You are on page 1of 10

JULIANA IDAYU BT ISHAK 123466 PISMP PENDIDIKAN KHAS AMBILAN JANUARI 2010

Pengenalan
Program pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia dikendalikan oleh tiga jabatan utama iaitu J.P. Khas (JPK), J.P. Negeri (JPN), J.P. Teknikal (JPT). Terdapat enam jenis program Pendidikan Khas iaitu Sekolah Khas (Berasrama), Sekolah Khas (Harian), Program Inklusif, Program Integrasi, Sekolah Vokasional Khas dan Kelas Khas.

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN KHAS


Kelas Khas Program Pendidikan Khas
Program Pendidikan Khas Integrasi

Sekolah Vokasional Khas

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Wujud di sekolah harian biasa di sekolah rendah, menengah dan menengah teknik dan vokasional Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum kebangsaan yang diubahsuai mengikut keupayaan murid dan kurikulum alternatif Ditadbir oleh Jabatan Pendidikan Negeri . Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab terhadap perkara yang berkaitan dengan dasar dan pengisiannya

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

Tiga kategori Program Khas Integrasi iaitu PPKI Bermasalah Pembelajaran, PPKI Bermasalah Penglihatan dan PPKI Bermasalah Pendengaran Menggunakan pendekatan pengajaran pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. Untuk memastikan murid khas mendapat pendidikan dalam persekitaran terhadap yang minimum (LRE). Untuk murid bermasalah pembelajaran, pendengaran, dan penglihatan.

PROGRAM KELAS KHAS

Bilik-bilik yang disediakan untuk menjayakan program pendidikan khas. Kelas khas dapat meningkatkan daya kreativiti bakal guru untuk bahan bantu belajar yang menarik Kelas Khas dapat menambahkan ilmu tentang strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Digunakan sebagai tempat menjalankan bimbingan dan penyimpanan alatan yang dan tempat guru resos menjalankan tugasan.

PROGRAM KELAS KHAS

Tanggungjawab guru resos terbahagi kepada tiga bidang utama iaitu pengajaran dan pembelajaran, pengurusan dan kelas bimbingan dan aktiviti tambahan. Peruntukkan waktu pengajaran dan pembelajaran guru resos adalah sekurang-kurangnya 12 waktu seminggu bagi sekolah menengah dan 15 waktu seminggu untuk sekolah rendah. Waktu pengajaran dan pembelajaran guru resos boleh dianjalkan mengikut keperluan murid dan dalam jumlah waktu yang diperuntukkan.

SEKOLAH VOKASIONAL KHAS

Tiga kategori Program Khas Integrasi iaitu PPKI Bermasalah Pembelajaran, PPKI Bermasalah Penglihatan dan PPKI Bermasalah Pendengaran Murid boleh melanjutkan 2 tahun lanjutan persekolahan di mana mana peringkat (Pekeliling Ikhtisas Bil 16/2002) Ditadbir oleh Jabatan Pendidikan Teknikal, manakala JPK bertanggungjawab terhadap perkaraperkara berkaitan dengan dasar dan pengisiannya.

SEKOLAH VOKASIONAL KHAS

Tempoh belajar maksimum di sekolah menengah Vokasional adalah 6 tahun Murid bermasalah pendengaran yang memilih aliran vokasional atau elektif mata pelajaran vokasional (MPV) boleh meneruskan pelajaran di sekolah menengah pendidikan khas atau sekolah menengah teknik. Menjalankan 2 jenis kursus kemahiran iaitu Matapelajaran Aliran Vokasional (MPAV) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)

Sekian terima kasih