 971530015 Tel.: 971168227 Tel.: 971147231 Tel.: 971862019 Tel.: 971838416 Tel.: 971587084 Fax: 971479700 Fax: 971609101 Fax: 971758151 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web eisonespanyolet@pmei.a-palma.es eisonferriol@pmei.a-palma.es

21
eisonfuster@pmei.a-palma.es eisonroca@pmei.a-palma.es eeivergedelasalut@gmail.com ceivirgenloreto@gmail.com eilagola@estudi6.com eisasitra@hotmail.com ebmpuigpunyent@escoletes.coop escoleta@ajsapobla.net eicard@hotmail.es einapol@hotmail.es

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE EI SON CARRI 07014235 EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGNIA 07012901 EI SANTA MARGALIDA 07014284 EI ES PI GROS 07014065 EI CALA D'OR 07014053 EI SANTANY 07014041 EI ES ROSER 07014831 EI SENCELLES 07014375 EI COLNIA DE SANT JORDI 07014429 EI SA ROTA 07013322 EI VALLDEMOSSA 07014454 EI CUCARELLS 07014247 DIRECCI C/ DE LA ALEGRIA, S/N 07530 SON CARRI SANT LLOREN DES CARDASSAR C/ JOSEP BALAGUER, S/N 07142 SANTA EUGNIA SANTA EUGNIA C/ GUILLEM CRESP I COLL, 1 07450 SANTA MARGALIDA SANTA MARGALIDA C/ DE SANTA MARGALIDA,34 07320 SANTA MARIA DEL CAM SANTA MARIA DEL CAM AV.DE CALONGE,S/N 07660 CALA D'OR SANTANY C/ DE FELANITX,S/N 07650 SANTANY SANTANY C/ AIRES DE MUNTANYA, NM. 18 07313 SELVA SELVA C/ DONANTS DE SANG, S/N 07140 SENCELLES SENCELLES C/ ESCOLA, S/N 07638 COLNIA DE SANT JORDI SES SALINES C/ METGE BERNARD FONT, 3 07510 SINEU SINEU C/ D'ELS VALLDEMOSSA, S/N 07170 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA C/ ROCABERTI,31 07250 VILAFRANCA DE BONANY VILAFRANCA DE BONANY TELFON Tel.: 971838415 Tel.: 971144313 Tel.: 971856230 Tel.: 971140064 Tel.: 971657203 Tel.: 971653846 Tel.: 971515233 Tel.: 971874061 Tel.: 971655388 Tel.: 626549059 Tel.: 971612173 Tel.: 971832104 Fax: 971612889 Fax: 971653846 Fax: 971856230 FAX

Escoles Infantils (EI)


E-mail/ Pgina Web eisoncarrio@hotmail.es ajuntament@ajsantaeugenia.net

22
eisantamargalida@hotmail.com eeiespigros@ajsantamariadelcami.net escoletalamarieta@hotmail.com info.eisantanyi@gmail.com escoleta.esroser.selva@gmail.com eisencelles@gmail.com eicoloniadesantjordi@hotmail.com escoletasarota@yahoo.es escoletavalldemossa@ajvalldemossa.net escoleta@ajvilafrancadebonany.net

Escoles Infantils (EI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI MN PETIT 07013759 CEI MENUDALL 07014636 CEI D'ARREL 07013930 CEI PLOU I FA SOL 07014557 CEI BELLA AURORA 07015161 CEI BLAUCEL 07015173 CEI ANGELETS 2008 07013760 CEI LA CUNA 07008090 CEI PICA-SOL 07013887 CEI S'AUCELLET 07008764 CEI PETIT MN 07014651 CEI 101 DLMATAS 07014776 DIRECCI C/ DELS PINS, 17 BXS 07410 PORT D'ALCDIA ALCDIA C/ D'ANTONI TORRANDELL, 28 BX. A 07350 BINISSALEM BINISSALEM C/ ANTONI MAURA, 55 07630 CAMPOS CAMPOS C/ DE GIRONA, NM. 43-45 07630 CAMPOS CAMPOS C/ ALMOGVERS, 69 71 07300 INCA INCA C/ DOCTOR FLEMING, NM. 41 07300 INCA INCA C/ SANT LLOREN, 77 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ FRANCESC MORAGUES, 11 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR PASSEIG DE JAUME III, NM. 24 BXS 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ SANT CRISTFOL, 55 07600 S'ARENAL LLUCMAJOR RONDA DE L'OEST, NM. 88 07500 PORTO CRISTO MANACOR PL. BARTOMEU RIERA SECR., 2 BAIXOS 07141 ES PONT D'INCA MARRATX

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971547854 Tel.: 971511459 Tel.: 971650507 Tel.: 971652665 Tel.: 971502872 Tel.: 871914444 Tel.: 971661594 Tel.: 971660574 Tel.: 971661445 Tel.: 971440064 Tel.: 971822841 Tel.: 971598498 FAX E-mail/ Pgina Web carolmonpetit@yahoo.es menudall@terra.es escoleta@darrel.es direccio@ceiplouifasol.com escoleta.bellaaurora@gmail.com escoletablaucel@gmail.com info@eiangelets.es nsgracia@planalfa.es info@pica-sol.es cei@saucellet.com http://www.saucellet.com escoletapetitmon@hotmail.com cei101dalmatas@hotmail.com

23

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI HAMELIN 07013711 CEI PETER PAN 07014971 CEI PETITS FERRERETS 07014119 CEI ALADERN 07013531 CEI NGEL DE LA GUARDA 07014806 CEI ASIMA 07013188 CEI BABERITOS 07014648 CEI ES PETIT CASTELL 07013851 CEI ES PONTET 07014855 CEI ESCOLA NOVA 07014739 CEI ESTRELLETES 07015057 CEI GIANNI RODARI 07014740 DIRECCI C/ OLESA, 11 07141 SA CABANETA MARRATX C/ GLADIOL, NM.23 07141 MARRATX MARRATX C/ D' AUBARCA,NM.19 (LOCAL 10) 07141 ES PONT D'INCA NOU MARRATX C/ GREGORI MENDEZ, S/N 07121 PALMA PALMA C/ NIMES, NM. 46 07007 PALMA PALMA C/ GREMI DE BOTERS, 21 07009 PALMA PALMA C/ GUASP, NM. 72 07007 ES COLL D'EN RABASSA PALMA C/ SOR ELIONOR ORTIZ, NM. 8 07011 PALMA PALMA C/ GABRIAL MAURA, 8 BAIXOS 07005 PALMA PALMA C/ PABLO IGLESIAS, NM 76 07004 PALMA PALMA C/ D'ADRI FERRN, 33 07007 PALMA PALMA C/ ARQUITECTE BENNSSAR, NM 46 07004 PALMA PALMA

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971603709 Tel.: 971601901 Tel.: 648775622 Tel.: 971439954 Tel.: 971241436 Tel.: 971433493 Tel.: 971490265 Tel.: 971606945 Tel.: 971245431 Tel.: 971293373 Tel.: 971271177 Tel.: 971299086 Fax: 971439950 Fax: 971279491 Fax: 971433493 FAX Fax: 971605779 E-mail/ Pgina Web mallorca@escoleshamelin.com peterpanmarratxi@hotmail.com info@escoletapetitsferrerets.com http://www.escoletapetitsferrerets.com secretaria.aixa@sembat.org svicpaulpm@planalfa.es info@escoletaasima.com infocei@escoletababeritos.com http://www.escoletababeritos.com espetitcastell@hotmail.com escoletaespontet@gmail.com escoletanova@hotmail.com escoletapm@yahoo.es grodari@gmail.com

24

MALLORCA
Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Index

Directori
CENTRE CEI HOBBITON 07014004 CEI ITACA 07008260 CEI ITACA NOVA 07013589 CEI JARDILN 07003924 CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARA 07002737 CEI KINDER BLAU 07014995 CEI KOALA 07013061 CEI KOALA POLGON 07014867 CEI LLUNA DE PAPER 07014946 CEI MAFALDA 07015069 CEI MAM OSA 07013012 CEI MARIA SERRA 07014661 DIRECCI C/DEL BISBE RAFAEL JOSEP VERGER,4 LOCALS 1-2 07010 PALMA PALMA C/ VALLDARGENT, 20,22 i 24 07013 PALMA PALMA C/ DE SON ESPANYOLET, 3 07014 PALMA PALMA C/ ARXIDUC LLUS SALVADOR, 40 07004 PALMA PALMA C/ MADRE ALBERTA, 11 07010 ESTABLIMENTS PALMA C/ DE LES MINES, 39 07013 PALMA PALMA C/ JOAN MAS, 3 07010 PALMA PALMA C/ 16 DE JULIOL , 87 2N 07009 PALMA PALMA C/ DE L'AMETLER, 16 07008 PALMA PALMA C/ DE LA REINA MARIA CRISTINA, 60 07004 PALMA PALMA C/ SON CALBET, 7 07013 PALMA PALMA C/ MARIA AGNESI, PARCELLA 53-55 (PARC BIT) 07121 PALMA PALMA

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971909988 Tel.: 971453643 Tel.: 971451788 Tel.: 971294225 Fax: 971294225 Fax: 971454657 FAX E-mail/ Pgina Web hobbit@hobbiton.es direccio@escolaitaca.com info@itacanova.com http://www.itacanova.com cei.jardilin@gmail.com

25

Tel.: 971768302

Fax: 971728056

jardinesdeinfancia@telefonica.net

Tel.: 647298535 Tel.: 971292401 Tel.: 971904057 Tel.: 971470849 Tel.: 971905030 Tel.: 971733837 Tel.: 629618716 Fax: 971733837

secretaria@kinderblau.es escoletakoala@gmail.com contacto@escoletakoala.es http://www.escoletakoala.es ceipopeye@telefonica.net escoletapm@yahoo.es mamaosa@ono.com info@escoletamariaserra.com

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI MEL I SUCRE 07014132 CEI MN PETITO 07014545 CEI NIT I DIA 07014193 CEI NUESTRA SEORA DE LA PROVIDENCIA 07003365 CEI PATIM-PATAM 07014181 CEI PEKES 07014016 CEI PETIT ANGELET 07015008 CEI PINOCHO 07008636 CEI POPEYE 07002609 CEI RIN TIN TIN 07013723 CEI ROPIT 07014697 CEI SA COSTURETA 07014752 DIRECCI C/ DE GOETHE,NM.28 07011 PALMA PALMA PA MIQUEL RIERA PERELL, NM. 11 07009 PALMA PALMA C/JAUME VIDAL I ALCOVER, NM. 19 07010 PALMA PALMA C/ BISBE, 10 07003 PALMA PALMA C/ TANCA D'ABAIX, NM.13 07013 PALMA PALMA C/ D'ALFONS EL MAGNNIM,94 07004 PALMA PALMA C/ DE SON OLIVA, 7B 07004 PALMA PALMA CARRER DE MAS, 10 07014 PALMA PALMA C/ MESTRE CHAP, 42 07008 PALMA PALMA C/ ARXIDUC LLUS SALVADOR, 54 BAIXOS 07004 PALMA PALMA C/ DE RAMON MUNTANER, NM. 10 i 12 07003 PALMA PALMA C/ CA'S QUITXERO, NM. 25 07199 SANT JORDI PALMA

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971457255 Tel.: 871962067 Tel.: 971496112 Tel.: 971723265 Tel.: 971798345 Tel.: 971755767 Tel.: 971290391 Tel.: 971731235 Tel.: 971473539 Tel.: 971750289 Tel.: 971204666 Tel.: 971742816 Fax: 971731235 Fax: 971409027 Fax: 971713941 FAX Fax: 971457255 E-mail/ Pgina Web mel_sucre@hotmail.com escoletamonpetito@hotmail.com

26
escoletanitidia@gmail.com provpalma@hotmail.com info@patim-patam.es pekes.mallorca@gmail.com petitangelet@hotmail.com centro@ceipinocho.com ceipopeye@telefonica.net escoletarintintin@hotmail.com escoletaropit@gmail.com sacostureta@hotmail.es

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI SA MILOCA 07014961 CEI SANT AGUST 07014624 CEI SANT PAU 07014727 CEI SERRA MAMERRA 07014107 CEI S'ESTEL 07014341 CEI SIERVAS DE JESS. SAGRADO CORAZN 07013462 CEI SIETE ENANITOS 07014171 CEI SOL I LLUNA 07013191 CEI SON LLTZER 07013954 CEI SON OLIVA 07008821 CEI TERINGA 07013486 CEI POPORIOL 07013449 DIRECCI C/ MANACOR 59, BAIXOS 07005 PALMA PALMA C/ DE VICTORIO DE LUZURIAGA, NM. 14 07015 PALMA PALMA C/ MART BORNEO, NM 17 07013 PALMA PALMA C/ VILLALONGA, 61 07013 PALMA PALMA C/ DE LA MISSI, 29 BAIXOS 07003 PALMA PALMA C/ SANT ALONSO, 26 07001 PALMA PALMA C/ BISBE CABANELLES, NM. 3A 07005 PALMA PALMA C/ MNACO, 26 07015 SANT AGUST PALMA CTRA. MANACOR KM. 4 07198 PALMA PALMA C/ D'ISAAC ALBNIZ, 20-BAIXOS 07004 PALMA PALMA C/ PAU PIFERRER, 7 07011 PALMA PALMA C/ BARRACAR ALT, 51 07520 PETRA PETRA

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971465715 Tel.: 971403499 Tel.: 971288034 Tel.: 971286744 Tel.: 971722872 Tel.: 971721830 Tel.: 971245228 Tel.: 971707379 Tel.: 971426629 Tel.: 971296967 Tel.: 971286383 Tel.: 971561910 Fax: 971296967 Fax: 971286383 Fax: 971707379 ceisonllatzer@hsll.es escoletasonoliva@hotmail.com cei.teringa@gmail.com poporiol@hotmail.com Fax: 971322958 Fax: 971403499 Fax: 871935076 FAX E-mail/ Pgina Web escoletasamiloca@hotmail.com s.agustin@hotmail.com

27
santpau1@hotmail.com serramamerra.03@gmail.com escoletaestel@gmail.com jardindelainfancia@siervasdejesus.net ceisieteenanitos@gmail.com

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI L'ESCOLETA 07008259 CEI VOLIAINA 07014791 CEI CONFITS 07013966 CEI ESCOLETA LLUNA 07015070 CEI MONDAURA 07014120 DIRECCI C/ SANT SEBASTI, 26 07460 POLLENA POLLENA C/ PHILIP NEWMAN, NM. 5 07460 POLLENA POLLENA C/ LLUC, NM. 45 07420 SA POBLA SA POBLA C/ 18 DE NOVEMBRE DE 2005, NM. 4 07100 SLLER SLLER CAM DE SA FIGUERA,NM.68 07100 L'HORTA SLLER

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)


TELFON Tel.: 971532665 Tel.: 971531273 Tel.: 971540549 Tel.: 971754750 Tel.: 971633605 FAX Fax: 971532701 E-mail/ Pgina Web escoletadinfants@hotmail.com cei.voliaina@gmail.com

28
ceiconfits@yahoo.es info@escoletalluna.com escoletamondaura@hotmail.com

Centres dEducaci Infantil Privats de 1r Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI SOL IXENT 07008491 CEI SAGRADOS CORAZONES 07001733 CEI SANTA CATALINA THOMS 07002415

Centres dEducaci Infantil Privats / Concertats 2n Cicle (CEI)


DIRECCI C/ GENERAL LUQUE, 85 07300 INCA INCA C/ CARRER DES VALL, 72 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ DE SOR AMPARO MATHEU, 6 07141 ES PONT D'INCA MARRATX C/ VALLDARGENT, 20,22 i 24 07013 PALMA PALMA C/ BISBE, 10 07003 PALMA PALMA CARRER DE MAS, 10 07014 PALMA PALMA C/ GREGORI MENDEZ, S/N 07121 PALMA PALMA C/ MADRE ALBERTA, 11 07010 ESTABLIMENTS PALMA C/ BLATERA, 25-27 07198 SON FERRIOL PALMA C/ MESTRE CHAP, 42 07008 PALMA PALMA C/ MUNTANYA, 383-385 07608 ES PILLAR PALMA TELFON Tel.: 971500220 Tel.: 971660847 Tel.: 971607811 FAX Fax: 971882058 Fax: 971664498 Fax: 971600752 E-mail/ Pgina Web solixentinca@hotmail.com ceisagratscors@educacio.caib.es

29
scatalinathomas@hotmail.com

ZONA A PALMA
CEI ITACA 07008260 CEI NUESTRA SEORA DE LA PROVIDENCIA 07003365 CEI PINOCHO 07008636 Tel.: 971453643 Tel.: 971723265 Tel.: 971731235 Fax: 971454657 Fax: 971713941 Fax: 971731235 direccio@escolaitaca.com provpalma@hotmail.com centro@ceipinocho.com

ZONA B PALMA
CEI ALADERN 07013531 CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARA 07002737 Tel.: 971439954 Fax: 971439950 secretaria.aixa@sembat.org

Tel.: 971768302

Fax: 971728056

jardinesdeinfancia@telefonica.net

ZONA C PALMA
CEI NUESTRA SEORA DE LA PROVIDENCIA 07002695 CEI POPEYE 07002609 CEI SANT FRANCESC D'ASSS 07012937 Tel.: 971429092 Tel.: 971473539 Tel.: 971494000 Fax: 971429872 Fax: 971409027 Fax: 971494400 providenciasf@terra.es ceipopeye@telefonica.net sfassis@cire.es

Centres dEducaci Infantil Privats / Concertats 2n Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEI SAN VICENTE DE PAL 07004451 CEI SAN FRANCISCO DE ASS 07005696

Centres dEducaci Infantil Privats / Concertats 2n Cicle (CEI)


DIRECCI PASSEIG DE SARALEGUI, 44 07470 PORT DE POLLENA POLLENA C/ DOCTOR ESTEVA, 8 07550 SON SERVERA SON SERVERA TELFON Tel.: 971866557 FAX Fax: 971867309 E-mail/ Pgina Web svpaulpp@telefonica.net http://svpaulpp.blogspot.com dir.sfrancescss@planalfa.es http://www.santfrancescdassis.com

Tel.: 971567795

Fax: 971567795

30

Centres dEducaci Infantil Privats / Concertats 2n Cicle (CEI)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP SANT BARTOMEU 07000029 CEIP NORAI 07007361 CEIP PORTA DES MOLL 07000108 CEIP S'ALBUFERA 07007826 CEIP S'HORT DES FASSERS 07008752 CEIP PARE BARTOMEU POU 07000157 CEIP ELS MOLINS 07007231 CEIP ES VINYET 07000194 CEIP SES BASSETES 07000251 CEIP ARIANY 07004345 CEIP NA CARAGOL 07006688 CEIP ROSA DELS VENTS 07006524 ADREA C/ PERE ROSSELL I OLIVER, 46 07340 ALAR ALAR C/ BALEARS, 12 07400 PORT D'ALCDIA ALCDIA PLAA DE CARLES V, 9 07400 ALCDIA ALCDIA C/ ANTONI MARIA ALCOVER, 2 07410 PORT D'ALCDIA ALCDIA C/ ECLIPSE, S/N 07400 ALCDIA ALCDIA C/ RIBERA, 37 07210 ALGAIDA ALGAIDA CAM DES CASTELLS, 18 07159 S'ARRAC ANDRATX C/ GALCIA, 66 07150 ANDRATX ANDRATX C/ LLAT S/N 07157 PORT D'ANDRATX ANDRATX C/ MAJOR, S/N 07529 ARIANY ARIANY C/ PERE AMORS ESTEVA, 2 07570 ART ART C/ VENT DEL NORD, S/N 07579 COLNIA DE SANT PERE ART

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971518014 Tel.: 971547651 Tel.: 971545367 Tel.: 971546332 Tel.: 971897375 Tel.: 971665348 Tel.: 971674152 Tel.: 971137707 Tel.: 971671657 Tel.: 971561320 Tel.: 971835841 Tel.: 971589242 FAX Fax: 971518014 Fax: 971546880 Fax: 971549688 Fax: 971897211 Fax: 971897376 Fax: 971125429 Fax: 971674152 Fax: 971136709 Fax: 971671815 Fax: 971561320 Fax: 971836019 Fax: 971589242 Adrea electrnica/ Pgina web ceipsantbartomeu@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpsb ceipnorai@educacio.caib.es http://cpnorai.edu.es

31
ceipportadesmoll@educacio.caib.es ceipsalbufera@educacio.caib.es http://www.cpsalbufera.com ceipshortdesfassers@educacio.caib.es http://www.fassers.com ceipparebartomeupou@educacio.caib.es ceipelsmolins.sarraco@educacio.caib.es http://cpelsmolins.blogspot.com.es/ ceipesvinyet@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/ceipesvinyet ceipsesbassetes@educacio.caib.es ceipariany@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpariany ceipnacaragol@educacio.caib.es http://www.cpnacaragol.es ceiprosadelsvents@educacio.caib.es

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP BINISSALEM 07013735 CEIP NOSTRA SENYORA DE ROBINES 07000388 CEIP ELS MOLINS 07000418 CEIP GASPAR SABATER 07007243 CEIP MESTRE COLOM 07000467 CEIP CAS SABONERS 07007255 CEIP GALATZ 07000534 CEIP JAUME I 07006809 CEIP MIGJORN 07006263 CEIP PUIG DE SA GINESTA 07007048 CEIP PUIG DE SA MORISCA 07008466 CEIP SES QUARTERADES 07000509 ADREA CAMI DE PEDA, POL. VIII, PARCELLA 49 07350 BINISSALEM BINISSALEM CAM DE S'AIGUA, 38 07350 BINISSALEM BINISSALEM C/ ELS MOLINS, 57 07311 BGER BGER C/ GARDNIES, 8 07193 PALMANYOLA BUNYOLA C/ NUNYO SAN, 9 07110 BUNYOLA BUNYOLA C/ COLOMS, 15 07182 MAGALUF CALVI C/ ESGLSIA, 44 07196 ES CAPDELL CALVI C/ LLE, 8 07181 PALMANOVA CALVI C/ ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 14 07181 BENDINAT CALVI AV. DE SON PILLO, 3 07180 SANTA PONA CALVI AV. DEL PUIG DE SA MORISCA S/N 07180 SANTA PONA CALVI C/ SES QUARTERADES, S/N 07184 CALVI CALVI

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971886657 Tel.: 971512102 Tel.: 971516978 Tel.: 971149630 Tel.: 971613814 Tel.: 971681692 Tel.: 971233167 Tel.: 971681932 Tel.: 971700127 Tel.: 971699093 Tel.: 971699247 Tel.: 971670275 FAX Fax: 971886712 Fax: 971511604 Fax: 971516978 Fax: 971149631 Fax: 971148221 Fax: 971681028 Fax: 971233167 Fax: 971682372 Fax: 971405141 Fax: 971699093 Fax: 971699247 Fax: 971670757 Adrea electrnica/ Pgina web ceipbinissalem@educacio.caib.es http://www.ceipbinissalem.org ceipnsderobines@educacio.caib.es http://sites.google.com/site/cprobines ceipelsmolins.buger@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpelsmolins ceipgasparsabater@educacio.caib.es http://www.cpgasparsabater.org ceipmestrecolom@educacio.caib.es ceipcassaboners@educacio.caib.es http://www.arrakis.es/~saboner ceipgalatzo@educacio.caib.es http://cpgalatzo.googlepages.com ceipjaumei@educacio.caib.es http://sites.google.com/site/cpjaumei ceipmigjorn.bendinat@educacio.caib.es http://www.cpmigjorn.net ceippuigdesaginesta@educacio.caib.es http://www.cppuigdesaginesta.com ceippuigdesamorisca@educacio.caib.es http://www.cppuigmorisca.com ceipsesquarterades@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpsesquarterades/

32

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP SES ROTES VELLES 07007516 CEIP SON CALIU 07012998 CEIP SON FERRER 07007267 CEIP XALOC 07000546 CEIP LLOREN RIBER 07000561 CEIP JOAN VENY I CLAR 07000583 CEIP NOU DE CAMPOS 07014910 CEIP S'ALZINAR 07000716 CEIP S'AUBA 07006354 CEIP BARTOMEU ORDINES 07000881 CEIP NADAL CAMPANER ARROM 07000911 CEIP ROBERT GRAVES 07000935 ADREA C/ SIL, 21 07180 SANTA PONA CALVI C/ SARAGOSSA, S/N 07181 PALMANOVA CALVI C/ OCELL DEL PARADS, 113 07182 SON FERRER CALVI C/ COLLEGI PBLIC XALOC, 4 07160 PEGUERA CALVI C/ CAM DE SON PERELL, S/N 07310 CAMPANET CAMPANET C/ ESTRELLES, 34A 07630 CAMPOS CAMPOS C/ CABRERA, S/N 07630 CAMPOS CAMPOS C/ GMEZ ULLA, S/N 07580 CAPDEPERA CAPDEPERA AV. FLOREAL , 37 07590 CALA RAJADA CAPDEPERA AV. FRANCISCA HOMAR I PASQUAL, 20 07330 CONSELL CONSELL C/ RAFEL HORRACH, S/N 07144 COSTITX COSTITX C/ CAM DES VINYET, S/N 07179 DEI DEI

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971691650 Tel.: 971134798 Tel.: 971230017 Tel.: 971687864 Tel.: 971516309 Tel.: 971652194 Tel.: 971652194 Tel.: 971563085 Tel.: 971564275 Tel.: 971622051 Tel.: 971876036 Tel.: 971639489 Fax: 971564252 Fax: 971564116 Fax: 971622051 Fax: 971876036 Fax: 971639282 FAX Fax: 971691539 Fax: 971134949 Fax: 971238007 Fax: 971687853 Fax: 971516309 Fax: 971652194 Adrea electrnica/ Pgina web ceipsesrotesvelles@educacio.caib.es http://www.ceipsesrotesvelles.com ceipsoncaliu@educacio.caib.es ceipsonferrer@educacio.caib.es http://www.ceipsonferrer.com ceipxaloc@educacio.caib.es http://www.ceipxaloc.com ceipllorencriber@educacio.caib.es http://www.riber.cat ceipjoanvenyiclar@educacio.caib.es http://www.ceipjoanvenyiclar.com CENTRE DE NOVA CREACI ceipsalzinar@educacio.caib.es ceipsauba@educacio.caib.es ceipbartomeuordines@educacio.caib.es http://sites.google.com/site/ceipbartomeuordines ceipnadalcampanerarrom@educacio.caib.es ceiprobertgraves@educacio.caib.es

33

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS 07000960 CEIP GABRIEL PALMER 07000984 CEIP INSPECTOR JOAN CAP 07001010 CEIP MIGJORN 07006184 CEIP REINA SOFIA 07005921 CEIP S'ALGAR 07006275 CEIP FORNALUTX 07008788 CEIP LLEVANT 07001514 CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA 07013644 CEIP PONENT 07001575 CEIP ANTNIA ALZINA 07001599 CEIP ES PUIG 07001629 ADREA C/ CA L'AMET, 1 07190 ESPORLES ESPORLES C/ GABRIEL PALMER, 1 07192 ESTELLENCS ESTELLENCS C/ BELLPUIG, 22 07200 FELANITX FELANITX CTRA. DE SANTANY, 123 07208 CAS CONCOS FELANITX C/ RECTORIA, 21 07669 S'HORTA FELANITX CTRA. FELANITX-PORTOCOLOM, S/N 07670 PORTOCOLOM FELANITX C/ SA RUTLANA, NM. 14 07109 FORNALUTX FORNALUTX AV. DEL REI JAUME I, S/N 07300 INCA INCA C/ SEVERA DE MADARIAGA 145 07300 INCA INCA AV. DEL RAIGUER, S/N 07300 INCA INCA PASSATGE DE BAIX DE SA RIBA, S/N 07518 LLORET DE VISTA ALEGRE LLORET DE VISTALEGRE C/ AFORES, S/N 07360 LLOSETA LLOSETA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971610096 Tel.: 971618641 Tel.: 971580206 Tel.: 971842252 Tel.: 971837188 Tel.: 971824758 Tel.: 971633723 Tel.: 971500914 Tel.: 971505258 Tel.: 971503964 Tel.: 971524291 Tel.: 971519436 FAX Fax: 971610096 Fax: 971618641 Fax: 971580206 Fax: 971842490 Fax: 971837188 Fax: 971824758 Fax: 971633723 Fax: 971507261 Fax: 971505893 Fax: 971504454 Fax: 971524444 Fax: 971519787 Adrea electrnica/ Pgina web ceipgabrielcomasiribas@educacio.caib.es http://www.cpgabrielcomasiribas.org ceipgabrielpalmer@educacio.caib.es

34
ceipinspectorjoancapo@educacio.caib.es ceipmigjorn.casconcos@educacio.caib.es http://www.ceipmigjorn.org ceipreinasofia@educacio.caib.es http://cprsofia.com ceipsalgar.portocolom@educacio.caib.es http://www.cpsalgar.org ceipfornalutx@educacio.caib.es ceipllevant@educacio.caib.es http://www.ceipllevant.es ceipmiquelduranisaurina@educacio.caib.es ceipponent@educacio.caib.es http:/www.cpponent.net ceipantoniaalzina@educacio.caib.es ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP DURAN ESTRANY 07001642 CEIP BADIES 07008041 CEIP REI JAUME III 07001745 CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR 07013553 CEIP S'ALGAR 07001681 CEIP SON VER 07007000 CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR 07013395 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER 07007711 CEIP MESTRE PERE GARAU 07002300 CEIP MITJ DE MAR 07007097 CEIP MOL D'EN XEMA 07013863 CEIP SES COMES 07002257 ADREA C/ DOCTOR FLEMING, 35 07430 LLUB LLUB C/ FRAGATA, 6 07609 BADIA GRAN LLUCMAJOR C/ BARTOMEU SASTRE GARAU, S/N 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ FRANCESC MORAGUES, S/N 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ SANT BARTOMEU, S/N 07600 S'ARENAL LLUCMAJOR C/ DRAGONERA, 17 07600 S'ARENAL LLUCMAJOR C/ TORD, 40 07609 URBANITZACI PUIG DE ROS LLUCMAJOR C/ ES SERRALT, S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ DE L'ESCOLA, S/N 07509 SON MACI MANACOR C/ ESTRIBORD, 36 07680 PORTO CRISTO MANACOR C/ SON BODEGA S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ CARAVELLES, 44 07680 PORTOCRISTO MANACOR

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971522507 Tel.: 971741365 Tel.: 971660555 Tel.: 971661096 Tel.: 971443309 Tel.: 971442470 Tel.: 971785353 Tel.: 971844082 Tel.: 971551762 Tel.: 971821975 Tel.: 971843865 Tel.: 971820790 FAX Fax: 971522507 Fax: 971749572 Fax: 971120062 Fax: 971120383 Fax: 971441872 Fax: 971443493 Fax: 971785476 Fax: 971844082 Fax: 971551762 Fax: 971821975 Fax: 971843865 Fax: 971820790 Adrea electrnica/ Pgina web ceipduranestrany@educacio.caib.es http://www.cpduranestrany.es ceipbadies@educacio.caib.es http://blocdecentre.blogspot.com ceipreijaumeiii@educacio.caib.es http://www.ceipreijaumeiii.cat ceipsamarinadellucmajor@educacio.caib.es ceipsalgar.sarenal@educacio.caib.es ceipsonveri@educacio.caib.es ceipurbanitzacionsdellucmajor@educacio.caib.es ceipjaumevidal@educacio.caib.es http://www.jaumevidal.org ceipmestreperegarau@educacio.caib.es http://www.cpmestreperegarau.net ceipmitjademar@educacio.caib.es ceipmolidenxema@educacio.caib.es ceipsescomes@educacio.caib.es

35

MALLORCA
Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index Index

Directori
CENTRE CEIP SIM BALLESTER 07002026 CEIP TALAIOT 07008031 CP ES CANYAR 07002038 CEIP MONTAURA 07002324 CEIP MARIA DE LA SALUT 07002348 ZONA A MARRATX CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 07002464 ZONA B MARRATX CEIP BLANQUERNA 07002439 CEIP GABRIEL JANER MANILA 07002397 CEIP NOVA CABANA 07013358 CEIP SES CASES NOVES 07013221 CEIP JOAN MAS I VERD 07002543 ADREA AV. SALVADOR JUAN, 20 07500 MANACOR MANACOR C/ DE L'ANFS, S/N 07687 S'ILLOT MANACOR C/ ES CANYAR, S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ SALVADOR BELTRAN, S/N 07312 MANCOR DE LA VALL MANCOR DE LA VALL C/ PUJOLET, S/N 07519 MARIA DE LA SALUT MARIA DE LA SALUT CTRA. DE PRTOL, S/N 07141 PRTOL MARRATX C/ CALLS, 21 07141 ES PONT D'INCA MARRATX C/ WEYLER, 1 07141 ES PLA DE NA TESA MARRATX C/ GLADIOL, S/N 07141 ES PONT D'INCA MARRATX C/ JOAN PONS I MARQUS, S/N 07141 ES PONT D'INCA MARRATX C/ EMILI POU, S/N 07230 MONTURI MONTURI

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971551935 Tel.: 971811082 Tel.: 971550840 Tel.: 971505991 Tel.: 971525083 FAX Fax: 971550260 Fax: 971811082 Fax: 971552369 Fax: 971505991 Fax: 971525252 Adrea electrnica/ Pgina web ceipsimoballester@educacio.caib.es http://simoballester.blogspot.com ceiptalaiot@educacio.caib.es http://www.cptalaiot.org cpescanyar@educacio.caib.es ceipmontaura@educacio.caib.es http://ceipmontaura.blogspot.com.es/ ceipmariadelasalut@educacio.caib.es http://www.ceipmariadelasalut.cat/ ceipmiquelcostaillobera.portol@educacio.caib.es http://www.cpcostaillobera.com ceipblanquerna@educacio.caib.es http://www.cpblanquerna.cat ceipgabrieljanermanila@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpgjanermanila ceipnovacabana@educacio.caib.es http://www.escolanovacabana.blogspot.com ceipsescasesnoves@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpsescasesnoves ceipjoanmasiverd@educacio.caib.es http://www.ceipjoanmasiverd.es

36

Tel.: 971603556

Fax: 971603130

Tel.: 971795170 Tel.: 971795146 Tel.: 971607992 Tel.: 971608180

Fax: 971795170 Fax: 971794085 Fax: 971600740 Fax: 971600595

Tel.: 971161560

Fax: 971644022

MALLORCA
CENTRE ADREA TELFON FAX Adrea electrnica/ Pgina web

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
CEIP GUILLEM BALLESTER I CERD 07002567 ZONA A PALMA CEIP AINA MOLL I MARQUS 07002774 CEIP ANSELM TURMEDA 07004321 CEIP GNOVA 07002750 CEIP MARIAN AGUIL 07003821 CEIP MXIM ALOMAR JOSA 07003791 CEIP REI JAUME I 07002841 CEIP SANTA CATALINA 07002956 CEIP SON ANGLADA 07006861 CEIP SON QUINT 07004311 CEIP SON SERRA 07005945 C/ MOL DE CAN MORAGUES, S/N 07440 MURO MURO PLAA BERENGUER DE PALOU, 6 07003 PALMA PALMA C/ CAP BLANC, 15 07011 SA VILETA PALMA C/ BARRANC, 2 07015 GNOVA PALMA C/SALVADOR DAL, 15 07011 PALMA PALMA C/ ROBERT GRAVES , 45 07015 PALMA PALMA PLAA DE SA FEIXINA, 1 07011 PALMA PALMA C/ CARO, 36 07013 PALMA PALMA C/ REVEREND GABRIEL BESTARD, 38 07011 SA VILETA PALMA C/ CATALINA MARCH, 4 07013 SA VILETA PALMA C/ MARIBEL, 48 07013 SA VILETA PALMA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


Tel.: 971537862 Fax: 971860651 ceipguillemballester@educacio.caib.es http://www.cpguillemballester.org ceipainamoll@educacio.caib.es http://ceipainamoll.wordpress.com/ ceipanselmturmeda@educacio.caib.es ceipgenova@educacio.caib.es http://www.cpgenova.org ceipmarianaguilo@educacio.caib.es http://www.cpmarianaguilo.com ceipmaximalomar@educacio.caib.es ceipreijaumei@educacio.caib.es http://www.ceipreijaumei.com ceipsantacatalina@educacio.caib.es http://www.cpsantacatalina.com ceipsonanglada@educacio.caib.es http://www.ceipsonanglada.org ceipsonquint@educacio.caib.es http://www.ceipsonquint.es ceipsonserra@educacio.caib.es http://www.ceipsonserra.org

Tel.: 971710019 Tel.: 971791388 Tel.: 971400001 Tel.: 971286621 Tel.: 971455075 Tel.: 971731339 Tel.: 971731801 Tel.: 971790016 Tel.: 971792019 Tel.: 971798769

Fax: 971723073 Fax: 971798615 Fax: 971400001 Fax: 971286621 Fax: 971732877 Fax: 971220043 Fax: 971454058 Fax: 971790016 Fax: 971792019 Fax: 971783005

37

MALLORCA
CENTRE ZONA B PALMA ADREA TELFON FAX Adrea electrnica/ Pgina web

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
CEIP CAS CAPISCOL 07013127 CEIP DE PRCTIQUES 07002831 CEIP ES SECAR DE LA REAL 07004138 CEIP ESTABLIMENTS 07002749 CEIP FELIP BAU 07004011 CEIP MARIA ANTNIA SALV 07004229 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 07002919 CEIP SA INDIOTERIA 07004163 CEIP SON OLIVA 07006007 CEIP SON PIS 07013401 ZONA C PALMA CEIP ALEXANDRE ROSSELL 07002907 C/ DE LEOCADIA DE TOGORES, 8 07010 PALMA PALMA CTRA. DE VALLDEMOSSA, 15 07010 PALMA PALMA C/ CAN VICARI, 9 07010 ES SECAR DE LA REAL PALMA CAM DE SARRI, S/N 07010 ESTABLIMENTS PALMA C/ GERMANS GARCA PEARANDA, 11 07010 PALMA PALMA C/ PASSATEMPS, 125 07120 SON SARDINA PALMA C/ GENERAL RIERA, 61 07010 PALMA PALMA C/ GREMI DE TINTORERS, 2 07009 SA INDIOTERIA PALMA C/ TOMS LUS DE VICTORIA, 9 07009 PALMA PALMA C/ FLIX ESCOBAR, 3 07013 PALMA PALMA C/ MIQUEL SANTANDREU, 48 07006 PALMA PALMA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


Tel.: 971762129 Tel.: 971756704 Tel.: 971769221 Tel.: 971768285 Tel.: 971295885 Tel.: 971439119 Tel.: 971755169 Tel.: 971430095 Tel.: 971292739 Tel.: 971730522 Fax: 971755335 Fax: 971756704 Fax: 971244817 Fax: 971768677 Fax: 971200284 Fax: 971439553 Fax: 971755169 Fax: 971430095 Fax: 971292739 Fax: 971281047 ceipcascapiscol@educacio.caib.es http://www.cpcascapiscol.org ceipdepractiques@educacio.caib.es http://www.cppractiques.cat ceipessecardelareal@educacio.caib.es ceipestabliments@educacio.caib.es http://www.cpestabliments.com ceipfelipbauca@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpfelipbauca ceipmariaantoniasalva@educacio.caib.es cpmiquelcostaillobera.palma@educacio.caib.es http://www.cpmiquelcostaillobera.net ceipsaindioteria@educacio.caib.es http://sites.google.com/site/cpsaindioteria ceipsonoliva@educacio.caib.es http://www.cpsonoliva.com ceipsonpisa@educacio.caib.es http://c07013401.eduwebs.caib.es

38

Tel.: 971771694

Fax: 971469469

ceipalexandrerossello@educacio.caib.es

MALLORCA
CENTRE CEIP CAMILO JOSE CELA ADREA C/ PER, 2 TELFON Tel.: 971240625 FAX Fax: 971256308 Adrea electrnica/ Pgina web ceipcamilojosecela@educacio.caib.es

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
07005994 CEIP CAN PASTILLA 07002610 CEIP COLL D'EN RABASSA 07002658 CEIP ELS TAMARELLS 07002592 CEIP ES PILLAR 07005933 CEIP ES PONT 07006691 CEIP ES VIVERO 07002932 CEIP ESCOLA GRADUADA 07003304 CEIP GABRIEL VALLSECA 07003900 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP 07003225 CEIP JAFUD CRESQUES 07003250 CEIP JOAN CAP 07002889 07007 PALMA PALMA C/ SERTORI, 2 07610 CAN PASTILLA PALMA C/ BAILEN, 38 07007 ES COLL D'EN RABASSA PALMA CAM DE CA NA GABRIELA, 36 07600 S'ARENAL PALMA CAM DE SON FANGOS, 241 07600 ES PIL.LAR PALMA C/ D'INDALECIO PRIETO, S/N 07008 PALMA PALMA C/ CRDIT BALEAR, 15 07008 PALMA PALMA C/ ESCOLA GRADUADA, 6 07002 PALMA PALMA C/ MARE DE DU DE LA VICTRIA, 36 07008 PALMA PALMA CTRA. DE LLUCMAJOR, 81 07006 PALMA PALMA C/ FAUST MORELL, 27 07005 PALMA PALMA C/ SANTA FLORENTINA, 63 07008 PALMA PALMA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


http://www.ceipcamilojosecela.com Tel.: 971265554 Tel.: 971267369 Tel.: 971268511 Tel.: 971490252 Tel.: 971240781 Tel.: 971471457 Tel.: 971725806 Tel.: 971243526 Tel.: 971276006 Tel.: 971274164 Tel.: 971277805 Fax: 971265558 Fax: 971267369 Fax: 971268511 Fax: 971743414 Fax: 971240781 Fax: 971477575 Fax: 971775324 Fax: 971248321 Fax: 971257459 Fax: 971279734 Fax: 971277805 ceipcanpastilla@educacio.caib.es http://www.cpcanpastilla.com ceipcolldenrabassa@educacio.caib.es ceipelstamarells@educacio.caib.es http://www.cpelstamarells.es ceipespillari@educacio.caib.es http://c07005933.eduwebs.caib.es ceipespont@educacio.caib.es ceipesvivero@educacio.caib.es http://cpesvivero.cat ceipescolagraduada@educacio.caib.es http://cpgabrielalzamora.googlepages.com ceipgabrielvallseca@educacio.caib.es ceipesmolinar@gmail.com http://www.cpinfantedonfelipe.cat ceipjafudacresques@educacio.caib.es ceipjoancapo@educacio.caib.es

39

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP LA SOLEDAT 07002804 CEIP MIQUEL PORCEL 07002865 CEIP PINTOR JOAN MIR 07006895 CEIP RAFAL NOU 07005982 CEIP RAFAL VELL 07003213 CEIP SA CASA BLANCA 07006551 CEIP SANT JORDI 07004102 CEIP SANTA ISABEL 07002853 CEIP S'ARANJASSA 07004114 CEIP SON CANALS 07002968 CEIP SON FERRIOL 07002683 CEIP SON RULLAN 07012895 ADREA C/ REGAL, 16 07007 PALMA PALMA CAM DE SON CLADERA, 1 07009 PALMA PALMA AV. DE MXIC, 3 07007 PALMA PALMA C/ SELVA, 11 07008 PALMA PALMA C/ INDALECIO PRIETO, 50 07008 PALMA PALMA PLAA MOLINS DE VENT, 6 07199 SA CASA BLANCA PALMA PLAA DEL BISBE PLANAS, S/N 07199 SANT JORDI PALMA PLAA DE SANTA ELISABETH, 1 07005 PALMA PALMA CTRA. MILITAR, S/N 07199 S'ARANJASSA PALMA C/ BISBE CABANELLES, 25 07005 PALMA PALMA C/MARGALIDA MONLAU, 59 07198 SON FERRIOL PALMA C/ PAVELLONS SON RULLAN, S/N 07009 PALMA PALMA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971274929 Tel.: 971471520 Tel.: 971240869 Tel.: 971476991 Tel.: 971473247 Tel.: 971427269 Tel.: 971742286 Tel.: 971273697 Tel.: 971742853 Tel.: 971277786 Tel.: 971427903 Tel.: 971472202 FAX Fax: 971274929 Fax: 971471520 Fax: 971244817 Fax: 971473521 Fax: 971470618 Fax: 971427269 Fax: 971742904 Fax: 971273697 Fax: 971742853 Fax: 971277786 Fax: 971427903 Fax: 971472202 Adrea electrnica/ Pgina web ceiplasoledat@educacio.caib.es http://www.ceiplasoledat.es ceipmiquelporcel@educacio.caib.es http://www.ceipmiquelporcel.blogspot.com ceippintorjoanmiro@educacio.caib.es http://ceippintorjoanmiro.blogspot.com ceiprafalnou@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cprafalnou ceiprafalvell@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cprafalvell ceipsacasablanca@educacio.caib.es ceipsantjordi.mallorca@educacio.caib.es http://www.ceipdesantjordi.blogspot.com ceipsantaisabel@educacio.caib.es ceipsaranjassa@educacio.caib.es http://www.ceipsaranjassa.blogspot.com ceipsoncanals@educacio.caib.es http://www.cpsoncanals.com ceipsonferriol@educacio.caib.es http://www.cpsonferriol.cat ceipsonrullan@educacio.caib.es http://cpsonrullan.blogspot.com

40

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP VERGE DE LLUC 07002981 CEIP JUNPER SERRA 07004382 ZONA A POLLENA CEIP JOAN MAS 07004424 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA 07006317 ZONA B POLLENA CEIP MIQUEL CAPLLONCH 07004461 CEIP PORT DE POLLENA 07012858 CEIP ESCOLA NOVA 07004503 CEIP PUIG DE NA FTIMA 07004621 CEIP SA GRADUADA 07004576 CEIP SON BASCA 07013334 CTRA. DEL PORT, S/N 07460 POLLENA POLLENA C/ DE SOR CIFRE DE COLONYA, S/N 07460 POLLENA POLLENA C/ VICEN BUADES, S/N 07470 PORT DE POLLENA POLLENA C/ MESTRE ALBERT, 1 07470 PORT DE POLLENA POLLENA C/ LLUS VIVES, 1 07260 PORRERES PORRERES C/DE LA VELA , 65 07194 PUIGPUNYENT PUIGPUNYENT C/ FADRINS, S/N 07420 SA POBLA SA POBLA C/ DE SAGASTA, S/N 07420 SA POBLA SA POBLA ADREA C/ GOYA, 1 07009 PALMA PALMA C/ ESCULTOR GALMS, S/N 07520 PETRA PETRA

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971444533 FAX Fax: 971444533 Adrea electrnica/ Pgina web ceipvergedelluc@educacio.caib.es http://ceipvergedelluc.blogspot.com.es/ ceipjuniperserra@educacio.caib.es http://www.cpjuniperserra.com ceipjoanmas@educacio.caib.es http://www.cpjoanmas.com ceipmiquelcostaillobera.pollenca@educacio.caib.es http://www.cpcostaillobera.net

Tel.: 971561269

Fax: 971561269

41

Tel.: 971531079 Tel.: 971531020

Fax: 971531079 Fax: 971532154

Tel.: 971866591 Tel.: 971866129

Fax: 971866591 Fax: 971866129

ceipmiquelcapllonch@educacio.caib.es ceipportdepollenca@educacio.caib.es http://www.cpportdepollensa.com

Tel.: 971647604 Tel.: 971614215 Tel.: 971540148 Tel.: 971862344

Fax: 971166735 Fax: 971614215 Fax: 971541040 Fax: 971862344

ceipescolanova@educacio.caib.es ceippuigdenafatima@educacio.caib.es http://www.cppuigdenafatima.com ceipsagraduada.sapobla@educacio.caib.es http://www.sagraduadasapobla.com ceipsonbasca@educacio.caib.es http://sonbasca.blogspot.com

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP TRESORER CLADERA 07007887 CEIP VIALFS 07004564 CEIP SON JUNY 07004862 CEIP MESTRE GUILLEM GALMS 07005003 CEIP PUNTA DE N'AMER 07007310 CEIP SANT MIQUEL 07006329 CEIP MESTRE GUILLEMET 07005076 CEIP ELEONOR BOSCH 07005261 CEIP VORA MAR 07005246 CEIP MELCIOR ROSSELL I SIMONET 07005295 CEIP BLAI BONET 07005398 CEIP CALONGE 07012883 ADREA C/ MERCAT, 63 07420 SA POBLA SA POBLA C/ RENOU, 159 07420 SA POBLA SA POBLA PASSEIG DE JOAN MAS I MATAS, S/N 07240 SANT JOAN SANT JOAN C/SES ESCOLES, 57 07530 SANT LLOREN DES CARDASSAR SANT LLOREN DES CARDASSAR C/ ROSELLES, 17 07560 SA COMA SANT LLOREN DES CARDASSAR C/ DE S'ESTACI, 8 07540 SON CARRI SANT LLOREN DES CARDASSAR C/ SES ESCOLES, NM.10 07142 SANTA EUGNIA SANTA EUGNIA C/ PROGRS, S/N 07450 SANTA MARGALIDA SANTA MARGALIDA C/ BONA VISTA, 93 07458 CAN PICAFORT SANTA MARGALIDA CTRA. MA 3010 STA.MARIA-PRTOL 07320 SANTA MARIA DEL CAM SANTA MARIA DEL CAM C/ DE GMEZ ULLA, S/N 07650 SANTANY SANTANY PLAA DE SANT MIQUEL, S/N 07669 CALONGE SANTANY

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971862086 Tel.: 971540648 Tel.: 971526251 Tel.: 971569483 Tel.: 971810097 Tel.: 971569155 Tel.: 971144244 Tel.: 971523431 Tel.: 971850806 Tel.: 971621547 Tel.: 971653955 Tel.: 971839119 FAX Fax: 971542749 Fax: 971862410 Fax: 971526251 Fax: 971569829 Fax: 971810097 Fax: 971569155 Fax: 971144244 Fax: 971523431 Fax: 971853049 Fax: 971621256 Fax: 971654027 Fax: 971839118 Adrea electrnica/ Pgina web http://ceiptresorercladera.blogspot.com.es ceipvialfas@educacio.caib.es http://www.ceipvialfas.com ceipsonjuny@educacio.caib.es http://escolasonjuny.cat ceipmestreguillemgalmes@educacio.caib.es http://www.ceipmestreguillemgalmes.worpress.com ceippuntadenamer@educacio.caib.es ceipsantmiquel@educacio.caib.es ceipmestreguillemet@educacio.caib.es http://www.cpmestreguillemet.cat/ ceipeleonorbosch@educacio.caib.es ceipvoramar@educacio.caib.es ceipmelciorrossello@educacio.caib.es http://www.ceipmelciorrossello.com ceipblaibonet@educacio.caib.es ceipcalonge@educacio.caib.es

42

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP MARE DE DU DE LA CONSOLACI 07006342 CEIP SANT DOMINGO 07007784 CEIP SANTA MARIA DEL MAR 07006937 CEIP ES PUTXET 07005453 CEIP ES TORRENTET 07006561 CEIP SES ROQUES 07006573 CEIP S'OLIVAR 07007723 CEIP CAN BRIL 07004758 CEIP COLNIA DE SANT JORDI 07007085 CEIP SES SALINES 07005490 CEIP RODAMILANS 07005532 CEIP ES FOSSARET 07005593 ADREA C/ CONVENT, 13 07691 S'ALQUERIA BLANCA SANTANY C/ SANT DOMINGO, S/N 07690 ES LLOMBARDS SANTANY C/ SANT ANTONI, S/N 07660 CALA D'OR SANTANY CARRER DE SES ESCOLES, 14 07313 SELVA SELVA C/ SELVA, 17 07369 BINIAMAR SELVA C/ LLUNA, 14 07314 CAIMARI SELVA C/ ALFONSO XIII, 10 07314 MOSCARI SELVA C/ DE RAMON LLULL, S/N 07140 SENCELLES SENCELLES C/ S'ESCOLA, S/N 07638 COLNIA DE SANT JORDI SES SALINES C/ LA PAU, S/N 07640 SES SALINES SES SALINES C/ DE LES CORTS, S/N 07510 SINEU SINEU C/ DE CA LES NIMES, NM. 17 07100 SLLER SLLER

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971654143 Tel.: 971163143 Tel.: 971659514 Tel.: 971515043 Tel.: 971514728 Tel.: 971515653 Tel.: 971875158 Tel.: 971872653 Tel.: 971655477 Tel.: 971649172 Tel.: 971520226 Tel.: 971633315 FAX Fax: 971654075 Fax: 971163143 Fax: 971659514 Fax: 971515043 Fax: 971514728 Fax: 971515653 Fax: 971875158 Fax: 971874438 Fax: 971655447 Fax: 971649172 Fax: 971520930 Fax: 971634482 Adrea electrnica/ Pgina web ceipmarededeudelaconsolacio@educacio.caib.es ceipsantdomingo@educacio.caib.es

43
ceipsantamariadelmar@educacio.caib.es ceipesputxet@educacio.caib.es ceipestorrentet@educacio.caib.es ceipsesroques@educacio.caib.es http://c07006573.eduwebs.caib.es ceipsolivar@educacio.caib.es cpcanbrilsencelles@gmail.com http://www.cpcanbril.net ceipcoloniadesantjordi@educacio.caib.es http://www.cpcoloniasj.es ceipsessalines@educacio.caib.es ceipsaquintana@educacio.caib.es http://ceiprodamilans.com/ ceipesfossaret@educacio.caib.es

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEIP ES PUIG 07005660 CEIP PERE CERD 07006287 CEIP SES MARJADES 07005601 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL 07005684 CEIP NA PENYAL 07007334 CEIP NICOLAU CALAFAT 07006330 CEIP ES CREMAT 07005787 ADREA VIAL 71, NM. 32 07100 SLLER SLLER C/ CANONGE OLIVER, 12 07108 PORT DE SLLER SLLER CAM DE SES MARJADES, S/N 07100 SLLER SLLER C/ CREUS, S/N 07550 SON SERVERA SON SERVERA C/ DE SES AFORES, S/N 07560 CALA MILLOR SON SERVERA C/ VENERABLE SOR AINA, 20 07170 VALLDEMOSSA VALLDEMOSSA C/ DE JOAN MIR, 4 07250 VILAFRANCA DE BONANY VILAFRANCA DE BONANY

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)


TELFON Tel.: 971630372 Tel.: 971630101 Tel.: 971633885 Tel.: 971567186 Tel.: 971587595 Tel.: 971612364 Tel.: 971560167 FAX Fax: 971630372 Fax: 971630101 Fax: 971633885 Fax: 971567880 Fax: 971587514 Fax: 971612364 Fax: 971832291 Adrea electrnica/ Pgina web ceipespuig.soller@educacio.caib.es http://www.ceipespuigsoller.com/ ceipperecerda@educacio.caib.es

44
ceipsesmarjades@educacio.caib.es ceipjaumefornaris@educacio.caib.es ceipnapenyal@educacio.caib.es http://www.cpnapenyal.net ceipnicolaucalafat@educacio.caib.es http://www.cpnicolaucalafat.es ceipescremat@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/cpescremat

Centres dEducaci Infantil i Primria (CEIP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE IES ALCDIA 07007851 IES PORT D'ALCDIA 07013590 IES BALTASAR PORCEL 07008338 IES LLOREN GARCIAS I FONT 07006305 IES BINISSALEM 07013140 IES BENDINAT 07008855 IES CALVI 07007899 IES SON FERRER 07008363 IES DAMI HUGUET 07008454 IES CAPDEPERA 07008341 IES JOSEP FONT I TRIAS 07013164 IES FELANITX 07007905 ADREA C/ D'ANTONI M. ALCOVER, S/N 07400 PORT D'ALCDIA ALCDIA C/ BISBE PONT S/N 07410 PORT D'ALCDIA ALCDIA C/ SON PRIM, S/N 07150 ANDRATX ANDRATX C/ PERE AMORS ESTEVA, 4 07570 ART ART C/ ANDREU POL LLAD "Niuer", BATLE,S/N 07350 BINISSALEM BINISSALEM AV. ARQUITECTE FRANCESC CASAS, 13 07181 BENDINAT CALVI AV. DE SON PILLO, 1 07180 SANTA PONA CALVI C/ CNDOR, 9 07181 SON FERRER CALVI CAM DES RAVELLAR, FINCA NA LLARGA 07630 CAMPOS CAMPOS C/ DE LA MAR, S/N 07580 CAPDEPERA CAPDEPERA C/ PUNTA DE SON QUINT, S/N 07190 ESPORLES ESPORLES CTRA. DE PETRA, S/N 07200 FELANITX FELANITX TELFON Tel.: 971548600 Tel.: 971547246 Tel.: 971136768 Tel.: 971836334 Tel.: 971886612

Instituts dEducaci Secundria (IES)


FAX Fax: 971546304 Fax: 971897830 Fax: 971136599 Fax: 971835019 Fax: 971512206 E-mail/ Pgina Web iesalcudia@educacio.caib.es http://www.iesalcudia.com iesportdalcudia@educacio.caib.es http://www.iesportdalcudia.org iesbaltasarporcel@educacio.caib.es http://www.iesbaltasarporcel.net iesllorencgarciasifont@educacio.caib.es http://www.arta-web.com/iesarta iesbinissalem@educacio.caib.es http://www.iesbinissalem.net iesbendinat@educacio.caib.es http://www.iesbendinat.net iescalvia@educacio.caib.es http://www.iescalvia.com iessonferrer@educacio.caib.es http://www.iessonferrer.net iesdamiahuguet@educacio.caib.es http://www.iesdamiahuguet.net iescapdepera@educacio.caib.es http://www.iescapdepera.com iesjosepfontitrias@educacio.caib.es http://iesesporles.cat iesfelanitx@educacio.caib.es http://www.iesfelanitx.org

45

Tel.: 971402565

Fax: 971402606

Tel.: 971690229 Tel.: 971230470 Tel.: 971160085 Tel.: 971818203 Tel.: 971611896 Tel.: 971580497

Fax: 971694931 Fax: 971230895 Fax: 971160213 Fax: 971565857 Fax: 971611869 Fax: 971581258

Instituts dEducaci Secundria

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE IES BERENGUER D'ANOIA 07001551 IES PAU CASESNOVES 07007978 IES LLUCMAJOR 07008511 IES S'ARENAL 07008065 IES MANACOR 07002208 IES MOSSN ALCOVER 07002191 IES PORTO CRISTO 07013371 IES MARRATX 07008818 IES SANT MARAL 07014879 IES ALBUHAIRA 07008004 IES CENTRE DE TECNIFICACI ESPORTIVA ILLES BALEARS 07013383 ADREA CTRA. PALMA-ALCDIA, S/N 07300 INCA INCA C/ JOAN MIR, 22 07300 INCA INCA C/ GRCIA, NM. 73 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR ANTIGA CTRA. CAP BLANC, S/N 07600 S'ARENAL LLUCMAJOR CAM DE SES TAPARERES, 32 07500 MANACOR MANACOR RONDA DE L'INSTITUT, S/N 07500 MANACOR MANACOR CTRA. PORTO CRISTO SON SERVERA, S/N 07680 PORTOCRISTO MANACOR C/ DE L'ARBRE DE LA CINCIA, 1 07141 SON RAMONELL MARRATX PLAA D'ANDREU TORRENS, 4 07320 SANTA MARIA DEL CAMI MARRATX C/ MARIA I JOSEP, S/N 07440 MURO MURO C/ GREMI DELS FORNERS, 4 07009 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971501812 Tel.: 971881710 Tel.: 971660052 Tel.: 971443462 Tel.: 971553581

Instituts dEducaci Secundria (IES)


FAX Fax: 971880518 Fax: 971881713 Fax: 971660004 Fax: 971442254 Fax: 971844464 E-mail/ Pgina Web iesberenguerdanoia@educacio.caib.es http://www.iesberenguer.net iespaucasesnoves@educacio.caib.es http://www.iespaucasesnoves.cat iesllucmajor@educacio.caib.es http://www.iesllucmajor.org iessarenal@educacio.caib.es http://www.iessarenal.net iesmanacor@educacio.caib.es http://www.iesmanacor.org iesmossenalcover@educacio.caib.es http://www.iesmossenalcover.es iesportocristo@educacio.caib.es http://www.iesportocristo.net iesmarratxi@educacio.caib.es http://www.iesmarratxi.org iessantmarcal@gmail.com Fax: 971861080 iesalbuhaira@educacio.caib.es http://www.iesalbuhaira.cat iescteib@educacio.caib.es http://www.iescteib.org

46

Tel.: 971551193

Fax: 971551439

Tel.: 971820432 Tel.: 971226622 Tel.: 971140979 Tel.: 971860560

Fax: 971822701 Fax: 971226635

Tel.: 971431727

Fax: 971433742

Instituts dEducaci Secundria

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE ZONA A PALMA IES EMILI DARDER 07008016 IES GUILLEM SAGRERA 07006512 IES JOAN ALCOVER 07003882 IES POLITCNIC 07003869 IES RAMON LLULL 07003870 ZONA B PALMA IES JOAN MARIA THOMS 07007152 IES JOSEP MARIA LLOMPART 07007796 IES MADINA MAYURQA 07007371 IES SON PACS 07003845 ZONA C PALMA IES ANTONI MAURA 07003894 IES ARXIDUC LLUS SALVADOR 07007930 C/ PER, 4 07007 PALMA PALMA C/ GILABERT DE CENTELLES, 12 07005 PALMA PALMA Tel.: 971242034 Tel.: 971466391 C/ PABLO IGLESIAS, 93 07004 PALMA PALMA C/ PEDAGOG JOAN CAPO, S/N 07010 PALMA PALMA C/ MIQUEL ARCAS, 4 07010 PALMA PALMA CTRA. DE SLLER, 13 07120 SON SARDINA PALMA Tel.: 971209620 Tel.: 971204601 Tel.: 971757278 Tel.: 971292050 ADREA C/ SALVADOR DAL, 3 07011 PALMA PALMA C/ SALVADOR DAL, 5 07011 PALMA PALMA VIA ALEMANYA, 14 07003 PALMA PALMA C/ MENORCA, 1 07011 PALMA PALMA VIA PORTUGAL, 2 07012 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971457710 Tel.: 971285254 Tel.: 971290200 Tel.: 971731247 Tel.: 971763100

Instituts dEducaci Secundria (IES)


FAX Fax: 971452523 Fax: 971451411 Fax: 971759999 Fax: 971457718 Fax: 971763238 E-mail/ Pgina Web iesemilidarder@educacio.caib.es http://www.iesemilidarder.com iesguillemsagrera@educacio.caib.es http://www.iesguillemsagrera.net iesjoanalcover@educacio.caib.es http://www.iesjalcover.org iespolitecnic@educacio.caib.es http://www.iespolitecnic.cat iesramonllull@educacio.caib.es http://www.iesramonllull.net iesjoanmariathomas@educacio.caib.es http://www.iesjmthomas.com iesjosepmariallompart@educacio.caib.es http://iesllompart.cat iesmadinamayurqa@educacio.caib.es http://www.iesmadinamayurqa.net iessonpacs@educacio.caib.es http://www.iessonpacs.cat iesantonimaura@educacio.caib.es http://www.iesantonimaura.net iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es http://www.iesarxiduc.net

47

Fax: 971209454 Fax: 971206805 Fax: 971760350 Fax: 971761545

Fax: 971240150 Fax: 971771117

Instituts dEducaci Secundria

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE IES AURORA PICORNELL 07007942 IES FRANCESC DE BORJA MOLL 07006238 IES JOSEP SUREDA I BLANES 07007747 IES JUNPER SERRA 07003833 IES LA RIBERA 07013139 IES SES ESTACIONS 07007838 IES SON RULLAN 07006925 IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA 07006470 IES CLARA HAMMERL (abans IES PORT DE POLLENA) 07008843 IES PORRERES 07013152 IES CAN PEU BLANC 07008107 ADREA C/ AMER, 46 07007 PALMA PALMA C/ CARACAS, 6 07007 PALMA PALMA C/ JOAN COLL, 2 07008 PALMA PALMA CAM DE SON CLADERA, 20 07009 PALMA PALMA C/ MARTINET, NM. 8 07610 PLATJA DE PALMA PALMA C/ MARQUS DE FONTSANTA, 12 07005 PALMA PALMA C/ ARQUEBISBE MIQUEL ROCA,10 07009 PALMA PALMA C/ MARE ALBERTA, S/N 07460 POLLENA POLLENA C/ ROGER DE FLOR, S/N 07470 PORT DE POLLENA POLLENA CTRA. DE MONTURI, S/N 07260 PORRERES PORRERES CAM DE GAIETA, S/N 07420 SA POBLA SA POBLA TELFON Tel.: 971420029 Tel.: 971278150 Tel.: 971278416 Tel.: 971470774 Tel.: 971264064 Tel.: 971770267 Tel.: 971472243

Instituts dEducaci Secundria (IES)


FAX Fax: 971278503 Fax: 971278155 Fax: 971279832 Fax: 971706062 Fax: 971494193 Fax: 971468012 Fax: 971476372 E-mail/ Pgina Web iesaurorapicornell@educacio.caib.es http://www.iesaurorapicornell.net iesfrancescdeborjamoll@educacio.caib.es http://www.iesfbmoll.com iesjosepsuredaiblanes@educacio.caib.es http://www.iesjosepsuredaiblanes.com iesjuniperserra@educacio.caib.es http://www.iesjuniperserra.net ieslaribera@educacio.caib.es http://www.ieslaribera.net iessesestacions@educacio.caib.es http://www.iessesestacions.es iessonrullan@educacio.caib.es http://www.sonrullan.com iesguillemcifredecolonya@educacio.caib.es http://www.iesguillemcifre.cat iesportdepollensa@educacio.caib.es http://www.iesportdepollensa.com iesporreres@educacio.caib.es http://www.iesporreres.es iescanpeublanc@educacio.caib.es http://www.iescanpeublanc.net

48

Tel.: 971530115

Fax: 971533465

Tel.: 971866332

Fax: 971866334

Tel.: 971168590 Tel.: 971540812

Fax: 971168217 Fax: 971541365

Instituts dEducaci Secundria

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE IES SANTA MARGALIDA 07008351 IES SANTA MARIA 07014909 IES SANTANY 07008053 IES SINEU 07008481 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES 07007917 IES PUIG DE SA FONT 07008375 ADREA CTRA. SANTA MARGALIDA-CAN PICAFORT, S/N 07450 SANTA MARGALIDA SANTA MARGALIDA PLAA D'ANDREU TORRENS, 4 07320 SANTA MARIA DEL CAM SANTA MARIA DEL CAM C/ BERNAT VIDAL I THOMS, S/N 07650 SANTANY SANTANY CTRA. DE LLORET, S/N 07510 SINEU SINEU AV. DE JULI RAMIS, S/N 07100 SLLER SLLER CTRA. DE CALA MILLOR, Km. 1 07550 SON SERVERA SON SERVERA TELFON Tel.: 971856000

Instituts dEducaci Secundria (IES)


FAX Fax: 971523728 E-mail/ Pgina Web iessantamargalida@educacio.caib.es http://www.iessantamargalida.org santamariaies@gmail.com Fax: 971654098 Fax: 971855023 Fax: 971633218 Fax: 971567516 iessantanyi@educacio.caib.es http://www.iessantanyi.cat iessineu@educacio.caib.es http://www.iessineu.net iesguillemcolomcasasnoves@educacio.caib.es http://www.iessoller.cat iespuigdesafont@educacio.caib.es http://iespuigdesafont.cat

Tel.: 971140979 Tel.: 971642071 Tel.: 971520268 Tel.: 971633514 Tel.: 971817396

49

Instituts dEducaci Secundria

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN 07000030 CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN 07000111 CC RAMON LLULL 07000212 CC SAN BUENAVENTURA 07000297 CC SANT SALVADOR 07000315 CC L'ASSUMPCI 07000391 CC FRAY JUAN BALLESTER 07000650 CC ESCOLANIA DE LLUC 07000959 CC SANT ALFONS 07001058 CC BEATA FRANCINAINA CIRER 07001541 CC BEATO RAMN LLULL 07001526 CC LA SALLE 07001472 ADREA C/ SANT ROC, 4 07340 ALAR ALAR C/ CABRERA, 5 07400 ALCDIA ALCDIA C/ VIA JOAN RIERA, 15 07150 ANDRATX ANDRATX C/ SANT ANTONI, 1 07570 ART ART C/ CARITAT, 11 07570 ART ART C/ SANT VICEN DE PAL, 9 07350 BINISSALEM BINISSALEM C/ PARE ALZINA, S/N 07630 CAMPOS CAMPOS PLAA DELS PELEGRINS, 1 07315 LLUC ESCORCA C/ BARTOMEU AMENGUAL, S/N 07200 FELANITX FELANITX C/ SANTIAGO RUSSINYOL, 217 07300 INCA INCA C/ VENT, 10 07300 INCA INCA C/SES COVES, 61 07300 INCA INCA TELFON Tel.: 971510355 Tel.: 971545843 Tel.: 971136193 Tel.: 971836986 Tel.: 971836269 Tel.: 971870377 Tel.: 971650821 Tel.: 971871535 Tel.: 971582223 Tel.: 971500953 Tel.: 971500100 Tel.: 971500365 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web nsdelaconsolacio.alaro@educacio.caib.es secretaria@nsc-alcudia.com http://www.nsc-alcudia.com secretaria@ramon-llull.com http://ramon-llull.com/esp/index.html sbonaventuraa@planalfa.es ssalvadora@planalfa.es laasuncionb@planalfa.es http://www.assumpcio.net collegif.j.ballester@planalfa.es escolanialluc@escolanialluc.net http://www.escolanialluc.es lledoner@lledoner.com svpinca@planalfa.es secretaria@beatramonllull.org http://www.beatramonllull.org inca@lasallevp.es http://www.lasalleinca.es

Fax: 971518507 Fax: 971547322 Fax: 971136901 Fax: 971836986 Fax: 971829538 Fax: 971886162 Fax: 971650426 Fax: 971517096 Fax: 971582561 Fax: 971504287 Fax: 971881089 Fax: 971880660

50

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC PUREZA DE MARA 07001460 CC SANT VICEN DE PAL 07001447 CC SANTO TOMS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA 07001459 CC NOSTRA SENYORA DE GRCIA 07001721 CC SAN BUENAVENTURA 07001711 CC SANT VICEN DE PAL 07001666 CC LA SALLE 07002181 CC PUREZA DE MARA 07002117 CC SANT FRANCESC D'ASSS 07002130 CC SANT VICEN DE PAL 07002105 CC ES LICEU 07006664 CC LA SALLE 07002440 ADREA C/ LLEVANT, 92 07300 INCA INCA C/ SANT VICEN DE PAL, 2 07300 INCA INCA C/ SES COVES, 110 07300 INCA INCA C/ PARAIRES, 3 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ CONVENT, 25 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ ANTONIO CATANY, 5 07600 S'ARENAL LLUCMAJOR C/SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE, 2 07500 MANACOR MANACOR C/ SANT JERONI, 7 07500 MANACOR MANACOR C/ MAJOR, 28 07500 MANACOR MANACOR C/ OLESA, 7 07500 MANACOR MANACOR C/ CABANA, 31 07141 ES PONT D'INCA MARRATX C/LA SALLE, 15 07141 ES PONT D'INCA MARRATX TELFON Tel.: 971881875 Tel.: 971500890 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web pmariainca@planalfa.es http://www.pmaria-inca.org svpaulinca@planalfa.es http://www.santvicendepaul-inca.es

Fax: 971880161 Fax: 971880892

51
Tel.: 971500361 Fax: 971570655 santotomas@incaeducacion.com http://santotomasdeaquino.org/ nsgracia@planalfa.es http://www.nostrasenyoradegracia.com sbuenaventurall@planalfa.es svpaula@planalfa.es http://www.svpaularenal.com manacor@lasallevp.es pmariam@planalfa.es http://www.pmaria-manacor.org sfassisman@planalfa.es svicentepm@planalfa.es esliceu@esliceu.com http://www.esliceu.com pontdinca@lasallevp.es http://servidor1.lasalle.es/pont-dinca

Tel.: 971661309 Tel.: 971660453 Tel.: 971440104 Tel.: 971550278 Tel.: 971550525 Tel.: 971844280 Tel.: 971556120 Tel.: 971600986 Tel.: 971600249

Fax: 971662843 Fax: 971669004 Fax: 971440834 Fax: 971843362 Fax: 971555069 Fax: 971843108 Fax: 971844802 Fax: 971794809 Fax: 971607771

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC SANTA TERESA 07002427 CC SANT FRANCESC D'ASSS 07002579 ADREA C/ SANTA TERESA, 1 07009 ES PONT D'INCA MARRATX C/ JOAN MIR, 1 07440 MURO MURO C/ ARNER, 3 07013 PALMA PALMA C/ROBERT GRAVES, 38 07015 PALMA PALMA C/ SEVILLA, 19 07013 SA VILETA PALMA CAM DE SON RAPINYA, 29 07013 SA VILETA PALMA CAM DELS REIS, 102 07013 PALMA PALMA C/JOAN CRESP, 30 07014 PALMA PALMA C/ SON ESPANYOLET, 49 07014 PALMA PALMA CAM DE SON RAPINYA, 14 07013 SA VILETA PALMA C/ PARE ANTONI OLIVER, 4 07014 PALMA PALMA C/ SAN LORENZO,NM 3 07012 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971600177 Tel.: 971537513 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web steresapd@planalfa.es http://www.colegiosantateresa.org fasism@planalfa.es http://www.santfrancescdassis.com

Fax: 971607031 Fax: 971860618

ZONA A PALMA
CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIN 07004230 CC LA INMACULADA 07003730 CC LA PURSIMA 07004308 CC LA SALLE 07004333 CC MADRE ALBERTA 07004278 CC ESCOLPIES PALMA 07003614 CC MATA DE JONC 07006482 CC NUESTRA SEORA DE MONTESIN 07004254 CC SAGRAT COR 07003675 CC SAN ALFONSO MARA DE LIGORIO 07003651 Tel.: 971606499 Fax: 971606449 cide@cide.es http://www.cide.es secretaria@inmaculadapm.com administracion@la-purisima.org palma@lasallevp.es http://www.lasalle.es/palma malberta@planalfa.es http://www.madrealberta.com secretaria@escolapiespalma.org http://www.palma.escolapies.com secretaria@matadejonc.cat http://www.matadejonc.cat secretariasonmoix@colegiomontesion.es http://www.colegiomontesion.es secretaria@sagratcorpalma.com http://www.sagratcorpalma.com mgtores@eresmas.com

52

Tel.: 971731229 Tel.: 971733868 Tel.: 971606397 Tel.: 971792085 Tel.: 971730314 Tel.: 971736677 Tel.: 971792250 Tel.: 971734645 Tel.: 971724413

Fax: 971735245 Fax: 971456858 Fax: 971606381 Fax: 971798930 Fax: 971450333 Fax: 971283952 Fax: 971798644 Fax: 971287976 Fax: 971717358

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC SANT VICEN DE PAL 07004266 CC SANTA MAGDALENA SOFIA 07003021 CC SANTA MARIA 07002920 CC SANTSIMA TRINIDAD 07003377 CC VIRGEN DEL CARMEN 07002816 ADREA C/ MARIA ANTNIA SALV, 4 07011 SA VILETA PALMA C/ FRANCESC MART MORA, 42 07011 PALMA PALMA C/ ALMIRALL CERVERA, 2 07014 PALMA PALMA CARRER DE LA CONCEPCI, 24 07012 PALMA PALMA C/ MURILLO, 48 07013 PALMA PALMA C/ PABLO IGLESIAS, 4 07004 PALMA PALMA C/ CAN VALERO, 19 07011 SA VILETA PALMA C/ GUILLEM GALMS, 38 07004 PALMA PALMA C/JOAN FUSTER ,18 07010 PALMA PALMA PLAA PARRQUIA, 2 07009 SA INDIOTERIA PALMA C/ ARQUITECTE BENNSSAR, 14 07004 PALMA PALMA C/ ARQUITECTE BENNSSAR, 33 07004 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971791240 Tel.: 971738297 Tel.: 971739539 Tel.: 971726411 Tel.: 971730630 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web svpaulpm@planalfa.es http://www.svpaulsavileta.com escola@smsofia.net http://www.smsofia.net secretaria@colsantamaria.org http://www.colsantamaria.org stmatrinitat@telefonica.net vcarmenpm@planalfa.es

Fax: 971799836 Fax: 971288015 Fax: 971456826 Fax: 971726411 Fax: 971730725

53

ZONA B PALMA
CC ARCNGEL SANT RAFEL 07003501 CC AULA BALEAR 07006767 CC JESS MARA 07003471 CC MANJON 07003602 CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN II 07007221 CC NUESTRA SEORA DE LA ESPERANZA 07003572 CC PIUS XII 07003511 Tel.: 971756514 Tel.: 971202301 Tel.: 971751859 Tel.: 971294711 Tel.: 971294762 Tel.: 971751558 Tel.: 971751572 Fax: 971295354 Fax: 971206915 Fax: 971290039 Fax: 871961641 Fax: 971430685 Fax: 971753657 Fax: 971200340 centre@arcangelsantrafel.com http://www.arcangelsantrafel.com aulabalear@telefonica.net http://www.aulabalear.org info@colegiojesusmaria.com http://www.colegiojesusmaria.com ccmanjon@yahoo.es secretariacolegionsc@saindioteria.com http://www.saindioteria.com colegiolaesperanza@imaginalia.net http://www.colegiolaesperanza.es piusxii@terra.es http://www.piusxii.es

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC SAN JOS DE LA MONTAA 07003559 CC SAN VICENTE DE PAL 07003596 ADREA C/ COTLLIURE, 22 07010 PALMA PALMA C/ SANT VICEN DE PAL, 13 07010 PALMA PALMA C/ PERE II, 42 07007 PALMA PALMA CAM DE SON GOTLEU, 69 07008 PALMA PALMA C/ MONTEVIDEO, 4 07006 PALMA PALMA C/ TENOR BOU ROIG, 13 07008 PALMA PALMA C/ SEMOLERA, 16 07008 PALMA PALMA AV. DE FRA JOAN LLABRS, 1 07600 S'ARENAL PALMA C/ CASTILLEJOS, 45 07007 ES COLL D'EN RABASSA PALMA C/BACH, 4 07008 PALMA PALMA C/ MONTI-SION, 24 07001 PALMA PALMA C/ LLEDONER, 6 07008 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971750629 Tel.: 971750624 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web sanjosem@planalfa.es svpaulpalma@planalfa.es

Fax: 971753026 Fax: 971201254

ZONA C PALMA
CC BALMES 07003456 CC CORPUS CHRISTI 07003171 CC EL TEMPLE 07003092 CC JUAN DE LA CIERVA 07003699 CC LA MILAGROSA 07003468 CC LA PORCINCULA 07004084 CC LLAD, S.L. 07002622 CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN 07003687 CC NUESTRA SEORA DE MONTESIN 07003857 CC PEDRO POVEDA 07003341 Tel.: 971242700 Tel.: 971242100 Tel.: 971466964 Tel.: 971477293 Tel.: 971421063 Tel.: 971269912 Tel.: 971268065 Tel.: 971474526 Tel.: 971711300 Tel.: 971474096 Fax: 971248253 Fax: 971274629 Fax: 971777342 Fax: 971470511 Fax: 971241986 Fax: 971265054 Fax: 971743746 Fax: 971706552 Fax: 971723830 Fax: 971472278 col.legibalmes@telefonica.net http://www.colegiobalmes.com sjocorp@santjosepobrer.com cceltemple@gmail.com http://cceltemple.es info@colegiojuandelacierva.com http://www.colegiojuandelacierva.com lamilagrosapm@planalfa.es http://www.lamilagrosapalma.es/ porciunculapm@planalfa.es http://www.porciuncula.org cllado@telefonica.net http://www.colegiollado.com nsdelaconsolacio.palma@educacio.caib.es secretariapalma@colegiomontesion.es http://www.colegiomontesion.es pedropoveda@telefonica.net http://www.cpedropoveda.org

54

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC SAN AGUSTN 07003328 CC SAN FELIPE NERI 07003331 CC SAN VICENTE DE PAL 07002646 CC SANT ANTONI ABAT 07002701 CC SANT FRANCESC 07003298 CC SANT FRANCESC D'ASSS 07003444 CC SANT JOSEP OBRER I 07006500 CC SANT JOSEP OBRER II 07003067 CC SANT PERE 07003717 CC SANT VICEN DE PAL 07003390 CC SANTA MNICA 07003262 CC MONTESION 07004448 ADREA C/ MATEU ENRIC LLAD, 30 07002 PALMA PALMA C/ VILANOVA, 3 07002 PALMA PALMA C/ MARQUS, 10 07007 ES COLL D'EN RABASSA PALMA C/ SANT JOAN DE LA CREU, 58 07198 SON FERRIOL PALMA C/ RAMON LLULL, 1 07001 PALMA PALMA PASSATGE CAN FEIXINA, 1 07005 PALMA PALMA C/ MARE DE DU DE MONTSERRAT, 67 07008 PALMA PALMA C/ REIS CATLICS, 89 07007 PALMA PALMA C/ BALTASAR VALENT, 76 07008 PALMA PALMA C/SIQUIER, 4 07007 PALMA PALMA C/ DE SON VENTALLOLL,NM.13 07005 PALMA PALMA C/ MONTI-SION, 35 07460 POLLENA POLLENA TELFON Tel.: 971723465 Tel.: 971714739 Tel.: 971262695 Tel.: 971426001 Tel.: 971716111 Tel.: 971469415 Tel.: 971473308 Tel.: 971274825 Tel.: 971475050 Tel.: 971241436 Tel.: 971274800 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web director@sanagustinpalma.es http://www.sanagustinpalma.com santfelipneri@gorgblau.coop http://www.gorgblau.coop

Fax: 971726455 Fax: 971425001 Fax: 971266657 Fax: 971429082 Fax: 971711886 Fax: 971774145 Fax: 971472706 Fax: 971275150 Fax: 971473280 Fax: 971279491 Fax: 971275020

55
svpaul@telefonica.net info@csantantoniabat.com http://www.csantantoniabat.com secretaria@santfrancesc.net http://www.santfrancesc.net sfasispm@planalfa.es http://www.santfrancescdassis.com/palma/centre.ht ml sjosec@santjosepobrer.com http://www.santjosepobrer.com sjosec@santjosepobrer.com sperep@planalfa.es http://www.colegisantpere.com svicpaulpm@planalfa.es secretaria@colegiosantamonica.eu http://www.colegiosantamonica.eu montision@hotmail.com http://www.colegiomontesion.es

Tel.: 971530305

Fax: 971535050

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CC VERGE DE MONTISION 07004539 CC SANT FRANCESC D'ASSS 07004588 CC RAMON LLULL 07005301 CC BISBE VERGER 07005416 CC SAGRATS CORS 07005623 CC SANT VICEN DE PAL 07005611 ADREA C/ CARITAT, 15 07260 PORRERES PORRERES C/ LLUNA, 11 07420 SA POBLA SA POBLA C/ SOL, 5 07320 SANTA MARIA DEL CAM SANTA MARIA DEL CAM C/ ES CELLER, 44 07650 SANTANY SANTANY C/ ISABEL II, 114 07100 SLLER SLLER C/ CRISTFOL PIZ, 27 07100 SLLER SLLER TELFON Tel.: 971647296 Tel.: 971862703 Tel.: 971140620 Tel.: 971163085 Tel.: 971630497 Tel.: 971631089 FAX

Centres Privats Concertats (CC)


E-mail/ Pgina Web vmontesionp@planalfa.es sfrancescdp@planalfa.es rllullsm@planalfa.es http://www.ramonllull.es obverger@planalfa.es sagratscors@sagratscors.net http://www.sagratscors.cat svpaulso@planalfa.es http://www.svpaulsoller.net

Fax: 971647296 Fax: 971540228 Fax: 971140469 Fax: 971653450 Fax: 971634646 Fax: 971632271

56

Centres Privats Concertats (CC)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE GORA PORTALS 07013656 COOPERATIVA SON VER NOU 07013085 AIXA 07013528 FRANCESC DE BORJA MOLL 07007735 LUIS VIVES 07003638 LLAT 07013516 SAN CAYETANO 07002828 ADREA CTRA. VELLA D'ANDRATX, S/N 07181 PORTALS NOUS CALVI C/ FICUS, 2 07609 SON VER NOU LLUCMAJOR C/ GREGORIO MENDELL, S/N PARC BIT 07121 PALMA PALMA PASSEIG TAMARELLS, S/N 07600 S'ARENAL PALMA C/ SANT JOAN DE LA SALLE, 5 07003 PALMA PALMA C/ GREGORIO MENDELL, S/N PARC BIT 07121 PALMA PALMA AV. PICASSO, 21 07014 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971684042 Tel.: 971491646 Tel.: 971439954 Tel.: 971491252 Tel.: 971290150 Tel.: 971439947 Tel.: 971220575 FAX Fax: 971679291 Fax: 971442543 Fax: 971439950 Fax: 971743207 Fax: 971290011 Fax: 971439948 Fax: 971220565 E-mail/ Pgina Web

Centres Privats

info@agoraportals.edu.es http://www.agoraportals.edu.es direccion@colegiosonverinou.com secretaria.aixa@sembat.org http://www.institucio.org/aixa direccion@colegioborjamoll.net http://www.colegioborjamoll.net informacio@colegio-luis-vives.es http://www.colegio-luis-vives.es secretaria.llaut@sembat.org http://www.institucio.org/llaut csc@colegiosancayetano.com http://www.colegiosancayetano.com

57

Centres Privats

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CIFP SON LLEBRE 07014703 CIFP NAUTICOPESQUERA 07013620 CIFP JOAN TAIX 07013498 ADREA C/ INS RIBERA,NM.8 07141 ES PLA DE NA TESA MARRATX DIC DE L'OEST, S/N 07015 PALMA PALMA C/ SAGASTA, S/N 07420 SA POBLA SA POBLA

Centres Integrats de Formaci Professional (CIFP)


TELFON Tel.: 971607432 Tel.: 971700068 Tel.: 971540008 FAX Fax: 971607096 Fax: 971700967 Fax: 971862461 E-mail/ Pgina Web cifpsonllebre@educacio.caib.es http://www.cifpsonllebre.cat cifpnauticopesquera@educacio.caib.es

58
cifpjoantaix@educacio.caib.es

Centres Integrats de Formaci Professional (CIFP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE ACADEMIA FLEMING 07013310 ADEMA, ESCUELA DENTAL MALLORCA 07005647 CA'N PALERM CENTRE DE FORMACI 07015148 CENTRE DE FORMACI PROFESSIONAL CREU ROJA 07008651 CENTRE DE FORMACI PROFESSIONAL SOL 07008791 CENTRE DESTUDIS MANACORINS 07015033 CENTRO DE ESTUDIOS FOTOGRFICOS 07015094 EFLUXALIA MANACOR 07015136 GLOBAL CENTRE D'ESTUDIS 07015082 TOTH EDUCATIU 07015151 ADREA CAM DE JESS, 15 07003 PALMA PALMA C/ JOAQUIM MARIA BOVER, 3 07005 PALMA PALMA CAM VEINAL DE GNOVA, NM. 39 07015 PALMA PALMA C/ ARQUITECTE BENNSSAR, 73 07004 PALMA PALMA C/ SOL, 1 07001 PALMA PALMA C/ DEL CAPELL PERE LLULL, S/N 1R 07500 MANACOR MANACOR C/ DE PARELLADES, NM.6 07003 PALMA PALMA RONDA DE FELANITX, S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ DE PEP FUSTER, NM. 1 07500 MANACOR MANACOR C/ SON GIBERT, NM. 11 BAIXOS 07008 PALMA PALMA TELFON

Centres Privats de Formaci Professional


FAX Fax: 971750439 Fax: 971771280 E-mail/ Pgina Web secretaria@grupofleming.com administracion@cfpadema.com

Tel.: 971761808 Tel.: 971777131 Tel.: 971708308

59

Tel.: 971295000

Fax: 971752689

baleares@cruzroja.es

Tel.: 971721473 Tel.: 971555606 Tel.: 971718063 Tel.: 971552241 Tel.: 971844989 Tel: 971476895

Fax: 971714988

acapo@etb-baleares.es info@centrouno.es info@cefmallorca.com fp@efluxalia.es formacio@globalmanacor.com admin@totheducatiu.com

Centres Privats de Formaci Professional

Index

Directori
MALLORCA CENTRE PBLIC DEDUCACI ESPECIAL
CENTRE CEE SON FERRIOL 07004023 ADREA AV. DEL CID, 581 07198 SON FERRIOL PALMA TELFON Tel.: 971427127 FAX Fax: 971428086

Centres dEducaci Especial

E-mail/ Pgina Web ceesonferriol@educacio.caib.es http://c07004023.eduwebs.caib.es/

60
CENTRES CONCERTATS DEDUCACI ESPECIAL
CENTRE CEE JUAN XXIII 07008326 CEE JOAN MESQUIDA 07005891 CEE PINYOL VERMELL 07006779 CEE PRNCIPE DE ASTURIAS 07006469 CEE GASPAR HAUSER 07008405 CEE MATER MISERICORDIAE 07003973 ADREA C/ MENORCA, 55 07300 INCA INCA C/ ES CANYAR, S/N 07500 MANACOR MANACOR CTRA. VELLA BUNYOLA, KM 8,1. Aptat. 1327 07141 ES PONT D'INCA MARRATX CTRA. PALMA-ALCDIA, KM 7,5 07141 ES PLA DE NA TESA MARRATX C/ JOSEP VILLALONGA, 79 07015 PALMA PALMA C/ FRANCESC JULI, 57 07008 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971881038 Tel.: 971552625 Tel.: 971796282 Tel.: 971604914 Tel.: 971452236 Tel.: 971274959 FAX Fax: 971880561 Fax: 971844849 Fax: 971796241 Fax: 971604998 Fax: 971285645 Fax: 971240473 E-mail/ Pgina Web joan23@patronatjoan23.org http://www.patronatjoan23.org joanmesquida@aproscom.org http://www.aproscom.org aspacebaleares@aspaceib.org http://www.aspaceib.org asnimo@telefonica.net http://www.asnimo.com cmassanet@apnab-gh.org mater@orgmater.org http://www.mater-isla.com

Centres dEducaci Especial

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE BALEARES INTERNATIONAL COLLEGE 07006445 KING RICHARD III COLLEGE 07012861 THE ACADEMY COLEGIO BILINGE 07007346 BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE 07006411 COLEGIO SUECO 07008521 COLLGE FRANAIS 07006433 DEUTSCHE SCHULE MALLORCA 07013036 EDIB CENTRE DOCENT ESTRANGER 07014958 QUEEN' S COLLEGE 07006421 ADREA C/ CAM DE CALA FIGUERA, NM. 3 07181 SA PORRASSA CALVI C/ ORATORI, 4 07181 PORTALS NOUS CALVI C/ SON AMETLLER VELL, 16 07141 ES PLA DE NA TESA MARRATX C/ JOS COSTA FERRER, 5 07015 PALMA PALMA C/ INFANTA, 15 07014 PALMA PALMA C/ SALUT, 4 07014 PALMA PALMA C/ INFANTA, 15 07014 PALMA PALMA VIA DE PORTUGAL, NM. 1 07012 PALMA PALMA C/ JUAN DE SARIDAKIS, 64 07015 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971133167 Tel.: 971675850 Tel.: 971605008 Tel.: 971401679 Tel.: 971282350 Tel.: 971739260 Tel.: 971733730 Tel.: 971208653 Tel.: 971401011 FAX Fax: 971131751 Fax: 971676820 Fax: 971226158 Fax: 971401762 Fax: 971282161 Fax: 971592509 Fax: 971733730 Fax: 971750439 Fax: 971400153

Centres Docents Estrangers


E-mail/ Pgina Web reception@bis-int.org http://www.balearesint.net office@kingrichardcollege.com http://www.kingrichardcollege.com info@theacademyschool.com http://www.theacademyschool.com info@bellvercollege.com http://www.bellvercollege.com info@svenskaskolanmallorca.com http://www.svenskaskolanmallorca.com secretariat@cfpalma.net http://www.cfpalma.net info@dsmallorca.de http://www.dsmallorca.de info@escuelaedib.com info@qcmallorca.com http://www.qcmallorca.com

61

Centres Docents Estrangers

Index

Directori
CENTRES DEDUCACI DE PERSONES ADULTES (CEPAS)
CENTRE CEPA Alcdia 07008247 CEPA Art 07008171 CEPA Mancomunitat des Raiguer 07000649 CEPA Sud 07013899 CEPA Francesc de Borja Moll 07007671 CEPA Calvi 07008235 CEPA Llevant 07007681 CEPA Amanecer (Centre penitenciari) 07013279 CEPA Camp Rod 07008223 CEPA La Balanguera 07007693 ADREA C/ de Bennssar, 8 07400 Alcdia C/ de Pere Amors Esteva, 4 07570 Art C/ de lEscola Graduada, 13 07350 Binissalem Cam des Ravellar, Finca Na Llarga 07630 Campos C/ de Lloren M. Duran, 37 07300 Inca Ctra. de sa Porrassa, 6 07182 Magaluf Calvi Av. dAntoni Maura, 87 07500 Manacor Ctra. de Sller, Km. 3 07120 Palma C/ de Joan Cap, s/n 07010 Palma C/ de Ramiro de Maeztu, 2 07013 Palma

Ensenyaments de Persones Adultes

CONTACTE Tel. 971 548 488 Fax 971 548 488 cepaalcudia@educacio.caib.es http://www.cepaalcudia.com/blog/ Tel. 971 829 300 Fax 971 829 771 cepaarta@gmail.com http://www.cepaarta.cat/ Tel. 971 512 157 Fax 971 512 157 cepamancomunitatdesraiguer@educacio.caib.es http://www.cepamancomunitatdesraiguer.org Tel. 971 651 942 cepasud@educacio.caib.es http://www.cepasud.cat/ Tel. 971 880 535 Fax 971 501 598 ceafrancescdeborjamoll@educacio.caib.es http://www.ceaborjamoll.cat Tel. 971 131 350 Fax 971 131 625 ceacalvia@educacio.caib.es http://www.cepacalvia.com Tel. 971 844 785 Fax 971 844 819 cepallevant@educacio.caib.es http://www.ceallevant.com Tel. 971 224 200 (Ext. 2254) Fax 971 224 254 cepaamanecer@educaci.caib.es Tel. 971 753 158 Fax 971 751 239 cepacamprodo@educacio.caib.es http://www.mallorcaweb.net/ceacamprodo/ Tel. 971 730 265 Fax 971 732 971 cepalabalanguera@educacio.caib.es c07007693.eduwebs.caib.es

EI

ES

AS

AU

CT

CS

IE

ED

FP

62

Ensenyaments de Persones Adultes

Index

Directori
CENTRE CEPA Son Canals 07006998 CEPA SArenal 07001757 CEPA Sa Pobla 07013905 CEPA Mancomunitat des Pla de Mallorca 07008181 ADREA C/ de Son Canals, 10 07008 Palma C/ de Diego Zaforteza, 7 07600 SArenal Palma C/ Mestre Arab, s/n 07420 Sa Pobla C/ de lEscorxador, s/n 07250 Vilafranca de Bonany CONTACTE Tel. 971 250 479 Fax 971 250 582 cepasoncanals@educacio.caib.es http://www.cepasoncanals.cat/ Tel. 971 263 477 Fax 971 264 789 cepasarenal@educacio.caib.es http://www.cepaarenal.cat/ Tel. 971 542 705 Fax 971 862 589 cepasapobla@gmail.com http://cepasapobla.blogspot.com/ Tel. 971 832 144 Fax 971 832 151 cepamancomunitatdespla@educacio.caib.es http://c07008181.eduwebs.caib.es

Ensenyaments de Persones Adultes


EI ES AS AU CT CS IE I ED

FP

63

AULES ON SIMPARTEIXEN ENSENYAMENTS DE PERSONES ADULTES


CENTRE AULA ANDRATX 07001265 AULA FELANITX 07000625 AULA SLLER (Adscrit al CEPA CAMP ROD) 07013917 AULA SON SERVERA 07008168 ADREA C/ ALEMANY, 3 07150 ANDRATX ANDRATX C/ SALAS, 1 (CEIP JOAN CAP) 07200 FELANITX FELANITX C/ VICTRIA, S/N 07100 SLLER SLLER C/ SANT ANTONI, 23 07550 SON SERVERA SON SERVERA CONTACTE Tel. 971131350 aulaandratx@educacio.caib.es Tel. 971844785 aulafelanitx@educacio.caib.es Tel. 971634256 ceacamprodo@educacio.caib.es Tel. 971829 300 aulasonservera@educacio.caib.es

EI: Ensenyaments inicials ES: Educaci Secundria Persones Adultes ED: educaci secundria per a persones adultes semipresencial BHD:batxillerat dhumanitats i cincies socials a distncia BCD: batxillerat de cincies i tecnologia a distancia BAD: batxillerat darts plstiques, disseny i imatge a distncia FP: Formaci professional I: Informtica E: Idiomes estrangers CT: catal CS: Castell estrangers AU: Accs Universitat AM: Accs cicle formatiu de Grau Mitj AS: Accs cicle formatiu de Grau Superior SCF: Preparaci Selectivitat Cicles Formatius Grau Superior PLB: Preparaci Prova Lliure Batxillerat

Ensenyaments de Persones Adultes

Index

Directori
ALTRES AULES ON SIMPARTEIXEN ENSENYAMENTS DE PERSONES ADULTES
Alar Algaida Bger Campanet Can Picafort Capdell Capdepera Colnia de Sant Pere Consell Costitx Lloret Lloseta Llub Llucmajor Mancor de la Vall Maria de la Salut Marratx Monturi Muro Palma Nova Peguera MALLORCA Petra Pollena Porreres Port dAndratx Porto Colom Porto Cristo SArrac

Ensenyaments de Persones Adultes

Sant Joan Sant Lloren Santa Eugnia Santa Margalida Santa Maria Santany Selva

Sencelles Sineu Son Caliu Son Servera Portals Nous Son Ferrer Sta. Pona/Galatz

64

CENTRES PBLICS QUE IMPARTEIXEN EDUCACI DE PERSONES ADULTES


CENTRE IES Antoni Maura 07003894 IES Aurora Picornell 07007942 C/ de Per, 4 07007 Palma MALLORCA C/ dAmer, 46 07007 Palma MALLORCA ADREA CONTACTE Tel. 971 242 034 Fax 971 240 150 iesantonimaura@educacio.caib.es http://www.iesantonimaura.net Tel. 971 420 029 Fax 971 278 503 iesaurorapicornell@educacio.caib.es http://www.iesaurorapicornell.net/ ES ED

BAD

BCD

BHD

CENTRES PRIVATS QUE IMPARTEIXEN EDUCACI DE PERSONES ADULTES


CENTRE ACADEMIA FLEMING 07013310 C/ Jess, 15 07003 PALMA PALMA ADREA CONTACTE Tel. 971 761 808 Fax 971 750 439 tvidal@grupofleming.com http://www.grupofleming.com ES

ED

AM

AS

AU

PSCF

EI: Ensenyaments inicials ES: Educaci Secundria Persones Adultes ED: educaci secundria per a persones adultes semipresencial BHD: batxillerat dhumanitats i cincies socials a distncia BCD: batxillerat de cincies i tecnologia a distancia BAD: batxillerat darts plstiques, disseny i imatge a distncia FP: Formaci professional I: Informtica E: Idiomes estrangers CT: catal CS: Castell estrangers AU: Accs Universitat AM: Accs cicle formatiu de Grau Mitj AS: Accs cicle formatiu de Grau Superior SCF: Preparaci Selectivitat Cicles Formatius Grau Superior PLB: Preparaci Prova Lliure Batxillerat

Ensenyaments de Persones Adultes

Index

Directori

Camps dAprenentatge

Els camps daprenentatge de les Illes Balears sn uns serveis educatius de la Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears que ofereixen als alumnes i als professors la possibilitat de realitzar estades en un medi singular. La seva finalitat s treballar objectius i continguts del currculum, especialment els de leducaci ambiental. La participaci a les activitats dels camps daprenentatge est regulada per la Direcci General dOrde naci, Innovaci i Formaci Professional. La informaci corresponent a loferta educativa dels camps daprenentatge (ubicaci, objectius, metodologia, funcionament, activitats, recursos, sollicituds de participaci...) es troba a la web http:/www.campsdaprenentatgeib.cat.

MALLORCA
CENTRE CAMP D'APRENENTATGE ORIENT 07500211 CAMP D'APRENENTATGE DES PALMER 07500142 CAMP DAPRENENTATGE DE BINIFALD 07500361 CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL 07500130 ADREA C/ DE LA CREU, NM. 2 07110 BUNYOLA BUNYOLA
CTRA. DE LA COLNIA DE SANT JORDI, KM 5.4

65
TELFON Tel.: 971 427 212 Tel.: 971 429 380 Tel.: 619 199 111 Tel.: 971 427 144 Fax: 971 427 144 FAX E-mail/ Pgina Web caorient@educacio.caib.es caespalmer@educacio.caib.es cabinifaldo@gmail.com casonferriol@educacio.caib.es

07630 CAMPOS CAMPOS CTRA. LLUC- POLLENA, KM 17.4 CAM DE SA FONT DES PEDREGARET 07315 ESCORCA AV DEL CID, KM 1.4 07198 SON FERRIOL PALMA

El Centre dAprenentatge Cientificomatemtic s una oferta educativa complementria de la Direcci General dOrdenaci, Innovaci i Formaci Professional de la Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats de les Illes Balears que pretn oferir una gamma de recursos el ms amplia possible per a lensenyament de les matemtiques i de la cincia en general. Les activitats daquest centre estan adreades a tots els nivells no universitaris, des de leducaci infantil fins al batxillerat. Podeu trobar ms informaci a la web http://www.xeix.org/-Centre-Aprenentatge-Cientificomatematic-

MALLORCA
CENTRE CENTRE D'APRENENTATGE CIENTIFICOMATEMTIC 07500191 ADREA C/ SALV, NUM. 14 07002 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971 739 290 FAX E-mail/ Pgina Web info@centmat.xeix.org centmat@gmail.com

Camps dAprenentatge

Index

Directori

Equips dOrientaci Educativa i Psicopedaggica (EOEP)

Els serveis dorientaci educativa tenen com a finalitat la identificaci i la valoraci de les necessitats especfiques de suport educatiu dels infants, aix com donar suport i orientaci als centres i als alumnes i les seves famlies. Els equips dorientaci educativa i psicopedaggica (EOEP) sn equips formats per orientadors educatius i professors tcnics de serveis a la comunitat que conformen un servei educatiu datenci als centres deducaci infantil i primria (3-12 anys).

MALLORCA
CENTRE EOEP GENERAL CALVI ANDRATX 07700052 EOEP GENERAL CAMPOS 07700064 EOEP GENERAL INCA 07700091 EOEP GENERAL MANACOR 07700106 EOEP GENERAL MURO 07700313 EOEP GENERAL PALMA-1 07700121 EOEP GENERAL PALMA-2 07700143 EOEP GENERAL SLLER 07700131 ADREA C/ SARAGOSSA, 5 07184 PALMANOVA CALVI C/ DEL CONVENT, 4 07630 CAMPOS C/ ANTONI TORRANDELL, 59 07300 INCA INCA C/ DE LA RESIDNCIA, S/N 07500 MANACOR MANACOR CAM DE CAN MORAGUES, S/N 07440 MURO MURO AV. DEL CID, 581 07198 SON FERRIOL PALMA C/ GREGORIO MARAN, S/N 07007 PALMA PALMA C/ REIAL, 1 07100 SLLER SLLER TELFON Tel.: 971 682 096 Tel.: 971 652 431 Tel.: 971 506 103 Tel.: 971 550 700 Tel.: 971 860 037 Tel.: 971 427 129 Tel.: 971 249 904 Tel.: 971 634 256 Fax: 971 429 509 Fax: 971 250 018 FAX Fax: 971 682 096 Fax: 971 652 431 Fax: 971 881 471 Fax: 971 843 119 E-mail/ Pgina Web eoepcalviaandratx@educacio.caib.es directora@eoepcalviaandratx.com eoepcampos@educacio.caib.es eoepinca@educacio.caib.es eoepmanacor@educacio.caib.es eoepmurodireccio@yahoo.es eoeppalma1@educacio.caib.es eoeppalma2@educacio.caib.es eoepsollerdireccio@gmail.com

66

Equips dOrientaci Educativa i Psicopedaggica (EOEP)

Index

Directori

Equips dAtenci Primerenca (EAP)

Equips dAtenci Primarenca (EAP): Equips formats per orientadors educatius, Mestres de la especialitat de Pedagogia Teraputica, Mestres especialistes en Audici i Llenguatge i professors tcnics de serveis a la comunitat, que conformen un servei educatiu datenci a les escoles de primer cicle dEducaci Infantil (0-3 anys).

MALLORCA
CENTRE EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA NORD (SUBSEU DES RAIGUER) 07700283 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA PONENT 07700261 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA TRAMUNTANA(SUBSEU PONENT) 07700295 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA ES RAIGUER 07700258 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT) 07700271 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA LLEVANT 07700246 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA PALMA 07700180 ADREA C/ PORTA DE MALLORCA N 3 07400 ALCDIA ALCDIA AV. SON PILLO, NM.1 07180 STA PONA CALVIA C/ MOSSN ALCOVER, 17 07190 ESPORLES ESPORLES C/ SEVERO DE MADARIAGA, NM. 145 07300 INCA INCA C/ FRANCESC MORAGAS, 35 (2a planta) 07620 LLUCMAJOR LLUCMAJOR C/ NOU, 39, 1r 07500 MANACOR MANACOR C/ CATALINA MARCH, 4 07013 PALMA PALMA Tel.: 971100079 TELFON FAX E-mail/ Pgina Web eapnord@educacio.caib.es

67

eapponent@gmail.com

Tel.: 971109073

eaptramuntana@gmail.com

Tel.: 971502781

eapdesraiguer@gmail.com

Tel.: 971121444

eapsud@gmail.com

Tel.: 971559067 Tel.: 971240082 Fax: 971240168

eapllevant@gmail.com eappalma@gmail.com

Equips dAtenci Primerenca (EAP)

Index

Directori
MALLORCA
CENTRE CEP D'INCA 07700209 CEP DE MANACOR 07700039 CEP DE PALMA 07700040 ADREA C/ MESTRE TORRANDELL, 59 07300 INCA INCA C/ CAM DE BENDRS, S/N 07500 MANACOR MANACOR C/ GREGORIO MARAN, S/N 07007 PALMA PALMA TELFON Tel.: 971 507 044 Tel.: 971 555 912 Tel.: 971 420 748 FAX Fax: 971 881 052 Fax: 971 843 324 Fax: 971 249 532

Centres de Professors (CEP)


E-mail/ Pgina Web cepinca@educacio.caib.es http://cepinca.caib.es cepmanacor@cepmanacor.es http://cepmanacor.caib.es ceppalma@educacio.caib.es http://ceppalma.caib.es

68
68

Centres de Professors (CEP)

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

69

Artstic

Nom del Centre


ALAR
EI ES NIER Codi: 07013796 CEIP SANT BARTOMEU Codi: 07000029 Tel.: 971879203 Tel.: 971518014

Horari

Mallorca

8:00-09:00

9:00-14:00 9:00-12:15 15:00-17:00

7:30-09:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

ALCDIA

CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN Codi: 07000030 Tel.: 971510355 EI S'ESTOL DEL REI EN JAUME Codi: 07013024 Tel.: 971549965 EI SA PILOTA Codi: 07014259 Tel.: 672399520 CEI MN PETIT Codi: 07013759 Tel.: 971547854 CEIP PORTA DES MOLL Codi: 07000108 Tel.: 971545367 CEIP NORAI Codi: 07007361 Tel.: 971547651 CEIP S'ALBUFERA Codi: 07007826 Tel.: 971546332 CEIP S'HORT DES FASSERS Codi: 07008752 Tel.: 971897375 IES ALCDIA Codi: 07007851 Tel.: 971548600 IES PORT D'ALCDIA Codi: 07013590 Tel.: 971547246

8:00-09:00 7:45-09:00 8:00-09:00 8:00-09:00 7:00-08:30


7:45-09:00 7:00-09:00 7:30-09:00

8:30-13:30 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-21:00 8:00-15:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

70

Artstic

Nom del Centre


ALCDIA
CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN Codi: 07000111 Tel.: 971545843 CEPA ALCDIA Codi: 07008247 Tel.: 971548488 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA NORD (SUBSEU DES RAIGUER) Codi: 07700283 Tel.: 676741674 EI FLOR DE MURTA Codi: 07013309 Tel.: 971665820 CEIP PARE BARTOMEU POU Codi: 07000157 Tel.: 971665348 EI EL SOL Codi: 07013115 Tel.: 971136154 EI ES SALUET Codi: 07014314 Tel.: 672399519 CEIP ES VINYET Codi: 07000194 Tel.: 971137707 CEIP SES BASSETES Codi: 07000251 Tel.: 971671657 CEIP ELS MOLINS Codi: 07007231 Tel.: 971674152 IES BALTASAR PORCEL Codi: 07008338 Tel.: 971136768 CC RAMON LLULL Codi: 07000212 Tel.: 971136193

9:00-12:15 15:00-17:00

Horari

Mallorca


Ensenyaments Esportius de Rgim Especial Servei dOrientaci Educativa

ALGAIDA

7:30-08:00 7:00-09:00 7:30-08:30 7:30-08:30


8:00-09:00

9:00-14:00

ANDRATX

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00

8:00-09:00

9:00-12:00 15:00-17:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

71

Artstic

Nom del Centre


ANDRATX ARIANY ART
AULA ANDRATX Codi: 07001265 Tel.: 971131350 CEIP ARIANY Codi: 07004345 Tel.: 971561320 EI ESTRELLA DE MAR Codi: 07013280 Tel.: 971589246 EI POU DE SA LLUNA Codi: 07014211 Tel.: 971835056 CEIP ROSA DELS VENTS Codi: 07006524 Tel.: 971589242 CEIP NA CARAGOL Codi: 07006688 Tel.: 971835841 IES LLOREN GARCIAS I FONT Codi: 07006305 Tel.: 971836334 CC SAN BUENAVENTURA Codi: 07000297 CC SANT SALVADOR Codi: 07000315 CEPA ART Codi: 07008171 EI BINIPETIT Codi: 07013255 CEI MENUDALL Codi: 07014636 Tel.: 971836986 Tel.: 971836269 Tel.: 971829300 Tel.: 971870390 Tel.: 971511459

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00

8:00-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00


8:00-09:00 8:00-09:00


Signat Conveni MEC-British Council Signat Conveni MEC-British Council Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

9:00-12:30 14:30-16:30 9:00-12:00 14:30-16:30

BINISSALEM

8:00-09:00 7:00-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

72

Artstic

Nom del Centre


BINISSALEM
CEIP NOSTRA SENYORA DE ROBINES Codi: 07000388 Tel.: 971512102 CEIP BINISSALEM Codi: 07013735 Tel.: 971886657 IES BINISSALEM Codi: 07013140 Tel.: 971886612 CC L'ASSUMPCI Codi: 07000391 Tel.: 971870377 CEPA MANCOMUNITAT DES RAIGUER Codi: 07000649 Tel.: 971512157 CEIP ELS MOLINS Codi: 07000418 Tel.: 971516978 EI CA SES MONGES Codi: 07013000 Tel.: 971613524 CEIP MESTRE COLOM Codi: 07000467 Tel.: 971613814 CEIP GASPAR SABATER Codi: 07007243 Tel.: 971149630 EI BENDINAT Codi: 07013051 Tel.: 971405178 EI NA BURGUESA Codi: 07013073 Tel.: 971134799 EI OCELL DEL PARADS Codi: 07013176 Tel.: 971230078

Horari

Mallorca

7:45-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00 9:00-12:00 15:00-17:00

7:45-09:00

8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-08:30


7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-10:00 7:30-10:00

BGER BUNYOLA

9:00-14:00

9:00-14:00 9:00-14:00

CALVI

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

73

Artstic

Nom del Centre


CALVI
EI SANTA PONA Codi: 07013218 EI ES PICAROL Codi: 07013437 EI MAGALUF Codi: 07013474 EI ES VEDELLET Codi: 07013504 EI ES MOLINET Codi: 07013838 EI PALMANOVA Codi: 07014788 CEIP SES QUARTERADES Codi: 07000509 CEIP GALATZ Codi: 07000534 CEIP XALOC Codi: 07000546 CEIP MIGJORN Codi: 07006263 CEIP JAUME I Codi: 07006809 CEIP PUIG DE SA GINESTA Codi: 07007048 Tel.: 971690814 Tel.: 971687851 Tel.: 971131569 Tel.: 971237493 Tel.: 971139202 Tel.: 971680986 Tel.: 971670275 Tel.: 971233167 Tel.: 971687864 Tel.: 971700127 Tel.: 971681932 Tel.: 971699093

Horari

Mallorca

7:30-09:00

7:30-09:00


9:00-12:30 14:30-16:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:30-10:00 7:30-09:00 7:30-10:00 7:30-09:00 8:00-09:00


8:30-09:00 8:00-09:00 7:45-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

74

Artstic

Nom del Centre


CALVI
CEIP CAS SABONERS Codi: 07007255 CEIP SON FERRER Codi: 07007267 CEIP SES ROTES VELLES Codi: 07007516 CEIP PUIG DE SA MORISCA Codi: 07008466 CEIP SON CALIU Codi: 07012998 IES CALVI Codi: 07007899 IES SON FERRER Codi: 07008363 IES BENDINAT Codi: 07008855 GORA PORTALS Codi: 07013656 Tel.: 971681692 Tel.: 971230017 Tel.: 971691650 Tel.: 971699247 Tel.: 971134798 Tel.: 971690229 Tel.: 971230470 Tel.: 971402565 Tel.: 971684042

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:30-13:30 8:30-13:30 9:00-14:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00

7:00-09:00

7:30-08:30 7:30-08:30 7:30-09:00


Ensenyaments dIdiomes de Rgim Especial Centre Privat Integrat de Msica i Ensenyaments de Rgim General Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

8:00-09:00

9:00-13:30 15:00-17:00 9:00-16:00

BALEARES INTERNATIONAL COLLEGE Codi: 07006445 Tel.: 971133167 KING RICHARD III COLLEGE Codi: 07012861 Tel.: 971675850 ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE CALVI Codi: 07013097 Tel.: 971700150

8:00-08:50

8:50-16:15

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

75

Artstic

Nom del Centre


CALVI
CEPA CALVI Codi: 07008235 Tel.: 971131350 EOEP GENERAL CALVI - ANDRATX Codi: 07700052 Tel.: 971682096 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA PONENT Codi: 07700261 Tel.: 971100079 EI CAMPANET Codi: 07013991 Tel.: 636831859 CEIP LLOREN RIBER Codi: 07000561 Tel.: 971516309 EI TAPERONS Codi: 07014028 Tel.: 971652176 CEI D'ARREL Codi: 07013930 Tel.: 971650507 CEI PLOU I FA SOL Codi: 07014557 Tel.: 971652665 CEIP JOAN VENY I CLAR Codi: 07000583 Tel.: 971652194 CEIP NOU DE CAMPOS Codi: 07014910 Tel.: IES DAMI HUGUET Codi: 07008454 CC FRAY JUAN BALLESTER Codi: 07000650 Tel.: 971160085 Tel.: 971650821

Horari

Mallorca

Servei dOrientaci Educativa Servei dOrientaci Educativa

7:30-09:00 7:45-09:00 7:30-08:45 7:00-09:00


6:30-09:00 6:30-08:30 6:30-08:30


9:00-14:00

CAMPANET

CAMPOS

8:30-13:30 8:30-13:30 8:00-15:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00

9:00-12:00 15:00-17:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

76

Artstic

Nom del Centre


CAMPOS
CEPA SUD Codi: 07013899 Tel.: 971651942 CAMP D'APRENENTATGE DES PALMER Codi: 07500142 Tel.: 971429380 EOEP GENERAL CAMPOS Codi: 07700064 Tel.: 971652431 EI ERIONS Codi: 07013693 Tel.: 971565483 EI ES FERRERET Codi: 07014223 Tel.: 971564565 CEIP S'ALZINAR Codi: 07000716 Tel.: 971563085 CEIP S'AUBA Codi: 07006354 Tel.: 971564275 IES CAPDEPERA Codi: 07008341 Tel.: 971818203 EI ELS LLAPIS Codi: 07013802 Tel.: 971622019 CEIP BARTOMEU ORDINES Codi: 07000881 Tel.: 971622051 CEIP NADAL CAMPANER ARROM Codi: 07000911 Tel.: 971876036 EI ES VERGER Codi: 07014430 Tel.: 971636418

Horari

Mallorca

7:00-09:30 7:00-09:00 7:00-09:00


7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00


9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00

Servei dOrientaci Educativa

CAPDEPERA

CONSELL

9:00-14:00 9:00-14:00

COSTITX DEI

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

77

Artstic

Nom del Centre


DEI ESCORCA
CEIP ROBERT GRAVES Codi: 07000935 Tel.: 971639489 CC ESCOLANIA DE LLUC Codi: 07000959 Tel.: 971871535 CAMP D'APRENENTATGE DE BINIFALD Codi: 07500361 Tel.: 971427212 EI D'ESPORLES Codi: 07013346 Tel.: 971611135 CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS Codi: 07000960 Tel.: 971610096 IES JOSEP FONT I TRIAS Codi: 07013164 Tel.: 971611896

Horari

Mallorca

9:30-14:30 9:00-13:00 14:15-17:00

Centre integrat de msica


8:00-09:00 8:00-09:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Servei dOrientaci Educativa

ESPORLES

9:00-12:30 14:45-16:15 8:00-15:00

ESTELLENCS FELANITX

EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA TRAMUNTANA (SUBSEU PONENT) Codi: 07700295 Tel.: 971109073 CEIP GABRIEL PALMER Codi: 07000984 Tel.: 971618641 EI PERE OLIVER I DOMENGE Codi: 07013541 Tel.: 971583158 EI ES FARALL Codi: 07014090 Tel.: 971824120 EI SA MILOCA Codi: 07014600 Tel.: 971842252 CEIP INSPECTOR JOAN CAP Codi: 07001010 Tel.: 971580206

7:00-09:00 8:00-09:00

9:00-14:00

7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

78

Artstic

Nom del Centre


FELANITX
CEIP REINA SOFIA Codi: 07005921 CEIP MIGJORN Codi: 07006184 CEIP S'ALGAR Codi: 07006275 IES FELANITX Codi: 07007905 CC SANT ALFONS Codi: 07001058 AULA FELANITX Codi: 07000625 CEIP FORNALUTX Codi: 07008788 EI TONINAINA Codi: 07008296 CEI SOL IXENT Codi: 07008491 CEI BELLA AURORA Codi: 07015161 CEI BLAUCEL Codi: 07015173 CEIP LLEVANT Codi: 07001514 Tel.: 971837188 Tel.: 971842252 Tel.: 971824758 Tel.: 971580497 Tel.: 971582223 Tel.: 971844785 Tel.: 971633723 Tel.: 971502989 Tel.: 971500220 Tel.: 971502872 Tel.: 871914444 Tel.: 971500914

Horari

Mallorca

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-20:00 9:00-12:00 15:00-17:00


7:45-09:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:00-09:00
7:30-09:00 6:45-09:00 6:45-09:00 7:00-09:00 8:00-09:00

FORNALUTX INCA

9:00-14:00

9:00-14:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

79

Artstic

Nom del Centre


INCA
CEIP PONENT Codi: 07001575 Tel.: 971503964

Horari

Mallorca

7:30-09:00 7:15-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00 8:00-15:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:15 15:15-17:05 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Modalitat: Batxillerat Arts Plstiques, Disseny i Imatge; Arts Escniques, Msica i Dansa Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA Codi: 07013644 Tel.: 971505258 IES BERENGUER D'ANOIA Codi: 07001551 IES PAU CASESNOVES Codi: 07007978 CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07001447 Tel.: 971501812 Tel.: 971881710 Tel.: 971500890

8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 8:00-09:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

CC SANTO TOMS DE AQUINO-LICEO SANTA TERESA Codi: 07001459 Tel.: 971500361 CC PUREZA DE MARA Codi: 07001460 CC LA SALLE Codi: 07001472 CC BEATO RAMN LLULL Codi: 07001526 Tel.: 971881875 Tel.: 971500365 Tel.: 971500100

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

80

Artstic

Nom del Centre


INCA
CC BEATA FRANCINAINA CIRER Codi: 07001541 Tel.: 971500953 CENTRE DE FORMACI PROFESSIONAL CEIMA Codi: 07008831 Tel.: 971504011 CEE JUAN XXIII Codi: 07008326 Tel.: 971881038

Horari

Mallorca

8:00-09:00

9:00-12:30 15:00-17:00

Ensenyaments dEducaci Infantil Especial, Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Ensenyaments dIdiomes de Rgim Especial Servei dOrientaci Educativa Servei dOrientaci Educativa

9:00-12:00 15:00:17:00

LLORET DE VISTALEGRE

LLOSETA

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES D'INCA Codi: 07012834 Tel.: 971502154 EOEP GENERAL INCA Codi: 07700091 Tel.: 971506103 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA ES RAIGUER Codi: 07700258 Tel.: 971502781 CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL Codi: 07007671 Tel.: 971880535 CEP D'INCA Codi: 07700209 Tel.: 971507044 EI LLORET Codi: 07014338 Tel.: 971524588 CEIP ANTNIA ALZINA Codi: 07001599 Tel.: 971524291 CEIP ES PUIG Codi: 07001629 Tel.: 971519436

8:00-09:00 8:00-09:00 7:00-09:00 9:00-14:00 9:00-14:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

81

Artstic

Nom del Centre


LLUB LLUCMAJOR
CEIP DURAN ESTRANY Codi: 07001642 Tel.: 971522507 EI PENYA-SEGAT Codi: 07014594 Tel.: 971255473 CEI SAGRADOS CORAZONES Codi: 07001733 Tel.: 971660847 CEI LA CUNA Codi: 07008090 Tel.: 971660574 CEI S'AUCELLET Codi: 07008764 Tel.: 971440064 CEI ANGELETS 2008 Codi: 07013760 Tel.: 971661594 CEI PICA-SOL Codi: 07013887 Tel.: 971661445 CEIP S'ALGAR Codi: 07001681 Tel.: 971443309 CEIP REI JAUME III Codi: 07001745 Tel.: 971660555 CEIP SON VER Codi: 07007000 Tel.: 971442470 CEIP BADIES Codi: 07008041 Tel.: 971741365 CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR Codi: 07013395 Tel.: 971785353

7:30-09:00
7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:00-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00

Horari

Mallorca

7:30-09:00
7:45-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:45-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:15-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

82

Artstic

Nom del Centre


LLUCMAJOR
CEIP SA MARINA DE LLUCMAJOR Codi: 07013553 Tel.: 971661096 IES S'ARENAL Codi: 07008065 Tel.: 971443462 IES LLUCMAJOR Codi: 07008511 Tel.: 971660052 CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07001666 Tel.: 971440104 CC SAN BUENAVENTURA Codi: 07001711 Tel.: 971660453

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00 8:00-15:00 8:00-15:00

Servei dOrientaci Educativa Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

8:00-09:00 8:00-09:00

9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00

CC NOSTRA SENYORA DE GRCIA Codi: 07001721 Tel.: 971661309 COOPERATIVA SON VER NOU Codi: 07013085 Tel.: 971491646 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA SUD (SUBSEU LLEVANT) Codi: 07700271 Tel.: 971121444 EI SA GRADUADA Codi: 07002233 Tel.: 971551937 EI NINS I NINES Codi: 07012949 Tel.: 971552650 EI SON BOGA Codi: 07014570 Tel.: 971843691

8:00-09:00

7:30-09:00 7:30-09:00 7:45-08:45 7:45-08:45

MANACOR

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

83

Artstic

Nom del Centre


MANACOR
CEI PETIT MN Codi: 07014651 CEIP SIM BALLESTER Codi: 07002026 CEIP SES COMES Codi: 07002257 CEIP MESTRE PERE GARAU Codi: 07002300 CEIP MITJ DE MAR Codi: 07007097 CEIP JAUME VIDAL I ALCOVER Codi: 07007711 CEIP TALAIOT Codi: 07008031 CEIP MOL D'EN XEMA Codi: 07013863 IES MOSSN ALCOVER Codi: 07002191 IES MANACOR Codi: 07002208 IES PORTO CRISTO Codi: 07013371 Tel.: 971822841 Tel.: 971551935 Tel.: 971820790 Tel.: 971551762 Tel.: 971821975 Tel.: 971844082 Tel.: 971811082 Tel.: 971843865 Tel.: 971551193

Horari

Mallorca

8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00


7:45-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00


Modalitat: Batxillerat Arts Plstiques, Disseny i Imatge; Arts Escniques, Msica i Dansa Batxillerat: Dirn i Nocturn Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00

Tel.: 971551489 Tel.: 971820432

8:00-15:00 8:00-15:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

84

Artstic

Nom del Centre


MANACOR
CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07002105 CC PUREZA DE MARA Codi: 07002117 CC SANT FRANCESC D'ASSS Codi: 07002130 CC LA SALLE Codi: 07002181 Tel.: 971556120 Tel.: 971550525 Tel.: 971844280 Tel.: 971550278

7:30-09:00 7:45-09:00

9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00

Horari

Mallorca


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments dEducaci Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments dIdiomes de Rgim Especial Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:50-09:00
7:45-09:00

CEE JOAN MESQUIDA Codi: 07005891

Tel.: 971552625

9:00-12:00 15:00-17:00

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE MANACOR Codi: 07012846 Tel.: 971554152 CEPA LLEVANT Codi: 07007681 Tel.: 971844785 EOEP GENERAL MANACOR Codi: 07700106 Tel.: 971550700 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA LLEVANT Codi: 07700246 Tel.: 971559067 CEP DE MANACOR Codi: 07700039 Tel.: 971555912

Servei dOrientaci Educativa Servei dOrientaci Educativa

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

85

Artstic

Nom del Centre


MANACOR
CP ES CANYAR Codi: 07002038 Tel.: 971550840 CENTRE DESTUDIS MANACORINS Codi: 07015033 Tel.: 971555606 EFLUXALIA MANACOR Codi: 07015136 Tel.: 971552241 GLOBAL CENTRE D'ESTUDIS Codi: 07015082 Tel.: 971844989 EI MONTAURA Codi: 07014351 Tel.: 971870725 CEIP MONTAURA Codi: 07002324 Tel.: 971505991 CEIP MARIA DE LA SALUT Codi: 07002348 Tel.: 971525083 EI SES CASES NOVES Codi: 07014363 Tel.: 971422659 EI PONT D'INCA NOU Codi: 07014582 Tel.: 971422102 CEI SANTA CATALINA THOMS Codi: 07002415 Tel.: 971607811 CEI HAMELIN Codi: 07013711 Tel.: 971603709 CEI PETITS FERRERETS Codi: 07014119 Tel.: 648775622 CEI 101 DLMATAS Codi: 07014776 Tel.: 971598498

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00

7:30-09:00 7:30-09:00 7:45-09:00 7:30-09:00


7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 6:30-09:00

MANCOR DE LA VALL

9:00-14:00 9:00-14:00

MARRATX

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

86

Artstic

Nom del Centre


MARRATX
CEI PETER PAN Codi: 07014971 Tel.: 971601901 CEIP GABRIEL JANER MANILA Codi: 07002397 Tel.: 971795146 CEIP BLANQUERNA Codi: 07002439 Tel.: 971795170 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Codi: 07002464 Tel.: 971603556 CEIP SES CASES NOVES Codi: 07013221 Tel.: 971608180 CEIP NOVA CABANA Codi: 07013358 Tel.: 971607992 IES MARRATX Codi: 07008818 Tel.: 971226622 IES SANT MARAL Codi: 07014879 Tel.: 971140979 CIFP SON LLEBRE Codi: 07014703 Tel.: 971607432 CC SANTA TERESA Codi: 07002427 CC LA SALLE Codi: 07002440 CC ES LICEU Codi: 07006664 Tel.: 971600177 Tel.: 971600249 Tel.: 971600986

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:45-13:45 9:00-14:00 8:45-13:45 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-21:00

7:30-09:00

7:15-09:00 7:30-08:45 7:30-09:00 7:00-08:45


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:45-09:00 7:30-09:00

9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:45 14:45-16:15

7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

87

Artstic

Nom del Centre


MARRATX
THE ACADEMY COLEGIO BILINGE Codi: 07007346 Tel.: 971605008 CEE PRNCIPE DE ASTURIAS Codi: 07006469

Horari

Mallorca

8:00-09:00

9:00-16:00

Ensenyaments dEducaci Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments dEducaci Infantil Especial, Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments Artstics de Rgim Especial

Tel.: 971604914 9:30-10:00 10:00-13:00 15:00-17:00

CEE PINYOL VERMELL Codi: 07006779 8:30-10:00 10:00-13:00 15:00-17:00


9:00-14:00 9:00-14:00

Tel.: 971796282

MONTURI

MURO

CENTRE AUTORIT ENSENYAMENTS ELEMENT MSICA OBRADOR MSICS MARRATX Codi: 07015100 Tel.: 606328755 ES PINARET Codi: 07500702 Tel.: 971176418 EI SA GALLINETA ROSSA Codi: 07014405 Tel.: 971646025 CEIP JOAN MAS I VERD Codi: 07002543 Tel.: 971161560 CEIP GUILLEM BALLESTER I CERD Codi: 07002567 Tel.: 971537862

8:00-09:30 7:00-09:00 7:15-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

88

Artstic

Nom del Centre


MURO
IES ALBUHAIRA Codi: 07008004 CC SANT FRANCESC D'ASSS Codi: 07002579 EOEP GENERAL MURO Codi: 07700313 EI CIUTAT ANTIGA Codi: 07003778 EI SANTA CATALINA Codi: 07005817 EI SON ROCA Codi: 07006603 EI S'ARENAL Codi: 07006676 EI PAULA TORRES Codi: 07007772 EI MARIA MUT I MANDILEGO Codi: 07013243 EI SON FUSTER NOU Codi: 07013413 EI SANTA CREU Codi: 07013450 EI VERGE DE LA SALUT Codi: 07013671 Tel.: 971860560 Tel.: 971537513 Tel.: 971860037 Tel.: 971711450 Tel.: 971737395 Tel.: 971790656 Tel.: 971265253 Tel.: 971248414 Tel.: 971241148 Tel.: 971479700 Tel.: 971715939 Tel.: 971754750

Horari

Mallorca

8:00-09:00

8:00-15:00 9:00-12:00 15:00-17:00

Servei dOrientaci Educativa

PALMA

7:30-09:00 7:30-09:00

7:30-09:00
7:30-09:00

7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00


7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

89

Artstic

Nom del Centre


PALMA
EI CAN ALONSO Codi: 07013747 Tel.: 971751975 EI VIRGEN DE LORETO Codi: 07013772 Tel.: 971497596 EI SON FERRIOL Codi: 07014201 Tel.: 971426900 EI ES MOLINAR Codi: 07014296 Tel.: 971277653 EI SON ESPANYOLET Codi: 07014302 Tel.: 971738167 CEI POPEYE Codi: 07002609 Tel.: 971473539 CEI NUESTRA SEORA DE LA PROVIDENCIA Codi: 07002695 Tel.: 971429092 CEI JARDINES DE LA INFANCIA PUREZA DE MARA Codi: 07002737 Tel.: 971768302 CEI NUESTRA SEORA DE LA PROVIDENCIA Codi: 07003365 Tel.: 971723265 CEI JARDILN Codi: 07003924 Tel.: 971294225 CEI ITACA Codi: 07008260 Tel.: 971453643 CEI PINOCHO Codi: 07008636 Tel.: 971731235

Horari

Mallorca

7:30-09:00 7:15-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00

7:30-09:00
7:30-09:00

7:45-09:00 8:00-09:30


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

8:00-09:00 7:30-09:30 7:30-09:00


7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris
Batxillerat

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Observacions

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Mallorca
Nom del Centre
PALMA
CEI SON OLIVA Codi: 07008821 Tel.: 971296967 CEI SANT FRANCESC D'ASSS Codi: 07012937 Tel.: 971494000 CEI MAM OSA Codi: 07013012 Tel.: 971733837 CEI KOALA Codi: 07013061 Tel.: 971292401 CEI ASIMA Codi: 07013188 Tel.: 971433493 CEI SOL I LLUNA Codi: 07013191 Tel.: 971707379 CEI SIERVAS DE JESS. SAGRADO CORAZN Codi: 07013462 Tel.: 971721830 CEI TERINGA Codi: 07013486 Tel.: 971286383 CEI ALADERN Codi: 07013531 Tel.: 971439954 CEI ITACA NOVA Codi: 07013589 Tel.: 971451788 CEI RIN TIN TIN Codi: 07013723 Tel.: 971750289 CEI ES PETIT CASTELL Codi: 07013851 Tel.: 971606945

Escola Matinera

90

Artstic

Horari

7:00-09:00 7:45-09:00 7:30-09:00 6:45-09:00

7:00-09:30
8:00-09:00

7:30-09:00 7:30-09:30 7:45-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00


7:30-09:30

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

91

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEI SON LLTZER Codi: 07013954 CEI HOBBITON Codi: 07014004 CEI PEKES Codi: 07014016 CEI SERRA MAMERRA Codi: 07014107 CEI MEL I SUCRE Codi: 07014132 CEI SIETE ENANITOS Codi: 07014171 CEI PATIM-PATAM Codi: 07014181 CEI NIT I DIA Codi: 07014193 CEI S'ESTEL Codi: 07014341 CEI MN PETITO Codi: 07014545 CEI SANT AGUST Codi: 07014624 CEI BABERITOS Codi: 07014648 CEI MARIA SERRA Codi: 07014661 CEI MAFALDA Codi: 07015069 Tel.: 971426629 Tel.: 971909988 Tel.: 971755767 Tel.: 971286744 Tel.: 971457255 Tel.: 971245228 Tel.: 971798345 Tel.: 971496112 Tel.: 971722872 Tel.: 871962067 Tel.: 971403499 Tel.: 971490265 Tel.: 629618716 Tel.: 971905030

7:45-09:00 7:30-09:30 7:30-09:00

7:45-09:30
7:30-09:00

7:30-09:00 7:30-09:30 7:30-09:00 8:00-09:30 6:30-08:30


7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:30

Horari

Mallorca

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

92

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEI ROPIT Codi: 07014697 CEI SANT PAU Codi: 07014727 CEI ESCOLA NOVA Codi: 07014739 CEI GIANNI RODARI Codi: 07014740 CEI SA COSTURETA Codi: 07014752 CEI NGEL DE LA GUARDA Codi: 07014806 CEI ES PONTET Codi: 07014855 CEI KOALA POLGON Codi: 07014867 CEI LLUNA DE PAPER Codi: 07014946 CEI SA MILOCA Codi: 07014961 CEI ESTRELLETES Codi: 07015057 CEI KINDER BLAU Codi: 07014995 CEI PETIT ANGELET Codi: 07015008 Tel.: 971204666 Tel.: 971288034 Tel.: 971293373 Tel.: 971299086 Tel.: 971742816 Tel.: 971241436 Tel.: 971245431 Tel.: 971904057 Tel.: 971470849 Tel.: 971465715 Tel.: 971271177 Tel.: 647298535 Tel.: 971290391

7:30-09:00 7:30-09:00

7:45-09:00
7:45-09:00

7:30-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00


7:30-09:00 7:30-09:30 7:30-09:00

7:00-09:00

Horari

Mallorca

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

93

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEIP ELS TAMARELLS Codi: 07002592 CEIP CAN PASTILLA Codi: 07002610 CEIP COLL D'EN RABASSA Codi: 07002658 CEIP SON FERRIOL Codi: 07002683 CEIP ESTABLIMENTS Codi: 07002749 CEIP GNOVA Codi: 07002750 CEIP AINA MOLL I MARQUS Codi: 07002774 CEIP LA SOLEDAT Codi: 07002804 CEIP DE PRCTIQUES Codi: 07002831 CEIP REI JAUME I Codi: 07002841 CEIP SANTA ISABEL Codi: 07002853 CEIP MIQUEL PORCEL Codi: 07002865 Tel.: 971268511 Tel.: 971265554 Tel.: 971267369 Tel.: 971427903 Tel.: 971768285 Tel.: 971400001 Tel.: 971710019 Tel.: 971274929 Tel.: 971756704 Tel.: 971731339 Tel.: 971273697 Tel.: 971471520

7:30-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:30-13:30 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:30-09:00
7:30-09:00

Horari

Mallorca

7:45-09:00 7:30-08:30 7:30-09:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00
7:30-09:00 7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

94

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEIP JOAN CAP Codi: 07002889 Tel.: 971277805 CEIP ALEXANDRE ROSSELL Codi: 07002907 Tel.: 971771694 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Codi: 07002919 Tel.: 971755169 CEIP ES VIVERO Codi: 07002932 Tel.: 971471457 CEIP SANTA CATALINA Codi: 07002956 Tel.: 971731801 CEIP SON CANALS Codi: 07002968 Tel.: 971277786 CEIP VERGE DE LLUC Codi: 07002981 Tel.: 971444533 CEIP RAFAL VELL Codi: 07003213 Tel.: 971473247 CEIP ES MOLINAR, INFANT FELIP Codi: 07003225 Tel.: 971276006 CEIP JAFUD CRESQUES Codi: 07003250 Tel.: 971274164 CEIP ESCOLA GRADUADA Codi: 07003304 Tel.: 971725806 CEIP MXIM ALOMAR JOSA Codi: 07003791 Tel.: 971455075 CEIP MARIAN AGUIL Codi: 07003821 Tel.: 971286621

Horari

Mallorca

7:30-09:00
7:00-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:30-13:30 9:00-14:00 9:00-14:00 8:30-13:30 8:30-13:30
7:15-08:30

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00
8:00-09:00

7:45-09:00 7:45-09:00 7:15-08:30 7:30-09:00 8:00-09:00


7:30-08:30

8:30-13:30

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

95

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEIP GABRIEL VALLSECA Codi: 07003900 CEIP FELIP BAU Codi: 07004011 CEIP SANT JORDI Codi: 07004102 CEIP S'ARANJASSA Codi: 07004114 CEIP ES SECAR DE LA REAL Codi: 07004138 CEIP SA INDIOTERIA Codi: 07004163 CEIP MARIA ANTNIA SALV Codi: 07004229 CEIP SON QUINT Codi: 07004311 CEIP ANSELM TURMEDA Codi: 07004321 CEIP ES PILLAR Codi: 07005933 CEIP SON SERRA Codi: 07005945 CEIP RAFAL NOU Codi: 07005982 Tel.: 971243526 Tel.: 971295885 Tel.: 971742286 Tel.: 971742853 Tel.: 971769221 Tel.: 971430095 Tel.: 971439119 Tel.: 971792019 Tel.: 971791388 Tel.: 971490252 Tel.: 971798769 Tel.: 971476991

Horari

Mallorca

7:45-09:00 7:30-08:30

9:00-14:00 8:30-13:30 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:00-09:00 8:00-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:45-09:00 8:30-09:00


7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00

Centre Integrat dEducaci Primria i Ensenyaments Elementals de Msica

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

96

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEIP CAMILO JOSE CELA Codi: 07005994 CEIP SON OLIVA Codi: 07006007 CEIP SA CASA BLANCA Codi: 07006551 CEIP ES PONT Codi: 07006691 CEIP SON ANGLADA Codi: 07006861 CEIP PINTOR JOAN MIR Codi: 07006895 CEIP SON RULLAN Codi: 07012895 CEIP CAS CAPISCOL Codi: 07013127 CEIP SON PIS Codi: 07013401 IES JUNPER SERRA Codi: 07003833 IES SON PACS Codi: 07003845 Tel.: 971240625 Tel.: 971292739 Tel.: 971427269 Tel.: 971240781 Tel.: 971790016 Tel.: 971240869 Tel.: 971472202 Tel.: 971762129 Tel.: 971730522

7:40-09:00 7:15-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:30-09:00 7:45-09:00 7:20-09:00 7:30-09:00 7:45-09:00


Modalitat de Cicles Formatius: Presencials i a Distncia Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Modalitats: Batxillerat LOE i Batxillerat Internacional

Tel.: 971470774

8:00-15:00

Tel.: 971292050

8:00-15:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

97

Artstic

Nom del Centre


PALMA
IES POLITCNIC Codi: 07003869 IES RAMON LLULL Codi: 07003870 IES JOAN ALCOVER Codi: 07003882 IES ANTONI MAURA Codi: 07003894 Tel.: 971731247 Tel.: 971763100 Tel.: 971290200

Horari

Mallorca

8:00-22:00 8:00-15:00 8:00-15:00

Modalitat de Cicles Formatius: Presencials i a Distncia Batxillerat: Dirn i Nocturn Batxillerat: Dirn i Nocturn

Tel.: 971242034

8:00-21:30

Cicles Formatius i Batxillerats: Presencials i a Distncia ESPA semipresencial Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

IES FRANCESC DE BORJA MOLL Codi: 07006238 Tel.: 971278150 IES GUILLEM SAGRERA Codi: 07006512 Tel.: 971285254 IES SON RULLAN Codi: 07006925 IES JOAN MARIA THOMS Codi: 07007152 IES MADINA MAYURQA Codi: 07007371 Tel.: 971472243 Tel.: 971209620 Tel.: 971757278

8:00-21:30 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-15:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Modalitat: Batxillerat dArts Escniques, Msica i Dansa

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

98

Artstic

Nom del Centre


PALMA
IES JOSEP SUREDA I BLANES Codi: 07007747 IES JOSEP MARIA LLOMPART Codi: 07007796 IES SES ESTACIONS Codi: 07007838 Tel.: 971278416

Horari

Mallorca

Escola Matinera

8:00-15:00

Tel.: 971204601

8:00-15:00

Tel.: 971770267

8:00-15:00 15:00-21:55 8:00-15:00 8:00-15:00 15:15-21:00 8:00-15:00 8:00-15:00 8:00-11:00 15:30-17:30

IES ARXIDUC LLUS SALVADOR Codi: 07007930 Tel.: 971466391 IES AURORA PICORNELL Codi: 07007942 IES EMILI DARDER Codi: 07008016 Tel.: 971420029 Tel.: 971457710

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Modalitat: Batxillerat Arts Plstiques, Disseny i Imatge; Arts Escniques, Msica i Dansa Modalitat de Cicles Formatius: Presencials i a Distncia Modalitat de Cicles Formatius: Presencials i a Distncia Seccions europees en francs Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

Ensenyaments Esportius de Rgim Especial

IES LA RIBERA Codi: 07013139 Tel.: 971264064 IES CENTRE DE TECNIFICACI ESPORTIVA ILLES BALEARS Codi: 07013383 Tel.: 971431727

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

99

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CIFP NAUTICOPESQUERA Codi: 07013620 CC LLAD, S.L. Codi: 07002622 CC SAN VICENTE DE PAL Codi: 07002646 CC SANT ANTONI ABAT Codi: 07002701 CC VIRGEN DEL CARMEN Codi: 07002816 CC SANTA MARIA Codi: 07002920 Tel.: 971700068 Tel.: 971268065 Tel.: 971262695 Tel.: 971426001 Tel.: 971730630 Tel.: 971739539

8:00-09:00 7:30-09:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-16:30 8:00-13:00 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:15 15:15-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00

Horari

Mallorca

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00 7:45-09:00

CC SANTA MAGDALENA SOFIA Codi: 07003021 Tel.: 971738297 CC SANT JOSEP OBRER II Codi: 07003067 CC EL TEMPLE Codi: 07003092 CC CORPUS CHRISTI Codi: 07003171 CC SANTA MNICA Codi: 07003262 Tel.: 971274825 Tel.: 971466964 Tel.: 971242100 Tel.: 971274800

7:30-09:00

7:30-09:00 7:45-09:00

7:30-09:00
7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

100

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CC SANT FRANCESC Codi: 07003298 CC SAN AGUSTN Codi: 07003328 CC SAN FELIPE NERI Codi: 07003331 CC PEDRO POVEDA Codi: 07003341 CC SANTSIMA TRINIDAD Codi: 07003377 CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07003390 CC SANT FRANCESC D'ASSS Codi: 07003444 CC BALMES Codi: 07003456 CC LA MILAGROSA Codi: 07003468 CC JESS MARA Codi: 07003471 CC ARCNGEL SANT RAFEL Codi: 07003501 CC PIUS XII Codi: 07003511 Tel.: 971716111 Tel.: 971723465 Tel.: 971714739 Tel.: 971474096 Tel.: 971726411 Tel.: 971241436 Tel.: 971469415 Tel.: 971242700 Tel.: 971421063 Tel.: 971751859 Tel.: 971756514 Tel.: 971751572

Horari

Mallorca

8:00-09:00 8:00-09:00 7:45-09:00 7:30-09:00 7:45-09:00


7:45-09:00 8:00-09:00 7:45-08:45 7:30-09:00

9:00-12:15 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:00 14:30-16:30 9:00-13:00 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:15 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 8:45-12:15 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:30-17:20

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00 7:30-09:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

101

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CC SAN JOS DE LA MONTAA Codi: 07003559 Tel.: 971750629 CC NUESTRA SEORA DE LA ESPERANZA Codi: 07003572 Tel.: 971751558 CC SAN VICENTE DE PAL Codi: 07003596 Tel.: 971750624 CC MANJON Codi: 07003602 Tel.: 971294711 CC ESCOLPIES PALMA Codi: 07003614 Tel.: 971730314 CC SAN ALFONSO MARA DE LIGORIO Codi: 07003651 Tel.: 971711612 CC SAGRAT COR Codi: 07003675 Tel.: 971734645 CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN Codi: 07003687 Tel.: 971474526 CC JUAN DE LA CIERVA Codi: 07003699 Tel.: 971477293 CC SANT PERE Codi: 07003717 CC LA INMACULADA Codi: 07003730 Tel.: 971475050 Tel.: 971731229

8:00-09:00 8:00-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00 8:00-09:00


8:00-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00

9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00 9:00-12:10 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:05 14:55-16:50 9:00-12:30 14:30-16:00

Horari

Mallorca


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:45-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

102

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CC NUESTRA SEORA DE MONTESIN Codi: 07003857 Tel.: 971711300 CC LA PORCINCULA Codi: 07004084

Horari

Mallorca

8:00-15:00

Tel.: 971269912

8:00-09:00

9:00-12:30 14:30-16:30 9:00-12:00 15:00-17:00 8:30-12:00 14:30-16:30 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-12:45 14:45-16:45 9:00-12:30 15:00-17:00

CFGS: No est concertat Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008 /ISO 14001:2004) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008 /ISO 14001:2004)

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIN Codi: 07004230 Tel.: 971606499 CC NUESTRA SEORA DE MONTESIN Codi: 07004254 Tel.: 971792250 CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07004266 CC MADRE ALBERTA Codi: 07004278 CC LA PURSIMA Codi: 07004308 Tel.: 971791240 Tel.: 971792085

7:30-09:00 7:30-09:00 7:45-09:00

Tel.: 971733868 8:00-09:00

CC LA SALLE Codi: 07004333

Tel.: 971606397

7:45-09:00

9:00-12:30 15:00-17:00

Ensenyaments dEducaci Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta. Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

103

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CC MATA DE JONC Codi: 07006482 Tel.: 971736677 CC SANT JOSEP OBRER I Codi: 07006500 Tel.: 971473308 CC AULA BALEAR Codi: 07006767 Tel.: 971202301 CC NUESTRA SEORA DE LA CONSOLACIN II Codi: 07007221 Tel.: 971294762 SAN CAYETANO Codi: 07002828 LUIS VIVES Codi: 07003638 FRANCESC DE BORJA MOLL Codi: 07007735 LLAT Codi: 07013516 AIXA Codi: 07013528 ACADEMIA FLEMING Codi: 07013310 Tel.: 971220575 Tel.: 971290150 Tel.: 971491252 Tel.: 971439947 Tel.: 971439954 Tel.: 971761808

7:45-09:00

9:00-12:00 14:00-16:00 8:00-15:00 9:00-12:00 15:00-16:50 9:00-12:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-17:00 8:50-13:00 15:15-17:05 9:00-13:00 15:00-17:00 9:00-13:00 15:00-16:45 9:00-13:00 15:00-16:45

Horari

Mallorca

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008 /ISO 14001:2004)

7:30-09:00 7:30-09:00

7:45-09:00

7:30-08:50 8:00-09:00 7:45-09:00 7:45-09:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

ADEMA, ESCUELA DENTAL MALLORCA Codi: 07005647 Tel.: 971777131 CA'N PALERM CENTRE DE FORMACI Codi: 07015148 Tel.: 971708308

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

104

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CENTRE DE FORMACI PROFESSIONAL CREU ROJA Codi: 07008651 Tel.: 971295000 CENTRE DE FORMACI PROFESSIONAL SOL Codi: 07008791 Tel.: 971721473 CENTRO DE ESTUDIOS FOTOGRFICOS Codi: 07015094 Tel.: 971718063 TOTH EDUCATIU Codi: 07015151 Tel: 971476895 BELLVER INTERNATIONAL COLLEGE Codi: 07006411 Tel.: 971401679 QUEEN' S COLLEGE Codi: 07006421 Tel.: 971401011 COLLGE FRANAIS Codi: 07006433 Tel.: 971739260 COLEGIO SUECO Codi: 07008521 Tel.: 971282350 DEUTSCHE SCHULE MALLORCA Codi: 07013036 Tel.: 971733730 EDIB CENTRE DOCENT ESTRANGER Codi: 07014958 Tel.: 971208653 CEE SON FERRIOL Codi: 07004023 Tel.: 971427127

Horari

Mallorca


8:15-08:55 8:30-08:50

8:55-16:15 8:50-15:30 8:45-12:00 13:00-15:00 9:00-16:00 8:30-16:00

8:00-08:45


Ensenyaments dEducaci Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta

8:00-08:20

8:20-13:20

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

105

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEE MATER MISERICORDIAE Codi: 07003973 Tel.: 971274959

7:00-09:30 9:00-14:00

Horari

Mallorca


8:00-09:00 9:00-13:00 15:00-17:00

CEE GASPAR HAUSER Codi: 07008405

Tel.: 971452236

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE PALMA Codi: 07007191 Tel.: 971421314 CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MSICA I DANSA DE MALLORCA Codi: 07006810 Tel.: 971763444 CONSERVATORI SUPERIOR DE MSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS Codi: 07008077 Tel.: 971498935 CEPA S'ARENAL Codi: 07001757 Tel.: 971263477 CEPA SON CANALS Codi: 07006998 Tel.: 971250479 CEPA LA BALANGUERA Codi: 07007693 Tel.: 971730265

Ensenyaments dEducaci Infantil Especial, Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments dEducaci Infantil Especial, Bsica Especial i Programa de Transici a la Vida Adulta Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008) Ensenyaments didiomes de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

106

Artstic

Nom del Centre


PALMA
CEPA CAMP ROD Codi: 07008223 Tel.: 971753158 CEPA AMANECER (Centre penitenciari) Codi: 07013279 Tel.: 971224200 CAMP D'APRENENTATGE SON FERRIOL Codi: 07500130 Tel.: 971427144 CAMP D'APRENENTATGE CIENTIFICOMATEMTIC Codi: 07500191 Tel.: 971739290 CAMP D'APRENENTATGE ORIENT Codi: 07500211 Tel.: 971427212 EOEP GENERAL PALMA-1 Codi: 07700121 Tel.: 971427129 EOEP GENERAL PALMA-2 Codi: 07700143 Tel.: 971249904 EQUIP D'ATENCI PRIMERENCA PALMA Codi: 07700180 Tel.: 971240082 CEP DE PALMA Codi: 07700040 Tel.: 971420748 AULA HOSPITALRIA DE SON ESPASES Codi: 07500233 Tel.: 871206735 ESCOLA DE DANSA SANT JAUME Codi: 07008144 Tel.: 971450865

Horari

Mallorca

Escola Matinera


Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Servei dOrientaci Educativa Servei dOrientaci Educativa Servei dOrientaci Educativa

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

107

Artstic

Nom del Centre


PALMA
ESCOLA DE MSICA SANTA MNICA Codi: 07008132 Tel.: 971274800 CENTRE AUTORITZAT DE GRAU ELEMENTAL DE MSICA SANT JOSEP OBRER Codi: 07008703 Tel.: 971274825 CONSERVATORI MUNICIPAL ELEMENTAL DE MSICA DE PALMA Codi: 07013425 Tel.: 971719127 ESCOLA DE MSICA CIDE Codi: 07014715 Tel.: 971606499 CENTRE AUTORIT ENSENYAMENTS ELEMENT, PROFESSIONALS DE DANSA FCA. TOMS Codi: 07015112 Tel.: 971751022 ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE LES ILLES BALEARS Codi: 07004035 Tel.: 971291577 ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMTIC DE LES ILLES BALEARS (ESADIB) Codi: 07013292 Tel.: 971713628 CEI POPORIOL Codi: 07013449 Tel.: 971561910 CEIP JUNPER SERRA Codi: 07004382 Tel.: 971561269

Horari

Mallorca

Escola Matinera

Ensenyaments Artstics de Rgim Especial 9:00-12:00 15:00-17:00 Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial Ensenyaments Artstics de Rgim Especial

7:30-09:00

PETRA

7:00-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

108

Artstic

Nom del Centre


POLLENA
EI LA GOLA Codi: 07014260 Tel.: 971530015 CEI SAN VICENTE DE PAL Codi: 07004451 Tel.: 971866557 CEI L'ESCOLETA Codi: 07008259 Tel.: 971532665 CEI VOLIAINA Codi: 07014791 Tel.: 971531273 CEIP JOAN MAS Codi: 07004424 Tel.: 971531079 CEIP MIQUEL CAPLLONCH Codi: 07004461 Tel.: 971866591 CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA Codi: 07006317 Tel.: 971531020 CEIP PORT DE POLLENA Codi: 07012858 Tel.: 971866129 IES GUILLEM CIFRE DE COLONYA Codi: 07006470 Tel.: 971530115 IES CLARA HAMMERL Codi: 07008843 Tel.: 971866332 CC MONTESION Codi: 07004448 Tel.: 9715303058:00-09:00

Horari

Mallorca

Escola Matinera

7:45-09:00 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:00-15:00 8:00-15:00


7:30-08:00


Ensenyaments Esportius de Rgim Especial

8:00-13:30

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

109

Artstic

Nom del Centre


PORRERES
EI SA SITRA Codi: 07014417 CEIP ESCOLA NOVA Codi: 07004503 IES PORRERES Codi: 07013152 CC VERGE DE MONTI-SION Codi: 07004539 EI SES ALZINETES Codi: 07014442 CEIP PUIG DE NA FTIMA Codi: 07004621 EI HUIALFS Codi: 07012986 CEI CONFITS Codi: 07013966 CEIP VIALFS Codi: 07004564 CEIP SA GRADUADA Codi: 07004576 CEIP TRESORER CLADERA Codi: 07007887 Tel.: 971168227 Tel.: 971647604 Tel.: 971168590 Tel.: 971647296 Tel.: 971147231 Tel.: 971614215 Tel.: 971862019 Tel.: 971540549 Tel.: 971540648 Tel.: 971540148 Tel.: 971862086

Horari

Mallorca

Escola Matinera

7:30-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00 8:00-15:00

7:30-09:00

9:00-12:00 14:30-16:30

PUIGPUNYENT

8:00-09:00
7:30-09:00

9:00-14:00

SA POBLA

7:30-08:30 7:00-09:00 7:00-09:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:30-09:00 7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

110

Artstic

Nom del Centre


SA POBLA
CEIP SON BASCA Codi: 07013334 IES CAN PEU BLANC Codi: 07008107 CIFP JOAN TAIX Codi: 07013498 Tel.: 971862344 Tel.: 971540812 Tel.: 971540008

Horari

Mallorca

7:30-09:00

9:00-14:00 8:00-15:00 8:00-15:00 9:00-12:00 15:00-17:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008 /ISO 14001:2004)

SANT JOAN SANT LLOREN DES CARDASSAR

CC SANT FRANCESC D'ASSS Codi: 07004588 Tel.: 971862703 CEPA SA POBLA Codi: 07013905 Tel.: 971542705 CEIP SON JUNY Codi: 07004862 Tel.: 971526251 EI NA POL Codi: 07013978 Tel.: 971587084 EI CARD Codi: 07013981 Tel.: 971838416 EI SON CARRI Codi: 07014235 Tel.: 971838415 CEIP MESTRE GUILLEM GALMS Codi: 07005003 Tel.: 971569483 CEIP SANT MIQUEL Codi: 07006329 Tel.: 971569155 CEIP PUNTA DE N'AMER Codi: 07007310 Tel.: 971810097

7:00-09:00

9:00-12:30 14:30-16:00

7:00-09:00


9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00

7:00-09:00 8:00-09:00 8:00-09:00 7:30-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

111

Artstic

Nom del Centre


SANTA EUGNIA
EI ESCOLETA MUNICIPAL DE SANTA EUGNIA Codi: 07012901 Tel.: 971144313 CEIP MESTRE GUILLEMET Codi: 07005076 Tel.: 971144244 EI SANTA MARGALIDA Codi: 07014284 Tel.: 971856230 CEIP VORA MAR Codi: 07005246 Tel.: 971850806 CEIP ELEONOR BOSCH Codi: 07005261 Tel.: 971523431 IES SANTA MARGALIDA Codi: 07008351 Tel.: 971856000

Horari

Mallorca

8:00-09:30 7:30-09:00 7:00-09:00 6:45-09:00 7:45-09:00

9:00-14:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

SANTA MARGALIDA

9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00

SANTA MARIA DEL CAM

EI ES PI GROS Codi: 07014065 Tel.: 971140064 CEIP MELCIOR ROSSELL I SIMONET Codi: 07005295 Tel.: 971621547 IES SANTA MARIA Codi: 07014909 Tel.: CC RAMON LLULL Codi: 07005301 Tel.: 971140620 Tel.: 971653846

7:30-09:00

7:15-09:00

9:00-14:00 8:00-15:00 9:00-12:00 15:00-17:00


Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

7:15-09:00 7:45-08:30

SANTANY

EI SANTANY Codi: 07014041

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

112

Artstic

Nom del Centre


SANTANY
EI CALA D'OR Codi: 07014053 Tel.: 971657203 CEIP BLAI BONET Codi: 07005398 Tel.: 971653955 CEIP MARE DE DU DE LA CONSOLACI Codi: 07006342 Tel.: 971654143 CEIP SANTA MARIA DEL MAR Codi: 07006937 Tel.: 971659514 CEIP SANT DOMINGO Codi: 07007784 Tel.: 971163143 CEIP CALONGE Codi: 07012883 Tel.: 971839119 IES SANTANY Codi: 07008053 Tel.: 971642071 CC BISBE VERGER Codi: 07005416 Tel.: 971163085 EI ES ROSER Codi: 07014831 Tel.: 971515233 CEIP ES PUTXET Codi: 07005453 Tel.: 971515043 CEIP ES TORRENTET Codi: 07006561 Tel.: 971514728 CEIP SES ROQUES Codi: 07006573 Tel.: 971515653 CEIP S'OLIVAR Codi: 07007723 Tel.: 971875158

Horari

Mallorca

7:00-09:00 8:30-13:30
8:00-09:00 7:45-09:00


9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-12:30 14:30-16:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 8:30-13:30 9:00-14:00 8:00-15:00

7:30-08:30
7:30-09:00


7:45-09:00

9:00-12:00 14:30-16:30

SELVA

7:45-09:00 7:30-09:00 8:00-09:00


Horari continuat a partir del curs 2013-2014

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

113

Artstic

Nom del Centre


SENCELLES
EI SENCELLES Codi: 07014375 Tel.: 971874061 CEIP CAN BRIL Codi: 07004758 Tel.: 971872653 EI COLNIA DE SANT JORDI Codi: 07014429 Tel.: 971655388 CEIP SES SALINES Codi: 07005490 Tel.: 971649172 CEIP COLNIA DE SANT JORDI Codi: 07007085 Tel.: 971655477 EI SA ROTA Codi: 07013322 Tel.: 626549059 CEIP RODAMILANS Codi: 07005532 Tel.: 971520226 IES SINEU Codi: 07008481 Tel.: 971520268 CEI MONDAURA Codi: 07014120 Tel.: 971633605 CEI ESCOLETA LLUNA Codi: 07015070 Tel.: 971754750 CEIP ES FOSSARET Codi: 07005593 Tel.: 971633315 CEIP SES MARJADES Codi: 07005601 Tel.: 971633885

Horari

Mallorca

7:30-09:00 7:30-09:00 7:00-09:30 8:00-09:00

9:00-14:00

SES SALINES

9:00-14:00 9:00-14:00

SINEU

7:30-09:00

7:00-09:00

9:00-14:00 8:00-15:00

SLLER

7:45-08:45 7:30-09:30 8:00-09:00 8:00-09:00 9:00-14:00 9:00-14:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

114

Artstic

Nom del Centre


SLLER
CEIP ES PUIG Codi: 07005660 Tel.: 971630372 CEIP PERE CERD Codi: 07006287 Tel.: 971630101 IES GUILLEM COLOM CASASNOVES Codi: 07007917 Tel.: 971633514 CC SANT VICEN DE PAL Codi: 07005611 Tel.: 971631089

Horari

Mallorca

8:00-09:00
7:50-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00

Servei dOrientaci Educativa Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)


7:30-09:00 7:30-09:00

9:00-12:30 15:00-17:00 9:00-12:30 14:30-16:00

SON SERVERA

CC SAGRATS CORS Codi: 07005623 Tel.: 971630497 EOEP GENERAL SLLER Codi: 07700131 Tel.: 971634256 AULA SLLER Codi: 07013917 Tel.: 971634256 CEI SAN FRANCISCO DE ASS Codi: 07005696 Tel.: 971567795 CEIP JAUME FORNARIS I TALTAVULL Codi: 07005684 Tel.: 971567186 CEIP NA PENYAL Codi: 07007334 Tel.: 971587595 IES PUIG DE SA FONT Codi: 07008375 Tel.: 971817396 AULA SON SERVERA Codi: 07008168 Tel.: 971844785

7:30-09:00

9:00-14:00 9:00-14:00 8:00-15:00

6:45-09:00 6:45-09:00

Centres Educatius de Mallorca

Index

Centres Educatius de Mallorca


Estudis Serveis
Batxillerat

Programes de Qualificaci Professional Inicial / Mduls voluntaris

Educaci Secundria Obligatria

Seccions Europees (Angls) **

Humanstic i cincies socials

Educaci Infantil 2n Cicle

Educaci Infantil 1r Cicle

Ensenyament dAdults

Formaci Professional Menjador

Cincies i Tecnologia

Educaci Primria

Observacions

Escola Matinera

115

Artstic

Nom del Centre


VALLDEMOSSA
EI VALLDEMOSSA Codi: 07014454 CEIP NICOLAU CALAFAT Codi: 07006330 EI CUCARELLS Codi: 07014247 CEIP ES CREMAT Codi: 07005787 Tel.: 971612173 Tel.: 971612364 Tel.: 971832104 Tel.: 971560167

Horari

Mallorca

7:30-09:00
7:30-09:00 7:30-09:00 7:30-09:00

9:00-14:00

Centre Certificat en Sistemes de Gesti de Qualitat (ISO 9001:2008)

VILAFRANCA DE BONANY

9:00-14:00

CEPA MANCOMUNITAT DES PLA Codi: 07008181 Tel.: 971832144

Centres Educatius de Mallorca

Index

Directori
MSICA I DANSA
CENTRE
Conservatori Professional de Msica i Dansa de Mallorca 07006810

Ensenyaments de Rgim Especial


ADREA
C/ dAlfons el Magnnim, 64 07004 Palma MALLORCA

CONTACTE
Tel. 971 763 444 Fax 971 763 189 conservatori@conservatoriprofessionaldemallorca.com http://www.conservatoridemallorca.com

ESPECIALITATS Ensenyaments elementals de msica Ensenyaments professionals de msica Cant, arpa, guitarra, viol, viola, violoncel, contrabaix, clavec, orgue, piano, clarinet, fagot, flauta travessera, obo, saxfon, percussi, tromb de vares, trompa, trompeta, tuba. Ensenyaments elementals de dansa Ensenyaments professionals de dansa clssica Ensenyaments professionals de dansa espanyola

116

ensenyaments elementals de msica i dansa


requisits daccs
1r) requisits acadmics: 2r) prova especfica daccs: prova daptitud (1r curs) prova daccs (2n, 3r i 4t curs)

ensenyaments professionals de msica i dansa


requisits daccs
1r) requisits acadmics: 2r) prova especfica daccs: prova daccs a qualsevol dels 6 cursos

estructura dels estudis


6 cursos

estructura dels estudis


4 cursos (edat idnia: dels 8 als 12 anys)

ttol que sobt:


certificat densenyaments corresponent elementals en lespecialitat

ttol que sobt:


ttol professional en lespecialitat corresponent

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori

Ensenyaments de Rgim Especial

CENTRES INTEGRATS DEDUCACI INFANTIL I PRIMRIA I ENSENYAMENTS ELEMENTALS DE MSICA

CENTRE CEIP SON SERRA 07005945 CC ESCOLANIA DE LLUC 07000959

ADREA C/ MARIBEL, 48 07013 SA VILETA PALMA PLAA DELS PELEGRINS, 1 07315 LLUC ESCORCA

TELFON 971 798 769

FAX 971 783 005

Adrea electrnica / Pgina web ceipsonserra@educacio.caib.es http://www.ceipsonserra.org escolanialluc@escolanialluc.net http://www.escolanialluc.es

971 871 535

971 517096

117

CENTRE INTEGRAT PRIVAT DEDUCACI INFANTIL, PRIMRIA, SECUNDRIA, BATXILLERAT I ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS DE MSICA

CENTRE GORA PORTALS 07013656

ADREA CTRA. VELLA ANDRATX, S/N 07181 PORTALS NOUS CALVI

TELFON 971 684 042

FAX 971 679 291

Adrea electrnica / Pgina web info@agoraportals.edu.es

ENSENYAMENTS DE MSICA I DANSA ELEMENTALS I PROFESSIONALS CENTRES AUTORITZATS

Centre autoritzat ensenyaments elementals de msica Obrador msics Marratx Codi 07015100 C/ De la cabana, nm. 1 i 3 07141- Marratx Tel. 606328755 obradordemusics@gmail.com Centre autoritzat ensenyaments elementals, professionals de dansa Fca. Toms Codi 07015112 C/ Antoni Marqus, 26 07003 Palma Tel. 971751022 escoladansafranciscatomas@gmail.com Escola de dansa Sant JaumeCodi 07008144 C/ de Pau Piferrer, 15 baixos 07011 Palma Tel. 971450865 Fax 871954059 dansasantjaume@gmail.com

Conservatori Municipal Elemental de Msica de Palma Codi 07013425 C/ Blanquers, 2 07001 Palma Tel. 971719127 conservatori@edu.a-palma.es Escola de Msica CIDE Codi 07014715 C/ de lArner, nm. 3 07013- Palma Tel. 971606499 Fax 971606499 escolademusicacide@gmail.com

Centre autoritzat de msica de Sant Josep ObrerCodi 07008703 C/ Reis Catlics, 89 07007 Palma Tel. 971274825 Fax 971275150 sjoprim@santjosepobrer.com Escola de Msica Santa Mnica Codi 07008132 C/ Martnez Vargas, 13 07005 Palma Tel. 971274800 Fax 971275020 secretaria@colegiosantamonica.eu

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori

Ensenyaments de Rgim Especial


ESCOLES MUNICIPALS DE MSICA I DANSA RECONEGUDES PER LA CONSELLERIA D EDUCACI, CULTURA I UNIVERSITATS
MALLORCA

Fundaci Escola Municipal de Msica dAlcdia Codi EMDR070013 Plaa de la Porta de Mallorca, 3 (Auditori dAlcdia) 07400 Alcdia Tel./Fax 971546423 musica@alcudia.net Escola Municipal de Msica de Binissalem Codi EMDR070002 c/De la Portella, s/n Casal de Cultura de Can Gelabert 07350 Binissalem Tel. 971886531 ajuntament@ajbinissalem.net Escola Municipal de Msica de Capdepera Codi EMDR070017 C/ Sol, 2 07580 Capdepera Tel. 971563710 musica@ajcapdepera.net Escola Municipal de Msica Antoni Torrandell Codi EMDR070027 C/ Dureta, 5 07300 Inca Tel. 971881420 Fax 971881420 emmat@incaciutat.com Escola Municipal de Msica de Monturi Codi EMDR070032 C/ Costa i Llobera, s/n 07230 Monturi Tel. 971641452 escolamusicamontuiri@hotmail.es Fundaci Pblica Escola de Msica de Pollena Codi EMDR070030 C/ Guillem Cifre de Colonya, 33 07460 Pollena Tel. 971530015 Fax 971530606 esmupo@yahoo.es Escola de Msica i Dansa Sant Lloren des Cardassar Codi EMDR070009 Plaa Pou Vell, s/n 1r 07530 Sant Lloren des Cardassar Tel. 971569732 emd.santllorenc@gmail.com Escola Municipal de Msica de Santany Codi EMDR070020 C/ Palma, 29 07650 Santany Tel. 971654262 emusica@ajsantanyi.net Escola Municipal de Msica i Dansa de Son Servera Codi EMDR070024 C/ SEstaci, s/n 07550 Son Servera Tel. 971567526 emusica@ajsonservera.net

Escola Municipal de Msica dAlgaida Codi EMDR070008 Ribera, 37 07210 Algaida Tel. 971665679 biblioteca@ajalgaida.net Escola Municipal de Msica de Calvi Josep Rubio i Amengual Codi EMDR070025 Plaa de lEsglsia, 1 07184 Calvi Tel. 971670000 escolademusica@calvia.com Escola Municipal de Msica i Dansa dEsporles Codi EMDR070012 C/ Ca lAmet, s/n 07190 Esporles Tel. 971610931 escolademusica@ajesporles.net Escola de Msica del Santuari de Lluc Codi EMDR070015 Plaa dels Pelegrins, s/n 07315 Lluc Tel. 971871535 escolania@lluc.net Escola Municipal de Msica Miquel Tortell de Muro Codi EMDR070014 Plaa del Convent, 1 07440 Muro Tel. 971537723 escola.musica@terra.es Escola Municipal de Msica de Porreres Codi EMDR070036 C/ Den Cerd, 21 07260 Porreres Tel. 971168194 Fax 971168265 escolademusicadeporreres@gmail.com Escola Municipal de Msica de Santa Margalida Codi EMDR070023 C/ Joan Ordinas Tous, 7 07450 Santa Margalida Tel. 971523008 escolademusica@ajsantamargalida.net Escola Municipal de Msica de Selva Codi EMDR0700043 Plaa Major, 1 07313 Selva Tel. 971515006 ajuntament@ajselva.net Escola Municipal de Msica de Vilafranca Codi EMDR070026 C/ sEscorxador, 2 07250 Vilafranca de Bonany Tel. 971832106 Fax 971832108 batlia@vilafrancaterrabona.com

Escola Municipal de Msica dArt Codi EMDR070028 Plaa del Conqueridor, s/n 07570 Art Tel. 971562008 emma@arta-web.com Escola Municipal de Msica de Campos Codi EMDR070022 Plaa Major, 1 07630 Campos Tel. 971651169 ajcampos@ajcampos.org Escola de Msica i Dansa Pare Aul de Felanitx Codi EMDR070011 C/ Rector Planes, 38 07200 Felanitx Tel. 971583352 musica@felanitx.org Escola Municipal de Msica i Dansa de Manacor Codi EMDR070019 C/ De sa fbrica, 2 07500 Manacor Tel. 971551115 musica@manacor.org Escola Municipal de Msica de Petra Codi EMDR070007 C/ Pare Miquel de Petra, s/n 07520 Petra Tel. 971561783 escolademusicadepetra@gmail.com Escola Municipal de Msica de Sa Pobla Codi EMDR070033 Plaa Mercat, s/n (Edifici Can Garrov) 07420 Sa Pobla Tel. 871997781 ajuntament@ajsapobla.net Escola Municipal de Msica Andreu Torrens Codi EMDR070029 C/ Jaume I, 16 (Ses Cases des Mestres) 07320 Santa Maria del Cam Tel. 971141127 Fax 971140337 emusica.andreutorrens@ajsantamariadelcami.net Escola Municipal de Msica de Sller Codi EMDR070006 C/ Bisbe Colom, s/n 07100 Sller Tel. 971633724 emmsoller@hotmail.com

118

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori
MALLORCA Escola de Msica Quatre 42 Codi EMDR070035 C/ Horts, 20 baixos 07003 Palma Tel.: 971 716449 info@quatre42.com Escola de Msica Nostra Terra Codi EMDR070021 C/ Margalida Monlau, 59 07189 - Son Ferriol Palma Tel.: 971 603 511 nostraterra@telefonica.net Escola de dansa Sant JaumeCodi EMDR070003 C/ Pau Piferrer, 15 baixos 07011 Palma Tel. 971450865 Fax 871954059 dansasantjaume@gmail.com Escola Msica Mtode Ireneu Segarra Codi EMDR070010 C/ de Fra Francesc Palou, 8 07010 Palma Tel.: 971 292 111 emireneusegarra@hotmail.com Collegi Madre Alberta Codi EMDR070037 Cam dels Reis, 107 07013 Palma Tel. 971792085 - Fax 971606654 malberta@planalfa.es

Ensenyaments de Rgim Especial


ESCOLES PRIVADES DE MSICA I DANSA RECONEGUDES PER LA CONSELLERIA DEDUCACI, CULTURA I UNIVERSITATS
Escola de Dansa Francisca Toms Codi EMDR 070042 C/ Antoni Marqus, nm. 26 07003 Palma Tel.: 971 751022 franciscatomas@gmail.com Escola de Msica Ms Msica Fundaci para el Fomento de la Cultura Codi EMDR 070038 c/ Jeroni Antich, 6 07003 Palma Tel. 971715151 info@mesmusica.com

119

PROGRAMA DENSENYAMENTS PROFESSIONALS (PREP)


MALLORCA Fundaci Escola Municipal de Msica dAlcdia Codi EMDR070013 Plaa de la Porta de Mallorca, 3 (Auditori dAlcdia) 07400 Alcdia Tel./Fax 971546423 musica@alcudia.net Escola Municipal de Msica Antoni Torrandell Codi EMDR070027 C/ Dureta, 5 07300 Inca Tel. 971881420 Fax 971881420 emmat@incaciutat.com Escola Municipal de Msica de Santa Margalida Codi EMDR070023 C/ Joan Ordinas Tous, 7 07450 Santa Margalida Tel. 971523008 escolademusica@ajsantamargalida.net Escola Municipal de Msica de Capdepera Codi EMDR070017 C/ Sol, 2 07580 Capdepera Tel. 971563710 musica@ajcapdepera.net Escola Municipal de Msica i Dansa de Manacor Codi EMDR070019 C/ De sa fbrica, 2 07500 Manacor Tel. 971551115 musica@manacor.org Escola Municipal de Msica de Santany Codi EMDR070020 C/ Palma, 29 07650 Santany Tel. 971654262 emusica@ajsantanyi.net Escola de Msica i Dansa Pare Aul de Felanitx Codi EMDR070011 C/ Rocabert, 1 07200 Felanitx Tel. 971583352 musica@felanitx.org Escola Municipal de Msica Miquel Tortell de Muro Codi EMDR070014 Plaa del Convent, 1 07440 Muro Tel. 971537723 escola.musica@terra.es

El Programa dEnsenyaments Professionals (PREP) s un programa destudis de msica dissenyat per la Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats que consta de quatre cursos, equivalents als quatre primers cursos dEnsenyaments Professionals de Msica. Est dirigit a alumnes de determinades escoles de msica reconegudes de Mallorca i autoritzades a tal efecte. Els alumnes descoles de msica que cursen el Programa dEnsenyaments Professionals (PREP) estan adscrits al Conservatori Professional de Msica i Dansa de Mallorca.

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DARTS PLSTIQUES I DISSENY
CENTRE ADREA CONTACTE

Ensenyaments de Rgim Especial


CICLES FORMATIUS
Grau mitj Grau superior

Escola dArt i Superior de Disseny de les Illes Balears 07004035

C/ de lInstitut Balear, 5 07012 Palma MALLORCA

Tel. 971 291 577 Fax 971 760 177 escoladisseny@educacio.caib.es http://www.escoladisseny.com

Fotografia artstica Joieria artstica Illustraci

120

Cicles formatius de grau superior


requisits daccs
1r) Requisits acadmics: ttol de batxiller, haver superat la prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys, o superar una prova general per a ms grans de 19 anys. 2n) Prova especfica daccs a aquests ensenyaments.
(Exempcions: article 15 del Real Decret 596/2007)

estructura dels estudis


Dos cursos acadmics, formaci en centres de treball i mdul de projecte integrat.

ttol que sobt


Tcnic superior en Arts Plstiques i Disseny en lespecialitat corresponent.

EDIB (Centre Estranger dEnsenyaments Professionals de Dissesny) * 07014958


* centre privat ** HDN Higher National Diploma

Av. Portugal, 1A 07012 Palma PALMA

Tel. 971 208 653 info@escuelaedib.com http://www.escuelaedib.com

HND Graphic Design HND 3 D Design HND Fashion and Textiles **

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori
ENSENYAMENTS ARTSTICS SUPERIORS
CENTRE ADREA CONTACTE
Cant Clarinet Composici Contrabaix Fagot Flauta travessera Guitarra Musicologia

Ensenyaments de Rgim Especial


ESPECIALITATS * Obo Pedagogia Percussi Piano Saxofon Tromb Trompa Trompeta Tuba Viol Viola Violoncel Instruments de msica tradicional de les Illes Balears (especialitats de corda i vent)

Conservatori Superior de Msica de les Illes Balears 07008077

C/ dAlfons el Magnnim, 64 07004 Palma MALLORCA

Tel. 971 498 935 Fax 971 498 936 administracio@conservatorisuperior.com http://www.conservatorisuperior.com

121

Sempre atenent a matrcula

Escola dArt i Superior de Disseny de les Illes Balears 07004035

C/ de lInstitut Balear, 5 07012 Palma MALLORCA

Tel. 971 291 577 Fax 971 760 177 escoladisseny@educacio.caib.es http://www.escoladisseny.com Tel. 971 713 628 Fax 971 713 215 info@esadib.com http://www.esadib.com

Disseny grfic Disseny dinteriors Disseny de moda Disseny de producte

Escola Superior dArt Dramtic de les Illes Balears (ESADIB) 07013292

C/ del Morer, 6 07001 Palma MALLORCA

Pla nou: Interpretaci

Ensenyaments superiors de msica


requisits daccs 1r) requisits acadmics: ttol de batxiller o prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que laspirant est en possessi de la maduresa amb relaci als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. 2r) prova especfica daccs. La Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats regular les proves daccs a aquests ensenyaments. estructura dels estudis 4 cursos (240 crdits europeus) ttol que sobt: Ttol Superior de Msica, en lespecialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al ttol de grau universitari.

Ensenyaments superiors de disseny


requisits daccs 1r) requisits acadmics: ttol de batxiller o prova daccs a la universitat per a ms grans de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que laspirant est en possessi de la maduresa amb relaci als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments. 2n) prova especfica daccs. La Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats regular les proves daccs a aquests ensenyaments. estructura dels estudis 4 cursos (240 crdits europeus) ttol que sobt Ttol Superior de Disseny, en lespecialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al ttol de grau universitari.

Ensenyaments superiors dart dramtic


requisits daccs 1r) requisits acadmics: ttol de batxiller o haver superat la prova daccs a la universitat per a majors de 25 anys, o tenir 19 anys i haver superat la prova que acrediti que laspirant est en possessi de la maduresa en relaci als objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessries per cursar amb aprofitament els ensenyaments. 2n) prova especfica daccs. La Conselleria dEducaci, Cultura i Universitats regular les proves daccs a aquests ensenyaments. estructura dels estudis 4 cursos (240 crdits europeus) ttol que sobt Ttol Superior dArt Dramtic, en lespecialitat corresponent, equivalent a tots els efectes al ttol de grau universitari.

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori
ENSENYAMENTS ESPORTIUS
CENTRE ADREA CONTACTE

Ensenyaments de Rgim Especial


ESPECIALITATS (*)
Busseig esportiu amb escafandre autnom Vela amb aparell fix Vela amb aparell lliure Bsquet Atletisme Futbol Handbol Futbol sala Barrancs Escalada Mitja muntanya

C/ Son prim, s/n IES Baltasar Porcel Tel. 971136768 Fax. 971136599 07150 Andratx 07008338 iesbaltasarporcel@educacio.caib.es ANDRATX IES Centre de Tecnificaci Poliesportiu Prncipes de Espaa Tel. 971 431 727 Esportiva Illes Balears (CTEIB) C/ Gremi dels Forners, 4 iescteib@educacio.caib.es 07013383 07009 Palma http://www.iescteib.org PALMA C/ Madre Alberta, S/N IES Guillem Cifre de Colonya Tel. 971530115 - Fax 971533465 07460 Pollena 07006470 iesguillemcifredecolonya@educacio.caib.es POLLENA Estan en tramitaci les segents especialitats: Salvament i socorrisme, Hpica i Espeleologia Al llarg del curs es poden anar incorporant altres formacions esportives Els ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar lalumnat per a lactivitat professional en relaci a una modalitat o especialitat esportiva. Aquests ensenyaments garanteixen la qualificaci professional diniciaci, conducci, entrenament bsic, perfeccionament tcnic, entrenament, direcci dequips i esportistes dalt rendiment en la modalitat o especialitat corresponent.

122

Ttol que sobt:


a) b) c) Nivell II / Cicle final: Tenir el Certificat de nivell I/ cicle inicial en la modalitat o especialitat corresponent. Superar una prova especfica daccs a aquests ensenyaments en algunes modalitats. Reunir els requisits que especifica cada ttol.

Nivell I / Cicle inicial: Certificat de primer nivell Nivell II/ Cicle final: Ttol de Tcnic esportiu en la modalitat o especialitat corresponent. Nivell III / Cicle superior: Ttol de Tcnic esportiu superior en la modalitat o especialitat corresponent.

Estructura dels estudis:


Grau mitj:
Nivell I / Cicle inicial Nivell II / Cicle final Nivell III / Cicle superior

Grau Superior:

a)

Requisits daccs als ensenyaments:


Nivell I / Cicle inicial: a) Ttol de graduat en educaci secundria obligatria (o equivalent) o superar la prova daccs de carcter general amb 17 anys o complir-los dins lany natural de realitzaci de la prova. Superar una prova especfica daccs a aquests ensenyaments o estar exempt per tenir requisit esportiu. Reunir els requisits que especifica cada ttol. b) c) d)

b) c)

Nivell III / Cicle superior: Ttol de batxiller (o equivalent) o superar la prova daccs de carcter general amb 19 anys (o complir-los dins lany natural de realitzaci de la prova), o amb 18 anys (o complir-los dins lany natural de realitzaci de la prova) i un ttol de tcnic relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir. Ttol de tcnic esportiu o ttol de les formacions esportives de nivell II/cicle final, en la corresponent modalitat o especialitat esportiva. Superar una prova especfica daccs a aquests ensenyaments en algunes modalitats. Reunir els requisits que especifica cada ttol.

Validesa dels ttols:


Tots aquests ttols sn oficials i tenen validesa acadmica i professional en tot lEstat espanyol.

Accs i convalidacions:

El ttol de Tcnic esportiu superior permet laccs a estudis universitaris. Tamb permet la convalidaci amb altres ensenyaments del sistema educatiu.

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Directori
IDIOMES
MALLORCA

Ensenyaments de Rgim Especial

ESPANYOL

ALEMANY

FRANCS

ANGLS

ANGLS DIST. *

CATAL

ITALI

RUS

CENTRE

ADREA

CONTACTE

XINS

RAB

Escola Oficial dIdiomes de Calvi 07013097 Escola Oficial dIdiomes dInca 07012834 Escola Oficial dIdiomes de Manacor 07012846 Escola Oficial dIdiomes de Palma 07007191

IES Bendinat C/ de lArquitecte Francesc Casas, s/n 07181 Bendinat Calvi C/ de Joan Mir, 22 07300 Inca IES Mossn Alcover Ronda de lInstitut, s/n 07500 Manacor C/ dArag, 59 07005 Palma

Tel. 971 700 150 Fax 971 405949 aeoi.calvia@educacio.caib.es Tel. 971 502 154 Fax 971 881713 eoi.inca@educacio.caib.es Tel. 971 554 152 Fax 971 551454 aeoi.manacor@educacio.caib.es Tel. 971 421 314 Fax 971 421208 eoi.palma@educacio.caib.es

123

Thats English

Ensenyaments de Rgim Especial

Index

Vinculaci dels diferents estudis de grau amb les diferents modalitats de batxillerat

Arts Cincies i Tecnologia Humanitats i Cincies Socials

Modalitats Batxillerats (recomanades)


A C/T H/CS

Batxillerat recomanat Amb assignatures que ponderen

124

Arts i Humanitats

ESTUDIS DE GRAU
Estudis Anglesos Filosofia Historia de lArt Llengua i literatura Catalanes Llengua i Literatura Espanyoles

OPCIONS A C/T H/CS


ESTUDIS DE GRAU Cicncies Socials i Jurdiques


Administraci dEmpreses Comunicaci Audiovisual Dret Economia Educaci Infantil Educaci Primria Educaci Social Geografia Pedagogia Periodisme Relacions Laborals Treball Social Turisme

OPCIONS A C/T H/C S


Cincies de la Salut

ESTUDIS DE GRAU
Infermeria Fisioterpia Psicologia

OPCIONS A C/T H/CS

Vinculaci estudis de grau amb les modalitats de batxillerat

Index

Vinculaci dels diferents estudis de grau amb les diferents modalitats de batxillerat
OPCIONS A C/T H/CS ESTUDIS DE GRAU Cincies
Biologia Bioqumica Fsica Qumica

ESTUDIS DE GRAU Enginyeria i Arquitectura


Enginyeria dEdificaci Matemtiques Enginyeria Agroalimentria i del Medi Rural Enginyeria Electrnica Ind. I Automtica Enginyeria Informtica Enginyeria Telemtica

OPCIONS A C/T H/C S


125

Per veure les ponderacions clicau el segent enlla : http://www.uib.es/parametres/

Vinculaci estudis de grau amb les modalitats de batxillerat

Index