You are on page 1of 12

Josep González Sanchez

Foto original d’on surt l’estudi


Sovint veiem les seves naus com vaporoses, com entrant
o sortint d’altres àmbits dimensionals, amb una fluïdesa
sorprenent, també sòlides, brillants, pura i viva Llum feta
Energia…

AUM

Con frecuencia vemos sus naves como vaporosas, como


entrando o saliendo de otros ámbitos dimensionales, con
una fluidez sorprendente, también sólidas, brillantes, pura
y viva Luz hecha Energía…

Fotografia de Josep Gonález Sánchez Anàlisi –IOM- manueluistatje@hotmail.com