·¸fl 9, 2008 Cu hfl C¯n®¶

GUϧ
i®Ï...
i®Ï...

√i˜Øı¯¡
µ]UPªı©ı?

®_ÁÈÔÁ· Ô¶Õ>

PÆ®≥mh∫ °¿P“
PÆ®≥mh∫ £Øfl£ımi-¯⁄U Pÿ÷U
ˆPıkUSÆ ¡¯P-∞¿ ˆ¡Œ-∞-h®£-kÆ
°¿P“ ©ÿ÷Æ ]iUP“ S‘zu S‘®¶P“ PÆ®≥mh∫ ©ª-õ¿ ChÆ ˆ£”
A¡ÿ‘fl C∏ §µ-v-P-¯ÕU RÃUPsh
ïP-¡-õUS A›®¶-©ı÷ Afl¶-hfl
˜¡sh®£-k-Q-”x. ]i ¯Ø A›®¶-¯P∞¿ Au¯⁄ E∏-¡ıUQ-Ø-¡∫, uØı-õzu
{÷-¡-⁄Æ, Q¯hUSÆ Ch[P“, ¬¯ª,
ˆ¡Œ-∞mh |ı“ BQ-د¡ S‘zu PiuÆ Ehfl A›®£®£h ˜¡skÆ.
ˆ£ı÷®£ı]õØ∫,
v⁄©ª∫ ñ PÆ®≥mh∫ ©ª∫,
8, Pı\ı ˜©·∫ ˜µık,
GU˜©ı∫, ˆ\fl¯⁄ 600 008.

¡ı\P∫P˜Õ . . .
PÆ®≥mh∫ £Øfl£ık S‘zu u[PŒfl \¢˜u-P[P-¯Õ-≤Æ ˜P“¬-P-¯Õ≤Æ G -x-¯P-∞¿ _∏UP-©ıP G -x©ı÷ ˜¡sk-Q-˜”ıÆ. PÆ®≥mh∫ ©ªõ¿ Cfl›Æ G¢u u¯ª®§¿ G u
˜¡skÆ Gfl£x S‘zu u[P“
˜u¯¡-P-¯Õ-≤Æ G -u®£-kÆ Pmk-¯µP“ ©ÿ÷Æ S‘®¶-P“ S‘zu u[P“
P∏zxUP-¯Õ-≤Æ G[P-–USz ˆuõØ®£-kzu-ªıÆ.
G v
A›®£
˜¡siØ ïP-¡õ:
ˆ£ı÷®£ı]õØ∫,
v⁄©ª∫ ñ PÆ®≥mh∫ ©ª∫,
8, Pı\ı ˜©·∫ ˜µık,
GU˜©ı∫, ˆ\fl¯⁄ 600 008.

6

√i˜Øı¯¡
µ]UPªı©ı?

19

}[P“
¬∏Æ¶Æ ¡sn[P“

25

˜¡ıh˜£ıfl
Phfl u∏Q”x

C¢v-Øı-¬fl A¯⁄zx 23 ˆuı¯ª ˆuıh∫¶
©sh-ª[P-Œ-æÆ CØ[SÆ H∫ˆh¿ {÷-¡-⁄zvfl
\¢uı-uı-µ∫ GsoU¯P H®µ¿ ©ıu C÷-v-∞¿
6 ˜Pıi˜Ø 45 ªm\z¯uz uısi C∏¢ux.

¡

Ø ∫ ˆ ª Ï
C ¯ n ® ¶
˜£ıfl S‘zx
©UP“
P⁄¬¿
©mk˜©
GsoU
ˆPısi-∏¢u ˜£ıx ufl
ˆuı¯ª-ˆuı-h∫¶ x¯”-¯Øz
ˆuıh[QØ H∫ˆh¿ Cfl÷
Au¯⁄ |⁄-¡ıUQ J∆ˆ¡ı∏
C¢v-Ø-¤fl Afl”ıh \ıu-⁄©ıP ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¯⁄
©ıÿ‘ \õzv-µ-ïÆ \ıu-¯⁄-≤Æ
£¯hzx“Õx.
J∆ˆ¡ı∏
©ıu-ïÆ \µı-\-õ-ØıP 20 ªm\Æ
C¯n®¶-P-¯Õz u∏Æ {÷-¡⁄-©ı-Pz ˆuıh∫¢x ¡Õ∫¢x
¡∏-Q-”x.
C¢v-Øı-¬fl
A¯⁄zx 23 ˆuı¯ª ˆuıh∫¶
©sh-ª[P-Œ-æÆ CØ[SÆ
H∫ˆh¿ {÷-¡-⁄zvfl \¢uı-uıµ∫ GsoU¯P H®µ¿ ©ıu
C÷-v-∞¿ 6 ˜Pıi˜Ø 45
ªm\z¯uz uısi C∏¢ux.
ˆuıh∫¢x EØ∫¢xÆ ¡∏-Q”x.
H∫ˆh¿ ufl ˜\¯¡-∞¯⁄
âfl÷ §õ-ƒ-PÕı-P® §õzx
{∫¡-Qzx
¡∏-Q-”x.
ˆ©ı¯£¿
C¯n®¶-P¯Õ
ˆ©ı¯£¿ \∫√-\Ï Gfl”
ˆ£Ø-õ¿ ‚.GÏ.GÆ. ˆuı»¿
~m£zv-¯⁄® £Øfl£-kzvz
u∏-Q-”x. ˆhº-´-iØı Gfl”
§õ-¬¿
94
|P-µ[P-Œ¿
§µım˜£sm ©ÿ÷Æ ˆuı¯ª˜£] ˆuıh∫¶ ¡\-v-∞-¯⁄z
u∏-Q-”x.
C¢u
§õ-¬¿
ˆuıh∫¢x I.§.i.¬. ©ÿ÷Æ
i.i.Ga. ˜\¯¡-¯Øz uµ
C∏UQ-”x.
Gflh∫§-¯µÏ
\∫√-\Ï Gfl” ˆ£Ø-õ¿ {÷-¡-

ÔkÏ ¸º¶Vˆ

G¿¯ªP¯ÕU
Ph¢u H∫ˆh¿

⁄[P-–UPı⁄
ˆ|mˆ¡ı∫U
\∫√Ï ©ÿ÷Æ £fl⁄ımhÕ-¬ªı⁄ C¯n®¶-P“ uµ®£-kQfl”⁄. ˜u]Ø AÕ¬¿
¯££∫ B®iU ]ÏhÆ Jfl¯”

·¸fl 9, 2008

H∫ˆh¿
A¯©zx“Õx.
H∫ˆh¿ {÷-¡-⁄zvfl ¯££∫
B®iU Pmh-¯©®¶ C¢v-Øı¬fl A¯⁄zx ˆ£õØ |P-µ[P¯Õ-≤Æ
C¯nUQfl”⁄.

3

Øı∏Æ ¡ı[PU TiØ {¯ª,
A¯⁄-¡-¯µ-≤Æ A¯h-ØU TiØ ˆ|mˆ¡ı∫U ˜\¯¡-P“
©ÿ÷Æ GŒ¯© Gfl” âfl÷ ¬Â-Ø[P¯Õ ïfl¤-÷zv
H∫ˆh¿ ˆ\Ø¿£mk ¡∏-Q-”x.
73 B∞-µzx 787 Q´ AÕ¬¿ Cx ˆ\¿Q-”x. H∫ˆh¿ ¬õƒ£kzv-Ø-uı¿ uıfl Cfl¯”US
ˆ\fl¯⁄-∞¿
Cµsk
Cflh∫˜|-Â-⁄¿ C¢{-¯ªUS EØ∫¢x“Õx. âfl”¯µ ªm\Æ
˜ªfli[ Ϙh-Âfl A¯©zx Ph-æUP-i-∞¿ Qµı-©[P-Œ¿ 8 ªm\zvÿSÆ ˜©ªı⁄
]¿ª¯µ
¬ÿ£¯⁄
ˆ\¿æÆ

©¯µfl
˜P§“P-–-hfl GsoU¯P-∞¿
A¯©zx“Õx.
¬¯µ-¬¿
C¯n®§¯⁄ Hÿ£-kzv-≤“Õx. u¯µ ¡» ¯©Ø[P¯Õ
ˆuı¯ª
ˆuıh∫§¿
C÷-v-¡-¯µ-∞-ªı⁄ H∫ˆh¿ CØ[SÆ Qµı-©[P-Œfl GsoU¯P 5
]”®£ı⁄ ˆuıh∫¶, ˆ©ı¯£¿ ©sh-ª[P-Œ¿ ªm\z¯uz uısh E“Õx.
A¯⁄-¡-¯µ-≤Æ ˆ\fl”-¯hØ ˜¡skÆ Gfl”
˜Pı¶-µ[P“, ¬\ım ˆuı»¿~m£Æ, Cflh∫˜|Â-⁄¿ ˜£sm¬z C¯n®¶ ¡\v, Ph¿¡» CªUQ¯⁄ A¯hØ ïufl ïu-ªıP ¡ıÃ|ı“
˜P§“
C¯n®§¿
£[S
G⁄
ufl ï -¡-xÆ ˜¡º-imi Gfl” vmhzv¯⁄
ˆ|mˆ¡ı∫UQ¯⁄ ™Pa ]”®£ıP £ª ï¯⁄-P- H∫ˆh¿ ˆPısk ¡¢ux. ˆuıh∫¢x π.1
Œ¿
Hÿ£-kzv
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P-–USa vmhÆ ©ÿ÷Æ GŒØ ﯔ-∞¿ ü \ı∫‰ G⁄®
£ª vmh[P¯Õ A‘-ï-P®£-kzv-Øx. Cfl÷
]”®£ı⁄ ˜\¯¡-∞¯⁄ ¡«[Q ¡∏-Q-”x.
©UP“ A¯⁄-¡-¯µ-≤Æ ufl ˜\¯¡ ˆ\fl”- C¢{-÷-¡-⁄zvfl ˜¡÷-£mh £ª vmh[P“
A¯⁄-¡-¯µ-≤Æ
¯hØ
˜¡skÆ
H∫ˆh¿
£UPÆ
Gfl”
H∫ˆh¿
C UQ-”x. §ÕıU
CªUS
Cfl÷
˜£ıfl ˜£U A®: E[P-–-¯hØ ˆ©ı¯£¿
ˆ£õ
{÷-¡⁄
Au¯⁄ ïu¿ {÷-¡˜£ı¤¿ £ª ïUQØ uP-¡¿P¯Õ, £h[P¯Õ
˜\¯¡¯Ø C¢v-Øı⁄-©ıP
Bª-©-µÆ
¯¡zv-∏®•∫P“. ˜£ıfl ˆPmk® ˜£ı⁄ı˜ªı
¬ÿS
ïu-º¿
˜£ı¿
¡Õµ
A¿ªx ˆuı¯ª¢x ˜£ı⁄ı˜ªı C¯¡-{a\-؈Pısk ¡¢u-xÆ
¯¡zx“Õx.
©ı¥z v∏Æ£ Q¯hUP® ˜£ı¡-v¿¯ª.
H∫ˆh¿
uıfl.
Øı∏Æ
¡ı[PU
CuÿPıP H∫ˆh¿ ˆ\U≥∫ ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
ˆ © ı ¯ £ ¿
TiØ {¯ª, A¯⁄˜£UP® ]ÏhÆ Jfl¯” CØUS-Q-”x. ©ıuÆ
C¯n®§¯⁄
¡-¯µ-≤Æ A¯h-ØU
π.30 Pmh-nzv¿ C¢u uP-¡¿P-¯Õ® £ıx˜£ıfl ˆ\mk-hfl
TiØ ˆ|mˆ¡ı∫U
Pızx E[P-–USz v∏®§z u∏-Q-”x.
C¯nzx Ch üv©ÿ÷Æ ˜\¯¡-P“
GÏ.GÆ.GÏ. 2 : C¢u ¡\v Cª-¡-\-©ı-PU
ØıP ]ª ¡\-v-P©ÿ÷Æ
GŒ¯©
Q¯hUQ-”x. hƒs˜ªım ˆ\¥x £Øfl£-kzu¯Õz
u¢u-xÆ
Gfl” âfl÷ ¬ÂªıÆ. Cufl âªÆ }[P“ A›®¶Æ
H∫ˆh¿
{÷-¡Ø[P¯Õ
ïfl¤GÏ.GÆ.GÏ. ˆ\¥v-P-–-hfl G˜©ımi-Pıfl
⁄˜©.
H∫ˆh¿
÷zv
H∫ˆh¿
Gfl›Æ ]÷ £h[P¯Õ C¯nUP-ªıÆ.
£Èı∫ ˜£ıfl” GÆñˆ\Ø¿£mk ¡∏-QG zxUP-–US S‘®§mh ¡snÆ AŒUP”x. J∏ w®ˆ£mi
Pı-©∫Ï vmhÆ u∏ªıÆ. Azx-hfl £ıº-ƒm Q_-Q-_UP“ ©ÿ÷Æ
¡-v¿ ïu-ªı-¡-uıP
Q ¯ h U S Æ

P]-≤Æ
uP-¡¿P“
˜£ıfl”¯¡
C ∏ ¢ u x .
Chzv¿
ufl
Q¯hUQfl”⁄.
ˆ©ı¯£¿ \ı∫¢u
ˆuı¯ª-˜£]
QõUˆPm ˆ\flh∫: E[P-Œ-hÆ §ÕıU ˆ£õ
Tk-u¿ ¡\-v-P-¯Õz
C¯n®¶ Q¯hUP
Ï©ı∫m ˜£ıfl C∏¢uı¿ QõUˆPm ϘPı-õ¯⁄
u ∏ - ¡ - v - æ Æ
˜¡skÆ
Gfl”
H∫ˆh¿ A∆¡®˜£ıx A¢u ˜£ı›US
H∫ˆh¿ ïfl⁄-oˆPı“¯P-≤-hfl
A›®§U ˆPıs˜h C∏USÆ. A®˜£ı-¯uØ
∞¿ C∏UQ-”x. õ[
| ı ˆ h [ S Æ
uP-¡¿P“ ©mk-™fl‘ ï¢vØ uP-¡¿P-–-hfl
˜£U ˜hıfl, hıU
S‘®£ıP Qµı-©®
J®§mkÆ £ı∫USÆ ¡¯P-∞-æÆ uP-¡¿P“
¯hÆ mµıflÏ£∫,
¶”[P-Œ¿
ufl
Q¯hUSÆ. CuÿPı⁄ ©ıuU Pmh-nÆ π.50.
ˆ©ı¯£¿ ™≥-]U,
˜ \ ¯ ¡ - ∞ ¯ ⁄

H∫ˆh¿ u∏Æ ]ª ˜\¯¡-P“

4

·¸fl 9, 2008

543215 Gfl” GsqUS hØ¿ ˆ\¥x }[P“ ¬∏ƶÆ
£ıh¿ ¡õ JºUQfl” Chzv¿ ™P A∏˜P ˜£ı¯⁄U ˆPısk
ˆ\fl÷ 30 ¬|ı-i-P“ ¯¡zv-∏UP-ƒÆ. C¢u 30 ¬|ıi JºUSÆ
£ıh¿ E[P“ Pıª∫ m≥-⁄ıP ©ı‘-¬-kÆ.
£ıº-ƒm, Ϙ£ı∫mÏ Aflm
˜P™[, \ı[ ˜Pm\∫ G⁄®
£¿˜¡÷ ¡\-v-P¯Õ GkzxU
Pımk-PÕı-PU
T”-ªıÆ.
H∫ˆh¿ ¡∏-©ı-⁄zv¿ Czu¯PØ
¡\-v-P“
âªÆ
Q¯hUSÆ ¡∏-©ı-⁄Æ 9 \u-¬Q-u-©ı-Pz uÿ˜£ıx C∏¢x
¡∏-Q-”x. Cx ˆuıh∫¢x EØ∏Æ ¡ı¥®¶-P“ ˆ£∏Q ¡∏Qfl”⁄.
As¯©-∞¿ £ı∫]-˜ªı-⁄ı¬¿ |h¢u ˆ©ı¯£¿ EªP
©ı|ımi¿ H∫ˆh¿ {÷-¡-⁄Æ
u∏Æ GÆñ-ˆ\U ¡\v ]”¢u
§¿º[ ©ÿ÷Æ ¡ıiU¯P-

ØıÕ∫ ˜\¯¡ ¡\-v-Øı-Pz
˜u∫¢ˆu-kUP®£mhx.
¡ıiU¯P- Ø ıÕ∫P- – USz
ˆuıh∫¢x H˜u-›Æ \æ¯P¯Ø AŒUP ˜¡skÆ
Gfl” Gsnzv¿ H∫ˆh¿
ˆ\Ø¿£mk
¡∏-Q-”x.
As¯©-∞¿ GÏ.i.i. ({-™hzvÿS π.1.50) ©ÿ÷Æ
˜µı™[ Pmh-nz¯u (50
¯£\ı S¯”zx π.1) ˆ¡S-¡ıPU S¯”zux.
Qµı-©® ¶”[P-Œ¿ ï -¯©Øı⁄ ¬õ-¡ıUPÆ ˜©ÿˆPı“Õ
π.10,000
˜Pıi
AÕ¬¿
vmh[P¯Õ
˜©ÿˆPı“Õ

GÆñ-ˆ\U: E[P-–-¯hØ ˜£ıÏm ˆ£¥m
§¿P“, GÏ.GÆ.GÏ. ¡» ü\ı∫‰ BQØ
˜\¯¡-P“ Cufl ¡» ¡«[P®£-k-Qfl”⁄.
C¢u ˜\¯¡ H∫ˆh¿ ¡ıiU¯P ØıÕ∫P“
I.].I.].I.˜£[U, Ga.i.G®.]. ˜£[U,
Ϙhm ˜£[U, Pı∫®£-˜µ-Âfl ˜£[U BQØ
H˜u-›Æ Jfl‘¿ AUP-ƒsm ¯¡zv-∏¢uı¿
Q¯hUQ-”x.
˜|¬-˜P-Âfl: ChzvÿPı⁄ ¡» PımkÆ
˜©®. §ÕıU ˆ£õ ˜£ıfl 8800 ¿ Cx Q¯hUQ”x. ˜©®P¯Õ hƒs˜ªım ˆ\¥x ¡»
Pın-ªıÆ. ïu¿ B÷ ©ıuzvÿS Cx Cª-¡\Æ.
H∫ˆh¿ ˆ©\g\∫: Øı̸ ©ÿ÷Æ
GÆ.GÏ.Gfl. ˆ©\g\∫ BQ-Ø-¡ÿ÷-hfl
C¯n®¶ Hÿ£-kzvU ˆPı“Õ C¢u ˜\¯¡
¡» u∏-Q-”x.
\ı[ ˜Pm\∫: 543215 Gfl” GsqUS hØ¿
ˆ\¥x }[P“ ¬∏Æ¶Æ £ıh¿ ¡õ
JºUQfl” Chzv¿ ™P A∏˜P ˜£ı¯⁄U
ˆPısk ˆ\fl÷ 30 ¬|ı-i-P“ ¯¡zv-∏UPƒÆ. C¢u 30 ¬|ıi JºUSÆ £ıh¿ E[P“
Pıª∫ m≥-⁄ıP ©ı‘-¬-kÆ.
˜£U Qµ-ƒsm m≥fl: C¢u ¡\v }[P“

H∫ˆh¿
ïi-ˆ¡-kzx
ˆ\Ø¿£-kzv ¡∏-Q-”x. Qµı©[P-Œ¿ ¡ı Æ 70 ˜Pıi
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P-¯Õz
ufl
ˆ|mˆ¡ı∫UQ¿
ˆPısk
¡∏Æ
ï¯⁄®¶-hfl
ˆ\Ø¿£mk ¡∏-Q-”x.
¶vØ ¡» ˜\¯¡-P“,
ˆ|mˆ¡ı∫U ¬õ-¡ıUPÆ, Gu¯⁄-≤Æ Gkzxa ˆ\¥v-kÆ
v”fl BQØ âfl÷ E÷-v-Øı⁄
Pmh-¯©®§¿
ˆuıh-∏Æ
C¢{-÷-¡-⁄Æ C¢vØ ˆuı¯ªˆuı-h∫§fl ynıP ˆuıh∫¢x
CØ[SÆ
Gߣ-vIØ™¿¯ª.

Cflˆ⁄ı-∏-¡-∏-hfl ˜£_Ƙ£ıx §fl⁄-o∞¿ C¯\¯Ø AŒUSÆ. ©ıuU Pmh-nÆ
π.20.
Pı¿ ˜ÌıÆ \∫√\Ï: Aˆ©õUPı¬¿
¡]USÆ C¢vØ∫P“ u[P“ E”¬⁄∫P“
©ÿ÷Æ |s£∫P–hfl ˜£\ S¯”¢u
Pmhnzv¿ ¡\v u∏Æ vmhÆ.
H∫ˆh¿ CªUSP“:
¡ıiU¯PØıÕ∫ PŒfl ˜u¯¡P“ S‘zxÆ
A¡∫P“ H∫ˆh¿ S‘zx G®£i Enµ
˜¡skÆ Gfl£x S‘zxÆ ¶vØ ©ÿ÷Æ
|√⁄ ¡»PŒ¿ H∫ˆh¿ ]¢vUQ”x. |ı[P“
ˆ\ı¿¡¯ua ˆ\¥¡xhfl
¡ıiU¯PØı
Õ∫P“ \ÿ÷ TkuªıP ©QÃa]ØıP C∏UP
G[P“ ¡»P¯Õ≤Æ ´‘a ˆ\Ø¿ £kQ˜”ıÆ.
©ı∫a ©ıuzv¿ H∫ˆh¿ ¡ıiU¯PØıÕ∫
GsoU¯P:
ˆ\fl¯⁄ ©shªÆ : 17,14,841
ˆ\fl¯⁄ A¿ªıu u™Ã|ık: 39,46,801
BP ˆ©ızu u™Ã|ık: 56,61,642
ïuºhÆ ˆPısk“Õ
P∫|ıhP ©ı{ªÆ : 68,70,678
Cµshı¡x ChÆ ˆPısh
B¢vµ ©ı{ªÆ: 60,62,546

·¸fl 9, 2008

5

ˆ¡® √i˜Øı Gfl÷ ˆ£ıx-¡ıP
C¡ÿ¯” A¯«zuı-æÆ ™≥-]U √i-˜ØıÏ,
v¯µ®£-h[P“, ˜PÆÏ mˆµ¥ª∫P“, S÷Æ£-h[P“
BQ-د¡ C¡ÿ‘fl £¿˜¡÷ £õ-©ı-n[ PÕıPU Q¯hUQfl”⁄.
µım ˜£sm
C ¯ n ® ¶
© ÿ ÷ Æ
≤ ñ m ≥ ®
C ¯ n Ø
uÕÆ BQ-Ø
¡ÿ”ı¿ ˆ¡®
√i˜Øı Gfl”
C¯n-ØuÕ
£hU Pım]-P“ Cfl÷ ©UP-Œ¯h˜Ø
§µ-£-ª-©ıQ
¡∏Qfl”⁄. C¡ÿ¯” G®£-i®
ˆ£ÿ÷ µ]®£x Gfl£-u¯⁄
C[S Pın-ªıÆ.
≤ ñ m≥® ˜£ıfl” √i˜Øı
Pım]-P-¯Õ® £Q∫¢x ˆPı“¡uÿS ¡» ¡SUSÆ C¯nØ
uÕ[P“ ©ÿ÷Æ Av-˜¡P
§µım˜£sm C¯n®¶-P“
˜£ıfl” ¡\-v-P“ Q¯hUP®
ˆ£”z ˆuıh[Q-Ø-v¿ C∏¢x
ˆ¡®¯\mi¿
C∏¢x
√i˜Øı
Pım]-P¯Õ
hƒs˜ªım
ˆ\¥v-kÆ
£«UPÆ ©UP-Œ-¯h˜Ø Av-Põzx ¡∏-Q-”x. A˜u ˜£ıª
u[P-Œ-¯h˜Ø E“Õ £Q∫¢x
ˆPı“ÕU TiØ √i˜Øı
Pım]-P¯Õ
C¯n-Øzv¿
£v®£-xÆ Av-P-õzx ¡∏-Q”x. ˆ¡® √i˜Øı Gfl÷
ˆ£ıx-¡ıP
C¡ÿ¯”
A¯«zuı-æÆ ™≥-]U √i˜ØıÏ,
v¯µ®£-h[P“,
˜PÆÏ mˆµ¥ª∫P“, S÷Æ£h[P“ BQ-د¡ C¡ÿ‘fl
£¿˜¡÷ £õ-©ı-n[ PÕıPU
Q¯hUQfl”⁄. C¢u √i˜Øı
¯£¿P¯Õ E[P“ §µ-ƒ-\∫
¡»-ØıP Ïmü-™[ ˆ\¥v-hªıÆ; A¿ªx hƒs˜ªım
ˆ\¥x
´iØı
§˜Õ-Ø∫
\ı®˜¡∫ ¶˜µı-Q-µıÆ âª-©ıP
CØUQ µ]UP-ªıÆ.
Ïmü-™[ / hƒs˜ªı-i[:
ˆ¡®
¯\m
Jfl‘¿
A¯©UP® £mk“Õ √i˜Øı

§

6

√i˜Øı¯¡
µ]UPªı©ı?
Pım]-∞¯⁄ E[P“ §µ-ƒ-\∫
âªÆ
Pın-ªıÆ.
J∏
§µım˜£sm
Cflh∫ˆ|m
C¯n®§¿ C¢u Pım] Eh⁄-i-ØıP CØ[Pz ˆuıh[S-Q”x. CuÿSU Pıµ-nÆ Ïmü™[ (Streaming) G⁄®£-kÆ
ˆuı»¿ ~m£˜©. Cufl
âªÆ √i˜Øı ¯£º-º-∏¢x
˜hmhı Q¯hzu-ƒ-h-˜⁄˜Ø
Ax CØUP®£mk £hU Pım]
|©USU Q¯hUQ-”x. A¢u
¯£ºfl uP-¡¿P“ A¯⁄z
xÆ PÆ®≥mh-õ¿ C”[S
ïfl⁄˜µ Ax |hUQ-”x. |ıÆ
Pım]-¯Ø® £ı∫zxU ˆPısi∏U¯P-∞¿ ´u ˜hmhı-ƒÆ
C”UP®£-k-Q-”x. C¢{-¯ª·¸fl 9, 2008

∞¿ §µ-ƒ-\∫ âh®£-k-©ı-⁄ı¿
A¿ªx Cflh∫ ˆ|m ˆuıh∫¶
{÷zu®£-k-©ı-⁄ı¿ C”[Q-Ø¡¯µ Pım] Q¯hUQ-”x.
´skÆ ïu-º¿ C∏¢x
£ı∫UP ˜¡sk-©ı-⁄ı¿ A¢u
uÕzvÿSa ˆ\fl÷ £hU
Pım]UPı⁄ ˆuıh∫§¿ QŒU
ˆ\¥x
Pın
˜¡skÆ.
B⁄ı¿
C˜u
√i˜Øı
Pım]¯Ø, Aufl ¯£¯ª,
hƒs˜ªım ˆ\¥v-k-¯P-∞¿
A¢u ¯£¿ ï -¡-x-©ıP
C”UP®£mk PÆ®≥mh-õ¿
˜\∆ ˆ\¥v-kÆ ¡¯µ Pızv∏UP ˜¡skÆ. Aufl §fl⁄∫
Gzu¯⁄ ﯔ ˜¡sk-©ı-⁄ıæÆ
Cflh∫ˆ|m

C¯n®§¿ªı-©¿ §µ-ƒ-\-õfl
x¯n C¿ªı-©¿ √i˜Øı
Pım]-∞¯⁄ ´iØı §˜Õ-Ø-õ¿
CØUQU Pın-ªıÆ. £ª ˆ¡®
¯\mk-P“ }[P“ PÆ®≥mhõ¿ ˜\∆ ˆ\¥vh ïi-Øıu
Ïmü-™[
√i-˜ØıUP¯Õ
©mkÆ Cª-¡-\-©ı-Pz u∏Qfl”⁄. J∏ ]ª ˆ¡®¯\mkP˜Õ C”UQ® §fl⁄∫ PıqÆ
¡¯P-∞¿ ¯£¯ª hƒs
˜ªım ˆ\¥v-kÆ ¡\-v-¯Øz
u∏-Qfl”⁄. Cx ˜£ıª hƒs
˜ªım
ˆ\¥v-hU
TiØ
√i˜Øı ¯£¿P-–US £ª
C¯nØ uÕ[P“ Pmh-nÆ
¡`-ºUQfl”⁄.
G[S
ˆ£”-ªıÆ
√i˜ØıUP¯Õ?
Czu-¯PØ √i˜Øı Pım]P¯Õ §µ-£-ª®£-kzv ˆ¡ÿ‘
Psh uÕÆ ≤ñm≥® BSÆ.
C¢u uÕzv¿ ©ÿ”-¡∫P-Œfl
√i˜Øı Pım]-P¯Õ }[P“
Pın-ªıÆ. A¢u √i-˜ØıUP“
S‘zu E[P“ P∏zxUP-¯Õ®
£v-Ø-ªıÆ. Azx-hfl E[P“
P∏zxUP¯Õ ˆ¡® ˜P©µı
âªÆ £v¢x A˜u uÕzv¿
£v-Ø-ªıÆ. Cv¿ Gfl⁄ ¡¯P∞¿
√i˜Øı
Pım]-P“
E“Õ⁄ Gfl÷ ˜uk-u¿ âªÆ
ˆuõ¢x
ˆPı“Õ-ªıÆ.
|¯Pa_¯¡, ˆ£ı -x-˜£ıUS,
™≥-]U G⁄® £ª ¡¯P-P-Œ¿
C¯¡ E“Õ⁄. C¢u ˆ\ıÿP¯Õz (Comedy, Entertainment
©ÿ÷Æ Music) u¢x ˜ui
C¡ÿ¯”® ˆ£”-ªıÆ.
≤ñm≥® ˜£ıfl” uÕ[P-Œ¿
E“Õ √i˜Øı Pım]-P“ |Æ
§µ-ƒ-\-õ¿ §ÕıË §˜Õ-Ø-õfl
(Flash player) x¯n-≤-hfl
CØUP®£-k-Qfl”⁄. C¡ÿ‘¿
ïufl¯©-Øı-⁄x
A˜hı®
§ÕıË §˜Õ-Ø∫. Cx A¤-˜©Âfl £h[P-–USÆ Ai®£¯h-∞¿
˜u¯¡-Øı-⁄x.
ˆ£∏Æ£ı-ªı⁄ ˆ¡® ¯\mP“
Cufl
Ai®£-¯h-∞-˜ª˜Ø
u[P-Œfl uÕ[P-Œ¿ A¤-˜©Âfl £h[P“ ©ÿ÷Æ √i˜Øı
Pım]-P¯Õ A¯©zx u∏Qfl”⁄. G⁄˜¡ uıfl C¢u
uÕ[P-¯ÕU Pın ïØÿ]U¯P-

∞¿ E[P“ PÆ®≥mh-õ¿
§ÕıË §˜Õ-Ø∫ C¿¯ª
Gfl”ı¿ Au-¯⁄® £vØ
˜¡si-Ø-vfl A¡-]-Øz¯u
Gkzxa ˆ\ı¿º £v-Ø¡ı
Gfl÷ A¢u uÕÆ J∏ hØ-ªıU
£ıUÏ âªÆ ˜PmSÆ. \õ
Gfl÷ K˜P ˆPıkzuı¿ uıfl
Ax £v-Ø®£mk Pım]-P“
|©USU Q¯hUSÆ. A˜hı®
{÷-¡-⁄zvfl
˜ªmhÏm
§ÕıË §˜Õ-Ø∫ ˆuıS®¯£
www.adobe.com/software/flashplayer Gfl” ïP-¡-õ-∞¿ E“Õ

uÕzv-º-∏¢x
C”US-©v
ˆ\¥v-h-ªıÆ.
≤ñm≥®
uÕzv¿ Huı-¡x J∏ √i˜Øı
E[P-Œfl
B∫¡zv-¯⁄z
ysk-¡-uıP C∏¢uı¿ A¢u
ˆuıh∫§¿ QŒU ˆ\¥vh
˜¡skÆ. Eh˜⁄ }[P“
Cflˆ⁄ı∏ uÕzvÿS Gkzxa
ˆ\¿ª®£mk A[S √i˜Øı
uı⁄ı-P˜¡ CØUP®£-k-¡-u¯⁄U Pın-ªıÆ. C¢uU Pım]∞¯⁄ }[P“ Psk ©Qáx
©mk-™fl‘ Au¯⁄ ˜µmi[
Gfl” ﯔ-∞¿ ©v®§-hªıÆ. E[P“ P∏zxUP-¯Õ-≤Æ
£v-Ø-ªıÆ.
C∆¡-¯P-∞¿
≤ñm≥® uÕÆ ™P-ƒÆ §µ-£-ª©ı⁄ uÕÆ Gfl”ı-æÆ ˜¡÷
]ª uÕ[P-–Æ Czu-¯PØ √i˜ØıUP-¯Õz
u∏-Qfl”⁄.
v¯µ® £h[P-Œfl mˆµ¥ª∫
£h[P-¯Õ® £ı∫®£-v¿ E[P–US B∫¡Æ C∏¢uı¿
www.apple.com/trailers Gfl”
ïP-¡-õ-∞¿ E“Õ uÕzvÿSa
ˆ\¿ª-ƒÆ. ⬠mˆµ¥ª∫P“
ˆ£∏Æ£ı-æÆ QuickTime Gfl”
movie (ormov) £ı∫©m¯h®
§fl£ÿ÷ Qfl”⁄. G⁄˜¡
Czu-¯PØ ˆ¡® ¯\mk-P–USa ˆ\¿¯P-∞¿ S∞U
¯hÆ \ı®m˜¡∫ ˆuıS®
§¯⁄ hƒs˜ªım ˆ\¥x
CflÏhı¿ ˆ\¥v-h¡ı Gfl”
ˆ\¥v Pımh®£-kÆ.
B®§“ {÷-¡-⁄Æ C∆¡iTunes
¯P-∞¿
Gfl”
\ı®m˜¡∫ ˆuıS®§-¯⁄z u∏Q-”x. Cufl âªÆ i¬ ˜Âı,
√i˜Øı Pım], mˆµ¥ª∫
Pım] G⁄ A¯⁄z¯u-≤Æ

·¸fl 9, 2008

PÆ®≥mh-õ¿ ˜\∆ ˆ\¥u √i˜Øı ¯£¯ª
CØUQ® £ı∫UP E[P“ PÆ®≥mh-õ¿ ¬s˜hıÏ ´iØı §˜Õ-Ø∫,
¬s BÆ® A¿ªx ´iØı §˜Õ-Ø∫ QÕı]U ˜£ıfl”
\ı®m˜¡∫ ¶˜µı-Q-µıÆP“ £v-Ø®£mi-∏UP ˜¡skÆ.
£ı∫UP ïi-≤Æ. Azx-hfl C¡ÿ¯” E[P“ Iñ£ım \ıu-⁄zx-hfl J∏[Q-¯nzx A¡ÿ¯” Iñ£ı-i-æÆ £ı∫UP-ªıÆ.
Ïmü-™[ √i-˜ØıUP-Œfl ufl¯©: C¯nØ
uÕ[P-Œ¿ √i˜Øı Pım]-P-¯Õ® £ı∫U¯P-∞¿
A¡ÿ‘fl ufl¯© |ıÆ √k-P-Œ¿ i¬i
âªÆ˜©ı A¿ªx hƒs˜ªım ˆ\¥u √i˜Øı-¬-⁄® £ı∫®£x ˜£ıª˜¡ı C∏UPıx.
Hˆ⁄fl”ı¿ E[P“ PÆ®≥mh-∏US C¢u
√i˜Øı Pım]¯Ø Eh-›-hUS-hfl A›®£
¯£ºfl AÕ¯¡ ]‘-Ø-uıP A¯©UP ˜¡skÆ.
Cu-⁄ı¿ Bfl ¯ª¤¿ |ıÆ £ı∫USÆ √i˜Øı
Pım]-P-Œfl ufl¯© S¯”-¡ı-P-ƒÆ Pım] ]‘-Øuı-P-ƒÆ Q¯hUQ-”x.
C∏®§-›Æ ]ª uÕ[P-Œ¿ C¢u Pım]-P“
]‘-Ø-uıP, |kzu-µ-©ıP A¿ªx ˆ£õ-Ø-uıP v¯µ
ï  ¡xÆ ˜¡sk©ı G⁄U ˜Pmk Auÿ˜Pÿ£
Pımh®£-kÆ. Cv-æÆ £hzvfl ufl¯© ™Pa
]”®£ıP C∏USÆ G⁄ E÷v ˆ\ı¿ª ïi-Øıx.
Bfl¯ª-¤¿ √i˜Øı Pım]-P-¯ÕU Pıs¯P∞¿ ]ª ˜|µÆ £hÆ A®£-i˜Ø E¯”¢x {fl÷
§fl ´skÆ ˆuıh-∏Æ.
CuÿSU Pıµ-nÆ £hU Pım] ˆuıh[QØ
§fl⁄∫ ˆuıh∫¢x Pımk-¡-uÿS ˜hmhı
C¿ªı-©¿ C”[QU ˆPısi-∏USÆ. Pımk-¡uÿPı⁄ AÕ¬¿ ˜hmhı Q¯hzu-ƒ-hfl Cx
ˆuıh-∏Æ. Cflh∫ˆ|m C¯n®§fl ˜¡PÆ
S¯”-¡ıP C∏¢uı¿ Cx ˜£ıª AiUPi |¯hˆ£-÷Æ.
Cx ˜£ıª Pım]-P-¯ÕU Pıs¯P-∞¿
˜hmhı G¢u AÕ¬ÿS C”[Q-≤“Õx Gfl£-u¯⁄-≤Æ £hÆ G¢u AÕ¬¿ Pımh®£mkU
ˆPısi-∏UQ-”x Gfl£-u-¯⁄-≤Æ C∏ }Õ ˜PıkP“ âª-©ı-PU Pın-ªıÆ. C¢u }Õ £ı∫P-Œ¿
QŒU ˆ\¥x √i-˜Øı-¬¯⁄ £ı∫˜¡∫m ˆ\¥xÆ
£ı∫UP-ªıÆ.
Czu-¯PØ
Ïmü-™[
√i-˜Øı-¬¯⁄
PÆ®≥mh-õ¿ Pı®§ ˆ\¥¡x ˆ£∏Æ£ı-æÆ
u¯h ˆ\¥Ø®£mi-∏USÆ Gfl”ı-æÆ Cu-¯⁄≤Æ Pı®§ ˆ\¥vh ]ª \ı®m˜¡∫ ¶˜µı-QµıÆP“ Cflh∫ˆ|mi¿ Q¯hUQfl”⁄.
}[P“ £Ø∫£ıUÏ §µ-ƒ-\-¯µ® £Øfl£-kzv⁄ı¿ C¯n-Ø® £UP[P-Œ¿ £v-Ø®£mk“Õ
√i˜Øı QŒ®P¯Õ E[P“ PÆ®≥mh-õ¿
£v¢x ˆPı“Õ ¡\v uµ®£mi-∏®£-u-¯⁄®
£ı∫UP-ªıÆ. C¢u √i˜Øı £h[P“ ´x ¯µm
QŒU ˆ\¥x Av¿ view page info Gfl” §õ-

8

¯¡z ˜u∫¢ˆu-kzx® §fl ´iØı Gfl”
˜h®§¿ Gflh∫ ˆ\¥vh ˜¡skÆ. §fl⁄∫
|ıÆ ˜\∆ ˆ\¥Ø ¬∏Æ¶Æ √i˜Øı ¯£¯ªz
˜u∫¢ˆu-kzx ˜\∆ ˆ\¥v-h-ªıÆ.
hƒs˜ªım
√i-˜Øı-¬¯⁄
£ı∫UP:
PÆ®≥mh-õ¿ ˜\∆ ˆ\¥u √i˜Øı ¯£¯ª
CØUQ® £ı∫UP E[P“ PÆ®≥mh-õ¿
¬s˜hıÏ ´iØı §˜Õ-Ø∫, ¬s BÆ®
A¿ªx ´iØı §˜Õ-Ø∫ QÕı]U ˜£ıfl”
\ı®m˜¡∫ ¶˜µı-Q-µıÆP“ £v-Ø®£mi-∏UP
˜¡skÆ. √i˜Øı ¯£¯ª CØUP ¬s˜hıÏ
´iØı §˜Õ-دµ CØUQ® §fl ¯£¿ ˆ©›
ˆ\fl÷ √i˜Øı ¯£¿ C∏USÆ ChzvÿSa
ˆ\fl÷ ¯£¯ª QŒU ˆ\¥v-h-ªıÆ. C¢u §˜ÕØ-¯µ˜Ø Cx ˜£ıfl” √i˜Øı ¯£¿P¯Õ
CØUSÆ i£ı¿m ¶˜µı-Q-µı-©ıP ©ıÿ‘¬mhı¿ G®˜£ıx √i˜Øı ¯£ºfl ´x QŒU
ˆ\¥uı-æÆ ¬s˜hıÏ ´iØı §˜Õ-Ø∫
CØUP®£mk √i˜Øı ¯£¿ Pım] Pımh®£kÆ. √i˜Øı ¯£¿P“ avi, mov, wmv, mpg
©ÿ÷Æ mpeg ˜£ıfl” £ª-¡¯P £ı∫©mk-P-Œ¿
¡∏-Qfl”⁄. J∏ ]ª £ı∫©mk-P¯Õ S‘®§mh
J∏ ]ª ´iØı §˜Õ-Ø∫P“ CØUPıx.
A®˜£ıx ˜¡÷ ´iØı §˜Õ-Ø∫P¯Õ |ıh
˜¡skÆ.
√i˜Øı ˜Âõ[: ≤ñm≥® C¯n-Ø-uÕÆ §µ-£ª-©ı-⁄-uÿSU
Pıµ-nÆ
Av¿
√i˜Øı
¯£¿P¯Õ A¯⁄-¡-∏Æ £Q∫¢x ˆPı“Õ ¡\v
AŒzu-x-uıfl. ˆ¡®˜PÆ, ˜PÆPı∫h∫ ©ÿ÷Æ
ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¤¿ GkUP®£mh £hU Pım]P“ G¿ªıÆ Cv¿ £v-Ø®£mk £Q∫¢x £ı∫zx
µ]UP®£-k-Qfl”⁄. Cv-æÆ ]ª∫ A›-©v
ˆ£”ıu √i˜Øı Pım]-P-¯Õ-≤Æ £ıº-∞-Ø¿
Pım]-P-¯Õ-≤Æ
uÕ[P-Œ¿ ˜£ımk \mh
§µa¯⁄-P¯Õ Hÿ£-kzx-¡-uı¿ ≤ñm≥® {÷-¡⁄Æ £¿˜¡÷ ¡»-P-¯ÕU ¯PØısk A¡ÿ¯”
}UQ ¡∏-Q-”x.
ïfl¶ Cx ˜£ıfl” uÕ[P-Œ¿ Pım]-P¯Õ
A¯©®£-uÿS Gv∫®¶ ˆuõ-¬zx ¡¢u £h {÷¡-⁄[P“ £ª uÿ˜£ıx u[P“ £h[P-Œfl
mˆµ¥ª∫ Pım]-P-¯Õ-≤Æ ï  ˜|µ â¬-P-¯Õ≤Æ A¯©UP JzxU ˆPısk uı[PÕı-P˜¡
£h[P-¯Õ® £vzx ¯¡UQfl”⁄.
C¢v-Øı-¬-æÆ Cx £«UPzvÿS ¡¢uı¿
Pmh-nÆ ˆ\æzv £h[P¯Õ hƒs˜ªım
ˆ\¥x £ı∫UP-ªıÆ. A¿ªx Cª-¡-\-©ı-P-ƒÆ
£ı∫UP-ªıÆ.

·¸fl 9, 2008

˜¡∫i¿ ˆ\ıÿP¯Õ ©mk-™fl‘ £h[P-¯Õ-≤Æ Qµı-§UÏ
E∏-¡[P-¯Õ-≤Æ ¯PØıÕ-ªıÆ. ˆhUÏm ©mk˜© E“Õ hıS-ˆ©sm
A¿ªı-©¿ £h[P“ {¯”¢u hıS-ˆ©sh-õ-≤Æ E∏-¡ıUP-ªıÆ.
GŒ-uıP {¯”-˜¡ÿ” ˜¡∫m ˆuıS®¶ £ª ¡\-v-P-¯Õz u¢x“Õx.
∫m ñ GÆ GÏ
B•Ï ˆuıS
®§¿ Av-PÆ
£Øfl£-kz
u®£-kÆ C¢u
ˆuıS®§¿
ˆ\ıÿP¯Õ ©mk˜© ¯PØıÕªıÆ; Cv¿ E∏-¡ıUP®£-kÆ
hıS-ˆ©smk-P¯Õ
ˆ\ıÿP¯Õ ¯¡zx ©mk˜©
A¯©UP-ªıÆ Gfl÷ }[P“
Gso-⁄ı¿ }[P“ ]ª ¡\-vP¯Õ C«UQ-’∫P“. C¢u
ˆuıS®§¿
£h[P-¯Õ-≤Æ
A«-PıP
A¯©zx
hıSˆ©smk-P¯Õ
E∏-¡ıUPªıÆ.
Ax S‘zx C[S
Pıs˜£ıÆ.
˜¡∫i¿ ˆ\ıÿP¯Õ ©mk™fl‘ £h[P-¯Õ-≤Æ Qµı§UÏ
E∏-¡[P-¯Õ-≤Æ
¯PØıÕ-ªıÆ.
ˆhUÏm
©mk˜© E“Õ hıS-ˆ©sm
A¿ªı-©¿ £h[P“ {¯”¢u
hıS-ˆ©sh-õ-≤Æ E∏-¡ıUPªıÆ. Cu¯⁄ GŒ-uıP {¯”˜¡ÿ” ˜¡∫m ˆuıS®¶ £ª
¡\-v-P-¯Õz
u¢x“Õx.
Cu¯⁄ ™P-ƒÆ GŒ-uıP
©ıÿ÷-¡x }[P“ C¢u ¡\-v-P¯Õ® ¶õ¢x ˆPısk E[P“
¯P® £«UPzv¿ ˆPısk
¡∏-¡-v¿uıfl
E“Õx.
C¡ÿ¯”
J∆ˆ¡ıfl”ı-P®
£ı∫UP-ªıÆ
QŒ® B∫m(Clipart) : hıSˆ©smP-Œ¿ £Øfl£-kzx-¡uÿPıP C˜©-·Ï Gfl›Æ
£h[P“ ˆPısh ¯ª®˜µõ
Cx. ˜¡∫i¿ Insert ˆ©›
ˆ\fl÷ Av¿ Q¯hUSÆ
Picture ˆ©›-¬¿ ClipartI®
ˆ£”-ªıÆ. }[P“ ˜¡∫m 2000
©ÿ÷Æ AuÿS uØ
£v®¶-P-¯Õ® £Øfl£-kzx-£-¡µı-∞-∏¢uı¿ QŒ® B∫m hتıU
£ıUÏ
ˆ£”-ªıÆ.
AuÿS® §¢¯uØ £v®¶-P-Œ¿
¡ªx £UPÆ QŒ® B∫m ¯\m
£ı∫ Q¯hUSÆ. QŒ® B∫m
¯ª®˜µ-õ-∞¿ E“Õ £h[P“

˜¡

˜ ¡ ∫m :
ˆhUÏmkUS ©mk©¿ª
A¯⁄zxÆ ˜Ph-Qõ Gfl›Æ
¡¯P-∞¿
§õzx
¯¡UP®£mk“Õ⁄.
Cx
£h[P-¯Õz ˜ui GkUP Eu-ƒQ-”x. Cv¿ E“Õ ˆhUÏm
£ıUÍ¿ }[P“ ¬∏ƶÆ
£hzvfl wÆ A¿ªx Ax
S‘zu J∏ ˆ\ı¿¯ª ¯h®
ˆ\¥x Gflh∫ ˆ\¥uı¿ Ehfl
}[P“ S‘®§mh ˆ£ı∏“
S‘zu A¯⁄zx £h[P-–Æ
Pımh®£-kÆ. ˜¡∫m hıSˆ©sm Jfl‘¿ C¢u £h[P¯Õ®
£Øfl£-kzu
G¢u
£hz¯u ˜u∫¢ˆu-kUP ¬∏ƶQ-’∫P˜Õı A¢u Pmhzv¿
¡ªx Kµzv¿ Pın®£-kÆ
AƶU
S‘-∞¿
QŒU

·¸fl 9, 2008

ˆ\¥uı¿ ]‘Ø ˆ©› Jfl÷
¬õ-≤Æ. Cv¿ £hz¯uU
Pı®§ ˆ\¥¡-uÿSÆ A®£i˜Ø
hıS-ˆ©smi¿
C¯haˆ\-∏-P-ªıP A¯©®£uÿSÆ Cfl›Æ £ª ˆ\Ø¿£ık-P-–US-©ı⁄
Pmh-¯Õa
ˆ\ıÿP“ C∏USÆ. ˜u¯¡-Øı⁄-¯uU QŒU ˆ\¥v-h-ªıÆ.
C[S }[P“ Gv∫£ı∫zu £hÆ
Q¯hUP-¬¿¯ª Gfl”ı¿ ‘Clip
art on Office Online’ Gfl£-v¿
QŒU ˆ\¥uı¿ ¯©U˜µı-\ı®m
{÷-¡-⁄z uÕzv¿ E“Õ
£h[P¯Õ Cª-¡-\-©ı-P® ˆ£”ªıÆ. C¢u £h[P-¯Õ® ˆ£”
C¯n-Øz ˆuıh∫§¿ }[P“
C∏UP ˜¡skÆ. A[S

9

£hz¯uz ˜u∫¢ˆu-kzx Au¯⁄ ˜¡∫m hıS-ˆ©smi¿ ˆPısk
ˆ\fl”ı¿ A¢u £hzv¯⁄ Gim ˆ\¥vh ˜¡∫m £ª ¡\-v-P-¯Õz
u∏-Q-”x. £hzvfl |k˜¡ QŒU ˆ\¥x Au¯⁄ ˜¡∫m
hıS-ˆ©smifl G¢u ChzvÿSÆ C zxa ˆ\¿ª-ªıÆ.
£h[P-¯Õz ˜u∫¢ˆu-kzuı¿ A¯¡ uı⁄ı-P˜¡
E[P“ PÆ®≥mh-õ¿ E“Õ QŒ® B∫m §õ-¬¿
˜\∫UP®£-kÆ.
£hz¯uz ˜u∫¢ˆu-kzx Au¯⁄ ˜¡∫m hıSˆ©smi¿
ˆPısk
ˆ\fl”ı¿
A¢u
£hzv¯⁄ Gim ˆ\¥vh ˜¡∫m £ª ¡\-v-P¯Õz u∏-Q-”x. £hzvfl |k˜¡ QŒU ˆ\¥x
Au¯⁄
˜¡∫m
hıS-ˆ©smifl
G¢u
ChzvÿSÆ C zxa ˆ\¿ª-ªıÆ. |ıflS £UPïÆ Q¯hUSÆ ˜Ìsi¿P¯Õ ©ƒÏ P∫\-µı¿
C zx £hzvfl AÕ¯¡ S¯”UP-ƒÆ AvP®£-kzu-ƒÆ ˆ\¥v-h-ªıÆ. £hzv¿ C∏ﯔ QŒU ˆ\¥v-k-¯P-∞¿ ˜¡∫m §U\∫ l¿
£ı∫ Gfl›Æ ¡\-v-¯Ø-≤Æ u∏-Q-”x. Cufl âªïÆ |ıÆ £hz¯u J [S ˆ\¥x A¯©UPªıÆ. £hzvfl J∏ £Sv ˜¡skÆ Gfl÷ vmh™mhı¿ A®£-i˜Ø Au¯⁄ ©mkÆ Pm ˆ\¥x
A¯©UP-ªıÆ.
˜£ım˜hı ©ÿ÷Æ £hÆ:
QΨ
B∫m
£h[P˜Õ
˜¡shıÆ Gfl÷ Gso⁄ı¿ }[P“ ¡¯µ¢u £hÆ,
ϘPfl ˆ\¥u £hÆ A¿ªx
˜£ım˜hı G⁄ G¢u §U\∫
¯£¯ª-≤Æ ˜¡∫m hıSˆ©smi¿ C¯nUP-ªıÆ.
HÿP-⁄˜¡ ˆ\ı¿ª®£mh
§U\∫ ˆ©›-¬¿ From File
Gfl” §õ-¬¿ QŒU ˆ\¥x
£h ¯£¿P-¯ÕU ˆPısk
¡µ-ªıÆ. Cu-¯⁄U QŒU
ˆ\¥uı¿
Q¯hUSÆ
¬s˜hı-¬¿ §µ-ƒ-][ B®Âfl ˆ£ÿ÷
PÆ®≥mh∫ Ìı∫m iÏUQ¿ G[S }[P“
¬∏Æ¶Æ £hÆ A¿ªx ˜£ım˜hı ¯£¿
E“Õ˜uı Au¯⁄ ˆ\ªUm ˆ\¥x C¯nUPªıÆ.
C∆¡ı÷ C¯nUP®£mh £h[P-–US
u¯ª®¶-P“ ˆPıkUP ˜¡sk©ı? CflˆÈ∫m
ˆ©›-¬¿ ˆhUÏm £ıUÏ B®Â-¯⁄® £Øfl£kzv u¯ª®¯£ ¯h® ˆ\¥v-h-ªıÆ. ˆhUÏm
£ıUÏ B®Â-¯⁄z ˜u∫¢ˆu-kzu-ƒ-hfl P∫\∫
]‘Ø QµıÏ ˜Ì∫ IPı-⁄ıP ©ı÷Æ. A¯uU
ˆPısk ˆhUÏm £ıUÏ Pmhz¯u A¯©zx
§fl E“˜Õ ¯h® ˆ\¥v-h-ªıÆ. C¢u ˆhUÏm
£ıU¯È G¢u ChzvÿSÆ |P∫zv A¯©UPªıÆ. C¢u ˆhUÏm £ıU¯È-≤Æ ™P-ƒÆ
P¡∫a]-P-µ-©ıP
¡snzv-æÆ £ª ¡¯P
Gˆ£Ui-æÆ A¯©UP-ªıÆ.
˜Â®P“ Gfl›Æ £h[P“: CflˆÈ∫m
ˆPıkzx §U\∫ ˆ©› ˆ\¿¯P-∞¿ Q¯hUSÆ

10

Cflˆ⁄ı∏ §õƒ Autoshapes BSÆ. |m\zvµÆ, Cu-ØÆ, \x-µÆ, }“ \x-µÆ, ¡mhÆ, £ª-¡¯P-Øı⁄ AƶU S‘ G⁄ £ª ˜Â®P¯Õ ˜¡∫m
hıS-ˆ©smi¿ C¯nUP-ªıÆ. Insert, Picture,
Autoshapes G⁄ ¡õ-¯\-Øı-Pz ˜u∫¢ˆu-kzu §fl
Bm˜hı ˜Â® l¿ £ı∫ v¯µ-∞¿ Pımh®£-kÆ.
C¢u
˜Â®P“

¡¯P-PÕı-P®
§õUP®£mk“Õ-¯u® £ı∫UP-ªıÆ. H˜u-›Æ
J∏ £mh-¤¿ QŒU ˆ\¥x J∏ ˜Â®¯£z
˜u∫¢ˆu-kUP-ªıÆ. Cufl ´x ©ƒÏ P∫\-µı¿
A zv® §izu-¡ı˜” C zx ˜¡∫m hıSˆ©smi¿ ¬mk ¬h-ªıÆ. §fl ïfl¶ T‘-Ø£i Cufl ´x QŒU ˆ\¥x §U\∫ l¿ £ı∫
âªÆ Cufl AP-ªÆ, EØ-µz¯u ©ıÿ”-ªıÆ.
˜Â®¯£-≤Æ ©ıÿ”-ªıÆ. ˜Â® ´x ¯µm QŒU
ˆ\¥uı¿ Format Autoshape Gfl” l¿ £ı∫
Q¯hUSÆ. Cufl âªÆ ˜Â®§¯⁄ Gim
ˆ\¥v-h-ªıÆ. C¢u l¿
£ıõfl Chx Kµzv¿ §izx
C zx
Cu¯⁄
hıSˆ©smi¿ G¢u Chzv¿
˜¡skÆ Gfl”ı-æÆ |©US
¡\-v-ØıP C∏UP ¯¡UP-ªıÆ.
˜¡∫m B∫m: £h[P-¯ÕU
¯PØı“¡-v¿ |ıflPı-¡-uıP
|©USU Q¯hUSÆ §õƒ
˜¡∫m B∫m BSÆ. Insert,
Picture ˆ\fl÷ Wordart Gallery

ˆ£”-ªıÆ.
Cv¿
£¿˜¡÷
¡¯P-∞-ªı⁄
ˆhUÏm
ϯh¿
Q¯hUSÆ.
E[P-–US®
§izu ˆhUÏm ϯh¿ ˜u∫¢ˆu-kzx §fl
Q¯hUSÆ Pmhzv¿ ˆhUÏm A¯©UP-ªıÆ.
˜u∫¢ˆu-kzu ϯh-º¿ ˆhUÏm E∏-¡ı-SÆ.
§fl Cu-¯⁄-≤Æ AÕƒ ©ÿ÷Æ §” £õ-©ın[P¯Õ ©ıÿ‘ C zxa ˆ\fl÷ }[P“
¬∏Æ¶Æ Chzv¿ A¯©UP-ªıÆ.
˜©˜ª S‘®§mh¯¡ u¬µ ˜©æÆ ]ª ¡»P-Œ¿ £h[P¯Õ ˜¡∫m ˆuıS®§ÿS“
ˆPısk ¡µ-ªıÆ. i‚mh¿ ˜P©-µı-¬¯⁄
C¯nzx Av¿ Gkzu £h[P-¯ÕU ˆPısk
¡µ-ªıÆ. A¿ªx ϘP-⁄-õ¿ ϘPfl ˆ\¥u
£h[P-¯Õ-≤Æ C¯nUP-ªıÆ. £ª ˆ¡®
¯\mk-P-Œ¿ QŒ® B∫m £h[P“ B∞-µUPnUQ¿ Q¯hUQfl”⁄. C¡ÿ‘¿ C∏¢xÆ
˜ui Gkzx PÆ®≥mh-õ¿ £v¢x ¯¡zxÆ
£Øfl£-kzu-ªıÆ. C¤ }[P“ E∏-¡ıUSÆ
˜¡∫m hıS-ˆ©smP-Œ¿ {¯”Ø £h[P¯Õ
Gv∫£ı∫UP-ªı©ı? ïu-º¿ E[P“ £hz¯u
A¯©zx® £ı∫zx ©QÃa] ˆPı“–[P“.

·¸fl 9, 2008

¬s˜hıÏ GUϧ-∞¿ {¯”Ø ˜£ı¿h∫P-¯Õz v”¢x ¯¡zx
ˆ\Ø¿£-kƘ£ıx Jfl÷ QµıË B⁄ı-æÆ A¯⁄zxÆ
âh®£-kÆ. Cu¯⁄ |ıÆ u¬∫UP-ªıÆ. AuÿPı⁄
¡»¯Ø GUϧ ¯¡zx“Õx.

C

[S ¬s
˜ h ı Ï
G U Ï §
]ÏhÆ CØ[
S-¡-u-¯⁄a
]”®£ıUSÆ
]ª i®ÏP“ uµ®£-k-Qfl”⁄.
]ª HÿP-⁄˜¡ uµ®£mi-∏¢uıæÆ
Ehfl
uµ®£-kÆ
i®ÏP¯Õ
ïfl¤mk
´skÆ uµ®£-k-Qfl”⁄.
1.
QµıË
B⁄
§fl
˜£ı¿h∫P-¯ÕU Pı®£ıÿ”:
¬s˜hıÏ
GUϧ-∞¿
{¯”Ø
˜£ı¿h∫P-¯Õz
vӢx
¯¡zx
ˆ\Ø¿£kƘ£ıx Jfl÷ QµıË B⁄ıæÆ A¯⁄zxÆ âh®£-kÆ.
Cu¯⁄ |ıÆ u¬∫UP-ªıÆ.
AuÿPı⁄ ¡»¯Ø GUϧ
¯¡zx“Õx.
Psm˜µı¿
˜£⁄-¯ªz v”¢x Folder
Options Gfl›Æ §õ-¬-¯⁄z
˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ. Av¿ ¬≥
˜h§ÿSa ˆ\¿ª-ƒÆ. Av¿
£ª B®ÂflP“ uµ®£mi∏USÆ. A¡ÿ‘¿ ‘Launch
folder windows in a separate process’ Gfl÷ Jfl÷
C∏USÆ. Aufl A∏˜P iU
©ı∫U A¯h-ØıÕÆ Hÿ£-kzv
§fl K˜P QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ˜Ø-”-ƒÆ.
2. Ïhı∫m ˆ©›-¬¿ AvP
¶˜µı-Q-µıÆ: AiUPi £Øfl£kzxÆ B÷ ¶˜µı-Q-µıÆP¯Õ
Ïhı∫m ˆ©›-¬¿ £ı∫UPªıÆ. Cv¿ Cfl›Æ Av-P©ı⁄ GsoU¯P-∞¿ ¶˜µı-Qµı-™¯⁄ }[P“ ¯¡zvh
¬∏ƶ-Q-’∫PÕı? Start £mh-

GUϧ
i®Ï... i®Ï...
¤¿ ¯µm QŒU ˆ\¥x
Properties ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
§fl
Av¿
Customize
Gfl›Æ £mh-¤¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
Cv¿
Q¯hUSÆ
¬s˜hı-¬¿
|k˜¡ E“Õ ¶˜µı-Q-µıÆÏ
§õ-¬¿
˜©¿
˜|ıUQ
C∏USÆ AƶU S‘¯Ø
A zv
¶˜µı-Q-µıÆP-Œfl
GsoU¯P¯Ø
Av-P-õUPƒÆ. Aufl §fl K˜P A zv
ˆ¡Œ-˜Ø-”-ƒÆ.
G¢u
G s o U ¯ P - ∞ ¿
A¯©zw∫P˜Õı
A¢u
GsoU¯P ¡¯µ }[P“

·¸fl 9, 2008

¶˜µı-Q-µıÆP¯Õ
Ïhı∫m
ˆ©›-¬¿ ¯¡UP-ªıÆ.
3. ˜|ı £ıϘ¡∫m ®œÏ:
}[P“
J∏-¡∫
©mk˜©
£Øfl£-kzxÆ
GUϧ
PÆ®≥mh-µı-∞-∏¢uı¿ §”S
GuÿS J∆ˆ¡ı∏ ﯔ
PÆ®≥mh-¯µ® £Øfl£-kzuz
ˆuıh[S-¯P-∞¿ £ıϘ¡∫m
©ÿ÷Æ ≥\∫ ˜|Æ ¯h®
ˆ\¥vh ˜¡skÆ. G⁄˜¡
Cu¯⁄ ©ıÿ÷Æ ¡»¯Ø Hÿ£kzu-ªıÆ. Ïhı∫m QŒU
ˆ\¥x §fl µfl ¬s˜hı¯¡
CØUP-ƒÆ. Av¿ control
userpasswords2 G⁄ ¯h®

11

|ıÆ |Æ ˜h§-Œ¿ ]‘Ø ]‘Ø §m ˜£®£∫P-Œ¿ Huı-¡x G v
¯¡®˜£ıÆ. S‘®£ıP ˆhº-˜£ıfl GsP“, ˆhº-˜£ı-¤¿
|s£∫P“ T÷Æ ˆ\¥v-P“ G⁄ Huı-¡x C∏USÆ. C˜u ˜£ı¿
PÆ®≥mh-õ-æÆ uP-¡¿P¯Õ §m §mhıP A¯©zx ¯¡UP-ªıÆ.
ˆ\¥v-h-ƒÆ. Av¿ E[P“ AUP-ƒsm¯h
ˆ\ªUm ˆ\¥x Av¿ ‘Users must enter a
user name and password to use this computer’ Gfl£-v¿ E“Õ iU A¯h-ØıÕz¯u Gkzx¬-h-ƒÆ. K˜P QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ. C®˜£ıx
£ıϘ¡∫m ˜PmSÆ. £ıϘ¡∫¯hU ˆPıkzx¬mk ´skÆ K˜P QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ-˜Ø-”ƒÆ.
4. ˜Âı ˆhÏUhı®: ¬s˜hıÏ S∞U
ªıga l¿ £ıõ¿ Show Desktop Gfl›Æ
IPıfl |©US® £ª ¡¯P-P-Œ¿ Eu-¬-Øı¥
C∏USÆ. B⁄ı¿ ]ª ˜¡¯Õ-P-Œ¿ A¯uz
ˆuõ-Øı-©¿ A»zx-¬-k-˜¡ıÆ. Au-¯⁄z
v∏Æ£® ˆ£” ]ª _ÿ÷ ¡»-P“ C∏USÆ.
AuÿS® £v-ªıP Cµsk R C¯n®¶-P-Œ¿
C¡ÿ¯”® ˆ£”-ªıÆ. Psm˜µı¿+-GÆ ©ÿ÷Æ
Psm˜µı¿ + i BQØ RP“ ˆhÏU hı®¯£z
u∏Æ ©ÿ÷Æ £¯«Ø {¯ªUSU ˆPısk
¡∏Æ.
5. ü\sm hıS-ˆ©smÏ GuÿS? Start-ˆ©›
¡«UP-©ıP As¯©U Pıªzv¿ £Øfl£-kzvØ
¯£¿P-¯ÕU PımkÆ. Cx |©US |¿ª-x-uıfl.
B⁄ı¿ C¢u ¯£¿P-¯ÕU Pımhı-©-æÆ ¯¡UPªıÆ. Start £mh-¤¿ ¯µm QŒU ˆ\¥vk[P“. Properties˜u∫¢ˆu-k[P“. Advanced
Gfl›Æ ˜h§ÿSa ˆ\¿æ[P“. Q¯hUSÆ
hØ-ªıU £ıUÍfl Ai®£ı-Pzv¿ ‘List my most
recently opened documents’ Gfl÷ C∏®£-ufl
Gv˜µ iU A¯h-ØıÕz¯u Gkzx-¬mk K˜P
QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ.
6. ¬¯µ-¡ıP ˆ¡®¯\m: Cflh∫ˆ|mi¿ J∏
ˆ¡®¯\m¯h® £ı∫®£x Gfl£x £ª {¯ª
˜¡¯ª BSÆ. ˆ¡® §µ-ƒ-\-¯µz v”UP
˜¡skÆ. Av¿ A¢u uÕzvÿPı⁄ ïP-¡-õ¯Øz u¡-‘fl‘ ¯h® ˆ\¥vh ˜¡skÆ. Aufl
§fl
A¢u
uÕÆ
Q¯hUSÆ.
C¢u
ˆ\Ø¿£ım¯ha _∏UQ GŒ-uıUS-˜¡ı©ı?
¬s˜hıÏ hıÏU £ıõ-˜ª˜Ø J∏ AmµÏ
£ı¯µ E∏-¡ıUS-˜¡ıÆ. hıÏU£ı-õ¿ Pıº-ØıP
C∏USÆ Chzv¿ ¯µm QŒU ˆ\¥v-k[P“.
Q¯hUSÆ ˆ©›-¬¿ ‘Lock the Taskbar’ Gfl£-

12

ufl ïfl˜⁄ iU A¯h-ØıÕÆ C∏¢uı¿ Gkzx¬-h-ƒÆ. §fl Toolbars Gfl£-v¿ ©ƒ¯È
|P∫zv Av¿ Address Gfl£-v¿ QŒU ˆ\¥v-hƒÆ. J∏ ]‘Ø AmµÏ £ı∫ Q¯hUSÆ. Cv¿
G¢u ˆ¡® ¯\m Amµ¯È ˜¡sk-©ı-⁄ı-æÆ
¯h® ˆ\¥x A¢u C¯nØ uÕz¯u® ˆ£”ªıÆ.
7.Âı∫m Pm RÏ: ¬s˜hıÏ GUϧ B®£˜µmi[ ]Ïhzv¿ GUPa\UP-©ı¥ Âı∫m Pm
RP“ E“Õ⁄. C¯¡ A¯⁄z¯u-≤Æ J∏-¡∫
A‘¢x {¯⁄-¬¿ ¯¡zxU ˆPı“¡x Gfl£x
Pi-⁄˜©. C∏®§-›Æ ˆuıh∫¢x A¡ÿ¯”®
£Øfl£-kzv ¡¢uı¿ A¿ªx PÆ®≥mh¯µ
˜¡÷ ˆ\Ø¿P-–US® £Øfl£-kzuı-u-˜£ıx
C¢u Âı∫m Pm RP“ G[ˆP[S C∏UQfl”⁄
Gfl÷ R ˜£ı∫i¿ E“Õ RP¯Õ A zv®
£ı∫zuı¿ C¢P RP“ |Æ {¯⁄-¬ÿS ¡µ-ªıÆ.
GkzxU PımhıP ¬s˜hıÏ R≤-hfl ]ª
RP¯Õ A zx-¯P-∞¿ ]ª ˆ\Ø¿£ı-k-P“
˜©ÿˆPı“Õ®
£k-Qfl”⁄.
Au-⁄ı¿
¬s˜hıÏ R¯Ø A zvU ˆPısk F, R, E,
L, G⁄ ]ª RP¯Õ A zv Gfl⁄ |¯h-ˆ£-÷-Q”x Gfl÷ £ı∫UP-ªıÆ.
8. ˜|ımÏ uØı-õUP-ªıÆ: |ıÆ |Æ ˜h§-Œ¿
]‘Ø ]‘Ø §m ˜£®£∫P-Œ¿ Huı-¡x G v
¯¡®˜£ıÆ. S‘®£ıP ˆhº-˜£ıfl GsP“,
ˆhº-˜£ı-¤¿ |s£∫P“ T÷Æ ˆ\¥v-P“ G⁄
Huı-¡x C∏USÆ. C˜u ˜£ı¿ PÆ®≥mh-õæÆ uP-¡¿P¯Õ §m §mhıP A¯©zx ¯¡UPªıÆ. C¡ÿ¯” ˜|ımÏ Gfl›Æ u¯ª®§¿
A¯©zx-¬mhı¿
˜u¯¡®£-kƘ£ıx
¬õzx® £ı∫UP GŒ-uıP C∏US˜©. ˆhÏU
hı®§¿ ¯µm QŒU ˆ\¥v-k[P“. §fl
Q¯hUSÆ ˆ©›-¬¿ New Gfl£-u-¯⁄z
˜u∫¢ˆu-k[P“. Aufl§fl Text Document
Gfl£-u-¯⁄z ˜u∫ƒ ˆ\¥v-h-ƒÆ. AuÿS-‘notes’
G⁄® ˆ£Ø-õ-h-ƒÆ. C¤ G®˜£ıx Cv¿
S‘®¶-P¯Õ G u ˜¡skÆ G⁄ Gso-⁄ıæÆ h¶“ QŒU ˆ\¥x Cu-¯⁄z v”UP-ƒÆ.
Aufl§fl G®5 A zv-⁄ı¿ Afl¯”Ø ˜uv-≤Æ
˜|µ-ïÆ Av¿ £v-Ø®£-kÆ. Aufl§fl }[P“

·¸fl 9, 2008

{¯”Ø ¶˜µı-Q-µıÆP¯Õ CflÏhı¿ ˆ\¥x CØUQ-¬mhı¿
hıÏU £ıõfl ¡ªx ˜Pıi-∞¿ E“Õ ˜|ımi-§-˜P-Âfl Hõ-Øı-¬¿
{¯”Ø IPıflP“ C∏USÆ. Cu¯⁄ \õ ˆ\¥vh hıÏU £ıõfl
Pıº Chzv¿ ¯µm QŒU ˆ\¥x ¶µı-£∫mjÏ ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
G u ¬∏Æ¶Æ S‘®¶-P¯Õ
G -u-ƒÆ. G v ïizu-ƒ-hfl
Psm˜µı¿ +GÏ RP¯Õ
A zv ˜\∆ ˆ\¥x ˆ¡Œ-˜Ø”-ƒÆ. §fl Cv¿ Gfl⁄ G -v˜⁄ıÆ Gfl£-u¯⁄ {¯⁄ƒ
£kzv® £ı∫UP ´skÆ h¶“
QŒU ˆ\¥x v”UP-ªıÆ.
9. ¬s˜hıÏ A®˜hm:
¬s˜hıÏ GUϧ B®£˜µmi[
]ÏhzvÿS
J∆ˆ¡ı∏ ©ıu-ïÆ Cµshı¡x
ˆ\∆¡ı¥UQ-«¯©
A®˜hm ¯£¿P¯Õ ¯©U˜µı\ı®m ˆ¡Œ-∞-k-Q-”x. |Æ
]ÏhÆ Cu-¯⁄z uı⁄ı-Pz
˜ui ufl¯⁄zuı˜⁄ A®˜hm
ˆ\¥v-kÆ ¡¯P-∞¿ uıfl
Pıfl§-P∫
ˆ\¥Ø®£-kÆ.
B⁄ı¿ J∏ ]ª PÆ®≥mh∫PŒ¿ Cx \õ-ØıP A¯©UP®£k-¡-v¿¯ª. B⁄ı¿ |ı©ıP
C¢u A®˜hm ¯£¿P¯Õ
PÆ®≥mh-∏US
C”UQ®
£v¢x ˆPı“Õ J∏ ]‘Ø ¡»∞¯⁄ EshıUP-ªıÆ. C¢u
A®˜hm ¯£¿P“ ˆ£∏Æ£ıæÆ PÆ®≥mh-∏US® £ıxPı®§-¯⁄z u∏-¡-uıP C∏®£uı¿ Cx ™P-ƒÆ A¡-]-Ø-ïÆ
BSÆ. CuÿˆP⁄ IPıfl
Jfl¯” E∏-¡ıUS-¡x S‘zx
£ı∫UP-ªıÆ. ˆhÏUhı®§¿
Pıº Chzv¿ ¯µm QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ. §fl {≥ ˜u∫¢ˆukzx Aufl §fl Âı∫mPm
Gfl£-v¿ QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ.
Q¯hUSÆ
£ıUÍ¿
www.windowsupdate.com
G⁄ ¯h® ˆ\¥v-h-ƒÆ. Aufl
§fl ˆ|UÏm Gfl£-v¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ. §fl Cv¿ Huı-

¡x ˆ£Ø∫ Jfl¯” ¯h®
ˆ\¥v-h-ƒÆ. ‘Check
for
updates’ Gfl÷ Th C∏UPªıÆ. §fl Finish A zv
ˆ¡Œ-˜Ø-”-ƒÆ. C¤ G®˜£ıˆu¿ªıÆ A®˜hm ¯£¿P¯ÕU ˆPısk ¡µ-˜¡skÆ
G⁄
Gsq-Q-’∫P˜Õı
A®˜£ıx C¢u IPı¯⁄ h¶“
QŒU ˆ\¥uı¿ ˜£ıxÆ.
10. Eh˜⁄ Pı¿S-˜ªmh∫:
PÆ®≥mh-õ¿ ˆ\Ø¿£mkU
ˆPısi-∏U¯P-∞¿

PnUS-P-¯Õ® ˜£ıh Pı¿S˜ªmh∫ ˜u¯¡-Øı¥ E“Õx.
Gfl⁄ ˆ\¥Q-’∫P“? Start
A zv AllPrograms ˜u∫¢ˆukzx §fl Accessories QŒU
ˆ\¥x Q¯hUSÆ ˆ©›-¬¿
Pı¿S-˜ªmh-¯µ®
ˆ£÷-Q’∫P“.
A®£ı!
£iUSÆ
˜£ı˜u âa_ ¡ı[Suı?
_∏US ¡» Jfl÷ C∏USus˜n! ¬s˜hıÏ R≤-hfl
RR¯Ø A zx[P“. µfl
¬s˜hı Q¯hUSÆ. Av¿
calc G⁄ ¯h® ˆ\¥x Gflh∫
umk[P“. Eh˜⁄ Pı¿S˜ªmh∫ Q¯hUSÆ. C˜u
˜£ıª µfl ¬s˜hı-¬¿
notepad G⁄ ¯h® ˆ\¥uı¿
˜|ım˜£m
¶˜µı-Q-µıÆ
Q¯hUSÆ.
11.Gfl⁄ ψ£-]-§-˜P-Âfl?
]ª ˜¡¯Õ-P-Œ¿ E[P“
PÆ®≥mh∫ ¡i-¡-¯©®§¿
Gfl⁄ ψ£-]-§-˜P-Âfl Gfl÷
}[P“
ˆuõ¢x
ˆPı“Õ
˜¡si-Ø-v-∏USÆ. ¶µı-\-\∫
Gfl⁄ ¡¯P? µıÆ ˆ©©õ
G∆¡Õƒ? Gfl” uP-¡¿PˆÕ¿ªıÆ
˜u¯¡-Øı¥
·¸fl 9, 2008

C∏USÆ.

Cu-¯⁄®

ˆ£”

My Computer IPı-¤¿ ¯µm

QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ. Q¯hUSÆ
ˆ©›-¬¿ Properties ˆ\ªUm
ˆ\¥v-k[P“.
Q¯hUSÆ
£ıUÍfl R«ıP ‘Computer’
Gfl÷ J∏ ChÆ C∏USÆ.
Av¿ ¶µı-\-\∫ Gfl⁄, Aufl
Ï•m Gfl⁄,ˆ©©-õ-∞fl ChÆ
Gfl⁄ Gfl” ¬£-µ-ˆ©¿ªıÆ
uµ®£-kÆ.
12.˜|ımi-§-˜P-Âfl HõØı:
E[P“ PÆ®≥mh-õ¿ {¯”Ø
¶˜µı-Q-µıÆP¯Õ CflÏhı¿
ˆ\¥x
CØUQ-¬mhı¿
hıÏU £ıõfl ¡ªx ˜Pıi-∞¿
E“Õ ˜|ımi-§-˜P-Âfl Hõ-Øı¬¿ {¯”Ø IPıflP“ Chz
¯u A¯hzxU ˆPı“–Æ.
Cu¯⁄ \õ ˆ\¥vh hıÏU
£ıõfl Pıº Chzv¿ ¯µm
QŒU ˆ\¥x ¶µı-£∫mjÏ
˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
Cv¿ ‘Hide inactive icons’
Gfl÷ E“Õ Chzv¿ Gv˜µ
E“Õ Pmhzv¿ iU A¯hØıÕÆ Hÿ£-kzu-ƒÆ. ˆ£ıx¡ıP Cx \õ-Øı-P˜¡ ufl
˜¡¯ª¯Ø ˜©ÿˆPı“–Æ.
]ª ˜¡¯Õ-P-Œ¿ |©US
˜¡siØ IPıflP-¯ÕU Th
©¯”zx ¯¡USÆ. A®˜£ıx
´skÆ C˜u ˜£ı¿ ˆ\fl÷
¶µı-£∫mjÏ
ˆ©›-¬¿
Customize £mh-¤¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
§fl
E[P–USz˜u-¯¡-Øı⁄ IPı-¯⁄U
QŒU ˆ\¥x ˜u∫¢ˆu-kUPƒÆ. §fl ‘Always Show’ Gfl£¯uz ˜u∫¢ˆu-kzx
K˜P
QŒU ˆ\¥x ˆ¡Œ-˜Ø-‘-⁄ı¿
A¢u IPıfl Pımh®£-kÆ.

13

˜Ph-Qõ ¬≥ Gfl£x _∏UP-©ı⁄
J∏ ¬s˜hı-¬-¯⁄U ˆPıkUSÆ. C∏¢uı-æÆ Psm˜µı¿
˜£⁄¿ âªÆ ¡«UP-©ıP Gu¯⁄ G¿ªıÆ ˆ£÷-Q-’∫P˜Õı
A¯¡ A¯⁄z¯u-≤Æ Cv¿ ˆ£”-ªıÆ.

P

sm˜µı¿
˜£⁄-ºfl C∏
˜uıÿ”[P“
Cx S‘zu
]÷ S‘®¶
Jfl¯” C¢u £S-v-∞¿ ˆ¡Œ∞mi-∏¢uı-æÆ £ª ¡ı\-P∫P“
Psm˜µı¿ ˜£⁄-ºfl C∏
˜¡÷ ˜uıÿ”[P“ S‘zx
˜P“¬-P“ A›®§-≤“Õ-uı¿
´skÆ \ÿ÷ ¬ÕUP-©ıP
C[S u∏-Q-˜”fl.
Psm˜µı¿
˜£⁄¿
¬s˜hı
|©US
C∏˜uıÿ”[P-Œ¿ Q¯hUQ-”x.
A¯¡ Classic View ©ÿ÷Æ
Category View G⁄ A¯«UP®
£-k-Qfl”⁄. C¢u Cµsk
ˆ¡∆˜¡÷ ˜uıÿ”[P¯ÕU
ˆPısk
¡«UP-©ı⁄
Psm˜µı¿ ˜£⁄-º¿ ˜©ÿ
ˆPı“ÕU TiØ A¯⁄zx
£o-P-¯Õa ˆ\Ø¿£-kzu-ªıÆ.
Jfl÷UˆPıfl÷ ˜uıÿ”zv¿
uıfl
˜¡÷-£ımi-¯⁄U
ˆPısk“Õ˜u
uµ
ˆ\Ø¿£ı-k-P-Œ¿ A¿ª. A˜u
˜£ıª Cµsk ˆ¡∆˜¡÷
˜uıÿ”[P-–UQ-¯h˜Ø ™P
GŒ-uıP ©ıÿ‘U ˆPı“Õ-ƒÆ
ˆ\¥Ø-ªıÆ.
ïu-º¿ QÕı]U ¬≥-¯¡U
P¡-¤®˜£ıÆ. Cu¯⁄ }[P“
˜u∫¢ˆu-kzuı¿
£ª-¡-¯PØı⁄ IPıflP-–-hfl J∏
¬s˜hı Q¯hUSÆ. C¢u
IPıflP-Œfl âªÆ A¯⁄zx
§õ-ƒ-P-¯Õ-≤Æ }[P“ A¯h-تıÆ: ñ Accessibility Options,
Date and Time, Printers and
Faxes, User Accounts G⁄

A¯⁄zxÆ C[˜P u¤zu-¤ØıP E“Õ⁄. A¡ÿ¯”U QŒU
ˆ\¥¡-ufl âªÆ C¡ÿ¯”®
ˆ£ÿ÷ S‘®§mh ¡¯P-∞¿
ˆ\m ˆ\¥v-h-ªıÆ.
˜Ph-Qõ ¬≥-¬¿ Q¯h®£¯uU Pımi-æÆ Av-P-©ı⁄

14

Psm˜µı¿ ˜£⁄¿
C∏ ˜uıÿ”[P“
GsoU¯P-∞¿ §õ-ƒ-P¯Õ
ïu¿ ˜uıÿ”zv-˜ª˜Ø ˆ£”ªıÆ. Cx-uıfl Psm˜µı¿
˜£⁄-ºfl
™P®
£¯«Ø
˜uıÿ”Æ. CuÿS Gv∫©ı-”ıP
˜Ph-Qõ ¬≥ Gfl£x _∏UP©ı⁄ J∏ ¬s˜hı-¬-¯⁄U
ˆPıkUSÆ.
C∏¢uı-æÆ
Psm˜µı¿ ˜£⁄¿ âªÆ
¡«UP-©ıP Gu¯⁄ G¿ªıÆ
ˆ£÷-Q-’∫P˜Õı
A¯¡
A¯⁄z¯u-≤Æ Cv¿ ˆ£”ªıÆ. Cv¿ Gfl⁄ §µa¯⁄
Gfl”ı¿ ]ª PÆ®≥mh∫
ˆuı»¿ ~m£[P“ A¿ªx
¡»-P“ S‘®§mh ¬≥-¬¿
Psm˜µı¿ ˜£⁄¿ C∏UP
˜¡skÆ Gfl÷ Gv∫£ı∫U
Qfl”⁄. A∆¡ı÷ C¿¯ª
Gfl”ı¿
Ax
]UP-º¿
ˆPısk ˜£ı¥¬mk-¬-kÆ.
C∏®§-›Æ Ax G®˜£ı-uı¡x J∏ ﯔ uıfl Hÿ£-kÆ.

·¸fl 9, 2008

Au-⁄ı¿
PÆ®≥mh∫
£Øfl£ımiÿS
]‘-uÕ-ƒÆ
£ıv®§¯⁄
Hÿ£-kzuıx.
˜©æÆ ïu-º¿ T‘-Øx
˜£ıª C¢u Cµsk ¬≥UP–UQ-¯h˜Ø ©ı‘U ˆPı“¡xÆ
GŒ-x-uıfl.
Cu¯⁄
G®£i ˜©ÿˆPı“¡x Gfl£uÿSU RÃUPı-qÆ ¡»-¯Ø®
§fl£ÿ”-ƒÆ. ïu-º¿ Start
Control
Panel
A zv,
ˆ\¿æ[P“. ˜©ªıP Chx
⯪-∞¿ £ı∫UP-ƒÆ.
Cv¿ “Switch to Category
View” A¿ªx “Switch to
Classic View” Gfl£-u-¯⁄®
£ı∫UP-ªıÆ. Cv¿ QŒU
ˆ\¥¡-ufl âªÆ Akzu ¬≥¬ÿS ©ı‘U ˆPı“Õ-ªıÆ.
©ı‘U ˆPısk Psm˜µı¿
˜£⁄-º¿
˜©ÿˆPı“–Æ
A¯⁄zx ˆ\Ø¿£ı-k-P-¯Õ-≤Æ
Cv¿ ˜©ÿˆPı“Õ-ªıÆ.

˜¡∫¯h® ˆ£ı÷zu-¡¯µ £ıµı Gfl£x Cµsk £ıµı-Q-µı® ©ı∫UP∫
A¯h-ØıÕzvÿS C¯h˜Ø C∏®£-x-uıfl. G[˜P A¯h-ØıÕÆ C∏UQ”x? A®£-i-Øı-⁄ı¿ £ıµı Gfl£x hıS-ˆ©sm ï -¡-x©ı? Gfl÷
}[P“ ˜PmP-ªıÆ. C¿¯ª. }[P“ £ıµı Jfl¯” E∏-¡ıUS-¯P-∞¿
˜¡∫m £ıµı ©ı∫UP∫ A¯h-ØıÕÆ Jfl¯”z uı⁄ıP E∏-¡ıUS-Q-”x.
∫i¿ hıSˆ © s m
ˆ h U Ï m
Jfl¯” E∏¡ıUS-Q-’∫P“. Av¿ £ª
£ıµıUP“
C∏UQfl”⁄.
C¯¡ Gfl⁄? J∏ £ıµı
Gߣx
J∏
ˆ\ı¿ªıP
C∏US©ı? A¿ªx £ª
¡ıUQ-Ø[P“ ˜\∫¢uı¿uıfl
£ıµı¡ı? Cˆu¿ªıÆ }[P“
C[Q-ΩË
¡ızv-Øı-õ-hÆ
˜Pmkz ˆuõ¢x ˆPı“ÕªıÆ. B⁄ı¿ A¡∫ T÷-¡ˆu¿ªıÆ ˜¡∫m ¶˜µı-Q-µıÆ
˜Pm£-v¿¯ª. ˜¡∫¯h®
ˆ£ı÷zu-¡¯µ £ıµı Gfl£x
Cµsk £ıµı-Q-µı® ©ı∫UP∫
A¯h-ØıÕzvÿS C¯h˜Ø
C∏®£-x-uıfl. G[˜P A¯hØıÕÆ C∏UQ-”x? A®£-iØı-⁄ı¿ £ıµı Gfl£x hıSˆ©sm ï -¡-x©ı? Gfl÷
}[P“ ˜PmP-ªıÆ. C¿¯ª.
}[P“ £ıµı Jfl¯” E∏¡ıUS-¯P-∞¿ ˜¡∫m £ıµı
©ı∫UP∫
A¯h-ØıÕÆ
Jfl¯”z uı⁄ıP E∏-¡ıUS-Q”x.
Ai®£-¯h-∞¿
ˆhUÏmi¿
J∆ˆ¡ı∏
ﯔ }[P“ Gflh∫ umk¯P-∞¿ C¢u £ıµı ©ı∫UP∫
A¯©UP®£-k-Q-”x. B⁄ı¿
Ax
hıS-ˆ©smi¿
Pımh®£-k-¡-v¿¯ª.
Cu¯⁄ A¡-]-ØÆ £ı∫UP
˜¡skÆ Gfl÷ }[P“
¬∏Ƨ-⁄ı¿ Ïhısh∫m

˜¡

PsqUS ˆuõØıu
£ıµı ©ı∫UP∫
l¿ £ıõ¿ £ı∫zuı¿ £ıµı
©ı∫UP∫
A¯h-ØıÕÆ
Pın®£-kÆ. ]ª ˜¡¯Õ-PŒ¿ C¢u £ıµı ©ı∫UP∫
A¯h-ØıÕÆ ©ÿ” A¯hØıÕ[P-–-hfl
C¯nzx
©¯”zx-¯¡UP®
£mi∏USÆ.
\Æ£¢u®£mh
C¯n¢u Chzv¿ P∫\-¯µU
ˆPısk ˆ\fl÷ QŒU
ˆ\¥uı¿ ¬õ-≤Æ Pmhzv¿
A¯⁄zx A¯h-ØıÕ[P-¯Õ≤Æ Pın-ªıÆ. C¢u £ıµı
A¯h-ØıÕzv¿
QŒU
ˆ\¥uı¿ E[P“ ˆhUÏm

·¸fl 9, 2008

ï -¡-xÆ £ıµı ©ı∫UP∫
G[ˆP¿ªıÆ
E“Õ˜uı
A[ˆP¿ªıÆ Cx Pımh®£kÆ. Ax ©mk-™fl‘ }[P“
C∏
ˆ\ıÿP-–UQ-¯h˜Ø
Ϙ£Ï Hÿ£-kzv C∏¢uı¿
A[ˆP¿ªıÆ A¢u ˆ\ıÿP–UQ-¯h-∞¿ ¶“Œ Jfl÷
Pımh®£-kÆ.
C¯¡
§õsmi¿
Q¯hUPıx.
C¯¡
´skÆ
©¯”U
P®£h ˜¡skÆ Gfl”ı¿
A˜u ©ı∫UP-õ¿ ´skÆ
QŒU
ˆ\¥v-k[P“.
©¯”¢x-¬-kÆ.

15

2600 QÕı]U ˜£ı¯⁄® £Øfl£-kzx-£-¡∫P“ u[P“ ¬∏®£zvÿ
˜Pÿ£ P¡∫P¯Õ ©ıÿ‘U ˆPı“Õ-ªıÆ. Cv¿ GÆ.GÆ.GÏ. ¡\v,
ˆ\¥v-P¯Õ ˆµPı∫m ˆ\¥¡-uÿSÆ Gim ˆ\¥¡-uÿSÆ ˜{ıUQØı
GUϧ-µÏ Bi˜Øı ˆ©˜\-‚[ \ı®m˜¡∫ G⁄ £ª ¡\-v-P-¯ÕU
ˆPısk“Õx.

˜|ıUQØı¬fl
¶vØ ˜£ıflP“
hUP
{¯ª
˜£ıflPÕıP
Cµsk
¶vØ
˜£ıflP¯Õ ˜|ıUQØı ¬ÿ£¯⁄US u¢x“Õx. ˜|ıUQØı 2600
QÕı]U ©ÿ÷Æ ˜|ıUQØı 1209
G⁄ C¢u Cµsk ˜£ıflP-–Æ ˆuıhUP {¯ª
˜£ıflP“ Gfl”ı-æÆ £ª ¡\-v-P-¯ÕU
ˆPısi-∏®£x
S‘®§-hzuUPx.
2600 QÕı]U ˜£ı¯⁄® £Øfl£-kzx-£¡∫P“ u[P“ ¬∏®£zvÿ˜Pÿ£
GUϧ-µÏ Bfl P¡∫P¯Õ ©ıÿ‘U
ˆPı“Õ-ªıÆ.
Cv¿ GƧ3 õ[
˜hıflP“ uµ®£mk“Õ⁄.
C¯n¢u
G®.GÆ. ˜µi˜Øı, ¬‚H ˜P©µı, GÏ.GÆ.GÏ.
©ÿ÷Æ GÆ.GÆ.GÏ. ¡\v, ˆ\¥v-P¯Õ ˆµPı∫m
ˆ\¥¡-uÿSÆ Gim ˆ\¥¡-uÿSÆ ˜|ıUQØı GUϧµÏ Bi˜Øı ˆ©˜\-‚[ \ı®m˜¡∫ G⁄ £ª ¡\-v-P¯ÕU ˆPısk“Õx. Cufl ¬¯ª π.3,539 G⁄ A‘-

ˆuı

18

¬UP®£mk“Õx.
˜|ıUQØı 1209 ˜£ıfl ˆ\ª-¬-¯⁄U S¯”USÆ £ª
¡\-v-P-¯Õz u∏-Q-”x. Cu-⁄ı¿ J∏ ˜£ı¯⁄®
£ª∫ £[Qmk ˆ\ª-¬-¯⁄® £Q∫¢x
ˆPı“Õ-ªıÆ.
ˆ¡∆˜¡÷
|£∫P–UPı⁄ ˜£ıfl ¶U, A¯«®¶-P–UPı⁄ Pmh-nÆ ˆuõ¢x
ˆPı“–Æ
¡\v,
200
GsP¯Õ ˜\∆ ˆ\¥v-kÆ
¡\v G⁄® £ª ¬ÂØ[P“
Cv¿
E“Õ⁄. Cufl
¬ ¯ ª
π.1,577.

·¸fl 9, 2008

Cflh∫ˆ|m GU϶-˜Õı-µ∫ âª-©ıP }[P“ £ı∫USÆ A¯⁄zx
Ga.i.GÆ.G¿. £UP[P-–Æ C˜u ˜£ıª }[P“ ¬∏ƶÆ
¡sn[P-Œ¿ A¯©¢vh ˜¡skÆ Gfl”ı¿ C¢u B®Â¯⁄
Cflh∫ˆ|m GU϶-˜Õı-µ∫ ˆuıS®§¿ Hÿ£-kzu ˜¡skÆ.

¬

s
˜hıÏ
© ÿ ÷ Æ
Cflh∫ˆ|m
GU϶- ˜ Õı- µ ∫
£UP[P¯Õ
} [ P “
¬∏Æ¶Æ ¡¯P-∞-ªı⁄ G zxUPŒ-æÆ ¡sn[P-Œ-æÆ A¯©z
xU ˆPı“Õ-ªıÆ. AuÿPı⁄ ¡»P“ C˜uı:
1.
ïu-º¿
Ïhı∫m
Psm˜µı¿ ˜£⁄¿ (Start, Control
Panel) ˆ\fl÷ Psm ˜µı¿ ˜£⁄¯ªz v”UP-ƒÆ.
2.iϧ˜Õ (Display ) IPı-¤¿
h¶“ QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ. (C-uÿS
QÕı]U
¬≥-¬¿
E[P“
Psm˜µı¿
˜£⁄¿
C∏UP
˜¡skÆ)
3. Display Properties ¬s˜hı¬¿ Appearance ˜h® ˆ\fl÷
Av¿ Advanced £mh-¤¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
Appearance4. Advanced
¬s˜hı-¬¿ Item Gfl” Rà ¬õ≤Æ ˆ©›-¬¿ QŒU ˆ\¥x £miØ-º¿ Window Gfl£-v¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
5. Color1 £ıUÏ Gfl£x ˜£Uµƒsm Pª∫. Color £ıUÏ Gfl£x
ˆhUÏm Pª∫. C¢u £ıUÏP-Œ¿
QŒU ˆ\¥x }[P“ ¬∏Æ¶Æ Pª¯µz ˜u∫¢ˆu-kzx ˆ\m ˆ\¥ØªıÆ.
6. ˜u∫¢ˆu-kzx ïizu §fl
Am¡ıflÏk
A®§-Ø-µflÏ
¬s˜hı-¬¿ K˜P QŒU ˆ\¥x
âi §fl iϧ˜Õ ¶µı-£∫mjÏ
¬s˜hı-¬ÿSÆ K˜P QŒU
ˆ\¥x âh-ƒÆ. C¤ PÆ®≥mhõ¿ G¢u ˜£ı¿h∫ ˆ\fl”ı-æÆ
}[P“ ˜u∫¢ˆu-kzu ¡sn[PŒ¿ ¬s˜hı-ƒÆ G zxUP-–Æ
A¯©¢v-∏®£-u-¯⁄U Pın-ªıÆ.
Cflh∫ˆ|m
GU϶-˜Õı-µ∫
âª-©ıP
}[P“
£ı∫USÆ
A¯⁄zx Ga.i.GÆ.G¿. £UP[P–Æ C˜u ˜£ıª }[P“ ¬∏ƶÆ
¡sn[P-Œ¿
A¯©¢vh
˜¡skÆ
Gfl”ı¿
C¢u
B®Â¯⁄ Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õı-µ∫ ˆuıS®§¿ Hÿ£-kzu
˜¡skÆ.

}[P“ ¬∏ƶÆ
¡sn[P“

7. Cflh∫ˆ|m GU϶-˜Õı-µ∫
¬s˜hı Jfl¯”z v”¢x Tools
Internet Options ˆ\fl÷ Av¿
Accessibility
OptionsI QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
8. Accessibility ¬s˜hı-¬¿
Formatting §õ-¬¿ E[P-–US®
§izu ¡¯P-∞¿ ¬∏®£z¯uz
˜u∫¢ˆu-kzx iU ˆ\¥v-k[P“.
§fl K˜P ˆPıkzx ˆ¡Œ-˜Ø-”ƒÆ. C¤ Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õı-µ-õ¿ C¯nØ uÕ® £UP[P“
}[P“
ˆ\m
ˆ\¥u-£-i-Øı⁄
¡sn[P-Œ¿ A¯©¢v-∏USÆ.
Cflh∫ˆ|m uÕ £UP[P“
¬s˜hı-¬ÿˆP⁄
A¯©zu
¡sn[P-Œ¿ A¿ªı-©¿ ˜¡÷
¡sn[P-Œ¿
A¯©¢
vh
˜¡skÆ G⁄ ¬∏Ƨ-⁄ı¿
Cu¯⁄ Cflh∫ˆ|m B®ÂflÏ
¬s˜hı ˆ£ÿ÷ A¯©zvh
˜¡skÆ.
9.CuÿS Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õı-µ∫ ¬s˜hı Jfl¯”z v”¢x
Tools Internet Options ˆ\¿ª-ƒÆ.

·¸fl 9, 2008

10. Cv¿ Colors £mh¯⁄
A zu-ƒÆ. Q¯hUSÆ ¬s˜hı¬¿
˜u¯¡-Øı⁄
Pª-¯µz
˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ. §fl K˜P QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ. £UP[P-–UˆP⁄
J∏ Pª-¯µ-≤Æ Av¿ Q¯hUSÆ
º[US-P-–UˆP⁄ J∏ Pª-¯µ-≤Æ
ˆ\m ˆ\¥v-h-ªıÆ.
11. Akzx Fonts Gfl”
£mh¯⁄ A zu-ƒÆ. Q¯hUSÆ
¬s˜hı-¬¿ }[P“ ¬∏ƶÆ
G zx ¡¯P-∞¯⁄ A¯©UPªıÆ.
Cufl âªÆ Cflh∫ˆ|m
GU϶-˜Õı-µ∫ £UP[P“ }[P“
˜u∫¢ˆu-kzu ¡sn[P-Œ-ªı⁄
G zx-¡-¯P-∞¿ Pımh®£-kÆ.
Cx ˜£ıª E[P“ ©⁄-vÿS®
§izu
¡sn[P-Œ¿
¬s˜hıUP“, Av¿ ˆ\ıÿP“,
C¯nØ uÕ® £UP[P“ BQ-Ø¡ÿ¯” A¯©zx-¬mhı¿ E[P“
PÆ®≥mh∫ ¶vØ Jfl”ı-PU Pım]
AŒUSÆ. E[P-–USÆ ©⁄vÿS® ¶zx-n∫a] Q¯hUSÆ.

19

§µsm ˜£‰ B®£-˜µmi[ ]Ïhzx-hfl ¡∏Æ \ı®m˜¡∫ A¿ª.
}[P“ £¯«Ø PÆ®≥mh¯µ ¡ı[S-¯P-∞¿ A¢u
¶˜µı-Q-µıÆ CflÏhı¿ ˆ\¥Ø®£mi-∏UP-ªıÆ. C¤ C¢u
¶˜µı-Q-µı-™¯⁄ ¡ı[P-ƒÆ ïi-Øıx.

˜|ı

m
˜£m
©ÿ÷Æ ˜¡∫m
˜£m
G⁄
C µ s k
E“Õ⁄ Gfl÷
T÷-Q-”ı∫P“.
˜¡∫m ˜£m G[S E“Õx?
G®£i Au-¯⁄® ˆ£÷-¡x?
GuÿPıP Cµsk J˜µ ©ıv-õØı⁄ ¶˜µı-Q-µıÆP“ E“Õ⁄?
ñ]. Sÿ”ı-º[PÆ, ]¡-Pı]
£v¿: ¯©U˜µı-\ı®m ufl
B®£-˜µmi[ ]Ïhzx-hfl
u∏Æ Cµsk ˆhUÏm hıSˆ©flm
¶˜µı-Q-µıÆP˜Õ
C¯¡. J∆ˆ¡ıfl÷Æ ˆ¡∆
˜¡÷ ¡¯P-P-Œ¿ CØ[S-¡⁄.
Ax S‘zx _∏UP-©ıP C[S
u∏-Q-˜”fl.
˜|ım ˜£m
Gfl£x Ai®£-¯h-∞¿ J∏
ˆhUÏm Gimh∫. Cu-¯⁄®
£Øfl£-kzv
GŒ-¯©-Øı⁄
ˆhUÏm hıS-ˆ©smP-¯Õz
uØı∫ ˆ\¥v-h-ªıÆ. ˆhUÏm
(txt) ¯£¿P¯Õ Cv¿ £ı∫UPªıÆ; E∏-¡ıUP-ªıÆ. ψ£Â¿
£ı∫©mi[
E“Õ
ˆhUÏm ¯£¿P¯Õ Cv¿
˜\∆ ˆ\¥vh ïi-Øıx. Cv¿
˜£Ïm ˆ\¥uı¿ £ı∫©mi[
A¯⁄zxÆ
˜£ı¥¬-kÆ.
˜¡∫m ˜£m ¶˜µı-Q-µı-™¿
GŒØ ˆhUÏm hıS-ˆ©smP¯Õ-≤Æ
E∏-¡ıUP-ªıÆ;
£ı∫©mi[ ©ÿ÷Æ Qµı-§UÏ
E“Õ hıS-ˆ©smP-¯Õ-≤Æ
E∏-¡ıUP-ªıÆ. ˆhUÏmP¯Õ
˜£ı¿m,
Aflh∫¯ªfl,
\ı¥¡ıP G⁄ A¯©UP-ªıÆ.
¶¿ªm ºÏm C¯nUP-ªıÆ.
G zxUP-–US
¡snÆ
ˆPıkUP-ªıÆ. ˜¡∫m ˜£i¿
E[P“
ˆhUÏm¯h
§ˆÕ¥fl ˆhUÏmhı-P-ƒÆ
˜\∆ ˆ\¥v-h-ªıÆ. A¿ªx õa
ˆhUÏm ¯£ªı-P-ƒÆ ˜\∆
ˆ\¥v-h-ªıÆ. B⁄ı¿ Cv¿
ψ£¿ ˆ\U ¡\v C¿¯ª.
˜|ım ˜£m ©ÿ÷Æ ˜¡∫m

20

\¢˜uP[P–Æ
¬ÕUP[P–Æ
˜£m BQØ Cµsk ¶˜µı-QµıÆP-–Æ
¬s˜hıÏ
Ïhı∫m ˆ©› ˆ\fl÷ ¶˜µı-QµıÆÏ §õ-¬¿ AU\-\-üÏ
˜u∫¢ˆu-kzx Av¿ PınªıÆ.
˜P“¬:
|ıfl
£¯«Ø
PÆ®≥mh∫ Jfl¯” ¡ı[Q-ؘ£ıx Av¿ ¬s˜hıÏ
GUϧ ]Ïhzx-hfl §µsm
˜£‰ (Front Page) Gfl”
\ı®m˜¡∫ C∏¢ux. Aufl
âªÆ ˆ¡®¯\m £UP[P¯Õ
Gim ˆ\¥vh ïi¢ux.
C®˜£ıx ¶vØ PÆ®≥mh∫
¬s˜hıÏ
GUϧUSÆ
˜\∫zx £nÆ ˆ\æzv ¡ı[Q˜⁄fl. B⁄ı¿ §µsm ˜£‰
uµ-¬¿¯ª. ˜Pmhı¿ Ax
¡«UP˜© Q¯h-Øıx GflQ”ı∫P“. C®˜£ıx ¶vØ
PÆ®≥mh-∏US® ˆ£” Øı¯µ
|ık-¡x?
·¸fl 9, 2008

ñ·ı∫‰ ˆ\¿ª-x¯µ,
ˆ\fl¯⁄
£v¿: ïu-º¿ §µsm ˜£‰
B®£-˜µmi[ ]Ïhzx-hfl
¡∏Æ \ı®m˜¡∫ A¿ª.
}[P“ £¯«Ø PÆ®≥mh¯µ
¡ı[S-¯P-∞¿ A¢u ¶˜µı-QµıÆ CflÏhı¿ ˆ\¥Ø®£mi∏UP-ªıÆ. C¤ C¢u ¶˜µı-Qµı-™¯⁄ ¡ı[P-ƒÆ ïi-Øıx.
¬ÿ£¯⁄
{÷zu®£mk
AuÿS® £v-ªıP ¯©U˜µı\ı®m {÷-¡-⁄Æ GUϧ-µ-Âfl
ˆ¡® Gfl›Æ ¶˜µı-Q-µı-™¯⁄
¬ÿ£¯⁄ ˆ\¥Q-”x. Cx ¶µ-£Â-⁄¿P“ £Øfl£-kzuU TiØx. ¬¯ª-≤Æ GUPa\UPÆ.
Cª-¡-\-©ı⁄
¶˜µı-Q-µıÆ
Jfl÷Æ E“Õx. ¬_-¡¿ ˆ¡®
ˆh¡-ª®£∫ Gfl÷ ˆ£Ø∫.
www.microsoft.com/express/do
wnload Gfl” ïP-¡-õ-∞¿ E“Õ

uÕzv¿

ˆ£ÿ÷U

ˆPı“Õ-

Cµ-¬¿ A¯”-∞¿ C∏USÆ ©ÿ”-¡∫P-–USz
ˆuı¢u-µƒ uµı-©¿ ¬ÕU¯P A¯nzx CØUPU TiØ
¡¯P-∞¿ JŒ-≤-hfl TiØ R ˜£ı∫k E“Õuı? Aufl ¬¯ª Gfl⁄?
G[S Q¯hUSÆ?
ªıÆ. B⁄ı¿ Cx-ƒÆ E[P“
˜u¯¡-P-–US
\ÿ÷
Am¡ıflÏk
¶˜µı-Q-µıÆ
uıfl.
˜©æÆ
Cu¯⁄
hƒs˜ªım ˆ\¥vh ˜¡P©ıP CØ[SÆ §µım ˜£sm
C¯n®¶ ˜¡skÆ. |ı˜©ı
ˆ¡® Gimh∫ (Namo Web
Editor) Gfl÷ J∏ ¶˜µı-Q-µıÆ
E“Õx. Cu¯⁄ www.namo.
com Gfl” uÕzv¿ Pın-ªıÆ.
C¢u ¶˜µı-Q-µıÆ CØUS-¡uÿS GŒx. E[P“ £¯«Ø
¯£¿P-¯Õ-≤Æ
Cv¿
C¯nzx Gim ˆ\¥v-hªıÆ.
˜P“¬:
uÆ®
ˆ|∞¿
£h[P“ ™P-ƒÆ ]‘-Ø-uıP
C∏UQfl”⁄. C¡ÿ¯” G®
˜£ı-xÆ A¿ªx ˜u¯¡®£kƘ£ıx \ÿ÷ ˆ£õ-uı-PU
Q¯hUP Gfl⁄ ˆ\¥vh ˜¡s
kÆ? G¢u RP¯Õ A zv®
ˆ£õ-uı-P® ˆ£”-ªıÆ?
ñGfl. _P¢v, ˆ\fl¯⁄
£v¿: RP¯Õ A zv
G¿ªıÆ ˆ£” ïi-Øıx.
i£ı¿m ˆ\mi[ Jfl¯”
©ıÿ” ˜¡skÆ. CuÿS
¯©U˜µı-\ı®m
{÷-¡-⁄Æ
¡«[SÆ TweakUI Gfl›Æ
≤i-ºmi
\ı®m˜¡∫
ˆuıS®§¯⁄ www.microsoft.
com/windowsxp/downloads/po
wer toys/xppower toys.mspx

Gfl” ïP-¡-õ-∞¿ C∏¢x
hƒs˜ªım ˆ\¥x ˆPısk
PÆ®≥mh-õ¿
£vUP-ƒÆ.
§fl⁄∫ Czˆuı-S®¯£ CØUPƒÆ. Aufl §fl ¬s˜hıÏ
GU϶-˜Õı-µ¯µ CØUQ ¬≥
Gߣ-vuÆ®ˆ|-∞¿
Gfl£¯u QŒU ˆ\¥uı¿
C[S Cufl
AÕ¯¡
©ıÿ÷Æ ¡\v Q¯hUSÆ. 32
ïu¿ 256 §UˆÈ¿ ¡¯µ
˜¡skÆ AÕ¬¿ Cu¯⁄
A¯©UP-ªıÆ. ïu-º¿ G¢u
AÕƒ G®£i C∏USÆ Gfl£-

u¯⁄
©⁄-v¿
GsoU
ˆPı“–[P“. B®£-˜µmi[
]Ïhzx-hfl Q¯hU¯P-∞¿
£h AÕƒ 96 §UˆÈ¿
AÕ¬¿ C∏USÆ. 256 x 256
Gfl£x Cufl H  ©h[S
ˆ£õ-uı-SÆ. G⁄˜¡ E[P-–¯hØ ¬∏®£zvÿ˜Pÿ” ¡¯P∞¿ ˜u∫¢ˆu-kzx A¯©UPƒÆ.
˜P“¬: Cµ-¬¿ A¯”-∞¿
C∏USÆ
©ÿ”-¡∫P-–USz
ˆuı¢u-µƒ uµı-©¿ ¬ÕU¯P
A¯nzx CØUPU TiØ
¡¯P-∞¿ JŒ-≤-hfl TiØ R
˜£ı∫k E“Õuı? Aufl ¬¯ª
Gfl⁄? G[S Q¯hUSÆ?

ñPı. A∏-nı-\-ªÆ, v∏®ß∫
£v¿:
E[P“
|¿ª
Gsnz¯u®
£ıµımk-Q˜”fl. ]ª∫ ï  ¬ÕUQ-¯⁄≤Æ ˜£ımkU ˆPısk A¯”∞-º-∏USÆ
©ÿ”-¡∫P-Œfl
E”UPz¯uU ˆPkzx ˆhıUS
ˆhıUS Gfl÷ \zuÆ ˜¡÷
G ®§ PÆ®≥mh∫ B®£-˜µm
ˆ\¥¡ı∫P“.
}[P“
˜Pmk“Õ-£i J∏ R ˜£ı∫¯h
Qõ-˜Ømi∆ Gfl” {÷-¡-⁄Æ
uØı∫ ˆ\¥x ¬ÿ£-¯⁄USU
ˆPısk ¡¢ux. Cufl RP¯Õ
A zv-⁄ı¿ \zuÆ ¡µıx. RPŒfl
R«ıP
ˆ¡Œa\Æ
Q¯hUSÆ. RP“ ˆ|∏UP-©ıP
¯¡UP®£mk ]‘-Ø-uı-P-ƒÆ

·¸fl 9, 2008

C∏USÆ.
©¿mi
´iØı
RP“
G¿ªıÆ C∏UPıx. ©ÿ”-£i
|Æ£∫ ˜£m, B˜µı R ˜£m
BQ-د¡ C∏USÆ. Cufl
¬¯ª π.4,500US“ Gfl÷
{¯⁄UQ-˜”fl. india_ getcreative@ctl.creative.
com Gfl” ïP-¡-õUS ™fl⁄g

\¿ A›®§ uP-¡-¯ª® ˆ£ÿ÷
¡ı[QU ˆPı“–[P“.
˜P“¬: G® 8 R¯Ø ψ£-ªıP
˜¡∫m
ˆuıS®§¿
£Øfl£-kzu-ªıÆ
Gfl÷
G[˜Pı £iz˜ufl. {¯⁄-¬¿
C¿¯ª. Ax S‘zx ¬ÕUP
ïi-≤©ı?
ñ ˆ\.©ı.ˆ£∏¢˜u¬,
Pı¯µUSi
£v¿:
J∏
ﯔ
PÆ®≥mh∫ ©ª-õ-æÆ Cx
£ÿ‘Ø S‘®¶-P“ uµ®£mi∏¢u⁄. ˆ¡S-|ımP-–US ïfl
uµ®£mh-uı¿
C®˜£ıx
´skÆ u∏-¡-v¿ u¡-‘¿¯ª.
ˆhUÏm ˆ\ªUm ˆ\¥v-k¯P-∞¿ £ª-ﯔ }[P“
©ƒÏ £Øfl£-kzuı-©¿ Ê®m
©ÿ÷Æ B˜µı RP-¯Õ® £Øfl£kzv-∞-∏®•∫P“. ™Pa \õ-ØıP
ˆhUÏm¯hz ˜u∫¢ˆu-k®£v¿ C¢u RP“ |©US Eu-¬-kQfl”⁄. CuÿS Cflˆ⁄ı∏
©ıÿ÷ R E“Õx. Ax F8 R.
C¢u R¯Ø J∏ ﯔ A zv¬mhı¿ §fl ˆhUÏmi¿
P∫\∫ G[ˆP¿ªıÆ ˆ\¿Q”˜uı A[ˆP¿ªıÆ ˆhUÏm
ˆ\ªUm BSÆ.
B˜µı, ˜£‰ A®, ˜£‰
hƒs BQØ RP-¯Õ® £Øfl£kzv ˆhUÏm ˆ\ªUm ˆ\¥vh-ªıÆ. ˆhUÏm ˆ\ªUm
ˆ\¥x ïizu-ƒ-hfl GϘP®
R¯Ø A zv-¬mhı¿ R∞fl
ˆ\Ø¿£ık
ïi¢x-¬-kÆ.
¡«UPƘ£ıª ˆ\ªUm ˆ\¥u
ˆhUÏm¯h }[P“ £Øfl£kzu-ªıÆ.

21

BUi∆ ¯hmi¿ £ı∫ ñ ¯\Ï AÕ¯¡ 21US ©ıÿ”-ƒÆ.
Pª∫ 1 ©ÿ÷Æ Pª∫ 2 ñ G¢u ¡snÆ E[P“ PsP-–US
E÷zuı-©¿ Q˜Õ∫ AiUPı-©¿ C∏US˜©ı A¢u
¡sn[P-¯Õz ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.

i

Ï § ˜ Õ
ˆ\mi[Ï
S‘zx ˆ\fl”
¡ıµÆ ˆ¡Œ∞-h®£mh
Pmk-¯µ-¯Ø®
£izu §fl £ª ¡ı\-P∫P“
u[P“ PÆ®≥mh∫ v¯µ ¶x
ˆ·ıº®¶-hfl
C∏®£-uıP
G v E“Õ-⁄∫. B⁄ı¿ £ª∫
u[P“ ©ı¤mh-õ¿ E“Õ ]ª
¡sn[P“ PsP¯Õ E÷zx¡-uı-P-ƒÆ Au¯⁄ G®£i
©ıÿ÷-¡x Gfl÷Æ ˜Pmk“Õ⁄∫. J∏ ]ª∫ G zxUP“ ]‘Ø-uıP C∏®£-uı-P-ƒÆ HÿP⁄˜¡ Psnıi Ao¢u-¡∫P–USÆ Cx ˆuı¿¯ª u∏-¡uı-P-ƒÆ G v E“Õ-⁄∫.
C¡∫P-–UPı⁄ uP-¡¿ S‘®¶P“ C˜uı:
R˜« uµ®£mk“Õ S‘®¶P“ âªÆ J∏ ﯔ }[P“
ˆhÏUhı® ˆ\m ˆ\¥x¬mhı¿ §fl ©ıÿ” ˜¡siØ
A¡-]-ØÆ Hÿ£-hıx.
1. ïu-º¿ QÕı]U Ïhı∫m
ˆ©›-¬ÿS
©ıÿ‘U
ˆPı“–[P“. Ïhı∫m £mh¤¿ ¯µm QŒU ˆ\¥x §fl
¶µı-£∫mjÏ §õ-¬¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
2. §fl Ïhı∫m ˆ©›
˜h®§¿ QÕı]U Ïhı∫m
ˆ©› Gfl£-¯uz ˜u∫¢ˆukUP-ƒÆ.
3. K˜P QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ.
¬s˜hıÏ
GUϧ
˜uıÿ”zv-º-∏¢x ¬s˜hıÏ
QÕı]U
˜uıÿ”zvÿS
©ıÿ‘h:
1. ˆhÏU hı®§¿ PıºØıP E“Õ Chzv¿ (Âı∫m
PmP¯Õ
¬mk-¬-k[P“)
¯µm QŒU ˆ\¥x ¶µı£∫mjÏ §õ-¯¡z ˜u∫¢ˆuk[P“.
2. iϧ˜Õ ¶µı-£∫mjÏ
¬s˜hı-¬¿ wÆÏ ˜h®
ˆ\fl÷ Av¿ ¬s˜hıÏ
QÕı]U Gfl” w¯©z ˜u∫¢ˆukUP-ƒÆ.

22

Ps¯n E÷zxuı
ˆhÏUhı® ?
3. Akzx A®§-Ø-µflÏ
˜h®
ˆ\¿ª-ƒÆ.
Av¿
Am¡ıflÏk £mh-¤¿ QŒU
ˆ\¥v-h-ƒÆ.
4. Am¡ıflÏ A®§-Ø-µflÏ
¬s˜hı-¬¿
BUi∆
¬s˜hı Gfl” ˆhUÏmi¿
QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ.

RÃUPı-qÆ
©ıÿ”[P¯Õ
˜©ÿˆPı“Õ-ƒÆ.
BUi∆ ¯hmi¿ £ı∫ ñ
¯\Ï AÕ¯¡ 21US ©ıÿ”ƒÆ.
Pª∫ 1 ©ÿ÷Æ Pª∫ 2 ñ G¢u
¡snÆ E[P“ PsP-–US
E÷zuı-©¿ Q˜Õ∫ AiUPı-©¿
C∏US˜©ı A¢u ¡sn[P¯Õz ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
£ısm ¯h®: h˜Pı©ı
Gfl” £ısm¯h ˜u∫¢ˆukUP-ƒÆ. Cx £i®£-uÿS GŒuıP C∏USÆ. Cufl ¯\Ï 12
G⁄z ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ. ( C¢u
·¸fl 9, 2008

AÕƒ E[P-–USa ]‘-Ø-uı-Pz
˜uıfl‘-⁄ı¿
Cflݮ
ˆPıg\Æ AÕ¯¡U TmiU
ˆPı“Õ-ªıÆ.) Cufl Pª∫
Gߣ-vP∏®§-¯⁄z
˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
5. Akzu |ı∫©¿ Gfl÷
C∏USÆ £m¯h-∞¿ E“Õ
ˆhUÏm ´x QŒU ˆ\¥v-hƒÆ.
Cv¿
RÃUPı-qÆ
©ıÿ”[P¯Õ
˜©ÿˆPı“ÕƒÆ:
ˆ©›: ¯\Ï 21 ˜u∫¢ˆukUP-ƒÆ. Pª∫ 1 ñ Gfl£-v¿
Q˜µ Pª¯µ ˆ\ªUm ˆ\¥vk[P“.
£ısm ¯h®: Cv¿ Hõ-Ø¿
Gfl” G z¯u ˜u∫¢ˆu-kUPƒÆ. (C¢u G zx-¡-¯P-≤Æ
£i®£-uÿS
GŒ-uıP
PsqUS E÷zu¿ C¿ªı©¿ C∏USÆ.) ¯\Ï 12 BPƒÆ
Pª∫
P∏®£ı-P-ƒÆ

£ısm ¯h® : Cv¿ Hõ-Ø¿ Gfl” G z¯u ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
(C¢u G zx-¡-¯P-≤Æ £i®£-uÿS GŒ-uıP PsqUS
E÷zu¿ C¿ªı-©¿ C∏USÆ.) ¯\Ï 12 BP-ƒÆ Pª∫
P∏®£ı-P-ƒÆ C∏UPmkÆ.
C∏UPmkÆ.
Akzx
ˆ©˜\‰
ˆhUÏm Gfl£-v¿ E“Õ
ˆhUÏmi¿ QŒU ˆ\¥vh-ƒÆ.
ˆ©› ¯\¯È 21US
A¯©UP-ƒÆ.
C÷-v-ØıP ¬s˜hıÏ
ˆhUÏm Gfl£-v¿ E“Õ
ˆhUÏmi¿ QŒU ˆ\¥x
RÃUPı-qÆ ©ıÿ”[P¯Õ
Hأ-kzu-Į.
Pª∫ 1: Cv¿ Au∫ Gfl£v¿ QŒU ˆ\¥v-k[P“.
|ıfl CÕ ©g\“ {”z¯uz
˜u∫¢ˆu-kz˜ufl.
E[P–US Cu-©ı⁄ ¡sn-©ıP
}[P“ ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ.
˜£]U Pª∫Ï: Cv¿
P÷®£ı⁄ A¿ªx C∏mhı⁄ ˜uıÿ”zv¯⁄
]‘x S¯”zxU Pımk-¡-uÿPıP ©g\“
{”z¯uz ˜u∫¢ˆu-kUP-ƒÆ. C[S £hzv¿
E“Õx ˜£ıª ÏQ-üfl ˜uıÿ”zv¿ ¡ªx
£UPzv¿ Chx ¶”-©ı-Pa \ı¥¢u AƶUS-‘-∞¯⁄® £ı∫zw∫PÕı? C¢u AƶU S‘-∞¿ QŒU
‘-∞-Ø¿ ©ın¡∫
J∏-¡∫
C¢u® £S-vUS
G -vØ
Piu z v ¿
Cflh∫ˆ|m
©ÿ÷Æ Cˆ©∞¿ Gfl£¯u B[Q-ªzv¿
J∏ ˆ£Ø∫ G -x-¡x ˜£ıª
G u ˜¡sk©ı? Cˆ©-∞¿
Gfl” ˆ\ı¿º¿ C¯h˜Ø J∏
S÷USU ˜Pık (¯Ì-£fl)
˜£ıh ˜¡sk©ı? Gfl÷
˜Pmi-∏¢uı∫. B[Q-ª® ˜£µı]-õ-Ø∫ J∏-¡-õ-hÆ Cx S‘zx
˜Pmh-˜£ıx
Cflh∫ˆ|m
Gfl£x J∏-¡-õfl A¿ªx J∏
ˆ£ı∏-Œfl ˆ£Ø∫a ˆ\ı¿
˜£ıªU ¯PØıÕ®£-k-Q-”x.
G⁄˜¡ Au¯⁄ ïu¿ G zx
ˆ£õØ G zuıP G -u®£h
˜¡skÆ. G⁄˜¡ B[Q-

ˆ£ı

ˆ\¥x A®£-i˜Ø ˜©˜ª-≤Æ
R˜«-≤Æ C UP-ƒÆ. G¢u
Chzv¿ E“Õ ©g\“ {”Æ
PsP-–US Cu-©ıP C∏UQ”˜uı A¢u Chzv¿ {÷zuƒÆ.
E[P-–US
C∏mhıP
C∏®£˜u CuÆ Gfl”ı¿
AƶU S‘¯Ø R˜« R˜«
ˆPısk ¡µ-ƒÆ. K˜P, C¢u
ˆ\ªU¯⁄
ïizu-§fl
´skÆ wÆ ˜h§ÿ Sa ˆ\ªƒÆ. ˜\∆ AÏ £mh-¯⁄U
QŒU ˆ\¥x §fl ˜\∆
£mh¯⁄ QŒU ˆ\¥v-h-ƒÆ.
Akzx ¬s˜hıÏ }[P“
˜©ÿˆPısh ©ıÿ ”[P¯Õ
A©¿£-kzxÆ ¡¯µ Pızv-∏UPƒÆ.
C®˜£ıx ©ıÿ”[P¯Õ A¯©zuı-∞ÿ÷.
C¤ PÆ®≥mh¯µ ü Ïhı∫m ˆ\¥v-k[P“.
E[P“
PsP-–US
¬∏¢u-ŒUSÆ
¡¯P-∞-ªı⁄ı
ˆ\mi[˜Èık
¶vØ
˜uıÿ”zv¿ ¬s˜hıÏ E[P-–USU Pım]
AŒUSÆ.

Cflh∫ˆ|m / Cˆ©∞¿
G®£i G x¡x?
ªzv¿ Cflh∫ˆ|m Gfl£u¯⁄ Internet Gfl˜” G -xP.
Cx-¡¯µ |ıfl ˆ£õØ G zxhfl G -u-¬¿¯ª˜Ø Gfl”ı¿
P¡-¯ª® £h ˜¡shıÆ. £ª∫
A®£-i-≤Æ
£Øfl£-kzxQfl”-⁄∫.
Cˆ©-∞¿
(email) Gfl”
ˆ\ı¿¯ª®
ˆ£ı÷zu-¡¯µ
¯Ì£fl ˜£ımkÆ ˜£ıhı-©æÆ C¢u ˆ\ı¿¯ª® £Øfl£kzx-Qfl”-⁄∫.
ˆ©õ-ØÆ
ˆ¡®Ïh∫ iUÂ-⁄õ Gfl”
¶Pà ˆ£ÿ” iUÂ-⁄-õ-¯Ø®

·¸fl 9, 2008

£ı∫U¯P-∞¿
¯Ì£-›-hfl
G -x-¡-x-uıfl \õ-Øı⁄ ﯔ
Gfl÷
ˆ\ı¿Q-”x.
Hfl
A®£i? Gfl÷ }[P“ ˜PmPªıÆ.
Cˆ©-∞¿
Gߣx
Cµsk (electronic ©ÿ÷Æ
mail) B[Q-ªa ˆ\ıÿPÕı¿
E∏-¡ı-⁄x.
Cµs¯h-≤Æ ˜\∫zx _∏US¯P-∞¿
C¢u
¯Ì£fl
˜u¯¡®£-k-Q-”x.
B⁄ı¿
C∆¡-¯P-∞¿
Av-P-©ı⁄
©UP“ ¶«[SÆ ¡i-¡Æ uıfl
C÷-v-ØıP {ÿSÆ.

23

¬s˜hıÏ GUϧ-¯Ø-≤Æ, Aufl ˆ\∫√Ï ˜£U 2&-I-≤Æ
{÷-¬-≤“˜Õfl. Cv¿ E“Õ £Ø∫¡ı˜ª ϯ£-˜¡∫P-¯Õ-≤Æ
ukzx-¬-kÆ GflQ-”ı∫P“. B⁄ı-æÆ Huı-¡x ϯ£-˜¡∫ ¡¢x
¬k˜©ı Gfl÷ Aa\-©ıP E“Õx.

¬

s˜hıÏ
GUϧ-∞fl
ˆ h Ï U
h ı ® § ¿
My
E“Õ

Document,
My Computer BQ-Ø-¡ÿ‘fl

IPıflP¯Õ G∆¡ı÷ ©ıÿ÷¡x?
& ˜µıÏ ˜©õ, v∏zuo
£v¿:
ˆhÏUhı®§¿
IPıflP“ Gx-ƒÆ C¿ªıu
Chzv¿ ¯µm&-Q-ŒU ˆ\¥x
Properties Pmh-¯Õ¯Ø ˜u∫ƒ
ˆ\¥≤[P“. §fl¶ Desktop
˜h¯£ QŒU ˆ\¥≤[P“.
Customize Deskt-op £mh¯⁄
A zx[P“. My computer, My
Documents ˜£ıfl”¯¡ A[S
ˆuõ-≤Æ. Gufl IPı¯⁄ ©ıÿ”
¬∏ƶ-Q-’∫P˜Õı
A¯uz
˜u∫ƒ ˆ\¥≤[P“. Change
Icon £mh¯⁄ A zx[P“.
˜¡siØ IPı-¯⁄z ˜u∫ƒ
ˆ\¥x, G¿ªı Ok £mhflP¯Õ-≤Æ A zv ˆ¡Œ-˜Ø÷[P“.
˜P“¬:
¬s˜hıÏ
GUϧ-¯Ø-≤Æ, Aufl ˆ\∫√Ï
˜£U 2&-I-≤Æ {÷-¬-≤“˜Õfl.
Cv¿ E“Õ £Ø∫¡ı˜ª ϯ£˜¡∫P-¯Õ-≤Æ ukzx-¬-kÆ
GflQ-”ı∫P“. B⁄ı-æÆ Huı¡x ϯ£-˜¡∫ ¡¢x ¬k˜©ı
Gfl÷ Aa\-©ıP E“Õx.
G⁄˜¡ antispyware G¯u-Øı¡x {÷¡ ˜¡sk©ı?
& §.]zvU, ˜PıØƶzy∫
£v¿: AdAware A¿ªx
Spybot search & Destroy BQØ
Cµsi¿ Jfl¯” PÆ®≥mhõ¿ {÷-¬-⁄ı¿ C∏UQ”
ϯ£-˜¡∫
A»UP®£-kÆ;
¶vØ Ï¯£-˜¡∫ PÆ®≥mhõ¿ ~¯«-Øıx.
˜P“¬: Gfl ¬s˜hıÏ
˜¡∫m ¯£¯ª ˜¡∫¯h âhı©¿ âh ïi-Ø-¬¿¯ª. Cx
Gu-⁄ı¿
Hÿ£-k-Q-”x.
G®˜£ıx ¡ªx ⯪-∞¿
E“Õ ]P®¶ GUÏ Pmhz¯u
A zv-⁄ı-æÆ Ax ˜¡∫m

24

˜P“¬P–Æ
£v¿P–Æ...
¶˜µı-Q-µı¯©
âk-Q-”x.
¯£¯ª ©mkÆ âh Gfl⁄
ˆ\¥vh ˜¡skÆ?
ñPı. §a\-ïzx, E]-ªÆ£mi
£v¿: }[P“ T÷Æ ]P®¶
Pmhzvfl
R«ıP
J∏
ˆ¡“¯ÕU Pmhzv¿ GUÏ
A¯h-ØıÕÆ ˆPısh Jfl÷
C∏USÆ.
}[P“ Au-¯⁄U QŒU
ˆ\¥uı¿ uıfl ˜¡∫m ¯£¿
âh®£-kÆ. }[P“ T÷Æ
]P®¶ Pmh GUÏ ˜¡∫m
¶˜µı-Q-µı¯© âhzuıfl. Cx
˜¡∫m ©mk-™fl‘ B•Ï
¶˜µı-Q-µıÆ
A¯⁄zvÿSÆ
ˆ£ı∏¢xÆ.
˜P“¬:
Cflh∫ˆ|m
£Øfl£ımi¿ ]ª uÕ[P¯Õ® £ı∫U¯P-∞¿ A¿ªx
Cˆ©-∞¿P¯Õ hƒs˜ªım
ˆ\¥¯P-∞¿ ]ª §µa¯⁄-P“
¡∏-Qfl”⁄. G∫µ∫P“ _miU
Pımh®£-k-Qfl”⁄. C¡ÿ¯”
P¯ÕØ w∫ƒ-P“ C¯n-Øzv¿
G[Pı-¡x C∏USÆ. ˜ui®
·¸fl 9, 2008

£ı∫ G⁄ Gfl B]-õ-Ø∫ T÷-Q”ı∫.
G®£i
w∫¬-¯⁄U
Pıs£x?
ñ˜·. ˜·ı\® S©ı∫,
vsi-¡-⁄Æ
£v¿: E[P“ B]-õ-Ø-õ-h˜©
˜Pmi-∏UP-ªı˜©.
|ıfl
G⁄USz ˆuõ¢u-¯uU T÷-Q˜”fl. G∫µ∫ ˆ©˜\‰ Q¯hUQ”x
Gfl÷
T÷-Q-’∫P“
A¿ª¡ı? Cu¯⁄ A®£-i˜Ø
Pı®§ ˆ\¥x TS-Œfl ˜ukÆ
uÕzv¿ ˜£Ïm ˆ\¥x Gflh∫
umh-Į.
C˜u ˜£ıfl” §µa¯⁄ HÿP⁄˜¡ Øı∏UPı-¡x Hÿ£mk
AuÿPı⁄ w∫ƒ-P¯Õ Øı˜µ›Æ C¯n-Øzv¿ ˜£ımi∏¢uı˜ªı A¿ªx ¯©U˜µı\ı®m ˜£ıfl” {÷-¡-⁄Æ Cx
S‘zx Eu-¬U S‘®¶-P¯Õ
ˆ¡Œ-∞mi-∏¢uı˜ªı A¢u
uÕzvfl
ïP-¡-õ-P“
Q¯hUSÆ. A¢u º[US-P-Œ¿
QŒU ˆ\¥x w∫¬-¯⁄® ˆ£”ªıÆ.

J∏ |ı“ vj-ˆµfl÷ ïUQ-Ø-©ı⁄ ˆ\¥v S‘zx ˜£_Ƙ£ı-x-uıfl
AUP-ƒsmi¿ E“Õ £nÆ wµ® ˜£ıQ-”x Gfl÷ ˆuõ-≤Æ.
A¿ªx w∫¢x-¬-kÆ. P¯hUSa ˆ\fl÷ ¡ı[SÆ ¡¯µ ˜£_-¡-uÿS
Gfl⁄ ˆ\¥¡x. ˜¡ıh-˜£ıfl ufl ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P-–US
CUPmhı⁄ ˜|µzv¿ Phfl u∏-Q-”x.

|

Æ ˆ©ı¯£¿
˜£ıfl
§õ
ˆ£¥m AUPƒ s m i ¿
{¯”Ø £nÆ C∏UQ-”x
Gfl÷ Pfl⁄ı §fl⁄ı Gfl÷
˜£]U ˆPısi-∏®˜£ıÆ. J∏
|ı“ vj-ˆµfl÷ ïUQ-Ø-©ı⁄
ˆ\¥v S‘zx ˜£_Ƙ£ı-xuıfl AUP-ƒsmi¿ E“Õ
£nÆ wµ® ˜£ıQ-”x Gfl÷
ˆuõ-≤Æ. A¿ªx w∫¢x-¬-kÆ.
P¯hUSa ˆ\fl÷ ¡ı[SÆ
¡¯µ
˜£_-¡-uÿS
Gfl⁄
ˆ\¥¡x.
A¿ªx
P¯h
A¯hzv-∏¢uı¿
Gfl⁄

˜¡ıh˜£ıfl
Phfl u∏Q”x
ˆ\¥¡x? G¯u-≤Æ
©ıÿ‘
˜Øı]UPa
ˆ\ı¿æÆ
˜¡ıh˜£ıfl ufl ¡ıiU¯PØıÕ∫P-–US C¢u
© ı v - õ - Ø ı ⁄
CUPmhı⁄ ˜|µzv¿ Phfl
u∏-Q-”x.
BÆ,
Ph-⁄ıP
π.10US hıU ¯hÆ u∏-Q-”x.
A®¶-”Æ }[P“ ü \ı∫‰ ˆ\¥vk-¯P-∞¿ A¢u £nz¯u®
§izxU ˆPı“Q-”x. Cuÿ
ˆP⁄ S‘®§mh GsqUS
CREDIT G⁄ ¯h® ˆ\¥x 144
Gfl”
GsqUS
J∏
·¸fl 9, 2008

GÏ.GÆ.GÏ. A›®§⁄ı¿ ˜£ıxÆ. E[P“
§ü
ˆ£¥m
AUPƒsmi¿
π.10
˜\∫UP®£-kÆ. B⁄ı¿
Cx ˜£ıfl” J∏ £õ©ıÿ”zvÿS π.1 Pmh-n-©ıP® §iUP®£-kÆ. C¢u £nÆ
7 |ımP-–US AUP-ƒsmi¿
C∏USÆ. AuÿS“ ü \ı∫‰
ˆ\¥x ˆPı“Õ ˜¡skÆ.
C¢u ¡\-v-¯Ø® ˆ£” ˜¡ıh˜£ıfl
¡ıiU¯P-ØıÕ-µı-PU
S¯”¢ux 3 ©ıu[P“ C∏¢v∏UP ˜¡skÆ.

25

J∏ ¡ı\-P∫ ˜h® §µ-ƒ-][ ©mkÆ S‘zu ]ª Âı∫m Pm RP-¯ÕU
T÷[P“ Gfl÷ ˜Pmi-∏UQ-”ı∫. A¡ÿ¯”U T÷Æ ïfl J∏ ]‘Ø
Gfl GsnÆ. G¢u ¶vØ ˆuıS®¶ ¡¢uı-æÆ Au¯⁄ |Æ
£«UPzvÿS ˆPısk ¡∏-¡-uÿS ]ª |ımPÕı-SÆ.

C

flh∫
ˆ|m
GU϶-˜Õı-µ∫
£v®¶
7fl
˜h® ¡» §µƒ-][ C¢u
ˆuıS®¶ A‘ï-P®£-kzu®£mh ˜£ıx ™PƒÆ
§µ-£-ª-©ı-P®
˜£\®£mhx. £ª∫ CzˆuıS®§ÿPı⁄ ¶vØ Âı∫m Pm
RP-Œfl ˆuıS®¶ S‘zx
A‘¢x ˆPı“Õ ïØÿ]zu-⁄∫.
£ª-∏US C¢u ˆuıS®¶ GŒuı⁄ Jfl”ıP ©ı‘-¬mi-∏¢uıæÆ ]ª-∏US Cfl›Æ £ª
¬Â-Ø[P“ ¶õ-Øı-u-uı-P˜¡
E“Õ⁄. J∏ ¡ı\-P∫ ˜h® §µƒ-][ ©mkÆ S‘zu ]ª
Âı∫m Pm RP-¯ÕU T÷[P“
Gfl÷
˜Pmi-∏UQ-”ı∫.
A¡ÿ¯”U T÷Æ ïfl J∏
]‘Ø Gfl GsnÆ. G¢u ¶vØ
ˆuıS®¶ ¡¢uı-æÆ Au¯⁄

£«UPzvÿSÆ
¶«UPzvÿSÆ ˆPısk ¡∏¡-uÿS ]ª |ımPÕı-SÆ. Cx
|ıÆ A¢u ˆuıS®§fl ´x
ˆPısk“Õ
£ı∫¯¡-¯Ø®
ˆ£ı÷zux. Cx |©US ¡µıx
Gfl÷ GsoU ˆPıs˜h
¶vØ \ı®m˜¡∫ ¶˜µı-Q-µıÆP¯ÕU ¯PØıshı¿ Ax
|©US GmhıU P¤-Øı-P˜¡
C∏USÆ. ¶x ¡\-v-P“ GŒuıP |©USU Q¯hUSÆ G⁄®
£Øfl£-kzuz ˆuıh[Q-⁄ı¿
{a\-ØÆ
¶˜µı-Q-µıÆ

¡\zvÿS ¡∏Æ.
C¤ Cflh∫ˆ|m GU϶˜Õı-µ∫ £v®¶ 7U Pı⁄ ˜h®
£Øfl£ık S‘zu Âı∫m Pm
RP¯Õ C[S Pıs˜£ıÆ.
C¢u £v®§fl AvP £Øfl
u∏Æ ¶vØ ¡\v C¢u ˜h®
§µ-ƒ-][
BSÆ.
G⁄˜¡
C[˜P uµ®£-kÆ Âı∫m Pm
RP“ A¯⁄-¡-∏USÆ Av-PÆ
£Ø-›“Õ-uıP C∏USÆ.
Ctrl + T: ïfl£-S-v-∞¿ ¶vØ
˜h® Jfl¯”z v”USÆ
Ctrl + Click: C¯nØ uÕ®
£UPzv¿ E“Õ º[US-P-Œ¿

26

GU϶˜Õıµ∫
˜h® Âı∫mPmÏ
QŒU ˆ\¥uı¿ §fl⁄-o-∞¿
¶vØ
˜h®§¿
C¢u
º[QÿPı⁄ uÕÆ v”UP®£kÆ.
Ctrl + Shift + Click: C¯nØ
uÕ® £UPzv¿ E“Õ º[US-PŒ¿ QŒU ˆ\¥uı¿ ïfl⁄-o∞¿ ¶vØ ˜h®§¿ C¢u
º[QÿPı⁄ uÕÆ v”UP®£kÆ.
Alt + Enter: AmµÏ £ıõ-º∏¢x J∏ ¶vØ ˜h® v”UP.
C¢u RP˜Õ \∫a £ıUÍ-º∏¢xÆ J∏ ¶vØ ˜h®
Jfl¯”z v”USÆ.
Ctrl + Q : uÆ® ˆ|∞¿ G⁄
A¯«UP®£-kÆ
Pım]z
˜uıÿ”[P-Œ¿
˜¡P-©ıP
˜h®P-¯Õz v”UP
Ctrl + Tab: A¿ªx Ctrl + Shift + Tab:
˜h®P-–US
C¯h˜Ø ˜¡P-©ı-P® ¶S¢x
ˆ\¿ª
Ctrl + N : C¢u R ˆuıS®§¿
N Gfl” Chzv¿ 1 ïu¿ 8
·¸fl 9, 2008

¡¯µ-∞-ªı⁄
Gs¯nz
u¢uı¿ A¢u Gso¿ E“Õ
˜h®§ÿS Gkzxa ˆ\¿ª®£k-√∫P“.
Ctrl + 9 : C÷-v-ØıP E“Õ
˜h®§ÿS Gkzxa ˆ\¿ª®£k-√∫P“
Ctrl + W :uÿ˜£ıx E“Õ
˜h®§¿ E“Õ C¯nØ uÕÆ
âh®£-kÆ.
Ctrl + Alt +F4: ©ÿ”
A¯⁄zx ˜h®P-–Æ âh®£kÆ.
Alt +F4: A¯⁄zx ˜h®P–Æ âh®£-kÆ.
Cflݮ

©ƒÏ
Jfl¯”® £ı∫®˜£ı©ı!
E[P-–-¯hØ ©ƒ-Í¿ |k¬¿ J∏ £mhfl A¿ªx ÏS˜µı¿ √¿ C∏USÆ £m\zv¿
ˆ¡®¯\mi¿ H˜u-›Æ J∏
º[UQ¿ QŒU ˆ\¥uı¿ A¢u
ˆuıh∫¶UPı⁄ uÕÆ §fl⁄-o∞¿ ¶vØ ˜h®§¿ v”UP®£kÆ.

J∏ ˆ\¿º¿ ˜hmhı¬¯⁄z u¡”ıP A¯©zx¬mhı¿
u¡÷ G[˜P Hÿ£kQ”x Gfl÷ |ıÆ Psh‘Ø ïiØıx. G¢u
ˆ\¿º¿ E“Õ £ı∫ïªı C¢u u¡”ı⁄ uP¡¯ªz u∏Q”x
Gfl÷ G®£i A‘¢x ˆPı“¡x?

E

[
P

GUˆÈ¿ J∫U
¶UQ¿ S«®
£ © ı ⁄
¡ ¯ P ∞ ¿
£ı∫ïªıU
P¯Õ® £Øfl£kzxQ’∫PÕı?
Auı¡x J∏ £ı∫ïªı¬fl
ïi¯¡ J∏ ˆ\¿æUSU
ˆPısk ˆ\fl÷ §fl A¢u
ïi¬¯⁄
Cflˆ⁄ı∏
£ı∫ïªı¬¿ £Øfl£kzxÆ
¡¯P∞¿ £ı∫ïªı G v®
§fl A¢u ïi¬¯⁄≤Æ C˜u
˜£ıª
Cflˆ⁄ı∏
£ı∫ïªı¬¿ C¯nzx G⁄
]ª¢v
¡¯ª
˜£ıª
£ı∫ïªıUP¯Õ
C¯nU
Q’∫PÕı!
Cu⁄ı¿ ]ª
˜¡¯ÕPŒ¿ £ª CiØı®£a
]UP¿ Hÿ£h ¡ı¥®¶sk.
H˜u›Æ
J∏
ˆ\¿º¿
˜hmhı¬¯⁄z
u¡”ıP
A¯©zx¬mhı¿
u¡÷
G[˜P Hÿ£kQ”x Gfl÷ |ıÆ
Psh‘Ø ïiØıx. G¢u
ˆ\¿º¿ E“Õ £ı∫ïªı C¢u
u¡”ı⁄ uP¡¯ªz u∏Q”x
Gfl÷
G®£i
A‘¢x
ˆPı“¡x? G¢u G¢u ˆ\¿
£ı∫ïªı Cv¿ C¯n¢x
“Õx G⁄ |ıÆ J∏ Pım]
ØıP˜¡ PıqÆ ¡ı¥®§¯⁄
GUˆÈ¿ u∏Q”x. CuÿS J∏
]ª \õØı⁄ £mhflP¯ÕU
QŒU ˆ\¥uı¿ ˜£ıxÆ.
CuÿS View ˆ©› ˆ\fl÷
Toolbars
Av¿
Gflݮ
ˆ©›¬¯⁄®
ˆ£”ƒÆ.
Av¿
E“Õ
§õƒPŒ¿
Formula Auditing
Gflݮ
§õ¬¯⁄z ˜u∫¢ˆukUPƒÆ.
C®˜£ıx
GUˆÈ¿
£ı∫ïªıUP¯Õ
G®£i
C¯nzx“Õx Gfl£u¯⁄
|©USU Pımk©ı÷ ˆ\¥vkÆ
¡»P¯Õ
˜©ÿˆPı“Õ
˜¡skÆ. CuÿS Trace
Precedents Gfl›Æ £mh¤¿
QŒU
ˆ\¥vhƒÆ.
Cx
Chx¶”zv¿ Cµshı¡x
£mh⁄ıP
C∏USÆ.

GUˆÈ¿
i®Ï... i®Ï...
C®˜£ıx
}[P“
˜u∫¢ˆukzx“Õ ˆ\¿æUS
G¢u G¢u ˆ\¿ £ı∫ïªıUP“
ïi¬¯⁄
AŒUQfl”⁄
Gߣx
AƶUS‘PÕı¿
Pımh®£kÆ.
Akzx A˜u £mh¯⁄
Cµshı¡x
ﯔØıPU
QŒU ˆ\¥vhƒÆ. C®˜£ıx
Remove

Precedent

Arrows

Gfl÷ E“Õ £mh¤¿ QŒU
ˆ\¥uı¿
G∆¡¯PØı⁄
ˆuıh∫§¿
£ı∫ïªıUP“
E“Õ⁄˜¡ı A∆¡õ¯\∞¿
J∆ˆ¡ıfl”ıP AƶUS‘P“
©¯”≤Æ. J∆ˆ¡ı∏ ﯔ
QŒU ˆ\¥vk¯P∞¿ J∏
AƶU
S‘
©¯”≤Æ.
Cvº∏¢x
G¢u
ˆ\¿
£ı∫ïªı¬º∏¢x
|ıÆ
˜u∫¢ˆukzu
ˆ\¿ºÿS
˜hmhı
¡¢ux
G⁄
A‘تıÆ.
Akzu£iØıP
E“Õ Trace Dependents Gfl”
£mh¯⁄ A zv⁄ı¿ }[P“

·¸fl 9, 2008

˜u∫¢ˆukzu ˆ\¿º¿ E“Õ
©v®¯£
Ai®£iØıPU
ˆPısk
G¢u
G¢u
ˆ\¿P–UPı⁄ £ı∫ïªıUP“
ˆ\Ø¿£kQfl”⁄ Gfl£u¯⁄
≤Æ PınªıÆ. G⁄˜¡ C[S
S‘®§mh ˆ\¿æUS G®£i
©v®¶ ¡∏Q”x Gfl£uÿS
©ı”ıP C¢u ˆ\¿ºfl ©v®¶
G¢u G¢u ˆ\¿ºfl ©v®¯£
©ıÿ÷Q”x G⁄ A‘تıÆ.
C¢u uh[P“ A¯⁄z¯u≤Æ
˜uıÿ”zvº∏¢x Gkzx¬h
Remove Dependent Arrows
button Gfl” £mh¯⁄ QŒU

ˆ\¥vhƒÆ. CuÿS® £vªıP
Remove

All

Arrows

button

Gfl” £mh¯⁄≤Æ QŒU
ˆ\¥vhªıÆ. C¢u ¡»P“
|©US
|ıÆ
A¯©zu
£ı∫ïªıUP“
\õØıPa
ˆ\Ø¿£kQfl”⁄¡ı Gfl÷
Pım] ¡i¬¿ Pımk¡x |ıÆ
u¡÷ H˜u›Æ ˆ\¥v∏¢uı¿
v∏zvU ˆPı“Õ EuƒÆ.

27

E[P-–US Cflh∫ˆ{m C¯n®¶ u∏Æ ˜ÌıÏm \∫¡∫ A¿ªx
E[P“ Cflh∫ˆ{m \ı∫¢u I. §. -¯ØU ˆPısk E[P“ ChÆ
A‘-Ø®£-k-Q-”x. Auÿ˜Pÿ” ¡¯P-∞¿ ¬ÕÆ£-µzv¿ ]‘Ø
©ıÿ”[P“ ˜©ÿˆPı“Õ®£mk Pımh®£-k-Qfl”⁄.

h

ˆ|mi¿ §µƒÏ ˆ\¥¯P∞¿ uP-¡¿
˜
u
i
uÕ[P¯Õ ™P-ƒÆ ^õ-Ø-Èı-P®
£izxU ˆPısi-∏U¯P-∞¿
C¯h˜Ø vj-ˆµ⁄ Cµsk
A«-Q-P“ £h[P“ Q¯hUSÆ.
ˆ£Ø∫ ©ÿ÷Æ ¡Øx ˜£ımi∏USÆ. R˜« |ıfl u¤-Øı-Pz
uıfl ˆ\fl¯⁄-∞¿ C∏UQ˜”fl.
Gfl¯⁄a
\¢vUP
˜¡sk-ˆ©fl”ı¿
C[S
QŒU ˆ\¥x ˜©æÆ ¬£-µ[P¯Õ® ˆ£”-ªı˜©. Cv¿ G¢u¬-uzv-æÆ
}[P“
Pmk®£h®˜£ı¡- v ¿¯ª.
·Ïm £ı∫ £fl Gflˆ”¿ªıÆ
¬ÕÆ£-µ[P“ ¡∏Æ. A¿ªx
H˜u-›Æ J∏ GªUmµı-¤U
ˆ£ı∏-¯ÕU Pımi Cx E[P–US Cfl›Æ AvP £ıxPı®¶ u∏Æ. ˆ\fl¯⁄-∞¿ Cx
G[S Q¯hUQ-”x Gfl÷
ˆuõØ ˜¡sk©ı? QŒU
ˆ\¥v-k[P“ Gflˆ”¿ªıÆ
G -u®£mi-∏USÆ. |©US
Gfl⁄ ¬Ø®¶ Gfl”ı¿ G®£i
C¢u uÕzvÿS |ıÆ ˆ\fl¯⁄∞¿ A¿ªx u™Ã |ımi¿
C∏UQ-˜”ıÆ Gfl÷ ˆuõ-Q”x.
Cx Aˆ©-õUP |ımifl
uÕÆ A¿ª¡ı? A¿ªx
i¿º-∞-º-∏¢x
A¿ª¡ı
C¢u uÕÆ CØUP®£-k-Q-”x?
Gfl÷ ¬ØUP-ªıÆ.
C[S
uıfl
geotargetingGfl›Æ ˆuı»¿
~m£Æ £Øfl£-kzu®£-k-Q”x. Cx ˜£ıª ¡∏Æ
A¯«®¶-P“ G¿ªıÆ ¬ÕÆ£-

C

28

ˆ¡®¯\mkUS G®£i
Gfl F∫ ˆuõQ”x?
µÆ uıfl. C¢u ¬ÕÆ£-µÆ
uÕzv¿
˜£ık-¡-uÿPı⁄
J®£¢uÆ ˜©ÿˆPı“Õ® £k¯P-∞-˜ª˜Ø C¢u ¡¯P-Øı⁄
ˆuı»¿
~m£
¡\-v-≤Æ
C¯nUP®£-k-Q-”x.
E[P-–US
Cflh∫ˆ|m
C¯n®¶ u∏Æ ˜ÌıÏm
\∫¡∫
A¿ªx
E[P“
Cflh∫ˆ|m ïP-¡õ \ı∫¢u I.
§. ïP-¡-õ-¯ØU ˆPısk
E[P“ ChÆ A‘-Ø®£-k-Q”x. Auÿ˜Pÿ” ¡¯P-∞¿
¬ÕÆ£-µzv¿
]‘Ø
©ıÿ”[P“
˜©ÿˆPı“Õ®
£mk
Pımh®£-k-Qfl”⁄.
B⁄ı¿
C¢u
ˆuı»¿
~m£zvfl âªÆ E[P“
ˆ£∫\-⁄¿
uP-¡¿PÕı⁄
ˆ£Ø∫, ïP-¡õ, ˜£ıfl Gs,
Cˆ©-∞¿ ïP-¡õ, ¡Øx, £ıº-

·¸fl 9, 2008

⁄Æ BQ-Ø-¡ÿ¯” Psh-‘Ø
ïi-Øıx. Au-⁄ı¿ uıfl
E[P¯Õ P¡∫a] Pımi QŒU
ˆ\¥x §fl H˜u-›Æ B¯\
Pımi J∏ £i-¡zvfl âªÆ
C¢u uP-¡¿P-¯Õ® ˆ£ÿ÷
¬k-¡ı∫P“.
Ax ©mk-™fl‘ Øı˜µ-›Æ
Cflh∫ˆ|m £Øfl£-kzx-£-¡∫
J∏-¡∫ C¢u ¬ÕÆ£-µ[P-Œ¿
QŒU ˆ\¥uı¿ Au-¯⁄U
PnUQmk® £nÆ ˆ£÷Æ
¡¯P-∞-æÆ ]ª ˆ¡®¯\mP“
CØ[S-Qfl”⁄. G⁄˜¡ uıfl
H˜u-›Æ J∏ ¡¯P-∞¿ E[P¯ÕU P¡∫¢x QŒU ˆ\¥vh
C¢u ¬ÕÆ£-µ[P“ ïØÿ]
ˆ\¥Qfl”⁄. Av¿ Jfl÷-uıfl
C¢u ‚˜Øı hı∫ˆPmi[ ¡»∞¿ F∫P-Œfl ˆ£Ø∫P¯Õ
A¯©®£x.

[P“
¬s
BÆ® ¶˜µı-Qµ ı - ™ ¯ ⁄
µ]zx µ]zx
£Øfl£-kzx-£¡µı! A®£-iØı-⁄ı¿ C¢u i®Ï ©ÿ÷Æ uP¡¿ E[P-–USzuıfl. }[P“
¬s BÆ® £Øfl£-kzu¬¿¯ªØı? A®£-i-Øı-⁄ı¿
Ax Gfl⁄ Gfl÷ _∏UP-©ı-PU
T‘-¬-k-Q-˜”fl. Eª-ˆP[SÆ
Av-P-©ı⁄
©UPÕı¿
PÆ®≥mh-õ¿ £Øfl£-kzxÆ
Cª-¡-\-©ı⁄ GƧ 3 §˜Õ-Ø∫
¬s BÆ® ¶˜µı-Q-µıÆ. ].i.
Bi˜Øı ¯£¿, Bi˜Øı
\ı®m, GÆ·¸Ï, GÆ.K.i.,
˜¡∆ ©ÿ÷Æ £ª-¡-¯P-Øı⁄
Bi˜Øı ¯£¿P¯Õ CØUSÆ
ufl¯©-≤-¯h-Øx C¢u ¶˜µı-QµıÆ. }[P“ ¬∏ƶƣi
Cufl ˜uıÿ”zv¯⁄ ©ıÿ‘
A¯©zxU
ˆPı“Õ-ªıÆ.
Cv¿ √i˜Øı ¯£¿P-¯Õ-≤Æ
CØUP-ªıÆ. \õ, C¤ ¬ÂØzvÿS ¡∏-˜¡ıÆ.
¬s BÆ® ¶˜µı-Q-µı™ÿˆP⁄ ˜ªmhÏmhıP J∏
l¿ £ı∫ Jfl÷ Q¯hUQ-”x.
C¢u l¿ £ı∫ âªÆ ¬s
BÆ®
§˜Õ
˜£U
Psm˜µı¿P¯Õ ˆ¡® §µ-ƒ\∫ âª-©ı-PU Psm˜µı¿
ˆ\¥v-h-ªıÆ. Cv¿ ¶vØ
˜uh¿
¡\-v-P“
uµ®£mk“Õ⁄. Cufl âªÆ
¬s BÆ® ÏQflP-¯Õ-≤Æ
®ÕU Cfl ¶˜µı-Q-µıÆP-¯Õ-≤Æ
˜ui® ˆ£”-ªıÆ. Azx-hfl
Cª-¡-\-©ı¥U Q¯hUSÆ ™≥]U ©ÿ÷Æ √i˜Øı ¯£¿P¯Õ-≤Æ Cufl âªÆ ˆ£”ªıÆ. C¢u l¿£ı-õ¯⁄ ïuº¿ www.winamp.com/toolbar
Gfl” ïP-¡-õ-∞¿ E“Õ uÕzvº-∏¢x
ˆ£”-ƒÆ. §fl
Q¯hUSÆ Pmhzv¿ µfl
Gfl£-v¿ QŒU ˆ\¥uı¿
Eh˜⁄ l¿£ı∫ CØUP®£mk

}

¶vØ ¬s BÆ®
l¿ £ı∫...
E[P“
£Øfl£ımiÿSU
Q¯hUSÆ. C¢u l¿ £ıõ¿
âfl÷ §õ-ƒ-P“ C∏USÆ. ïuªı-¡-uıP ¬s BÆ® \∫a
l¿£ı∫. ˆ¡® uÕ[P“,
√i˜Øı ©ÿ÷Æ Bi˜Øı
¯£¿P¯Õ C¢u l¿ £ı∫
âªÆ ˜ui® ˆ£”-ªıÆ.
}[P“ ƒmPıÏm Gfl›Æ
uÕÆ u∏Æ √i˜Øı Bi˜Øı
£ıh¿P-Œfl µ]-P∫ Gfl”ı¿
Cufl
âªÆ
AvP
GsoU¯P-∞¿
A¯¡
S‘zx A‘-Ø-ªıÆ. Cª-¡-\-©ıPU
Q¯hUSÆ
£ª
£ıh¿P¯Õ Cufl âªÆ ˆ£”ªıÆ.
Cµshı-¡x l¿Ï §õƒ.
Cv¿ ¬s BÆ® ÏQfl
©ÿ÷Æ ®ÕU Cfl ¶˜µı-QµıÆP¯Õ Cufl âªÆ ˆ£”ªıÆ. Cu-⁄ı¿ ˜¡÷ uÕ[PŒfl ¡»˜Ø ˜ui® ˆ£÷Æ
˜|µÆ ™a\-©ı-Q-”x. Cv¿
´iØı Gfl÷ J∏ §õƒ
·¸fl 9, 2008

E“Õx. Cv¿ CØ[SÆ √i˜Øı-¬-¯⁄-≤Æ Bi-˜Øı-¬-¯⁄≤Æ £ı∫UP-ªıÆ, ˜PmP-ªıÆ.
Cv¿ Q¯hUSÆ Bi˜Øı
£ıh¿P“
Cª-¡-\-©ı-SÆ.
£ıh¿P“
C¯\UP®£-kÆ
˜£ıx Au-¯⁄® £ık-£-¡-õfl
£hÆ ˜©ªı-Pz uµ®£-k-Q-”x.
âfl”ı-¡x §õƒ ®˜Õ-Ø∫
Psm˜µı¿.
C¢u
Psm˜µı¿¿ CØUS-¡-uÿS
GŒ-uı-⁄x.
}[P“
£ıh¿P-¯ÕU
˜PmSƘ£ı-xÆ
√i˜Øı
Pım]-P-¯ÕU PıqÆ ˜£ıxÆ
C¢u
Psm˜µı¿P-¯Õ®
£Øfl£-kzu-ªıÆ. Pım]-P-¯Õ≤Æ
£ıh¿P-¯Õ-≤Æ
ü
¯¡sm, £ıÏm £ı∫˜¡∫m
ˆ\¥v-h-ƒÆ, {÷zu-ƒÆ, uÿPıº-P-©ıP {÷zv ¯¡UP-ƒÆ
©ÿ÷Æ CØUP-ƒÆ Cv¿
Psm˜µı¿P“ E“Õ⁄. l¿
£ıõ¯⁄ CØUQ µ]-≤[P“.

29

E[P“ §õ-Ø-©ı-⁄-¡-∏US £ıh¿ G v Au¯⁄ µıU C¯\®
£ıh¿P-¯Õ® £ık-£-¡∫P“ £ıi Au¯⁄ A¡-∏US §”¢u |ı“ £õ\ıP A›®§-⁄ı¿ G®£i C∏USÆ? CuÿˆP⁄ J∏ ˜¡iU¯P-Øı⁄
C¯n-Ø-uÕÆ E“Õx.

G

ªUmµı-¤U
¶U
Gfl÷
ˆ\ı¿ªU
TiØ Cñ-¶U
°¿P“ ©ın¡∫P-Œ-h-ïÆ ¬Â-Ø[P¯Õ
A‘¢x ˆPı“Õ ¬∏ƶÆ
©ÿ”-¡∫P-Œ-h-ïÆ §µ-£-ª-©ıQ
¡∏-Qfl”⁄. Cñ-¶U £i®£-v¿
Gfl⁄
ªı£Æ
Gfl”ı¿
C¡ÿ‘¿ ˆ£∏Æ£ı-ªı-⁄¯¡
Cª-¡-\-©ı-PU Q¯hUQfl”⁄.
]iUP-Œ¿ £v¢x Gkzxa
ˆ\¿¡x GŒx. Av-˜ª˜Ø
S‘®¶-P-¯Õ-≤Æ G v ¯¡UPªıÆ. £ª °¿P-Œ¿ E“Õ J˜µ
¬Â-Øz¯uz
ˆuıSzx
¯¡zx £iUP-ªıÆ. |©USz
˜u¯¡-Øı⁄
£UP[P¯Õ
©mkÆ §õsm Gkzx £iUPªıÆ. J∏ ]ª £UP[P-–UPıP
J∏ ¶zu-Pz¯u˜Ø ¬¯ª
ˆPıkzx ¡ı[Pz ˜u¯¡∞¿¯ª. Gzu¯⁄ Bsk-PÕı⁄ı-æÆ C¢u °¿P“ Q»Ø˜¡ı A»-ؘ¡ı ˜£ı¡v¿¯ª. Øı∏Æ ¡ı[Qa
ˆ\fl÷ v∏®§z uµ-¬¿¯ª
Gfl” §µa¯⁄-≤Æ C¿¯ª.
GŒ-uıP J∏ ˆ£fl i¯µ-¬¿
Pı®§ ˆ\¥x Gkzxa ˆ\¿ªªıÆ. ˜©æÆ Cflˆ⁄ı-∏-¡∏US Cˆ©-∞¿ âª-©ıP
A›®£-ƒÆ
ˆ\¥v-h-ªıÆ.
C¯n-Øzv¿ £ª Ch[P-Œ¿
Czu-¯PØ
°¿P“
Q¯hUQfl”⁄.
A¡ÿ‘¿
RÃUPı-qÆ
âfl÷ uÕ[P“ ]”®£ıP
CØ[S-Qfl”⁄. ïu¿ uÕÆ
www.freeebooks.net. Cv¿
E“Õ °¿P-Œ¿ Gzu¯⁄
°¿P¯Õ ˜¡sk-©ı-⁄ı-æÆ

30

C¯n-Øzv¿ Q¯hUSÆ
Cª-¡\ °¿P“
Cª-¡-\-©ıP
hƒs˜ªım
ˆ\¥v-h-ªıÆ.
E[P-–US
˜¡siØ Eu-¬-∞-¯⁄z u¢x
˜u¯¡-Øı⁄ ˆ£ı∏-Œ¿ E“Õ
°¿P-¯ÕU
Pımk-Q-”x.
Akzu uÕÆ www.ebooklobby.com C¢u uÕzv¿ °¿P“
¡¯P®£-kzu®£-k“Õ⁄.
¡∫zu-PÆ, P¯ª, PÆ®≥mi[,
P¿¬-∞-Ø¿ G⁄ Azu¯⁄ §õƒ-P-Œ-æÆ °¿P“ E“Õ⁄.
G¢u ¡¯P-∞¿ °¿P-¯Õz
˜uk-Q-’∫P˜Õı Au¯⁄ QŒU
ˆ\¥x E[P-–UPı⁄ °¿P¯Õ
GkUP-ªıÆ, £iUP-ªıÆ.
www.getfreeebooks.com
Cx-ƒÆ Cª-¡-\-©ıP °¿P¯Õz u∏Æ uÕÆ. Gzu¯⁄
°¿P¯Õ ˜¡sk-©ı-⁄ı-æÆ

·¸fl 9, 2008

hƒs˜ªım ˆ\¥x ˆPı“ÕªıÆ. C¯n-ØÆ ï -¡-xÆ
˜ui® £ı∫zx A¯⁄zx C
¶US-P-¯Õ-≤Æ C[S ˆ¡Œ∞mk“Õ-⁄∫. ]ª ~ı¿P¯Õ
A¡∫P˜Õ uØı-õzx ¡«[SQfl”-⁄∫. }[P“ ]”®£ı-⁄x
Gfl÷ GsqÆ C&¶U C¢u
uÕzv¿ C¿¯ªØı? C¢u
uÕzvfl Am™-¤Ïm˜µmh∏US Cˆ©-∞¿ âªÆ ˆuõ¬zuı¿ A¡∫ Au-¯⁄®
£izx® £ı∫zx ˜\∫zx-¬-k¡ı∫.
E[P“
£ıh¯ª
µıU
C¯\-∞¿ ˜PmP-ªıÆ: E[P–US B[Q-ªzv¿ £ıh¿
G -uz ˆuõ-≤©ı? u¤z
v”¯©
Jfl֮
˜u¯¡-

∞¿¯ª. Happy Birthday to You
My dear Gfl÷ G -v-⁄ı-æÆ
Ax J∏ £ıh¿ uıfl. C®£i
E[P“
§õ-Ø-©ı-⁄-¡-∏US
£ıh¿ G v Au¯⁄ µıU
C¯\® £ıh¿P-¯Õ® £ık-£¡∫P“ £ıi Au¯⁄ A¡-∏US
§”¢u |ı“ £õ-\ıP A›®§⁄ı¿
G®£i
C∏USÆ?
CuÿˆP⁄ J∏ ˜¡iU¯P-Øı⁄
C¯n-Ø-uÕÆ E“Õx. Cufl
ïP-¡õ http://www.srse/p1/src/
sing/
Ï•a k ˆhUÏm

ˆuı»¿ ~m£Æ ˜P“¬®
£mi-∏®•∫P“. Cx ˆhUÏm
k Ï•a Gfl” ¡¯P-∞¿
ˆ\Ø¿£-k-Q-”x. Ehfl C¯\¯Ø-≤Æ ˜\∫UQ-”x. uÿ˜£ı¯uUS C¢u £ıh¿ uÕzvfl
AP-µı-v-∞¿ 1,400 ˆ\ıÿP“
©mk˜© C∏UQ-”x. }[P“
E[P“ ˜uı» ¬·-Øı-¬ÿS
§”¢u |ı“ ¡ıÃzx P¬¯u
G v
A¯u®
£ıh-ªıP
A›®£a ˆ\ıfl⁄ı¿ C¢u
©ıvõ ¬·Øı Gfl” ˆ\ı¿

C¿¯ª. C¢u ˆ\ı¿ E“Õ
£ıh¿ Huı-¡x C∏¢uı¿
G[P-–US A›®¶[P“ Gfl”
ˆ\¥v E[P-–USU Pımh®£kÆ. ˜¡iU¯P-ØıP C∏¢uıæÆ Cx J∏ ¶x A›-£¡Æuıfl. uÕzvÿSa ˆ\fl÷
£ı∫zx A›-£-¬-≤[P“.
ïu-º¿ E[P-–U˜P J∏
P¬¯u Jfl¯” G v Cufl
âªÆ A›®§® £ı∏[P“.
§fl E[P“ ˜uı«∫P-–US
A›®¶[P“.

§

ºÆ
C¿ªıu
i ‚ m h ¿
˜£ım˜hıUP“
¡¢u⁄.
A¡ÿ¯”
Aa]kÆ \ıu⁄[-P–Æ u¤
|£∫P“ ¡ı[Q ¯¡zxU
ˆPı“–Æ AÕ¬¿ ¡¢u⁄.
uÿ˜£ıx ˜£ım˜hıUP“
Aa]hı©¿ A¡ÿ¯”U Pım]U-ˆP⁄ ¯¡zvh i‚mh¿
˜£ım˜hı §˜µÆP“ ¶«UPzvÿS ¡µz ˆuıh[Q E“Õ⁄.
Cv¿
˜£ım˜hıUP¯Õ
C¯nUPı©¿
˜£ım˜hı
¯£¿P¯Õ £v¢x ¯¡zvmhı¿ ˜£ıxÆ. |ıÆ ˆ\m ˆ\¥u
˜|µ®£i ˜£ım˜hıUP¯ÕU
PımiU ˆPısi∏USÆ.
Cufl ¬¯ªØı¿ Cufl
£µ¡¿ \ÿ÷ S¯”¡ıP˜¡
E“Õx. BskUS uÿ˜£ıx
60,000 i‚mh¿ §˜µÆP˜Õ
¬ÿ£¯⁄ØıQfl”⁄. B⁄ı¿
C¢u Bsi¿ Cx C∏
©h[PıP EØ∏Æ Gfl÷ Gv∫£ı∫UP®£kQ”x. i‚mh¿
˜£ım˜hı §˜µÆP“ ©mk™fl‘ GƧ 3 §˜ÕØ∫P“,
PiPıµ[P“,
G®.GÆ.
˜µi˜ØıU-P“ ©ÿ÷Æ √i˜Øı
§˜ÕØ∫P–Æ
C¯n¢x
i‚mh¿
˜£ım˜hı
§˜µÆP“ ¡µz ˆuıh[Q
E“Õ⁄.
C¡ÿ‘fl ¬¯ª π.5,000
ïu¿ π.12,000 ¡¯µ E“Õ⁄.
Cx¡¯µ
ˆPıhıU,
mµıflˆÈflm ©ÿ÷Æ ˜©ı\∫

˜£ım˜hı C¿ªıu
§˜µÆP“
˜£∫ {÷¡⁄[P“ u[PŒfl
§˜µÆP¯Õ
¬ÿ£¯⁄US
ˆPısk ¡¢x“Õ⁄. \ıÆ\[
©ÿ÷Æ ˜P⁄fl {÷¡⁄[P“
Cv¿ ¬¯µ¬¿ C”[Pz
vmh™kQfl”⁄.
ˆ£∏Æ£ıæÆ 7 A¿ªx 8 A[Sª
AÕ¬ªı⁄
§˜µÆP˜Õ
ˆ£∏Æ-£ıæÆ
¬ÿ£¯⁄ØıQfl”⁄. Cv¿ J∏ ‚§

ˆ©©õ Pı∫i¯⁄ C¯nzuı¿
H”zuı« 1000 ˜£ım˜hıUP“
¡¯µ ˆ\m ˆ\¥vhªıÆ.
ˆ\fl” Bsk EªP AÕ¬¿
Czu¯PØ
§˜µÆPŒfl
GsoU¯P J∏ ˜Pıi¯Øz
uısi E“Õx. Cx Bsk
˜uı÷Æ 70% ïu¿ 80% ¡¯µ
EØ∏Æ Gfl÷ A‘¬UP®£mk“Õx.

v⁄©ª∫ |ıŒu»fl C¯n®£ıP J∆ˆ¡ı∏ v[PmQ«¯©≤Æ ˆ¡Œ¡∏¡x PÆ®≥mh∫ ©ª∫,
£¯h®¶P¯Õ _∏UPƒÆ, v∏zuƒÆ ˆ£ı÷®£ı]õØ∏US ï  Eõ¯© Esk. £¯h®¶P¯Õ
A›®¶Æ˜£ıx A¢u¢u £Sv∞fl u¯ª®¯£ ïP¡õ∞¿ G uƒÆ. ïP¡õ: u.ˆ£.Gs:517,
ˆ\fl¯⁄ñ600 008. ˆuı¯ª˜£]: 044044ñ2819
- 28195005
5000

·¸fl 9, 2008

31

Computer Malar Supplement Issue of Dinamalar Dated JUNE 9, 2008 Regd .No.TN/Chief Pmg .243

™Pa ]”¢u ¡i-¡-¯©®¶, ϯh-ªı⁄ ˜uıÿ”Æ,
]”®£ı⁄ Tk-u¿ ¡\-v-P“ BQ-Ø-¡ÿ¯” Gv∫£ı∫USÆ
¡ıiU¯P-ØıÕ∫P-–UPı⁄ §õ-™-ØÆ ˜£ıfl Cx Gfl÷
Cu¯⁄ \ıÆ\[ A‘-¬zx“Õx.

ƒVDƒ∫ >ÚD

Âk´›™∫Ô^
A

fl¯©∞¿
\ıÆ\[
ufl›¯hØ
§µ
SGH U900
£ª©ı⁄
˜£ı¯⁄ C¢v-Øa \¢¯u∞¿ ˜©æÆ Gmk ˜£ıflP-–-h›Æ £ª x¯n ˆ©ı¯£¿ \ıu⁄[P-–-h-›Æ A‘-ï-P®£-kzvØx. ≤ñ900 ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
£Øfl£-kzx-£-¡-õfl
˜|¬-˜PÂfl £i R˜£-i¿ IPıflP-¯Õ≤Æ JŒ-¯Ø-≤Æ ©ıÿ÷-Q-”x.
GkzxU
PımhıP
™≥-]U
˜©ıi¿ C∏U¯P-∞¿ ™≥-]U
IPıflP-–Æ ˜P©µı ˜©ıi¿
C∏U¯P-∞¿ ˜P©µı \ı∫¢u
IPıflP-–Æ
Pımh®£-kQfl”⁄. 12.9 ™´ ui-©-¤¿
E“Õ C¢u ˜£ı¤¿ 5 ˆ©Pı
§UˆÈ¿
˜P©µı
C¯nUP®£mk“Õx. ˜£Ï
ihUÂfl ˆuı»¿ ~m£Æ
ˆPısh
˜P©-µı-¡ıP
Cx
CØ[S-Q-”x.
Azx-hfl
C˜©‰
ψh-§-¯ª-\∫
©ÿ÷Æ ¯¡m ¯h⁄™U ˜µga ¡\v - ≤ Æ

E“Õx.Cv¿ E“Õ §µ-ƒ-\∫
âªÆ
7.2
GÆ.§.§.GÏ.
˜¡Pzv¿
Cflh∫ˆ|m
C¯n®§-¯⁄® ˆ£”-ªıÆ. Cx
J∏ ¯Ì Ï•m hƒs º[U
£ıUˆPm AUˆ\Ï ˆuı»¿
~m£zv¿ CØ[SÆ §µ-ƒ-\-µıSÆ. Cu-⁄ı¿ ˜£ıfl ˜P©µı
âªÆ Gkzu ¶¯P® £h[P¯Õ
GŒ-uı-P-ƒÆ
¬¯µ-¡ı-P-ƒÆ
A›®£ ïi-Q-”x. Cufl ¬¯ª
π.20,585
G⁄
S‘UP®£mk“Õx. ™Pa ]”¢u
¡i-¡-¯©®¶,
ϯh-ªı⁄
˜uıÿ”Æ, ]”®£ı⁄ Tk-u¿ ¡\v-P“
BQ-Ø-¡ÿ¯”
Gv∫£ı∫USÆ ¡ıiU¯P-ØıÕ∫P–UPı⁄ §õ-™-ØÆ ˜£ıfl Cx
G

÷
Cu¯⁄

\ıÆ\[
A

¬zx“Õx.
\ıÆ\[
{÷-¡⁄zvfl Akzu Cµsk
SGHi780
˜£ıflPÕı⁄
©ÿ÷Æ D780 BQØ CµskÆ
§]-⁄Ï
˜|ıUP[P-–US

ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¯⁄® £Øfl£kzx-£-¡∫P¯Õ
CªUPı-PU
ˆPısk uØı-õUP®£mk“Õ⁄.
SGHi780¿ ï  ¯h®§[ R
˜£ı∫k uµ®£m k“Õx. Azxhfl ha ÏQ-üfl ¡\-v-≤Æ
ˆPıkUP® £mk “Õx. Cv¿
¬s ˜hıÏ ˆ©ı ¯£¿ £v®¶ 6
B®£-˜µmi[
]Ïh-©ı-Pa
ˆ\Ø¿£-k-Q-”x. Cu-⁄ı¿ ¶Ë
ˆ©∞¿,
GÆ.GÏ.
B•Ï,
GÆ.GÏ.Gfl.
\ımi[,
‚.§.GÏ. ¡\v, B®i-P¿
©ƒÏ, ¯¡ñ§ ¡\v 2 ˆ©Pı
§UˆÈ¿ ˜P©µı BQ-د¡
E“Õ⁄.
ïu¿ ïu-ªıP
ˆ©ı¯£¿ ˜£ı¤¿ J∏ B®iP¿ ©ƒÏ ¡\v uµ®£-k-¡x
\ıÆ\[ {÷-¡-⁄zvfl C¢u
˜£ı¤¿uıfl.
Cufl
S‘UP®£mh
¬¯ª
π.25,000
3
\ıÆ\[ D780
˜£sm
CØUPzv¿
ˆ\Ø¿£-kÆ
˜£ı⁄ıSÆ. Cv¿ Cµsk ]Æ
Pı∫k-P¯Õ
CØUP-ªıÆ.
]Æ ©ıÿ‘® £Øfl£-kzu R
˜£i¿
J∏
hıQ“
R
uµ®£mk“Õx. 2.1 A[Sª
¡snzv¯µ, 2 ˆ©Pı §U
ˆÈ¿ ˜P©µı, G®.GÆ. Aªı-µÆ,
GƧ 3 §˜Õ-Ø∫, Cˆ©-∞¿
¡\v, ¶–-lz ©ÿ÷Æ ¶–-lz
âªÆ §õsi[ BQ-Ø-¡ÿ÷hfl 11 ©o ˜|µÆ uı[PU TiØ
˜£mh∫
˜£UP®
¡\-v-≤Æ
ˆPısk“Õx.
\ıÆ\[
M120
ˆ©ı¯£¿

˜£ıfl
ˆ£ı x
˜£ıUS AÆ\[P-Œ¿
Gv∫Pı-ªz ˜u¯¡-P¯ÕU
P∏zv¿
ˆPısk
A¯©¢uuıP ¡i-¡-¯©UP®£mk“Õx.
S˜µıÆ ßa]¿ §¤-Ê[, GƧ3
§˜Õ-Ø∫, Ïj-õ˜Øı G®.GÆ.
˜µi˜Øı, √i˜Øı ¡\-v-≤-hfl
˜P©µı, ‚.§.B∫.GÏ., A¯«®
§fl ˜|µÆ AÕ¢x ˆ\ı¿æÆ
¡\v, C¢v B[Qª GÏ.GÆ.
GÏ., BQ-Ø-¡ÿ÷-hfl 10 GƧ
ˆ©©-õ-≤-hfl E“Õx. Cufl
¬¯ª π.3,795.
\ıÆ\[ J150 ˆ©ı¯£¿ ˜£ıfl
ˆ©mhı-ºU i¯\-¤¿ ¡i-¡¯©UP®£mh
˜£ı⁄ıP
ˆ·ıºUQ-”x. 9.9 ™´ ui-©-¤¿
1.9 A[Sª iϧ˜Õ ¡snzv¯µ-≤-hfl Q¯hUQ-”x. 1.3 ˆ©Pı
§UˆÈ¿ ˜P©µı, GƧ3 §˜ÕØ∫, G®.GÆ.˜µi˜Øı, ¶–-lz
¡» C¯n®¶, }miUSÆ ¡\v
ˆPısh ˆ©©õ Pı∫m ˜£ı∫m
¡\v BQ-Ø-¡ÿ÷-hfl π.5,300
¬ ¯ ª - ∞ - h ® £ m
k“Õx.ˆ©ı¯£¿
˜£ı¤¿
v˜Ømh∫ G£Um ˆPık®£¯u
ˆ©ı¯£¿
v˜Ømh∫
G⁄
A¯«UQfl”-⁄∫.
Azu-¯PØ
¡\v
ˆPısh-uıP
\ıÆ\[
BeaT450 ˆ©ı¯£¿ ¡¢x“Õx.
I.].C. £¡∫ BƧ-Œ-£-Ø∫ ¡\-v≤-hfl
ﮣ-õ-©ın

ˆ¡Œ®£-k-Q-”x. Cx Cµsk
ϯª-h∫ ˆPısh ¡«UP-©ı⁄
¡\-v-P-–-hfl
A¯©¢u
ˆ©ı¯£¿ v˜Ømh∫ ˜£ı⁄ı-

·¸fl 9, 2008

SÆ. Cufl ¬¯ª π.14,799.
ufl›-¯hØ S∏ ^õÏ ¡õ¯\-∞¿
\ıÆ\[
˜©æÆ
Cµsk ˜£ıflP¯Õ ˆ¡Œ∞mk“Õx. S¸ 145 ©ÿ÷Æ S¸
300 G⁄ C¢u CµskÆ ˆ£Ø-õh®£mk“Õ⁄. S¸ 145 ˜£ıfl
¬¯ª π. 1,696. ¡snzv¯µ,
8 ©o ˜|µ ˜£mhõ ˜£U A®,
Ï•UP∫ ˜£ıfl, ˆ©ı¯£¿
m˜µUP∫ BQ-Ø-¡ÿ÷-hfl 16
£ıº-˜£ı-¤U õ[ ˜hıflP-–hfl Cx Q¯hUQ-”x. \ıÆ\[
S∏ 300 J∏ §Œ® ˜£ıfl.
G®.GÆ. ˆµPı∫i[ ˜µi˜Øı,
GƧ 3 õ[ ˜hıfl, C¢v
B[Qª GÏ.GÆ.GÏ. ¡\v,
C¢vØ Pıªsh∫, ·ı¡ı ¬¯ÕØımkUP“ BQØ ¡\-v-P-–-hfl
π. 2,999 G⁄ C¢u ˜£ıfl ¬¯ª∞-h®£mk“Õx. C¡ÿ÷-hfl
˜\∫zx \ıÆ\[ S∏ ©ıh¿ ¡õ¯\-∞¿ S∏ 145,S∏ 100, S∏200
©ÿ÷Æ S∏ 300 G⁄ |ıflS
˜£ıflP“
Q¯hUQfl”⁄.
C¡ÿ‘fl ¬¯ª π.1,696º-∏¢x
π. 2,999 ¡¯µ E“Õx.
\ıÆ\[ ¶x-¡-¯P-Øı⁄ ˆ©ı
¯£¿ ˜£ıflP“ ©mk-™fl‘
A¡ÿ‘ÿPı⁄
x¯n
\ıu⁄[P“ ¬ÿ£-¯⁄-∞-æÆ C”[Q
E“Õx. ¶–-lz ˆÌmˆ\m,
˜©ı˜⁄ı ©ÿ÷Æ Ïj-õ˜Øı
˜£ı∫mh-§“
Ï•UP∫P“,
˜ÌsmÏ §ü ˆÌmˆ\m, Pı∫
Ahı®h∫ ©ÿ÷Æ ¡«UP-©ı⁄
Ïhısh∫m
x¯n
\ıu⁄[P¯Õ ˆ¡Œ-∞mk“Õx.

\ıÆ\[ D780
3 ˜£sm
CØUPzv¿ ˆ\Ø¿£kÆ ˜£ı⁄ı-SÆ. Cv¿
Cµsk ]Æ Pı∫kP¯Õ CØUP-ªıÆ.
]Æ ©ıÿ‘® £Øfl£kzu R ˜£i¿ J∏
hıQ“ R
uµ®£mk“Õx. 2.1
A[Sª
¡snzv¯µ,
2 ˆ©Pı §UˆÈ¿
˜P©µı, G®.GÆ. AªıµÆ, GƧ 3 §˜Õ-Ø∫,
Cˆ©-∞¿ ¡\v, ¶–lz ©ÿ÷Æ ¶–-lz
âªÆ §õsi[ BQØ-¡ÿ÷-hfl 11 ©o
˜|µÆ uı[PU TiØ
˜£mhõ ˜£UP® ¡\-v≤Æ ˆPısk“Õx.

ÿ\VÁ√_
\ÈÏ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful