You are on page 1of 86

$5cju"k:a"j/51ctv"e:|996dhkhui|vw,ax"yxhuif"zerj()ctv"e:akjpwga"ec"v/

tb"aevhk,gkavaphguv,k-tchchvfbx,ch,fu,kh

nchijxhshu,snuhu,a,hgknxuprucvcxsrv'abhvf,cv

cbhnhiwcwbjk,wcugrhowjxhsho

vjhbulcngrfu,vtnuit,athcsubgurhokcbhtjrubv

vmkvnxdr,-kvthr""bru,chahc,chernahj""ch,f,c

vbru,t,nyhcho

cruxhvvfkkgxebu,kmurlcnxgu,huamcruranho

juuhu,gknhujszfrubu,cprenxprzkmnivkkvrc

vnugmu,ccrh,vrp,etu,

, , - , , , - , (123 ' " )
, ,
-
, ,
,
-
,
(123 ' " )

 

 

 

 

 
 

 

f,cu,

$5cju"k:a"j/51ctv"e:|996dhkhui|vw,ax"yxhuif"zerj()ctv"e:akjpwga"ec"v/ $5u"k:cj/a"j51"e:ctv|699khuidh|"yvw,axixhuf"zrj(e)ctv"e:kjapw"ega/c"v

wicbhnh,kcwbjwcugrhowjxhsho

cbhnhiwcwbjk,wcugrhowjxhsho

tb"aevhk,gkavaphguv,k-tchchvfbx,ch,fu,kh a"atbtbevhk,evhk,gggkuaphguvaav,k-tchchvfbx,ch,u,khf

nchinch,hu,jxhsuhu,snsn,ha,hgknxuprucvcxsrv'abhvf,cv

nchijxhshu,snuhu,a,hgknxuprucvcxsrv'abhvf,cv

,vbrut,hchony

vbru,t,nyhcho

vjhbulcngrfu,vtnuit,athcsubgurhokcbhtjrubv lvjhbucngrfu,vtnuit,athcsubgurhokcbhtjrubv

vmkvnxdr,-kvthr""bru,chahc,rechnahj""ch,f,c

vmkvnxdr,-kvthr""bru,chahc,chernahj""ch,f,c

vnugmu,ccrh,vrp,etu,

vnugmu,ccrh,,etu,pvr

cruxhvvfkkgxebu,kmurlcnxgu,huamcruranho cruxhvvfkkgxebu,kmurlcnxgu,huamcruranho

juuhu,gknhujszfrubu,ecprnxprizkmnvkkrcv

juuhu,gknhujszfrubu,cprenxprzkmnivkkvrc

aangv///zutuzi|02

vrchcrf,t,aehckktjrcbugoav,rjaanhhnhnup,gknxpracaunruinhmvrrhbuxvkkvrc

jxhsh,juuhvakjupa|62

cmp,cvmkjvapugk,-vdsukvjupaakvrtauikjusanhujs,khnush,nxdr,gknxpr,bcuib/vdcw

akuafpukakuafpukakua|03

akhju,akwjzeu,wfnvkvoahaakujhoxhpurhgoanukch.hgecvrc

" " " -

cruxhvvfkkgxebu,kmurlcnxgu,huamcruranhojuuhu,gknhujszfrubu,cprenxprzkmnivkkvrc

vnugmu,ccrh,vrp,etu,|43

~

vjhbulcngrfu,tnuiathcsubgurhokcbhtjrubvvmkvnxdr,-kvthr""bru,chahc,chernahj""ch,f,c

vbru,t,nyhcho|24

ofni.dabahc.pohs.wwwvthbyrby:srlnbuh

4050779-450ear:tha

moc.liamg@077bmmbnusgu,:

li.ten.noisivten@kzam_mbnbuhho:

moc.liamg@077rykjsau,:

)30(982-7069pex:

4akujvujsau,:grhfv

3akujvnusgu,:

2akujvnbuhho:

)30(006-2069ykpui:

04806jc"sfpr102,/s/

veusatr.

gro.hcaihsoMsieB@HrotidEtkeyrubh:sutr

)817(0080-877pex:

402akujvnapjv:thhi//jxhsho

142akujvnusgu,:

242akujvnbuhho:

222akujvgurl:

442akujvnbvk:

042akujvnzfhr:

)817(0008-877ykpui:

,nylkoorBYN9043-31211

447nretsaEyawkraP

rtahnars

cghrtb"aevhk,gkavaphguv,k-tchchvfbx,ch,fu,khnchijxhshu,snuhu,a,hgkcxsrv'abhvf,cv

cbhnhiwcwbjk,wcugrhowjxhsho|84

puehbdvpkhyhocnjbvvjhhogkzfrubu,cprejbhizkniabhturvrc

vvkf,hvuuhfujt,avfrhgvvtav|45

jc"s,ur,kturuvjxhsu,veckvjz"knsrahkphvacug'kpra,nr,ency

chu,ruvnaucjnvhpv|06

vnusgu,k,ufitjrth,vngrf,thi

ngyu;s/

ngrf,mko

nrercrul

vtbdkh,vnvsurvgurl

jzihgecakuo

vbskvfvingbsknbjo

cgrhfvna,,pho

nahjpbhkeck,vguknhjc"snrfz

kturnumht

anuru,vzfuhu,fk

©

Copyright 2009 by Beis Moshiach Inc

ecughonsurho

jxhsu,h,v,uugsu,|61

nkfu,scr|9

n-077,nhoakhunbu|26

acughkuj|21

vtr.akhnu,|86

vngrf,scr|31

uvbangnvbgav|07

vjxhsh,vprav|41

napjvthhi//jxhsho|57

vnklntumr|51

- " " - , , 770 - “ Gaboim Mordechai Chein Zalman Lipsker Uriel
- " " -
, , 770 -
Gaboim
Mordechai Chein
Zalman Lipsker
Uriel Niassof
Y. Boruch Spielman
“ ‘
, “
9:30 '
770 -
,
" - mhkuo: angui runtbu g"vtbyhtihutcc"rrjnhovrckg"b
"
-
mhkuo: angui runtbu
g"vtbyhtihutcc"rrjnhovrckg"b

" . " ," ' , ' , " ' , – " " " " " " , "

9

|~|996

,' , ! ' " ," ' - " , ,(" " ) " . ," " ! ,

," " .[ " '

:

: ' ) , " "

' ' ' .( ,' '

, "

"

,

, , , , , .( ) - . "

. ' , . " – ' , " ,' - , . ,

. , (" ") - , " .( " )

: ,( , ) . " ' , - , , " ) " .( ] ," " ,

. , , ,( " ) ,

. ,( ) , , , , . ! , " , , " ,

,( )

" – ."

. - , , - , " - , - - , - " – ."

' " – ,' , ," - , " - ) ,(" " , ,

" , " "

, '

' ." , - ,' – " " . -

: , . , .' ,

: , ,' , : . , , . ' . , . , , . ,' ' ,' , , : . , ' , ' , ' , ' , ."

" , " . , ' ," ' " , , – " ' ) "

.( " " , "

'

"

.

, , – " " ) – ( , - ,( ) " "

, ,

. , " . ' ( ) , - ' - ' , – " " , .( , ) ' : . ) – !? , " ( , , ' ) " " ," . ' ,( , ' ,( ) ' , " ) ,( ) .(6 ' 1076 ' " , - , , . , , , . ,

: . ( ) ' " " ( ) . , , , ,

. ' , , . ,

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

10

- " " ' , , , , " " " " , "
- "
"
'
,
, , ,
" " " " , " "
, – ,' " "
" , " –
'
"
," "
" " – " "
. – "
" , '
' ' ,"
" " ,
"
' ' " " ,
!
"

j @ m u , a " @ e i a n e z h
j
@
m
u
,
a
"
@
e
i
a
n
e
z
h
;
g
u
v
x
@
@
v
v
s
k
j
e
h
r
,
z
b
r
u
,
@
r
n
c
"
o

( ' )

(' - ) ' -

 

 

 

 

8:29

7:07

8:30

7:49

12:57

12:42

9:10

9:08

5:24

5:34

jauih"yahah'huo

" ,

8:30

7:28

8:30

7:50

12:57

12:42

9:11

9:08

5:24

5:34

jauifweusa'ac,

,

8:34

7:20

8:30

7:50

12:57

12:42

9:11

9:08

5:24

5:35

jauif"trtaui'huo

,

9:21

8:12

8:31

7:50

12:58

12:42

9:11

9:09

5:25

5:35

jauif"cabh'huo

' ,

11:03

9:39

8:31

7:50

12:58

12:43

9:11

9:09

5:25

5:35

jauif"dakhah'huo

' ,

10:36

9:03

8:31

7:50

12:58

12:43

9:12

9:09

5:25

5:35

jauif"srchgh'huo

' ,

     

8:31

7:51

12:58

12:43

9:12

 

5:26

5:36

' ,

jauif"vjnhah'huo

12:00

9:59

9:09

 

4 8:35 ,

 

.

 
" ' ' . ' . - . " " . " . . -
"
'
'
. '
. -
. "
"
. "
.
. -
"
. "
.
. -
"
. "
.
. -
'
. -
"
.
'
. "
. : |
.'
-
.
.'
'
. :
( )
( ) .
.
.'
'
. '
'
:
. " .'
.'
. -
.'
'

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

12

, , " " , , . . , , , , , , ,
,
,
"
"
, ,
. .
, , , ,
, , , ,

. , , , , , , , , .' ,770 ., , , ,
. , , , , , , , , .' ,770 ., , , ,

.' ,770

.,

, , ,

" "

,' ' , . "

.

, " ,

. ' ' ,' '

, , . ,

, " , , . , .

, " , , , . , , , , , , "

!

, , .

, , , .

. , , , . , " " " " , , . , , . " ,

, , , , " , , .

" . - , , . " .

, " " , 770 ,

13

|~|996

g"vshhyahaghwakuoc"rhustzknivrckg"b

vg"shhyahaghwuokac"rhustnikzvrcg"bk

" " " " ( ) ' ( ) ' , , - ' -
" "
" "
( ) '
( ) '
,
, - '
- '
." ." " " , , – – " " " "
, ,
- -
, ,
:
:
," ," " "
. . " " ' '
[" [" "=] "=]
' ' " " : :
( (
, , '
, , '
')
')
," ,"
( ( " " ) )
– –
" "
" "
( , )
( , )
" " " "
" " " "
" " " "
– –
, , ," ," " " . .
, ,
, , " "
" " " " " " , ,
[ [ ] ] ' ' . .
( " '
( " '
"
"
)
)
, , " " " "
, ,

- " – " " .'

– " - " , , " ,' - – " "

,

' " - -

, - .

- .'

( ' ' " " ')

" " "

( , ) , . -

( 132 ' ' " " ')

" " "

- - " -

"

(" ") ,

" - ) "

("

" ," " " " "

" , ," " , , - - " " , , .

( " " )

" "

," " ,"

" "

( ' " ' " ')

.

" "

, , " " ," " . " " " , " " - " .

( ' ' " " ')

" " "

- , - , , : - , - , ' , .' " "

( ' " " ' ')

" " "

( , ) - , ," " ,

- ,

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

14

- ' " " " , : – " , – .( , ) .

-

- ' " " " , : – " , – .( , ) .

' " " " , :

" , .( , ) . . " . "

: – " , – .( , ) . – . " . " 15 |

15

|~|996

: ! , ' ) , " " " (!" " , "
:
!
, '
) , "
" " (!" " , "
jc"sfpr_vnrfzh,,u,"kchahc,naphg
dhbzcurdkuh-hmjejhhovrcnt,

. .' , " , ' : ' " .' : ,

, [ =] ' ' , ' ' '

'

," '" " , " , " " - - ,' ' . -

, ' , "

, -

' ' , , -

.' -

: ' "

.

"

: , , -

. "

- , ! - " ," " " . ) ' , - ' ' - :(' " ' : , " , .

, . " , - . , - , .

, . , " ' : " ,

' '

, ' - '

: , ' , . " ' , ,' , , , . ' , , , " " -

. - " : ' ? ? ."? " : " .

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

16

, .

." " , " " ,

,[ =] "

. , , , ,' , , " "

" ) " " " :( , , , . , , . " . , . [ =] " , , .

: " [ " ] " " ,

- " - =]

," .[" " , , " . , . : .

, . .

17

|~|996

, ,

, ,

, , , .

" " ," "

. -

, , . " , ,

=] " "

– [

. , " " , , , , . . , " , ,[ =] "

- '

. " , . , - . , , . , " ' : " . , .' , " . , ' . " , ' : ,

. ' ' , ' '

'

, " ," " " ! "! ' - . " : ' ' , ,' ' . " ,' ' ' ' , - ,

" "

"

- .[ =] " " ," " , . , -

.

, " " " , " . "

. . ,

. - - - , , , " . , " , , . " ' , " ,' . . " , , ,

" "

," " , , , ' "

," " ,"

,

. , . " " " , , " " ,

.

, , . , . . , .

, , ."

" ," " ) – ( . , " , , - ' ,' . ' ' , : , , . , , , " , , . ,

"

"

!"

!

, " , ' ) " , " :" " (!" , "

" ) " .( " , , , , , . , ,

. .

' ' . . " " "

."

" " " , " " . " , : , , . ,

, . . , , , : . " , ' , . , . . ' ' – , , , , .

.

. " ' " " , , . ' ' "

:( " )

,

"

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

18

, , " " . " " , , , , ' " . !

" " ,( " )

, " "

, ; " " " =) " – ( . . " . ,

"

" "

"

,

, , :' , . , , . ,

, , , , , " . ," "

.

: "

lnachshon770@gmail.com

0722765578

. – ," " . : " lnachshon770@gmail.com 0722765578 19 | ~ | 996
. – ," " . : " lnachshon770@gmail.com 0722765578 19 | ~ | 996

19

|~|996

- , , . . , .

. . , . , . - . . ,' ' . . - . . , , . , " . . - , . .

. . , , . , . , , .

. , . - - ' ' .

. : , , . . , . , . ,

, ' '

. . " . - , ; ." , . ' ' , ,

" . - "

.

- " . , , . .

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

20

' , .' ' ' , . , – , . ,

' , .' ' ' , . , , . , . , , . . . . ? , !? ,' '

. , ; , ,

21

|~|996

. . - ' ' . .

. ,

, , .

- ,

,

.

.

,

,

. ,

.

. ." " , . - . . , , .

. ,

' ' . . , ,

. .

"

, : " - , . , . , , , . ."

. : . , " ! . , ! – – – " ,

,

. . , , . . ;

. ,

.

" ,

. . ; . , . " ,
. . ; . , . " ,

nputru,xyushushru,^dcuvxyhhk^eyicpurny^nputrnkui^n-077vkhfvsev

771188--447733--55993377

991177--669911--55221122

9 9 3 3 7 7 9 9 1 1 7 7 - - 6 6

nkt!aru,@

capguanpu@xcubho

nputrhoutncyhv@aru,ho

undcu,nmgho@vjkp,

uhstu@

jupahnvhrthbyrby@

jupahykpui@

vhuo/fka,hvgonerrcuer'truj,@

nhjoyuxyr'nherudknerr'vnusrbho:vafkukhocnhycnmuhsnycj@

jupahykpui@ vhuo/fka,hvgonerrcuer'truj,@ nhjoyuxyr'nherudknerr'vnusrbho:vafkukhocnhycnmuhsnycj@
jupahykpui@ vhuo/fka,hvgonerrcuer'truj,@ nhjoyuxyr'nherudknerr'vnusrbho:vafkukhocnhycnmuhsnycj@
jupahykpui@ vhuo/fka,hvgonerrcuer'truj,@ nhjoyuxyr'nherudknerr'vnusrbho:vafkukhocnhycnmuhsnycj@

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

22

Kupas Rabbeinu

Lubavitch

vnahjnkltsnu"rf"ebahtu,,j,

rchbueup,

(718) 467-2500

^

P.O.B. 288, Brooklyn, New York 11225

^

(718) 756-3337

,nuzdw_xhuif"jndch,

vw,ax"yxhui'y"uc"v/

nrucv!ucrfvrcakuo

ahjhu'uv,nhnhotb"akfk

23(/gwa",vahju,xprnvurhh"m/tsnu"r)f"ercu"akkpguku,hudonxur

kvhu,jxhsgkjka'jxhsgshhivbuchu,rvdsukvcnhsvkrcuvneuar"jxhs

f"ecuthuo_xhuif"jvcvhrkhuocxnhfu,vctc,nuz'akhahuvesuavdsukkhuotbun,ercho

,a"t/cab,ktrv"cvnahjnkltsnu"r

fktarnucivesua'rcbuakvewpguku,hufkt,ukvrjhckvnahlna,sk,rchbu""eup,ctar

vew/bahtbuknkfbuvv,earu,t,hu,rguskjzecnhujstkvhnhonxudkho

vrch/pguku,uchxuxcjhzuejkekvoha_zueupvuvrjc,cvjze,ana,,;utj,tjs

surbu/bahtnv"ntsnu"rf"evutveupvakvbmjhkbahtv,earu,ohu,rgus

,,jzeugh"zrcbu"/k"eup,bshcvuchsrjcvchsuk,ruotnh,h,cv,gurru,kv,gurrvb"k'

xdukvhnhkbmkahwuv,nhnhontb"autj,tjsfkt,ukgusskgurrctbu_kzvucv,to

,nhsh/ctupiukcrlkvaphgannahlvewucrfu,huvapgu,hukeckbux;mburhp,juzv

rchbueup,ugs

nna/btu_uvtnh,h,vakhnvcdtukv_

fpauyvuvakhnvvesuavktrmbueunnhu,uhukhfbuvzvvnrvdku,niahumhtbusurbu'bahttsnu"rf"evutvnahj

nklv,dku,cnujaubrtvduw'urbbuuvehmuvhguskehuobzfv_nnaunhsu,hf;vb"k'hnhokpbhagusbeuvuvcv

nktfh/erh,7421,/s/tsnu"reup,erictv"e:vf,uc,

ufuw/ufuwvabv'erindchu,'ngns'fxphfkrcbukeup,kakujhfukhoutj,tjsfkfnuci'

kngkv/vraunvvf,uc,gp"hrev,runu,fkt,kakujbtb/c/

03-9721999

03-9721999 " !!! !!! !!! / • 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

"

03-9721999 " !!! !!! !!! / • 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

!!! !!! !!!

03-9721999 " !!! !!! !!! / • 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

/

03-9721999 " !!! !!! !!! / • 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - :

www.2eat.co.il/haavaz

03-9721999 " !!! !!! !!! / • 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

- , , " " " , ' - , " "

" . , , , . . , . , ' , " . , . ,

! . . .

, . . , , . ' ' , .' ' , . ,

. . ,' ' , , , , .

" ,

, , , . , , . , , . , , , ' , " " ," " .

) ( . ,

w ,ax"y

vxhuif"z|~|

26

. , , " , .

, . : : , , , . : . !

!

,

, , " , . ,

.

.

,

,

. , . . , . ,

, " ,

"

. ' , ' . . ,

,

, , " , " . ' , ' . . , , 27 | ~
, , " , " . ' , ' . . , , 27 | ~
, , " , " . ' , ' . . , , 27 | ~

27

|~|996

!! ? ? - ! : . .! - 7 . 4X4 . . •
!!
?
?
-
!
:
.
.! - 7
. 4X4
.
.
"
"
&300 :
!!
054-6864770 052-4509238
! , ,
&300 : !! 054-6864770 052-4509238 ! , , LIMITEDTIMEAIRPORTSPECIAL $29.00 JFK/LAGUARDIA CAR–
LIMITEDTIMEAIRPORTSPECIAL $29.00 JFK/LAGUARDIA CAR– $34.00 JFK/LAGUARDIA MINIVAN– $64.00 JFK/LAGUARDIA VAN
LIMITEDTIMEAIRPORTSPECIAL
$29.00
JFK/LAGUARDIA
CAR–
$34.00
JFK/LAGUARDIA
MINIVAN–
$64.00
JFK/LAGUARDIA
VAN 14 PASS – 14
$59.00
NEWARK
CAR–
$64.00
NEWARK
MINIVAN–
$109.00
NEWARK
VAN 14 PASS – 14

03-9721999

03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

"

03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

/

03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

120

!!!

03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - :

www.2eat.co.il/haavaz

03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz
03-9721999 " / 120 !!! 03-5337987 : , 16 ' 11:00-24:00 - : www.2eat.co.il/haavaz

"

" " - " " " . , " . " " " ." " , "