You are on page 1of 4

PUSAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA GARIS PANDUAN MEMBINA JSU DOMAIN KOGNITIF Aras

Taksonomi Bloom 1 = Pengetahuan 2 = Kefahaman 3 = Aplikasi 4 = Analisis 5 = Sintesis 6 = Penilaian SOALAN OBJEKTIF Tahap 1000 SOALAN ESEI Aras Taksonomi Bloom Tahap Pengetahuan + Kefahaman Aplikasi + Analisis + Sintesis + Penilaian 1000 70% 30% 2000 50% 50% 3000 40% 60% 4000 30% 70% Pengetahuan 40% Aras Taksonomi Bloom Kefahama Aplikasi n 30% 20% Analisis 10% Catatan

Catatan

PANDUAN MEMBINA JSU 1. LANGKAH-LANGKAH DALAM MEMBINA JSU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. TENTUKAN KURSUS JENIS SOALAN PEPERIKSAAN (OBJEKTIF/SUBJEKTIF) BILANGAN SOALAN DAN MASA RUJUK KEPADA PANDUAN SOALAN PEPERIKSAAN RUJUK KEPADA TAKSONOMI BLOOM * MENENTUKAN PERATUS DAN BILANGAN SOALAN RUJUK KEPADA RANCANGAN KERJA KURSUS (SOW) *MENENTUKAN TAJUK UTAMA DAN BIL. *MEMASUKKAN % BAGI SETIAP TAJUK UTAMA MEMBINA JADUAL BERDASARKAN 5 & 6 * MENENTUKAN BIL. SOALAN MENGIKUT ARAS RENDAH DENGAN TAJUK * MENENTUKAN BIL. SOALAN MENGIKUT ARAS TINGGI DENGAN TAJUK PILIH SOALAN YANG HENDAK MEMBINA PASTIKAN JUMLAH SOALAN SECARA MENEGAK DAN MENDATAR ADALAH SEIMBANG

8. 9.

CONTOH PANDUAN MEMBINA JSU KOLEJ SASTERA DAN SAINS UNIVERSITI UTARA MALAYSIA BIDANG PENGAJIAN PENDIDIKAN KOD KURSUS KURSUS MASA JENIS SOALAN BIL. SOALAN : GDE 3132 : PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN : 150 MINIT (2 JAM 30 MINIT) : SOALAN BERSTRUKTUR : 12 SOALAN

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir kursus ini, pelajar dapat 1. menyenaraikan tujuan dan teknik-teknik pengukuran dan penilaian, 2. mengenal pasti berbagai-bagai bentuk dan kaedah pengukuran dan penilaian, 3. membina item-item ujian berbentuk objektif, 4. membina item-item ujian berbentuk subjektif.

Kandungan (16 tajuk) 1.0 Konsep asas Pentaksiran (0.1) - Pengukuran - Pengujian - Penilaian. - Pentaksiran 2.0 Jenis-jenis Penilaian dan Ujian (0.3) 2.1 Jenis-jenis penilaian - Penilaian formatif - Penilaian sumatif 2.2 Jenis-jenis Ujian. - Ujian tara - Ujian rujukan kriteria - Ujian rujukan norma - Ujian informal 2.3 Penilaian KBSR dan KBSM - Penilaian PKBS - Penilaian pencapaian

Course Learning Outcomes(CLO) Aras Rendah Aras Tinggi 5 Soalan (40%) 7 Soalan (60%) Penget Kefaha Aplik Anali Sinte Penila ahuan man asi sis sis ian 0.5 0.7 1a 1b

1.2 (1)

1.5 2

2.1

3.6 (4)

3 4a 4b 5

3.0 Ciri-ciri ujian (0.2) 3.1 Ciri-ciri teknikal - Kesahan - Kebolehpercayaan 3.2 Ciri-ciri praktikal - Ekonomi - Kebolehtadbiran - Kebolehtafsiran - Keobjektifan 4.0 Pembentukan ujian: (0.2) 4.1 Objektif pengajaran - Objektif kognitif - Objektif afektif - Objektif psikomotor 4.2 Jadual Spesifikasi Ujian 5.0 Pembinaan item objektif (0.1) - Jawapan pendek - Betul salah - Padanan - Aneka pilihan 6.0 Pembinaan item subjektif (0.1) - Struktur - Esei JUMLAH

1.0 6 7a 7b 1.0 8 10 9 0.5 11a 11b 0.5

1.4

2.4 (2)

1.4

2.4 (3)

0.7

1.2 (1)

0.7 12

1.2 (1) 12

5.0

7.0