You are on page 1of 3

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမန္မာAမ်ိဳးသမီးထု လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ

လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ ၁၃ ႀက ိမ္ေျမာက္ ျမန

၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏုိင္ငံAမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၀၉ ခု ႏွစ္ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႕သည္ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ Aသက္(၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႕ Aခါသမယ ျဖစ္သကဲ့သို ့ ၁၃ႀကိမ္ေျမာကျမန္မာႏိုင္ငံ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား ေန႕ လည္း ျဖစေပသည္။

ႀကးျမတ္ထင္ရွားသည့္ လူပုဂၢိဳလမ်ားကို Aစြဲျပဳ၍ ထုပိ ုဂၢိဳလ္တုိ႕၏ ေတြးေခၚေျမာျမင္မွဳ၊

စိတ္ဓါတ္၊ ဇဲြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန့္ Aနစ္နာခံမွဳ စသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားAား ေလးစားစံျပဳလ်က္ ၄င္းစံျပဳဖြယ္ပုဂၢဳိလ္မ်ား၏ သူရဲေကာင္း ၀ိဉာU္မ်ား မ်ဳိးဆက္ Aဆက္ဆက္သို ့ ပူးကပ္ရွင္သန္ ေလးစားAတုယူေစလိုမႈAတြက္ ေန႕ထးေန႕ျမတ္မ်ား စံထားသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေခတ္Aဆက္Aဆက္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူထုAက်ိဳးAတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ Aနစ္နာခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံAတြင္း ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား တိုက္ပဲြ၀င္ ေနၾကေသာ Aမ်ဴိးသမီးထAားလံုးကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳေသာ Aားျဖင့္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေန႕Aား ျမန္မာႏိငု ္ငံAမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕ Aျဖစ္သတ္မွတ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္မွာ ယေန ့ ဆုိလွ်င္၁၃ ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပျဖစ္သည္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီေခါငးေဆာငလူထုေခါငးေဆာင၊ ဤသို ့ေသာ ၀ိေသသမ်ားသည္လုပ္ယူဖန္တီး၍မရ။ ကိုယ္တုိင္က်င့္ၾကံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွ

ရရွိႏိုင္ေပသည္။ ဤထြန္းေျပာင္ေသာ သမိုင္းဂုဏ္ေရာင္မ်ားAား ေခ်ဖ်က္၍မရသကဲ့သို ့

ျငင္းဆန္၍လည္း မရႏုိင္ေပ။ ျမနမာျပည္သူတုိ႕ႏွင့္Aတူ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုမ်ားကလည္း AသိAမွတ္ျပဳ လက္ခံထားၾကသည္မွာ ယေန ျမနမာျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားက Aထင္Aရွား ေဖာ္ညႊန္းျပဆိုလ်က္ရွိေနေပသည္။

လတ္တေလာ ဖမ္းဆးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရစU္တြင္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ Aမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတေရးကို ျပဳလုပ္ရန္ Aခ်ိန္မေႏွာင္းေသးဟု သံတမန္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကည့္ရႈျခငးျဖင့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ့Aေရး၊ ျပည္သူ့ Aေရးကို Uီးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ရိုးရွင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္Aား မတရားAမႈဆင္ ဖမ္းဆးၿပီး ေထာင္ခ်ရနႀကဳးပမးမႈသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္Aုပ္စု စိတ္ႀကဳက္ဖန္တီးရန္မရိုးသားသည့္ ၾကံရြယ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္Aုပ္စုAေနျဖင့္ AာစီယံAဖြဲ႕၏ တုိက္တြန္းခ်ကမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း။ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတခ်ကမ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိက္တြန္း ခ်ကမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်ကမ်ားကိုလည္းေကာငး၊ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ စစ္Aုပ္စုေကာင္းစားေရးAတြက္ စနစ္တက် ျပဳလုပ္ေနသည့္ AေကာငAထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ်ကမ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ျပသေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္စု တိုင္ခဲ့ၿပျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ဒုတိယ လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲကား ျပည္သူတUးခ်ငး၏ ေရွ႕ေမွာက္သို ့ ေရာက္ရွိေနေလၿပီ။ လူတUးခ်ငးစAား စမ္းသပ္ေနေလၿပီ။ Aာဇာနည္Aစစ္မ်ား ေမြးဖြားသန္ ့ စင္ေပးရန္ Aမိျမနမာျပညႀကးက ေတာငးဆိုေနေပၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးတြင္ လူတုိင္းပါ၀င္ရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္Aေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ Aမ်ဳိးသမီးထုAေနျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းUာဏ္စြမ္း တတ္စြမး္သမွ်ထက္ ပိုမို လံု ့လစိုက္ ႀကဳးစားAားထုတ္ရန္ ယေန႕ က်ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံAမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႕တြင္ သံဓိဌာနျပဳ တုိက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။

ေန႕စြဲ။ ။၁၉၊ဇြန္လ၊ ၂၀၀၉

ဆက္သြယ္ရန္။ မရမ္ႏုိးႏုိးထက္စံ (၀၈၃၃၂၂၅၃၆၀)

Aိေရႊစင္ညြန္႕ (၀၈၇၈၅၀၁၁၀၄)

ကယန္း A မ်ိဳးသမီး A စည္း A ရံုး ထား၀ယ္ A

ကယန္းAမ်ိဳးသမီးAစည္းAရံုး

ထား၀ယ္A မ်ိဳးသမီးသမဂၢ Aမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆ ုိင္ ရာေက်ာင ္ းသားသမဂ ၢမ်ား A ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( းဆုိင္ရာေက်ာငးသားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ႏုိင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံေရး A က် U ္ းသားသမဂ ၢ ္မာႏုိင္ငံေရးAက်Uးသားသမဂ

ျမန္မာ့ A မ်ိဳးသမီးသမဂၢ ္မာ့Aမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

ၿမိတ္ A မ်ိဳးသမီးသမဂၢ ိတ္Aမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

ရခိုင္Aမ်ိဳးသမီးသမဂၢ

ေရာင္ျခည ္ U ီး A လုပ္သမား A ဖြဲ႕ (A မ်ိ ဳးသမ ီ းေရးရာ ) ျခညUီးAလုပ္သမားAဖြဲ႕(Aမ်ိဳးသမးေရးရာ)

(A မ်ိ ဳးသမ ီ းေရးရာ )

လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတ( Aမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းAဖြဲ႕)

Aမ်ိဳးသမီ းမ်ား A တြက ္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး A မ်ိဳးသမီးမ်ားAတြက္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးAဖြဲ႕

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ A ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - လြတ္ ေျမာက မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္-လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ( Aမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းAဖြဲ႕)

Aလုပ္သမားသမဂၢမ်ား A ဖြဲ႕ခ်ဳပ ္ ( ျမန ္မာႏုိင္ငံ လုပ္သမားသမဂၢမ်ားAဖြဲ႕ခ်ဳပ(ျမန္မာႏုိင္ငံ) Aမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းAဖြဲ႕

Aေ၀းေရာက ္မြန္ A မ်ိဳးသမီး A စည္း A ရံုး ေ၀းေရာက္မြန္Aမ်ိဳးသမီးAစည္းAရံုး