You are on page 1of 6

Pada awal Mei 2010 kumpulan kami mula bergerak untuk mencari bahan mengenaiRokok.

Bahan-bahan ini boleh di peroleh melaluimajalah,buku,surat khabar dan juga internet.Pada awal 15.MEI.2010 setiap ahlikumpulan berkumpul di kelas semua bahan yangdi peroleh di bawa bersama.Setiap ahli kumpulan berkerjasama menghasilkan risalah mengenairokok.Risalah yang di hasilkan di berbanyakandengan cara photostap dan di edarkan kesemua pelajar 5 cekap REFLEKSI

Setiap ahli di minta menilai projek yang dijalankan dari awal perancangan hinggalah pada akhir projek dijalankan.Kami telah

membuat refleksi diri dengan meneliti faedah kekurangan dankekuatan projek yang dilaksanakan.Pada keseluruhannya projek ini telah berjaya dilaksanakan.Setiapahli kumpulan telah menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telahdiberikan dengan baik.Daripada refleksi ahli-ahli kumpulan,kamimerumuskan bahawa banyak faedah yang telah kami perolehidaripada projek khidmat masyarakat ini.Antaranya,ialah kami dapat:-mengetahui prosuder melaksanakan sesuatu program yangmelibatkan ahli masyarakat.-mewujudkan silaturahim dengan masyarakat setempatmewujudkan kerjasama,bertolak ansur dan hormat menghormatisesama ahli kumpulan-membantu golongan remaja mengelakkan diri daripada terlibatdalam gejala sosial-mewujudkan hubungan baik dengan agensi kerajaan

-meningkatkan keyakinan diri dalam mengendalikan program yangmelibatkan masyarakat luar sekolah Disamping itu ahli-ahli kumpulan juga telah mengenal pasti beberapa masalah semasa menjalankan projek ini.Antaranyaialah: -kekangan masa untuk mengadakan mesyuarat.-kesukaran menemui maklumat mengenai sejarah rokok -peruntukkan kewangan yang terhad-kurang keyakinan daripada pihak luar terhadap keupayaan kamimelaksanakan projek Walaupun menghadapi masalah,kami berjaya menjalankan projek ini seperti yang telah di rancang.Paling menggembirakan apabilausaha kami dihargai rakan-rakan,ibu bapa dan guru-guru CADANGAN

Kami mencadangkan supaya kempen menanganigejala sosial ini perlu di teruskan pada masa

hadapan.Kita perlu mengenal pasti gejala sosial yanglain seperti pergaulan bebas dan penyalahangunaandadah.Semua pihak perlu menggembleng tenaga,masadan wang untuk menjayakan sesuatu kempen agar gejala sosial dalam kalangan remaja dapat di benteras. BORANG REFLEKSIAHLI KUMPULAN 1.NAMA:NUR FATIN ATIQAH SYAHIRAH

NURUL HIDAYATUL AKMA2.TINGKATAN:5 Cekap3.PERANAN & TANGGUNGJAWAB:-menjadi pengerusi jawatankuasa-menjadi kumpulan.4.FAEDAH YANG DIPEROLEH DARIPADAPERLAKSANAAN PROJEK melatih saya menjadi pengerusi mesyuarat-membina keyakinan diri5.MASALAH SEMASA MENJALANKAN PROJEK -menghadapi masalah kekangan masamenghadapi masalah peruntukan kewangan-menghadapi masalah mendapatkan keyakinan daripadarakan-rakan,guru dan ibu bapa.6.CADANGAN-mempelbagaikan aktiviti untuk menangani gejala social-mengenal pasti lebih banyak gejala sosial yang menular dalam kalangan masyarakat.-melibatkan lebih banyak aginsi kerajaan dan bukankerajaan.7.HARAPAN

.PDF

.DOCX Download

Recommended

14 p.

Folio Sivik Tingkatan 5 Fablo_Sassa_7088 6246 Reads

3 p.

projek sivik tingkatan 5 Siswa93 5195 Reads

29 p.

Sivik - Tingkatan 5 Sekolah Portal 106597 Reads

16 p.

33612929 Folio Sivik Tingkatan 5 s_jin16 2922 Reads Next More From This User

2 p.

New Microsoft Office Word Document (2) FATINSWEETGURL 32 Reads

1 p.

mind map FATINSWEETGURL 568 Reads

1 p.

Learning Objectives FATINSWEETGURL 262 Reads

1 p.

isi kandungan FATINSWEETGURL 275 Reads Next Notes Post Note Rehana Bashira year ago Reply ?

Suhaimi AstaLavestaa year ago Reply pukimqk . Thaha Seena Farvin2 years ago Reply very useful 4 me to do my sivik folio..

About About Scribd Team Blog Join our team! Contact Us Subscriptions Subscribe today Advertise with us Get started AdChoices Support Help FAQ Press Partners Developers / API Legal Terms Privacy

Copyright Get Scribd Mobile

Mobile Site Copyright 2013 Scribd Inc. Language: English