You are on page 1of 13

Venerina delta

Anais Nin

Prevela Eli Gili

Naslov originala Anas Nin Del ta of Ve nus

Copyright 1969 by Anas Nin Copyright 1977 by The Anas Nin Trust By arrangement with Barbara W. Stuhlmann, Authors Representative. Translation Copyright 2009 za srpsko izdanje, LAGUNA

Venerina delta
Erot ske pri e Ana is Nin

Sadraj
Ma ar ski avan tu ri sta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ma til da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 In ter nat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pr sten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Ma jor ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Umet ni ci i mo de li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Li lit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ma ri ja na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 e na s ve lom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Ele na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Bask i Bi u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Pjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ma nuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Lin da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 Mar sel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Predgovor *
[A pril, 1940] Je dan ko lek ci o nar knji ga po nu dio je Hen ri ju Mi le ru sto do la ra me se no za erot ske pri e. Bi la je dan te ov ska ka zna osu di ti Hen ri ja da pi e ero ti ku za do lar po stra ni. Bu nio se jer je ta da bio u ras po lo e nju su prot nom od ra ble ov skog, za to to je pi sa nje po na rud bi ni bi lo na lik na ka stra ci ju. Pi sa nje s vo a je rom na klju a o ni ci li i lo je nje go ve ma to vi te avan tu re spon ta no sti i za do volj stva.* [De cem bar, 1940] Hen ri mi je pri ao o ko lek ci o na ru. Po ne kad su za jed no ru a li. Ku pio je je dan Hen ri jev ru ko pis i on da mu pred lo io da na pi e ne to za jed nog nje go vog sta rog i bo ga tog kli je n ta. Ni je mo gao da ka e mno go o tom kli jen tu osim da ga za ni ma ero ti ka. Hen ri je po eo ve se lo, a le i se. Iz mi ljao je di vlje pri e ko ji ma smo se sme ja li. Pri stu pio je to me kao eks pe ri men tu i u po et ku je iz gle da lo la ko. Ali ubr zo mu se smu i lo. Ni je hteo ni da pip ne osta le ma te ri ja le ko je je na me ra vao da
* Pre uz e to iz Dnev ni ka Ana is Nin, tre i tom

10

Anais Nin

Venerina delta

11

na pie za svoj pra vi po sao pa je bio osu en da iz mi lja i na si lu me nja ras po lo e nje. Ni ka da ni je do bio ni jed nu re pri zna nja od tog ud nog po kro vi te lja. Mo da je bi lo pri rod no to ne e li da ot kri je svoj iden ti tet. Ali Hen ri je po eo da za fr ka va ko lek ci o na ra. Da li taj po kro vi telj za i sta po sto ji? Da ni su stra ne na me nje ne sa mom ko lek ci on a ru ka ko bi mu oi ve le me lan ho li an i vot? Da li je u pi ta nju jed na ista oso ba? Hen ri i ja smo na i ro ko pri a li o to me, zbu nje ni i za ba vlje ni. Ta da je ko lek ci on ar re kao da nje gov kli jent sti e u Nju jork i da e ga Hen ri upo zna ti. Ali ni ka da ni je do lo do tog sa stan ka. Ko lek ci o nar je is crp no opi si vao ka ko je po slao ru ko pi se avi o nom i ko li ko to ko ta, bi le su to sit ne po je di no sti ko je je tre ba lo da da ju pri zvuk isti ne nje go vim tvrd nja ma o po sto ja nju kli jen ta. Jed nog da na tra io je pri me rak knji ge Cr no pro le e s po sve tom. Ali zar mi ni ste re kli da ve ima sve mo je pot pi sa ne knji ge?, pi tao je Hen ri. Iz gu bio je pri me rak Cr nog pro le a. Ko me da po sve tim knji gu?, ne du no je upi tao Hen ri. Sa mo na pi i te Do brom pri ja te lju i pot pi i te se. Ne ko li ko ne de lja ka sni je, Hen ri ju je bio po tre ban pri me rak Cr nog pro le a, ali ni je nig de mo gao da ga na e. Od lu io je da po zaj mi ko lek ci on a re vu knji gu. Oti ao je u nje go vu kan ce la ri ju. Se kre ta ri ca mu je re kla da sa e ka. Dok je e kao, raz gle dao je knji ge na po li ci. Ugle dao je Cr no pro le e i iz vu kao knji gu. Bi la je to ona ko ju je po sve tio Do brom pri ja te lju. Ka da je ko lek ci o nar iza ao, Hen ri mu je, sme ju i se, uka zao na to. Ko lek ci on ar mu je pod jed na ko do bro ras po lo en ob ja snio: Oh, da, i a je bio to li ko ne str pljiv da sam mu po slao svoj pri me rak dok sam e kao da mi vi pot pi e te ovaj.

Na me ra vao sam da za me nim knji ge ka da sle de i put bu de do ao u Nju jork. Sa da sam jo zbu nje ni ji, re kao mi je Hen ri ka da smo se na li. Hen ri je pi tao da li se po kro vi te lju do pa da nje go vo pi sa nje, a ko lek ci o nar je od go vo rio: Oh, sve mu se do pa da. Sve je sjaj no. Ali naj vi e mu se do pa da ka da je sa mo na ra ci ja, pu ka pri a bez ana li zi ra nja i fi lo zo fi ra nja. Hen ri ju je bio po tre ban no vac za put ne tro ko ve i pred lo io mi je da i ja po vre me no pi em. Ni sam e le la da pi em o isti ni tim do i vlja ji ma te sam na pra vi la me a vi nu od pri a ko je sam u la i ko je sam iz mi sli la, pre tva ra ju i se da je to dnev nik jed ne e ne. Ni ka da ni sam upo zna la ko lek ci on a ra. Tre ba lo je da pro i ta mo je pri e i da mi ka e mi lje nje. Da nas sam pri mi la te le fon ski po ziv. Glas je re kao: Do bro je. Ali iz o sta vi po e zi ju i bi lo ka kve opi se osim sek su al nih. Usred sre di se na seks. Ta ko sam po e la sve sno da pi em neo zbilj no, di vlje, ma to vi to i s to li kim pre te ri va njem da sam mi sli la da e pomis liti kako pra vim ka ri ka tu ru od sek su al no sti. Ali ni je se a lio. Pro vo di la sam da ne u bi bli o te ci pro u a va ju i Ka ma su tru i slu a ju i naj lu e avan tu re svo jih pri ja te lja. Ma nje po e zi je, po no vio je glas pre ko te le fo na. Bu di od re e na. Ali mo e li iko da do i vi za do volj stvo u i ta nju kli ni kih opi sa? Zar sta rac ne zna ka ko re i pre no se bo je i zvu ke do te la? Sva kog ju tra po sle do ru ka se la bih da is pi em od re e nu ko li i nu ero ti ke. Jed nog ju tra sam ot ku ca la: Po sto jao je je dan ma ar ski avan tu ri sta Dala sam mu broj ne vr li ne: le po tu, ot me nost, gra ci o zno st, ar m, da r za glu mu, zna nje mno gih je zi ka, ge ni jalnost za in tri ge, za iz ba vlja nje iz te ko a i za iz be ga va nje po sto ja no sti i od go vor no sti.

12

Anais Nin

Venerina delta

13

Jo je dan te le fon ski po ziv: Sta rac je za do vo ljan. Usred sre di se na seks. Iz o sta vi po e zi ju. Ti me je za po e ta epi de mi ja erot skih dnev ni ka. Svi su za pi si va li svo je sek su al ne do i vlja je. Do i vlja je ko je su iz mi sli li, u li od dru gih, pro i ta li u de li ma Kraft-Ebin ga i u me di cin skim knji ga ma. Vo di li smo sme ne raz go vo re. Ne ko bi is pri ao pri u, a osta li su ima li da po go de da li je isti ni ta ili iz mi lje na. Ili iz vo dlji va. Da li je to iz vo dlji vo? Ro bert Dan kan se nu dio da pro ve ri, da is pi ta na u ma to vi tost, da po tvr di ili ne gi ra na e fan ta zi je. Svi ma je bio po tre ban no vac pa smo svi ue stvo va li u pri a ma. Si gur na sam da sta rac ne zna ni ta o bla en stvu, ek sta zi i bli sta vim od je ci ma sek su al nih od no sa. Nje go va po ru ka je gla si la: iz ba ci ti po e zi ju. Ste ril ni seks, li en ika kve lju bav ne to pli ne ue stvo va nja svih u la, do di ra, zvu ka, po gle da, uku sa; svih eufo ri nih do da ta ka, tihe mu zi ke, ras po lo e nja, at mos fe re, va ri ja ci ja pri mo rao ga je da pri beg ne li te rar nim afro di zi ja ci ma. Mo gli smo da mu oda mo bo lje taj ne, ali on bi ostao gluv na njih. Ali ka da se bu de za do vo ljio jed nog da na, re i u mu da je nje go va op sed nu tost ge sto vi ma li e nih ika kvih ose a nja go to vo ugu i la na u strast, da smo ga na gr i va li za to to nas je bez ma lo pri mo rao da se za rek ne mo na e sti tost ti me to je tra io da iz ba ci mo na afro di zi jak po e zi ju. Do bi la sam sto do la ra za erot ske pri e. Gon za lu je bio po tre ban no vac za zu ba ra, Hel bi je tre ba lo ogle da lo za ples, a Hen ri ju no vac za put. Gon za lo mi je is pri ao pri u o Ba sku i Bi uu, a ja sam je na pi sa la za ko lek ci o na ra. [Fe bru ar, 1941] Ni je pla en ra un za te le fon. Oko me ne se ste za la mre a eko nom skih te ko a. Svi oko me ne su neo dg o vor ni i ne sve sni bro do lo ma. Na pi sa la sam tri de set stra na erot skih pri a.

Po no vo sam po sta la sve sna to ga da ne mam ni pre bi je ne pa re i po zva la sam ko lek ci o na ra. Da li mu je bo ga ti kli jent re kao ne to o po sled njem ru ko pi su ko ji sam po sla la? Ne, ni je, ali e uze ti ovaj ko ji sam upra vo za vr i la i is pla ti ti me. Hen ri mo ra da ide kod le ka ra. Gon za lu su po treb ne na o a re. Ro bert je svra tio s B. i tra io da mu dam no vac za bi o skop. a s pro zo ra iz nad vra ta pa la je na pa pi re i na moj rad. Do ao je Ro bert i uzeo mo ju ku ti ju s pa pi rom za ku ca nje. Da li se i i smu i la por no gra fi ja? Ho e li se de si ti u do? Po e la sam da za mi ljam ka ko ka e: Daj te mi sve to ona na pi e. e lim sve. Sve mi se svi a. Po sla u joj ve li ki po klon, ve li ki ek za sve to je na pi sa la. Mo ja pisaa ma i na se po kva ri la. Vra tio mi se op ti mi zam ka da sam sta vi la sto do la ra u dep. Po ve ri la sam Hen ri ju: Ko lek ci o nar mi je re kao da vo li pro ste neo bra zo va ne e ne, ali me je po zvao na ve e ru. Ima la sam ose aj da Pan do ri na ku ti ja kri je taj nu en ske sen zu al no sti, ko ja se to li ko raz li ku je od mu ke da joj ne pri sta je mu ki je zik. Tek tre ba iz mi sli ti je zik sek sa. A je zik u la tek tre ba is tra i ti. D. H. Lo rens po eo je da stva ra je zik za na go ne, be e i od kli ni nog, na u nog, ko ji iz ra a va sa mo ono to te lo ose a. [Ok to bar, 1941] Hen ri je re kao ne ko li ko oprenih stva ri ka da se vra tio. Da mo e da i vi ni od e ga, da se ose a to li ko do bro da bi mo gao da na e po sao, da ga nje go va ast spre a va da pi e sce na ri ja za Ho li vud. Na po sled nju re e ni cu od go vo ri la sam: Ali ast te ne spre a va da pi e erot ske pri e za no vac? Hen ri se na sme jao, pri znao pa ra doks i pro ti vu re nost, po no vo se na sme jao i pro me nio te mu. Fran cu zi ima ju tra di ci ju knji ev ne ero ti ke ko ja je na pi sa na le pim ugla e nim sti lom. Mi sli la sam da i ov de po sto ji

14

Anais Nin

Venerina delta

15

sli na tra di ci ja ka da sam po e la da pi em za ko lek ci o na ra, ali je ni sam ot kri la. Na la sam sa mo jefti ne pri e ko je su na pi sa li dru go ra zred ni pi sci. Iz gle da da ni je dan do bar pi sac ni je pro bao da pi e ero ti ku. Re kla sam Dor du Bar ke ru da su Ka res Kro zbi, Ro bert, Vir di ni ja Ad mi ral i dru gi po e li da pi u. Nje go vom smi slu za hu mor od go va ra la je za mi sao da sam ja ma dam ove sno bov ske knji ev ne jav ne ku e iz ko je je iz ba e na vul gar nost. Ja obez be u jem pa pir i in di go. Ano nim no do sta vljam ru ko pi se i ti tim ano nim nost svih, ob ja sni la sam, sme ju i se. Dord Bar ker sma tra da je to da le ko za bav ni je i na dah nu ti je od pro sja e nja, po zajm lji va nja ili ula gi va nja pri ja te lji ma ka ko bi te po zva li na ru ak. Oku pi la sam pe sni ke oko se be i svi smo pi sa li div ne erot ske pri e. Ima li smo si lo vi te pe sni ke iz li ve za to to smo bi li pri mo ra ni da se usred sre di mo sa mo na sek su al nost. Pi sa nje erot skih pri a vo di lo je ka e sti tom ume sto blud nom i vo tu. Har vi Brajt, Ro bert Dan kan, Dord Bar ker, Ka res Kroz bi, svi smo usme ri li svo ju ve ti nu na ve li ka kre at iv na do stig nu a i oba su li star ca obi ljem per verz nih po sla sti ca ta ko da je mo lio za jo. Ho mo sek su al ci su pi sa li kao e ne. Sti dlji vi su pi sa li o or gi ja ma. Fri gid ni o mah ni tom za do vo lja va nju. Naj po e ti ni ji su opi si va li i sto i vo tinj sko za do vo lje nje, a naj kon zer va tiv ni ji per ver zi je. Pro ga nja le su nas u de sne pri e ko je ni smo mo gli da is pri a mo. Oku pi li bi smo se i za mi lja li tog star ca, pri a li o to me ko li ko ga mr zi mo to nam ne do zvo lja va da me a mo sek su al nost i ose aj nost, sen zu al nost i emo tiv nost. [De cem bar, 1941] Dord Bar ker je bio ua sno si ro ma an. e leo je da pi e vi e erot skih pri a. Na pi sao je osam de set pet stra na. Ko lek ci o nar je re kao da su nad re al ne. Ja sam bi la odu e vlje na nji ma.

Njego vi opi si vo e nja lju ba vi bi li su zbr ka ni i u de sni. Lju bav na tra pe zu. Svo ju pr vu za ra du po tro io je na pi e, a ja ni sam mo gla da mu po zaj mim ni ta osim pa pi ra i in di ga. Dord Bar ker, sjaj ni en gle ski pi sac, pi sao je erot ske pri e ka ko bi mo gao da pi je, ba kao to je Utri lo pra vio sli ke u za me nu za bo cu vi na. Po e la sam da raz mi ljam o star cu ko ga svi mr zi mo. Od lu i la sam da mu na pi em pi smo, da mu se ne po sred no obra tim i ka em mu ta ose a mo. Dra gi ko lek ci o na ru, mr zi mo vas. Seks gu bi mo i a ro li ju ka da po sta ne ne dvo smi slen, me ha ni ki, pre na gla en, ka da se pre tvo ri u me ha ni ku op sed nu tost. Ta da po sta je do sa dan. Vi ste nas na u i li bo lje od svih ko li ko je po gre no raz dva ja ti ga od ose a nja, gla di, e lje, po hle pe, hi ro va, ka pri ca, li nih ve za i du bljih od no sa ko ji mu me nja ju bo ju, ukus, ri tam, in ten zi tet. Ne zna te ko li ko pro pu ta te svo jim mi kro skop skim is pi ti va njem sek su al ne ak tiv no sti is klju ujui in te lek tu al ne, ma to vi te, ro man ti ne i emo tiv ne ve ze ko je su go ri vo za ras pa lji va nje e lje. To su afro di zi ja ki ele men ti ko ji sek su da ju iz ne na u ju u tek stu ru i pre fi nje ne pro me ne. Vi li a va te svoj svet ose a nja. Zbog to ga on ve ne, vi ga iz glad nju je te i isi sa va te mu krv. Bi li bi ste naj mo ni ji mu ka rac na sve tu kad bi ste obo ga i va li svoj sek su al ni i vot svim onim uz bu e nji ma i avan tu ra ma ko je lju bav uli va sen zu al no sti. Ra do zna lost i strast i ne iz vor sek su al ne mo i. A vi po sma tra te ka ko se nje gov ma li pla men gu i. Sek su al ni i vot ne mo e na pre do va ti u mo no to ni ji, bez ose a nja, ma te, pro me ne ras po lo e nja i iz ne na e nja u kre ve tu. On mo ra bi ti po me an sa su za ma, sme hom, re i ma, obe a nji ma, sce na ma, lju bo mo rom, za vi u, svim za i ni ma stra ha, ne po zna tih pu to va nja, no vih li ca, ro ma na, pri a, sno va, fan ta zi ja, mu zi ke, ple sa, opi ju ma, vi na.

16

Anais Nin

Venerina delta

17

Ko li ko gu bi te ovim pe ri sko pom upe re nim sa mo ka po vr i ni svo je sek su al no sti, ume sto da ui va te u ha re mu raz li i tih i ni ka da po no vlje nih u de sa? Ne po sto je dve iste ko se, ali vi nam ne do zvo lja va te da tro i mo re i na opi si va nje ko se; ne ma dva ista mi ri sa, ali ako se za dr i mo na to me, vi uz vi ku je te: iz ba ci te po e zi ju! Ne ma dva te la iste tek stu re, kao ni istog sve tla, tem pe ra tu re, sen ke, ni je dan po kret se ne po na vlja za to to lju bav nik ko ga uz bu u je pra va lju bav mo e da is ka e i ta vu ska lu ve ko va lju bav ne ve ti ne. Ko li ki ras pon, ka kve pro me ne do ba, ko li ko pro me na zre lo sti i ne vi no sti, per ver zi je i umet no sti Sa ti ma smo se de li i pi ta li se ka ko iz gle da te. Mo ra da ste pot pu no sme u ra ni ako ste za tvo ri li u la za svi lu, sve tlo, bo ju, ukus, ka rak ter, tem pe ra ment. Po sto ji to li ko sit nih u la ko ja slu e kao pri to ke ve li ke re ke sek sa i ko je je ne gu ju. Sa mo zdru e ni ot ku ca ji pol nog or ga na i sr ca mo gu da iza zo vu ek sta zu.

DO DA TAK Dok smo pi sa li erot ske pri e za do lar po stra ni, shva ti la sam da ve ko vi ma po sto ji sa mo je dan mo del za ovaj knji ev ni a nr mu ko pi sa nje. Ve sam bi la sve sna raz li ke iz me u mu kog i en skog od no sa pre ma sek su al nim is ku stvi ma. Zna la sam da po sto ji ve li ka raz li ka iz me u ne dvo smi sle no sti Hen ri ja Mi le ra i mo je dvo smi sle no sti iz me u nje go vog ra ble ov skog po gle da na seks proetog hu mo rom i mo jih po et skih opi sa vo e nja lju ba vi u neo bja vlje nim de lo vi ma dnev ni ka. Dok sam pi sa la tre u knji gu Dnev ni ka, ima la sam ose aj da Pan do ri na ku ti ja sa dr i taj ne en ske sen zu al no

sti, ko ja se to li ko raz li ku je od mu ke da se ne mo e iz ra zi ti mu kim je zi kom. Mi slim da su e ne sklo ne to me da prot ka ju seks ose a nji ma i lju ba vlju i da iz dvo je jed nog mu kar ca ume sto da bu du pro mi sku it et ne. To mi je po sta lo ja sno dok sam pi sa la ro ma ne i Dnev nik, a jo oi gled ni je ka da sam po e la da pre da jem. Ali iako je en ski stav pre ma sek su pot pu no dru ga i ji od mu kog, jo ni smo na u i le da pi e mo o to me. Ve ro va la sam da je u erot skim pri a ma to sam pi sa la za kli jen ta ko ji je vr io pri ti sak na me ne da iz o sta vim po e zi ju moj stil na stao iz i ta nja mu kih ra do va. Zbog to ga sam du go sma tra la da sam iz ne ve ri la svo je en sko bi e. Osta vi la sam erot ske pri e po stra ni. Ka da sam ih po no vo pro i ta la po sle mno go go di na, vi de la sam da moj glas ni je bio u pot pu no sti ugu en. U broj nim pa su si ma in tu i tiv no sam ko ri sti la en ski je zik i opi si va la sek su al no is ku stvo iz en skog ugla. Na kra ju sam od lu i la da ob ja vim erot ske pri e za to to one pred sta vlja ju po et ne na po re e ne u jed nom sve tu ko ji je do tle bio is klju i vo mu ki. Ako ika da bu de ob ja vlje na nepreraena ver zi ja Dnev ni ka, ovaj en ski stav e ja sni je do i do iz ra a ja. On e po ka za ti da e ne (kao i ja u Dnev ni ku) ni ka da ne odva ja ju seks od ose a nja, od lju ba vi pre ma ce lo kup nom mu kar cu. Ana is Nin Los An e les Sep tem bar, 1976.

18

19

Maarski avanturista
Po sto jao je je dan ma ar ski avan tu ri sta za pa nju ju e le po te i sa mo uv e re nog ar ma. Bio je ugla en, na da ren po put ko lo va nog glum ca i ve o ma kul tu ran. Go vo rio je ne ko li ko je zi ka i imao ari sto krat ske ma ni re. Is pod sve ga to ga krio se maj stor za in tri ge, za iz vla e nje iz te ko a, za glat ko i br zo na pu ta nje ze ma lja i ula e nje u njih. Pu to vao je u ve li kom sti lu, s pet na est san du ka iz u zet no kva li tet ne ode e. Pra ti la su ga dvo ji ca krup nih Da na ca. Zbog svog uro e nog auto ri te ta do bio je na di mak Ba ron. Ba ro na ste mo gli da sret ne te u naj ra sko ni jim ho te li ma, na ku pa li ti ma i konj skim tr ka ma, na pu to va nji ma oko sve ta, obi la sci ma Egip ta, pu to va nji ma kroz pu sti nju, u Afri ci. e ne su ga svu gde oba si pa le pa njom. Po put sve stra nog glum ca, pre u zi mao je jed nu ulo gu za dru gom ka ko bi za do vo ljio ukus sva ke od njih. Bio je naj ot me ni ji ple sa, naj i vah ni ji part ner za ve e ru, naj de ka dent ni ji za ba vlja u raz go vo ri ma u e ti ri oka. Umeo je da upra vlja am cem, da ja e, da vo zi. Po zna vao je sva ki grad kao da je i ta vog i vo ta i veo u nje mu. Po zna vao je sve u dru tvu. Bio je pro sto neo p ho dan.

20

Anais Nin

Venerina delta

21

Ka da bi ostao bez nov ca, oe nio bi se bo ga tom e nom, oro bio je i ot pu to vao u dru gu ze mlju. e ne se uglav nom ni su bu ni le niti a li le po li ci ji. To li ko su ui va le u dru tvu svog mu a ne ko li ko ne de lja ili me se ci da je to da le ko pre va zi la zi lo pre ne ra e nost to su osta le bez nov ca. Is ku si le su i vot sa sna nim kri li ma i bar na tre nu tak le te le vi so ko iz nad osred njo sti. On bi ih to li ko vi so ko po di zao i ta ko br zo obr tao svo jim i ni ma da je i nje gov od la zak li io na let. To se i ni lo bez ma lo pri rod nim ni jed na part ner ka ni je mo gla da pra ti nje go ve ve li ke or lov ske za ma he kri li ma. Slo bod ni, ne uh va tlji vi avan tu ri sta ko ji je ska kao s jed ne zlat ne gra ne na dru gu uma lo ni je upao u zam ku, u klop ku ljud ske lju ba vi, ka da je u pe ru an skom po zo ri tu upo znao bra zil sku ple sa i cu Ani tu. Nje ne du gu lja ste oi ni su trep ta le po put oi ju dru gih e na. Li i le su na oi ti gra, pu me ili le o par da, s kap ci ma ko ji su se le njo i spo ro sklapali i iz gle da li kao da su za i ve ni pre ma no su. Oi su joj bi le uske, s la sciv nim ko sim po gle dom e ne ko ja kao da ne e li da vi di ta se de a va s nje nim te lom. Zbog sve ga to ga oda va la je uti sak kao da vo di lju bav, to je uz bu di lo Ba ro na im ju je ugle dao. Obla i la se okru e na obi ljem cve a ka da je uao u nje nu gar de ro bu. Na odu e vlje nje obo a va la ca ko ji su se de li oko nje, kar mi ni sa la je svo je me u no je, ali im ni je do zvo lja va la da na pra ve ni naj ma nji po kret pre ma njoj. Sa mo je po di gla gla vu i osmeh nu la se ka da je Ba ron uao. Sta vi la je jed nu no gu na ni ski sto i, po di gla te ku bra zil sku ha lji nu i ru kom pu nom pr ste nja ponovo po e la da sta vlja kar min na pi ku, sme ju i se uz bu e nju mu ka ra ca oko se be. Pi ka joj je iz gle da la kao ogrom ni cvet iz sta kle ne ba te, ve a od svih ko je je Ba ron vi deo, okru e na gu stim, ko vr da vim, sjaj no cr nim dla i ca ma. Kar mi ni sa la je usmi ne kao da su usta, ve om a te melj no, pa su iz gle da le kao kr va vo cr ve ne

ka me li je, otvo re ne na si lu da se vi di za tvo re ni unu tra nji pu po ljak, ble a, ne ni ja unu tra njost cve ta. Ba ron ni je mo gao da je na go vo ri da iza e s njim na ve e ru. Nje na po ja va na bi ni pred sta vlja la je sa mo pred i gru ono me to je ra di la u po zo ri tu. Sle di la je ta ka po ko joj je bi la po zna ta u ce loj Ju noj Ame ri ci ka da bi se lo e u po zo ri tu, du bo ke, mra ne i s po lu na vu e nim za ve sa ma, is pu ni le imu nim mu kar ci ma iz i ta vog sve ta. e na ma ni je bilo do zvo lje no da pri su stvu ju toj elit noj bur le ski. Po no vo je obu kla ko stim s mno go pod suk nji ko ji je no si la na sce ni dok je pe va la bra zil ske pe sme. Ali ni je se ogr nu la a lom. Ha lji na je bi la bez bre te la, a nje ne ras ko ne buj ne gru di, steg nu te ha lji nom uskog stru ka, stre mi le su vi si na ma i go to vo se ce le nu di le po gle di ma. U toj ha lji ni je, ka ko je pred sta va od mi ca la, po e la da obi la zi lo e. Ka da bi ne ko to za tra io, ona bi kle kla pred mu kar cem, ras kop a la mu pan ta lo ne, ru ka ma po kri ve nim na ki tom iz va di la ki tu i, spret nim do di ri ma, ve ti nom i pre fi nje no u ko je ma lo e na po se du je, si sa la ga dok se mu ka rac ne bi za do vo ljio. Nje ne ru ke bi le su pod jed na ko upo sle ne kao usta. Svi mu kar ci su bez ma lo gu bi li ra zum od nje nog na dra i va nja. Ela sti nost nje nih ru ku, ra zno vr snost rit ma, pro me ne od sti ska a ke oko ce log kur ca do le pr a vog do di ri va nja gla vi a, od vr stog gnje e nja svih de lo va do naj bla eg go li ca nja stid nih dla i ca sve to je ra di la iz u zet no le pa i pu te na e na dok je pa nja pu bli ke bi la usme re na na bi nu. Mu kar ci su ne iz mer no ui va li u to me da vi de ka ko ku rac ula zi u nje na u de sna usta iz me u bli sta vih zu ba dok joj se gru di po di u, i ve li ko du no su pla a li za to za do volj stvo. Nje no pri su stvo na sce ni pri pre mi lo bi ih za ula zak u lo u. Iza zi va la ih je usna ma, oi ma, gru di ma. A za do vo lje nje, uz mu zi ku, sve tla i pe va nje, dok se de iz nad pu bli ke u mra noj

22

Anais Nin

Venerina delta

23

lo i s po lu na vu e nom za ve som, pred sta vlja lo je iz u zet no pi kant ni ob lik za ba ve. Ba ron se go to vo za lju bio u Ani tu i ostao je s njom du e ne go s dru gim e na ma. Ona ga je za vo le la i ro di la mu dvo je de ce. Ali oti ao je po sle ne ko li ko go di na. Na vi ka je bi la su vi e sna na, na vi ka slo bo de i pro me na. Ot pu to vao je u Rim i iz naj mio apart man u ho te lu Grand. U apart ma nu po red nje ga na la zio se pan ski am ba sa dor sa e nom i dve ma le er ke. Ba ron ih je oa rao. Am ba sa do ro va e na ga je obo a va la. To li ko su se spri ja te lji li a on je bio ta ko di van s de com, ko ja ni su zna la ka ko da se za ba ve u ho te lu, da je de voj i ca ma ubr zo pre lo u na vi ku da uju tru odu kod Ba ro na i pro bu de ga sme hom i za i kava njem, to ni su mo gle da ra de sa svo jim ozbilj nim ro di te lji ma. Jed na de voj i ca ima la je oko de set, a dru ga dva na est go di na. Obe su bi le pre le pe, krup nih bar u na sto cr nih oi ju, du ge svi len ka ste ko se i zlat ne ko e. No si le su krat ke be le ha lji ni ce i be le sok ne. Vri te i bi utr a le u Ba ro no vu so bu i ba ci le se na nje gov ve li ki kre vet. On bi ih go li cao i ma zio. Ba ron se, po put mno gih mu ka ra ca, bu dio s pe ni som u ose tlji vom sta nju. Za pra vo u ve o ma ose tlji vom sta nju. Ni je imao vre me na da usta ne i da se olak a mo kre njem. Pre ne go to bi sti gao to da ura di, dve de voj i ce bi do tr a le pre ko ugla a nog par ke ta i ba ci le se na nje ga i na nje gov uz dig nu ti jar bol, do ne kle po kri ven ve li kim ble do pla vim po kri va em. De voj i ce ni su obra a le pa nju na to ka ko im se ha lji ni ce po di u, a vit ke no ge igra i ca pre pli u ka da bi pa le pre ko nje go vog pe ni sa pod po kri va em. Sme ju i se, one bi se pe nja le na nje ga, se de le na nje mu, po na a le se kao da je konj, uz ja ha le bi ga i te ra le da po me ra kre vet po kre ti ma te la. Lju bi le

su ga, vu kle za ko su i vo di le de ti nja ste raz go vo re. Ba ro no va ra dost zbog ta kvog nji ho vog po na a nja pre ra sla je u bol no i e ki va nje. Jed na de voj i ca je le a la na sto ma ku i bi lo je po treb no sa mo da se ma lo tr lja o nju ka ko bi do sti gao za do volj stvo. To je ui nio u igri, pra ve i se da na me ra va da je zba ci s kre ve ta. Si gu ran sam da e pa sti ako te ova ko gur nem, re kao je. Ne u pa sti, od go vo ri la je de voj i ca i uhva ti la se za nje ga pre ko po kri va a dok se on po me rao kao da e je gur nu ti s ivi ce kre ve ta. Sme ju i se, gur nuo joj je te lo na go re, ali ona je le a la bli zu nje ga ta ko da su joj se noice i ma le ne ga i ce tr lja le o nje ga dok se ona tru di la da ne skli zne. A on je na sta vljao svo ju la kr di ju dok su se obo je sme ja li. On da ga je dru ga de voj i ca, u e lji da iz jed na i od nos sna ga, uz ja ha la is pred dru ge, a on je mo gao vi e da se po me ra pod pri ti skom obe. Nje go va ki ta, skri ve na de be lim po kri va em, ko me a la se iz me u nji ho vih ma lih no gu sve dok ni je svr io, iz ne na u ju e bur no, pod le gav i u bor bi ko ju su de voj i ce do bi le na na in ko ji ni ka da ne bi mo gle da za mi sle. Ka da su do le dru gi put, dr ao je ru ke is pod po kri va a. On da je po di gao po kri va ka i pr stom i iza zvao ih da ga uhva te. One su elj no po e le da ju re prst ko ji je ne sta jao pa se opet po ja vlji vao na raz li i tim kra je vi ma kre ve ta i vr sto ga hva ta le a kom. Ubr zo ni su vi e hva ta le prst ve ki tu, iz no va i iz no va. e leo je da se za do vo lji te ih je pod sti cao da ga sve vr e ste u. Pot pu no bi ne stao is pod po kri va a, a kom uhva tio ud pa ga iz ne na da pu stio na go re ka ko bi ga uhva ti le. Pre tva rao se da je i vo ti nja ko ja e li da ih uhva ti i ugri ze, ne ka da bli zu me sta ko je je e leo, a one su ne iz mer no ui va le u to me. Igra le su mur ke sa i vo ti njom. i vo ti nja bi sko i la na njih iz ne kog skri ve nog ugla. Sa krio bi se na dno pla ka ra i po krio ode om. Jed na od de voj i ca otvorila

24

Anais Nin

Venerina delta

25

bi plakar, a on bi joj za vi rio is pod ha lji ne, uhva tio je i bla go ujeo za bu ti nu. Nji ho ve igre su bi le to li ko uz bu dlji ve, a de voj i ce bi se to li ko iz gu bi le u a ru igre da su nje go ve ru ke e sto do di ri va le sva ona me sta ko ja je e leo. Ba ron je ko na no opet ot pu to vao. Nje go vi vi so ki sko ko vi s tra pe za, od bo gat stva do bo gat stva, sma nji va li su se ka ko je nje go va sek su al na e lja po sta ja la ja a od po tra ge za nov cem i mo i. i ni lo se da vi e ne vla da e sti nom svo je e lje za e na ma. e leo je da se oslo bo di svo jih e na ka ko bi mo gao da se upu sti u po tra gu za uz bu e nji ma po ce lom sve tu. Jed no ga da na je sa znao da je bra zil ska ple sa i ca ko ju je vo leo umr la od pre ve li ke do ze opi ju ma. Nji ho ve er ke su ima le pet na est i e sna est go di na i e le la su da se otac sta ra o nji ma. Po slao je po njih. Ta da je i veo u Nju jor ku sa e nom s ko jom je imao si na. Ona ni je odo bra va la do la zak nje go vih er ki. Bi la je lju bo mor na zbog svog si na ko ji je imao sa mo e tr na est go di na. Po sle svih pu to va nja, Ba ron je sa da e leo dom i od mor od svih te ko a i pre tva ra nja. Imao je e nu ko ju je do ne kle vo leo i tro je de ce. Bi lo mu je dra go to e po no vo vi de ti er ke. Do e kao ih je ve li kim iz li vi ma lju ba vi. Jed na je bi la pre le pa, dru ga ne to li ko le pa ali pri vla na. Zna le su ka kav i vot vo di nji ho va maj ka dok su od ra sta le ta ko da ni su bi le ni su zdr a ne ni sti dlji ve. Bi le su za di vlje ne le po tom svog oca. A on se se tio svo jih igra ri ja s dve de voj i ce u Ri mu. Ali nje go ve er ke su bi le ma lo sta ri je i zbog to ga je si tu a ci ja bi la jo pri ma mlji vi ja. Dao im je ve li ki kre vet. Dok su de voj i ce jo pri a le o pu to va nju i su sre tu s ocem, on je uao u nji ho vu so bu da im po e li la ku no. Opru io se po red njih i po lju bio ih. One su

mu uz vra ti le po ljup ce. Dok ih je lju bio, ru ka ma je pre la zio pre ko nji ho vih te la ko ja je ose ao is pod spa va i ce. To mi lo va nje mu se do pa lo. Obe ste ta ko le pe. Ve o ma se po no sim va ma. Ne mo gu da do zvo lim da spa va te sa me. To li ko je vre me na pro lo ot ka ko sam vas vi deo, re kao je. Za gr lio ih je s oin skom lju ba vlju i za tit ni ki ih ma zio, a one se za spa le s gla vom na nje go vim gru di ma, po jed na sa obe stra ne. Nji ho va mla da te la s tek na pu pe lim gru di ma to li ko su ga uz bu di la da ni je mo gao da za spi. Mi lo vao je jed nu pa dru gu ma jim po kre ti ma ka ko ih ne bi pro bu dio. Ali ubr zo mu je e lja po sta la to li ko sna na da je pro bu dio jed nu i si lo vao je. Ni dru ga ni je bi la po te e na. Oti ma le su se i ma lo pla ka le, ali vi de le su to li ko to ga dok su i ve le s maj kom da se ni su bu ni le. Ali ovo ni je bio obi an slu aj in ce sta. Ba ro no va sek su al na e sti na je ra sla i pre tvo ri la se u op sed nu tost. Za do vo lje nje ga ni je oslo bo di lo ni umi ri lo. Ume sto to ga de lo va lo je kao sti mu lans. Od er ki bi oti ao kod svo je e ne i vo dio lju bav s njom. Pla io se da e nje go ve er ke po be i i na pu sti ti ga, pa ih je uho dio i go to vo ih utam ni io. Nje go va e na je sa zna la za to i na pra vi la e sto ku sce nu. Ali Ba ron je sa da bio po put lu da ka. Vi e ni je ma rio za svo ja ode la, ot me nost, avan tu re, bo gat stvo. Osta jao je kod ku e i mi slio sa mo o to me ka da e po no vo vo di ti lju bav sa er ka ma. Na u io ih je svim vr sta ma mi lo va nja. Na u i le su da se lju be pred njim dok se ne bi do volj no uz bu dio da ih po no vo uzme. Ali nje go va op sed nu tost i raz u la re nost po sta le su op te re e nje za sve. e na ga je na pu sti la. Jed ne no i je oti ao od er ki i tu ma rao sta nom, jo uvek plen e lje, erot ske gro zni ce i fan ta zi ja. Iz mo rio je de voj i ce. Za spa le su. A nje ga je po ho ta po no vo mu i la. Za sle pela ga je.

26

Anais Nin

27

Otvo rio je vra ta si no vlje ve so be. Nje gov sin je le ao na le i ma u du bo kom snu, po lu o tvo re nih usta. Ba ron ga je op i nje no po sma trao. Tvr di ku rac ga je i da lje mu io. Uzeo je sto li cu i sta vio je po red kre ve ta. Za tim je klek nuo na nju i gur nuo ud u si no vlje va usta. Sin se pro bu dio, gu e i se, i uda rio ga. De voj i ce su se ta ko e pro bu di le. Nji ho va po bu na pro tiv oe ve ne ra zum no sti do sti gla je vr hu nac i oni su na pu sti li mah ni tog osta re log Ba ro na.

Matilda
Ma til da je pra vi la e i re u Pa ri zu i ni je ima la ni dva de set go di na ka da ju je Ba ron za veo. Iako nji ho va ve za ni je po tra ja la du e od dve ne de lje, ona je to kom tog krat kog vre me na, kao za ra e na, pot pa la pod uti caj nje go ve fi lo zo fi je i vo ta i br zog na i na re a va nja pro ble ma. Za in te re so va lo ju je ne to to joj je Ba ron ne haj no re kao jed ne no i: da su Pa ri an ke ve o ma ce nje ne u Ju noj Ame ri ci zbog svo je ve ti ne u lju bav nim stva ri ma, zbog i vah no sti i du ho vi to sti. Za to su se mno go raz li ko va le od ju no a me ri kih e na, ko je su jo po to va le tra di ci ju skrom nog po vla e nja u se be i po slu no sti, to je osla bi lo nji ho vu li nost. Mo da je to bi lo po sle di ca to ga to su mu kar ci za zi ra li da od svo jih su pru ga stvo re lju bav ni ce. Kao i Ba ron, Ma til da je i ve la i vot kao da je niz ulo ga. Uju tru dok bi e lja la du gu pla vu ko su, re kla bi se bi: Da nas e lim da po sta nem ta i ta oso ba, i on da bi se pre tvo ri la u tu oso bu. Jed no ga da na je od lu i la da e li da po sta ne ot me na pred stav ni ca po zna te pa ri ske sti list ki nje i da ode u Pe ru. Tre ba lo je samo da od i gra ulo gu. Stoga se bri lji vo obu kla, s