You are on page 1of 27

ÏÂÁÓ ˇ ˙¯ˆ

ÈÒϘ ËÏ· אנח תב
ÈÒϘ ËÏ·
אנח תב

¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰ ˇ Ȉ¯‡ ˙·¯˙ ÏÒ

ÏÂÁÓ ˇ ˙¯ˆ ÈÒϘ ËÏ· אנח תב ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰ ˇ Ȉ¯‡ ˙·¯˙ ÏÒ
ÏÂÁÓ ˇ ˙¯ˆ ÈÒϘ ËÏ· אנח תב ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰ ˇ Ȉ¯‡ ˙·¯˙ ÏÒ

3 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 2

םיניינעה ןכות

׳א קרפ

5

םילבכב תולק ׃״הקיסלק״

׳ב קרפ

13

?הווהב יסלק טלב

׳ג קרפ

23

הנטק הירוטסיה

׳ד קרפ

31

הרשע-עשתה האמב תפומ ימגד

׳ה קרפ

41

״עבט״

׳ו קרפ

47

״תונמא״ ,םימסוק ,םינציל ,תובוב

Beth Hana Classical Ballet

© Sal Tarbut Artzi – Publishing

רואל האצוה — יצרא תוברת לס בבוד האל ׃תישאר תכרוע

׃הנכה ימוסרפ תרדס

ל ו ח מ | תורוצ

ןמדירפ םעונ ׃בוציע ביבא־לת ,מ״עב לקדח סופדב ספדנ

ביבא־לת ,מ״עב לקדח סופדב ספדנ תורומש תויוכזה לכ © 2005 ביבא־לת

תורומש תויוכזה לכ ©

2005 ביבא־לת

67018 ,א״ת 16 ב״יצנה ׳חר

61573 ביבא־לת ,57581 .ד.ת

03־5629381 סקפ | 03־5653222 ׳לט

5 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 4

׳א קרפ

םילבכב תולק ׃״הקיסלק״

לש ןפוא ,תוריצי רגאמ ,ןונגס ׃םיבר םירבד אוה יסלק טלב טלב ׃וזמ הרתי .דוקירה תוהמ לע הפקשהו ,ףוגה לע הבישח ,תיתונמאה הלועפה תוהמ לע תוכתוח תוטלחה אוה יסלק .יפוי לש תנחבומו תמיוסמ היארו

׃העונת לש דואמ קהבומ גוס אוה יסלקה טלבה ,ןונגס רותב תולק ,הרמוחו תוריח ,תושקונו ןח לש ונימב דחוימ ףוריצ הלועפו הקזחה יסופד םירצוי הזה םשורה תא .םילבכב תביצי לש תידיימ ההוזמו רדגומ ןפוא ׃ףוגה לש םימיוסמ ןגאל סחיב לגרה-ףכ לש םיעובק םיחנמ ,ןוילעה ףוגה גלפ ןיב םירושיק לש תוקיודמ תויווז ,ףוגה לש ךרואה ריצלו תורוד ךשמב ורדגוה הלא לכל .םייפגה ןיבל הרדשה דומע

ינקירפאה טלבה ןורטאת ,עווגה רוברבה ,אלטפ יטיק >>

7 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 6

גוסכ טלבה םייקתה רבכ וז הפוקתב .דעותמו רורב רבכ הזה לשמ םיכרעו הפש לעב יתמיב עפומ היה הז .ןחבומ תונמא תונמאה גוס לש בהזה רות .םישבגתמו םיכלוהה ,ומצע טלבה לש הירוטסיהה לבא .הרשע עשתה האמה אוה הזה ויסופד .בהזה רות לש תפומה ימגד םע המייתסה אל יסלקה הלאה םיסופדה םישרשומ ןהבש תופקשההו ,םייפרגואירוכה עבמהו תיתונמאה הלועפה תוהמ לש תוסיפת ,רומאכ — ,םיחתפתמו םיכלוה — יפוי לש תמיוסמ הייארו ,יתונמאה תחא תבב אוה יסלקה טלבה .םויה דע םיפעתסמו םירשעתמ .הרפמו הרופ ,יחו ירוטסיה ,יוושכעו ינרמש

*

*

*

תימצעה תעמשמה תא ןוילע ןורקעכ בישחמ יסלקה טלבה הטילשל השירדב יוטיב ידיל אב רבדה .ןדקרה לש הרומחה לכ ,עבצא לש תיווז לכ .הווחמו העונת לכב תעדומו תטלחומ לש הזוזת לכ ,רטנס וא ךרב לש היינפה לכ ,לגר ףכ לש היטה רבעמ לכל .ןיטולחל קיודמ ןפואב תורמשנו תובשוחמ ,קרפמ םישרמו יתמרד אוהש ןיב ,ףוגה חנמב יוניש לכלו בצמל בצממ ,דואמ תנמוימ הניאש ןיעל רכינ וניאש טעמכ הרואכלש ןיבו וליפאו ,ינקת עוציב והמ םירידגמה םיעובק תומרונו םילהנ שי .דוקירה תועונת אוהש ףצרה יטרפ לכ לש ,םלשומ עוציב והמ

קודקד לש תיתשת-ינבמ שי יסלקה טלבה תפשל ,הז ןבומב תבכרומ יסלקה טלבה הפש םג ,הפש לכ ומכ .ריבחתו תודורפמ ,רמולכ — ״םיטפשמ״ו ״םילמ״ ,״תורבה״ ,״םיאגה״מ טפשמל תפרטצמה ,תיתעונת הדיחיל תורבחתמה העונת לש

ךכל .עוציבו ןומיא ,הכינח לש תוילמיטפוא תוקינכט םיבר רגאמל םצמוצמ וניא יסלקה טלבה ןונגסש הדבועה תפסונ לש ןונגס העשב-הב והז .דיחיה ףוגה תעונת לש עובק תורוצ יסלקה טלבה לש הירוטסיהב .המלש הריצי לש היינבו ןוגרא לש תוקולח-תתו תוקולח לש תומיוסמ תונוכתמ ושבגתה ןכו תושלש ,תוגוז ,םידיחי עפומ ׃התוללכב לוחמה תריצי קחרמה יסופד םג .הלוכ הקהלה תעצבמש םיעטק דעו ,האלה םישנ ,םירבגו םישנ — יסלקה טלבב ףוגל ףוג ןיב הקיזהו .הכורא הירוטסיה ךשמב םיעובק ויה — םירבגו םירבג ,םישנו טלבה .תויועמשמ ללש שי הצובקו דיחי יסחי לש םבוציעל ןדקרה לש םלשומה עוציבה תא הווארל טילבהל בהוא יסלקה ליבקמב .םתוימצעל המיב קינעמו ,םייאדיחיה תינדקרה וא טלחומה םאותה תא תא ןיגפהל בהוא םג יסלקה טלבה ,ךכל תעונת .יפרגואירוכ ךלהמ ןמזב-ןב םיעצבמה םידיחיה לכ ןיב טלבל תינייפוא הנוכת איה דחא ףוגכ הב םיקלח וא הקהלה לש הבוציע ןהו דיחיה תוריח לש בוציעה יכרד ןה .יסלקה .תורוד תבר תרוסמב ושבגתה ,הצובקה גשומל תופיפכה ,יסלקה טלבה לש םייסיסב םילכ דימת ושמיש הלא ןהו ,יתעבה-ישגרה דממב ןה ,הלילעה תיינב לש דממב ןה .טשפומה ינרוצה דממב

*

*

*

תורוצ-ןולימ ׃תיאפוריא-תיברעמ תונמא תרוצ אוה יסלק טלב םינוניגה דע תוחפל העיגמ ולש הקוחרה הירוטסיההש יניערג .סנסנרה תפוקתב הפוריאב ינורצחה יתרבחה לוחמה לש תורוצה-רגאמ לש ירוטסיהה רשקהה ,הרשע הנומשה האמב

9 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 8

םישרדנ תוינדקרו םינדקר .וז תרוסמל דובכ-תארי תורודחה ריעצ ליגמ לחה םיימוימוי ןומיאו דומיל תרגש לש תובר םינשל םיגירח םיינפוג םירשכל םיקוקז םה ךכב דומעל ידכ .דואמ הנבמ םג שרדנ רבעב) .ההובג תלוביסו ,תוזירז ,תושימג ,קזוח — יסלקה טלבה םויה .וב וכרבתה םיטעמ קרש ,ינייפואו םיוסמ ףוג דוחייבו ,םינפ-תוברו תונוש תוינפוג תויוחכונ וכות לא טלוק םינדקר לש םמוקמ דואמ טלוב ןכ ומכ .םיינרמש תוחפה ויפגאב לבא .(טלבה לש תוחולשה לכב םינבל-אל םיעזג ינב תוינדקרו ,הדמתה ׃דואמ הברה תועבוק תוישפנה תולוכיה ,רבד לש ופוסב הקומע תימינפ תונוכנו תטלחומ תוריסמ ,קויד ,יאליע זוכיר ,ללכושמה ינכטה סיסבל םיברע הלא לכ .תוכמס לוע לבקל ומכ — לוחמב םג ,ןבומכ לבא .יסלקה טלבל םויק ןיא וידעלבש השועה רבדה המ ,איה הלודגה הלאשה — תונמא לש םוחת לכב .הבושת ןיא וז הלאשל .לודג ןמאל ןייטצמה יאנכטה תא

םשגתהל לוכי ,הל תודוה וליפאו ,תלבוכה תרגסמה ךותב ,תויונמאב .הריתס ךכב ןיא .יסלקה טלבה לש שגרמה וחוכ עקרק לע אקווד תחמוצ םוידמל תידוחיי הנובת םעפ אל םייושע הלאכ תולבגה לש םירצותה .תוימצע תולבגה לש וירצות רשאמ רתוי ,הארשה יברו ךרע-יבר ,םיניינעמ תויהל השע יללכב טיעממה ,ליבגמ-אלו לבגומ-אל םוידמ לש .ויתויורשפאלו וירמוחל ץק ןיא הרואכל רשאו ,השעת-אלו לע ףכוא יסלקה טלבהש תעמשמה ירפ ,תקיודמה העונתה שיו .טשפומ-ירטמואג טעמכ אוהש ינרוצ יפוי תרצוי ,ףוגה תומצוע ןיבל הזה שטולמהו רקובמה יפויה ןיב לודג חתמ אוה הזה חתמה .ותועצמאב םיעבומה ,ןוימדהו הקושתה ,שגרה .ומסק דוסו ,יסלקה ןונגסה לש ורקיע

תיתעונתה הדיחיה .םיבייחמ םיללכל םאתהב םלש יתעונת ןעטיהלו ,םינוש םינפואב דקפתל ןכ םא הלוכי המצעלשכ ובש ״טפשמ״ל םאתהב ,םינוש םיינרוצו םיישגר םינבומ ריבחתלו קודקדל הפופכה םיפוגה תעונת .תצבושמ איה ינרוצ טסקט איהש תכרעמ תרצוי ,הלאה םיעובקה .דואמ לולצו קדקודמ

וניא ומצע ינושלה ןורקיעהש םשכ .םיללכ תרדענ הפש ןיא ןפואב םיטפשמב ןרדסלו םילמ אורבל דדוב רבודל תרשפאמ ויהי הלא יכ — םיבייחמ םיללכ םוש אללו ןיטולחל יטרפ ןנוכמ יסלקה טלבה ךכ — תיתרושקת תועמשמ ירדענ םיעבמ טלבה תפש לש וללה תומרונהו םילהנה .יתעונת ריבחת יללכ ןדקרה תא םיבייחמ םה .ףרגואירוכה לש םלגה רמוח םה יסלקה הז םוידמ .יסלקה טלבה לש ורקיע הזו ,תורשפ אלל תינדקרהו ןפואב חתמ אוה ,דחא דצמ ׃תורומח תולבגמ ומצע לע ליטה הצק דע ףוגה לש תויעבטה תויורשפאה דענימ תא ינוציק םיקודה םיללכ ביצה ,רחא דצמו — ןהל רבעמ םגו תלוכיה לובג הריציב וללה תויורשפאה לש שומימהו שומישה ינפוא יבגל הרואכל םיארנש המ םג .לעופב הלש עוציבבו תיפרגואירוכה היגרנאה — יסלק טלב לש עפומ ךלהמב רורחש לש םיעגרכ לש הרואכל תטלשנ-אלה תיזזתה ,םירכיא דוקירב תצרפתמה םלוכ — עווגה רוברבה לש ןויפרה ,םינציל וא תוער תופשכמ רומחה תורוצה רגאמ ךותמ םיביכרב השעמל הכלה םישמתשמ .תטלחומ הטילשב ,הזה עמשוממהו

לחנוהש לודג עדי ףוג םה וינקתו יסלקה טלבה תפש לש ריבחתה תוינדפק ךוניח תוכרעמב ,רודל רודמ תירוטסיה תרשרשב

11 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 10

בוציעל תמיוסמ השיג לע דמוע הז ןבומ .״יסלק״ חנומה לש ינש קיודמ ,לולצ ינרוצ ןוגרא אוה ״יסלק״ .םיאשונו םירמוח לש איה ״תיסלק״ .ךוביס ןיבל תוטשפ ןיב ןוזיא ודוסיבש ,לכשומו וזיא ןיבל ,םיינרוצ םירמוח לש הזכ ןוגרא ןיבש תידוחייה הקיזה ,הז ןבומב ״יסלק״ םשב יורקה טלבב .ישגר קופיא לש תוכיא עבמו ,העונתה רהוט לע תטלחומ הרקב לש ךרע ותוא םשגומ לצאו תונוש תופוקתב הלאכ תומגמ תוהזל רשפא .דודמ ישגר יסלק ןונגס לע הז רשקהב רבודמ ללכ ךרדב .םינוש םירצוי ירצות ןייפאל לוכי אוה לבא — תולכירדאב ,רויצב ,הקיזומב .הנפואב ,עונלוקב ,תורפסב ׃דואמ םילדבנ תוברת

םגו ידמ תוחותפ םג רבד לש ופוסב ןה ליעל ואבוהש תונחבהה המו) יסלק אל טלב והמו יסלק טלב והמ הטלחהה .ידמ תושקונ רשועה תא תופוכת תשטשטמ — ( דחי םג יסלק וניאו טלב וניא ,תאז לכבו .םוחת לכבו ,לוחמב הריציה תויורשפא לש םוצעה ינשל זמרל ידכ ןהב שי הלאכ תונחבהבש תויתייעבה תורמל דממהו ,יתפוקתה דממה ׃ןהב םילפוקמה םיבושח םידממ ,םילכ-זגרא ,הריווא ,השיג אוה יסלק טלב .יטתסא-יכרעה .היגולואדיא ,היפוסוליפ ,הליה

*

*

*

ראותב תולפוקמה תויועמשמה תא ןיבהל תוסנל לכונ תעכ .הזה דוקירה ןונגס תא ןיחבמה ,״יסלק״ לש רורצ והז .םידחא םינבומ שי ומצע ״יסלק״ ראותל -תברק ןיעמ םהיניב שיש ,םיחוור םישומישו תויועמשמ הבורק תוכייש םיכיישה ,םהמ םינש לע והשמ רמוא .החפשמ .ונלש אשונל ״יסלק״ חנומה תא םיליחמ רשאכ ,רתויב ידיימה ןבומב טלב אקווד-ואלו ,םוחת לכבו ,איהש הפוקת לכב — הריצי לע ןקויד לעב אוה וז הריצי לש הירמוח בוציעש ךכל םינווכתמ — הירוטסיהב בלש ותואל תכייש איהש ,וליפאו ׃קהבומ ינונגס וניאו ששגמ וניא רבכו שבוגמ רבכ אוה ובש ,הז ןונגס לש רבעמ תארקל תונתשהל ןיידע ליחתה אל םג לבא ,קפקפמ הפשל ךייש אוה רשאכ יסלק אופא בשחיי טלב .שדח ןונגסל ,הרשע-עשתה האמה לש תפומה ימגד רגאמלו תיפרגואירוכה םא םג .יתונמא לוחמ לש הז ןונגס ללטצהו שבגתה הבש האמה תוריציל המוד היהתש יד ,וז האמ רחאל הרצונ הריציה טלבל תכיושמ תויהל ידכ ,תוינורקע תוניחבמ הרשע-עשתה .העידיה ׳הב ,יסלקה

,הרשע-עשתה האמה לש יתונמאה לוחמה לש דוסי ותוא והמו ,תוינורקע תוניחב ןתוא ןהמ ?יסלקה טלבה תא רידגמה ?יסלקה טלבכ תכרעומו תנבומ ,ההוזמ ,תיפצנ הריצי ןתוכזבש דע ,ךכ לכ תקולחמב היונשו ,ךכ לכ המומע וז הלאשל הבושתה רשפא לבא .תמכסומ הרוצב הילע תונעל רשפא יאש טעמכש ןבומ לא הנפנ םא ,תאזה תינקמחה הבושתה לש הבנזב זוחאל

13 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 12

׳ב קרפ ?הווהב יסלק טלב

ןפואב תועצובמ תויהל תופיסומ רבעה ןמ טלב תוריצי תורזחושמ תוסרגב ,םינש תואמ וליפאו ,תורשע הזמ ףיצר ןכ לע .ןהמ המכ שרפאו ראתא םיאבה םידומעב .תושדוחמו עוציבהו רומישה ןויער יכ הלחתהב רבכ ןייצל תזרדזמ ינא לכ םע שגפמה םנמא .וילאמ ןבומ רבד וניא רבעה ןמ לוחמ לש הנימז תמאב איה המכ דע קפס ררוועל בייח רבעה ןמ תונמא םשב אורקל רשפאש המ — לוחמב רבודמ רשאכ לבא ׃ונל . דחוימ ןפואב יעמשמ-בר השענ תונימז

.םינואזומה תוריק לע םייולת בורקהו קוחרה רבעה ןמ םירויצ ידוקפתהו יתוזחה רשקהל ץוחמ דימת םתוא םיאור ונא ללכ ךרדב ורצונ ,לשמל ,םייתד םירויצ) .ודעונ ונעמלש

,הילוי דיקפתב ןאנט הקינורו ,״הילויו ואמור״ >> 1989 הדנק לש ימואלה טלבה

15 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 14

לע העונתה ךרעמ .1670 ,תינדקרו ןדקרל דנאבאראס לוחמ ,פמאשוב רייפ .םדא תומד - הז הרקמבו ,תיתועמשמ הרוצ רצוי הפצרה

.םוקמה לש ינחלופה דוקפתה ןמ קלחכ ,תמיוסמ היסנכ רובע רשקהב ,יטרפ ןפואב םיפצנ תויהל ללכ ךרדב ודעונ םינקויד לש — וביל ירדחו — ותיב ירדח לש הייפצה יאנתבו ימיטניאה וללה םירויצה לש ירמוחה םבצמ תובורק םיתעל .(ןימזמה וא והד םקלח ,והכתה םקלח .ורצונ רשאכ היהשכ וניא רבכ םימעפל .ימיכ יוניש יכילהת ורבע םהב םימיוסמ םיעבצ יפוי יכרעל םאתהב וצפוש תחא אלו ,ידמ סג ןפואב וקונ םה אל םיאנתב ונסכוא ילואו ,םוקמל םוקממ ולטלוט םלוכ .םירז ללכ ךרדב ,רבד לש ופוסב לבא .םהב ועגפ הלא לכ .םינוכנ ןיבהל םילוכי ונאש ךכ ,תועוגפ תוריצימ םג רתוהו יד דרש חינהל םיכירצ ונחנא םא םג ,התובכרומו הייפוי לכב התוא דימת הנייהת .הנמז ינב תוארל ולכיש וזל ירמגל ההז הניאש ןה לבא ׃הווהב הלאה תוריציה לש היווחו הנבהל תונוש םיכרד .ונינפלש ריקה לע תויחל תופיסומ

הקיזומ לש םיעוציבל ןיזאהל םילוכי ונחנא ,ךכל המודב םיטרצנוק ימלואב ןיב ,הנש םייתאמ וא האמ ינפל הבתכנש בתכ ,םנמא .םיוותב תבתכנ הקיזומ .ןפלוא תוטלקהב ןיבו תקיודמו הרוגס הרוצב םושרל לגוסמ ברעמב לבוקמה םיוותה ׃תילקיזומ הריצי אוהש םלשה לולכמה ךותמ תודוסי ינש קר הדידמל לקנב םינתינה ,לילצ לכ לש ךשמהו הבוגה םה הלא םינמיס תרזעב תניוצמ לילצה תמצוע םג יכ םא .ןומיסלו המצוע וזיאל טלחומ ןפואב עצבמל םירומ םניא םה ,םימיוסמ ידכ םילמ יוויתל תופסונ ללכ ךרדב .ןיחלמה ןווכתמ תיסחי ןתנווכ תא םג ,ןבומכ .ולש הריוואהו עוציבה יפוא לע תורוהל ,תאז לכבו .תודידמ תויומכל םגרתל רשפא יא תקיודמה םיעצבמ ,םיניחלמ ידי לע הז יווית ספתנ תיברעמה הקיזומב

17 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 16

תקלסמ איה ׃ןהילע יקלח עדימ תרסומ םילמ לש הביתכה לכ יבגל ומכו .הייגהה בצקמו לוקה ןוט ,רובידה ךותיח תא המכסה היהתש ךירצ — לוחמ לש םושיר היהיש תנמ לע ,בתכ אוהש לולכמה ךותמ םיפדעומ תודוסי לש דודיבה םצע יבגל דימת היולת התייה ילקיזומ יוויתל השירדה ,ןכאו .הריציה יוויתה שקבתמ ותואש ,הריציה רקיע ללכב והמ הטלחהב יוויתהש הפקשהה הלבקתה תיברעמה הקיזומב ,רומאכ .רוסמל רתיב םינתינה תודוסיה ינש לש םתולהנתה תא רוסמל רומא תוריצי ,ךכ ךותמ .וכשמו לילצה הבוג — םושירל תוליעי הטישב ןתוא םושרל ןתינ היהיש ןפואב הליחתכלמ ונחלוה המצע הריציה ירמוחו םושירה תטישש ררבתה ,הקיזומב .וז הבחר המכסה הרצונ אל לבא .הלאב הלא קודה ןפואב םייולת תא םושרל דציכו ,לוחמה רקיע והמ הלאשה יבגל תאזכ .הזה יתורירשה רקיעה

לש דואמ תוללכושמו תוינרדומ תוטיש יבגל םג ןוכנ רבדה םיבושח העונת-יבתכ לש םילודגה םיחתפמה .העונת-בתכ תכרעמ ורידגה (ןמכו םהרבאו לוכשא העונ םילארשיה םהבו) לש יפוסניא לולכמ ךותמ ,בחרמב ףוגה לש םיידוסי םיבצמ ומיאתה וז תכרעמב תימינפ הרומתו בצמ לכל .תויורשפא םולהל לוכי רתויב ינטרפה בתכה םג ,רמולכ .םייפרג םינמיס שארמ רדגוהש — יתעונתה תורוצה ןולימ תא — תכרעמה תא קר לש העונתה בתכ תטיש ,םנמאו .ותועצמאב בתכיהל לגוסמכ העבה חוכ לעבו יפרג ,בכרומ לוחמ ןונגס הדילוה ןמכו-לוכשא תילסרווינוא הטישכ לבקתה אל אוה לבא .התוא םלוהה ,ידוחיי .אוה רשאב לוחמ םושירל הילאמ תנבומו

ילקיזומה רמוחה ,ךכו .ויד ליעיו ןימאכ ,דחי םג םיניזאמו הדימב ,וז ותרוצב םייקתהל ףיסומו בתכב םייקתה ירוטסיהה םא םג ,״החותפ״ הניא תוריצי לש ןתוהז .תואלמ לש הבר תונוכנה יבגל תוקולחמ ררועל טלחהב יושע הווהב ןעוציב .תרחא וא וז הריצי תמלוהה תונשרפה לש ףקותהו

תלאשש המדנ ןאכ — רבעה ןמ תורפס תוריציל רשא רשאכ ׃קרפה לע ללכ הלעת אל תוריציה לש תורמתשהה לש דוסיה תחנה ,האירקל םינתינ בתכה ינמיסו םלש טסקטה ,יונישו הציצח לכ ילב ונינפל חכונ רוקמהש איה ונתוברת .ותוהז אולמב

ךשמב .קותעשהו דועיתה ןמ קמוחה םוידמ אוה לוחמה וליאו םושיר לש תמכסומו תחא הטיש השבגתה אל הירוטסיהה תוחפל ,תאז תושעל םיבר תונויסינ ויהש יפ לע ףא ,לוחמ םושירב ושמתשה תומדוקה תואמב .הרשע-שמחה האמה זאמ םייתרבח םידוקירל םירומ .הארוה יכרצל רקיעב העונתה תא םדמלל ידכ ,םהלש תויצאיראוו םימייק םידוקיר ומשר .םיהובגה תודמעמה ןמ תוחפשמ לש תונבו םינב ,םהידימלת .םעבטמ ידמל םיטושפ ויהש העונת ירמוחב ןכ םא רבודמ ופרוצ וילאו ,הפצר-םישרתכ ורקיעב הוותוה םידעצה לולסמ תויפרגה תוטישה לבא .םייללכ םיילולימ םירואתו םירויא ,רבוגו ךלוהה ךוביסה תא דוכלל ולכי אל לוחמ ירומ ואיצמהש ליבקמב םיעצבמ ובש בכרומ עפומ השענ לוחמהש העשמ ררבתה .רכינ ןמז ךשמ ינפ לע םינוש םירבד םידחא םינדקר .הקיזומה רשאמ וז הניחבמ ינעבות רתוי הברה לוחמהש םג .ריסחמו טשפמ ,דעתמ אוהש רבדה תא םצמצמ בתכ לכ

19 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 18

םינדקרל תרשפאמ המצע היפרגואירוכה ןהבש הלא דבלמ — .תאז תעבות וליפאו ,רתלאל םירואית דצל) יקלחה םושירה תוטיש תורמל ,תאז לכבו החותפה תוהזה ילהנ תורמל וליפאו ,(םירויאו םיילולימ תוריציה חור לע ידמל רורב גשומ ונל שי ,תוריציה לש םג — ןהלש יזכרמה ןויערה לע תוחפלו ,טלבה לש תולודגה ,יסלקה טלבה .לעופב ועצוב דציכ םיעדוי ונא ןיא תופוכת םא אוה — תוירוטסיה תוריצי רגאמ אוהשמ רתוי ,ררבתמ ךכ המגוד .תרבטצמ הליה ,הפ לעבש תרוסמב תשרשומה הארשה הקיזומל) ם י ז ו ג א ה ח צ פ מ טלבה אוה ךכל הנימב תדחוימ בשחנה ,(ןמפוה א.ת.א לש רופיס יפ לע ,יקסבוקיי׳צ רטויפ לש ,ירלופופה טלבה הזש המוד .יתימאה יסלקה טלבה יאישמ דחא םידומע ךשמהב .בושו בוש עצובמ אוהו ,רתויב רכומהו בוהאה הנושארל הלעוה הז טלבש קר ריכזא םייתניב ;וילא בושא הלא תירוקמה היפרגואירוכה ןמו 1892 תנשב גרובסרטפ טנסב .הגוז-ןבו ״רכוסה תייפ״ לש ןורחאה ולוסה דוקיר קר דרש ולש קרו ,םירשעה האמה עצמא דע ירמגל החכשנ וז הריצי,השעמל ןה םירשעה האמה הלש תוקפהה לכ .בוש התולעהל וליחתה זא ,ןישנלב ,ןוטשא לש תוריצי ׃ןיטולחל תוירוקמ תויפרגואירוכ המצוע .דועו דועו ,וקנארק ,בוקינשירב ,ביירונ ,׳ץיביירוגירג םזינרדומהו תיסלקה תרוסמה בולישב שי םידחוימ ןיינעו .(1998) רא׳זב סירומ לש ותסרגב ינוציקה לש ןקלח ?הדרש אלש הריצי בוש תולעהל שוריפ המ לבא ונידיב שיש יללכה עדיה לע ססבתמ תושדחה תויפרגואירוכה ףרגואירוכה רציש תולודגה טלבה תוגצה לש ןייפוא לע תיסורה ההובגה תונגרובהו הלוצאה להק רובע הפיטפ סויראמ הריציה קרב תא רזחשל תורתוח הלא תוקפה .וז הפוקתב

תוהז לש תרוסמ ורצי ,רומגה ורדעיה םג וא ,םושירה תויקלח םיחסונב דימת ולעוה תוריצי .לוחמב רבודמ רשאכ החותפ ןמ ועטקנ םיקלח .ורצונ ובש ןמזל תובורק תופוקתב םג ,םינוש הסיפתו םעט ייונישל םאתהב םירחאב ופלחוה םיקלחו הריציה הקפהה תא םיאתהל ידכ התנוש היפרגואירוכה .תיטתסא ויתולבגמלו ונונגסל ,ותוישיאל — םיעצבמה לש תויורשפאל םייזואוטריו םידיקפת רוציל ידכ וא ,רחא וא הז ןדקר לש רפסמ ויה הבש הקהל ידי לע העצוב הריציה רשאכ םיפסונ התועמשמו המצע הלילעה וק .םיטלוב תוינדקר וא םינדקר השענ םעפ אל .תועמשמ ךופיה וליפאו ,םייוניש םעפ אל ורבע וביתכה םינוש הייפצ ילהנ .תירוקמה וזמ הנוש הקיזומב שומיש שי .הריצי ״התוא״ לש םינוש םיכשמו םינבמ תונוש תוקפהל תונמדזהכ הרשע-עשתה האמב לבוקמ היה טלבהש רוכזל עפומה ךלהמב האיציו הסינכ .יתרבח שגפמב תואריהלו תוארל בכרומה יפרגואירוכ הנבמ שקבתה .הגירח תוגהנתה ויה אל רתוי יפוא ילעב םיקלחב תורוזשה תוקירבמו תורצק תודיחימ אלש המ) הילאמ תנבומכ הספתנ תופדועה .ימתס וליפאו ,יללכ ורקיעמ היה הזכ הנבמ .(הקיזומ יבגל וז הפוקתב תעדה לע הלע ,המושיר תא ינורקע ןפואב שבשל ילב םיבר םייונישל חותפ .הללכב הריציה לש ,התועמשמ תא וליפאו

םירחא הייפצ ילהנל הנתומ להקה םירשעה האמה תישאר זאמ ימגד לש תורזחושמה תוסרגה ,םויהש ךכל םרוגה הז .ירמגל רמוחה זוכירו קודיה לש םיכילהת תורבוע רבעה לש תפומה הפוקתב ורצונש תוריצי םג ,ךכל ליבקמב .יפרגואירוכה וילוגלגו ויתוחולש ,יסלקה טלבה ןונגסל הקיזב תינרדומה יוניש םוש ןהב סינכהל ןיאש תורוגס תודיחיכ תוספתנ —

21 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 20

ילודג לש תודובע ןיבל , ם י ר ו ב ר ב ה ם ג א וא ל ז י ׳ ג ומכ הלא םירצוי .םויה דעו םירשעה האמה תישארמ םירצויה הזה בהזה רות םע יעמשמ-ברו קימעמ ,טוהר גולאיד ומייק ,םהבו — תוינרדומה ויתרומת תא וללוחו ,תיסלקה הפשה לש ,יקסני׳זינ בלצו ,ןיקופ לאכימ ,םירופס תומש ריכזהל םא בהזה רות םע ןה ,הזכ גולאיד .וקנארק ןו׳ג ,ןישנלב ׳גרו׳ג תוריצי בינמו תופיצרב םייקתמ ,תוינרדומה ויתורומת םע ןהו םירצוי לש הקומע תירוטסיה העדותו לוחמ-תנובת תולעב יריי ,תייסרופ םאיליו ,רא׳זב סירומ ומכ ,םיינשדח רתוי הברה םנונגסו תיפרגואירוכה הריציה הדש .סירומ קרמ וא ןאיליק ריתעו םלש םלוע דימת םה םילודג םינדקר לש ישיאה םימכתסמ םניא םה רבד לש ופוסב .חותפו בכרומ ,תויורשפא ןוימל םינתינ םה םא קפסו ,םירצ םיינונגס ראות-תומשב .תויחטש תוצבקה יפ לע

שיא ,ןמפוה ינמרגה רפוסל תינייפוא תבורעת — החור תאו

םייתחת םידברו ,הרואכל םימת םידלי-רופיס לש ,הקיטנמורה התארנ תמאב ךיא םיעדוי ונא ןיאש אלא .םיזמורמו םילפא הלא םג ,יסלקה טלבה תוריצי לכ ומכ .הרוקמב וז הריצי תורמתשמ — ודרש אלש הלא םגו תרחא וא וז הדימב ודרשש .ךכב םיכורכה םילוגלגהו תורומתה לכ לע ,הפ לעבש תרוסמכ תוריציה תא םפוגבו םנורכיזב ורמש םינדקרו םיפרגואירוכ המגדהה ךרד לע ,רודל רודמ םהידימלתל ןתוא ושירוהו וללה טלבה תפש לש ״ימינפה קודקד״ל הקיז ךכל שי .הרישיה

לש םגו) םינדקר לש תוכנחתהה ןפואלו יסלקה

אוהש (

םג תויחל הפיסומ הלחנה לש וז ךרד ,ןכ לעו .עבותו חינמ םינשב בושחימ רבוע וליפאו) ללכתשמ העונתה בתכ רשאכ תועצמאב דועיתב שומישה תובחרתה םע םגו ,(תונורחאה לע ודמעש םיפרגואירוכה םיטעמ אל .עונלוקו ואדיו תומלצמ הרישי הארוהו הריכז תועצמאב קר הנרמשית םהיתוריציש ךכ .םידימלת-ידימלתו םידימלת לש

םיפוצ

ראוטרפרה םע קרו ךא ההוזמ וניא יסלקה טלבה ,רומאכ לבא תופיסומ םויה דע .םירזחושמה ויעוציבו רבעה לש ירוטסיהה תוינבתו תוקינכטב תושמתשמה לוחמ תוריצי רצוויהל לש תווחמ קר ןניא הלא .יסלקה טלבה לש רבעב ןרוקמש םירשעה האמב םיבר לוחמ ירצוי ׃הרקוה ךותמ רוכזאו טוטיצ םירוכזא לש םידבר-בר םקרמב ,הלא תוינבתו תוקינכט ורמיש הנחבהה ,ןכל .השדח תיפרגואירוכ הפשל דוסיכ ,תורומתו הניא בוש יסלק טלב ןיבל ינרדומ לוחמ יורקש המ ןיב הדחה תוריציה ןמ רבעמ יבצמ לש תובר תוגרד שי .םויה תלבוקמ ,הרשע-עשתה האמה לש תוקהבומהו תויתפומה תויסלקה

23 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 22

׳ג קרפ הנטק הירוטסיה

.וז הפשב ״דוקרל״ לעופבו ,תיקלטיאה הפשב טלב הלמה רוקמ סנסנרה תוברתב יסלקה טלבה ישרש תא תוארל לבוקמ ,םנמאו םילודג הוואר יעפומב םתישאר .הרשע-שמחה האמב הילטיאב יבבוחו םינעדי םיטילש לש םהיתורצחב ולעוהש ,םיבכרומו םיבושח םיעוריא דובכל וכרענ הלא םיעפומ .הקיזומו תונמא ,הריש וללכו ,םינפ תולבקו הנותח תוגיגח ןוגכ רצחה ייחב ןווי לש הקיתעה היגולותימה ןמ ״תויח תונומת״ ,לוחמו הקיזומ ךכל ושידקה םיבושח םירצוי .תוללכושמ תורואפתו ,אמורו -םיירוגלא ללכ ךרדב ויה ויטביה לכ לע עפומה ינכת .הבר הדובע ויה םידקורה .הייחו היטילש ,רצחה תא ןיפיקעב וראיפו ,םיירופיס תורישעו דבב תודבכ ,חפנ תוריתע ויה תושובלתה ׃הלוצא ישנא תויורשפא תא ןהו ,םייפגה תעונת תא ןה וליבגהו ,םימקרמב וביתכה וללה תושובלתה .וגה לש בוביסהו היטהה ,הפיפכה

קרוי וינ לש קורבה לוחמ תקהל >>

25 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 24

יתלילע וק ול היהש עפומב ובלוש םה ;הפוקתה לש םיינורצח ,תושובלתה .תילכ הקיזומו םירשומ םיטסקט ללכו ,והשלכ תניחבמ רתויו רתוי םיכבוסמ ושענ םירזיבאהו תוכסמה השענ עפומה לש יתוזחה דצה .תונפצומה םהיתויועמשמ .תוינכומ תואצמה תוברו תורישע ויה תורואפתה .הדיח-בתכ םג םיוולמ ויה םה ןומראה ינגב הלילב ועצוב םיטלבה רשאכ .רונ-יד ןיקוקיזו תיתוכאלמ הרואת לש םיריבכ םיטקפאב

*

*

*

םינדקר בור יפ לע טלבה תא ועציב רבכ הרשע הנומשה האמב האמב המיבה לע ינורצח-אלה לוחמב) םייעוצקמ תוינדקרו תשופחתב םירבגש גוהנ היה ,הרפואב ןכו ,הרשע עבשה ,עיפוהל ולדח הלוצא ינב .(םישנ לש ןהידיקפת תא םיעצבמ הגצה אלא ,יתרבח-יסקט עוריא היה אל בוש ולוכ עפומהו תישגרה העבההו תללכושמה העונתה .תיתמרד-תינורטאת הגרדהב סופתל וליחתה (םינפה תועונת לש הקימימ ללוכ) ,תוליבגמה תושובלתה לש תננגוסמה הווארה םוקמ תא ןיידע הרשע-הנומשה האמה תישארב .םירזיבאהו תוכסמה םינבמ תורוטע ויהש תוירכנ תואפ םיסומע םינדקרה ויה לבא .תוכסמ וטע םהינפ לעו ,םילודג םיילובמיסו םייטושיק .תיסחי תוטושפו תולק תושובלתה ושענ רבכ וז האמ עצמאב

יתימא ינויע חיש שבגתהלו חתפתהל ליחתמ ובש ןמזה הז תומרונ לעו ,וידעי לעו ועבט לע ,תוברת רצותכ לוחמה לע ןיב תורחת המרת הזה חישל הלודג הפונת .ולש תוניוצמה התיה תחאה .וז הפוקתב תוללוהמו תולודג תוינדקר יתש

רדה ,תועינצו סומינ לש תומרונ .תיסקטו ידמל תיטיא העונת .תוקפואמו תובוצק ,תונטק תווחמל וכילוה ,ימצע דובכו יתרבח תעבוקמו ,המלש םינמיס תפשב הכורכ התייה תילמסה ןתועמשמ וזכרמבש ףשנה םלוא ביבס ודמע םיפוצה .תינורצחה תוברתב ביבס תוירלגו םיעיצימ עפומה לע ופיקשה וא ,םידקורה וענ םיעצבמה ןהו היפרגואירוכה ןה .תימינפה רצחה וא ףשנה םלוא רקיע ,תאז תמועל .ףוגה לש תויזואוטריו םוש טילבהל ורתח אל לע םיכבוסמ םיימתיר םימגד לש טוטרשה היה לוחמב בושח .םיללוחמה תורוש לש העונתה יווק תועצמאב ,הפצרה ינבל לוחמה תארוה ,סנסנרה תפוקתבש ןייצל ןיינעמ םיתעל םינותנ ויה ,היפרגואירוכה עוצקמ ןכו ,הלוצאה תונבו ומליילוג היה םהבש עודיה .םירמומו םידוהי ידיב תובורק לע הרשע שמחה האמב בתכש רפסה .(״ירבעה״) וארבא עוציבה יגשומ לע קר אל עיפשהו ונמזב דואמ ץופנ לוחמה יפכ תויוארה תווחמה-תפשו תוללוכה ויתוסיפת ;םלשומה לא ,ןורטאתה לא — תויונמאה לכ לא ולחלח ,ןתוא חסינש .רויצה לאו ,הקיזומה

יסקט ,יתרבח הוואר-עפומכ טלבה לש וז תיקלטיא הסיפת החירפל העיגה איה .הרשע-ששה האמב תפרצל הרבע ירוגלאו -העבראה יאול ךלמה לש ורצחב הרשע-עבשה האמב הלודג םיטלב עצבל םייעוצקמ םינדקר וליחתה הז ןמזב םנמא .רשע ןיבש תוקספהב םמצע ינפב םיעפומכ םימעפל) המב לע תלילע לש קלחכ םימעפלו ,הרפוא וא ןורטאתב תוכרעמ ושרוה אל םה לבא — (םויה דע לבוקמכ ,המצע הרפואה עצבתהל ופיסוה הלא .םילודגה רצחה יעפומב קלח תחקל -םייתרבחה תולוחמה ןמ וחקלנ דוקירה ידעצ .הלוצאה ידי-לע

27 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 26

.טרצומ סואדמא גנגפלוו וא ,ןדייה ףזוי וא וז הפוקתב טלבה תודלותב םילודגהו םינשדחה םירצויה דחא תפרצב רציש ,(1810-1727) רבונ ׳זרו׳ז ןא׳ז ףרגואירוכה היה היפרגואירוכ לש המאתהה ךרדב לעפ אל רבונ .הינמרגבו רצי אוה .זא דע לבוקמ היהש יפכ ,תמייק הקיזומל תיתלילע רחבש רופיסה תא רתויב ןוכנהו ברוקמה ןפואב םלהש לוחמ הקיזומ םיניחלמ לצא ןימזה הזה תועונתה ךרעמ ךרוצלו ,עיבהל תיתפרצה תוברתה םעטב ,תקדקודמ הנחבה השבגתה .תיוולנ ןיב — תוילולימ תורדגהב החסנתהש הנחבה — וז הפוקתב ,ףוגה לש תורדסומ תועונת״ אוה דוקיר .טלבה ןיבל דוקירה וא תילכ הקיזומ לש יווילל המאתהב ,םידודמ םידעצו תוציפק .״דוקירה תועצמאב תרבסומ הלועפ״ אוה טלבה וליאו .״תילוק ירעמ תוברב ודמילו ורצי וידימלת-ידימלתו רבונ לש וידימלת לוחמ-ינורטאתו תוקהל לש ןתושבגתהל דוסי וחינהו ,הפוריא תונורקע ושענ הרשע עשתה האמה תליחתמ .הרקוי יריתע הנומשה האמב וחנוהש יפכ ולש תורוצה רגאמו יסלקה טלבה .המיבה לע לוחמ לש קהבומו ללוכ יאפוריא ןונגסל ,הרשע

*

*

*

חתפל וכישמה הרשע עשתה האמב םילודגה תורצויהו םירצויה -תיתעונת העבה תפשו תיזואוטריו הוואר ובלישש תוקינכט הז תופוכת .דיכל ןויער לע ססבתהש םלש עפומב תישגר רופיס תושרופה תוילוח-תוילוח ,יתמרד-יתלילע ךלהמ היה

ל ז י ׳ ג , ד י פ ל י ס ה ומכ ,וכותמ

םג לוכי לודג יתלילע טלב לבא . ם י ר ו ב ר ב ה ם ג א וא

וזל וז ןתורשקתהש תובר תודוזיפא לש תורבטצה תויהל

הנבומ אישל ותוא תואיבמו

תניחבמ שדח ךלהמ החתפו היירורעש הללוחש ,וגרמאק יראמ רשאכ — דחי םג ינויעה חישה תניחבמו — ףוגה לש הפישחה תוחוטש לוחמ ילענבו םיילוסרק תפשוח תיאצחב העיפוה תדחוימה םילגרה תולקלו קרבל עבמ תתל הלכי ךכ .תולקו -תב וליאו .ףחרלו קנזל הלודגה התלוכיל ,הנחינ הבש הנימב ,ךוחמ אללו שלוגו ךר שובלב העיפוה הלאס יראמ התורחת תוארהל הלכי ךכ ׃(1731) ן ו י ל מ ג י פ ,המצעב הרציש טלבב תונכו ןח אלא ,תיזואוטריו הוואר אל — הלש הדוחיי תא תא המישגמ םייתשהמ ימ הלאשה .תיוויסרפסקאו תיתמרד לש ופוסב .םייניצר םיגוה הקיסעה ,לוחמה לש יוארה עבטה עפומ אוה טלבה םאה ׃םויה ונתוא קיסעהל הפיסומ איה ,רבד לש ונימב דחוימ עבמ אוהש וא — קירבמ יטבורקא-ירודיב ?רתויב הקומעה ותוהמב ישונאה בצמב תקסועה תילע תונמא

*

*

*

ןווגמ לש תובחרתההו תוחתפיהה תא תונמסמ הלא תולחתה אלש רוכזל שי) .ןדקרהו תינדקרה תושרל דמועה תועונתה תונוש תופוקת ידי לע ספתנ עצבל לגוסמ ףוגהש המ לכ ,לוחמב ליבקה תורוצה ןולימ לש ינקת ביכרכ תונוש תויוברתו ,יתרבח דוקיר אוהש ןיבו ,המיבה לע עפומכ הלעומ אוהש ןיב ןיינב ינבא ויה הלא .(םהב אצויכו ,יממע דוקיר ,ינורצח דוקיר רופיס ןתועצמאב רפסל ידכ ,דואמ תוליעי תאז לכבו ,תומליא הנומשה האמה לש תמדקתמה תוברתב ׃ידממ-ברו םלש ישגר ,שגרה לש יעבטו ידיימ ,ינושאר עבמכ טלבה ספתנ הרשע הנימ-ןבכ ספתנ טלבה ,רמולכ .םילמה תפש לש בזכל דוגינב ,ךאב לש וינב וניחלהש וז ,הפוקתה לש השדחה הקיזומה לש

29 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 28

טלבה . ם י ז ו ג א ה ח צ פ מ לשמל — הקודה-תירופיס הניא םינוש טלבה לש תיתמרדה תוליעיה יכרעו ,ןורטאת וניא טלבב יתלילעה ךלהמה .ןורטאתה לש הלאמ תרכינ הדימב ללכ ךרדב קלוח — יתורבטצה היהש ןיב ,הנבומ היהש ןיב — ןיגוריסל ופלחתה ןהבש ,תורואפתו תונצס ,תוכרעמ רפסמל ,הנוש ינכטו ישגר יפוא ילעב ,תיסחי-םייאמצע םיעטק םינצחומ ,םייגרטו םיימוק ,םיינורצחו םייממע ׃דגונמ וליפאו .האלה ןכו ,לבמסנא ידוקירו ולוס ידוקיר ,םימנפומו וק ול ןיאש יתינכתה טלבה ליבקמב חתפתה םירשעה האמב ,טשפומו יללכ ןויער לע ססבתה אוה .יתכרעמ-בר יתלילע תוחתפתהב תולת ילב בכרומו םלש ישגר ךלהמ רוציל שקיבו וא ריש לש םמושירל המודב — השעמ רופיס לש תיתיילוח הקיזומל התיה הלא טלב תוריציב ,ןכאו .תילקיזומ הריצי הז הבישח ןוויכ .היפרגואירוכל ךרע תוושו תעבוק תוחכונ תינרדומה תונמאב תויזכרמ תומגמב רושק טלבה תודלותב לש תמדקומה הירוטסיהב דוחייבו ,םירשעה האמה תישארב .טשפומה רויצה

Partners: Classical Duets <<

2005 ,דנלוה לש ימואלה טלבה ,ןסדנרב דט ׃היפרגואירוכ

31 | יסלק טלב

׳ד קרפ הרשע-עשתה האמב תפומ ימגד

לש םימדקומה םישוביגה דחא אוה ,(1832) ד י פ ל י ס טלבה .הרשע עשתה האמה תרוסמב עבקתהש יפכ ידגא יתלילע טלב תושובלת ,ולש היפרגואירוכה ,רופיסה גוס — תובר תוניחבמ השעמל דסייש אוה לבא ׃תורחא תוריצי ול ומדק — הרואפתו ןמ ,יסלקה טלבה לש רתויב תועודיה תוינבתה תחא תא תישארמ , ת ו ד י פ ל י ס ה טלבה) .םויה דעו תיטנמורה הפוקתה היתועפשהו וז הריצי יפלכ הרקוה תווחמ אוה ,םירשעה האמה הז) עבצא ילענב וב העיפוה ינוילאט הירמ תינדקרה .(תומוצעה לוחמה תקינכטב ןושארה יוויסרפסקאה שומישה הארנכ היה ,(יסלקה טלבה לש ידיימ רכיה ןמיסל הכפהש ,תונוהב לע תא הדכלש תופוקש תובכש תבר הנבל הלמשבו ףוסא רעישב ,הז טלב לש היינש הסרג) .היזה לש הליה התוא הפפאו רואה הריציה וז ׃1836 תנשב התלעוה ,ליווננרוב ףרגואירוכה תאמ

1843 תנשמ ספדה ,״דיפליס״ה דיקפתב ינוילאט היראמ >>

לוחמ | תורוצ | 30

33 | יסלק טלב

,חתמב םיקסוע םה .ילנויצר-יתלבו ירותסמ ,עוגנ אל עבטל ןיב ,סויפל ןתינ וניאש הנימאהו הטילבה תיטנמורה תוברתהש ןוימדה ןיב ׃תורעה ייח לש בזכה ןיבל םולחה ייח לש תמאה .תוברתל עבטה ןיבו ,הנובתל הקושתה ןיב ,רשיה לכשל רשאמ רתוי הברה הבוחב הליכמ המתה הדגאהש ררבתמ םיפוג לש תופחרמ תועונתב עבומה ,קתונמו יוזה יטויפ ןח ףוריצ ךותמ המבה לע הלעומה ,רופיסה .תוימשג ילוטנ ,תינדפק תינכט תעמשמו תימולח תולק לש ךכ לכ ידוחיי .תרוקיב לש קומע דממו ,תיטוראו תישגר תובכרומ ריתסמ ,רדגימ לש תושקונ תויגולואדיאב תנגועמ הדגאה ,דחא דצמ תוישנה לש םתוהמ רבדב דואמ תויתייעבו תועבוקמ תוסיפת בצמ תויהל הרומא ,הז רשקהב ,תילאדיאה תוישנה .תוירבגהו רסוחו ,תומליא ,העדות רסוח ,רמולכ — טלחומ רהוט לש הכופיה תויהל הרומא תוירבגה וליאו .השעמה ייחב תוברועמ אלא ירשפא וניא םהיניב רשואמה רוביחה .תוישנה לש רומגה הלוכי הניא — םירבג לש םמולח — וז תוישנש תויה ,תוומב תגשומ יתלב ,תיטוראו הרוהט תחא תבב תויהל תיאשר הניאו האמה לש ךכ לכ תובר תוריציב ,הרקמב אל) .ףוגב תשמוממו לע אלו הרוביגה לע אקווד תוומ רזוג רופיסה הרשע עשתה לכ םאותמ ןפואב דכלתמה ,רופיסה — רחא דצמו .(רוביגה ,תוירבגה לש הטילשב דרומ םג ,יסלקה טלבה תפש םע ךכ תוחפ םלועל היגלטסונ יוור אוה .וז הפוקתב הספתנש יפכ ינגרובה יתרבחה רדסה רשאמ להונמו ליעי תוחפו ינובת .הרשע-עשתה האמה לש יטסילטיפקהו

לוחמ | תורוצ | 32

האמה ןמ התומלשב ונילא העיגהש יסלק טלב לש הנושארה .(םויה דע ,בושו בוש תעצובמ איהו ,הרשע עשתה תישנה תומדה .רסוימו ירותסמ םולח םלוע הלעומ המיבה לע היגאמ תועצמאב הרצונש ריוא-תב איה ,״דיפליס״ה ,תיזכרמה ׃סוסלצרפ םשב ינועדי ףשכמ ידי לע ,הימיכלאה תמכח ,הרוחש תגציימ ״דיפליס״ה .סנסנרה תפוקתמ העודי תירוטסיה תומד םוקיה יושע םהמ תודוסיה תעברא ןיב רתויב ההובגה תושיה תא תריצי תא ךפוהמב ריכזמ רופיסה .(ריוא ,שא ,םימ ,המדא) הרואכל ןיא הז רוציל .הלבקה תורוסמב ,המדאמ ״םלוג״ה איהו תוינימ תרסח דיפליסה ,תורחא םילמב .ימשג םויקו ףוג .תיתרבח תואיצמב םיישממ םייח לש רשקה לכמ תקתונמ תוקושתה ןמ תקתונמ התומתה ןב רוביגה הל שחורש הבהאה רשאכ .שומימל תנתינ הניאו ,דחי םג םייחה ירדסמו ףוגה לש בהאתמ (הל אשניהל דמועו םדו-רשב השיאל סרואמה) רבגה ,םסק ףיעצ תרזעב התוא דוכלל הסנמו תינקמחה ריואה-תבב ׃חרכהב ול םידבוא הבהאה תומלוע ינש .ויתועורזב התמ איה תדסוממה תוינימה לש הזו ,ףוגב היולת הניאש תוישפנה לש הז .יתרבחה דוקפתה תותשרב תוינבתהו יסלקה טלבה לש היפרגואירוכהו הקינכטה הרואת ,םימו רעי לש תורואפת — ןהילא תוולנה תויתוזחה אל תוננוכמ — תופוקשו תורצק תונבל תולמש ,המוסק תיחרי ,ינוציקו םלשומ ןפואב ״דיפליס״ רותב תוישנה תומד תא קר גיצמ הז רופיס .תויועמשמ לש הלודג תכרעמ תוססבמ אלא תיאזורפה תוימשגל רבעמש המ לא הכישמה ןיב טלחומ יוציח ול ןיאש רוציל תיטורא יתלבהו הרוהטה הבהאה — םוימויה לש םיישעמהו םיירבגה םייחה תועיבת ןיבל — הזה םלועב םויק םוקמ שי ןיידע ובש םלועל ההימכ םיפשוח םה .תומדא ילע

35 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 34

37 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 36

ובוציעו (1842) ל ז י ׳ ג לודגה יתלילעה טלבה לש תירבילה ןאכ םג . ד י פ ל י ס ה תובקעב םיכלוה ,לוחמב יתוזחה םישנ לש תוחור ןהיבשותש ,םולחו רעי יפונ לש איה הריוואה תירשפא-יתלבה הבהאה אשונ ,הז טלבבש אלא .תויאליטרע לזי׳ג .תיתרבח רתוי הברה תועמשמ לעב אוה תוומ הפוסש לודג ליצא ,טכרבלאל הנותנ התבהא ;םירכיא תב איה רשאכ .התותפל ידכ רכיאל הזחתמה ,ודמעמ תבל סרואמה תוומל וקינעה תונוש תוסרג .התמ איה ,ותדיגב הלגתמ ,בל תלחממ לזי׳ג התמ םימעפל ׃תונוש תוביס הזה יחרכהה תחצרנ וליפא איה םימעפלו ,תירופטמ בל תלחממ םימעפל רופיסה ,תיטנמורה הפוקתה םעטב .הבהאמ ידיב המבה לע ותבהאש רבגה דצמ הטרח לש השרפ םירבדה ךשמהב ללוגמ וקב רוזש הז לכ ׃התמש הרוהטה השיאה דצמ החילסו ,הרוסא םייגרט ,םייליל תיפרגואירוכו תיבוציע הריוואבו יתלילע םיאפר תוחור לש וז איה טלבב הלודגה תוחכונה .םיידגאו תולעל תוצח ןיב תוללוחמה ,ןתוא וחנז ןהיבוהאש תורענ לש .ןתציחמל עלקנש רבג לכב תומקנתמו רחשה הסיפתה לעו ,םיידמעמה תולובגה לע תרוקיב יהוז ,רופיסה לש םלשומה בולישה .הטילש תוירבג לש תיתרבחה הריתס לש ןקויד םילעמ ,״ןבל״ה בוציעהו היפרגואירוכה התוא לש הכות-ךותב היובחה ,תיגרט ,סויפ תרסח תימינפ עבט םלועל ההימכ הרודח הריציה .הליעפו הטילש תוירבג .המת תוישנ ידי לע גצוימה ,ידמעמ-אלו יתרבח-אל ,ישפוח תירבגה תימינפה הריתסה , ד י פ ל י סב ומכ ,ןאכ םגש אלא תיטורא תויהל הל רוסאש הרוהט תוישנל תיטורא הקושת — ,םיישממה םייחה ןמ הקושתה אשומ לש וקוליסב תרתפנ —

-תובכוכ לש לע-דמעמ רציו ,םישנל תנצחומו תשבוכ תוחכונ 2005 הנוזירא טלב ,םירוברבה םגא >>

הנושארל קינעהש תונמאה גוס אוה טלבה ,הרשע עשתה האמב

תמלחנה תוישנה .תננגוסמ תונמאכו היזהכ שדחמ ותיינבו .תומל תבייח ,םירבג לש םמולח ,תאזה ימגד לכבש עודיה ילוא אוהש ,(1877) ם י ר ו ב ר ב ה ם ג א ךייש ,הרשע עשתה האמה ןמ יסלקה טלבה לש תפומה םלוגמ ןאכ םג .וז תיבוציעו תיפרגואירוכ ,תינויער תרוסמל םלוע ןיבל ,ויתושירדו ישעמה םלועה ןיב בוטיק לוחמב םיאור ונא .תוקושתו תובכע ,םימומע םילמס ןיב ענה םולחה ׃תומישרמה היתושובלתו הכולמה רצח לש ןצקומה רדהה תא ןונגסב םישובל הלא תונצסב תוינדקרהו םינדקרה ללכ ךרדב לוחמה ידעצו ,הריציה לש ירוקמה הנמז לש הזל םדוק ירוטסיה לש םייתרבח םינוניגב םירושק םהלש םייאכרא-םיננגוסמה תורסח תויומד םיאור ונחנא םעקיר לעו םלומ .קפואמ רוזיח ׃דוקפת אללו ןמז אלל ,ידמעמ רשקה אלל ,ימשגו יטורא ףוג םוגעה ךיסנה .עשר ףשכמ ללגב םירוברבל וכפהש תורענ ולא לבא ׃תפשוכמ הכיסנ איה םגש ,טדוא ןתכלמב בהאתמ דירפגיז רצחב ויניעל העיפומ רשאכ הל ותעובשב תעדמ אלש דגוב אוה לש ותב ,לידוא יהוז השעמל .םדו רשבב הלגלגתהש התומד תב הפדעהה ףס לא ךיסנה תא האיבמ הערה ותלובחת .ףשכמ ותוא רהוטה ינפ לע ,תשמוממהו תימשגה הבהאה לש תיאזורפה ,ונולשיכ הז .שממתהל הלוכי הניאש הקושתה לש יטויפה םע דחאתי םא קר ,ונממ לאגיהל וליפאו ,וילע רפכל לכוי אוהו .םגאה יקמעמב ףתושמה םתומב ,תיתימאהו תחאה ותבוהא

*

*

*

39 | יסלק טלב

39 | יסלק טלב הבורקמ הילטנ ׃היפרגואירוכ .2002 גרובמה טלב ,״ רדאייב הל ״

הבורקמ הילטנ ׃היפרגואירוכ .2002 גרובמה טלב ,״רדאייב הל״ la Bayadère .(1877) הפיטפ סוירמ יפ לע

לוחמ | תורוצ | 38

היפרגואירוכה הקינעה וז הפוקתב) .תוללוהמ תונירלב ועציב וליפא םעפ אלו ,דבלב ינשמ םוקמ םירבג-םינדקרל ינוציק ןפואב תונתשהל דיתע הז ןיינע .םהידיקפת תא םישנ .(םירשעה האמה לש יסלקה טלבב תונמא הרשע-עשתה האמב בשחנ אל טלבהש רוכזנ ,תאז םע יטוראה עבצב רושק הז תונמא גוסב םישנ לש ןתויזכרמ .תילע תיתרבחה תומימעב — אליממו ,(הפוקתה יגשומב) ולש ףירחה ירירוואה לוטרעה .ןהלש תוקפקופמב וליפאו ,תוינדקרה לש הבש תוברתב וילאמ ןבומ רבד ויה אל להק חכונל ףוגה תווארו םיטלבה דצל ׃ךכמ רתוי .לוסרק וליפא הפשח אל הנוגה השיא לוטרע ורשפאו ״הנבל״ה תינדקרה לש רוהטה יומידה לע ובסנש עשתה האמב החרפ — עפומה לש יבמופה בחרמב ליבקו ירסומ םיטלב לש תורוביגה .יטסילטניירואה טלבה לש הגוסה הרשע להקה םעטל םאתהב .םישגליפו תויובש ,ןומרה-תושנ ןה הלא ןתוא םירצוי היפרגואירוכהו שובלה בוציע ,רופיסה ,ירבגה יוויטקובורפ וליפאו הטוב ןפואב תוינימו תוישוח תויומדכ עפומב ,המיבה לע וז תומדב עיפוהל תיאשר ןהש תורמל — הפיטעב קר ,תיפרגונרופ תונפשחכ אלו ״תונמא״כ גווסש תונמא לש הלודג החירפב הרושק וז הגוס .יטוזקא ןוימד לש הרקיעש תונמא ׃הרשע-עשתה האמב תיטסילטניירוא-תיתוזח ,תיתימאה ,תיחרזמה תוינימה תודוא לע ברעמה לש ומולח םיטלב ,ןכאו .לכו לכמ ינגרובה-יתרבחה רדסל הרזה ,תרקפומה ושענש תורואפתו ףוג תפש ,תושובלתב םעפ אל ושמתשה הלא תניחבמ םיילובגכ וספתנ םמצעבש — םימסרופמ םירויצ יפ לע לש ותריצי .היירורעש וללוח םג םימעפלו ,ירוביצה רסומה עצבתהל הפיסומה) 1877 תנשמ La Bayadère הפיטפ סוירמ .הלא םיטלבל תוקהבומה תואמגודה תחא איה ,(םויה דע

41 | יסלק טלב

׳ה קרפ

״עבט״

הלועפ וז ,דוקרל .״יעבט״ רבד ןבומכ םה ויתולוכי לכו ףוגה יסלקה טלבה ,םויה ונלש םייניעל ,ןכל .םדא ינב לש תיעבט לש תוריחל האוושהב .ינוציק ןפואב יתוכאלמ תואריהל דעומ וליפאו ,תויברעמ-אל תויוברת לש לוחמו םינודעומ ידוקיר םעפ אל אוהש — ינרדומה לוחמה לש העונתה ריבחת תמועל -תוירוטסיהה ויתוסרגב תוחפל ,יסלקה טלבה — דואמ ןנגוסמ וליפאו ,ידמ יזואוטריו תואריהל דחא דצמ יושע ,תוינרמשה ,דבכ תואריהל טלחהב יושע אוה רחא דצמו ;קירל ינתוואר ןמ החירבכ ספתיהל תויושע ויתולילעש יאדו .ינכמ ,ינועביק .עבטה ןמ תוקוחרכ — ןכלו ,ןוימדה תוזוחמ לא תושממה תנבומ הניאו ,תחא הניא עבטה גשומ לש ותועמשמש אלא רבע אוהו ,תוברתה לש רצות אוה ומצעב הזה גשומה .הילאמ ,יסלקה טלבה ירופיס .הירוטסיהב תובר תוכופהתו םילוגלג

2004 הי׳גרו׳ג טלב ,״םיריש״ >>

לוחמ | תורוצ | 40

43 | יסלק טלב

םה םג ,הלא םיטלבב םהידוקירו םירכיאה תויומד ,ןכ לע תוחורהו רעיה יפונ לש םילשמה ירטמיסה בטוקה והז .״עבט״ ד י פ ל י סב ומכ , ל ז י ׳ גב .םהב תונכושה תוישונא-לאה תועצמאב םימלגתמ ,יסלקה טלבה לש ךכ לכ תובר תוריציבו וללה םיניימודמה םינפה ינש יתוזחה בוציעהו היפרגואירוכה תולוחמו ,םולחה תויומד לש ידגאה ילילה ףוחירה .עבטה לש תואיצמל בוריס םיעיבמ — תויממעה םהיתושובלתב םירכיאה התחשהכ תספתנה ,הפוקתה לש תילכלכהו תיעדמה ,תיתרבחה .םדאה עבטלו ,םלועה עבטל הנווכהו ׃עבטה לש

.תוימואלו עבט ,ףוסבלו בהוא ,תולודגה תויתלילעה תוריציב דוחייבו ,יסלקה טלבה תימואל תוהז ילעב תולוחמ ותפשל םגרתלו טטצל דואמ וקנמלפו וגנט יעטק .הקיזומבו תושובלתב ,היפרגואירוכב — תוקרוזמ ,ירגנוה שדר׳צ ,םייפוריא זכרמ םיסלו ,םיידרפס זכרממ םיטבש לש וא םיקזוק לש םייסור תולוחמ ,תוינלופ םא .יסלקה טלבה לש הירוטסיהב דבכנ םוקמ םלוכל — היסא תינכטה הווארה חור תא םימלוהה םייזואוטריו םיטבה םהב שי םאו .רתוי דוע םינצקומ וללה םיטבהה ,יסלקה טלבה לש (לשמל ,יאניו סלו ומכ) עוציבל םיטושפ םידוקיר הלא םדוסיב תללכושמ היצאירו תופוכת תרצוי טלבה לש היפרגואירוכה — .תרכומה םתוהז לש תועונתה ןיערג לע הרימש ךות ,םהלש ההימכל ךייש ,המבה לע הלעומה הזה ימואלה עבצה םג .תוינרדומב דבואו ךלוהה ,יעבט ,יטנתוא םויקל תיטנמורה ואלו ,עבט לש בצמ תוימואלב התאר הרשע עשתה האמה הלא תולוחמש תויה .תוירוטסיה תוביסנ לש רצות אקווד הריציה לולכמב םבוליש ,םייח יאלמו םיצרמנ ללכ ךרדב

לוחמ | תורוצ | 42

תופוכת םיקתונמ ,םיעבומ םה הבש תבשוחמה היפרגואירוכהו יטסילאירהו יאזורפה ,ימוימויה דממה ןמ — דימת אל ,ןבומכ — םלוע לש הנומת המבה לע תולעהל םילגוסמ םה .םויקה לש , ד י פ ל י ס ה תרוביג אקווד לבא .םלחנ וא ידגא ,רחא תועונת ךרעמבו ״יעבט אל״ ןפואב תונוהבה הצק לע תללוחמה הכפהמה ןמ קוחר ,יתימא עבט לש גשומ תגציימ ,הרואכל לובכ ינובתה ,ינרדומה עדמה ןמו םזילטיפקה ןמ ,תיתיישעתה .יריפמאהו

םייחה ׃רחא ףסכנ עבט יסלקה טלבב גצומ הזה עבטה דצל .תיתיישעתה הכפהמה ינפלש הפוקתב םירכיאה לש םייתליהקה הלאה םייחה ,הכלהמ לכבו הרשע-עשתה האמה תישאר זאמ םיינוריעה יניעב הדובא תישונא תויטנתוא לש בצמב םיספתנ האמ .(הז ללכב טלבהו) תונמאה ינכרצ להק םהש ,םינגרובה תוירפכ תורוסמ תוררופתה לש השקו ץאומ ךלהמ תרבוע וז םיגהנמו עבט ינחלופ לש םלש םלוע סרק תחא תבב .תוקיתע םלוע ,םייאלקחה םייחה לש סומתירל םירושק ויהש םיימוקמ הפוריאב תורצנה תלבק רחאל םג וייח תא םייקל ףיסוהש זאמ .תוינרדומה תישאר דע וליפא םיטעמ אל תומוקמבו — הרישה ,תורפסה תופוכת ופיקשה הרשע עשתה האמה תליחת קתונמב רפכה ייח לע תיטנמורה תוברתה לש הקיזומהו תוטשפ לש ילאדיא יומידל וכפה םה .ישממה יתרבחה םרשקהמ עבטל הלודג הברקב יחש ,תחשומ אל ישונא עבט — תוירסומו ,רויעהש םיפונו םיבחרמ םה הלא .םימלו םירהל ,תורעיל ,יזיפה ;םהב ועגפ אל ןיידע לזרבה תוליסמ שערו תשורחה יתב ןשע ;המודקה תיאלקחה-תילכלכה םתועמשמ תא ולסיח אל ןיידע .ינחלופהו ישגרה ןבומב םהירתסממ םתוא ולטרע אל ןיידעו

45 | יסלק טלב

45 | יסלק טלב לוחמ | תורוצ | 44 לש הווארל תונמדזה תובר םימעפ

לוחמ | תורוצ | 44

לש הווארל תונמדזה תובר םימעפ היפרגואירוכל קינעה םיישגרה ,םייוזהה םיעטקל דוגינב — חוכו בצק ,הפונת םויקה תוכז ,רומאכ לבא .יתלילעה ךרעמה לש םיימיטניאהו הניאו ,תינרוצ קר הניא יתונמאה טלבב םיימואל תולוחמ לש םיזמור םה .ןיינעו תוידוגינ לש םיימינפ םיכרצב קר תנגועמ ״עבט״ה לש ולודלד חכונל הקוצמו היגלטסונ לש םלש םלועל .תוינרדומב

תוינרדומה חכונל - עוגפ אלו יתימא ישונא עבטל עבמ תתל ההימכה << הכילוהש ההימכה םג וז .יסלקה טלבה תא הבציעש תיזכרמ היווח התיה - ׃לוחמב תוינרדומה תכפהמ לא יסלקה טלבה תא םירשעה האמה תישארב רחא׳ו ׳ביבאה ןחלופ׳ ומכ תוריצי תונמנ םייצולחהו םילודגה הייוטיב םע יקסני׳זינ בלצו ידגאה ןדקרה ידי־לע ועצובו ורצונש - ׳ןואפ לש םירהצ .הקסני׳זינ הבלסינורב ותוחאו

47 | יסלק טלב

׳ו קרפ ״תונמא״ ,םימסוק ,םינציל ,תובוב

-ילייח ,תובוב לש תויומד תודקור םיבר םייסלק םיטלבב חוכמ המבה לע םייחל ומקש ,םתס םיצפח לש וליפאו ,עוצעצ לע תולעהל דואמ בהוא םג יסלקה טלבה .םולח וא ףושיכ ,םיניילול ,םינציל ׃יממעה דיריהו סקרקה ןמ תויומד המבה .םימסוק המיבה לע הלעה (בילד לש הקיזומ ,1870) ה י ל פ ו ק טלבה סרואמו ריעצ טנדוטס .סוילפוק ומשו ינוהמת תובוב-הנוב רשב השיאל התוא בשוחו ,הפיה הבובב תשאונ הבהא בהאתמ ,הבוב יהוזש תעדל חכונ אוה תובר תוכופהת ירחא קר .םדו לש וז ,רמולכ ,הדרשש וז) היפרגואירוכה .ותסוראל רזוחו לש יתעונתה םזינכמה תא הניצקמ (1884 תנשמ הפיטפ סוירמ לש רדעיהו ץוח יפלכ הוואר הלוכ-לכ ,התוליבס תא ,הבובה

הנוזירא טלב ,״םיזוגאה חצפמ״ >>

לוחמ | תורוצ | 46

49 | יסלק טלב

,הדמחנ םיחופיט תב ,החפשמה תביבח איהש תרגבתמ הדלי ,םייתרבח תולוחמ קרפה לע .תיזירפק תצקו הבבוש תצק .ןווכתמב יחטשו ינניח הז קלח .םינטק םיחתמו תונטק תואנק לש םולח ׃היזטנפ לש הליל איה היינשה הכרעמה וליאו לש םידחפו תוהימכ התעדות יכבנמ םיעקוב ובש ,הדליה ,תנגומה התודלי םות תא המצעל הבישמ איה .תורגבתה םדקפמ תומדב יריבא גוז-ןב המולחב הל תארוב איה רשאכ .םיזוגא חצפמ לש לוגלג ומצע אוהש ,עוצעצה-ילייח לש אבצו םירבכעה ךלמ לש לפאה םויאב הנעמל םחלנ ריבאה התבהאב הכוז אוה .םתוא חצנמו ,ףתרמה ןמ ולעש ויללצ תוריעה ,רקובה לאו — םיקתממה ץרא לא ותא התוא חקולו רישעו ינוגסס רופיס אלא הז ןיא הרואכל .דרויה ךסמהו ,עוצעצ ילייח לש םלועב ,תוליעפו תויומד בר ,םידליל תודקור ןהו םייחל ומקש תוימואל תושובלתב טושיק-תובוב לבא .רחש ירסח הליל-ידחפו םיקתממ ,םיימואל תולוחמ .תומימתה ןמ קוחר ם י ז ו ג א ה ח צ פ מ םג ,םייתחתה וידברב ,רואהו ךשוחה ,ןוחטיבהו םויאה ,הבהאהו םייחה ןודא ,ןאכ םג אוהש םסקה םא ללכ רורב אלו ;םייאמו רוחש םסוק אוה .ער וא בוט ףושיכ אוה ,תובובה תא םייחל ומיקהב ללוחמ הווסמבו ;תודליה לש םייחה ירדס םירערעתמ וטיברש תחת לש ותומדב טשפומ ירבג לאדיאל הבהא לע הדגא רופיס לש תוקושתו םידחפ המיבה לע הלעמ טלבה ,ןכוממ עוצעצ-לייח ץוחמ קר םתוא תעדל הלוכי תרגבתמה הדליה .םייעמשמ-בר הנצחה אוהש ,לוחמב — הפשה תולובגל ץוחמו םויה תולובגל .םילימ רסח םולח לש דואמ תישממ תינפוג

לוחמ | תורוצ | 48

ה י ל פ ו ק ש אלא .תירבג הקושת לש ילאדיא אשומ — תוימינפ יטנמור וניא רבכ אוה .תימצע הינוריא רודחו חכופמ טלב אוה ןמ קוחר אוהו ,(דחי םג ינויערהו יתפוקתה-ירוטסיהה ןבומב) . ל ז י ׳ ג וא ד י פ ל י ס ה ומכ תוריצי לש תורסוימה תויזהה דבוע ויפלש ןמפוה א.ת.א לש ל ו ח ה ש י א רופיסה ,םנמאו) .יטסילנויצרו םימת תוחפ הברהו לפא רתוי הברה ,הז טלב לא הכילומו ,תלחות תרסח איה הבובל הבהאה ,רוקמב .(ןודבאהו ןועגישה

תיתשתכ הבובה ןויער לש הזה ימוק-יגרטה ,לופכה יפואה ה ק ש ו ר ט פ טלבב םצעומ ,ללכב טלבה גשומ לע הבשחמ לש רוגיא לש הקיזומל ןיקופ לאכימ לש ותריצי ,(1911) ירפכ קוש לש דיריב הלעמה םסוק לע רפסמ אוה .יקסניוורטס ייח וללה תובובלש ררבתמש אלא .תובוב שולש םע הזחמ הקשורטפ ינמלוגהו יטתפה ןצילה .ןמצע לשמ הקושתו שגר

תא ףדור ירבגהו רוחשה הגוז-ןב ;הייפהפיה תינדקרב בהואמ לבא .םומהה להקה יניעל רכיכב ותוא גרוהו ,ותאנקב ןצילה תומד — ירותסמה םסוקה אוה תובובה לש ןתומו ןהייח ןודא וניא תמהש םיפוצל הארמ אוהו — תיעמשמ-ברו הלוכי-לכ הז ירה ׃םירזפתמו םיעגרנ םה .הוועשו שק לש הבוב אלא

ןורטאת קר

.םסוקה תא תללקמו ,גגה לע הקשורטפ

לש וחור םימודמדה רואב העיפומ זאו

תובוב

לש

ח צ פ מ ,ןמפוה .א.ת.א

ברע הארמ הנושארה הכרעמה .דלומה גח לילב שחרתמ וזכרמבו ,ראומה חושאה וזכרמבש ןילקרטב יגיגח יתרבח

אוה . ם י ר ב כ ע ה

תיתורפסה ותריצי לע ססובמ ם י ז ו ג א ה ח צ פ מ םג

ך ל מ ו

ם י ז ו ג א ה

51 | יסלק טלב

לוחמ | תורוצ | 50

טלבה ןויערל תועמשמ תנועטו הלודג הברק שי הלא לוכל ,הרקמב אל ׃ותוהמ לע טלבה לש תימינפה הבשחמלו ,ומצע קסעש אוה — ינניחהו יזואוטריווה ,רומחה יסלקה טלבה אקווד -יבצמ תא השעו ,םדאל ץפחה ןיבש לובגה-יבצמב ךכ לכ הברה תורישע ,תובכרומ תוימוק-יגרט תוריציל רוקמ הלאה לובגה םג תויוויסרפסקאו קרב תובר ,תוקומעו תועשעשמ תואצמהב אוה הלא םיטלבב יזכרמ ינויערו יתלילע ריצ ,הרקמב אלו .דחי הבשחמ המבה לע תילעומ רופיסל דעבמ .הבובל הבהא רופיס רסח טקייבואכ ףוגה לש תויטוראה לע ,ינכמ ץפחכ ףוגה לע המוד .טקייבואל ףוגה תא ךפוהה לוחמה תוואר לעו ,העדות היפרגואירוכה ןכא איה הבשחמ התוא לש םלשומה עבמה ילכש אלא םניא תינדקרהו ןדקרה םג םנמואה .תיסלקה ,״תנכוממ״ה הרואכלש ףושיכ — םיענ םירביא לש הרוצת ,םיטקייבוא ,תובוב ?המבה לעש הגוצתל ץוחמ םויק ול ןיא

*

*

*

םשגומ אוה וליאכ הארנש ןח ןיב רוביח אוה יסלקה טלבה ,יתוכאלמ ,אצמומ ישוק לש הלודג הנגפה ןיבל ,וילאמ יזכרמ ךרעל יסלקה טלבה הנענ ךכב .וילע תורבגתהה למעו תונמאב ריתסהל״ ׃הריציה ימוחת לכב תיברעמ הקיטתסאב .״תונמאה תא הילשא רוציל םינמא ושרדנ הז ךרע לש ומשב ,תורחא םילמב לבא .ץמאמ אלל ,וילאמ ומכ ענכוה םידבוע םה ובש רמוחהש היהת ןכא הרואכל-תולק לש וז הילשאש ידכ .יד היה אל ךכב

,ןניראס ורט ׃היפרגואירוכ ,ירוויסנל יניס ,הלונייו יקייה ,״הקשורטפ״ << 2003 ןניראס ורט תקהל

לוחמ | תורוצ | 52

היהת רמוחה תודגנתהש העשב-הב ךרוצ היה — היוארו הבושח תא חצנל ץמאמהש ךרוצ היה .לקשמ תלעבו תחכומ תאז לכב ויהי ,ךכ םשל ושרדנש םיגירחה תונמוימהו הנובתה ,רמוחה האצותהש יפ לע ףא — הווארל םינצחומ וליפאו ,ןיעל םירכינ .די ףניהב הגשוה וליאכ תואריהל השקבתה תיפוסה ויתולבגמ ,ודבוכ ,ישונאה ףוגה אוה לוחמ לכ לש רמוחה לש הפיכאב ,ףוגב והשלכ קבאמב ךורכ לוחמ לכ .ויתולוכיו תפש לבא .ויתולוכי תא חותמל המכ דעו ךיא תוטלחהבו ןוצרה ינוציקה קבאמה תא תדחוימ המצועב הטילבמ יסלקה טלבה — רתויב ףיקת קר אל אוהש ןפואב ףוגה לש ולוהינ תאו ,ףוגב הזה קבאמה תא להנמ יסלקה טלבה .ןצחומו ףוקש םג אוה אלא אקווד וז הניחבמ .הרואכל ,ורקיעמ ולוטיבל הריתח ידכ ךות לש הרתסהה״ תונמא לש ךרעה תא שממל ךורע יסלקה טלבה .רתויב הפושחהו הרוהטה הרוצב ״תונמאה לש תדמתמהו הקומעה תועמשמה דצמ ״יסלק״ אוה ךכב ׃תונמא לכ לש התיווה ןיערג תא הלגמ אוה ךכבו .הזה גשומה .םילבכב תולק