P. 1
komounismos entos epohis

komounismos entos epohis

|Views: 4|Likes:
Published by Odysseas Aivalis
komounismos
komounismos

More info:

Published by: Odysseas Aivalis on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

Ì×ÖÞ˛

Ú
ÌÔÛæÚ
´
Ö Ù˛ÓÌØ—ÔÖ ¨Ý—ÌØàÓ¨ ÛÖÜ ·ÔÛÖÚ
·×ÖÞ˛Ú ¸˛ÓÖÙ—ÌÜ ÌÛ¨— ÙÛ¨ 20 ÞØÖ -
Ô—¨ ¨×Ö Û˛Ô ÌÑÑ—Ô˛Ù˛ Û˛Ú Ñ¨Û¨ Ø-
ØÌÜÙ˛Ú ÛÖÜ (¨Ô)Ü ×¨ØÑÛÖÜ, ×ÖÜ
Ù˛Ó¨ÛÖ¸ÖÛ˛ ˇ˛ÑÌ ÓÌ Û˛Ô ×Ûà Ù˛
ÛÖÜ ÛÌ—ÞÖÜÚ ÛÖÜ –ÌØÖÒ—ÔÖÜ ÙÛ—Ú 9
…ÖÌÓÉØ—ÖÜ ÛÖÜ 1989.
´Ö ˇÌÓ¨ ÛÖÜ Ì—Ô¨— Ö ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú
àÚ ÒÌÕ˛, ÌÔÔÖ—¨, —¸Ì¨, ¨ÒÒ¨ Ѩ— (ÑÜØ—àÚ)
àÚ Ñ—Ô˛Ó¨, ÛÖ ßÑ—Ô˛Ó¨ ×ÖÜ Ñ¨Û¨Ø˚Ì— Û˛Ô
Üר ØÞÖÜÙ¨ Û¨ Õ˛ ×ب˚Ó¨ ÛàÔý, Ö ×àÚ ÛÖ
×ÌØ—Ì˚بÝÌ Ö „¨ØÒ »¨ØÕ. ¾ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖ Ú, ÒÖ—×Ö Ô, àÚ Ñ—Ô˛Ó¨, àÚ Ñ—Ô˛Ù˛,
¸˛Ò¨¸˛ , ¨Ô¨ÛØÌ×Û—Ñ˛ , ×ÖÜ, ßÜײØÌÛà -
ÔÛ¨Úý Û˛Ô —ÙÛÖØ—Ñ˛ ¸—¨ÒÌÑÛ—Ñ˛ , Ü×ÌØɨ—-
ÔÌ— ÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ , ÖÒÖÑÒ˛Øà ÔÌ— ÛÖ
×ØÖÒÌۨؗ¨ ÛÖ ¨—ØÖÔÛ¨ Ú ÛÖ, ѨۨØ˚à ÔÛ¨Ú
ÛÖ àÚ Û¨ Õ˛ Ѩ—, ÌÛÙ— ѨۨØ˚à ÔÛ¨Ú Û—Ú
Û¨ ÕÌ—Ú ÙÜÔÖҗѨ . ¾ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú àÚ ˛
Ñ—Ô˛Ù˛ ×ÖÜ Ö¸˛˚Ì— Û˛Ô ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨ ÙÌ
Ó—¨ ¨Û¨Õ—Ñ˛ ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ ˇÌÙÓ—Ù˛, ÙÌ Ó—¨
ÑÖ—ÔàÔ—¨ Ö ×ÖÜ Ö Ñ¨ˇÌÔ¨Ú Ñ¨— ˛ ѨˇÌÓ—¨
×ØÖÙÝÌØÌ— ¨Ô¨ ÒÖ˚¨ ÓÌ Û—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ
ÛÖÜ Ñ¨— ÙÛÖÔ Ñ¨ˇÌÔ¨ Ѩ— Û˛Ô Ñ¨ˇÌÓ—¨
×ØÖÙÝÌØÌÛ¨—, Ö ,Û— ¨ÔÛ—ÙÛÖ—ÞÌ— ÙÛ—Ú ¨Ô¨ -
˚ÑÌÚ Û˛Ú. °ÜÛÖ ˇÌàØÖÜ Û¨Ô ˚—¨ Ѩ—ØÖ ×àÚ
ߡ¨ ˚ب ßÌ— ˛ ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨ ÙÛ—Ú Ù˛Ó¨—ÌÚ
Û˛Úý ÑÒÌ—ÔÖÔÛ¨Ú Û˛Ô ×ÌØ—Ö¸Ö Û˛Ú ×ØÖ—¢-
ÙÛÖØ—¨Ú Û˛Ú Ñ¨— ¨ÔÖ—˚ÖÔÛ¨Ú Û˛ ݨ Ù˛ Û˛Ú
×ب˚Ó¨Û—Ñ˛ Ú Û˛Ú —ÙÛÖØ—¨Ú, Ñ—ÔÖÜ ÓÌÔ˛
¨×Ö ÛÖ É¨Ù—ÒÌ—Ö Û˛Ú ¨Ô¨˚Ѩ—Ö Û˛Û¨Ú ÙÛÖ
ɨٗÒÌ—Ö Û˛Ú ÌÒÌܡÌØ—¨Ú.
`˛ ÓÌب; »ÌÛ¨ ¨×Ö Û—Ú ÛÖ ÙÌÚ Ñ¨—
ÛÖ ÙÌÚ Ñ¨Û¨ØØÌÜ ÙÌ—Ú, Ó¨Û¨—à ÙÌ—Ú, ¸—¨-
ßÌÜ ÙÌ—Ú ×ÖÜ ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ àÚ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÛÌ Ú; „¨— Û— Ù˛Ó¨—ÔÌ— Ù˛ ÓÌب Ô¨
Ì—Ó¨ÙÛÌ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛÌÚ; ·ÞÌ— ¨×¨ ÔÛ˛Ù˛
¨ÜÛÖ ÛÖ ÌØà Û˛Ó¨; ·ÞÌ— ÔÖ ˛Ó¨; „— ¨Ô
ÌÞÖÜÔ ÛÌÒÌ—à ÙÌ— Ö Ò¨; °Ô ߲ ˛ ÛÛ¨ Ù˛ ÓÌب
¸ÌÔ Ì—Ô¨— ÛÖÜ Ì—¸ÖÜÚ ÌÑÌ—ÔÖÜ, ÓÌ ÛÖ Ö×Ö—Ö
˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ¨Ø—ÙÛÌب Ì—Ô¨— ѨۨˇÒ—×ۗѨ
ÌÕÖ—ÑÌ—àÓÌÔ˛, ¨ÒÒ¨ Ó—¨ ÙÜÔÛØ—É˛ ÛÖ ÙÖ
ÖØ—ÙÛ—Ñ˛ , ×ÖÜ ¸Ì—ÞÔÌ— Ô¨ ¨×¨Õ—à ÔÌ— Û¨
—¸—¨ Û¨ ˇÌàØ˛Û—Ñ¨ רب¸Ì—˚Ó¨Û¨, ÓÌ Û¨
Ö×Ö—¨ ¨ÜÛ˛ ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛ רب¸ÖÙ—¨Ñ¨
¸ÖÜ ÒÌÜÌý, Ö ×àÚ Ñ¨ ×Ö—¨ ÙÛ—˚Ó˛ , Ò—˚Ö
ÓÌÛ¨ ÛÖ ’89, Ü×ÌˇÌÙÌ Ö ¶˚ÑÒÌÛÖÔ;
°Ú ר ØÖÜÓÌ àÚ ¨—Ù—Ö ¸ÖÕÖ Ù˛Ó¨ ¸— ÛÖ
˚Ì˚ÖÔÖ Ú ×àÚ Ö ¶˚ÑÒÌÛÖÔ ß¨ ÞÔÌ— ×ÒÌÖÔ
Õ¨Ô¨ ˚—¨ ÛÖ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ . „— ¨Ú Ü×Ö-
˚بÓÓ—ÙÖÜÓÌ Ñ— ¨ ÒÒ¨ Ù˛Ó¨ ¸—¨: Ö Ù¨
ÙÜÓɨ—ÔÖÜÔ ÙÛ˛ …Ö Û—¨ °ÓÌØ—Ñ˛ ˛ ˛ ÌÑ
ÔÌÖÜ Ì×—ÉÌɨ—àÙ˛ Û˛Ú ˇÌÙ˛Ú ÛàÔ ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÛà Ô ˚—¨ Û˛Ô Ì˚˚ÌÔ˛ Û¨ Ù˛ ÛÖÜ
ѨחۨҗÙÓÖÜ Ô¨ ˚ÌÔÔ¨ Ì— ÑØ—ÙÌ—Ú ˛ ü
˚—¨Û— Ö Þ—;ü Ѩ— ˛ Ì×—ÒÖ˚˛ ÛÖÜ `ˆ… Ô¨
ÛÖ×ÖˇÌÛ˛ˇÌ— ÓÌ ÛÖ ×ØÖ—Ó—Ö ÛÖÜ ×ØÖ˚ب Ó-
Ó¨ÛÖ Ú ÛÖÜ Ü×Ì Ø Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—¨Ú ÛàÔ
¨Ô¨˚Ñà Ô, ÓÌ Û—Ú Ù¨ÝÌ—Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÌÚ
Û˛Ú ÙÜÔ¸˛Òà ÙÌ—Ú.
°×Ö Û˛Ô ¨ ÒÒ˛, Ì—Ô¨— Ѩ— ˇÌ Ó¨
¨×Ö Ý¨Ù˛Ú ˛ ÙÛ¨ Ù˛ Ó¨Ú. ‡ÌÔ ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨—
Ô¨ Ì—Ó¨ÙÛÌ ÌÙÛà Ѩ— Ò—˚Ö ×Ì×Ì—ÙÓÌÔÖ— ˚—¨
ßÛÖ ¸Ö ÒÖ Û˛Ú —ÙÛÖØ—¨Úý ×ÖÜ ÙÜÙÙàØÌÜ Ì—
˛ ÛÛÌÚ Ñ— ¨ ÒÒÌÚ ˛ ÛÛÌÚ ÓÖ ÔÖ Ñ¨— ÓÖ ÔÖ ˚—¨ Ô¨
ÙÛØà ÙÌ— ÛÖ ¸ØÖ ÓÖ ˚—¨ Û˛ Ô—Ñ˛, ¸ÌÔ
ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨— Ô¨ ×—ÙÛÌÜ ÖÜÓÌ ÙÛÖÔ ßÑÖ ÑÑ—ÔÖ
ÛÜÝÒÖ×Ö ÔۗѨý ×ÖÜ ÙѨ ÉÌ— Ü×Ö˚Ì—àÚ,
¨ÑÖ Ó˛ Ñ— Ö Û¨Ô Û—×ÖÛÌ ¸ÌÔ Ó¨Ú Ü×Öß—¨ ˝Ì—
˚—’ ¨ÜÛÖ . °ØÑÌ— Ô¨ ÙÜÓÝàÔÖÜ ÓÌ ÓÌ ÛÖÔ
»×¨ÔÛ—ÖÜ ×àÚ ß˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌ-
Ù˛ רبÓÌÔÌ— ˛ ÖØˇ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛,. .., ¸ÌÔ
¸—¨ÑØ—Ôà Ѩӗ¨ ¨ ÒÒ˛. °Ô ¨ÜÛ˛ ˛ Ü×Ö -
ˇÌÙ˛ ×ØÌ×Ì— Ô¨ Ì˚ѨۨÒÌ—ÝˇÌ—, ÛÖ ÛÌ ¸ÌÔ
¨Õ—˝Ì— ÛÖÔ ÑÖ ×Ö Ô¨ Ѩ ÔÖÜÓÌ Û—×ÖÛÌ, ÙÛ˛Ô
Û¨ Õ˛ Û˛Ú ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛ Ú ¸Ø¨ Ù˛Ú... °Ú ¨ÙÞÖ-
Ò˛ˇÌ— Ö Ñ¨ˇÌÔ¨Ú ÓÌ Û—Ú Ü×ÖˇÌÙÌ—Ú ÛÖÜ Ñ¨—
¨Ú ר ßÖÜÓÌ Ô¨ Ó—Ò¨ ÓÌ ˚—¨ ÛÌÛÖ—¨ ˝˛Û˛ -
Ó¨Û¨ý. ¿Ø¨˚ӨۗѨ ¸ÌÔ Üר ØÞÌ— ¨ ÒÒ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛. †—¨Û— ˛ ÑÖ—Ô˛ —¸ÖÑÛ˛Ù—¨ ¨×ÖÛÌ-
ÒÌ— ¨×¨ ÔÛ˛Ù˛ ÙÛ¨ ×بÑۗѨ (˚—¨ Ô¨
ˇÜÓ˛ˇÖÜ ÓÌ Ñ¨— ÛÖÔ ˜Ö ÜÌØÓרÞ) ×ØÖ-
ÉÒ˛ Ó¨Û¨ ÛàÔ ¨ÔˇØà ×àÔ. „¨— ˚—¨ ÌÔ¨
ÒÖ ˚Ö ¨ÑÖ Ó¨. ´¨ Ñ—Ô˛Ûب ÛÖÜ Ñ¨×—Û¨Ò—-
ÙÓÖÜ (˛ —¸ÖÛÌÒÌ—¨, ˛ ×ÒÌÖÔÌÕ—¨ ÑÒ×)
¨×ÖÛÌÒÖÜ Ô Ñ¨Ñ¨ (ugly) Ñ—Ô˛Ûب, Ѩ Û—
×ÖÜ ˚Ôà Ø—˝¨Ô Ö— ÑÒ¨ÙÙ—ÑÖ— Ö—ÑÖÔÖÓÖÒÖ -
˚Ö— Ѩ— Ö Þ— ÓÖ ÔÖÔ Ö »¨ØÕ. ‡ÌÔ Ì—Ô¨—
ÛÜÞ¨—Ö ×àÚ Ó—ÒÖÜ Ù¨Ô ˚—¨ ߸˛ÓÖ Ù—ÌÚ
¨ØÌÛÌÚ Ñ¨— —¸—àۗѨ ÌÒ¨ÛÛà Ó¨Û¨ý (public
virtues and private vices)ü Ѩ— ×Ö—¨
ިبÑÛ˛Ø—ÙÛ—ÑÖ ÛÌب vices ¨×Ö ¨ÜÛ¨ ×ÖÜ
ÌѸ˛Òà ÔÖÔÛ¨— ÙÛ¨ ÙѨ Ô¸¨Ò¨ ÛÜ ×ÖÜ ·Ô-
ØÖÔ, Û˛Ô ÑÌظÖÙÑÖ×—¨ Ѩ— Û¨ ˚ÑÖ ÒÔÛÌÔ
Ó×Ö ÜÚ; ´¨ ѨѨ Ñ—Ô˛Ûب ÙÜÓɨ ÒÒÖÜÔ
¨×ÖݨٗÙۗѨ ÙÛ˛ ÒÌ—ÛÖÜØ˚—¨ ÛÖÜ Ñ¨×—-
Û¨Ò—ÙÓÖÜ Ñ¨—ü ¨×Ö ¨ÜÛ˛ Ô Û˛Ô ¨ ×Ö߲ü
Ì—Ô¨— ×ب˚ӨۗѨ ¨Ô¨ÔۗѨۨ ÙÛ¨Û¨. ¶
¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨, Ö ÓàÚ, ¸ÌÔ Ì—Ô¨— Ѩۨ¸—-
ѨÙÓÌÔ˛ Ô¨ ˝Ì— ÓÌ ¨ÜÛ¨ Û¨ Ñ—Ô˛Ûب. ¾
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú Ì—Ô¨— ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛ ×ÖÜ, Ö ×àÚ
ÒÌÌ— Ѩ— Ö „ÖÌÔ ÙÛÖ ¨ ØˇØÖ ÛÖÜ ×ÖÜ
¸˛ÓÖÙ—ÌÜ ÖÜÓÌ Ù˛ ÓÌب, ÙÌ àˇÌ— Ô¨ ÉØÌ—Ú
ÛØÖ ×ÖÜÚ, ˚—¨ Ô¨ ¨ÔۗѨۨÙÛ˛ ÙÌ—Ú Û¨ ѨѨ
Ñ—Ô˛Ûب.
`Û—Ú °ØÞÌÚ ÛÖÜ „ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ, ÑÌ—-
ÓÌÔÖ ˚بÓÓÌÔÖ ×Ø—Ô ¨×Ö ÛÖ „ÖÓÓÖÜÔ—-
ÙÛ—ÑÖ »¨Ô—ÝÌÙÛÖ, ˚—¨ Ô¨ ¨×ÖÛÌÒÌÙÌ— —ÙàÚ
Ó—¨ ¸—¨Ñ˛ ØÜÕ˛ Û˛Ú ß·ÔàÙ˛Ú ÛàÔ „ÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÛà Ôý, ÙÛ˛Ô ÌØà Û˛Ù˛ ß´— Ì—Ô¨— Ö
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú;ý, Ö ·Ô˚ÑÌÒÚ ¨×¨ÔÛÖÜ ÙÌ:
Ö ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú Ì—Ô¨— ˛ ¸—¸¨ÙѨҗ¨ ÛàÔ
Ö ØàÔ Û˛Ú ¨×ÌÒÌܡÌØàÙ˛Ú Û˛Ú ÌØ˚¨Û—Ñ˛ Ú
Û¨ Õ˛Ú. †—¨ Ô¨ ¸—¸¨ ÕÌ—Ú, Ö ÓàÚ, ˇ¨ ×ØÌ×Ì—
Ô¨ ˚ÔàØ—˝Ì—Ú. ¾— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛÌÚ ˇÌÒ˛Ù¨Ô
ÛÖ ÑÖ ÓÓ¨ ÛÖÜÚ ×¨—¸¨˚à˚Ö , ¨ ب Ì×̸—à-
Õ¨Ô Ô¨ ÛÖ ÌÞÖÜÔ ×Øà Û¨ àÚ ÙÜÒÒÖ˚—ÑÖ
¸—¨ÔÖÖÜ ÓÌÔÖ. †—’ ¨ÜÛÖ Ñ¨— ÙÛ—Ú ÓÌ˚¨ ÒÌÚ
Ì×ÖÞÌÚ ÛÖÜÚ ˛ ˛˚ÌÙ—¨ ÛÖÜÚ ˛ Û¨Ô Üß˛Ò˛
¸—¨ÔÖ ˛Ù˛, ÖØ˚¨Ô—Ñ˛ Üß˛Ò˛ ¸—¨ÔÖ ˛Ù˛.
°ÔˇØà×Ö— ×ÖÜ Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ¸—¨×¨—¸¨˚à-
˚˛ ÙÖÜÔ ÙÛÖ ÓÌÛØÖ ¨ÑØ—Éà Ú ×ÖÜ Ö— —¸—Ö—
˛ Û¨Ô ÙÜÔÌÞà Ú Ü×Ö ¸—¨×¨—¸¨˚à ˚˛Ù˛.
·—Ô¨— Ѩ—ØÖ Ú Ûà ب ×ÖÜ ¨ÜÛÖ ÌÒ¨ -
Þ—ÙÛ¨ —ÙÞÜ Ì—. `˛Ó¨ ¸—, ¨ÑØ—Éà Ú, ¨×Ö Û¨
×—Ö Þ¨Ø¨ÑÛ˛Ø—ÙۗѨ Û˛Ú ÑØ—Ù˛Ú Ó¨Ú ¨ÜÛ˛
˛ ÛÖ ÙÖ ¨ÔÖ—ÑÌ—¨, ¨Ô ¸Ì— ѨÔÌ—Ú Û˛Ô
—ÙÛÖØ—¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ , ¨×Ö ÙÛ¨Ù˛
Û˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ¨×Ö Û˛Ô ˇÌàØ—¨, ÛàÔ
¨Ø—ÙÛÌØà Ô ×ÖÒ—Û—Ñà Ô ¨×Ö Û˛Ô ¨Ø—ÙÛÌØ˛
ˇÌàØ—¨.
***
µÖÜ ÓÌ ÙÌ ÌÔ¨Ô ÑÖ ÙÓÖ ¨ÔÌÒÌܡÌØ—¨Ú,
¨Ô—ÙÖ Û˛Û¨Ú, ѨۨחÌÙ˛Ú Ñ¨— ¸—¨ÑØ—ÙÌàÔ.
°ÑÖ Ó˛ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ, ˝ÖÜ ÓÌ, Û—Ú ¸ÜÖ ÛØÌ—Ú
ÛÌÒÌÜÛ¨—ÌÚ ¸ÌѨÌÛ—ÌÚ, Ó—¨ ¸—¨¸—Ѩٗ¨
Ì×¨Ü Õ˛Ù˛ Ú ÛÖÜÚ ¨ÑÖ Ó˛ Ѩ— ÙÛ—Ú ×ÌØ—Ö-
ÞÌÚ ÛÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ ×ÖÜ ˇÌàØÖÜ Û¨Ô ÓÌÞØ—
×ØÖ Ùݨۨ Ü×ָ̗˚Ó¨Û¨ Û˛Ú ÌܲÓÌØ—¨Ú,
Û˛Ô Ö×Ö—¨ ÝÌØÔÌ— Ö Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ú, Ö Û¨Ô
¨ÝÌˇÌ— ¨×ÌØ—ÙרÙÛÖÚ ÙÛ˛ ÒÌ—ÛÖÜØ˚—¨ ÛÖÜ
(!).
´Ö ݨ ÔÛ¨ÙÓ¨, Ö ÓàÚ, ¸ÌÔ Ý¨—ÔÌÛ¨—
¨ÑÖ Ó˛ Ô¨ ÌÞÌ— ¨ØÞ—ÙÌ— ÛÖ Û¨Õ—¸— ÛÖÜ
ßר Ôà ¨×Ö Û˛Ô ·ÜØà ײýü Ѩ— Ö Þ—
ÓÖ ÔÖ. ¿ØÖݨÔà Ú, ˛ ÑÖÒÖÙ—¨—¨ ¨×ÖÛÜÞ—¨
ÛÖÜ ß¨Ô¨ÛÖÒ—ÑÖÜ ÙÛبÛÖ×Ì ¸ÖÜý, ÛàÔ
Ò¨—¢Ñà Ô ¸˛ÓÖÑبۗà Ô, ÛàÔ Ö×Ö—àÔ Û˛Ô
Ìըݨ Ô—Ù˛ ¨×Ö ÛÖÔ Þ¨ ØÛ˛ ѨÔÌ—Ú Ò¨Ö Ú ¸Ì
ÉØÌˇ˛ÑÌ Ô¨ ˇØ˛Ô˛ ÙÌ—, ÌÞÌ— ר—ÕÌ— ѨˇÖ-
Ø—ÙÛ—ÑÖ ØÖ ÒÖ. ´¨ Ì—ÑÖÙ— ÞØÖ Ô—¨ ×ÖÜ
ÓÌÙÖÒ¨ É˛Ù¨Ô —ÙàÚ Ì—Ô¨— ÞØÖ ÔÖÚ Ó—ÑØÖ Ú
˚—¨ Û˛Ô ¨×ÖÓ¨ ÑØÜÔÙ˛ Û˛Ú ÙÑÖÜØ—¨ Ú ×ÖÜ
¨×ÌˇÌÙ¨Ô ×¨ Ôà ÙÛÖ ×—Ö Ö ÓÖØÝÖ ¨×Ö Û¨
Ö Ô̗ب Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨Ú. ‚ÙàÚ Ñ¨— ˚—’
¨ÜÛÖ Ö— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛÌÚ Ì—Ô¨— ÛÖ ÙÖ ÓÖ ÔÖ—
Ù˛ ÓÌب Ѩ— ÛÖ Ý¨ ÔÛ¨ÙÓ¨ ÛÖ ÙÖ Ñ¨ÞÌÑÛ—ÑÖ .
°ÒÒ¨ , ר Ò—, Ó×ÖØÌ— Ѩ— Ô¨ Ó˛Ô Ì—Ô¨—
Ì ÛÙ—. ¿¨Ø¨Ýب ˝ÖÔÛ¨Ú Ò—˚Ö ÛÖÔ ”ÖÜ—
°ÒÛÖÜÙÌ Ø Ó×ÖØÖÜ ÓÌ Ô¨ ×ÖÜ ÓÌ: ߸ÌÔ
Ì—Ó¨ÙÛÌ ¨ØÑÌÛÖ—. „بÜ˚¨ ˝ÖÜÓÌ ßÌÔ Û˛
ÌØ˛ Óàý ˛ ÙÌ Ö ,Û— ÖØ—ÙÓÌÔÖ— ˇ¨ ˇÌàØÖÜ -
Ù¨Ô ßÌØ˛ÓÖý. ¿ØÌ×Ì—, Ö ÓàÚ, Ô¨ ݨ—ÔÖ -
Ó¨ÙÛÌ Ì×—ÝÜÒ¨ÑÛ—ÑÖ— Ó×ØÖÙÛ¨ ÙÌ ¨ÜÛÖÜ
ÛÖÜ Ì—¸ÖÜÚ Û—Ú ßÌØ˛ ÓÖÜÚý. ¶, Ó¨ ÒÒÖÔ, Ô¨
ÕÌØÖÜÓÌ Ô¨ ÛÖÜÚ ¸Ì—ÞÔÖÜÓÌ ÌÓ×—ÙÛÖÙÜ -
Ô˛. `Û˛Ô ×ب˚Ó¨Û—ÑÖ Û˛Û¨ ßÌÓÌ—Úý ×ÖÛÌ
¸ÌÔ Ì—Ó¨ÙÛ¨Ô ÓÖ ÔÖ—. ¾— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛÌÚ ¸ÌÔ
Ì—Ô¨— ×ÖÛÌ ÓÖÔÖ—ý. †—¨ Ô¨ ¸ÖÜ ÓÌ...
***
´¨ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌب ¨×Ö Û¨ ÑÌ—ÓÌÔ¨ ×ÖÜ
×ÌØ—Ò¨Óɨ ÔÌ— ÛÖ ¨Ý—ÌØàÓ¨ Ó¨Ú Ì—Ô¨—
ÙÞÌۗѨ ÓÌ ÛÖ `ÜÔÌ¸Ø—Ö ˚—¨ ÛÖÔ „ÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖ ×ÖÜ ¸—ÖØ˚¨ ÔàÙÌ ÛÖ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛ Ó—Ö
Birkbeck ÛÖÜ ”ÖÔ¸—ÔÖÜ, Û˛Ô ×ÌبÙÓÌÔ˛
¨ ÔÖ—Õ˛. ¾ °Ô¸ØÌ¨Ú „¨Ø—Û˝˛Ú, ×ÖÜ ×˛ ØÌ
ÓÌØÖÚ ÙÌ ¨ÜÛÖ , ÙÜÔÖß—˝Ì— Ѩ— ÙÞÖÒ—¨ ˝Ì—
Û—Ú ÌØ˚¨Ù—ÌÚ ÛÖÜ.
´Ö ·ÔÛÖÚ ·×ÖÞ˛Ú ˇ¨ Ì×—ÙÛØÌßÌ—
×ÖÒÒÌÚ ÝÖØÌÚ ÙÛÖ ˇÌÓ¨, ÙÛÖ ÓÌÛØÖ ×ÖÜ
߲ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛ Ì—Ô¨— ˛ ÖØˇ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛ý Ѩ— ¸ÌÔ ¸—¨ÑØ—ÔÖÜÓÌ Ñ¨Ó—¨
¨ ÒÒ˛...
„ ˆ À ‚ ° „ ¶ 8 … ¾ · » – À ‚ ¾ ˆ 2 0 0 9 . ´ · ˆ ¯ ¾ ` 5 1 . ¿ · À ‚ ¾ ‡ ¾ ` † ’
¶ ‚‡·°
´¾ˆ „¾»»¾ˆ…‚`»¾ˆ
»Ì ¨ÝÖØÓ˛ Ó—¨ Ì×ÌÛÌ—Ö Ñ¨— ÌÔ¨ ÙÜÔ̸ؗÖ
¯ØªÙÛÖÚ ”ÆÙÑÖÚ-·ÜÑÒÌå¸˛Ú ´Ù¨Ñ¨ÒØÛÖÚ
„ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú:
H ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ ¨ÒÒ¨˚˛ Ú ÛÖÜ ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ
·
—Ô¨— ×ØÖݨԲ Ú ˛ Ì×—Ñ—Ô¸ÜÔÖ -
Û˛Û¨ ×ب˚Ó¨ ÛÌÜÙ˛Ú ¨×Ö ÌÔ¨
ÙÜÔÌ¸Ø—Ö Û˛Ú —¸Ì¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ Ù˛ ÓÌب, ÓÌؗѨ
¸ÌÜÛÌØÖ ÒÌ×Û¨ ÙÌ —ÙÛÖØ—ÑÖ
ÞØÖ ÔÖ ÓÌÛ¨ Û˛Ô ×Ûà Ù˛ ÛÖÜ
ßÜרØÑÛÖÜ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖÜ ý.
„¨— ÛÖÜ ÛÖ ¸—Ö Û— ×ØÖ ÑÌ—Û¨—
˚—¨ Ó—¨ —¸Ì¨ —ÙÛÖؗѨ ßÕÖÝÒ˛ÓÌÔ˛ý
¨ÝÖÜ ¸ÌÔ ×ØÖѨÒÌ— ÛÖÔ ÝÖ ÉÖ ÛàÔ
¨Ôۗר ÒàÔ Û˛Ú ¨ÒÒ¨ ÌÔ¨ ¨—Ùˇ˛Ó¨
Þ¨—ØÌÑ¨Ñ˛Ú ×ÌØ—ÝØÖ Ô˛Ù˛Ú. ¿ØÖ ÑÌ—-
Û¨— ˚—¨ Ó—¨ —¸Ì¨ ߨÔÜ×Ö Ò˛×Û˛ý ¨ÝÖÜ
¨×ÖÛÌÒÌÙÌ ÛÖ ÌÓÉÒ˛Ó¨ ÛàÔ ˛ÛÛ˛ÓÌ-
ÔàÔ ÛÖÜ 20ÖÜ ¨—à Ô¨ Ѩ— ¨ ب àÚ
ÛÌÛÖ—¨ ÞØÌà ÔÌÛ¨— Û˛Ô Üר—Û—Ö Û˛Û¨
Ѩ— ÛÖ ÑÖ ÙÛÖÚ ÛÖÜ Û¨Õ—ÑÖÜ ×ÖÒÌÓÖÜ.
¿ØÖ ÑÌ—Û¨— ÛÌÒÖÚ ˚—¨ Ó—¨ —¸Ì¨ ßר—-
¸ÖÑÛÖ Ô¨ý ¨ÝÖÜ ÙÛÖ Ö ÔÖÓ¨ Û˛Ú
ÌÕÖÔÛà ˇ˛Ñ¨Ô ÓÌ ×Ö—Ñ—ÒÖÜÚ ÛØÖ ×ÖÜÚ
Û¨ —¸—¨ Û˛Ú Û¨ ר—¸—¨ Ѩ— ¸Ì—ÔÖר -
ˇ˛Ù¨Ô Ö— ÑÖ—ÔàÔ—ÌÚ ×ÖÜ Ì×—ÞÌ—Ø˛Ù¨Ô
¨ÜÛ¨ Ô¨ ¨×ÌÒÌܡÌØà ÙÖÜÔ.
`Ì ÌÔ¨ ÛÌÛÖ—Ö —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖ ×ÌØ—-
ɨ ÒÒÖÔ ˛ ÌÔ¨ÙÞÖ Ò˛Ù˛ ÓÌ Û˛Ô —¸Ì¨
ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ×ØÖѨÒÌ— ¨Ô¨-
ÛØ—Þ—Ò¨ Ѩ— ¨—Ùˇ˛ Ó¨Û¨ ¨˚¨Ô¨ ÑÛ˛-
Ù˛Ú ÙÛÖÜÚ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖÜÚ. °×¨—ÛÌ—-
Û¨— ÓÌ˚¨ Ò˛ ×Ì—ˇ¨ØÞ—¨ Ѩ— ÙÜ˚ÑÌ-
ÔÛØàÙ˛ ˚—¨ Ô¨ ÓÌ—ÔÌ— ѨÔÌ—Ú ¸—¨Ü-
˚˛ Ú Ñ¨— Ô¨ Ó˛Ô ÛÖÔ ×¨Ø¨ÙÜ ØÌ— ÛÖ
×ÔÌÜ Ó¨ Û˛Ú Ì×ÖÞ˛ Ú. ¯ØÌ—¨ ˝ÌÛ¨—
Ѩ ×Ö—Ö ÙÛ¨ˇÌØÖ Ù˛ÓÌ—Ö ¨Ô¨ÝÖب Ú
˚—¨ Ô¨ ÑØ¨Û˛ˇÖÜ ÓÌ ÙÛÖ ¸—¨ÔÖ˛Û—ÑÖ
Ü ßÖÚ ÛàÔ ×ÌØ—ÙÛ¨ ÙÌàÔ Ñ¨— ÓÌ
Ì Ñ×Ò˛Õ˛ ¸—¨×—ÙÛà ÔÌ— ѨÔÌ—Ú Ö Û—
¨ÜÛÖ ÛÖ Ù˛ÓÌ—Ö Ì—Ô¨— ˛ —¸—¨ ˛ —¸Ì¨
ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ . °ÜÛ˛ ˛ ÕÖÝÒ˛-
ÓÌÔ˛, ¨ÔÜ×Ö Ò˛×Û˛ Ѩ— ר—¸ÖÑÛÖ Ô¨
—¸Ì¨...
¶ ÌÔ ÒÖ ˚à ¨Ô¨×¨ ÔÛÌÞ˛ ¸—¨×—-
ÙÛàÙ˛ ¨×ÖÛÌÒÌÙÌ, Ѩۨ Û˛ ˚Ôà Ó˛
ÓÖÜ, Ù—à×˛Ø¨ ÛÖ ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔÖ ÛÖÜ
ÙÜÔ̸ؗÖÜ. ´— Ì—Ô¨— ¨ÜÛÖ ×ÖÜ Ñ¨-
ˇ—ÙÛ¨ Û˛Ô —¸Ì¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ
ÛÌÛÖ—¨ à ÙÛÌ ¨) Ô¨ Ó˛Ô Ó×ÖØÌ— ѨÔÌ—Ú
Ô¨ ÕÌÓ×ÌظÌßÌ— ÌÛÙ— ÌÜ ÑÖÒ¨ Ó¨˝—
Û˛Ú Ñ¨— É) ˛ ÌÔ¨ÙÞÖ Ò˛Ù˛ ÓÌ ¨ÜÛ˛ Ô¨
¨Ô¨¸Ì—ÑÔÜ ÌÛ¨— ÙÌ Ó—¨ ÛÖ ÙÖ ¨×¨—Û˛-
Û—Ñ˛ , ˝àÛ—Ñ˛ Ѩ— ѨÛÌ×Ì—˚ÖÜÙ¨
1
¸—¨¸—Ѩٗ¨ Ù˛ ÓÌب;
·Ô¨ ÙÛÖ—ÞÌ—Ö ×ÖÜ Ñ¨Û¨ Û˛
˚Ôà Ó˛ ÓÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌÙÌ ÛÖÔ ×ÜØ˛ Ô¨
Û˛Ú ÙÜ˝˛ Û˛Ù˛Ú ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ ÙÜÔ̸ؗÖ
ü Ѩ— ÌÔ¸ÌÞÖ ÓÌÔ˛ ¨×¨ ÔÛ˛Ù˛ ÙÛ—Ú
רبר Ôà¨×ÖØ—ÌÚ üÌ—Ô¨— Ö Û— ˛ —¸Ì¨
ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ÙÜÓÉÖÒ—˝Ì— Û˛
¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛Û¨ ¨ÒÒ¨˚˛Ú ÛÖÜ ×̸—ÖÜ
ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ÛàÔ. `Ü ÓÝàÔ¨ ÓÌ
Û˛Ô ÖØÖÒÖ˚—¨ ÛÖÜ Badiou, ˛ —¸Ì¨
ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌ— Û˛Ô
ßÛÜ×—Ñ˛ ÓÖØݲ Û˛Ú ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛Û¨Ú
ÔÌàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ÛàÔý.
`Ì Ñ¨ ˇÌ —ÙÛÖØ—ÑÖ Ñ¨— ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ
×Ò¨—Ù—Ö ÙÜ˚ÑØÖÛÌ—Û¨— ßÌÔ¨ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨
×ÌØ—ÖØ—ÙÓà Ô ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔý, ÛÖ
Ö×Ö—Ö ßÖØ—˝Ì— Û— Ì—Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ Ñ¨— Û—
¸ÌÔ Ì—Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ Ô¨ ˚—ÔÌ—ý (state of
a situation)
2
. ·Ô¨ —ÙÛÖØ—ÑÖ ˚Ì˚Ö-
ÔÖ Ú, Ѩۨ ÛÖÔ Badiou, ß×ب˚Ó¨-
Ûà ÔÌ— Ó—¨ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ ×ÖÜ ÌÔÜר Ø-
ÞÌ— ˛ ¸˛ ÙÛ˛Ô ¨ÒÒ˛ÒÖÜÞ—¨ ÛàÔ
×ØÖ˛˚ÖÜ ÓÌÔàÔ —ÙÛÖØ—Ñà Ô ˚Ì˚ÖÔÖ -
ÛàÔý (sequence of historical facts).
‡—¨ÓÖØÝà ÔÌÛ¨—, ÒÖ—×Ö Ô, ÌÔ¨ ÌÜ ØÖÚ
ÛàÔ ¸ÜÔ¨Ûà Ô Ì×—ÒÖ˚à Ô, ÛÖ Ö×Ö—Ö
ѨˇÖØ—˝Ì— Û¨ Ì×—ÛØÌ×Û¨ Ö Ø—¨ Û˛Ú
—ÙÛÖØ—Ñ˛ Ú Ñ¨— ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú Ñ—Ô˛Ù˛Ú.
·—Ô¨— ×ØÖݨÔÌÚ ÙÌ Ö ÒÖÜÚ Ö Û— Ѩ ˇÌ
Ì×ÖÞ˛ ÌÞÌ— ÛÖÔ ¸—ÑÖ Û˛Ú ÖØ—˝ÖÔÛ¨
Ì×—ÒÖ˚à Ô Ñ¨— ¨ ب ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ.
°ÜÛÖ ×ÖÜ ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ×ØÖݨÔÌÚ
Ѩ— ÙÞÌÛ—˝ÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô —¸—ÖÙÜÙÛ¨Ù—¨
Û˛Ú —¸Ì¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ Ñ¨Û¨
ÛÖÔ Badiou Ì—Ô¨— Ö Û— ¨ÜÛ˛ ˛ ßѨ-
ÔÖÔ—Ñ˛ ý ¨ÒÒ˛ÒÖÜÞ—¨ ÛàÔ —ÙÛÖØ—Ñà Ô
˚Ì˚ÖÔÖ ÛàÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ¸—¨Ø¨˚Ì— Ѩ—
×ب ˚Ó¨Û— ¸—¨Ø˛˚ÔÜ ÌÛ¨— ¨×Ö ×ÖÒ—Û—-
Ѩ ÙÜÓɨ ÔÛ¨ (political events). ß´¨
×ÖҗۗѨ ÙÜÓɨ ÔÛ¨ ¸ÌÔ ÌÞÖÜÔ àÚ
¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨ Û˛Ô ×ب˚Ó¨ ÛàÙ˛ Ó—¨Ú
¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨Ú ×ÖÜ ÌÔÜר ØÞÌ— ˛ ¸˛,
¨ÒÒ¨ Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—¨ Ó—¨Ú ÔÌ ¨Ú
¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨Úý (˛ ÔÌÖ ÌÜ ØÖÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ-
Û˛ ÛàÔ ¨ÑØ—ÉÌÙÛÌب). ´¨ ×ÖҗۗѨ
ÙÜÓɨ ÔÛ¨ ¸—¨Ø˛˚ÔÜ ÖÜÔ Û˛Ô ßѨ-
ÔÖÔ—Ñ˛ ý ÌÕÌÒ—Õ˛ ÛàÔ ×ب˚Ó¨ ÛàÔ
Ѩ— ÓÌۨɨ ÒÒÖÜÔ ÛÖ ÌÜ ØÖÚ ÛàÔ
¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ ÝÌØÔÖÔÛ¨Ú ÙÛÖ ×ØÖ-
ÙÑ˛ Ô—Ö Ó˛ ÖبÛÌÚ àÚ ÛÖ ÛÌ ¸ÜÔ¨ÛÖ -
Û˛ÛÌÚ.
`ÛÖ ×Ò¨—Ù—Ö ¨ÜÛ˛ Ú Û˛Ú ×ØÖÙÌ˚-
˚—Ù˛Ú, ˛ —¸Ì¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ¸ÌÔ
¨Ô¨ÝÌØÌÛ¨— ÙÌ Ñ¨ ×Ö—¨ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ-
Ô˛ Ù̗ب ˚Ì˚ÖÔÖÛàÔ ÙÛÖ ÓÌÒÒÖÔ ×ÖÜ
ÌÔÜר ØÞÌ— ˛ ¸˛ àÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ ÙÛÖ
Ù˛ÓÌØ—ÔÖ ÌÜ ØÖÚ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ, ¨ÒÒ¨
¨Ô¨ÝÌØÌÛ¨— ÙÛ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛Û¨ ¨ÒÒ¨-
˚˛Ú (ÓÌÙà ÛÖÜ ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ÙÜÓɨ -
ÔÛÖÚ) ÛÖÜ ÌÜ ØÖÜÚ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ
×ÖÜ ¸—¨ˇÌÛÖÜÓÌ Ù˛ ÓÌب. »Ì ¨ ÒÒ¨
ÒÖ ˚—¨, ¨Ô¨ÝÌØÌÛ¨— ÙÛ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨
¨ÒÒ¨˚˛ Ú ÛÖÜ ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ
Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨Ú Ñ¨— Ö Þ— ÙÛ˛Ô
×ب˚Ó¨ ÛàÙ˛ Ó—¨Ú ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ˛Ú
¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨Ú ÌÔÛÖ Ú ÛÖÜ ÜÝ—ÙÛ¨ ÓÌ-
ÔÖÜ ÖØ—˝ÖÔÛ¨.
¶ ÌÔ ÒÖ ˚à ÙÜ ÒÒ˛ß˛ ÛÖÜ ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ , àÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ ¸ÌÜ ÛÌ-
Ø˛Ú ÛØÖ ×ÖÔ Û—Ô¨ Û¨ Õ˛Ú, ÉÖ˛ˇ¨ ÙÛ˛Ô
ѨۨÔÖ ˛Ù˛ Ó—¨Ú Ù̗ب Ú ÑؗٗÓàÔ
˝˛Û˛Ó¨ ÛàÔ. ¿Øà ÛÖÔ, ÌÕ˛˚Ì— Û˛Ô
ÛØÖÓ¨ÑÛ—Ñ˛ ÌÞˇØÖ Û˛Û¨ Ѩ— ¸—¨ ˇÌÙ˛
˚—¨ Ìըݨ Ô—Ù˛ ¨×Ö Û˛ ÓÌØ—¨ ÛàÔ
¨Ôۗר ÒàÔ Û˛Ú ¨ÑÖ Ó˛ Ѩ— Ù˛ ÓÌب
×ÖÜ ˛ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ˛ —ÙÛÖØ—Ñ˛ ¸—¨ -
ÙÛ¨Ù˛ Û˛Ú ÙÛÖÔ 20Ö ¨—à Ô¨ Ì ÞÌ—
×Ò˛ ØàÚ ˛ÛÛ˛ˇÌ—. „¨— ÛÖÜ ÛÖ ¸—Ö Û— ÛÖ
ѨˇÖØ—ÙÛ—ÑÖ ˚—¨ Û˛Ô ÌÔ ÒÖ ˚à —¸Ì¨
Ì—Ô¨— ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ Ú Ö Û— ÙÜÓÉÖÒ—˝Ì— Û˛
¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ Ô¨ ¨ÒÒ¨ ÕÖÜÔ Û¨ ×ب ˚-
Ó¨Û¨, Ѩۨ ÛØÖ ×Ö ×ÖÜ ÑÌ—Û¨— ÌÑÛÖ Ú
ÛÖÜ ¨×Ö¸ÌÑÛÖÜ ÌÜ ØÖÜÚ. ˆ×Ö ¨ÜÛ˛
Û˛Ô ÌÔÔÖ—¨ ÙÜÔ—ÙÛ¨ Ü×ÌÔˇÜ Ó—Ù˛ Û˛Ú
¨ÝÖ Ø˛Û˛Ú ü ˚—¨ Û˛Ô Ö ×Ö—¨ ÌÕÖÜÙ—¨
ü ¨Ò˛ ˇÌ—¨Ú Ö Û— ˛ ¸Ü Ô¨Ó˛ Û˛Ú ¸ÌÔ
Ì—Ô¨— ¸Ì¸ÖÓÌÔ˛ Ѩ— ÛÌÒÌ— ר ÔÛ¨ Ü×Ö
¨—ØÌÙ˛. ‚¸—¨—ÛÌب Ù˛ ÓÌب ×ÖÜ ÉØ—-
ÙÑÌÛ¨— ÙÌ ÌÕÌÒ—Õ˛ Ó—¨ ˚—˚¨ÔÛ—¨—¨ Ѩ—
×ÖÒÜÌ×—×̸˛ Ì×—ÞÌ—Ø˛Ù˛ Ô¨ ¨Ý¨—-
ØÌˇÌ— ¨×Ö ÛÖ ¨×Ö¸ÌÑÛÖ ×̸—Ö ÛàÔ
¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛ /ÙÜÒÒÖ˚—-
Ñ˛ ÉÖÜ Ò˛Ù˛ Ѩ— ¸Ø¨ Ù˛, ˛ —¸Ì¨ ÛÖÜ
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌ— ÙѨ Ô¸¨ÒÖ
3
.
‡ÌÜ ÛÌØÖÔ, ˛ ×ØÖÛØÖײ ÛÖÜ Zizek
Ô¨ ¨ØÞ—ÙÖÜÓÌ ×¨ Ò— ¨×Ö Û˛Ô ¨ØÞ˛ ,
Ô¨ ר ÓÌ ¨ÑÖ Ó˛ ×—Ö ×—Ùà Ѩ— ¨×Ö ÛÖÔ
20Ö ¨—à Ô¨
4
ݨÔÛ¨ ˝Ì— ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û—Ñ˛
¨Ô ˛ —¸Ì¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ÙÜÔ¸Ì-
ÌÛ¨— ¨ ØØ˛ÑÛ¨ ÓÌ ÛÖ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔÖ
Ѩ ˇÌ ÝÖب —ÙÛÖØ—ÑÖ Û˛Ú ×ÌØ—ÌÞÖ ÓÌ-
ÔÖ. »Ö—¨ ˝Ì— ÓÌ Ü×ÖÙÛÖÒ˛ Û˛Ú ÌÔ
ÒÖ ˚à —¸Ì¨Ú. °ÔÛ—ˇÌÛàÚ, ¨Ô ÙÜÓÉÖ-
Ò—˝Ì— Û˛ ˚ÌÔ—Ñ˛ ˇÌÙ˛ Û˛Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛-
Û¨Ú ¨ÒÒ¨˚˛ Ú ÛÖÜ ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ
¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ ×ÖÜ ×ØÖÙ¸—ÖØ—˝Ì— Ѩ -
ˇÌ ÝÖب ˛ ÑÜØ—¨ØÞ˛ —¸ÌÖÒÖ˚—¨ ÛÖ ÛÌ
Ü×ÌØɨ—ÔÌ— Û˛ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ˛ ÓÖØݲ
×ÖÜ ×˛ ØÌ ÙÛÖÔ 20Ö ¨—à Ô¨ Ѩ— ˛
×ØÖÛØÖײ ÛÖÜ Zizek ¨×ÖÑÛ¨ ˇÌÛ—ÑÖ
×ØÖ Ù˛ÓÖ.
´Ø—ÛÖÔ, ˛ ÌÔ ÒÖ ˚à ¨ÔÛ—Ò˛ß˛
Ì—Ô¨— ÙÜÓÉ¨Û˛ ÓÌ Û˛Ô ×¨Ù—˚ÔàÙÛ˛
ˇÌÙ˛ Ö Û— ÛÖ ¨—Û˛Ó¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—-
ÙÓÖÜ Ì—Ô¨— Ò¨Ö˚ÌÔÌÚ
5
Ѩ— ¨Ô¨¸Ü ÌÛ¨—
ÙÌ Ñ¨ˇÌ Û¨Õ—Ñ˛ ÑÖ—ÔàÔ—¨ ÓÌ —¸—¨—ÛÌ-
ب Ѩ ˇÌ ÝÖب ިبÑÛ˛Ø—ÙۗѨ
6
. ‡ÌÔ
¨×ÖÛÌÒÌ— ¸˛Ò¨¸˛ Ó—¨ ר˚—àÓÌ Ô˛
ÙÜÔÛ¨˚˛ ×ÖÜ ÌÕà˚ÌÔà Ú Ì˚ÞÜ ÌÛ¨—
ÙÛ—Ú ÑÖ—ÔàÔ—ÌÚ ¨×Ö Û˛Ô ÌרԨÙÛ¨Û—-
Ñ˛ ×ØàÛÖ×ÖØÌ—¨. „¨ Û— ÛÌÛÖ—Ö Ì—Ô¨—
¸ÜÔ¨ÛÖ ¨×Ö Û˛ ÙÛ—˚Ó˛ ×ÖÜ ÙÛ˛
˚ÌÔ—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú Ì—Ô¨— ÌÔ¨ ÑÌÒÜÝÖÚ
×ÖÜ ÙÜÓÉÖÒ—˝Ì— Û˛Ô ¨ÒÒ¨˚˛ ÛÖÜ
ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ Ñ¨— ¨ ب
˚ÌÓ—˝Ì— ÓÌ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔÖ ×ÌØ—ÌÞÖ -
ÓÌÔÖ ¨×Ö Û—Ú —¸—¨—ÛÌØÌÚ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌÚ
Ѩ— —ÙÛÖØ—ÑÌÚ ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ
7
.
´ÌÛ¨ØÛÖÔ, Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ ¨ÔÛ—Ò˛ß˛
Ì—Ô¨— ÙÜÓÉ¨Û˛ ÓÌ Û˛ ÙÛ¨ Ù˛ ÛÖÜ
Marx Ô¨ ÌÔ¸—¨ÝÌØÌÛ¨— ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ
Ö Þ— ˚—¨ Û¨ ¸Ì—Ô¨ ×ÖÜ ÌÔÛÌ—ÔÖÔÛ¨— ÓÌ
Û˛Ô ¸—¨ÓÖ ØÝàÙ˛ Ó—¨Ú ÔÌ¨Ú Ñ¨Û¨ -
ÙÛ¨Ù˛Ú, ¨ÒÒ¨ ˚—¨ Û—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ
Þ̗بÝÌÛ˛Ù˛Ú ×ÖÜ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ¨Ô¨-
¸ÜˇÖÜ Ô (ÓÌÙà ÌÔÖ Ú ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ÙÜÓ-
ɨ ÔÛÖÚ) ÙÛ˛Ô Ñ¨—ÔÖÜ Ø—¨ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛,
רب ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ Ú Ö Û— ¸ÌÔ ÙÜÔ—ÙÛÖÜ Ô
Ö— ÌÔ ÒÖ ˚à ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ ÓÌØÖÚ ÛàÔ
¨×Ö¸ÌÑÛà Ô ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ. °ÔÛ— ÒÖ—-
×Ö Ô Ö Marx Ô¨ ÌÙÛ—¨ ÙÌ— ÙÛÖ Û—
ˇÜ ÌÒÒ¨ Ѩ— Ò¨—Ҩר ÌØÞÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô
×ØÖÒÌۨؗÖ×Ö—˛Ù˛ ÛàÔ ¨˚ØÖÛ—Ñà Ô
×Ò˛ˇÜÙÓà Ô
8
, ÌÙÛ—¨ÙÌ ÙÛ—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ -
Û˛ÛÌÚ ×ÖÜ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ¨Ô¨ÑÜ ßÖÜÔ.
`Ì Ó—¨ Ì×ÖÞ˛ ×ÖÜ ˛ ¨Ø—ÙÛÌب
¸—ÔÌ— Ó¨ ÞÌÚ Ö×—ÙˇÖÝÜÒ¨Ñ˛ Ú, ×ØÖ-
Ùרˇà ÔÛ¨Ú Ô¨ ¨Ô¨ÙÞÌÙÌ— Û˛Ô Ì-
¸Ø¨—àÙ˛ Ó—¨Ú Ѩ—ÔÖÜ Ø—¨Ú ×ÖÒÜ ÞÌ—-
ØÖ ÛÌØ˛Ú Ñ¨Û¨ ÙÛ¨Ù˛Ú Ì—Ô¨— ÑؗٗÓÖ
רب ÒÒ˛Ò¨ Ô¨ ¨Ô¨˝˛ÛÌ— ÛÖÔ ÛØÖ ×Ö
˚—¨ Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—¨ ×ÖÒ—Û—Ñà Ô ÙÜÓ-
ɨ ÔÛàÔ Û¨ Ö×Ö—¨ ˇ¨ ¨ÔÖ—ÕÖÜÔ ÔÌÌÚ
¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ. ¾— Ó¨ ÞÌÚ Ö×—ÙˇÖÝÜ-
Ò¨Ñ˛ Ú ÌÞÖÜÔ ÔÖ ˛Ó¨ ÓÖ ÔÖ ÙÛÖ É¨ˇÓÖ
×ÖÜ ¸—¨Û˛ØÖÜ Ô ÌÔ¨Ô Þà ØÖ ˚—¨ ¨ÜÛ˛
Û˛Ô ¨Ô¨˝˛ Û˛Ù˛ Ѩ— ¸ÌÔ ×ØÌ×Ì— Ô¨
ÙÜÔ—ÙÛÖÜ Ô ü Ì×— ×Ö—Ô˛ ¨ÜÛÖ¨ÑÜ Øà-
Ù˛Ú ü Û˛Ô ¨ØÞ˛ Ѩ— ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û˛Ú
רØÌÓÉ¨Ù˛Ú Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب Ú. ¾ ¨˚à -
Ô¨Ú Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب Ú ÜײØÌÛÌ— Û˛
¸—¨ ÔÖ—Õ˛ ÔÌ àÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ Ñ¨—
Ö Þ— Û˛Ô Ì×—ÙÛØÖݲ ÙÌ ×ب˚Ó¨ÛàÓÌ-
ÔÌÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ ÛÖÜ ×¨ØÌÒˇÖ ÔÛÖÚ
9
.
¿ÌÓ×ÛÖÔ, ˛ ¨ÔÛ—Ò˛ß˛ ¨ÜÛ˛ ÛÖÜ
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ Ñ¨ ÔÌ— ×—Ö Ñ¨Û¨ÔÖ˛Û˛
Û˛Ô —¸—¨—ÛÌØÖ Û˛Û¨ Û˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú
ÙÛÖÞÖˇÌÙ—¨Ú ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨ ÛÖÜ
(¨Û¨Õ—Ñ˛ ÑÖ—ÔàÔ—¨) ÙÌ ÙÞÌÙ˛ ÓÌ
Û˛Ô —ÙÛÖØ—Ñ˛ Ñ—Ô˛Ù˛. `Û˛Ô ßѨÔÖ-
Ô—Ñ˛ ý Ù̗ب ÛàÔ —ÙÛÖØ—Ñà Ô ˚Ì˚ÖÔÖ -
ÛàÔ (ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌ Û˛Ô ÖØÖÒÖ˚—¨ ÛÖÜ
Badiou), ÌÔ¨Ú ÔÌÖÚ ÛØÖ ×ÖÚ ×¨Ø¨˚à-
˚˛ Ú ¨Ô¨¸Ü ÌÛ¨— Ѩ— Ù¨Øà ÔÌ— ÛÖ
×ØÖ˛˚ÖÜ ÓÌÔÖ ¸—×ÖÒÖ ÑÜØ—¨ØÞ˛Ú
Ѩ— ÑÜØ—¨ØÞÖÜ ÓÌÔ˛Ú Û¨ Õ˛Ú. ´Ö ×ØÖ-
ÒÌۨؗ¨ ÛÖ ÙÜÔ—ÙÛ¨ Û˛Ô ÑÜØ—¨ØÞÖÜ -
ÓÌÔ˛ Û¨ Õ˛ ÙÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ñ¨— ˛
ßѨÔÖÔ—Ñ˛ ý ¨ÒÒ¨˚˛ ¨ÜÛÖÜ ÛÖÜ ÛØÖ -
×ÖÜ ×¨Ø¨˚à˚˛ Ú ¸ÌÔ ÛÖ×ÖˇÌÛÌ— ÛÖ
—¸—Ö ÙÛ˛ ˇÌÙ˛ Û˛Ú ÑÜØ—¨ØÞ˛Ú Û¨ Õ˛Ú,
ÖÜ ÛÌ Ö¸˛˚Ì— ÙÛ˛Ô Ñ¨Û¨ Ø˚˛Ù˛ ÛàÔ
Û¨ ÕÌàÔ ü ¨ÝÖÜ Ñ¨ Û— ÛÌ ÛÖ—Ö ¸ÌÔ
×ÌØ—Ò¨Óɨ ÔÌÛ¨— ÙÛÖ ÌÜ ØÖÚ ÛàÔ ¸Ü-
Ô¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ ÙÛ˛Ô ßѨÔÖÔ—Ñ˛ ý Ù̗ب
ÛàÔ ˚Ì˚ÖÔÖ ÛàÔ ü ¨ÒÒ¨ ÙÛ˛Ô ÌÕ¨-
ݨ Ô—Ù˛ ÛÖÜ Ñ¨— ÙÛ˛ ÙÜ˚ÑØÖ Û˛Ù˛
¨ ÒÒàÔ Û¨ ÕÌàÔ ÙÛ˛ ˇÌÙ˛ Û˛Ú ÑÜ-
Ø—¨ØÞ˛Ú Ñ¨— Û˛Ú ÑÜØ—¨ØÞÖÜ ÓÌÔ˛Ú.
°Ø¨ ˛ ¨ÔÛ—Ò˛ß˛ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖÜ àÚ ÔÖÓÖÛÌÒÌ—¨Ú Û˛Ú —ÙÛÖØ—-
Ñ˛ Ú Ñ—Ô˛Ù˛Ú Û˛Ô Ö×Ö—¨ ¨×Òà Ú
¸—ÌÑ×Ìب—à ÔÌ— ÛÖ ×ØÖÒÌۨؗ¨ ÛÖ Ì—-
Ô¨— ÓÌÛÌàØ˛, Ѩˇà Ú ˛ ÙÛÖÞÖˇÌÙ—¨
ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨ ÛÖÜ ¸ÌÔ ÙÜÔ¨ ¸Ì— ÓÌ
Û˛Ô ßѨÔÖÔ—Ñ˛ ý Ù̗ب ÛàÔ ˚Ì˚ÖÔÖ -
ÛàÔ. ¶ —¸—¨—ÛÌØÖ Û˛Û¨ Û˛Ú ÙÛÖÞÖˇÌ-
Ù—¨Ú ÛÖÜ Ì—Ô¨— Ö Û— ˚—¨ Ô¨ Ì×—ÛÌÜÞˇÌ—
×ØÌ×Ì— Ô¨ ¸—¨ØØ˛ÞˇÌ— ˛ ßѨÔÖÔ—Ñ˛ ý
Ù̗ب ÓÌÙà ÌÔÖ Ú ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ÙÜÓɨ -
ÔÛÖÚ ×ÖÜ ˇ¨ ѨۨÙÛ˛ ÙÌ— ¸ÜÔ¨Û˛ Ó—¨
Ó˛-¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ ÙÛÖ ×Ò¨—Ù—Ö Û˛Ú
ßѨÔÖÔ—Ñ˛ Úý —ÙÛÖØ—¨Ú
10
.
·ÑÛÖÔ, ¨Ô ˛ —¸Ì¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖÜ ÙÜÓÉÖÒ—˝Ì— Û˛Ô ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨
¨ÒÒ¨˚˛ Ú ÛÖÜ ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖ-
Û˛ ÛàÔ ÛÖ ÛÌ ÙÜÔ—ÙÛ¨ Û˛Ô ÓÖÔ¨¸—Ñ˛
—¸Ì¨-ݨ ØÖ ÌÒ×—¸¨Ú ˚—¨ Ö ÒÖÜÚ Ö ÙÖ—
¸ÌÔ ÌÞÖÜÔ Ñ¨Ó—¨ ÌÒ×—¸¨ ÙÛÖÔ Ñ¨-
ÛÌÙÛ˛ÓÌ ÔÖ ÖØ—˝ÖÔÛ¨ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ÛàÔ
˚—¨ ÛÖ ÓÌÒÒÖÔ. ‚ÙàÚ ˚—’¨ÜÛÖ Ì—Ô¨—
¨ÑÖ Ó˛ ¨Ô¨ ÓÌÙ¨ Ó¨Ú ×¨Ø¨ Û¨ Ö Ù¨
ÌÞÌ— Ü×ÖÙÛÌ—.
1. –Ò. »×¨ÒÛ¨ Ú, 2009, ߆—¨ Ô¨
°Ô¨ÑÛ˛ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ¿ØÖÖ×Û—Ñ˛ ÛÖÜ
„ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜý, ¿¨ØÌÓɨ ÙÌ—Ú 12:
†—¨ ÛÖÔ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ ÛÖÜ 21ÖÜ ¨—à Ô¨,
ÌѸ. ‚ . ¿. ¿. …. ¿ÖÜÒ¨ÔÛ˝¨ Ú,
ÙÌÒ.225-244,244.
2. ¾— Ýب ÙÌ—Ú ÓÌÙ¨ ÙÌ Ì—Ù¨˚à˚—Ѩ
×ØÖÌØÞÖÔÛ¨— ¨×Ö Û—Ú Ù˛ÓÌ—à ÙÌ—Ú ÓÖÜ
¨×Ö Û˛ ¸—¨ ÒÌÕ˛ ÛÖÜ Badiou ÙÛÖ ÌÔ
ÒÖ ˚à ÙÜÔ̸ؗÖ.
3. °ÜÛÖ ÛÖ ÙÛÖ—ÞÌ—Ö ÛÖÔ—ÙÛ˛ÑÌ ÙÛ—Ú
ÖÓ—Ò—ÌÚ ÛàÔ Hallward, Zizek Ѩ—
Badiou.
4. ´Ö —¸—Ö Ü×ÖÙÛ˛Ø—˝Ì— Ѩ— ˛ ·ÒÒ˛
¿¨×ר ÙÛÖ ß¶ÑÖÓÓÖÜ Ô¨ ÛÖÜ 1871ý,
˛ Ñ˛¸Ì—¨ Û˛Ú Ö×Ö—¨Ú ÙÜÓ×—×ÛÌ—
ÞØÖԗѨ ÓÌ Û˛Ô ÙÜ˚˚Ø¨Ý˛ ¨ÜÛà Ô
ÛàÔ ÙÌ—Øà Ô...
5. –Ò. ·ÒÌݨ ÔÛ˛Ú, 1976, ߶ Ìר˚-
˚ÌÒ—¨ Û˛Ú ¨¸Ü Ô¨Û˛Ú ÌרԨ ÙÛ¨Ù˛Úý,
ÌѸ. •ÌÓÌÒ—Ö.
6. –Ò. »×¨ÒÛ¨ Ú (2009), ÙÌÒ.229-
31.
7. Zizek Ѩ— Badiou ÛÖ Ô—Ù¨Ô ¨ÜÛ˛ Û˛
ÙÜÔÌ×Ì—¨ Û˛Ú ÌÔ ÒÖ ˚à ¨ÔÛ—Ò˛ß˛Ú.
8. ·×ØÖ ÑÌ—ÛÖ ×ب ˚Ó¨Û— ˚—¨ ˇÜ ÌÒÒ¨
Ѩ— Ò¨—Ҩר Ѩˇà Ú ˛ Ì×—¸Ì—ÔàÙ˛
ÛàÔ ÙÜÔˇ˛Ñà Ô ˝à˛ Ú ˛ Û¨Ô ÛØÖÓ¨-
ÑÛ—Ñ˛ .
9. °ÑÖ Ó˛ Ѩ— ¨Ô ÌÞÌ— ÙÜÓɨ ÒÌ—
¨×ÖݨٗÙۗѨ ˚—¨ Û˛Ô ×ب˚Ó¨ ÛàÙ˛
ÛÖÜÚ ÓÌ ˇÌۗѨ ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨Û¨ ˚—¨
ÛÖÜÚ ÌØ˚¨˝Ö ÓÌÔÖÜÚ.
10. ¾ Benjamin Û˛Ô ÖÔÖÓ¨ ˝Ì— ¨ ÒÓ¨
ÌÕà ¨×Ö ÛÖ —ÙÛÖØ—ÑÖ ÙÜÔÌÞÌÚ Ñ¨— Ö
Marx Ó—Ò¨ Ì— ˚—¨ ×ÌبÙÓ¨ ¨×Ö Û˛Ô
×ØÖ—¢ÙÛÖØ—¨ ÙÛ˛Ô —ÙÛÖØ—¨ Û˛Ú ¨ÔˇØà-
×Ö Û˛Û¨Ú.
°Ô¸Øâ¨Ú „¨ØåÛ˝˛Ú
2
„ˆÀ‚°„¶ 8 …¾·»–À‚¾ˆ 2009
„ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú, ˛ ÒÌÕ˛
`˛ÓÌ—à ÙÌ—Ú ˚—¨ ÛÖ `ÜÔÌ ¸Ø—Ö ÛÖÜ ”ÖÔ¸—ÔÖÜ, »¨ ØÛ—ÖÚ 2009
¾
ßÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Úý Ì—Ô¨— ÒÌÕ˛
ÓÌ ×¨Ø¨ ÕÌÔ˛ —ÙÛÖØ—¨. ·—Ô¨—
×ÖÒÜ ¸Ü ÙÑÖÒÖ Ô¨ ×ØÖÙ¸—Ö-
Ø—ÙÛÌ— ÓÌ ¨ÑØ—ÉÌ—¨ ˛ ×ØÖ-
ÌÒÌÜÙ˛ ÛÖÜ. ¿¨ ÔÛàÚ, Ì—Ô¨—
ÉÌɨ—Ö ×àÚ ˛ ÒÌÕ˛ ßÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÛ˛ Úý Üײ ØÞÌ ˛ ¸˛
ÙÛÖÔ 14Ö ¨—à Ô¨ ÓÌ Û˛Ô
ÌÔÔÖ—¨ ÛÖÜ ß¨ÔˇØà ×ÖÜ ×ÖÜ Ì—ÞÌ
¨×Ö ÑÖ—ÔÖÜ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨, ˛ Ö×Ö—¨
¨Ô˛ ÑÌ ÙÛ˛Ô Ñ¨Û˛˚ÖØ—¨ ÛÖÜ « « main
morte ¥ ¥ , ¸˛Ò¨¸˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ ×ÖÜ ¸ÌÔ
Ü×Ö ÑÌ—Û¨— ÙÛÖ ÔÖ ÓÖ Û˛Ú ÑÒ˛ØÖÔÖ-
Ó—¨ Úý: ÌÔ¨ ÓÖÔ¨ÙÛ˛ Ø— ¨Ô˛ ÑÌ— ÙÛ˛Ô
ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ ÛàÔ ÓÖÔ¨Þà Ô, ˛ Ö×Ö—¨,
àÚ ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨, Ì—Ô¨— ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛ ¨×Ö
Û¨ ¨ ÛÖÓ¨. ˜¨—ÔÌÛ¨— ×àÚ Û˛Ô —¸—¨
Ì×ÖÞ˛ ü Ѩ— —ÙàÚ ×—Ö ×Ø—Ô, ¨×Ö ÛÖ
12Ö ¨—à Ô¨ü ˛ —¸—¨ ÒÌÕ˛ ×ÌØ—Ì˚بÝÌ
Ѩ ×Ö—ÌÚ Ö ßÌ—Ú ÛÖÜ ÑÖ—ÔÖÛ—ÑÖÜ ÔÖ ÓÖÜ
Ѩ— ÙÜÔ¸Ì ˇ˛ÑÌ ÓÌ ÛÖ ÑÖ—ÔÖÛ—ÑÖ
Ñ—Ô˛Ó¨, ×ÖÜ ÕÌÙרÙÌ àÚ Ñ—Ô˛Ù˛
ÛàÔ Ñ¨ÛÖ—ÑàÔ ÛàÔ ×Ö ÒÌàÔ.
°Ø˚Ö ÛÌب, ÙÛÖ 18Ö ¨—à Ô¨, ˛
ÒÌÕ˛ ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— ÙÌ ÌÔ¨ ÑÌ—ÓÌÔÖ
ÛÖÜ Victor d’ Hupay de Fuveau
ÛÖÜ 1785üÛÌÙÙÌب ÞØÖ Ô—¨ ×Ø—Ô ¨×Ö
Û˛ †¨ÒÒ—Ñ˛ ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛. ¿ÌØ—˚ب -
ÝÌ— ÛÖ ÙÞ̸—Ö ˛ ÛÖ Ö ÔÌ—ØÖ —¸ØÜÙ˛Ú
Ó—¨Ú ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨Ú ˝à˛ Ú, ˛ Ö×Ö—¨
¨ÑØ—Éà Ú Ü×ÖÛ—ˇÌÛ¨— ˇ¨ ¨ÔۗѨˇ—-
ÙÛÖÜ ÙÌ ¨ÜÛ˛ ÛàÔ ÓÖÔ¨Þà Ô (...)
¾ d’ Hupay ˛ Û¨Ô Ý—ÒÖÚ ÛÖÜ
Restif de la Bretonne, ×ÖÜ Ì—Ô¨—
˚ÔàÙÛÖ Ú àÚ Ö ×Øà ÛÖÚ ×ÖÜ ×¨ØÖÜ-
Ù—¨ÙÌÛÖÔ « « communism¥ ¥(˛ « « commu-
naut— ¥ ¥ ). `Û˛Ô ¨ÜÛÖÉ—Ö˚بݗ¨ ÛÖÜ
( « « Monsieur Nicolas ¥ ¥ ) ÛÖÔ ÌÓݨԗ˝Ì—
àÚ ÌÔ¨Ô ¨×Ö ÛÖÜÚ ÌÔǪ̂ ÛÜ ×ÖÜÚ
¸—¨ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú Ñ¨— ˚ب ÝÌ— ×àÚ
Ì—Ô¨— Ѩۨ ÒÒ˛ÒÖÚ ÓÖ ÔÖ ˚—¨ Ѩ -
×Ö—ÖÜÚ Ò¨ÖÜ Ú Û˛Ú …Ö Û—¨Ú °ÓÌØ—Ñ˛ Ú,
Ö— Ö×Ö—Ö— ߸ÖÜÒÌÜ ÖÜÔ Ó¨˝— ÛÖ ×Øà—
Ѩ— ר—˝ÖÜÔ Ó¨˝— ÛÖ ¨×Ö ˚ÌÜÓ¨ý (×ÖÜ
¸ÌÔ Ì—Ô¨— ×ÖÒÜ ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÖ ¨×Ö Ö ,Û—
Ö »¨ØÕ ÒÌÌ— ÙÛ˛ †ÌØÓ¨Ô—Ñ˛ ‚¸ÌÖÒÖ-
˚—¨).
”—˚Ö ¨Ø˚Ö ÛÌب, ÙÛ—Ú ÓÌØÌÚ Û˛Ú
†¨ÒÒ—Ñ˛ Ú ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛Ú, (Ѩ— ¨ÜÛÖ
Ì—Ô¨— ×ÖÒÜ ˚ÔàÙÛÖ ), Ö †Ø¨ ÑÞÖÚ
»×¨Ó×ÌÝ, ×ÖÜ ×˛ ØÌ ÓÌØÖÚ ÙÛ˛Ô
×Øà Û˛ ßÌרԨÙÛ¨Û—Ñ˛ „ÖÓÓÖÜ Ô¨
ÛÖÜ ¿¨Ø—Ù—ÖÜ , ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—ÖÜ ÙÌ ÙÜ-
ÞÔ¨ Û˛ ÒÌÕ˛ « « communautariste ¥ ¥
ÙÛÖ ×Ò¨—Ù—Ö ÛàÔ ÙÑÌßÌà Ô ÛÖÜ ÙÞÌ-
ۗѨ ÓÌ ÛÖÜÚ ß‚ÙÖÜÚý, Ѩˇà Ú Ñ¨— Û˛Ô
Ýب Ù˛ « « communaut— nationale ¥ ¥ .
¿—Ùà ¨×Ö Û˛ Ø˛Û˛ ÞØ˛ Ù˛ Û˛Ú
ÒÌÕ˛Ú ×ØÌ×Ì— Ô¨ ˇÜÓÖ Ó¨ÙÛÌ ×à Ú
¨ ÒÒ¨ ÖÜÙ—¨ÙۗѨ ×ÌØ—Ì˚Ø¨ß¨Ô ÛÖ
—¸—Ö ×ب ˚Ó¨, ˚—¨ רب ¸Ì—˚Ó¨ ÙÛÖ
ÙÞ˛ Ó¨ ÛàÔ °˚˚ÒàÔ ß`ѨÝÛ—¨ ¸àÔý
( « « Diggers ¥ ¥) ÛÖÜ 16ÖÜ ¨—à Ô¨, Ö—
Ö×Ö—Ö— Ó—ÒÖÜ Ù¨Ô ˚—¨ Û˛ ˚˛ àÚ ÌÔ¨Ô
ßÑÖ—ÔÖ ˇ˛Ù¨ÜØÖ ý Ѩ— ¨Ô˛ Ñ¨Ô ÙÛ˛Ô
Ì×ÖÞ˛ Û˛Ú ×Øà Û˛Ú °˚˚Ò—Ñ˛ Ú ·×¨-
Ô¨ ÙÛ¨Ù˛Ú, ×ÖÜ ÌÒ˛ÕÌ ÓÌ Û˛ ¸˛-
Ó—ÖÜØ˚—¨ Û˛Ú ×Øà Û˛Ú ¿ÖÒ—ÛÌ—¨Ú ÓÌ
ÛÖ Ö ÔÖÓ¨ Commonwealth (ÑÖ—ÔÖ Ú
×ÒÖÜ ÛÖÚ), ÛÖ Ö×Ö—Ö Û˛Ô Ì×ÖÞ˛ ÌÑÌ—-
Ô˛ Ì—ÞÌ ÙÞÌ¸Ö Ô ÛÖ ÔÖ ˛Ó¨ Û˛Ú « « res
publica ¥ ¥ .
`Û˛Ô ×ب˚Ó¨Û—ÑÖ Û˛Û¨, ¨ÜÛ¨ Û¨
—ÙÛÖؗѨ ¸Ì¸ÖÓÌÔ¨ ¨¸ÜÔ¨ÛÖÜ Ô Ô¨
Ó¨Ú ¸à ÙÖÜÔ Û˛Ô ×ØÖÌÒÌÜÙ˛ Ѩ— ÛÖ
ÔÖ ˛Ó¨ü ѨÒÜ ÛÌب, Û˛Ô ¨—Ùˇ˛Ù˛ü
ÛÖÜ ßÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ý. „¨Ó—¨ —ÙÛÖØ—¨
˛ ÌÛÜÓÖÒÖ˚—¨ ¸ÌÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨ רب ÕÌ—
Ѩ Û—, Ö ×àÚ Ì—Ô¨— ˛ ¨—Ùˇ˛Ù˛. °ÒÒ¨
Üר ØÞÌ— Ѩ Û— ×ÖÜ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ˚—ÔÌ—
¨ÔÛ—Ò˛×ÛÖ ¨×Ö ¨ÜÛ¨ Û¨ ¸Ì¸ÖÓÌÔ¨:
Ѩ Û— ÙÜÓɨ—ÔÌ— ÓÌ ¨ÜÛ˛ Ô Û˛ ÒÌÕ˛, ÓÌ
Û˛Ô ÌÝÌÜ ØÌÙ˛ Û˛Ú Ñ¨— ÓÌ Û˛Ô
×ØÖÙר ˇÌ—¨ ˛ Û˛Ô ¨Ô¨ ˚Ñ˛ ×ÖÜ
ÌÓ×ÒÌ ÑÌÛ¨— Ó¨˝— Û˛Ú. „¨ Û—ü ÛÖ
Ö×Ö—Ö Ì—Ô¨— ¨ÑÖ Ó˛ Ó×ØÖÙÛ¨ Ó¨Ú,
×ÖÜ Ì—Ô¨— ¨ÑÖ Ó¨ Ô¨ ¨Ô¨Ñ¨ÒÜÝˇÌ— ˛
×ÖÜ Ì—Ô¨— Ô¨ ÌÒˇÌ—.
(.........)
·¨ Ô ÛÖ ˝˛ Û˛Ó¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ
Ì—Ô¨— ÌÔ¨ ˝˛ Û˛Ó¨ ÑÜØ—Ö Û˛Û¨Úü ÖÜ ÛÌ
ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛ Ú ÖÜ ÛÌ —¸—àÛ—Ñ˛ Ú, ¨ÒÒ¨
ÛÖÜ ¨ÛÖ ÓÖÜ Ñ¨— ÑÖ—Ô˛ Ú Û¨ÜÛÖ ÞØÖ-
Ô¨, ¨ÜÛÖ ˇÌÛÌ— ÌÔ¨ ¸—×ÒÖ ÌØà Û˛Ó¨:
1. ´— Ù˛Ó¨—ÔÌ— ßÛÖÜ ¨ÛÖ ÓÖÜý Ѩ—
ßÑÖ—Ô˛ Úý Û¨ÜÛÖ ÞØÖÔ¨; ¿à Ú Ó×ÖØÖÜ -
ÓÌ Ô¨ ¨ÔÛ—Ò˛ÝˇÖÜ ÓÌ Û˛Ô ß¨ÛÖÓ—-
ÑÖ Û˛Û¨ ÓÌÙ¨ ÙÛ˛Ô ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ý Ѩ—
Û˛Ô ßÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ ÛàÔ ¨ÛÖÓ—ÑÖÛ˛ ÛàÔý;
2. ¿à Ú Ó×ÖØÖÜ ÓÌ Ô¨ ¸—¨ÔÖ˛ˇÖÜ ÓÌ
ÛÖÔ ×ÒÖÜ ÛÖ Ñ¨— Û˛Ô ÝÛà Þ—¨ ÙÛÖ
ɨٗÒÌ—Ö Û˛Ú ÑÖ—Ô˛ Ú-¨ÛÖÓ—Ñ˛ Ú ÑÜ-
Ø—Ö Û˛Û¨Ú;
`Û˛Ô ×Øà Û˛ ÌØà Û˛Ù˛ ˇ¨ ¨×¨-
ÔÛ˛ Ùà ÒÌ˚ÖÔÛ¨Ú ×àÚ Ì—Ô¨— ÖØˇÖ ÛÌØÖ
Ô¨ ÛÌˇÌ— ÙÌ Ö ØÖÜÚ ¨×ÒÖÜ ×ÖÒÒ¨×ÒÖÜ
(singular plural), ×ب ˚Ó¨ ×ÖÜ ˇ¨
Ì—ÞÌ ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÌÚ ÙÜÔ¨˚à˚ÌÚ ¨×Ö
¨ÜÛÌÚ ÛÖÜ ß—¸—àÛ—ÑÖÜ -ÑÖ—ÔÖÜ ý. ‡ÌÔ
ˇ¨ ¨ÙÞÖÒ˛ˇà ÓÌ ¨ÜÛÖ Ì¸à ü ÛÖ ÌÞà
Ѩ ÔÌ— ¨ÒÒÖÜ . °ÒÒ¨ , ÛÖÜÒ¨ Þ—ÙÛÖÔ,
ˇ¨ Ù˛ÓÌ—à Ùà ×àÚ ˛ ÙÜ ÒÒ˛ß˛ ÛÖÜ
¨×ÒÖÜ-×ÖÒÒ¨×ÒÖÜ ¨×ÖÝÌÜ ˚Ì— ÛÖÔ
Ñ—Ô¸ÜÔÖ Û˛Ú ¸—×Ò˛ Ú ÖÜÙ—¨Ú ×ÖÜ
ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— ÙÛÖ ÙÞ˛ Ó¨ ß—¸—àÛ—ÑÖ -
ÑÖ—ÔÖ ý
°Ô¨ÝÖؗѨ ÓÌ ÛÖÔ ×ÒÖÜ ÛÖ Ñ¨—
Û˛ ÝÛà Þ—¨, ˛ ÌØà Û˛Ù˛ Ì—Ô¨— Ѩˇ¨Ø˛
Ö ×àÚ ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— Ó×ØÖÙÛ¨ Ó¨Ú:
×ÒÖÜ ÛÖÚ Ù˛Ó¨—ÔÌ— Ô¨ ѨÛÌÞÌ—Ú ×Ì-
Ø—ÙÙÖ ÛÌب ¨×Ö Ö Ù¨ ˛ ÑÖ—Ô˛ ˝à˛
¨×¨—ÛÌ—, ÝÛà Þ—¨ Ô¨ ÌÞÌ—Ú Ò—˚Ö ÛÌب.
¶ ×Øà Û˛ ÑÖÓÓÖÜÔ(—ÙÛ—Ñ˛ ) ÌÔÛÖÒ˛
ÌÔÛÖÒ˛ Ì—Ô¨— ¨ÜÛ˛ Û˛Ú ¸—Ѩ—ÖÙÜ Ô˛Ú:
Ô¨ ¸—ÔÌ—Ú ÙÛÖ ÑÖ—ÔÖ Ö Ù¨ ˛ ÑÖ—Ô˛ ˝à˛
¨×¨—ÛÌ—. °ÜÛ˛ ˛ ¨×¨—Û˛Ù˛ Ì—Ô¨— Û˛Ô
—¸—¨ ÙÛ—˚Ó˛ ¨×Ò˛ , ×ØÖݨԲ Ú (Ѩۨ
Ó—¨ Ì ÔÔÖ—¨ ×ÌØ—Ò¨Óɨ ÔÌÛ¨— ÙÛ¨
¨ÔˇØà ×—Ô¨ ¸—Ѩ—à Ó¨Û¨...) Ѩ— Û¨Ü-
ÛÖ ÞØÖÔ¨ Ì—Ô¨— ¨Ù¨Ý˛ Ú: ¨×Ö Û˛Ô
¨Ô¨ ˚Ñ˛ ÙÛ˛Ô Ì×—ˇÜÓ—¨ ˛ ÙÛ˛Ô
ÌÜÞ˛ , ¸ÌÔ Üר ØÞ˛ ÖÜ ÛÌ ¨×Ò˛ ÖÜ ÛÌ
Ѩˇ¨Ø˛ ¸—¨ÝÖب . ·—Ô¨—, ÒÖ—×Ö Ô,
¨×¨Ø¨—Û˛ÛÖ Ô¨ ÙÑÌÝÛÖÜ ÓÌ ¸—¨ÝÖØÌ-
ۗѨ . ‡ÌÔ Ó×ÖØÖÜ ÓÌ ¨×Òà Ú Ô¨
¨Ô¨ÝÌØˇÖÜ ÓÌ ÌÔ ×Øà ÛÖ—Ú ÙÛ—Ú ß¨-
Ô¨ ˚ÑÌÚý Ѩ— Û˛Ô ß—Ñ¨ÔÖ×Ö—˛Ù˛ ý
ÛÖÜÚü ¨ÑÖ Ó˛ Ñ— Ö Û¨Ô, ÉÌɨ—àÚ,
×ØÌ×Ì— ¨×ÖÒÜ ÛàÚ Ô¨ ÖØ—ÙÖÜÓÌ ÌÔ¨
Ì×—×Ì¸Ö ÙÛÖ—ÞÌ—à ¸ÖÜÚ ˛ ÌÒ¨ Þ—ÙÛ˛Ú
—ѨÔÖ×Ö—˛Ù˛Ú. °ÒÒ¨ ˇ¨ ×ØÌ×Ì— Ô¨
¨ÔÛ—Ò˛ÝˇÖÜ ÓÌ ×àÚ ˛ ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨
ÌÓ×ÌØ—ÌÞÌÛ¨— ÙÌ Ñ¨ ˇÌ ¨Ô¨ ˚Ñ˛ Ѩ—,
Ó¨ Ò—ÙÛ¨, àÚ ˛ ѨÛÌÕÖÞ˛ Ô ÖÜÙ—¨ Û˛Ú.
¶ ¨Ô¨ ˚Ñ˛ Ì—Ô¨— Ó—¨ à ˇ˛Ù˛ Ô¨
¨×ÖÑÛ˛ ÙÖÜÓÌ Ñ¨ Û— (ßàÓ—, ÔÌØÖ ˛
Þà ØÖ), ¨ÒÒ¨ ÙÜÔ—ÙÛ¨ Ñ—Ô˛Ù˛ ×ØÖÚ
Ѩ Û— ×ÖÜ ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ÌÔ¨ ×ب ˚Ó¨ü ˛
Ó×ÖØÌ— Ô¨ Ì—Ô¨— Ѩ— Û—×ÖÛÌü ¨ÒÒ¨
Ó—¨ ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨.
`Ì ¨ÜÛÖ ÛÖ Ù˛ÓÌ—Ö ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ
Ѩ— ר Ò— ÑÖÔÛ¨ ÙÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ ,
¸˛Ò¨¸˛ ÙÛ˛Ô ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨ ÌÑÌ—Ô˛ ×ÖÜ
ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— àÚ ¨ÙÛ¨Ó¨ Û˛Û˛ ÙÜÙÙà -
ØÌÜÙ˛ ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔàÔ (Û¨ Ö×Ö—¨ Ì—Ô¨—
Ö Ò¨ —ÙÖ¸Ü Ô¨Ó¨, ÓÌÛØ˛ÓÌÔ¨ ÓÌ Û˛Ô
—¸—¨ ÛÖÜÚ Û˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ Ô¨ ÙÜÙÙà-
ØÌÜ ÖÔÛ¨—, ÛÖ Ö ÔÖÓ¨ Û˛Ú Ö×Ö—¨Ú Ì—Ô¨—
ÞØ˛ Ó¨: ÛÖ ÞØ˛ Ó¨ ˇÌàØ˛ÓÌÔÖ àÚ ˛
¨ÙÛ¨Ó¨ Û˛Û˛ ¸—¨¸—Ѩٗ¨ Û˛Ú ×¨Ø¨-
˚à˚˛ Ú ÞØ˛ Ó¨ÛÖÚ). ¾ ѨחۨҗÙÓÖ Ú
Ì—Ô¨— ¨ÜÛÖ ÛÖ ¨¸—¨ ÑÖ×Ö àÚ ¨×Ì—ØÖ -
Û˛Û¨ ˛ ˛ ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨ Û˛Ú ¨¸—¨ ÑÖײÚ
רب˚à˚˛ Ú ÛÖÜ —¸—ÖÜ ÛÖÜ ÑÌݨ-
Ò¨—ÖÜ.
·¸à ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ, Ù¨ Ô¨ ÒÌÓÌ,
Ó×ØÖÙÛ¨ ÙÌ Ó—¨ Ì×—ÒÖ˚˛ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ .
°×Ö Ó—¨ ¨ ×Ö߲ (ÌÑÛÌ—ÔÖ ÓÌÔ˛ ¸—¨-
ÓÌÙÖÜ ÛàÔ ¨—à ÔàÔ) Ö ¸ÜÛ—ÑÖ Ú ×ÖÒ—-
Û—ÙÓÖ Ú ×ØÖÙÌÉÌ×Ì ÙÛ˛Ô ¨—àÔ—Ö Û˛Û¨.
°ÜÛ˛ ˛ ¨ ×Ö߲ Ì—Ô¨— ×ÖÜ ÓÌÛ¨ÙÞ˛-
Ó¨ Û—ÙÌ Û˛Ô ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨ àÚ ÛÖ ¨×Ö -
ÒÜÛÖ ¸Ì¸ÖÓÌÔÖ Û˛Ú Ñ¨ˇÌÓ—¨ Ú Ü ×¨Ø-
Õ˛Ú ÙÛ˛Ô ¨×Ì—ØÖ Û˛Û¨ àÚ Ó—¨ ¨ÙÛ¨-
Ó¨ Û˛Û˛ ¸—¨¸—Ѩٗ¨ ×ØÖÚ Û˛ ÙÜÙÙà -
ØÌÜÙ˛.
˜ÜٗѨ ¨ÜÛÖ Ì—Ô¨— ÙÜԸ̸ÌÓÌÔÖ
ÓÌ Ó—¨ ¨ÒÒ¨˚˛ ÙÞÌۗѨ ÓÌ ÛÖÔ
×ÒÖÜ ÛÖ. ¾ ÌÒÌ˚ÞÖÚ, ˛ ØÜ ˇÓ—Ù˛ Û˛Ú
¨˚Öب Ú ¸ÌÔ ÝÛ¨ ÔÌ—. ¶ ×ØÖ ÑÒ˛Ù˛ ¸ÌÔ
ÙÜÔ—ÙÛ¨Û¨— ÙÛÖ Ô¨ ¸—ÌÜˇÜ ÔÌÛ¨— ¨-
×Òà Ú ÛÖ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨ רب˚à˚˛ Ú-Ѩ-
Û¨Ô¨ ÒàÙ˛Ú. °ÜÛÖ ×ÖÜ ÓÌÛب Ì— Ì—Ô¨—
ÛÖ ÔÖ ˛Ó¨ ÛÖÜ ×ÒÖÜ ÛÖÜ. ¾ ×ÒÖÜ ÛÖÚ
Ѩ— ˛ ÝÛà Þ—¨ Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ÌÞÖÜÔ
×ÖÒÜ ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÌÚ ÞØ˛ ÙÌ—Ú Ñ¨— ÔÖ˛ -
Ó¨Û¨. »×ÖØÌ— Ô¨ Ì—Ô¨— ÙÜÙÙà ØÌÜÙ˛
vs ¨×ÖÙÜÙÙà ØÌÜÙ˛... ¶ Ó×ÖØÌ— Ô¨
Ì—Ô¨— ¸Ö Õ¨ vs Û¨×Ì—ÔàÙ˛ (ß¾ ´¨×Ì—-
ÔÖ Úý, ×ÖÜ ¨ÔÛ—ÙÛÖ—ÞÌ— ÙÛÖ Ö ÔÖÓ¨
Ó—¨Ú ¨ØÌÛ˛ Ú ÌÞÌ— ˚—ÔÌ— ÛÖ Ö ÔÖÓ¨
ÛàÔ ÝÛàÞà Ô...)
(.........)
[°Ú Ù˛ÓÌ—àˇÌ—, Ö ÓàÚ,] ×àÚ ÛÖ
¸—¸ÜÓÖ ×ÒÖÜÙ—ÖÚ/ÝÛàÞÖÚ àÚ ÛÌÛÖ—Ö,
¨ÒÒ¨ Ѩ— àÚ Ý—ÒÖÙÖÝ—ÑÖ , Ö ×àÚ Ñ¨—
˛ˇ—ÑÖ ˛ ˇØ˛ÙÑÌÜÛ—ÑÖ ˇÌÓ¨ ˛ ¨ÔÛ—-
ÑÌ—ÓÌÔÖ ÌÞÌ— ¸—¨ÓÖØÝàˇÌ— ÓÌ Ù¨Ý˛ -
ÔÌ—¨ ÙÛ˛Ô ×ØÖѨחۨҗÙÛ—Ñ˛ ×ÌØ—Ö-
¸Ö, ¨ÜÛ˛ Û˛Ú °ØÞ¨—Ö Û˛Û¨Ú, ÓÌÛ¨ÕÜ
¿Ò¨ ÛàÔ¨ü Ѩ— Û˛Ô ÑØ—Û—Ñ˛ ÛÖÜ
ÞØ˛ Ó¨ÛÖÚ ×ÖÜ ¨×ÖÑÖ Ó—˝¨Ô Ö— ÙÖÝ—-
ÙÛÌÚü Ѩ— ¯Ø—ÙÛÖÜ ü ÓÌ Û˛ ¸—Ñ˛ ÛÖÜ
—ÙÞÜØ˛ ¨×Ö ØØ—ß˛ ÛÖÜ ×ÒÖÜ ÛÖÜ.
°ÜÛ˛ ˛ Ì×ÖÞ˛ ˛ Û¨Ô ˛ ×Øà Û˛, Ѩ—
¨×Ö Ó—¨ ¨ ×Ö߲ ˛ ÛÌÒÌÜÛ¨—¨, Ö ×ÖÜ
˚—ÔÌÛ¨— ÑØ—Û—Ñ˛ ÙÛÖÔ ×ÒÖÜ ÛÖ àÚ Ñ¨ Û—
×ÖÜ Ñ¨ˇÖ ÒÖÜ ¸Ì ¨ÔÛ—ÙÛÖ—ÞÌ— ÙÌ ¸Ö Õ¨
[˛ ¨ØÌÛ˛ ]. °ÒÒ¨ , ¨ÔÛ—ˇÌÛ¨, àÚ Û˛
ßÌÜ Û—Ñ˛ Ò¨ Ó߲, ѨÛÌÕÖÞ˛ Ô.
¾ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ Ú Ó¨Ú Ì—Ô¨— ÙÞ—˝Ö-
ÝØÌÔ—ÑÖ Ú ¨ÑØ—Éà Ú ¸—Ö Û— ÙÑÌÝÛÌÛ¨—
×àÚ ˛ ¨Õ—¨ ÛÖÜ, ˛ ˇÌÓÌÒ—à ¸˛Ú ¨Õ—¨
ÛÖÜ, Ì—Ô¨— ßÌÜ Û—Ñ˛.
´Ö ˝˛ Û˛Ó¨ Û˛Ú —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨Ú Ì—Ô¨—
ÛÖ ˝˛ Û˛Ó¨ Û˛Ú Ñ¨Û¨ ÒÒ˛Ò˛Ú —¸—ÖÑÛ˛-
Ù—¨Ú, ×ÖÜ ¨Ô˛ ÑÌ— ÙÛÖ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ
ß×ØÖ Ùà×Öý. ‡˛Ò¨¸˛ , ÛÖÜ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛-
ÒÖÜ ß×ÒÖÜ ÛÖÜý (˛ ß¸Ö Õ¨Úýü ˛ ,
×ب ˚Ó¨ ×ÖÜ Ì—Ô¨— ÛÖ —¸—Ö, Û˛Ú
Ѩۨ ÒÒ˛Ò˛Ú ßÙ˛Ó¨Ù—¨Úý). ´Ì ÛÖ—¨
Ѩۨ ÒÒ˛Ò˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ Ó×ÖØÌ— Ô¨
Ì—Ô¨— ÓÖ ÔÖ ˛ ÑÖ—Ô˛ (common). ˙Ú
—¸—àÛ—Ñ˛ (private) ¸Ì ¸˛Ó—ÖÜØ˚Ì—
Ù˛Ó¨Ù—¨ (˛ Ù˛Ó¨Ù—¨ ˚—¨ ÌÔ¨Ô Ñ¨—
ÓÖ ÔÖ Ì—Ô¨— רÔÛÌÒ˛ Ú ÌÒÒÌ—ß˛ Ù˛Ó¨-
Ù—¨Ú). ˙Ú ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛ (collective)
ÌÞÌ— ÛÖ —¸—Ö ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨: ÛÖ ÙÜÒÒÖ-
˚—ÑÖ àÚ Ó—¨ ÓÖÔ¨¸—¨—¨üÓ˛Þ¨Ô—Ñ˛ ü
ÌÔÖ Û˛Û¨, Ö Þ— àÚ ×ÖÒÒ¨×ÒÖ Û˛Û¨ ÛÖÜ
ÑÖ—ÔÖÜ (¨˚¨ˇÖÜ ).
„Ö—ÔÖ (common) Ì—Ô¨— ˛ ÙàÙÛ˛
ÒÌÕ˛ ˚—¨ ÛÖ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ Ì—Ô¨—, ̨ Ô
Ì—Ô¨— Ù˛Ó¨—ÔÌ— ÖÔÛÖÒÖ˚—Ѩ Ì—Ô¨— ÙÌ
ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ ( « « in common¥ ¥ ).
(»ÌÛÆÝØ¨Ù˛: ¯.”.)
Jean Luc Nancy
´Ö ÑÌ— ÓÌÔÖ Ì— Ô¨— ÛÓ˛ Ó¨ Û˛Ú ×¨ØÌ ÓÉ¨Ù˛Ú ÛÖÜ Jean Luc Nancy ÙÛÖ `ÜÔÌ¸Ø—Ö ˚—¨ ÛÖÔ
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ñ¨— Ì—Ô¨— ¸˛ÓÖÙ—ÌÜÓÌÔÖ ÙÛÖÔ —ÙÛÖÛÖ×Ö ÛÖÜ Birkbeck College. ·ÞÌ— ÛÖ
ިبÑÛ˛Ø¨ ÌÔÖÚ Ý—ÒÖÙÖÝ—ÑÖÜ ÙÞÖÒ—ÖÜ ÓÌ ¨ÝÖØÓ˛ ÛÖÔ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ - ÒÌÕ˛. ·×—ÞÌ—ØÌ— Ó—¨
¸—¨Ù¨Ý˛Ù˛, ˛ Ö×Ö—¨ ˚—¨ Ô¨ Ì—Ô¨— ÖÒÖÑÒ˛ØàÓÌÔ¨ ÌÜÑØ—Ô˛Ú ÞØÌ—¨˝ÌÛ¨— ¨Ô¨˚ÔàÙ˛ ÖÒÖÑÒ˛ØÖÜ
ÛÖÜ ÑÌ—ÓÌÔÖÜ, ×ÖÜ ÒÖ˚à ÓÌ˚ÌˇÖÜÚ ˛Û¨Ô ¨¸ÜÔ¨Û˛ ÙÛÖ ×Ò¨—Ù—Ö ÛÖÜ ß·ÔÛÖÚ ·×ÖÞ˛Úý. »—¨
ÌÔ¸—¨ÝÌØÖÜÙ¨ ÖÙÓ˛, ÖÓàÚ, Û˛Ú ÙÑÌß˛Ú ÛÖÜ ÔÖÓ—˝à ×àÚ ¸—ÔÌÛ¨—.
3
´·ˆ¯¾` 51 . ¿·À‚¾‡¾` †’
´Ö ÝÆÔÛ¨ÙÓ¨
(.........)
´— Ì—Ô¨— ˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛; »Ì Û˛ ˚ÌÔÌÛ—Ñ˛ ÌÔÔÖ—¨,
×ÖÜ ¸—ÔÌÛ¨— ÙÛÖ —¸ØÜÛ—ÑÖ »¨Ô—ÝÌ-
ÙÛÖ, ßÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ ý Ù˛Ó¨—ÔÌ— ×àÚ
˛ ÒÖ˚—Ñ˛ Û˛Ú ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú Û¨ Õ˛Úü ˛
ˇÌÓÌÒ—¨Ñ˛ Ü×ÖÛ¨˚˛ Û˛Ú ÌØ˚¨Ù—¨Ú ÙÌ
Ó—¨ ÑÜØ—¨ØÞ˛ Û¨ Õ˛, ˇÌÙÓ—Ù˛ ˛ Ö×Ö—¨
¸—¨Û˛ØÌ—Û¨— ¨×Ö Û˛Ô °ØÞ¨—Ö Û˛Û¨ü
¸ÌÔ Ì—Ô¨— ¨Ô¨×Ö ÝÌÜÑÛ˛, ¨ÒÒ¨ Ó×Ö-
ØÌ— Ô¨ Ü×ÌØɨˇÌ—. ¶ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛ Ù˛Ó¨—ÔÌ— ×àÚ Ó—¨ ¸—¨ÝÖ-
ØÌÛ—Ñ˛ ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛ ÖØ˚¨ ÔàÙ˛ Ì—Ô¨—
ÌÝ—ÑÛ˛ , Ó—¨ (ÖØ˚¨ ÔàÙ˛) ×ÖÜ ˇ¨
ÌÑÓ˛¸ÌÔ—ÙÌ— Û˛Ô ¨Ô—ÙÖ Û˛Û¨ ÙÛÖÔ
×ÒÖÜ ÛÖ Ñ¨— ¨ÑÖ Ó˛ Ѩ— ÛÖÔ Ñ¨Û¨ÓÌ-
Ø—ÙÓÖ Û˛Ú ÌØ˚¨Ù—¨Ú. ¶ ¨ÛÖÓ—Ñ˛
—¸—Ö×Ö—˛Ù˛ ÛÌب ÙÛ—àÔ ×ÌØ—ÖÜÙ—à Ô
Ѩ— ˛ ÑÒ˛ØÖÔÖÓ—Ñ˛ ÛÖÜÚ ÓÌۨɗɨ-
Ù˛ ˇ¨ ÌըݨԗÙÛÌ—. ¶ Ü ×¨ØÕ˛ ÌÔÖ Ú
ѨۨחÌÙÛ—ÑÖÜ Ñب ÛÖÜÚ, ¸—¨ÞàØ—-
ÙÓÌ ÔÖÜ ¨×Ö Û˛Ô ÑÖ—ÔàÔ—¨ ÛàÔ
×ÖÒ—Ûà Ô, ¸ÌÔ ˇ¨ ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— ×ÒÌÖÔ
àÚ ¨Ô¨ ˚Ñ˛: Ó—¨ Ó¨Ñب ¸—¨¸—Ѩٗ¨
¨Ô¨¸—ÖØ˚¨ ÔàÙ˛Ú, ɨٗÙÓÌÔ˛ ÙÛ˛Ô
ÌÒÌÜ ˇÌØ˛ ÙÜÔÌÔàÙ˛ ÛàÔ ×¨Ø¨˚à-
˚à Ô ˇ¨ ÛÖ ÌѨÔÌ Ô¨ Өب˝à ÙÌ—.
¾ ßÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Úý ѨˇÌ¨ÜÛÖ Ú
Ü×Ö¸˛Òà ÔÌ— ÓÖ ÔÖ ¨ÜÛÖ ÛÖ ×ÖÒÜ
˚ÌÔ—ÑÖ ÙÜ ÔÖÒÖ ÔÖ˛Û—Ñà Ô ¨Ô¨×¨Ø¨-
ÙÛ¨ ÙÌàÔ. ·—Ô¨— ¨ÜÛÖ ×ÖÜ Ö „¨ÔÛ
ÖÔÖ Ó¨ÙÌ Ó—¨ ‚¸Ì¨, ÓÌ Ó—¨ ØܡӗÙÛ—-
Ñ˛ ÒÌ—ÛÖÜØ˚—¨, רب ÌÔ¨ ×ØÖ ˚بÓ-
Ó¨. ·—Ô¨— ¨ÔÖ ˛ÛÖ Ô¨ ¨×ÖѨÒÖÜ ÔÛ¨—
¨ÜÛÌÚ Ö— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÌÚ ¨ØÞÌÚ ÖÜ-
ÛÖ×—ÑÌÚü ÓÌ Û˛Ô ÌÔÔÖ—¨ ×ÖÜ Û—Ú
Ö Ø—Ù¨ Ì¸à ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ô ¸—¨ÔÖ˛Û—Ñ¨
ÓÖۗɨ, ÜÒÖ×Ö—ÖÜ ÓÌÔ¨ ר ÔÛÖÛÌ ÓÌ
¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÖ ÛØÖ ×Ö. ˙Ú Ó—¨ Ѩˇ¨Ø˛
‚¸Ì ¨ —ÙÖ Û˛Û¨Ú, ˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛ ÞàØ—Ú ¨ÓÝ—ÉÖÒ—¨ Üר ØÞÌ—
¨×Ö Û—Ú ¨×¨ØÞÌÚ ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ. °×Ö
Û˛ Ì×ÖÞ˛ ×ÖÜ ˛ Ó¨˝—Ñ˛ ¸Ø¨ Ù˛
¨ÔÛ—ÙÛÌÑÌÛ¨— ¨×ÌÔ¨ÔÛ— ÙÛ˛Ô Ñبۗ-
Ñ˛ ѨۨחÌÙ˛ ÙÛÖ Ö ÔÖÓ¨ Û˛Ú ÌÕ—Ùà-
Û—Ñ˛ Ú ¸—Ѩ—ÖÙÜ Ô˛Ú, ÛÓ˛ Ó¨Û¨ ˛
ˇØ¨Ü ÙÓ¨Û¨ Û˛Ú Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú Ì—Ô¨— ˛ ¸˛
רØÖ ÔÛ¨. ¾— Ò¨—¢ÑÌÚ ÌÕÌ˚ÌØÙÌ—Úü Ö—
ÙÑÒ¨ ÉÖ— Ö¸˛˚ÖÜ ÓÌÔÖ— ¨×Ö ÛÖÔ
`ר ØÛ¨ÑÖ, Ö— ¨˚ØÖ ÛÌÚ ¨×Ö ÛÖÔ
»Ü ÔÛÙÌØü Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ¨Ô¨˚ÔàØ—-
ÙÛÖÜ Ô àÚ ×بÑۗѨ רب¸Ì—˚Ó¨Û¨
¨ÜÛ˛ Ú Û˛Ú ßÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú ÙÛ¨ˇÌ-
ب Úý. »Ì Û˛ †¨ÒÒ—Ñ˛ ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛,
˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛ Ì—Ù˛ ÒˇÌ
ÙÛ˛Ô Ì×ÖÞ˛ Û˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ÔÌàÛÌØ—-
ÑÖ Û˛Û¨Ú.
°ÜÛÖ ×ÖÜ ¨×ÖÓÌÔÌ— Ì—Ô¨— Ô¨
ѨˇÖØ—ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ˇÌÙ˛ ÙÛ˛Ô Ö×Ö—¨
ÌÓÌ—Ú Ù˛ ÓÌب ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ ÙÌ ÙÞÌÙ˛
ÓÌÛ˛Ô —ÙÛÖØ—¨ Û˛Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú
Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú. »—¨ ¨×Ì—ÑÖ Ô—Ù˛ Û˛Ú
ÙÜ ˚ÞØÖÔ˛Ú ×ÌØ—Ö ¸ÖÜ ˇ¨ Ó¨Ú Ì¸Ì—-
ÞÔÌ ¸Ü Ö ÓÌ˚¨ ÒÌÚ ¨ÑÖÒÖܡ—ÌÚ ÙÛ˛Ô
ÌÕÌÒ—Õ˛ Û˛Ú, ÓÌ ÌÔ¨ ÑÌÔÖ Ù¨Ø¨ ÔÛ¨
ÞØÖ ÔàÔ ¨Ô¨ ÓÌÙ¨ ÛÖÜÚ. ¶ ×Øà Û˛
Ì—Ô¨— ¨ÜÛ˛ Û˛Ú Ì˚Ѩˇ—¸ØÜÙ˛Ú Û˛Ú
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú, ˛ ¸ÌÜ -
ÛÌØ˛ ÛàÔ ×Øà ÛàÔ ×ØÖÙרˇÌ—à Ô ˚—¨
Û˛Ô ÜÒÖ×Ö—˛Ù˛ Û˛Ú. ¶ ×Øà Û˛ ¨ÑÖ-
ÒÖܡ—¨ ¸—¨ØÑÌ— ¨×Ö Û˛Ô †¨ÒÒ—Ñ˛
·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛ ÓÌÞØ— Û˛Ô „ÖÓÓÖÜ Ô¨
ÛÖÜ ¿¨Ø—Ù—ÖÜ , ¸˛Ò¨¸˛ 1792 ÓÌ
1871. `Û˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨ Û˛Ú ÙÜÔ¸Ìˇ˛ÑÌ
ÛÖ Ó¨˝—ÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨ ÓÌ Û˛Ô Ñ¨Û¨ Ò˛ß˛
Û˛Ú ÌÕÖÜÙ—¨Ú ÓÌÙà Û˛Ú ÌרԨÙÛ¨Û—-
Ñ˛ Ú Ñ¨Û¨ÙÛØÖݲ Ú Û˛Ú Üר ØÞÖÜÙ¨Ú
Û¨ Õ˛Ú ×ب˚Ó¨ ÛàÔ. ¶ ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛
ˇ¨ ѨۨØ˚ÖÜ ÙÌ Û—Ú ×¨Ò—ÌÚ ÓÖØÝÌÚ
Û˛Ú ÑÖ—ÔàÔ—¨Ú Ѩ— ˇ¨ Ì˚Ѩˇ—ÙÛÖÜ ÙÌ
ßÛ˛Ô ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ ÛàÔ —ÙàÔý. `Û˛Ô
ÌÕÌÒ—Õ˛ ¨ÜÛÖÜ ÛÖÜ ¨—à Ô¨ ÛÖ ¨ ÓÖØ-
ÝÖ Ò¨—¢ÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨ ×ÖÜ ¨×ÖÛÌÒÖÜ ÔÛ¨Ô
¨×Ö Ñ¨ÛÖ—ÑÖÜÚ ÛàÔ ×Ö ÒÌàÔ, ÛÌÞÔ—ÛÌÚ
Ѩ— Ù×Öܸ¨ÙÛÌ Ú ÛÌ ˇ˛ÑÌ Ö ÒÖ Ñ¨—
×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ Ü×Ö Û˛Ô ˛˚ÌÙ—¨ Û˛Ú
ÌØ˚¨Û—Ñ˛ Ú Û¨ Õ˛Ú. °ÜÛ˛ ˛ ×Øà Û˛
×ÌØ—Ö¸ÖÚ ÉØ˛ ÑÌ Û˛Ô ÌÑÝØ¨Ù˛ Û˛Ú
ÙÛ˛Ô ÌÑ×Ò˛ÑÛ—Ñ˛ Ѩ—ÔÖÛÖÓ—¨ü Ѩ—
Ø—˝—Ñ˛ ˛ ÛÛ¨ü Û˛Ú ¿¨Ø—Ù—Ô˛ Ú „ÖÓ-
ÓÖÜ Ô¨Ú. †—¨Û— ˛ „ÖÓÓÖÜ Ô¨ ̸̗ÕÌ
ÛÖ ÙÖ Û˛Ô ÌÑ×Ò˛ÑÛ—Ñ˛ —ÙÞÜ ¨ÜÛÖÜ
ÛÖÜ ÙÜԸܨÙÓÖÜ Ò¨—¢ÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ,
ÌØ˚¨Û—Ñ˛ Ú ˛˚ÌÓÖÔ—¨Ú Ѩ— ÌÔÖ×Ò˛Ú
ÌÕÌ˚ÌØÙ˛Ú Ö ÙÖ Ñ¨— Û¨ Ö Ø—¨ ÛÖÜ: Ö—
ÑÖÓÓÖÜÔ¨ØÖ— ¸ÌÔ Ó×ÖØÖÜ Ù¨Ô ÖÜ ÛÌ
Ô¨ ÙÛ¨ˇÌØÖ×Ö—˛ ÙÖÜÔ Û˛Ô ÌרԨ ÙÛ¨-
Ù˛ ÙÌ ÌˇÔ—ÑÖ Ì×—×Ì¸Ö ÖÜ ÛÌ Ô¨ Û˛Ô
Ü×ÌبÙ×—ÙÛÖÜ Ô ¨×ÌÔ¨ÔÛ— ÙÛ—Ú ÉÖ˛-
ˇÖÜ ÓÌÔÌÚ ¨×Ö ÛÖ ÌÕàÛÌØ—ÑÖ ¸ÜÔ¨ ÓÌ—Ú
Û˛Ú ¨ÔÛÌרԨ ÙÛ¨Ù˛Ú.
¶ ¸ÌÜ ÛÌØ˛ ¨ÑÖÒÖܡ—¨ Û˛Ú
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú ÌÑÛÜÒ—Ù-
ÙÌÛ¨— ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ ÌÛà Ô 1917 Ѩ—
1976: ¨×Ö Û˛ »×ÖÒÙÌÉ—Ñ—Ñ˛ ·×¨-
Ô¨ ÙÛ¨Ù˛ ÓÌÞØ— ÛÖ ÛÌÒÖÚ Û˛Ú ¿ÖÒ—-
Û—ÙÛ—Ñ˛ Ú ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛Ú Ñ¨— Û˛Ô ¨˚à-
Ô—ÙÛ—Ñ˛ Ñ—Ô˛ÛÖ×Ö—˛Ù˛ ÙÌ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ
ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ Ñ¨Û¨ Û˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨ ÛàÔ
ÌÛà Ô 1966-1975. „ÜØ—¨ØÞ˛ ˇ˛ÑÌ
¨×Ö ÛÖ ÌØà Û˛Ó¨: ß×à Ú Ô¨ Ô—Ñ˛ ÙÖÜ-
ÓÌ;ý. ¿à Ú Ô¨ ÑØ¨Û˛ ÙÖÜÓÌü ¨ÔÛ—ˇÌ-
Û¨ ¨×Ö Û˛Ô ¿¨Ø—Ù—Ô˛ „ÖÓÓÖÜ Ô¨ü
¨×ÌÔ¨ÔÛ— ÙÛ˛Ô ÌÔÖ×Ò˛ ¨ÔÛ—¸Ø¨Ù˛
ÛàÔ —¸ÖÑÛ˛ÛØ—à Ô Û¨ ÕÌàÔ; ¿à Ú Ô¨
ÖØ˚¨Ôà ÙÖÜÓÌ Û˛ Ǫ̂ ÌÕÖÜÙ—¨ à ÙÛÌ
Ô¨ Ì—Ô¨— ×ØÖÙÛ¨ÛÌÜÓÌ Ô˛ ¨×Ö Û—Ú
Ì×—ˇÌÙÌ—Ú ÛàÔ ÌÞˇØà Ô Û˛Ú; ´Ö ÌØà -
Û˛Ó¨ ×ÒÌÖÔ ¸ÌÔ ˛ Û¨Ô Ô¨ ˇÌÙÖÜÓÌ
Ѩ— Ô¨ ÌÒÌ˚ÕÖÜÓÌ Û˛Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—-
Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛, ¨ÒÒ¨ Ô¨ Û˛Ô ×ب˚Ó¨-
ÛÖ×Ö—˛ ÙÖÜÓÌ: Ö ,Û— Ö 19ÖÚ ¨—à Ô¨Ú Ì—ÞÌ
ÖÔÌ—ØÌÜÛÌ—, Ö 20ÖÚ ˇ¨ ÛÖ ÜÒÖ×Ö—ÖÜ ÙÌ.
¶ ÌÓÓÖÔ˛ ÓÌ Û˛ Ô—Ñ˛, Ì×—ÑÌÔÛØà-
ÓÌÔ˛ ˚Ü Øà ¨×Ö ÌØàÛ˛ Ó¨Û¨ ÙÞÌۗѨ
ÓÌ Û˛Ô ÖØ˚¨ ÔàÙ˛, ÉØ˛ ÑÌ Û˛Ô ÑÜ Ø—¨
ÌÑÝØ¨Ù˛ Û˛Ú ÙÛ˛ ßÙ—¸ÌØÌÔ—¨ ×Ì—-
ˇ¨ØÞ—¨ý ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖÜ ÑÖ Ó-
Ó¨ÛÖÚü Û˛ ިبÑÛ˛Ø—ÙÛ—Ñ˛ ÌÝÌÜ ØÌ-
Ù˛ Û˛Ú ¸ÌÜ ÛÌØ˛Ú ¨ÑÖÒÖܡ—¨Ú Û˛Ú
Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú. ´Ö ÑÖ ÓÓ¨ ÌÒÜÙÌ ¨×ÖÛÌ-
ÒÌÙӨۗѨ ÛÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ ×ÖÜ Ì—ÞÌ
ÑÒ˛ØÖ¸ÖÛ˛ ÙÌ— ˛ ×Øà Û˛ ¨ÑÖÒÖܡ—¨:
˛ ÌרԨ ÙÛ¨Ù˛ Ì×—Ñب Û˛ÙÌ, Ì—ÛÌ ÓÌ
ÌÕÌ ˚ÌØÙ˛ Ì—ÛÌ ÓÌ ×¨Ø¨ÛÌÛ¨ÓÌ ÔÖ
Ò¨—¢ÑÖ ×Ö ÒÌÓÖ, ÙÛ˛ ÀàÙ—¨, Û˛Ô
„—Ô¨, Û˛Ô ´ÙÌÞÖÙÒÖɨї¨, Û˛Ô „Ö-
Ø̨, ÛÖ –—ÌÛÔ¨ Ó, Û˛Ô „ÖÜ É¨ Ѩ—
Ì×—ÞÌ—Ø˛ÙÌ Ô¨ Ì˚Ѩˇ—¸ØÜ ÙÌ— Ó—¨ Ǫ̂
Û¨ Õ˛ ×ب˚Ó¨ ÛàÔ.
¶ ¸ÌÜ ÛÌØ˛ ¨ÑÖÒÖܡ—¨, Ö ÓàÚ,
¸˛Ó—ÖÜ Ø˚˛ÙÌ ÌÔ¨ ÔÌÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨,
×ÖÜ ¸ÌÔ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ Ô¨ ÒÜˇÌ— Ѩ ÔÖ-
ÔÛ¨Ú ÞØ˛ Ù˛ ÛàÔ ÓÌˇÖ ¸àÔ ×ÖÜ Ì—Þ¨Ô
¨Ô¨×ÛÜÞˇÌ— ˚—¨ Û˛Ô ¨ÔÛ—ÓÌÛà ×—Ù˛
ÛàÔ ×ØÖÉÒ˛Ó¨ ÛàÔ Û˛Ú ×Øà Û˛Ú. ´Ö
ÑÖ ÓÓ¨ Üײ ØÕÌ Ñ¨Û¨ ÒÒ˛ÒÖ ÌØ˚¨ÒÌ—Ö
˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ÛØÖײ ÌÕ¨ÙˇÌÔ˛ÓÌÔàÔ
¨ÔÛ—¸Ø¨ÙÛ—Ñà Ô Ñ¨ˇÌÙÛà ÛàÔ, ¨ÒÒ¨
¨×ָ̗ÞÛ˛ÑÌ ¸Ü ÙÑÖÒ¨ ×ØÖÙ¨ØÓÖ Ù—-
ÓÖ ÙÛ—Ú ¨Ô¨ ˚ÑÌÚ Û˛Ú Ö—ÑÖ¸Ö Ó˛Ù˛Ú
Û˛Ú ß¸—ÑÛ¨ÛÖØ—¨Ú ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨ -
ÛÖÜý ÓÌ Û˛Ô ÌÔÔÖ—¨ ×ÖÜ Û˛Ô ¨ÔÛ—-
Ò¨Óɨ ÔÖÔÛ¨Ô Ö »¨ØÕ, ¸˛Ò¨¸˛ ÌÔÖ Ú
×ØÖÙàØ—ÔÖÜ Ñب ÛÖÜÚ, ×ÖÜ ˇ¨ ÖØ˚¨-
Ôà ÙÌ— Û˛ ÓÌÛ¨ É¨Ù˛ ×ØÖÚ ÛÖ Ó˛-
Ñب ÛÖÚ: Û˛ ¸—¨ÒÌÑÛ—Ñ˛ ÛÖÜ ßÜ×ÌØ-
É¨Ù˛ý. °ÔÛ—ˇÌÛ¨, ÛÖ ÑÖ ÓÓ¨-Ñب ÛÖÚ
ÌÕÌÒ—ÞÛ˛ÑÌ ÙÌ Ó—¨ Ǫ̂ ÓÖØݲ ¨×Ö-
ÒÜÛ¨ØÞ—¨Ú. „¨ ×Ö—¨ ¨×Ö ¨ÜÛ¨ Û¨
ѨˇÌÙÛà Û¨ Ì Ñ¨Ô¨Ô ×ب˚Ó¨Û—ÑÌ Ú
×ØÖÖ ¸ÖÜÚ ÙÛ˛Ô ÌÑר—¸ÌÜÙ˛, Û˛ ¸˛-
ÓÖ Ù—¨ Ü˚Ì—¨ ÑÒ×. Ѩ—, Ì×—×ÒÌÖÔ,
×ØÖ ÙÝÌØ¨Ô ÌÔ¨ ¸—ÌˇÔ˛ ×ÌØ—ÖØ—ÙÓÖ
ÙÛ˛Ô ¨Ò¨˝ÖÔÌ—¨ ÛàÔ —Ó×ÌØ—¨Ò—ÙÛ—-
Ñà Ô ¸ÜÔ¨ ÓÌàÔ. ˙ÙÛÖ ÙÖ, ˛ ÑبۗÙÛ—-
Ñ˛ ¨ØÞ˛ ¨×ָ̗ÞÛ˛ÑÌ ¸—Ìݡ¨ØÓÌÔ˛
Ѩ—, ÛÌҗѨ , ¨Ô¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨Û—Ñ˛ . ¶
¨ÙÛÜÔÖÓ—Ñ˛ ѨۨחÌÙ˛ ¸ÌÔ Ó×Ö ØÌÙÌ
Ô¨ ¸—¨Ùà ÙÌ— ÛÖ ßÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—ÑÖ ý Ñب -
ÛÖÚ ¨×Ö Û˛Ô ÙÜÓÝܲ ˚بÝÌ—ÖÑبۗ-
Ñ˛ ¨¸Ø¨ ÔÌ—¨ü Ѩ— ÓÌÙ¨ ÙÌ ×ÌÔ˛ ÔÛ¨
ÞØÖ Ô—¨ Ì˚—ÔÌ Ý¨ÔÌØÖ ×àÚ ¸ÌÔ ˇ¨
Ó×ÖØÖÜ ÙÌ ÓÌ Û—×ÖÛÌ Ô¨ ¨ÔÛÌÕÌ— ÙÛÖÔ
—ÙÞÜØÖ ¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖ ÓÌ ÛÖÜÚ Ñ¨×—-
Û¨Ò—ÙÛÌÚ ¨Ôۗר ÒÖÜÚ ÛÖÜ. ¾— ÛÌÒÌÜ-
Û¨—ÌÚ ÓÌ˚¨ ÒÌÚ ¨Ô¨Û¨Ø¨ÞÌÚ Û˛Ú ¸ÌÜ -
ÛÌØ˛Ú ¨ÑÖÒÖܡ—¨Úü ˛ ¿ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛
·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛ Ѩ— Ö »¨ ˛Ú ÛÖÜ ’68, ÓÌ
Û˛Ô ÌÜØÌ—¨ ÌÔÔÖ—¨ü Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨
˚—ÔÖÜÔ Ñ¨Û¨ÔÖ˛Û¨ àÚ ×ØÖÙר ˇÌ—ÌÚ
¨Ô¨ÓÌÛØ˛Ù˛Ú ÓÌ Û˛Ô ¨Ñ¨Û¨ÒÒ˛ÒÖ -
Û˛Û¨ ÛÖÜ ÑÖ ÓÓ¨ÛÖÚ.
‚ÔÛÌØÒÖ縗¨
°Ô¨ ÓÌÙ¨ ÙÛÖ ÛÌ ÒÖÚ Û˛Ú ×Øà Û˛Ú
¨ÑÖÒÖܡ—¨Ú Ѩ— Û˛Ô ¨ØÞ˛ Û˛Ú ¸ÌÜ -
ÛÌØ˛Ú ÓÌÙÖÒ¨ ɲÙÌ Ì Ô¨ ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨
٨ب ÔÛ¨ ÌÛà Ô ÙÛ˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨ ÛÖÜ
Ö×Ö—ÖÜ ˇÌàØ˛ ˇ˛ÑÌ ×àÚ ˛ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛ ¨ÔÛ—ÙÛÖ—ÞÖÜ ÙÌ ÙÛÖ
¨Ñ¨ÛÖ ØˇàÛÖ: Ö— ¸ÌѨÌÛ—ÌÚ ¨×Ö ÛÖ
1871 àÚ ÛÖ 1914 Ì—¸¨Ô ÛÖÔ —Ó×ÌØ—¨-
Ò—ÙÓÖ Ô¨ ˇØ—¨ÓÉÌÜ Ì— ÙÌ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ
ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ. °×Ö Û˛ ÙÛ—˚Ó˛ ×ÖÜ ˛
¸ÌÜ ÛÌØ˛ ¨ÑÖÒÖܡ—¨ ÌÝÛ¨ÙÌ ÙÛÖ ÛÌ-
ÒÖÚ ÙÛ˛ ¸ÌѨÌÛ—¨ ÛÖÜ ’70 Ì—Ó¨ÙÛÌ ÙÌ
Ì Ô¨ רØÖ ÓÖ—Ö ¸—¨ ÙÛ˛Ó¨, ÓÌ ÛÖÔ
¨ÔۗרÒÖ Ñ¨— ר Ò— ÙÛ˛Ô Ì×—ˇÌÙ˛.
°ÜÛÖ ×ÖÜ Ì—Ô¨— Ó×ØÖÙÛ¨ Ó¨Ú ÙÌ
¨ÜÛÌÚ Û—Ú ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ Ì—Ô¨— ÛÖ ¨ ÔÖ—˚-
Ó¨ Ó—¨Ú ÔÌ¨Ú ¨ÑÖÒÖܡ—¨Ú Û˛Ú ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú ¨ÑÖÒÖܡ—¨Ú. °ÒÒ¨ Ì—-
Ô¨— Ѩˇ¨ØÖ ×àÚ ¨ÜÛ˛ ¸ÌÔ ˇ¨ Ì—Ô¨—ü
¸ÌÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨ Ì—Ô¨—ü ˛ ÙÜÔÌÞ—Ù˛
Û˛Ú ¸ÌÜ ÛÌØ˛Ú. ¾ Ó¨ØÕ—ÙÓÖ Ú, ÛÖ
ÌØ˚¨Û—ÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨, ˛ Ó¨˝—Ñ˛ ¸˛ÓÖ-
Ñبۗ¨, Ö ÒÌÔ—Ô—ÙÓÖ Ú, ÛÖ ×ØÖÒÌÛ¨-
Ø—¨ÑÖ ÑÖ ÓÓ¨, ÛÖ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—ÑÖ Ñب -
ÛÖÚü Ö ÒÌÚ Ö— ÌÝÌÜØÌÙÌ—Ú ÛÖÜ 20ÖÜ
¨—à Ô¨ ¸ÌÔ Ó¨Ú Ì—Ô¨— ×—¨ ×ب˚ӨۗѨ
ÞØ˛ Ù—ÓÌÚ. `ÛÖ ˇÌàØ˛Û—ÑÖ ×̸—Ö
ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨—, ÉÌ É¨—¨, ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØ˛
ÓÌÒÌÛ˛ Ѩ— ¸—ÌØÌÜ Ô˛Ù˛, ¨ÒÒ¨ ÙÛÖ
×̸—Ö Û˛Ú ×بÑÛ—Ñ˛ Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ¨ÜÛ¨
¸ÌÔ ¸ÖÜÌÒÜ ÖÜÔ ×ÒÌÖÔ. ¶ ¸ÌÜ ÛÌØ˛
¨ÑÖÒÖܡ—¨ ÌÞÌ— ÛÌÒÌ—à ÙÌ— Ѩ— Ì—Ô¨—
ÞàØ—Ú ÔÖ ˛Ó¨ ˛ ×ØÖÙר ˇÌ—¨ Ô¨ Û˛Ô
ÌרԨÝÌØÖÜÓÌ.
`ÛÖ Ù˛ÓÌ—Ö ¨ÜÛÖ , ÙÛ˛ ¸—¨ ØÑÌ—¨
ÌÔÖ Ú ¸—¨ÙÛ˛ Ó¨ÛÖÚ ×ÖÜ ÑÜØ—¨ØÞÌ— Ö
¨ÔۗרÒÖÚ, ÌÔà Ǫ̂ ×̗ب Ó¨Û¨ ÉØ—-
ÙÑÖÔÛ¨— ÙÌ ÌÕÌÒ—Õ˛, ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ
Ô¨ ×ÖÜ ÓÌ ÓÌ ÉÌɨ—Ö Û˛Û¨ ×Ö—Ö Ú ˇ¨
Ì—Ô¨— Ö Þ¨Ø¨ÑÛ˛ Ø¨Ú Û˛Ú ÛØ—Û˛Ú
¨ÑÖÒÖܡ—¨Ú. °ÒÒ¨ ˛ ˚ÌÔ—Ñ˛ ѨÛÌÜ -
ˇÜÔÙ˛ ÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— Ìܸ—¨ ÑØ—Û˛: ˇ¨
ÌÓ×ÌØ—ÌÞÌ— Ó—¨ Ǫ̂ ÙÞÌÙ˛ ¨Ô¨ ÓÌÙ¨
ÙÛÖ ×ÖÒ—Û—ÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨ Ѩ— ÛÖ ×̸—Ö ÛÖÜ
—¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖÜ . »—¨ ÙÞÌÙ˛ ×ÖÜ ×ØÖ-
Ì—ÑÖÔ—ÙÛ˛ÑÌ ÙÛ˛Ô ÌÑÝØ¨Ù˛ ß×ÖÒ—-
Û—ÙÛ—Ñ˛ ÌרԨ ÙÛ¨Ù˛ý ˛ ÙÛ˛Ô —¸Ì¨
ÛÖÜ »¨ ˛ ÛÖÜ ’68 ˚—¨ Ó—¨ ßÌר-
Ô¨ ÙÛ¨Ù˛ ÛÖÜ ÔÖÜý. •¨ ÙÜÔÌÞ—ÙÖÜ-
ÓÌ Ô¨ Ñبۨ ÓÌ Û¨ ˇÌàØ˛Û—Ñ¨ Ѩ—
—ÙÛÖؗѨ Ó¨ˇ˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ×ØÖÌÑÜߨÔ
¨×Ö Û˛Ô ×Øà Û˛ ¨ÑÖÒÖܡ—¨ Ѩ— Û˛Ô
ÑÌÔÛØ—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú Ô—Ñ˛Ú ¨×Ö Û˛
¸ÌÜ ÛÌØ˛. °ÒÒ¨ ˛ ÒÜ Ù˛ ¸ÌÔ ˇ¨
ÉØÌˇÌ— ÖÜ ÛÌ ÙÛÖ ¨ ÓÖØÝÖ ˛ ×ÖÒÜ -
ÓÖØÝÖ Ñ—Ô˛Ó¨ ×ÖÜ ÌÓ×ÔÌÌÛ¨— ¨×Ö Û˛
¸—¨ ÔÖ—¨ ÛÖÜ ×Ò˛ ˇÖÜÚü Ö ×àÚ Ö
…Ì˚ÑØ— Ѩ— Ö— alter-globalists ×—-
ÙÛÌÜ ÖÜÔü ÖÜ ÛÌ ¨×Ö ÛÖ ¨Ô¨ÔÌàÓÌÔÖ
Ѩ— ÌѸ˛ÓÖÑبۗÙÓÌÔÖ Ó¨˝—ÑÖ ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ ÑÖ ÓÓ¨, Ö ×àÚ Ñ¨ ×Ö—Ö—
¨×Ö ÛÖÜÚ ÛØÖÛÙÑ—ÙÛÌ Ú Ñ¨— ÛÖÜÚ
Ó¨Ö—¢ÑÖÜ Ú ÌÒ×—˝ÖÜÔ. ´Ö Ñ—Ô˛Ó¨ (ÛÖÜ
19ÖÜ ¨—.) Ѩ— ÛÖ ÑÖ ÓÓ¨ (ÛÖÜ 20ÖÜ
¨—.) Üײ ØÕ¨Ô Ì—¸—ÑÖ— ÛØÖ ×Ö— Û˛Ú
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú Ü×Ö ˇÌÙ˛Úü ¸ÌÔ
Ì—Ô¨— ×ÒÌÖÔ ¸ÜÔ¨ÛÖ Ô¨ Ì×—ÙÛØÌßÖÜ-
ÓÌ ÙÌ ¨ÜÛÖÜ Ú. °ÔÛ—ˇÌÛ¨, ÓÌÛ¨ ¨×Ö
Û—Ú ¨ØÔ˛Û—ÑÌÚ ÌÓ×Ì—Ø—ÌÚ ÛàÔ ßÙÖ-
Ù—¨Ò—ÙÛ—Ñà Ôý ÑبÛà Ô Ñ¨— Û¨ ¨ÓÝ—-
Ù˛Ó¨ Ó¨ˇ˛ Ó¨Û¨ Û˛Ú ¿ÖÒ—Û—ÙÛ—Ñ˛ Ú
·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛Ú Ñ¨— ÛÖÜ »¨ ˛ ÛÖÜ ’68,
ÛÖ Ñ¨ˇ˛ ÑÖÔ Ó¨Ú Ì—Ô¨— Ô¨ ÌרԨÝÌ-
ØÖÜÓÌ Û˛Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛
ÓÌ ÌÔ¨Ô ÔÌÖ ÛØÖ ×Ö, Ô¨ ÉÖ˛ˇ˛ ÙÖÜÓÌ
Ô¨ ¨Ô¨¸ÜˇÌ— ÓÌÙ¨ ÙÌ ÔÌÌÚ ÓÖØÝÌÚ
×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ÌÓ×Ì—Ø—¨Ú. †—’ ¨ÜÛÖ ˛
¸ÖÜÒÌ—¨ Ó¨Ú Ì—Ô¨— ÛÖ ÙÖ ÙÜ ÔˇÌÛ˛,
ÛÖ ÙÖ ×Ì—Ø¨Ó¨Û—Ñ˛ . ¿ØÌ×Ì— Ô¨ ÌÙÛ—¨ -
Alain Badiou
¶ „¾»»¾ˆ…‚`´‚„¶
OAlain Badiou, ÙÛÖ ÑÌ—ÓÌÔÖ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—, ¨×ÖÙרÙÓ¨ ¨×Ö ÛÖ ¨ØˇØÖ ÛÖÜ ÓÌ Û—ÛÒÖ The
Communist Hypothesis, ×ÖÜ ¸˛ÓÖÙ—Ìܡ˛ÑÌ ÙÛÖ ×ÌØ—Ö¸—ÑÖ New Left Review 49,1-2/2008,
Ì×—ÞÌ—ØÌ— Ó—¨ ×ÌØ—Ö¸ÖÒÖ˚˛Ù˛ Û˛Ú ×ÖØÌ—¨Ú Û˛Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛Ú Ü×ÖˇÌÙ˛Ú. ´Ö ×—Ö ÌÔ¸—¨ÝÌØÖÔ
ÉØ—ÙÑÌÛ¨— ÙÛÖ Ö,Û— Ì×ÌÑÛÌ—ÔÌ— Û˛Ô ×ÌØ—Ö¸ÖÒÖ˚˛Ù˛ Ѩ— ÙÛÖ ÓÌÒÒÖÔ ×ØÖÛÌ—ÔÖÔÛ¨Ú ˚ÌÔ—ÑÌÚ —¸ÌÌÚ ˚—¨
ÛÖ ßÛ— Ô¨ ѨÔÖÜÓÌý ¨×Ö Ì¸à ×ÖÜ ÉØ—ÙÑÖÓ¨ÙÛÌ Ñ¨— ÓÌÛ¨ ¨×Ö Û¨ ÖÙ¨ ÌÞÖÜÔ ˚—ÔÌ—.
4
„ˆÀ‚°„¶ 8 …¾·»–À‚¾ˆ 2009
ÙÖÜÓÌ ÙÛ—Ú ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ Û˛Ú Ü ×¨ØÕ˛ Ú
Û˛Ú Ñ¨— Ö Þ— ÓÖ ÔÖ Ô¨ ÉÌÒÛ—à ÙÖÜÓÌ Û—Ú
ÓÌˇÖ ¸ÖÜÚ Û˛Ú. °×¨—ÛÌ—Û¨— Ô¨ Ìר-
ÔÌ˚ѨۨÙÛ˛ ÖÙÜÓÌ Û˛Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—-
ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛ü Û˛Ô ×ØÖ Û¨Ù˛ ×àÚ
˛ Ü×ÖÛ¨˚˛ Û˛Ú ÌØ˚¨Ù—¨Ú ÙÛ˛Ô ÑÜ-
Ø—¨ØÞ˛ Û¨ Õ˛ ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ¨Ô¨×Ö ÝÌÜ-
ÑÛ˛üÓÌÙ¨ ÙÛ˛Ô —¸ÌÖÒÖ˚—Ñ˛ Ùݨ—ب.
¿à Ú ˇ¨ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ Ô¨ ˚—ÔÌ—
¨ÜÛÖ ; ¿Ì—بӨۗѨ , Ó×ÖØÖÜ ÓÌ Ô¨
Ì×—ÞÌ—Ø˛ ÙÖÜÓÌ Ô¨ ÉØÖÜ ÓÌ ÌÔ¨ Ù˛-
ÓÌ—Ö ×ÖÜ Ô¨ ÙÛÌÑÌ— ÌÕà ¨×Ö Û˛Ô
ÞØÖÔ—ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú Ì×—ÑبÛÖÜ Ù¨Ú Û¨ -
Õ˛Ú ×ب˚Ó¨ ÛàÔ Ñ¨— ¨ÜÛÖÜ ×ÖÜ Ö
”¨Ñ¨ Ô Ñ¨ ×ÖÛÌ ¨×ÖѨ ÒÌÙÌ ßÜײØÌ-
Ù—¨ ÛÖÜ ×ÒÖÜ ÛÖÜý. ¾×Ö—Ö¸˛ ×ÖÛÌ
Ù˛ÓÌ—Ö, ¨ØÑÌ— Ô¨ Ì—Ô¨— ÙÌ ÓÖØÝ—Ñ˛
¨ÔÛ—ˇÌÙ˛ ÓÌ Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ ÜײØÌÙ—¨ Ѩ—
Ô¨ ×ØÖÛÌ—ÔÌ— Û˛Ô ×Ì—ˇ¨ØÞ—¨ Ó—¨Ú
ѨˇÖÒ—Ñ˛ Ú ¨Ò˛ ˇÌ—¨Ú. ´Ì ÛÖ—¨ ˇ¨
Ó×ÖØÖÜ ÙÌ Ô¨ Ì—Ô¨— ˛ ¸—¨Ñ˛ ØÜÕ˛:
߈ר ØÞÌ— ÌÔ¨Ú ÓÖ ÔÖÔ ÑÖ ÙÓÖÚý. ´—
ˇ¨ ÙÜÔÌר ˚ÖÔÛ¨Ô ¨ÜÛÖ ; ¾ ÙÜ ˚ÞØÖ-
ÔÖÚ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ú Ì×—Ù˛Ú —ÙÞÜØ—˝Ì-
Û¨— ×àÚ Ì ÞÌ— ¸˛Ó—ÖÜØ˚˛ ÙÌ— Ó—¨
ר˚ÑÖ ÙÓ—¨ Û¨ Õ˛. ¾— ¨ÔۗרÒÖ— ÛÖÜ
Ì×—Ù˛Ú Ó—ÒÖÜ Ô ˚—¨ ßÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛
ר˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö—˛Ù˛ý... °ÒÒ¨ ÜÝ—ÙÛ¨-
Û¨— ×ب˚ӨۗѨ ÌÔ¨Ú ÑÖ ÙÓÖÚ ¨Ô-
ˇØà ×—ÔàÔ Ü×ÖÑÌ—ÓÌÔàÔ; ¾ ßÌÔ¨Ú
ÑÖ ÙÓÖÚý Û˛Ú ×¨˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö—˛Ù˛Ú Ì—-
Ô¨— Ì Ô¨Ú ÑÖ ÙÓÖÚ ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌ ÔàÔü
×ØÖÚ ×à Ò˛Ù˛ü Ѩ— ÞØ˛Ó¨Û—Ñà Ô
Ù˛ÓÌ—àÔ, ˛ ר˚ÑÖ ÙÓ—¨ ¨˚Öب Ö ×àÚ
Û˛Ô ×ØÖÌÉÒÌßÌ Ö »¨ØÕ. ¶ ÓÌ˚¨ Ò˛
×ÒÌ—Ö߲ݗ¨ ÛÖÜ ×Ò˛ˇÜÙÓÖÜ ÌÞÌ—,
ÙÛ˛Ô Ñ¨ÒÜ ÛÌØ˛ ×ÌØ—×ÛàÙ˛, ×ÌØ—Ö-
Ø—ÙÓÌÔ˛ ×ØÖ ÙÉ¨Ù˛ ÙÌ ¨ÜÛÖ Ô ÛÖÔ
ÑÖ ÙÓÖ. ·—Ô¨— Ì˚ÑÒàÉ—ÙÓÌÔÖ—, Ѩ—
ÙÜÞÔ¨ ÑÜØ—ÖÒÌÑۗѨ .
¶ ×Ûà Ù˛ ÛÖÜ ´Ì—ÞÖÜÚ ÛÖÜ
–ÌØÖÒ—ÔÖÜ Ü×ÖÙÛ˛Ø—Þˇ˛ÑÌ ×àÚ Ù˛ -
Ó¨ÔÌ Û˛Ô ÌÒÌÜÙ˛ ÛÖÜ ÌÔÖ Ú ÑÖ ÙÓÖÜ
Û˛Ú ÌÒÌܡÌØ—¨Ú Ѩ— Û˛Ú ¸˛ÓÖÑب-
Û—¨Ú. ·—ÑÖÙ— ÞØÖ Ô—¨ ÓÌÛ¨ , Ì—Ô¨—
Ѩˇ¨ØÖ ×àÚ ÛÖ ÛÌ—ÞÖÚ ÛÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ
¨×Òà Ú ÓÌÛ¨ÛÖ×—ÙÛ˛ÑÌ: ¨ÔÛ— Ô¨ ¸—¨-
ÞàØ—˝Ì— °Ô¨ÛÖÒ˛ ¨×Ö ‡Ü Ù˛, ¸—¨Þà-
Ø—˝Ì— ÛÖÔ ×ÒÖÜ Ù—Ö Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛ—ÑÖ
–ÖØب ¨×Ö ÛÖÔ ÝØàÞÖ Ñ¨— ɨ٨-
Ô—ÙÓÌ ÔÖ …Ö ÛÖ. …Ì ¨ ÛÌ—Þ˛ Ѩۨ-
ÙÑÌܨ ˝ÖÔÛ¨— ÙÌ Ö ÒÖ ÛÖÔ ÑÖ ÙÓÖ:
ÓÌÛ¨ÕÜ ¿¨Ò¨—ÙÛ—Ô—àÔ Ñ¨— ‚Ùب˛Ò—-
Ôà Ô, ¨Ô¨ ÓÌÙ¨ ÙÛÖ »ÌÕ—ÑÖ Ñ¨— Û—Ú
¶¿°, ÙÛ˛Ô °ÝØ—Ñ˛ Ѩ— ÙÛ¨ ‚Ùר-
ԗѨ ÙÛبÛÖ ×̸¨, ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ ¨×Ö-
Ò¨Ü ÙÌàÔ ÛàÔ ×ÒÖÜÙ—àÔ Ñ¨— ÛàÔ
Ì×—ˇÜÓ—à Ô ÛàÔ ÝÛàÞà Ô... ´Ö ÑÖ -
ÙÛÖÚ ˚—¨ ÛÖÔ Ü×ÖÛ—ˇÌÓÌÔ¨ ÌÔÖ×Ö—-
˛ÓÌÔÖ ÑÖ ÙÓÖ ÛÖÜ ÑÌݨҨ—ÖÜ Ì—Ô¨— ˛
ÙÑÒ˛Ø˛ ¸—¨—ØÌÙ˛ Û˛Ú ¨ÔˇØà ×—Ô˛Ú
Ü ×¨ØÕ˛Ú ÙÌ ×ÌØ—ÖÞÌÚ ×ÖÜ ¸—¨ÞàØ—-
˝ÖÔÛ¨— ¨¨ÙÛÜÔÖӗѨ ÙÑÜÒ—¨ , ˚ب-
ÝÌ—ÖÑبۗÑÖÜ Ú ÌÒÌ˚ÞÖÜÚ, Ô¨ÜÛ—ÑÌÚ
×ÌØ—×ÖÒ—ÌÚ, ¨˚ѨˇàÛ¨ ÙÜ ØÓ¨Û¨ Ѩ—
ÌÑÛÖ×—ÙÌ—Ú. ´Ö ß×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ Û˛Ú ÓÌ-
Û¨Ô¨ ÙÛÌÜÙ˛Úý Ì—Ô¨—, ÙÛ˛Ô ×ب˚Ó¨-
Û—ÑÖ Û˛Û¨, ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ Ú ×àÚ Ö— ÙÜÔˇ˛ -
ÑÌÚ ×ÖÜ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×—˝ÖÜÔ Ö— ÌØ˚¨ ÛÌÚ
¨×Ö ¨ ÒÒÌÚ Þà ØÌÚ ×ØÖÙÝÌØÖÜÔ Û˛
˝àÔÛ¨Ô˛ ¨×Ö ¸Ì—Õ˛ ×àÚü ÙÌ ¨ÔˇØà -
×—ÔÖÜÚ Ö ØÖÜÚü Ö ßÌÔÖ×Ö—˛ÓÌ ÔÖÚ
ÑÖ ÙÓÖÚý Û˛Ú ×¨˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö—˛Ù˛Ú Ì—-
Ô¨— Ó—¨ ßÌÜÛ—¨ .
»—¨ Ì×—ÛÌÒÌÙۗѪ ÌÔæÛ˛Û¨
´Ö ×ÖÒ—Û—ÑÖ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨, ¨ ب, ×ØÌ×Ì—
Ô¨ ¨ÔÙÛبÝÌ—. ‡ÌÔ Ó×ÖØÖÜ ÓÌ Ô¨
ÌÑÑ—Ô˛ ÙÖÜÓÌ ¨×Ö Ó—¨ ¨Ô¨ÒÜÛ—Ñ˛
ÙÜÓÝàÔ—¨ ÙÞÌۗѨ ÓÌ Û˛Ô Ü ×¨ØÕ˛
ÛÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ Ñ¨— Ô¨ ¨Ô¨Ò¨ ÉÖÜÓÌ, ÙÛ˛
ÙÜÔÌ ÞÌ—¨, ѨÔÖÔ—ÙÛ—Ñ˛ ¸Ø¨ Ù˛ ÙÌ
ÙÜÔ¨ ØÛ˛Ù˛ ÓÌ Û¨ ިبÑÛ˛Ø—ÙۗѨ
ÛÖÜ. ¶ ¸—¨ÝàÔ—¨ ¸ÌÔ ¨ÝÖب Û—Ú
—¸—Ö Û˛ÛÌÚ, ¨ÒÒ¨ Û˛Ô —¸—¨ ÛÖÜ Û˛Ô
Ü ×¨ØÕ˛. °ÔÛ—ÓÌÛà×Ö— ÓÌ ÛÖÔ ÛÌÞÔ˛-
ÛÖ Ñ¨— Ì˚ÑÒ˛Ó¨Û—ÑÖ ¸—¨ÞàØ—ÙÓÖ ÛÖÜ
ÑÖ ÙÓÖÜ ÙÛ¨ ¸Ü ÖüÖ ×àÚ ÜÖ¸˛Òà ÔÌ— Ö
—¸—ÖÚ Ö Ö ØÖÚ ß‡Ü Ù˛ýü ×ØÌ×Ì— Ô¨
ÉÌɨ—à ÙÖÜÓÌ Û˛Ô Ü ×¨ØÕ˛ ÛÖÜ ÓÖ-
Ô¨¸—ÑÖÜ ÌÔÖ Ú ÑÖ ÙÓÖÜ ¨×Ö Û˛Ô ¨ØÞ˛ ,
¨Õ—àӨۗѨ . ¶ ¨×Ò˛ Ýب Ù˛, ߈-
ר ØÞÌ— ÌÔ¨Ú ÓÖ ÔÖÔ ÑÖ ÙÓÖÚý, ¸ÌÔ
Ì—Ô¨— ÌÔ¨ ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔ—ÑÖ ÙÜÓ×Ìب-
ÙÓ¨. ·—Ô¨— Ì×—ÛÌÒÌÙÛ—Ñ˛ : ¨×Öݨٗ-
˝ÖÜÓÌ ×àÚ Ì—Ô¨— Ö ÑÖ ÙÓÖÚ ˚—¨ Ó¨Ú.
·×—ÓÌ ÔÖÔÛ¨Ú ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ Ù˛ÓÌ—Ö
×ØÌ×Ì— Ô¨ ÙÜÔ¨ ˚ÖÜÓÌ Û—Ú ÙÜÔÌ×Ì—ÌÚ
×ÖÜ ×ØÖÑÜ ×ÛÖÜÔ ¨×Ö ¨ÜÛ˛ Ô Û˛Ô
¨×Ò˛ ¸—¨Ñ˛ ØÜÕ˛.
»—¨ ×Øà Û˛ ÙÜÔÌ×Ì—¨ Ì—Ô¨— ˛
¨Ô¨˚Ôà Ø—Ù˛ ×àÚ Ö ÒÖ— ¨Ô˛ ÑÖÜÔ ÙÛÖÔ
—¸—Ö ÑÖ ÙÓÖ ÓÌ ÓÌÔ¨: Ö °ÝؗѨÔÖ Ú
ÌØ˚¨ Û˛Ú ×ÖÜ ÉÒÌ×à ÙÛ˛Ô ÑÖÜ˝—Ô¨
ÛÖÜ ÌÙÛ—¨ÛÖØ—ÖÜ, Ö »¨ØÖÑ—ÔÖ Ú ×ÖÜ
רبÑÖÒÖܡà Ô¨ ÙѨ ÉÌ— ÙÛÖ ¸ØÖ ÓÖ,
˛ ˚ÜÔ¨—Ѩ ÓÌ Û˛ Ó¨ÔÛ˛ Ò¨ ×ÖÜ
×ØÖÙÌÞÌ— Û¨ ר—¸—¨ ÙÛÖ ×¨ ØÑÖ. ·¸à
Ì—Ô¨— ×ÖÜ ¨Ô¨ÙÛØÌÝÖÜÓÌ Û˛Ô ÑÜ-
Ø—¨ØÞ˛ —¸Ì¨ ÛÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ ×ÖÜ ÌÔÖ-
×Ö—Ì—Û¨— ¨×Ö ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔ¨ Ѩ— Ù˛-
ÓÌ—¨, ˚—¨ Ô¨ ¸—¨ ÓÖØÝà ÙÖÜÓÌ Ó—¨
ÌÔÖ Û˛Û¨ ÙÌ Ö ØÖÜÚ ˝àÔÛ¨Ôà Ô, ¸Ø¨-
ÙÛ˛ Ø—àÔ Üר ØÕÌàÔ, ̸à Ѩ— Ûà ب.
°ÜÛÖ— Ö— ¨ ÔˇØà×Ö—, ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÖ—
¨×Ö ÓÌÔ¨ ÙÛ˛ ˚Òà ÙÙ¨, Û¨ ØÖÜ Þ¨,
Û˛Ô ˇØ˛ÙÑÌ—¨, Û˛ ¸—¨ÛØÖݲ , Û˛Ô
ÌÑר—¸ÌÜÙ˛, Üר ØÞÖÜÔ ¨ÑØ—Éà Ú
Ö ×àÚ Ñ— Ì˚à . „— ÌÝÖ ÙÖÔ Üר ØÞÖÜÔ
Ö ×àÚ Ñ— Ì˚à , Ó×ÖØà Ô¨ ÙÜ˝˛Û˛ Ùà
Ó¨˝— ÛÖÜÚ. „¨—, Ö ×àÚ ÓÌ Ö×Ö—ÖÔ¸˛ -
×ÖÛÌ ¨ ÒÒÖÔ, Ó×ÖØÖÜ ÓÌ Ô¨ ÙÜÓÝà-
Ô˛ ÙÖÜÓÌ ˛ Ô¨ ¸—¨ÝàÔ˛ ÙÖÜÓÌ ÙÞÌ-
ۗѨ ÓÌ Û¨ ×ب ˚Ó¨Û¨. °ÒÒ¨ ÓÌ Û˛Ô
×ØÖÜ¢ ×Ö ˇÌÙ˛ ×àÚ ¨ÜÛÖ— Ñ— Ì˚à
Üר ØÞÖÜÓÌ ÙÛÖÔ —¸—Ö ÑÖ ÙÓÖ.
(.........)
¾— ×ÖÒ—Û—ÑÌ Ú ÙÜÔÌ ×Ì—ÌÚ ÛÖÜ
¨Õ—à Ó¨ÛÖÚ ßˆ×¨ ØÞÌ— Ì Ô¨Ú ÓÖ ÔÖÔ
ÑÖ ÙÓÖÚý ˇ¨ ¸ÖÜÒÌßÖÜÔ ÙÛÖÔ Ñ¨ÛÌÜ-
ˇÜÔÙ˛ Û˛Ú ÙÛÌØÌàÙ˛Ú ¨ÜÛÖÜ ×ÖÜ
Ì—Ô¨— ѨˇÖÒ—ÑÖ ÙÛ—Ú Ì×—ÓÌØÖÜÚ Û¨Ü-
ÛÖ Û˛ÛÌÚ. ·Ô¨ רب ¸Ì—˚Ó¨ü Ì Ô¨
ÛÖ×—ÑÖ ×̗بӨü Ì—Ô¨— Ó—¨ ÙÜÔ¨ -
ÔÛ˛Ú ×ÖÜ Ì˚—ÔÌ ×ØÖ Ùݨۨ ÙÛÖ ¿¨Ø—-
Ù—, Ö ×ÖÜ ÌØ˚¨ ÛÌÚ ÞàØ—Ú Þ¨ØÛ—¨ Ѩ—
†¨ ÒÒÖ— Ó¨˝ÌÜ Û˛Ñ¨Ô ˚—¨ Ô¨ ¨×¨—Û˛ -
ÙÖÜÔ Û˛Ô ¨ÑÜ ØàÙ˛ ¸—àÑÛ—Ñà Ô ÔÖ -
ÓàÔ, ÛàÔ ¨ÙÛÜÔÖÓ—Ñà Ô Ì×—¸ØÖÓà Ô
Ѩ— ÛàÔ ÌÑÛÖ×—ÙÌàÔ: Ô¨ ¨×¨—Û˛ ÙÖÜÔ
Ö— ÕÌÔÖ— ÌØ˚¨ ÛÌÚ Ô¨ ¨Ô¨˚ÔàØ—˝ÖÔÛ¨—
ÙÌ Ö ØÖÜÚ Û˛Ú ×¨ØÖÜÙ—¨Ú ÛÖÜÚü
ѨÔÌ—Ú ¸ÌÔ Ì—Ô¨— רب ÔÖÓÖÚ. ¾ÒÌÚ
¨×¨—Û˛ ÙÌ—Ú ×ÖÒÜ ÝÜÙ—ÑÌÚ ˚—¨ ¨Ô-
ˇØà ×ÖÜÚ ×ÖÜ ÉØ—ÙÑÖÔÛ¨— ÙÛ˛Ô —¸—¨
ÜרØÑÛ—Ñ˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛ü¨ÔˇØà ×ÖÜÚ
ÛÖÜ —¸—ÖÜ ÑÖ ÙÓÖÜ.
(.........)
°×Ö ×ÖÒÒÌÚ ¨×Ö ßÌ—Ú Ì—Ó¨ÙÛÌ
Ù˛ ÓÌب Ì˚˚Ü ÛÌب ÙÛ¨ ÌØàÛ˛ Ó¨Û¨
ÛÖÜ 19ÖÜ ¨—à Ô¨ רب ÙÛ˛Ô ÌרԨ-
ÙÛ¨Û—Ñ˛ —ÙÛÖØ—¨ ÛÖÜ 20ÖÜ. »—¨
ÓÌ˚¨ Ò˛ ×Ö—Ñ—Ò—¨ ¨×Ö Ý¨—ÔÖ ÓÌÔ¨
ÛÖÜ 19ÖÜ ¨—à Ô¨ ÌרÔÌÓݨԗ˝ÖÔÛ¨—:
ÛÌب ÙÛ—ÌÚ ˝à ÔÌÚ ÝÛà Þ—¨Ú, ¸—ÌÜØÜÔÖ -
ÓÌÔÌÚ ¨Ô—ÙÖ Û˛ÛÌÚ, ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ¨×Ö-
ÑÒÌ—ÙۗѨ ÙÛ˛Ô ßÜײØÌÙ—¨ ÛÖÜ
×ÒÖÜ ÛÖÜý, Ó˛¸ÌÔ—ÙÓÖ Ú ÌÑÛÌÛ¨ÓÌÔÖÚ
ÙÌ ÓÌ˚¨ ÒÖ ¨Ø—ˇÓÖ ÔÌàÔ, Û˛ ¸ÖÜÒ—-
ÑÖ Û˛Û¨ ÛàÔ ¸—¨ÔÖÖÜÓÌ àÔ. „¨—,
Ó¨˝—, Û˛ ¸—ÙÛ¨ÑÛ—Ñ˛ , ×ÖÒ—ÖØÑ˛ÓÌÔ˛
×ØÖÙר ˇÌ—¨ ×̗بӨۗÙÓÖÜ Ò—˚àÔ
ÖÓ¨ ¸àÔ ×ÖÜ ß¨ ÞÔÖÜÔ ÛØÖ ×ÖÜÚ ˚—¨
Ô¨ ÌÑÝب ÙÖÜÔ Û˛Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛
Ü×Ö ˇÌÙ˛...
‡ÌÔ Üר ØÞÌ— ¨ÓÝ—ÉÖÒ—¨ ×àÚ,
Ö ×àÚ Ñ¨— ÙÛÖÔ 19Ö ¨—à Ô¨, ¸ÌÔ Ì—Ô¨—
Ó×ØÖÙÛ¨ Ó¨Ú ˛ Ô—Ñ˛ Û˛Ú Ü×Ö ˇÌÙ˛Ú,
¨ÒÒ¨ Ö— ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ Û˛Ú Ü ×¨ØÕ˛ Ú Û˛Ú.
°ÜÛÖ Ì—Ô¨— ÛÖ Ñ¨ˇ˛ ÑÖÔ Ó¨Ú, ÙÛ˛
¸—¨ ØÑÌ—¨ ÛÖÜ ¨ÔÛ—¸Ø¨ÙÛ—ÑÖÜ ÌÔ¸—¨ -
ÓÌÙÖÜ, ÙÛÖ Ö×Ö—Ö ÉØ—ÙÑÖ Ó¨ÙÛÌ:
ÙÜԸܨ ˝ÖÔÛ¨Ú ÙÑÌ߲ü ר ÔÛ¨ ר-
˚ÑÖ ÙÓ—¨ ˛ Ö—ÑÖÜÓÌÔ—Ñ˛ ü Ѩ— ×ÖÒ—-
Û—Ñ˛ ÌÓ×Ì—Ø—¨ü ר ÔÛ¨ ÛÖ×—Ñ˛ Ѩ—
ÓÖÔ¨¸—Ñ˛ ü Ô¨ ¨Ô¨ÔÌà ÙÖÜÓÌ Û˛Ô
Ü ×¨ØÕ˛ Û˛Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú Ü×Ö ˇÌ-
Ù˛Ú...
(»ÌÛÆÝØ¨Ù˛: ¯.”.)
ˆ¿¾•·`¶
5
´·ˆ¯¾` 51 . ¿·À‚¾‡¾` †’
„Ö—ÔàÔ—Ñ˛ Û¨ Õ˛ Ѩ— ÑÖ—Ô¨ (¨˚¨ˇ¨ )

ÌÔ Ì—Ô¨— ¨ØÑÌÛÖ Ô¨ רبÓÌ—-
ÔÖÜÓÌ ×—ÙÛÖ— ÙÛ˛Ô ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÛ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛: ×ØÌ ×Ì—,
Ì×—×ÒÌ ÖÔ, Ô¨ ÌÔÛÖ×—˝ÖÜÓÌ
ÛÖÜÚ ¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖÜ Ú ÙÛÖ Ì-
ÙàÛÌØ—ÑÖ Û˛Ú —ÙÛÖØ—Ñ˛ Ú
×ب˚Ó¨Û—ÑÖ Û˛Û¨Ú, ×ÖÜ Û˛
ÓÌÛ¨ÛØÌ ×ÖÜÔ ÙÌ ×بÑÛ—Ñ˛
Ì×—Û¨ÑÛ—ÑÖ Û˛Û¨. ´Ö ÓÖ ÔÖ ¨Ò˛ˇ—ÔÖ
ÌØà Û˛Ó¨, Ù˛ ÓÌب, Ì—Ô¨—: ×ÌØ—ÌÞÌ— Ö
ר˚ÑÖ ÙÓ—ÖÚ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ú ¨ØÑÌÛ¨
—ÙÞÜØÖÜ Ú ¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖÜ Ú, ×ÖÜ ˇ¨
Ó×ÖØÖÜ Ù¨Ô Ô¨ ÌÓ×Ö¸—ÙÖÜÔ Û˛Ô
¨Ô¨×¨Ø¨˚à˚˛ ÛÖÜ ÙÛÖ ¸—˛ÔÌÑÌÚ;
´ÌÙÙÌØ—Ú ÛÌÛÖ—Ö— ¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖ— ݨ—-
ÔÌÛ¨— Ô¨ Ì—Ô¨— רØÖ ÔÛÌÚ: ˛ ×ØÖ¸—¨-
˚بÝÖ ÓÌÔ˛ ¨×Ì—Ò˛ Û˛Ú Ö—ÑÖÒÖ˚—Ñ˛ Ú
ѨۨÙÛØÖݲ Ú, ˛ ¨Ñ¨Û¨ÒÒ˛ÒÖ Û˛Û¨
Û˛Ú ¨ÛÖÓ—Ñ˛ Ú —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨Ú ˚—¨ Û˛Ô
¨×ÖѨÒÖÜ ÓÌÔ˛ ×ÔÌÜÓ¨Û—Ñ˛ —¸—Ö-
ÑÛ˛Ù—¨, Ö— ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ-˛ˇ—ÑÌÚ Ì×—-
×Ûà ÙÌ—Ú ÛàÔ ÔÌ àÔ ÛÌÞÔÖÒÖ˚—ÑÖ-
Ì×—ÙÛ˛ÓÖÔ—Ñà Ô ÌÕÌÒ—ÕÌàÔ, —¸—¨—ÛÌ-
ب ÙÛ˛Ô ˚ÌÔÌÛ—Ñ˛ , Ѩ—, ÛÌÒÌÜÛ¨—ÌÚ,
¨ÒÒ¨ Ö Þ— ¨Ù˛ Ó¨ÔÛÌÚ, Ö— ÔÌÌÚ ÓÖØÝÌÚ
ÛÖÜ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ ¨×¨ØÛÞ¨ —ÔÛ, ÛàÔ
ÔÌàÔ ÛÌ—Þà Ô, ÛàÔ ÔÌàÔ ×¨Ø¨˚ÑÖÜ-
×Ö ÒÌàÔ. ¿ØÌ×Ì— Ô¨ Ù˛ÓÌ—à ÙÖÜÓÌ
×àÚ Üר ØÞÌ— Ó—¨ ×Ö—ÖÛ—Ñ˛ ¸—¨ÝÖب
ÓÌÛ¨ÕÜ ÛÖÜ ÛÌÒÌÜÛ¨—ÖÜ, ÛÖÜ Þ¨ ÙÓ¨-
ÛÖÚ ×ÖÜ ¸—¨ÞàØ—˝Ì— ÛÖÔ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌ-
ÔÖ ¨×Ö ÛÖÔ ÌÔÙàÓ¨ÛàÓÌÔÖ, Ѩ— ÛàÔ
¨ ÒÒàÔ ÛØ—à Ô, ×ÖÜ ¸—¨ÓÖØÝà ÔÖÜÔ ÛÖ
×̸—Ö ¨ÜÛÖÜ ×ÖÜ Ö— ¯¨ØÔÛ Ñ¨—
…Ì˚ÑØ— ¨×ÖѨÒÖÜ Ô ßÑÖ—Ô¨ ý (¨˚¨-
ˇ¨ ) (commons)ü Û˛ Ó֗بÙÓÌ Ô˛
Ü×Ö ÙÛ¨Ù˛ Û˛Ú ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú Ó¨Ú ˝à-
˛ Ú, Û˛Ú Ö×Ö—¨Ú ˛ —¸àÛ—ÑÖ×Ö—˛Ù˛
ÙÜÔ—ÙÛ¨ Ó—¨ É—¨ ×ب Õ˛ Ѩ— ×ØÌ×Ì—
Ô¨ ¨ÔÛ—ÙÛ¨ˇÖÜ ÓÌ Ñ¨— ÓÌ Û˛ É—¨, ¨Ô
Ѩ Û— ÛÌÛÖ—Ö ˚—ÔÌ— ¨Ô¨˚Ѩ—Ö.
„¨Û¨ØÞ˛ Ô, Üר ØÞÖÜÔ Û¨ ÑÖ—Ô¨
ÛÖÜ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ , Ö— ¨ ÓÌÙ¨ ÑÖ—ÔàÔ—-
ÑÖ×Ö—˛ÓÌÔÌÚ ÓÖØÝÌÚ ÛÖÜ ˚ÔàÙ—¨ÑÖÜ
ÑÌݨҨ—ÖÜ: ×ØàÛ¨ØޗѨ ˛ ˚Òà ÙÙ¨,
Û¨ ÓÌÙ¨ Ì×—ÑÖ—ÔàÔ—¨Ú Ѩ— ÌÑר—¸ÌÜ-
Ù˛Ú, ¨ÒÒ¨ , Ì×—Ù˛Ú, ˛ ÑÖ—Ô˛ Ü×Ö¸ÖÓ˛
ÛàÔ ¸˛ÓÖ Ù—àÔ ÓÌÛ¨ÝÖØà Ô, ÛÖÜ
˛ÒÌÑÛØ—ÙÓÖÜ , ÛàÔ Û¨ÞܸØÖÓÌ—àÔ
ÑÒ×. °Ô Ì×—ÛØÌ×Ö Û¨Ô ÛÖ ÓÖÔÖ×à Ò—Ö
ÙÛÖÔ »×—Ò †ÑÌ—ÛÚ, ˇ¨ ݡ¨ Ô¨ÓÌ ÙÛ˛Ô
רب ÒÖ˚˛ Ѩۨ ÙÛ¨Ù˛, ÙÛ˛Ô Ö×Ö—¨
ÌÔ¨Ú —¸—à Û˛Ú ˇ¨ ѨÛÌ—ÞÌ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ
ÛÖ ÙÜÔÖÒ—ÑÖ ÒÖ˚—ÙÓ—ÑÖÜ ÛàÔ É¨Ù—-
ÑÖÜ ¸—ÑÛÜ ÖÜ ÛàÔ Ì×—ÑÖ—ÔàÔ—à Ô.
‡ÌÜ ÛÌØÖÔ, Üר ØÞÖÜÔ Û¨ ÑÖ—Ô¨ Û˛Ú
ÌÕàÛÌØ—Ñ˛ Ú ÝÜ Ù˛Ú, ¨×Ì—ÒÖÜ ÓÌÔ¨
¨×Ö Û˛Ô ØÜ ×¨ÔÙ˛ Ѩ— Û˛Ô ÌÑÓÌÛ¨ Ò-
ÒÌÜÙ˛ü ¨×Ö ÛÖ ×ÌÛØÌÒ¨—Ö àÚ Û¨
¸¨ Ù˛ Ѩ— ÛÖ —¸—Ö ÛÖ ÝÜÙ—ÑÖ ×ÌØ—-
ɨ ÒÒÖÔü Ѩ—, ÛØ—ÛÖÔ, Û¨ ÑÖ—Ô¨ Û˛Ú
ÌÙà ÝÜ Ù˛Ú, ˛ ˚ÌÔÌÛ—Ñ˛ ÑÒ˛ØÖÔÖÓ—¨
Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨Ú. ·ÑÌ—ÔÖ ×ÖÜ Ö ÒÖ—
¨ÜÛÖ— Ö— ¨˚à ÔÌÚ ÌÞÖÜÔ ¨×Ö ÑÖ—ÔÖÜ
Ì—Ô¨— Ó—¨ ¨Ô¨˚Ôà Ø—Ù˛ ÛÖÜ Ñ¨Û¨-
ÙÛØÖÝ—ÑÖÜ ¸ÜÔ¨Ó—ÑÖÜ ü ×ÖÜ Ýˇ¨ -
ÔÌ— àÚ Û˛Ô ¨ÜÛÖ-ÌÑÓ˛¸ÌÔ—Ù˛ Û˛Ú
—¸—¨Ú Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨Úü ¨Ô Ì×—-
Ûب×Ì— ÙÛ˛Ô Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ÒÖ˚—Ñ˛
Ô¨ Ì×—ÑØ¨Û˛ ÙÌ— Ìחɨ ÒÒÖÔÛ¨Ú Û˛Ô
ßÌÒÌÜ ˇÌØ˛ ¸—¨ ˇÌÙ˛ý ÛàÔ ÑÖ—Ôà Ô.
·—Ô¨— ¨ÜÛ˛ ˛ ¨Ô¨ÝÖب ÙÛ¨ ßÑÖ—Ô¨ ý
×ÖÜ Ì×—ÛØÌ×Ì— Û˛Ô ÌרԨÝÖب ÙÛ˛
˝à˛ Û˛Ú ÌÔÔÖ—¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ :
Ó¨Ú Ì×—ÛÌ×Ì— Ô¨ ¸ÖÜ ÓÌ ÛÖÔ ×ØÖÖ¸ÌÜ-
Û—ÑÖ Ì˚ÑÒÌ—ÙÓÖ (¨×¨ÒÒÖÛØ—àÙ˛,
ß×ÌØ—ÝØ¨Õ˛ý) ÛÖÜÚ Ù¨Ô Ó—¨ ¸—¨¸—Ѩ-
Ù—¨ ×ØÖÒÌۨؗÖ×Ö—˛Ù˛Ú Ö ÒàÔ ÌÑÌ—-
ÔàÔ, ×ÖÜ, ÌÛÙ—, ¨×ÖÑÒÌ—ÖÔÛ¨— ¨×Ö
Û˛Ô —¸—¨ ÛÖÜÚ Û˛Ô Ü×Ö ÙÛ¨Ù˛ü Ó—¨
¸—¨¸—Ѩٗ¨, ×ÖÜ, Ì×—Ù˛Ú, ¸Ì—ÞÔÌ—
×ØÖÚ Û˛Ô ÌÑÓÌÛ¨ ÒÒÌÜÙ˛. ´Ö Ѩˇ˛ -
ÑÖÔ Ó¨Ú, Ù˛ ÓÌب, Ì—Ô¨— Ô¨ ¨Ô¨˝à-
Ö˚ÖÔ˛ ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ö—ÑÖÔÖÓ—¨
Û˛Ú ÌÑÓÌÛ¨ ÒÒÌÜÙ˛Úü ˚—¨ רب ¸Ì—˚-
Ó¨, ¨ÜÛ˛ Ô ÛàÔ ¨Ôà ÔÜÓàÔ ßÌØ˚¨Ûà Ô
Û˛Ú ˚Ôà Ù˛Úý ¨×Ö Û—Ú ÌÛ¨—Ø—ÌÚ ÛÖÜÚ.
·—Ô¨—, Ö ÓàÚ, ÓÖ ÔÖÔ Ö ÛÌÛ¨ØÛÖÚ
¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖ Ú, ˛ ¨Ô¨ÝÖب ÙÛÖÜÚ
¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔÖÜÚ, ×ÖÜ ÔÖÓ—ÓÖ×Ö—Ì—
ÛÖÔ Ö ØÖ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú. ‡ÌÔ Üר Ø-
ÞÌ— Û—×ÖÛÌ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ —¸—àÛ—ÑÖ ¨×Ö
Ó—¨ ÑØ¨Û—Ñ˛ ÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨, ×ÖÜ ¨ÔÛ—-
Ò¨Óɨ ÔÌÛ¨— ÛÖÜÚ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌ ÔÖÜÚ
àÚ ¨×Ì—Ò˛ Ѩ— ¨˚àÔ—¨ Ô¨ ÛÖÜÚ
ÑØ¨Û˛ ÙÌ— ÙÛ˛Ô Ñ¨Û¨ ÒÒ˛Ò˛ ¨×Ö ÙÛ¨-
Ù˛. »Ì ¨ ÒÒ¨ ÒÖ ˚—¨, ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ
ÛÌÙÙ¨ ØàÔ ¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓà Ô, ¨ÜÛÖ Ú
ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ ÌÔÙàÓ¨ÛàÓÌÔàÔ Ñ¨—
ÛàÔ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔàÔ Ì—Ô¨— Ö Ñؗٗ-
ÓÖÚ: ÞàØ—Ú ¨ÜÛÖ Ô, Ö ÒÖ— Ö— ¨ ÒÒÖ—
Þ¨ ÔÖÜÔ Û˛Ô Ü×ÖÔÖÓÌÜÛ—Ñ˛ ÛÖÜÚ
¨—ÞÓ˛ . ¶ Ö—ÑÖÒÖ˚—¨ ÓÌÛ¨ÛØÌ×ÌÛ¨—
Ù’ ÌÔ¨ ×ØÖ ÉÒ˛Ó¨ É—à Ù—Ó˛Ú ¨Ô¨ ×ÛÜ-
Õ˛Ú, ˛ ×ÔÌÜÓ¨Û—Ñ˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ ÙÌ Ó—¨
×ÌØ—×Ì×ÒÌ˚ÓÌÔ˛ ÔÖÓ—Ñ˛ Ü×Ö ˇÌÙ˛, ˛
˚ÌÔÌÛ—Ñ˛ Ù’ Ì Ô¨ ˛ˇ—ÑÖ ˝˛ Û˛Ó¨.
»×ÖØÌ— ѨÔÌ—Ú Ô¨ Ó¨ ÞÌÛ¨— Ì—Ò—ÑØ—-
Ô¨ ˚—¨ ÛÖ ×Ìؗɨ ÒÒÖÔ, Ô¨ Ü×ÌبÙ×—-
˝ÌÛ¨— Ó—¨ ÌÜØÜ ÛÌØ˛ Ì ÔÔÖ—¨ Û˛Ú
×ÔÌÜÓ¨Û—Ñ˛ Ú —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨Ú, Ô¨ ¨ÔÛ—-
Û¨ ÙÙÌÛ¨— ÙÛ˛Ô ÌÑÓÌÛ¨ ÒÒÌÜÙ˛ ÛÖÜ
ÑÖ×Üب —Û ÛàÔ ˚ÖÔ—¸—àÔ, ÞàØ—Ú Ö -
ÓàÚ Ô¨ Ò¨Óɨ ÔÌ— Ü×Ö ß˛ ÛÖÜ ÛÖÔ
¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖ ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ ÌÔÙàÓ¨-
ÛàÓÌÔàÔ Ñ¨— ÛàÔ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔàÔ.
°ÑÖ Ó˛ ×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ, Ó×ÖØÌ— ѨÔÌ—Ú
Ô¨ ÓÖØÝÖ×Ö—Ì— Ѩ ×Ö—ÖÜÚ ¨×Ö ÛÖÜÚ
¨˚à ÔÌÚ ¨ÜÛÖÜ Ú ÙÌ Ö ØÖÜÚ ÛÖÜ ÌÔÙà-
Ó¨ÛàÓÌÔÖÜ ×ÖÜ ¨×Ì—ÒÌ—Û¨— ¨×Ö ÛÖÔ
ÓÖÒÜÙÓ¨Û—ÑÖ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔÖ. »Ì ÛÖÔ
ÛØÖ ×Ö ¨ÜÛÖ , ¸ÌÔ ×ÌÛÜÞ¨—ÔÖÜÓÌ Ñ¨-
Ó—¨ ¨Ò˛ˇ—Ô˛ ѨˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨, ¨ÒÒ¨
ÌÞÖÜÓÌ ÓÖ ÔÖ ß—¸—àÛ—ÑÌÚý Ì˚ÔÖ—ÌÚ ÓÌ
Û˛Ô „¨ÔÛ—¨Ô˛ Ì ÔÔÖ—¨. ·Û¨—Ø—ÌÚ,
Ö ×àÚ ˛ Whole Foods Ñ— ˛ Star-
bucks, ÌÕ¨ÑÖÒÖܡÖÜ Ô Ô¨ Þ¨—ØÖÜÔ
ÌÑÛ—Ó˛Ù˛Ú ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ Ý—ÒÌÒÌÜ ˇÌ-
ØàÔ (liberals, ¨Ø—ÙÛÌØà Ô ˚—¨ Û¨
¨ÓÌؗѨ ԗѨ ¸Ì¸ÖÓÌÔ¨, `Û»), ¨ÑÖ -
Ó˛ Ѩ— Ö Û¨Ô Ì×—¸—¸ÖÔÛ¨— ÙÌ ¨ÔÛ—-
ÙÜÔ¸—ѨҗÙÛ—ÑÌ Ú ¸Ø¨ÙÛ˛Ø—Ö Û˛ÛÌÚü
ÛÖ ÑÖ Ò×Ö Ì—Ô¨— Ö Û— ×ÖÜÒÖÜ Ô ×ØÖ—¢Ö -
ÔÛ¨ ÓÌ Ó—¨ ×ØÖÖ¸ÌÜÛ—Ñ˛ ÞØÖ—¨ : ѨÝÌ
¨×Ö Ù×Ö ØÖÜÚ, ×ÖÜ ¨˚Öب ˝ÖÔÛ¨— ÙÌ
Û—ÓÌÚ ßfair tradeý, ¨Ñؗɨ ÜÉØ—¸—Ѩ
ÖÞ˛ Ó¨Û¨ ÑÒ×. „ÖÔÛÖÒÖ˚—Ú, ÞàØ—Ú Ô¨
Ò¨Óɨ ÔÖÜÓÌ Ü×Ö ß˛ ÛÖÔ ¨ÔÛ¨˚àÔ—-
ÙÓÖ ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔ ÌÔÙàÓ¨ÛàÓÌÔàÔ
Ѩ— ÛàÔ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔàÔ, Ó×ÖØÌ— Ô¨
ÉØÌˇÖÜ ÓÌ Ù’ ÌÔ¨Ô ÑÖ ÙÓÖ, Ö ×ÖÜ Ö
»×—Ò †ÑÌ—ÛÚ Ì—Ô¨— Ö ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØÖÚ
¨ÔˇØà×—ÙÛ˛ Ú, ×ÖÜ ¨ÔÛ—Ó¨ ÞÌÛ¨— Û˛Ô
ÝÛà ÞÌ—¨ Ѩ— Û—Ú ¨ØØà ÙÛ—ÌÚ, Ñ— Ö
ÀÖÜ ×ÌØÛ »ÌØÔÛÖÑ Ö ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØÖÚ
×ÌؗɨÒÒÖÔÛ—ÙÛ˛ Ú, ×ÖÜ ˇÌ ÛÌ— ÙÌ
Ñ—Ô˛Ù˛ ÌѨÛÖÔÛ¨ ¸ÌÚ ÌѨÛÖÓÓÜØ—àÔ
¨ÔˇØà ×àÔ ¨Õ—Ö×Ö—à ÔÛ¨Ú Û˛Ô Ó—-
ÔÛ—¨Ñ˛ ÛÖÜ ¨ÜÛÖÑبÛÖØ—¨ (˚—¨ Ѩ-
ÒÖ ).
°ÜÛÖ ×ÖÜ ×ØÌ×Ì— Ô¨ ×ØÖÙˇÌ-
ÙÖÜÓÌ Ì¸à , ¨Ô ˇÌÒÖÜÓÌ Ô¨ Ñ—Ô˛-
ˇÖÜ ÓÌ ×Ìب ¨×Ö ÛÖÔ „¨ÔÛ, Ì—Ô¨— Ö Û—
Üר ØÞÖÜÔ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ Ú ÖÓ¨ ¸ÌÚ, Ö—
Ö×Ö—ÌÚ, ÌÕ ¨—Û—¨Ú Û˛Ú ¨¸ÜÔ¨Ó—¨Ú
ÛÖÜÚ Ô¨ ѨÛÌÞÖÜÔ Ó—¨ ѨˇÖØ—ÙÓÌÔ˛
ˇÌÙ˛ ÓÌÙ¨ ÙÛ˛Ô ß—¸—àÛ—Ñ˛ ý Û¨ Õ˛ Û˛Ú
ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛ Ú —ÌبØÞ—¨Ú, Ì—Ô¨— Ü×ÌØ
Û˛Ú Ñ¨ˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨Ú: ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ô ¨ÜÛÖ
×ÖÜ Ö µ¨Ñ À¨ÔÙ—Ì Ø ÖÔÖÓ¨ ˝Ì— ÛÖ
ßÓÌØÖÚ ÛàÔ ÞàØ—Ú ÓÌØÖÚý ÛÖÜ ÑÖ—-
ÔàÔ—ÑÖÜ Ùà Ó¨ÛÖÚ. ¾×Ö—¨¸˛ ×ÖÛÌ
×بӨۗѨ Þ̗بÝÌÛ˛Û—Ñ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛
¸˛Ó—ÖÜØ˚Ì—Û¨— ¨×Ö ÛÖ ÉبÞÜÑÜ ÑÒà-
Ó¨ ÓÌÛ¨ÕÜ Û˛Ú Ñ¨ˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨Ú Û˛Ú
ÑÖ—Ô˛ Ú ÞØ˛ Ù˛Ú ÛÖÜ ÒÖ ˚ÖÜ (ÒÖ˚—Ñ˛ Ú)
Ѩ— Û˛Ú Ñ¨ˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨Ú ÛÖÜ ßÓÌØÖÜÚ
ÛàÔ ÞàØ—Ú ÓÌØÖÚý. °ÜÛÖ ˛ ¸˛ ˛ Û¨Ô ÛÖ
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ Ö ÔÌ—ØÖ ÛÖÜ Ǫ̂ØÖÜ
»¨ØÕü Ô¨ ÙÜ˚ÑÌب ÙÌ— Û˛Ô Ñ¨ˇÖÒ—-
ÑÖ Û˛Û¨ Û˛Ú Ý—ÒÖÙÖÝ—¨Ú ÓÌ Û˛Ô
ѨˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨ ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨ ÛÖÜ.
°×Ö Û˛Ô °ØÞ¨—¨ ·ÒÒ¨ ¸¨, ÌÞÖÜÓÌ
Ì Ô¨ Ö ÔÖÓ¨ ˚—¨ Û˛Ô Ì—ÙÖ¸Ö ÛàÔ
¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔàÔ ÓÌÙ¨ ÙÛÖÔ ÑÖ—ÔàÔ—-
ÑÖ-×ÖÒ—Û—ÑÖ Þà ØÖ: ¸˛ÓÖÑبۗ¨.
¶ Ì×—ÑبÛÖÜ Ù¨ Ý—ÒÌÒÌÜ ˇÌØ˛
×ØÖ ÙÒ˛ß˛ Û˛Ú ¸˛ÓÖÑبۗ¨Ú ¨×¨-
ÙÞÖÒÌ—Û¨— Ì×—Ù˛Ú ÓÌ ÛÖÜÚ ¨×ÖÑÒÌ—-
ÙÓÌÔÖÜÚ, Ö ÓàÚ Ó’ ÌÔ¨Ô Ø—˝—Ѩ ¸—¨-
ÝÖØÌÛ—ÑÖ ÛØÖ ×Ö: ÌÙÛ—¨ ˝ÌÛ¨— ר Ôà
ÙÛ˛Ô ÌÔÙàÓ¨ ÛàÙ˛ ÛÖÜÚ, Ù¨Ô Ô¨
˛ Û¨Ô ÝàÔÌÚ Ó—¨Ú ÓÌ—ÖÔÖ Û˛Û¨Ú. ¾-
ÒÌÚ Ö— ¨×Ö ßÌ—Ú ×ØÌ×Ì— Ô¨ ¨ÑÖÜ ˚Ö-
ÔÛ¨—, Ö Ò¨ Û¨ ÙÜÓÝÌØÖÔÛ¨ ×ØÌ×Ì— Ô¨
Ò¨Óɨ ÔÖÔÛ¨— Ü×Ö ß˛, Û¨ ¨ÔˇØà ×—Ô¨
¸—Ѩ—à Ó¨Û¨ Ö ÒàÔ ×ØÌ×Ì— Ô¨ Ì—Ô¨—
¸—¨ÙݨҗÙÓÌÔ¨, Ö ÒÖ— Ö— ÛØÖ ×Ö— ˝à˛ Ú,
Ö ÒÖ— Ö— ×ÖÒ—Û—ÙÓÖ— Ѩ— Ö ÒÌÚ Ö—
×بÑÛ—ÑÌÚ ×ØÌ×Ì— Ô¨ ˚—ÔÖÔÛ¨— ÙÌ-
ɨÙÛÌÚ Ñ.Ö.Ñ. ¶ ÌÓÓÖÔ˛ ¨ÜÛ˛ Ú Û˛Ú
¸˛ÓÖÑبۗ¨Ú Ì—Ô¨— ˛ ×ØÖÙÛ¨Ù—¨
Ö ÒàÔ ÛàÔ Ì—¸à Ô ÛàÔ ÓÌ—ÖÔÖÛ˛ ÛàÔ:
×ÖÒ—Û—ÙÓ—Ñà Ô, ˇØ˛ÙÑÌÜÛ—Ñà Ô, ÙÌ-
ÕÖܨҗÑà Ô ÑÒ×. ¶ ÝÖ ØÓÖÜÒ¨ Û˛Ú
¸˛ÓÖÑبۗ¨Ú ̸à ÙÜÔ—ÙÛ¨Û¨— ÙÌ
Ü×ÖÓÖÔÌÛ—ÑÌ Ú ¸—¨×ب˚Ó¨ÛÌÜ ÙÌ—Ú
Ѩ— ÙÜÓɗɨÙÓÖÜ Ú. °ÜÛÖ ×ÖÜ Þ¨ ÔÌ-
Û¨— ÙÌ Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ ¸˛ÓÖÑبۗ¨ Ì—Ô¨— ˛
ѨˇÖÒ—ÑÖ Û˛Û¨, ˛ Ö×Ö—¨ ÌÔÜר ØÞÌ—
ÛÖÜÚ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔÖÜÚ. ¶ Ǫ̂ Þ̗ب-
ÝÌÛ˛Û—Ñ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ¸ÌÔ ˇ¨ ¨×ÖÛÌÒÌ—
×—¨ Û˛ ¸Ø¨ Ù˛ ÌÔÖ Ú ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔÖÜ
ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ Ü×ÖÑÌ—ÓÌÔÖÜ, ¨ÒÒ¨ Ì-
Ô¨Ô ÌÑØ˛ÑÛ—ÑÖ ÙÜԸܨÙÓÖ ×Ö—Ñ—ÒàÔ
Ü×ÖÑÌ—ÓÌÔàÔ. °ÜÛÖ ×ÖÜ Ó¨Ú ÌÔà ÔÌ—
Ì—Ô¨— Ö Û—, ÙÌ ¨ÔÛ—ˇÌÙ˛ ÓÌ Û˛Ô ÑÒ¨-
Ù—Ñ˛ Ì—ÑÖ Ô¨ ÛàÔ ×ØÖÒÌÛ¨ Ø—àÔ, ×ÖÜ
¸ÌÔ ÌÞÖÜÔ ßÛ—×ÖÛÌ Ô¨ Þ¨ ÙÖÜÔ ×¨Ø¨
Û—Ú ¨ÒÜÙ—¸ÌÚ ÛÖÜÚý, ÌÓÌ—Ú Ûà ب
Ñ—Ô¸ÜÔÌÜ ÖÜÓÌ Ô¨ Þ¨ ÙÖÜÓÌ Û¨ ר -
ÔÛ¨. ¶ ¨×Ì—Ò˛ Ì—Ô¨— Ö Û— ˇ¨ ѨۨÔÛ˛ -
ÙÖÜÓÌ Ô¨ Ì—Ó¨ÙÛÌ ÌÔ¨ ¨Ý˛Ø˛ÓÌÔÖ
Ѩ— ÑÌÔÖ „¨ØÛÌÙ—¨ÔÖ Ü×ÖÑÌ—ÓÌÔÖ,
¨×ÖÙÛÌØ˛ÓÌÔÖ ¨×Ö Ñ¨ ˇÌ ÙÜÓÉÖÒ—ÑÖ
×ÌØ—ÌÞÖ ÓÌÔÖ, ÓÌ Û˛ ˚ÌÔÌÛ—Ñ˛ ÛÖÜ
ɨ Ù˛ Þ̗ب˚à˚˛ÓÌÔ˛, Ô¨ ÝÜÛÖ˝àÌ—
Ù’ ÌÔ¨ ¨É—àÛÖ ×Ìؗɨ ÒÒÖÔ. ¶ÛØ—×Ò˛
¨×Ì—Ò˛ Ó¨Ú Ñ¨ ÔÌ— Ö ÒÖÜÚ ×ØÖÒÌÛ¨ -
Ø—ÖÜÚ, Ô¨ ÌÞÖÜÓÌ ¨Ô¨ÞˇÌ— ÙÌ Ó—¨
ßÜ×ÖÑÌ—ÓÌÔ—ÑÖ Û˛Û¨ ÞàØ—Ú ÖÜÙ—¨ý,
Ö ×àÚ ÛÖ ÌˇÌÛÌ Ö »¨ØÕ ÙÛÖ Grun-
drisse. ¶ Ý—˚ÖÜ Ø¨ ÛÖÜ ßÓÌØÖÜÚ ÛàÔ
ÞàØ—Ú ÓÌØÖÚý Ó¨Ú ÝÌØÔÌ— ¨ÔÛ—ÓÌÛà-
×ÖÜÚ ÓÌ Û˛Ô ¨Ò˛ ˇÌ—¨ Û˛Ú —¸—¨Ú Ó¨Ú
Û˛Ú Ñ¨Û¨ ÙÛ¨Ù˛Úü Ѩ— ˛ ˛ˇ—ÑÖ-
×ÖÒ—Û—Ñ˛ ×ØÖ ÑÒ˛Ù˛ Ì—Ô¨— Ô¨ ¨Ô¨-
˚ÔàØ—ÙÖÜÓÌ ÛÖÜÚ Ì¨ÜÛÖÜ Ú Ó¨Ú ÙÌ
Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ Ý—˚ÖÜ Ø¨. „¨Û¨ Ѩ ×Ö—Ö
ÛØÖ ×Ö, Ì—Ó¨ÙÛÌ Ö ÒÖ— ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔÖ—,
¨×Ö Û˛ ÝÜ Ù˛, Ö ×àÚ Ñ— ¨×Ö Û˛
ÙÜÓÉÖÒ—Ñ˛ Ó¨Ú Ü×Ö ÙÛ¨Ù˛. `˛ ÓÌب,
Ö ÒÖ— ÌÓÌ—Ú Ì—Ó¨ÙÛÌ ¸ÜÔ¨ ÓÌ— homo
sacer Ѩ— Ö ÓÖ ÔÖÚ ÛØÖ ×ÖÚ Ô¨ ¨×ÖÝÜ -
˚ÖÜÓÌ Ô¨ ˚—ÔÖÜÓÌ ÌÔÌØ˚Ì—¨ Ѩ Û—
ÛÌÛÖ—Ö Ì—Ô¨— Ô¨ ¸Ø¨ ÙÖÜÓÌ ¨×ÖÛØÌ×Û—-
Ѩ .
(»ÌÛÆÝØ¨Ù˛: ¯.”.)
Slavoj Zizek
´Ö ÑÌ—ÓÌÔÖ ×ÖÜ ¨ÑÖÒÖÜˇÌ—Ì—Ô¨— ÛÖ ÙÜÓ×ÌبÙÓ¨Û—ÑÖ Ü×ÖÑÌݨҨ—Ö ÛÖÜ ¨ØˇØÖÜ ÛÖÜ Slavoj Ziek, « « Howto Begin from
the Beginning¥ ¥ , ×ÖÜ ¸˛ÓÖÙ—Ìܡ˛ÑÌ ÙÛÖ ÛÌÜÞÖÚ 57,5-6/2009 ÛÖÜ New Left Review. `ÛÖ ¨ØˇØÖ ¨ÜÛÖ Ö Zizek
ÙÜÔÖÓ—ÒÌ— ÓÌ ÛÖÔ ”ÌÔ—Ô Ñ¨— ÛÖÔ »×¨ÔÛ—ÖÜ ÙÞÌۗѨ ÓÌ Û˛Ô ßÜ×ÖˇÌÙ˛ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜý.
6
„ˆÀ‚°„¶ 8 …¾·»–À‚¾ˆ 2009
¾ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú Ñ¨— ˛ ÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨
Ì—Ô¨— ¨Þà Ø—ÙÛÌÚ ÌÔÔÖ—ÌÚ;
1. »×ÖØÌ— Ô¨ ¸—¨ÞàØ—ÙÛÌ— Ö ÙÖÙ—¨-
Ò—ÙÓÖ Ú ¨×Ö Û˛Ô ÌÔÔÖ—¨ Û˛Ú ÑÖ—Ô˛ Ú
—¸—ÖÑÛ˛Ù—¨Ú; …ÖÓ—˝à Ö Þ—, ÛÖÜÒ¨ Þ—-
ÙÛÖÔ ÙÌ ÙÞÌ Ù˛ ÓÌ Û˛Ô ÑÌÔÛØ—Ñ˛
ÌÔÔÖ—¨ ÛÖÜ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖÜ , ˛ Ö×Ö—¨
¸ÌÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ÕÌÞàØ—ÙÛÌ— ¨×Ö Û˛Ô
ÌÔÔÖ—¨ Û˛Ú —ÙÖ Û˛Û¨Ú.
°ÜÛ˛ ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ˛ ÓÖ Ô˛ ÌÔÔÖ—¨
×ÖÜ Ö ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú ÝÌØÌ— Ó¨˝— ÛÖÜ.
»ÌØ—ÑÌÚ ÝÖØÌÚ, ˚—¨ רب ¸Ì—˚Ó¨, Ö
ßÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Úý ¸ÌÔ Ù˛Ó¨—ÔÌ— Û—×ÖÛÌ
¨ ÒÒÖ ¨×Ö Û˛Ô ÑØ¨Û—Ñ˛ ØÜ ˇÓ—Ù˛ Û˛Ú
Ö—ÑÖÔÖÓ—¨Ú. °×Ö Û˛ ÙÛ—˚Ó˛ , àÙÛÖ ÙÖ,
×ÖÜ Ö ßÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Úý ¨×ÖÛÌÒÌ— —¸Ì-
à ¸ÌÚ ×ÖÜ ÌÓ×ÔÌÌ—, ÙÛÖ Ö ÔÖÓ¨ ÛÖÜ
Ö×Ö—ÖÜ ¨Õ—˝Ì— ѨÔÌ—Ú Ô¨ ˝˛ ÙÌ— Ѩ— Ô¨
×Ìˇ¨ ÔÌ—, Ö ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú Ìחɨ ÒÒÌ—
—ÙÖ Û˛Û¨ ÖÜÙ—¨ÙÛ—Ñà Ô Ñ¨Û¨ÙÛ¨ ÙÌàÔ.
·×—ɨ ÒÒÌ— ×ØÖ ÙÉ¨Ù˛ ˚—¨ Ö ÒÖÜÚ Ñ¨—
Ö ÒÌÚ, ÓÌ —ÙÖÜÚ Ö ØÖÜÚ, ÙÌ Ö Û— ×ÖÒÜ -
Û—ÓÖ ÌÞÌ— ˛ ˝à˛ , ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛ ÛàÚ ÑÖ—-
ÔàÔ—Ñ˛ Ú ˛ ˚Ìà˚Ø¨Ý—Ñ˛ Ú ˛ ÌˇÔ—Ñ˛ Ú
Ѩۨ˚à˚˛ Ú, Ѩ— ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛ ÛàÚ ÛÖÜ
ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ ÝÜ ÒÖÜ, ÛÖÜ Û¨ÒÌÔÛÜÖ, ˛
Ѩ— ÛÖÜ ˚ÖÜ ÙÛÖÜ ×ÖÜ ¸—¨ˇÌÛÌ— Ö
ѨˇÌÔ¨Ú Ñ¨— ˛ ѨˇÌÓ—¨.
»—¨ ÛÖ ÙÖ ¨×¨—Û˛Û—Ñ˛ —ÙÖ Û˛Û¨
¸ÌÔ ÙÜÓɗɨ ˝ÌÛ¨— ÓÌ Û˛ ¸—¨—ØÌÙ˛
ÓÌÛ¨ÕÜ ÑÌݨҨ—ÖÜ Ñ¨— ÌØ˚¨Ù—¨Ú.
`Û˛Ô Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ¸—¨—ØÌÙ˛, ÓÌØ—-
ÑÖ— ˝ÖÜÔ Ì×Ì—¸˛ ÙÜÓÓÌÛÌÞÖÜÔ ÙÛ˛
¸˛Ó—ÖÜØ˚—¨ ÛÖÜ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ ×ÒÖÜ -
ÛÖÜ, ÌÔà ¨ ÒÒÖ— ˝ÖÜÔ ÒÖ ˚à —¸—ÖÑÛ˛-
Ù—¨Ú ˛ ÌÒÌ˚ÞÖÜ ¨ÜÛÖÜ ÛÖÜ ×ÒÖÜ ÛÖÜ,
¸˛Ò¨¸˛ ÙÛ˛Ô ×Ò¨ Û˛ ¨ÜÛà Ô ×ÖÜ ÛÖ
¸˛Ó—ÖÜØ˚ÖÜ Ô. „¨ÔÌ—Ú ¸ÌÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨
¨×ÖѨÒÌÙÌ— ¨ÜÛ˛ Û˛ ¸—¨—ØÌÙ˛ Ó—¨
ÓÖØݲ —ÙÖ Û˛Û¨Ú.
°ÒÒ¨ ¨ÜÛ˛ ˛ ¸—¨—ØÌÙ˛ ÓÌÛ¨ÕÜ
ÑÌݨҨ—ÖÜ Ñ¨— ÌØ˚¨Ù—¨Ú ¸˛Ó—ÖÜØ-
˚Ì—Û¨— ¨×Ö Û˛Ô —¸—àÛ—Ñ˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨
ÙÛ¨ ÓÌÙ¨ רب˚à˚˛ Ú. „¨— ˛ ÓÖ Ô˛
ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛ ÒÜ Ù˛ ÙÛ˛Ô —¸—àÛ—Ñ˛
—¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ Ì—Ô¨— ˛ ÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛-
Ù—¨, Ö ×ÖÜ Û˛Ô ßÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ý
Û˛Ô Ñ¨Û¨ÔÖÖÜ ÓÌ ÓÌ Û˛ ÙàÙÛ˛ Ѩ—
×Ò¨Û—¨ ÌÔÔÖ—¨ ×ÖÜ ÙÜÓ×ÌØ—Ò¨Óɨ -
ÔÌ— Ó—¨ ×Ò˛ˇà ب ÓÖØÝà Ô. ‡ÌÔ
Üר ØÞÌ— ÛØ—Û˛ ÌѸÖÞ˛ .
2. ·×Ì—¸˛ Ö ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú ¸ÌÔ ¸—¨Þà-
Ø—˝ÌÛ¨— ¨×Ö Û˛Ô ÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨,
Ó—¨ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ¸ÌÙÓÌÜÙ˛ Ìחɨ ÒÌ—
Û˛Ô Ü×ÖÙÛ˛ Ø—Õ˛ ÛÖÜ °ØˇØÖÜ 4 ÛÖÜ
ѨۨÙÛ¨Û—ÑÖÜ ÛÖÜ ·Ø˚¨Û—ÑÖÜ „Ö Ó-
Ó¨ÛÖÚ. ..
3. ´Ö ÌØ˚¨Û—ÑÖ ÑÖ ÓÓ¨ ÉØ—ÙÑÌÛ¨—
ÌÑÛÖ Ú ÌÕÖÜÙ—¨Ú ˚—¨ 16 ÞØÖ Ô—¨, Ѩ—
Ö— ˇÌÙÓÖ— Ѩ— ÛÖ ˛ ˇÖÚ Û˛Ú Þà بÚ
Ì×—¸Ì—ÑÔÜ ÖÜÔ Û¨ ÛØ¨Ü Ó¨Û¨ ¨ÜÛ˛ Ú
Û˛Ú ¨×ÖÛÜÞ—¨Ú. ·—Ô¨— ¨×ÖÒÜ ÛàÚ
¨Ô¨˚Ѩ—Ö Ô¨ ÑÌظ—ÙÌ— ÛÖ ·Ø˚¨Û—ÑÖ
ÑÖ ÓÓ¨ Û—Ú Ì×Ö ÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ˚ÌÚ, Ѩ—
ѨÔÌ Ô¨Ú ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ˛ Ú, ÖÜ ÛÌ Ì Ô¨Ú
ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ˛ Ú Ý—ÒÖ ÙÖÝÖÚ, ¸ÌÔ Ó×ÖØÌ—
Ô¨ —ÙÞÜØ—ÙÛÌ— Ö Û— ˛ ×ØÖ ÙÝ¨Û˛ Ùݨ˚˛
ÛÖÜ °ØˇØÖÜ 4 ˇ¨ ÓÌ—à ÙÌ— Û˛Ô
×—ˇ¨ÔÖ Û˛Û¨ Ó—¨Ú ÌÑÒÖ˚—Ñ˛ Ú Ì×—ÛÜ-
Þ—¨Ú. `Û˛Ô °Ø—ÙÛÌب ¸ÌÔ ¨ØÌÙÌ— ˛
ÙÑÌ߲ Ö Û— ˛ ѨۨÙÛØÖݲ ÛÖÜ °Ø-
ˇØÖÜ 4 Ó×ÖØÌ— Ô¨ ÝÌØÌ— ×ÖҗۗѨ
ÖÝÌÒ˛. ¿ÖÒÒÖ— ¨Ø—ÙÛÌØÖ— ÛØÌÝÖÜÔ
Û˛Ô ¨Üۨר Û˛ Ö Û— ÕÌØÖÜÓÌ, ¨ÜÛ˛ Û˛
ÙÛ—˚Ó˛ , ×àÚ Ô¨ ÓÌÛ¨ÛØÌßÖÜÓÌ ÛÖÔ
×ب˚Ó¨Û—ÑÖ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ ÙÌ ÌÑÒÖ˚—ÑÖ
×ØÖ ˚بÓÓ¨. „¨— ˛ ‡ÌÕ—¨ , ¨×Ö Û˛
ÓÌØ—¨ Û˛Ú, ¨ØÌÙÑÌÛ¨— ÙÛÖ Ô¨ ÒÌÌ—,
Ѩ— ÓÌØ—ÑÌÚ ÝÖØÌÚ Ô¨ ÙÑÌÝÛÌÛ¨—, Ö Û—
ÛÖ ÔÌÖ ¨ ØˇØÖ 4, ÛÖ Ö×Ö—Ö ÓÌ ¨ÜÛ¨ ×ÖÜ
˚ب ÝÌ— Ѩ— ÓÌ ¨ÜÛ¨ ×ÖÜ ¨×ÖÙ—àר
Ì×—¸ÖÑ—Ó¨ ˝Ì— ÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ , ¨-
×Òà Ú ×¨ØÌÞÌ— ÌÔ¨ ÔÌÖ ¸ØÖ ÓÖ ˚—¨
Û˛Ô ÌÑ×Ò˛ ØàÙ˛ ÛàÔ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—Ñà Ô
¨Õ—à Ô. ´Ö ¨Ø—ÙÛÌØÖ ßÌÓ¨, ˛ ¨ÜÛ¨-
ר Û˛, Ì—Ô¨— Ö Û— Ì—Ó¨ÙÛÌ Ûà ب ÙÌ
ˇÌÙ˛, Ô¨ ÑÌظ—ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ×ÒÌ—Ö߲-
Ý—¨ ÙÛÖ Ö ÔÖÓ¨ Ó—¨Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—¨Ú ×ÖÜ
ˇ¨ Ü×ÌØÉÌ— Û˛Ô Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ¨˚Ö-
ب . ´Ö ßÌÓ¨, ˛ ˛ ¨Üۨר Û˛, Û˛Ú
˛˚ÌÙ—¨Ú ÛÖÜ ·Ø˚¨Û—ÑÖÜ ÑÖ ÓÓ¨ÛÖÚ
Ì—Ô¨— Ö Û— ¸ÌÔ ÞØÌ—¨˝Ö Ó¨ÙÛÌ Ô¨ Ü-
×ÌØÉÖÜ ÓÌ Û˛Ô Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ¨˚Öب
˚—¨ Ô¨ רØÌÞÖÜÓÌ Û¨ ¨˚¨ˇ¨ ÌÑÌ—Ô¨,
×ÖÜ ×¨Ò¨—Ö ÛÌب —ÙÞÜØ—˝Ö Ó¨ÙÛ¨Ô Ö Û—
¸ÌÔ Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ×¨Ø¨ÞˇÖÜ Ô ÞàØ—Ú
Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ Ü×ÌØÉ¨Ù˛. ¶ Ó—¨ ×ÒÌÜب
×ØÖÙ×Ö—Ì—Û¨— Ö Û— Ó×ÖØÖÜÓÌ ¨ÜÛÖ ×ÖÜ
˛ ¨ ÒÒ˛ ×ÒÌÜب ×ØÖÙ×Ö—Ì—Û¨— Ö Û— ¸ÌÔ
ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨— Ô¨ Ѩ ÔÖÜÓÌ. „¨— ˛ Ѩ ˇÌ
×ÒÌÜب Ì—Ô¨— ×ÖÒÜ Ñ¨Ò˛ ÙÛÖ Ô¨
×ØÖàˇÌ— Û—Ú ×ØÖÙ×Ö—˛ ÙÌ—Ú Û˛Ú ¨ Ò-
Ò˛Ú ×ÒÌÜب Ú.
4. ¾ ÔÜÔ ¨ØÞ˛˚Ö Ú ÛÖÜ ·Ø˚¨Û—ÑÖÜ
ÑÖ ÓÓ¨ÛÖÚ àˇÌ— ÛÖ ÑÖ ÓÓ¨ ÛÖÜ ÙÛ˛Ô
¨×Ö ØØ—ß˛ Û˛Ú ˇÌÓÌÒ—¨Ñ˛ Ú ÙÖÙ—¨Ò—-
ÙÛ—Ñ˛ Ú Ý—ÒÖ¸ÖÕ—¨Ú ˚—¨ Ѩۨ Ø˚˛Ù˛
Û˛Ú ¸—¨—ØÌÙ˛Ú ÓÌÛ¨ÕÜ ÑÌݨҨ—ÖÜ Ñ¨—
ÌØ˚¨Ù—¨Ú, ÓÌÛ¨ÕÜ Ì—ÙÖ¸˛ Ó¨ÛÖÚ ¨×Ö
—¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ Ѩ— Ì—ÙÖ¸˛ Ó¨ÛÖÚ ¨×Ö
ÌØ˚¨Ù—¨, ×ÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌÙÌ Û˛Ô ×¨Ø¨-
¸ÖÙ—¨Ñ˛ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ÙÜÔÛ¨˚˛ ˚—¨
Û˛Ô ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛Ù˛ ÛàÔ ÙÖÙ—¨Ò—-
ÙÛ—Ñà Ô ¨Õ—à Ô, Ѩ— ×ÖÜ, Ö ×àÚ ÌÞà
Ì×—ÞÌ—Ø˛Ó¨ÛÖÒÖ˚˛ ÙÌ—, Ì—Ô¨— ¨×¨Ø¨—-
Û˛Û˛ ˚—¨ ¨ÜÛ˛ Ô Û˛Ô ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—-
˛Ù˛. ‚ÙàÚ Ö Tony Blair ×—ÙÛÌÜ Ì— Ö Û—
Ö— רب¸ÖÙ—¨ÑÌÚ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—ÑÌÚ ¨Õ—ÌÚ
Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛ˇÖÜ Ô ÓÌ-
Ù¨ ÙÛÖ ×Ò¨—Ù—Ö ×ÖÜ Ü×ÖÙÛ˛Ø—˝Ì—,
¸˛Ò¨¸˛ Ó—¨ Ò—˚Ö ÛÌØ˛ ¨×¨ ÔˇØàײ
Ѩ— Ò—˚Ö ÛÌØ˛ ¨ ¸—Ñ˛ ѨחۨҗÙÛ—Ñ˛
ÑÖ—ÔàÔ—¨. °ÒÒ¨ ¨ÜÛÖ Ì—Ô¨— ÌÔÛÌÒà Ú
¨×—ˇ¨ÔÖ Ô¨ ÛÖ ×—ÙÛÌÜ Ì— ѨÔÌ—Ú. „¨— Ö
Blair Ì—Ô¨— ×ÖÒÜ ÌÕÜ×ÔÖÚ, ˚—¨ Ô¨ ÛÖ
×—ÙÛÌÜ Ì—.
´à ب, ÓÌ ¸Ì¸ÖÓÌÔÖ ÛÖ ×—ÙÛÌÜ à
ÛÖÜ Blair, Ì—Ô¨— Û—Ó—Ö ¨×Ö Û˛ ÓÌØ—¨
ÛÖÜ Ô¨ ×ØÖÙרˇÌ— ˚—¨ Û˛Ô ¨×Ö ØØ—ß˛
ÛÖÜ ¨ ØˇØÖ 4. `ÌÉÖÓ¨— Û˛Ô ¨×ØÖˇÜ-
Ó—¨ ÛÖÜ Ô¨ ˛˚˛ˇÌ— ÙÌ ÌÔ¨ ÑÖ ÓÓ¨ ÓÌ
Ó—¨ Ù¨Ý˛ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ—Ñ˛ ¸ÌÙÓÌÜÙ˛
ÙÛÖ Ñ¨Û¨ÙÛ¨Û—ÑÖ ÛÖÜ, Ö Û¨Ô ÓÌ Û˛
ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ˛ ÌÔÔÖ—¨ ÛÖÜ ÙÖÙ—¨Ò—-
ÙÓÖÜ , ¨ÜÛÖ Ú ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛ˛ Ú...
5. °ÒÒ¨ ÓÌ ÛÖ —¸—Ö Ì×—ÞÌ—Ø˛Ó¨,
¨ÜÛÖ— ¨×Ö ÌÓ¨ Ú ×ÖÜ Ì—Ó¨ÙÛÌ ×ب˚-
ӨۗѨ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛÌÚ ÓÌ Û˛Ô ÑÌÔÛØ—Ñ˛
Ѩ— ˇÌÓÌÒ—¨Ñ˛ ÌÔÔÖ—¨ Ì—Ó¨ÙÛÌ ¸Ì-
ÙÓÌÜÓÌÔÖ—, ¨×Ö ¨ ×Ö߲ Û—Ó˛ Ú Ñ¨—
ÌÔÛ—ÓÖ Û˛Û¨Ú, Ô¨ Ü×ÖÙÛ˛Ø—ÕÖÜÓÌ Û˛Ô
ÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨. „¨— ÖÜ ÛÌ ×ØÌ×Ì—
Ô¨ Ó¨Ú ¨×ÖÛØÌßÌ— ÛÖ Ü ×ÖÜÒÖ Ì×—-
ÞÌ—Ø˛Ó¨ Ö Û— Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨ ÙÛ¨ Ù˛ Ó×ÖØÌ—
Ô¨ ÓÌ—à ÙÌ— Û˛Ô ×—ˇ¨ÔÖ Û˛Û¨ ÌÑÒÖ˚—-
Ñ˛ Ú Ô—Ñ˛Ú ÛàÔ ·Ø˚¨Û—Ñà Ô.
`Ì ¨ÜÛÖ ÛÖ Ì×—ÞÌ—Ø˛Ó¨ ÒÌà ÛÖ
ÌÕ˛ Ú: `Ì Û— àÝÌÒÌ— ÌÔ¨ 20% ˛ 30% ˛
40% ×ØÖɨ ¸—ÙÓ¨ ÙÌ ÙÞÌÙ˛ ÓÌ ÛÖÜÚ
`ÜÔÛ˛Ø˛Û—ÑÖÜ Ú; »—¨ ÛÌب ÙÛ—¨ Ô—Ñ˛
ÛàÔ ·Ø˚¨Û—Ñà Ô Ó×ÖØÌ— Ô¨ ¨×ÖÛÌÒÌ-
ÙÌ— ѨۨÙÛØÖݲ ˚—¨ Û˛Ô ¨Ø—ÙÛÌب
ÛÖÜ ·Ø˚¨Û—ÑÖÜ ÑÖ ÓÓ¨ÛÖÚ. °Ô ÑÌظ—-
ÙÌ— ÓÌ˚¨ Ò˛ Ü×ÌØÖÞ˛ ̸Øà Ô, ˛
¨Ø—ÙÛÌب ˇ¨ Ì—Ô¨— ×ÖÒÜ ¨¸Ü Ô¨Û˛.
°Ô Ó—¨ ÙÜÔÌÞÖ ÓÌÔ˛ Ñ—Ô˛ÛÖ×Ö—˛Ù˛
ÌÔÛÖ Ú ÛÖÜ ÌØ˚¨Û—ÑÖÜ ÑÖ ÓÓ¨ÛÖÚ Ü×ÌØ
ÛÖÜ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖÜ ÓÌ—à ÙÌ— Û˛Ô Ì×ÌØ-
ÞÖ ÓÌÔ˛ ×ÒÌ—Ö߲ݗ¨ ¨ÜÛÖ ˇ¨ àÝÌ-
Ò˛ ÙÌ— Û˛Ô ¨Ø—ÙÛÌب . »Ì ÛÖÔ ÛàØ—ÔÖ
×ÖÒ—Û—ÑÖ Þ¨ ØÛ˛ ¸ÌÔ ÉÒÌ×à ˚—¨Û—
ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛÌ Ú ÓÌ ¨ØÞÌ Ú ×ØÌ ×Ì— Ô¨
ÑØÜ ßÖÜÔ ¨ÜÛÌÚ Û—Ú ¨ØÞÌÚ.
´Ö ¨ ØˇØÖ 4 ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ÞàØ—Ú
×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨. .. ¨ÒÒ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨
Ü×ÖÙÛ˛Ø—ÞˇÌ— ˚—¨Û— ¨×ÖÛÌÒÌ— ÛÖ ×Ì-
¸—Ö Ó¨ Þ˛Ú Ö ×ÖÜ ˇ¨ ÑØ—ˇÌ— ¨Ô ˇ¨
ÙÜÔÌÞ—ÙˇÌ— ˛ ˇ¨ Ì˚ѨۨÒÌ—ÝˇÌ— ˛
Ó¨ Þ˛ ˚—¨ ÛÖ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ .
¾ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú ÙÛ˛Ô —ÙÞÜØ˛ ÛÖÜ
ÌÔÔÖ—¨ Ù˛Ó¨—ÔÌ— Û˛ Ѩۨ Ø˚˛Ù˛ Û˛Ú
—¸—àÛ—Ñ˛ Ú —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨Ú ÛÖÜ ÑÌݨ-
Ò¨—ÖÜ. ¶ ÌÔÛÌÒà Ú ¨×ÖÛÜÞ˛ÓÌ Ô˛
×ØÖÙר ˇÌ—¨ ÙÛÖÔ ¨—à Ô¨ Ó¨Ú Ô¨
¨ÔۗѨۨÙÛ¨ˇÌ— ˛ —¸—àÛ—Ñ˛ —¸—ÖÑÛ˛-
Ù—¨ ÓÌ Ñ¨ Û— ѨÒÜ ÛÌØÖ ¸ÌÔ ÙÜÔ—ÙÛ¨
ÒÖ ˚Ö Ô¨ Ì˚ѨۨÒÌ—ßÖÜÓÌ Û˛ ÙÖÙ—¨-
Ò—ÙÛ—Ñ˛ Ý—ÒÖ¸ÖÕ—¨. ¾ `ÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ Ú
ÓÌ É¨ Ù˛ ÛÖÔ —ÙÛÖØ—ÑÖ ÞØÖ ÔÖ ¨×ÖÛÌÒÌ—
ÌÔ¨ Ǫ̂ԗÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨, ×ÖÒÜ ÔÌÖ ˚—¨
Ô¨ Ì—Ô¨— Ѩ—ØÖ Ú Ô¨ Ì˚ѨۨÒÌ—ÝˇÖÜ Ô
Ö— Ý—ÒÖ¸ÖÕ—ÌÚ ÛÖÜ Ì˚ÞÌ—Ø˛ Ó¨ÛÖÚ.
¿ØÖÞàØ˛ÓÌÔÖ— ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛÌÚ Ö—ÑÖÔÖ-
ÓÖÒÖ ˚Ö—, Ö ×àÚ Ö John Roemer, ÙÛÖ
×ØÖ ÙݨÛÖ É—ÉÒ—Ö ÛÖÜ, A Future for
Socialism, ¨ÑÖ Ó¨ Ѩ— Ûà ب Ì×ÌÕÌØ-
˚¨ ˝ÖÔÛ¨— ÌÝÌÜØÌۗѨ ÙÞ˛ Ó¨Û¨ ˚—¨
Û˛Ô ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—˛Ù˛ ÛàÔ ×¨Ø¨¸Ö-
Ù—¨Ñà Ô Ý—ÒÖ¸ÖÕ—à Ô ˚—¨ ÑÖ—Ô˛ —¸—Ö-
ÑÛ˛Ù—¨. ´Ö ˚Ì˚ÖÔÖ Ú ×àÚ ˇ¨ ˛ Û¨Ô
רب ÒÖ˚Ö ˚—¨ ÛÖ ·Ø˚¨Û—ÑÖ „Ö ÓÓ¨
Ô¨ ¸—¨Ñ˛ØÜ ÕÌ— ÛÌÛÖ—¨ ÙÞ˛ Ó¨Û¨ ÙÛ—Ú
Ì×Ö ÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ˚ÌÚ ¸ÌÔ Ù˛Ó¨—ÔÌ— Ö Û—
ˇ¨ ×ØÌ×Ì— Ѩ— Ô¨ É˚¨ ÒÌ— ¨×Ö ÛÖ
ѨۨÙÛ¨Û—ÑÖ ÛÖÜ Û—Ú ¨ØÞÌ Ú, ×ÖÜ
ÌÔˇ¨ØØÜ ÔÖÜÔ Û˛Ô Ñ¨Û¨ÙÑÌܲ ÛÌ-
ÛÖ—àÔ ÙÞ˛Ó¨ ÛàÔ.
(»ÌÛÆÝØ¨Ù˛: ·.´.)
G.A. Cohen
´Ö ×ÌبÙÓÌÔÖ Ñ¨ÒÖѨ—Ø— ×Ìˇ¨ÔÌ Ö Ó¨ØÕ—ÙÛ˛Ú Ý—ÒÖÙÖÝÖÚ G A (ßJerryý) Cohen ×ÖÜ Ñ¨ÛÌ—ÞÌ ¨×Ö ÛÖ 1985 Û˛Ô Ì¸Ø¨
Chichele ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛Ú Ñ¨— ×ÖÒ—Û—Ñ˛Ú ˇÌàØ—¨Ú ÙÛÖ ×¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—Ö Û˛Ú ¾ÕÝÖظ˛Ú. °×Ö ÌÉب—¢Ñ˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛
Ö—ÑÖ˚ÌÔÌ—¨ ÛÖÜ „¨Ô¨¸¨, ×ÖÛÌ ¸ÌÔ ÕÌÞ¨ÙÌ Û—Ú Ø—˝ÌÚ ÛÖÜ Ñ¨— ¨Ý—ÌØàÙÌ ÛÖ ÓÌ˚¨ÒÜÛÌØÖ ÑÖÓÓ¨Û— Û˛Ú ˝à˛Ú ÛÖÜ ÙÛ˛Ô
ÑØ—Û—Ñ˛ ÛàÔ ×—Ö Ù˛Ó¨ÔÛ—ÑàÔ Ý—ÒÌÒÌܡÌØàÔ Ñ¨— ÔÌÖÝ—ÒÌÒÌܡÌØàÔ ÙÛÖÞ¨ÙÛàÔ Û˛Ú ÙÜ˚ÞØÖÔ˛Ú Ì×ÖÞ˛Ú (Rawls, Nozick
ÑÒ×). ·Õ¨—ØÌۗѨ ÌÜÝÜ˛Ú ¨ÔˇØà×ÖÚ, ×ÖÒÜ ¨˚¨×˛ÛÖÚ ÙÛÖÜÚ ÝÖ—Û˛ÛÌÚ ÛÖÜ Ñ¨— ߲Øà¨Úý ˚—¨ ÛÖÜÚ ¨Ø—ÙÛÌØÖÜÚ ×ÖÜ
Ù×Öܸ¨˝¨ÔÌ ¨ÔˇØà×—ÙÛ—ÑÌÚ ˛ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌÚ Ì×—ÙÛ˛ÓÌÚ ÙÛ˛Ô ¾ÕÝÖظ˛. °ÑÖÓ¨ Ѩ— ¨Ô ÌÓÌ—Ú ¸ÌÔ ÕÌبÓÌ ÛÖ
¨ÔÛÌ×—ÞÌ—Ø˛Ó¨ ÙÌ Ñ¨×Ö—Ö ßÜ×Ö×ÛÖý ÙÜÒÒÖ˚—ÙÓÖ Û˛Ú ÑÜØ—¨ØÞ˛Ú ÙÑÌ߲Ú, ÕÌبÓÌ ÖÛ— ÜײØÞÌ ÌÔ¨Ú ÛÖÜÒ¨Þ—ÙÛÖÔ
¨ÔˇØà×ÖÚ ×ÖÜ ˇ¨ Ó×ÖØÖÜÙÌ Ô¨ Ó¨Ú Ù×ØàÕÌ— ×ØÖÚ ÙÛ˛ ÙàÙÛ˛ ѨÛÌܡÜÔÙ˛.
¿¨ØÖÒÖ ×ÖÜ ÓÌØ—ÑÖ— ˇ¨ ¨ÓÝ—ÙÉ˛Û˛ÙÖÜÔ Û˛Ô ßÓ¨ØÕ—ÙÛ—ÑÖÛ˛Û¨ý ÛàÔ ÛÌÒÌÜÛ¨—àÔ ÌØ˚àÔ ÛÖÜ, ×ÖÛÌ ¸ÌÔ
¨×ÖÓ¨ÑØÜÔˇ˛ÑÌ ¨×Ö ÛÖ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ ÖبӨ. †—¨ רب¸Ì—˚Ó¨ רÔÛ¨ ¨ÙÑÖÜÙÌ ÙÝÖ¸Ø˛ ÑØ—Û—Ñ˛ ÙÛ˛Ô —¸Ì¨ ÛàÔ
Ý—ÒÌÒÌܡÌØàÔ ÙÛÖÞ¨ÙÛàÔ ÖÛ— Ö— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛÌÚ Ñ¨— Ö— ÙÖÙ—¨Ò—ÙÛÌÚ Ì—Ô¨— ÌÛÖ—ÓÖ— Ô¨ ˇÜÙ—¨ÙÖÜÔ Ò—˚Ö ÌÒÌܡÌØ—¨ ˚—¨
Þ¨Ø˛ Û˛Ú —ÙÖÛ˛Û¨Ú. †—¨ ÛÖÔ Cohen ˛ —¸—àÛ—Ñ˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ ¨×ÖÛÌÒÌ— ¨×Ö ÓÖÔ˛ Û˛Ú Ó—¨ ѨۨÔÖÓ˛ ÌÒÌܡÌØ—¨Úü Ö—
—¸—ÖÑÛ˛ÛÌÚ Ì—Ô¨— ÌÒÌܡÌØÖ— Ô¨ ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—˛ÙÖÜÔ Û˛Ô —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ ÛÖÜÚ, Ö— Ü×ÖÒÖ—×Ö— ÖÞ—. †—¨ ÛÖÔ Cohen ѨˇÌ
—¸—ÖÑÛ˛Ù—¨ÑÖ Ñ¨ˇÌÙÛàÚ ¨×ÖÛÌÒÌ—Ó—¨ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ˛ ѨۨÔÖÓ˛ ÌÒÌܡÌØ—¨Ú, ÓÌ ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÌÚ ×ØÖÙɨÙÌ—Ú ÛàÔ ¨ÛÖÓàÔ
ÙÛ¨ ×ÖÒÜÛ—Ó¨ ¨˚¨ˇ¨ Û˛Ú ˝à˛Ú. °Ø¨, ÛÖ ˝˛ÛÖÜÓÌÔÖ Ì—Ô¨— ×Ö—¨ ѨۨÔÖÓ˛ Ì—Ô¨— ˛ ѨÒÜÛÌØ˛. „¨— ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ ÌØàÛ˛Ó¨ Ö
Cohen ÓÌÞØ— ÛÖ ÛÌÒÖÚ Ü×ÖÙÛ˛Ø—˝Ì Û˛Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ ѨۨÔÖÓ˛.
´Ö ÑÌ—ÓÌÔÖ ×ÖÜ ×¨ØÖÜÙ—¨˝ÖÜÓÌ ×¨Ø¨Ñ¨Ûà ¨×ÖÛÌÒÌ—Ó—¨ רØÌÓÉ¨Ù˛ ÛÖÜ ÙÛ˛ ÙÜ˝˛Û˛Ù˛ ÛÖÜ ÌØ˚¨Û—ÑÖÜ „ÖÓÓ¨ÛÖÚ
ÙÛ˛ –ØÌÛ¨Ô—¨ ÛÖ 1995 ÙÌ ÙÞÌÙ˛ ÓÌ ÛÖ ¨ØˇØÖ 4 ÛÖÜ Ñ¨Û¨ÙÛ¨Û—ÑÖÜ ÛÖÜ ÑÖÓÓ¨ÛÖÚ (ÛÖ ˚ÔàÙÛÖ àÚ Clause IV) ×ÖÜ
Ü×ÖÙÛ˛Ø—˝Ì Û—Ú ÌˇÔ—ÑÖ×Ö—˛ÙÌ—Ú Ñ¨— Û˛Ô ÑÖ—Ô˛ —¸—ÖÑÛ˛Ù—¨. ¿ÌØ—ÛÛÖ Ô¨ Ì—×àˇÌ— ÖÛ— ˛ ÛÌÒ—Ñ˛ ѨۨØ˚˛Ù˛ ÛÖÜ ¨ØˇØÖÜ
ÙÝب˚—ÙÌ Û˛ Ô—Ñ˛ ÛàÔ …ÌàÔ ·Ø˚¨Û—ÑàÔ Ñ¨— Û˛Ô ÖØ—ÙÛ—Ñ˛ ÓÌÛ¨ÒÒ¨Õ˛ ¨ÜÛÖÜ ÛÖÜ ÑÖÓÓ¨ÛÖÚ.
·ÜÑÒÌå¸˛Ú ´Ù¨Ñ¨ÒØÛÖÚ
7
´·ˆ¯¾` 51 . ¿·À‚¾‡¾` †’
KÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ ¨Ô¨É—àÙ˛;
¾— Ñ¨Û¨Ò˛ ßÌ—Ú ×¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—àÔ Ñ¨— Þà ØàÔ ¸ÖÜÒÌ—¨ Ú ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ô Ó—¨ ×ÖÒÒ¨ Ü×ÖÙÞÖ ÓÌÔ˛
ÌÔ¸Ì—Õ˛ ˚—¨ Û˛Ô Ì×—ÙÛØÖݲ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ÙÛ˛Ô ¨ØÞ—Ñ˛ ÛÖÜ ÒÖ˚—Ñ˛ .
·
Ô¨ ¨×Ö Û¨ ¨Õ—ÖÙ˛ÓÌ—àÛ¨
ÙÛÖ—ÞÌ—¨ ÙÞÌۗѨ ÓÌ ÛÖ Ó¨-
Ô— ÝÌ ÙÛÖ (Communi que
from an Absent Future)
Û˛Ú ×ØÖ ÙÝ¨Û˛Ú Ñ¨Û¨ Ò˛ß˛Ú
ÛàÔ ÝÖ—Û˛Ûà Ô ÛÖÜ ¿¨ÔÌ×—-
ÙÛ˛Ó—ÖÜ Û˛Ú „¨Ò—ÝÖ ØÔ—¨
`¨ ÔÛ¨ „ØÖÜ˝, ˛ Û¨Ô ˛ ÌÓݨ-
Û—Ñ˛ ÞØ˛ Ù˛ Û˛Ú ÒÌÕ˛Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú
˚—¨ Ô¨ ×ÌØ—˚ب ßÌ— ÛÖ ÙÞ̸—Ö ÛÖÜÚ Ô¨
ßÓ˛Ô ¨×¨—ÛÖÜ Ô ÌÔ¨ ÌÒÌÜ ˇÌØÖ ×¨ÔÌ-
×—ÙÛ˛ Ó—Ö, ¨ÒÒ¨ Ó—¨ ÌÒÌÜ ˇÌØ˛ ÑÖ—Ôà-
Ô—¨ý.
°ÜÛ˛ ˛ ÌרÔÖ—ÑÌ—Ö×Ö—˛Ù˛ Û˛Ú
ÒÌ Õ˛Ú ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú Ù˛Ó¨ÛÖ¸ÖÛÌ—
Ó—¨ ÔÌ ¨ ѨÛÌÜ ˇÜÔÙ˛, Ì ×Ì—Û¨ ¨×Ö
×ÖÒÒÌÚ ×ØÖÙר ˇÌ—ÌÚ Ô¨ ÌרԨÙÞ˛Ó¨-
ÛÖ×Ö—˛ˇÌ— Ѩ ×Ö—Ö ×ÔÌÜ Ó¨ ÛÖÜ ÑÖÓ-
ÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ¨×Ö ¸—¨ ÝÖØÌÚ ×ÛÜÞÌÚ ÛÖÜ
¨Ø—ÙÛÌØÖÜ , ÓÌÛ¨ -ßÜÞØÖ×ÖÒÌÓ—ÑÖÜ ,
×ÖÒ—Û—ÑÖÜ ¨ÑÛ—É—ÙÓÖÜ ü ¨×ÖÝÌÜ ˚Ö-
ÔÛ¨Ú ÛÖ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔÖ ×ÌØ—ÌÞÖ ÓÌÔÖü
ÓÌÙà ÌÔÔÖ—à Ô Ö ×àÚ ˛ ßÑÖ—ÔÖ Û˛Û¨ý ˛
˛ ßÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ×Ö—˛Ù˛ý. ¾ —¸—ÖÚ Ö
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú Ì—ÞÌ, Ò—˚Ö ˛ ×ÖÒÜ ,
Ì˚ѨۨÒÌ—ÝˇÌ— ÙÛ˛ ¸—¨Ó¨ Þ˛ ÛàÔ ×¨-
Ò—à Ô ¨ÑØÖ-¨Ø—ÙÛÌØà Ô ×ÖÒ—Û—Ñà Ô Ö-
Ó¨ ¸àÔ Ñ¨— Ó¨Ö—¢Ñà Ô Ñ—Ô˛Ó¨ ÛàÔ.
˙ÙÛÖ ÙÖ, Ù—˚ÖÜب Ѩ Û— ÌÞÌ— ¨ÒÒ¨ -
ÕÌ— ÛÌÒÌÜÛ¨—¨ü ˛ ¨Ô¨ÑÖ—ÔàÙ˛ Û˛Ú
Ѩۨ Ò˛ß˛Ú ÛÖÜ ¿¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—ÖÜ Û˛Ú
„¨Ò—ÝÖ ØÔ—¨ ÙÛÖ `¨ ÔÛ¨ „ØÖÜ˝ ¨×ÖÛÌ-
ÒÌ— ¨×Òà Ú Û˛Ô ÑÖØÜݲ ÌÔÖ Ú ÓÌ˚¨ÒÜ -
ÛÌØÖÜ ×ÖÒ—Û—ÙÓ—ÑÖÜ ßר˚Ö ÉÖÜÔÖÜý.
»ÌÛ¨ Û˛Ô ×¨˚ÑÖ ÙÓ—¨ Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛
ÑØ—Ù˛ ÛÖÜ 2008 Ó—¨ Ѩ ×Ö—¨ ¨ÝÌ-
ÒÌ—¨ü ˚—¨ Û—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛ÛÌÚ ÛÖÜ Ó—ÙÖ-
ÕÌÞ¨ÙÓÌÔÖÜ ¨ÔÛ—-ר˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö—˛Û—-
ÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ, Û˛Ô ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨Û—ÑÖ -
Û˛Û¨ ÛàÔ ¨ÔÛ—-×ÖÒÌÓ—Ñà Ô ¸—¨¸˛Òà -
ÙÌàÔ, Ѩ— ÙÞÌۗѨ ÓÌ ÛÖ ×Ö—¨ ÙÜÓÝÌ-
ØÖÔÛ¨ ×ب˚ӨۗѨ ÌÕÜײØÌÛÖÜ ÔÛ¨—
¨×Ö Û˛Ô ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Û¨ÜÛÖ Û˛Û¨Úü —ÙàÚ
ÌÞÌ— ÌÕ¨ÒÌ—ÝˇÌ—. °ÜÛÖ ÌÞÌ— Ìחɨ ÒÒÌ—
Û˛Ô ÌרԨ՗ÖÒÖ ˚˛Ù˛ ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜ
ÛÖÜ ÌØ˚ÖÜ Û˛Ú ÓÌÛ¨ÓÖÔÛÌØÔ¨Ú, ¨Ø—-
ÙÛÌØ˛ Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú ÙÑÌ߲Ú: ¨×Ö Û˛
¸Ì ÙÓÌÜÙ˛ ÙÛ˛ Ó˛-É—¨, ÓÌ ÞØ— Û˛Ô
Ì˚Ѩۨ ÒÌ—ß˛ Û˛Ú ÜÒ—ÙÛ—Ñ˛ Ú Ö—ÑÖÔÖ-
Ó—Ñ˛ Ú ¨Ô¨ ÒÜÙ˛Ú, Ö ×àÚ Û˛Ú ˇÌàØ—¨
ÛÖÜ „¨ØÒ »¨ØÕ ˚—¨ Û˛Ô ß×ÛàÛ—Ñ˛
Û¨ Ù˛ ÛÖÜ ×ÖÙÖÙÛÖÜ ÑÌظÖÜÚß.
¾— ÙÜØØ—ÑÔÖÜ ÓÌÔÖ— ÌÑÝبÙÛÌ Ú
ÛÖÜ Ø—˝ÖÙרÙÛ—ÙÓÖÜ ÛÖÜ ×¨ØÌÒˇÖ -
ÔÛÖÚ (×ÖÒÒÖ— Ûà ب ÙÛ¨ 70 ÛÖÜÚ)
ÌÞÖÜÔ Ì×—Ù˛Ú ÌרÔÌÓݨԗÙÛÌ— ÙÛ¨
¨ÑØÖ¨Û˛ Ø—¨. ¶ Û¨ Ù˛ ¨ÜÛ˛ ÑÖØÜÝà -
ˇ˛ÑÌ ÓÌ ÛÖ ÙÜÔÌ¸Ø—Ö ß¶ ‚¸Ì¨ ÛÖÜ
„ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜý ×ÖÜ ¸—ÖØ˚¨Ôà ˇ˛ÑÌ
¨×Ö ÛÖ „ÖÒÌ˚—Ö »×—ØÓ×ÌÑ ÔàØ—ÛÌب
¨ÜÛ˛ Û˛ ÞØÖÔ—¨ , ÛÖ Ö×Ö—Ö ÓÌÙà Ó—¨Ú
ÙÜÔÖ ¸ÖÜ ¨×ÖÛÌÒÖÜ ÓÌÔ˛Ú ¨×Ö ˇÌàØ˛-
Û—ÑÖÜ Ú ßÙÛ¨Øý, Ѩ— ÓÌ ÛÖÔ ×ØÖÑÒ˛Û—ÑÖ
ÛÖÜ Û—ÛÒÖ, Ѩۨ ÝÌØÌ Ô¨ ×ÖÜÒ˛ ÙÌ—
Þ—Ò—¨ ¸ÌÚ Ì—Ù—Û˛ Ø—¨.
˙ÙÛÖ ÙÖ, Ö ×àÚ Ñ¨ÛÌ ÙÛ˛ Ù¨ÝÌ Ú
ÙÛÖÜÚ ÙÜÓÓÌÛÌÞÖÔÛÌÚ ÙÛÖ ÙÜÔ̸ؗÖ,
Ѩ— ¨×Ö Ñ¨ ×Ö—ÌÚ ¨ÔÛ—¸Ø¨ ÙÌ—Ú (¨×Ö Û—Ú
Ö×Ö—ÌÚ ˇ¨ ݨÔÛ¨˝Ö Û¨Ô Ñ¨ÔÌ—Ú Ö Û— Ö—
ÖÓ—Ò˛ÛÌÚ Ü×ÖÙÛ˛ Ø—˝¨Ô Û˛Ô ÌרԨÝÖ-
ب ÛàÔ ÙÖÉ—ÌÛ—Ñà Ô ˚ÑÖÜ Ò¨˚Ñ), ˛
ÒÌÕ˛ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú ¸ÌÔ ˛ Û¨Ô ÌÔÛÌ-
Òà Ú Ù¨Ý˛ Ú.
·Ô¨ ¨×Ö Û¨ ×—Ö ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌÔ¨
Ì×—ÞÌ—Ø˛ Ó¨Û¨ ×ÖÜ ×ØÖÌÑÜß¨Ô ¨×Ö ÛÖ
ÙÜÔ̸ؗÖ, Ѩ— ÙÛ˛ ÓÌÛÌ×Ì—Û¨ ÙÜÔÌ-
ÔÛÌÜÕ˛ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖ BBC, ˛ Û¨Ô ˛
Ì×—ÓÖÔ˛ ÛÖÜ °ÒÌ Ô »×¨ÔÛ—ÖÜ Ö Û—
ÓÌÛ¨ Û˛Ô ¨×ÖÛÜÞ—¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—-
ÙÓÖÜ ÛÖÜ 20Ö ¨—à Ô¨, Üר ØÞÌ— ×ÒÌÖÔ
˛ ¨Ô¨ ˚Ñ˛ Ô¨ ߸—¨Û˛Ø˛ ÙÖÜÓÌ Ó—¨
¨×Ö ÙÛ¨Ù˛ý ¨×Ö ÛÖ Ñب ÛÖÚ.
°Ô Ѩ— ˛ ÌÕ—ÙàÙ˛ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖÜ ÓÌ Ó—¨ Ø—˝—Ñ˛ ¨Ôۗר ˇÌ—¨ ×ØÖÚ
ÛÖ Ñب ÛÖÚ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ݨ—ÔÌÛ¨— Ù¨Ô
¨Ñ¨Û¨ÔÖ ˛Û˛ ÙÌ ÌÑÌ—ÔÖÜÚ ÛàÔ Ö×Ö—àÔ
˛ —ÙÛÖØ—Ñ˛ ÓÔ˛ Ó˛ ÛÖÜ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖÜ
—ÙÖ¸ÜÔ¨ÓÌ— ÓÖ ÔÖ ÓÌ ÛÖ ÓÖÔÖÑÖÓÓ¨Û—-
ÑÖ Ñب ÛÖÚ Ñ¨— Û˛Ô ÙÜ˚ÑÌÔÛØàÛ—Ñ˛
Ö—ÑÖÔÖÓ—¨, ¨Õ—˝Ì— Ô¨ ˇÜÓ˛ˇÖÜ ÓÌ Ö Û—,
¨×Ö Û˛Ô ¨ØÞ˛ , ̨ Ô Ö ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú
Ù˛ Ó¨—ÔÌ Ñ¨ Û—, ¨ÜÛÖ ˛ Û¨Ô Ö Û— ¨×ÖÛÌ-
ÒÖÜ ÙÌ ÛÖ ÓÌÙÖ ¸—¨ ÛÖÜ Ö×Ö—ÖÜ ˇ¨
Ó×ÖØÖÜ Ù¨Ô Ô¨ àØ—Ó¨ ÙÖÜÔ Ö— ÙÜÔˇ˛ -
ÑÌÚ ˚—¨ Û˛Ô ÌÕ¨ ÒÌ—ß˛ Û˛Ú ¨Ô¨ ˚Ñ˛Ú
ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚü ¸˛Ò¨¸˛ ÓÌ Û˛Ô Ñ¨-
Û¨ Ø˚˛Ù˛ ÛÖÜ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖÜ . °ÜÛÖ
×ÖÜ ¸—¨Þà Ø—˝Ì Ì Ô¨Ô ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ˛
¨×Ö ÌÔ¨Ô Ý—ÒÌÒÌÜ ˇÌØÖ ÓÌÛ¨ØØܡӗ-
ÙÛ˛ ˛ ÌÔ¨Ô ÙÖÙ—¨Ò¸˛ÓÖÑب Û˛, ˛ Û¨Ô
¨ÑØ—Éà Ú ¨ÜÛ˛ ˛ ÉÖÜ Ò˛Ù˛ ˚—¨ ÛÖ ÛÌÒÖÚ
ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ.
·—Ô¨—, ÙÜÔÌ×à Ú, Ì—ØàÔ—ÑÖ Ö Û— Ö
ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ Ú ÛÖÜ 20Ö ¨—à Ô¨ Ì˚—ÔÌ
ÙÜÔà ÔÜÓÖÚ ÓÌ ÛÖ ÓÖÔÖÒ—ˇ—ÑÖ Ñب ÛÖÚ,
Û—Ú ÓÌ˚¨ ÒÌÚ Ñ¨— ÌÔÖØÞ˛ÙÛØàÓÌ ÔÌÚ
רØÌÒ¨ ÙÌ—Ú Ñ¨— ÛÖÔ ÖÒÖÑÒ˛ØàÛ—ÙÓÖ .
»ÖÒÖÔÖ Û— Üײ ØÕ¨Ô Ì×—ÛÌÜ ˚Ó¨Û¨ ÙÛ˛
ÀàÙ—¨, Û˛Ô „—Ô¨ Ѩ— Û˛Ô „ÖÜ É¨,
Üר ØÞÌ— ÌÜÛÜÞà Ú Ó—ÑØÖ Ú ÌÔˇÖÜÙ—¨-
ÙÓÖ Ú ¨×Ö Û˛Ô ¨Ø—ÙÛÌب ˚—¨ Ó—¨
Ì×—ÙÛØÖݲ ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ
ÓÖÔÛÌÒÖ. °ÔÛ—ˇÌÛ¨, Üר ØÞÌ— ¨ÜÕ¨ÔÖ -
ÓÌÔÖ ÌÔ¸—¨ÝÌØÖÔ ˚—¨ Û˛Ô ÌÓÉØÜ¨Ñ˛
ÌÒ×—¸¨ ×ÖÜ ¸Ö ˇ˛ÑÌ ¨×Ö Û˛ ÉبÞÜ É—¨
¿¨Ø—Ù—Ô˛ „ÖÓÓÖÜ Ô¨ ÛÖÜ 1871, ×ÖÜ
ÓÌ ÛÖ ÙÖ ÌÔˇÖÜÙ—¨ÙÓÖ Ö »¨ØÕ Û˛Ô
×ÌØ—Ì ˚بßÌ àÚ ßÓ—¨ ÌרԨ ÙÛ¨Ù˛
Ѩۨ ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ ÌÔ ˚ÌÔÌ—ý
`Ì Ó—¨ ×—Ö ÙÜ ˚ÞØÖÔ˛ ÓÖØݲ ,
¨ÜÛÖ ÛÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ ÖØ˚¨ ÔàÙ˛Ú Û˛Ú
¿¨Ø—Ù—Ô˛ Ú „ÖÓÓÖÜ Ô¨Ú —ÙÖ¸ÜÔ¨ÓÌ—
ÓÌ Ó—¨ Û¨ Ù˛ ˚—¨ Û˛Ô ×ØÖà ˇ˛Ù˛
¨×¨ÒÒÖÛØ—à ÙÌàÔ ¨×Ö Û˛Ô ¨ÜÛÖ ÔÖÓ˛
ÌØ˚¨Û—Ñ˛ Û¨ Õ˛. `Û˛Ô Û¨—Ô—¨ Û˛Ú ßThe
Takeý, ˛ …¨Ö Ó— „ÒÌ—Ô ¸ÌÞÌÛ¨— ¨ÜÛÖ
ÛÖ ÓÖÔÛÌÒÖ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ (¸ÌÔ ÞØ˛-
Ù—ÓÖ×Ö—Ì— ¨ ÓÌÙ¨ Û˛ ÒÌÕ˛) ÓÌ ÛÖ Ô¨
¸˛ÓÖÙ—Ö×Ö—Ì— Û—Ú ¨×¨ÒÒÖÛØ—à ÙÌ—Ú ÌØ-
˚ÖÙÛ¨Ù—àÔ ¨×Ö ÌØ˚¨˝ÖÓÌÔÖÜÚ ÓÌÛ¨
Û˛Ô ×ÌØ—Ö¸Ö Û˛Ú Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ Ú Ñ¨Û¨ Ø-
ØÌÜÙ˛Ú ÛÖÜ 2001 ÙÛ˛Ô °Ø˚ÌÔÛ—Ô˛ .
`Û˛Ô ×ØÖ ÙÝ¨Û˛ Û¨—Ô—¨ ÛÖÜ, ß„¨×—-
Û¨Ò—ÙÓÖ Ú: »—¨ —ÙÛÖØ—¨ ¨˚¨ ײÚý, Ö
»¨ —ÑÒ »ÖÜØ ×ØÖàˇÌ— Û˛ ¸˛ÓÖÑبۗ-
Ñ˛ Ѩ— —ÙÖ Û—Ó˛ ÙÜÔÌØ˚¨Ù—¨ ÛàÔ
ÌØ˚¨Û—Ñà Ô ÙÜÔÌÛ¨—Ø—ÙÓà Ô, àÚ Ó—¨
ÌÔ¨ÒÒ¨ÑÛ—Ñ˛ ÒÜ Ù˛ ÙÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—-
ÙÓÖ , Ü×ÖÙÛ˛Ø—˝ÖÔÛ¨Ú: ß¾ ÑÖ ÙÓÖÚ
¨˚¨×¨ Ì— ¨ÜÛÖ ÛÖ ÓÌØÖÚ Û˛Ú Û¨—Ô—¨Ú.ý
¿Ø—Ô ÌÔˇÖÜÙ—¨ÙÛÖÜ ÓÌ Ö ÓàÚ, Ö-
ÝÌ—ÒÖÜÓÌ Ô¨ ѨۨҨ ÉÖÜÓÌ ÛÖ ×Ò˛ ØÌÚ
ÌÜ ØÖÚ ÛàÔ ×ÌØ—ÖØ—ÙÓà Ô Ñ¨— ÛàÔ
ÌÓ×Ö¸—àÔ ×ÖÜ ¨ÔÛ—ÓÌÛà×—˝Ì— ¨ÜÛ˛ ˛
ÓÖØݲ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú ÖØ˚¨ ÔàÙ˛Ú.
¾— ÌØ˚¨Û—ÑÖ— ÙÜÔÌÛ¨—Ø—ÙÓÖ— ¨ÔÛ—ÓÌ-
Ûà×—˝ÖÜÔ ÛÌب ÙÛ—¨ ÌÓ×Ö ¸—¨ ¨×Ö ÛÖÔ
¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÓÖ ÓÌ ÛÖÜÚ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÛÌÚ,
Ö— Ö×Ö—Ö—, ÒÖ ˚à Û˛Ú —¸—¨Ú Û˛Ú ÝÜ Ù˛Ú
ÛÖÜ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖÜ , Ì—Ô¨— ÙÌ ˇÌÙ˛ Ô¨
ÌÑÓÌÛ¨ÒÒÌÜÛÖÜ Ô Ö—ÑÖÔÖÓ—ÌÚ ÑÒ—Ó¨-
ѨÚ, Ô¨ ÓÌ—à ÙÖÜÔ ÛÖÜÚ Ó—ÙˇÖÜ Ú Ñ¨—
Û—Ú Û—ÓÌÚ ÛàÔ ×ØÖ—¢Ö ÔÛàÔ ÛÖÜÚ, ÓÌ
¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨ ÛÖÔ ×ÌØ—ÖØ—ÙÓÖ ÛàÔ ¨-
ÔÛ¨˚àÔ—ÙÛà Ô ÛÖÜÚ (×ÖÜ Ì—Ô¨— Ö—
ÌØ˚¨Û—ÑÖ— ÙÜÔÌÛ¨—Ø—ÙÓÖ—).
¾— ÌØ˚¨Û—ÑÖ— ÙÜÔÌÛ¨—Ø—ÙÓÖ— Ì×—-
Ù˛Ú ¨×¨—ÛÖÜ Ô, ÛÖÜÒ¨ Þ—ÙÛÖÔ, Ì Ô¨
ÌÜÔÖ—¢ÑÖ ÑÖ—ÔÖÉÖÜ Ò—Ö Ñ¨— Û˛Ô Ü×ÖÙÛ˛ -
Ø—Õ˛ ÌÔÖ Ú Ó¨˝—ÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ ˚—¨ Ô¨
Ì×—Ûب×Ì— Ô¨ ÒÌ—ÛÖÜØ˚ÖÜ Ô àÚ ¨ÜÛÖ
×ÖÜ ÖÜÙ—¨ÙۗѨ Ì—Ô¨—, ¸˛Ò¨¸˛ , ÌØ˚Ö-
ÙÛ¨ Ù—¨ Ѩ— Ó˛Þ¨ÔÌÚ ¨×¨ÒÒÖÛØ—àÓÌ-
ÔÌÚ ¨×Ö Û¨ ¨ÝÌÔۗѨ . ´Ö ˝˛ Û˛Ó¨ Û˛Ú
×ÖÒ—Û—Ñ˛ Ú Ñ¨— ÛÖÜ Ñب ÛÖÜÚ ¸ÌÔ Ì—Ô¨—,
àÚ ÌÑ ÛÖÜ ÛÖÜ, ×ÖÒÜ Ó¨ÑØ—¨ ü ÞàØ—Ú
Ó—¨ ×ÖÒ—Û—Ñ˛ ˇÌàØ—¨ ˚—¨ ÛÖ ×à Ú ˇ¨
¨ÔÛ—ÓÌÛà×—ÙÌ—Ú ÛÖ Ñب ÛÖÚ, Ó—¨ ÛÌÛÖ—¨
ÓÖØݲ ÖØ˚¨ ÔàÙ˛Ú Ì—Ô¨— Ѩۨ¸—Ѩ-
ÙÓÌ Ô˛ Ô¨ ˝Ì— ÙÛÖ ßɨٗÒÌ—Öý ÛÖÜ
—¸Ì¨Ò—ÙÓÖÜ ˛ Ô¨ ¨×ÖÛÌÒÌ— ÛÜÞ¨—Ö
˚Ì˚ÖÔÖ Ú.
·×—×ÒÌÖÔ, Üר ØÞÌ— ÛÖ ÌØà Û˛Ó¨
Ѩۨ ×Ö ÙÖÔ ¨ÜÛ˛ ˛ ÓÖØݲ ÑÖÓÓÖÜ-
Ô—ÙÓÖÜ ÌÞÌ— Û˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ Û˛Û¨ Ô¨ Ì×Ì-
ÑÛ¨ˇÌ— Ѩ— ×Ìب ¨×Ö Û—Ú ÙÜÔˇ˛ ÑÌÚ Û˛Ú
ÌØ˚ÖÙÛ¨Ù—¨Ñ˛ Ú ÌØ˚¨Ù—¨Ú.
¿àÚ, ˚—¨ רب ¸Ì—˚Ó¨, ˇ¨ Ó×Ö-
ØÖÜ Ù¨Ô Ö— ÌØ˚¨ ÛÌÚ Ô¨ ¨×¨ÒÒÖÛØ—à -
ÙÖÜÔ ÌÔ¨ Û˛ÒÌÝàÔ—ÑÖ ÑÌÔÛØÖ (¨ÑÖ Ó¨
Ѩ— ̨ Ô ˛ ˇÌÒ¨Ô Ô¨ ÛÖ ¸˛ÓÌÜ ÙÖÜÔ),
Ö Û¨Ô ÛÖ ÓÖ ÔÖ ×ÖÜ Ó×ÖØÌ—Ú Ô¨ ¨×¨Ò-
ÒÖÛØ—à ÙÌ—Ú Ì—Ô¨— Û¨ ˚بÝÌ—¨, ×ÖÜ
×—ˇ¨ÔÖ Û¨Û¨ Û¨ ÔÖ—Ñ—¨ ˝Ì— ˛ ÌÛ¨—ØÌ—¨,
Ѩ— Û—Ú Û˛ÒÌÝàÔ—ÑÌÚ ˚بÓÓÌÚ;
„¨— ÛÖ ×—Ö ¸Ü ÙÑÖÒÖ ¨×Ö Ö Ò¨ Ì—Ô¨—
Ö ÙÛ¨ˇÌØÖ Ú ßÓרÓ×ÖÜ Ò¨Úý ¨×Ö Û¨
¨Ø—ÙÛÌب : ×Ö—Ö Ì—Ô¨— ÛÖ Ü×ÖÑÌ—ÓÌÔÖ
Û˛Ú ¨ÒÒ¨˚˛ Ú; `ÛÖ „ÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ
»¨Ô—ÝÌÙÛÖ ÛÖÜ »¨ØÕ, Ö Ö ØÖÚ ×ØÖÒÌ-
ۨؗ¨ ÛÖ ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—˛ ˇ˛ÑÌ ¨ÑØ—Éà Ú
˚—¨ Ô¨ Ì×—Ù˛Ó¨ ÔÌ— Ó—¨ Û¨ Õ˛ ×ÖÜ ¸ÌÔ
ÌÞÌ— Û—×ÖÛ¨ Ô¨ Þ¨ ÙÌ—, ˛ Ö×Ö—¨ Ì—Ô¨—
—Ñ¨Ô˛ Ô¨ ¨Ô¨Ò¨ ÉÌ— ÛÖ ÓÌ˚¨ ÒÖ Ø—ÙÑÖ
×ÖÜ ¨×¨—ÛÌ—Û¨— ÙÌ Ñ¨ ˇÌ Ø—˝ÖÙרÙÛ—ÑÖ
×ÖÒ—Û—ÑÖ ÓÌÛ¨ÙÞ˛Ó¨Û—ÙÓÖ . ˆ×¨ ØÞÌ—
Ѩ ×Ö—¨ ÛÌÛÖ—¨ ÖÓ¨ ¸¨ Ù˛ ÓÌب; »Ì˚¨ -
ÒÌÚ ÓÌØ—¸ÌÚ Û˛Ú ÌØ˚¨Û—Ñ˛ Ú Û¨ Õ˛Ú
ÌÞÖÜÔ Ö¸˛˚˛ˇÌ— ÙÛ˛Ô ÌÕ¨ ØÛ˛Ù˛ ÛÖÜÚ
¨×Ö ÛÖ Ý—ÒÌÒÌÜ ˇÌØÖ Ñب ÛÖÚ. ·ÞÖÜÔ
Ûب ɲÕÌ— ÛÌب ÙÛ—¨ ÛÓ˛ Ó¨Û¨ Û˛Ú ÌØ˚¨-
Û—Ñ˛ Ú Û¨ Õ˛Ú ÙÌ ×Ò˛ Ø˛ ÌÕ¨ ØÛ˛Ù˛ ¨×Ö
ÛÖ Ý—ÒÌÒÌÜ ˇÌØÖ Ñب ÛÖÚ. ¾— ÓÌÛ¨Ô¨ -
ÙÛÌÚ Ì—Ô¨— ÙÜÞÔ¨ ÌÕ¨ÛÖÓ—ÑÌÜÓÌÔÖ— Ѩ—
ÛÖÜÚ ÒÌ—×Ì— ˛ ¨ÒÒ˛ÒÌ˚˚Ü ˛.
¿—ÙÛÌÜ à Ö Û— ¨ÜÛÖ ×ÖÜ Ó¨Ú ÒÌ—×Ì—
Ì—Ô¨— ˛ ˇÌàØ˛Û—Ñ˛ ¸ÖÜÒÌ—¨ ×ÖÜ ˇ¨
¸—ÔÌ— ¨Ò˛ˇÖݨԲ ÙÌÔ¨ Ø—¨, ÙÛ¨ Ö×Ö—¨
¨ÜÛÖ ÔÖÓÖ— ÌØ˚¨Û—ÑÖ— ÙÜÔÌÛ¨—Ø—ÙÓÖ—
ˇ¨ ×ÖÒ—Û—ÑÖ×Ö—ÖÜ ÔÛ¨— Ѩ— ˇ¨ Ѩۨ-
ÑÛÖÜ Ô Ó—¨ ѨˇÖÒ—Ñ˛ ÌÓÉÌÒÌ—¨.
·Ô ÛÖÜ ÛÖ—Ú, ÙÛÖÔ ×ب˚Ó¨Û—ÑÖ
ÑÖ ÙÓÖ, Üר ØÞÖÜÔ ÌÔˇ¨ØØÜÔÛ—ÑÌ Ú
ÌԸ̗ÕÌ—Ú ×ÖÜ ¸ÌÔ ×ØÌ×Ì— Ô¨ ¨˚ÔÖ-
ÖÜ ÓÌ. °ÑÖ Ó¨ Ѩ— ÙÛÖ ¶ÔàÓÌÔÖ –¨-
Ù—ÒÌ—Ö, ˛ ÑÜØ—¨ØÞ˛ ÓÖØݲ Û˛Ú Ø—-
˝ÖÙרÙÛ—Ñ˛ Ú ¸—¨Ó¨ØÛÜØ—¨Ú Ì—Ô¨— ˛
Ѩۨ Ò˛ß˛ü ÛÖ Ì—¸¨ÓÌ ¨ÜÛÖ ÓÌ Û—Ú
Ñ¨Û¨Ò˛ ßÌ—Ú ×¨ÔÌ×—ÙÛ˛Ó—àÔ ˚—¨ Û˛
†¨ ˝¨ Ѩ— Û—Ú ÌØ˚¨Û—ÑÌÚ Ñ¨Û¨Ò˛ ßÌ—Ú
ÙÛ˛ Visteon Ѩ— Vestas. °ÜÛÖ ×ÖÜ
ÞØÌ—¨ ˝ÌÛ¨— Ûà ب Ì—Ô¨— Ö— ÌØ˚¨˝Ö ÓÌÔÖ—
Ѩ— Ö— ÝÖ—Û˛ÛÌÚ Ô¨ ÙÛ¨Ó¨Û˛ ÙÖÜÔ Ô¨
¨×ÌÜˇÜ ÔÖÜÔ Û—Ú ¨×¨Û˛ ÙÌ—Ú ÛÖÜÚ ×ØÖÚ
ÛÖ Ñب ÛÖÚ, Ì—ÛÌ ×ØÖ ÑÌ—Û¨— ˚—¨ Ñبۗ-
ÑÖ×Ö—˛ ÙÌ—Ú Ì—ÛÌ ˚—¨ רبÞàØ˛ ÙÌ—Ú
Ì—ÛÌ ˚—¨ ÑبۗÑÌÚ ×¨ØÌÓɨ ÙÌ—Ú, Ѩ—
Ô¨ ÙÑÌÝÛÖÜ Ô ×àÚ Ô¨ ѨۨÑÛ˛ ÙÖÜÔ
ÛÖÜ Þà ØÖÜÚ Ü×Ö Ñ¨Û¨ Ò˛ß˛, Ѩ— Ô¨
ÛÖÜÚ Ñ¨ ÔÖÜÔ ¸—ÑÖÜ Ú ÛÖÜÚ.
Guardian, 8/10/09
(»ÌÛÆÝØ¨Ù˛: ·.´.)
Nathan Coobs
`ˆ…´°„´‚„¶ ·¿‚´À¾¿¶
‡˛ÓÖÙˇÌÔ˛Ú °Ô¨˚ÔàÙÛÖ ×ÖÜÒÖÚ-¿¨×¨¸¨ ÛÖÚ,
†—¨ ÔÔ˛Ú °ÒÓר Ô˛Ú, `—ÙÜ –ÌÒ—Ù٨ؗÖÜ,
¿¨Ô¨˚—à Û˛Ú –àÉÖ Ú-´ÖÜÓר Ô˛Ú,
„à ÙÛ¨Ú †¨ÉØÖ ˚ÒÖÜ, …—ÑÖÚ †—¨ÔÔÖ ×ÖÜÒÖÚ,
•Ö¸àØ˛ Ú ‡Ø—ÛÙ¨Ú, »¨ Ñ˛Ú „¨ÉÖÜØ—¨ Ø˛Ú,
¿ÌÛØÖÚ „¨ÒѨԸ˛ Ú, •Ö ¸àØÖÚ „¨Ø¨˚—¨ÔÔ—¸˛Ú,
„ÜØ—¨ ÑÖÚ „¨Û˝ÖÜب Ñ˛Ú, ´¨ ÙÖÚ „ÖØàÔ¨ Ñ˛Ú,
´¨ ÙÖÚ „ÖÜب Ñ˛Ú, ¯Ø˛ ÙÛÖÚ ”¨ ÙÑÖÚ, ·ÒÌÔ˛ »ÖÜ˚—¨ ÑÖÜ,
»¨ Ñ˛Ú »×¨Ò¨ÖÜ Ø¨Ú, …—ÑÖÚ »×ÌҨɗҨÚ,
»àÜÙ˛ Ú »×ÖÜÔÛÖÜØ—¸˛Ú, –¨Ù—Ò˛Ú ¿¨Ô¨ ˚ÖÜ,
·ÒÌÔ˛ ¿ÖØÛ¨ Ò—ÖÜ, „à ÙÛ¨Ú `Û¨Ó¨ Û˛Ú
†À°»»°´·‚° `ˆ…´°‰¶`
„à ÙÛ¨Ú °ˇ¨Ô¨Ù—ÖÜ, °×Ö ÙÛÖÒÖÚ ‡Ì¸ÖÜÙÖ ×ÖÜÒÖÚ,
¯Ø—ÙÛÖ ÝÖØÖÚ ¿¨×¨¸Ö ×ÖÜÒÖÚ, ¯ØÜÙÖÜ Ò¨ `ÛÌѨ,
·ÜÑÒÌ—¸˛Ú ´Ù¨Ñ¨Òà ÛÖÚ, •¨Ô¨ Ù˛Ú ´Ù¨Ñ—Ø˛Ú
´Ö Ô—¨ ´Ù—ÛÙÖÉ—ÛÚ, ´¨Ù—¨ ¯Ø—ÙÛÖ¸ÖÜÒÖ×ÖÜ ÒÖÜ
`¯·‡‚°`»¾` ·…•·´¾ˆ
†Ø˛˚Ö Ø˛Ú °×ÖÙÛÖÒ—¸˛Ú,
°ÒÌÑÖÚ ¯¨Û˝—¸¨ Ñ—Ú
„ÜÑÒÖÝÖØÌ— Ѩ ˇÌ ¸ÌÜ ÛÌØ˛ „ÜØ—¨Ñ˛ àÚ ÌÔˇÌÛÖ ÙÛ˛Ô ÌݲÓÌØ—¸¨ ·×ÖÞ˛ . 8
„ˆÀ‚°„¶ 8 …¾·»–À‚¾ˆ 2009

‚.¿.   ˚à ¨Ô¨×¨   ÔÛÌÞ˛ ¸—¨×—  ¶ ÌÔ ÒÖ   Û˛ ˚Ôà ÙÛàÙ˛ ¨×ÖÛÌ  ÒÌÙÌ.   Ô—Ù¨Ô ¨ÜÛ˛   Û˛ 7. `Ì Ì  Ô¨ ÛÌ  ÛÖ—Ö —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖ  ×ÌØ—  ÒÒÖÔ ˛ ÌÔ¨ÙÞÖ   Ò˛Ù˛ ÓÌ Û˛Ô —¸Ì  ¨ ɨ   ×ØÖѨÒÌ—  ¨Ô¨ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   Ó¨Û¨ ¨˚¨Ô¨   ÑÛ˛ÛØ—Þ—  Ò¨ Ѩ— ¨—Ùˇ˛   ÛÌØÖÜÚ.   ØÖÚ   Ô.. Ô¨ ¨ØÞ—  ÙÖÜÓÌ ×¨   ÓÌ ¨ÑÖ   Ó˛ ×—Ö ×—  Ùà Ѩ— ¨×Ö   ÛÖÔ Ô¨ ר   ˝Ì— ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û—Ñ˛   20Ö ¨—à   Ô¨4 ݨÔÛ¨   ÙÜԸ̠ ¨Ô ˛ —¸Ì  ¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ØØ˛ÑÛ¨ ÓÌ ÛÖ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  ÔÖ ÌÛ¨— ¨   ˇÌ ÝÖب   —ÙÛÖØ—ÑÖ   Û˛Ú ×ÌØ—ÌÞÖ   ÓÌѨ   ˝Ì— ÓÌ Ü×ÖÙÛÖÒ˛   Û˛Ú ÌÔ ÔÖ. `Ü ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ Û˛Ô ÖØÖÒÖ˚—  ¨ ÛÖÜ Badiou. ¿ÖÜÒ¨ÔÛ˝¨ ÙÌÒ. ÌѸ. ¿¨ØÌÓɨ   ÙÌ—Ú 12: „ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ÛÖÜ 21ÖÜ ¨—à †—¨ ÛÖÔ ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖ   Ô¨. ß×ب˚Ó¨ÔÖ   Û˛Û¨ ×ÖÜ ÌÔÜר   ØÛà   ÔÌ— Ó—¨ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ¸˛ ÙÛ˛Ô ¨ÒÒ˛ÒÖÜÞ—  ¨ ÛàÔ ÞÌ— ˛   ÓÌÔàÔ —ÙÛÖØ—Ñà ×ØÖ˛˚ÖÜ   Ô ˚Ì˚ÖÔÖ  ÛàÔý (sequence of historical facts). °×¨—ÛÌ—  Ù˛Ú ÙÛÖÜÚ ×ÌØ—ÙÙÖ   Ò˛ ×Ì—ˇ¨ØÞ—  ¨ Ѩ— ÙÜ˚ÑÌ  Û¨— ÓÌ˚¨ ÔÛØàÙ˛ ˚—¨ Ô¨ ÓÌ—  ÔÌ— ѨÔÌ—  Ú ¸—¨Ü  ØÌ— ÛÖ   Ú Ñ¨— Ô¨ Ó˛Ô ÛÖÔ ×¨Ø¨ÙÜ ˚˛   Ó¨ Û˛Ú Ì×ÖÞ˛   Ú.   Ú Û˛Ú ×ØÖÙÌ  ˚`ÛÖ ×Ò¨—  Ù—Ö ¨ÜÛ˛   ¸ÌÔ ˚—Ù˛Ú. 1976. ×ØÖ   ˚à ¨ÔÛ—  Ò˛ß˛ ´Ø—  ÛÖÔ. ·×ØÖ  ÑÌ—ÛÖ ×ب Ѩ— Ò¨—  Ҩר Ѩˇà   Ú ˛ Ì×—¸Ì—  ÔàÙ˛  Ú ˛   Û¨Ô ÛØÖÓ¨ÛàÔ ÙÜÔˇ˛Ñà   Ô ˝à˛  . ¯ØÌ—¨   ˝ÌÛ¨— ×ÔÌÜ   ×Ö—Ö ÙÛ¨ˇÌØÖ   Ù˛ÓÌ—  Ö ¨Ô¨ÝÖب  Ú Ѩ   ÓÌ ÙÛÖ ¸—¨ÔÖ˛Û—ÑÖ   ˚—¨ Ô¨ ÑØ¨Û˛ˇÖÜ   ßÖÚ ÛàÔ ×ÌØ—ÙÛ¨   ÙÌàÔ Ñ¨— ÓÌ Ü   Û— Ì  Ñ×Ò˛Õ˛ ¸—¨×—ÙÛà   ÔÌ— ѨÔÌ—  Ú Ö   ÛÖ Ù˛ÓÌ—  Ö Ì—  Ô¨— ˛ —  ¸—¨ ˛ —¸Ì  ¨ ¨ÜÛÖ   . ×Ö . Ѩۨ   ÌÜ   ØÖÜÚ. –Ò.   ÙÌ—Ú ÓÌ  Ù¨ ÙÌ Ì—Ù¨˚à˚—Ѩ   2. ¨ÔÜ×Ö  Ò˛×Û˛ Ѩ— ר—¸ÖÑÛÖ —¸Ì  ¨.. °ÑÖ   ˚—¨ Û˛Ô ×ب˚Ó¨   ÛàÙ˛   ¨×ÖݨٗÙۗѨ   ¨×ÖÛÌÒÌ  ÙÓ¨Û¨ ˚—¨ ÛÖÜÚ ÓÌ ˇÌۗѨ   ÓÌÔÖÜÚ. °ÔÛ—ˇÌ  ÛàÚ. ßÜרØÑÛÖÜ   ÛÖ ¸—Ö   Û— ×ØÖ   ÑÌ—Û¨— „¨— ÛÖÜ   ßÕÖÝÒ˛ÓÌ  Ô˛ý ˚—¨ Ó—¨ —¸Ì  ¨ —ÙÛÖؗѨ   ¸ÌÔ ×ØÖѨÒÌ—  ÛÖÔ ÝÖ   ÉÖ ÛàÔ ¨ÝÖÜ   ÒàÔ Û˛Ú ¨ÒÒ¨   Ì  Ô¨ ¨—  Ùˇ˛Ó¨ ¨Ôۗר   Ô˛Ù˛Ú.2296. ¾— Ýب   Û—Ú Ù˛ÓÌ—à ×ØÖÌ  ØÞÖÔÛ¨— ¨×Ö   ÙÌ—Ú ÓÖÜ   Û˛ ¸—¨   ÒÌÕ˛ ÛÖÜ Badiou ÙÛÖ ÌÔ ¨×Ö   ˚à ÙÜÔÌ  ¸Ø—Ö. „¨— ÛÖÜ   Û— ÛÖ ×Ò˛   ˚—¨ Û˛Ô ÌÔ ÒÖ   ˚à —¸Ì  ¨ ѨˇÖØ—ÙÛ—ÑÖ  Ú Ö   Û— ÙÜÓÉÖÒ—  ˝Ì— Û˛ Ì—  Ô¨— ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ   Û˛Û¨ Ô¨ ¨ÒÒ¨   ÕÖÜÔ Û¨ ×ب   ˚¸ÜÔ¨ÛÖ   ÛØÖ   ×Ö ×ÖÜ ÑÌ—  Û¨— ÌÑÛÖ  Ú Ó¨Û¨. ¨Ô¨ÝÌ  ØÌÛ¨— ÙÛ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Û¨ ÒÖ   Ú ÛÖÜ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÛàÔ ¨ÒÒ¨˚˛   Û˛Û¨Ú Ñ¨— Ö   Þ— ÙÛ˛Ô Û˛Ú ¨ÔˇØà×Ö   ÛàÙ˛ Ó—¨Ú ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  Ô˛Ú ×ب˚Ó¨   Û˛Û¨Ú ÌÔÛÖ   Ú ÛÖÜ ÜÝ—ÙÛ¨   Ó̸ÜÔ¨ÛÖ ÔÖÜ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨. Ì  Ô¨ ÌÜ ‡—¨ÓÖØÝà   ÔÌÛ¨—. ˛ —¸Ì  ¨   ¨×ÖÛÌÒÌ—  Û˛Ô ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ÓÖØݲ   Û˛Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Û¨Ú ßÛÜ×—Ñ˛   ÛàÔý. Ѩ— —ÙÛÖØ—ÑÌ  Ú ÙÜÔˇ˛ ´Ì  Û¨ØÛÖÔ. °ÜÛÖ ÖÓ—Ò—  ÌÚ ÛàÔ Hallward. ˛ ×ØÖÛØÖײ   ÛÖÜ Zizek ‡ÌÜ   Ò— ¨×Ö   Û˛Ô ¨ØÞ˛  . —  ¸—Ö ÙÛ˛ ˇÌ  Ù˛ Û˛Ú ÑÜØ—  ¨ØÞ˛Ú Û¨   ÛÌ Ö¸˛˚Ì—  ÙÛ˛Ô Ñ¨Û¨   Ø˚˛Ù˛ ÛàÔ ÖÜ   Ѩ   ÕÌàÔ ü ¨ÝÖÜ   Û— ÛÌ  ÛÖ—Ö ¸ÌÔ Û¨   ØÖÚ ÛàÔ ¸Ü  ÔÌÛ¨— ÙÛÖ ÌÜ ×ÌØ—Ò¨Óɨ   ÛàÔ ÙÛ˛Ô ßѨÔÖÔ—Ñ˛   ý Ù̗ب   Ô¨ÛÖÛ˛   ÙÛ˛Ô ÌÕ¨ÛàÔ ˚Ì˚ÖÔÖ  ÛàÔ ü ¨ÒÒ¨   Ô—Ù˛   ÛÖÜ Ñ¨— ÙÛ˛ ÙÜ˚ÑØÖ  Û˛Ù˛ ݨ   ÒÒàÔ Û¨   ÕÌàÔ ÙÛ˛ ˇÌ  Ù˛ Û˛Ú Ñܨ   ÓÌÔ˛Ú. ˆ×Ö   ¨ÜÛ˛   ÛÖÜ ¨×Ö¸ÌÑÛÖÜ   Ó—Ù˛ Û˛Ú   Ü×ÌÔˇÜ Û˛Ô Ì  ÔÔÖ—¨ ÙÜÔ—ÙÛ¨   Ø˛Û˛Ú ü ˚—¨ Û˛Ô Ö   ×Ö—¨ ÌÕÖÜÙ—  ¨ ¨ÝÖ   Ô¨Ó˛   ˇÌ—¨Ú Ö  Û— ˛ ¸Ü   Û˛Ú ¸ÌÔ ü ¨Ò˛   ÔÛ¨ Ü×Ö   Ì—  Ô¨— ¸Ì¸ÖÓÌ  Ô˛ Ѩ— ÛÌÒÌ—  ר   ÓÌب ×ÖÜ ÉØ—  ¨—  ØÌÙ˛. ˛ —¸Ì  ¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ×Ö—¨ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  ¨Ô¨ÝÌ  ØÌÛ¨— ÙÌ Ñ¨   ˚Ì˚ÖÔÖ   ÛàÔ ÙÛÖ ÓÌ  ÒÒÖÔ ×ÖÜ Ô˛ Ù̗ب   ØÞÌ— ˛   ¸˛ àÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Û¨ ÙÛÖ ÌÔÜר   ØÖÚ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÌÜ   ÛàÔ. Ѩۨ   ÛÖÔ Badiou. °ÜÛ˛   ˛ ÕÖÝÒ˛ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   Ô¨ ÓÌ  Ô˛. Ù—à×˛Ø¨   ×ÖÜ Ñ¨ÙÜÔ̸ؗ  ÖÜ.   Ú (2009). Ѩˇà   Ú ˛ ÙÛÖÞÖˇÌÙ—  ¨   ÛÖÜ ¸ÌÔ ÙÜÔ¨   ¸Ì— ÓÌ ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨   ý Ù̗ب   ÛàÔ ˚Ì˚ÖÔÖ  Û˛Ô ßѨÔÖÔ—Ñ˛   Û˛Û¨ Û˛Ú ÙÛÖÞÖˇÌÛàÔ. àÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ÛÌ  Û˛Û¨ ¸ÌÜ ÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ×ÖÔ Û—Ô¨   Û¨   Õ˛Ú.. ÛÖ Ö×Ö—  Ö · „ˆÀ‚°„¶ 8 …¾·»–À‚¾ˆ 2009 2   Ö  Ø—¨ Û˛Ú Ñ¨ˇÖØ—  ˝Ì— Û¨ Ì×—ÛØÌ×Û¨   Ú Ñ¨— ÑÖ—ÔàÔ—Ñ˛   Ú Ñ—  Ô˛Ù˛Ú. ˝àÛ—Ñ˛   Ѩ— ѨÛÌ×Ì—  ˚ÖÜÙ¨1 Û—Ñ˛   ÓÌب. ÌÕ˛˚Ì—  Û˛Ô   ÌÞˇØÖ   Û˛Û¨ Ѩ— ¸—¨   ˇÌÙ˛ ÛØÖÓ¨ÑÛ—Ñ˛   Ô—Ù˛ ¨×Ö   Û˛ ÓÌØ—¨   ÛàÔ ˚—¨ Ìըݨ   ÒàÔ Û˛Ú ¨ÑÖ   Ó˛ Ѩ— Ù˛   ÓÌب ¨Ôۗר   ¸—¨  ×ÖÜ ˛ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  Ô˛ —ÙÛÖØ—Ñ˛   Û˛Ú ÙÛÖÔ 20Ö ¨—à ÙÛ¨Ù˛   Ô¨ Ì  ÞÌ—   ÛÖ ¸—Ö   ØàÚ ˛ÛÛ˛ˇÌ—  . ÑÛ—Ñ˛   Ó˛ Ѩ— ¨Ô Ì  ÞÌ— ÙÜÓɨ   ÒÌ— 9. Ì×—ÒÖ˚à   Ô Ñ¨— ¨   ×ÖÜ ¸ÌÔ Ì—  Ô¨— ×ØÖݨÔÌ  Ú °ÜÛÖ Ñ¨— ÙÞÌÛ—  ˝ÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô —¸—ÖÙÜÙÛ¨Ù—  ¨   Ѩۨ Û˛Ú —¸Ì  ¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   Û— ¨ÜÛ˛   ˛ ßѨÛÖÔ Badiou Ì—  Ô¨— Ö   ý ¨ÒÒ˛ÒÖÜÞ—  ¨ ÛàÔ —ÙÛÖØ—Ñà ÔÖÔ—Ñ˛  Ô   ÛàÔ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ¸—¨Ø¨˚Ì—  Ѩ— ˚Ì˚ÖÔÖ   ÌÛ¨— ¨×Ö   ˚Ó¨Û— ¸—¨Ø˛˚ÔÜ   ×ÖÒ—Û—×ب   ÙÜÓɨ   ÔÛ¨ (political events). ‚¸—¨—  ÛÌب Ù˛ ÙÑÌÛ¨— ÙÌ ÌÕÌ  Ò—Õ˛ Ó—¨ ˚—˚¨ÔÛ—¨—  ¨ Ѩ— ×ÖÒÜÌ×—  ×̸˛ Ì×—ÞÌ—  Ø˛Ù˛ Ô¨ ¨Ý¨—  ÛÖ ¨×Ö¸ÌÑÛÖ   ×̸—  Ö ÛàÔ ØÌˇÌ—  ¨×Ö   ÛàÔ ˛ ×ÖÒ—Û—Ñ˛   /ÙÜÒÒÖ˚—¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   Ò˛Ù˛ Ѩ— ¸Ø¨   ÉÖÜ   Ù˛. ´— Ì—  Ô¨— ¨ÜÛÖ     Û˛Ô —¸Ì  ¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ ˇ—ÙÛ¨ ÛÌ  ÛÖ—¨ à   ÙÛÌ ¨) Ô¨ Ó˛Ô Ó×ÖØÌ—  ѨÔÌ—  Ú   ÑÖÒ¨ Ó¨˝—  Ô¨ ÕÌÓ×Ìظ̠ ßÌ— Ì  ÛÙ— ÌÜ   Ò˛Ù˛ ÓÌ ¨ÜÛ˛   Ô¨ Û˛Ú Ñ¨— É) ˛ ÌÔ¨ÙÞÖ   ÌÛ¨— ÙÌ Ó—¨ ÛÖ   ÙÖ ¨×¨—Û˛¨Ô¨¸Ì—ÑÔÜ   . ÔÌÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ÛÖÜ ¿Ì  Ó×ÛÖÔ. ˛ ÌÔ ÒÖ   ÓÌ Û˛Ô ×¨Ù—  ˚ÔàÙÛ˛ Ì—  Ô¨— ÙÜÓÉ¨Û˛   Û— ÛÖ ¨—  Û˛Ó¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ˇÌ  Ù˛ Ö   ÌÛ¨—   Ì—  Ô¨— Ò¨Ö˚ÌÔÌ  Ú5 Ѩ— ¨Ô¨¸Ü ÙÓÖÜ   ˇÌ Û¨Õ—Ñ˛   ÑÖ—ÔàÔ—  ¨ ÓÌ —¸—¨—  ÛÌÙÌ Ñ¨   ˇÌ ÝÖب   ިبÑÛ˛Ø—ÙۗѨ   6. »Ö—¨   ˚à —¸Ì  ¨Ú. ÛÖÜÚ ÌØ˚¨˝Ö   ˝Ì— ¨   ÒÓ¨ 10. °ÔÛ—  ÒÖ—¨×Ö¸ÌÑÛà   Ô ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÙÌ— ÙÛÖ Û— ×Ö  Ô Ö Marx Ô¨ ÌÙÛ—¨   ÌÒÒ¨ Ѩ— Ò¨—  Ҩר Ì  ØÞÌÛ¨— ÓÌ Û˛Ô ˇÜ ×ØÖÒÌۨؗÖ×Ö—  ˛Ù˛ ÛàÔ ¨˚ØÖÛ—Ñà  Ô  ×Ò˛ˇÜÙÓà   Ô8. Ѩۨ   Ó˛   ÛÖ ¨ÔÛ—ÑÌ—  ÓÌÔÖ ÛÖÜ ÓÖÜ. ¿¨×ר ÙÛÖ ß¶ ÑÖÓÓÖÜ ˛ Ñ˛¸Ì—  ¨ Û˛Ú Ö×Ö—  ¨Ú ÙÜÓ×—  ×ÛÌ—   ÓÌ Û˛Ô ÙÜ˚˚Ø¨Ý˛   ¨ÜÛà ÞØÖԗѨ  Ô ÛàÔ ÙÌ—Øà   Ô. ÔÌ  àÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ˇÌ —ÙÛÖØ—ÑÖ  Ѩ— ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖ   `Ì Ñ¨   ÙÛ˛Ó¨ ×Ò¨—  Ù—Ö ÙÜ˚ÑØÖÛÌ—  Û¨— ßÌ  Ô¨ ÙÜ   ÛàÔý. ´Ö ×ØÖѨ— ÑÜØ—¨ØÞÖÜ    ÛÖ ÙÜÔ—ÙÛ¨   Û˛Ô ÑÜØ—¨ØÞÖÜ ÒÌۨؗ¨   Õ˛ ÙÛÖÔ Ñ¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ   Ѩ— ˛ ÓÌÔ˛ Û¨   ÛÖÜ ÛØÖ   ý ¨ÒÒ¨˚˛   ¨ÜÛÖÜ  ßѨÔÖÔ—Ñ˛   Ú ¸ÌÔ ÛÖ×ÖˇÌÛÌ—  ÛÖ ×ÖÜ ×¨Ø¨˚à˚˛   Õ˛Ú. Zizek Ѩ— Badiou. •ÌÓÌ  Ò—Ö.¿. „¨   Û— ÛÌ  ÛÖ—Ö Ì—  Ô¨— Ñ˛   ¨×Ö   Û˛ ÙÛ—˚Ó˛   ×ÖÜ ÙÛ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Û¨   Û˛Ú Ì—  Ô¨— Ì  Ô¨ ÑÌ  ÒÜÝÖÚ ˚ÌÔ—ÑÖ   ÛÖÜ ×ÖÜ ÙÜÓÉÖÒ—  ˝Ì— Û˛Ô ¨ÒÒ¨˚˛   ÛàÔ Ñ¨— ¨   ب ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛  ˚ÌÓ—  ˝Ì— ÓÌ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  ÔÖ ×ÌØ—ÌÞÖ   Û—Ú —¸—¨—  ÛÌØÌÚ ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ  Ú ÓÌÔÖ ¨×Ö   ÑÌÚ7.225-244. »×¨ÒÛ¨   ÙÖÜÓÌ Û˛Ô ¿ØÖÖ×Û—Ñ˛   ÛÖÜ °Ô¨ÑÛ˛   ý. ×ØÖ¸—  ÔÌ— Ó¨ Ùרˇà   ÔÛ¨Ú Ô¨ ¨Ô¨ÙÞÌ  ÙÌ— Û˛Ô Ì  Ø—¨Ú ×ÖÒÜ   ÞÌ—¸Ø¨—  àÙ˛ Ó—¨Ú Ѩ—ÔÖÜ   ÛÌØ˛Ú Ñ¨Û¨   ÙÛ¨Ù˛Ú Ì—  Ô¨— ÑØ—  Ù—ÓÖ ØÖ   ÒÒ˛Ò¨ Ô¨ ¨Ô¨˝˛ÛÌ—  ÛÖÔ ÛØÖ   ×Ö ×¨Ø¨ ˚—¨ Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—  ¨ ×ÖÒ—Û—Ñà   Ô ÙÜÓ  ÔÛàÔ Û¨ Ö×Ö—  ¨ ˇ¨ ¨ÔÖ—  ÕÖÜÔ ÔÌ  ÌÚ É¨   Û˛ÛÌÚ. ´Ö —  ¸—Ö Ü×ÖÙÛ˛Ø—  ˝Ì— Ѩ— ˛   ·ÒÒ˛   Ô¨ ÛÖÜ 1871ý. ¾ ¨˚à רØÌ  ÓÉ¨Ù˛Ú Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب    Ú ÜײØÌÛÌ—  Û˛ Ô¨Ú Û˛Ú ¨Ø—ÙÛÌب   ÔÖ—Õ˛ ÔÌ  àÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÛàÔ Ñ¨— ¸—¨   Þ— Û˛Ô Ì×—ÙÛØÖݲ   ÙÌ ×ب˚Ó¨ÛàÓÌ  Ö   Û˛ÛÌÚ ÛÖÜ ×¨ØÌÒˇÖ  ÔÛÖÚ9. Ó—¨ ÛÌ  ÛÖ—¨ ¨ÔÛ—  Ò˛ß˛   ÓÌ Û˛ ÙÛ¨   Ù˛ ÛÖÜ Ì—  Ô¨— ÙÜÓÉ¨Û˛   ÛÌØÖ Marx Ô¨ ÌÔ¸—¨ÝÌ  ØÌÛ¨— ×ÌØ—ÙÙÖ   Þ— ˚—¨ Û¨ ¸Ì—Ô¨   ×ÖÜ ÌÔÛÌ—  ÔÖÔÛ¨— ÓÌ Ö   ØÝàÙ˛ Ó—¨Ú ÔÌ  ¨Ú Ѩۨ  Û˛Ô ¸—¨ÓÖ   ˚—¨ Û—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛ÛÌÚ ÙÛ¨Ù˛Ú. ¿ØÖ   ÑÌ—Þ¨—ØÌ  Ñ¨Ñ˛Ú ×ÌØ—ÝØÖ     Ò˛×Û˛ý ¨ÝÖÜ Û¨— ˚—¨ Ó—¨ —¸Ì  ¨ ߨÔÜ×Ö ¨×ÖÛÌ  ÒÌÙÌ ÛÖ Ì  ÓÉÒ˛Ó¨ ÛàÔ ˛ÛÛ˛ÓÌ    ب àÚ ÔàÔ ÛÖÜ 20ÖÜ ¨—à   Ô¨ Ѩ— ¨ ÛÌ  ÛÖ—¨ ÞØÌà   ÔÌÛ¨— Û˛Ô Üר—Û—Ö  Û˛Û¨   ×ÖÒÌ  ÓÖÜ.   ÒÒ˛ß˛ ÛÖÜ ÑÖÓ  ˚à ÙÜ ¶ ÌÔ ÒÖ   . ÛÖ ×ÌØ—ÖØ—ÙÓà   Ô ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   Ѩ— Û— Ö×Ö—  Ö ßÖØ—  ˝Ì— Û— Ì—  Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ   Ô¨ ˚—  ÔÌ—ý (state of ¸ÌÔ Ì—  Ô¨— ¸ÜÔ¨ÛÖ   ˚Ì˚Öa situation)2.„ÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖ  Ú:   Ú ÛÖÜ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÛàÔ H ¸ÜÔ¨ÛÖ  Û˛Û¨ ¨ÒÒ¨˚˛ °Ô¸Øâ¨Ú „¨ØåÛ˝˛Ú   Ú ˛ Ì×—Ñ—Ô¸ÜÔÖ  —  Ô¨— ×ØÖݨԲ   ÛÌÜÙ˛Ú ¨×Ö   Ì  Ô¨ Û˛Û¨ ×ب˚Ó¨ ÙÜÔÌ  ¸Ø—Ö Û˛Ú —¸Ì  ¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓ  Ù˛   ÓÌب. —ÙÛÖØ—Ñ˛   ÒÖÜÚ Ö   Û— Ѩ   ˇÌ ·—  Ô¨— ×ØÖݨÔÌ  Ú ÙÌ Ö   Ì  ÞÌ— ÛÖÔ ¸—ÑÖ   Û˛Ú ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ Ì×ÖÞ˛   ب ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÛàÔ. ߆—¨ Ô¨ 1. »Ì ¨   ÒÒ¨ ×ÖÜ ¸—¨ˇÌ  ÛÖÜÓÌ Ù˛   ˚—¨. Ø—  ¨ØÞ˛Ú Ñ¨— Û˛Ú ÑÜØ—¨ØÞÖÜ °   ب ˛ ¨ÔÛ—  Ò˛ß˛ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ  àÚ ÔÖÓÖÛÌ  ÒÌ—¨Ú Û˛Ú —ÙÛÖØ—Ô—ÙÓÖÜ   Ú Ñ—  Ô˛Ù˛Ú Û˛Ô Ö×Ö—  ¨ ¨×Òà Ñ˛  Ú   ÛÖ Ì—  ¸—ÌÑ×Ìب—à   ÔÌ— ÛÖ ×ØÖÒÌۨؗ¨ Ô¨— ÓÌÛÌ  àØ˛.   ·Ô¨ —ÙÛÖØ—ÑÖ   Ú. ߶ Ìר˚5.244. 2009.. –Ò.   Ú. »×¨ÒÛ¨ 31. ‡ÌÔ Ø¨ Ѩ   Ó—  ¨ ר˚—àÓÌ  Ô˛ ¨×ÖÛÌÒÌ—  ¸˛Ò¨¸˛   ÌÛ¨—   ×ÖÜ ÌÕà˚ÌÔà ÙÜÔÛ¨˚˛   Ú Ì˚ÞÜ   Û˛Ô ÌרԨÙÛ¨Û—ÙÛ—Ú ÑÖ—ÔàÔ—  ÌÚ ¨×Ö   ×ØàÛÖ×ÖØÌ—  ¨. ˛ ¨ÔÛ—  Ò˛ß˛ ¨ÜÛ˛   Ѩ   ÔÌ— ×—Ö Ñ¨Û¨ÔÖ˛Û˛   ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ  Ú Û˛Ô —¸—¨—ÛÌØÖ  Û˛Û¨ Û˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛   ÛÖÜ ÙÛÖÞÖˇÌÙ—  ¨Ú ÛÖÜ ×ØÖÒÌۨؗ¨   ÑÖ—ÔàÔ—  ¨) ÙÌ ÙÞÌ  Ù˛ ÓÌ (¨Û¨Õ—Ñ˛   Ñ—  Ô˛Ù˛. ɨ  Ô   ÛÖ ˚Ì˚ÖÔÖ  Ú Ö   Û— ¸ÌÔ ÙÜÔ—ÙÛÖÜ ×¨Ø¨   ˚à ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛ÛÌÚ ÓÌ  ØÖÚ ÛàÔ Ö— ÌÔ ÒÖ   ÛàÔ.   ÔÛ˛Ú. ¸—¨¸—Ѩٗ  ¨ Ù˛   Û˛   ·Ô¨ ÙÛÖ—ÞÌ—  Ö ×ÖÜ Ñ¨Û¨   Ô¨ ˚Ôà   Ó˛ ÓÖÜ ¨×ÖÛÌ  ÒÌÙÌ ÛÖÔ ×ÜØ˛   Û˛Ù˛Ú ÙÌ ¨ÜÛÖ  ÛÖ ÙÜÔÌ  ¸Ø—Ö Û˛Ú ÙÜ˝˛   ÓÌÔ˛ ¨×¨   ÔÛ˛Ù˛ ÙÛ—Ú ü Ѩ— ÌÔ¸ÌÞÖ   Ôà ¨×ÖØ—  ÌÚ ü Ì—  Ô¨— Ö  Û— ˛ —¸Ì  ¨ רبר   ÙÜÓÉÖÒ—  ˝Ì— Û˛ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   Û˛Û¨ ¨ÒÒ¨˚˛   Ú ÛÖÜ ×̸—  ÖÜ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ÓÝàÔ¨ ÓÌ   ÛàÔ. ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ÛÌØÖÔ. ¨Ô ˛ —¸Ì  ¨ ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ  ÙÜÓÉÖÒ—  ˝Ì— Û˛Ô ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Û¨ Ô—ÙÓÖÜ   Ú ÛÖÜ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖ¨ÒÒ¨˚˛   ÛàÔ ÛÖ   ÛÌ ÙÜÔ—ÙÛ¨   Û˛Ô ÓÖÔ¨¸—Ñ˛   Û˛   ØÖ ÌÒ×—  ¸¨Ú ˚—¨ Ö  ÒÖÜÚ Ö  ÙÖ— —  ¸Ì¨-ݨ   ÌÒ×—  ¸¨ ÙÛÖÔ Ñ¨¸ÌÔ Ì  ÞÖÜÔ Ñ¨Ó—¨   ÛàÔ ÛÌÙÛ˛ÓÌ  ÔÖ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛ ˚—¨ ÛÖ ÓÌ  ÒÒÖÔ. ¶ —¸—¨—ÛÌØÖ   Û— ˚—¨ Ô¨ Ì×—ÛÌÜÞˇÌ—  Ù—  ¨Ú ÛÖÜ Ì—  Ô¨— Ö  ý ×ØÌ  ×Ì— Ô¨ ¸—¨ØØ˛ÞˇÌ—  ˛ ßѨÔÖÔ—Ñ˛   ÙÜÓɨ   ÓÌ  Ùà ÌÔÖ   Ú ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ  Ù̗ب   ÙÌ— ¸ÜÔ¨Û˛   Ó—¨ ÔÛÖÚ ×ÖÜ ˇ¨ ѨۨÙÛ˛   Û˛Û¨ ÙÛÖ ×Ò¨—  Ù—Ö Û˛Ú Ó˛-¸ÜÔ¨ÛÖ   Úý —ÙÛÖØ—  ¨Ú10.….   Ú. ·ÒÌݨ   Ô¨Û˛Ú ÌרԨ   ÙÛ¨Ù˛Úý. `Û˛Ô ßѨÔÖÛ˛Ô —ÙÛÖØ—Ñ˛   ý Ù̗ب   ÛàÔ —ÙÛÖØ—Ñà Ô—Ñ˛   Ô ˚Ì˚ÖÔÖ    ÓÝàÔ¨ ÓÌ Û˛Ô ÖØÖÒÖ˚—¨   ÛÖÜ ÛàÔ (ÙÜ   ×ÖÚ ×¨Ø¨˚àBadiou). ¨ÒÒ¨ Þ̗بÝÌ  Û˛Ù˛Ú ×ÖÜ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ¨Ô¨  Ô (ÓÌ  Ùà ÌÔÖ  Ú ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ   ÙÜӸܡÖÜ   Ø—¨ Ѩۨ   ÔÛÖÚ) ÙÛ˛Ô Ñ¨—ÔÖÜ   ÙÛ¨Ù˛. ß´¨ Ѩ   ÙÜÓɨ   ÔÛ¨ ¸ÌÔ Ì  ÞÖÜÔ àÚ ×ÖҗۗѨ   ÛàÙ˛ Ó—¨Ú ¨×ÖÛÌ  ÒÌÙÓ¨ Û˛Ô ×ب˚Ó¨   Û˛Û¨Ú ×ÖÜ ÌÔÜר   ØÞÌ— ˛   ¸˛. ¿Øà ˝˛Û˛Ó¨   ÛÖÔ. ÓÌؗѨ   ÓÖÜÔ—ÙÓÖÜ   ÒÌ×Û¨ ÙÌ —ÙÛÖØ—ÑÖ   ¸ÌÜÛÌØÖ   ÔÖ ÓÌÛ¨   Û˛Ô ×Ûà ÞØÖ   Ù˛ ÛÖÜ   ÙÖÙ—¨Ò—ÙÓÖÜ   ý. ÉÖ˛ˇ¨   ÙÛ˛Ô Ø˛Ú ÛØÖ   Ú ÑØ—  Ù—ÓàÔ Ñ¨Û¨ÔÖ  ˛Ù˛ Ó—¨Ú Ù̗ب   ÛàÔ. ÌÙÛ—  ¨ÙÌ ÙÛ—Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ   ßÖÜÔ. ÒÖ   ÛÖ ÙÛÖ—ÞÌ—  Ö ÛÖÔ—  ÙÛ˛ÑÌ ÙÛ—Ú 3. –Ò. ¾— Ó¨   ÞÌÚ Ö×—ÙˇÖÝܸÜÔ¨ÛÖ   Ú Ì  ÞÖÜÔ ÔÖ   ˛Ó¨ ÓÖ   ÔÖ ÙÛÖ É¨ˇÓÖ   Ò¨Ñ˛   Ô Ì  Ô¨Ô Þà   ×ÖÜ ¸—¨Û˛ØÖÜ   ØÖ ˚—¨ ¨ÜÛ˛   Û˛Ù˛ Ѩ— ¸ÌÔ ×ØÌ  ×Ì— Ô¨ Û˛Ô ¨Ô¨˝˛   Ô ü Ì×—  ×Ö—Ô˛   Øà  ¨ÜÛÖ¨ÑÜ ÙÜÔ—ÙÛÖÜ   Ѩ— ÛÖ ÛÌ  ÒÖÚ Û˛Ú Ù˛Ú ü Û˛Ô ¨ØÞ˛   Ú. ‚ÙàÚ ˚—’¨ÜÛÖ  Ì—  Ô¨—   Ó˛ ¨Ô¨   ÓÌÙ¨   Ó¨Ú ×¨Ø¨   Û¨ Ö   Ù¨ ¨ÑÖ Ì  ÞÌ— Ü×ÖÙÛÌ—  . ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—  ¨ Ó—¨Ú ÔÌ  ¨Ú ¨ÒÒ¨   ØÖÚ ¸ÜÔ¨ÛÖ  Û˛Û¨Úý (˛   ÔÌ  Ö ÌÜ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ÛàÔ ¨ÑØ—ÉÌ  ÙÛÌب). ßѨÔÖÔ—Ñ˛   ·ÑÛÖÔ. ÙÜÔÌ  ×Ì—¨ Û˛Ú ÌÔ ÒÖ   ÌÒÒ¨   ˚Ó¨Û— ˚—¨ ˇÜ 8. ÒÖ—×Ö ÛàÔ ¸ÜÔ¨Ûà   Ô Ì×—ÒÖ˚à   Ô. 4. ¨ÒÒ¨   Ù˛ÓÌØ—ÔÖ   Û˛Û¨ ¨ÒÒ¨¨Ô¨ÝÌ  ØÌÛ¨— ÙÛ˛ ¸ÜÔ¨ÛÖ   ÙÜÓɨ   Ú (ÓÌ  Ùà ÛÖÜ ×ÖÒ—Û—ÑÖÜ  ˚˛   ØÖÜÚ ÛàÔ ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ÛàÔ ÔÛÖÚ) ÛÖÜ ÌÜ   ÓÌب. Zizek Ѩ— Badiou ÛÖ   ˚à ¨ÔÛ—  Ò˛ß˛Ú. ÙÌÒ. Û˛ÛÌÚ ×ÖÜ Ó×ÖØÌ—  Ô¨ ¨Ô¨ÑÜ   ×ÖÜ ˛ ¨Ø—ÙÛÌب   `Ì Ó—¨ Ì×ÖÞ˛   ÞÌÚ Ö×—ÙˇÖÝÜÒ¨Ñ˛   Ú.   ÙÛÖÚ ÛÖÜ Û¨Õ—ÑÖÜ Ñ¨— ÛÖ ÑÖ   ÑÌ—Û¨— ÛÌ  ÒÖÚ ˚—¨ Ó—¨ —¸Ì  ¨ ßר—¿ØÖ   ÙÛÖ Ö   Ô¨ý ¨ÝÖÜ   ÔÖÓ¨   Û˛Ú ¸ÖÑÛÖ   ×ÖÜÚ ÌÕÖÔÛà   ˇ˛Ñ¨Ô ÓÌ ×Ö—Ñ—  ÒÖÜÚ ÛØÖ   Ѩ— ¸Ì—ÔÖר  Û¨ —  ¸—¨ Û˛Ú Û¨ ר—¸—¨ ˇ˛Ù¨Ô Ö— ÑÖ—ÔàÔ—  ÌÚ ×ÖÜ Ì×—ÞÌ—  Ø˛Ù¨Ô   Ô¨ ¨×ÌÒÌܡÌØà ¨ÜÛ¨   ÙÖÜÔ. ˚ÌÒ—  ¨ Û˛Ú ¨¸Ü ÌѸ. ˛ —¸Ì  ¨ ÛÖÜ Ñ˛   ¨×ÖÛÌÒÌ—  ÙѨ   Ô¸¨ÒÖ3. ´¨ ×ÖҗۗѨ   Û˛   ÖÜÔ Û˛Ô ßѨ  ÔÛ¨ ¸—¨Ø˛˚ÔÜ ÙÜÓɨ   ý ÌÕÌ  Ò—Õ˛ ÛàÔ ×ب˚Ó¨   ÛàÔ ÔÖÔ—Ñ˛   ØÖÚ ÛàÔ   ÒÒÖÜÔ ÛÖ ÌÜ Ñ¨— ÓÌۨɨ   ÛàÔ ÝÌ  ØÔÖÔÛ¨Ú ÙÛÖ ×ØÖ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   Ô—Ö Ó˛ ÖبÛÌ  Ú àÚ ÛÖ   ÛÌ ¸ÜÔ¨ÛÖ  ÙÑ˛ Û˛ÛÌÚ. ¨Ô ÙÜÓÉÖÒÖ   ˇÌ  Ù˛ Û˛Ú ¸ÜÔ¨ÛÖ   Û˛Ò—  ˝Ì— Û˛ ˚ÌÔ—Ñ˛   Ú ÛÖÜ ÖØ—  ˝ÖÔÛ¨ ÛàÔ Û¨Ú ¨ÒÒ¨˚˛   ÛàÔ ×ÖÜ ×ØÖÙ¸—ÖØ—  ˝Ì— Ѩ  ¸ÜÔ¨ÛÖÛ˛   ˛ ÑÜØ—  ¨ØÞ˛ —¸ÌÖÒÖ˚—  ¨ ÛÖ   ÛÌ ˇÌ ÝÖب   Ü×ÌØɨ—  ÔÌ— Û˛ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ  Ô˛ ÓÖØݲ   ØÌ ÙÛÖÔ 20Ö ¨—à ×ÖÜ ×˛   Ô¨ Ѩ— ˛   ÛÖÜ Zizek ¨×ÖÑÛ¨   ˇÌÛ—ÑÖ   ×ØÖÛØÖײ   Ù˛ÓÖ. ¾ Benjamin Û˛Ô ÖÔÖÓ¨   ÛÖ —ÙÛÖØ—ÑÖ   ÙÜÔÌÞÌ  Ú Ñ¨— Ö Ì  Õà ¨×Ö   Ì— ˚—¨ ×Ì  بÙÓ¨ ¨×Ö   Û˛Ô Marx Ó—Ò¨ ×ØÖ—¢ ÙÛÖØ—  ¨ ÙÛ˛Ô —ÙÛÖØ—  ¨ Û˛Ú ¨ÔˇØà  Û˛Û¨Ú. Ì  Ô¨Ú ÔÌ  ÖÚ ÛØÖ   ÌÛ¨— Ѩ— Ù¨Øà   Ú ¨Ô¨¸Ü ˚˛   ÔÌ— ÛÖ   ÓÌÔÖ ¸—  ×ÖÒÖ ÑÜØ—  ¨ØÞ˛Ú ×ØÖ˛˚ÖÜ   ÓÌÔ˛Ú Û¨   Õ˛Ú.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->