You are on page 1of 1

Na osnovu lana 75.

Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), lana 3. i 14. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predkolskim ustanovama, osnovnim i srednjim kolama kao javnim ustanovama na podruju kantona Sarajevo (Slubene novine Kantona Sarajevo", broj. 3/13), Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa za popunu upranjenog radnog mjesta, broj: 11-04-34-200043-36/13 od 19.7.2013.god., Odluke kolskog odbora JU O Demaludin auevi Sarajevo raspisuje se

KONKURS/NATJEAJ
za popunu upranjenih radnih mjesta Raspisuje se konkurs za popunu upranjenih radnih mjesta u JU O Demaludin auevi Sarajevo, za kolsku 2013/2014 godinu i to: 1. Nastavnik/nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i knjievnosti ......... 1 izvrilac, 8 asova nastavne norme sedmino, na odreeno vrijeme od 1.9.2013. do 15.8.2014.god., 2. Nastavnik/nastavnica njemakog jezika ........ 1 izvrilac, 2 asa nastavne norme sedmino, na odreeno vrijeme od 1.9.2013. do 15.8.2014.god., 3. Nastavnik/nastavnica matematike ........ 1 izvrilac, 20 asova nastavne norme sedmino, na odreeno vrijeme od 1.9.2013. do 15.8.2014.god., 4. Nastavnik/nastavnica tehnike kulture ..... 1 izvrilac, 12 asova nastavne norme sedmino, na odreeno vrijeme od 1.9.2013. do 15.8.2014.god., 5. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke........1 izvrilac, 22 asa nastavne norme sedmino, na odreeno vrijeme od 1.9.2013. do povratka zaposlenika sa funkcije direktora kole, a najkasnije do 15.8.2014.god. USLOVI KONKURSA: Pored opih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvienih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati uslove predviene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne kole. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da priloe sljedee dokumente: 1) Obavezna dokumentacija (ovjerena fotokopija): a) Kraa biografija b) diploma/svjedodba o steenoj strunoj spremi (odgovarajua diploma o zavrenom VI ili VII stepenu strune spreme) c) izvod iz matine knjige roenih, d) uvjerenje o dravljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 2)Dodatna dokumentacija (ovjerena fotokopija): a) uvjerenje o poloenom strunom ispitu, b) radna knjiica, c) uvjerenje/potvrda o radnom stau u ustanovama obrazovanja na poslovima koji odgovaraju strunoj spremi i profilu koji se trai konkursom, d) uvjerenje/potvrda o radnom stau ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja strune spreme i profila na poslovima koji se trai konkursom, e) uvjerenje/potvrda o radnom stau ostvarenom izvan ustanova obrazovanja nakon sticanja strune spreme i profila koji se trai konkursom, f) uvjerenje/potvrda o radnom stau u ustanovi u kojoj se boduje, g) uvjerenje/potvrda o duini ekanja na posao na evidenciji Slube za zapoljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja strune spreme i profila koji se trae konkursom, h) rjeenje o sticanju posebnog strunog zvanja, i) rjeenje o ocjeni o radu koja je utvrena u tekuoj ili prethodnoj kolskoj godini, j) uvjerenje/potvrdu o prosjeku ocjena tokom kolovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji se trae konkursom, k) dokazi o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i lanova njihovih porodica, l) pozitivna preporuka prethodnog poslodavca. Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju e se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati e se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju. Po konanosti Odluke o izboru, izabrani kandidat duan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima dostaviti na adresu JU O Demaludin auevi Sarajevo, Prvomajska 24 ili lino na protokol kole u periodu od 9 do 12 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i neovjerene fotokopije se nee uzeti u razmatranje.