You are on page 1of 15

%@@1

% File name : adhyaatmaRamsundara.itx


%--------------------------------------------
% Text title : adhyaatma raamaayaNa sundara kANDa
% Author : Shri Veda Vyas
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Description/comments :
% Transliterated by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
% Proofread by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
% Latest update : July 22, 2006
% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com
%
% Special Instructions:
% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty
% Transliteration scheme: ITRANS 5.2
% Site access :
% http://sanskrit.gde.to/
%-----------------------------------------------------
% The text is to be used for personal studies and research only.
% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'
% agreement.
% @@2
%
% Commands upto engtitle are
% needed for devanaagarii output and formatting.
%--------------------------------------------------------

\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}
%\documentclass[11pt]{article}
%\usepackage{multicol}
#include=ijag.inc
#endwordvowel=.h
\portraitwide
\parindent=100pt
\let\usedvng=\Largedvng % for 1 column
\pagenumbering{itrans}
\def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}
\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}
\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}
%%
\begin{document}

\engtitle{.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam.h ..}##


\itxtitle{.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDam.h ..}##\endtitles##
.. atha adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDa ..
prathamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .
shatayojanavistIrNa samudraM makarAlayam .
lila~N@@ghayiShurAnandasandoho mArutAtmajaH .. 1 ..
dhyAtvA rAmaM parAtmAnamidaM vacanamabravIt .
pashyantu vAnarAH sarve gacChantaM mAM vihAyasA .. 2 ..
amoghaM rAmanirmuktaM mahAbANamivAkhilAH .
pashyAmyadyaiva rAmasya patnIM janakanandinIm .. 3 ..
kR^itArthohaM kR^itArthohaM punaH pashyAmi rAghavam .
prANaprayANasamaye yasya nAma sakR^itsmaran .. 4 ..
narastIrvA bhavAmbhodhimapAraM yAti tatpadam .
kiM punastasya dUto.ahaM tada~N@@gA~N@@gulimudrika .. 5 ..
tameva hR^idaye dhyAtvA la~N@@ghyAmyalpavAridhim .
ityuk@@tvA hanumAnbAhU prasAryAyatavAladhiH .. 6 ..
R^ijugrIvordhvadR^iShTiH sannAku~ncitapadadvayaH .
daxiNAbhimukhastUrNaM pupluve.anilavikramaH .. 7 ..
AkashAttvaritaM devairvIxyamANo jagAma saH .
dR^iShTvAnilasutaM devA gacChantaM vAyuvegataH .. 8 ..
parIxaNArthaM sattvasya vAnarasyedamabruvan .
gacChatyeSha mahAsattvo vAnaro vAyuvikramaH .. 9 ..
la~N@@kAM praveShTuM shakto vA na vA jAnImahe balam .
evaM vicArya nAgAnAM mAtaraM surasAbhidhAm .. 10 ..
abravId@@devatAvR^indaH kautUhalasamanvitaH .
gacCha tvaM vAnarendrasya ki~ncidvighnaM samAcara .. 11 ..
dnyAtvA tasya balaM buddhiM punarehi tvarAnvitA .
ityuktA sA yayau shighraM hanumadvighnakAraNAt .. 12 ..
AvR^itya mArgaM purataH sthitvA vAnaramabravIt .
ehi me vadanaM shIghraM pravishasva mahAmate .. 13 ..
devaistvaM kalpito bhaxyaH xudhAsampIDitAtmanaH .
tAmAha hanumAnmAtarahaM rAmasya shAsanAt .. 14 ..
gacChAmi jAnakIM draShTuM punarAgamya satvaraH .
rAmAya kushalaM tasyAH kathayitvA tvadAnanam .. 15 ..
nivexye dehi me mArgaM surasAyai namo.astu te .
ityuk@@tvA punarevAha surasA xudhitAsmyaham .. 16 ..
pravishya gacCha me vak@@traM no cettvAM bhaxayAmyaham .
ityukto hanumAnAha mukhaM shIghram vidAraya .. 17 ..
pravishya vadanaM te.adya vacChAmi tvarayAnvitaH .
ityuk@@tvA yojanAyAmadeho bhUtvA puraH sthitaH .. 18 ..
dR^iShTvA hanUmato rUpaM surasA pa~ncayojanam .
mukhaM cakAra hanumAna dviguNaM rUpamAdadhat .. 19 ..
tatashcakAra surasA pa~nca yojanAnAM ca viMshatim .
vak@@traM cakAra hanumAMstriMshadyojanasammitam .. 20 ..
tatashcakAra surasA pa~ncAshadyojanAyatam .
vaktraM tadA hanUmAMstu babhUvA~N@@guShThasannibhaH .. 21 ..
pravishya vadanaM tasyAH punaretya puraH sthitaH .
praviShTo nirgato.ahaM te vadanaM devi te namaH .. 22 ..
evaM vadantaM dR^iShTvA sA hanUmantamathabravIt .
gacCha sAdhaya rAmasya kAryaM buddhimatAM vara .. 23 ..
devaiH sampreShitAhaM te balaM jidnyAsubhiH kape .
dR^iShTvA sItAM punargatvA rAmaM draxyasi gacCha bhoH .. 24 ..
ityuk@@tvA sA yayau devalokaM vAyusutaH punaH .
jagAma vAyumArgeNa garutmAniva paxirAT .. 25 ..
samudro.apyAha mainAkaM maNikA~ncanaparvatam .
gacChatyeSha mahAsattvo hanUmAnmArutAtmajaH .. 26 ..
rAmasya kAryasiddhyarthaM tasya tvaM sacivo bhava .
sagarairvarddhito yasmAtpurAhaM sAgaro.abhavam .. 27 ..
tasyAnvaye babhUvAsau rAmo dAsharathiH prabhuH .
tasya kAryArthasiddhyarthaM gacChatyeSha mahAkapiH .. 28 ..
tvamuttiShTha jalAttUrNaM tvayi vishramya gacChatu .
sa tatheti prAdurabhUjjalamadhyAnmahonnataH .. 29 ..
nAnA maNimayaiH shrR^i~N@@gaistasyopari narakR^itiH .
prAha yAntaM hanUmantaM mainAko.ahaM mahAkape .. 30 ..
samudreNa samAdiShTastvadvishrAmAya mArute .
AgacChAmR^itakalpAni jagdhvA pakvaphalAni me .. 31 ..
vishramAtra xaNaM pashcAd@@gamiShyasi yathAsukham .
evamukto.atha taM prAha hanUmAnmArutAtmajaH .. 32 ..
gacChato rAma kAryArthaM bhaxaNaM me kathaM bhavet .
vishrAmo vA kathaM me syAd@@gantavyaM tvaritaM mayA .. 33 ..
ityuk@@tvA spR^iShTashikharaH karAgreNa yayau kapiH .
ki~nciddUraM gatasyAsya ChAyAM ChAyAgraho.agrahIt .. 34 ..
siMhikA nAma sA ghorA jalamadhye sthitA sadA .
AkAshagAminAM ChAyAmAkramyAkR^iShya bhaxayet .. 35 ..
tayA gR^ihIto hanUmAMshcintayAmAsa vIryavAn .
kenedaM me kR^itaM vegarodhena vighnakAriNA .. 36 ..
dR^ishyate naiva ko.apyatra vismayo me prajAyate .
evaM vicintya hanUmAnadho dR^iShTiM prasArayat .. 37 ..
tatra dR^iShTvA mahAkAyAM siMhikAM ghorarUpiNIm .
papAta salile tUrNaMpad@@bhyAmevAhanadruShA .. 38 ..
punarutplutya hanUmAndaxiNAbhimukho yayau .
tato daxiNamAsAdya kUlaM nAnAphaladrumam .. 39 ..
nAnApaximR^igAkIrNaM nAnApuShpalatAvR^itam .
tato dadarsha nagaraM trikuTacalamUrdhani .. 40 ..
prAkAraurbahubhiryuktaM parikhAbhishca sarvataH .
pravexyAmi kathaM la~N@@kAmiti cintAparo.abhavat .. 41 ..
rAtrau vexyAmi sUxmo.ahaM la~N@@kAM rAvaNapAlitAm .
evaM vicintya tatraiva sthitvA la~N@@kAM jagAma saH .. 42 ..
dhR^itvA sUxmaM vapurdvAraM pravivesha pratApavAn .
tatra la~N@@kApurI sAxAtrAxasIveShadhAriNI . .. 43 ..
pravishantaM hanUmantaM dR^iShTvA la~N@@kA vyatarjayat .
kastvaM vAnararUpeNa mAmanAdR^itya la~N@@kinIm .. 44 ..
pravishya coravadrAtrau kiM bhavAnkartumicChati .
ityuk@@tvA roShatAmrAxI padenAbhijaghAna tam .. 45 ..
hanUmAnapi tAM vAmamuShTinAvadnyayAhanat .
tadaiva patitA bhUmau raktamudvamatI bhR^isham .. 46 ..
utthAya prAha sA la~N@@kA hanUmantaM mahAbalam .
hanUman gacCha bhadraM te jitA la~N@@kA tvayAnagha .. 47 ..
purAhaM brahmaNA proktA hyaShTaviMshatiparyaye .
tretAyuge dAsharathI rAmo nArAyaNo.avyayaH .. 48 ..
janiShyate yogamAyA sItA janakaveshmani .
bhUbhAraharaNArthAya prArthito.ayaM mayA kvacit .. 49 ..
sabhAryo rAghavo bhrAtA gamiShyati mahAvanam .
tatra sItAM mahAkAyAM ravaNo.apahariShyati .. 50 ..
pashcAtarAmeNa sAcivyaM sugrIvasya bhaviShyati .
sugrIvo jAnakIM draShTuM vAnarAnpreShayiShyati .. 51 ..
tatraiko vAnaro rAtrAvAgamiShyati te.antikam .
tvayA ca bharsitaH so.api tvAM haniShyati muShTinA .. 52 ..
tenAhatA tvaM vyathitA bhaviShyasi yadAnaghe .
tadaiva rAvaNasyAnto bhaviShyati na saMshayaH .. 53 ..
tasmAt tvayA jitA la~N@@kA jitaM sarvaM tvayAnagha .
rAvaNAntaHpuravare krIDAkAnanamuttamam .. 54 ..
tanmadhye.ashokavanikA divyapAdapasa~N@@kulA .
asti tasyAM mahAvR^ixaH shiMshapA nAma madhyagaH .. 55 ..
tatrAste jAnakI ghorarAxasIbhiH suraxitA .
dR^iShTvaiva gacCha tvaritaM rAghavAya nivedaya .. 56 ..
dhanyAhamapyadya cirAya rAghava smR^itirmamAsId@@bhavapAshamocinI .
tad@@bhaktasa~N@@go.apyatidurlabho mama prasIdatAM dAsharathiH sadA
hR^idi .. 57 ..
ulla~N@@ghite.abdhau pavanAtmajena dharAsutAyAshca dashAnanasya .
pusphora vAmAxi bhujashca tIvraM rAmasya daxA~N@@gamatIndriyasya .. 58 ..

iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde sundarakANDe


prathamaH sargaH .. 1 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDa ..
dvitIyaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

tato jagAma hanumAn la~N@@kA.m paramashobhanAm .


ratrau sUxmatanurbhUtvA babhrAma paritaH purIm .. 1 ..
sItAnveShaNakAryArthI pravivesha nR^ipAlayam .
tatra sarvapradesheShu vivicya hanumAnkapi .. 2 ..
nApashyajjAnakIM smR^itvA tato la~N@@kAbhibhAShitam .
jagAma hanumAn shIghramashokavanikAM shubhAm .. 3 ..
surapAdapasambAdhAM ratnasopAnavApikAm .
nAnApaximR^igAkIrNAM svarNaprAsAdashobhitAm .. 4 ..
phalairAnamrashAkhAgrapAdapai parivAritAm .
vicinvan jAnakIM tatra prativR^ixaM marutsutaH .. 5 ..
dadarshAbhraMlihaM tatra caityaprAsAdamuttamam .
dR^iShTvA vismayamApanno maNistambhashatAnvitam .. 6 ..
samatItya punargatvA ki~nciddura.n sa mArutiH .
dadarsha shiMshapAvR^ixamatyantaniviDacChadam .. 7 ..
adR^iShTAtapamAkIrNaM svarNavarNaviha~N@@gamam .
tanmUle rAxasImadhye sthitAM janakanandinIm .. 8 ..
dadarsha hanumAn vIro devatAmiva bhUtale .
ekaveNIM kR^ishAM dInAM malinAmbaradhAriNIm .. 9 ..
bhumau shayAnAM shocantIM rAmarAmeti bhAShiNIm .
trAtAraM nAdhigacChantImupavAsakR^ishAM shubhAm .. 10 ..
shAkhAntacChadamadhyastho dadarsha kapiku~njaraH .
kR^itArtho.ahaM kR^itArtho.ahaM dR^iShTvA janakanandinIm .. 11 ..
mayaiva sAdhitaM kAryaM rAmasya paramAtmanaH .
tataH kilakilAshabdo babhUvAntaHpurAd@@bahiH .. 12 ..
kimetaditi sa.NllIno vR^ixapatreShu mArutiH .
AyAntaM rAvaNaM tatra strIjanaiH parivAritam .. 13 ..
dashAsyaM viMshatibhujaM nIlA~njanacayopamam .
dR^iShTvA vismayamApannaH patrakhaNDeShvalIyata .. 14 ..
rAvaNo rAghaveNAshu maraNaM me kathaM bhavet .
sItArthamapi nAyAti rAmaH kiM kAraNaM bhavet .. 15 ..
ityevaM cintayannityaM rAmameva sadA hR^idi .
tasmindine.apararAtrau rAvaNo rAxasAdhipaH .. 16 ..
svapne rAmeNa sandiShTaH kashcidAgatya vAnaraH .
kAmarUpadharaH sUxmo vR^ixagrastho.anupashyati .. 17 ..
iti dR^iShTvAd@@bhUtaM svapnaM svAtmanyevAnucintya saH .
svapnaH kadAcitsatyaH syAdeva tatra karomyaham .. 18 ..
jAnakIM vAk.hsharairvid@@dhvA duHkhitAM nitarAmaham .
karomi dR^iShTvA rAmAya nivedayatu vAnaraH .. 19 ..
ityevaM cintayansItAsamIpamagamad@@drutam .
nUpurANAM ki~N@@kiNInAM shrR^itvA shi~njitama~N@@ganA .. 20 ..
sItA bhItA lIyamAnA svAtmanyeva sumadhyamA .
adhomukhyashrunayanA sthitA rAmArpitAntarA .. 21 ..
rAvaNo.api tadA sItAmAlokyAha sumadhyame .
mAM dR^iShTvA kiM vR^ithA subhru svAtmanyeva vilIyase .. 22 ..
rAmo vanacarANAM hi madhye tiShThati sAnujaH .
kadAcid@@dR^ishyate kaishcitkadAcinnaiva dR^ishyate .. 23 ..
mayA tu bahudhA lokAH preShitAstasya darshane .
na pashyanti prayatnena vIxamANAH samantataH .. 24 ..
ki.m kariShyasi rAmeNa niHspR^ihaNe sadA tvayi .
tvayA sadAli~N@@gito.api samIpastho.api sarvadA .. 25 ..
hR^idaye.asya na ca snehastvayi rAmasya jAyate .
tvatkR^itAnsarvabhogAMshca tvad@@guNAnapi rAghavaH .. 26 ..
bhu~njAno.api na jAnAti kR^itaghno nirguNo.adhamaH .
tvamAnItA mayA sAdhvI duHkhashokasamAkulA .. 27 ..
idAnImapi nAyAti bhaktihInaH kathaM vrajet .
niHsattva nirmamo mAnI muDhaH paNDitamAnavAn .. 28 ..
narAdhamaM tvadvimukhaM kiM kariShyasi bhAmini .
tvayyatIva samAsaktaM mAM bhajasvAsurottamam .. 29 ..
devagandharvanAgAnAM yaxakinnarayoShitAm .
bhaviShyasi niyok@@trI tvaM yadi mAM pratipadyase .. 30 ..
rAvaNasya vacaH shrutvA sItAmarShasamanvitA .
uvAcAdhomukhI bhUtvA nidhAya tR^iNamantare .. 31 ..
rAghavAd@@bibhyatA nUnaM bhixurUpaM tvayA dhR^itam .
rahite rAghavAbhyAM tvaM shunIva haviradhvare .. 32 ..
hatavAnasi mAM nIca tatphalaM prApsyase.acirAt .
yadA rAmasharAghAtavidAritavapurbhavAn .. 33 ..
dnyAsyase.amAnuShaM rAmaM gamiShyasi yamAntikam .
samudraM shoShayitvA vA sharairbad@@dhvAtha vAridhim .. 34 ..
hantuM tvAM samare rAmo laxmaNena samanvitaH .
AgamiShyatyasandeho draxyase rAxasAdhama .. 35 ..
tvAM saputraM sahabalaM hatvA neShyati mAM puram ..
shrutvA raxa patiH kruddho jAnakyAH paruShAxaram .. 36 ..
vAkyaM krodhasamAviShTaH khaDgamudyamya satvaraH .
hantuM janakarAjasya tanayAM tAmralocanaH .. 37 ..
mandodarI nivAryAha patiM patihite ratA .
tyajainAM mAnuShIM dInAM duHkhitAM kR^ipaNAM kR^ishAm .. 38 ..
devagandharvanAgAnAM bahvyaH santI varA~N@@ganAH .
tvAmeva varayantyuccairmadamattavilocanAH .. 39 ..
tato.abravIddashagrIvo rAxasIrvikR^itAnanAH .
yathA me vashago sItA bhaviShyati sakAmanA .
tathA yatadhvaM tvaritaM tarjanAdaraNAdibhiH .. 40 ..
dvimAsAbhyantare sItA yadi me vashagA bhavet .
tadA sarvasukhopetA rAjyaM bhoxyati sA mayA .. 41 ..
yadi mAsadvayAdUrdhvaM macChayyAM nAbhinandati .
tadA me prAtarAshAya hatvA kuruta mAnuShIm .. 42 ..
ityuk@@tvA prayayau strIbhI rAvaNo.antaHpurAlayam .
rAxasyo jAnakImetya bhIShayantyaH svatarjanaiH .. 43 ..
tatraikA jAnakImAha yauvanaM te vR^ithA gatam .
rAvaNena samAsAdya saphalaM tu bhaviShyati .. 44 ..
aparA cAha kopena kiM vilambena jAnaki .
idAnIM ChedyatAma~N@@gaM vibhajya ca pR^ithak pR^ithak .. 45 ..
anyA tu khaDgamudyamya jAnakIM hantumudyatA .
anyA karAlavadanA vidAryAsyamabhIShayat .. 46 ..
evaM tAM bhIShayantIstA rAxasIrvikR^itAnanAH .
nivArya trijaTA vR^iddhA rAxasI vAkyamabravIt .. 47 ..
shrR^iNudhvaM duShTarAxasyo madvAkyaM vo hitaM bhavet .. 48 ..
na bhIShayadhvaM rudatIM namaskuruta jAnakIm .
idAnImeva me svapne rAmaH kamalalocanaH .. 49 ..
AruhyairAvataM shubhraM laxmaNena samAgataH .
dagdhvA la~N@@kApurIM sarvAM hatvA rAvaNamAhave .. 50 ..
Aropya jAnakIM svA~N@@ke sthito dR^iShTo.agamUrdhani .
rAvaNo gomayahrade tailAbhyakto digambaraH .. 51 ..
agAhatputrapautraishca kR^itvA vadanamAlikAm .
vibhIShaNastu rAmasya sannidhau hR^iShTamAnasaH .. 52 ..
sevAM karoti rAmasya pAdayorbhaktisaMyutaH .
sarvathA rAvaNaM rAmo hatvA sakulama~njasA .. 53 ..
vibhIShaNAyAdhipatyaM dattvA sItAM shubhAnanAm .
a~N@@ke nidhAya svapurIM gamiShyati na saMshayaH .. 54 ..
trijaTAyA vacaH shrutvA bhItAstA rAxasastriyaH .
tUShNImAsaMstatra tatra nidrAvashamupAgatAH .. 55 ..
tarjitA rAxasIbhiH sA sItA bhItAtivihvalA .
trAtAraM nAdhigacChantI duHkhena parimUrcChitA .. 56 ..
ashrubhiH pUrNanayanA cintayantIdamabravIt .
prabhAte bhaxayiShyanti rAxasyo mAM na saMshayaH .
idAnImeva marNaM kenopAyena me bhavet .. 57 ..
evaM suduHkhena pariplutA sA
vimuktakaNTha rudatI cirAya .
Alambya shAkhAM kR^itanishcayA mR^itau
na jAnAtI kashcidupAyana~N@@ganA .. 58 ..

iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde sundarakANDe


dvitIyaH sargaH .. 2 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDa ..
tR^itIyaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

ud@@bandhanena vA moxye sharIraM rAghavaM vinA .


jIvitena phalaM kiM syAnmama raxo.adhimadhyataH .. 1 ..
dIrghA veNI mamAtyarthamud@@bandhAya bhaviShyati .
evaM nishcitabuddhiM tAM maraNAyAtha jAnakIm .. 2 ..
vilokya hanumAn-ki~ncidvicAryaitadabhAShata .
shanaiH shanaiH sUxmarUpo jAnakyAH shrotragaM vacaH .. 3 ..
ixvAkuvaMshasambhUto rAjA dasharatho mahAn .
ayodhyAdhipatistasya catvAro lokavishrutAH .. 4 ..
putrA devasamAH sarve laxaNairupalaxitAH .
rAmasyalaxmaNashcaiva bharatashcaiva shatruhA .. 5 ..
jyeShTho rAmaH piturvAkyAd@@daNDakAraNamAgataH .
laxmaNena saha bhrAtA sItayA bhAryayA saha .. 6 ..
uvAsa gautamItIre pa~ncavaTyAM mahAmanAH .
tatra nItA mahAbhAgA sItA janakanandinI .. 7 ..
rahite rAmacandreNa rAvaNena durAtmanAH .
tato rAmo.atiduHkhArto mArgamANo.atha jAnakIm .. 8 ..
jaTAyuShaM paxirAjamapashyatpatitaM bhuvi .
tasmai dattvA divaM shIghramR^iShyamUkamupAgamat .. 9 ..
sugrIveNa kR^itA maitrI rAmasya viditAtmanaH .
tad@@bhAryAhAriNaM hatvA vAlinaM raghunandanaH .. 10 ..
rAjye.abhiShicya sugrIvaM mitrakAryaM cakAra saH .
sugrIvastu samAnApya vAnarAnvAnaraprabhuH .. 11 ..
preShayAmAsa parito vAnarAnparimArgaNe .
sItAyAstatra caiko.ahaM sugrIvasacivo hariH .. 12 ..
sampAtivacanAcChIghramulla~N@@ghya shatayojanam .
samudraM nagarIM la~N@@kAM vicinva~njAnakIM shubhAm .. 13 ..
shanairashokavanikAM vicinva~n shiMshapAtarum .
adrAxaM jAnakImatra shocaMtIM duHkhasamplutAm .. 14 ..
rAmasya mahiShIM devIM kR^itakR^ityo.ahamAgataH .
ityuk@@tvopararAmAtha mArutirbuddhimattaraH .. 15 ..
sItA krameNa tatsarvaM shrutvA vismayamAyayau .
kimidaM me shrutaM vyomni vAyunA samudIritam .. 16 ..
svapno vA me manobhrAntiryadi vA satyameva tat .
nidrA me nAsti duHkhena jAnAmyetatkuto bhramaH .. 17 ..
yena me karNapIyuShaM vacanaM samudIritam .
sa dR^ishyatAM mahAbhAgaH priyavAdI mamAgrataH .. 18 ..
shrutvA tajjAnakIvAkyaM hanumAnpatrakhaNDataH .
avatIrya shanaiH sItApurataH samavasthitaH .. 19 ..
kalavi~N@@kapramANA~N@@go raktAsya pItavAnaraH .
nanAma shanakaiH sItAM prA~njalIH purataH sthitaH .. 20 ..
dR^iShTvA taM jAnakI bhItA rAvaNo.ayamupAgataH .
mAM mohayitumAyAto mAyayA vAnarAkR^itiH .. 21 ..
ityevaM cintayitvA sA tUShNimAsIdadhomukhI .
punarapyAha tAM sItAM devi yattvaM visha~N@@kase .. 22 ..
nAhaM tathAvidho mAtastyaja sha~N@@kAM mayi sthitAm .
dAso.ahaM kosalendrasya rAmasya paramAtmanaH .. 23 ..
sacivo.ahaM harindrasya sugrIvasya shubhaprade .
vAyoH putro.ahamakhilaprANabhUtasya shobhane .. 24 ..
tacChrutvA jAnakI prAha hanUmantaM kR^itA~njalim .
vAnarANAM manuShyANAM sa~N@@gatirghaTate katham .. 25 ..
yathA tvaM rAmacaMdrasya dAso.ahamiti bhAShase .
tAmAha mArutiH prIto jAnakIM purataH sthitaH .. 26 ..
R^iShyamUkamagAdrAmaH shabaryA noditaH sudhIH .
sugrIvo R^iShyamUkastho dR^iShTavAn rAmalaxmaNau .. 27 ..
bhIto mAM preShayAmAsa dnyAtuM rAmasya hR^id@@gatam .
brahmacArivapurdhR^itvA gato.ahaM rAmasannidhim .. 28 ..
dnyAtvA rAmasya sad@@bhAvaM skandhopari nidhAya tau .
nItvA sugrIvasAmIpyaM sakhyaM cAkAravaM tayoH .. 29 ..
sugrIvasya hR^itA bhAryA vAlino taM raghuttamaH .
jaghAnaikena bANena tato rAjye.abhyaShecayat .. 30 ..
sugrIvaM vAnarANAM sa preShayAmAsa vAnarAn.
digbhyo mahAbalAnvIrAn bhavatyAH parimArgaNe .. 31 ..
gacChantaM rAghavo dR^iShTvA mAmabhAShata sAdaram .. 32 ..
tvayi kAryamasheShaM me sthitaM mArutanandana .
brUhi me kushalaM sarvaM sItAyai laxmaNasya ca .. 33 ..
a~N@@gulIyakametanme paridnyAnArthamuttamam .
sItAyai dIyatAM sAdhu mannAmAxaramudritam .. 34 ..
ityuk@@tvA pradadau mahyaM karAgrAda~N@@gulIyakam .
prayatnena mayAnItaM devi pashyA~N@@gulIyakam .. 35 ..
ityuk@@tvA pradadau devyai mudrikAM mArutAtmajaH .
namaskR^itya sthito dUrAd@@baddhA~njalipuTo hariH .. 36 ..
dR^iShTvA sItA pramuditA rAmanAmA~N@@kitAM tadA .
mudrikAM shirasA dhR^itvA sravadAnandanetrajA .. 37 ..
kape me prANadAtA tvaM buddhimAnasi rAghave .
bhakto.asi priyakarI tvaM vishvAso.ati tavaiva hi .. 38 ..
no cenmatsannidhiM cAnyaM puruShaM preShayetkatham .
hanUmandR^iShTamakhilaM mama duHkhAdikaM tvayA .. 39 ..
sarvaM kathaya rAmAya yathA me jAyate dayA .
mAsadvayAvadhi prANAH sthAsyanti mama sattama .. 40 ..
nAgamiShyati cedrAmo bhaxayiShyati mAM khalaH .
ataH shIghraM kapIndreNa sugrIveNa samanvitaH .. 41 ..
vAnarAnIkapaiH sArdhaM hatvA rAvaNamAhave .
saputraM sabalaM rAmo yadi mAM mocayetprabhuH .. 42 ..
tattasya sadR^ishyaM vIryaM vIra varNaya varNitam .
yathA mAM tArayedrAmo hatvA shIghraM dashAnanam .. 43 ..
tathA yatasva hanumanvAcA dharmamavApnuhi .
hanumAnapi tAmAha devi dR^iShTo yathA mayA .. 44 ..
rAmaH salaxmaNaH shIghramAgamiShyati sAyudhaH .
sugrIveNa sasainyena hatvA dashamukhaM balAt .. 45 ..
samAneShyati devi tvAmayodhyAM nAtra saMshayaH .
tamAha jAnakI rAmaH kathaM vAridhimAtatam .. 46 ..
tIrtvAyAsyatyameyAtmA vAnarAnIkapaiH saha .
hanUmAnAha me skandhAvAruhya puruSharShabhau .. 47 ..
AyAsyataH sasainyashca sugrIvo vAnareshvaraH .
vihAyasA xaNenaiva tIrtvA vAridhimAtatam .. 48 ..
nirdahiShyati raxaughAMstvatkR^ite mAtra saMshayaH .
anudnyAM dehi me devi gacChAmi tvarayAnvitaH .. 49 ..
draShTuM rAmaM saha bhrAtA tvarayAmi tavAntikam .
devi ki~ncitabhidnyAnaM dehi me yena rAghavaH .. 50 ..
vishvasenmAM prayatnena tato gantA samutsukaH .
tataH ki~ncidvicAryAtha sItA kamalalocanA .. 51 ..
vimucya keshapAshAnte sthitaM cUDAmaNiM dadau .
anena vishvasedrAmastvAM kapIndra salaxmaNaH .. 52 ..
abhidnyAnArthamanyacca vadAmi tava suvrata .
citrakUTagirau pUrvamekadA rahasi sthitaH .
mada~N@@ke shira AdhAya nidrAti raghunandanaH .. 53 ..
aindraH kAkastadAgatya nakhaistuNDena cAsakR^it .
matpAdA~N@@guShThamAraktaM vidadArAmiShAshayA .. 54 ..
tato rAmaH prabud@@dhyAtha dR^iShTvA pAdaM kR^itavrNanam .
kene bhadre kR^itaM caitadvipriyaM me durAtmanA .. 55 ..
ityuk@@tvA pUrato.apashyadvAyasaM mAM punaH punaH .
abhidravantaM raktAktanakhatuNDaM cukopa ha .. 56 ..
tR^iNamekamupAdAya divyAstreNAbhiyojya tat .
cixepa lIlayA rAmo vAyasopari tajjvalat .. 57 ..
abhyadravadvAyasashca bhIto lokAn bhramanpunaH .
indrabrahmAdibhishcApi na shakyo raxituM tadA .. 58 ..
rAmasya pAdayoragre.apatad@@bhItyA dayAnidheH .
sharaNAgatamAlokya rAmastamidamabravIt .. 59 ..
amoghametadastraM me datvaikAxamito vraja .
savyaM dattvA gataH kAka evaM pauruShavAnapi .. 60 ..
upexate kimarthaM mAmidAnIM so.api rAghavaH .
hanUmAnapi tAmAha shrutvA sItAnubhAShitam .. 61 ..
devi tvAM yadi jAnAti sthitAmatra raghUttamaH .
kariShyati xaNAd@@bhasma la~N@@kAM rAxasamaNDitAm .. 62 ..
janakI prAha taM vatsa kathaM tvaM yotsyase.asuraiH .
atisUxmavapuH sarve vAnarAshca bhavAdR^ishA .. 63 ..
shrutvA tadvacanaM devyai pUrvarUpamadarshayat .
merumandarasa~N@@kAshaM raxogaNavibhIShaNam .. 64 ..
dR^iShTvA sItA hanumantaM mahAparvatasannibham .
harSheNa mahatAviShTA prAha taM kapiku~njaram .. 65 ..
samartho.asi mahAsattva draxyanti tvAM mahAbalam .
rAxasyaste shubhaH panthA gacCha rAmAntikaM drutam .. 66 ..
bubhuxitaH kapiM prAha darshanAtpAraNaM mama .
bhaviShyati phalaiH sarvaistava dR^iShTau sthitairhi me .. 67 ..
tathetyaktaH sa jAnakyA bhaxayitvA phalaM kapiH .
tataH prasthApito.agacChajjAnakIM praNipatya saH .
ki~ncit@@dUramatho gatvA svAtmanyevAnvacintayat .. 68 ..
kAryArthamAgato dUtaH svAmikAryAvirodhataH .
anyatki~ncidasampAdya gacChatyadhama eva saH .. 69 ..
ato.ahaM ki~ncidanyacca kR^itvA dR^iShTvAtha rAvaNam .
sambhAShya ca tato rAmadarshanArtha vrajAmyaham .. 70 ..
itinishcitya manasA vR^ixakhaNDAnmahAbalaH .
utpATyashokavanikAM nirvR^ixAmakarotxaNAt .. 71..
sItAshrayanagaM tyak@@tvA vanaM shUnyaM cakAra saH .
utpATayantaM vipinaM dR^iShTvA rAxasayoShitaH .. 72..
apR^icCha~n jAnakI.m ko.asau vAnarAkR^iti udbhaTaH ..73 ..
jAnakyuvAca .
bhavatya evaM jAnanti mAyAM rAxasanirmitAm .
nAhamenaM vijAnAmi duHkhashokasamAkulA .. 74..
ityuk@@tvAstvaritaM gatvA rAxasyo bhayapIDitAH .
hanUmatA kR^itaM sarvaM rAvaNAya nyavedayan .. 75..
deva kashcinmahAsattvo vAnarAkR^itidehabhR^it .
sItayA saha sambhAShya hyashokavanikAM xaNAt .
utpATya caityaprAsAdaM babha~njAmitavikramaH .. 76 ..
prAsAdaraxiNaH sarvAnhatvA tatraiva tasthivAn.
tacChrutvA tUrNamutthAya vanabha~N@@gaM mahApriyam .. 77..
ki~N@@karAnpreShayAmAsa niyutaM rAxasAdhipaH .
nibhagnacaityaprAsAdaprathamAntarasaMsthitaH .. 78 ..
hanumAnparvatAkAro lohastambhakR^itAyudhaH .
ki~ncillA~N@@gulacalano raktAyo bhIShaNAkR^itiH .. 79 ..
ApatantaM mahAsa~N@@ghaM rAxasAnAM dadarsha saH .
cakAra siMhanAdaM ca shrutvA te mumuhurbhR^isham .. 80 ..
hanumantamatho dR^iShTvA rAxasA bhIShaNAkR^itim .
nirjaghnurvividhAstraughaiH sarvarAxasaghAtinam .. 81 ..
tata utthAya hanumAnmudgareNa samantataH .
niShpipeSha xaNAdeva mashakAniva yUthapaH .. 82 ..
nihatAnki~N@@karaM shrutvA rAvaNaH krodhamurcChitaH .
pa~nca senApatIMstatra preShayAmAsa durmadAn .. 83 ..
hanUmAnapi tAnsarvAMllohastambhena cAhanat .
tataH kruddho mantrisutAnpreShayAmAsa sapta saH .. 84 ..
AgatAnapi tAnsarvAnpUrvavadvAnareshvaraH .
xaNAnniHsheShato hatvA lohastabhena mArutiH .. 85 ..
pUrvasthAnamupAshritya pratIxan rAxasAn sthitaH .
tatojagAma balavAnkumAro.axaHpratApavAn .. 86 ..
tamutpapAta hanumAn dR^iShTvAkAshe samudgaraH .
gaganAttvarito mUrdhni mudgareNa vyatADayat .. 87 ..
hatvA tamaxaM niHsheShaM balaM sarvaMcakAra saH .. 88 ..
tataH shrutvA kumArasya vadhaM rAxasapu~N@@gavaH .
krodhena mahatAviShTa indrajetAramabravIt .. 89 ..
putra gacChAmyahaM tatra yatrAste putrahA ripuH .
hatvAtamathavA bad@@dhvA AnayiShyAmi te.antikam ..90 ..
indrajitpitaraMprAha tyaja shokaM mahAmate.
mayi sthite kimarthaM tvaM bhAShase duHkhitaM vacaH .. 91 ..
bad@@dhvA nyeShye drutaM tAta vAnaraM brahmapAshataH .
ityuk@@tvA rathamAruhya rAxasairbahuvirbhR^itaH .. 92 ..
jagAma vAyuputrasya samIpaM vIravikramaH .
tato.atigarjitaM shrutvA stambhamudyasya vIryavAn .. 93..
utpapAta madhodeshaM garutmAniva mArutiH .
tato bhramantaM nabhasi hanUmantaM shilImukhaiH .. 94 ..
vid@@dhvA tasya shirobhAgamiShubhishcAShTabhiHpunaH .
hR^idayaM pAdayugalaM ShaD@@bhirekena vAladhim .. 95 ..
bhedayitvA tato ghoraM siMhanAdamathAkarot .
tato.atiharShAddhanumAna stambhamudyasya vIryavAn .. 96 ..
jaghAna sArathiM sAshvaM rathaM cAcUrNayatxaNAt .
tato.anyaM rathamAdAya meghanAdo mahAbalaH .. 97 ..
shIghraM brahmAstramAdAya bad@@dhvA vAnarapu~N@@gavam .
ninAya nikaTaM rAdnyo rAvaNasya mahAbalaH .. 98 ..
yasya nAma satataM japanti ye- .adnyAnakarmakR^itabaMdhanaM xaNAt .
sadya eva parimucya tatpadaM yAnti koTiravibhAsuraM shivam .. 99 ..
tasyaiva rAmasya padAmbujaM sadA hR^itpadyamadhe sunidhAya mArutiH .
sadaiva nirmuktasamastabandhanaH kiM tasya pAshairitaishca bandhanaiH
.. 100 ..

iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde sundarakANDe


tR^itIyaH sargaH .. 3 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDa ..
caturthaH sargaH ..

shrImahAdevauvAca .

yAntaMkapIndaM dhR^itapAshabandhanaM
vilokayantaM nagaraM vibhItavat .
atADayanmuShTitalaiH sukopanAH
paurAH samantAdanuyAnta Ixitum .. 1 ..
brahmAstramenaM xaNamAtrasa~N@@gamaM
kR^itvA gataM brahmavareNa satvaram .
dnyAtvA hanUmAnapi phalgurajjubhi-
rdhR^ito yayau kAryavisheShagauravAt .. 2..
sabhAntarasthasya ca rAvaNasya taM
puro nidhAyAha balArijittadA .
baddhoH mayA brahmavareNa vAnaraH
samAgato.anena hatA mahAsurAH .. 3 ..
yaduktamatrArya vicArya mantribhi-
rvidhIyatAmeSha na laukiko hariH .
tato vilokyAha sa rAxaseshvaraH
prahastamagre sthitama~njanAdribham .. 4 ..
prahasta pR^icChainamasau kimAgataH
kimatra kAryaM kuta eva vAnaraH .
vanaM kimarthaM sakalaM vinAshitaM
hatAH kimarthaM mama rAxasA balAt .. 5 ..
tataH prahasto hanUmantamAdarAt
papracCha kena prahito.asi vAnara .
bhayaM ca te mAstu vimoxyase mayA
satyaM vadasvAkhilarAjasannidhau .. 6 ..
tato.atiharShAtpavanAtmajo ripuM
nirIxya lokatrayakaNTakAsuram .
vaktuM pracakre raghunAthasatkathAM
krameNa rAmaM manasA smaranmuhuH .. 7 ..
shrR^iNu sphuTaM devagaNAdyamitra he
rAmasya dUto.ahamasheShahR^itsthiteH .
yasyAkhileshasya hR^itAdhunA tvayA
bhAryA svanAshAya shuneva saddhaviH .. 8 ..
sa rAghavo.abhetya mata~NparvataM
sugrIvamaitrImanalasya sannidhau .
kR^itvaikabANena nihatya vAlinaM
sugrIvamevAdhipatiM cakAra tam .. 9 ..
sa vAnarANAmadhipato mahAbalI
mahAbalairvAnarayUthakoTibhiH .
rAmeNa sArdhaM saha laxmaNena bhoH
pravarShaNe.amarShayuto.avatiShThate .. 10 ..
sa~ncoditAstena mahAharIshvarA
dharAyutAM mArgayituM disho dasha .
tatrAhamekaM pavanAtmajaH kapiH
sItAM vicinva~nChajakaiH samAgataH .. 11 ..
dR^iShTvA mayA padmapalAshalocanA
sItA kapitvAdvipinaM vinAshitam .
dR^iShTvA tato.ahaM rabhasA samAgatA
nmAM hantukAmAn dhR^itacApasAyakAn .. 12 ..
mayA hatAste pariraxitaM vapuH
priyo hi deho.akhiladehinAM prabho .
brahmAstrapAshena nibadhya mAM tataH
samAgamanmeghaninAdanAmakaH .. 13 ..
spR^iShTvaiva mA brahmavaraprabhAvata
styak@@tvA gataM sarvamavaimi rAvaNa .
tathApyahaM baddha ivAgato hitaM
pravaktukAmaH karuNArasArdradhIH ... 14 ..
vicArya lokasya vivekato gatiM
na rAxasIM buddhimupaihi rAvaNa .
daivIM gatiM saMsR^itimoxahaitukIM
samAshrayAtyantahitAya dehinaH .. 15 ..
tvaM brahmaNo hyuttamavaMshasambhavaH .
paulastyaputro.asi kuberabAndhavaH .
dehAtmabuddhyApi ca pashya rAxaso
nAsyAtmabuddhyA kimu rAxaso nahi .. 16 ..
sharIrabuddhIndriyaduHkhasantati
rna te na ca tvaM tava nirvikArataH .
adnyAnahetoshca tathaishca santate
rasattvamasyA svapato hi dR^ishyavat .. 17 ..
idaM tu satyaM tava nAsti vikriyA
vikAraheturna ca te.advayatvataH .
yathA nabhaH sarvagataM na lipyate
tathA bhavAndehagato.api sUxmakaH .
dehendriyaprANasharIrasa~N@@gata-
stvAtmeti bad@@dhvAkhilabandhabhAgbhavet .. 18 ..
cinmAtramevAhamajo.ahamaxaro
hyAnandabhAvo.ahamiti pramucyate .
deho.apyanAtmA pR^ithivIvikArajo
na prANa AtmAnila eSha eva saH .. 19 ..
mano.apyaha~N@@kAravikAra eva no
na cApi buddhiH prakR^itervikArajA .
AtmA cidAnandamayo.avikAravA-
ndehAdisa~N@@ghAdvayatirikta IshvaraH .. 20 ..
nira~njano mukta upAdhitaH sadA
dnyAtvaivamAtmAnamito vimucyate .
ato.ahamAtyantikamoxasAdhanaM
vaxye shrR^iNusvAvahito mahAmate .. 21 ..
viShNorhi bhaktiH suvishodhana dhiya-
stato bhavejdnyAnamatIva nirmalam .
vishuddhatattvAnubhavo bhavettataH
samyagviditvA paramaM padaM vrajet .. 22 ..
ato bhajasvAdya hariM ramApatiM
rAmaM purANaM prakR^ite paraM vibhum .
visR^ijya maukhyaM hR^idi shatrubhAvanAM
bhajasva rAmaM sharaNAgatapriyam .
sItAM puraskR^itya saputrabAndhavo
rAmaM namaskR^itya vimucyase bhayAt .. 23 ..
rAmaM parAtmAnamabhAvaya~njano
bhaktyA hR^idisthaM sukharUpamadvayam .
kathaM paraM tIramavApnuyAjjano
bhavAmbudherduHkhatara~N@@gamAlinaH .. 24 ..
no cettvamadnyAnamayena vahninA
jvalantamAtmAnamaraxitArivat .
nayasyadho.adhaH svakR^itaishca pAtakai-
rvimoxasha~N@@kA na ca te bhaviShyati .. 25 ..
shrutvAmR^itAsvAdasamAnabhAShitaM
tadvAyusUnordashakandharo.asuraH .
amR^iShyamANo.atiruShA kapIshvaraM
jagAda raktAMtavilocano jvalan ..26..
kathaM mamAgre vilapasyabhItavat
plava~N@@gamAnAmadhamo.asi duShTadhIH .
ka eSha rAmaM katamo vanecaro
nihanmi sugrIvayutaM narAdhamam .. 27 ..
tvAM cAdya hatvA janakAtmajAM tato
nihanmi rAmaM sahalaxmaNaM tataH .
sugrIvamagre balinaM kapIshvaraM
savAnaraM hanmyacireNa vAnara .
shrutvA dashagrIvavacaH sa mAruti-
rvivR^iddhakopena dahannivAsuram .. 28 ..
na me samA rAvaNakoTayo.adhama
rAmasya dAso.ahamapAravikramaH .
shrutvAtikopena hanUmato vaco
dashAnano rAxasamevamabravIt .. 29 ..
pArshve sthitaM mAraya khaNDashaH kapiM
pashyantu sarve.asuramitrabAndhavAH .
nivArayAmAsa tato vibhIShaNo
mahAsuraM sAyudhamudyataM vadhe .
rAjanvadhArho na bhavetkatha~ncana
pratApayuktaiH pararAjavAnaraH .. 30..
hate.asminvAnare dute vArtA ko vA nivedayet
rAmAya tvaM yamuddishya vadhAya samupasthitaH .. 31 ..
ato vadhasamaM ki~ncitanyaccintaya vAnare .
sacihno gacChatu hariryaM dR^iShTvAyAsyati drutam .. 32 ..
rAmaH sugrIvosahitastato yuddhaM bhavettava .
vibhIShaNavacaH shrutvA rAvaNo.apyetadabravIt .. 33 ..
vAnarANAM hi lA~N@@gUle mahAmAno bhavetkila .
ato vastrAdibhiH pucChaM veShTayitvA prayatnataH ..34 ..
vahninA yojayitvainaM bhrAmayitvA pure.abhitaH .
visarjayata pashyaMtu sarve vAnarayUthapAH .. 35..
tatheti shaNapaTTaishca vastrairanyairanekashaH .
tailAktairveShTayAmAsurlA~N@@gUlaM mAruterdR^iDham .. 36 ..
pucChAgre ki~ncidanalaM dIpayitvAtha rAxasAH .
rajjubhiH sudR^iDhaM bad@@dhvA dhR^itvA taM balino.asurAH .. 37..
samantAd bhrAmayAmAsushcoro.ayamiti vAdinaH .
tUryaghoShairghoShayantastADayanto muhurmuhuH .. 38 ..
hanUmatApi tatsarvaM soDhaM ki~nciccikirShuNA .
gatvA tu pashcimadvArasamIpaM tatra mArutiH .. 39 ..
sUxma babhUva bandhebhyo niHsR^itaH punarapyasau .
babhUva parvatAkArastata utplutya gopuram .. 40 ..
tatrikaM stambhamAdAya hatvA tAn raxiNaH xaNAt .
vicArya kAryasheShaM sa prAsAdAgrAd gR^ihAd gR^iham .. 41 ..
utplutyoplutya sandIptapucChena mahatA kapiH .
dadAha la~N@@kAmakhilAM sATTaprAsAdatoraNAm .. 42 ..
hA tAta putra nAtheti kraMdamAnAH samantataH .
vyAptAH prAsAdashikhare.apyArUDhA daityayoShitaH .. 43 ..
devatA iva dR^ishyante patantyaM pAvake.akhilAH .
vibhIShaNagR^ihaM tyak@@tvA sarvaM bhasmIkR^itaM puram .. 44 ..
tata utplutya jaladhau hanUmAnmArutAtmajaH .
lA~N@@gUlaM majjayitvAntaH svasthacitto babhUva saH .. 45 ..
vAyoH priyasakhitvAcca sItayA prArthito.analaH .
na dadAha hareH pucChaM babhUvAtyantashItalaH .. 46 ..
yannAmasaMsmaraNadhUtasamastapApA-
stApatrayAnalamapIha taranti sadyaH .
tasyaiva kiM raghuvarasya vishiShTadUtaH
santapyate kathamasau prakR^itAnalena .. 47 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde sundarakANDe
caturthaH sargaH .. 4 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe sundarakANDa ..
pa~ncamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

tataH sItAM namaskR^itya hanUmAnabravIdvacaH .


AdnyApayatu mAM devi bhavatI rAmasannidhim .. 1 ..
gacChAmi rAmastvAM draShTumAgamiShyati sAnujaH .
ityuk@@tvA triHparikramya jAnakIM mArutAtmajaH .. 2 ..
praNamya prasthito gantumidaM vacanamabravIt .
devi gacChAmi bhadraM te tUrNaM draxyasi rAghavam ..3 ..
laxmaNaM ca sasugrIvaM vAnarAyutakoTibhiH .
tataH prAha hanUmantaM jAnakI duHkhakarshitA.. 4 ..
tvAM dR^iShTvA vismR^itaM duHkhamidAnIM tvaM gamiShyasi .
itaH paraM kathaM varte rAmavArtAshrutiM vinA .. 5 ..
mArutiruvAca .
yadyevaM devi me skandhamAroha xaNamAtrataH
rAmeNa yojayiShyAmi manyase yadi jAnaki .. 6 ..
sItovAca .
rAma sAgaramAshoShya bad{}dhvA vA sharapa~njaraiH.
Agatya vAnaraiH sArdhaM hatvA rAvaNamAhave .. 7..
mAM nayedyadi rAmasya kIrtirbhavati shAshvatI .
ato gacCha kathaM cApi prANAnsandhArayAmyaham .. 8 ..
iti prasthApito vIraH sItayA praNipatya tAm .
jagAma parvatasyAgre gantuM pAraM mahodadheH .. 9 ..
tatra gatvA mahAsattvaH pAdAbhyAM pIDayan girim .
jagAma vAyuvegena parvatashca mahItalam .. 10 ..
gato mahIsamAnatvaM triMshadyojanamuChritaH .
mArutirgaganAantaHstho mahAshabdaM cakAra saH .. 11 ..
taM shrutvA vAnarAH sarvednyAtvA mArutimAgatam .
harSheNa mahatAviShTAH shabdaM cakrurmahAsvanam .. 12..
shabdenaiva vijAnimaH kR^itakAryaH samAgataH .
hanUmAneva pashyadhvaM vAnarA vAnararShabham .. 13 ..
eva.m brUvatsu vIreShu vAnareShu sa mArutiH .
avatIrya girermurdhni vAnarAnidamabravIt .. 14 ..
dR^iShTA sItA mayA la~N@@kA dharShitA ca sakAnanA .
sambhAShito dashagrIvastato.ahaM punarAgataH .. 15 ..
idAnImeva gacChAmo rAmasugrIvasannidhim .
ityuk@@tvA vAnarAH sarve harSheNAli~N@@gya mArutim .. 16 ..
keciccucumburlA~N@@gUlaM nanR^ituH kecidutsukAH .
hanUmatA sametAste jagmuH prasravaNaM girim .. 17 ..
gacChanto dadR^ishurvIrA vanaM sugrIvaraxitam .
madhusaMdnyaM tadA prAhura~N@@gadaM vAnararShabhAH .. 18 ..
xudhitAH smo vayaM vIra dehyanudnyAM mahAmate .
bhaxayAmaH phalAnyadya pibAmo.amR^itavanmadhu .. 19 ..
santuShTA rAghavaM draShTuM gacChAmo.adyaiva sAnujam .. 20 ..
a~N@@gada uvAca .
hanUmAnkR^itakAryo.ayaM pibataitatprasAdataH .
jaxadhvaM phalamUlAni tvaritaM harisattamAH .. 21 ..
tataH pravishya harayaH pAtumArebhire madhu .
raxiNastAnanAdR^itya dadhivak@@treNa noditAn .. 22 ..
pibatastADayAmAsurvAnarAnvAnararShabhAH .
tatastAnmuShTibhiH pAdaishcUrNayitvA papurmadhu .. 23 ..
tato dadhimukhaH kruddhaH sugrIvasya sa mAtulaH .
jagAma raxibhiH sArdhaM yatra rAjA kapIshvaraH .. 24 ..
gatvA tamabravIddeva cirakAlAbhiraxitam .
naShTaM madhuvanaM te.adya kumAreNa hanumatA .. 25 ..
shrutvA dadhimukhenoktaM sugrIvo hR^iShTamAnasaH .
dR^iShTvAgato na sandehaH sItAM pavananandanaH .. 26 ..
no cenmadhuvanaM draShTuM samarthaH ko bhavenmama .
tatrApi vAyuputreNa kR^itaM kAryaM na saMshayaH .. 27 ..
shrutvA sugrIvavacanaM hR^iShTo rAmastamabravIt .
kimucyate tvayA rAjanvacaH sItAkathAnvitam .. 28 ..
sugrIvastvabravIdvAkyaM deva dR^iShTAvanIsutA .
hanumatpramukhAH sarve praviShTA madhukAnanam .. 29 ..
bhaxayanti sma sakalaM tADayanti sma raxiNaH .
akR^itvA devakAryaM te draShTuM madhuvanaM mama .. 30 ..
na samarthAstato devI dR^iShTvA sIteti nishcitam .
raxiNo vo bhayaM mAstu gatvA brUta mamAdnyayA .. 31 ..
vAnarAna~N@@gadamukhAnAnayadhvaM mamAntikam .
shrutvA sugrIvavacanaM gatvA te vAyuvegataH .. 32 ..
hanUmatpramukhAnUcurgacChateshvarashAsanAt .
draShTumicChati sugrIvaH sarAmo laxmaNAnvitaH .. 33 ..
yuShmAnatIva hR^iShTAste tvarayanti mahAbalA.H .
tathetyambaramAsAdya yayuste vAnarottamAH .. 34 ..
hanUmantaM puraskR^itya yuvarAjaM tathA~N@@gadam .
rAmasugrIvayoragre nipeturbhuvi satvaram .. 35 ..
hanUmAna rAghavaM prAha dR^iShTA sItAnirAmayA .
sAShTA~N@@gaM praNipatyAgre rAmaM pashcAddharIshvaram .. 36 ..
kushala.m prAha rAjendra jAnakI tvAM suchAnvitA .
ashokavanikAmadhye shiMshapAmUlamAshritA .. 37 ..
rAxasIbhiH parivR^itA nirAhArA kR^ishA prabho .
hA rAma rAma rAmeti shocantI malinAmbarA .. 38 ..
ekaveNI mayA dR^iShTA shanairAshvAsitA shubhA .
vR^ixashAkhAntare sthitvA sUxmarUpeNa te kathAm .. 39 ..
janmArabhya tavAtyarthaM daNDakAgamanaM tathA .
dashAnanena haraNaM jAnakyA rahite tvayi .. 40 ..
sugrIveNa yathA maitrI kR^itvA vAlinibarhaNam .
mAraNArthaM ca vaidehyA sugrIveNa visarjitAH .. 41 ..
mahAbalA mahAsattvA harayo jitakAshinaH .
gatAH sarvatra sarve vai tatraiko.ahamihAgataH .. 42 ..
ahaM sugrIvasacivo dAso.ahaM rAghavasya hi .
dR^iShTvA yajjAnakI bhAgyAtprayAsaH phalito.adya me .. 43 ..
ityudIritamAkarNya sItA visphAritexaNA .
kena vA karNapIyuShaM shrAvitaM me shubhAxaram .. 44 ..
yadi satyaM tadAyAtu maddarshanapathaM tu saH .
tato.ahaM vAnarAkAraH sUxmarUpeNa jAnakIm .. 45 ..
praNamya prA~njalIrbhUtvA dUrAdeva sthitaH prabho .
pR^iShTo.ahaM sItayA kastvamityAdi bahuvistaram .. 46 ..
mayA sarvaM krameNaiva vidnyApitamarindama .
pashcAnmayArpitaM devyai bhavaddatA~N@@gulIyakam .. 47 ..
tena mAmativishvastA vacanaM cedamabravIt .
yathA dR^iShTAsmi hanumanpIDyamAnA divAnisham .. 48 ..
rAxasInAM tarjanaistatsarvaM kathaya rAghave .
mayoktaM devi rAmo.api tvaccintApariniShThitaH .. 49 ..
parishocatyahorAtraM tvadvArtAM nAdhigamya saH .
idAnImeva gatvAhaM sthitiM rAmAya te bruve .. 50 ..
rAmaH shravaNamAtreNa sugrIveNa salaxmaNaH .
vAnarAnIkapaiH sArdhamAgamiShyati te.antikam .. 51 ..
rAvaNaM sakulaM hatvA neShyati tvAM svakaM puram .
abhidnyAM dehi me devi yathA mAM vishvasedvibhuH .. 52 ..
ityuktA sA shiroratnaM cUDApAshe sthitaM priyam .
dattvA kAkena yad@@vR^ittaM citrakUTagirau purA .. 53 ..
tadapyAhAshrupUrNAxI kushalaM brUhi rAghavam .
laxmaNaM brUhi me ki~ncidduruktaM bhAShitaM purA .. 54 ..
tatxamasvAdnyabhAvena bhAShitaM kulanandana .
tArayenmAM yathA rAmastathA kuru kR^ipAnvitaH .. 55 ..
ityuk@@tvA rudatI sItA duHkhena mahatAvR^itA .
mayApyAshvAsitA rAma vadatA sarvameva te .. 56 ..
tataH prasthApito rAma tvatsamIpamihAgataH .
tadAgamanavelAyAmashokavanikAM priyAm .. 57 ..
utpATya rAxasAMstatra bahUnhatvA xaNAdaham .
rAvaNasya sutaM hatvA rAvaNenAbhibhAShya ca .. 58 ..
la~N@@kAmasheShato dagdhvA punarapyAgamaM xaNAt .
shrutvA hanUmato vAkyaM rAmo.atyantaprahR^iShTadhIH .. 59 ..
hanUmaMste kR^itaM kAryaM devairapi suduShkaram .
upakAraM na pashyAmi tava pratyupakAriNaH .. 60 ..
idAnIM te prayacChAmi sarvasvaM mama mArute .
ityAli~N@@gya samAkR^iShya gADhaM vAnarapu~N@@gavam .. 61 ..
sArdranetro raghushreShThaH parAM prItimavApa saH .
hanUmantamuvAcedaM rAghavo bhaktavatsalaH .. 62 ..
parirambho hi me loke durlabhaH paramAtmanaH .
atastvaM mama bhakto.asi priyo.asi haripu~N@@gava .. 63 ..
yatpAdapadmayugalaM tulasIdalAdyaiH
sampUjya viShNupadavImatulAM prayAnti .
tenaiva kiM punarasau parirabdhamUrtI
rAmeNa vAyutanayaH kR^itapuNyapu~njaH .. 64 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde sundarakANDe
pa~ncamaH sargaH .. 5 ..
.. samAptamidam sundarakANDam ..
##
\medskip\hrule\medskip
Encoded and proofread by
Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
\medskip\hrule\obeylines
\medskip
{\rm Please send corrections to sanskrit@cheerful.com}
{\rm Last updated \today}
\end{document}