You are on page 1of 1

Achtergrondinformatie voor pers en overige belangstellenden

Stichting YPIP, waarin De Telefoongids B.V. en Truvo Belgium Comm.V. participeren, is eigenaar van o.a. het bekende
beeldmerk "Walking Fingers Device", het woordmerk “Yellow Pages” en de beroemde kleur geel in de Benelux. Dit
beeldmerk wordt al jaren gebruikt door Gouden Gids, waarvan De Telefoongids B.V. eigenaar is. Eind april 2009 zijn
door Ucalegon Ltd. talloze Nederlandstalige e-mails verzonden aan ondernemers in Nederland, waarbij zonder
toestemming gebruik is gemaakt van de merkrechten van YPIP (Gouden Gids). De bewuste e-mailberichten bevatten
een brief als bijlage waarop het beeldmerk “Walking Fingers Device” zonder toestemming van de merkhouder YPIP
staat afgebeeld en waarmee de indruk wordt gewekt dat het een inschrijvingsverzoek betreft afkomstig van De Gouden
Gids. Op 13 mei 2009 is door de voorzieningenrechter te ’s-Gravenhage de inbreuk vastgesteld. In de voormelde brief
wordt verzocht om “bedrijfsgegevens te controleren en deze als “inschrijvingsopdracht” uiterlijk 26 mei 2009 aan het
faxnummer 0800 400 1020 te zenden om voor opname in “onze internet-bedrijvengids” in aanmerking te komen.”

Onderaan de brief is te lezen dat het niet om een inschrijving gaat maar om een aanbod tot het aanvaarden van een
overeenkomst:

“….De gegevens worden op het internet portal www.gelebedrijvengids.com gepubliceerd. De aanname van dit aanbod
geschiedt door ondertekening. De juistheid van de bovenstaande gegevens evenals de opname in de bedrijvengids
wordt door de ondertekening bevestigd. De prijs bedraagt € 65 per maand, d.w.z. jaarlijks € 780,00 jaarlijks vooraf te
betalen. De looptijd van deze overeenkomst bedraagt twee jaren en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd,
indien niet uiterlijk drie maanden voor afloop van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd. Ook is een kostenloze
gegevenscorrectie mogelijk (in dat geval graag een vormvrij verzoek per e-mail zenden).”

Tevens is in diezelfde “kleine lettertjes” te lezen dat er geen handelsrelatie bestaat tussen de Gele Bedrijvengids en “de
Gouden Gids van Gouden Gids B.V.”:

“Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat er geen enkele handelsrelatie bestaat tussen ons en de “Gouden Gids” van
Hoofdkantoor Gouden Gids BV.”

Deze vermelding doet echter naar de mening van de thans bij het OM aangevende partijen niets af aan het misleidende
karakter van de brief en vooral niet aan de merkinbreuk; er wordt immers onrechtmatig gebruik gemaakt van het
beeldmerk van YPIP. Bovendien blijkt hieruit dat Gele Bedrijvengids zich al bewust was van het misleidende en
verwarringwekkende karakter kan haar brief.

Ook op de voornoemde website van Gele Bedrijvengids wordt onrechtmatig, dus zonder toestemming van de eigenaar,
gebruik gemaakt van de merken van Gouden Gids en daarmee het publiek misleid, althans in verwarring gebracht.

Tenminste vijfhonderd ondernemers in Nederland hebben het Steunpunt laten weten deze mail misleidend te achten en
tenminste zeventig ondernemers in Nederland hebben het Steunpunt aangegeven op deze manier te zijn misleid en
overgegaan te zijn tot het ondertekenen van het “aanbod” in de veronderstelling een aanbod te ondertekenen van de
Gouden Gids. Daarna, rond 4 juni 2009, ontvingen al deze ondernemers een factuur, met wederom het bekende logo
van Gouden Gids waardoor voor de tweede maal een grootschalige merkinbreuk werd gepleegd en ondernemers
werden misleid.

Steunpunt Acquisitiefraude is van mening dat de terzake ontvangen facturen onbetaald dienen te blijven op grond van
bovenstaande argumenten en dat de door Gele Bedrijvengids veronderstelde overeenkomsten op grond van bedrog
en/of dwaling vernietigbaar zijn. Ondernemers die de mail ondertekend hebben geretourneerd kunnen dit melden via
www.fraudemeldpunt.nl, loket meldingen. Ondernemers die ervaring hebben met het inmiddels uit de lucht gehaalde
0900-nummer door de Opta, worden verzocht zich eveneens bij de stichting te melden in het kader van nader
onderzoek.