You are on page 1of 1

AWIT NG ISANG DUKHA

q C 3 . &4 .
1 2. 3 4.
7

HONTIVEROS

Ang pa - sa

j j
C

kit

G7

ko'y

tim - ba

ngin;

hil sag Mo

Ang hi

la

O He - sus, Ti - nig Mo, Ang tu - wa

I - yong a - lu He - sus, kay lam ko'y ang 'Yong ngi

- in, - bing; - ti,

Big - yan Mo Ang sul - yap Lu - nas sa

a -

& . J
F
ko'y

su - ka - tin.

Dm

Kay - bi

gat

G7

- bi - gat, la - ging Po - on da - ing

dam-hin

j j
C

Am

ang

hi - rap.

j j #
La - ngit At sa Ang a sa sa -

lit ay king

ng pan - sin. ma- ning - ning. pig - ha - ti.

Ang duk - hang Pa - king - gan, Ding - gin ang

nag - du - du - ha - gi at Pa - ngi - no - on, na pa - la - ya - in

14

&
G la't

ang

D7

Mo 'yo king

da -

G7

la - ngin.

Duk

j j
C -

ha

G7

a - kong sa

I - yo sa - san - dig;

I-

bu - ma - ba - ling. pa - na - la - ngin. da - lam - ha - ti.

22

&
C
kaw:

ya - man

ko,

G7

a - ko'y

na - na - na

lig.

..

file///vhengiron