MEME KANSERİ

Prof. Dr. Varol Çelik

Epidemiyoloji
    

Kadınlarda en sık görülenkanser Kanser ölümlerinin % 19’u Ortalama 25/100.000 popülasyon Batı toplumlarında (gelişmiş) sık Japonyada düşük → artış
1:13 (1970  1:11 (1980)  1:9 (1992)

Etyoloji

Yaş 35 yaş altında nadir

Yaş 30-34 50-54

insidens 19.6 145.9

mortalite /100.000 (UK) 5.9 73.7 ve artmakta

Genetik Faktörler 1
Lynch sistemi  Kalıtsal meme kanseri

Meme kanseri aile anamnezi ve kolonik endometrial gibi diğer kanserler (lynch sendromu tip II) Otomozal dominant, yüksek penetrasyonlu etkilenebilirlik faktörü (genellikle daha genç yaşta, multipl primer veya bilateral meme ca ve diğer tümörler) Bir veya daha fazla birinci derece veya ikinci derece akrabada meme kanseri anamnezi

Ailesel meme kanseri

Genetik Faktörler 2

Germline mutasyonlar (meme kanserlerini % 5-10’u) İki major gen BRCA1 kromozom 17q (tümör supressor) BRCA2 kromozom 13q 70 yaşına kadar % 70-85 meme ca

Meme Kanseri Riskini Artıran Faktörler
Faktörler Aile Hikayesi Birinci derece yakınlarında meme ca. Premenopozal 3.2 Premenopozal-bilateral 8.5-9.0 Postmenopozal Postmenopozal-bilateral Menstrual Hikaye Menarş yaşı <12 Menopoz yaşı >55 Gebelik İlk doğum 25-29 arasında İlk doğum 30’dan sonra İlk doğum 35’den sonra Doğurmamış kadınlar 3.0 Selim Meme Hastalıkları Nonproliferatif Fibrokistik Değişiklik Atipi göstermeyen proliferatif hastalık Atipik hiperplazi ile birlikte proliferatif hastalık Lobular karsinoma insitu Rölatif Risk 1.2-3.0 1.5 4.0-5.4 1.3 1.5-2.0 1.5 1.9 2.0-3.0 1.0 1.5-2.0 4.0-5.0 6.9-12.0

Çeşitli Faktörler
        

Menarş, menopoz, doğum, fertilite Emzirme Diyet Obezite Eksojen hormonlar Geçirilmiş meme ca. Radyasyon Gebelikte görülmesi Geçirilmiş selim meme hastalıkları

Karsinom Saptanmayan Meme Dokularının Histolojik İnceleme Esasına Dayanan Rölatif İnvaziv Meme Kanseri Riskine Göre Sınıflandırılması
Risk yok Apokrin Değişiklik Duktus Ektazisi Hafif Epitel Hiperplazisi Hafifçe Artmış Risk (1.5-2.0 katı) Orta Derecede veya Yoğun Epitel Hiperplazisi Sklerozan Adenozis İntraduktal Papilloma Orta Derecede Artmış Risk (4-5 katı) Atipik Duktal Hiperplazi (ADH) Atipik Lobüler Hiperplazi (ALH) ADH ve ALH Karışımları Yüksek Risk Grupları (8-10 kat) Duktal Karsinoma İn Situ (DCIS) Lobüler KArsinoma İn Situ (LCIS)

Singletary SE et al. “Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Primer tümör (T) Cancer”.
                

MEME KANSERİNDE TNM SINIFLANDIRMASI (2002)

Tx: Primer tümör değerlendirilemiyor J Clin Oncol 2002; 20:3628-36 To: Primer tümör yok Tis: İnsitu kanser -Tis(DCİS): Duktal karsinoma insitu -Tis(LCİS): Lobüler karsinoma insitu -Tis(Paget): Kitlesiz paget hastalığı T1: Tümörün en geniş çapı 2.0 cm ye kadar - T1mic: Mikroinvaziv tümör çapı 0.1 cm veya daha az - T1a: Tümör çapı 0.5 cm veya altında - T1b: Tümör çapı 0.5-1.0 cm arasında - T1c: Tümör çapı 1.0-2.0 cm arasında T2: Tümörün en geniş çapı 2.0-5.0 cm arasında T3: Tümörün en geniş çapı 5.0 cm’den büyük T4: Boyutları ne olursa olsun deri veya göğüs duvarına yayılmış tümör - T4a: Göğüs duvarına yayılmış tümör - T4b: Meme derisinde ödem ülser ya da satellit deri nodülleri - T4c: T4a ve T4b’nin birlikte olması

Singletary SE et al. “Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer”. J Clin Oncol 2002; 20:3628-36 Tümörün olduğu tarafta bölgesel lenf nodları (N)
   

MEME KANSERİNDE TNM SINIFLANDIRMASI (2002)

 

  

Nx: Lenf nodları değerlendirilemiyor No: Lenf nod metastazı yok N1: Aynı taraf aksillada bir veya daha fazla hareketli lenf nodunda metastaz N2: Aynı taraf aksillada bir veya daha fazla,birbirlerine ya da çevreye yapışık lenf nodunda metastaz -N2a: Birbirine veya çevreye fikse lenf nod metastazı -N2b: Klinik olarak aksillada lenf nod metastazı yokluğunda, aynı taraf mam. internada saptanan metastaz varlığı N3: -Aynı taraf aksiller ve infraklaviküler lenf lenf nod metastazı -Aksiller lenf nodu metastazı ile birlikte aynı taraf mam. internada metastaz varlığı -Mam. interna ve aksiller lenf nod metastazının varlığında veya yokluğunda aynı taraf supraklaviküler lenf nodu met. -N3a: Aynı taraf aksiller ve infraklaviküler lenf lenf

Singletary SE et al. “Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer”. Clin nodlarının 20:3628-36 BölgeselJ lenf Oncol 2002; patolojik sınıflandırılması (pN):
                  

MEME KANSERİNDE TNM SINIFLANDIRMASI (2002)

pNx: pNo:

Bilinmiyor (çıkarılmış?) Bölgesel LN His (-) İzole tümör hücreleri (İTH) araştırması yapılmaz -pNo(i-): His (-), İTH (-) -pNo(i+): His (-), İTH (+) <0.2 mm -pNo(mol -): His (-), RT-PCR(-) -pNo(mol+): His (-), RT-PCR(+) pN1: -pN1mi: Mikrometastaz (+) (0.2-2.0 mm arasında) -pN1a: 1-3 ALN (+) -pN1b: MİLN (+) (SLN biopsisinde) -pN1c: pN1a+pN1b pN2: -pN2a: 4-9 ALN (+) -pN2b: ALN (-) + MİLN (+) (klinik muayenede) pN3: -pN3a: ALN (+) ≥ 10 veya infraklaviküler (+) -pN3b: MİLN (+) (klinik) + ALN (+) ≥ 1 veya SLN + MİLN + ALN ≥ 3 -pN3c: Supraklaviküler LN(+)

AJCC (American Joint Comission on Cancer) Kanser Evreleme Sistemi 4

Uzak metastaz (M) MX: Uzak yayılım değerlendirilemiyor M1: Uzak metastaz yok M2: Uzak metastaz (ipsilateral supraklavikuler (servikal) yada kontralateral internal mammary lenf nodlarına yayılım dahil)

Evrelendirme
Evre 0 Evre I Tis T1 T1 T2 Evre IIB T2 T3 Evre IIIA T0 T1 T2 T3 T3 Evre IIIB Evre IV T4 T(herhan gi) T(herhan N0 N0 N1 N1 N0 N1 N0 N2 N2 N2 N1 N2 N(herhan gi) N3 N(herhan M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 M1 Evre IIA T0

Erken evre

Lokal ileri evre

Diğer Prognostik Faktörler (İyi Prognoz)
  

Düşük tümör grade’i Yüksek elastoz oranı Bölgesel lenf nodlarında reaktif değişiklikler Östrojen reseptör pozitifliği

Kötü Prognoz

  

Tümörde vasküler ve lenfositik invazyon Yaygın anjiogenezis Proto onkogen C-erb-B2 ekspresyonu Supretor p53 geninde ekspresyon kaybı

Tarama Mammografiler
  

50-64 yaş arası var 3 yılda 1 50 yaş altı yok 64 yaş üstü yok (UK) 35-39 yaş arasında ilk mammografi 50 yaşına kadar 2 yılda 1 50 yaş sonrası her yıl (USA) Tarama → erken evre, mortalite % 30 ↓,

   

Karsinoma in situ
  

Belirgin malign transformasyon var ancak bazal membran invazyonu yok Lobüler karsinoma in situ LCIS Duktal karsinoma in situ DCIS

Lobüler olarak tanımlanmayan tüm in situ karsinomlardır. Alt grupları:
   

Komedo (sık mikro invaziv odaklar ve lenfatik metastaz) Solid Kribriform Mikropapiller

LCIS radyolojik bulgular belirsiz → geç tanı % 10-37 her iki memede her iki karsinomun gelişme riski DCIS diğerinden 3 kad sık % 30-50 aynı memede invaziv duktal

İnvaziv Meme Karsinomu

İnvaziv Lobüler Karsinom
    

Sıklıkla bilateral (% 30) Multisentrik, multifokal Tüm meme ca.ların % 5-10’u Periton, plevra, menings gibi Membranlı dokulara metastaz sık

Haagensen’in Columbia Presbyterian Medical Center’da 1943 ile 1980 yılları arasında, primer meme karsinomlu 2198 hastada saptadığı ilk semptom ve bulgular
Semptom ve Bulgular Memede kitle 65.3 Ağrı 5.4 Memede büyüme Meme cildinde retraksiyon Meme başında yassılaşma ve retraksiyon Meme cildinde ülserasyon Meme cildinde ödem 0 Meme cildinde kırmızılık Meme başı akıntısı Meme başında kaşıntı 0.4 Meme başı epitelinde kırmızılık ve kalınlaşma Meme başında kabuklanma ve erozyon Aksiller tümör 2.0 Semptom yok-karsinom fizik muayenede bulunmuş Hasta sayısı 2198 % Oranı 1 3.1 0.2 0.8 1.8 0.1 1.1 14.1 2.1

Diğer Malign Meme Tümörleri

Paget hastalığı % 2
Kronik egzama sanılır  Meme başı ve aerola ekzamatiform görünümde kanseridir

İnflatamuar karsinom % 1
Hızlı seyir, kızarıklık, ödem, memede diffüz büyeme, aşırı fibrozis ile seyrederse (carcinoma en cuirosse)  Malign fillodes tümörü (cystosarcoma phillodes) % 0.5

Fizik Muayene
       

Asimetri Görülebilir kitle Eritem Cilt ödemi, ülserasyon Şekil bozukluğu Deride çekilme Anormal fiksasyon Meme başında retraksiyon ve yön değiştirme

Görüntüleme
    

Mammografi USG CT MRI PET

Biyopsi
  

Aspirasyon sitolojisi (İAB) Tru-cut (core biopsi) Açık biopsi
Eksizyonel  İnsizyonel

Mammografi-USG rehberliğinde iğne biopsisi (işaretlemeler)

Sentinel lenf nodülü biyopsisi
    

T1, T2? tümörlerde Klinik olarak aksilla (-) Tc 99m, isosulphan blue Dış kadran tm. İç kadran tümörlerinde mammaria interna lenf nodülleri?

Cerrahi

Tedavi

Meme koruyucu cerrahi tedavi
Lumpektomi, geniş lokal eksizyon Kadrantektomi, parsiyel mastektomi, segmental mastektomi,lobektomi, tylektomi, tümörektomi

Mastektomiler
Basit (total,simple) mastektomi, tuvalet mastektomi Modifiye radikal mastektomi Radikal mastektomi Genişletilmiş veya süper radikal mastektomi

Sitotoksik kemoterapi

Tedavi

Karsinoma in situ
MKC+Radyoterapi  Mastektomi (4 cm↑, komedo, yüksek grade, östrojen reseptörü (-))

Evre I ve II

MKC+Radyoterapi

Endikasyonlar
   

Unifokal tm Uygun meme volümü Sağlam sınırlar (lumpektomi, kadrantektomi) Hasta isteği 4 cm.den büyük tm Multisantrik tm. Radyoterapi görmüş meme Santral yerleşim Küçük, çok büyük meme Sınırlar (+) patoloji Hasta seçimi

Kontrendikasyonlar
      

Modifiye Radikal Mastektomi (kemoterapi+radyoterapi)

Evre III ve IV

Kemoterapi+radyoterapi+cerrahi

Cerrahi Tedavi Komplikasyonları

Erken komplikasyonlar
Kanama  İnfeksiyon  Seroma

Geç komplikasyonlar
Kozmetik deformite  Omuz hareketlerinde kısıtlılık  Sinir yaralanmaları  lenfödem

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful