You are on page 1of 47

%@@1

% File name : adhyaatmaRamyuddha.itx


%--------------------------------------------
% Text title : adhyaatma raamaayaNa yuddha kANDa
% Author : Shri Veda Vyas
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Description/comments :
% Transliterated by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
% Proofread by : Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
% Latest update : July 22, 2006
% Send corrections to : sanskrit@cheerful.com
%
% Special Instructions:
% i1h.hdr,ijag.inc,itrans.sty,multicol.sty,iarticle.sty
% Transliteration scheme: ITRANS 5.2
% Site access :
% http://sanskrit.gde.to/
%-----------------------------------------------------
% The text is to be used for personal studies and research only.
% Any use for commercial purpose is prohibited as a 'gentleman's'
% agreement.
% @@2
%
% Commands upto engtitle are
% needed for devanaagarii output and formatting.
%--------------------------------------------------------

\documentstyle[11pt,multicol,itrans]{article}
%\documentclass[11pt]{article}
%\usepackage{multicol}
#include=ijag.inc
#endwordvowel=.h
\portraitwide
\parindent=100pt
\let\usedvng=\Largedvng % for 1 column
\pagenumbering{itrans}
\def\engtitle#1{\hrule\medskip\centerline{\LARGE #1}}
\def\itxtitle#1{\medskip\centerline{\LARGEdvng #1}\medskip\hrule}
\def\endtitles{\medskip\obeyspaceslines}
%%
\begin{document}

\engtitle{.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDam.h ..}##


\itxtitle{.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDam.h ..}##\endtitles##
.. atha adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
prathamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .
yathAvadbhAShitaM vAkyaM shrutvA rAmo hanUmataH .
uvAcAnantaraM vAkyaM harSheNa mahatAvR^itaH .. 1 ..
kAryaM kR^itaM hanumatA devairapi suduShkaram .
manasApi yadanyena smartuM shakyaM na bhUtale .. 2 ..
shatayojanavistIrNaM la~N{}ghayetkaH payonidhim .
la~N{}kAM ca rAxasairguptAM ko vA dharShayituM xamaH .. 3 ..
bhR^ityakAryaM hanumatA kR^itaM sarvamasheShataH .
sugrIvasyedR^isho loke na bhUto na bhaviShyati .. 4 ..
ahaM ca raghuvaMshashca laxmaNashca kapIshvaraH .
jAnakyA darshanenAdya raxitAH smo hanUmatA .. 5 ..
sarvathA sukR^itaM kAryaM jAnakyAH parimArgaNam .
samudraM manasA smR^itvA sIdatIva mano mama .. 6 ..
kathaM nakrajhaShAkIrNaM samudraM shatayojanam .
la~N{}ghayitvA ripuM hanyAM kathaM draxyAmi jAnakIm .. 7 ..
shrutvA tu rAmavacanaM sugrIvaH prAha rAghavam
samudraM la~N{}ghayiShyAmo mahAnakrajhaShAkulam .. 8 ..
la~N{}kAM ca vidhamiShyAmo haniShyAmo.adya rAvaNam .
cintAM tyaja raghushreShThaH cintA kAryavinAshinI .. 9 ..
etAnpashya mahAsattvAn shUrAnvAnarapu~N{}gavAn .
tvatpriyArthaM samudyuktAnpraveShTumapi pAvakam .. 10 ..
samudrataraNe buddhiM kuruShva prathamaM tataH .
dR^iShTvA la~N{}kAM dashagrIvo hata ityeva manmahe .. 11 ..
nahi pashyAmahaM ka~ncittriShu lokeShu rAghava .
gR^ihItadhanuSho yaste tiShThedabhimukho raNe .. 12 ..
sarvathA no jayo rAma bhaviShyato na saMshayaH .
nimittani ca pashyAmi tathA bhUtAni sarvashaH .. 13 ..
sugrIvavacanaM shrutvA bhaktivIryasamanvitam .
a~N{}gIkR^ityAtbravIdrAmo hanUmantaM puraHsthitam .. 14 ..
yena kena prakAreNa la~N{}ghayAmo mahArNavam .
la~N{}kAsvarUpaM me brUhi duHsAdhyaM devadAnavaiH .. 15 ..
dnyAtvA tasya pratikAraM kariShyAmi kapIshvaraH .
shrutvA rAmasya vacanaM hanUmAnvinayAnvitaH .. 16 ..
uvAca prA~njalirdeva yathA dR^iShTaM bravImi te .
la~N{}kAM divyA purI deva trikUTashikhare sthitA .. 17 ..
svarNaprAkArasahitA svarNATTAlakasaMyutA .
parikhAbhiH parivR^itA pUrNAbhirnirmalodakaiH .. 18 ..
nAnopavanashobhADhyA divyavApIbhirAvR^itA .
gR^ihairvicitrashobhADhyairmaNistambhamayaiH shubhaiH .. 19 ..
pashcimadvAramAsAdya gajavAhAH sahasrashaH .
uttare dvAri tiShThanti sAshvavAhAH sapattayaH .. 20 ..
tiShThantyarbudasa~N{}khyAkAH prAcyAmapi tathaiva ca .
raxiNo rAxasA vIrA dvAraM daxiNamAshritAH .. 21 ..
madhyakaxe.apyasa~N{}khyAtA gajAshvarathapattayaH .
raxayanti sadA la~N{}kAM nAnAstrakushalAH prabho .. 22 ..
sa~N{}kramairvividhairla~N{}kA shataghnIbhishca saMyutA .
evaM sthite.api devesha shrR^iNu me tatra ceShTitam .. 23 ..
dashanAnabalaughasya caturthAMsho mayA hataH .. .
dagdhvA la~N{}kAM purIM svarNaprAsAdo dharShito mayA .. 24 ..
shataghnyaH sa~N{}kramAshcaiva nAshitA me raghUttama .
deva tvaddarshanAdeva la~N{}kA bhasmIkR^itA bhavet .. 25 ..
prasthAnaM kuru devesha gacChAmo lavaNAmbudheH .
tIraM saha mahAvIrairvAnaraughaiH samantataH .. 26 ..
shrutvA hanUmato vAkyamuvAca raghunandanaH .
sugrIva sainikAnsarvAnprasthAnAyAbhinodaya .. 27 ..
idAnImeva vijayo muhurtaH parivartate .
asminmuhurte gatvAhaM la~N{}kAM rAxasasa~N{}kulAm .. 28 ..
saprAkArAM sudurdharShAM nAshayAmi sarAvaNAm .
AneShyAmi ca sItAM me daxiNAxi sphuratyadhaH .. 29 ..
prayAtu vAhinI sarvA vAnarANAM tarasvinAm .
raxantu yuthapAH senAmagre pR^iShThe ca pArshvayoH .. 30 ..
hanUmantamathAruhya gacChAmyagre.a~N{}gadaM tataH .
Aruhya laxmaNo yAtu sugrIvaM tvaM mayA saha .. 31 ..
gajo gavAxo gavayo maindo dvivida eva ca .
nalo nIlaH suSheNashca jAmbavAMshca tathApare .. 32 ..
sarve gacChantu sarvatra senAyAH shatrughAtinaH .
ityAdnyApya harIn rAmaH pratasthe sahalaxmaNaH .. 33 ..
sugrIvasahito harShAtsenAmadhyagato vibhuH .
vAraNendranibhAH sarve vAnarAH kAmarUpiNaH .. 34 ..
xvelantaH parigarjanto jagmuste daxiNAM disham .
bhaxayanto yayuH sarve phalAni ca madhUni ca .. 35 ..
bruvanto rAghavasyAgre haniShyAmo.adya rAvaNam .
evaM te vAnarashreShThA gacChantyatulavikramAH .. 36 ..
haribhyAmuhyamAnau tau shushubhAte raghuttamau .
naxatraiH sevitau yadvaccandrasUryAvivAmbare .. 37 ..
AvR^itya pR^ithivIM kR^itsnAM jagAma mahatI camUH .
prasphATayantaH pucChAgrAnudvahantashca pAdapAn .. 38 ..
shailAnArohayantashca jagmurmArutavegataH .
asa~N{}khyAtAshca sarvatra vAnarAH paripUritAH .. 39 ..
hR^iShTAste jagmuratyartha rAmeNa paripAlitAH .
gatA camUrdivArAtraM kvacinnAsajjata xaNam .. 40 ..
kAnanAni vicitrANi pashyanmalayasahyayoH .
te sahyaM samatikramya malayaM ca tathA girim .. 41 ..
AyayushcAnupUrvyeNa samudraM bhImaniHsvanam .
avatIrya hanUmantaM rAmaH sugrIvasaMyutaH .. 42 ..
salilAbhyAshamAsAdya rAmo vacanamabravIt .
AgatAH smo vayaM sarve samudraM makarAlayam .. 43 ..
ito gantumashakyaM no nirupAyena vAnarAH .
atra senAnivesho.astu mantrayAmo.asya tAraNe .. 44 ..
shrutvA rAmasya vacanaM sugrIvaH sAgarAntike .
senAM nyaveshayatxipraM raxitAM kapiku~njaraiH .. 45 ..
te pashyanto viShedustaM sAgaraM bhImadarshanam .
mahonnatatara~N{}gADhyaM bhImanakrabhayaMkaram .. 46 ..
agAdhaM gaganAkAraM sAgaraM vIxya duHkhitAH .
tariShyAmaH kathaM ghoraM sAgaraM varuNAlayam .. 47 ..
hantavyo.asmAbhiradyaiva rAvaNo rAxasAdhamaH .
iti cintAkulAH sarve rAmapArshve vyavasthitA .. 48 ..
rAmaH sItAmanusmR^itya duHkhena mahatAvR^itaH .
vilapya jAnakIM sItAM bahudhA kAryamAnuShaH .. 49 ..
advitIyashcidAtmaikaH paramAtmA sanAtanaH .
yastu jAnAti rAmasya svarUpaM tattvato janaH .. 50 ..
taM na spR^ishyati duHkhAdi kimutAnandamavyayam .
duHkhaharShabhayakrodhalobhamohamadAdayaH .. 51 ..
adnyAnali~N{}ganyetAni kutaH santi cidAtmani .
dehAbhimAnino duHkhaM na dehasya cidAtmanaH .. 52 ..
samprasAde dvayAbhAvAtsukhamAtraM hi dR^ishyate .
buddhyAdyabhAvAtsaMshuddhe duHkhaM tatra na dR^ishyate .
ato duHkhAdikaM sarvaM buddhereva na saMshayaH .. 53 ..
rAmaH parAtmA puruShaH purANo
nityodito nityasukho nirIhaH .
tathApi mAyAguNasa~N{}gato.asau
sugrIva duHkhIva vibhAvyate.abudhaiH .. 54 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
prathamaH sargaH .. 1 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
dvitIyaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .
la~N{}kAyAM rAvaNo dR^iShTvA kR^itaM karma hanUmatA .
duShkaraM daivatairvApi hriyA ki~ncidavA~NmukhaH .. 1 ..
AhUya mantriNaH sarvAnidaM vacanamabravIt .
hanUmatA kR^itaM karma bhavadbhirdR^iShTameva tat .. 2 ..
pravishya la~N{}kAM durdharShAM dR^iShTvA sItAM durAsadAm .
hatvA ca rAxasInvIrAnaxaM mantodarIsutam .. 3 ..
dagdhvA la~N{}kAmasheSheNa la~N{}ghayitvA ca sAgaram .
yuShmAna sarvAn atikramya svastho.agAtpunareva saH .. 4 ..
kiM kartavyamito.asmAbhiryuyaM mantravishAradAH .
mantrayadhvaM prayatnena yatkR^itaM me hitaM bhavet .. 5 ..
rAvaNasya vacaHshrutvA rAxasAstamathAbruvan .
deva sha~N{}kA kuto rAmAttava lokajito raNe .. 6 ..
indrastu bad{}dhvA nixiptaM putreNa tava pattane .
jitvA kuberamAnIya puShpakaM bhujyate tvayA .. 7 ..
yamo jitaH kAladaNDAd{}bhayaM nAbhUttava prabho .
varuNo hu~N{}kR^itenaiva jitaH sarve.api rAxasAH .. 8 ..
mayo mahAsuro bhItyA kanyAM dattvA svayaM tava .
tvadvashe vartate.adyApi kimutAnye mahAsurAH .. 9 ..
hanUmaddharShaNaM yattu tadavadnyAnakR^itaM ca naH .
vAnaro.ayaM kimasmAkamasminpauruShadarshane .. 10 ..
ityupexitamasmAbhirdharShaNaM tena kiM bhavet .
vayaM pramattA kiM tena va~ncitAH smo hanUmatA .. 11 ..
jAnImo yadi taM sarve kathaM jIvan gamiShyati .
AdnyApaya jagatkR^itsnamAvAnaramamAnuSham .. 12 ..
kR^itvAyAsyAmahe sarve pratyekaM vA niyojaya .
kumbhakarNastadA prAha rAvaNaM rAxaseshvaram .. 13 ..
ArabdhaM yattvayA karma svAtmanAshAya kevalam .
na dR^iShTo.asi tadA bhAgyAttvaM rAmeNa mahAtmanA .. 14 ..
yadi pashyati rAmastvAM jIvannAyAsi rAvaNa .
rAmo na mAnuSho devaH sAxAnnArayaNo.avyayaH .. 15 ..
sItA bhagavati laxmI rAmapatnI yashasvinI .
rAxasAnAM vinAshAya tvayAnItA sumadhyamA .. 16 ..
viShapiNDamivAgIrya mahAmIno yathA tathA .
AnItA jAnakI pashcAttvayA kiM vA bhaviShyati .. 17 ..
yadyapyanucitaM karma tvayA kR^itamajAnatA .
sarvaM samaM kariShyAmi svasthacitto bhava prabho .. 18 ..
kumbhakarNavacaH shrutvA vAkyamindrajidabravIt .
dehi deva mamAnudnyAM hatvA rAmaM salaxmaNam .
sugrIvaM vAnarAMshcaiva punaryAsyAmi te.antikam .. 19 ..
tatrAgato bhAgavatapradhAno
vibhIShaNo buddhimataM variShThaH .
shrIrAmapAdadvaya ekatAnaH .
praNamya devArimupopaviShTaH .. 20 ..
vilokya kumbhashravaNAdidaityA-
nmattapramattAnativismayena .
vilokya kAmAturamapramatto
dashAnanaM prAha vishuddhabuddhiH .. 21 ..
na kumbhakarNendrajitau ca rAjaM-
stathA mahApArshvamahodarau tau .
nikumbhakumbhau ca tathAtikAyaH
sthAstu na shaktA yudhi rAghavasya .. 22 ..
sItAbhichAnena mahAgraheNa
grato.asi rAjan na ca te vimoxaH .
tAmeva satkR^itya mahAdhanena
dattvAbhirAmAya sukhI bhava tvam .. 23 ..
yAvanna rAmasya shitAH shilImukhA
la~N{}kAmabhivyApya shirAMsi raxasAm .
Chindanti tAvadraghunAyakasya bho-
stAM jAnakIM tvaM pratidAtumarhasi .. 24 ..
yAvannagAbhAH kapayo mahAbalA
harindratulyA nakhadaMShTrayodhinaH .
la~N{}kAM samAkramya vinAshayanti te
tAvad{}drutaM dehi raghUttamAya tAm .. 25 ..
jIvanna rAmeNa vimoxyase tvaM
guptaH surendrairapi sha~N{}kareNa .
na devarAjA~N{}kagato na mR^ityoH
pAtAlalokAnapi sampraviShTaH .. 26 ..
shubhaM hitaM pavitraM ca vibhIShaNavacaH khalaH .
pratijagrAha naivAsau mriyamANa ivauShadham .. 27 ..
kAlena nodito daityo vibhIShaNamathAbravIt .
maddattabhogaiH puShTA~N{}go matsamIpe vasannapi .. 28 ..
pratIpamAcaratyeSha mamaiva hitakAriNaH .
mitrabhAvena shatrurme jAto nAstyatra saMshayaH .. 29 ..
anAryeNa kR^itaghnena sa~N{}gatirme na yujyate .
vinAshamabhikA~Nxanti dnyAtInAM dnyAtayaH sadA .. 30 ..
yo.anyastvevaMvidhaM brUyAdvAkyamekaM nishAcaraH .
hanmi tasmin xaNe eva dhik tvAM raxaH kulAdhamam .. 31 ..
rAvaNenaivamuktaH sanparuShaM sa vibhIShaNaH .
utpapAta sabhAmadhyAd{}gadApANirmahAbalaH .. 32 ..
caturbhirmantribhiH sArdhaM gaganastho.abravidvacaH .
krodhena mahatAviShTo rAvaNaM dashakandharam .
mA vinAshamupaihi tvaM priyavAdinameva mAm .. 33 ..
dhikkaroShi tathApi tvaM jyeShTho bhrAtA pituH samaH .
kAlo rAghavarUpeNa jAto dasharathAlaye .. 34 ..
kAlI sItAbhidhAnena jAtA janakanandinI .
tAvubhAvAgatAvatra bhUrmebhArApanuttaye .. 35 ..
tenaiva preritastvaM tu na shrR^iNoShi hitaM mama .
shrIrAmaH prakR^iteH sAxAtparastAtsarvadA sthitaH .. 36 ..
bahirantashca bhUtAnAM samaH sarvatra saMsthitaH .
nAmarUpAdibhedena tattanmaya ivAmalaH .. 37 ..
yathA nAnAprakAreShu vR^ixeShveko mahAnalaH .
tattadAkR^itibhedena bhidyate.adnyAnacaxuShAm .. 38 ..
pa~ncakoshAdibhedena tattanmaya ivAbabhau .
nIlapItAdiyogena nirmalaH sphaTiko yathA .. 39 ..
sa eva nityamukto.api svamAyAguNabimbitaH .
kAlaH pradhAnaM puruSho.avyaktaM ceti caturvidhaH .. 40 ..
pradhAnapuruShAbhyAM sa jagatkR^itsnaM sR^ijatyajaH .
kAlarUpeNa kalanAM jagataH kurute.avyayaH .. 41 ..
kAlarUpI sa bhagavAn rAmarUpeNa mAyayA .. 42 ..
brahmaNA prArthito devastvadvadhArthamihAgataH .
tadanyathA kathaM kuryAtsatyasMkalpa IshvaraH .. 43 ..
haniShyati tvAM rAmastu saputrabalavAhanam .
hanyamAnaM na shaknomi draShTuM rAmeNa rAvaNa .. 44 ..
tvAM rAxasakulaM kR^itsnaM tato gacChAmi rAghavam .
mayi yAte sukhIbhUtvA ramasva bhavane ciram .. 45 ..
vibhIShaNo rAvaNavAkyataH xaNA-
dvisR^ijya sarvaM saparicChadaM gR^iham .
jagAma rAmasya padAravindayoH
sevAbhikA~NxI paripUrNamAnasaH .. 46 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe dvitIyaH
sargaH .. 2 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
tR^itIyaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

vibhIShaNo mahAbhAgashcaturbhirmantribhiH saha .


Agatya gagane rAmasammukhe samavasthitaH .. 1 ..
uccairuvAca bhoH svAmin rAma rAjIvalocana .
rAvaNasyAnujo.ahaM te dAraharturvibhIShaNaH .. 2 ..
nAmnA bhrAtA nirasto.ahaM tvAmeva sharaNaM gataH .
hitamuktaM mayA deva tasya cAviditAtmanaH .. 3 ..
sItAM rAmAya vaidehIM preShayeti punaH punaH .
ukto.api na shrR^iNotyeva kAlapAshavashaM gataH .. 4 ..
hantuM mAM khaDgamAdAya prAdravadrAxasAdhamaH .
tato.acireNa sacivaishcaturbhiH sahito bhayAt .. 5 ..
tvAmeva bhavamoxAya mumuxuH sharaNaM gataH .
vibhIShaNavacaH shrutvA sugrIvo vAkyamabravIt .. 6 ..
vishvAsArho na te rAma mAyAvI rAxasAdhamaH .
sItAharturvisheSheNa rAvaNasyAnujo balI .. 7 ..
mantribhiH sAyudhairasmAn vivare nihaniShyati .
tadAdnyApaya me deva vAnarairhanyatAmayam .. 8 ..
mamaivaM bhAti me rAma buddhyA kiM nishcitaM vada .
shrutvA sugrIvavacanaM rAmaH sasmitamabravIt .. 9 ..
yadIcChAmi kapishreShTha lokAnsarvAnsaheshvarAn .
nimiShArdhena saMhanyAM sR^ijAmi nimiShArdhataH .. 10 ..
ato mayAbhayaM dattaM shIghramAnaya rAxasam .. 11 ..
sakR^ideva prapannAya tavAsmIti ca yAcate .
abhayaM sarvabhUtebhyo dadAmyetad{}vrataM mama .. 12..
rAmasya vacanaM shrutvA sugrIvo hR^iShTamAnasaH .
vibhIShaNamathAnAyya darshayAmAsa rAghavam .. 13 ..
vibhIShaNastu sAShTA~N{}gaM praNipatya raghuttamam .
harShagad{}gadayA vAcA bhaktyA ca parayAnvitaH.. 14 ..
rAmaM shyAmaM vishAlAxaM prasannamukhapaMkajam .
dhanurbANadharaM shAntaM laxmaNena samanvitam .. 15 ..
kR^itA~njalipuTo bhUtvA stotuM samupacakrame .. 16 ..
vibhIShaNa uvAca .
namaste rAma rAjendra namaH sItAmanorama .
namaste caNDakodaNDa namaste bhaktavatsala .. 17 ..
namo.anantAya shAntAya rAmAyAmitatejase .
sugrIvamitrAya ca te raghUNAM pataye namaH .. 18 ..
jagadutpattinAshAnAM kAraNAya mahAtmane .
trailokyagurave.anAdigR^ihasthAya namo namaH .. 19..
tvamAdirjagatAM rAma tvameva sthitikAraNam .
tvamante nidhanasthAnaM svecChAcArastvameva hi .. 20 ..
carAcarANAM bhUtAnAM bahirantashcarAghava.
vyApyavyApakarUpeNa bhavAn bhAti jaganmayaH ..21..
tvanmAyayA hR^itadnyAnA naShTAtmAno vicetasaH.
gatAgataM prapadyante pApapuNyavashAtsadA .. 22 ..
tAvatsatyaM jagadbhAti shuktikArajataM tathA
yAvanna dnyAyate dnyAnaM cetasAnanyagAminA ..23 ..
tvadadnyAnAtsadA yuktAH putradAragR^ihAdiShu .
ramante viShayAnsarvAnante duHkhapradAnvibho .. 24 ..
tvamindro.agniryamo raxo varuNashca tathAnilaH .
kuberashca tathA rudrastvameva puruShottama .. 25 ..
tvamaNorapyaNIyAMshca sthUlAt sthUlataraH prabho .
tvaM pitA sarvalokAnAM mAtA dhAtA tvameva hi .. 26 ..
AdimadhyAntarahitaH paripUrNo.acyuto.avyayaH .
tvaM pANipAdarahitashcaxuHshrotravivarjitaH .. 27 ..
shrotA draShTA grahitA ca javanastvaM kharAntaka .
koshebhyo vyatiriktastvaM nirguNo nirupAshrayaH .. 28 ..
nirvikalpo nirvikAro nirAkAro nirIshvaraH .
ShaDbhAvarahito.anAdiH puruShaH prakR^ite paraH .. 29 ..
mAyayA gR^ihyamANastvaM manuShya iva bhAvyase .
dnyAtvA tvAM nirguNamajaM vaiShNavA moxagAminaH .. 30 ..
ahaM tvatpAdasadbhaktinIHshreNIM prApya rAghava .
icChAmi dnyAnayogAkhyaM saudhamAroDhumIshvara .. 31 ..
namaH sItApate rAma namaH kAruNikottama .
rAvaNAre namastubhyaM trAhi mAM bhavasAgarAt .. 32 ..
tataH prasannaH provAca shrIrAmo bhaktavatsalaH .
varaM vR^iNIShva bhadraM te vA~nChitaM varado.asmyaham .. 33 ..
vibhIShaNa uvAca .
dhanyo.asmi kR^itakR^ityo.asmi kR^itakAryo.asmi rAghava .
tvatpAdadarshanAdeva vimukto.asmi na saMshayaH .. 34 ..
nAsti matsadR^isho dhanyo nAsti matsadR^ishaH shuciH .
nAsti matsadR^isho loke rAma tvanmUrtidarshanAt .. 35 ..
karmabandhavinAshAya tvajdnyAnaM bhaktilaxaNam .
tvaddhyAnaM paramArthaM ca dehi me raghunandana .. 36 ..
na yAce rAma rAjendra sukhaM viShayasambhavam .
tvatpAdakamale saktA bhaktireva sadAstu me .. 37 ..
omityuk{}tvA punaH prIto rAma provAca rAxasam .
shrR^iNu vaxyAmi te bhadraM rahasyaM mama nishcitam .. 38 ..
madbhaktAnAM prashAMtAnAM yoginAM vItarAgiNAm .
hR^idaye sItayA nityaM vasAmyatra na saMshayaH .. 39 ..
tasmAttvaM sarvadA shAntaH sarvakalmaShavarjitaH .
mAM dhyAtvA moxyase nityaM ghorasaMsArasAgarAt .. 40 ..
stotrametatpaThedyastu likhedyaH shruNuyAdapi .
matprItaye mamAbhiShTaM sArUpya samavApnuyAt .. 41 ..
ityuk{}tvA laxmaNaM prAha shrIrAmo bhaktabhaktimAn .
pashyatvidAnImevaiSha mama sandarshane phalam .. 42 ..
la~N{}kArAjye.abhiShexyAmi jalamAnaya sAgarAt .
yAvaccandrashca sUryashca yAvattiShThati medinI .. 43 ..
yAvanmama kathA loke tAvadrAjyaMkarotvasau .
ityuk{}tvA laxmaNenAmbu hyAnAyya kalashena tam .. 44 ..
la~N{}kArAjyAdhipatyArthamabhiShekaM ramApatiH .
kArayAmAsa sacivairlaxmaNena visheShataH .. 45 ..
sAdhu sAdhviti te sarve vAnarAstuShTuvurbhR^isham .
sugrIvo.api paruShvajya vibhIShaNamathAbravIt .. 46 ..
vibhIShaNa vayaM sarve rAmasya paramAtmanaH .
ki~N{}karAstatra mukhyastvaM bhak{}tyA rAmaparigrahAt .
rAvaNasya vinAshe tvaM sAhAyyaM kartumarhasi .. 47 ..
vibhIShaNa uvAca .
ahaM kiyAnsahAyatve rAmasya paramAtmanaH .
kiM tu dAsyaM kariShye.ahaM bhaktyA shaktyA hyamAyayA .. 48 ..
dashagrIveNa sandiShTaH shuko nAma mahAsuraH .
saMsthito hyambare vAkyaM sugrIvamidamabravIt .. 49 ..
tvAmAha rAvaNo rAjA bhrAtaraM rAxasAdhipaH .
mahAkulaprasUtastvaM rAjAsi vanacAriNAm .. 50 ..
mama bhrAtR^isamAnastvaM tava nAstyarthaviplavaH .
ahaM yadaharaM bhAryAM rAjaputrasya kiM tava .. 51 ..
kiShkindhAM yAhi haribhirla~N{}kA shakyA na daivataiH .
prAptuM kiM mAnavairalpasattvairvAnarayUthapaiH .. 52 ..
taM prApayantaM vacanaM tUrNamutplutya vAnarAH .
prApadyanta tadA xipraM nihantuM dR^iDhamuShTibhiH.. 53 ..
vAnarairhanyamAnastu shuko rAmamathAbravIt .
na dUtAM ghnanti rAjendra vAnarAnvAraya prabho .. 54 ..
rAmaM shrutvA tadA vAkyaM shukasya paridevitam .
mA vadhiShTeti rAmastAmvArayAmAsa vAnarAn .. 55 ..
punarambaramAsAdya shukaH sugrIvamabravIt .
brUhi rAjandashagrIvaM kiM vaxyAmi vrajAmyaham .. 56 ..
sugrIva uvAca .
yathA vAlI mama bhrAtA tathA tvaM rAxasAdhama .
hantavyastvaM mayA yatnAtsaputrabalavAhanaH .. 57 ..
brUhi me rAmacandrasya bhAryAM hR^itvA kva yAsyasi .
tato rAmAdnyayA dhR^itvA shukaM badhvAnvaraxayat .. 58 ..
shArdUlo.apitataH pUrvaM dR^iShTvA kapibala.m mahat .
yathAvatkathayAmAsa rAvaNAya sa rAxasaH .. 59 ..
dIrghacintAparo bhUtvA niHshvasannAsa mandire .
tataH samudramAvexya rAmo raktAntalocanaH .. 60 ..
pashya laxmaNa duShTo.asau vAridhirmAmupAgatam .
nAbhinandati duShTAtmA darshanArthaM mamAnagha .. 61 ..
jAnAti mAnuSho.ayaM me kiM kariShyati vAnaraiH .
adya pashya mahAbAho shoShayiShyAmi vAridhim .. 62 ..
pAdenaiva gamiShyanti vAnarA vigatajvarAH .
ityuk{}tvA krodhatAmrAxa AropitadharnurdharaH .. 63 ..
tUNIrAd{}bANamAdAya kAlAgnisadR^ishaprabham .
sandhAya cApamAkR^iShya rAmo vAkyamathAbravIt .. 64 ..
pashyantu sarvabhUtAni rAmasya sharavikramam .
idAnIM bhasmasAtkuryAM samudraM saritAM patim .. 65 ..
evaM brUvati rAme tu sashailavanakAnanA .
cacAla vasudhA dyaushca dishashca tamasAvR^itAH .. 66 ..
cuxubhe sAgaro velAM bhayAdyojanamatyagAt .
timinakrajhaShA mInAH prataptAH paritatrasuH .. 67 ..
etasminnantare sAxAtsAgaro divyarUpadhR^ik .
divyAbharaNasampannaH svabhAsA bhAsayan dishaH .. 68 ..
svAntaHsthadivyaratnAni karAbhyAM parigR^ihya saH .
pAdayoH purataH xiptvA rAmasyopAyanaM bahu .. 69 ..
daNDavatpraNityAha rAmaM raktAntalocanam .
trAhi trAhi jagannAtha rAma trailokyaraxaka .. 70 ..
jaDo.ahaM rAma te sR^iShTaH sR^ijatA nikhilaM jagat .
svabhAvamanyathA kartuM kaH shakto devanirmitam .. 71 ..
sthUlAni pa~ncabhUtAni jaDAnyeva svabhAvataH .
sR^iShTAni bhavataitAni tvadAdnyAM la~N{}ghayanti na .. 72 ..
tAmasAdahamo rAma bhUtAni prabhavanti hi .
kAraNAnugamAtteShAM jaDatvaM tAmasaM svataH .. 73 ..
nirguNastvaM nirAkAro yadAmAyAguNAnprabho .
lIlayA~N{}gIkaroShi tvaM tadA vairAjanAmavAn .. 74 ..
guNAtmano virAjashca sattvAddevA babhUvire .
rajoguNAtprajeshAdyA manyorbhUtapatistava .. 75 ..
tvAmahaM mAyayA ChannaM lIlayA mAnuShAkR^itim .. 76 ..
daDabuddhirjaDo murkhaH kathaM jAnAmi nirguNam .
jaNDa eva hi murkhANAM sanmArgaprApakaH prabho .. 77 ..
bhUtAnAmamarashreShTha pashUnAM laguDo yathA .
sharaNaM te vrajAmIshaM sharaNyaM bhaktavatsala .
abhayaM dehi me rAma la~N{}kAmArgaM dadAmi te .. 78 ..
shrIrAma uvAca .
amogho.ayaM mahAbANaH kasmindeshe nipAtyatAm .
laxyaM darshaya me shIghraM bANasyAmoghapAtinaH .. 79 ..
rAmasya vacanaM shrutvA kare dR^iShTvA mahAsharam .
mahodadhirmahAtejA rAghavaM vAkyamabravIt .. 80 ..
rAmottarapradeshe tu drumakulya iti shrutaH .
pradeshastatra bahavaH pApAtmAno divAnisham .. 81 ..
bAdhante mAM raghushreShTha tatra te pAtyatAM sharaH .
rAmeNa sR^iShTo bANastu xaNAdAbhIramaNDalam .. 82 ..
hatvA punaH samAgatya tUNIre pUrvavatsthitaH .
tato.abravIdraghushreShThaM sAgaro vinayAnvitaH .. 83 ..
nalaH setuM karotvasmin jale me vishvakarmaNaH .
suto dhImAn samartho.asminkArye labdhavaro hariH .. 84 ..
kIrtiM jAnantu te lokAH sarvalokamalApahAm .
ityuk{}tvA rAghavaM natvA yayau sindhUradR^ishyatAm .. 85 ..
tato rAmastu sugrIvalaxmaNAbhyAM samanvitaH .
nalamAdnyAyacChIghraM vAnarai setubandhane .. 86 ..
tato.atihR^iShTaH plavagendrayUthapai
rmahAnagendrapratimairyuto nalaH .
babandhaM setuM shatayojanAyataM
suvistR^itaM parvatapAdapairdR^iDham .. 87 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
tR^itIyaH sargaH .. 3 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
caturthaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .
setumArabhamANastu tatra rAmeshvaraM shivam .
saMsthApya pUjayitvAha rAmo lokahitAya ca .. 1 ..
praNametsetuvandhaM yo dR^iShTvA rAmeshvaraM shivam .
brahmahatyAdipApebho mucyate madanugrahAt .. 2 ..
setubandhe naraH snAtvA dR^iShTvA rAmeshvaraM haram .
sa~N{}kalpaniyato bhUtvA gatvA vArANasIM naraH .. 3 ..
AnIya ga~N{}gAsalilaM rAmeshamabhiShicya ca .
samudre xiptatad{}bhAro brahma prApnotyasaMshayam .. 4 ..
kR^itAni prathamenAhnA yojanAni caturdasha .
dvitIyena tathA cAhnA yojanAni tu viMshatiH .. 5 ..
tR^itIyena tathA cAhnA yojanAnyekaviMshatiH .
caturthena tathA cAhnA dvAviMshatiriti shrutam .. 6 ..
pa~ncamena trayoviMshadyojanAni samantataH .
babandha sAgare setuM nalo vAnarasattamaH .. 7 ..
tenaiva jagmuH kapayo yojanAnAM shataM drutam .
asa~N{}khyAtAH suvelAdriM rurudhuH plavagottamAH .. 8 ..
Aruhya mArutIM rAmo laxmaNo.apya~N{}gadaM tathA .
didR^ixU rAghavo la~N{}kAmArurohAcalaM mahat .. 9 ..
dR^iShTvA la~N{}kAM suvistIrNA nAnAcitradhvajAkulAm .
citraprAsAdasambAdhAM svarNaprAkAratoraNAm.. 10..
parikhAbhiH shataghnibhiH sa~N{}kramaishca virAjitam .
prAsAdopari vistIrNapradeshe dashakandharaH ..11 ..
mantribhiH sahito vIraiH kirITadashakojjvalaH .
nIlAdrishikharAkAraH kAlameghasamaprabhaH ..12 ..
ratnadaNDaiH sitacChatrairanekaiH parishobhitaH .
etasminnantare baddho mukto rAmeNa vai shukaH .. 13 ..
vAnataistADitaH samyag dashAnanamupAgataH.
prahasan rAvaNaH prAha pIDitaH kiM paraiH shuka ..14 ..
rAvaNasya vacaH shrutvA shuko vacanamabravIt .
sArasyottare tIre.abravaM te vacanaM yathA .
tata utplutya kapayo gR^ihItvA mAM xaNAttataH.. 15 ..
muShTibhirnakhadantaishca hantuM loptuM pracakramuH .
tato mAM rAma raxeti kroshantaM raghupu~N{}gavaH .. 16 ..
visR^ijyatAmiti prAha visR^iShTo.ahaM kapIshvaraiH .
tato.ahamAgato bhItyA dR^iShTvA tadvAnaraM balam .. 17 ..
rAxasAnAM balaughasya vAnarendrabalasya ca .
naitayorvidyate sandhirdevadAnavayoriva .. 18 ..
puraprAkAramAyAnti xipramekataraM kuru .
sItAM vAsmai prayacChAshu yuddhaM vA dIyatAM prabho ..19 ..
mAmAha rAmastvaM brUhi rAvaNaM madvacaH shuka .
yad{}balaM ca samAshritya sItAM me hR^itavAnasi .. 20 ..
taddarshaya yathAkAmaM sasainyaH sahabAndhavaH .
shvaHkAle nagarIM la~N{}kAM saprAkArAM satoraNAm .. 21 ..
rAxasaM ca balaM pashya sharairvidhvaMsitaM mayA .
ghoraroShamahaM moxye balaM dhAraya rAvaNa .. 22 ..
ityuk{}tvopararAmAtha rAmaH kamalalocanaH .
ekasthAnagatA yatra catvAraH puruSharShabhAH .. 23 ..
shrIrAmo laxmaNashcaiva sugrIvashca vibhIShaNaH .
eta eva samarthAste la~N{}kAM nAshayituM prabho .. 24 ..
utpATya bhasmIkaraNe sarve tiShThantu vAnarAH .
tasya yAdR^ig balaM dR^iShTaM rUpaM praharaNAni ca .. 25 ..
vadhiShyati puraM sarvamekastiShThantu te trayaH .
pashya vAnarasenAM tAmasa~N{}khyAtAM prapUritAm .. 26 ..
garjanti vAnarAstatra pashya parvatasannibhAH .
na shakyAste gaNayituM prAdhAnyena bravImi te .. 27 ..
eSha yo.abhimukho la~N{}kAM nadaMstiShThati vAnaraH.
yUthapAnAM sahasrANAM shatena parivAritaH.. 28 ..
sugrIvasenAdhipatirnIlo nAmAgninandanaH .
eSha parvatashrR^i~N{}gAbhaH padmaki~njalkasannibhaH.. 29 ..
sphoTayatyabhisaMrabdho lA~N{}gUlaM ca punaH punaH .
yuvarAjo.a~N{}gado nAma vAliputro.ativIryavAn .. 30 ..
yena dR^iShTA janakajA rAmasyAtIvavallabhA .
hanUmAneSha vikhyAto hato yena tavAtmajaH .. 31 ..
shveto rajatasa~N{}kAsho mahAbuddhiparAkramaH .
tUrNaM sugrIvamAgatya punargacChati vAnaraH .. 32 ..
yastveSha siMhasa~N{}kAshaH pashyatyatulavikramaH .
rambho nAma mahAsattvo la~N{}kAM nAshayituM xamaH .. 33 ..
eSha pashyati vai la~N{}kAM didhaxanniva vAnaraH.
sharabho nAma rAjendra koTiyUthapanAyakaH .. 34 ..
panasashca mahAvIryo maindashca dvividastathA .
nalashca setukartAsau vishvakarmasuto balI .. 35 ..
vAnarANAM varNane vA sa~N{}khyAne vA ka IshvaraH .
shUrAH sarve mahAkAyAH sarve yuddhAbhikA~NxiNaH.. 36 ..
shaktA sarve cUrNayituM la~N{}kAM raxogaNai saha .
eteShAM balasa~N{}khyAnaM pratyekaM vacmi te shrR^iNu ..37 ..
eShAM koTisahastrANi nava pa~nca ca sapta ca .
tathA sha~N{}khasahasrANi tathArbudashatAni ca .. 38 ..
sugrIvasachivAnAM te balametatprakIrtitam .
anyeShAM tu balaM nAhaM vaktuM shakto.asmi rAvaNa .. 39..
rAmo na mAnuShaH saxAdAdinArAyaNa paraH .
sItA sAxAjjagaddhetushcicChaktirjagadAtmikA .. 40 ..
tAbhyAmevasamutpannaM jagatsthAvaraja~N{}gamam .
tasmAdrAmashca sItAca jagatastasthuShashca tau .. 41 ..
pitarau pR^ithivIpAla tayorvairI kathaM bhavet .
ajAnatA tvayAnItA jaganmAtaiva jAnakI.. 42 ..
xaNanAshini saMsAre sharIre xaNabha~N{}gure .
pa~ncabhUtAtmake rAjaMshcaturviMshatitattvake .. 43 ..
malamAMsAsthidurgandhabhUyiShThe.aha~N{}kR^itAlaye .
kaivAsthA vyatiriktasya kAye tava jaDAtmake .. 44 ..
yatkR^ite brahmahatyAdipAtakAni kR^itAni ca .
bhogabhoktA tu yo dehaH sa deho.atra patiShyati .. 45 ..
puNyapApe samAyAto jIvena sukhaduHkhayoH .
kAraNe dehayogAdinAtmanaH kuruto.anisham ..46 ..
yAvaddeho.asmi kartAsmItyAtmAhaMkurute.avashaH .
adhyAsAttAvadeva syAjjanmanAshAdisambhavaH .. 47 ..
tasmAttvaM tyaja dehAdAvabhimAnaM mahAmate .
AtmAtinirmalaH shuddho vidnyAnAtmAcalo.avyayaH.. 48 ..
svAdnyAnavashato bandhaM pratipadya vimuhyati .
tasmAttvaM shuddhabhAvena dnyAtvAtmAnaM sadA smara .. 49 ..
viratiM bhaja sarvatra putradAragR^ihAdiShu .
nirayeShvapi bhogaH syAcChvashUkaratanAvapi .. 50 ..
dehaM labdhvA vivekADhyaM dvijatvaM ca visheShataH .
tatrApi bhArate varShe karmabhUmau sudurlabham .. 51 ..
ko vidvAnAtmasAtkR^itvA dehaM bhogAnugo bhavet .
atastva brAhmaNo bhUtvA paulastyatanayashca san .. 52 ..
adnyAnIva sadA bhogAnanudhAvasi kiM mudhA .
itaH paraM vA tyak{}tvA tvaM sarvasa~N{}gaM samAshrayaH .. 53 ..
rAmameva parAtmanaM bhaktibhAvena sarvadA .
sItAM samarpya rAmAya tatpAdAnucaro bhava .. 54 ..
vimukta sarvapApebhyo viShNulokaM prayAsyasi .
no cedgamiShyase.adho.adhaH punarAvR^ittivarjitaH .
a~N{}gIkuruShva madvAkyaM hitameva vadAmi te .. 55 ..
satsa~N{}gatiM kuru bhajasva hariM sharaNyaM
shrIrAghavaM marakatopalakAntikAntam .
sItAsametamanishaM dhR^itacApabaNaM
sugrIvalaxmaNavibhIShaNasevitA~N{}ghrim .. 56 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
caturthaH sargaH .. 4 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
pa~ncamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

shrutvA shukamukhodgItaM vAkyamadnyAnanAshanam .


rAvaNaH krodhatAmrAxo dahanniva tamabravIt .. 1 ..
anujIvya sudurbuddhe guruvad{}bhAShase katham .
shAsitAhaM trijagatAM tvaM mAM shixanna lajjase .. 2 ..
idAnImeva hanmi tvAM kintu pUrvakR^itaM tava .
smarAmi tena raxAmi tvAM yadyapi vadhocitam .. 3 ..
ito gacCha vimUDha tvamevaM shrotuM na me xamam .
mahAprasAda ityuk{}tvA vepamAno gR^ihaM yayau .. 4 ..
shuko.api brAhmaNaH pUrvaM brahmiShTho brahmavittamaH .
vAnaprasthAvidhAnena vane tiShThan svakarmakR^it .. 5 ..
devAnAmabhivR^iddhyarthaM vinAshAya suradviShAm .
cakAra yadnyavitatimavicChinnAM mahAmatiH .. 6 ..
rAxasAnAM virodho.abhUcChuko devahitodyataH .
vajradaMShTra iti khyAtastatraiko rAxaso mahAn .. 7 ..
antaraM prepsurAtiShThacChukApakaraNodyataH .
kadAcidAgato.agastyastasyAshramapadaM muneH .. 8 ..
tena sampUjito.agastya bhojanArthaM nimantritaH .
gate snAtuM munau kumbhasambhave prApya cAntaram .. 9 ..
AgastyarUpadhR^ik so.api rAxasaH shukamabravIt .
yadi dAsyasi me brahman bhojanaM dehi sAmiSham .. 10 ..
bahukAlaM na bhuktaM me mAMsaM ChAgA~N{}gasambhavam .
tatheti kArayAmAsa mAMsabhojyaM savistaram .. 11 ..
upaviShTe munau bhoktuM rAxaso.atIva sundaram .
shukabhAryAvapurdhR^itvA tAM cAntarmohayan khalaH .. 12 ..
varamAMsaM dadau tasmai supakvaM bahuvistaram .
dattvaivAntardadhe raxastato dR^iShTvA cukopa saH .. 13 ..
amedhyaM mAnuShaM mAMsamagastyaH shukamabravIt .
abhaxyaM mAnuShaM mAMsaM dattavAnasi durmate .. 14 ..
mahyaM tvaM rAxaso bhUtvA tiShTha tvaM mAnuShAshanaH .
iti shaptaH shuko bhItyA prAhAgastyaM mune tvayA .. 15 ..
idAnIM bhAShitaM me.adya mAMsaM dehIti vistaram .
tathaiva dattaM bho deva kiM me shApaM pradAsyasi .. 16 ..
shrutvA shukasya vacanaM muhUrtaM dhyAnamAsthitaH .
dnyAtvA raxaHkR^itaM sarvaM tataH prAha shukaM sudhIH .. 17 ..
tavApakAriNA sarvaM rAxasena kR^itaM tvidam .
avicAryaiva me dattaH shApaste munisattama .. 18 ..
tathApi me vaco.amoghamevameva bhaviShyati .
rAxasaM vapurAsthAya rAvaNasya sahAyakR^it .. 19 ..
tiShTha tAvadyadA rAmo dashAnanavadhAya hi .
AgamiShyati la~N{}kAyAH samIpaM vAnaraiH saha .. 20 ..
preShito rAvaNena tvaM cAro bhUtvA raghUttamam .
dR^iShTvA shApAdvinirmukto bodhayitvA ca rAvaNam .. 21 ..
tattvadnyAnaM tato mukta paraM padamavApsyasi .
ityukto.agastyamuninA shako brahmaNasattama .. 22 ..
babhUva rAxasaH sadyo rAvaNaM prApya saMsthitaH .
idAnIM cArarUpeNa dR^iShTvA rAmaM sahAnujam .. 23 ..
rAvaNaM tattvavidnyAna bodhayitvA punardrutam .
pUrvavad{}brAhmaNo bhUtvA sthoto vaikhAnasaiH saha .. 24 ..
tataH samAgamad{}vR^iddho mAlyavAn rAxaso mahAn .
buddhimAnnItinipuNo rAdnyo mAtuH priyaH pitA .. 25 ..
prAha taM rAxasaM vIraM prashAntenAntarAtmanA .
shrR^iNu rAjanvaco me.adya shrutvA kuru yathepsitam .. 26 ..
yadA praviShTA nagarIM jAnakI rAmavallabhA .
tadAdi puryAM dR^ishyante nimittani dashAnana .. 27 ..
ghorANi nAshahetuni tAni me vadataH shrR^iNu .
kharastanitanirghoShA meghA atibhaya~N{}karAH .. 28 ..
shoNitenAbhivarShanti la~N{}kAmuShNena sarvadA .
rudanti devali~N{}gAni svidyanti pracalanti ca .. 29 ..
kAlikA pANDurairdantaiH prahasatyagrataH sthitA .
kharA goShu prajAyante mUShakA nakulaiH saha .. 30 ..
mArjAreNa tu yuddhyanti pannagA garuDena tu .
karAlo vikaTo muNDaH puruShaH kR^iShNapi~N{}galaH .. 31 ..
kAlo gR^ihANi sarveShAM kAle kAle tvavexate .
etAnyanyAni dR^ishyante nimittanyud{}bhavanti ca .. 32 ..
ataH kulasya raxArthaM shAntiM kuru dashAnana .
sItAM satkR^itya sadhanAM rAmAyAshu prayacChaH bhoH .. 33 ..
rAmaM nArAyaNaM viddhi vidveShaM tyaja rAghave .
yatpAdapotamAshritya dnyAnino bhavasAgaram .. 34 ..
taranti bhaktipUtAntAstato rAmo na mAnuShaH .
bhajasva bhaktibhAvena rAmaM sarvahR^idAlayam .. 35 ..
yadyapi tvaM durAcAro bhaktyA puto bhaviShyasi .
madvAkyaM kuru rAjendra kulakaushalahetave .. 36 ..
tattu mAlyavato vAkyaM hitamuktaM dashAnanaH .
na marShayati duShTAtmA kAlasya vashamAgataH .. 37 ..
mAnavaM kR^ipaNaM rAmamekaM shAkhAmR^igAshrayam .
samarthaM manyase kena hInaM pitrA munipriyam .. 38 ..
rAmeNa preShito nUnaM bhAShase tvamanargalam .
gacCha vR^iddho.asi bandhustvaM soDhaM sarvaM tvayoditam .. 39 ..
ito matkarNapadavIM dahatyetadvacastava .
ityuk{}tvA sarvasacivaiH sahitaH prasthitastadA .. 40 ..
prAsAdagre samAsinaH pashyanvAnarasainikAn .
yuddhAyAyojayatsarvarAxasAnsamupasthitAn .. 41 ..
rAmo.api dhanurAdAya laxmaNena samAhR^itam .
dR^iShTvA rAvaNamAsInaM kopena kaluShIkR^itaH .. 42 ..
kirITinaM samAsInaM mantribhiH pariveShTitam .
sashA~N{}kArdhanibhenaiva bANenaikena rAghavaH .. 43 ..
svetacChatrasahasrANi kirITadashakaM tathA .
cicCheda nimiShArdhena tadad{}bhutamivAbhavat .. 44 ..
lajjito rAvaNastUrNaM vivesha bhavanaM svakam .
AhUya rAxasAn sarvAnprahastapramukhAn khalaH .. 45 ..
vAnaraiH saha yuddhAya nodayAmAsa satvaraH .
tato bherImR^ida~N{}gAdyaiH paNavAnakagomukhaiH .. 46 ..
mahiShoShTraiH kharaiH siMhairdvIpibhiH kR^itavAhanAH .
khaDgashUladhanuHpAshayaShTitomarashaktibhiH ..47 ..
laxitAH sarvato la~N{}kAM pratidvAramupAyayuH .
tatpUrvameva rAmeNa noditA vAnararShabhAH .. 48 ..
udyama girishrR^i~N{}gANi shikharANi mahAnti ca .
tarUMshcotpATya vividhAnyuddhAya hariyUthapAH .. 49 ..
prexamANA rAvaNasya tAnyanIkAni bhAgashaH .
rAghavapriyamAkArthaM la~N{}kAmAruruhustadA .. 50 ..
te drumaiH parvatAgraishca muShTibhishca plava~N{}gamAH .
tataH sahasrayUthAshca koTiyUthAshca yUthapAH .. 51 ..
koTishatayutAshcAnye rurudhurnagaraM bhR^isham .
AplavantaH plavantashca garjantashca plava~N{}gamAH .. 52 ..
rAmo jayatyatibalo laxmaNashca mahAbalaH .
rAjA jayati sugrIvo rAghaveNAnupAlitaH .. 53 ..
ityevaM ghoShayantashca samaM yuyudhire.aribhiH .
hanUmAna~N{}gadashcaiva kumudo nIla eva ca .. 54 ..
nalashca sharabhashcaiva maindo dvivida eva ca .
jAmbavAndadhivak{}trashca kesarI tAra eva ca .. 55 ..
anye ca balinaH sarve yUthapAshca plava~N{}gamAH .
dvArANyutplutya la~N{}kAyAH sarvato rurudhurbhR^isham .
tadA vR^ixairmahAkAyAH parvatAgraishca vAnarAH .. 56 ..
nijaghnustAni raxAMsi nakhairdantaishca vegitAH .
rAxasAshca tadA bhImA dvArebhyaM sarvato ruShA .. 57 ..
nirgatya bhindipAlaishca khaDgaiH shUlaiH parashvadhaiH .
nijaghnurvAnarAnIkaM mahAkAyA mahAbalAH .. 58 ..
rAxasAMshca tathA jaghnurvAnarA jitakAshinaH .
tadA babhUva samaro mAMsashoNitakardamaH .. 59 ..
raxasAM vAnarANAM ca sambabhUvAd{}bhutopamaH .
te hayaishca gajaishcaiva rathaiH kA~ncanasannibhaiH .. 60 ..
raxo vyAghrA yuyudhire nAdayanto disho dasha .
rAxasAshca kapIndrAshca parasparajayaiShiNaH .. 61 ..
rAxasAnvAnarA jaghnurvAnarAMshcaiva rAxasAM .
rAmeNa viShNunA dR^iShTA harayo divijAMshajAH .. 62 ..
babhUvurbalino hR^iShTAstadA pItAmR^itA iva .
sItAbhimarshapApena rAvaNenAbhipAlitAn .. 63 ..
hatashrIkAnhatabalAn rAxasAn jaghnurojasA .
caturthAMshAvasheSheNa nihataM rAxasaM balam .. 64 ..
svasainya nihataM dR^iShTvA meghanAdo.atha duShTadhIH .
brahmadattavaraH shrImAnantardhAnaM gato.asuraH .. 65 ..
sarvAstrakushalo vyomni brahmAstreNa samantataH .
nAnAvidhAni shastrANi vAnarAnIkamardayan .. 66 ..
vavarSha sharajAlAni tadad{}bhutamivAbhavat .
rAmo.api mAnayanbrAhyamastramastravidAM varaH .. 67 ..
xaNaM tUShNImuvAsAtha dadarsha patitaM balam .
vAnarANAM raghushreShThashcukopAnalasannibhaH .. 68 ..
cApamAnaya saumitre brahmAstreNAsuraM xaNAt .
bhasmIkaromi me pashya balamadya raghUttama .. 69 ..
meghanAdo.api tacChrutvA rAmavAkyamatandritaH .
tUrNaM jagAma nagaraM mAyayA mAyiko.asuraH .. 70 ..
patitaM vAnarAnIkaM dR^iShTvA rAmo.atiduHkhitaH .
uvAca mArutiM shIghraM gatvA xIramahodadhim .. 71 ..
tatra droNagirirnAma divyauShadhisamudbhavaH .
tamAnaya drutaM gatvA sa~njIvaya mahAmate .. 72 ..
vAnaraughAnmahAsattvAnkIrtiste susthirA bhavet .
AdnyA pramANamityuk{}tvA jagAmAnilanandanaH .. 73 ..
AnIya ca giriM sarvAnvAnarAnvAnararShabhaH .
jIvayitvA punastatra sthApayitvAyayau drutam .. 74 ..
pUrvavad{}bhairavaM nAdaM vAnarANAM balaughataH .
shrutvA vismayamApanno rAvaNo vAkyamabravIt .. 75 ..
rAghavo me mahAn shatruH prApto devavinirmitaH .
hantuM taM samare shIghraM gacChantu mama yUthapAH .. 76 ..
mantriNo bAndhavAH shUrA ye ca matpriyakA~N{}xiNaH .
sarve gacChantu yuddhAya tvaritaM mama shAsanAt .. 77 ..
ye na gacChanti yuddhAya bhIravaH prANaviplavAt .
tAn haniShyAmyahaM sarvAnmacChAsanaparA~NmukhAn .. 78 ..
tacChrutvA bhayasantrastA nirjagmU raNakovidAH .
atikAyaH prahastashca mahAnAdamahodarau .. 79 ..
devashatrurnikumbhashca devAntakanarAntakau .
apare balinaH sarve yayuryuddhAya vAnaraiH .. 80 ..
ete cAnye ca bahavaH shUrAH shatasahasrashaH .
pravishya vAnaraM sainya mamanthurbaladarpitAH .. 81 ..
bhushuNDibhindipAlaishca bANaiH khaDgaiH parashvadhaiH .
anyaishca vividhairastrairnijaghnurhariyUthapAn .. 82 ..
te pAdapaiH parvatAgrairnakhadaMShTraishca muShTibhiH .
prANairvimocayAmAsuH sarvarAxasayUthapAn .. 83 ..
rAmeNa nihatAH kecitsugrIveNa tathApare .
hanUmatA cA~N{}gadena laxmaNena mahAtmanA .
yUthapairvAnarANAM te nihatAH sarvarAxasAH .. 84 ..
rAmatejaH samAvishya vAnarA balino.abhavan .
rAmashaktivihInAnAmevaM shaktiH kuto bhavet .. 85 ..
sarveshvaraH sarvamayo vidhAtA mAyAmanuShyatvaviDambanena .
sadA cidAnandamayo.api rAmo yuddhAdilIlAM vitanoti mAyAm .. 86 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
pa~ncamaH sargaH .. 5 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
ShaShThaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

shrutvA yuddhe balaM naShTamatikAyamukhaM mahat .


rAvaNo duHkhasantaptaH krodhena mahatAvR^itaH .. 1 ..
nidhAyendrajitaM la~N{}kAraxaNArthaM mahAdyutiH .
svayaM jagAma yuddhAya rAmeNa saha rAxasaH .. 2 ..
divyaM syandanamAruhya sarvashastrAstrasaMyutam .
rAmamevAbhidudrAva rAxasendro mahAbalaH .. 3 ..
vAnarAnbahusho hatvA bANairAshIviShopamaiH .
pAtayAmAsa sugrIvopramukhAnyUthanAyakAn .. 4 ..
gadApANiM mahAsattvaM tatra dR^iShTvA vibhIShaNam .
utsasarja mahAshaktiM mayadattAM vibhIShaNe .. 5 ..
tAmApatantImAlokya vibhIShaNa vighAtinIm .
dattAbhayo.ayaM rAmeNa vadhArho nAyamAsuraH .. 6 ..
ityuk{}tvA laxmaNo bhImaM cApamAdAya vIryavAn .
vibhIShaNasya purataH sthoto.akampa ivAcalaH .. 7 ..
sA shaktirlaxmaNatanuM viveshAmoghashaktitaH .
yAvantyaH shaktayo loke mAyAyAH sambhavanti hi .. 8 ,,
tAsAmAdhArabhUtasya laxmaNasya mahAtmanaH .
mAyAshaktyA bhavetki vA sheShAMshasya harestanoH .. 9 ..
tathApi mAnuShaM bhAvamApannastadanuvrataH .
mUrcChitaH patito bhUmau tamAdAtuM dashAnanaH .. 10 ..
hastaistolayituM shakto na babhUvAtivismitaH .
sarvasya jagataH sAraM virAjaM parameshvaram .. 11 ..
kathaM lokAshrayaM viShNuM tolayellaghurAxasaH .
grahItukAmaM saumitriM rAvaNaM vIxya bhArutiH .. 12 ..
AjaghAnorasi kruddho vajrakalpena muShTinA .
tena muShTiprahAreNa jAnubhyAmapatadbhuviH .. 13 ..
Asyashca netrashravaNaiarudvaman rudhiraM bahu .
vighUrNamAnanayano rathopasya upAvishat .. 14 ..
atha laxmaNamAdAya hanUmAn rAvaNArditam .
AnayadrAmasamIpyaM bAhubhyAM parigR^ihya tam .. 15 ..
hanUmataH suhR^ittvena bhaktyA ca parameshvaraH .
laghutvamagamaddevo gurUNAM gururapyajaH .. 16 ..
sA shaktirapi taM tyak{}tvA dnyAtvA nArAyaNAMshajam .
rAvaNasya rathaM prAgAd{}rAvaNo.api shanaistataH .. 17 ..
saMdnyAmavApya jagrAha bANAsanamatho ruShA .
rAmamevAbhidudrAva dR^iShTvA rAmo.api taM krudhA .. 18 ..
Aruhya jagatAM nAtho hanUmantaM mahAbalam .
rathasthaM rAvaNaM dR^iShTvA abhidudrAva rAghavaH .. 19 ..
jyAshabdamakarottIvraM vajraniShpeShaniShThuram .
rAmo gambhIrayA vAcA rAxasendrAmuvAca ha .. 20 ..
rAxasAdhama tiShThAdya kva gamiShyasi me puraH .
kR^itvAparAdhamevaM me sarvatra samadarshinaH .. 21 ..
yena bANena nihatA rAxasAste janAlaye .
tenaiva tvAM haniShyAmi tiShThAdya mama gocare .. 22 ..
shrIrAmasya vacaH shrutvA rAvaNo mArutAtmajam .
vahantaM rAghavaM sa~N{}khye sharaistIxNairatADayat .. 23 ..
hatasyApi sharaistIxNairvAyusUnoH svatejasA .
vyavardhata punastejo nanarda ca mahAkapiH .. 24 ..
tato dR^iShTvA hanUmantaM savraNaM raghusattamaH .
krodhamAhArayAmAsa kAlarudra ivAparaH .. 25 ..
sAshvaM rathaM dhvajaM sUtaM shasraughaM dhanura~njasA .
Chatra.m patAkAM tarasA cicCheda shitasAyakaiH .. 26 ..
tato mahAshareNAshu rAvaNaM raghusattamaH .
vivyAdha vajrakalpena pAkAririva parvatam .. 27 ..
rAmabANahato vIrashcacAla ca mumoha ca .
hastAnnipatitashcApastaM samIxya raghUttamaH .. 28 ..
ardhacaMdreNa cicCheda tatkirITaM raviprabham .
anujAnAmi gacCha tvamidAnIM bANapIDitaH .. 29 ..
pravishya la~N{}kAmAshvAsya svaH pashyasi balaM mama .
rAmabANena saMviddho hatadarpo.atha rAvaNaH .. 30 ..
mahatyA lajjayA yukto la~N{}kAM prAvishadAturaH .
rAmo.api laxmaNaM dR^iShTvA mUrcChitaM patitaM bhuvi .. 31 ..
mAnuShatvamupAshritya lIlayAnushushoca ha .
tataH prAha hanUmantaM vatsa jIvaya laxmaNam .. 32 ..
mahauShadhIH samAnIya pUrvavadvAnarAnapi .
tatheti raghaveNokto jagAmAshu mahAkapiH .. 33 ..
hanUmAnvAyuvegena xaNAttIrvA mahodadhim .
etasminnantare cArA rAvaNAya nyavedayan .. 34 ..
rAmeNa preShito deva hanUmAn xIrasAgaram .
gato netuM laxmaNasya jIvanArthaM mahauShadhIH .. 35 ..
shrutvA taccAravacanan rAjA cintAparo.abhavat .
jagAma rAtrAvekAkI kAlanemigR^ihaM xaNAt .. 36 ..
gR^ihAgataM samAlokya rAvaNaM vismayAnvitaH .
kAlanemiruvAcedaM prA~njalirbhayavihvalaH .
arghyAdikaM tataH kR^itvA rAvaNAsyagrataH sthitaH .. 37 ..
kiM te karomi rAjendra kimAgamanakAraNam .
kAlanemimuvAcedaM rAvaNo duHkhapIDitaH .. 38 ..
mamApi kAlavashataH kaShTametadupasthitam .
mayA shaktyA hato vIro laxmaNaH patito bhuvi .. 39 ..
taM jIvayitumAnetumoShadhIrhanumAn gataH .
yathA tasya bhavedvighnastathA kuru mahAmate .. 40 ..
mAyayA muniveSheNa mohayasva mahAkapim .
kAlAtyayo yathA bhUyAttathA kR^itvaihi mandire .. 41 ..
rAvaNasya vacaH shrutvA kAlanemiruvAca tam .
rAvaNesha vaco me.adya shrR^iNu dhAraya tattvataH .. 42 ..
priyaM te karavANyeva na prANAn dhArayAmyaham .
mArIcasya yathAraNye purAbhUnmR^igarUpiNaH .. 43 ..
tathaiva me na sandeho bhaviShyati dashAnana .
hatAH putrAshca pautrAshca bAndhavA rAxasAshca te .. 44 ..
ghAtayitvA surakulaM jIvitenApi kiM tava .
rAjyena vA sItayA vA kiM dehena jaDAtmanA .. 45 ..
sItAM prayacCha rAmAya rAjyaM dehi vibhIShaNe .
vanaM yAhi mahAbAho ramyaM munigaNAshrayam .. 46 ..
snAtvA prAtaH shubhajale kR^itvA sandhyAdikAH kriyAH .
tata ekAntamAshritya sukhAsanaparigrahaH .. 47 ..
visR^ijya sarvataH sa~N{}gamitarAnviShayAnbahiH .
bahiHpravR^ittAxagaNaM shanaiH pratyak pravAhaya .. 48 ..
prakR^iterbhinnamAtmAnaM vicAraya sadAnagha .
carAcaraM jagatkR^itsnaM dehabuddhIndriyAdikam .. 49 ..
AbrahmastambaparyantaM dR^ishyate shrUyate ca yat .
saiShA prakR^itirityuktA saiva mAyeti kIrtitA .. 50 ..
sargasthitivinAshAnAM jagad{}vR^ixasya kAraNam .
lohitashvetakR^iShNAdiprajAH sR^ijati sarvadA .. 51 ..
kAmakrodhAdiputrAdyAnhiMsAtR^iShNAdikanyakAH .
mohantyanishaM devamAtmAnaM svairguNairvibhum .. 52 ..
kartR^itvabhoktR^itvamukhAn svaguNAnAtmanIshvare .
Aropya svavashaM kR^itvA tena krIDati sarvadA .. 53 ..
shuddho.apyAtmA yayA yuktaH pashyatIva sadA bahiH .
vismR^itya ca svamAtmAnaM mAyAguNavimohitaH .. 54 ..
yadA sad{}guruNA yukto bodhyate bodharUpiNA .
nivR^ittadR^iShTirAtmAnaM pashyatyeva sadA sphuTam .. 55 ..
jIvanmukta sadA dehI mucyate prAkR^iterguNaiH .
tvamapyevaM sadAtmAnaM vicArya niyatendriyaH .. 56 ..
prakR^iteranyamAtmAnaM dnyAtvA mukto bhaviShyasi .
dhyAtuM yadyasamartho.asi saguNaM devamAshraya .. 57 ..
hR^itpadmakarNike svarNapIThe maNigaNAnvite .
mR^idushlaxNatare tatra jAnakyA saha saMsthitam .. 58 ..
vIrAsanaM vishAlAxaM vidyurpu~njanibhAmbaram .
kirITahArakeyUrakaustubhAdibhiranvitam .. 59 ..
nUpuraiH kaTakairbhAntaM tathaiva vanamAlayA .
laxmaNena dhanurdvandvakareNa parisevitam .. 60 ..
evaM dhyAtvA sadAtmAnaM rAmaM sarvahR^idi sthitam .
bhaktyA paramayA yukto mucyate nAtra saMshayaH .. 61 ..
shrR^iNu vai caritaM tasya bhaktairnityamananyadhIH .
evaM cetkR^itapUrvANi pApAni ca mahantyapi .
xaNAdeva vinashyanti yathAgnestUlarAshayaH .. 62 ..
bhajasya rAmaM paripUrNamekaM vihAya vairyaM nijabhaktiyuktaH .
hR^idA sada bhAvitabhAvarUpamanAmarUpaM puruShaM purANam .. 63 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe ShaShThaH
sargaH .. 6 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
saptamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

kAlanemi vacaH shrutvA rAvANo.amR^itasannibham .


jajvAla krodhatAmrAxaH sarpirad{}bhirivAgnimat .. 1 ..
nihanmi tvAM durAtmAnaM macChAsanaparA~Nmukham .
parai ki~ncid{}gR^ihItvA tvaM bhAShase rAmakiMkaraH .. 2 ..
kAlanemiruvAcedaM rAvaNaM deva kiM krudhA .
na rocate me vacanaM yadi gatvA karomi tat .. 3 ..
ityuk{}tvA prayayau shIghraM kAlanemirmahAsuraH .
nodito rAvaNenaiva hanUmadvighnakAraNAt .. 4 ..
sa gatvA himavatpArshvaM tapovanamakalpayat .
tatra shiShyaiH parivR^ito muniveShadharaH khalaH .. 5 ..
gacChato mArgamAsAdya vAyusUnormahAtmanaH .
tato gatvA dadarshAtha hanUmAnAshramaM shubham .. 6 ..
cintayAmAsa manasA shrImAnpavananandanaH .
purA na dR^iShTametanme munimaNDalamuttamam .. 7 ..
mArgo vibhraMshito vA me bhramo vA cittasambhavaH .
yadvAvishyAshramapadaM dR^iShTvA munimasheShataH .. 8 ..
pItvA jalaM tato yAmi droNAcalamanuttamam .
ityuk{}tvA praviveshAtha sarvato yojanAyatam .. 9 ..
AshramaM kadalIshAlakharjUrapanasAdibhiH .
samAvR^itaM pakvaphalairnamrashAkhaishca pAdapaiH .. 10 ..
vairabhAvavinirmuktaM shuddhaM nirmalalaxaNam .
tasminmahAshrame ramye kAlanemiH sa rAxasaH .. 11 ..
indrayogaM samAsthAya cakAra shivapUjanam .
hanUmAnabhivAdyAha gauraveNa mahAsuram .. 12 ..
bhagavan rAmadUto.ahaM hanUmAnnAma nAmataH .
rAmakAryeNa mahatA xIrAbdhiM gantumudyataH .. 13 ..
tR^iShA mAM bAdhate brahmannudakaM kutra vidyate .
yathecChaM pAtumicChAmi kathyatAM me munIshvara .. 14 ..
tacChrutvA mArutervAkyaM kAlanemistamabravIt .
kamaNDalugataM toyaM mama tvaM pAtumarhasi .. 15 ..
bhu~Nxva cemAni pakvAni phalAni tadanantaram .
nivasasva sukhenAtra nidrAmehi tvarAstu mA .. 16 ..
bhUtaM bhavyaM bhaviShyaM ca jAnAmi tapasA svayam .
utthito laxmaNa sarve vAnarA rAmavIxitAH .. 17 ..
tacChrutvA hanumAnAha kamaNDalujalena me .
na shAmyatyadhikA tR^iShNA tato darshaya me jalam .. 18 ..
tathetyAdnyApayAmAsa vaTuM mAyAvikalpitam .
vaTo darshaya vistIrNaM vAyusUnorjalAshayam .. 19 ..
nimIlya cAxiNI toyaM pItvAgacCha mamAntikam .
upadexyAmi me mantraM yena draxyasi cauShadhIH .. 20 ..
tatheti darshitaM shIghraM vaTunA salilAshayam .
pravishya hanumAMstoyamapibanmilitexaNaH .. 21 ..
tatashcAgatya makarI mahAmAyA mahAkapim .
agrasattaM mahavegAnmArutiM ghorarUpiNI .. 22 ..
tato dadarsha hanumAn grasantIM makarIM ruShA .
dArayAmAsa hastAbhyAM vadanaM sA mamAra he .. 23 ..
tato.antarixe dadR^ishe divyarUpadharA~N{}ganA .
dhAnyamAlIti vikhyAtA hanUmantamathAbravIt .. 24 ..
tvatprasAdAdahaM shApAdvimuktAsmi kapeshvara .
shaptAhaM muninA pUrvamapsarAH kAraNAntare .. 25 ..
Ashrame yastu te dR^iShTaH kAlanemirmahAsuraH .
rAvaNaprahito mArge vighnaM kartuM tavAnagha .. 26 ..
muniveShadharo nAsau munirvipravihiMsakaH .
jahi duShTaM gacCha shIghraM droNAcalamanuttamam .. 27 ..
gacChAmyahaM brahmalokaM tvatsparshAddhatakalmaShA .
ityuk{}tvA sA yayau svargaM hanUmAnapyathAshramam .. 28 ..
AgataM taM samAlokya kAlanemirabhAShata .
kiM vilambena mahatA tava vAnarasattama .. 29 ..
gR^ihANa matto mantrAMstvaM dehi me gurudaxiNAm .
ityukto hanumAnmuShTiM dR^iDhaM bad{}dhvAha rAxasam .. 30 ..
gR^ihANa daxiNAmetAmityuk{}tvA nijaghAna tam .
visR^ijya muniveShaM sa kAlanemirmahAsuraH .. 31 ..
yuyudhe vAyuputreNa nAnA mAyAvidhAnataH .
mahAmAyikaduto.asau hanUmAnmAyinAM ripuH .. 32 ..
jaghAna muShTinA shIrShNi bhagnamUrdhA mamAra saH .
tataH xIranidhiM gatvA dR^iShTvA droNaM mahAgirim .. 33 ..
adR^iShTvA cauShadhIstatra girimutpATya satvaraH .
gR^ihItvA vAyuvegena gatvA rAmasya sannidhim .. 34 ..
uvAca hanumAn rAmamAnIto.ayaM mahAgiriH .
yadyuktaM kuru devesha vilambo nAtra yujyate .. 35 ..
shrutvA hanUmato vAkyaM rAmaH santuShTamAnasaH .
gR^ihItvA cauShadhIH shIghraM suSheNena mahamatiH .. 36 ..
cikitsAM kArayAmAsa laxmaNAya mahAtmane .
tataH suptotthita iva bud{}dhvA provAca laxmaNa .. 37 ..
tiShTha tiShTha kva gantAsi hanmIdAnIM dashAnana .
iti bruvantamAlokya mUrdhnavaghrAya rAghavaH .. 38 ..
mArutiM prAha vatsAdya tvatprasAdAnmahAkape .
nirAmayaM prapashyAmi laxmaNaM bhrAtaraM mama .. 39 ..
ityuk{}tvA vAnaraiH sArdhaM sugrIveNa samanvitaH .
vibhIShaNamatenaiva yuddhAya samavasthitaH .. 40 ..
pAShANaiH padapaishcaiva parvatAgraishca vAnarAH .
yuddhAyAbhimukhA bhUtvA yayuH sarve yuyutsavaH .. 41 ..
rAvaNo vivyathe rAmabANairviddho mahAsuraH .
mAta~N{}ga iva siMhena garuDeneva pannagaH .. 42 ..
abhibhUto.agamadrAjA rAghaveNa mahAtmanA .
siMhAsane samAvishya rAxasAnidamabravIt .. 43 ..
mAnuSheNaiva me mR^ityamAha pUrvaM pitAmahaH .
mAnuSho hi na mAM hantuM shakto.asti bhuvi kashcana .. 44 ..
tato nArAyaNaH sAxAnmAnuSho.abhUnna saMshayaH .
rAmo dAsharathirbhUtvA mAM hantuM samupasthitaH .. 45 ..
anaraNyena yatpUrvaM shapto.ahaM rAxaseshvara .
utpatsyate ca madvaMshe paramAtmA sanAtanaH .. 46 ..
tena tvAM putrapautraishca bAndhavaishca samanvitaH .
haniShyase na sandeha ityuk{}tvA mAM divaM gataH .. 47 ..
sa eva rAmaH saMjAto madarthe mAM haniShyati .
kumbhakarNastu mUDhAtmA sadA nidrAvashaM gataH .. 48 ..
taM vibodhya mahAsattvamAnayantu mamAntikam .
ityuktAste mahAkAyAstUrNaM gatvA tu yatnataH .. 49 ..
vibodhya kumbhashravaNaM ninyU rAvaNasannidhim .
namaskR^itya sa rAjAnamAsanopari saMsthitaH .. 50 ..
tamAha rAvaNo rAjA bhrAtaraM dInayA girA .
kumbhakarNa nibodha tvaM mahatkaShTamupasthitam .. 51 ..
rAmeNa nihatAH shUrAH putrAH prautrAshca bAndhavAH .
kiM kartavyamidAnIM me mR^ityukAla upasthite .. 52 ..
eSha dAsharathI rAmaH sugrIvasahito balI .
samudraM sabalastIrtvA mUlaM naH parikR^intati .. 53 ..
ye rAxasA mukhyatasmAste hatA vAnarairyudhi .
vAnarANAM xayaM yuddhe na pashyAmi kadAcana .. 54 ..
nAshayasva mahAbAho yadarthaM paribodhitaH .
bhrAturarthe mahAsattva kuru karma suduShkaram .. 55 ..
shrutvA tadrAvaNendrasya vacanaM paridevitam .
kumbhakarNo jahAsoccairvacanaM cedamabravIt .. 56 ..
purA mantravicAre te gaditaM yanmayA nR^ipa .
tadadya tvAmupagataM phalaM pApasya karmaNaH .. 57 ..
pUrvameva mayA prokto rAmo nArAyaNaH paraH .
sItA ca yogamAyeti bodhito.api na budhyase .. 58 ..
ekadAhaM vane sAnau vishAlAyAM sthito nishi .
dR^iShTo mayA muniH sAxAnnArado divyadarshanaH .. 59 ..
tamabravaM mahAbhAga kuto gantAsi me vada .
ityukto nAradaH prAha devAnAM mantraNe sthitaH .. 60 ..
tatrotpannamudantaM te vaxyAmi shrR^iNu tattvataH .
yuvAbhyAM pIDitA devAH sarve viShNumupAgatAH .. 61 ..
Ucuste devadeveshaM stutvA bhaktyA samAhitAH .
jahi rAvaNamaxobhyaM deva trailokyakaNTakam .. 62 ..
mAnuSheNa mR^itistasya kalpitA brahmaNA purA .
atastvaM mAnuSho bhUtvA jahi rAvaNakaNTakam .. 63 ..
tathetyAha mahAviShNuH satyasa~N{}kalpa IshvaraH .
jAto raghukule devo rAma ityabhivishrutaH .. 64 ..
sa haniShyati vaH sarvAnityuk{}tvA prayayau muniH .
ato jAnIhi rAmaM tvaM paraM brahma sanAtanam .. 65 ..
tyaja vairaM bhajasvAdya mAyAmAnuShavigraham .
bhajato bhaktibhAvena prasIdati raghUttamaH .. 66 ..
bhaktirjanitrI dnyAnasya bhaktirmoxapradAyinI .
bhaktihInena yatki~ncitkR^itaM sarvamasatsamam .. 67 ..
avatArAH subahavo viShNorlIlAnukAriNaH .
teShAM sahasrasadR^isho rAmo dnyAnamayaH shivaH .. 68 ..
rAmaM bhajanti nipuNA manasA vacasAnisham .
anAyAsena saMsAraM tIrtvA yAnti hareH padam .. 69 ..
ye rAmameva satataM bhuvi shuddhasattvA
dhyAyanti tasya caritAni paThanti santaH .
muktAsta eva bhavabhogamahAhipAshaiH
sItApate padamanantasukhaM prayAnti .. 70 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe saptamaH
sargaH .. 7 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
aShTamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

kumbhakarNashca vacaH shrutvA bhrukuTIvikaTAnanaH .


dashagrIvo jagAdedamAsanAdutpatanniva .. 1 ..
tvamAnito na me dnyAnabodhanAya subuddhimAn .
mayA kR^itaM samIkR^itya yudhyasva yadi rocate .. 2 ..
nocedgacCha suShuptyarthaM nidrA tvAM bAdhate.adhunA .
rAvaNasya vacaM shrutvA kumbhakarNo mahAbalaH .. 3 ..
ruShTo.ayamiti vidnyAya tUrNaM yuddhyAya niryayau .
sa la~N{}ghayitvA prAkAraM mahAparvatasannibhaH .. 4 ..
niryayau nagarAttUrNaM bhIShayanharisainikAn .
sa nandAha mahAnAdaM samudramabhinAdayan .. 5 ..
vAnarAnkAlayAmAsa bAhubhyAM bhaxayan ruShA .
kumbhakarNa tadA dR^iShTvA sapaxamiva parvatam .. 6 ..
dudruvurvAnarAH sarve kAlAntakamivAkhilAH .
bhramantaM karivAhinyAM mudgareNa mahAbalam .. 7 ..
kAlayantaM harInvegAd{}bhaxayantaM samantataH .
cUrNayantaM mudgareNa pANipAdairanekadhA .. 8 ..
kumbhakarNaM tadA dR^iShTvA gadApANirvibhIShaNaH .
nanAma caraNaM tasya bhrAturjyeShThasya buddhimAn .. 9 ..
vibhIShaNo.ahaM bhrAturme dayAM kuru mahAmate .
rAvaNastu mayA bhrAturbahudhA paribodhitaH .. 10 ..
sItAM dehIti rAmAya rAmaH sAxAjjanArdanaH .
na shrR^iNoti ca mAM hantuM khaDgamudyamya coktavAn .. 11 ..
dhik tvAM gacCheti mAM hatvA padA pApibhirAvR^itaH .
caturbhirmantribhiH sArdhaM rAmaM sharaNamAgataH .. 12 ..
tacChrutvA kumbhakarNo.api dnyAtvA bhrAtaramAgatam .
samAli~N{}gya ca vatsa tvaM jIva rAmapadAshrayAt .. 13 ..
kulasaMraxaNArthAya rAxasAnAM hitAya ca .
mahAbhAgavato.asi tvaM purA me nAradAcChrutam .. 14 ..
gacCha tAta mamedAnIM dR^ishyate na ca ki~ncana .
madIyo vA paro vApi madamattavilocanaH .. 15 ..
ityukto.ashrumukho bhrAtushcaraNAvabhivandya saH .
rAmapArshvamupAgatya cintApara upasthitaH .. 16 ..
kumbhakarNo.api hastAbhyAM pAdAbhyAM peShayanharIn .
cacAra vAnarIM senAM kAlayan gandhahastivat .. 17 ..
dR^iShTvA taM rAghavaH kruddho vAyavyaM shastramAdarAt .
cixepa kumbhakarNAya tena cicCheda raxasaH .. 18 ..
samud{}garaM daxahastaM tena ghoraM nanAda saH .
sa hastaH patito bhUmAvanekAnardayankapIn .. 19 ..
paryantamAshritAH sarve vAnarA bhayavepitAH .
rAmarAxasayoryudhaM pashyantaH paryavasthitAH .. 20 ..
kumbhakarNashChinnahastaH shAlamudyamya vegataH .
samare rAghavaM hantuM dudrAva tamatho.acChinat .. 21 ..
shAlena sahitaM vAmahastamaindreNa rAghavaH .
ChinnabAhumathAyAntaM nardantaM vIxya rAghavaH .. 22 ..
dvAvardhacandrau nishitAvAdAyAsya padadvayam .
cicCheda patitau pAdau la~N{}kAdvAri mahAsvanau .. 23 ..
nikR^ittapANipAdo.api kumbhakarNau.atibhIShaNaH .
vaDavAmukhavadvak{}traM vyAdAya raghunandanam .. 24 ..
abhidudrAva ninadan rAhushcandramasaM yathA .
apUrayacChitAgraishca sAyakaistadraghUttamaH .. 25 ..
sharapUritavak{}tro.asau cukrosAtibhaya~N{}karaH .
atha sUryapratIkAshamaindraM sharamanuttamam .. 26 ..
vajrAshanisamaM rAmashcixepAsuramR^ityave .
sa tatparvatasa~N{}kAshaM sphuratkuNDaladaMShTrakam .. 27 ..
cakarta raxo.adhipateH shiro vR^itramivAshaniH .
tacChiraH patitaM la~N{}kAdvAri kAyo mahodadhau .. 28 ..
shiro.asya rodhayad{}dvAraM kAyo nakrAdyacUrNayat .
tato devAH saR^iShayo gandharvAH pannagAH khagAH .. 29 ..
siddhA yaxA guhyakAshca apsarobhishca rAghavam .
IDire kusumAsArairvarShantashcAbhinantitAH .. 30 ..
AjagAma tadA rAmaM draShTuM devamunIshvaraH .
nArado gaganAtturNaM svabhAsA bhAsayandishaH .. 31 ..
rAmamindIvarashyAmamudArA~N{}gaM dhanurdharam .
IShattAmravishAlAxamaindrAstrA~ncitabAhukam .. 32 ..
dayArdradR^iShTyA pashyantaM vAnarA~nCharapIDitAn .
dR^iShTvA gadgadayA vAcA bhaktyA stotuM pracakrame .. 33 ..
nArada uvAca .
devadeva jagannAtha paramAtman sanAtana .
nArAyaNAkhilAdhAra vishvasaaxinnamo.astu te .. 34 ..
vishuddhadnyAnarUpo.api tvaM lokAnativa~ncayan .
mAyayA manujAkAraH sukhaduHkhAdimAniva .. 35 ..
tvaM mAyayA guhyamAnaM sarveShAM hR^idi saMsthitaH .
svayaMjyotiH svabhAvastvaM vyakta evAmalAtmanAm .. 36 ..
unmIlayan sR^ijasyetannetre rAma jagattrayam .
upasaMhriyate sarvaM tvayA caxurnimIlanAt . 37 ..
yasminsarvamidaM bhAti yatashchaitaccarAcaram .
yasmAnna ki~ncilloke.asmiMstasmai te brahmaNe namaH .. 38 ..
prakR^itiM puruShaM kAlaM vyaktAvyaktasvarUpiNam .
yaM jAnanti munishreShThAstasmai rAmAya te namaH .. 39 ..
vikArarahitaM shuddhaM dnyAnarUpaM shrutirjagau .
tvAM sarvajagadAkAramUrtiM cApyAha sA shrutiH .. 40 ..
virodho dR^ishyate deva vaidiko vedavAdinAm .
nishcayaM nAdhigacChanti tvatprasAdaM vinA budhAH .. 41 ..
mAyayA krIDato deva na virodho manAgapi .
rashmijAlaM raveryadvad{}dR^ishyate jalavad bhramAt .. 42 ..
bhrAntidnyAnAttathA rAma tvayi sarvaM prakalpyate .
manaso.aviShayo deva rUpaM te nirguNaM param .. 43 ..
kathaM dR^ishyaM bhaveddeva dR^ishyAbhAve bhajetkatham .
atastavAvatAreShu rUpANi nipuNA bhuvi .. 44 ..
bhajanti buddhisampannAstarantyeva bhavArNavam .
kAmakrodhAdayastatra bahavaH paripanthinaH .. 45 ..
bhIShayanti sadA ceto mArjArA mUShakaM yathA .
tvannAma smaratAM nityaM tvadrUpamapi mAnase .. 46 ..
tvatpUjAniratAnAM te kathAmR^itaparatmanAm .
dvad{}bhaktasa~N{}ginAM rAma saMsAro goShpadAyate .. 47 ..
ataste saguNaM rUpaM dhyAtvAhaM sarvadA hR^idi .
muktashcarAmi lokeShu pUjyo.ahaM sarvadaivataiH .. 48 ..
rAma tvayA mahatkAryaM kR^itaM devahitecChayA .
kumbhakarNavadhenAdya bhUbharo.ayaM gataH prabho .. 49 ..
shvo haniShyati saumitririndrajetAramAhave .
haniShyase.atha rAma tvaM parashvo dashakandharam .. 50 ..
pashyAmi sarvaM devesha siddhaiH saha nabhogataH .
anugR^ihNIShva mAM deva gamiShyAmi surAlayam .. 51 ..
ityuk{}tvA rAmamAmantrya nArado bhagavAnR^iShiH .
yayau devaiH pUjyamAno brahmalokamakalmaSham .. 52 ..
bhrAtaraM nihataM shrutvA kumbhakarNaM mahAbalam .
rAvaNaH shokasaMtapto rAmeNAkliShTakarmaNA .. 53 ..
mUrChitaH patito bhumAvutthAya vilalApa ha .
pitR^ivyaM nihataM shrutvA pitaraM cAtivihvalam .. 54 ..
indrajitprAha shokArtaM tyaja shokaM mahAmate .
vyetu te duHkhamakhilaM svastho bhava mahIpate .. 56 ..
sarvam samIkariShyAmi haniShyAmi ca vai ripUn .
gatvA nikumbhilAM sadyastarpayitvA hutAshanam .. 57 ..
labdhvA rathAdikaM tasmAdajeyo.ahaM bhavAmyareH .
ityuk{}tvA tvaritaM gatvA nirdiShTaM havanasthalam .. 58 ..
raktamAlyAmbaradharo raktagandhAnulepanaH .
nikumbhilAsthale maunI havanAyopacakrame .. 59 ..
vibhIShaNo.atha tacChrutvA meghanAdasya ceShTitam .
prAha rAmAya sakalaM homArambhaM durAtmanaH .. 60 ..
samApyate ceddhomo.ayaM meghanAdasya durmateH .
tadAjeyo bhavedrAma meghanAdaH surAsuraiH .. 61 ..
ataH shIbhraM laxmaNena ghAtayiShyAmi rAvaNim .
AdnyApaya mayA sArdhaM laxmaNaM balinAM varam .
haniShyati na sandeho meghanAdaM tavAnujaH .. 62 ..
shrIrAmacandra uvAca .
ahamevAgamiShyAmi hantumindrajitaM ripum .
Agneyena mahAstreNa sarvarAxasaghAtinA .. 63 ..
vibhIShaNo.api taM prAha nAsAvanyairnihanyate .
yastu dvAdasha varShANi nidrAhAravivarjitaH .. 64 ..
tenaiva mR^ityurnirdiShTo brahmaNAsya durAtmanaH .
laxmaNastu ayodhyAyA nirgamyAyAttvayA saha .. 65 ..
tadAdi nidrAhArAdInna jAnAti raghUttama .
sevArthaM tava rAjendra dnyAtaM sarvamidaM mayA .. 66 ..
tadAdnyApaya devesha laxmaNaM tvarayA mayA .
haniShyati na sandehaH sheShaH sAxAddharAdharaH .. 67 ..
tvameva sAxAjjagatAmadhIsho nArAyaNo laxmaNa eva sheShaH .
yuvAM dharAbhAranivAraNArthaM jAtau jagannATakasUtradhArau .. 68 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe aShTamaH
sargaH .. 8 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
navamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

vibhIShaNavacaH shrutvA rAmo vAkyamathAbravIt .


jAnAmi tasya raudrasya mAyAM kR^itsnAM vibhIShaNaH .. 1 ..
sa hi brahmAstravicChUro mAyAvI ca mahAbalaH .
jAnAmi laxmaNasyApi svarUpaM mama sevanam .. 2 ..
dnyAtvaivAsamahaM tUShNIM bhaviShyatkAryagauravAt .
ityuk{}tvA laxmaNaM prAha rAmo dnyAnavatAM varaH .. 3 ..
gacCha laxmaNa sainyena mahatA jahi rAvaNim .
hanUmatpramukhaiH sarvairyUthapaiH saha laxmaNa .. 4 ..
jAmbavAnR^ixarAjo.ayaM saha sainyena saMvR^itaH .
vibhIShaNashca sacivaiH saha tvAmabhiyAsyati .. 5 ..
abhidnyastasya deshasya jAnAti vivarANi saH .
rAmasya vacanaM shrutvA laxmaNaH savibhIShaNaH .. 6 ..
jagrAha kArmukaM shreShThamanyad{}bhImaparAkramaH .
rAmapAdAmbujaM spR^iShTvA hR^iShTaH saumitrirabravIt .. 7 ..
adya matkArmukAnmuktAH sharA nirbhidya rAvaNim .
gamiShyanti hi pAtAlaM snAtuM bhogavatIjale .. 8 ..
evamuk{}tvA sa saumitriH parikramya praNamya tam .
indrajinnidhanAkA~NxI yayau tvaritavikramaH .. 9 ..
vAnarairbahusAhasrairhanUmanpR^iShThato.anvagAt .
vibhIShaNashca sahito mantribhistvaritaM yayau .. 10 ..
jAmbavatpramukhA R^ixAH saumitriM tvarayAnvayuH .
gatvA nikumbhilAdeshaM laxmaNo vAnaraiH saha .. 11 ..
apashyad{}balasaM~N{}ghAtaM dUrAdrAxasasa~N{}kulam .
dhanurAyamya saumitriryatto.abhUd{}bhUrivikramaH .. 12 ..
a~N{}gadena ca vIreNa jAmbavAn rAxasAdhipaH .
tadA vibhIShaNaH prAha saumitriM pashya rAxasAn .. 13 ..
yadetadrAxasAnIkaM meghashyAmaM vilokyate .
asyAnIkasya mahato bhedane yatnavAn bhave .. 14 ..
rAxasendrasuto.apyasmin bhinne dR^ishyo bhaviShyati .
abhidravAshu yAvadvai naitatkarma samApyate .. 15 ..
jahI vIra durAtmAnaM hiMsAparamadhArmikam .
vibhIShaNavacaH shrutvA laxmaNaH shubhalaxmaNaH .. 16 ..
vavarSha sharavarShANi rAxasendrasutaM prati .
pAShANaiH parvatAgraishca vR^ixaishca hariyUthapAH .. 17 ..
nirjaghnuH sarvato daityAMste.api vAnarayUthapAn .
parashvadhaiH shitairbANairasibhiryaShTitomaraiH .. 18 ..
nirjaghnurvAnarAnIkaM tadA shabdo mahAnabhUt .
sa samprahArastumulaH saMjadnye hariraxasAm .. 19 ..
indrajitsvabalaM sarvamardyamAnaM vilokya saH .
nikumbhilAM ca homaM ca tyak{}tvA shIghraM vinirgataH .. 20 ..
rathamAruhya sadhanuH krodhena mahatAgamat .
samAhvayan sa saumitriM yuddhyAya raNamUrdhani .. 21 ..
saumitre meghanAdo.ahaM mayA jIvanna moxyase .
tatra dR^iShTvA pitR^ivyaM sa prAha niShThurabhAShaNam .. 22 ..
ihaiva jAtaH saMvR^iddhaH sAxAd bhrAtA piturmama .
yastvaM svajanamR^itsR^ijya parabhR^ityatvamAgataH .. 23 ..
kathaM druhyasi putrAya pApIyAnasi durmatiH .
ityuk{}tvA laxmaNaM dR^iShTvA hanUmatpR^iShThataH sthitam .. 24 ..
udyadAyudhanistriMshe rathe mahati saMsthitaH .
mahApramANamudyamya ghoraM visphArayandhanuH .. 25 ..
adya vo mAmakA bANAH prANAnpAsyanti vAnarAH .
tataH sharaM dAsharathiH sandhAyAmitrakarShaNaH .. 26 ..
sasarja rAxasendrAya kruddhaH sarpa eva shvasan .
indrajidraktanayano laxmaNaM samudaixata .. 27 ..
shakrAshanisamasparshailaxmaNenAhataH sharaiH .
muhUrtamabhavanmUDhaH punaH pratyAhR^itendriyaH .. 28 ..
dadarshAvasthitaM vIraM vIro dasharathAtmajam .
so.abhicakrAya saumitriM krodhasaMraktalocanaH .. 29 ..
sharAndhanuShi sandhAya laxmaNaM cedamabravIt .
yadi te prathame yuddhe na dR^iShTo me parAkramaH .. 30 ..
adya tvAM darshayiShyAmi tiShThedAnIM vyavasthitaH .
ityuk{}tvA saptabhirbANairabhivivyAdha laxmaNam .. 31 ..
dashabhishca hanUmantaM tIxNadhAraiH sharottamaiH .
tataH sharashatenaiva samprayuktena vIryavAn .. 32 ..
krodhadviguNasaMrabdho nirbibheda vibhIShaNam .
laxmaNo.api tathA shatruM sharavarShairavAkirat .. 33 ..
tasya bANaiH susaMviddhaM kavacaM kA~ncanaprabham .
vyashIryata rathopasthe tilashaH patitaM bhuvi .. 34 ..
tataH sharasahasreNa sa~N{}kruddho rAvaNAtmajaH .
bibheda samare vIraM laxmaNaM bhImavikramam .. 35 ..
vyashIryatApataddivyaM kavacaM laxmaNasya ca .
kR^itapratikR^itAnyonyaM babhUvaturabhidrutau .. 36 ..
abhIxNaM niHshvasantau tau yudhyetAM tumulaM punaH .
sharasaMvR^itasarvA~N{}gau sarvato rudhiroxitau .. 37 ..
sudIrghakAlaM tau vIrAvanyonyaM nishitaiH sharaiH .
ayudhyetAM mahAsattvau jayAjayavivarjitau .. 38 ..
etasminnantare vIro laxmaNaH pa~ncabhiH sharaiH .
rAvaNeH sArathiM sAshvaM rathaM ca samacUrNayat .. 39 ..
cicCheda kArmukaM tasya darshayanhastalAghavam .
so.anyattu kArmukaM bhadraM sajyaM cakre tvarAnvitaH .. 40 ..
taccAmapi cicCheda laxmaNastribhirAshugaiH .
tameva ChinnadhanvAnaM vivyAdhAnekasAyakaiH .. 41 ..
punaranyatsamAdAya kArmukaM bhImavikramaH .
indrajillaxmaNaM bANaiH shitairAdityasannibhaiH .. 42 ..
bibheda vAnarAnsarvAnbANairApUrayandishaH .
tata aindraM samAdAya laxmaNo rAvaNiM prati .. 43 ..
sandhAyAkR^iShya karNAntaM kArmukaM dR^iDhaniShThuram .
uvAca laxmaNo vIraH smaran rAmapadAmbujam .. 44 ..
dharmAtmA satyasandhashca rAmo dAsharathiryadi .
trilokyAmapratidvandvastadenaM jahi rAvaNim .. 45 ..
ityuk{}tvA bANamAkarNAdvikR^iShya tamajihyagam .
laxmaNaH samare vIraH sasarjendrajitaM prati .. 46 ..
sa sharaH sashirastrANaM shrImajjvalitakuNDalam .
pramathyendrajitaH kAyAtpAtayAmAsa bhUtale .. 47 ..
tataH pramuditA devAH kIrtayanto raghUttamam .
vavarShu puShpavarShANi stuvantashca muhurmuhuH .. 48 ..
jaharSha shakro bhagavAnsaha devairmaharShibhiH .
AkAshe.api ca devAnAM shushruve dundubhisvanaH .
vimalaM gaganaM cAsItsthirAbhUdvishvadhAriNI .
nihataM rAvaNiM dR^iShTvA jayajalpasamanvitaH .. 50 ..
gatashramaH sa saumitriH sha~N{}khamApUrayadraNe .
siMhanAdaM tataH kR^itvA jyAshabdamakarodvibhuH .
tena nAdena saMhR^iShTA vAnarAshca gatashramAH .
vAnarendraishca sahitaH stuvad{}bhirhR^iShTamAnasaiH .. 52 ..
laxmaNaH parituShTAtmA dadarshAbhyetya rAghavam .
hanUmadrAxasAbhyAM ca sahito vinayAnvitaH .. 53 ..
vavande bhrAtaraM rAmaM jyeShThaM nArAyaNaM vibhum .
tvatprasAdAdraghushreShTha hato rAvaNirAhave .. 54 ..
shrutvA tallaxmaNAdbhaktyA tamAli~N{}gya raghUttamaH .
mUrdhnyavaghrAya muditaH sasnehamidamabravIt .. 55 ..
sAdhu laxmaNa tuShTo.asmi karma te duShkaraM kR^itam .
meghanAdasya nidhane jitaM sarvamarindama .. 56 ..
ahorAtraistribhirvIraH katha~ncidvinipAtitaH .
niHsapatnaH kR^ito.asmadya niryAsyati hi rAvaNaH .. 57 ..
putrashokAnmayA yoddhuM taM haniShyAmi rAvaNam .. 58 ..
meghanAdaM hataM shrutvA laxmaNena mahAbalam .
rAvaNaH patito bhumau mUrcChitaH punarutthitaH .
vilalApAtidInAtmA putrashokena rAvaNaH .. 59 ..
putrasya guNakarmANi saMsmaranparyadevayat .
adya devagaNAH sarve lokapAlA maharShayaH .. 60 ..
hatamindrajitaM dnyAtvA sukhaM svapsyanti nirbhayAH .
ityAdi bahushaH putralAlaso vilalApa ha .. 61 ..
tataH paramasaMkruddho rAvaNo rAxasAdhipaH .
uvAca rAxasAnsarvAnninAshayiShurAhave .. 62 ..
sa putravadhasantaptaH shUraH krodhavashaM gataH .
saMvIxya rAvaNo buddhyA hantuM sItAM pradudruve .. 63 ..
khaDgapANimathAyAntaM kruddhaM dR^iShTvA dashAnanam .
rAxasAmadhyagA sItA bhayashokAkulAbhavat .. 64 ..
etasminnantare tasya sacivo buddhimAn shuciH .
supArshvo nAma medhAvI rAvaNaM vAkyamabravIt .. 65 ..
nanu nAma dashagrIva sAxAdvaishravaNAnujaH .
vedavidyAvratasnAtaH svakarmapariniShThitaH .. 66 ..
anekaguNasampannaH kathaM strIvadhamicChasi .
asmAbhiH sahito yuddhe hatvA rAmaM ca laxmaNam .
prApsyase jAnakIM shighramityuktaH sa nyavartata .. 67 ..
tato durAtmA suhR^idA niveditaM
vacaH sudharmyaM pratigR^ihya rAvaNaH .
gR^ihaM jagAmAshu suchA vimUDhadhIH
punaH sabhAM ca prayayau suhR^id{}vR^itaH .. 68 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe navamaH
sargaH .. 9 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
dashamaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

sa vicArya sabhAmadhye rAxasaiH saha mantribhiH .


niryayau ye.avashiShTAstai rAxasaiH saha rAghavam .. 1 ..
shalabhaH shalabhairyuktaH prajvalantamivAnalam .
tato rAmeNa nihatAH sarve te rAxasA yudhi .. 2 ..
svayaM rAmeNa nihatastIxNabANena vaxasi .
vyathitastvaritaM la~N{}kAM pravivesha dashAnanaH .. 3 ..
dR^iShTvA rAmasya bahushaH pauruShaM cApyamAnuSham .
rAvaNo mAruteshcaiva shIghraM shukrAntikaM yayau .. 4 ..
namaskR^itya dashagrIvaH shukraM prA~njalirabravIt .
bhagavan rAghaveNaivaM la~N{}kA rAxasayuthapaiH .. 5 ..
vinAshitA mahAdaityA nihatAH putrabAndhavAH .
kathaM me duHkhasandohastvayi tiShThati sad{}gurau .. 6 ..
iti vidnyApito daityaguruH prAha dashAnanam .
homaM kuru prayatnena rahasi tvaM dashAnana .. 7 ..
yadi vighno na ceddhome tarhi homAnalotthitaH .. 8 ..
mahAn rathashca vAhAshca cApatUNIrasAyakAH .
sambhaviShyanti tairyuktastvamajeyo bhaviShyasi .. 9 ..
gR^ihANa mantrAnmaddattAn gacCha homaM kuru drutam .
ityuktastvaritaM gatvA rAvaNo rAxasAdhipaH .. 10 ..
guhAM pAtAlasadR^ishIM mandire sve cakAra ha .
la~N{}kAdvArakapATAdi bad{}dhvA sarvatra yatnataH .. 11 ..
homadravyANi sampAdya yAnyuyuktAnyAbhicArike .
guhAM pravishya caikAnte maunI homaM pracakrame .. 12 ..
utthitaM dhUmamAlokya mahAntaM rAvaNAnujaH .
rAmAya darshayAmAsa homadhUmaM bhayAkulaH .. 13 ..
pashya rAma dashagrIvo homaM kartuM samArabhat .
yadi homaH samAptaH syAttadAjeyo bhaviShyati .. 14 ..
ato vighnAya homasya preShayAshu harIshvarAn .
tatheti rAmaH sugrIvasammatenA~N{}gadaM kapim .. 15 ..
hanUmatpramukhAnvIrAnAdidesha mahAbalAn .
prAkAraM la~N{}ghayitvA te gatvA rAvaNamandiram .. 16 ..
dashakoTyaH plavava~N{}gAnAM gatvA mandiraraxakAn .
cUrNayAmAsurashvAMshca gajAMshca nyahanan xaNAt .. 17 ..
tatashca saramA nAma prabhAte hastasaMdnyayA .
vibhIShasya bhAryA sA homasthAnamasUcayat . .. 18 ..
guhApidhAnapAShANama~N{}gadaH pAdaghaTTanaiH .
cUrNayitvA mahAsattvaH pravivesha mahAguhAm .. 19 ..
dR^iShTvA dashAnanaM tatra mIlitAxaM dR^iDhAsanam .
tato.a~N{}gadAdnyayA sarve vAnarA vivishurdrutam .. 20 ..
tatra kolAhalaM cakrustADayantashca sevakAn .
sambhArAMshcixipustasya homakuNDe samantataH .. 21 ..
sruvamAcChidya hastAcca rAvaNasya balAdruShA .
tenaiva sa~njaghAnAshu hanUmAn plavagAgraNIH .. 22 ..
ghnanti dantaishca kAShTaishca vAnarAstamitastataH .
na jahau rAvaNo dhyAnaM hato.api vijigIShayA .. 23 ..
pravishyAntaHpure veshmanya~N{}gado vegavattaraH .
samAnayatkeshabandhe dhR^itvA mandodarIM shubhAm ... 24 ..
rAvaNasyaiva purato vilapantImanAthavat .
vidadArA~N{}gadastasyAH ka~ndukaM ratnabhUShitam .. 25 ..
muktA vimuktAH patitAH samantAdratnasa~ncayaiH .
shroNisUtraM nipatitaM truTitaM ratnacitritam .. 26 ..
kaTipradeshAdvisrastA nIvI tasyaiva pashyataH .
bhUShaNAni ca sarvANi patitAni samantataH .. 27 ..
devagandharvakanyAshca nItA hR^iShTaiH plava~N{}gamaiH .
mandodarI rurodAtha rAvaNasyAgrato bhR^isham .. 28 ..
kroshantI karuNaM dInA jagAda dashakandharam .
nirlajjo.asi parairevaM keshapAshe vikR^iShyate .. 29 ..
bhAryA tavaiva purataH kiM juhoShi na lajjase .
hanyate pashyato yasya bhAryA pApaishca shatrubhiH .. 30 ..
martavyaM tena tatraiva jIvitAnmaraNaM varam .
hA meghanAda te mAtA klishyate bata vAnaraiH .. 31 ..
tvayi jIvati me duHkhamIdR^ishyaM ca kathaM bhavet .
bhAryA lajjA ca santyaktA bhartrA me jIvitAshayA .. 32 ..
shrutvA taddevitaM rAjA mandodaryA dashAnanaH .
uttasthau khaDgamAdAya tyaja devImiti bruvan .. 33 ..
jaghAnA~N{}gadamavyagraH kaTideshe dashAnanaH .
tadotsR^ijya yayuH sarve vidhvaMsya havanaM mahat .. 34 ..
rAmapArshvamupAgamya tasthuH sarve praharShitAH .. 35 ..
rAvaNastu tato bhAryAmuvAca parisAntvayan .
daivAdhInamidaM bhadre jIvatA kiM na dR^ishyate .
tyaja shokaM vishAlAxi dnyAnamAlambya nishcitam .. 36 ..
adnyAnaprabhavaH shokaH shoko dnyAnavinAshakR^it .
adnyAnaprabhavAhandhIH sharIrAdiShvanAtmasu .. 37 ..
tanmUlaH putradArAdisambandhaH saMsR^itistataH .
harShashokabhayakrodhalobhamohaspR^ihAdayaH .. 38 ..
adnyAnaprabhavA hyete janmamR^ityujarAdayaH .
AtmA tu kevalaM shuddho vyatirikto hyalepakaH .. 39 ..
AnandarUpo dnyAnAtmA sarvabhAvavivarjitaH .
na saMyogo viyogo vA vidyate kenacitsataH .. 40 ..
evaM dnyAtvA samAtmAnaM tyaja shokamanindite .
idAnImeva gacChAmi hatvA rAmaM salaxmaNam .. 41 ..
AgamiShyAmi nocenmAM dArayiShyati sAyakaiH .
shrIrAmo vajrakalpaishca tato gacChAmi tatpadam .. 42 ..
tadA tvayA me kartavyA kriyA macChAsanAtpriye .
sItAM hatvA mayA sArdhaM tvaM pravexyasi pAvakam .. 43 ..
evaM shrutvA vacastasya rAvaNasyAtiduHkhitA .
uvAca nAtha me vAkyaM shrR^iNu satyaM tathA kuru .. 44 ..
shakyo na rAghavo jetuM tvayA cAnyaiH kadAcana .
rAmo devavaraH sAxAtpradhAnapuruSheshvaraH .. 45 ..
matsyo bhUtvA purA kalpe manuM vaivasvataM prabhuH .
raraxa sakalApad{}bhyo rAghavo bhaktavatsalaH .. 46 ..
rAmaH kUrmo.abhavatpUrvaM laxayojanavistR^itaH .
samudramathane pR^iShThe dadhAra kanakAcalam .. 47 ..
hiraNyAxo.atidurvR^itto hato.anena mahAtmanA .
kroDarUpeNa vapuShA xoNImuddharatA kvacit .. 48 ..
trilokakaNTakaM daityaM hiraNyakashipuM purA .
hatavAnnArasiMhena vapuShA raghunandanaH .. 49 ..
vikramaistribhirevAsau baliM bad{}dhvA jagattrayam .
AkramyAdAtsurendrAya bhR^ityAya raghusattamaH .. 50 ..
rAxasAH xatriyAkArA jAtA bhUmerbharAvahAH .
tAnhatvA bahusho rAmo bhuvaM jitvA hyadAnmuneH .. 51 ..
sa eva sAmprataM jAto raghuvaMshe parAtparaH .
bhavadarthe raghushreShTho mAnuShatvamupAgataH .. 52 ..
tasya bhAryA kimarthaM vA hR^itA sItA vanAdbalAt .
mama putravinAshArthaM svasyApi nidhanAya ca .. 53 ..
itaH paraM vA vaidehIM preShayasva raghUttame .
vibhIShaNAya rAjyaM tu dattvA gacChAmahe vanam .. 54 ..
mandodarIvacaH shrutvA rAvaNo vAkyamabravIt .
kathaM bhadre raNe putrAn bhrAtR^In rAxasamaNDalam .. 55 ..
ghAtayitvA rAghaveNa jIvAmi vanagocaraH .
rAmeNa saha yotsyAmi rAmabANaiH sushIghragaiH .. 56 ..
vidAryamANo yAsyAmi tadviShNoH paramaM padam .
jAnAmi rAghavaM viShNuM laxmIM jAnAmi jAnakIm .
dnyAtvaiva jAnakI sItA mayAnItA vanAdbalAt .. 57 ..
rAmeNa nidhanaM prApya yAsyAmIti paraM padam .
vimucya tvAM tu saMsArAd{}gamiShyAmi saha priye .. 58 ..
parAnandamayI shuddhA sevyate yA mumuxubhiH .
tAM gatiM tu gamiShyAmi hato rAmeNa saMyuge .. 59 ..
praxAlya kalmaShANIha muktiM yAsyAmi durlabhAm .. 60 ..
kleshAdipa~ncatara~N{}gayutaM bhramADhyaM
dArAtmajAptadhanabandhujhaShAbhiyuktam .
aurvAnalAbhanijaroShamana~N{}gajAlaM
saMsArasAgaramatItya hariM vrajAmi .. 61 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe dashamaH
sargaH .. 10 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
ekAdashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

ityuk{}tvA vacanaM premNA rAdnyIM mandodarIM tadA .


rAvaNaH prayayau yoddhuM rAmeNa saha saMyuge .. 1 ..
dR^iDhaM syandanamAsthAya vR^ito ghorainishAcaraiH .
cakraiH ShoDashabhiryuktaM savarUthaM sakUbaram .. 2 ..
pishAcavadanairghoraiH kharairyuktaM bhayAvaham .
sarvAstrashastrasahitaM sarvopaskarasaMyutam .. 3 ..
nishcakrAmAtha sahasA rAvaNo bhIShaNAkR^itiH .
AyAntaM rAvaNaM dR^iShTvA bhIShaNaM raNakarkasham .. 4 ..
san{}trastAbhUttadA senA vAnarI rAmapAlitA .. 5 ..
hanUmAnatha cotplutya rAvaNaM yoddhumAyayau .
Agatya hanumAn raxovaxasyatulavikramaH .. 6 ..
muShTibandhaM dR^iDhaM bad{}dhvA tADayAmAsa vegataH .
tena muShTiprahAreNa jAnubhyAmapatadrathe .. 7 ..
mUrChito.atha muhUrtena rAvaNaH punarutthitaH .
uvAca ca hanUmantaM shUro.asi mama sammataH .. 8 ..
hanUmAnAha taM dhi~NmAM yastvaM jIvasi rAvaNa .
tvaM tAvanmuShTinA vaxo mama tADaya rAvaNa .. 9 ..
pashcAnmayA hataH prANAnmoxyase nAtra saMshayaH .
tatheti muShTinA vaxo rAvaNenApi tADitaH .. 10 ..
vighUrNamAnanayanaH ki~nchitkashmalamAyayau .
saMdnyAmavApya kapirAD rAvaNaM hantumudyataH .. 11 ..
tato.anyatra gato bhItyA rAvaNo rAxasAdhipaH .
hanUmAna~N{}gadashcaiva nalo nIlastathaiva ca .. 12 ..
catvAraH samavetyAgre dR^iShTvA rAxasapu~N{}gavAn .
agnivarNaM tathA sarparomANaM kha~N{}garomakam .. 13 ..
tathA vR^ishcikaromANaM nirjaghnuH kramasho.asurAn .
catvArashcaturo hatvA rAxasAn bhImavikramAn .
siMhanAdaM pR^ithak kR^itvA rAmapArshvamupAgatAH .. 14 ..
tato kruddho dashagrIvaH sandashya dashanacChadam .. 15 ..
vivR^itya nayane krUro rAmamevAnvadhAvata .
dashagrIvo rathasthastu rAmaM vajropamaiH sharaiH .. 16 ..
AjaghAna mahAghorairdhArAbhiriva toyadaH .
rAmasya purataH sarvAnvAnarAnapi vivyathe .. 17 ..
tataH pAvakasa~N{}kAshaiH sharaiH kA~ncanabhUShaNaiH .
abhyavarShadraNe rAmo dashagrIvaM samAhitaH .. 18 ..
rathasthaM rAvaNaM dR^iShTvA bhUmiShThaM raghunandanam .
AhUya mAtaliM shakro vacanaM cedamabravIt .. 19 ..
rathena mama bhUmiShThaM shIghraM yAhi raghUttamam .
tvaritaM bhUtalaM gatvA kuru kAryaM mamAnagha .. 20 ..
evamukto.atha taM natvA mAtalirdevasArathiH .
tato hayaishca saMyojya haritaiH syandanottamam .. 21 ..
svargAjjayArthaM rAmasya hyupacakrAma mAtaliH .
prA~njalirdevarAjena preShito.asmi raghUttama .. 22 ..
ratho.ayaM devarAjasya vijayAya tava prabho .
preShitAshca mahArAja dhanuraindraM ca bhUShitam .. 23 ..
abhedyaM kavacaM khaDgaM divyatUNIyugaM tathA .
Aruhya ca rathaM rAma rAvaNaM jahi rAxasam .. 24 ..
mayA sArathinA deva vR^itraM devapatiryathA
ityuktastaM parikramya namaskR^itya rathottamam .. 25 ..
Aruroha rathaM rAmo lokA.NllaxmyA niyojanam .
tato.abhavanmahAyuddhaM bhairavaM romaharShaNam .. 26 ..
mahAtmano rAghavasya rAvaNasya ca dhImataH .
Agneyena ca AgneyaM daivaM daivena rAghavaH .. 27 ..
astraM rAxasarAjasya jaghAna paramAstravit .
tatastu sasR^ije ghoraM rAxasaM cAstramastravit .
krodhena mahatAviShTo rAmasyopari rAvaNaH .. 28 ..
rAvaNasya dhanurmuktAH sarpA bhUtvA mahAviShAH .
sharAH kA~ncanapu~N{}khAbhA rAghavaM parito.apatan .. 29 ..
taiH sharaiH sarpavadanairvamad{}bhiranalaM mukhaiH .
dishashca vidishashcaiva vyAptAstatra tadAbhavan .. 30 ..
rAmaH sarpAMstato dR^iShTvA samantAtparipUritAn .
sauparNamastraM tad{}ghoraM puraH prAvartayadraNe .. 31 ..
rAmeNa muktAste bANA bhUtvA garuDarUpiNaH .
cicChiduH sarpabANAMstAnsamantAtsarpashatravaH .. 32 ..
astre pratihate yuddhe rAmeNa dashakandharaH .
abhyavarShattato rAmaM ghorAbhiH sharavR^iShTibhiH .. 33 ..
tataH punaH sharAnIkai rAmamakliShTakAriNam .
ardayitvA tu ghoreNa maataliM pratyavidhyata .. 34 ..
pAtayitvA rathopasthe rathaketuM ca kA~ncanam
aindrAnashvAnabhyahanadrAvaNaH krodhamUrChitaH .. 35 ..
viShedurdevagandharvAshcAraNAH pitarastathA .
ArttakAraM hariM dR^iShTvA vyathitAshca maharShayaH .. 36 ..
vyathitA vAnarendrAshca babhUvuH savibhIShaNAH .
dashAsyo viMshatibhujaH pragR^ihItasharAsanaH .. 37 ..
dadR^ishe rAvaNastatra mainAka iva parvataH .
rAmastu bhrukuTiM bad{}dhvA krodhasaMraktalocanaH .. 38 ..
kopaM cakAra sadR^ishaM nirdahanniva rAxasam .
dhanurAdAya devendradhanurAkAramad{}bhutam .. 39 ..
gR^ihItvA pANinA bANaM kAlAnalasamaprabham .
nirdahanniva caxurbhyAM dadR^ishe ripumantike .. 40 ..
parAkramaM darshayituM tejasA prajvalanniva .
pracakrame kAlarUpI sarvalokasya pashyataH .. 41 ..
vikR^iShya cApaM rAmastu rAvaNaM pratividhya ca .
harShayanvAnarAnIkaM kAlAntaka ivAbabhau .. 43 ..
kruddhaM rAmasya vadanaM dR^iShTvA shatruM pradhAvataH .
tatrasuH sarvabhUtAni cacAla ca vasundharA .. 43 ..
rAmaM dR^iShTvA mahAraudramutpAtAMshca sudAruNAn .
trastAni sarvabhUtAni rAvaNaM cAvishad{}bhayam .. 44 ..
vimAnasthA suragaNAH siddhagandharvakinnarAH .
dadR^ishuH sumahAyuddhaM lokasaMvartakopamam .
aindramastraM samAdAya rAvaNasya shiro.acChinat .. 45 ..
mUrdhAno rAvaNasyAtha bahavo rudhiroxitAH .
gaganAtprapatanti sma tAlAdiva phalAni hi .. 46 ..
na dinaM na ca vai rAtrirna sandhyAM na disho.api vA .
prakAshante na tadrUpaM dR^ishyate tatra sa~N{}gare .. 47 ..
tato rAmo babhUvAtha vismayAviShTamAnasaH .
shatamekottaraM ChinnaM shirasAM caikavarcasAm .. 48 ..
na caiva rAvaNaH shAnto dR^ishyate jIvitaxayAt .
tataH sarvAstraviddhiraH kausalyAnandavardhanaH .. 49 ..
astraishca bahubhiryuktashcintayAmAsa rAghavaH .
yairyairbANairhatA daityA mahAsattvaparAkramAH .. 50 ..
ta ete niShphalaM yAtA rAvaNasya nipAtane .
iti cintAkule rAme samIpastho vibhIShaNaH .. 51 ..
uvAca rAghavaM vAkyaM brahmadattavaro hyasau .
vicChinnA bAhavo.apyasya vicChinnani shirAMsi ca .. 52 ..
utpatsyanti punaH shIghramityAha bhagavAnajaH .
nAbhideshe.amR^itaM tasya kuNDalAkArasaMsthitam .. 53 ..
tacChoShayAnalAstrena tasya mR^ityustato bhavet .
vibhIShaNavacaH shrutvA rAmaH shIghraparAakramaH .. 54 ..
pAvakAstreNa saMyojya nAbhiM vivyAdha raxasaH .
anantaraM ca cicCheda shirAMsi ca mahAbalaH .. 55 ..
bAhUnapi ca saMrabdho rAvaNasya raghUttamaH .
tato ghorAM mahAshaktimAdAya dashakandharaH .. 56 ..
vibhIShaNavadhArthAya cixepa krodhavihvalaH .
cicCheda rAghavo bANaistAM shitairhemabhUShitaiH .. 57 ..
dashagrIvashiracChedAttadA tejovinirgatam .
mlAnarUpo babhUvAtha ChinnaiH shIrShairbhaya~N{}karaiH .. 58 ..
ekena mukhyashirasA bAhubhyAM rAvaNau babhau .
rAvaNastu punaH kruddho nAnAshastrAstravR^iShTibhiH .. 59 ..
vavarSha rAmaM taM rAmastathA bANairvavarSha ca .
tato yuddhamabhUd{}ghoraM tumulaM lomaharShaNam .. 60 ..
atha saMsmArayAmAsa mAtalI rAghavaM tadA .
visR^ijAstraM vadhAyAsya brAhmaM shIghraM raghUttama .. 61 ..
vinAshakAlaH prathito yaH suraiH so.adya vartate .
uttamA~N{}gaM na caitasya ChettavyaM rAghava tvayA .. 62 ..
naiva shIrShNi prabho vadhyo vadhya eva hi marmaNi .
tataH saMsmArito rAmastena vAkyena mAtaleH .. 63 ..
jagrAha sa sharaM dIptaM niHshvasaMtamivoragam .
yasya pArshve tu pavanaH phale bhAskarapAvakau .. 64 ..
sharIramAkAshamayaM gaurave merumandarau .
parvasvapi ca vinyastA lokapAlA mahaujasaH .. 65 ..
jAjvlyamAnaM vapuShA bhAtaM bhAskaravarcasA .
tamugramastraM lokAnAM bhayanAshanamad{}bhutam .. 66 ..
abhimantrya tato rAmastaM maheShuM mahAbhujaH .
vedaproktena vidhinA sandadhe kArmuke balI .. 67 ..
tasminsandhIyamAne tu rAghaveNa sharottame .
sarvabhUtAni vitresushcacAla ca vasundharA .. 68 ..
sa rAvaNAya sa~N{}kruddho bhR^ishamAnamya kArmukam .
cixepa paramAyattastamastraM marmaghAtinam .. 69 ..
sa vajra eva durdharSho vajrapANivisarjitaH .
kR^itAnta iva ghorAsyo nyapatadrAvaNorasi .. 70 ..
sa nimagno mahAghoraH sharIrAntakaraH paraH .
bibheda hR^idayaM tUrNaM rAvaNasya mahAtmanaH .. 71 ..
rAvaNasyAharatprANAnvivesha dharaNitale .
sa sharo rAvaNaM hatvA rAmatUNIramAvishat .. 72 ..
tasya hastAtpapAtAshu sasharaM kArmukaM mahat .
gatAsurbhramivegena rAxasendro.apatad{}bhuvi .. 73 ..
taM dR^iShTvA patitaM bhUmau hatasheShAshca rAxasAH .
hatanAthA bhayatrastA dudruvuH sarvatodisham .. 74 ..
dashagrIvasya nidhanaM vijayaM rAghavasya ca .
tato vineduH saMhR^iShTA vAnarA jitakAshinaH .. 75 ..
vadanto rAmavijayaM rAvaNasya ca tadvadham .
athAntarixe vyanadatsaumyastridashadundubhiH .. 76 ..
papAta puShpavR^iShTishca samantAdrAghavopari .
tuShTuvurmunayaH siddhAshcAraNAshca divaukasaH .. 77 ..
athAntarixe nanR^ituH sarvato.apsaro mudA .
rAvaNasya ca dehotthaM jyotirAdityavatsphurat .. 78 ..
pravivesha raghushreShThaM devAnAM pashyatAM satAm .
devA Ucuraho bhAgyaM rAvaNasya mahAtmanaH .. 79 ..
vayaM tu sAttvikA devA viShNoH kAruNyabhAjanAH .
bhayaduHkhAdibhirvyAptAH saMsAte parivartinaH .. 80 ..
ayaM tu rAxasaH krUro brahmahAtIva tAmasaH .
paradArArato viShNudveShI tApasahiMsakaH .. 81 ..
pashyatsu sarvabhUteShu ramameva praviShTavAn .
evaM bruvatsu deveShu nAradaH prAha susmitaH .. 82 ..
shrR^iNutAtra surA yUyaM dharmatattvavicaxaNAH .
rAvaNo rAghavadveShAdanishaM hR^idi bhAvayan .. 83 ..
bhR^ityaiH saha sadA rAmacaritaM dveShasaMyutaH .
shrutvA rAmAtsvanidhanaM bhayAtsarvatra rAghavam .. 84 ..
pashyannanudinaM svapne rAmamevAnupashyati .
krodho.api rAvaNasyAshu gurubodhAdhiko.abhavat .. 85 ..
rAmeNa nihatashcAnte nirdhUtAsheShakalmaShaH .
rAmasAyujyamevApa rAvaNo muktabandhanaH .. 86 ..
pApiShTho vA durAtmA paradhanaparadAreShu sakto yadi syA-
nnityaM snehAd{}bhayAdvA raghukulatilakaM bhAvayansaMparetaH .
bhUtvA shuddhAtara~N{}go bhavashatajanitAnekadoShairvimuktaH
sadyo rAmasya viShNoH suravaravinutaM yAti vaikuNThamAdyam .. 87 ..
hatvA yuddhe dashAsyaM tribhuvanaviShamaM vAmahastena cApaM
bhumau viShTabhya tiShThannitarakaradhR^itaM bhrAmayanbANamekam .
AraktopAntanetraH sharadalitavapuH sUryakoTiprakAsho
vIrashrIbandhurA~N{}gastridashapaniputaH pAtu mAM vIrarAmaH .. 88 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
ekAdashaH sargaH .. 11 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
dvAdashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

rAmo vibhIShaNaM dR^iShTvA hanUmantaM tathA~N{}gadam .


laxmaNaM kapirAjaM ca jAmbavantaM tathA parAn .. 1 ..
parituShTena manasA sarvAnevAbravIdvacaH .
bhavatAM bAhuvIryeNa nihato rAvaNo mayA .. 2 ..
kIrtiH sthAsyati vaH puNyA yAvaccandradivAkaro
kIrtayiShyanti bhavatAM kathAM trailokyapAvanIm .. 3 ..
mayopetAM kaliharAM yAsyanti paramAM gatim .
etasminnantare dR^iShTvA rAvaNaM patitaM bhuvi .. 4 ..
mandodarImukhAH sarvAH striyo rAvaNapAlitAH .
patitA rAvaNasyAgre shocantyaH paryadevayan .. 5 ..
vibhIShaNaH shushocArtaH shokena mahatAvR^itaH .
patito rAvaNasyAgre bahudhA paryadevayat .. 6 ..
rAmastu laxmaNaM prAha bodhayasva vibhIShaNam .
karotu bhrAtR^isaMskAraM kiM vilambena mAnada .. 7 ..
striyo mandodarImukhyAH patitA vilapanti ca .
nivArayatu tAH sarvA rAxasI rAvaNapriyAH .. 8 ..
evamukto.atha rAmeNa laxmaNo.agAdvibhIShaNam .
uvAca mR^itakopAnte patitaM mR^itakopamam .. 9 ..
shokena mahatAviShTaM saumitriridamabravIt .
yaM shocasi tvaM duHkhena ko.ayaM tava vibhIShaNa .. 10 ..
tvaM vAsya katamaH sR^iShTeH puredAnImataH param .
yadvattoyaughapatitAH sikatA yAnti tadvashAH .. 11 ..
saMyujyante viyujyante tathA kAlena dehinaH .
yathA dhAnAsu vai dhAnA bhavanti na bhavanti ca .. 12 ..
evaM bhUteShu bhUtAni preritAnIshamAyayA .
tvaM ceme vayamanye ca tulyAH kAlavashodbhavAH .. 13 ..
janmamR^ityu yadA yasmAttadA tasmAd{}bhaviShyataH .
IshvaraH sarvabhUtAni bhutaiH sR^ijati hantyajaH .. 14 ..
AtmasR^iShTairasvatan{}trairnirapexo.api bAlavat .
dehena dehino jIvA dehAddeho.abhijAyate .. 15 ..
bIjAdeva yathA bIjaM dehAnya eva shAshvataH .
dehidehavibhAgo.ayamavivekakR^itaH purA .. 16 ..
nAnAtvaM janma nAshashca xayo vR^iddhiH kriyA phalam .
draShTurAbhAntyataddharmA yathAgnerdAruvikriyAH .. 17 ..
ta ime dehasaMyogAdAtmanA bhAn{}tyasad{}grahAt .
yathA yathA tathA cAnyaddhyAyato.asatsadAgrahAt .. 18 ..
prasuptasyAnahambhAvAttadA bhAti na saMsR^iti .
jIvato.api tathA tadvadvimuktasyAnaha~N{}kR^iteH .. 19 ..
tasmAnmAyAmanodharmaM jahyahammamatAbhramam .
rAmabhadre bhagavati mano dhehyAtmanIshvare .. 20 ..
sarvabhUtAtmani pare mAyAmAnuSharUpiNi .
bAhyendriyArthasambandhAttyAjayitvA manaH shanaiH .. 21 ..
tatra doShAndarshayitvA rAmAnande niyojaya .
dehabuddhyA bhaved{}bhrAtA pitA mAtA suhR^itpriyaH .. 22 ..
vilaxaNaM yadA dehAjjAnAtyAtmAnamAtmanA .
tadA kaH kasya vA bandhurbhrAtA mAtA pitA suhR^it .. 23 ..
mithyAdnyAnavashAjjAtA dArAgArAdayaH sadA .
shabdAdayashca viShayA vividhAshcaiva sampadaH .. 24 ..
balaM kosho bhR^ityavargo rAjyaM bhUmiH sutAdayaH .
adnyAnajatvAtsarve te xaNasa~N{}gamabha~N{}gurAH .. 25 ..
athottiShTha hR^idA rAmaM bhAvayan bhaktibhAvitam .
anuvartasva rAjyAdi bhu~njanprArabdhamanvaham .. 26 ..
bhUtaM bhaviShyadabhajanvartamAnamathAcaran .
viharasva yathAnyAyan bhavadoShairna lipyase .. 27 ..
AdnyApayati rAmastvAM yad{}bhrAtuH sAmparAyikam .
tatkuruShva yathAshAstraM rudatIshcApi yoShitaH .. 28 ..
nivAraya mahAbuddhe la~N{}kAM gacChantu mA ciram .
shrutvA yathAvadvacanaM laxmaNasya vibhIShaNaH .. 29 ..
tyak{}tvA shokaM ca mohaM ca rAmapArshvamupAgamat .
vimR^ishya buddhyA dharmadnyo dharmArthasahitaM vacaH .. 30 ..
rAmasyaivAnuvR^ittyarthamuttaraM paryabhAShata .
nR^ishaMsamanR^itaM krUraM tyaktadharmavrataM prabho .. 31 ..
nArho.asmi deva saMskartuM paradArAbhimarshinam .
shrutvA tadvacanaM prIto rAmo vacanamabravIt .. 32 ..
maraNAntAni vairANi nivR^itAM naH prayojanam .
kriyatAmasya saMskAro mamApyeSha yathA tava .. 33 ..
rAmAdnyAM shirasA dhR^itvA shIghrameva vibhIShaNaH .
sAntvavAkyairmahAbuddhiM rAdnyIM mandodarIM tadA .. 34 ..
sAntvayAmAsa dharmAtmA dharmabuddhirvibhIShaNaH .
tvarayAmAsa dharmadnyaH saMskArArthaM svabAndhavAn .. 35 ..
cityAM niveshya vidhivatpitR^imedhavidhAnataH .
ahitAgneryathA kAryaM rAvaNasya vibhIShaNaH .. 36 ..
tathaiva sarvamakarod{}bandhubhiH saha man{}tribhiH .
dadau ca pAvakaM tasya vidhiyuktaM vibhIShaNaH .. 37 ..
snAtvA caivArdravastreNa tilAndarbhAbhimishritAn .
udakena ca sammishrAnpradAya vidhipUrvakam .. 38 ..
pradAya codakaM tasmai murdhnA cainaM praNamya ca .
tAH striyo.anunayAmAsa sAntvamuk{}tvA punaH punaH .. 39 ..
gamyatAmiti tAH sarvA vivishurnagaraM tadA .
praviShTAsu ca sarvAsu rAxasIShu vibhIShaNaH .. 40 ..
rAmapArshvamupAgatya tadAtiShThadvinItavat .
rAmo.api saha sainyena sasugrIvaH salaxmaNaH .. 41 ..
harShaM lebhe ripUnhatvA yathA vR^itraM shatakratuH .
mAtalishca tadA rAmaM parikramyAabhivandya ca .. 42 ..
anudnyAtashca rAmeNa yayau svargaM vihAyasA .
tato hR^iShTamanA rAmo laxmaNaM cedamabravIt .. 43 ..
vibhIShaNAya me la~N{}kArAjyaM dattaM puraiva hi .
idAnImapi gatvA tvaM la~N{}kAmadhye vibhIShaNam .. 44 ..
abhiShecaya vipraishca pan{}travadvidhipUrvakam .
ityukto laxmaNastUrNaM jagAma saha vAnaraiH .. 45 ..
la~N{}kAM suvarNakalashaiH samudrajalasaMyutaiH .
abhiShekaM shubhaM cakre rAxasendrasya dhImataH .. 46 ..
tataH paurajanaiH sArdhaM nAnopAyanapANibhiH .
vibhIShaNaH sasaumitrirupAyanapuraskR^itaH .. 47 ..
daNDapraNAmamakarodrAmasyAkliShTakarmaNaH .
rAmo vibhIShaNaM dR^iShTvA prAptarAjyaM mudAnvitaH .. 48 ..
kR^itakR^ityamivAtmAnamamanyata sahAnujaH .
sugrIvaM ca samAli~N{}gya rAmo vAkyamathAbravIt .. 49 ..
sahAyena tvayA vIra jito me rAvaNo mahAn .
vibhIShaNo.api la~N{}kAyAmabhiShikto mayAnagha .. 50 ..
tataH prAha hanUmantaM pArshvasthaM vinayAnvitam .
vibhIShaNasyAnumatergacCha tvaM rAvaNAlayam .. 51 ..
jAnakyai sarvamAkhyAhi rAvaNasya vadhAdikam .
jAnakyAH prativAkyaM me shIghrameva nivedaya .. 52 ..
evamAdnyApito dhImAn rAmeNa pavanAtmajaH .
pravivesha purIM la~N{}kAM pUjyamAno nishAcaraiH .. 53 ..
pravishya rAvaNagR^ihaM shiMshapAmUlamAshritAm .
dadarsha jAnakIM tatra kR^ishAM dInAmaninditAm .. 54 ..
rAxasIbhiH parivR^itAM dhyAyantIM rAmameva hi .
vinayAvanato bhUtvA praNamya pavanAtmajaH .. 55 ..
kR^itA~njalipuTo bhUtvA prahvo bhaktyAgrataHsthitaH .
taM dR^iShTvA jAnakI tUShNIM sthitvA pUrvasmR^itiM yayau .. 56 ..
dnyAtvA taM rAmadUtaM sA harShAtsaumyamukhI babhau .
sa tAM saumyamukhIM dR^iShTvA tasyai pavananandanaH .
rAmasya bhAShitaM sarvamAkhyAtumupacakrame .. 57 ..
devi rAmaH sasugrIvo vibhIShaNasahAyavAn .
kushalI vAnarANAM ca sainyaishca sahalaxmaNaH .. 58 ..
rAvaNaM sasutaM hatvA sabalaM saha man{}tribhiH .
tvAmAha kushalaM rAmo rAjye kR^itvA vibhIShaNam .. 59 ..
shrutvA bhartuH priyaM vAkyaM harShagadgadayA girI .
kiM te priyaM karomyadya na pashyAmi jagat{}traye .. 60 ..
samaM te priyavAkyasya ratnAnyAbharaNAni ca .
evamuktastu vaidehyA pratyuvAca plava~N{}gamaH .. 61 ..
ratnaughAdvividhAdvApi devarAjyAdvishiShyate .
hatashatruM vijayinaM rAmaM pashyAmi susthiram .. 62 ..
tasya tadvacanaM shrutvA maithilI prAha mArutim .
sarve saumyA guNA saumya tvayyeva pariniShThitAH .. 63 ..
rAmaM draxyAmi shIghraM mAmAdnyApayatu rAghavaH .
tatheti tAM namaskR^itya yayau draShTuM raghUttamam .. 64 ..
jAnakyA bhAShitaM sarvaM rAmasyAgre nyavedayat .
yannimitto.ayamArambhaH karmaNAM ca phalodayaH .. 65 ..
tAM devIM shokasantaptAM draShTumarhasi maithilIm .
evamukto hanumatA rAmo dnyAnavatAM varaH .. 66 ..
mAyAsItAM parityaktuM jAnakImanale sthitAm .
AdAtuM manasA dhyAtvA rAmaH prAha vibhIShaNam .. 67 ..
gacCha rAjan janakajAmAnayAshu mamAntikam .
snAtAM virajavastrADhyAM sarvAbharaNabhUShitAm .. 68 ..
vibhIShaNo.api tacChrutvA jagAma sahamArutiH .
rAxasIbhiH suvR^iddhAbhiH snApayitvA tu maithilIm .. 69 ..
sarvAbharaNasampannAmAropya shibikottame .
yAShTIkairbahubhirguptAM ka~ncukoShNIShibhiH shubhAm .. 70 ..
tAM draShTumAgatAH sarve vAnarA janakAtmajAm .
tAnvArayanto bahavaH sarvato vetrapANayaH .. 71 ..
kolAhalaM prakurvanto rAmapArshvamupAyayuH .
dR^iShTvA tAM shibikArUDhAM dUrAdatha raghUttamaH .. 72 ..
vibhIShaNa kimarthaM te vAnarAnvArayanti hi .
pashyantu vAnarAH sarve maithilIM mAtaraM yathA .. 73 ..
pAdacAreNa sAyAtu jAnakI mama sannidhim .
shrutvA tadrAmavacanaM shibikAdavaruhya sA .. 74 ..
pAdacAreNa shanakairAgatA rAmasannidhim .
rAmo.api dR^iShTvA tAM mAyAsItAM kAryArthanirmitAm .. 75 ..
avAcyavAdAnbahushaH prAha tAM raghunandanaH .
amR^iShyamANA sA sItA vacanaM rAghavoditam .. 76 ..
laxmaNaM prAha me shIghraM prajvAlaya hutAshanam .
vishvAsArthaM hi rAmasya lokAnAM pratyavAya ca .. 77 ..
rAghavasya mataM dnyAtvA laxmaNo.api tadaiva hi .
mahAkAShThacayaM kR^itvA jvAlayitvA hutAshanam .. 78 ..
rAmapArshvamupAgamya tasthau tUShNImarindamaH .
tataH sItA parikramya rAghavaM bhaktisaMyutA .. 79 ..
pashyatAM sarvalokAnAM devarAxasayoShitAm .
praNamya devatAbhyashca brAhmaNebhyashca maithilI .. 80 ..
baddhA~njalipuTA cedamuvAcAgnisamIpagA .
yathA me hR^idayaM nityaM nApasarpati rAghavAt .. 81 ..
tathA lokasya sAxI mAM sarvataH pAtu pAvakaH .
evamuk{}tvA tadA sItA parikramya hutAshanam .. 82 ..
vivesha jvalanaM dIptaM nirbhayena hR^idA satI .. 83 ..
dR^iShTvA tato bhUtagaNAH sasiddhAH sItAM mahAvahnigatAM bhR^ishArtAH .
parasparaM prAhuraho sa sItAM rAmaM shriyaM svAM kathamatyajadnyaH .. 84 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
dvAdashaH sargaH .. 12 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
trayodashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

tataH shakraH sahasrAxo yamashca varuNastathA .


kuberashca mahAtejAH pinAkI vR^iShavAhanaH .. 1 ..
brahmA brahmavidAM shreShTho munibhiH siddhacAraNaiH .
R^iShayaH pitaraH sAdhyA gandharvApsarasoragAH .. 2 ..
ete cAnye vimAnAgryairAjagmuryatra rAghavaH .
abruvanparamAtmAnaM rAmaM prA~njalayashca te .. 3 ..
kartA tvaM sarvalokAnAM sAxI vidnyAnavigrahaH .
vasUnAmaShTamo.asi tvaM rudrANAM sha~N{}karo bhavAn .. 4 ..
AdikartAsi lokAnAM brahmA tvaM caturAnanaH .
ashvinau ghrANabhUtau te caxuShI candrabhAskarau .. 5 ..
lookAnAmAdiranto.aso nitya ekaH sadoditaH .
sadA shuddhaH sadA buddhaH sadA mukto.aguNo.advayaH .. 6 ..
tvanmAyAsaMvR^itAnAM tvaM bhAsi mAnuShavigrahaH .
tvannAma smaratAM rAma sadA bhAsi cidAtmakaH .. 7 ..
rAvaNena hR^itaM sthAnamasmAkaM tejasA saha .
tvayAdya nihato duShTaH punaH prAptaM padaM svakam .. 8 ..
evaM stuvatsu deveShu brahmA sAxAtpitAmahaH .
abravItpraNato bhUtvA rAmaM satyapathe sthitam .. 9 ..
brahmovAca
vande devaM viShNumasheShasthitihetuM
tvAmadhyAtmadnyAnibhirantarhR^idi bhAvyam .
heyAheyadvandvavihinaM paramekaM
sattAmAtraM sarvahR^idisthaM dR^ishirUpam .. 10 ..
prANApAnau nishcayabuddhyA hR^idi rud{}dhvA
ChitvA sarvaM saMshayabandhaM viShayaughAn .
pashyantIshaM yaM gatamohA yatayastaM
vande rAmaM ratnakirITaM ravibhAsam .. 11 ..
mAyAtItaM mAdhavamAdyaM jagadAdiM
mAnAtItaM mohavinAshaM munivandyam .
yogidhyeyaM yogavidhAnaM paripUrNaM .
vande rAmaM ra~njitalokaM ramaNIyam .. 12 ..
bhAvAbhAvapratyayahInaM bhavamukhyai
ryogAsaktairarcitapAdAmbujayugmam .
nityaM shuddhaM buddhamanantaM praNavAkhyaM
vane rAmaM vIramasheShasuradAvam .. 13 ..
tvaM me nAtho nAthitakAryAkhilakArI
mAnAtIto mAdhavarUpo.akhiladhArI .
bhaktyA gamyo bhAvitarUpo bhavahArI
yogAbhyAsairbhAvitacetaHsahacArI .. 14 ..
tvAmAdyantaM lokatatInAM paramIshaM
lokAnAM no laukikamAnairadhigamyam .
bhaktishraddhabhAvasametairbhajanIyaM
vande rAmaM sundaramindIvaranIlam .. 15 ..
ko vA dnyAtu tvAmatimAnaM gatamAnaM
mAyAsakto mAdhava shakto munimAnyam .
vR^indAraNye vanditavR^indArakavR^indaM
vande rAmaM bhavamukhavandyaM sukhakandam .. 16 ..
nAnAshAstraivedakadambaiH pratipAdyaM
nityAnandaM nirviShayadnyAnamanAdim .
matsevArthaM mAnuShabhAva.n pratipannaM
vande rAmaM marakatavarNaM mathuresham .. 17 ..
shraddhAyukto yaH paThatImaM stavamAdyaM
brahmaM brhamadnyAnavidhAnaM bhuvi martyaH .
rAmaM shyAmaM kAmitakAmapradamIshaM
dhyAtvA dhyAtA pAtakajAlairvigataH syAt .. 18 ..
shrutvA stutiM lokagurorvibhAvasuH
svA~N{}ke samAdAya videhaputrikAm .
vibhrAjamAnAM vimalAruNadyutiM
raktAmbarAM divyavibhUShaNAnvitAm .. 19 ..
provAca sAxI jagatAM raghUttamaM
prasannasarvArtiharaM hutAshanaH .
gR^ihANa devIM raghunAtha jAnakIM
purA tvayA mayyavaropitAM vane .. 20 ..
vidhAya mAyAjanakAtmajAM hare
dashAnanaprANavinAshanAya ca .
hato dashAsyaH saha pUtrabAndhavai-
rnirAkR^ito.anena bharo bhuvaH prabho .. 21 ..
tirohitA sA pratibimbarUpiNI
kR^itA yadarthaM kR^itakR^ityatAM gatA .
tato.atihR^iShTAM parigR^ihya jAnakIM
rAmaH prahR^iShTaH pratipUjya pAvakam .. 22 ..
svA~N{}ke samAveshya sadAnapAyinIM
shriyaM trilokIjananIM shriyaH patiH .
dR^iShTvAtha rAmaM janakAtmajAyutaM
shriyA sphurantaM suranAyako mudA .
bhaktyA girA gadgadayA sametya
kR^itA~njaliH stotumathopacakrame .. 23 ..
indra uvAca .
bhaje.ahaM sadA rAmamindIvarAbhaM
bhavAraNyadAvAnalAbhAbhidhAnam .
bhavAnIhR^idA bhAvitAnandarUpaM
bhavAbhAvahetuM bhavAdiprapannam .. 24 ..
surAnIkaduHkhaughanAshaikahetuM
narAkAradehaM nirAkAramIDyam .
pareshaM parAnandarUpaM vareNyaM
hariM rAmamIshaM bhaje bhAranAsham .. 25 ..
prapannAkhilAnandadohaM prapannaM
prapannArtiniHsheShanAshAbhidhAnam .
tapoyogayogIshabhAvAbhibhAvyaM
kapIshAdimitraM bhaje rAmamitram .. 26 ..
sadA bhogabhAjAM sudUre vibhAntaM
sadA yogabhAjAmadUre vibhAntam .
cidAnandakandaM sadA rAghaveshaM
videhAtmajAnandarUpaM prapadye .. 27 ..
mahAyogamAyAviSheshAnuyukto
vibhAsIsha lIlAnarAkAravR^ittiH .
tvadAnandalIlA kathA pUrNakarNAH
sadAnandarUpA bhavantIha loke .. 28 ..
ahaM mAnapAnAbhimattapramatto
na vedAkhileshAbhimAnAbhimAnaH .
idAnIM bhavatpAdapadmaprasAdAt
trilokAdhipatyAbhimAno vinaShTaH .. 29 ..
sphuradratnakeyUrahArAbhirAmaM
dharAbhArabhUtAsurAnIkadAvam .
sharaccandravak{}traM lasatpadmanetraM
durAvArapAraM bhaje rAghavesham .. 30 ..
surAdhIshanIlAbhranIlA~N{}gakAntiM
virAdhAdiraxovadhAllokashAntim .
kirITAdishobhaM purArAtilAbhaM
bhaje rAmacandraM raghUNAmadhIsham .. 31 ..
lasatcandrakoTiprakAshAdipIThe
samAsInama~N{}ke samAdhAya sItAm .
sphuraddhemavarNAM taDitpu~njabhAsaM
bhaje rAmacandraM nivR^ittArtitandram .. 32 ..
tataH provAca bhagavAnbhavAnyA sahito bhavaH .
rAmaM kamalapatrAxaM vimAnastho nabhaHsthale .. 33 ..
AgamiShyAmyayodhyAyAM draShTuM tvAM rAjyasatkR^itam .
idAnIM pashya pitaramasya dehasya rAghavaH .. 34 ..
tato.apashyAdvimAnasthaM rAmo dasharathaM puraH .
nanAma shirasA pAdau mudA bhaktyA sahAnujaH .. 35 ..
Ali~N{}gya mUrdhnyavaghrAya rAmaM dasharatho.abravIt .
tArito.asmi tvayA vatsa saMsAradduHkhasAgarAt .. 36 ..
ityuk{}tvA punarAli~N{}gya yayau rAmeNa pUjitaH .
rAmo.api devarAjaM taM dR^iShTvA prAha kR^itA~njalim .. 37 ..
matkR^ite nihatAnsa~N{}khye vAnarAnpatitAn bhuvi .
jIvayAshu sudhAvR^iShTyA sahasrAxa mamAdnyayA .. 38 ..
tathetyamR^itavR^iShTyA tAn jIvayAmAsa vAnarAn .
ye ye mR^ita mR^idhe pUrvaM te te suptotthitA eva .
pUrvavad{}balino hR^iShTA rAmapArshvamupAyayuH .. 39 ..
notthitA rAxasAstatra pIyUShasparshanAdapi .
vibhIShaNastu sAShTA~N{}gaM praNipatyAbravIdvacaH .. 40 ..
deva mAmanugR^ihNIShva mayi bhaktiryadA tava .
ma~N{}galasnAnamadya tvaM kuru sItAsamanvitaH .. 41 ..
ala~N{}kR^itya saha bhrAtA shvo gamiShyAmahe vayam .
vibhIShaNavacaH shrutvA pratyuvAca raghuttamaH .. 42 ..
sukumAro.atibhakto me bharato mAmavexate .
jaTAvalkaladhArI sa shabdabrahmasamAhitaH .. 43 ..
kathaM tena vinA snAnamala~N{}kArAdikaM mama .
ataH sugrIvamukhyAMstvaM pUjayAshu visheShataH .. 44 ..
pUjiteShu kapIndreShu pUjito.ahaM na saMshayaH .
ityukto rAghaveNAshu svarNaratnAmbarANi ca .. 45 ..
vavarSha rAxasashreShTho yathAkAmaM yathAruci .
tatastAnpUjitAndR^iShTvA rAmo ratnaishca yUthapAn .. 46 ..
abhinandya yathAnyAyaM visasarja harIshvarAn .
vibhIShaNasamAnItaM puShpakaM sUryavarcasam .. 47 ..
Aruroha tato rAmastadvimAnamanuttamam .
a~N{}ke nidhAya vaidehIM lajjamAnAM yashasvinIm .. 48 ..
laxmaNena saha bhrAtA vikrAntena dhanuShmatA .
abravIcca vimAnasthaH shrIrAmaH sarvavAnarAn .. 49 ..
sugrIvaM harirAjaM ca a~N{}gadaM ca vibhIShaNam .
mitrakAryaM kR^itaM sarvaM bhavadbhiH saha vAnaraiH .. 50 ..
anudnyAtA mayA sarve yatheShTaM gantumarhatha .
sugrIva pratiyAhyAshu kiShkindhAM sarvasainikaiH .. 51 ..
svarAjye vasa la~N{}kAyAM mama bhakto vibhIShaNa .
na tvAM dharShayituM shaktAH sendrA api divaukasaH .. 52 ..
ayodhyAM gantumicChAmi rAjadhAnIM piturmama .
evamuktAstu rAmeNa vAnarAste mahAbalAH .. 53 ..
UcuH prA~njalayaM sarve rAxasashca vibhIShaNaH .
ayodhyAM gantumicChAmastvayA saha raghuttama .. 54 ..
dR^iShTvA tvAmabhiShiktaM tu kausalyAmabhivAdya ca .
pashcAd{}vR^iNImahe rAjyamanudnyAM dehi naH prabho .. 55 ..
rAmastatheti sugrIva vAnaraiH savibhIShaNaH .
puShpakaM sahanUmAMshca shIghramAroha sAmpratam .. 56 ..
tatastu puShpakaM divyaM sugrIvaH saha senayA .
vibhIShaNashca sAmAtyaH sarve cAruruhurdrutam .. 57 ..
teShvArUDheShu sarveShu kauberaM paramAsanam .
rAghaveNAbhyanudnyAtamutpapAta vihAyasA .. 58 ..
babhau tena vimAnena haMsayuktena bhAsvatA .
prahR^iShTashca tadA rAmashcaturmukha ivAparaH .. 59 ..
tato babhau bhAskarabimbatulyaM kuberayAnaM tapasAnulabdham .
rAmeNa shobhAM nitarAM prapede sItAsametena sahAnujena .. 60 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
trayodashaH sargaH .. 13 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
caturdashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

pAtayitvA tatashcaxuH sarvato raghunandanaH .


abravInmaithilIM sItAM rAmaH shashinibhAnanAm .. 1 ..
trikUTashikharAgrasthAM pashya la~N{}kAM mahAprabhAm .
etAM raNabhuvaM pashya mAMsakardamapa~N{}kilAm .. 2 ..
asurANAM plava~N{}gAnAmatra vaishasanaM mahat .
atra me nihataH shete rAvaNo rAxaseshvaraH .. 3 ..
kumbhakarNendrajinmukhyAH sarve cAtra nipAtitAH .
eSha seturmayA baddhaH sAgare salilAshaye .. 4 ..
etacca dR^ishyate tIrthaM sAgarasya mahAtmanaH .
setubandhamiti khyAtaM trailokyena ca pUjitam .. 5 ..
etatpavitraM paramaM darshanAtpAtakApaham .
atra rAmeshvaro devo mayA shambhuH pratiShThitaH .. 6 ..
atra mAM sharaNaM prApto man{}tribhishca vibhIShaNaH .
eShA sugrIvanagarI kiShkindhA citrakAnanA .. 7 ..
tatra rAmAdnyayA tArApramukhA hariyoShitaH .
AnayAmAsa sugrIvaH sItAyAH priyakAmyayA .. 8 ..
tAbhiH sahotthitaM shIghraM vimAnaM prexya rAghavaH .
prAha cAdrimR^iShyamUkaM pashya vAlyatra me hataH .. 9 ..
eShA pa~ncavaTI nAma rAxasA yatra me hatAH .
agastasya sutIxNasya pashyAshramapade shubhe .. 10 ..
ete te tApasAH sarve dR^ishyante varavarNini .
asu shailavaro devi citrakUTaH prakAshate .. 11 ..
atra mAM kaikayIputraH prasAdayitumAgataH .
bharadvAjAshramaM pashya dR^ishyate yamunAtaTe .. 12 ..
eShA bhAgIrathI ga~N{}gA dR^ishyate lokapAvanI .
eShA sA dR^ishyate sIte sarayUryUpamAlinI .. 13 ..
eShA sA dR^ishyate.ayodhyA praNAmaM kuru bhAminI .
evaM krameNa samprApto bharadvAjAshramaM hariH .. 14 ..
pUrNe caturdashe varShe pa~ncamyAM raghunandanaH .
bharadvAjaM muniM dR^iShTvA vavande sAnujaH prabhuH .. 15 ..
papracCha munimAsInaM vinayena raghUttamaH .
shruNoShi kaccidbharataH kushalyAste sahAnujaH .. 16 ..
subhixA vartate.ayodhyA jIvanti ca hi mAtaraH .
shrutvA rAmasya vacanaM bharadvAjaH prahR^iShTadhIH .. 17 ..
prAha sarve kushalino bharatastu mahAmanAH .
phalamUlakR^itAhAro jaTAvalkaladhArakaH .. 18 ..
pAduke sakalaM nyasya rAjyaM tvAM supratIxate .
yadyatkR^itaM tvayA karma daNDake raghunandana .. 19 ..
rAxasAnAM vinAshaM ca sItAharaNapUrvakam .
sarvaM dnyAtaM mayA rAma tapasA te prasAdataH .. 20 ..
tvaM brahma paramaM sAxAdAdimadhyAntavarjitaH .
tvamagre salilaM sR^iShTvA tatra supto.asi bhUtakR^it .. 21 ..
nArAyaNo.asi vishvAtmannarANAmantarAtmakaH .
tvannAbhikamalotpanno brahmA lokapitAmahaH .. 22 ..
atastvaM jagatAmIshaH sarvalokanamaskR^itaH .
tvaM viShNurjAnakIlaxmIH sheSho.ayaM laxmaNAbhidhaH .. 23 ..
AtmanA sR^ijasIdaM tvamAtmanyevAtmamAyayA .
na sajjase nabhovattvaM cicChaktyA sarvasAxikaH .. 24 ..
bahirantashca bhUtAnAM tvameva raghunandana .
pUrNo.api mUDhadR^iShTInAM vicChinna iva laxyase .. 25 ..
jagattvaM jagadAdhArastvameva paripAlakaH .
tvameva sarvabhUtAnAM bhoktA bhojyaM jagatpate .. 26 ..
dR^ishyate shrUyate yadyatsmaryate vA raghUttama .
tvameva sarvamakhilaM tvadvinAnyanna ki~ncana .. 27 ..
mAyA sR^ijati lokAMshca svaguNairahamAdibhiH .
tvacChaktipreritA rAma tasmAttvayyupacaryate .. 28 ..
yathA cumbakasAnnidhyAccalantyevAyasAdayaH .
jaDAstathA tvayA dR^iShTA mAyA sR^ijati vai jagat .. 29 ..
dehadvayamadehasya tava vishvaM riraxiShoH .
virAT sthUlaM sharIraM te sUtraM sUxmamudAhR^itam .. 30 ..
virAjaH sambhavantyete avatArAH sahasrashaH .
kAryAnte pravishantyeva virAjaM raghunandana .. 31 ..
avatArakathAM loke ye gAyanti gR^iNanti ca .
ananyamanaso muktisteShAmeva raghUttama .. 32 ..
tvaM brahmaNApurA bhUmerbhArahArAya rAghava .
prArthitastapasA tuShTastvaM jAto.asi raghoH kule .. 33 ..
devakAryamasheSheNa kR^itaM te rAma duShkaram .
bahuvarShasahasrANi mAnuShaM dehamAshritaH .. 34 ..
kurvanduShkarakarmANi lokadvayahitAya ca .
pApahArINi bhuvanaM yashasA pUrayiShyasi .. 35 ..
prArthayAmi jagannAtha pavitraM kuru me gR^iham .
sthitvAdya bhuk{}tvA sabalaH shvo gamiShyasi pattanam .. 36 ..
tatheti rAghavo.atiShThattasminnAshrama uttame .
sasainyaH pUjitastena sItayA laxmaNena ca .. 37 ..
tato rAmashcintayitvA muhUrtaM prAha mArutim .
ito gacCha hanUmaMstvamayodhyAM prati satvaraH .. 38 ..
jAnIhi kushalI kashcijjano nR^ipatimandire .
shrR^i~N{}gaverapuraM gatvA brUhi mitraM guhaM mama .. 39 ..
jAnakIlaxmaNopetamAgataM mAM nivedaya .
nandigrAmaM tato gatvA bhrAtaraM bharataM mama .. 40 ..
dR^iShTvA brUhi sabhAryasya sabhrAtuH kushalaM mama .
sItApaharaNAdIni rAvaNasya vadhAdikam .. 41 ..
brUhi krameNa me bhrAtuH sarvaM tatra viceShTitam .
hatvA shatrugaNAnsarvAnsabhAryaH sahalaxmaNaH .. 42 ..
upayAti samR^iddhArthaH saha R^ixaharIshvaraiH .
ityuk{}tvA tatra vR^ittAntaM bharatasya viceShTitam .. 43 ..
sarvaM dnyAtvA punaH shIghramAgacCha mama sannidhim .
tatheti hanumAMstatra mAnuShaM vapurAsthitaH .. 44 ..
nandigrAmaM yayau tUrNaM vAyuvegena mArutiH .
garutmAniva vegena jighR^ixan bhujagottamam .. 45 ..
shrR^i~N{}gaverapuraM prApya guhamAsAdya mArutiH .
uvAcA madhuraM vAkyaM prahR^iShTenAntarAtmanA .. 46 ..
rAmo dAsharathiH shrImAnsakhA te saha sItayA .
salaxmaNastvAM dharmAtmA xemI kushalamabravIt .. 47 ..
anudnyAto.adya muninA bharadvAjena rAghavaH .
AgamiShyati taM devaM draxyasi tvaM raghuttamam .. 48 ..
evamuk{}tvA mahAtejAH samprahR^iShTatanUruham .
utpapAta mahAvego vAyuvegena mArutiH .. 49 ..
so.apashyadrAmatIrthaM ca sarayUM ca mahAnadIm .
tAmatikramya hanUmAnnandigrAmaM yayau mudA .. 50 ..
kroshamAtre tvayodhyAyAshcIrakR^iShNAjinAmbaram .
dadarsha bharataM dInaM kR^ishamAshramavAsinam .. 51 ..
malapa~N{}kavidigdhA~N{}gaM jaTilaM valkalAmbaram .
phalamUlakR^itAhAraM rAmacintAparAyaNam .. 52 ..
pAduke te puraskR^itya shAsayantaM vasundharAm .
man{}tribhiH pauramukhyaishca kAShAyAmbaradhAribhiH .. 53 ..
vR^itadehaM mUrtimantaM sAxAddharmamiva sthitam .
uvAca prA~njalirvAkyaM hanUmAnmArutAtmajaH .. 54 ..
yaM tvaM cintayase rAmaM tApasaM daNDake sthitam .
anushocasi kAkutsthaH sa tvAM kushalamabravIt .. 55 ..
priyamAkhyAmi te deva shokaM tyaja sudAruNam .
asminmuhUrte bhrAtrA tvaM rAmeNa saha sa~N{}gataH .. 56 ..
samare rAvaNaM hatvA rAmaH sItAmavApya ca .
upayAti samR^iddhArthaH sasItaH sahalaxmaNaH .. 57 ..
evamukto mahAtejA bharato harShamUrcChitaH .
papAta bhuvi cAsvasthaH kaikayIpriyanandanaH .. 58 ..
Ali~N{}gya bharataH shIghraM mArutiM priyavAdinam .
AnandajairashrujalaiH siSheca bharataH kapim .. 59 ..
devo vA mAnuSho vA tvamanukroshAdihAgataH .
priyAkhyAnasya te saumya dadAmi bruvataH priyam .. 60 ..
gavAM shatasahasraM ca grAmANAM ca shataM varam .
sarvAbharaNasampannA mugdhAH kanyAstu ShoDasha .. 61 ..
evamuk{}tvA punaH prAha bharato mArutAtmajam .
bahUnImAni varShANi gatasya sumahadvanam .. 62 ..
shrR^iNomyahaM prItikaraM mama nAthasya kIrtanam .
kalyANI bata gAtheyaM laukikI pratibhAti me .. 63 ..
eti jIvantamAnando naraM varShasatAdapi .
rAghavasya harINAM ca kathamAsItsamAgamaH .. 64 ..
tattvamAkhyAhi bhadraM te vishvaseyaM vacastava .
evamukto.atha hanumAn bharatena mahAtmanA .. 65 ..
Acacaxe.atha rAmasya caritaM kR^itsnashaHkramAt .
shrutvA tu paramAnandaM bharato mArutAtmajAt .. 66 ..
AdnyApayacChatruhaNaM mudA yuktaM mudAnvitaH .
daivatAni ca yAvanti nagare raghunandana .. 67 ..
nAnopahArabalibhiH pUjayantu mahAdhiyaH .
sUtA vaitAlikAshcaiva bandinaH stutipAThakAH .. 68 ..
vAramukhyAshca shatasho niryAntvadyaiva sa~N{}ghashaH .
rAjadArAstathAmAtyAH senA hastyashvapattayaH .. 69 ..
brahmaNAshca tathA paurA rAjAno ye samAgatAH .
niryAntu rAghavasyAdya draShTuM shashinibhAnanam .. 70 ..
bharatasya vacaH shrutvA shatrughnaparicoditAH .
ala~ncakrushca nagarIM muktAratnamayojjvalaiH .. 71 ..
toraNaishca patAkAbhirvicitrAbhiranekadhA .
ala~N{}kurvanti veshmAni nAnAbalivicaxaNAH .. 72 ..
niryAnti vR^indashaH sarve rAmadarshanalAlasAH .
hayAnAM shatasAhasraM gajAnAmayutaM tathA .. 73 ..
rathAnAM dashasAhasraM svarNasUtravibhUShitam .
pArameShThinyupAdAya dravyANyuccAvacAni ca . .. 74 ..
tatastu shibikArUDhA niryayU rAjayoShitaH .
bharataH pAduke nyasya shirasyeva kR^itA~njaliH .. 75 ..
shatrughnasahito rAmaM pAdacAreNa niryayau .
tadaiva dR^ishyate dUrAdvimAnaM candrasannibham .. 76 ..
puShpakaM sUryasa~N{}kAshaM manasA brahmanirmitam .
etasmin bhrAtarau vIrau vaidehyA rAmalaxmaNau .. 77 ..
sugrIvashca kapishreShTho man{}tribhishca vibhIShaNaH .
dR^ishyate pashyata janA etyAha pavanAtmajaH .. 78 ..
tato harShasamud{}bhUto niHsvano divamaspR^ishat .
strIbAlayuvavR^iddhAnAM rAmo.ayamiti kIrtanAt .. 79 ..
rathaku~njaravAdisthA avatIrya mahIM gatAH .
dadR^ishuste vimAnasthaM janAH somamivAmbare .. 80 ..
prA~njalirbharato bhUtvA prahR^iShTo rAghavonmukhaH .
tato vimAnAgragataM bharato rAghavaM mudA .. 81 ..
vavande praNato rAmaM merusthamiva bhAskaram .
tato rAmAbhyanudnyAtaM vimAnamapatadbhuvi .. 82 ..
AropitA vimAnaM tadbharataH sAnujastadA .
rAmamAsAdya muditaH punarevAbhyavAdayat .. 83 ..
samutthAya cirAd{}dR^iShTaM bharataM raghunandanaH .
bhrAtaraM svA~N{}kamAropya mudA taM pariShasvaje .. 84 ..
tato laxmaNamAsAdya vaidehIM nAma kIrtayan .
abhyavAdayata prIto bharataH premavihvalaH .. 85 ..
sugrIvaM jAmbavantaM ca yuvarAjaM tathA~N{}gadam .
maindadvividanIlAMshca R^iShabhaM caiva sasvaje .. 86 ..
suSheNaM ca nalaM caiva gavAxaM gandhamAdanam .
sharabhaM panasaM caiva bharataH pariShasvaje .. 87 ..
sarve te mAnuShaM rUpaM kR^itvA bharatamAdR^itAH .
papracChuH kushalaM saumyAH prahR^iShTAshca plava~N{}gamAH .. 88 ..
tataH sugrIvamAli~N{}gya bharataH prAha bhaktitaH .
tvatsahAyena rAmasya jayo.abhUdrAvaNo hataH .. 89 ..
tvamasmAkaM caturNAM tu bhrAtA sugrIva pa~ncamaH .
shatrughnashca tadA rAmamabhivAdya salaxmaNam .. 90 ..
sItAyAshcaraNau pashcAdvavande vinayAnvitaH .
rAmo mAtaramAsAdya vivarNAM shokavihvalAm .. 91 ..
jagrAha praNataH pAdau mano mAtuH prasAdayan .
kaikeyIM ca sumitrAM ca nanAmetaramAtarau .. 92 ..
bharataH pAduke te tu rAghavasya supUjite .
yojayAmAsa rAmasya pAdayorbhaktisaMyutaH .. 93 ..
rAjyametannyAsabhUtaM mayA niryAtitaM tava .
adya me saphalaM janma phalito me manorathaH .. 94 ..
yatpashyAmi samAyAtamayodhyAM tvAmahaM prabho .
koShThAgAraM balaM koshaM kR^itaM dashaguNaM mayA .. 95 ..
tvattejasA jagannAtha pAlayasva puraM svakam .
iti bruvANaM bharataM dR^iShTvA sarve kapIshvarAH .. 96 ..
mumucurnetrajaM toyaM prashashaMsurmudAnvitAH .
tato rAmaH prahR^iShTAtmA bharataM svA~N{}kagaM mudA .. 97 ..
yayau tena vimAnena bharatasyAshramaM tadA .
avaruhya tadA rAmo vimAnAgryAnmahItalam .. 98 ..
abravItpuShpakaM devo gacCha vaishravaNaM vaha .
anugacChAnujAnAmi kuberaM dhanapAlakam .. 99 ..
rAmo vasiShThasya guroH padAmbujaM
natvA yathA devaguroH shatakratuH .
dattvA mahArhAsanamuttamaM guro -
rUpA viveshAtha guroH samIpataH .. 100 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
caturdashaH sargaH .. 14 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
pa~ncadashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

tatastu kaikayIputro bharato bhaktisaMyutaH .


shirasya~njalimAdhAya jyeShThaM bhrAtaramabravIt .. 1 ..
mAtA me satkR^itA rAma dattaM rAjyaM tvayA mama .
dadAmi tatte ca punaryathA tvamadadA mama .. 2 ..
ityuk{}tvA pAdayorbhaktyA sAShTA~N{}gaM praNipatya ca .
bahudhA prArthayAmAsa kaikeyyA guruNA saha .. 3 ..
tatheti pratijagrAha bharatAdrAjyamIshvaraH .
mAyAmAshritya sakalAM naraceShTAmupAgataH .. 4 ..
svArAjyAnubhavo yasya sukhadnyAnaikarUpiNaH .
nirastAtishayAnandarUpiNaH paramAtmanaH .. 5 ..
mAnuSheNa tu rAjyena kiM tasya jagadIshituH .
yasya bhrUbha~N{}gamAtreNa trilokI nashyati xaNAt .. 6 ..
yasyAnugrahamAtreNa bhavantyAkhaNDalashriyaH .
lIlAsR^iShTamahAsR^iShTeH kiyadetadramApateH .. 7 ..
tathApi bhajatAM nityaM kAmapUravidhitsayA .
lIlAmAnuShadehena sarvamapyanuvartate .. 8 ..
tataH shatrughnavacanAnnipuNaH shmashrukR^intakaH
sambhArAshcAbhiShekArthamAnItA rAghavasya hi .. 9 ..
pUrvaM tu bharate snAte laxmaNe ca mahAtmani .
sugrIve vAnarendre ca rAxasendre vibhIShaNe .. 10 ..
vishodhitajaTaH snAtashcitramAlyAnulepanaH .
mahArhavasanopetastasthau tatra shriyA jvalan .. 11 ..
pratikarma ca rAmasya laxmaNashca mahAmatiH .
kArayAmAsa bharataH sItAyA rAjayoShitaH .. 12 ..
mahArhavastrAbharaNairala~ncakruH sumadhyamAm .
tato vAnarapatnInAM sarvAsAmeva shobhanA .. 13 ..
akArayata kausalyA prahR^iShTA putravatsalA .
tataH syandanamAdAya shatrughnavacanAtsudhIH .. 14 ..
suman{}traH sUryasa~N{}kAshaM yojayitvAgrataH sthitaH .
Aruroha rathaM rAmaH satyadharmaparAyaNaH .. 15 ..
sugrIvo yuvarAjashca hanumAMshca vibhIShaNaH .
snAtvA divyAmbaradharA divyAbharaNabhUShitAH .. 16 ..
rAmamanvIyuragre ca rathAshvagajavAhanAH .
sugrIvapat{}nyaH sItA ca yayuryAnaiH puraM mahat .. 17 ..
vajrapANiryathA devairharitAshvarathe sthitaH .
prayayau rathamAsthAya tathA rAmo mahatpuram .. 18 ..
sArathyaM bharatashcakre ratnadaNDaM mahAdyutiH .
shvetAtapatraM shatrughno laxmaNo vyajanaM dadhe .. 19 ..
cAmaraM ca samIpastho nyavIjayadarindamaH .
shashiprakAshaM tvaparaM jagrAhAsuranAyakaH .. 20 ..
digvijaiH siddhasa~N{}ghaishca R^iShibhirdivyadarshanaiH .
stUyamAnasya rAmasya shushruve madhuradhvaniH .. 21 ..
mAnuShaM rUpamAsthAya vAnarA gajavAhanAH .
bherIsha~N{}khaninAdaishca mR^ida~N{}gapaNavAnakaiH .. 22 ..
prayayau rAghavashreShThastAM purIM samala~N{}kR^itAm .
dadR^ishuste samAyAntaM rAghavaM puravAsinaH .. 23 ..
dUrvAdalashyAmatanuM mahArha kirITaratnAbharaNA~ncitA~N{}gam .
Araktaka~njAyatalocanAntaM dR^iShTvA yayurmodamatIva puNyAH .. 24 ..
vicitraratnA~ncitasUtranaddha pItAmbaraM pInabhujAntarAlam .
anarghyamuktAphaladivyahArairvirocamAnaM raghunandaM prajAH .. 25 ..
sugrIvamukhyairharibhiH prashAntairniShevyamANaM ravitulyabhAsam .
kastUrikAcandanaliptagAtraM nivItakalpadrumapuShpamAlam .. 26 ..
shrutvA striyo rAmamupAgataM mudA praharShavegotkalitAnanashriyaH .
apAsya sarvaM gR^ihakAryamAhitaM harmyANi caivAruruhuH
svala~NMkR^itAH .. 27 ..
dR^iShTvA hariM sarvadR^igutsavAkR^itiM puShpaiH kirantyaH smitashobhitAnanAH .
dR^igbhiH punarnetramanorasAyanaM svAnandamUrtiM manasAbhirebhire .. 28 ..
rAmaH smitasnigdhadR^ishA prajAstathA pashyanprajAnAtha ivAparaH prabhuH .
shanairjagAmAtha pituH svala~N{}kR^itaM gR^ihaM mahendrAlayasannibhaM
hariH .. 29 ..
pravishya veshmAntarasaMsthito mudA rAmo vavande caraNau svamAtuH .
krameNa sarvApitR^iyoShitaH prabhu anAma bhaktyA raghuvaMshaketuH .. 30 ..
tato bharatamAhedaM rAmaH satyaparAkramaH .
sarvasampatsamAyuktaM mama mandiramuttamam .. 31 ..
mitrAya vAnarendrAya sugrIvAya pradIyatAm .
sarvebhyaH sukhavAsArthaM mandirANi prakalpaya .. 32 ..
rAmeNaivaM samAdiShTo bharatashca tathAkarot .
uvAca ca mahAtejAH sugrIvaM rAghavAnujaH .. 33 ..
rAghavasyAbhiShekArthaM catuHsindhujalaM shubham .
AnetuM preShayasvAshu dUtAMstvaritavikramAn .. 34 ..
preShayAmAsa sugrIvo jAmbavantaM marutsutam .
a~N{}gadaM ca suSheNaM ca te gatvA vAyuvegataH .. 35 ..
jalapUrNAn shAtakumbhakalashAMshca samAnayan .
AnItaM tIrthasalilaM shatrughno man{}tribhiH saha .. 36 ..
rAghavasyAbhiShekArthaM vasiShThAya nyavedayat .
tatastu prayato vR^iddho vasiShTho brAhmaNaiH saha .. 37 ..
rAmaM ratnamaye pIThe sasItaM saMnyaveshayat .
vasiShTho vAmadevashca jAbAlirgautamastathA .. 38 ..
vAlmIkishca tathA cakruH sarve rAmAbhiShecanam .
kushAgratulasIyuktapuNyagandhajalairmudA .. 39 ..
abhyaShi~ncan raghushreShThaM vAsavaM vasavo yathA .
R^itvigbhirbrAhmaNai shreShThaiH kanyAbhiH saha man{}tribhiH .. 40 ..
sarvauShadhirasaishcaiva daivatairnabhasi sthitaiH .
caturbhilokapAlaishca stuvadbhiH sagaNaistathA .. 41 ..
ChatraM ca tasya jagrAha shatrughnaH pANDuraM shubham .
sugrIvarAxasendrau tau dadhatuH shvetacAmare .. 42 ..
mAlAM ca kA~ncanIM vAyurdadau vAsavacoditaH .
sarvaratnasamAyuktaM maNikA~ncanabhUShitam .. 43 ..
dadau hAraM narendrAya svayaM shakrastu bhaktitaH .
prajagurdevagandharvA nanR^itushcApsarogaNAH .. 44 ..
devadundubhayo neduH puShpavR^iShTiH papAta khAt .
navadUrvAdalashyAmaM padmapatrAyatexaNam .. 45 ..
ravikoTiprabhAyuktakirITena virAjitam .
koTikandarpalAvaNyaM pItAmbarasamAvR^itam .. 46 ..
divyAbharaNasampannaM divyacandanalepanam .
ayutAdityasa~N{}kAshaM dvibhujaM raghunandanam .. 47 ..
vAmabhAge samAsInAM sItAM kA~ncanasannibhAm .
sarvAbharaNasampannAM vAmA~N{}ke samupasthitAm .. 48 ..
raktotpalakarAmbhojAM vAmenAli~N{}gya saMsthitam .
sarvAtishayashobhADhyaM dR^iShTvA bhaktisamanvitaH .. 49 ..
umayA sahito devaH sha~N{}karo raghunandanam .
sarvadevagaNairyuktaH stotuM samupacakrame .. 50 ..
shrImahAdeva uvAca .
namo.astu rAmAya sashaktikAya
nIlotpalashyAmalakomalAya .
kirITahArA~N{}gadabhUShaNAya
siMhAsanasthAya mahAprabhAya .. 51 ..
tvamAdimadhyAntavihIna ekaH
sR^ijasyavasyatsi ca lokajAtam .
svamAyayA tena na lipyase tvaM
yatsve sukhe.ajasrarato.anavadyaH .. 52 ..
lIlAM vidhatse guNasaMvR^itastvaM
prapannabhaktAnuvidhAnahetoH .
nAnAvatAraiH suramAnuShAdyaiH
pratIyase dnyAnibhireva nityam .. 53 ..
svAMshena lokaM sakalaM vidhAya taM
bibharShi ca tvaM tadadhaH phaNIshvaraH .
uparyadho bhAnvaniloDupauShadhi-
pravarSharUpo.avasi naikadhA jagat .. 54 ..
tvamiha dehabhR^itAM shikhirUpaH
pacasi bhuktamasheShamajasram .
pavanapa~ncakarUpasahAyo
jagadakhaNDamanena bibharShi .. 55 ..
candrasUryashikhimadhyagataM yat
teja Isha cidasheShatanUnAm .
prAbhavattanubhR^itAmiva dhairyaM
shauryamAyurakhilaM tava sattvam .. 56 ..
tvaM viri~ncishivaviShNuvibhedAt
kAlakarmashashisUryavibhAgAt .
vAdinAM pR^ithagivesha vibhAsi
brahma nishcitamananyadihaikam .. 57 ..
matsyAdirUpeNa yathA tvamekaH
shrutau purANeShu ca lokasiddhaH .
tathaiva sarvaM sadasadvibhAga-
stvameva nAnyadbhavato vibhAti .. 58 ..
yadyatsusamutpannamanantasR^iShTA-
vutpatsyate yacca bhavacca yacca .
na dR^ishyate sthAvaraja~N{}gamAdau
tvayA vinAtaH parataH parastvam .. 59 ..
tattvaM na jAnanti parAtmanaste
janAH samastAstava mAyayAtaH .
tvadbhaktasevAmalamAnasAnAM
vibhAti tattvaM paramekamaisham .. 60 ..
brahmAdayaste na viduH svarUpaM
cidAtmatattvaM bahirarthabhAvAH .
tato budhastvAmidameva rUpaM
bhaktyA bhajanmuktimupaityaduHkhaH .. 61 ..
ahaM bhavannAma gR^iNankR^itArtho
vasAmi kAshyAmanishaM bhavAnyA .
mumUrShamANasya vimuktaye.ahaM
dishAmi man{}traM tava rAma nAma .. 62 ..
imaM stavaM nityamananyabhaktyA
shrR^iNvanti gAyanti likhanti ye vai .
te sarvasaukhyaM paramaM ca labdhvA
bhavatpadaM yAntu bhavatprasAdAt .. 63 ..
indra uvAca .
raxo.adhipenAkhiladeva saukhyaM
hR^itaM ca me brahmavareNa deva .
punashca sarvaM bhavataH prasAdAt
prAptaM hato rAxasaduShTashatruH .. 64 ..
devA UcuH
hR^itA yadnyabhAgA dharAdevadattA
murAre khalenAdidaityena viShNo .
hato.adya tvayA no vitAneShu bhAgAH
purAvadbhaviShyanti yuShmatprasAdAt .. 65 ..
pitara UcuH
hato.adya tvayA duShTadaityo mahAtman
gayAdau narairdattapiNDAdikAnnaH .
balAdatti hatvA gR^ihItvA samastA-
nidAnIM punarlabdhasattvA bhavAmaH .. 66 ..
yaxA UcuH
sadA viShTikarmaNyanenAbhiyuktA
vahAmo dashAsyaM balAdduHkhayuktAH .
durAtmAhato rAvaNo rAghavesha
tvayA te vayaM duHkhajAtAdvimuktAH .. 67 ..
gandharvA UcuH
vayaM sa~N{}gItanipuNA gAyantaste kathAmR^itam .
AnandAmR^itasandohayuktAH pUrNAH sthitAH purA .. 68 ..
pashcAddurAtmanA rAma rAvaNenAbhividrutAH .
tameva gAyamAnAshca tadArAdhanatatparAH .. 69 ..
sthitAstvayA paritrAtA hato.ayaM duShTarAxasaH .
evaM mahoragAH siddhAH kinnarA marutastathA .. 70 ..
vasavo munayo gAvo guhyakAshca patattriNaH .
saprajApatayashcaite tathA cApsarasAM gaNAH .. 71 ..
sarve rAmaM samAsAdya dR^iShTvA netramahotsavam .
stutvA pR^ithak pR^ithak sarve rAghaveNAbhivanditAH .. 72 ..
yayuH svaM svaM padaM sarve brahmarudrAdayastathA .
prashaMsanto mudA rAmaM gAyantastasya ceShTitam .. 73 ..
dhyAyantastvabhiShekArdraM sItAlaxmaNasaMyutam .
siMhAsanasthaM rAjendraM yayuH sarve hR^idi sthitam .. 74 ..
khe vAdyeShu dhvanatsu pramuditahR^idayairdevavR^indaiH stuvadbhi-
rvarShadbhiHpuShpavR^iShTiM divi muninikarai rIDyamAnaH samantAt .
rAmaH shyAmaH prasannasmitaruciramukhaH sUryakoTiprakAshaH
sItAsaumitrivAtAtmajamuniharibhiH sevyamAno vibhAti .. 75 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe
pa~ncadashaH sargaH .. 15 ..
\medskip\hrule\medskip

.. adhyAtmarAmAyaNe yuddhakANDa ..
ShoDashaH sargaH ..

shrImahAdeva uvAca .

rAme.abhiShikte rAjendre sarvalokasukhAvahe .


vasudhA sasyasampannA phalavanto mahIruhAH .. 1 ..
gandhahInAni puShpANi gandhavanti cakAshire .
sahasrashatamashvAnAM dhenUnAM ca gavAM tathA .. 2 ..
dadau shatavR^iShAnpUrvaM dvijebhyo raghunandanaH .
triMshatkoTi suvarNasya brAhmaNebhyo dadau punaH .. 3 ..
vastrAbharaNaratnAni brAhmaNebhyo mudA tathA .
sUryakAntisamaprakhyAM sarvaratnamayIM srajam .. 4 ..
sugrIvAya dadau prItyA rAghavo bhaktavatsalaH .
a~N{}gadAya dadau divye hya~N{}gade raghunandanaH .. 5 ..
candrakoTipratIkAshaM maNiratnavibhUShitam .
sItAyai pradadau hAraM prItyA raghukulottamaH .. 6 ..
avamucyAtmanaH kaNThAddhAraM janakanandinI .
avaixata harInsarvAn bhartAraM ca muhurmuhuH .. 7 ..
rAmastAmAha vaidehImi~N{}gitadnyo vilokayan .
vaidehi yasya tuShTAsi dehi tasmai varAnane .. 8 ..
hanUmate dadau hAraM pashyato rAghavasya ca .
tena hAreNa shushubhe mArutirgauraveNa ca .. 9 ..
rAmo.api mArutiM dR^iShTvA kR^itA~njalimupasthitam .
bhaktyA paramayA tuShTa idaM vacanamabravIt .. 10 ..
hanUmaMste prasanno.asmi varaM varaya kA~Nxitam .
dAsyAmi devairapi yaddurlabhaM bhuvanatraye .. 11 ..
hanUmAnapi taM prAha natvA rAmaM prahR^iShTadhIH .
tvannAma smarato rAma na tR^ipyati mano mama .. 12 ..
atastvannAma satataM smaran sthAsyAmi bhUtale .
yAvatsthAsyati te nAma loke tAvatkalevaram .. 13 ..
mama tiShThatu rAjendra varo.ayaM me.abhikA~NxitaH .
rAmastatheti taM prAha muktastiShTha yathAsukham .. 14 ..
kalpAnte mama sAyujyaM prApsyase nAtra saMshayaH .
tamAha jAnakI prItA yatra kutrApi mArute .. 15 ..
sthitaM tvAmanuyAsyanti bhogAH sarve mamAdnyayA .
ityukto mArutistAbhyAmIshvarAbhyAM prahR^iShTadhI .. 16 ..
AnandAshruparItAxo bhUyo bhUyaH praNamya tau .
kR^icChAdyayau tapastaptuM himavantaM mahAmatiH .. 17 ..
tato guhaM samAsAdya rAmaH prA~njalimabravIt .
sakhe gacCha puraM ramyaM shrR^i~N{}gaveramanuttamam .. 18 ..
mAmeva cintayannityaM bhu~Nxva bhogAnnijArjitAn .
ante mamaiva sArUpyaM prApsyase tvaM na saMshayaH .. 19 ..
ityuk{}tvA pradadau tasmai divyAnyAbharaNAni ca .
rAjyaM ca vipulaM dattvA vidnyAnaM ca dadau vibhuH .. 20 ..
rAmeNAli~N{}gito hR^iShTo yayau svabhavanaM guhaH .
ye cAnye vAnarAH shreShThA ayodhyAM samupAgatAH .. 21 ..
amulyAbharaNairvastraiH pUjayAmAsa rAghavaH .
sugrIvapramukhAH sarve vAnarAH savibhIShaNAH .. 22 ..
yathArhaM pUjitAstena rAmeNa paramAtmanA .
prahR^iShTamanasaH sarve jagmureva yathAgatam .. 23 ..
sugrIvapramukhAH sarve kiShkindhAM prayayurmudA .
vibhIShaNastu samprApya rAjyaM nihatakaNTakam .. 24 ..
rAmeNaH pUjitaH prItyA yayau la~N{}kAmaninditaH .
rAghavo rAjyamakhilaM shashAsAkhilavatsalaH .. 25 ..
anicChannapi rAmeNa yauvarAjye.abhiShecitaH .
laxmaNaH parayA bhaktyA rAmasevAparo.abhavat .. 26 ..
rAmastu paramAtmApi karmAdhyaxo.api nirmalaH .
kartR^itvAdi vihIno.api nirvikAro.api sarvadA .. 27 ..
svAnandenApi tuShTaH san lokAnAmupadeshakR^it .
ashvamedhAdiyadnyaishca sarvairvipuladaxiNaiH .. 28 ..
ayajatparamAnando mAnuShaM vapurAshritaH .
na paryadevanvidhavA na ca vyAlakR^itaM bhayam .. 29 ..
na vyAdhijaM bhayaM cAsIdrAme rAjyaM prashAsati .
loke dasyubhayaM nAsIdanartho nAsti kashcana .. 30 ..
vR^iddheShu satsu bAlAnAM nAsInmR^ityubhayaM tathA .
rAmapUjAparAH sarve sarve rAghavacintakAH .. 31 ..
vavarShujaladAstoyaM yathakAlaM yathAruci .
prajAH svadharmaniratA varNAshramaguNAnvitAH .. 32 ..
aurasAniva rAmo.api jugopa pitR^ivatprajAH .
sarvelaxaNasaMyuktaH sarvadharmaparAyaNaH .. 33 ..
dashavarShasahasrANi rAmo rAjyamupAsta saH .. 34 ..
idaM rahasyaM dhanadhAnyaR^iddhima-
ddirghAyurArogyakaraM supuNyadam .
pavitramAdhyAtmikasaMdnyitaM purA
rAmAyaNaM bhAShitamAdishambhunA .. 35 ..
shrR^iNoti bhaktyA manujaH samAhito
bhaktyA paThedvA parituShTamAnasaH .
sarvAH samApnoti manogatAshiSho
vimucyate pAtakakoTibhiH xaNAt .. 36 ..
rAmAbhiShekaM prayataH shrR^iNoti yo
dhanAbhilAShi labhate mahaddhanam .
putrAbhilAShI sutamAryasammataM
prApnoti rAmAyaNamAditaH paThan .. 37 ..
shrR^iNoti yo.adhyAtmikarAmasaMhitAM
prApnoti rAjA bhuvamR^iddhasampadam .
shatrUivijityAribhirapradharShito
vyapetaduHkho vijayI bhavennR^ipaH .. 38 ..
strIyo.api shrR^iNvantyadhirAmasaMhitAM
bhavanti tA jIvisutAshca pUjitAH .
vandhyApi putraM labhate surUpiNaM
kathAmimAM bhaktiyutA shrR^iNoti yA .. 39 ..
shraddhAnvito yaH shrR^iNuyAtpaThennaro
vijitya kopaM ca tathA vimatsaraH .
durgANi sarvANi vijitya nirbhayo
bhavetsukhI rAghavabhaktisaMyutaH .. 40 ..
surAH samastA api yAnti tuShTatAM
vighnAH samastA apayAnti shrR^iNvatAm .
adhyAtmarAmAyaNamAdito nR^iNAM
bhavanti sarvA api sampadaH parA .. 41 ..
rajasvalA vA yadi rAmatatparA
shrR^iNoti rAmAyaNametadAditaH .
putraM prasUte R^iShabhaM cirAyuShaM
pativratA lokasupUjitA bhavet .. 42 ..
pUjayitvA tu ye bhaktyA namaskurvanti nityashaH .
sarvaiH pApairvinirmuktA viShNoryAnti paraM padam .. 43 ..
adhyAtmarAmacaritaM kR^itsnaM shrR^iNvanti bhaktitaH .
paThanti vA svayaM vak{}trAtteShAM rAmaH prasIdati .. 44 ..
rAma eva paraM brahma tasmiMstuShTe.akhilAtmani .
dharmArthakAmamoxANAM yadyadicChati tadbhavet .. 45 ..
shrotavyaM niyamenaitadrAmAyaNamakhaNDitam .
AyuShyamArogyakaraM kalpakoTyaghanAshanam .. 46 ..
devAshca sarve tuShyanti grahAH save maharShayaH .
rAmAyaNasya shravaNe tR^ipyanti pitarastathA .. 47 ..
adhyAtmarAmAyaNametadadbhUtaM
vairAgyavidnyAnayutaM purAtanam .
paThanti shrR^iNvanti likhanti ye narA -
steShAM bhave.asminna punarbhavo bhavet .. 48 ..
AloDyAakhilavedarAshimasakR^idyattArakaM brahma tad
rAmo viShNurahasyamUrtiriti yo vidnyAya bhUteshvaraH .
ud{}dhR^ityAkhilasArasa~N{}grahamidaM saMxepataH prasphuTaM
shrIrAmasya nigUDhatattvamakhilaM prAha priyAyai bhavaH .. 49 ..
iti shrImadadhyAtmarAmAyaNe umAmaheshvarasaMvAde yuddhakANDe ShoDashaH
sargaH .. 16 ..
.. samAptamidaM yuddhakANDam ..
##
\medskip\hrule\medskip
Encoded and proofread by
Vishwas Bhide vishwas underscore bhide at yahoo.com
\medskip\hrule\obeylines
\medskip
{\rm Please send corrections to sanskrit@cheerful.com}
{\rm Last updated \today}
\end{document}